INFO-LÚKA
INFORMÁCIE OBCE LÚKA
✆ 033/77 30 566, 916 33 Lúka
Nepredajné
Ročník 10
č. 3
december 2010
www.obec-luka.sk
PRÍHOVOR NOVOZVOLENÉHO STAROSTU
Vážení spoluobčania!
Úvodom môjho príhovoru
chcem všetkým spoluobčanom z úprimného srdca poďakovať za vyslovenú dôveru, ktorú ste mi prejavili vo
voľbách a potvrdili ma vo
funkcii starostu v ďalšom volebnom období.
Táto dôvera ma zaväzuje,
aby som urobil všetko pre
rozvoj našej obce a v prospech občanov.
Zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva blahoželám k zvoleniu, prajem im veľa úspechov v náročnej
práci a verím, že spoločne vyriešime nejeden problém.
Máme odhodlanie robiť veci verejné dobre a zodpovedne. Život prináša radosti i starosti, ale všetci sme tu na
to, aby sme starosti a problémy riešili, hľadali východiská,
ale taktiež užívali si radosti, šťastie a vážili si každý prežitý deň obklopený bežnými vecami, ľuďmi, z ktorých srší
človečina a ľudskosť.
Ak budeme vnímavejší a ochotnejší navzájom sa počúvať, tak máme šancu nájsť harmóniu v srdci a duši.
Krok za krokom sa naša obec pozitívne rozvíja a som
presvedčený, že sa v nej žije stále lepšie.
Práca obecného úradu je založená na vzájomnej spolupráci všetkých subjektov, ktorých sa svojou činnosťou dotýka. Je o spolupráci občanov, subjektov, poslancov a starostu.
Náš cieľ je jeden a spoločný – prosperita obce, rozvoj
obce, spokojný občan, čiže obec Lúka, kde sa oplatí žiť,
pracovať a vychovávať deti pre budúcnosť.
Vladimír Vöröš
starosta obce
REGENERÁCIA CENTRA OBCE
Obec Lúka v rámci regionálneho operačného programu pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel podala žiadosť o pomoc a podporu z fondov Európskeho spoločenstva. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo obci nenávratný finančný
príspevok. Projekt Regenerácia centra obce bol zrealizovaný 95 % z finančného príspevku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a 5 % z finančných prostriedkov obce. Hodnota diela je 398 804 eur.
Uvedený nenávratný finančný príspevok bol účelový a nebolo ho možné použiť na financovanie iného projektu (napr.rekonštrukcia školy).
Vladimír Vöröš
starosta obce
MODROVANKY – KROJOVANKY
ZABÁVALI NAŠICH DÔCHODCOV!
Plná sála, výbuchy smiechu, silný potlesk. Tak by sa dalo v krátkosti zhodnotiť
vystúpenie folklórno – divadelného pásma Rok na dedine, ktoré je už v poradí
tretím v repertoári FS Modrovanky – krojovanky. Mladí diváci sa priúčali a tí skôr
narodení spomínali, čo všetko sa kedysi
odohrávalo na dedine od „fašangov do
Vánoc“. Ľudia sa výborne bavili na fašian-
govej zábave, pri pochovávaní basy,
pálení Moreny, ale aj pri veľkonočných
zvykoch, dožinkoch a odvádzaní regrútov. V poslednej časti sme aj perie drápali
a predstavili všetky vianočné zvyky. Veru,
každý milovník ochotníckeho divadla
a folklóru si prišiel na svoje!
Viac info o skupine nájdete aj na
www.modrova.eu.sk/modrovankykrojovanky.php
M. L.
OCENENIA
Z DOMU MATICE SLOVENSKEJ
Dom Matice slovenskej Dubnica nad
Váhom vyhlásil v minulom školskom roku
výtvarnú súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ Trenčianskeho samosprávneho kraja pod
názvom „Čo bolo kedysi, čo je dnes...“
Do tejto súťaže sme zaslali veľa zaujímavých a nápaditých prác, ktoré sú súčasťou výstavy.
Medzi ocenenými boli dvaja žiaci našej
školy: Paulínka Gestingerová, 7. ročník,
Dávid Valovič, 9. ročník.
Na slávnostnom odovzdaní cien za prítomnosti primátora mesta Dubnica nad
Váhom a riaditeľky Domu Matice slovenskej si žiaci a hostia zároveň prezreli
výstavu súťažných prác, ktorá bola nainštalovaná vo vestibule Mestského domu
kultúry v Dubnici nad Váhom. Výstava trvala od 3. 11. – 22. 11. 2010.
Oceneným blahoželáme, pedagógom
a zúčastneným žiakom ďakujeme za ich
prácu.
Mgr. Marián Lacko
BLÍŽI SA ČAS VIANOČNÝ
Čo si v tomto čase priať? Aby mal človek človeka rád. Aby sa dokázal aj
srdečne smiať. Aby sa mohol druhému
pozrieť bez obavy do očí, aby sa vedel
človek s človekom rozprávať.
Mnohokrát stačí milé slovo, úsmev, pozdrav a hneď je svet krajší, hneď má
deň inú podobu. Počas roka sa človek
stretne s rôznymi prekážkami, problémami, musí ich riešiť, musí prijať nevoľu, neochotu, zlobu, podrazy. Ale treba
ísť ďalej, treba žiť aj pre iných, obetovať
sa. Len keby ľudia ľuďom neubližovali,
lebo raz vyslovené krivdy a nepravdy
bolia najviac.
O to viac sa tešíme zo stretnutia s ľuďmi, ktorí sú úprimní, veselí, prajní a ktorí nám držia palce, sú ochotní pomôcť.
Aj touto cestou ďakujeme v mene všetkých detí z MŠ za krásny dar – skladačky Lego od firmy Lego Kladno, ktoré nám zabezpečil a priviezol pán
Ondrej Rigoci.
Tieto skladačky sú pre hru deti nenahraditeľné, rozvíjajú ich fantáziu, zručnosť, logické myslenie. Ďakujeme
a veľmi si to vážime!
Chceme poďakovať aj OcÚ Modrovka
za skrášlenie a spestrenie výbavy školského dvora novou, peknou šmýkačkou s húpačkami. Aj pánovi Martinovi
Struhárikovi a jeho spolupracovníkom
za vyrobenie a osadenie tejto obľúbenej
šmýkačky.
Veríme, že sa budeme ešte dlho tešiť
spoločne s deťmi zo všetkého, čo slúži
dobrej veci, čo prispieva k radostnému
a veselému detstvu.
Ďakujeme všetkým dobrým a ochotným
rodičom za pomoc materskej škole
v akejkoľvek podobe.
Spolupracuje sa nám s vami dobre, ste
vždy ochotní priniesť, opraviť, poradiť,
či aspoň povzbudiť. Je to pre nás hodnotné a veríme, že si budeme rozumieť
aj v budúcnosti.
