Číslo
I N F O R M AČ N Ý Š T V RŤ R O Č N Í K M E S TA S N I N A
Ročník 4
Nedeľa 12. septembra bola pre všetkých
Sninčanov slávnostná. Prečo? Oslavovali
totiž Deň mesta a 693. výročie 1. písomnej zmienky. Dni mesta začali už v piatok 10. septembra dvojdňovým jarmokom, ktorý sa konal na novom mieste
z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie
námestia. Predávajúci aj obyvatelia si
túto zmenu pochvaľovali. Oslavy vyvrcholili v nedeľu v prekrásnom prírodnom prostredí RO Rybníky. Popoludnie
plné rôznych akcií a atrakcií navštívilo
viac ako 3000 návštevníkov nielen z domova, ale aj zo zahraničia.
Dni mesta boli ďalšou z množstva aktivít projektu „Vytvorenie základov spolupráce v oblasti kultúry medzi lokálnymi spoločenstvami v Karpatskom
euroregióne“, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 20072013.
Pokračovanie na 7. strane
Meníme Sninu...
2010
3
Nepredajné
Deň mesta SninA
Mnohí si ešte pamätáme na prekrásnu nedeľu 12. septembra
na Rybníkoch, plnú zábavy, dobrých jedál i príjemných stretnutí
s priateľmi. Ako studená sprcha na mnohých zapôsobila anonymná tlačovina pod názvom „Zmeňme Sninu“, ktorú si našli ráno
v schránkach. Tých, ktorí už niekoľko mesiacov sledujú internetovú diskusiu, to ani veľmi neprekvapilo, pretože boli tam obvinenia
od známych pisateľov o tom, ako je v Snine všetko zle, ako sa nič
nerobí a čo sa robí je nanič a ako sa kradne.
Pred štyrmi rokmi som sa s Vaším dovolením vrátil do tejto
funkcie preto, že som cítil, že sa v tejto dobe dá urobiť pre toto
mesto veľa. Len kto nechce vidieť, nevidí, čo sa v Snine všetko robí.
Robí sa takmer na každom kroku. Pri všetkej skromnosti musím povedať, že keby som sa nebol vrátil, veľmi pravdepodobne by to takto
nebolo, pretože za predchádzajúce štyri roky sa v Snine neurobilo
takmer nič. O problémoch, ktoré v tej dobe vznikli a musel som ich
riešiť, radšej nehovorím, a ak, tak bez hnevu, obviňovania a ohovárania. Robí sa všade od chodníkov a ciest, cez rekonštrukciu škôl,
Rybníkov, námestia, čochvíľa Družby, kaštieľa a mnohých ďalších
aktivít. Snine sa naozaj darí, pretože cieľavedome a zmysluplne
žiadame a čerpáme eurofondy. Veľmi ma to teší. Tvrdím, že len
v máloktorom podobnom meste sa robí toho toľko. Rovnako tvrdím,
že len v máloktorom meste sa robia výbery dodávateľov a verejné
súťaže na stavebné práce transparentnejšie. Dôkazom toho je fakt,
že sa nám podarilo ušetriť 1,6 mil. EUR (teda takmer 50 mil. Sk)
zo 14 mil. EUR (420 mil. Sk). Sú to čísla, o ktorých sa inde ani
nesníva. V anonymnej tlačovine sa však píše, ako kradneme. Keby
sme nerobili tak ako robíme, nikdy by do Sniny neprišli stámilióny,
z ktorých sme ďalšie desiatky ušetrili, len preto, aby sme mohli urobiť čím viac pre prospech nás všetkých.
Zaráža ma, keď sa anonymní nespokojní občania Sniny vo svojich dlhoročných pamätiach vracajú späť a obracajú naruby aj to, čo
je dobré z minulosti. Kritizuje sa tepelné hospodárstvo, ktoré však
je podľa tých, čo tomu rozumejú, jedno z najlepších na Slovensku.
