Číslo
I N F O R M A Č N Ý Š T V R Ť R O Č N Í K M E S TA S N I N A
Ročník 4
Vážení spoluobčania,
milí priatelia!
Srdečne Vás všetkých
pozdravujem, mladých
i starých, zdravých
i chorých. Pozdravujem
Vás,
ktorí
hovoríte po slovensky, ale aj
Vás, ktorí sa dorozumievate tradične po sninsky či rusínsky.
Pozdravujem všetkých Vás, ktorí ste už prežili Vianoce, ale aj Vás, ktorí máte tieto najkrajšie sviatky roka ešte len pred sebou.
Prešiel teda už rok 2009 a je pred nami ten
Nový. Možno že si povzdychneme, ako ten
čas letí a sme zas o rok starší. Možno už hľadáme prvú vrásku na čele alebo prvý sivý
vlas.
Opäť je tu čas bilancovania v rodine, firme,
i v meste. V mnohých rodinách skončili deti
školy a treba sa starať o robotu, ktorej je žiaľ,
v Snine stále málo. Mnohé firmy okúsili tvrdú päsť krízy, pretože regióny, ako je ten náš,
postihla najviac. Všetko toto sa musí odrážať
aj na stave mesta, pretože ono je našou súčasťou. Našťastie stále je to tak, že kto hľadá,
nachádza riešenia. Podobne je to s riadením
chodu mesta. Súčasné obdobie je výnimočné
tým, že na mnohé verejné záležitosti a potreby núka európska únia peniaze. Treba sa
teda chopiť šance, pretože táto skutočnosť sa
už historicky nezopakuje. V predpokladoch
a plánoch som Vás v predchádzajúcich rokoch často informoval, aké má mesto zámery a ambície vo svojich rozvojových programoch. Niektoré skutočnosti sú už viditeľné
a dané do užívania nám všetkým.
Už sme si zvykli chodiť po zrekonštruovaných chodníkoch, využívame bezpečnejšie
a pohodlnejšie parkovanie pri nemocnici, nemáme už toľko rozbitých ciest ako v minulosti, možno už normálne obísť kruhový objazd, nemáme už obavy, kde budeme pochovávať. Tieto a mnohé iné verejné záležitosti
sa snažíme riešiť tak povediac za pochodu
a to i v čase, keď kríza postihuje aj rozpočet
mesta a verejné financie.
Tohto roku nás čaká v prvom rade rekonštrukcia námestia. Boli sme úspešní v získaní zdrojov európskej únie a rovnako máme
pripravené vlastné zdroje na nevyhnutné
dofinancovanie. Verím, že do jesene sa ho po-
2010
darí dokončiť, aj keď mu predchádza množstvo byrokratických a administratívnych
prekážok. Nechcel by som zakríknuť, máme
i ďalšie, zatiaľ neoficiálne informácie, že rovnako budeme úspešní pri získaní prostriedkov na rekonštrukciu nemocnice a kaštieľa.
Rovnako verím, že sa nám podarí zrekonštruovať Rybníky v rozsahu, ako nám to dovolia financie, ale i nekonečne trvajúce spory s vlastníctvom pozemkov. Pôjde o rekonštrukciu bazénu s charakterom prírodného
kúpaliska s ekologickým, úsporným riešením
k prírode i financiám na jeho prevádzku. Ak
by sa to podarilo do tohtoročnej letnej sezóny, určite by sme sa všetci veľmi potešili.
Je nevyhnutné, aby sme k všetkým týmto verejným aktivitám prispeli tým, aby sme zabránili vandalizmu, ničeniu a poškodzovaniu. Sme dennodenne svedkami poprevracaných smetných košov, lavičiek či popísaných
nových autobusových čakární. Nedá sa, aby
za každým rohom číhal policajt. Dosť veľa
už odhaľuje a preventívne pôsobí kamerový
bezpečnostný systém. Žiaľ, sme nútení ho
uplatňovať a naďalej rozširovať. Apelujem
preto na všetkých, neničme si spoločné.
Nie zanedbateľné aktivity vyvíjame pri rekonštrukcii škôl a školských zariadení. Máme
už potvrdené, že po rekonštrukcii základnej
školy 1. mája bude čoskoro započatá rekonštrukcia základnej školy Hviezdoslavova,
nasledovať by mala škola budovateľská, základná umelecká škola, a po rekonštrukcii
materskej školy na sídlisku 1. by to mala byť
aj materská škola pri Jase. Je za tým tvrdá
práca jednotlivých oddelení mestského úradu, projekčných kancelárií a schvaľovacích
inštitúcií. Samozrejme, že na úplnom začiatku to museli byť rozhodnutia a uznesenia mestského zastupiteľstva. Napriek tomu,
že to nebýva jednoduché, často sa na zastupiteľstvách vymieňajú názory, niekedy
i ostrejšie. Myslím, že v demokracii to má
presne tak byť. Nakoniec sa však prijímajú
tie najlepšie riešenia, aby sme mohli posúvať
naše mesto dopredu. Chcem sa Vám, vážení poslanci, pri bilancii starého a očakávaní
nového roka, za vašu prácu a rozhodnutia
verejne poďakovať. Sme svedkami toho, že
v mnohých iných mestách nie je samozrejmosťou dohoda a konsenzus vo vážnych
rozhodnutiach. Verím, že sa nám ešte podarí
presadiť dlhodobo očakávanú rekonštrukciu
1
Nepredajné
starej Družby na Dom so starostlivosťou
a opaterou pre starých a chorých ľudí.
Snažil som sa zrekapitulovať, čo robíme,
a mienime urobiť v tomto roku a čím žije naše
mesto. Veľmi túžim po tom, aby sa mu vrátilo postavenie, ktoré mu prirodzene v regióne patrí. Všetci vieme, že už to nemôže byť
Snina, ktorú si pamätajú štyridsať a viacroční ľudia, pretože prakticky už pred dvadsiatimi rokmi začínal krachovať náš hlavný
zamestnávateľ a živiteľ, vtedy takmer šesťtisícový Vihorlat. Som naklonený všetkým
terajším podnikateľom a zamestnávateľom,
aby sa im podarilo prekonať súčasné ťažkosti spôsobované toľko opakovanou krízou,
aby bola v Snine robota, aby za ňou nebolo
treba odchádzať do sveta, aby sme si mohli
užívať aj mnohé veci tu doma. Ak hovorím
o postavení a šírení dobrého mena Sniny,
chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa o to
pričinili. Verím, že mnohých nás teší úspech
futbalu, zápasenia, ale i ďalšej športovej či
umeleckej činnosti, najmä mladých ľudí.
Chcem pozdraviť už päťdesiatpäť ročný súbor Vihorlat, či reprezentačného brankára
Jána Muchu, ktorý má korene v Snine.
Chcem na záver pozdraviť všetkých, poďakovať sa za zhovievavosť a trpezlivosť s našou robotou, za to, že aj v týchto neľahkých
časoch, sa príkladne staráte o svoje rodiny,
za to, že sme k sebe tolerantní národnostne,
nábožensky i etnicky. Je ťažko prežiť túto
zložitú dobu. Povedzme si však, kedy bolo
ľahko. Pomôže nám len to, ak sa budeme do
budúcnosti pozerať s nádejou.
Pamätám si úplne presne pred troma rokmi,
keď som sa s Vašim dovolením mohol vrátiť
do tejto funkcie. Povedal som vtedy, že zázrak tu nedokáže urobiť nikto. Ale nasmerovať chod Sniny do pozitívnej budúcnosti sa
dá. Verím, že sa nám to spoločne v pokoji podarí. Pokoj, tvorivý pokoj, je pre robotu najdôležitejší. Pokoj musíme mať predovšetkým
vo svojich srdciach. Pokoj nemôže byť v srdci plnom závisti, nenávisti a zloby. Verím, že
veľká väčšina z nás si pokoj nepraje len mať,
ale ho chce i rozdávať.
Nech teda pokoj a dobrá vôľa, ktorú nám prinieslo posolstvo Vianoc, sa stane trvalou súčasťou nášho života i v Novom, takom malom jubilejnom roku 2010.
Štefan Milovčík, primátor mesta Snina
Naša Snina 1/2010
MESTSKÝ ÚRAD INFORMUJE
Z ROKOVANIA MsZ
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva
Snina dňa 28. januára 2010 boli prerokované nasledovné materiály:
• Správa o činnosti Mestskej rady
(MsR) v Snine od ostatného zasadnutia
Mestského zastupiteľstva (MsZ)
- mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o činnosti
• Kontrola plnenia uznesení MsR
a MsZ k 28.01.2010
- mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení
• Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 28.01.2010
- mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu, za sledované obdobie boli
vykonané kontroly zúčtovania finančných prostriedkov a poskytnutých kapitálových finančných prostriedkov základných škôl určených pre spracovanie
projektovej dokumentácie
• Správa o kontrolnej činnosti za rok
2009 a plán kontrolnej činnosti na prvý
polrok 2010
- mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok
2009 a schválilo plán kontrolnej činnosti
na prvý polrok 2010
• Doplnok č.1 k VZN mesta Snina
č. 101/2009 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na
území mesta Snina
- mestské zastupiteľstvo schválilo uvedený doplnok k VZN, predmetom ktorého je určenie koeficientov pre deti do
troch rokov, integrované deti a deti zo
sociálne znevýhodneného prostredia
• Štatút mesta Snina
- mestské zastupiteľstvo zrušilo doteraz platný štatút mesta a schválilo nový,
ktorý ako základný normatívnoprávny
a organizačný predpis mesta bol predložený z dôvodu potrebnej novelizácie
niektorých ustanovení
• Potvrdenie uznesenia MsZ č. 681/2009
zo dňa 10.12.2009
- na rokovaní mestského zastupiteľstva
v decembri 2009 bol zástupcom primátora predložený Návrh racionalizačných
opatrení, ktorý bol zastupiteľstvom
schválený, primátor mesta využil svoje
právo a uznesenie nepodpísal, zástupca
primátora opätovne predložil uznesenie
na schválenie,
- mestské zastupiteľstvo potvrdilo platnosť uznesenia č. 681/2009
• Nájomná zmluva č. 13/Pr/2010 a č. 14/
Pr/2010
- mestské zastupiteľstvo schválilo predmetné nájomné zmluvy, súvisiace s organizačnou zmenou, ktorou bolo vytvorené oddelenie Správy športových a rekreačných služieb, k fungovaniu nového
oddelenia bolo nevyhnutné previesť na
MsÚ aj hnuteľný a nehnuteľný majetok,
ktorý priamo súvisí s predmetom činnosti tohto oddelenia
• Spätné odkúpenie hnuteľného majetku od VPS Snina, s.r.o.