Želáme Vám šťastné a príjemné vianočné sviatky prežité v láske, radosti a pokoji.
Helena Chnupová
riaditeľka MŠ
POĎAKOVANIE
ZA SPONZORSTVO
Vianočné obdobie je čas, keď myslíme
viac na druhého a radi obdarujeme tých
najbližších. Krásny dar dostali aj naše deti od firmy Coca-Cola, ktorá štedro vložila svoj dar pod náš vianočný strom.
Touto cestou sa Vám chceme čo
najsrdečnejšie poďakovať za
Váš dar. Za sponzorský dar
ďakuje riaditeľka školy.
VÝSLEDKY VOLIEB
V OBCI LÚKA
DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A STAROSTU OBCE
Termín konania volieb: 27. 11. 2010
Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 504
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:
397
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 389
Počet zvolených poslancov: 7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 393
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov
obecného zastupiteľstva:
Rastislav Plesník
(213 hlasov)
Ľuboš Kravárik
(194 hlasov)
Emil Godál
(179 hlasov)
Peter Kusovský, Ing.
(178 hlasov)
Anna Janžová
(171 hlasov)
Ján Galbavý
(150 hlasov)
Miroslav Jánošík
(149 hlasov)
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
René Richter
(148 hlasov)
Pavol Šprlák
(146 hlasov)
Igor Haluza
(128 hlasov)
Mária Velgáňová, MUDr.
(122 hlasov)
Marianna Štipanitzová, Mgr. (95 hlasov)
Marián Hazda
(89 hlasov)
Marek Krajčík
(85 hlasov)
Michal Krajčech
(82 hlasov)
Martin Godál
(71 hlasov)
Počet platných hlasov odovzdaných pre
jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce – podľa poradia na hlasovacom lístku:
Číslo kandidáta na hlasovacom lístku 1.
Ján Klučovský Bc.
(147 hlasov)
Číslo kandidáta na hlasovacom lístku 2.
Vladimír Vöröš
(246 hlasov)
Za starostu obce bol zvolený:
Vladimír Vöröš
(246 hlasov)
VIANOCE
Vianoce sú, keď sme spolu,
keď rodina sadá k stolu.
Mama, ocko, detičky,
dedkovia aj babičky.
Vianoce sú od Ježiška,
dal nám lásku do balíčka.
Bolo jej dosť. Dostal každý,
rozdelil ju raz a navždy.
Medzi ľudí, lásky trochu,
aby sme sa mali radi v roku.
Kúsok lásky zo srdiečka
ukry aj ty do balíčka.
Veľa lásky, pohody a pokoja
počas roka prajú
zamestnanci školy a deti.
Z UZNESENÍ OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
ZASADNUTIE OZ Z 21. 10. 2O10
Obecné zastupiteľstvo v Lúke berie na
vedomie plnenie rozpočtu k 30. 9.
2010 a medzipoložkový presun finančných prostriedkov.
❑ Obecné zastupiteľstvo v Lúke schvaľuje pridelenie finančných prostriedkov v sume 2 571,41 eur, ktoré budú
použité na zakúpenie nových plechov
do novej elektrickej rúry a nových skríň
do školskej družiny.
❑ Obecné zastupiteľstvo v Lúke berie na
vedomie informáciu pána Jána Kanabu o nepovolenej stavbe na p. č. 1225
a 1226 v k. ú. Lúka.
❑ Obecné zastupiteľstvo v Lúke schvaľuje pridelenie stavebného pozemku
v k. ú. Lúka č. p. 926/36 v stavebnom
obvode Lúka Prielohy Alexandre
a Mikulášovi Bednár, A. Trajana 14,
Piešťany.
❑
ZASADNUTIE OZ Z 7. 12. 2010
Obecné zastupiteľstvo v Lúke berie
na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce;
2. vystúpenie novozvoleného starostu
konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce pán
Vladimír Vöröš zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce;
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Ján Galbavý
Emil Godál
Anna Janžová
Miroslav Jánošík
Ľuboš Kravárik
Ing. Peter Kusovský
Rastislav Plesník
❑ Obecné zastupiteľstvo v Lúke poveruje poslanca pána Rastislava Plesníka
zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
❑ Obecné zastupiteľstvo v Lúke zriaďuje
obecnú radu;
volí za členov obecnej rady poslancov:
Rastislav Plesník
Emil Godál
Anna Janžová
❑ Obecné zastupiteľstvo v Lúke určuje
v súlade so zákonom NR SR č.
❑
253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších
predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní
pred voľbami mesačný plat starostu
obce vo výške 1,83 násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v predchádzajúcom roku, navýšenie mzdy
o 50 % základného platu
berie na vedomie
určenie zástupcu starostu Rastislava
Plesníka
❑ Obecné zastupiteľstvo v Lúke schvaľuje sobášne dni: piatok a sobota
poveruje
1. výkonom funkcie sobášiaceho pána
Vladimíra Vöröša, starostu obce
2. výkonom zástupcu sobášiaceho: pani
Annu Janžovú, poslankyňu obecného
zastupiteľstva
❑ Obecné zastupiteľstvo v Lúke schvaľuje uznesením č. 10 podľa § 18 a, odst. 9
písm. a) a zákona č. 369/1990 Z. z.
s okamžitou účinnosťou odvoláva
z funkcie hlavného kontrolóra obce Lúka
pána Mgr. Pavla Velgáňa nar. 17. 7.
1987, bytom Lúka 176
ZASADNUTIE OZ Z 14. 12. 2010
Obecné zastupiteľstvo v Lúke schvaľuje rozpočet obce Lúka na rok 2011.
❑ Obecné zastupiteľstvo v Lúke schvaľuje VZN obce Lúka č. 2/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe určenia a výške náhrady za sociálne služby na území obce
❑ Obecné zastupiteľstvo v Lúke predkladá Trenčianskemu samosprávnemu
kraju
1. Petíciu občanov Obce Lúka, aby na
základe petície vydal zákaz na prejazd
nákladných vozidiel kamiónov po štátnej ceste II/507, ktorá prechádza obcou Lúka.
2. Žiadosť obce o opravu cesty II/507
prechádzajúcu cez obec Lúka v plnom rozsahu.
❑
OZNAM
Obec Lúka
ponúka na odpredaj
4 stavebné pozemky
v novom stavebnom obvode
Prielohy
vo výmere od 650 m2
do 803 m2
za cenu 22 eur /1 m2
prednostne
obyvateľom obce Lúka.
VOLEBNÝ PROGRAM
2010 – 2014
❖ Dobudovať čističku odpadových vôd
a verejnú kanalizáciu, pre potreby všetkých obyvateľov obce.
