BLOG KLUB posluchačů a absolventů U3V FF UK
6/2013
„Člověk nemá nic vzácnějšího a cennějšího než je čas.“ Ludwig van Beethoven Vážené posluchačky vážení posluchači, Klub pro nás – posluchače U3V – připravuje program již šest let a časopis je též všem posluchačům k dispozici třetím rokem. S každým novým rokem se snažíme přinést do časopisu nějakou novinku. Tak se Vám snad bude líbit i nová úprava. Doufáme, že budeme mít nějakou zpětnou vazbu a napíšete na adresu [email protected] Vaše názory. Při zápisech byla zmínka o časopisu s tím, že jeho obsah je naplněn Vašimi příspěvky. Je možné napsat cokoli z jakékoli oblasti nebo třeba co Vás zaujalo na Vašich přednáškách nebo akcích Klubu, jako se v tomto čísle dočtete o vycházce s naším Klubem po pražské či pražském Bubenči. Krásné Vánoce vám přeje Obsah  Aktuality z naší U3V .......................................................................................................... 2  Celoživotní vzdělávání dospělých – dobrovolnický projekt GAIN................................... 3  Příspěvky posluchačů U3V FF UK..................................................................................... 8  Hobby................................................................................................................................ 14  Zábavný koutek................................................................................................................. 16 xxxxx  Aktuality z naší U3V Poradíme Vám se psaním závěrečných prací – hlavně s humorem V minulém čísle jsme psali, jak vypracovat seminární či závěrečné práce. K tomu, abyste nezoufali, Vám poskytneme fungující Murphyho zákony:  „Nejcennější citát bývá ten, u kterého nejste s to určit autora.“  „Autorství takového neurčeného citátu vám s radostí prozradí nejnepříznivější recenze vaší práce.“  „V knihovně mají všechna předchozí čísla časopisu až na to, které potřebujete ke svému vědeckému bádání.“  „Neexistují odpovědi, pouze odkazy.“  „Potřebný materiál v nejbližší knihovně nenajdete.“  „Knihu nebo časopis, které jsou pro vaši seminární práci klíčové, už někdo z knihovny ukradl.“  „I kdyby tam nakrásně byly, tak někdo vyškubl nejdůležitější stránku.“  „Jestliže jde vše podle plánu, stala se někde chyba.“ Počítačová učebna – využití Velmi mile nás překvapil zvyšující se zájem o návštěvu počítačové učebny. Nový moderní vzhled a důsledky chladného počasí projevujícího se i v prostorách fakulty zřejmě přispěly k větší návštěvnosti. Pokud máte časovou prodlevu mezi přednáškami nebo jste přijeli dříve, můžete využít možnost naší Studovny pro seniory, přečíst si e‐maily, podívat se na internet či se pustit do psaní svých seminárních či závěrečných prací. Studovnu, která změnila označení na s131, naleznete v suterénu, podlaží ‐1. Nejjednodušší přístup je použití zadního výtahu u východu z auly a po výstupu z výtahu v suterénu se vydáte doprava. Po cca 10 metrech narazíte na studovnu. Na počítač můžete docházet každý pátek, kdy probíhá výuka na fakultě, a to od 9:00 do 14:00. Dozor a technickou podporu zajišťuje asistenční služba, která je vždy přítomna. Staňte se redaktory časopisu BLOG KLUB Řada z Vás ovládá umění, které není úplně běžné. Řada z Vás má bohaté zkušenosti a zážitky z cestování, vzdělávání, kultury a dalších zájmových aktivit. Řada z Vás má hluboké znalosti z různých oblastí lidského vědění. Podělte se o své znalosti, dovednosti a zájmy a staňte se přispěvateli časopisu BLOG KLUB. Můžete nabídnout svůj příspěvek, názor, oslovit nás s námětem na téma do časopisu. Můžete se stát stálými přispěvateli a redaktory časopisu. Žádný učený z nebe nespadl, nebojte se zkusit napsat článeček a poslat nám ho. Nemusíte se vyrovnat Shakespearovi, stačí napsat něco od srdce a s chutí. I toto patří ke vzdělávání a proč nezkusit něco nového a aktivně se nezapojit? V každém věku se člověk může naučit něco nového, co ho vnitřně obohatí a posune dál. Zkuste to! JN xxxxx -2-