2
- mestské zastupiteľstvo schválilo
Kúpnu zmluvu č. 15/Pr/2010, súvisiacu
s vytvorením nového oddelenia Správy
športových a rekreačných služieb, týkajúcu sa hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v športovej hale, futbalovom
štadióne a v RO Rybníky
• Prehľad poskytovania jednorazových
dávok v hmotnej núdzi a nevyhnutnej
okamžitej pomoci občanovi v náhlej
núdzi
- mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu s ukladacou časťou pre mestský úrad, oddelenie sociálnych vecí a rodiny, predkladať raz ročne MsZ v Snine
prehľad o poskytnutých dávkach
• Vyhodnotenie plnenia opatrení na
riešenie rómskej problematiky za rok
2009
- mestské zastupiteľstvo v Snine vzalo na
vedomie vyhodnotenie plnenia opatrení
s ukladacou časťou pre nositeľov úloh
zodpovedných za plnenie jednotlivých
opatrení naďalej pokračovať v ich plnení
a mestskému úradu predkladať raz ročne správu o vyhodnotení opatrení
• Informatívna správa o poskytnutých
dotáciách za rok 2009 v zmysle VZN
mesta Snina č. 77/2006
- mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu, v plnom znení je zverejnená
v týchto novinách
• Schválenie Zmluvy o cezhraničnej
spolupráci medzi mestom Snina a mestom Przeworsk v Poľsku
- mestské zastupiteľstvo schválilo zmluvu o spolupráci, ktorá sa bude rozvíjať
okrem iného aj v pripravovanom projekte „Revitalizácia kúpalísk v RO Rybníky
Snina“, ktorý sa pripravuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika
• Denné centrum
- mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie Denného centra v Snine ako organizačnú zložku oddelenia sociálnych
vecí a rodiny MsÚ Snina
• Nízkoprahové denné centrum pre
deti a rodinu
- mestské zastupiteľstvo schválilo
Nízkoprahové denné centrum pre deti
a rodinu ako organizačnú zložku oddelenia sociálnych vecí a rodiny MsÚ
Snina
• Štatút Mestskej knižnice v Snine
platný od 01.02.2010 a Knižničný poriadok Mestskej knižnice v Snine platný
od 01.02.2010
- mestské zastupiteľstvo schválilo Štatút
mestskej knižnice a Knižničný poriadok
mestskej knižnice, ktoré predstavujú
základné dokumenty knižnice
• Nenávratný finančný príspevok na
terénnu sociálnu prácu
- mestské zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na terénnu sociálnu prácu
- v období od apríla 2008 do 31. marca
2010 mesto realizovalo podporu sociálnej inklúzie a terénnej sociálnej práce
v rámci projektu Cesta k Vám, projekt
končí a bola vyhlásená nová výzva na
predkladanie žiadostí
- celkové výdavky na projekt predstavujú sumu 153 690,- €, maximálna výška nenávratného príspevku predstavuje
čiastku 99 600,- € a mesto spolufinancuje
projekt v čiastke 54 090,- €
• Návrh na prerozdelenie dotácií na
rok 2010
- mestské zastupiteľstvo schválilo prerozdelenie zálohových dotácií pre športové kluby vo výške 11 100,- € a výšku
dotácií určených na prerozdelenie primátorom mesta vo výške 2 500,- €
Anna Brečková, MsÚ Snina
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 11. marca 2010 prerokovalo
nasledovné materiály:
• Správa o činnosti Mestskej rady
(MsR) v Snine od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ)
v Snine
- mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu
• Kontrola plnenia uznesení MsR
a MsZ k 11.03.2010
- mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení
• Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 11.03.2010
- mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie výsledky kontrolnej činnosti, za sledované obdobie boli vykonané 3 kontroly – Kontrola plnenia prijatých nápravných opatrení a dodržiavanie finančnej rozpočtovej disciplíny na Mestskej
polícii, Kontrola dodržiavania VZN
mesta Snina č. 92/2008 o podmienkach
podnikania a o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na
území mesta a Kontrola plnenia zmluvy o výkone vo verejnom záujme MHD
Snina
• VZN mesta Snina o vylepovaní volebných plagátov
- mestské zastupiteľstvo zrušilo doteraz platné VZN a schválilo nové VZN,
v zmysle ktorého sa určujú výlepné plochy platné pri všetkých voľbách určených príslušnými zákonmi, VZN taktiež
rieši sankcie a kontrolu dodržiavania
vylepovania volebných plagátov politickými subjektami
• Doplnok č. 7 k VZN mesta Snina č.
93/2008 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta a o určení sadzieb za
tento prenájom
- mestské zastupiteľstvo schválilo uvedený doplnok, ktorý rieši prenájom futbalového štadióna, sauny, posilňovne,
taktiež prenájom telocvične v športovej
hale
• Doplnok č. 1 k Pracovnému poriadku
zamestnancov Mesta Snina
- mestské zastupiteľstvo schválilo predmetný doplnok, ktorý bol predložený
z dôvodu nárastu zamestnancov o pracovníkov rekreačných a športových služieb
• Návrh na prerozdelenie dotácií na
rok 2010
- mestské zastupiteľstvo schválilo prerozdelenie dotácií určených pre šporPokračovanie na 3. strane
Z ROKOVANIA MsZ
Pokračovanie z 2. strany
tové kluby vo výške 58 950,- € a dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev – farnosť Božieho milosrdenstva vo výške
18 000,- €
• Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta
Snina na rok 2010
- mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie dôvodovú správu a schválilo zmenu rozpočtu na rok 2010
• Žiadosť o súhlas so zriadením
Súkromnej materskej školy v Snine
- mestské zastupiteľstvo na základe žiadosti M. Alušíkovej vyjadrilo súhlas so
zriadením Súkromnej materskej školy v Snine a jej zaradením do siete škôl
a školských zariadení SR od 01.09.2011
Žiadosť o povolenie vykonania projektu na budove Súkromnej materskej
školy, Vihorlatská 1420/8, Snina
- mestské zastupiteľstvo vyjadrilo súhlas s udelením povolenia na vykonanie
projektu zriaďovateľovi Súkromnej materskej školy E. Leňkovej a s poskytnutím finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške 5 %
• Návrh na schválenie komisie na prešetrenie anonymnej sťažnosti sp.zn.
1/2/2010
- mestské zastupiteľstvo schválilo komisiu v zložení: PhDr. Daniel Andráško,
Ing. Miroslav Balog, Ing. Ján Harmaňoš,
Ing. Štefan Nevoľník
• Cenník poplatkov Mestskej knižnice
v Snine platný od 12.03.2010
- mestské zastupiteľstvo schválilo cenník poplatkov, v rámci ktorého sú riešené sankčné poplatky pri strate dokumentu (knihy, publikácie)
• Schválenie podmienok verejnej súťaže na investičnú akciu Rekonštrukcia
verejného osvetlenia
- mestské zastupiteľstvo schválilo podmienky vypísania verejnej súťaže
• Zaradenie investičných akcií do
Plánu investičných akcií na rok 2010
- mestské zastupiteľstvo schválilo zaradenie akcií do Plánu investičných akcií
na rok 2010 takto:
1. Protipovodňové opatrenia na vodných tokoch na území mesta Snina
2. Multifunkčné ihrisko pri ZŠ P. O.
Hviezdoslava v Snine
3. Veľkoplošná obrazovka na Námestí
centrum Snina
• Predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Dom pokojnej staroby
Snina“
- mestské zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok za účelom realizácie tohto
projektu v hodnote celkových výdavkov
1 997 888,90 €, zabezpečenie realizácie
projektu po schválení žiadosti a financovanie projektu vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov, t.j. vo výške
86 400,- €
• Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy
Programu
cezhraničnej
spolupráce Poľsko Slovenská republika 2007
– 2013 za účelom realizácie projektu
„Plávanie cez Karpaty – implementácia
ekologických technológií pre turistiku
a ochranu životného prostredia“
- mestské zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie tohto projektu vo výške
65 000,- €, čo predstavuje 5 % z celkových oprávnených nákladov, ktoré sú
1 300 000,- €
• Zmluva o budúcej zmluve –
Zápasnícky klub Vihorlat Snina
- mestské zastupiteľstvo schválilo zmluvu o budúcej zmluve, v zmysle ktorej sa
mesto zaväzuje odpredať ZK Vihorlat
Snina budovu telocvične T 18 v tom
prípade, ak ZK Vihorlat Snina započne
rekonštrukciu objektu najneskoršie do
31.12.2010
• Informatívna správa o pochovávaní
na novom cintoríne v Snine
mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informatívnu správu
- v poslednom období sa medzi občanmi aj na rokovaní zastupiteľstva objavili informácie o spodnej vode, ktorá napĺňa vykopané hrobové miesta, preto
oddelenie výstavby mestského úradu
objednalo doplňujúci hydrogeologický
prieskum, ktorý potvrdil, že hrobové
miesta na novom cintoríne sa nachádzajú nad úrovňou podzemnej vody,
- problém spôsobuje povrchová voda,
ktorá v svahovitom teréne steká do vopred pripravených hrobov, ktoré sa
správajú ako zberné nádrže, preto predpríprava hrobových miest dopredu vo
väčšom množstve nie je veľmi vhodná,
- v súčasnosti sa spracováva projekt na
odvedenie povrchových vôd
- touto cestou by sme chceli občanov
ubezpečiť, že aj keď takáto situácia
nastane, pracovníci VPS Snina s.r.o.
vodu z pripraveného hrobového miesta
odčerpávajú a hrobové miesto pripravia tak, aby bol zabezpečený dôstojný
priebeh celého smútočného obradu
• Žiadosť Slovenského zväzu telesne
postihnutých o bezodplatný nájom nebytových priestorov
- mestské zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie NZ medzi mestom Snina
a SZTP, ktorej predmetom bude bezodplatný nájom nebytových priestorov v budove MsÚ na dobu určitú do
31.12.2010
• Žiadosť Jaroslava Zarembu ADEjzatour o odpustenie výšky poplatku
za nájom pozemku
- mestské zastupiteľstvo schválilo odpustenie poplatku za nájom pozemku
za rok 2009 a uzatvorenie Dodatku č.