Kritizuje sa smetisko, ktoré máme ako jediné mesto v širokom okolí
vlastné a ktoré nám ročne zarába takmer 260 tisíc EUR (8 mil. Sk),
pretože nemusíme platiť za uložený odpad na cudzej skládke tak,
ako to musia robiť mnohé iné mestá. Kritizuje sa i to, že sa snažíme o zachovanie a zrekonštruovanie kaštieľa ako jedinej historickej
kultúrnej pamiatky v meste. Ak by sme ho nedostali do vlastníctva,
možno by tam bol už vietnamský alebo čínsky veľkoobchod, či ešte
čosi horšie.
Samozrejme súbežne s týmto konštatovaním nikdy nezabúdam
pripomenúť, že každý, kto robí, robí aj chyby. Mnohé rozhodnutia sa robia v danom čase pri skutočnostiach a informáciách, ktoré sú momentálne k dispozícii. S odstupom času veci hodnotiť je
ako byť po vojne generálom. Je potrebné si uvedomiť, že systém
rozhodovania v samospráve nie je rozhodovaním jedného človeka,
ale kolektívnym rozhodovaním - uzneseniami mestského zastupiteľstva. Možno sme niekedy rozhodli zle, ale rozhodli sme v danej
dobe v najlepšom vedomí a svedomí. Tí, ktorí teraz rozširujú tlačoviny, nie sú schopní sa pod ne ani len podpísať, nie to ešte o niečom
rozhodnúť.
V Snine je rozpracovaných veľmi veľa aktivít. Treba to všetko
dokončiť, ináč môže byť naozaj zle. Najmenej nám pomôže, ak začneme na seba dookola kydať a ujde nám zatiaľ čas i peniaze a hlavne možnosť Sninu naozaj meniť.
Ing. Štefan Milovčík,
primátor mesta Snina
Naša Snina 3/2010
MESTSKÝ ÚRAD INFORMUJE
Z ROKOVANIA MsZ
Dňa 07. septembra sa konalo zasadnutie
mestského zastupiteľstva, ktoré prerokovalo nasledovné materiály:
• Zloženie sľubu náhradníka za poslanca mestského zastupiteľstva
- nástupom PhDr. Daniela Andráška do
funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho
a osvetového strediska mu zanikol poslanecký mandát, miesto poslanca mestského zastupiteľstva zaujal Ing. Michal
Miheli, ktorý zložil zákonom predpísaný
sľub
• Prehliadka stavu rozpracovanosti investičných akcií na území mesta
- poslanci v rámci prehliadky navštívili všetky investičné akcie, realizované
na území mesta: Bytový dom na Ulici
1.mája, park na Ulici 1.mája, ZŠ 1.mája,
ZŠ P. O. Hviezdoslava, zariadenie staveniska k námestiu (drvička), chodník
po Ulici študentskej, Základnú umeleckú školu, ZŠ Budovateľská, chodník pri
Družbe, rekonštrukcia teplovodných
rozvodov, MŠ Čsl. armády, auto na VPS
– separovaný zber, čistiaca technika, MŠ
Budovateľská, Detské ihrisko vo vihorlatskom parku, skateboardové ihrisko,
RO Rybníky, Nemocnica, parkovisko,
vnútorný areál nemocnice, Kaštieľ, cesty
a chodník na Majeri, Námestie, budova
MsÚ
Bytový dom na ulici 1. mája
• Správa o činnosti Mestskej rady
v Snine (MsR) od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine
(MsZ)
- mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o činnosti
• Kontrola plnenia uznesení MsR
a MsZ
- mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení
• Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 09.09.2010
- mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie výsledky kontrolnej činnosti, za sledované obdobie boli vykonané 4 kontroly, Finančná kontrola MŠ Kukučínova,
Kontrola na úseku nakladania s majetkom mesta, Kontrola na úseku poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a Kontrola dodržiavania VZN
o povoľovaní výkopových prác na miestnych komunikáciách a verejnej zeleni
• Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č.