 Celoživotní vzdělávání dospělých – dobrovolnický projekt GAIN Do každého čísla našeho časopisu vkládáme informaci o projektu GAIN a do tohoto čísla jsme opět požádali naše slovenské kolegyně o jejich příspěvky. Reflexi pobytu si pro nás připravila pí Ing. Anna Frličková. Ta je též autorkou koláží fotografií z pobytu v ČR. Druhá účastnice projektu GAIN, pí Eva Kmeťová si pro nás připravila recepty na své oblíbené moučníky. Pro inspiraci uvádíme jeden z nich v rubrice Hobby, další otiskneme v příštím vydání časopisu. Bola som pri tom V októbri 2013 som sa ako členka dvojčlenného prvého slovenského tímu Univerzity tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline, zúčastnila trojtýždňového výmenného pobytu v Prahe, ktorý sa uskutočnil v rámci projektu GAIN zameraný na rozvoj dobrovoľníctva seniorov v oblasti vzdelávania. Hostila nás Univerzita tretieho veku pri Centre ďalšieho vzdelávania Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. V tomto mojom príspevku by som Vám v skratke priblížila celý náš pobyt v Prahe. Už mesiac pred odchodom do Prahy sme si pilne pripravovali prednášky a ich prezentácie na dve rozličné témy. Samotnej príprave prezentácii predchádzalo absolvovanie intezívnej prípravy z oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie a z oblasti spracovávania prezentácie v PowerPointe na PC. Priblížil sa deň pobytu, pobalili sme kufre, nastúpili do rýchlika a za 6 hodín už sme už vdychovali atmosféru mesta, ktoré sa nám stalo na 3 týždne prechodným domovom. Hneď družné a srdečné prijatie na stanici „Praha hlavní nádraži“ nám napovedalo, že nás hosťujúce mesto, univerzita a partnerky – študentky z U3V UK vítajú z otvorenou náručou. -3-
Medzi vítajúcimi boli známe tváre z pobytu pražských dobrovolníčiek – študentiek z U3V FF UK z výmenného pobytu v Žiline, ale boli tam pre nás aj nové tváre, ktoré sme hneď od začiatku začali vnímať ako osoby, na ktoré sa budeme môcť počas nášho pobytu vždy s dôverou obrátiť a spoľahnúť. Po ubytovaní, výmene pozdravov zo Žiliny a obdržaní všetkých vstupných organizačných informácii jedna z nás z rúk garanta projektu GAIN U3V FF UK obdržala aj zaujímavú kartu ‐ „OPENCARD“ na MHD platnú aj v rámci „Integrovaného systému dopravy Praha“, ktorá zaručovala, že počas pobytu v Prahe držiteľ karty nemal žiadnu starosť s cestovnými lístkami na MHD, okrem jednej, že tú kartu musel mať pochopiteľne stále pri sebe. Cestovanie v MHD s kartou takéhoto typu vo mne ako dopraváčke len potvrdilo názor, že hoci každé mesto má rôzne formy cestovných lístkov pre svojich klientov, tento druh karty sa javil ako najúčelnejšia forma a plne zodpovedá tomu, čo verejná doprava má ako verejná služba plniť, či sa jedná o trvalého alebo prechodného obyvateľa toho ktorého mesta. Druhá z nás túto kartu nepotrebovala, pretože vlastnila kartu na MHD nad 70 rokov platnú v mestách SR a ČR. Druhý deň začal náš program naplno. A čo všetko bolo v programe? Celkovo ako prvý slovenský tím sme absolvovali 43 akcií programu, pričom :  19 akcíí bolo zameraných na samotné vzdelávanie a získanie zručnosti,  3 akcie mali charakter besedy o U3V FF UK a U3V ŽU v Žiline a o Klube poslucháčov a absolventov FF UK v Prahe a besied s populárnymi osobnosťami z oblasti kultúry a masmédií.  Ďalších 5 akcí ‐ exkurzií ‐ bolo nasmerovaných na získanie prehľadu nielen „ako to chodí“ v Českom rozhlase, Českej televízii, Národnej banke ČR, ale aj ako sa robí dobrovoľníctvo v pražskom obvode Praha 8 a nakoniec ako sa dá vypovedať názor svetu formou obrazu podľa maliarky Emmy Srncovej.  Nevynechali sme akciu z oblasti módy – stálu výstavu modelov šiat od Blanky Mattragi . Naši hostitelia nám pobyt spestrili ešte ďalšími akciami a to :  2 divadelných predstaveniami v Národnom divadle a jedným v divadle Kolowrat,  7 prehliadkami mesta Prahy ‐ Židovské mesto, Vyšehrad, Straromestská radnica, Kampa, večerná Praha, historické budovy od Obecného domu až po Národné divadlo, prehliadka ND a Karolína,  4 celodennými výletmi ‐ Křívoklád, Trója, Kutná Hora, Pražský hrad a rozhovorom s redaktorkou "Revue 50 plus"p. V. Cibulovou. Po prečítaní predchádzajúceho stručného zhrnutia akcíí programu, isto mi dáte za pravdu, že program bol pestrý, zaujímavý a inšpiratívny. Teraz