1 k NZ, ktorého predmetom bude súhlas MsZ s bezodplatným prenájmom
pozemku - stojky č. 7 počas platnosti
a účinnosti Zmluvy o poskytovaní prepravy vo verejnom záujme
• Stavebné úpravy objektu Nemocnice
Snina, s.r.o.
- mestské zastupiteľstvo uložilo mestskému úradu vypísať verejné obstarávanie
na stavebné úpravy objektu Nemocnice
Snina, s.r.o., v rozsahu výmeny výplňových konštrukcií, zateplenia a fasády
1/2010
• Revitalizácia námestia Centrum
Snina – schválenie postupu zadania
verejného obstarávania
- mestské zastupiteľstvo schválilo zadanie zákazky uvedenej akcie postupom
verejnej súťaže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bez použitia elektronickej aukcie ako výnimku z uznesenia
MsZ č. 681/2009
• Umiestnenie a realizácia prenosného
predajného stánku
mestské zastupiteľstvo schválilo umiestnenie a realizáciu prenosného predajného stánku na pozemku parc.č. KN 37/141,
resp. na inom pozemku vo vlastníctve
mesta, za účelom predaja syrových korbáčikov a špecialít zo syra vlastnej výroby, po splnení zákonných podmienok
pre Marcelu Piteľovú, Snina, s ukladacou časťou pre MsÚ pripraviť návrh nájomnej zmluvy.
Anna Brečková, MsÚ Snina
NÁVŠTEVA MINISTRA
VÝSTAVBY
A REGIONÁLNEHO
ROZVOJA SR
V piatok 12. februára privítal primátor
mesta Štefan Milovčík na pôde mesta
ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR Igora Štefanova. Oficiálne privítanie so zápisom do pamätnej knihy
mesta sa konalo v obradnej sieni, za
účasti prednostu Krajského školského
úradu v Prešove Jaromíra Paulíka. Na
oficiálnom privítaní boli taktiež prítomní riaditelia základných a materských
škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, riaditeľka Odborného
učilišťa internátneho Jana Kandríková
spolu s Vladimírom Filipom, riaditeľom Reedukačného zariadenia pre deti
a mládež v Spišskom Hrhove, zástupca
primátora Ján Čop a prednostka mestského úradu Jana Rosičová. Následne
v rámci programu minister Štefanov
navštívil všetky školy a školské zariadenia, pri ktorých bolo mesto úspešné v získaní prostriedkov z fondov EÚ
a schválené projekty na jednotlivých
zariadeniach sa už zrealizovali alebo sa
v súčasnom období realizujú. Navštívil
MŠ na Ulici ČSA a MŠ na Ulici budovateľskej, ZŠ na Ulici budovateľskej, ZŠ P.
O. Hviezdoslava a ZŠ na Ulici 1. mája.
V popoludňajších hodinách p. minister
spolu s primátorom mesta na námestí
Centrum pozdravili všetkých, ktorí si
prišli pri teplom vínku, zabíjačkových
špecialitách a fánkach, spevom a tancom zaspomínať na fašiangové zvyky
a tradície našich predkov.
Anna Brečková, hovorkyňa MsÚ Snina
3
UDIALO SA V MESTE
Naša Snina
Naša Snina 1/2010
UDIALO SA V MESTE
Popri námestí aj
rekonštrukcia kaštieľa
4
Nevyhnutnosť
získania kaštieľa do
vlastníctva mesta
vzišla z podmienok pre podanie
žiadosti o čerpanie
nenávratného finančného príspevku
z fondov EÚ. Mesto
malo spracovaný projekt rekonštrukcie a podalo žiadosť
ešte v závere roka 2009 v rámci výzvy
regionálneho operačného programu
Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Snahy
mesta boli opäť úspešné a projekt
rekonštrukcie kaštieľa je schválený.
V zmysle schváleného projektu celkové
oprávnené výdavky predstavujú sumu
2 433 tis. EUR, pričom nenávratný finančný príspevok je schválený vo výške 2 311 tis. EUR. Takže v súčasnosti
stoja pred našim mestom veľké výzvy,
popri už schválených projektoch rekonštrukcie námestia, Regionálneho
centra zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu, i nemenej dôležitých projektoch rekonštrukcie škôl
a školských zariadení, popasovať sa
aj s našou históriou a premeniť schátralý objekt kaštieľa v dôstojný stánok
a uchovať tak kultúrne dedičstvo nielen pre Sninčanov, ale aj pre všetkých,
ktorí do Sniny zavítajú. Podľa spracovaného projektu súčasťou rekonštruovaného kaštieľa bude mestská knižnica, prezentácia kultúrneho dedičstva
regiónu a svetového dedičstva, galéria, vernisážna miestnosť, miestnosť
pre slávnostné recepcie, koncertná
a obradná sieň, keďže kaštieľ disponuje jedinečnou akustikou.
Vedenie mesta spolu s pracovníkmi samosprávy už teraz pracujú na ďalších
dvoch projektoch, a to na projekte rekonštrukcie bývalého objektu Družba
na sídlisku I. na Dom pokojnej staroby o rozpočtovom náklade cca 1,8 mil.
EUR v rámci Regionálneho operačného
programu „Infraštruktúra sociálnych
služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“, a na projekte rekonštrukcie RO Rybníky - bazénu DANA
na prírodný bazén, ktorého čistenie by
zabezpečoval prírodný biotop vodných
rastlín, umiestnený v bývalom detskom bazéne EVA, v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce
medzi Poľskom a Slovenskom.
Pred kompetentnými je množstvo práce súvisiacej s realizáciou projektov,
pevne veríme, že každý jeden bude
úspešne zavŕšený. Dovtedy dúfame, že
môžeme rátať s trpezlivosťou všetkých
obyvateľov mesta.
Anna Brečková, hovorkyňa MsÚ Snina
Primátor mesta k sviatku MDŽ
Pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa žien
osobne prijal primátor mesta Snina Štefan Milovčík
v sobotu 6. marca 400 žien zo Sniny, ktoré sa v tomto
roku dožívajú 50., 60. a 70. rokov veku. Po úvodnom
poďakovaní sa ženám za ich šarm, milotu a hlavne
nekonečnú trpezlivosť, ktorú majú s mužmi, ich obdaroval kvetom, darčekom a vstupenkou na predpredstavenie celoslovenského koncertu ľudových
piesní Makovická struna, kde účinkujúcich doprevádzal orchester Júliusa Selčana.
Anna Brečková, hovorkyňa MsÚ Snina
Deň priateľstva – Deň dobrosusedstva
V roku 2008 sa „Dni priateľstva“ , teda tradičné stretnutie Slovákov a Ukrajincov,
po prvýkrát v histórii konali na slovensko-ukrajinskej hranici Ubľa – Malé
Berezné. Po minuloročnej prestávke, kedy sa podujatie uskutočnilo vo Vyšnom
Nemeckom, sa tohto roku opäť vrátilo bližšie k nám, teda na hraničný priechod
v Ubli. Hlavným organizátorom akcie je Prešovský samosprávny kraj a Mesto
Snina. V piatok 5. marca sa na hraničnom priechode v Ubli stretli zástupcovia
zainteresovaných strán, aby sa dohodli na organizačno-technickom zabezpečení
celého podujatia a posúdili možnosti infraštruktúry hraničného priechodu pri
dodržaní obmedzenia činnosti počas konania podujatia. Termín akcie je stanovený na 15. mája 2010. Po skúsenostiach uplynulých rokov veríme, že podujatie
bude mať dôstojný priebeh k plnej spokojnosti všetkých zúčastnených.
Anna Brečková, hovorkyňa MsÚ Snina
ITF SLOVAKIATOUR 2010
V dňoch 21. až 24. januára sa v priestoroch Incheby, a.s., Bratislava, konal už
16. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2010, na
ktorom malo tradične svoje zastúpenie
aj mesto Snina.
Snina na tomto medzinárodnom podujatí zastupovala najvýchodnejší kút
Slovenska. Tohto roku sme v spolupráci
s ukrajinským mestom Chust pripravili spoločnú expozíciu ako jednu z mnohých aktivít projektu „Pilotný projekt
priateľstva na východnej hranici“, ktorý je podporovaný finančným nórskym
mechanizmom a štátnym rozpočtom.
Súčasťou prípravy bola aj tvorba propagačných materiálov, do ktorej boli zapojení podnikatelia v oblasti cestovného ruchu sninského regiónu. Novovytvorené
materiály uzreli svetlo sveta a boli pokrstené a predstavené verejnosti práve
na tejto výstave. Slávnostného otvorenia
sa zúčastnili zástupca primátora mesta
Snina, Ing. Ján Čop a prednostka MsÚ
v Snine, Ing. Jana Rosičová. Sninskú expozíciu navštívilo mnoho významných
hostí.
O najvýchodnejší cíp Slovenskej republiky hraničiaci s Poľskom a Ukrajinou
prejavila záujem široká verejnosť. Jej
pozornosť bola orientovaná hlavne na
prírodné danosti regiónu: NP Poloniny,
Kremenec, CHKO Vihorlat, Morské oko,
možnosti využitia cykloturistiky a pešej
turistiky v regióne, ako aj na možnosti
ubytovania v sninskom regióne. Drevené
kostolíky východného obradu, astronomické observatórium na Kolonickom
sedle, ako aj kultúrno-historické danosti
regiónu tvorili centrum záujmu návštevníkov nášho stánku. Súčasťou tohtoročnej expozície sú aj vizualizácie projektov, ktoré sa už tohto roku v Snine začnú
realizovať, a to rekonštrukcia námestia,
kaštieľa a rekonštrukcia existujúcich bazénov v rekreačnej oblasti Rybníky na
báze prírodného biotopu.
Za úspešnú prezentáciu sninského regiónu na 16. medzinárodnom veľtrhu ITF
Slovakiatour 2010 zodpovedal realizačný tím v zložení: Ing. Marta Mrázová,
Ing. Jana Džomeková, Mgr. Katarína
Harmaňošová a Ing. Štefan Pľuta.
Anna Brečková, MsÚ Snina
Naša Snina
1/2010
Na Strojárskej olympiáde v Bratislave najvyššie méty dosiahla Stredná priemyselná škola v Snine
výsledkov, bola cesta do Bratislavy – do finále – istá a spojená
s očakávaním a zároveň spojená aj s pocitom zodpovednosti.
