M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva mesto Modra
Ročník XXI • Číslo • August • 2013
8
Modra – Hlavné mesto vína® opäť
pripravila výnimočné oslavy
Dni európskeho
kultúrneho dedičstva
Malokarpatské vinobranie Modra: 13. – 15. september 2013
Malokarpatské vinobranie tradične oslavuje plody práce vinohradníkov a vinárov už dlhé roky. Umenie spracovania hrozna má korene až v stredoveku. Modra aj vďaka nemu dostala titul slobodného kráľovského mesta, čo dokazuje i história. Vinobranie je známe
v širokom okolí Malých Karpát i za hranicami Slovenska. Otvorené
viechy zabezpečia dobré víno pre každého milovníka tohto moku.
Slávnostne ich otvorí primátorka mesta Hana Hlubocká. Každá
viecha bude označená vencom vo farbách mesta Modry.
Foto: Jana Kuchtová
Na vinobraní bude čo
piť, jesť, nakupovať,
počúvať aj pozerať
Burčiak, mušt, víno a hrozno doplní medovina, med a iné tekuté
dobroty. Široký sortiment tovaru,
remeselných výrobkov, gastronomických špecialít, syrov, kukurice, klobások ponúka okolo
300 predajcov, ktorí prichádzajú
až z východného Slovenska, Poľska, či Čiech.
V remeselnej uličke na Moyzesovej ulici sa prezentujú svojím ta-
lentom košikári, kožušníci, keramikári, rezbári, šperkári, čipkári
a mnohí ďalší remeselníci. Tradičná atmosféra, vôňa tradičných
jedál, lokší, dochrumkava prepečených kačíc, sladkých i slaných
koláčov a mnoho ďalších pochúťok dopĺňa kultúrny program pre
deti i dospelých. Na tribúne vystúpia hudobné skupiny, dychovky, ľudové a detské folklórne
súbory, tanečné skupiny. Pripravený je zaujímavý celodenný hudobno-kultúrny program, ktorý
vás bude sprevádzať počas celého Malokarpatského vinobrania.
O adrenalín sa príkladne postarajú kolotoče, na strelnici môžete
vystreliť svojej láske ružu, či kúpiť deťom sladkú cukrovú vatu.
Presnú mušku si otestujete v Historickej strelnici, prípadne sa
cvalom prebehnete na poníkovi
v parku pri fontáne s Floriánom.
Umelcov spoznáte na
výstavách, alegorický
sprievod priblíži región
Milovníci umenia si svoje oči
potešia až pätnástimi otvorenými
výstavami po celom meste. Predstavia sa vám modranskí autori
reprezentujúci svoju tvorbu, olejomaľby, sochy, keramika, ručné
práce, krajinomaľba vo výstavných historických priestoroch
mesta.
( >> Strana 9.)
Mestská pamiatková zóna
ožije v dňoch 16. – 22. septembra históriou a kultúrou.
Téma: pamiatky duchovného
života. Čítajte na strane 8.
Malokarpatské
vinobranie Modra
Podrobný program, mapku
obchádzky, sprievodné akcie.
Všetky potrebné informácie sa
dozviete na stranách 9. – 12.
Záchrana sirotinca
O aktuálnej verejnej zbierke
na obnovu prvého sirotinca
na Slovensku a spomienky
farára Ivana Tótha si prečítajte na strane 14.
Septembrová uzávierka
Najbližšia uzávierka bude
v stredu 18. 9. do 12.00.
(red)
Víno, burčiak, dobrá nálada – to je voňavá jeseň na Malokarpatskom vinobraní v Modre.
Modranské
zvesti čítate
už 20 rokov
„Pri listovaní Modranských
zvestí č. 6 z júna 2013 som zistila, že v tomto mesiaci mali veľmi
pekné výročie. Práve v júni 1993
vyšlo prvé číslo prvého ročníka našich novín. Týmto by som
chcela zablahoželať Modranským zvestiam k ich pekným, 20
narodeninám. Veľmi rada si ich
každý mesiac prečítam, stránku
po stránke. Vaša čitateľka Jana
Albertovičová“.
S týmito povzbudivými slovami
sme si aj my, členovia redakcie
Modranských zvestí pripomenuli, že naše a predovšetkým vaše modranské noviny oslavujú
v tomto roku už 20 rokov svojej
existencie. Počas nich sme prešli
viacerými zmenami, tak na strane
obsahovej, ako aj grafickej. Vždy
sa však tí, ktorí pre vás – našich
čitateľov, Modranov aj všetkých,
ktorých dianie v meste Modra zaujíma, snažili a naďalej snažíme
robiť predovšetkým noviny s informáciami, ktoré zaznamenávajú život v Modre.
Píšeme, fotografujeme, propagujeme. Obmieňame podľa požiadaviek doby a čitateľov rubriky,
aj vizáž. Vážime si svojich dlhoročných, aj nových spolupracovníkov, neúnavných prispievateľov, ľudí s nadšením informovať
a zaznamenávať. Pomáhame propagovať firmy, prevádzky a podujatia, spolupracujeme s inými
médiami, obcami a inštitúciami. Každá zmena znamená nový
krok. Veríme, že každý z týchto
krokov bude krokom vpred. Veď
neraz platí: „kto nič nerobí, nič
nepokazí“. Alebo výstižnejšie:
„koľko ľudí, toľko chutí“. Preto, ak máte akýkoľvek názor, pripomienku, nápad, myšlienku, ak
viete o akcii, ktorú by sme mohli
zviditeľniť – neváhajte nám napísať alebo zatelefonovať (kontakt: [email protected], 0911
999 784).
V mene 20 ročnej redakcie Modranských zvestí vám prajem, aby
ste si aj naďalej našli v našich
spoločných novinách užitočné
a zaujímavé informácie.
Mgr. Jana KUCHTOVÁ,
redaktor MZ
Letná dúha objala Modru
Tohoročné letné počasie vystrčilo svoje „rožky“. Toky riek
Dunaj, Váh, Hron a ďalšie si
začiatkom mesiaca jún vytvorili storočné maximá. Voda v riekach a zaplavených územiach
poklesla a nastalo rýchle oteplenie. Tropické slnečné počasie prekvapilo ľudí. Správcovia
kúpalísk otvorili brány. Poniektorí mali možnosť chytiť bronz
nielen na kúpalisku, ale aj počas práce na poli, vo vinohrade
alebo v záhrade. Slnečné počasie
vystriedali dažde so silným vetrom a poklesom teploty. Ťažké
tmavé mraky sa prevaľovali cez
Malé Karpaty. Dážď sa chvíľami striedal so slnečnými lúčmi
a na oblohe vytvorili mnohokrát
pestrofarebnú dúhu. Zvlášť pestrá dúha sa vytvorila aj v utorok
25. júna dopoludnia nad mestečkom Modra. Dúha objala stred
starobylého mesta, ponad rímskokatolícky kostol svätého Štefana a hradby mestského opevnenia. Tento zaujímavý obraz
sa podarilo zachytiť fotoaparátom Františkovi Machovi , ktorý
sa rád podelí o pohľad na tento
úkaz podeliť s čitateľmi Modranských zvesti.
(matik)
Voľby do orgánov samosprávneho kraja
9. novembra budeme voliť župana BSK
3. júna 2013 vyhlásil predseda NR SR voľby do zastupiteľstiev
samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov s dátumom konania v sobotu 9. novembra 2013 v čase od 7.00
do 22.00 hodiny. Po štyroch rokoch majú občania znova možnosť udeliť mandát zvoleným zástupcom, ktorí budú rozhodovať
na úrovni regiónu v mnohých dôležitých oblastiach nášho života.
Samosprávne kraje majú široké kompetencie v oblasti školstva,
kultúry, sociálnych vecí, dopravy, či zdravotníctva. Rovnako majú
možnosť čerpať finančné prostriedky z eurofondov v oblasti regionálneho rozvoja a operujú s finančnými prostriedkami z našich
daní. Všetky tieto skutočnosti by nás nemali nechať ľahostajnými.
oznámenia o čase a mieste konania volieb všetkým oprávneným
voličom a do 25. 10. uverejní na
úradnej tabuli zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
a zoznam kandidátov pre voľby
predsedu BSK. Kandidátne listiny predkladajú politické strany,
hnutia a nezávislí kandidáti za
príslušné volebné obvody volebnej komisii samosprávneho kraja.
Kto môže prísť
k voľbám?
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov majú občania
SR a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do
územia samosprávneho kraja
a najneskôr v deň konania volieb
dovŕšili 18 rokov veku. Volič
hlasuje osobne, po preukázaní
svojej totožnosti, vo volebnom
okrsku, do ktorého je zaradený podľa adresy svojho trvalého pobytu. V prípade, ak sa volič nemôže dostaviť do volebnej
miestnosti z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, môže
požiadať príslušnú volebnú komisiu o voľbu do prenosnej volebnej schránky.
Volebná kampaň
Podľa zákona č. 303/2001
Z.z. o voľbách do orgánov
samosprávnych krajov v znení
neskorších predpisov začína volebná kampaň 17 dní a končí 48
hodín pred začatím volieb. Mesto
je povinné vyhradiť plochu pre
vylepovanie predvolebných plagátov. Nie je dovolené vylepovať
predvolebné plagáty mimo týchto
vyhradených plôch.
Všetky aktuálne informácie
o voľbách do orgánov BSK bude mesto zverejňovať na úradnej tabuli a na svojej internetovej
stránke www.modra.sk
Povinnosti každej obce
Pri prípravách na voľby je obec
povinná plniť úlohy podľa harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb
schváleného uznesením vlády
SR. Podľa tohto harmonogramu
určí primátorka mesta zamestnancov zodpovedných za prípravu a zabezpečenie volieb na
území nášho mesta. Do 30. 9.
utvorí volebné okrsky a určí volebné miestnosti pre svojich obyvateľov. Ďalej primátorka menuje zapisovateľov okrskových
volebných komisií, zvoláva ich
prvé zasadnutie a v spolupráci
s obvodným úradom vykonáva
školenie členov komisií. Mesto
zabezpečí do 15. 10. doručenie
Eva HORVÁTHOVÁ,
Referát evidencie obyvateľstva
Foto: František Mach
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme
2
MODRANSKÉ ZVESTI • Školstvo
Organizácia školského roka
2013/2014 v našich školách
Vyučovanie začne 2. septembra
Školský rok sa začína 1. septembra 2013. Školské vyučovanie sa
začína 2. septembra 2013 (pondelok). Školské vyučovanie sa člení
na prvý a druhý polrok: školské vyučovanie v prvom polroku sa
končí 31. januára 2014 (piatok), vyučovanie v druhom polroku sa
začne 4. februára 2013 (utorok ) a končí 27. júna 2014 (piatok).
V materskej škole s celodennou
starostlivosťou možno prevádzku obmedziť aj prerušiť.
Prerušenie alebo obmedzenie
prevádzky cez letné prázdniny
2014 zverejní riaditeľka dva
mesiace vopred a informuje záPrázdniny
konných zástupcov. Prevádzka
MŠ sa preruší najmenej na tri
týždne.
Zápis do prvého ročníka základnej školy a materskej školy
Zápis do prvého ročníka oboch
základných škôl v Modre sa
jesenné
Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin
29. október 2013 (utorok)
vianočné
20. december 2013 (piatok)
polročné
31. január 2014 (štvrtok)
jarné
21. február 2014 (piatok)
veľkonočné 16. apríl 2014 (streda)
letné
27. jún 2014 (piatok )
uskutoční v dňoch 12. a 13. februára 2014.
Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne (ak to podmienky dovoľujú) alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto
a termín podávania žiadostí pre
školský rok 2014 - 2015 zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom v termíne od 15.
februára do 15. marca. Riaditeľka a spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.
Všetkým zamestnancom škôl
a školských zariadení, žiakom
i žiačikom prajeme bezproblémový a úspešný školský rok
2013 – 2014.
(red, msú)
Termín
Začiatok vyučovania
po prázdninách
30. október - 1. november 2013 4. november 2013
(pondelok )
23. december 2013 – 7. január 8. január 2014
2014
(streda)
3. február 2014 (pondelok)
4. február 2013 (utorok)
24. február – 28. február 2014
3. marec 2014
(pondelok)
17. apríl – 22. apríl 2014
23. apríl 2014
(streda )
30. jún– 29. august 2014
2. september 2014
(pondelok )
Otázka
Čakajú nás v novom školskom
roku v oblasti modranského
školstva zmeny? Odpovedá
Emília Bartošová, odborný referent školstva MsÚ v Modre.
„Od septembra zmeny nastanú
v Materskej škole SNP – zlepší sa komfort a bezpečnosť de-
tí MŠ výmenou okien, s plánovaným ukončením 15. septembra
2013. Naďalej riešime situáciu neumiestnených detí, ktorých
je ku dnešnému dňu 38. Reálne
sa črtá možnosť otvoriť ďalšiu
triedu v januári, kde využijeme aj
ponúknutú finančnú pomoc vyššieho územného celku. Zúčast-
Rozprávka o Snehulienke
mala u najmenších úspech
Mamičky a deti z Materského centra Modráčik ďakujú divadelnému krúžku pri ZŠ Ľ. Štúra za pozvanie na predstavenie
Snehulienka a sedem trpaslíkov.