by som sa vrátila k jednotlivým akciám. Zo Žiliny do Prahy sme si každá z nás doniesli pripravené 2 prednášky, ktoré sme odprednášali študentkám U3V FF UK. Naše prednášky boli zamerané na nasledujúce témy :  Vzdelávacie aktivity s oblasti práce s PC v seniorskom veku  Mesto Žilina – U3V – tvorivé dielne  Zdravá výživa  Reflexné prvky pre chodcov a bicyklistov Pre predvedenie tvorivých aktivít si moja kolegyňa z nášho tímu priniesla zo Žiliny materiál na pletenie košíkov z morskej trávy. Cieľom bolo naučiť pražské študentky U3V pliesť košíky. Táto tvorivosť zaznamenala veľký úspech medzi študentami – plietol aj jeden študent, ktorý sa priznal, že už dávno túži naučiť sa pliesť košíky. Aj sa tak stalo. Šikovné ruky -4-
študentov – seniorov uplietli krásne košíčky a pocit, že som to dokázala/dokázal je k nezaplateniu. Okrem uvedených vlastných prednášok, sme zažili aj atmosféru prednášok vo veľkých prednáškových aulách v historickej budove FF UK , ktoré prednášali lektori „par excellence“. Bol to pre nás nový pocit „akademického života“. Po tri piatky sme si vyberali prednášky z množstva kurzov, ktoré podľa študijného programu práve prebiehali a to najmä z oblasti dejín a histórie, výtvarného umenia, divadla, dopravy a demografie a aj z oblasti psychológie na všedný deň. Nezabudnuteľnou pre nás bola prednáška Shakespearove Sonety prednášaná prof. PhDr. Martinem Hilským, CSc. Nezvyčajné a nezabudnuteľné budú pre nás aj pohľady z jednej prednáškovej auly priamo na Pražský hrad. Prednášky, ktorých sme sa zúčastnili v budove v Centre ďalšieho vzdelávania na Jindřišskej v Klube poslucháčov nám zase pripomenuli spoločenskú etiketu, ktorá by nemala chýbať v každodennom i spoločenskom živote každého z nás. Psychologické zaujímavosti získané hravou formou, nám zase poodhalili, čo v bežnej komunikácií možno nechtiac opomenieme v snahe rýchlo podať informácie. Veľmi zaujímavým akciami bola pre nás aj účasť na besedách so zaujímavou osobnosťou z umeleckej sféry a s osobnosťou českých masmédií. Rozospievaná beseda s Paulínou Filipovskou nás mnohých vrátila do našich mladých čias. Spomienky p. Tejkala a rozhlasové nahrávky s príjemným hlasom p. Františka Nepila a jeho famózny a úsmevný fejtón „prečo žena nemôže pochopiť muža, keď jeho športový favorit prehral“, nám mnohým pripomenulo časy kedy „vlažné“ hovorené slovo z rádia nás prebúdzalo, začínalo s nami každý náš deň a dodávalo úsmev dobrého rána a „ještě lepšího jitra“. Veľmi zaujímavý poznatok pre každú z nás nám poskytli exkurzie do Českého rozhlasu a Českej televízie, pretože sme nakukli aj do „kuchyne“ nahrávacích štúdií. V Českom rozhlase sme nazreli nielen do klasického nahrávacieho štúdia s názornou ukážkou vysielania ale aj do nového typu vysielacieho štúdia, kde podľa nových trendov bude fungovať redaktor, hlásateľ a zvukár v jednej osobe . V Českej televízii sme prešli tromi zaujímavými štúdiami – vhupli sme do štúdia „Sama doma“ tesne pred prípravou živého -5-
vysielania, ďalej sme prešli do detského sveta fantázie a v štúdiu „Kouzelne školky“ sme zažili natáčanie jednej zo scén o Jasmínke a zdravom jabĺčku s p. Trojanom: Nakoniec sme sa ocitli v najväčšom nahrávacom štúdiu, ktoré pamätá veľké silvestrovské akcie a prenosy. Úplne tajuplne na nás pôsobila exkurzia do Českej národnej banky, pretože sme si nevedeli predstaviť, čo nás čaká. A tajuplnosť sme pomaly rozmotávali až v útrobách veľkého prezentačného trezoru s množstvom ukážok o vývoji mincí od denárov ‐ grošov ‐ toliarov až k dnešným minciam a papierovým tlačeným bankovkám. Impozantnú zbierku dopĺňali aj exponáty "husárskeho padělku" s humorným textom, ktorého výrobca ‐ falšovateľ dal do obehu ako poslednú bankovku. Informácie o tom, ako sa robí dobrovoľníctvo v pražskom obvode Praha 8 nám poskytla exkurzia v „Obvodnom ústave zdravotných služieb v "Centre aktivizačných služieb" v Prahe 8, Burešova ulica. Základnému personálu v aktivitách ústavu ‐ práca na PC, tvorivé dielne, nordic walking, výučba jazykov a pod. ‐ vypomáhajú dobrovoľníci z radov študentov, pracujúci v produktívnom veku a vitálni