VÝKLAD JEDNOTLIVÝCH USTANOVENÍ TECHNICKÉHO
KÓDEXU FIVA PRE ŽIADATEĽOV O HISTORICKO-TECHNICKÚ
KONTROLU (HTK)
PREA MBU LA
Výklad jednotlivých ustanovení technického kódexu FIVA pre žiadateľov o historickotechnickú kontrolu (HTK) bol prerokovaný v koordinačnej komisii zloženej zo zástupcov
Združenia zberateľov historických vozidiel SR a Asociácie historických vozidiel SR. Tento
výklad je záväzný pre všetkých žiadateľov o HTK, to znamená aj pre nečlenov ZZHV SR a
AHV SR.
Technický kódex FIVA definuje historické vozidlo v duchu tejto organizácie, stanovuje
pravidlá zachovania týchto vozidiel v historicky korektnom stave ako kultúrne technické
dedičstvo pre ďalšie generácie. Preukaz historického vozidla a ďalšie súvisiace
dokumenty sústreďujú všetky informácie o konkrétnom historickom vozidle, ktoré
predložil majiteľ vlastník vozidla a posúdil národný orgán FIVA (ANF FIVA). Úlohou je
zatriediť vozidlo a určiť stav jeho zachovalosti v danom čase prehliadky, zaznamenať
tento stav, známu históriu a prípadné modifikácie pre ďalšie nasledujúce obdobie. ANF
FIVA registruje všetky informácie v databáze, zaznamenáva a chráni technické a známe
historické údaje konkrétnych vozidiel pre účely svetového technického a kultúrneho
dedičstva. V duchu týchto myšlienok je potrebné uchovávať historické vozidlo v historicky
korektnom stave, tak aby jeho história bola naďalej zachovaná a vyvarovať sa zásahov,
ktoré vedú k prerušeniu, resp. zrušeniu doteraz známej histórie vozidla. Cieľom je
zachovať a udržiavať historické vozidlá v pojazdnom stave - vyhovujúcom podmienkam
používania v cestnej premávke, ale bez porušenia identity, histórie a historicky správneho
stavu, tak aby vozidlo vždy bolo odkazom pre budúce generácie.
Zodpovednosť za predloženie nevyhnutnej dokumentácie k určeniu roku výroby má
majiteľ vozidla. Skutočnosti, ktoré je potrebné zohľadňovať pri určovaní roku výroby
vychádzajú zo všetkých dostupných informácií a dokumentácie, ktoré majú súvislosti so
skúmaným vozidlom. Jedná sa o zistenie výrobných čísiel rámu, karosérie, motora, ale aj
prevodovky, poprípade náprav vozidla. Z dokladov je to osvedčenie o evidencii, technický
preukaz, kúpnopredajná zmluva, faktúra a iné dokumenty viažuce sa k predmetnému
vozidlu. Za konečné určenie zodpovedá Národný orgán FIVA, kde je vozidlo registrované.
Bez originálnych výrobných čísiel a výrobných štítkov, alebo relevantných dokladov k
vozidlu nie je možné určiť rok výroby vozidla. Tzv. „replikové“ štítky nie sú nositeľmi
identity vozidla ak údaje na nich nie sú doložené originálnymi výrobnými číslami,
výrobnými štítkami alebo originálnymi dokladmi. V prípade nedoloženia potrebnej
dokumentácie pre identifikáciu vozidla sa proces historicko-technickej kontroly okamžite
prerušuje do doby doplnenia dokladov.