❖ Previesť komplexnú rekonštrukciu
Základnej školy (zateplenie, výmena
okien, oprava strechy, rekonštrukcia
sociálnych zariadení atď.) vrátane doriešenia možnosti využitia ZŠ formou
spoločenských priestorov pre potreby
obyvateľov obce.
❖ Rozšíriť Dom smútku hneď na začiatku
roku 2011 (je spracovaná projektová
dokumentácia a vydané Stavebné povolenie).
❖ Dokončiť infraštruktúru v nových stavebných obvodoch (cesty, chodníky,
verejné osvetlenie a rozhlas).
❖ Vytvoriť fitness centrum a klubovne pre
miestne organizácie formou nadstavby
nad šatňami športového areálu. Premiestniť knižnicu do priestorov školy
a vytvoriť tu aj Klubovňu pre dôchodcov.
❖ Vyvinúť tlak na VÚC ako správcu verejnej komunikácie cesty II. tr. 507, ktorá
prechádza našou obcou pre odklonenie ťažkej nákladnej dopravy mimo
obec a zrealizovanie spomaľovačov.
❖ Dobudovať nájomný bytový dom BD 9
BJ a v septembri 2011 odovzdať byty
do užívania tým obyvateľom obce, ktorí ich potrebujú.
❖ Zrekonštruovať rodinný dom (Jaroslav
Michal) č. 130 na etnografické múzeum
z prostriedkov mimo rozpočtu obce.
❖ Podporovať výstavbu polyfunkčnej budovy (reštaurácia, kaviareň, služby podľa potrieb občanov, lekáreň, ambulancia lekára, obchody atď.)
❖ Dobudovať dopravné značenia (prechody pre chodcov pri kostole, pri novom stavebnom obvode atď.).
❖ Obnova miestnych komunikácií po pokládke verejnej kanalizácie postupne
po celej obci.
❖ Zrealizovať v rámci „Združenia mikroregiónu Beckov – Zelená Voda –
Bezovec“ Dom sociálnych služieb pre
seniorov.
❖ Vytvoriť zberný dvor pre separáciu
všetkých druhov odpadu.
❖ Uviesť do prevádzky nový vodovodný
vrt a zabezpečiť dlhodobo kvalitnú pitnú vodu za dlhodobo udržateľné ceny
pre všetkých obyvateľov obce.
❖ Pokračovať v rekonštrukcii zastaraných verejných vodovodných rozvodov
postupne po celej obci.
❖ Plynofikovať priestory budovy športového areálu.
❖ Pokračovať vo vytváraní nových stavebných pozemkov.
Pokračovať v zabezpečení stravovania
pre seniorov.
❖ Zvýšiť jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa z terajších 66 eur na 100
eur.
❖ Poskytovať zdarma priestory telocvične pre pravidelné cvičenia matiek
s deťmi a cvičenia seniorov.
❖ Rozvíjať aj ďalšie športové aktivity občanov s využitím dostupných areálov.
❖ Podporovať a rozvíjať aj ďalšie aktivity
v obci (šport, kultúra, dobrovoľný hasičský zbor, aktivity dôchodcov, detí
atď.) a organizovať kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré by boli prínosom pre občanov.
❖ Obnoviť tradíciu speváckych súťaží
pod holým nebom v areáli nového zrekonštruovaného parku pod kaštieľom.
❖ Rozšíriť podnikateľské zámery v otvorenej priemyselnej zóne za účelom vytvorenia nových pracovných príležitostí.
❖ Pripraviť dôstojné oslavy 765. výročia
prvej písomnej zmienky o obci Lúka
a zároveň pripomenúť 5. výročie posviacky nášho kostola.
❖ Zrealizovať kurzy práce s počítačom
a využívania internetu pre seniorov
a ľudí bez prístupu k internetu a zároveň vytvoriť priestory s trvalým pripojením na internet.
❖ Zvýšiť informovanosť všetkých občanov o dôležitých udalostiach a situáciách (odstávky energií, podujatia obce atď.) prostredníctvom zasielania
e-mailov a SMS-iek tým, ktorí o túto
službu požiadajú a budú zaevidovaní
v databáze.
❖
S ÚSMEVOM PROTI STRESU
Kedy to bude hotové? Nemám veľa času. Ak vás v dnešnej modernej dobe
ohrozuje stres, naučte sa proti nemu
bojovať.
Hľadajte rovnováhu
Urobiť čo najviac a zároveň rýchlo, ustavične sa ponáhľať, až nezostáva žiaden
čas na seba samého, na trochu oddychu
alebo príjemne strávenej voľnej chvíle.
Ale akej voľnej chvíle? Veď niektorí ľudia
ani nevedia, že niečo také existuje. Človek sa musí naučiť bojovať so stresom
a mal by sa naučiť odpočívať a relaxovať,
pretože stres býva začiatkom niektorých
ochorení.
Pestujte si dobré vzťahy
Hovorí sa, že proti stresu niet lieku. Ale
skúste to aspoň troška ovplyvniť vy sami.
Pretože primárnym zdrojom stresu sú
medziľudské vzťahy – v rodine, v práci
alebo v kruhu známych. Pokoj a súlad sú
najväčším bohatstvom rodiny. Preto sa
snažte, aby bol váš domov miestom, kde
cítiť lásku, kde sa môžete uvoľniť, tešiť sa
zo vzájomnej dôvery, cítiť sa šťastným
a dôležitým pre ostatných. Nie je dôležité,
ako vaša domácnosť vyzerá, alebo čím
všetkým je vybavená, ale to, že je to miesto, kde sa každý rád vráti, a kde vždy nájde pokoj, bezpečie, lásku a istotu.
Dávajte najavo lásku
Utvárajte si rodinné šťastie, na ktorom sa
musia podieľať všetci členovia rodiny,
predovšetkým obaja rodičia. Dávajte najavo lásku svojim deťom, trávte s nimi voľné chvíle, podnikajte výlety, hry a predovšetkým sa s nimi rozprávajte. Dôležité je
načúvať, nielen počuť – dajte najavo svoj
záujem, snažte sa vžiť do situácie hovoriaceho. Upevňujte si svoje duchovno.
Náboženská viera pomáha rodinám lepšie zvládať stresové situácie. Posilňujte
vzájomnosť rodinného spoločenstva.
Pohoda na pracovisku
Nezanedbateľným zdrojom stresu je zamestnanie. Nevyhnutná je dobrá komunikácia na pracovisku. Snažte sa vyjadrovať svoje myšlienky zreteľne, priamo
a jasne. Vyhýbajte sa subjektívnym výrokom, postupujte objektívne. Buďte ohľaduplný a priateľský. Vyhýbajte sa hádkam, ak urobíte chybu, otvorene si ju
priznajte. Správajte sa slušne a zdvorilo
ku všetkým bez ohľadu na ich postavenie, buďte láskavý.
