PROGRAM KONFERENCE
Pondělí 20. 5. 2013
Auditorium Maximum (109)
8:30–9:30
Registrace účastníků
9:30–9:45
Slavnostní zahájení konference
Místnost 225
Výzkum v psychoterapii I.
(moderuje Aleš Neusar)
9:45–11:15
1) Maria Luca (60 min)
’Researching psychotherapy and counselling
psychology’ Trainee Counselling
Psychologists’ & Psychotherapists’ attitudes &
reactions to sexual attraction in therapy: A
grounded theory study
2) Marek Vranka
Bariéry kritického myšlení v psychoterapii
11:15–11:30
11:30–13:00
Přestávka a občerstvení
Výzkum v psychoterapii II.
(moderuje Roman Procházka)
Varia
(moderuje Ondřej Skopal)
1) Maria Luca
Therapeutic activities and psychological
interventions by cognitive behavioural and
psychodynamic therapists working with
medically unexplained symptoms: A qualitative
study
1) Jiří Tůma
Význam volnočasových aktivit na psychiku
dítěte
2) Michal Čevelíček, Roman Hytych
Rozvoj dovedností formulace případu u
frekventantů Výcviku integrace v psychoterapii
3) Marek Malůš, Martin Kupka
Výzkum terapie tmou - aktuální stav výzkumu
13:00–14:30
Pauza na oběd
2) Alena Berčíková
Diagnostická kompetence předškolních
pedagogů jako prostředek intervence odkladů
školní docházky
3) Veronika Plachá
„Funkční gramotnost“ a její souvislosti v
předškolním věku
4) Veronika Švecová
Partnerské vztahy očima žáků se sluchovým
postižením
Místnost 226
14:30–16:00
Auditorium Maximum (109)
Místnost 225
PHD Existence
(moderuje Jan Šmahaj)
Varia
(Moderuje Roman Procházka)
1) Miroslav Charvát, Aleš Neusar
PhD Existence v České republice a na
Slovensku
1) Barbora Kiczková
„Šuplíková teória“ a jej možnosti využitia ako
transteoretického modelu v rámci
psychoterapie
2) Kamila Beňová
O tom, ako robím PhD. o PhD. Príbeh
auto/etnografického výskumu
3) Dagmara Bacová
Kam smerujú kariérne dráhy PhD.
absolventov?
16:00–16:15
16:15–18:00
WORKSHOP I.
Josef Nota, Magdalena Marková
Dialogické jednání s vnitřním partnerem
3) Martin Slabý
Navozování hypnózy pomocí fotografií
Přestávka a občerstvení
Varia
(moderuje Jan Šmahaj)
Varia
(moderuje Martin Dolejš)
1) Estera Kӧvérová
Koncept pozitívnej deviácie
1) Klára Machů, Daniel Dostál, Olga Pechová
Postoje ke smrti a náboženské přesvědčení
2) Lenka Šrámková
Spokojenost s vlastní postavou a ideál krásy
2) Gabriel Baník
Rozvoj posttraumatickej stresovej poruchy
(PTSD) pri onkologických ochoreniach
3) Jitka Taušová
Zkoumání vlivu osobnostních rysů a
jiných faktorů na akulturační stres
4) Ondřej Skopal, Martin Dolejš
Rešerše a analýza osobnostních
inventářů a dotazníků pro dospívající a
jejich souvislosti s rizikovým chováním
19:00
2) Alice Pulkrabková, Denisa Dokulilová
Rehabilitace kognitivních funkcí u
neurologických pacientů
Místnost 226
Společenský program (Jazz Tibet Club)
3) Kristýna Haklová
Porovnání resilientních faktorů u rodičů dětí se
zrakovým postižením a u zrakově postižených
rodičů - představení problematiky disertačního
záměru
4) Stanislav Suda
Nedirektivní vedení dialogického jednání s
vnitřními partnery
WORKSHOP II.
Aleš Neusar
Proces tvorby disertace od B do Y.
Úterý 21. 5. 2013
9:00–10:30
Auditorium maximum (109)
Místnost 225
Varia
(moderuje Martin Dolejš)
Varia
(moderuje Miroslav Charvát)
1) Martina Fülepová, Panajotis
Cakirpaloglu
Časová perspektiva a vnímaná vlastní
zdatnost v procesu kariérového
rozhodování
1) Karel Flaška, Panajotis
Cakirpaloglu
Vliv charakteristiky hudebních
podnětů na subjektivní časovou
zkušenost
2) Hana Lukášová
Mravní usuzování v kontextu profi-volby
2) Lucia Hargašová
Problémové správanie absolventov
reedukačných centier – fenomenologická
analýza
3) Šárka Alföldy
Syndrom vyhoření českých a
německých manažerů pracujících v
zahraničí a v jejich domovských
kulturách
10:30–10:45
10:45–12:15
3) Eva Maierová, Miroslav Charvát
Hráčská kariéra a její dopady u klientů
specializovaných oddělení
psychiatrických léčeben
Místnost 226
WORKSHOP III.