105/2010 o podmienkach prideľovania
nájomných bytov na Ulici 1.mája
- mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informatívnu správu týkajúcu sa
žiadostí o nájomné byty a schválilo doplnok č. 1 k VZN, prerozdelenie bytov
bude prebiehať losovaním
• Doplnok č. 1 k Miestnemu rozvojovému a akčnému plánu mesta Snina
- mestské zastupiteľstvo schválilo doplnok, ktorým sa programový dokument
mesta dopĺňa o nové priority a opatrenia
v rámci informačných technológií smerom od občana a smerom k občanovi
2
• Doplnok č. 1 k Organizačným pokynom pre riaditeľov škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta
- mestské zastupiteľstvo schválilo tento
materiál, ktorého obsahom je špecifikácia podmienok hodnotenia riaditeľa školy alebo školského zariadenia v zmysle
Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve
• Štatút mesta Snina
- mestské zastupiteľstvo schválilo štatút mesta, ktorý bol predložený z dôvodu poslednej rozsiahlej novely Zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a premietnutia jednotlivých ustanovení
novely zákona do štatútu
• Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Snine
- mestské zastupiteľstvo schválilo rokovací poriadok MsZ, ktorý bol predložený
taktiež z dôvodu novely zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
• Správa o plnení rozpočtu mesta Snina
za II. štvrťrok 2010
- mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o plnení rozpočtu, hospodárenie mesta k 30.06.2010 skončilo s celkovým prebytkom 1 121 748,- EUR
• Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta
Snina na rok 2010
- mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie dôvodovú správu a schválilo zmenu
rozpočtu
• Návrh na schválenie volebných obvodov pre voľby do samosprávy mesta
a určenie počtu poslancov na nové volebné obdobie
- mestské zastupiteľstvo svojim uznesením určuje 2 volebné obvody a 18 poslancov do mestského zastupiteľstva na
celé volebné obdobie takto: volebný obvod č. 1 – 12 poslancov, volebný obvod
č. 2 – 6 poslancov
• Voľba poslanca za člena komisie pri
MsZ
- mestské zastupiteľstvo odvolalo PhDr.
Daniela Andráška z funkcie člena Komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy pri MsZ z dôvodu zániku jeho poslaneckého mandátu a zvolilo
Ing. Michala Miheliho za člena Komisie
ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy pri MsZ
• Schválenie spolufinancovania projektu „Výstavba vodovodu a kanalizácie
v okrajových častiach mesta Snina“
- mestské zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na projekt „Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach
mesta Snina“
- výška celkových výdavkov na projekt
predstavuje čiastku 4 333 421,10 EUR,
výška celkových oprávnených výdavkov na projekt predstavuje čiastku
3 799 638,95 EUR
- spôsob spolufinancovania projektu
bude z vlastných zdrojov mesta vo výške
189 981,95 EUR oprávnených výdavkov
a 533 792,15 EUR neoprávnených výdavkov
- do žiadosti sú zahrnuté dva projekty:
Snina – odkanalizovanie okrajových častí mesta (Ulica Jesenského, Ulica SNP
a Ulica daľkovská) a Snina – vodovod
a kanalizácia (Ulica Stakčínska a Ulica
Podrybnícka)
• Kontrolná správa o priebehu separácie v meste Snina za I. polrok 2010
- mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolnú správu s ukladacou časťou pre Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o., zabezpečiť splnenie limitov sepa-
rovaných odpadov určených v zmysle
zmluvy s Recyklačným fondom a predložiť kontrolnú správu o separácii za rok
2010 do konca marca 2011
• Žiadosť o bezodplatný prenájom pozemku
- mestské zastupiteľstvo schválilo nájomné vo výške 1,00 EUR za nájom pozemku
pre Mestský Tennis Club Snina na dobu
neurčitú za účelom uskladňovania antuky
• Zmluva o nájme nebytových priestorov – Železnice SR
- mestské zastupiteľstvo schválilo nájomné vo výške 1,00 EUR za nájom
a služby spojené s prenájmom nebytového priestoru – železničnej stanice predmestie Snina, pre Železnice SR
• Zrušenie uznesenia MsZ č.550/2009
- mestské zastupiteľstvo zrušilo s účinnosťou od 07.09.2010 uznesenie č.