Dobré plánovanie je dôležité
Odpútajte sa od bežných denných záležitostí, naučte sa odpočívať, naučte sa
zmierniť alebo odstrániť stres. Naplánujte
si určitý pevný čas, ktorý budete venovať
práci a čas, ktorý budete venovať oddychovej aktivite. Buďte nadšený, pestujte
si zdravé stravovacie návyky, choďte do
spoločnosti, vyjdite si do prírody. Neverili
by ste, aké blahodarné účinky má pobyt
v prírode na zdravie, vnútorný pokoj
a rovnováhu človeka.
Nie je jednoduché čeliť stresu, ale s pozitívnym myslením, zdravou mysľou a úsmevom sa to dá zvládnuť. Smiechom
môžete získať lepšiu náladu a navyše
smiech je zdravý. Usmievajte sa,
usmievajte sa, lebo úsmev lieči.
Vybrané
z odbornej publikácie
MODRA, DEVÍN, BRATISLAVA
Bol štvrtok, ale niektorí žiaci z našej školy neprišli ráno na vyučovanie, ale prišli
plní očakávania a tešili sa ako dopadne
celodenný výlet, ktorý bol už vopred naplánovaný.
Autobus sa naplnil žiakmi šiesteho, ôsmeho a deviateho ročníka pod vedením pani
učiteľky Kerakovej, pani učiteľky Uherčíkovej a pána učiteľa Lacka. Napriek tomu, že fúkal východný vietor, vybrali sme
sa na západ. Našou prvou zastávkou bolo
mesto Modra, kde sme navštívili pamätnú
izbu Ľudovíta Štúra.
Vďaka výkladu sprievodkyne sme si doplnili a obohatili vedomosti o jeho živote
a pôsobení v tomto meste. Modra je tiež
DEŇ JABLKA
Týždeň od 11. do 15. októbra 2010 sa
v našej škole niesol v znamení „jablka“
a to pri príležitosti Svetového dňa výživy
(16. 10.). Všetky triedy sa zapojili do výzdoby prízemnej chodby peknými výtvarnými prácami.
Deviatačky Nikolka Šutovská a Klárka
Krajčíková si zobrali na starosť súťaž
o najkrajšie, najväčšie a najmenšie jablko. Každé ráno starostlivo zapisovali jablkových nominantov do
súťaže, za čo im veľmi pekne
ďakujem.
známa výrobou keramiky a kvalitného vína.
Ďalším cieľom nášho výletu bola Bratislava – hrad Devín. Keďže je hlavná časť
hradu v rekonštrukcii, nemali sme si ho
možnosť celý prezrieť. Silný vietor nám
trochu prekážal, ale aj tak sme mali prekrásny výhľad na okolie a mohli sme vidieť
ako sa vlieva rieka Morava do Dunaja.
Naše putovanie pokračovalo ďalej. Navštívili sme Bratislavský hrad, popri ktorom
sme videli i budovu parlamentu.
Z Bratislavského hradu bol
nádherný výhľad na mesto, most Apollo, most SNP,
reštauráciu UFO a miestnu
časť Petržalky. Na nádvorí
hradu sa vynímala nedávno odhalená socha Svätopluka. Ani Bratislavský
hrad nebol celkovo sprístupnený, takže sme videli
iba niektoré priestory vo
vnútri hradu. Po prehliadke
historických pamiatok hradu bol voľný program
a návšteva nákupného
centra v Bratislave. Odchádzali sme s príjemným pocitom a obohatení vedomosťami z literatúry a histórie Slovenska.
Hrabovská z 3. ročníka, ktoré súťažilo
pod č. 13.
Nasledovala súťaž v šúpaní najdlhšej jablkovej šupky pomocou škrabky a v šúpaní jablka na rýchlosť.
Na záver sme si všetci spoločne zaspievali pieseň Červené jabĺčko. V triedach
potom deti vo veľkom hodovali.
Tentokrát sa mamičky prekonali, pretože
v každej triede 1. až 4. ročníka priniesli
deti na ochutnávku niekoľko druhov jablkových koláčikov a jablkových dobrôt.
Deti mali čo robiť, aby to všetko stihli cez
prestávky popapať.
Všetkým usilovným mamičkám tiež veľmi
pekne ďakujem. Jedálny lístok v piatok
tiež pamätal na jablká.
Na desiatu dostali deti jablkový koláč
a k obedu tety kuchárky pripravili výbornú jablkovú žemľovku z jabĺk zo školského sadu.
Deň jablka sme oslávili veľkolepo v príjemnej atmosfére so sladkými, ale zdravými maškrtami.
Chcem sa poďakovať pani učiteľkám
Popelákovej, Šutovskej, Briškovej, Sládkovej za pomoc pri výzdobe a organizácii
pekného jablkového sviatku a teším sa
opäť o rok.
Nikoleta Potočková
8. ročník
Adrika Holániová
učiteľka ZŠ
Poďakovanie tiež patrí šikovným oteckom: pánovi Bednárovi z Hrádku, pánovi
Dominovi a pánovi Majkovi z Modrovej,
ktorí nám vyrobili krásne jablone z preglejky, ktoré boli dominantou výzdoby.
V tento deň sa počas druhej vyučovacej
hodiny žiaci 1. až 4. ročníka s jablkovými
korunkami na hlavách
stretli na prízemí, kde ich
čakal krátky program.
Pani učiteľka Holániová
predstavila Pyramídu zdravej výživy, ktorú nám vyrobil pán Sládek z Hôrky
nad Váhom a ktorému veľmi pekne ďakujem. Radka
Frťalová z 3. ročníka sa
nám prihovorila básničkou
o jabĺčku.
Zástupcovia 5. až 9. ročníka vybrali po jednom jablku v každej kategórii.
Súťaž dopadla nasledovne: v kategórii najkrajšie
jablko zvíťazilo jablko č. 37, ktoré priniesol Janko Kopún zo 4. ročníka a tiež jablko č. 40 od Karin Margetínovej zo 6.
ročníka s nápisom PF 2011.
V kategórii najväčšie jablko zvíťazilo jablko č. 9 od Tomáška Žišku z 3. ročníka.
Najmenšie jabĺčko priniesla Simonka
EXKURZIA
NA POĽNOHOSPODÁRSKU
FARMU VO VLČKOVCIACH
A ZÁVODU RAJO V BRATISLAVE
Aktivity projektu Škola podporujúca zdravie na našej škole pokračovali tento mesiac exkurziou na poľnohospodársku farmu vo Vlčkovciach, ktorá je najväčšia
v strednej Európe.
Celou farmou nás sprevádzal pán riaditeľ
Kardhordo.