Historické vozidlo je v duchu FIVA považované za historicko-umelecký artefakt, ale na
rozdiel od výtvarného, alebo sochárskeho alebo iného diela určeného napríklad k
skrášleniu interiérov a exteriérov nie je v prevažnej väčšine statickým výrobkom. Vozidlo
je pohyblivý mechanizmus, ktorý sa mení v čase pre používanie, údržbu, opravy, úpravy a
opotrebovanie. Automobil, motocykel resp. prípojné vozidlo bolo používané svojim
majiteľom alebo majiteľmi za veľmi rôznorodých podmienok, po rôzne dlhé časové
obdobie. Tieto veľmi odlišné podmienky viedli majiteľa často k zmene nárokov, ktoré sa
na vozidlo v priebehu času kládli a tým aj na spôsobe využívania. Tento fakt viedol
majiteľov, najmä na konci aktívneho používania, veľmi často k rozsiahlym úpravám a
prestavbám vozidiel, niekedy až úplnému znehodnoteniu historickej podstaty. Je na
zvážení ako sa v týchto prípadoch pri navrátení k historickému stavu zachovať. FIVA sa
snaží tieto skutočnosti riešiť pomocou Technického kódexu FIVA 2010, kde relatívne
prísne stanovuje podmienky renovácie historických vozidiel, čiastočne však necháva
určitý priestor voľnosti aj pre reštaurátora. Technický kódex je relatívne stručný a
zrozumiteľný, jednotlivé body sa však dajú vysvetliť odlišne. Kódex FIVA vychádza zo
základného predpokladu, že majitelia a reštaurátori majú vedomosti, cit, svedomie a také
skúsenosti,
že
historické
vozidlá
svojimi
zásahmi
nepokazia.
Žiaľ nie je to vždy dosiahnuté a je preto dôležité spoločné názory zosúladiť a vytvoriť
solídne, férové prostredie pre zachovanie historických vozidiel v historicky korektnom
stave a v stave bezpečného používania na pozemných komunikáciách.
ZÁKLAD - spoľahlivá Identifikácia vozidla
Všeobecne je podľa FIVA nositeľom identity vozidla rám, podvozková plošina - platforma,
samonosná karoséria, len vo výnimočných prípadoch iné podskupiny (konštrukcia). Tieto
diely - skupiny sú teda základom pre reštaurovanie, prípadne dostavbe do pôvodného
stavu. Ak sa zachovajú len komponenty, podskupiny a skupiny je rozhodujúce, či v tomto
súbore zachovalých dielov sa nachádzajú základné identifikačné skupiny (rám, platforma,
samonosná karoséria). Ak ÁNO, je možné uvažovať o reštaurovaní vozidla s použitím
pôvodných (v prvom rade), v čase núdze aj novo vyrobených dielov.
Poznámka: Vo „Všeobecných pravidlách" je stanovené, že sú povolené len také úpravy,
nezodpovedajúce DOBE, ktoré sú potrebné pre bezpečné používanie vozidla na
pozemných komunikáciách napr. úpravy telesne postihnutých osôb, alebo úpravy, ktoré
vyžaduje legislatíva tej - ktorej krajiny. Aj tieto úpravy musia byť vykonané v duchu DOBY
a v zmysle remeselných a technologických postupov v DOBE používaných, musia byť
riadne zdokumentované aby bolo možné doložiť ako sa od pôvodného stavu odlišujú.
Tieto úpravy majú byť vratné aby sa vozidlo mohlo prebudovať znovu do
historicko-technického korektného stavu. Základom identifikácie vozidla sú originálne
výrobné štítky (nie falzifikáty tzv. repliky), vyrazené výrobné čísla rámu, podvozkových
plošín, samonosných karosérií, vo výnimočných prípadoch iných podskupín. Tzv.
replikový štítok môže byť použitý ako duplikát, ak sú údaje na ňom doložené pôvodným
výrobným štítkom alebo dokladmi od vozidla.
Upozornenie: Na iné ako originálne výrobne štítky alebo výrobné čísla, upravené,
pozmeňované, platí Trestný zákon 300/2005 Z. z. kde: § 220 ods. 1: „Kto falšuje alebo
pozmení identifikačné číslo motorového vozidla, výrobné číslo motora motorového
vozidla, výrobný štítok motorového vozidla alebo výrobné číslo súčasti motorového
vozidla alebo použije ako pravé identifikačné číslo, výrobné číslo motora motorového
vozidla, výrobný štítok alebo výrobné číslo súčasti motorového vozidla iného motorového
vozidla, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky .... v špecifických prípadoch až na 10
rokov".