seniori. Pri 9 – poschodovej budove nájomných bytov – klientov obvodného ústavu zdravotných služieb je od roku 2011 ihrisko pre seniorov – je to vonkajšie fitness centrum zriadené pre precvičovanie pohybového aparátu a stability ‐ úžasná vec v starostlivosti o seniorov. Nakoniec ako sa dá vypovedať názor svetu formou obrazu sme poodhalili na exkurzii v ateliéri Emmy Srncovej. Ocitli sme sa v ateliéri, ktorý bol plný optimistických malieb, pestrých farieb, vtipných a filozofických myšlienok. Od obrazu k obrazu sme prešli po stopách krásneho optimistického sveta, ktorý odokryl svojský štýl pohľadu na „Strom života“a pripomenul nám, že "šedý" nádych každodennej rutiny sa dá obohatiť nápaditou tvorivosťou v štýle a la "Emma Srncová". Ako šitá na mieru nám ženám, nakoľko sme boli len samé ženy bola aj prehliadka stálej výstavy modelov šiat od Blanky Mattragi. Každej z nás učarili vzdušné línie šiat až natoľko, že pri niektorých modeloch sme mali pocit krásneho motýľa poletujúceho po rozkvitnutej lúke. Úchvatné boli aj ukážky ručných výšiviek na zamatových podkladoch, z ktorých by nie jedná z nás určite uvítala na svojich večerných šatách. K spestreniu nášho pobytu prispeli nielen akcie z pracovnej oblasti, ale aj z oblasti kultúry návštevou divadelných predstavení v Národnom divadle – opery „Jakobín“ a komédie „Sluha dvou pánu“a divadelného predstavenia v divadle Kolowrat "Z prachu hvězd". Očarili nás nielen herecké výkony hercov a scény predstavení, ale aj prechádzka sálami, salónikmi, balkónikmi a chodbami architektonického skvostu a výtvarnej jedinečnej galérie ‐ Národným divadlom. Pestrosť program cez týždeň obohatilo aj 7 tematických „Prechádzok Prahou“. Pozreli sme si Židovské mesto, Vyšehrad, Straromestskú radnicu a vežu, Kampu, večernú Prahu, historické budovy od Obecného domu až po Národné divadlo a Karolínum. Víkendové dni sme strávili na celodenných poznávacích výletoch v Prahe a v okolí Prahy. Prešli sme sa po hrade „Křívoklát“, zámku „Trója“, po botanickej záhrade a boli sme aj v skleníku Fata Morgana. Boli sme pozrieť historické skvosty Kutnej Hory a Pražského hradu. Hoci nás už aj nohy boleli od toľkého chodenia, neľutovali sme toho a boli sme radi, že sme tam boli a videli historické skvosty na vlastné oči. Počas týchto prechádzok a výletov nás sprevádzali „Kvetinky“ ‐ naše pražské partnerky z projektu GAIN a ich fundovaný výklad k jednotlivým pamiatkam a povesti s nimi súvisiace, nás obohatil o nové informácie z dávnej minulosti i zo súčasnosti. -6-
Ich dobrovoľnícky prístup ako sprievodcov po Prahe ako aj dobrovoľnícke aktivity v „Klube poslucháčov U3V“, ktoré sme počas výmenného pobytu zažili a videli na vlastné „oči“, je pre nás inšpiratívnym poznatkom ako by sme mohli vylepšiť a nasmerovať dobrovoľnícke aktivity v našich domácich podmienkach na pôde U3V v Žiline a tak prispieť k spestreniu a obohateniu aktívnej cesty v seniorskom veku poslucháčom – študentom U3V pri ŽU v širšom rozsahu. Tri týždne výmenného pobytu ubehli ako voda a ani jedná z nás nepoznala, čo je to nuda. Celý pobyt v Prahe sme zažili v priateľskej a srdečnej atmosfére, za čo právom patrí veľké poďakovanie hostiteľskej U3V FF UK, všetkým „Kvetinkám“, ale aj garantovi projektu GAIN pri U3V FF UK PhDr. E. Drlíkovej, CSc. a celému organizačnému týmu, ktorí celý pobyt pripravili a zároveň sa postarali, aby náš pobyt prebiehal k spokojnosti nás „hostí“. Aj pri spracovaní „Náučnej cestičky Kampou, Pražským hradom“ a Židovským mestom“ v pohodlí domova som sa prechádzala už po známych uličkách, parkoch a historických budovách s vedomím, že sa do Prahy budem vracať veľmi rada. Praha pre mňa nezovšednie. Ing. Anna Frličková Študentka U3V ŽU v Žiline Účastník výmenného pobytu 07. 10. – 27. 10. 2013 v Prahe Projekt GAIN ‐ Grundtvig xxxxx
Naše účastnice už připravují program pro druhou skupinu slovenských dobrovolníků. Brainstorming probíhá cca dvakrát do měsíce a každé setkání je plné inspirace. Příjezd 4 dobrovolníků ze Slovenska je naplánován na březen roku 2014, v tu dobu musí být všechny aktivity naplánované a úkoly rozdělené. Kromě šesti českých dobrovolnic, které podnikly výjezd na Slovensko na jaře letošního roku, se pravidelných schůzek účastní několik dalších posluchaček z řad „studentů“ Univerzity 3. věku a pomáhají s programem. Každá přispěje s novým nápadem, jak program vylepšit a jaké činnosti do nich zařadit. xxxxx -7-