Pútavo spracovaný a odohraný
príbeh spolu s nami sledovali
aj modranskí škôlkari. Malí diváci prežívali dej s rozžiarený-
mi očami a občas, plne zaujatí,
komentovali aj dianie na javisku. Detskí herci im predviedli
rozprávku veľmi blízkym spô-
nila sme sa porady na pôde BSK
a máme prisľúbenú dotáciu z nového projektu.
Čo sa týka základných škôl,
tu zatiaľ nemám vedomosť
o zásadných zmenách. Viac si
však povieme v septembrovom
čísle, po tom, čo nový školský
rok otvoríme.“
(jk, eb)
sobom a za to ich odmenili veľkým potleskom.
Na záver zazvonil zvonec, no
veríme, že pekných predstavení
v podaní talentovaných školákov pod vedením učiteliek Nadi
Kovárovej a Miriam Brunovskej
nie je koniec. Už teraz sa tešíme
a sme zvedaví čo pripravia nabudúce. Ďakujeme a želáme veľa úspechov.
Eva ONDROVÁ,
MC Modráčik
3
Príhovor
primátorky
Vážení pedagógovia, zamestnanci
školy, rodičia, milí žiaci a študenti.
Prichádza opäť september otvárajúci brány škôl pre vstup do nového školského roka. Dúfam, že ste
si počas prázdnin užili horúce letné dni, aby ste si oddýchli a načerpali veľa nových síl a elánu.
Je pred nami ďalší školský rok.
Ostrieľaní školáci vyšších ročníkov sa tvária, že je iba ďalší
v poradí, no pre tých najmenších,
prváčikov sa otvorí školská brána po prvý raz v ich živote. Čaká
ich zasadnutie do školských lavíc,
zvládnutie novej psychickej i fyzickej záťaže pri odhaľovaní tajomstiev šlabikára, písaní prvých
písmeniek, či pri prvých krokoch
v matematike.
Aj žiaci, ktorí postúpili do vyššieho ročníka, však majú svoje očakávania. Stretnú sa v škole so svojimi spolužiakmi, budú mať nové
predmety, nových učiteľov. Tešia
sa na nové zážitky poznania, školské výlety a exkurzie i na najbližšie
prázdniny. Milí žiaci, želám vám,
aby ste našli správnu mieru medzi
učením a odpočinkom, povinnosťami a relaxom. Želám vám, aby
bol nový školský rok plný nových
zaujímavých projektov a nápadov.
Aby sme sa spolu tešili so spoločenských a športových podujatí,
aby bol školský rok pestrý, veselý,
plný nových objavov. Viem, že vás
budú učiť tí najlepší učitelia, ktorí
majú úprimnú snahu nielen naučiť
vás novým vedomostiam, ale i vypočuť vás a v prípade potreby vám
poradiť a pomôcť. Prajem vám
čo najmenej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky, za
vaše vedomosti, šikovnosť a príkladné správanie sa. Snažte sa aj
v tomto školskom roku nesklamať
dôveru svojich rodičov a pedagógov Robte svojim učením radosť
svojim blízkym, majte sami radosť z nových poznatkov a vašich
výsledkov. Chcem pozdraviť pedagogických i nepedagogických
zamestnancov škôl a popriať im
veľa úspechov a síl v ich zodpovednej práci pri plnení výchovno-vzdelávacích úloh a zabezpečovaní prevádzky školy. Prajem vám
všetkým zdravie a úspešný bezproblémový nový školský rok.
Hana HLUBOCKÁ,
primátorka mesta
MODRANSKÉ ZVESTI • Projekty/granty
Ovocný chodník
v modranských
Špígloch
Modranské Špígle. Je to územie
za záhradami Bratislavskej ulice v miestach pod Kalváriou. Je
to typická vinohradnícka časť
modranského chotára, v blízkosti
mesta a zároveň hojne navštevovaná a využívaná na vychádzky.
Cieľom nového projektu je vytvoriť a upraviť prostredie a popri chodníku vysadiť stromoradie výlučne z ovocných stromov
a kríkov. Budú vybrané také
druhy, ktoré v minulosti boli tradičnou krajinotvornou hodnotou
nášho chotára a ktoré z dôvodu intenzifikácie vinohradníctva
a kolektivizácie z neho takmer
vymizli, čím sa výrazne zmenil
ráz krajiny.
Projekt Ovocný chodník bude realizovaný vďaka dobrej spolupráci
mesta Modra, modranských
skautov a aktívnych občanov.
Pozemky má vo vlastníctve mesto
Modra, ktoré taktiež zabezpečuje
celý manažment akcie a rovnako jej financovanie. Modranský
skauting prispieva do projektu
tiež finančne cez podporu z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis a skauti
budú aj samotné práce realizovať. Občania zabezpečili projektovú prípravu územia a taktiež sa
budú podieľať na úprave prostredia pri výsadbách.
Realizáciu projektu plánujeme
už na jeseň tohto roku. Chceme
vysadiť 85 ks ovocných stromov (oskoruše, čerešne, orechy,
mandle, broskyne, slivky) a 150
ks krov (dula, mišpuľa, hloh).
Okrem výsadieb plánujeme vyčistiť existujúci melioračný kanál, popri ktorom budú dreviny
vysadené. Osadíme 4 ks lavičiek
a 3 ks malých informačných tabúľ s informáciami o pôvodnej
kultúrnej vinohradníckej krajine.
Privítame všetkých občanov, ktorí by mali chuť sa zúčastniť tohto projektu a podieľať sa na čistiacich a výsadbových prácach.
O termínoch prác vás budeme
informovať na webovej stránke
mesta Modra.
Ing. Matej KRATOCHVÍLA,
referát správy lesoparku MsÚ
9. ročník Mladých Filantropov
Grantový rovesnícky program Mladí Filantropi prebieha na
Slovensku už 9 rokov. V tomto ročníku sa k Filfriends - Mladým Filantropom z nadácie REVIA pridalo 5 mladých ľudí,
ktorí chcú pomáhať mladým ľuďom z ich okolia.
Ako prebieha 9. ročník Mladých filantropov?
„Naše stretnutia sa začali už
koncom októbra“, hovorí členka
Filfriends Veronika Holzmannová. „Na stretnutiach oboznamujeme nováčikov s celým cyklom fungovania tretieho sektoru
a práce Mladých Filantropov.
Postupne prídeme do štádia, kedy rozhodujeme o grantových
kritériách, ktoré budú pre daný
ročník Mladých Filantropov platiť. Oproti minulému roku sme
vytvorili dve skupiny projektov:
malé a veľké. Tieto skupiny sa od
seba líšili zdrojom financovania.
Veľký projekt musel byť financovaný aj z iných zdrojov okrem
toho nášho. Grantové kolo sme
vyhlásili koncom marca 2013
a uzávierka projektov bola v máji 2013. Spolu nám prišlo 8 žiadostí a žiadatelia žiadali o sumu
vo výške 2500 €. Tento rok sme
mohli prerozdeliť sumu 1000 €,
ktoré sme získali od partnerov
(REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia, Nadácia SPP
a Asociácia komunitných nadácií Slovenska). Grantová komisia zasadla Mladých Filantropov
budú podporené projekty:
Divadelný festival- KASIOPEA
FEST, Budmerice, 12. - 14. júla 2013, 400 €, Marcel Olša;
Potuluj sa s nami po Modre,
Modra, 1. 6. - 30. 9. 2013, 250
€, Kristína Palatická a Andrea
Crmanová; Hviezdy PAKA,
Modra, 13. mája 2013, 150 €,
Vivien Seboková; Mládežnícke
nedele, Pezinok, máj 2013 - máj
2014, 200 €, Zuzana Bilská.
Je tento ročník na rozdiel od
predchádzajúcich ešte niečím
iným špecifický?
„Áno. 9. ročník Mladých Filantropov z nadácie REVIA je
výnimočný aj Dňom mladých
filantropov. Do organizácie tohto dňa sa zapojilo vyše 60 dobrovoľníkov a patrí im veľká
vďaka! Spolupracovali sme aj
s inými subjektmi. Mestské knižnica pripravila pre deti aktivity. Členovia OZ Schatmansdorf
z Častej zožali u návštevníkov
Dňa mladých filantropov úspech
predvádzaním stredovekého života. A v neposlednom rade
Hviezdy PAKA, ktoré predvádzali talent v speve a v tanci počas
celého trvania a vytvárali tak
príjemnú atmosféru. Precvičovali zumbu a ponúkali občerstvenie
prostredníctvom Vodného baru.
Všetkým dobrovoľníkom sa chceme poďakovať za čas a entuziazmus, ktorý do projektu vložili.
Aký je ďalší postup Mladých
filantropov v 9. ročníku?
„Sme vo fáze realizácie podporených projektov. Dbáme na to, aby
každý projekt prebehol ako má,
pomáhame žiadateľom pri vyúčtovaní projektov, radíme im ako
majú postupovať. A v auguste
nás čaká sumarizácia všetkého,
čo sa udialo, čo sa nám podarilo,
čo sa nám nepodarilo, čo by sme
chceli zlepšiť. Píšeme záverečné správy pre našich partnerov
a dúfame, že táto naša snaha stojí za to, a že ľudia majú radosť
z projektov. Veríme, že samotných mladých realizátorov projektov posúvame kamsi dopredu
a dodávame im odvahu k ďalšiemu presadeniu sa.
(vh, red)
Obnova vyhliadky na Zámčisku
Všetkých návštevníkov modranského lesoparku chceme informovať o zámere znovuvybudovania turistickej vyhliadky na Zámčisku v Modre Harmónii. Aj touto aktivitou nadviazať na „zlaté
časy“ lesoparku, kedy vyhliadka na tomto mieste existovala.
Pod gesciou mesta Modry, Referátu správy lesoparku a krajiny MsÚ
a vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja
s finančnou spoluúčasťou mesta,
chceme vybudovať na existujúcej
skale vyhliadku. Bude slúžiť ako
prírodná vyhliadka s výhľadmi
predovšetkým na podunajskú nížinu a časť Malých Karpát pre oddych a spoznávanie nášho kraja.
Novovytvorená vyhliadka dotvorí
prostredie dobre situovanej skaly
a poslúži na zvýšenie bezpečnosti
návštevníkov hlavne v prípade rodičov s deťmi. Do pôvodného terénu, skaly bude inštalované drevené zábradlie. V priľahlom okolí
vybudujeme odpočinkové miesto
tvorené stolom a lavičkami na sedenie a osadíme dve informačné
tabule. Jedna tabula bude obnovením už existujúcej, ktorá vypovedá o pamätihodnostiach v meste. Druhá tabuľa bude informovať
o histórii lokality. Toto miesto je
známe svojimi archeologickými
nálezmi a dodnes jasne viditeľnými valmi, ktoré svedčia o osídlení
v dávnych časoch. História siaha
v najstaršej fáze do neskorej doby
bronzovej až staršej doby železnej, potom do Veľkomoravského
obdobia a na záver valy vojenského tábora pochádzajú z 13. storočia.
Podrobnejšie informácie o technickom prevedení plánovanej vy-
hliadky vrátane vizualizácií môžete nájsť na webovej stránke
mesta Modra.
Ing. M. KRATOCHVÍLA, MsÚ
Foto: archív Juraja Petrakoviča
4
MODRANSKÉ ZVESTI • Radničné info
Rekonštrukcia námestia Ľudovíta Štúra
Najzložitejšie je vyriešiť dopravu
Informácie o stave príprav rekonštrukcie nášho námestia sa
stali podľa ohlasu najčítanejšou témou našich mestských novín. Čo ma veľmi teší, že sa obyvatelia zaujímajú o svoje mesto
a dianie v ňom a zároveň mi to dáva nádej, že rekonštrukcia
námestia sa stáva vecou nás všetkých. Pretože sa bude dotýkať
nás všetkých, či už priamo, alebo nepriamo.
I napriek tomu, že bol čas prázdnin a dovoleniek, na príprave rekonštrukcie námestia sa neustále
pokračuje a ja by som vás rada informovala o aktuálnom stave prípravných prác. Ako sme už v minulých vydaniach Modranských
zvestí spomínali, stavba má tri
základné časti – rekonštrukcia
potoka, rekonštrukcia kanalizácie
a vodovodného potrubia a rekonštrukcia námestia. Príprava každej tejto stavby ide svojim vlastným režimom, ktorý bude pri
realizácii samozrejme navzájom
prepojený a koordinovaný. Pre
informáciu len zopakujem, že rekonštrukcia potoka je projekčne
pripravená a investor, ktorým je
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zahájil výber dodávateľa
stavebných prác. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ukončuje práce na projektovej dokumentácii opravy vodovodného
a kanalizačného potrubia .