DEFINÍCIE
FIVA definuje historické vozidlo ako mechanicky poháňané cestné vozidlo:
 ktoré je aspoň 30 rokov staré
 ktoré je uchovávané v historicky korektnom (správnom) stave
 NIE je používané ako prostriedok každodennej dopravy - nie je používané ku
každodennej preprave - nie je používané ku každodennému transportu - nie je
používané k všeobecnému transportu
 z týchto dôvodov je súčasťou nášho TECHNICKÉHO a KULTÚRNEHO
DEDIČSTVA
Príklad: K veku vozidla. V roku 2015 sú to vozidlá vyrobené do 31.12.1984.
Poznámka: Program registrácie na DI PZ, ktorý ukončuje na celé roky.
POJMY
HISTORICKÉ VOZIDLO je vozidlo, ktoré spĺňa podmienky stanovené v definícii FIVA
PERIOD - DOBA je obdobie, kedy sa historické vozidlo bežne používalo. Toto sa
u konkrétnych vozidiel a v rôznych krajinách môže odlišovať.
Príklad: Praga V3S používaná stavebnou firmou ako pojazdná dielňa a Praga V3S súčasť zbierky
zberateľa.
PERIOD SPECIFICATION - DOBOVÁ ŠPECIFIKÁCIA - štandardné špecifikácie vozidla do doby
zhotovenia a expedície nového modelu VÝROBCOM (MANUFACTURER)
MANUFACTURER - VÝROBCA - osoba alebo subjekt, ktorý má k vozidlu vlastnícke práva a
ktorý vozidlo skonštruoval, zmontoval a predával
Príklad: NW Präsident 1897 a NW Präsident 1977
REPRODUCER – NAPODOBNOVATEĽ (český výraz kopista)- osoba alebo subjekt (ale iný ako
výrobca), ktorý postavil vozidlo, ktoré je kópiou HISTORICKÉHO VOZIDLA mimo jeho
DOBY
Príklad: Sbarro - BMW 328, Excalibur- Mercedes SSK
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ
HISTORICKÉ VOZIDLO musí byť uchovávané a používané riadnym a voči životnému
prostrediu ohľaduplným spôsobom. Musí byť udržiavané a používané ako vo svojej
DOBE.
MODIFIKÁCIE mimo DOBY resp. iné úpravy sú principiálne obmedzené len na také, ktoré
požaduje legislatíva tej - ktorej krajiny a to: z dôvodu telesného handicapu majiteľa
(vodiča) za účelom bezpečného vedenia vozidla alebo zaistenia bezpečnej prevádzky na
pozemných komunikáciách. Modifikácie musia byť vratné. Vykonanie modifikácií musí byť
vykonané v duchu DOBY a takým spôsobom, aby ich bolo možné prebudovať do
korektného historicko- technického stavu.
Príklad: Smerové svetlá, brzdové svetlá, odrazové sklá. Spätné zrkadlá, označovanie vozidiel,
označenie konštrukčnej rýchlosti, nápisy apod.
Modifikácie a úpravy sa musia zdokumentovať takým spôsobom aby v budúcnosti bolo
zrejmé, ako sa HISTORICKÉ VOZIDLO odlišuje od originálneho stavu historického. Tieto
informácie je potrebné uviesť v príslušných dokladoch historického vozidla.
KLASIFIKÁCIA VOZIDIEL
KATEGÓRIE VOZIDIEL
Typ A - STANDARD - Štandard - historické vozidlo štandardnej špecifikácie ako bolo dodané
výrobcom vozidla. Menšie nepodstatné kozmetické zmeny atypické doplnky príslušenstvo dostupné na trhu v danej DOBE sú tolerované - akceptovateľné.
Výklad: Sem patrí vozidlo, ktoré sa dochovalo alebo bolo spätne uvedené do dobového
stavu a špecifikácie a to vrátane dobového príslušenstva. Vozidlo má zreteľne doložený
pôvod, je identifikované podľa značenia (štítku a pod.) a výrobných čísiel.
Typ B - PERIOD MODIFIED - dobová modifikácia - historické vozidlo špeciálne postavené
alebo modifikované vo svojej DOBE, typické svojho druhu a tým oprávnene historicky
cenné.