 Příspěvky posluchačů U3V FF UK Milí čtenáři, předvánoční čas je i časem radostného očekávání a naděje, že přichází každoročně doba, kdy uvidíme, uslyšíme a pohladíme s vůní jehličí třeba jen na dálku ty, kteří jako my rozkrojí na Štědrý den jablíčko a myslí na nás stejně jako my na ně. Přeji klidný čas Vánoc a PF 2014. Vaše Božena Neumanová xxxxx Vánoce klidu a pohody Před námi je již poslední adventní neděle a potom nás čekají svátky klidu a pohody. Tedy ono je to tak, jak si klid a pohodu připravíme a vychutnáme. Vím, že chceme‐li uklidit, stihnout upéct cukroví, vánočku, štrúdl, koupit a připravit kapra a nezbytný bramborový salát, na který se těšíme už od léta, protože o Vánocích chutná úplně jinak, na klid zrovna nevypadá. Ale uznejte, že v našem věku si můžeme dovolit pomalejší rytmus a nechat něco na mladší. Zvláště když se nabídnou je zbytečné si hrát na hrdiny, že všechno zvládneme sami. Chvíle napětí před štědrovečerní zvonkohrou, která se odehrává snad v každé rodině, je pro děti ta nejlepší a nejzáhadnější. Ráda si zavzpomínám i na svoje dětství. Někdy jsme se sestrou schované dárky objevily už dávno před Vánocemi, ale stejně jsme se radovaly, když jsme je uviděly pod stromečkem, protože vždycky ta provoněná vánoční atmosféra dokázala nadchnout. A abychom nepřišly k dárkům tak jednoduše, připravovala nám maminka ještě nějaká překvapení. Jako třeba hru „hledej“, a drobné dárky rozvěsila na stromeček. Protože jsme mívali stromek až do stropu, měly jsme celý večer co dělat. AF xxxxx Vánoční okouzlení (s použitím slov z čísla 03/2013) Toho svátečního odpoledne mrzlo, až praštělo. Jen sněhové vločky se nechtěly vysypat z šedavé oblohy dolů na umrzlou zem. Takový malý odpolední výlet na vánoční trhy byl pro mne příjemným povyražením. Chvilku mě nalákala osamělá lavička k posezení se svařeným vínem v papírovém kelímku a horkými kaštany v kapse mého kabátu. Labužnicky jsem nasál vůni horkého vína a na malou chvíli se zaposlouchal do hlasů procházejících lidí. Až dřevěný bubeník stojící na prkénku s kolečky, kterého kolem táhl na provázku malý kluk, mě vytrhl z pohody. Rychle jsem vstal ze studené lavičky a vykročil rázným krokem k domovu. Ryba, bramborový salát a oheň v krbu mě nejen zasytily a ohřály, ale i přivolaly vzpomínky na Štědrý večer z doby mého dětství. Pohodlně jsem se usadil do svého oblíbeného křesla a opřel si hlavu o jeho vypolstrovanou opěrku. A náhle úplně jedno, že od té doby uplynulo víc jak padesát let, zase jsem se ve vzpomínkách ocitl ve svém domově s otcem, matkou a dvěma sestrami. Mně bylo tenkrát tak deset let, seděl jsem v pokoji pod rozsvíceným stromečkem. Vedle v kuchyni se o něčem dohadovaly moje starší sestry s matkou a každou chvilku se něčemu smály. A tatínek jako správný redaktor, seděl za velkým psacím stolem a psal pravděpodobně nový článek do novin. V naprostém tichu pokoje slyším, jak šustí pero po papíře. Hovor z kuchyně podbarvoval pohodu svátečního večera. Tatínek při psaní kouřil svoje oblíbené cigarety a -8-
oblaka kouře, které při tom vypouštěl, se tiše usadila nad jeho hlavou a zůstávala tam jako obláčky na nebi. Klid a pocit bezpečí a štěstí, který zaplavil moji duši, cítím i dnes a vlastně každý rok, když se na Štědrý večer vracím v myšlenkách o tolik let zpět a jsem šťasten, že se mám kam vracet. Člověk nikdy není sám, když má vzpomínky, které hřejí na duši. Někde v okolí zazněly zvonky, které připomínaly rolničky na sobím spřežení. Pohlédl jsem k oknu a hle. Venku se hustě sypal sníh a tiše pokrýval zimní přírodu. Oheň v krbu příjemně praskal a jeho plamínky vesele skotačily ve stínohře zšeřelého pokoje. Naklonil jsem se a rozsvítil lampičku, vedle které se linula vůně kávy ze svátečního hrnečku. Potom jsem vzal do ruky rozečtenou knihu a ponořil se do čtení. E.H.