Čo sa v súčasnosti stále ešte rieši, je doprava a to tranzitná doprava cez mesto, autobusová
doprava ako i dopravná obsluha
mesta. Uskutočnili sa rokovania
na úrovni Bratislavského samosprávneho kraja až po okresné
dopravné inštitúcie. Najzložitejším úsekom je 4. etapa výstavby,
t.j. úsek od Hornej brány po starú vinársku školu. Vzhľadom na
to, že je to dopravne významný
úsek (spojenie s ostatnými časťami mesta a tiež dôležitý dopravný
vstup do mesta od Trnavy), nie je
možné úsek úplne uzavrieť a práce bude treba rozdeliť na etapy
a realizovať ich za dopravnej prevádzky. Našou snahou je však vylúčiť, resp. minimalizovať tranzit
cez mesto a v tejto súvislosti nás
čakajú rokovania s kompetentnými zástupcami Trnavského samosprávneho kraja a okresu Trnava,
aby sme odklonili najmä ťažkú
tranzitnú dopravu už na ich území a presmerovali ju na cestu číslo 61.
Čo sa týka architektonického riešenia námestia uskutočnilo sa
rokovanie v Krajskom pamiatkovom úrade, kde bol odsúhlasený spôsob pamiatkovej obnovy
a pracuje sa na návrhu riešenia
námestia, aby mohlo byť čo najskôr odprezentované verejnosti.
Čo je však pre nás všetkých určite kľúčové, je termín začatia
prác. Práce na námestí odštartuje
rekonštrukcia potoka a tá je síce
podľa projektu naplánovaná na
jeseň tohto roka, ale reálny dátum
sa dozvieme až keď bude ukončený výber dodávateľa stavebných prác, ktorý práve prebieha.
Keďže nás čaká náročné obdobie, chcem Vás milí Modrania,
ktorých sa budú stavebné práce v centre priamo dotýkať požiadať, aby ste svoje investičné,
resp. iné zámery skoordinovali
s pripravovanou rekonštrukciou
námestia, nakoľko bude sťažený
prístup k jednotlivým objektom.
Rovnako prosím aj všetkých,
ktorí máte na námestí svoje prevádzky, aby ste sa na túto situáciu
pripravovali. Nemenej závažnou
bude aj téma prípojok jednotlivých objektov. Keďže nie všetci
ste reagovali na našu výzvu a dotazník o stave prípojok v riešenom území a mnohí z vás dotazník neodovzdali, chcem vás tiež
požiadať, aby ste nepodceňovali
túto informáciu a zvážili technický stav svojich prípojok a skoordinovali ich prípadnú výmenu
počas rekonštrukcie námestia.
Ing. arch. Hana HLUBOCKÁ,
primátorka mesta
Čo odhalili sondy pri Hornej bráne
Foto: archív JG, 2x
V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou modranského námestia Ľ. Štúra sa v uplynulej dobe realizovali pri Hornej bráne dve
zisťovacie sondy pri vnútornom a vonkajšom portáli veže. Účelom sond bolo zisťovanie pôvodnej nivelety podjazdu a kamenných prvkov, súvisiacich s existenciou padacieho mosta.
Podľa spracovateľky výskumu
Doc. Ing. arch. Jany Gregorovej,
PhD., sa zisťovacími sondami
potvrdilo, že pri vonkajšom portáli sa zachovala kamenná konzola s výžľabkom pre drevené brvno, okolo ktorého sa padací most
otáčal. Pri oboch portáloch sa našli zvyšky pôvodnej kamennej
štetovej dlažby, súvisiacej s prvou etapou dláždenia námestia
v Modre. Uvedené nálezy budú
zapracované do projektu súvisia-
ceho s rekonštrukciou námestia
Ľ. Štúra, ktorej príprava si vyžaduje aj uvedené činnosti.Viac
v nasledujúcom čísle MZ. (red)
Pohľad na časť vnútorného
portála s pätkou. Na snímke vidieť doplnené chýbajúce časti portála s pätkou
v novom kameni, doplnené
v 70-tych rokoch 20. storočia.
5
Vývoz
separovaného
zberu
S platnosťou od 1. 9. 2013 dôjde
k čiastočnej zmene v harmonograme vývozu separovaného zberu na území Mesta Modra. Kontajnery s objemom 1 100 l budú
vyvážané po novom už v utorok.
Obyvatelia nájdu upravený harmonogram vývozu triedeného zberu na internetovej stránke
mesta Modra , alebo im bude na
požiadanie poskytnutý Kanceláriou prvého kontaktu na Štúrovej
ulici 59.
Zmena sa týka triedeného zberu
(plasty, papier, tetrapaky, hliníkové a kovové plechovky) z 1 100 l
kontajnerov, ktorý bol pravidelne
vykonávaný každú stredu. Nový
termín vývozu 1 100 l nádob na
separovaný odpad je utorok.
Ďakujeme za pochopenie a za to,
že sa aktívne zapájate do separácie odpadu.
Ing. Kristína ČECHOVÁ,
samostatný odborný
referent ŽP MsÚ
Oprava
telefónnej siete
Spoločnosť Slovak Telekom a.s.
pripravuje v Modre výstavbu novej optickej siete elektronických
komunikácií (telefónnej siete) za
účelom poskytovania služieb zákazníkom. Nová optická sieť po
dobudovaní nahradí existujúcu
telefónnu sieť.
V meste Modra spoločnosť vybrala pre 1. etapu stavby novej
optickej siete lokality sídlisk,
s možnosťou napojenia 1600 bytov. V tomto období spoločnosť
Slovak Telekom, a.s. (obchodná
značka T-Com) postupne písomne vyzýva zástupcov vlastníkov
a užívateľov nehnuteľností na súhlas s vybudovaním vnútorných
rozvodov vedenia v spoločných
priestoroch bytového domu. Táto
investičná akcia je pre obyvateľov Modry prínosom na zvýšenie
štandardu elektronických služieb
v meste. Investícia je plne hradená z finančných zdrojov spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
(red, st)
M O D R A N S K É Z V E S T I • M e s t s k é z a s t u p i t e l´s t v o
Pokazený mestský rozhlas už čoskoro
nahradí rozhlasové FM vysielanie
Čakáme už iba na prevádzkové povolenie
Práce na vybudovaní FM rozhlasového vysielača pre mestské
rádio v Modre sú ukončené. Spoločnosť Média Modra s.r.o. požiadala koncom minulého mesiaca Telekomunikačný úrad SR
o vydanie prevádzkového povolenia pre rozhlasové vysielanie. Povolenie by mal úrad vydať najneskôr do šiestich týždňov od doručenia žiadosti, potom bude možné spustiť rozhlasové vysielanie.
Práce na výstavbe vysielača sa
zdržali z dôvodu rekonštrukcie objektu vodojemu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, na
ktorom je vysielač umiestnený.
Pôvodne sa predpokladala inštalácia vysielacej technológie
v mesiacoch apríl a máj, spoločnosť BVS a. s. však pristúpila k rozsiahlej rekonštrukcii
Telocvičňa pri ZŠ Vajanského
V schválenom rozpočte mesta Modry pre rok 2013 bolo vyčlenených viac ako 900 000 € na kapitálové výdavky, o ktorých sme Vás
informovali vo februárovom aj aprílovom vydaní MZ. Vyplývajúc
z predložených materiálov od mestského úradu k hospodáreniu
mesta za 1. polrok 2013, sa žiaľ nepodarilo použiť ani 10% z týchto
prostriedkov a začať obstarávať či realizovať aspoň niektoré potrebné investície (ZŠ Vajanského, Hviezdoslavova ulica, chodníky).
Veríme ale, že v druhom polroku sa podarí dohnať zameškané
a aspoň žiaci ZŠ Vajanského sa
po desiatkach rokov dočkajú novej podlahy v telocvični, ktorá je
v dezolátnom stave. Tu sa nám po
rokoch podarilo nadobudnúť súhlas na realizáciu opráv a investícií v tejto budove a preto MsZ
schválilo na májovom zasadnutí
prostriedky na výmenu palubovky. Dúfame, že sa čím skôr podarí vedeniu ZŠ v spolupráci so
zodpovednými pracovníkmi MsÚ
obstarať a realizovať túto rekonštrukciu. Žiaci by sa tak mohli
dočkať novej telocvične už na jar!
Sme zo skúseností presvedče-
objektu vodojemu v mesiacoch
jún a júl. Mnohí Modrania si určite všimli, že nad bývalým Zlatým Hroznom svieti vynovený
objekt. Až po ukončení rekonštrukcie bolo možné inštaláciu
vysielacej technológie dokončiť. Predpokladáme teda, že prevádzkové povolenie bude doručené a Rádio Modra spustí svoje
vysielanie ešte pred tohtoročným
vinobraním. Jeho hlavnou úlo-
hou bude prinášať informácie
a oznamy pre obyvateľov mesta o pripravovaných a prebiehajúcich aktivitách v Modre. Preto
prosíme všetky občianske združenia a nekomerčné organizácie
pôsobiace na území mesta, aby
nám informácie o svojej činnosti a pripravovaných podujatiach,
o ktorých chcú informovať verejnosť, zasielali na e-mailovú adresu [email protected]
Dobrá správa je, že vysielanie
takéhoto typu oznamov a správ
nebude spoplatnené.
Andrea PELIKÁNOVÁ,
konateľka spoločnosti Média
Modra s.r.o.
ní, že postupné opravy a investície do škôl, škôlok, chodníkov
či ciest sú nutnými investíciami
vedúcimi nielen k skvalitneniu
života občanov a ich bezpečnosti, ale sú prospešné aj z hľadiska
znižovania výdavkov na energie
a ďalšie opravy. Preto považujeme tieto za prioritné a preto sme
aj presadili schválenie prostriedkov na takéto investície. Ostáva
nám dúfať, že budú tieto prostriedky aj efektívne využité a že
sa mestu s príslušnými organizáciami podarí čo najviac z nich
zrealizovať.
Jakub LIŠKA, Marián GAVORNÍK, Ján ZIGO, Michal
PETRÍK, Juraj PETRAKOVIČ, poslanci MsZ v Modre
Ilustračné foto: archív MZ
6
O čom rokovali modranskí poslanci
Modra v zmysle § 66a zákona
513/1991 Zb.“
Na 31. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 25. júla 2013 rokovali
poslanci aj o nasledovných témach. Plné znenia uznesení nájdete
na http://www.modra.sk/?id=86. Na júlovom rokovaní boli prítomní poslanci: JUDr. D. Bučurič, M. Dugovičová, S. Gabriš, Ing.
M. Gavorník ,PhDr. V. Jančovičová, Ing. J. Jašek, Mgr. art. J. Liška, B. Manák, Mgr. J. Petrakovič, M. Petrík, Mgr. J. Peržo, Ing.
J. Zigo. Poslanec JUDr. A. Soldán svoju neúčasť ospravedlnil. Zasadnutie MsZ viedol zástupca primátorky – poslanec M. Petrík.
Mestské zastupiteľstvo v Modre určilo, že na rokovaní MsZ
predložený návrh Štatútu periodika Modranské zvesti je pracovným materiálom pre rokovanie
komisií MsZ. Zároveň MsZ požiadalo mestský úrad o predloženie určeného návrhu Štatútu periodika Modranské zvesti
na najbližšie rokovanie komisií
MsZ a následne ho predložiť na
najbližšie rokovanie MsZ.
Mestské zastupiteľstvo potvrdilo uznesenie, ktoré schválilo
MsZ 20. 6. 2013, ktorého výkon
bol primátorom mesta pozastavený. Podľa zákona 369/1990
Zb. MsZ upravuje § 11 ods. 5
štatútu Mesta Modra nasledovne: 1. v bode i) pôvodné znenie
„určovať organizácia mestského
úradu a určovať plat primátora
a hlavného kontrolóra“ sa na-
hradzuje znením: „určovať plat
primátora, hlavného kontrolóra
a zásady odmeňovania poslancov.“ 2. v bode j) pôvodné znenie „schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta,
vypracovaný podľa osobitného
predpisu, ako aj ďalšie predpisy“ nahradzuje znením: „schvaľovať predpisy mesta vo veciach,
ktoré nie sú zákonom vyhrade-
né k schváleniu primátorom, ak
si ich schválenie MsZ vyhradí;
schvaľovať štatút tlačových periodík, rozhlasového vysielania,
šírenie programov alebo obrazových a zvukových informácií prostredníctvom vysielačov,
káblových rozvodov, a iných
prostriedkov určených na príjem verejnosťou, napríklad televízneho vysielania, vysielania
prostredníctvom internetu alebo poskytovania audiovizuálnej
služby, ktorých vydavateľom,
prevádzkovateľom vysielania,
vysielateľom alebo poskytovateľom je Mesto Modra, právnické
osoby zriadené alebo založené
mestom Modra a právnické osoby, ktoré sú ovládané Mestom
Poslanci MsZ požiadali hlavnú
kontrolórku o vykonanie kontroly súladu zmluvy uzatvorenej
medzi Mestom Modra a Občianskym združením pri Veštíkovej
horárni 23. 5. 2013.