Výklad: Sem patrí vozidlo, ktoré v dobe výroby bolo vyrobené ako neštandardné obvykle
vyrábanej varianty, modelu alebo typu, poprípade bolo v DOBE prestavané zo sériovo
vyrábaných modelov - napr. hasičské, pohrebné, účelové prestavby, prestavby z osobných na
nákladné, alebo naopak. V tejto podobe sa dochovalo bez ďalších nových zásahov a to aj vrátane
dobového príslušenstva. Vozidlo má zreteľne doložený pôvod, je identifikované podľa značenia,
výrobných čísiel, alebo inak evidované vo výrobnom rade už vyrobených vozidiel (napr. číslo
nadstavby - štítok s údajmi výrobcu, rok a pod).
Príklad 1: vozidlo Tatra 57 (čistá) - na jej rám bola postavená karoséria Tatra 57 A - roadster
Príklad 2: Aero 30 s motorom Wartburg s doloženými dokladmi schválenia tejto prestavby
Typ C - REPRODUCTION and REPLlCAS - kópie a repliky
Reprodukcia (kópia) historického vozidla je vyrobená mimo svojej DOBY
napodobňovatel'om - reproducer s použitím originálnych dielcov alebo bez nich, podľa
špecifikácie danej DOBY kopírujúce určitý špecifický model. Takéto historické vozidlo (má
30 rokov a spĺňa požiadavky FIVA) musí byť zreteľne označené, že sa jedná o KÓPIU.
Označenie sa bude skladať z názvu výrobcu KÓPIE a u označenia modelu, ktorý kopíruje.
Napríklad: Alois Samohýl, Bugatti 35.
Replika musí spĺňať podmienky kópie, ale je zhotovená pôvodným výrobcom vozidla, je
zaevidovaná do výrobných kníh pôvodného výrobcu, alebo inak evidovaná v evidencii
vyrobených vozidiel. Napríklad: prepravník pretekových vozidiel Mercedes, alebo Tatra
Präsident.
Výklad: KÓPIA a REPLIKA budú datované dátumom ich zhotovenia. Napríklad: Vozidlo
zhotovené 7.12.2013 dostane príslušné certifikáty, osvedčenia pod. od zhotoviteľa výrobcu
dokladujúce pôvod a rok výroby vozidla. Historickým bude toto vozidlo po uplynutí doby 30 rokov.
Typ D - MODIFIED OUT PERIOD - historické vozidlo so známou identitou modifikované
mimo svojej DOBY zo svojej podoby mimo DOBY. Spôsob modifikácie typický pre svoju
DOBU s použitím dielov podľa obvyklých špecifikácií svojej DOBY.
Typ E - EXCEPTION - VÝNIMKA - historické vozidlo so známou identitou so zmenou
špecifikáciou mimo svojej DOBY za použitia dielov alebo technológiou nedostupnou vo
svojej DOBE. Vozidlo musí mať originálny rám, platformu alebo samonosnú karosériu v
zmysle dobovej špecifikácie pre daný model, typ, verziu. Môžu byť použité maximálne dve
podskupiny odlišné od pôvodnej špecifikácie:
 motor
 prevodové ústrojenstvo (prevodovka)
 predná náprava alebo riadenie
 zadná náprava
 kolesá
zmeny môžu byť vykonané v súčasnej dobe. Tieto úpravy nemajú vplyv na
datovanie pôvodného vozidla.
Výklad: Jedná sa o výnimočné prípady zachovania mobility pôvodného vozidla ak sa
nedochovali originálne skupiny, podskupiny alebo diely. Inak cenné a vzácne vozidlo by
z funkčných alebo bezpečnostných dôvodov nebolo používateľné. V tomto prípade je možné
vykonať tieto zmeny. Vozidlo má zreteľnú identifikáciu, je identifikovateľné podľa značenia a
číslovania výrobcom. Musí byť zdokumentovaný stav pred úpravou a po nej
a zdokumentovaný v dokladoch vozidla.
VEHICLE PRESERVATION GROUPS - skupiny zachovania (zachovalosti) vozidla
Skupina 1 - ORIGINAL - ORIGIÁLNE - konkrétne historické vozidlo v stave v akom bolo
pôvodne vyrobené, neupravované s minimálnym opotrebovaním, minimálne dotknuté
vekom.