xxxxx Střípky z roku 2013: Co mě pobavilo: Doc. Marek říká na zastávce Albertov třem svým studentům „Tak jsem jednou našel u Baltského moře kus jantaru s mimořádně zachovaným jedincem hmyzu rodu Culicidae. Byl skutečně tak zachovalý, že jsem mohl určit jeho pohlaví. Jeden ze studentů: „ A proboha pane profesore, jak jste to pohlaví určil?“. „Jednoduše“, odpověděl Doc. Marek, „samičky jsou totiž chytřejší“. Co mi polichotilo: Když mě průvodčí ve vlaku LEO Express požádal o předložení občanského průkazu k doložení nároku na slevu na jízdném pro osoby starší 60ti let. Co mě zaskočilo: Dva muži na zastávce tramvaje Hradčanská se mně ptali na cestu na Hrad. Ukázala jsem jim směr s tím, že je to jen kousek. „Ne“, odpověděl jeden z mužů, „tím směrem jsou Dejvice!!, vloni jsem tady byl a tam kde ukazujete byly Dejvice a Hrad dole“. „Ale ne“, hájila jsem se, vždyť se podívejte, dole je dejvické nádraží a když uděláte pár kroků, uvidíte špičky chrámu sv. Víta“. „To je hrozné, řekl muž, že ti Pražáci musí pořád něco přemisťovat.....!!“ Co mě pobavilo: Na houbách v Brdech jsem letos opakovaně potkala divoká prasata. Za sezonu celkem šest. Vůbec se nebála. Když jsem náhodou potkala lesníka, zeptala jsem se, jak se mám chovat, protože hluku, jak myslím, jsem dělala schválně ze strachu dost. „Inu“, řekl lesník „jsou přemnožená, musíte si na ně dát větší pozor“ !!? A co do dalšího roku? Dočetla jsem se v časopise Svět na dlani, 2013(12), že průměrná inteligence lidí postupně slábne. Tvrdí to alespoň vývojový biolog Gerald Crabtree z kalifornské Stanfordovy univerzity. Od vzniku zemědělství prý není inteligence pro přežití tak nutná jako dřív, a tak se domnívá, že lidstvo za posledních 120 generací, tedy asi za 3000 let postupně hloupne. Tak tedy – pojďme spolu v roce 2014 dále hloupnout. ALE – zdravě, spokojeně, s nadhledem a hlavně – s humorem. Marie Coufalová xxxxx
-9-
BUBENEČ – téměř zapomenutá čtvrť Prahy – 1. část Máme tady nový místopisný seriál, tentokrát na téma navazující na naši podzimní procházku čtvrtí Bubeneč. Průvodcem nám byla pí Eva Zbořilová.  Úvodem něco k poloze a rozloze Bubenče V současnosti hranice čtvrtí v Praze nejsou, ať už z neznalosti nebo lhostejnosti, velmi často vnímány a respektovány. To se bohužel týká i Bubenče. Téměř celé jeho území bývá považováno za součást sousedních čtvrtí:  Bubeneč ležící v Praze 6 je nesprávně považován za Dejvice,  Výstaviště a Královská obora jsou chybně umísťovány do Holešovic,  Císařský ostrov bývá mylně vnímán jako součást Troje. Obrázek 1 ‐ Území Bubenče1 Bubeneč přímo sousedí s Dejvicemi, Holešovicemi a Trojou. Na Špejchaře se dotýká katastru Hradčan, v Podbabě pak katastru Sedlce. Hranice Bubenče tvoří: 1
Obrázek převzat z: https://www.google.cz/search?hl=cs&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1082&bih=676&q=bubene%C4%8D&oq= 1
bubene%C4%8D&gs_l=img.3..0l3j0i24l7.1542.3585.0.4098.7.6.0.1.1.0.78.389.6.6.0....0...1ac.1.27.img..0.7.398 .ZU9v3GFKD‐Y#facrc= - 10 -
 s Dejvicemi: Vltava mezi Císařským ostrovem a Dejvicemi, ulice Pod Paťankou, Podbabská a Jugoslávských partyzánů, Vítězné náměstí, ulice Dejvická, Jaselská a Pelléova,  s Holešovicemi: ulice Milady Horákové, Letenské náměstí, ulice Veletržní a Kamenická, jižní okraj Královské obory, ulice U Výstaviště a Za elektrárnou, železniční trať, Vltava mezi Císařským ostrovem a Holešovicemi,  s Trojou: Vltava mezi Císařským ostrovem a Trojou.  Něco z historie Četné archeologické nálezy dokládají, že území Bubenče bylo osídleno již v pravěku. Téměř všechny významné kultury od mladší doby kamenné (neolitu) zde zanechaly své stopy. Významné objevy v Bubenči učinili páter Václav Krolmus (1787‐1861), jedna z nejvýznamnějších osobností počátků české archeologie, a doktor Josef Antonín Jíra (1868‐
1930), úředník zemského finančního ředitelství. Další z řady badatelů byl například Eduard Štorch (1878‐1956) známý jako autor řady dětských knih o lidech doby kamenné. V roce 1846 provedl Václav Krolmus v souvislosti se stavbou drážďanské železnice první pražský záchranný archeologický výzkum většího rozsahu v okolí Císařského mlýna. Jeho úkolem už nebylo pouhé shromáždění nálezů, ale cílená záchrana památek před postupujícími terénními pracemi. Osada z doby římské, která existovala až do doby stěhování národů, byla zjištěna na téměř celém pozemku Mauthnerovy přádelny a zasahovala až k Císařskému mlýnu. V jejím areálu bylo nalezeno mimo jiné téměř osmdesát železářských pecí, což z ní činí největší středisko germánského železářství u nás. V závěru doby stěhování národů začínají pronikat do Čech Slované. Jedno z největších dosud