(red, podľa: www.modra.sk)
MODRANSKÉ ZVESTI • Kultúrna Modra
7
Hudba Modre k nám opäť
zavítala po piatich rokoch
Mesto Modra v spolupráci s OZ Hudba Modre pripravilo v dňoch
16. – 18. augusta pre Modranov a milovníkov umenia ďalší nevšedný umelecký zážitok. Znova po piatich rokoch k nám zavítal
festival hudby a umenia s názvom Hudba Modre.
patrilo mladým talentom Základnej umeleckej školy v Modre, ktorí koncertovali v Hoteli Sebastian. Vystúpenie nieslo
príznačný názov Malý koncert
veľkých nádejí. Trojdňový hudobný festival ukončilo v Nemeckom evanjelickom kostole
a. v. v Modre umelci z Bergerovho tria, v ktorom účinkoval
znova Modran B. Dugovič.
Foto: Jana Kuchtová, 2x
Repertoár melódií 20. a 30.
rokov minulého storočia odštartovali v neďalekom vinárskom komplexe Elesko členovia swingového orchestra FATS
JAZZ BAND aj za účinkovania
modranského hudobníka Branislava Dugoviča. V kostole
sv. Štefana Kráľa odohral svoj
koncert komorný súbor mesta Skalica - Moyzesovo kvarteto v sprievode flautistu Cyrila Šikulu. Nedeľné popoludnie
(red)
Talenty z domova sociálnych služieb Merema
Aj títo správni chlapi zviditeľňujú Modru
V Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania
Merema žije zopár správnych chlapov, ktorí svojím talentom, schopnosťami, húževnatosťou a pracovitosťou prevyšujú nás ostatných
a zaslúžia si našu pozornosť, obdiv a nepochybne aj uznanie.
Branislav Šebesta
Napriek svojmu ťažkému postihnutiu má veľmi dobrú úroveň jemnej motoriky a výnimočný výtvarný talent. Je nesmierne
senzitívny, vnímavý a komunikatívny. Svoje pocity vyjadruje prostredníctvom výtvarného umenia. Má svoj charakteristický štýl
kresby s dôrazom na detail. Braňo žije vo svojom fantazijnom
svete plnom jeho vymyslených
postavičiek, ktoré volá Gašparko
alebo Šašo. Jeho postavičky sú
originálne, nezameniteľné, neopakovateľné. Jeho prvá samostatná výstava obrazov v Music club
galerie mala veľký úspech, čo nás
mimoriadne teší. Ďakujeme všetkým, ktorí kúpou obrazov podporili Braňa a dali mu motiváciu do
ďalšej tvorivej práce.
Peter Hruška
Ďalším talentovaným umelcom
žijúcim v Mereme je Peter. Výtvarný talent sa u neho v začiatkoch pobytu u nás neprejavoval.
Bol utiahnutý, tichý a nesmelý.
Postupom času našiel možnosť
komunikácie s okolím práve vo
výtvarnom vyjadrení svojich
snov, túžob, fantázie, citu. Petrovou doménou je maľba, abstrakcia, farebnosť. Má originálny
rukopis a charakteristický štýl.
Okrem viacerých spoločných
i samostatných výstav v priestoroch MC galerie v Modre prezentoval svoje diela na 16. a 17.
ročníku Salónu výtvarníkov na
hrade Červený Kameň.
Ján Kováč
Janko má 27 rokov, veľkú chuť
neustále sa vzdelávať a učiť nové veci. Rád maľuje, hrá divadlo, počúva muziku, vyzná sa
v technike, záleží mu na čistote
životného prostredia – pravidelne ,,upratuje“ po nespratníkoch
odpadky v Harmónii. Najväčšou Jankovou vášňou sú počítače. Každý deň nám hovoril, že by
chcel chodiť do školy. Až jedného dňa sa to podarilo. Vďaka Nadácii Revia sa Jankovi splnil sen.
Prijali ho do počítačového kurzu, a tak sme spolu chodili najskôr do Základnej školy Ľ. Štúra,
a potom do strednej – Pedagogickej a kultúrnej akadémie. Veľ-
mi sa mu zapáčili lektorky Mirka Petrušová, Ľudka Nemčeková
a Darinka Jurčovičová, ktoré ho
milo prijali a s veľkou dávkou trpezlivosti a ľudskosti učili pracovať s počítačom. Janko sa im
odvďačil pozornosťou, sústredením sa na hodinách, aktivitou
a správnym študáckym entuziazmom. Máloktorí žiaci sa do školy
tešia. Náš Jano áno. Nevedel sa
dočkať ďalšej hodiny, pripravoval si svedomite domáce úlohy,
opakoval učivo... Obľúbil si spolužiakov – síce oveľa starších od
neho - mnohých poznal po mene. V škole bol šťastný. Škoda,
že ten školský rok PC kurzu trval
tak krátko. Náš Janko zaň veľmi
pekne ďakuje. Sme veľmi radi, že
pani Finková so svojím skvelým
tímom spolupracovníkov z REVIE dali možnosť nášmu klientovi Jankovi Kováčovi vzdelávať
sa navštevovaním PC kurzu a zapojiť sa do života v Modre. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Dávid Múčka
Tento 35 ročný mladý muž, je síce tichý a nesmelý, ale citlivý...
Talentovaný športovec s vynikajúcou koordináciou pohybov. Pohotový, vytrvalý, koncentrovaný
na podanie športového výkonu.
Hrá stolný tenis a mnohokrát
v minulosti sa zúčastnil domácich
i zahraničných turnajov poriadaných hnutím Špeciálne olympiády. Pravidelne sa umiestňoval na
popredných priečkach. Z ďalších
športov treba spomenúť hokej,
futbal, floorbal, kde bol vynikajúcim tímovým hráčom. V súčasnosti sa Dávid venuje hre Pétanque. S podporou Nadácie SPP sa
podarilo zabezpečiť mu potrebné
náčinie a pomôcky. Pod vedením
skúsených hráčov registrovaných
v Slovenskej petangovej federácii usilovne trénuje a na turnajoch s medzinárodnou účasťou
bojuje o cenné body v slovenskom rebríčku. Veríme, že Dávid
má veľký potenciál k ďalšiemu
napredovaniu. Už teraz Meremu
vzorne reprezentuje. Držíme mu
palce.
Všetci spomínaní muži túžia po
našej akceptácii, ocenení, pochvale a prijatí. My v Mereme to
vieme. Neustále ich podporujeme
a snažíme sa im vytvárať podmienky k rozvoju talentu a daností, k získavaniu nových zručností a kompetencií. Ich úspechy
a spokojnosť sú pre nás najväčšou odmenou. Ďakujeme vám
všetkým, ktorí nám v tom pomáhate.
(dr)
MODRANSKÉ ZVESTI • Kultúrna Modra
8
Prvý septembrový víkend Modra žije keramikou
Slávnosť hliny v znamení 130 rokov Slovenskej ľudovej majoliky
Piaty ročník Slávnosti hliny – Keramická Modra sa
bude konať 5. – 7.
septembra v Modre. Podujatie otvorí odborný seminár 130. výročie
Slovenskej ľudovej majoliky, venovaný keramickým majstrom,
učilištiam keramiky v strednej
Európe, a výstavam Minulosť
a súčasnosť Slovenskej ľudovej
majoliky a Keramický majster
Rudolf Barčík v hoteli Majolika
v Modre.
Usporiadatelia a partneri podujatia: MOdranská Beseda,
SNM−Múzeum Ľudovíta Štúra
v Modre, Mesto Modra, Mestské
kultúrne stredisko Modra, Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko
v Modre, Slovenská ľudová majolika, Hotel Majolika, OZ Kra-
ľovan a Modranskí Keramikári.
Slávnosť hliny – Keramická
Modra 2013 podporuje: NadačProgram podujatia:
Štvrtok, 5. september 2013
17.00 Otvorenie výstavy Keramický majster Rudolf Barčík,
Horná brána, Štúrova 128
18.00 Otvorenie výstavy Minulosť a súčasnosť Slovenskej
ľudovej majoliky, výstavné
priestory SNM–Múzea Ľ. Štúra, Štúrova 84
Piatok, 6. september 2013
9.00 – 14.00 Odborný seminár: „130. výročie Slovenskej
ľudovej majoliky, keramické
učilištia
v strednej Európe, Hotel Majolika, Súkennícka 41
Foto: Martin Bibza
Hrnčiarsky jarmok na Súkenníckej ulici
17.00 Slávnostné otvorenie
hrnčiarskeho jarmoku
17.30 Romanika (spev, gitara,
kontrabas)
19.00 Sendreiovci – Kokavake-
Dni európskeho kultúrneho dedičstva
16. – 22. septembra: mestská pamiatková zóna v Modre
Mesto Modra svojou bohatou kultúrnou tradíciou, pamätihodnosťami a historickým dedičstvom je klenotom Malých Karpát. Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú
príležitosťou, aby návštevníci a obyvatelia mesta Modry nahliadli do priestorov a domov, ktorých brány sú
počas roka zatvorené. Tohtoročnou témou DEKD sú Pamiatky duchovného života. Načrieme do architektúry, pamiatkovej obnovy, výtvarného umenia, kultúry a viery. Prostredníctvom prednášok priblížime historické udalosti odohrávajúce
sa v Modre v časoch minulých, predstavíme návštevníkom
priestory a budovy, v ktorých sa tieto udalosti odohrávali.
Týždeň otvorí najstaršia
kniha o Modre
a vernisáž grafík
Počas týždňa sa v navštevovaných pamiatkach budú organizovať špeciálne sprievodné
podujatia, výstavy, koncerty či
divadelné predstavenia. Druhý
ročník DEKD – „Bránami mesta Modry“ sa uskutoční v dňoch
16. – 22. septembra 2013.
Začiatok týždňa sa bude niesť
v znamení slávnostného otvorenia druhého ročníka celoeurópskeho podujatia. Vyberieme sa na
potulky slobodným kráľovským
mestom a 400. výročia udelenia
týchto výsad, de facto, si pripomenieme udalosti prostredníctvom čítania textov z najstaršej
knihy o Modre od autora Jána Juraja Schreibera. Vernisáž výstavy
grafických diel seleziána Leopolda Sersena priblíži rečou sym-
bolov a náznakov evanjeliové
témy, ktoré sú ukážkou vzájomného dopĺňania pôsobenia kňaza
a umelca. Priblížime „náš chotár
modranský“, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť nášho mesta a jeho
kultúrnohistorického dedičstva.
Porozprávame
o hradbách, sirotinci
aj kostole na cintoríne
Odborný seminár venovaný
systému mestského opevnenia v Modre z pohľadu histórie,
možnosti obnovy, prezentácie
a budúceho využitia a jeho významu v minulosti a dnes, bude
za účasti prednášateľov z rôznych vedeckých oblastí motiváciou a podnetom na záchranu tejto hodnotnej pamiatky. Na
konci týždňa sa uskutoční benefičný koncert venovaný záchrane najstaršej sakrálnej pamiatky
v Modre – gotického kostola sv.
ný fondý Slovenskej sporiteľne
v Nadácii Pontis.
(red, mf)
re Lavutara (rómska skupina)
20.30 Banda (slovenská world−
music skupina)
Sobota, 7. september 2013
Hrnčiarsky jarmok na Súkenníckej ulici
9.30 Otvorenie jarmoku
10.00 Trio GreJaDo (violončelo, gitara, flauta)
11.30 Detský folklórny súbor
Magdalénka
12.30 Pósfa zenekar (maďarská
folková skupina)
14.00 Bábkové divadlo
15.30 Ľudová hudba Banda
17.00 Balkansambel (balkánske
rytmy)
19.00 Hrnčiarska „labovka“ ukončenie jarmoku a alegorický hrnčiarsky
sprievod, ktorý sa začína na
Súkenníckej ulici a končí pri
soche sv. Floriána
21.00 Hrnčiarsky bál (do tanca hrá Ľudová hudba Banda.
Jána Krstiteľa. Seminár o pôvodne evanjelickom sirotinci,
ktorý bol postavený podľa návrhu Dušana Samuela Jurkoviča, významnej osobnosti československej architektúry, ktorý
Modru navštevoval a navrhol
tu niekoľko stavieb, odhalí príbehy stoviek slovenských sirôt
či židovských detí v čase vojny.
Dni európskeho kultúrneho dedičstva zavŕši nedeľný koncert,
ktorý bude symbolizovať „bodku“ za príjemným týždňom venovaný nášmu mestu, jeho pamiatkam a dedičstvu, ktoré si
vážime a chceme ho chrániť.
Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú významným podujatím, ktoré upriamuje pozornosť
najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 49 účastníckych štátoch. Toto celoeurópske
podujatie organizuje Rada Európy a Európska komisia s cieľom
zvýšiť povedomie obyvateľov
o miestnom dedičstve a prehĺbiť
záujem o jeho ochranu.(ak, red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Malokarpatské vinobranie Modra 2013
(Dokončenie zo str. 1.)