Michal Miovský, Lenka Čablová
Plánování a realizace výstupů výzkumného projektu:
workshop k publikační teorii a praxi pro mladé začínající
akademické pracovníky
(končí 11:50)
Předsálí
Přestávka a občerstvení
Vzdělávání VŠ studentů
(moderuje Miroslav Charvát)
Varia
(moderuje Denisa Janečková)
1) Jan Votava
Počítač experimentátorem, vědec bez
práce. Metodologické poučení z
parapsychologie.
1) Mária Jenčiková
Ľavorukosť, vybrané osobnostné
charakteristiky a figurálna tvorivosť
študentov výtvarného umenia
2) Eva Literáková
Primární zdroje ve výuce v
pregraduálním studiu aneb jak propojit
metodologii napříč celým kurikulem
2) Vladimír Čema
Dynamické testovanie intelektových
predpokladov - princípy, možnosti a
limity
3) Jan Mareš
Vedení diplomových prací jako
specifická výzkumná sebezkušenost
3) Zuzana Laluhová
Kreativita ako pozitívny mentálny a
sociokultúrny fenomén
Posterová sekce I. - soutěž
• Ivan Bagljaš - Uspokojujeme potreby študentov?
• Veronika Bláhová, Anna Kucharská - Porozumění českým
•
•
•
•
•
větám různé gramatické komplexity u dětí s rodinným rizikem
pro vznik dyslexie a u dětí s SLI v porovnání s běžně se
vyvíjející populací
Helena Franke - Rodinné gramotnostní prostředí slovensky
hovořících dětí s různými kognitivně - jazykovými profily
Marta Gašparíková - Možnosti mapovania sebaobrazu pomocou
psychosémantických metód
Kristýna Hosáková, Martin Lečbych - Diagnostika
interpersonální decentrace u osob se schizofrenií
prostřednictvím Tematicko apercepčního testu
Miroslava Köverová - Percepcie interakčného štýlu učiteľov
vysokoškolskými študentmi
Zdeněk Krpoun - Svět vědy a svět její popularizace: jak se
vzájemně překrývají a zároveň odlišují z perspektivy studentů
psychologie
• Jana Kršková - Úzkosť u detí a ich subjektívné vnímanie
vzťahov v rodine
• Marcel Martončik - Overenie psychometrických vlastností
Dynamického testu profesijných záujmov (DTPZ)
12:15–13:30
13:30–15:00
Předsálí
Pauza na oběd
Vzdělávání VŠ studentů
(moderuje Aleš Neusar)
Varia
(moderuje Veronika Očenášková)
1) Birgit Leidenfrost (45 min)
Supervised Orientiation Tutorial: Small
group support for first-year students.
1) Monika Lišková
Vztah suicidálního chování a sociální
opory
2) Eva Literáková
Jak učit studenty efektivně se učit
2) Daniel Durkáč, Dagmar
Breznoščáková
Porovnanie výskytu významných
udalostí medzi osobami s depresívnou
poruchou a kontrolným súboru
3) Jan Mareš
Rozdíly ve výuce kurzů pro studenty
psychologie a studenty jiných oborů
3) Jana Štefániková, Robert Máthé
Defenzivita v MMPI-2. Príspevok k
štandardizácii slovenskej verzie MMPI-2
Posterová sekce II. - soutěž
• Mária Podmajerská - Overovanie psychometrických
•
•
•
•
•
•
•
15:00–15:15
15:15–16:15
Přestávka a občerstvení
Varia
(moderuje Eva Maierová)
Varia
(moderuje Veronika Očenášková)
1) Alena Pikhartová
Svatba? Jo, ale proč...
1) Tereza Kučerová, Anna Kucharská,
Klára Špačková
Rodinné riziko dyslexie
2) Romana Žihlavníková, Ivan H. Tuf
Ja som predsa dobrý človek! - vplyv
objektívneho sebauvedomovania na
morálne rozhodovanie
16:15–16:30
2) Magdaléna Gorčíková, Jiří Šafr
Mechanismy rozvoje dětského čtenářství
a čtenářské gramotnosti v rodině
Zakončení konference a vyhlášení cen
Organizační výbor si vyhrazuje právo na případné změny v programu.
charakteristík slovenskej verzie dotazníka ERI (Environmental
Response Inventory)
Eva Reichelová - Predikcia školského výkonu statickým a
dynamickým zisťovaním inteligencie a kognitívnych schopností
Zuzana Sedláčková, Ján Praško - Osobnost depresivních
jedinců v remisi
Gabriela Šeboková, Denisa Šukolová - Percipovaná funkčnosť
rodinného systému u adolescentov v kontexte veku, pohlavia a
vierovyznania
Zita Kitty Širilová - Sebapoškodzovanie a vnímanie vlastného
tela
Jan Šmahaj, Ester Šromová - Self rozumově nadaných dětí a
teoreticko-výzkumný rozměr
Pavla Teťáková - Kariérové poradenstvo pre vysokoškolákov diagnostika a rozvoj potenciálu
Jana Turzáková, Tomáš Sollár, Gabriela Vörösová - Aspekty
validity sebavýpovede a pozorovania úzkosti u pacientov
Download

Program konference