Začali sme prehliadkou modernej dojárne, kde sa na veľkom kolotoči denne podojí naraz až 72 kusov kravičiek. Videli
sme ako prebieha úprava podkovičiek,
keď majú kravičky problémy s nohami.
Prešli sme sa veľkou novou maštaľou,
kde si kravičky práve pochutnávali na siláži.
Najmilšie však boli malé teliatka vo svojich plastových príbytkoch. Niektoré boli
plaché a báli sa toľkých detí, iné sa nechali aj pohladiť.
Naša cesta pokračovala ďalej – do závodu na spracovanie mlieka RAJO v Bratislave.
Pri vstupe sme všetci dostali biele plášte,
návleky a čiapky, aby bola zabezpečená
hygiena a čistota.
Ujali sa nás sympatické tety, ktoré nás
previedli výrobným závodom. Z výšky asi
päť metrov sme videli výrobné linky, kde
sa plní trvanlivé mlieko, malé mliečka do
kávy či jogurty. Vyskúšali sme si rozložiť
papierovú škatuľu, do ktorej potom uložili štyri kusy tvarohu RAJO, ktoré pred tým
krásne putovali po výrobnom páse.
Na pamiatku deti dostali malý darček: prí-
vesok a pero ANTIVIRO. Táto exkurzia
nám ukázala skutočnú cestu mlieka – od
kravičiek až po spracovanie mlieka do
chutných výrobkov.
OSOBNOSTI NÁŠHO REGIÓNU
Ľudmila Podjavorinská
1872 – 1952
Kde sa vzal, tu sa vzal, pri záhradke ráno stál, čiapku sivú, hlavu krivú a fajku
vám v ústach mal.
V košieľke, neborák! Čože je to za panák? Zasmiala sa mladá chasa: „Jaj,
veď je to Snehuliak!“
Autorka sa narodila v neďalekých
Bzinciach pod Javorinou v rodine učiteľa
Karola Riznera. Aj keď bola dcérou učiteľa, nemohol ju otec dať študovať. Tak
sa teda vzdelávala sama, z požičaných
knižiek. Veľkou oporou jej bol strýc –
známy literárny kritik – Ľudovít Rizner.
Prvé dielo publikovala ako 15 ročná,
v Slovenských novinách jej vyšla Turecká
svadba. Pseudonym „Podjavorinská“ si
zvolila podľa svojho rodného kraja, ktorý
veľmi milovala. Tento kraj, obyčajných ľudí okolo seba ... o nich, o ich živote, radostiach i starostiach písala svoje krásne
veršované básničky (Divadlo, Novina).
Boli určené hlavne deťom, no mnohí si
ich pamätajú ešte aj vo veku dospelosti.
Veľmi pekne opisovala život zvieratiek
(Pyšný syseľ, Medový hrnček, Ďateľ).
Nenásilne viedla deti k tomu, aby neboli
lenivé (Čin-Čin), skúpe (Lakomec), aby
nerobili naprotiveň svojmu okoliu (Jožkov
žart).
Jej dielo uznávali T. Vansová, P. O. Hviezdoslav, Timrava... Bola a doteraz je považovaná za prvú slovenskú poetku.
Položila základy umeleckej tvorby pre deti a mládež. Okrem básní pre deti písala
aj prózu a balady. Balady však už nie sú
tak veselé, často majú sociálny podtón.
(Gajdoš Filúz – „gajdoval som Slovači,
keď ju krivda bila!“) Hrôzy prvej svetovej
vojny opísala v balade Siroty.
Od roku 1910 bývala v Novom Meste nad
Váhom, písala a starala sa o rodičov, pracovala na úradoch. V roku 1951 zomrela,
pochovaná je v Bzinciach pod Javorinou.
Zostali tu však jej básne...
A potom koniec zazvonil zvonec, že je už
divadlu, že je už koniec!
Adrika Holániová
učiteľka ZŠ
J. Okrucká
ZO ŽIVOTA SENIOROV
V jesenných mesiacoch, keď príroda naberá krásu, sa nám skoršie narodeným
venuje viac pozornosti pre šediny a možno aj ťažkosti, ktoré náš vek prináša. Človek, ktorý sa dožije jesene života, rád
spomína. Veď staroba, to sú míľniky života, ktoré sme prežili. Na každom kroku
potrebujeme jeden druhého a v medziľudských vzťahoch to nie je až tak dobré,
ako by sme si predstavovali.
V každodennom zhone možno máme pocit, že naši najbližší, s ktorými prichádzame do styku, nám nepreukazujú dostatok lásky a úcty.
Na stretnutí seniorov sme sa mohli presvedčiť o opaku, že o nás dbajú a preukazujú úctu k nášmu veku.
Veľmi dobrou tradíciou Obecného úradu
je, že každoročne v mesiaci október poriada pre jubilujúcich občanov slávnostné podujatie.
Žiaci ZŠ v Lúke prispeli kytičkou piesní
a básní k spestreniu programu. Jubilanti
boli odmenení kvetom a darčekom.
Táto významná udalosť bola spojená
s 5. výročím založenia Jednoty dôchodcov Slovenska v Lúke. Slávnostnému zasadnutiu predchádzala príprava občerstvenia a pečenie chutných domácich
zákuskov a slaných dobrôt, za čo našim
členkám ďakujeme.
Vyhodnotili sme podujatia, ktoré sme vykonali a ktoré chceme v budúcom roku
uskutočniť.
Kus práce sme vykonali na skrášľovaní
miestneho cintorína, pomáhame Obecnému úradu pri organizovaní kultúrnych
podujatí.
Taktiež pomáhame pri cirkevných podujatiach, ako napr. pri výzdobe „Vďakyvzdania za úrodu“.
Ruky a šikovnosť našich žien zveľaďujú
krásu plodov zeme do krásnych obrazov,
ktoré si prišli pozrieť aj záujemcovia
z okolitých obcí.
Predseda JDS Lúka pán Ilenčík vyzdvihol
dobrú spoluprácu s Obecným úradom
a starostom obce pri organizovaní rôznych podujatí počas celého roka.
Na záver bolo podané občerstvenie a pri
hudbe sme si aj zaspievali a zatancovali
do neskorého večera.
Je dôležité žiť svoj život tak, aby sme sa
radovali a tešili zo všetkého dobrého
a pekného.
Do budúcnosti želáme našim dôchodcom veľa zdravia a veríme, že naši seniori dokážu ešte veľa urobiť pre našu krásnu obec.
Mária Štefancová
podpredseda JDS Lúka
POĎAKOVANIE
V mene starých rodičov detí, ktoré
chodia do Materskej školy v Modrovke, týmto srdečne ďakujem riaditeľke Materskej školy pani Chnupovej a pani učiteľke Šlahorovej,
za pekne pripravené posedenie
pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
Deti predviedli pekný kultúrny program, ktorý príhovorom doplnila pani
riaditeľka.