Výklad: Historické vozidlo - ojedinelý - výnimočný prípad vozidla, kedy sa zachovalo
minimálne používané vozidlo, po celú dobu životnosti starostlivo udržiavané v pôvodnom
stave. Vďaka nadpriemernej starostlivosti sa zachovalo v originálnom stave vrátane pôvodne
dodávaného príslušenstva. Nebola potrebná výmena jednotlivých skupín, podskupín a dielov.
Vozidlo nebolo doteraz detailne rozobraté a renovované, lakovanie, čalúnenie a ostatné časti boli
len bežne servisované a len drobnými opravami udržované v úplne pôvodnom stave.
Skupina 2 - AUTHENTIC - AUTENTICKÉ - VIEROHODNÉ - konkrétne historické vozidlo so známou
identitou v stave v akom sa zachovalo počas svojho užívania, doteraz nebolo
renovované, zachovalé podľa pôvodnej špecifikácie, so známou históriou a v originálnom,
vierohodne použitom stave. Súčiastky, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu
(žiarovky, poistky, kontakty prerušovača, sviečky, tesnenia a obloženia brzdového
systému a pod.) môžu byť nahradené dielmi zodpovedajúcimi pôvodným podmienkam.
Sú povolené opravy lakovania, pokovovania a čalúnenia.
Výklad: Podobne ako skupiny l, ale sú povolené rozsiahlejšie opravy, alebo výmeny dielov
a súčiastok za zhodné diely podľa pôvodných špecifikácií, pochádzajúcich z rovnakého
obdobia ako diely menené. Sú povolené rozsiahlejšie opravy lakovania, pokovovania
a čalúnenia, nie však kompletné prelakovanie, výmena čalúnenia, alebo kompletné
pokovovanie všetkých dielov.
Skupina 3 - RESTORED - RENOVOVANÉ - historické vozidlo so známou identitou čiastočne,
alebo kompletne rozobraté, zrenovované a opätovne zmontované. Povolené sú len malé
odlišnosti od špecifikácie VÝROBCU z dôvodu nedostupnosti dielov alebo materiálov.
Preferujú sa originálne diely, majú byť použité všade tam kde sú k dispozícii. Interiér,
exteriér a vonkajšie spracovanie musia byť zhotovené čo najvernejšie podľa DOBOVEJ
ŠPECIFIKÁCIE.
Výklad: Najbežnejší prípad. Z dôvodu zlého historicko-technického stavu, jeho
neoriginality a nekompletnosti je potrebná celková renovácia. Pri renovácii sa musí dbať
na maximálnu originalitu použitých dielov, skupín, technológií a materiálov.
Skupina 4 - REBUILT - PRESTAVANÉ - ZLOŽENÉ - diely, súčiastky jedného alebo z viacerých
(bývalých) vozidiel toho istého typu, modelu zamontované do jedného historického
vozidla. Prestavané - zložené vozidlo musí zodpovedať čo najvernejšie pôvodným
špecifikáciám vozidla, ktoré nesie identitu podľa skupiny kde je identifikácia (rám,
platforma, samonosná karoséria). V maximálnej miere je potrebné použiť originálne diely
od pôvodného výrobcu, v prípade nedostupnosti je možná náhrada tej istej špecifikácie.
Interiér, exteriér a vonkajšie spracovanie musia byť zhotovené čo najvernejšie podľa
DOBOVEJ ŠPECIFIKÁCIE.
Výklad: Tiež bežný prípad, ak sa z jedného nekompletného vozidla, resp. vraku pomocou
dielov z iného alebo iných vozidiel skompletuje jedno historické vozidlo, ktoré musí
v maximálnej miere zodpovedať dobovej špecifikácii originálu. Vždy je potrebné zachovať
a doložiť identitu vozidla, ktoré je základom stavby. Nositeľmi identity sú rám, platforma,
samonosná karoséria.
URČENIE DÁTUMU VÝROBY - ROK VÝROBY
Zodpovednosť za predloženie nevyhnutnej dokumentácie k určeniu roku výroby má
majiteľ vozidla. Skutočnosti, ktoré je potrebné zohľadňovať pri určovaní roku výroby
vychádzajú zo všetkých dostupných informácií a dokumentácie, ktoré majú súvislosti so
skúmaným vozidlom. Jedná sa o zistenie výrobných čísiel rámu, karosérie, motora, ale aj
prevodovky, poprípade náprav vozidla. Z dokladov je to osvedčenie o evidencii, technický
preukaz, kúpnopredajná zmluva, faktúra a iné dokumenty viažuce sa k predmetnému
vozidlu. Za konečné určenie zodpovedá Národný orgán FIVA kde je vozidlo registrované.