K dispozícii sú i stále expozície
Múzea Ľudovíta Štúra priamo
v múzeu či v galérii Ignáca Bizmayera a v Múzeu slovenskej keramickej plastiky. Vyvrcholením
podujatia bude alegorický sprievod v nedeľu, ktorý más prevedie
históriou Modry i celého Malokarpatského regiónu. Na vozoch
sa ponesú vinári so sudmi vína,
ponúknu na koštovku i okoloidú-
cim. Mesto poctia svojou návštevou aj zástupcovia partnerských
miest Hustopeče, Overijse a Benátky nad Jizerou a ďalší významní hostia.
Infolinka vinobrania:
033/ 6908 333
Pre návštevníkov vinobrania bude vyčlenené parkovanie na Šúrskej ul., na štadióne a v areáli bývalého komplexu Zlaté hrozno
(Horná ul. 67). Kompletné informácie predajcom poskytne Kancelária prvého kontaktu na Štúrovej ul. 59 v Modre, prípadne
kontaktujte tel. č.: 033/6908 333.
Pre návštevníkov Malokarpatského vinobrania v Modre bude
k dispozícii turisticko-informačný stan umiestnený pred Kanceláriou prvého kontaktu na Štúrovej 59. Poskytne vám kompletné
informácie o atrakciách v meste
9
Modre, historických pamiatkach,
kultúre a službách. K dispozícii budú mapy mesta, informačné letáky, propagačné materiály,
suveníry a mnoho ďalších zaujímavostí.
Tešíme sa na spoločné chvíle
prežité v hlavnom meste vína,
v Modre.
(msú, red)
Otvorme viechy s modranským vínom
Tohoročné leto nás potrápilo vysokými teplotami bez zrážok. Vinári sú však spokojní. Strapce hrozna sú pekne nachytané a keby
trochu popršalo bobule by sa naliali sladučkou šťavou ešte viac.
Náš kraj potrebuje dobrú úrodu hrozna. Víno, dobrá nálada a spev
spestrí prichádzajúcu jeseň a pomôže preklenúť studenú zimu.
ho mesta, tak ukážme svetu vinohradnícke dvory a priestory
vhodné pre vinársku alchýmiu.
Sme predsa Hlavným mestom
vína. Zámerom organizátorov
je vrátiť Modre historickú hodnotu mesta obchodujúceho s vínom. Tento kraj je predurčený
na pestovanie viniča. Je požehnaný úrodnými slnečnými svahmi, kde sa rodí tekuté zlato. Aj
sváko Ragan z Brezovej poznal
modranské viechy, modranské
vínko. Nuž, obnovme tradície
a zostaňme im verní.
Ak máte záujem o otvorenie viechy, informujte sa v Kancelárii
prvého kontaktu na Štúrovej 59,
telefón 033/6908 333.
Samuel ZÁVODSKÝ,
TIC Harmónia
Foto: Jana Kuchtová
V nadchádzajúcich dňoch sa
v Modre koná najznámejšie
modranské podujatie oslavujúce
vinohradníctvo, vinárstvo a víno. Oslavy chýrne dobrým burčiakom, gurmánskymi špecialitami a zábavou pritiahnu do Modry
nielen okolité obce a bratislavských fajnšmekrov, ale v tieto dni
prichádza ku nám čoraz viac návštevníkov zo zahraničia. Mesto
Modra počas tohtoročného vinobrania ponúka svojim vinárom možnosť prezentovať kumšt spracovania hrozna a výroby
vínka. Radi by sme znova obnovili tradíciu modranských viech
v otvorených pitvoroch a kamenných pivniciach, tak ako to robili
naši predkovia.
Modra nesie značku vinárske-
Vývoz odpadu a prevádzka Zberného
dvora počas Vinobrania
zz Vývoz komunálneho odpadu
obyvateľom rodinných domov
- ulice Horná, Štúrova, Dolná,
Harmónia, Piesok Dolinky: 110 l
smetné nádoby budú vyvezené
v riadnom termíne, t. j. v piatok
13. septembra. Prednostne budú
skoro ráno vyvezené ulice Horná,
Štúrova, Dolná a Kostolná.
zz Vývoz komunálneho odpadu
pri bytových domoch prebehne
v riadnom termíne podľa harmonogramu. Prednostne budú
vyvezené smetné nádoby na uliciach Dolná a Moyzesova.
ľa zverejneného harmonogramu
vo štvrtok 12. septembra.
zz Nádoby na separovaný zber
umiestnené v rodinných domoch 2. okrsok (ulice Dolná, Družstevná, Dukelská, Erneyho, Horná,
Hrnčiarska, Karpatská, Komenského, Kostolná, Lúčna, Národná,
Partizánska, Pod vinicami, Potočná, Puškinova, SNP, Súkennícka,
Štúrova, Trnavská, Vajanského,
Harmónia, Dolinky, Piesok) budú
vyvezené v riadnom termíne pod-
zz Vývoz komunálneho odpadu - právnické osoby a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie:
110 l smetné nádoby na uliciach
Štúrova a Dolná budú vyvezené
prednostne v skorých ranných
hodinách v riadnom termíne, t. j.
v piatok 13. septembra.
zz Zberný dvor na Dolnej ulici 117 bude mať upravený režim
prevádzky. V piatok 13. septembra bude otvorený v čase od 11.00
do 17.00 h. V sobotu 14. septembra bude Zberný dvor zatvorený.
Žiadame obyvateľov, právnické
osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktorým budú
smetné nádoby vyvážané prednostne (ulice Horná, Štúrova,
Dolná, Moyzesova), aby umiestnili smetné nádoby na obvyklé
prístupné miesto už vo štvrtok vo
večerných hodinách, aby sa nestalo, že im smetná nádoba nebude vyvezená. V prípade otázok
kontaktujte odpadovú linku mesta Modry 0904 889 542.
Ing. Kristína ČECHOVÁ,
referent ŽP MsÚ
MODRANSKÉ ZVESTI • Malokarpatské vinobranie Modra 2013
Sprievodné
podujatia
Ochutnávka vín modranských
vinárov
Miesto: Mestská pivnica, Štúrova
ul. (vchod z Dukelskej ul. - nádvorie starej radnice)
Detský svet
Maľovanie na tvár, nafukovacie
atrakcie
Miesto: staré trhovisko na ul. Dr.
Bodického
Jazda poníkom pri fontáne Sv.
Floriána
Miesto: Park pred Gymnáziom
Karola Štúra
Historická strelnica
Miesto: Renesančná bašta pri
Gymnáziu K. Štúra
Jazda vláčikom do Modry
Smer: Šenkvice – Modra a späť.
(msú)
Výstavy počas Malokarpatského
vinobrania v modre 2013
Stará radnica
Modranskí autori
Výstava prác žiakov ZUŠ výtvarného odboru
Miesto: Štúrova 54
Výstavy vo dvore
Výstava Šima – Juríček
Miesto: Kukučínova 1
Martin Dzurek
Miesto: Moyzesova 2/a
Dana Bellovičová
Miesto: Štúrova ul. (vchod
z Moyzesovej ulice)
Darina Lichnerová
Miesto: Štúrova 106
Rozína Lehotská – Bollová
Výstava: Okolie Modry - výstava olejomalieb
Miesto: Štúrova 117
Vláčikom do Modry
na Vinobranie
Smer Šenkvice – Modra a späť 14. – 15. septembra
Foto: web
Keďže „v Modre sa vždy pilo dobré víno...!“, pre milovníkov dobrého vína a záujemcov o vyhliadkovú jazdu bude
počas dvoch dní vinobrania
pripravený vláčik, ktorý vás
bezpečne a ZDARMA prepraví zo Šenkvíc z vlakovej stanice do Modry v prítomnosti
sprievodcu. Modranský vláčik
bude premávať v dňoch 14. –
15. septembra 2013 (v sobotu
a v nedeľu) a bude nadväzovať
na príchody vlakov do Šenkvíc.
Trasa cesty a časový harmonogram dopravy modranského
vláčika budú zverejnené najneskôr týždeň pred Malokarpatským vinobraním v Modre, t.
j. od 6. septembra 2013 ho nájdete na webovej stránke www.
modra.sk alebo informácie poskytnú pracovníčky Kancelárie prvého kontaktu v Modre
na Štúrovej ul. 59 na tel. č. 033
6908 333.
Tešíme sa na váš príchod „vláčikom do Modry“, do hlavného
mesta vína.
(msú, red)
Galéria Willi Bay
Miesto: Štúrova 55
Zoya Museum
Karásek vs. Afrika
Miesto: ELESKO WINE PARK,
Partizánska 2275 Kontakt: [email protected]
Musique club galerie
Výstavy umeleckých diel zdravotne znevýhodnených a začínajúcich umelcov, hudobné a literárne večery, petang, kaviareň
Miesto: Štúrova 61
STÁLE EXPOZÍCIE – výstavy počas Vinobrania 2013
Horná brána
Keramický majster Rudolf Barčík
Miesto: Štúrova 121
Múzeum keramiky
Miesto: Hotel Majolika
Kontakt: 033/ 69 08 500, [email protected]
Múzeum Ľudovíta Štúra
Expozícia: Ľudovít Štúr – od
štúdia k činom
Pamätná izba Ľudovíta Štúra
Výstava: Z minulosti a súčasnosti Slovenskej ľudovej majoliky
Miesto: Štúrova 84
Galéria Ignáca Bizmayera
Miesto: Bašta, Kukučínova 15
Múzeum slovenskej keramickej plastiky
S citom v rukách
Miesto: Kukučínova15
Otváracie hodiny počas Malokarpatského Vinobrania 2013:
PIA: 8.30 – 16.00 hod
SO: 10.00 – 18.00 hod
NE: 10.00 – 18.00 hod (msú)
Zákaz vstupu do vinohradov
Mesto Modra, ako správny orgán podľa ustanovenia §13 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov s poukazom na zákon
č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších
predpisov vyhlasuje: zákaz vstupu a zákaz vjazdu motorových
vozidiel do vinohradov v katastri
mesta Modra na obdobie dozrievania a zberu úrody hrozna na
časové obdobie od 1. 9. 2013 do
31. 10. 2013. Zákaz vstupu do vi-
nohradov sa vzťahuje na všetky
fyzické a právnické osoby, ktoré
nie sú vlastníkmi vinohradov, ich
správcami, nájomcami resp. obhospodarovateľmi alebo ich pracovníkmi. Kontrolu tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia
v Modre. Za nedodržanie tohto
zákazu možno podľa ustanovenia
§ 46 a § 48 zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložiť pokutu
do výšky 33 €.
(red)
Foto: archív MZ
10
MODRANSKÉ ZVESTI • Malokarpatské vinobranie Modra 2013
Zmena organizácie dopravy počas Vinobrania
Uzávierka a obchádzka cesty
Vážení obyvatelia Modry, prípravy Malokarpatského vinobrania Modra 2013 sú už
skoro na konci. Avšak úspešné a pohodové vychutnávanie si jeho atmosféry sa nezaobíde bez Vašej ústretovosti a spolupráce. Počas vinobrania budú platiť niektoré dopravné obmedzenia a zmeny v organizácii dopravy v našom meste, ktoré sa dotknú
ako štátnych ciest tak aj miestnych komunikácií.
Mesto bude uzavreté už
od štvrtka 12. septembra
Uzávierka a obchádzka mesta je naplánovaná od štvrtka 12. septembra 2013 od
04.00 h - do pondelka 16. septembra 2013
do 12.00 h. Uzatvorené bude centrum mesta (ulice Dukelská, Sokolská, Kukučínova,
Moyzesova, Štúrova, Dolná ul.). Do uzatvorenej zóny sa dostanú iba tí obyvatelia Modry, ktorí majú trvalý pobyt v uzatvorených
uliciach, a preukážu sa občianskym preukazom. Tým, ktorí nemajú trvalý pobyt v uzatvorenej zóne, ale preukážu potrebu vstupu
do nej (napr. prechodný pobyt, zásobovanie
V
Malokarpatské
vinobranie
Modra 2013
Hrnèiarska
V
WC
ova
èín
a
ov
iak
nè
o
str
ga
pr
V
j
eda
V R
á
elsk
Duk
POLÍCIA
rska
Hrnèia
WC
Štefánikova
V
u
SVOŠ
èe
SNP
to
ého
nsk
Vaja
ko
lo
V
zaèia
t
aleg. ok
sprie
vod
a
Súkenníck
l
ko
112
158
150
155
èe
o
ot
WC
j
preda
WC
V
o
V
V
a
Štúrov
li
Ka
nie
bra
112
158
150
155
2. ---------------------------
V
ku
Ku
o
vin
1.
gastr
ko
lsk
á
V
detský svet
remeslá
So
V
Štúrova
Moyzesova
nyho
Kuzmá
---------------------------
V
obchodných prevádzok), vydá povolenie na
vjazd Kancelária prvého kontaktu na Štúrovej 59 (tel. 033/6908 333).