Najdôležitejšie bolo obhájiť predloženú prácu a reagovať na
profesionálne otázky poroty.
V sekcii Automobily, lode a spaľovacie motory súťažili Matúš
Vasiľko, ktorý sa umiestnil na 4. mieste s prácou Kontroly motorových vozidiel a získal 290 bodov a Juraj Džujko, ktorý sa
umiestnil na 6. mieste s prácou Spaľovacie motory a zabezpečil si celkovým počtom bodov 225. Obidvaja súťažiaci dôstojne reprezentovali školu a obhájili práce, s ktorými do finále
postúpili.
V sekcii Strojárska výroba a manažérstvo kvality obhájil minuloročné prvenstvo Matúš Chvostaľ, ktorý získal 277 bodov
a obhájil prácu pod názvom Konštrukčný návrh tvárniaceho
prípravku, ktorou si potvrdil 1. miesto v danej sekcii.
V sekcii Mechatronika svojou prácou Didaktický model výťahu a predloženým modelom zaujal porotu Peter Fedorko,
celkovo získal 273 bodov a umiestnil sa na 2. mieste.
Poslednou sekciou, v ktorej sme mali svoje želiezko v ohni,
bola sekcia Procesné strojníctvo a environmentálna technika,
UDIALO SA V MESTE
Stredná priemyselná škola v Snine sa zapojila do štyroch
z piatich sekcií v Strojárskej olympiáde a v nich sme obstáli na
stupienkoch najvyšších. Tretie kolo a slávnostné odovzdávanie cien bolo dňa 17. februára 2010 na Strojníckej fakulte STU
v Bratislave.
Strojárska olympiáda prebieha v troch kolách a čiastočné výsledky po 1. kole, ktoré bolo venované testom z matematiky
a fyziky, neskôr po 2. kole, v ktorom sa preverovali všeobecné
a odborné vedomosti z oblasti strojárstva a dopravy, nasvedčovali, že naši študenti preukázanými vedomosťami postúpia
do finále. Dôležité bolo ešte vypracovať v 3. kole súťažnú prácu na zvolenú tému z oblasti, v ktorej študenti súťažili. Všetci
piati súťažiaci práce odovzdali a nasledovalo rozhodnutie
o pridelení posledných bodov, ktoré otvoria cestu do finále. Po
zhodnotení prác, ktoré boli zaslané do finále a po zverejnení
kde Peter Geľo presvedčivo prezentoval svoj návrh na tému
Pasterizácia a získal 1. miesto
Študentov do súťaže pripravovali: Ing. Jozef Kováč, Ing. Mária
Ortutayová, Ing. Michal Roman, Ing. Štefan Ščerba a PaedDr.
Ľubomír Hajdanka.
V záverečnej štatistike SPŠ v Snine získala dvakrát 1. miesto,
raz 2. miesto, 4. miesto a 6. miesto. Za 1. miesto škola získala
finančné ohodnotenie vo výške 668.- € a za 2. miesto 334.- €,
čiže celkovo škola získala 1670.- €, ktoré budú účelovo použité
na podporu odborného vzdelávania a na zlepšenie materiálno
– technického zabezpečovania vyučovania v škole. Súťažiaci
získali tiež finančné ohodnotenie v polovičnej výške.
V závere môžeme konštatovať, že sme dobrí a dokážeme so
vztýčenou hlavou obstáť v tvrdej konkurencii a zároveň sme
si dali odpoveď na otázku, či majú strojárske a iné odborne zamerané študijné odbory v našej škole budúcnosť – a odpoveďou je jednoznačné áno do budúcnosti. Je to impulz ako ďalej
do ďalšej práce a do podpory šikovných a aktívnych žiakov,
ktorí ako budúci absolventi budú mať otvorenú cestu na pracovné trhy doma, v Európskej únii a v ďalšom štúdiu.
PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy
Na známosť sa všetkým dáva, že v MŠ na Ul. Perečínskej v Snine sa udiala veľká
sláva. Konal sa tam 9. marca 2010 veľký karnevalový ples pri príležitosti 3. ročníka
výtvarnej prezentácie detí sninských materských škôl. Niesol sa v znamení výtvarného stvárnenia karnevalových masiek v maľovaní, kreslení a využití rôznych
výtvarných techník.
Očká deťom zažiarili po ukončení ich výtvarných prác, keď
si mohli obliecť aj karnevalovú
masku, zatancovať si, ba i pohostiť sladkým koláčikom. Za svoj
výkon si zaslúžili všetci rovnakú
odmenu, lebo výtvarné prevedenie detí bolo pestré a veselé.
Nám išlo hlavne o príjemnú atmosféru, spoznávanie sa medzi
sebou a podeliť sa o svoje skúsenosti. Bolo vidieť u detí, ktoré
mali veľkú radosť a tešili sa na
ďalší rok stretnutia.
Gabriela Durkotová,
MŠ - Perečínska
5
Naša Snina 1/2010
UDIALO SA V MESTE
Správa o poskytnutých dotáciách
za rok 2009
V roku 2009 bolo na mesto Snina doručených
80 žiadostí o dotáciu od 61 subjektov. Bolo
uzatvorených celkom 87 Zmlúv o poskytnutí
dotácie z rozpočtu mesta Snina, na základe
ktorých bola dotácia poskytnutá 58 subjektom
v celkovom objeme 164 745,19 €/4 963 113,60
Sk. Dotácia nebola poskytnutá 3 subjektom.
Prehľad subjektov, ktorým bola poskytnutá
dotácia:
Športové kluby
Mestský futbalový klub Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.507/09 zo dňa
05.02.2009................................................10 000,- €
- Uznesenie MsZ Snina č.573/09 zo dňa
28.05.2009................................................28 000,- €
- Uznesenie MsZ Snina č.655/09 zo dňa
22.10.2009................................................ 8 000,- €
- Uznesenie MsZ Snina č.688/09 zo dňa
10.12.2009............................................ 3 039,14 €
- 22.05.2009 – primátor................................166,- €
- 12.08.2009 – primátor................................166,- €
49 371,14 €/1 487 355,- Sk
Zápasnícky klub Vihorlat Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.507/09 zo dňa
05.02.2009................................................ 14 233,- €
- Uznesenie MsZ Snina č.573/09 zo dňa
28.05.2009 .............................................. 10 767,- €
- Uznesenie MsZ Snina č.655/09 zo dňa
22.10.2009................................................. 1 000,- €
- Uznesenie MsZ Snina č.688/09 zo dňa
10.12.2009............................................. 1 197,10 €
- 13.10.2009 – primátor............................ 100,- €
27 297,10 €/822 352,- Sk
Klub šermu Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.507/09 zo dňa
05.02.2009................................................. 1 600,- €
- Uznesenie MsZ Snina č.573/09 zo dňa
28.05.2009 .............................................. 2 400,- €
- Uznesenie MsZ Snina č.688/09 zo dňa
10.12.2009 ........................................... 396,50 €
4 396,50 €132 449,- Sk
Mestský volejbalový klub Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.573/09 zo dňa
28.05.2009................................................. 4 000,- €
- 29.06.2009 – primátor .......................... 166,- €
4 166,- €/125 505,- Sk
Mestský Tennis Club Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.573/09 zo dňa
28.05.2009 ............................................... 1 500,- €
- 13.08.2009 – primátor..................................100,- €
Zápasnícky klub Slávia Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.573/09 zo dňa
28.05.2009 ............................................... 1 650,- €
Stolnotenisový oddiel Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.573/09 zo dňa
28.05.2009 ............................................... 1 500,- €
Mariášový klub Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.573/09 zo dňa
28.05.2009 .................................................... 330,- €
Stredná priemyselná škola Snina
- 02.06.2009 – primátor................................. 100,- €
Slovenská asociácia Taekwondo WTF –
organizačná jednotka TKD Black Tiger Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.573/09 zo dňa
28.05.2009 .................................................... 830,- €
Slovenská asociácia športu na školách –okresná
rada Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.573/09 zo dňa
28.05.2009..................................................... 330,- €
Športový Combat club JPS Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.573/09 zo dňa
28.05.2009..................................................... 330,- €
Športový klub Skóre Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.604/09 zo dňa
09.07.2009.............................................. 2 568,25 €
Karate klub Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.604/09 zo dňa . ............ 09.07.2009.................................................. 1 500,- €
- Uznesenie MsZ Snina č.688/09 zo dňa
10.12.2009........................................... 8 003,70 €
9 503,70 €/286 308,- Sk
Mládežnícky futbalový klub pri ZŠ
Budovateľská Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.655/09 zo dňa
22.10.2009......................................................800,- €
Odborné učilište internátne Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.688/09 zo dňa
10.12.2009..................................................319,50 €
Priame dotácie pre športové kluby spolu:
105 092,19 €/3 166 007,- Sk
Umelecké súbory
Folklórny súbor Starinčanka Snina
- 17.03.2009 – primátor................................. 166,- €
Folklórny súbor Vihorlat
- Uznesenie MsZ Snina č.573/09 zo dňa
28.05.2009 . .............................................. 1 293,- €
Tanečno-pohybové centrum mladých MERLIN
Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.604/09 zo dňa
09.07.2009.................................................. 1 000,- €
Folklórny súbor Šiňava
- Uznesenie MsZ Snina č.621/09 zo dňa
27.08.2009......................................................800,- €
Priame dotácie pre umelecké súbory spolu:3
259,- €/98 181,- Sk
Cirkevné a charitatívne organizácie
Gréckokatolícka cirkev Snina – farnosť Matky
ustavičnej pomoci Snina mesto
- Uznesenie MsZ Snina č.334/08 zo dňa
22.05.2008 . ........................................... 2 489,- €
Gréckokatolícka cirkev Snina – farnosť Snina
Brehy
- Uznesenie MsZ Snina č.334/08 zo dňa
22.05.2008 . ........................................... 2 224,- €
- Uznesenie MsZ Snina č.621/09 zo dňa
27.08.2009............................................... 1 000,- €
Rímskokatolícky farský úrad Povýšenia
sv. kríža Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.791/06 zo dňa
09.03.2006................................................ 4 448,- €
Rímskokatolícky farský úrad Božieho
milosrdenstva Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.791/06 zo dňa
Duch olympizmu v Strednej
priemyselnej škole v Snine
Symbolicky, v duchu
myšlienok olympizmu,
vyznelo odovzdávanie
zrekonštruovanej telocvične Strednej priemyselnej školy v Snine do
užívania.