objevených sídlišť časně slovanského osídlení zjistil počátkem 20. století J. A. Jíra v prostoru Mauthnerovy přádelny. První písemná zmínka o osadě Přední Ovenec je v listině knížete a biskupa Jindřicha Břetislava z roku 1197. Z této doby pravděpodobně pochází i přemyslovský hrad, na jehož místě stojí dnes místodržitelský letohrádek. Z roku 1313 pocházejí zprávy o románském filiálním kostelu. Existenci fary pak na tři a půl století ukončila husitská revoluce. Brzká výstavba kamenného kostela svědčí o tom, že Bubeneč nebyl ve středověku bez významu. Těžil z polohy na přístupu ku Praze, blízkosti brodu přes Vltavu a z dvorských aktivit v Královské oboře, kterým poskytoval hospodářské zázemí. Když hledal Karel IV. místo pro vybudování "Nového Města", původně uvažoval právě o tomto příhodném území, protože by byl Pražský hrad obklopen městem i z druhé strany. V Bubenči se nachází i vyústění Rudolfovy štoly, technické památky, která začíná pod Letnou mezi Čechovým a Štefánikovým mostem u tzv. Havírny – malý domek pod nábřežím. Spád štoly je 110 m (rozdíl výše hladin Vltavy). Z Císařského mlýna, který Rudolf II. vybavil architektonickými hříčkami a vodními díly díky své štole podle svého vkusu a kam utíkal před svými vladařskými povinnostmi propadl zkáze developerů – zbylo jen torzo původní skály s jeskyní ‐ lázněmi a renesanční brána. Součástí mlýna byla i brusírna drahých kamenů Dionýsa Miseroniho (obraz Karla Škréty) - 11 -
V 19. století, docházelo postupně k podstatnějším změnám původního vesnického a zemědělského charakteru Předního Ovence, kdy poblíž řeky vyrostlo několik průmyslových podniků (papírna, tkalcovna, kanalizační čistička). V 80. letech 19. století začaly vznikat městské domy v oblasti Letné, a v oblasti Brusky byly stavěny činžovní domy, v 19. a 20. století pak vznikla vilová zástavba východním směrem od dnešní Pelléovy ulice a Bubeneč se tak stal bydlením pro bohaté a významné občany Prahy. K rozkvětu přispěl také rozvoj dopravy, zejména železnice (Buštěhradská dráha Stromovkou – nádraží Bubeneč), tramvajového spojení a byla postavena i vodárna v krásném secesním stylu v Korunovační ulici Společenský život v Bubenči rovněž jen kvetl. Dokladem toho je např. Šlechtova restaurace ve Stromovce, která sloužila nejen místním, ale jako krásné výletní místo pro nedělní vycházky Pražanů. Velmi známé byly slavnosti krejčích v hospodě Na Slamníku, které se v současnosti obnovují. I spolkový život byl v Bubenči zastoupen Sokolem – patřily mu pozemky, které dnes jsou většinou zastavěny sportovním areálem Sparty a jen málo zůstalo sokolovně, která se nachází v Korunovační ulici č.29. Významným společenským počinem byla pro Bubeneč Jubilejní zemská výstava v r. 1891. Byla to hospodářská, kulturní a společenská výstava uspořádaná na oslavu jubilea první průmyslové výstavy, konané v Praze roku 1791 v Klementinu u příležitosti korunovace Leopolda II. Rozhodnutím císaře Františka Josefa I. ze dne 26. října 1904 byl Bubeneč povýšen na město. Součástí Prahy se stal až po 1. světové válce k 1. lednu 1922 na základě zákona o vytvoření "Velké Prahy" (zákon č. 114 Sb. z 6. února 1920) a byl začleněn do XIX. obvodu.  Bubeneč 20. století Za První republiky pak poskytl Bubeneč možnost usídlení ruské emigraci v tzv. profesním domě v Rooseveltově ulici č. 597/27, na kterém je dnes pamětní deska : TYTO DOMY ZBUDOVALO V LETECH 1924‐1925 ČESKO‐
RUSKÉ PROFESORSKÉ STAVEBNÍ A BYTOVÉ DRUŽSTVO V PRAZE ZALOŽENÉ EMIGRANTY Z RUSKÉ ŘÍŠE, KTEŘÍ PO NÁSTUPU KOMUNISTICKÉHO REŽIMU NALEZLI SVOU NOVOU VLAST V DEMOKRATICKÉM ČESKOSLOVENSKU. V ROCE 1945 BYLA VĚTŠINA OBYVATEL TĚCHTO DOMŮ ODVLEČENA NKVD DO SOVĚTSKÝCH KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ A JEJICH RODINY BYLY NÁSILNĚ VYSTĚHOVÁNY V PADESÁTÝCH LETECH. ZACHOVALA SE POUZE MODLITEBNA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE. VÝBOR "ONI BYLI PRVNÍ" 1995 - 12 -
Rusové si oblíbili Bubeneč i v období socialismu – dostali darem od presidenta Beneše jednu z vil rodiny Petschkových jako prostor pro své velvyslanectví (Korunovační č. 31). Posléze pak prosadili vybudování nehezkého minisídliště pro své občany v centru starého Bubenče (ulice Wolkerova) a tím nenávratně zničili ukázkovou empírovou zástavbu, kterou Emanuel Poche nazýval „empírovou perlou Prahy“. Na Sibiřském náměstí pak postavili výstavní a předváděcí pavilon, který je dokladem závratných společenských změn – dnes totiž je přebudován na pravoslavný kostel. Tímto stručným geografickým a historickým úvodem končím první část povídání o
Bubenči – poté následovala procházka Bubenčem – zajímavé vily, staré centrum i technické
památky.