Kolektívu pracovníkov Materskej
školy ešte raz srdečne ďakujem
a želám im aj deťom príjemné
prežitie Vianočných sviatkov a do
Nového roku 2011 všetko najlepšie, veľa zdravia a úspechov.
J. Ilenčík
predseda JDS Lúka
POĎAKOVANIE ZA ÚRODU
Interiér kostolíka v Lúke bol v mesiaci október vyzdobený na motívy poďakovania
Bohu za úrodu a jeho starostlivosť o človeka. Použitý bol materiál z úrody dopestovanej v záhradách i na poli. Plody krásne naaranžovali šikovné ruky našich žien
a dievčat. Veriaci sa i takýmto spôsobom
chceli poďakovať a priblížiť k Bohu.
Dňa 15. októbra 2010 sa v kostole
Bolestnej Panny Márie v Lúke konala svätá omša na poďakovanie Pánu Bohu za
úrodu, na ktorú boli pozvaní všetci bez
rozdielu vierovyznania.
V priebehu nasledujúcich týždňov sa zastavilo v tomto Božom stánku veľa návštevníkov k obohateniu inšpirácie a kreativity.
H. Š.
HASIČSKÉ CVIČENIE
NA RIEKE VÁH
Dňa 15. augusta 2010 sa uskutočnilo
cvičenie Obecného hasičského zboru
a Dobrovoľného hasičského zboru pod
vedením veliteľa Mgr. Mariána Kriška.
Hasičské cvičenie sa konalo pri brode
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ
V POBEDIME
Dňa 10. júla 2010 sa uskutočnila medzinárodná súťaž mladých hasičov na futbalovom štadióne v Pobedime, kde boli pozvané aj ďalšie hasičské zbory z okolitých obcí. Slávnostné otvorenie vykonal
predseda DHZ Pobedim pán Martin
Piškula a starosta obce Pobedim pán
Martin Lednický.
Súťažilo sa v disciplínach štafeta a hasičský útok s možnosťou 2 pokusov v oboch
disciplínach. Na súťaži súťažilo celkovo 9
družstiev z toho 6 chlapčenských a 3
dievčenské. V kategórií dievčatá na 3.
mieste sa umiestnilo hasičské družstvo
zo Slovenskej republiky obce Leopoldov,
na druhom mieste hasiči z Českej republiky – Toužim a prvé miesto v kategórii
dievčatá získalo družstvo zo Slovenska
obce Lúka s dosiahnutým časom 98,95
štafeta a 25,51 s útok s vodou. Na medzinárodnú hasičskú súťaž sa dostavil aj
bývalý minister vnútra JUDr. Róbert
Kaliňák, ktorý slávnostne odovzdával
ceny a trofeje víťazným tímom. V kategórií chlapci, na 6. mieste skončili hasiči zo
Starej Turej – SR, 5. miesto patrilo Českej republike – Toužim, 4. miesto Poľskej
republike – Lodza, 3. miesto Lúka – SR,
2. miesto Maďarská republika –
Szeghalom a 1. miesto získalo v kategórií chlapci Pobedim – Slovenská republika.
Tatiana Jančovičová
tajomníčka DHZ
ZHODNOTENIE
HASIČSKÉHO ROKA 2010
Tento rok bol pre nás veľmi úspešný.
Zúčastnili sme sa na mnohých súťažiach
a povyhrávali sme veľa pohárov a medailí.
Najviac nás teší že sme pribrali 15 nových mladých hasičov a hasičiek, ktorí
Modrovka – Horná Streda na rieke Váh.
Všetci hasiči si mohli na vlastnej koži vyskúšať nasávanie vody z tečúceho Váhu,
natiahnutie hasičského vedenia a hasenie požiaru na diaľku cca 350 m od koryta Váhu. Na tomto cvičení sa zúčastnilo
15 hasičov.
Cvičenie sa viackrát opakovalo až do
večera kde bolo posledné – záverečné
kontrolné cvičenie na čas a presnosť,
ktoré bolo zvládnuté veľmi dobre, za čo
patrí všetkým zúčastneným poďakovanie.
Takto si mohli starší aj mladší hasiči vyskúšať simulované hasenie požiaru v teréne, kde nie sú ideálne podmienky.
Mgr. Marián Kriško
veliteľ DHZ
chcú na sebe pracovať a tiež vyhrávať.
Prekvapenie tohto roku boli mladé hasičky, ktoré povyhrávali poháre s prvými
miestami.
V budúcom období sa budeme všetci
usilovať a pracovať na sebe, aby sme sa
udržali na prvých troch miestach.
Na čom sa podieľal DHZ Lúka:
❖ 1. máj – taktické cvičenie (simulovaný
poplach pred pohostinstvom Karabavá), ukážka zásahového cvičenia
Obecného hasičského zboru v spolupráci z dobrovoľným hasičským zborom a Obecným úradom;
❖ 1. máj – stavanie tradičného Mája;
❖ 7. máj – slávnostné zapálenie
Vatry zvrchovanosti;
❖ 8. máj – zabezpečenie protipožiarnej
bezpečnosti na hrade Tematín;
❖ 1. jún – pomoc pri organizovaní a zabezpečení dňa detí;
❖ 1. jún – hasenie požiaru, ihrisko Lúka;
❖ 24. júl – Uskutočnenie hodovej zábavy;
❖ 14. augusta – Hasenie požiaru horiaceho balíka slamy v lokalite Majer;
❖ 15. augusta simulovaný zásah – taktické cvičenie na rieke Váh;
❖ 20. augusta – Pomoc pri vytiahnutí zapadnutého vozidla v teréne;
❖ 29. augusta – organizovanie nočnej
hasičskej súťaže na ihrisku v Lúke;
❖ 16. októbra – Organizovanie okresnej
súťaže mladých hasičov „Plameň“;
❖ Pomoc občanom pri odčerpávaní vody
z pivníc;
❖ Priebežné vykonávanie preventívnych
protipožiarnych kontrol;
❖ Kontrola hydrantovej siete (čistenie
a sfunkčenie);
❖ Odpratávanie a orezávanie padnutých
stromov na ceste.
Mgr. Marián Kriško
veliteľ DHZ
OKRESNÁ SÚŤAŽ
MLADÝCH HASIČOV
„Plameň 2010“
Dobrovoľný hasičský zbor Lúka v spolupráci s Obecným úradom a OV DPO
z okresu Nové Mesto nad Váhom zorganizoval Okresnú súťaž mladých hasičov,
ktorá sa konala 16. októbra 2010 na
miestnom futbalovom štadióne v Lúke.
Na tejto súťaži sa zúčastnilo 12 družstiev,
ktoré súťažili v disciplínach ako štafetový
beh, hod granátom, viazanie uzlov, technické prostriedky, dopravné značky, prvá
pomoc a streľba zo vzduchovky.