Slávnostného aktu sa
zúčastnili:
predseda
Prešovského
samosprávneho kraja – Dr. Chudíka, poslanci PSK - Mgr. Sirková
a Ing. Savka, primátor mesta Snina - Ing. Milovčík, za odbor
školstva PSK – Ing. Marcinčin, riaditelia a zástupcovia základných škôl, konatelia dodávateľských spoločností, zamestnanci
a žiaci školy.
Úvodným vystúpením študentov SPŠ v Snine sa do telocvične
vniesla atmosféra jednotlivých kontinentov, ktoré boli pred-
6
stavené dominantným tancom a nosným športom. Na pozadí
sa postupne skladala mozaika olympijských kruhov a slávnostný ceremoniál sa ukončil zaznením olympijskej hymny.
Riaditeľka školy PaedDr. Alena Romanová privítala všetkých
prítomných, priblížila proces rekonštrukčných prác, poďakovala predsedovi Prešovského samosprávneho kraja za pridelenie finančných prostriedkov a nasledoval príhovor predsedu
PSK - MUDr. Petra Chudíka, ktorý vyzdvihol prínos zrekonštruovanej telocvične pre žiakov školy a vyslovil presvedčenie, že škola bude naďalej pokračovať v nastúpenom pozitívnom trende. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Snina,
Ing. Štefan Milovčík, ktorý poukázal na dôležité postavenie
školy v regióne a na nevyhnutnosť spojenia vzdelávania s pohybovými aktivitami, k čomu výrazne prispeje aj zrekonštruovaná telocvičňa.
Príjemné zvuky „školskej kapely a spevu“ preniesli prítomných po príhovoroch na plochu telocvične, kde sa už pripravo-
09.03.2006 ............................................... 3 054,- €
- 27.03.2009 – primátor................................132,- €
Pravoslávna cirkevná obec Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.791/06 zo dňa
09.03.2006 . ............................................ 2 722,- €
Gréckokatolícka diecézna charita – ADOS
Charitas a Sociálne centrum Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.529/09 zo dňa
26.03.2009 . ........................................... 5 311,- €
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
OC Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.573/09 zo dňa
28.05.2009.....................................................830,- €
- 22.12.2009 – primátor................................150,- €
- 28.12.2009 – primátor................................150,- €
Cirkevné centrum voľného času Snina
- 14.05.2009 – primátor................................166,- €
- 12.08.2009 – primátor................................100,- €
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Snina
- 01.06.2009 – primátor................................166,- €
Priame dotácie pre cirkevné a charitatívne
organizácie spolu:
22 942,- €/691 151,- Sk
Občianske združenia a iné organizácie
Únia žien Slovenska
- Uznesenie MsZ Snina č.529/09 zo dňa
26.03.2009.............................................. 500,- €
Spolok priateľov Východných Karpát Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.529/09 zo dňa
26.03.2009......................................................700,- €
Down-syndróm klub Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.529/09 zo dňa
26.03.2009.....................................................600,- €
Jednota dôchodcov na Slovensku - mestská
organizácia Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.529/09 zo dňa
26.03.2009......................................................500,- €
- 20.04.2009 – primátor................................100,- €
- 15.10.2009 – primátor................................100,- €
Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.529/09 zo dňa
26.03.2009.................................................. 9 000,- €
Sninské noviny – Ing. Michal Fečík - PRESS
- Uznesenie MsZ Snina č.529/09 zo dňa
26.03.2009......................................................500,- €
Územný spolok Slovenského červeného kríža
Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.529/09 zo dňa
26.03.2009.................................................. 6 600,- €
- 12.05.2009 – primátor................................166,- €
- 12.05.2009 – primátor................................166,- €
- 14.10.2009 – primátor................................166,- €
- 07.12.2009 – primátor................................100,- €
- 08.12.2009 – primátor................................166,- €
Informačné centrum mladých Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.573/09 zo dňa
28.05.2009......................................................340,- €
- 05.11.2009 – primátor.................................. 50,- €
Slovenský rybársky zväz Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.573/09 zo dňa
28.05.2009.................................................. 1 500,- €
ROCK PLUS Production Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.573/09 zo dňa
28.05.2009.................................................. 5 000,- €
Materské centrum Anjelik Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.573/09 zo dňa
28.05.2009.....................................................500,- €
- 18.11.2009 – primátor................................166,- €
Agentúra domácej ošetrovateľskej služby
MÁRIA Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.573/09 zo dňa
28.05.2009.................................................. 2 000,- €
Dom Matice slovenskej Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.573/09 zo dňa
28.05.2009......................................................500,- €
Občianske združenie Deti slnka – Čhave
kamoro Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.573/09 zo dňa
28.05.2009.................................................. 1 450,- €
Mestská organizácia Slovenského zväzu
astronómov amatérov Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.621/09 zo dňa
27.08.2009......................................................200,- €
val priestor na florbal. Slávnostným
vhodením florbalovej loptičky predsedom PSK sa definitívne odovzdala
telocvičňa do užívania.
Druhá časť bola
športovo zameraná
a vo volejbalovom
turnaji stretlo družstvo mesta Snina, družstvo učiteľov SPŠ
a žiakov školy. Kto sa stal víťazom? Všetci, ktorí akýmkoľvek
dielom prispeli k pôsobivému a funkčnému výsledku – k zrekonštruovanej telocvični Strednej priemyselnej školy v Snine.
Všetkým vyslovujeme poďakovanie. PaedDr. Alena Romanová, riaditeľka školy
1/2010
Mládežnícky parlament Snina
- Uznesenie MsZ Snina č.655/09 zo dňa
22.10.2009....................................................500,- €
Rómske centrum TERNIPEN Snina
- 03.03.2009 – primátor..................................166,- €
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Snina
- 12.05.2009 – primátor................................166,- €
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Snina
- 14.05.2009 – primátor...............................133,- €
Občianske združenie Herkules Snina
- 14.05.2009 – primátor...............................133,- €
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
ZO Snina
- 18.05.2009 – primátor................................166,- €
Občianske združenie Čoripen Snina
- 03.06.2009......................................................166,- €
Lesopoľnohospodárske urbárske spoločenstvo
Ruské, sídlo Snina
- 01.07.2009 – primátor................................120,- €
Klub príslušníkov Policajného zboru SR Snina
- 17.08.2009 – primátor................................100,- €
Spolok sv. Huberta na Zemplíne
- 08.09.2009 – primátor................................100,- €
Odborné učilište internátne Snina
- 08.09.2009 – primátor................................100,- €
Nadácia PRO FUTURA Snina
- 25.11.2009 – primátor................................166,- €
Občianske združenie Bocianie deti Snina
- 08.12.2009 – primátor..................................166,- €
Súkromná základná umelecká škola Snina –
tanečný odbor
- 17.12.2009 – primátor................................150,- €
Priame dotácie pre občianske združenia
a iné organizácie spolu:
33 452,- €/1 007 775,-Sk
Priame dotácie celkom:
164 745,19 €/4 963 114,- Sk
Školu strážia snehuliaci
Bohatú snehovú nádielku využili žiaci a učitelia ZŠ, Ul.
1. mája v Snine na veľkú snehovú show. V areáli školy postavili množstvo snehuliakov a iných snehových bytostí.
Nedali sa zahanbiť prváci, ani deviataci. Originálne snehové príšery, mimozemšťan, slimák, morská panna, medveď či páni snehuliaci, ktoré s nadšením vytvorili, vítajú
všetkých návštevníkov školy. Keďže pani Zima ešte nepovedala posledné slovo, uvidíme, ako dlho vydržia.
Mgr. J. Kostovčáková
7
UDIALO SA V MESTE
Naša Snina
UDIALO SA V MESTE
Naša Snina 1/2010
Kvalitnejšia dopravná
sieť pre Slovensko
Modernizujeme dopravnú sieť Slovenska, vytvárame pritom množstvo pracovných príležitostí, ideme za
lepším prístupom k slovenským regiónom a za následným ekonomickým prínosom pre všetkých.
Vieme, kam chceme ísť, a vieme, ako sa tam dostať.
Naša cesta k cieľu
Operačný program Doprava je spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.
8
Nasa Snina_175x260_OPD_reg_new.indd 1
8.1.2010 13:38
Naša Snina
Tel.: 057/762 28 87
E-mail: [email protected]
n 6. apríl, utorok 19.30 hod.
ZÚFALCI
(Zoufalci)
Komédia, dráma, ČR /2010, 97 min.,
MN 12, česká verzia, 2,00 €
n 11. apríl, nedeľa o 17.00 hod.
MIKULÁŠOVE ŠIBALSTVÁ
(Le Petit Nicholas)
Rodinná komédia, Fran./2010, 91 min.,
MN 12, český dabing, 2,00 €
n 13. apríl, utorok o 19.30 hod.
VALENTÍN
(Valentine’s Day)
Romantická komédia, USA /2010,
125 min., MP 12, slovenské titulky,
2,00 €
n 17. apríl, sobota o 19.30 hod.
NEJAKO SA TO KOMPLIKUJE
(IT´S COMPLICATED)
Komédia, USA/2010, 116 min., MN 12,
slovenské titulky, 2,20 €
n 20. apríl, utorok o 19.30 hod.
KNIHA PREŽITIA
(Book of Eli)
Akčný, dobrodružný, dráma, USA,
2009, 118 min., MN 12, slovenské
titulky, 2,00 €
n 24. apríl, sobota o 19.30 hod.
PREKLIATY OSTROV
(Shutter island)
Thriller, USA/ 2010, 138 min., MN 15,
slovenské titulky, 2,20 €
n 27. apríl, utorok o 19.30 hod.
VLKOLAK
(The Wolfman)
Horor, USA/2010, 100 min., MN 15,
slovenské titulky, 2,20 €
MESTSKÁ KNIŽNICA
Tel.: 057/762 32 63
E-mail: [email protected]
v budove Mestského úradu v Snine
Výpožičná doba:
Pondelok, Utorok
Streda Štvrtok Piatok
7.30 – 15.30 hod.
7.30 – 16.00 hod.
7.30 – 15.30 hod.
7.30 – 15.00 hod.
Pre čitateľov a návštevníkov knižnice je
k dispozícii:
 knižný fond rôzneho žánrového zamerania pre mládež i dospelých čitateľov
 prístup na internet pre čitateľov od
15 rokov
 pravidelná ponuka knižných noviniek
s možnosťou absenčných a prezenčných
výpožičiek, rezervácia kníh
 pre materské, základné a stredné školy exkurzie a besedy v knižnici zamerané na
bibliograficko-informatívnu prípravu.