Časový harmonogram vstupu do uzatvorenej časti mesta Modra počas Malokarpatského vinobrania 2013:
Piatok (13. september 2013) do 14.00 h
Sobota (14. september 2013) do 10.00 h
Nedeľa (15. september 2013) do 09.00 h
Pondelok (16. september 2013) od 00.00 h.
Prosíme o spoluprácu pri uvoľnení vyhradených parkovacích miest
Zároveň je potrebné uvoľniť všetky parkovacie plochy v uzatvorenej časti mesta, a to
najneskôr do štvrtka 12. septembra 2013.
Týka sa to aj vyčleneného priestoru na Štúrovej ulici od Hornej brány po tribúnu, ktorý bude vyhradený pre parkovanie vozidiel
účinkujúcich súborov a telies a v sobotu 14.
septembra 2013 bude priestor vyčlenený pre
technické zázemie príprav ohňostroja. Prosíme Vás preto, aby ste si našli náhradné parkovacie miesto mimo uzatvorenej zóny alebo parkovali svoje autá v podbrániach a vo
dvoroch a rešpektovali hodiny, počas ktorých je povolený vjazd motorových vozidiel
do uzatvorenej zóny.
Tipy na obchádzku
pre obyvateľov Modry
Obyvateľom Dukelskej a Štúrovej ulice odporúčame použiť kontrolovaný prejazd pri
Hornej bráne alebo pri slovenskom ev. kostole a nemeckom ev. kostole na Dolnej ulici, obyvateľom Kukučínovej a Moyzesovej
ulici - prejazd pri Kultúrnom dome Ľ. Štúra,
obyvateľom Moyzesovej ul. (č. 29 a viac) prejazd pri starých kaLegenda
sárňach a ďalej konk mapke vinobrania
trolovaným prejazdom
--------- obchádzková
trasa
pri Hornej bráne. Presnú mapu s označením
parkovanie
zmeny organizácie dopravy nájdete na wepódium/
hudobný program
bovej stránke www.
modra.sk, prípadne na
WC toaleta
propagačných materiáloch.
prvá pomoc
informaèná
kancelária
R
V
Šenkvice - Modra
Modra - Šenkvice
historická radnica
výstavy umelcov
obojsmerný vláèik
Modra - Šenkvice
SVOŠ
-----------------
Stredná odborná škola
vinársko-ovocinárska
vstup na výstavu
Ďakujeme za vašu
ústretovosť a veríme,
že spoločne prežijeme veľa pekných zážitkov na tradičných
oberačkových slávnostiach v našom meste.
Ing. arch. Hana
HLUBOCKÁ,
primátorka
mesta Modry
11
MODRANSKÉ ZVESTI • Malokarpatské vinobranie Modra 2013
12
H LAV NÁ T R I BÚNA
M ALÁ TRIBÚNA
(nádvorie Múzea Ľ. Štúra)
PI ATO K
16.45 Fanfáry – Junior Brass Quintet
17.00 Slávnostné otvorenie, DFS Magdalénka
18.00
19.30
20.30
21.30
DH Grinavanka
Modrí jazdci (country music)
KMEŤOBAND
U2 revival
23.00 PII JEM & MATELKO
24.00 FEELME
01.00 Záver
S O B OTA
12.00 Reprodukovaná hudba
12.30 TOMMY DARK & ADT Crew
13.30 DH Senčanka
15.00 KLEZMER world music – Erik Rothenstein,
Karol Csino a hostia
16.00 SWING BAND (Orchester Slov. rozhlasu)
17.30
19.00
20.30
21.30
PETER BIČ PROJECT
ANITA SOUL & Milo Suchomel Band
BUKASOVÝ MASÍV
OHŇOSTROJ
22.30 FUNKIEZ (party funky night)
24.00 Záver
NEDEĽA
10.00 DH Šarfianka
11.00 ALEGORICKÝ SPRIEVOD
13.00 FS MLADOSŤ ŠENKVICE
14.00 FUNNY FELOWS
15.00 DH VIŠTUČANKA
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
SMŠ Lienka Smolenice
ZLATÉ HUSLE a sólisti LÚČNICE
MARIACHI SIN FRONTERAS (Mexico)
ELÁN revival
Záver
www.modra.sk
PIATOK
19.00 Mesial
20.30 Tornádo Lue
22.00 Braňo Hargaš (didgeridoo)
SOBOTA
19.00 Gonsofus
20.30 Anton Jaro & Jazz Na Ex
22.00 Beggar‘s Velvet
23.00 DJ Praz
00.00 DJ Stanlee
01.00 DJ Lia
SPRIEVOD NÉ POD UJ ATIA
Ochutnávka vín modranských vinárov
Miesto: Mestská pivnica, Štúrova ul. (vchod z Dukelskej ul. - nádvorie starej radnice)
Výstavy vo dvore
Výstava Šima – Juríček / Miesto: Kukučínova 1
Martin Dzurek / Miesto: Moyzesova 2/a
Dana Bellovičová / Miesto: Štúrova ul. (vchod z Moyzesovej ulice)
Darina Lichnerová / Miesto: Štúrova 106
Rozína Lehotská – Bollová / Výstava: Okolie Modry výstava olejomalieb / Miesto: Štúrova 117
Galéria Willi Bay
Miesto: Štúrova 55
Zoya Museum
Karásek vs. Afrika
Miesto: ELESKO WINE PARK, Partizánska 2275
Kontakt: [email protected]
Musique club galerie
Výstavy umeleckých diel zdravotne znevýhodnených a začínajúcich umelcov, hudobné a literárne
večery, petang, kaviareň
Miesto: Štúrova 61
STÁLE EXPOZÍCIE
Detský svet
Maľovanie na tvár, nafukovacie atrakcie
Miesto: staré trhovisko na ul. Dr. Bodického
Horná brána
Keramický majster Rudolf Barčík
Miesto: Štúrova 121
Jazda poníkom pri fontáne Sv. Floriána
Miesto: Park pred Gymnáziom Karola Štúra
Múzeum keramiky
Miesto: Hotel Majolika
Kontakt: 033/ 69 08 500, [email protected]
Historická strelnica
Miesto: Renesančná bašta pri Gymnáziu K. Štúra
Jazda vláčikom do Modry
Smer: Šenkvice – Modra a späť
VÝSTAVY
POČAS MALOKARPATSKÉHO VINOBRANIA
V MODRE 2013
Stará radnica
Modranskí autori
Výstava prác žiakov ZUŠ výtvarného odboru
Miesto: Štúrova 54
Zmena programu vyhradená.
Múzeum Ľudovíta Štúra
Expozícia: Ľudovít Štúr – od štúdia k činom
Pamätná izba Ľudovíta Štúra
Výstava: Z minulosti a súčasnosti Slovenskej ľudovej
majoliky
Miesto: Štúrova 84
Galéria Ignáca Bizmayera
Miesto: Bašta, Kukučínova 15
Múzeum slovenskej keramickej plastiky
S citom v rukách
Miesto: Kukučínova15
Otváracie hodiny počas Malokarpatského
Vinobrania 2013:
PIA: 8.30 – 16.00 hod
SO: 10.00 – 18.00 hod / NE: 10.00 – 18.00 hod
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
Čo sa deje s kostolom na cintoríne?
Kostol sv. Jána Krstiteľa, najstaršia pamiatka Modry, je po komplexnom architektonicko-historickom a reštaurátorskom výskume, realizovanom v roku 2011, už druhý rok v procese obnovy. Ešte vlani sa tu podarilo opraviť a omietnuť štítové múry, sanovať
krovové konštrukcie striech vrátane latovania a vymeniť strešnú
krytinu na celom kostole. Vymenené boli aj všetky klampiarske
prvky ako žľaby, zvody a snehové lapače a bol tu osadený nový bleskozvod. Zároveň s opravou striech boli upravené stromové porasty pri kostole. Stará strešná krytina bola vyvezená spolu
s odpadom z vyčistenej povaly a zo žľabu po obvode kostola.
Foto: Jozef Tihányi, 5x
Reštaurátorské práce
V interiéri kostola bol realizovaný reštaurátorský výskum
a návrh na reštaurovanie oltárov a kazateľnice. Zreštaurované boli drevené maľované tabule s mariánskym cyklom z roku
1673 zo západnej empory kostola a dva závesné obrazy, Ján
Nepomucký z 18. a Panna Mária z 19. storočia. Okrem toho tu
bol v roku 2012 realizovaný inžiniersko-geologický prieskum
a statický posudok. Na kostole boli osadené čapové značky
pre stanovenie príčin statických
porúch a vykonané opakované
merania. Zároveň bol v blízkosti kostola osadený pozorovací
geologický vrt hydrogeologického prieskumu pre návrh sa-
nácie navlhnutých múrov a projekt odvedenia zrážkových vôd.
Čoskoro nastúpia aj
ulemecko-remeselné
práce
V tomto roku práce pokračujú. V júni bol demontovaný
a do reštaurátorského ateliéru
prevezený hlavný oltár z roku
1764 a plánuje sa aj reštaurovanie veľkorozmerného oltárneho obrazu. Steny svätyne,
ktoré zakrýval hlavný oltár,
boli doskúmané, pričom došlo k nálezu stredovekého východného okna, freskovej výmaľby stien a konsekračného
kríža z dôb výstavby kostola
z druhej polovice 13. storočia.
Zároveň sa začalo s vysušova-
ním silno navlhnutých obvodových múrov kostola. V interiéri i v exteriéri kostola boli pod
dozorom reštaurátora do výšky
cca 2 m odstránené nevhodné
cementové omietky a nasledovať budú práce na novej dažďovej kanalizácii. S nimi bude
súvisieť archeologický dozor,
a po náleze stredovekého osária pri severnom múre lode
predpokladáme aj ďalšie zaujímavé archeologické nálezy.
Z ďalších prác treba spomenúť
výmenu krytiny márnice pri
kostole a plánuje sa aj postupná umelecko-remeselná oprava
pôvodných okenných a dverných výplní na kostole.
Partnerstvo
katolíckeho farského
úradu a dobrovoľníkov
Obnova kostola prebieha z iniciatívy Rímskokatolíckeho farského úradu a OZ Združenie
záchrany cirkevných pamiatok v Modre. Práce si vyžadujú množstvo časových a finančných prostriedkov a ich
realizácia bola doteraz možná
iba za všestrannej dobrovoľníckej pomoci. Len v letných mesiacoch tohto roka bolo na kostole odpracovaných zatiaľ viac
ako 800 hodín dobrovoľníckej práce, ktorá by však nebola
možná bez zapožičania mechanizmov, dopravných prostriedkov a zabezpečenia občerstvenia pre dobrovoľníkov. Všetky
práce prebiehajú v súčinnosti
s Pamiatkovým úradom SR a s
finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, Bratislavského samosprávneho kraja, mesta
Modry, z príjmov z poukázaných 2% z dane, z predaja kalendárov s motívom kostola
a tiež z finančných príspevkov
od darcov a z milodarov.
(jt)
Obnovu objektu finančne podporuje Ministerstvo kultúry SR, Bratislavský samosprávny kraj a Mesto Modra.
13
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
Sirotinec
začína svoj
nový príbeh
Storočný sirotinec bol pôvodne vybudovaný z celoslovenskej zbierky. Príbeh jeho obnovy tiež začína celoslovenskou
zbierkou.
Dobrovoľníci z OZ Modranskej
Besedy uspeli vo výbere pre
grant Nadácie VÚB, ktorý vyhlásila pri príležitosti 10. narodenín. Organizácie, medzi nimi
aj Modranská Beseda, prostredníctvom portálu dakujeme.sme.
sk zbierajú od darcov finančné
prostriedky na svoj projekt. Nadácia VÚB každý dar znásobí
v pomere 1:1 (za každé euro daruje ďalšie). Zbierka pokračuje
do konca októbra.
Zbierka: www.dakujeme.sme.
sk: Modranská Beseda - Nový
príbeh pre sirotinec.
(mf, red)
Príďte
sa pozrieť
do sirotinca
21. septembra 2013 dobrovoľníci
z Modranskej Besedy v partnerstve s Cirkevným zborom ECAV
na Slovensku MODRA ponúknu
verejnosti informácie o projekte obnovy sirotinca formou návštevy vzácneho objektu, ktorý je
štandardne pre verejnosť uzatvorený. Sirotinec ožije svojou históriou v záujme budúcnosti. Deň
sirotinca je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.
Program
Sobota, 21. september 2013
09.30 Odborný seminár: „Dušan Jurkovič - Samuel Zoch modranský sirotinec“
13.00 Obed z kuchyne sirotinca
14.00Workshop architektov
16.00 Otvorenie výstavy
17.00 Kultúrny program
Počas celého dňa v sobotu:
• prehliadky sirotinca
• vychádzka po stavbách Dušana
Jurkoviča v sprievode architekta
Nedeľa 22. september 2013
Slávnostné služby Božie. (mb)
O zbierke na obnovu sirotinca
MZ informovali čitateľov o modranských pozoruhodných dielach architekta Dušana Jurkoviča, ktorý projektoval aj sirotinec
v r. 1912. História sirotinca je relatívne dobre známa. Kto ju dôvernejšie pozná a dnes vidí opustenú budovu, žalostí nad chátraním budovy, modranského skvostu. Občianske združenie Modranská Beseda akoby nechcelo nezúčastnene ďalej pozerať na
chátranie budovy, a preto s miestnym evanjelickým cirkevným
zborom a Nadáciou VÚB organizujú zbierku na obnovu budovy,
aby dostala dobrý vzhľad... Isteže sú s tým spojené aj ťažkosti.