Družstvá boli dobre pripravené, čo sa
ukázalo aj na výsledkoch. Na súťaži sa
ako rozhodcovia zúčastnili: pán Smolinský, pani Dulinková, pán Krúpa, pán Palkovič, pán Ješko, pán Hesko, pán
Vakoš.
Súťažilo sa v kategórií od 8 až 12 rokov
a v kategórií 13 až 16 rokov. Na prvom
mieste v kategórií od 8 až 12 rokov sa
umiestili mladí hasiči z obce Lúka I:
Andrea Žišková, Petra Rendvanská,
Paulína Gestingerová, Kristína Vöröšová,
Lucia Tvarošková.
Na druhom mieste sa umiestnili hasiči
z obce Lúka II: Milan Hrabovský,
Simonka Hrabovská, Daniel Janžo,
Stanko Morvai, Henrich Horosz, a na treťom mieste sa zúčastnili hasiči zo Starej
Turej.
V kategórií od 13 až 16 rokov sa na prvom mieste umiestnili hasiči z obce
Zemianske Podhradie, na druhom mieste sa umiestnili naši hasiči z Lúky:
Monika Potočková, Nikoleta Šutovská,
Martina Šutovská, Nikola Potočková,
Monika Mikuličková.
Na treťom mieste sa umiestnili hasiči
z Beckova.
Na záver by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a pomáhali pri organizácií Okresnej súťaže Plameň.
Tatiana Jančovičová
tajomníčka DHZ
FUTBALOVÝ TURNAJ ŽIAKOV
Ako už tradične vždy v októbri sa koná
v športovom areáli MŠK Lúka žiacky futbalový turnaj. Súpermi našich žiakov bývajú žiaci z Beckova, zo IV. ZŠ z Nového
Mesta nad Váhom a z Kočoviec.
Tento rok sa však turnaj uskutočnil bez
posledne menovaného družstva žiakov.
Je to dôsledok nižšieho počtu chlapcov
v ročníkoch na II. stupni ZŠ, resp. nižšieho počtu chlapcov so záujmom o futbal
ako v minulých rokoch. Napriek tomuto
faktu sa naši nominovaní chlapci veľmi
snažili, no stačilo to tento rok len na tretie miesto. V prvom zápase sme podľahli IV. ZŠ
z Nového Mesta nad
Váhom vysoko 6:0.
S Beckovanmi sme síce
viedli, no napokon ani to
nestačilo a podľahli sme
im 1:4. Keďže vo vzájomnom súboji našich súperov gól nepadol, do okresného kola postupujú, vďaka lepšiemu skóre, chlapci zo IV. ZŠ.
VÝSLEDKY:
Lúka – IV. ZŠ
0:6
IV ZŠ – Beckov
0:0
Lúka – Beckov
1:4
TABUĽKA
1. IV. ZŠ
Nové Mesto
nad Váhom
1 1 0 6:0 4
2. ZŠ Beckov
1 1 0 4:1 4
3. ZŠ Lúka
0 0 2 1:10 0
TURNAJ ŽIAKOV A ŽIAČIEK
V MALOM FUTBALE
Streda 27. októbra 2010 – to je deň, kedy naše dievčatá v zložení Simonka
Husárová, Viktória Belková, Monika
Mikuličková, Eliška Zemaniková, Monika
Filipová, Kristínka Jánošíková pod vedením kapitánky a najlepšej hráčky turnaja
Veroniky Sevaldovej suverénne zvíťazili
v dievčenskej kategórii a bez inkasovaného gólu so skóre 12:0 prvýkrát postúpili do okresného kola.
Dievčenská časť turnaja sa pre nás vyvíjala od začiatku veľmi priaznivo. V prvom
zápase sme Novomešťanky rozstrieľali
vysoko 10:0 a tak dievčatá vedeli, že na
vytúžený postup im v zápase s Považanmi stačí aj remíza.
Po ďalších dvoch góloch Veroniky
Sevaldovej sme zvíťazili znovu a mohlo sa
začať oslavovať!
Tá nespútaná radosť naozaj stála za to!
Teraz nám už nezostáva nič iné, len sa
zodpovedne pripraviť na ďalšie súperky.
Dievčatá, sme na Vás hrdí!
Chlapci v oboch kategóriách odohrali len
jeden zápas – proti IV. ZŠ. Súperovi sme
podľahli, no veľká škoda nevyužitých
šancí v zápase starších žiakov. Nebyť zaváhania v týchto situáciách a niekoľkých
chýb v obrane, mohol byť dnešný deň
pre našu školu ešte veselší.
VÝSLEDKY:
Dievčatá:
Odborárska – Považany
Lúka – Odborárska
Považany – Lúka
TABUĽKA
1. Lúka
200
2. Považany
101
3. Odborárska 0 0 2
2:4
10:0
0:2
12:0 6
4:4 3
2:14 0
Starší chlapci:
Odborárska – Lúka
4:1
Mladší chlapci:
Odborárska – Lúka
11:1
Mgr. Marián Lacko
MEMORIÁL JÁNA DLHÉHO
Futbalové družstvá žiaci a muži sa stretli
dňa 18. septembra 2010 v Lúke na 2.
ročníku futbalového turnaja Memoriálu
Jána Dlhého.
VÝSLEDKY TURNAJA:
Žiaci
Lúka – Hrádok
12:1
Muži
Hrádok – Modrová
11:1
Lúka – Modrovka
2:1
Modrová – Modrovka
5:3
Hrádok – Lúka
6:0
VŽDY S ÚSMEVOM
Muž v bare hovorí žene:
Slečna, chcel by som vám zavolať.
– Dobre, moje číslo
je v telefónnom zozname.
– Ale neviem, ako sa voláte.
– Nevadí, meno je tam predsa tiež.
BLAHOŽELÁME
50 rokov
Cibík Peter
Krajčíková Helena
Struhárik Ján
Godál Jaroslav
55 rokov
Ilečko Ján
Stano Anton
Štefancová Jarmila
✽ ✽ ✽
– Pán doktor, môj muž stále hovorí
v spánku. Čo mám robiť?
– Dajte mu príležitosť, aby mohol
prehovoriť cez deň.
65 rokov
Krajčíková Emília
✽ ✽ ✽
PORADIE
1. Hrádok
2. Lúka
3. Modrová
4. Modrovka
MŠK
MUŽI II. trieda
JUH
Jeseň 2010/2011
Manželka stojí večer v spálni pred
zrkadlom a lamentuje:
– Pleť zvráskavená, prsia ovisnuté,
zadok ako pomaranč, kŕčové žily,
vlasy mi nedržia...
Celá zúfalá sa obráti na manžela, aby jej
povedal niečo pozitívne.