O histórii, súčasnosti knižnice ako i o prírastku nových kníh sa môžete dočítať na
internetovej stránke www.snina.sk - kultúra - mestská knižnica.
M E S T O
S N I N A
v y h l a s u j e
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
9. ročník
autorskej literárnej súťaže
Rímsko-katolícka farnosť
Povýšenia sv. Kríža
G E R B Ó C O VA
LITERÁRNA SNINA
Rímskokatolícky farský úrad
Námestie Jána Pavla II. 854
069 01 Snina
Farár: ThLic. Allan Tomáš
Kapláni: Michal Mucha a Ján Kulan
Diakon: Martin Murajda
Tel.: 057/762 22 34, mob.: 0918 601 051
Web: www.farasnina.szm.sk
Autorská literárna súťaž Gerbócova literárna Snina je celoslovenské podujatie, v ktorom začínajúci autori prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu v oblasti poézie,
prózy a eseje. Do súťaže sa môžu zapojiť aj
zahraniční Slováci žijúci na území iných štátov v Európe.
Gerbócova literárna Snina je súťaž určená
autorom poézie, prózy a eseje bez vekového
obmedzenia. Môžu sa na nej zúčastniť autori s príspevkami, ktoré dosiaľ neboli publikované. Zúčastniť sa môžu aj autori, ktorí
boli v predchádzajúcich ročníkoch odmenení cenou alebo čestným uznaním. Súťaž je
neanonymná. Práce musia byť predložené
v slovenskom jazyku.
Zaslané práce budú rozdelené do skupín
/poézia, próza, esej/, každá skupina sa hodnotí v štyroch vekových kategóriách:
- kategória A: žiaci 1. – 4. ročníka základných
škôl,
- kategória B: žiaci 5. – 9. ročníka základných
škôl,
- kategória C: študenti stredných škôl a gymnázií,
- kategória D: dospelí bez obmedzenia veku
/vrátane študentov vysokých škôl/.
Počet prihlásených prác od jedného autora
je limitovaný!
Rozsah zasielaných prác: - pri próze a eseji
maximálne 10 strán formátu A 4, - pri poézii maximálne 5 básní.
Súťažný príspevok musí byť napísaný čitateľne na počítači a zaslaný na adresu organizátora súťaže v dvoch exemplároch, pri
kategóriách C a D aj v elektronickej verzii na
e-mailovú adresu: [email protected]
Súťažný príspevok musí byť označený týmito
údajmi:
meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje /telefón, e-mail/; žiaci
a študenti uvedú školu a ročník.
Súťažné práce sa zasielajú na adresu:
Mestské kultúrne a osvetové stredisko,
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, s označením: Gerbócova literárna Snina - neotvárať.
Súťažné práce, ktoré prídu po termíne /rozhodujúca je poštová pečiatka na obálke/,
bude odborná porota hodnotiť až v nasledujúcom ročníku súťaže.
Uzávierka prijímania prác je 31. 07. 2010.
Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže s odovzdaním diplomov a vecných odmien sa
uskutoční na slávnostnom programe Synove
čriepky v novembri 2010. Víťazné práce
budú publikované v literárnych časopisoch
a na internetovej stránke mesta Snina.
Ďalšie informácie je možné získať v Dome
kultúry Snina, č. d. 26, tel. č.: 057/7623635,
e-mail: [email protected] alebo na adrese vyhlasovateľa súťaže - http://www.snina.sk/kultura
UDIALO SA V MESTE
KINO CENTRUM
1/2010
KRSTY
Január:
Michal Krovina,
Viktória Gerbocová, Anna Mergová,
Richard Rudy, Matúš Andraščík,
Sofia Hromadová, Terézia Budiová,
Juliana Fedáková, Timea Kelešová,
Dominika Vološinová,
Juliana Sikanová, Liana Kusinová,
Timea Tokárová, Teodor Korobanič
Február:
Sára Legemzová,
Patrícia Bobovčáková,
Katarína Gočalová, Kristián Baran,
Diana Tkáčová, Tobias Miško,
Maroš Kapraľ, Liliana Ondiková,
Viliam Medvec, Richard Grundza,
Daniela Grundzová, Štefan
Dreveňák, Adrián Štofik
Marec:
Lukáš Marinič, Oliver Demeter
***
SOBÁŠE
Január:
Zdeněk Mach a Anna Gnipová
Február:
Lukáš Fedák a Patrícia Maliničová
Ing. Jozef Gnip a Ing. Ivica Valcerová
***
POHREBY
Január:
Peter Matus (51 r.),
Ján Hudák (54 r.), Ladislav
Kerekanič (77 r.), Štefan Pčola (71 r.),
Pavel Kovaľ (50 r.),
Február:
Zdenka Dolobáčová (81 r.), Štefan
Drobot (52 r.), Gracel (89 r.), Katarína
Salajová (46 r.), Emil Todák (68 r.),
Viliam Telvák (38 r.),
Marec:
Jozef Hudák (75 r.)
DOM KULTÚRY SNINA
Tel.: 057/762 36 35
E-mail: [email protected]
16. 4.
Deň narcisov v meste
***
23. 4.
Divadlo Jonáša Záborského
v Prešove
komédia Vorvaň
v hlavnej úlohe s Kvetou Stražanovou
kinosála, 19.00 hod., vstupné: 3,50 Eur
Predpredaj vstupeniek v pokladni kina
v utorky: 17.00 - 19.00 hod. a v piatky:
14.00 - 17.00 hod.
***
30. 4.
Vítanie jari spevom a tancom
námestie /v prípade nepriaznivého
počasia v kinosále/, 16.00 hod.
9
Naša Snina 1/2010
Jarné prázdniny v CVČ
UDIALO SA V MESTE
Centrum voľného času Snina ponúklo pre deti a mládež počas
jarných prázdnin pestrú paletu podujatí. Jedným z nich bol poznávací zájazd za tradíciami našich predkov do Vlastivedného
múzea v Hanušovciach nad Topľou. Pre tých, ktorí namiesto
vysedávania pred televíznou obrazovkou či monitorom počítača uprednostnili výlet za poznaním, pripravili organizátori
naozaj pekný deň, 17. február 2010. Naše prvé kroky viedli do
V novom súťažnom ročníku 2009/2010 sme stanovili výkonnostný cieľ pre družstvo žiačok – účasť vo finálových bojoch
o majstra kraja. Väčšina tohto kádra nám totiž po tejto sezóne
končí pre vekovú hranicu a v nasledujúcej sezóne budú štartovať za kadetky.
Jednotlivé vekové kategórie v súťažiach sme obsadili nasledovne. Do súťaže v minivolejbale tri družstvá, v mladších
žiačkach tiež tri družstvá a jedno družstvo starších žiačok. Po
bojoch v základných skupinách v jesennej časti všetky družstvá postupujú do ďalších súťaží. Staršie žiačky postúpili
zo základnej skupiny v ktorej postupne v štyroch turnajoch
zdolali družstvá VK Chemes Humenné, MŠK Vranov nad
Topľou a Svidník B, do semifinálových bojov o majstra kraja
kde ich čakajú štyri turnaje v Bardejove, Svidníku, Stropkove
a v Snine 6.2.2009. Šance postúpiť do finálových turnajov sú
veľmi reálne. Minulý týždeň sa naše dve družstvá žiačok
zúčastnili na prestížnom kvalitne obsadenom turnaji žiačok
v Prešove. Turnaja sa zúčastnilo dvadsať družstiev a naše
dievčatá sa umiestnili na veľmi peknom 3. mieste za víťazným Svidníkom a druhým Stropkovom.
Rekonštrukcia MŠ Čsl. Armády
je po 4 mesiacoch ukončená
už spomínaného múzea, kde sme si v sprievode jeho zamestnancov prezreli zaujímavé expozície: prírodovednú, rôzne informačné prezentácie, etnografickú (Duch národa), aktuálnu
výstavu prístrojov, odevov a potrieb nedávnej minulosti pod
názvom Boli raz moderné Okrem toho sme si mohli vyskúšať
tradičné práce našich predkov – tkanie, modelovanie z hliny,
hrnčiarstvo, tepanie, výroba drobných darčekov z drôtu a podobne. Vybrali sme sa aj k známym Hanušovským mostom
a vypočuli si ich históriu. Viete, že boli postavené počas 2.
Svetovej vojny? Teplý obed v peknej a útulnej reštaurácii nám
všetkým veľmi chutil. V priebehu dňa sme ešte stihli výstup
na hrad Čičva a návštevu jedného hypermarketu (tá pri výletoch nesmie chýbať). Už sa aj stmievalo, keď sme sa vrátili
do Sniny. Možno trochu unavení, ale spokojní a určite o niečo
múdrejší.
Priestory CVČ patrili v pondelok počas jarných prázdnin
roztlieskávačkám, utorok bol venovaný športu a výtvarným
tvorivým dielňam, štvrtok zase mládežníkom, predovšetkým
členom Mládežníckeho parlamentu. Mládež v akcii je názov
programu EÚ, s ktorým sme sa bližšie zoznámili a popracovali sme aj na prezentácii MP.
Vlasta Ocetníková
Na projekt získalo mesto Snina nenávratný finančný príspevok z Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 189 168,13 € (95 %). Celkové oprávnené náklady
predstavujú sumu 199 124,35 €, pričom Mesto Snina spolufinancuje projekt sumou 9 956,22 € (5 %). Rekonštrukčné práce
na budove materskej školy boli začaté 17.8.2009 a počas plnej
prevádzky školy boli ukončené dňa 30.11.2009. Oproti iným
školám boli zrekonštruované aj spevnené plochy v areáli školy a oplotenie.
Novým symbolom škôlky
sa stala stonožka
Športový klub SKÓRE pri ZŠ 1. Mája Snina
V predvečer Vianočných sviatkov bilancoval svoju činnosť
Športový klub SKÓRE Snina, ktorý je zameraný na výchovu
dievčat vo volejbale od roku 2002, kedy bol založený.
V uplynulom súťažnom ročníku 2008/2009 štartovali vo volejbalových súťažiach východoslovenského kraja, za klub
SKÓRE Snina družstvá v minivolejbale, ďalej mladších a starších žiačok. Naším cieľom bolo, dať príležitosť čo najväčšiemu
počtu našich dievčat, v jednotlivých vekových kategóriách
aby získavali herné skúsenosti.