Keď sa začiatkom 20. storočia Aj uprostred veľkých ťažkosevanjelickí farári na svojej kon- tí sa vždy nachádzajú tí dvaja
ferencii v Tisovci radili o bo- alebo traja: na počiatku 20. st.
hoslužobných
povinnostiach, to boli Zochovci, strýko Pavol
uvažovali aj o možnostiach vy- a synovec Samuel spolu s farárbudovať v Hornom Uhorsku, mi, J. Dérerom, B. Kadlečíkom.
v dnešnom Slovensku, siroti- Organizovali z mála, no s veľnec pre slovenské siroty. Pre kou láskou, starostlivosťou veľnezainteresovaného čitateľa sa kú vec: stavbu sirotinca v r. 1913
to môže pozdávať za úzkoprsé. a druhú budovu v r. 1938. Keď
Treba vedieť, že išlo o riešenie sa v r. 1912 začal realizovať proveľkého problému v pretláčaní jekt stavby sirotinca, išiel Samumaďarčiny, keď niektorí pred- el Zoch do Báčky, do Sriemu.
stavitelia toho spoločenstva po- Prednášal, kázal v kostoloch,
zabúdali predovšetkým
hľadať kráľovstva Božie,
Fotografie
zachytávajú
zvestovať Ježišovo evanako vyzerá sirotinec dnes...
jelium lásky, o láske...
a začali predkladať svoje
politické, egoistické, šovinistické ciele. Boli to
zbytočné, hriešne plány
a ciele. Všetko to Ježiš
v spoločenstve veriacich
predpovedal, keď hovoril
o svojom druhom advente, príchode s otázkou, či nájde a osobne priniesol domov v hovieru na zemi? Pravdaže Ježiš ni- tovosti 1359 korún a 1000 korún
kdy nešíril pesimizmus! Na inom základiny a navyše, čo je veľmi
mieste povedal, že kde sa dvaja pozoruhodné: pod svojím dohľaalebo traja zhromaždia v jeho dom na vlaku priviezol tri siromene, tam je medzi nimi...
ty do sirotinca! Hľa: patril medzi
tých dvoch alebo troch...
V súvise s navrhnutou zbierkou malú poznámku o spôsobe zaplatenia značného dlhu
po posviacke sirotinca v 1913.
Na záver posviacky bol spoločný obed v Harmónii pre 249
prítomných. Pri stole hovorili
nielen farári evanjelickí, ale aj
rímskokatolícki, tiež z Mravy
napríklad farár Hajnóczy. Farár
Novomestský zo Šalgova napomenul prítomných, aby nemíňali peniaze na alkohol, ale mysleli
aj na ciele kráľovstva Božieho.
Pod dojmom tých rečí farár Čulík zo Starej Turej hneď obetoval 100 korún (už v 1905 vo vla-
ku povzbudil Pavla Zocha, aby
v Modre postavili sirotinec. On
sa však žaloval na nedostatok
peňazí a farár Čulík mu do ruky
podal desať korún, že o ostatné
sa postará Pán Boh a modranskí
cirkevníci...) a vyzval aj rečníka
tak urobiť, čo on urobil
darovaním tiež 100 korún. Pripojili sa aj nefarári, dr. Markovič v mene
svojom a Ľudovej banky
500 korún; farár Vansa
100 korún. Pri bielom
stole sa nazbieralo 1500
korún. Farár Bodický dal
100 korún s výzvou, aby
ho nasledovali aj druhí...
Farár Bujna, od počiatku patril medzi tých dvoch alebo troch v uvažovaní o stavbe
sirotinca, ale pri obede nemal
peniaze, keď prišiel do svojho
zboru, informoval o slávnosti
svojich členov zboru a tí spolu
s ním obetovali vyše 100 korún.
V modranskom spoločenstve
veriacich vari nebolo toho, kto
by nebol obetoval korunu, päť
korún, kto koľko mohol. Obetovali aj rímskokatolíci... a v krátkej dobe bol značný dlh splatený! Aj v tých časoch mali ľudia
ťažkosti, no vždy sa medzi nimi
našli tí dvaja alebo traja Takí sa
iste nájdu i dnes a budú pokračovať nielen na oprave strechy,
fasády, ale podobne ako pred sto
rokmi Zochovci v Modre budú
pokračovať v záujme o tých,
ktorí pomoc potrebujú.
Dr. Ivan TÓTH
Foto: Jana Kuchtová, 3x
14
MODRANSKÉ ZVESTI • Matričné info/Inzercia
Spomíname
Spoločenská kronika
Narodili sa:
Gavorníková Nikola
Jančovičová Tereza
Malinovský Tomáš
4. 7.
30. 7.
25. 7.
Opustili nás:
Pohánka Roman, 50 r.
4. 7.
Stupavská Oľga, 82 r.
7. 7.
MUDr. Zachar Milan, 79 r.30. 7.
Jubilanti:
85 roční
Hanzlovičová Vilma
Hanulíková Barbora
Botťánek František
80 roční
Balejíková Eva
Balúchová Ernestína
22. 8.
9. 8.
27. 8.
20. 8.
7. 8.
Cabadajová Elena
Eckertová Celestína
Pacalajová Júlia
75 ročný
Uherčík Samuel
70 roční
Ing. Bublíková Janka
Galovič Jozef
Kintlerová Helena
Nagyová Lýdia
29. 8.
29. 8.
7. 8.
22. 8.
7. 8 .
13. 8.
9. 8.
20. 8.
Zosobášili sa:
Roman Buček
a Ing. Zuzana Šikulová 13. 7.
Marc Hoffmeister
a Patrícia Jelemenská
3. 8.
Eva HORVÁTHOVÁ,
evidencia obyv.
Jazda pod vplyvom alkoholu
Koncom júla v doobedňajších
hodinách policajná dopravná
hliadka zastavila a kontrolovala
v Modre na Šúrskej ulici 50-ročného vodiča na osobnom motorovom vozidle zn. Škoda. Pri
dychovej skúške na alkohol mu
policajti v dychu namerali nad
1 promile. Poverený policajt
Okresného dopravného inšpektorátu v Pezinku muža obvinil
z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Muž po
obvinení putoval do policajnej
cely, môže mu hroziť až jednoročný trest. Polícia SR preto apeluje na vodičov. Vodič pod vplyvom alkoholu predstavuje priame
ohrozenie nielen pre seba, ale aj
pre ostatných vodičov, cyklistov
a chodcov. Vplyvom alkoholu
sú rozpoznávacie schopnosti ako
aj samotné reakcie vodiča oslabené. Alkohol za volant nepatrí,
ohrozuje zdravie a životy ostatných, je príčinou dopravných
nehôd s tragickými následkami.
(miš, red)
Riadková inzercia
zz Pre chovateľa zvierat ponúkam bezplatný odber pokosenej
trávy, alebo sena z lokality Modra-Kráľová za bývalým družstvom.
Tel.: 0905 649 582
zz Kúpim starú vínnu pivnicu
v Modre.
Tel.: 0905 696 787
zz 49-ročný ZŤP muž (vozíčkar)
hľadá opatrovateľa (-ľku). Práca
vhodná aj pre čiastočných invalidných dôchodcov, absolventov
a brigádnikov. Pracovné zmeny
dohodou. Najlepšie z okolia Pez-
inka prípadne BA-Rača. Len vážni záujemcovia, volajte.
Tel.: 0905 239 409, 0904 155 528
zz Kúpim starý vinohradnícky
dom s vínnou pivnicou.
Tel.: 0905 696 787
zz Kúpim vinohrad, môže byť aj
pusták alebo lúku.
Tel.: 0905 696 787
zz Predám skúter Keeway 50
cm3. Cena dohodou.
Tel.: 0910 482 872
Inzerujte
v Modranských zvestiach
Kontakt - redaktor Mgr. Jana Kuchtová, mobil: 0911 999 784,
emailová adresa: [email protected], poštová adresa: Mestské kultúrne stredisko, Sokolská 8, 900 01 Modra.
Dajte o sebe vedieť a spropagujte svoju firmu/prevádzku prostredníctvom Modranských zvestí.
Vaša redakcia
mienku.
S bolesťou v srdci si 22. 9. pripomenieme 20. výročie smrti nášho manžela, otca a „DIDA“ Eliáša Zigu
z Modry. To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie,
v srdci bolesť zostala a tiché spomínanie. S láskou
spomínajú: manželka, deti Zuzana, František a Mária
s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
Spomienka
Spomíname na Teba, lebo spomienky krásne sú, ktoré sa zo života nevymažú. Dňa 8. 9. bude 25 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko,
pradedko Vincko Horváth. S láskou spomína manželka s rodinou.
Tichá spomienka
Dňa 15. 9. 2013 uplynie 5 rokov, čo nás nečakane
opustil náš drahý Ján Dudo. S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia s rodinami a ostatná smútiaca
rodina.
Nezabudneme
Dňa 22. 8. 2013 uplynulo 5 smutných a bolestných rokov, čo od nás navždy odišlo naše milé slniečko Lenka
Kočkovská. Tí, čo ste ju poznali, venujte jej, prosím,
spolu s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Spomienka
Dňa 1. 8. 2013 sme si pripomenuli 5. výročie od smrti
nášho drahého otca a starého otca Jána Bartoša. Spomíname a nikdy nezabudneme. Spomínajte s nami.
Dcéra Viera a syn Dušan s rodinami. Čas plynie – spomienky zostávajú.
Spomíname
Prešiel strašne dlhý rok, čo si nás opustil, ale v našich srdciach a mysli zostaneš drahý náš brat Janko.
Dňa 10. 8. 2013 prešiel rok od smrti Janka Bartoša ml.
Spomíname a nezabúdame. Sestra Viera a brat Dušan
s rodinami. Čas plynie – spomienky zostávajú.
Spomíname
Dňa 26. augusta 2013 sme si pripomenuli nedožité
100. výročie narodenia pána Michala Vodu, ktorý nás
opustil vo veku 97 rokov dňa 20. 10. 2010. S úctou
a láskou spomína najbližšia rodina.
Spomienka
Dňa 13. 8. 2013 uplynulo 6 rokov, od úmrtia našej
drahej mamy, babky a prababky Júlie Bojkovskej.
S láskou a úctou spomínajú, syn s rodinou a dcéry
s rodinami.
15
MODRANSKÉ ZVESTI • História/relax
16
Augustová krížovka
Autor:
Juraj
Mitošinka
značka
pre
statute
mile
lesklá
látka
vodiaca
elektrinu
obliekli
krtkovia
skr. Juhoafrickej
leteckej
spoloč.
osobné
zámeno
vmontuje,
zabuduje
naliehavá
zadná
Pomôcky:
časť nohy ulus, UMa,
pod
ileus, salikolenom
no, fatka
vyrobil
koks
(tech.)
domáce
zviera
Indov
1. časť
tajničky
citoslovce
údivu
obchodná
akadémia
skr. pre
light year
3. časť
tajničky
preldožka
s 2. pádom
sáče
vzorec
karbidu
tantalu
otvory
v múre
domu
vybájená
bytosť
cicajúca
krv
dvíha sa
(kniž.)
egyptská
bavlna
cit. hlasu
mačky
ázijský
cicavec
stala sa
staršou
stred. odb.
učilište
nemecký
skladateľ
skr.súhvezdia Býk
vz. karbidu
titánu
zakalia
zn. pre
kilopond
zn. prvku
argón
taktiež
(zastar.)
skr. vojen.
učilišťa
citový
zážitok
obyvateľ
Írska
4. časť
tajničky
značka
prvku
molybdén
kus látky
na omotanie nohy
v čižmách
Historický kalendár, 32. časť
7. augusta 1928 sa v Muráni
narodil Vladimír Olexa. Po absolvovaní bohosloveckej fakulty
pôsobil na nej ako pedagóg a bol
menovaný profesorom. Je autorom viacerých učebných textov,
vezmú si
na starosť
táborisko
kočovných
kmeňov
priateľstvo
hrubý
kus dreva
grécky
mramor
4. augusta 1843 sa narodil vo
Vrbovciach Miloslav Kulíšek.
V Modre študoval v gymnáziu,
vypracoval sa na popredného
advokáta a národno-kultúrneho
pracovníka. Bol jedným zo zakladateľov Matice Slovenskej.
Podporoval slovenské gymnáziá a národné podujatia. Bol literárne činný a vlastnil bohatú
knižnicu slovenských kníh a periodík. Výdatne podporoval slovenských študentov.
