Skúšobňa VETLAB spol. s r.o.
laboratórium je akreditované SNAS na skúšanie
J.Hollého 149, Dolné Kočkovce, 020 01 Púchov
tel.: 0424633913 [email protected] www.vetlab.sk
A/N – takto označené skúšky sú / nie sú akreditované
PROTOKOL O SKÚŠKACH č. 1420 / 2013
Objednávateľ a adresa :
Roman Užík
ČSA 283
038 51 Turčianska Štiavnička
Predmet skúšky ( výrobok ) :
Dátum prevzatia skúšobnej vzorky do skúšobne :
Teplota pri príjme vzorky:
Spôsob dodania vzorky :
Výsledok skúšok vykonaných v dňoch :
Označenie vzoriek podľa žiadanky na vyšetrenie :
Názov vzorky :
kontrolovaný znak
Počet strán : 1
Počet listov : 1
Vzorka číslo : 1420 / 2013
1 x ovčie mlieko
27.03.2013
4 °C
MVDr. Švecková
27.03.2013 – 30.03.2013
1420 / 2013
Ovčie mlieko 26.03.2013 večer
metóda
neistota
merania
U(k=2)
nameraná hodnota
KTJ / ml
Skupina znakov : mikrobiologický nález z prinesenej vzorky
(A) CPM
30°C
STN EN ISO 4833:2004
30 %
2,9.104 / 1
(A) Reziduá inhibičných látok
63°C
MP ŠVS č.5200/1994
--
negatívne
Záver skúšok : vzorka označená číslom 1420/2013 v sledovanom ukazovateli CPM spĺňa požiadavky Nariadenia (ES) č.853/2004 Európskeho
parlamentu a Rady z 29. apríla 2004.
Meradlá a meracie zariadenia použité na skúšky boli kalibrované, alebo overené v zmysle platných metrologických
predpisov. Výsledky skúšok sa týkajú len predmetov skúšky a nenahrádzajú iné rozhodnutia orgánov štátneho dozoru.
Protokol môže byť reprodukovaný len celý, po častiach len s písomným súhlasom riaditeľa skúšobne.
Dátum vystavenia protokolu:
Za správnosť výsledkov zodpovedá:
Schvaľuje:
Prípis dostane:
02.04.2013
Ing. Laluhová
Roman Užík
ČSA 283
038 51 Turčianska Štiavnička
MVDr. Švecková Iveta
Riaditeľ Skúšobne VETLAB, s. r. o.
Skúšobňa VETLAB spol. s r.o.
laboratórium je akreditované SNAS na skúšanie
J.Hollého 149, Dolné Kočkovce, 020 01 Púchov
tel.: 0424633913 [email protected] www.vetlab.sk
A/N – takto označené skúšky sú / nie sú akreditované
PROTOKOL O SKÚŠKACH č. 1421 / 2013
Objednávateľ a adresa :
Roman Užík
ČSA 283
038 51 Turčianska Štiavnička
Predmet skúšky ( výrobok ) :
Dátum prevzatia skúšobnej vzorky do skúšobne :
Teplota pri príjme vzorky:
Spôsob dodania vzorky :
Výsledok skúšok vykonaných v dňoch :
Označenie vzoriek podľa žiadanky na vyšetrenie :
Názov vzorky :
kontrolovaný znak
Počet strán : 1
Počet listov : 1
Vzorka číslo : 1421 / 2013
1 x ovčie mlieko
27.03.2013
4 °C
MVDr. Švecková
27.03.2013 – 30.03.2013
1421 / 2013
Ovčie mlieko 27.03.2013 ráno
metóda
neistota
merania
U(k=2)
nameraná hodnota
KTJ / ml
Skupina znakov : mikrobiologický nález z prinesenej vzorky
(A) CPM
30°C
STN EN ISO 4833:2004
30 %
2,2.104 / 1
(A) Reziduá inhibičných látok
63°C
MP ŠVS č.5200/1994
--
negatívne
Záver skúšok : vzorka označená číslom 1421/2013 v sledovanom ukazovateli CPM spĺňa požiadavky Nariadenia (ES) č.853/2004 Európskeho
parlamentu a Rady z 29. apríla 2004.
Meradlá a meracie zariadenia použité na skúšky boli kalibrované, alebo overené v zmysle platných metrologických
predpisov. Výsledky skúšok sa týkajú len predmetov skúšky a nenahrádzajú iné rozhodnutia orgánov štátneho dozoru.
Protokol môže byť reprodukovaný len celý, po častiach len s písomným súhlasom riaditeľa skúšobne.
Dátum vystavenia protokolu:
Za správnosť výsledkov zodpovedá:
Schvaľuje:
Prípis dostane:
02.04.2013
Ing. Laluhová
Roman Užík
ČSA 283
038 51 Turčianska Štiavnička
MVDr. Švecková Iveta
Riaditeľ Skúšobne VETLAB, s. r. o.
Download

zobraziť