Rehabilitačná
miestnosť
Súčasťou projektu bolo aj kompletné vybavenie rehabilitačnej
miestnosti zdravotníckymi prístrojmi, cvičebnými a rehabilitačnými pomôckami. Tieto budú využívané v rámci predmetu „Rehabilitačné cvičenia“ predovšetkým pre zdravotne
hendikepované deti špeciálnej triedy. Slávnostné ukončenie
projektu spojené so symbolickým odovzdaním rehabilitačnej
miestnosti do užívania, bolo uskutočnené dňa 18.12.2009 aj za
účasti predstaviteľov mesta Snina, dodávateľov prác, tovarov
a služieb v rámci projektu a tiež rodičov hendikepovaných
detí.
Ing. Daniela Galandová, projektový manažér
Horný rad zľava: tréner Novák Jozef, Pľutová Diana, Runčáková
Jana, Lajtárová Romana, Čokinová Jana, tréner Bakajsa Pavel.
Dolný rad zľava: Lajtárová Stela, Vrábľová Simona, Basošová
Slávka, Skripová Radka a Kapková Stela.
10
Investícia
do Vašej
budúcnosti
Naša Snina
Z prázdninových aktivít na prelome
rokov 2009 a 2010, ktoré CVČ Snina
ponúklo širokej verejnosti, najviac zaujali športové dni v mixbasketbale
a mixvolejbale, ktorých sa zúčastnilo
celkovo 110 dievčat a chlapcov. Krátko
po skončení prázdnin sa popri plánovaných príležitostných akciách CVČ
naplno rozbehli aj všetky postupové
športové a predmetové súťaže, ktorých
organizátorom je z poverenia KŠÚ
v Prešove CVČ. V mesiaci január to
boli predmetové olympiády v anglickom jazyku, nemeckom jazyku a v matematike, pričom boli dosiahnuté tieto
výsledky:
Olympiáda v anglickom jazyku
sa uskutočnila dňa 19. 1. 2010.
Súťažilo 16 žiakov v troch kategóriách.
Kategória 1A: 1. Alžbeta Nagyová, ZŠ 1.
mája Snina, 2. Jana Ľoncová, CZŠ s MŠ sv.
Petra a Pavla Belá nad Cirochou, 3. Jakub
Petrík, ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou.
Kategória 1B: 1. Natália Farbárová,
Gymnázium Snina, 2. Anna Nagyová, ZŠ
1. mája Snina, 3. Stanislava Vassová, CSŠ
sv. Cyrila a Metóda Snina.
Kategória 1C: 1. Victoria Warwick, ZŠ P.
O. Hviezdoslava Snina.
Olympiáda v nemeckom jazyku
sa uskutočnila 20. 1. 2010
Kategória 1A: 1. Jakub Juško, ZŠ
Komenského Snina, 2. Michal Haburaj,
ZŠ Budovateľská Snina, 3. Patrik Piteľ, ZŠ
s MŠ Stakčín a Jana Kobanová, ZŠ s MŠ
Klenová
Kategória 1B: 1. miesto nebolo udelené, 2.
Mária Gandičová, ZŠ s MŠ Ubľa a Zuzana
Hudáková, ZŠ Komenského, Snina, 3.
Adriána Volochová, ZŠ P. O. Hviezdoslava
Snina.
Obidve
olympiády
sa
uskutočnili
v Základnej škole na Ul. budovateľskej
v Snine.
27. 1. 2010 sa v priestoroch ZŠ na Ul. študentskej v Snine zišli žiaci 5. a 9. ročníka na
Matematickej olympiáde. V kategórii Z5:
1. miesto: Andrea Jankajová, ZŠ Študentská
Snina, 2. miesto: Alžbeta Kohutová, ZŠ 1.
mája Snina, 3. miesto: Simona Rudolfová,
ZŠ Študentská Snina.
V kategórii Z9 boli úspešní iba dvaja riešitelia, a to: Michal Kapraľ, ZŠ Študentská
Snina a Dominika Todáková, ZŠ
Komenského Snina. Obidvaja sa s rovnakým počtom bodov umiestnili na 1. mieste.
22.1.2010 sa uskutočnilo obvodné kolo
v prednese slovenskej povesti Šaliansky
Maťko, v ktorom boli dosiahnuté tieto výsledky:
1. kategória (2. – 3. ročník ZŠ)
1. miesto: Daniela Hasinová, ZŠ
Komenského Snina, 2. miesto: Michaela
Balogová, ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou,
3. miesto: Lea Petríková, ZŠ P. O.
Hviezdoslava
2. kategória (4. – 5. ročník ZŠ):
1. miesto: Diana Šebáková, ZŠ P. O.
Hviezdoslava Snina, 2. miesto: Viktória
Onderková, ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou
3. miesto: Jana Dubjaková, ZŠ Študentská
Snina
3. kategória (6. – 7. ročník ZŠ a I. a II.
OG): 1. miesto: Martin Nagy, ZŠ P. O.
Hviezdoslava Snina, 2. miesto: Alôexandra
Drozdová, ZŠ Komenského Snina, 3.
miesto: Miriama Chvostaľová, ZŠ s MŠ
Dlhé nad Cirochou, Juliána Mochnaľová,
Gymnázium Snina.
V basketbale dievčat stredných škôl dominovali 21.1.2010 v obvodnom kole dievčatá
Gymnázia Snina, pred CSŠ a SOŠ v Snine.
Z príležitostných akcii CVČ Snina najväčšiu pozornosť pútal už štvrtý ročník Plesu
mladých, ktorý sa naozaj organizátorom
vydaril a ktorého sa zúčastnilo 210 mladých ľudí zo Sniny a okolia. V januári sa
začal aj druhý ročník súťaže „Najzručnejšia
škola“ o Putovný pohár riaditeľa CVČ
v technickej zručnosti žiakov ZŠ a oddelenie športu a turistiky zorganizovalo 1.kolo
dlhodobej súťaže žiakov ZŠ v šachu, tzv
Liga v šachu.
Víťazkou 8. Ročníka MISS ŠPORTU
sa 22.1.2010 stala Kamila Chomaničová,
pred Katkou Schoblovou a Michaelou
Biľanskou. Táto športovo – zábavná súťaž mala výbornú atmosféru a o titul
Miss športu súťažilo v MsŠH v Snine
12 dievčat.
Február 2010 – v tomto mesiaci pokračovali predmetové olympiády v biológii, dejepise a geografii, obvodné kolá v basketbale chlapcov a dievčat ZŠ, ako aj v stolnom
tenise. Výsledky:
Biologická olympiáda –
Prakticko – teoretická časť: 1. Dávid
Gajdoš CZŠ sv Petra a Pavla Belá nad
Cirochou, 2. Nikola Holodňáková ZŠ
Študentská Snina.
Projektová časť: 1. Nikola Holodňáková
ZŠ Študentská Snina, 2. Dominika Buriková
CZŠ sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou.
Geografická olympiáda - kategória H:
1. Tomáš Macejka ZŠ Ulič, 2. Simona
Havriľáková ZŠ Ul.1. mája Snina, 3.
Daniela Jurigová ZŠ Študentská.
Kategória G: 1. Nela Hričinová ZŠ
Študentská Snina, 2. Martin Rusnák Gymnázium Študentská Snina, 3. Tomáš
Chavalčák ZŠ Komenského Snina.
Kategória F: 1. Martin Biľo Gym. Snina,
2. Martin Krivjanský ZŠ Ul.1.mája Snina, 3.
Šimon Baláž CSŠ - OG Snina.
Kategória E: 1. Jana Leňová ZŠ Ul.1.mája
Snina,
2.
Zuzana
Hudáková
ZŠ
Komenského Snina, 3. Diana Dunčáková
ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina.
Dejepisná olympiáda
Kategória C: 1. miesto: Tomáš Švajka, ZŠ
Študentská Snina.
Kategória D: 1. miesto: Martina
Lupkovičová ZŠ Študentská Snina, 2.
miesto: Lea Vasková, ZŠ Študentská Snina,
3. miesto: Diana Dzurková, ZŠ s MŠ Dlhé
nad Cirochou
Kategória E: 1. miesto: Pavel Bakajsa,
ZŠ Študentská Snina, 2. miesto: Daniel
Parihuzič, ZŠ Študentská Snina, 3. miesto:
Kristína Bednárová, CZŠ s MŠ sv. Petra
a Pavla Belá nad Cirochou.
Kategória
F:
1.
miesto:
Štefánia
Hrebeňáková, ZŠ Študentská Snina, 2.
miesto: Branislav Kucka, ZŠ Študentská
Snina, 3. miesto: Kristína Olívia Lelková,
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou.
Basketbal chlapcov:
Stredné školy: 1. Gymnázium Snina, 2. SPŠ
Snina, 3. SOŠ Snina. Základné školy:
1. CSŠ Snina, 2. ZŠ Budovateľská Snina, 3.
ZŠ Komenského Snina
Stolný tenis: chlapci: 1. Gymnázium
Snina, 2. ZŠ s MŠ Klenová, 3. ZŠ s MŠ Dlhé
nad Cirochou.
Dievčatá: 1. ZŠ s MŠ Klenová, 2. ZŠ s MŠ
Stakčín, 3. ZŠ s MŠ Ulič.
Z príležitostných akcii CVČ Snina:
Vo februári pokračoval za účasti všetkých
sninských škôl druhý ročník súťaže
„Najzručnejšia škola“ o Putovný pohár riaditeľa CVČ v technickej zručnosti žiakov ZŠ. Oddelenie športu a turistiky zorganizovalo počas jarných
prázdnin v MsŠH zaujímavé športové dopoludnie, ktorého sa zúčastnilo
85 detí a mládeže.
Ing. Ladislav Mihók, riaditeľ CVČ Snina
Voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky podľa rozhodnutia predsedu NR SR sú vyhlásené na
12. júna 2010. V tejto súvislosti by som chcela upozorniť na pár dôležitých termínov a zmien, ktoré sú
dôležité nielen pre občanov nášho mesta, ale aj pre
kandidujúce politické subjekty.
Prvýkrát pri týchto voľbách dôjde k zmene počtu
vytvorených volebných okrskov. K pôvodných jedenástim volebným okrskom pribudnú ďalšie dva.