2. časť
tajničky
citoslovce
veselosti
skr. súhv.
Veľký voz
maličkosť
(zried.)
soľ kyseliny boritej
orgány
zraku
citoslovce
varovania
zn. pre
kilometer
nepriechodnosť čriev
poručník
(zastar.)
frkla
(expr.)
ženské
meno
pre
Pomôcky:
spánok
Erg, tana,
zebu, Tau, zmeškám,
mako,SAA odspím
poor
prednášok, úvah a článkov z teologických disciplín. Bol zakladateľom Kresťanskej mierovej konferencie, šéfredaktorom
Cirkevných listov a zastupoval
evanjelickú cirkev na medzinárodných podujatiach. Ako farár
pôsobil v Modre v rokoch 1962
až 1975. Je uvedený na pamätnej
tabuli v kostole a pochovaný na
modranskom cintoríne.
8. augusta 1993 zomrel vo veku 77 rokov modranský rodák
Michal Pridala.Vyštudoval učiteľský ústav a ako záložný dôstojník sa prihlásil pri ohrození Československa fašistickým
Nemeckom do celoštátnej akcie
“Tisíc letcov republike“. Za Slo-
statkár
(zastar.)
venského štátu pôsobil v armáde ako učiteľ v leteckej škole.
Zo SNP preletel do Sovietskeho zväzu a zúčastnil sa bojov
pri oslobodzovaní Československa. Vyštudoval Vojenskú leteckú akadémiu neďaleko Moskvy.
Po jej ukončení pôsobil vo vysokých vojenských funkciách,
neskôr bol však obvinený z buržoázneho nacionalizmu a prepustený z armády. Potom učil
v Bratislave. Ako pedagogický
pracovník získal vyznamenanie
„zaslúžilý učiteľ“. Napísal niekoľko kníh v próze i poézii. Po
roku 1989 bol plne rehabilitovaný a v roku 1992 mu bola udelená hodnosť generálmajora letectva in memoriam. Na rodnom
dome má osadenú pamätnú tabuľu a je pochovaný na modranskom cintoríne.
11. augusta 1883 zomrel vo veku 73 rokov Ján Kadavý. Po
štúdiu v modranskom gymnáziu a učiteľskom ústave pôsobil
v Turčianskom sv. Martine, kde
bol tiež zbormajstrom Slovenského spevokolu. Je významným publicistom, vydavateľom,
hudobným skladateľom a osvetovým pracovníkom. Je známy
tiež ako autor vlasteneckej a detskej poézie a hlásateľ československej vzájomnosti. Je uvedený na pamätnej tabuli gymnázia
na Dolnej ulici.
Čerpané z encyklopédií a biografických slovníkov. Zaujímavé
informácie k jednotlivým osobnostiam a prípadné podnety posielajte na [email protected]
(kvm)
Pokračovanie nabudúce.
MODRANSKÉ ZVESTI • Inzercia
17
Ambulancia pre dospelých
V Modre
KOZMETIKA
SOLÁRIUM
0903/910 915
www.kozmetikatimi.webnode.sk
Od 4. septembra 2013
vás srdečne uvítame.
otváracie hodiny:
PO – PIA : 10:00 – 17:00
Dukelská 20, Modra
Novootvorená ambulancia
všeobecného lekára pre
dospelých
MUDr. Richard Džupa
VAJANSKÉHO 68
MODRA
Ordinačné hodiny
Po 8.00 - 13.00
Ut 12.00 - 17.00
St 8.00 - 13.00
Št 12.00 - 17.00
Pi 8.00 - 13.00
Tel. na amb. 0948 962 551
www.ambulanciamodra.sk
MODRANSKÉ ZVESTI • Športová Modra
18
Jubilejný 30. Ebicykel:
Česká polkopa 2013
Navštívili sme po ceste
bicyklami hvezdárne, zaujímavé prírodné, historické objekty
a pamiatky. Trasa takmer kopírovala 1. ročník Ebicyklu v r.
1984 spred 30 rokov /táto bola
dlhšia cca o 100 km a začínala
v Karlových Varoch a končila
v Prostejove/. Tohtoročný, jubilejný ročník Ebicyklu a začínal
v Chebe, pokračoval do Horšovského Týnu, ďalej po trase Rokycany, Sedlčany, Vlašim, Pardubice, Úpice, Sloupnice. Počas
cesty sme prekonávali dosť vysoké teploty 35 - 39° Celzi. Maximum v sobotu na poslednej
7. etape Úpice - Slopnice bolo
neuveriteľných 39° Celzia. Mali sme krásne slnečno a veľmi
teplo a pršalo len 1x a to okolo
1 hod. v noci vo štvrtok 25. 7.
2013.
Spali sme v spacákoch na karimatkách alebo nafukovačkách
na hvezdárňach, v telocvičniach
základných alebo stredných
škôl. V Sloupnici na futbalovom
štadióne bola večer oslava ukončeni 30. jubilejného Ebicyklu
s príhovorom hajtmana Dr. Jiřího Grygara a nášho miestneho
fanúšika p. Veselého, ktorý zabezpečil výborný divinový gu-
Foto: Alexander Pravda
V dňoch 21. - 27. 7. sa konal Jubilejný XXX. Ebicykel: Česká
polkopa 2013, ktorého sa zúčastnilo pod vedením hajtmana astronóma RNDr. Jiřího Grygara z Prahy spolu 58 bicyklistov.
Päťdesiattri športovcov bolo z Čiech a Moravy, 2 z Anglicka:
Good Janet a MUDr. Lemež Peter a 4 zo Slovenska: Vallová Kája z Pezinka, Žilinská Katarína z Kláštora pod Znievom, Alexander Pravda /vicehejtman pre Slovensko/ z Modry Harmónie
a Ing. Ľuboslav Dobrovoda z Modry.
Účastníci 30. Ebicyklu.
láš. K oslave patrilo otváranie
12 šampusov naraz a ich následné prerozdelenie do pohárikov
ebicyklistov.
Bolo to pre mňa krásny zážitok
V horúčavach sme pili 4,5 - 5 l
tekutín nakoľko sme sa veľa potili, dokonca do kopcov z nás
lialo. Bolo to náročné a dokonca ja 62 ročný som miestami nevládal bicyklovať za naším 77
ročným hejtmanom, nehovoriac
o ženách tým som tiež hlavne do
kopcov s tempom nestačil, ale
dolu kopcom som ich dobehol.
Predchádzajúci rok sme bicyklovali na Morave, a budúci rok
budeme zasa na Slovensku.
Prajem každému, aby zažil tú
radosť z kolektívu. Všetci sme
trasu do cieľa úspešne zvládli,
okrem Daniely Kunzovej z Prahy /kráľovná Šumavy/, ktorá
bola nanešťastie v Horšovskom
Týne v noci na chodníku zrazená
podnapitým cyklistom. Skončila so zraneniami v Domažlickej
nemocnici, odkiaľ ju prepustili až po piatich dňoch. Prajem
si, aby sa nič podobné nestávalo na cestách a chodníkoch, aby
sme všetci dodržiavali dopravné
predpisy. Už teraz sa tešíme na
budúcoročný Ebicykel, ktorý sa
bude konať na Slovensku.
Ing. Ľuboslav DOBROVODA
Vybíjaná našich školákov
Predaj a výkup
použitých kníh
LP platní
pohľadníc
dokumentov
Dám do prenájmu nebytový - obchodný
priestor cca
60 m2 v centre
námestia Ľudovíta Štúra.
Tel.: 0905 824 739
Modranské zvesti 1/16 str
Amavet klub č. 944 IMPULZ
a Základná škola Vajanského 93
v spolupráci s Futbalovým klubom Slovan Modra pripravili pre
deti už tretí ročník Turnaja vo vybíjanej.
Zdá sa, že deti si akciu obľúbili
a na štadión prichádzali už skoro
ráno a tým prekvapili aj organizátorov, ktorí ešte len vymeriavali
ihriská. Postupne sa však všetko
pripravilo, ihriská, občerstvenie -
„hot-dog“, koláčiky a malinovka
a 3. ročník turnaja vo vybíjanej
mohol začať.
Do pozície rozhodcov boli už tradične postavení učitelia zo ZŠ
Vajanského 93 p. učiteľka Lišková, p. učiteľ Mareček a p. učiteľ Held. Výdatne im pomohli
aj rodičia p. Glozneková, p. Jurkáčková, p. Kukumbergová a p.
Kuníková, za čo sa im všetkým
chceme poďakovať, ako aj p.
Trajdovej a p. Turkovičovej a ich
malým pomocníčkam v bufete.
Samozrejme vďaka patrí všetkým
členkám klubu, ktoré upiekli koláčiky. Ďakujeme aj p. Machciníkovej a p. Kurincovi za pomoc
pri zabezpečení občerstvenia.
Okolo 80 detí si nielen zasúťažilo
v obľúbenej vybíjanej a strávilo
pekný deň na čerstvom vzduchu,
ale vďaka finančnej podpore si
deti odniesli domov aj nejakú tú
drobnú odmenu.
Na záver by sme ešte radi poďakovali hamelnu rds a.s. a mestu
Modra za finančnú podporu tohto
podujatia.
(van, red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Inzercia
NA PREDAJ
rodinný dom na bývanie aj podnikanie
Bernolákova 8, Modra
pozemok 584 m2 - zastavaná plocha 324 m2 + dvor 260 m2
úžitková plocha 375 m2
- byty 160 m2 (105 m2 + 55 m2)
- nebytové priestory 215 m2 (garáže-sklady 145 m2, pivnica 70 m2)
- tichá ulica blízko centra, uzatvorený slnečný dvor, súkromie
- bezproblémové parkovanie a prístup autom (aj nákladným), vjazd do dvora
- všetky inžinierske siete (elektrina, plyn, kanalizácia, studňa)
- čiastočne zrekonštruovaný
Informácie
tel. 0948 688 685
Výhodná ponuka- zníženie ceny!
19
Program kultúrno-spoločenských podujatí na september
2. 9., 14.00 – 17.00 h.: Deň otvorených dverí v SCVČ
Možnosť nahliadnutia na činnosť v Súkromnom centre voľného času.
organizátor: Súkromné centrum voľného času
+421 33 640 07 02, [email protected], www.scvcmodra.sk
3. – 6. 9., 20.00 h.: Bažant Kinematograf 2013
svetový zážitok z letného kina pod holým nebom
Program:
3. 9.: POLSKI FILM (r. Marek Najbrt, ČR/PL, 2012, 113 min)
4. 9.: VIDITEĽNÝ SVET (r. Peter Krištúfek, SR, 2011, 104 min.)
5. 9.: SAMOTÁRI (r. David Ondříček, ČR, 2000, 103 min.)
6. 9.: U MNĚ DOBRÝ (r. Jan Hřebejk, ČR, 2000, 101 min)
VSTUP VOĽNÝ!
miesto konania: priestranstvo pred KDĽŠ
organizátor: MsKS Modra
13. – 15. 9.: Malokarpatské vinobranie Modra 2013
Tradičné oberačkové slávnosti v meste Modra s kultúrnym programom a gastronomickými špecialitami.
miesto konania: mesto Modra
organizátor: Mesto Modra
+421 33 690 83 00, [email protected], www.modra.sk
Foto: web
Peter Bič Projekt.
6. – 7. 9.: Slávnosť hliny – Keramická Modra 2013
V. ročník festivalu keramiky spojený s výstavami, keramickým jarmokom, štylizovaným hrnčiarskym sprievodom, hudobným programom
a hrnčiarskym bálom.
miesto konania: mesto Modra
organizátor: OZ Modranská beseda
+421 911 209 287, [email protected], www.modranska-beseda.sk
16. – 22. 9.: Dni Európskeho kultúrneho dedičstva
Podujatie zamerané na ochranu pamiatok a mestských tradícií.
organizátor: Mesto Modra
+421 33 690 83 00, [email protected], www.modra.sk
28. 9., 9.00 h.: Cyklistické preteky
III. ročník Cyklistických pretekov pre deti a dospelých.
miesto konania: Súkromné centrum voľného času
organizátor: Súkromné centrum voľného času
+421 33 640 07 02, [email protected], www.scvcmodra.sk
Foto: mvc
Foto: SCVČ
7. 9. 13.00 h. – 19.00 h.: Deň vo vinohradoch
V. ročník tradičného podujatia prezentujúceho malokarpatských vinohradníkov.
miesto konania: vinice Malokarpatského regiónu
organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
+421 33 643 34 89, +421 917 200 075, [email protected], www.mvc.
sk
Zlaté husle a sólisti Lúčnice.
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra, IČO: 00 304 956. Redaktor/jazyková korektúra: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava: Roman Benčurík.
Adresa redakcie: Sokolská 8, 900 01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected] Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia si
vyhradzuje právo na úpravu externých materiálov. Uzávierka čísla: 21. 8. 2013. Uzávierka nasledovného čísla: 18. 9. 2013. NEPREDAJNÉ! EV 449/08. ISSN1339-3251. www.modra.sk
Download

August - Modra