Poznámka: Bez originálnych výrobných čísiel a výrobných štítkov, alebo relevantných
dokladov k vozidlu nie je možné určiť rok výroby vozidla. Tzv. „replikové“ štítky nie sú
nositeľmi identity vozidla ak údaje na nich nie sú doložené originálnymi výrobnými číslami,
výrobnými štítkami alebo originálnymi dokladmi.
DEFINÍCIA POJMOV „PATINA", „LAK", „VRAK" a „PÔVODNÝ STAV"
Patina
V prípade „patiny“ sa jedná o vozidlo, ktoré spĺňa požiadavky:
 je zachované v pôvodnom stave, kompletné vrátane vybavenia
 po celú dobu používania bolo vozidlo riadne ošetrované a udržiavané, tým je
zaručené ďalšie používanie bez rizika, alebo jednoduchým spôsobom je možné
opätovne uviesť do prevádzky schopného stavu
 na vozidle nie je korózia v hĺbke materiálu, prípadná jemná povrchová korózia je
následne ošetrená, odstránená, resp. konzervovaná
 rám, nosné časti karosérie alebo podvozka sú zachovalé, zaručujú pôvodnú
pevnosť a tvar bez zhoršenia jazdných vlastností a bezpečnosti používania


vozidlo je čisté, zbavené nánosov prachu, blata, zmesi mazadiel a podobných
nečistôt
na povrchových častiach karosérie, pohonného ústrojenstva, podvozka a interiéru
z vozidla nie je zaznamenaný únik prevádzkových kvapalín vozidlo nemá
nadmernú hlučnosť a emisie, tieto parametre musia zodpovedať
hodnotám dobrého technického stavu vo svojej DOBE.
Tieto podmienky platia pre vozidlá zachovalé bez renovácie od doby výroby, alebo
pre vozidlá ktoré už boli renovované v dávnejšej dobe a používaním sú v stave
„patina".
Lak
Nepoužitie originálneho odtieňa farby vozidla individuálne posúdi historicko-technická
komisia ZZHV SR. (Odporúčame predbežnú konzultáciu s predsedom
historicko-technickej komisie prípadne ním určeným členom HTK.)
Vrak
v prípade definície „vrak" ide o vozidlo, ktoré nespĺňa a definíciu „patina" NIE JE MOŽNÉ
POVAŽOVAŤ vozidlo za HISTORICKÉ, lebo okrem veku nevyhovujú žiadnym ďalším
požiadavkám podľa FIVA.
Vozidlo je po užívaní a nedostatočnou údržbou v stave, že má niektoré z týchto chýb:







je zjavné celkové znečistenie, nánosy blata, prachu a mazadiel, zaschnutých
prevádzkových kvapalín a mazadiel
vozidlo je nekompletné, chýbajú časti, diely, skupiny nevyhnutné k bezpečnej
prevádzke (prístroje, výbava, zasklenie, poškodené čalúnenie alebo chýba a i.)
ovládacie prvky, tiahla, lanovody sú poškodené, nepohyblivé, zahrdzavené
vozidlo je nadmerne hlučné, má zvýšenú produkciu emisií, zvyčajná miera je
prekročená
z vozidla unikajú prevádzkové kvapaliny, je zreteľný únik napriek tomu, že pri
prehliadke je vozidlo očistené
na vozidle je zreteľná nedostatočná údržba, exteriér a interiér je devastovaný,
nejedná sa o opotrebovanie používaním
korózia presahuje stav povrchovej korózie, nedá sa odstrániť, vyčistiť,
zakonzervovať
rám, nosné časti vozidla a karosérie sú koróziou zoslabené nad prípustnú mieru, je
ohrozená pevnosť a jazdné vlastnosti vozidla
Tieto podmienky platia pre vozidlá, ktoré doteraz sú zachovalé bez priebežnej
renovácie, alebo pre vozidlá, ktoré v priebehu času boli renovované.