Obrázek 2 ‐ Místodržitelský letohrádek Obrázek 3 – Vyústění Rudolfovy štoly
ve Stromovce
xxxxx - 13 -
 Hobby Ananásová torta – rezy dle pí Kmeťové Základné piškotové cesto: 5 ks vajec 0,14 práš. cukru 1 ks van. cukru 2 pol lyžice oleja 1 pol. lyžica vlažnej vody 0,15 múky polohrubej 1 ks konzer. ananás Pracovný postup: Vymiešame do peny žĺtka s cukrom, vanil. cukrom, olejom a vlažnou vodou. Z bielok si vyšľaháme tuhý sneh a striedavo pri vmiešame s múkou a kypriacim práškom do masy vymiešanej zo žĺtkov, cukru, oleja a trochy kypriaceho prášku vody, na hladké cesto dáme na vymastenú formu, môžeme použiť papier na pečenie a upečieme. Upečené, vychladnuté cesto prekrojíme na dve časti, spodný plát natrieme pikantným džemom, poukladať naň scedený, pokrájaný ananás, ktorý natrieme masou zo šťavy z ananasového kompotu a 1 ks Puding bez varenia Oetker, vymiešať robotom na plnku. Prekryjeme druhým plátom a zdobíme vyšľahanou šlahačkou. xxxxx Vánoční cukroví na poslední chvíli: Hříbečky Budeme potřebovat: 20 dkg oříšků (z toho 2/3 mandlí) 7 dkg cukru 1 bílek kakao Postup: Oříšky nameleme, smícháme s cukrem a bílkem. Rozdělíme na půlku, jednu polovinu obalíme v kakau. Vytvarujeme hříbečky a z kakaové části uděláme kloboučky. Dáme ztuhnout do lednice. xxxxx - 14 -
Význam barev: Fialová je barvou duchovní a mystickou. Je to barva tajemna, víry a rozjímání. Fialová uklidňuje a inspiruje. A proto se hodí do vánočního období.
xxxxx Znáte?
Brainstorming – bouření mozků???
Brainstorming je anglický výraz pro skupinové setkání, které má za cíl nalézt co nejvíce
nápadů při tvorbě jakéhokoli projektu, který je tématem schůzky. Je prokázáno, že lidé se
navzájem inspirují a dosahují lepších výsledků, pokud jsou motivováni ostatními.
Jednoduše česky – víc hlav víc ví.
xxxxx *zdroj: http://pomocucitelum.cz/katalog‐ucebnich‐materialu/hudebni‐vychova/ticha‐noc‐‐‐noty‐‐s‐akordy‐‐c‐
dur‐‐639.html xxxxx - 15 -
 Zábavný koutek Literatura
Přečtete to? 7470 ZPR4V4 SLOUZ1 K PROK4Z4N1 7OHO, J4K UZ45N3 V3C1 N453 MY5L DOK4Z3! OHROMUJ1C1 V3C1! N4 Z4C47KU 7O BYLO 73ZK3. 4L3 N4 737O R4DC3 7O 7V4 MY5L C73 4U7OM471CKY B3Z PR3MY5L3N1.BUD PY5NY. J3N N3K73R1 L1D3 7O DOK4Z1 PR3C157 Kateřina Tučková
Lion Feutchwanger
George Orwell
Karel Čapek
Joseph Heller
Ludvík Souček
Dan Brown
Franz Kafka
Josef Škvorecký
Milan Kundera
Umberto Eco
Michal Viewegh
Tušení souvislosti
Zavíráme
Pavučina lži
Zbabělci
Proměna
Žítkovské bohyně
Banánové dny
Jméno růže
Žert
Báječný rok
Vyhnanství
Válka s mloky
Šifra ‐ Slova navazující posledním a prvním písmenem (čteme 1. písmena). VEGETACE, EPOS, SENTENCE, EMAIL, LOŽE, ÉTOS, VÁZA, ÁMEN, NOKTURNO, OTEC, CÍLE, EMOCE. (Veselé vánoce) Zkuste vymyslet slova na první slabiku di…….. a v příštím čísle otiskneme, kolik slov se Vám podařilo najít. xxxxx - 16 -
P.F.
2
0
1
4
„Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší; za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí, a za třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.“ Konfucius Uzávěrka pro příští číslo je 15.3.2014
Těšíme se na Vaše příspěvky – redakce Klubu posluchačů U3V FF UK
Příspěvky zasílejte na e-mail: [email protected]
Příští
číslo,
pokud
pošlete příspěvky, vyjde koncem března – předem děkujeme za spolupráci.
V Praze 18. prosince 2013 - 17 -
Download

BLOG KLUB 6/2013