Vytvorený je nový volebný okrsok na Základnej škole na Ul. 1. mája a volebný okrsok na Základnej
škole na Ul. Komenského. To znamená, že časť voličov patriacich do volebného okrsku na Materskej
škole na Ul. Dukelských hrdinov sa presunie na
okrsok nachádzajúci sa na ZŠ 1. mája a časť voličov, ktorí volili na Špeciálnej základnej škole bude
voliť na ZŠ na Ul. Komenského. Všetky potrebné informácie, týkajúce sa miesta a času konania volieb,
ako aj zoznamu kandidátov sa občania dozvedia
najneskôr do 18. mája 2010, kedy im budú príslušné oznámenia doručené.
Ďalej by som chcela upozorniť, že pri týchto parlamentných voľbách, ako jediných na Slovensku, je
možné voliť aj zo zahraničia. Volič, ktorý má trvalý
pobyt na území mesta Snina, a v čase volieb sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, môže písomne požiadať mesto Snina, Mestský úrad Snina,
oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva
o voľbu poštou (vzor tlačiva www.snina.sk.
Tak, ako aj pri predchádzajúcich voľbách, pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt na adrese Snina (občania bez trvalého pobytu na konkrétnej adrese),
je ich volebnou miestnosťou pre voľby do NR SR
Základná škola P. O. Hviezdoslava, okrsok č. 9.
Pri týchto voľbách opäť budú voličom, na základe
ich žiadosti, vydávané voličské preukazy. To znamená, že volič bude môcť voliť aj mimo svojho okrsku, v ktorom je zapísaný v zozname voličov. Mesto
bude vydávať voličské preukazy od 13. 05. 2010
do 10. 06. 2010, tak ako to ukladá zákon.
Čo sa týka volebnej kampane, mesto je povinné do
21. 05. 2010 vyhradiť miesta, na ktorých sa budú
umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií. Tu chcem dať do pozornosti prijaté Všeobecne
záväzné nariadenie č. 102/2010 o vylepovaní
volebných plagátov, v ktorom poslanci mestského zastupiteľstva schválili, okrem iného, miesta,
resp. lokality, kde budú takéto volebné materiály
zverejnené.
Všetky potrebné informácie, týkajúce sa volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky Vám budú poskytnuté na oddelení organizačnom, vnútorných
vecí a školstva na týchto tel. číslach 057/756 18
60, 756 18 61, 756 18 62 alebo na internetovej
stránke mesta Snina www.snina.sk.
Mgr. Katarína Harmaňošová
vedúca oddelenia organizačného,
vnútorných vecí a školstva
11
UDIALO SA V MESTE
Z činnosti CVČ Snina
1/2010
Naša Snina 1/2010
Z HISTÓRIE
„Horiaca bosorkina metla“
sa zmenila
na „kamenný dážď“
Pred viac ako 140 rokmi nad Sninou preletel najväčší
chondrický meteorit na svete.
Dňa 9. júna 1866 o 17. hodine dopadol do priestoru vymedzenom obcami
Zboj v dnešnom okrese Snina, Stužica Wilhelm
a Kňahyňa v dnešnom Zakarpatsku ob- Heidinger, riaditeľ
rovský meteorit s množstvom malých Ríšskeho geolokúskov. Dráha meteoritu nad dnešným gického ústavu vo
územím Slovenska, resp. zaznamenané Viedni.
miesta pozorovania: Liptovský Mikuláš,
Prešov a obce v okolí súčasnej slovensko-ukrajinskej hranice.
Wilhelm Heidinger, riaditeľ Ríšskeho geologického ústavu vo
Viedni, jedna z najväčších vedeckých kapacít svojej doby, to
komentoval nasledujúco: „9.júna, krátko po piatej poobede
tu bolo niekoľko sto ľudí (rozumej ľudia v okolí miesta dopadu) svedkami úžasného vzdušného úkazu. Veľká ohnivá guľa
podobná horiacej metle, s čiernočervenou „násadou“ vpredu a horiacou hlavou vzadu letela smerom na východ ponad
Šariš a Zemplín a vybuchla s obrovským rachotom, takže sa
zem a budovy široko-ďaleko otriasli. Jej trosky sa rozptýlili
pri obci Kňahiňa v Unghvári“. Ľudia, ktorí videli tento úkaz,
nemali poňatie o tom, že práve dopadá na zem obrovský meteorit. Zatiaľ čo ľuďom z okolia Prešova pripomínal „horiacu
bosorkinu metlu“, miestnym z okolia Uliča zasa „kamenný
dážď“.
Titulná strana
Haidingerovej
práce o páde
meteoritu v roku
1866.
Spomienky od Prešova
Okolnosti pádu meteoritu skúmala
komisia vyslaná Ríšskym geologickým úradom z Viedne. Medzi spolupracovníkmi komisie bol dlhoročný
korešpondent tohto ústavu, riaditeľ
prešovského evanjelického gymnázia Fridrich Hažlinský a jeho študent
Ján Kolbay, ktorý okrem zapisovania
ústnych výpovedí očitých svedkov
Jedna z kresieb meteoritu od prešov- v okolí Prešova vypracoval aj niekoľského študenta Jána ko skíc zachytávajúcich túto udalosť.
Priamo z mesta let meteoritu pozoroKolbaya.
val obchodník Daniel Oswald, ktorý to
komentoval nasledujúco: „biely pás končiaci uzlom, veľkou
rýchlosťou uháňajúci po oblohe. Začiatok bieleho uzla bol stále červenší a pripomínal žiaru Slnka“. Obyvateľom Šalgovníka
tento nezvyčajný úkaz pripomínal „horiacu bosorkinu metlu“.
Vpredu videli čiernu palicu, za ktorou žiarila do červena rozpálená pochodeň ako keby čerstvo zapálená. Za pochodňou
postupoval biely dym, ktorý vytváral biely pruh na oblohe.
Janko Karahuta, roľník zo Šalgovníka, ktorý v čase preletu meteoritu pásol dobytok na úpätí hory pri rieke Sekčov,
opísal svoje zážitky: „pripomínal vyleštenú guľu veľkú ako
Slnko, ktorá preletela kolmo nad obrys pohoria a s hrmotom
spadla na zem za kopcami“. Ďalšími svedkami pádu meteori-
Nákres masívu
Stinskej nad
Zbojom
s vyznačeným
miestom (písmeno
B) dopadu Pukátsa.
Hrebeň Stinskej,
ktorým vedie
slovenskoukrajinská štátna
hranica.
tu podľa výpovedí v okolí Prešova boli obyvatelia
z Teriakovec, Kapušian,
Podhradníka a Šarišských
Sokoloviec.
Spomienky od Uliča
Pri prechode atmosférou
došlo k výbuchu meteoritu a následnému dopadu
v podobe viacerých kusov
na zem. Preto, ako to vyplýva z výpovedí ľudí z okolia Uliča, im tento úkaz pripomínal „kamenný dážď“. Spomienky očitých svedkov tu zapísali
lesníci Anton Pokorný, Wenzla Negedleho a kandidát na lesníka Pukáts z Veľkého Berezného.
Samotný Pukáts spomína takto: „9. júna som sa pracovne zúčastnil výrubu na kopci Čerešňovatyj, východne od Veľkého
Berezného, na mieste v obidvoch náčrtoch označenom písmenom A. Toto miesto sa nachádza na severnom svahu kopca
a v náčrte 2 je zakryté týmto kopcom. Počas silnej horúčavy
som v čase od tretej do pol piatej končil svoje povinnosti týkajúce sa označovania siahoviny, keď sme ja a okolo stojaci lesní správcovia a pomocníci začuli ostrý, doďaleka sa ozývajúci
rachot a potom ešte dva slabšie, ktoré boli podľa môjho názoru len ozvenou z hôr. Pozrel som sa na oblohu. Tá bola jasná
a bezoblačná, s výnimkou malého oblaku podobného hmle,
ktorý sa rozprestieral nad kopcom Kňahyňa vysokým asi 800
– 1000 stôp, a spočiatku som si myslel, že tento oblak vybuchol
a udrel do kopca.
Na mojich hodinkách boli 4 minúty pred piatou. Jeden z pomocníkov tvrdil, že videl ešte niečo podobné blesku a upozornil ma na dym nachádzajúci sa nad oblakom; skutočne to
vyzeralo ako pás modrastého dymu, ktorý tvoril oblaku akýsi
chvost, mieril od SSV na JJZ a s horizontálou uzatváral asi 30°
uhol.
Po uplynutí trištvrte minúty to začalo v oblaku vrieť a klokotať ako v kotle, čo následne vyústilo do rachotu podobného
silnému, potom slabšiemu, znova silnejúcemu a slabnúcemu
hrmeniu, ktoré trvalo asi minútu. Oblak, ktorý sa počas hrmenia pohyboval, sa s rastúcou rýchlosťou blížil k nám v stále
sa zväčšujúcom uhle a zmizol pravdepodobne severozápadným smerom na západ od miesta pozorovania nad Veľkým
Berezným v priebehu 4 – 5 minút.“ Určite to bol veľmi šikovný
kandidát na lesníka, pretože svoju výpoveď doplnil nákresmi
a mapami.
V Uliči Karaman Stanko, Dutka Michal a Okaľ Olexa zhodne
vypovedali, že všetci začuli ranu a následne hrmenie a videli
červený pruh so sivým oblakom, ktorý sa tiahol nad Stričavou
zo severovýchodu na západ.
Pokračovanie v budúcom čísle
Naša Snina - informačný štvrťročník Mesta Snina. Vydáva Mesto Snina v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Snine. Nepredajné.
Adresa redakcie: Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/96, 069 01 Snina. Šéfredaktorka: Mgr. Katarína Harmaňošová, tel.: 057/756
18 60. Redakčná rada: Anna Brečková - zástupca šéfredaktora, Ing. Jana Makajová, Ing. Jana Rosičová, Mgr. Eva Mihaliková,
Ing. Jozef Makariv. Uzávierka 20 deň v mesiaci. Redakcia si vyhradzuje právo, príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo neuverejniť.
Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov nesie autor. Príspevky zasielajte na e-mailovú adresu:
[email protected] Registrácia: MK - EV 3112/09. Grafická úprava: Galéria Andrej Smolák - Snina, Tlač: Elinor Snina. Náklad:
7 300 výtlačkov. Distribuované do všetkých domácností zdarma.
12
Download

INFORMAČNÝ ŠTVRŤROČNÍK MESTA SNINA