Pôvodný stav
Medzi majiteľmi veľmi často používané slovné spojenie „pôvodný stav“ nevystihuje
presne to, čo si pod týmto slovným spojením zväčša myslia. Pôvodný stav sa vždy viaže k
určitému DÁTUMU. Ak je teda vozidlo v pôvodnom stave, ako sa neraz hovorí, musíme
povedať k akému dátumu. Napríklad majiteľ predstavuje Škodu Octáviu z roku 1961 tak
ako ju našiel - matný lak, špina motora, korózia podvozka, 80000 km, ako vozidlo v
pôvodnom stave.
Vozidlo môže mať PÔVODNÉ DIELY, napr. pôvodný lak, pôvodný motor, pôvodný
podvozok, ale nie je v pôvodnom stave k dátumu výroby, teda v stave ako bolo
expedované v roku 1961. Má pôvodné diely, ale nie je v pôvodnom stave ako keď bolo
nové. Ak po najazdení 80000 km v roku 1972 bolo odstavené a ďalej nepoužívané,
môžeme v roku 2014 - pri jeho nájdení - konštatovať, že je v pôvodnom stave z roku 1972,
pričom má pôvodné diely z roku 1961.
Príloha:
Usmernenie - pomôcka pri vyplňovaní údajov v žiadosti o kontrolu historického vozidla,
resp. tlačiva pre prihlásenie motorového alebo prípojného vozidla na DI PZ.
l. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O EVIDENCII
B. Dátum prvej evidencie (rok výroby) - pokiaľ je známy z hodnoverných zdrojov dátum
prvej evidencie uvedie sa tento údaj, pokiaľ nie, uvádza sa rok výroby. Dátum prvej
evidencie je najčastejšie možné zistiť len z pôvodných technických preukazov
vydávaných na území SR asi od polovice päťdesiatich rokov.
l. Dátum prvej evidencie v SR - vyplňujte v prípade, že tento údaj je známy
E. VIN - Vehicle identification number, sedemnásťmiestny znakový kód používaný od
roku 1980, v ČSSR od roku 1983. Napr. pre Škodu 105 TMB105LOLE0123456 kde: T Československo, MB, výrobca Mladá Boleslav, 105LOL kód modelu, E - modelový rok, 0bližšie určenie výrobného závodu, 123456 - poradové výrobné číslo
A .Evidenčné číslo - vyplňujete v prípade, že vozidlo má evidenčné číslo pridelené
H. Platnosť do - vyplňujete v prípade, že platnosť evidenčného čísla je uvedená
C.2.1 Vlastník vozidla - vyplňujete v prípade, že vlastník vozidla sa nezhoduje s držiteľom
vozidla (napr. leasingová spoločnosť, banka a i.)
C.1.1 Držiteľ - podľa ďalších rubrík sa vyplní. Udáva sa dátum narodenia, alebo IČO pri
organizácii. V adrese používajte aj smerové číslo.
II. IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA
1 Druh - uvádzate podľa vyhl. 169/2010 Z.z. príloha č. 5, napr. motocykel, osobné vozidlo,
nákladné vozidlo a i.
2J Kategória - uvádzate podľa prílohy č.1, zákona 725/2004 Z.z. napr. L3e,M1,N3
3E VIN - ako v bode E
4D.1 Značka - výrobná značka napr. Škoda, Zetor, Chevrolet
5D.3 Obchodný názov - uvádza sa obchodný názov napr. Felicia, Volga
6 - 8D.2 Typ/variant/verzia - uvádzajú sa v poradí napr. 984/-/- podľa toho, ktorý údaje je
známy
9 Výrobca vozidla (podvozku) - uvádza sa výrobca celého vozidla, alebo (pri rôznych
výrobcoch) výrobca podvozka. V praxi na DI PZ sa uvádza v skrátenej forme napr.
Peugeot, FRA, alebo Škoda, CZ, pre potreby historických informácií uvádzajte celý
známy názov a adresu výrobcu v danom období napr. ČZM, České závody motocyklové,
národní podnik, Strakonice, Československá republika
Download

výklad jednotlivých ustanovení technického kódexu fiva pre