Z postele sa ozve:
– Ale ber to pozitívne miláčik,
zrak máš ako jastrab!
1. Turá Lúka
13 13 0 0 46:9 39
✽ ✽ ✽
2. Očkov
13 10 2 1 43:10 32
Sudca:
– Museli ste predsa zbadať, že ste vzali
cudziu peňaženku!
– Možno, ale peniaze sa mi videli akési
známe.
3. Horná Streda 13 9 1 3 37:21 28
4. Hrádok
13 8 1 4 35:18 25
5. Myjava B
13 7 2 4 28:13 23
6. Brestovec
13 7 2 4 26:21 23
7. Vrbovce
13 5 1 7 30:27 16
8. Hrašné
13 5 0 8 16:37 15
9. Mor. Lieskové 13 4 1 8 14:27 13
10. Bzince p. J.
13 4 0 9 14:31 12
11. Kostolné
13 4 0 9 18:40 12
12. Brezová B
13 3 2 8 17:35 11
13. Tr. Bohuslavice 13 2 3 8 13:28 9
14. Lúka
70 rokov
Šprláková Anna
75 rokov
Haluza František
80 rokov
Čuvalová Anna
Godálová Pavlína
85 rokov
Gajdošechová Štefánia
Godálová Mária
NARODILI SA
Dominika Sumerová
Rastic Urban
Sára a Sofia Holecová
Magdaléna Vashkevich
OZNAM
✽ ✽ ✽
Mladomanželia vyjdú po sobáši
z kostola.
Okoloidúci chlapci sa na seba zaškeria
a jeden z nich povie:
– Vystrašíme ich?
Druhý neváha a rozbehnú sa k dvojici
s krikom:
– Ahoooj oci...!
Záujemcovia o prevádzku
v šport bare v Lúke
v športovom areáli sa môžu prihlásiť
na e-mailovej adrese:
[email protected]
do 31. januára 2011.
Podmienkou je živnostenský
list na prevádzkovanie.
DHZ KÁLNICA – LÚKA
13 2 1 10 13:33 7
poriada
ÚSPEŠNÉ ZÁPASY
Dievčatá a chlapci z Lúky si 10. októbra
2010 opäť zahrali priateľský volejbalový
a futbalový zápas s chlapcami a dievčatami zo Starej Turej. Tentokrát sme boli
hosťami my. Stretnutie sme otvorili modlitbou. Ako prvý sa odohral volejbalový
zápas dievčat, nasledoval futbalový zápas chlapcov. V obidvoch zápasoch sme
zvíťazili a v družstvách zavládla radosť
z úspechu. Po skončení bolo pre všetkých pripravené príjemné občerstvenie.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie a pevne
veríme, že víťazné poháre u nás pobudnú čo najdlhšie.
K. Krajčíková
1. O K R E S N Ý H A S I Č S K Ý P L E S
15. januára 2011 o 20.00 hod.
v Kultúrnom dome v Kálnici
Do tanca hrá hudobná skupina Rytmus
Tombola, vstupné: 10 eur
Predpredaj vstupeniek:
tel. číslo Kálnica 0902 658 302
tel. číslo Lúka 0949 127 967
Bezplatná doprava z Modrovej do Kálnice je zabezpečená.
O občerstvenie je postarané.
RECEPTY
MEXICKÉ BRAVČOVÉ KOTLETY
1 stredne veľká cibuľa
1 strúčik cesnaku
800 g rajčín
1 špicatá štipľavá paprika
2 stonky bazalky
8 vykostených bravčových kotliet (karé,
krkovička)
soľ
korenie
2 pol. lyžice hlad. múky
4 pol. lyžice oleja
400 g lahôdkovej kukurice (konzerva)
1 pol. lyžica masla
Plátky mäsa vyberieme, v oleji dáme speniť cibuľu a pretlačený cesnak. Pridáme
rajčiaky a štipľavú papriku a neprikryté
varíme do zhustnutia asi 20 minút, vložíme späť mäso, posypeme posekanou
bazalkou a varíme ďalších 10 minút.
Kukuricu vložíme do sita, opláchneme,
dôkladne strasieme vodu a potom ju zo-
hrejeme na masle. Bravčové kotlety
upravíme na peknej mise, okolo nalejeme rajčiakovú omáčku, obložíme kukuricou a ozdobíme odloženými lístkami bazalky.
Ihneď podávame s varenými krátkymi
makarónmi, vretienkami alebo zemiakovou kašou.
Cibuľu a cesnak ošúpeme, cibuľu najemno pokrájame. Rajčiaky hodíme na 2 minúty do vriacej vody, potom ich ponoríme
do studenej vody, ošúpeme a nakrájame
na malé kocky. Na zachovanie štipľavej
chuti časť jadierok papriky ponecháme
a papriku nakrájame na tenké kolieska.
Bazalku (okrem 4 lístkov) posekáme najemno.
Kotlety opláchneme, utrieme dosucha,
(možno zľahka naklepať) osolíme a okoreníme čerstvo pomletým čiernym korením, obalíme ich v múke a v rozohriatom
oleji ich opečieme dočervena z obidvoch
strán (3 + 3 minúty).
DVOJIČKY V LÚKE PO 47 ROKOCH
Janke a Ivanovi Holecovým sa narodili v nedeľu 17. októbra 2010 dvojičky Sára a Sofia.
VÝROKY SLÁVNYCH,
PRÍSLOVIA
●
Veľakrát som ľutoval svoje slová, ale
nikdy som neľutoval svoje mlčanie.
●
Dobrota je jadrom života.
●
Nikdy sa neobracaj chrbtom k svojmu
protivníkovi.
●
Neponáhľaj sa jazykom, ponáhľaj sa
prácou.
●
Jedno dobré slovo hreje po celú zimu.
●
Veľkosť sa skladá z maličkostí.
●
Strach je choroba zlého svedomia.
●
Láska je nekonečne vynaliezavá.
Po z vá n k a
NA NOHEJBALOVÝ
TURNAJ MUŽOV
dňa 25. decembra 2010
o 13.00 hodine
MIESTO KONANIA: TELOCVIČŇA ZŠ
Po z vá n k a
Vážení občania,
pozývam Vás
dňa 31. 12. 2010 na stretnutie v obci Lúka od 22.00 hodiny,
aby sme spoločne privítali nový rok 2011
novoročným prípitkom a ohňostrojom.
Od 22.00 hodiny sa podáva kapustnica.
Vladimír Vöröš
st a ro st a o b c e
obecné zastupiteľst vo
Po z vá n k a
NA STOLNOTENISOVÝ
TURNAJ MUŽOV
dňa 8. januára 2011
o 13.00 hodine
MIESTO KONANIA: TELOCVIČŇA ZŠ
Download

zalomenie 3/10