550/2009, ktorým bol schválený zmluvný
predaj nehnuteľnosti – budovy výmenníkovej stanice FGH na Ulici Pčolinskej pre
OZ Slovenský Fajnball s ukladacou časťou pre mestský úrad vyhlásiť na citovanú nehnuteľnosť verejnú súťaž v zmysle
platných VZN mesta
• Žiadosti o zníženie nájomného za nájom mestskej športovej haly
- mestské zastupiteľstvo schválilo nájomné vo výške 1,00 EUR za nájom športovej
haly od 08.09.2010 do 30.06.2011 v rozsahu 3xtýždenne po dve hodiny pre Mestský volejbalový klub Snina za účelom
tréningového procesu kategórie mladšie
žiačky a nájomné vo výške 1,00 EUR za
nájom športovej haly od 08.09.2010 do
30.06.2011 v rozsahu pondelok až piatok
po jednej hodine pre Centrum voľného
času v Snine za účelom vykonávania
pohybovej činností detí v súlade s projektom CVČ zdravého životného štýlu
„Športuj – nedroguj“
• Sťažnosť obyvateľov Ulice študentskej č. 1466
- mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie sťažnosť týkajúcu sa aktuálnej situácie na sídlisku I. (rušenie nočného pokoja, devastácia verejného priestranstva,
poškodzovanie majetku apod.) s ukladacou časťou pre mestský úrad rozpracovať návrhy poslankyne MsZ Snina Mgr.
Rehákovej (občianske poriadkové hliadky, využívanie projektov zamestnanosti)
• Sťažnosť obyvateľov Ulice Hurbanovej
mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie sťažnosť vo veci nekonania úpravy
Staňovho potoka
• Protipovodňové opatrenia na vodných tokoch na území mesta Snina
- mestské zastupiteľstvo vyjadrilo súhlas s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu
„Protipovodňové opatrenia na vodných
tokoch na území mesta Snina“
- mesto zadá projektantovi zhotovenie
projektovej dokumentácie až po vyhlásení výzvy podľa jej konkrétnych podmienok ak to bude možné, v rámci projektu
bude mesto riešiť aj odvodnenie územia
v lokalite na Ulici Jána Bottu a v lokalite
novej časti starého cintorína
• Návrh na odpredaj majetku mesta –
kroje pre Folklórny súbor Vihorlat
- mestské zastupiteľstvo schválilo odpredaj krojov pre FS Vihorlat podľa
inventúrneho zoznamu za cenu 1 000,EUR s predkupným právom pre mesto
Snina
• Zmluvné prevody nehnuteľností
Anna Brečková
Naša Snina
3/2010
Pri každej činnosti je dôležitý uhol pohľadu. Je to tak nielen v činnosti jednotlivca, rodinného spoločenstva, firmy, ale aj mesta.
Ak sme chorí, je pre nás najdôležitejší lekár a nemocnica. Ak je treba nakupovať, je dôležitý obchod. Ak nám nedajbože zomrel
niekto blízky, chceme dobré pohrebné služby. V danej chvíli sa teda naše požiadavky a priority menia. Je teda dôležitý uhol pohľadu.
Je dobré, ak je aspoň trochu objektívny.
● Skládka tuhého komunálneho
odpadu (smetisko)
Ekológia je témou 21.storočia. V druhej
polovici 90-tych rokov minulého storočia sme aj túto tému zobrali veľmi vážne. Vybudovali sme pre mesto nevyhnutnú skládku odpadu na starej, aby
sme ušetrili územie. Likvidácia desiatky
tisíc ton starého aj nebezpečného odpadu a vybudovanie novej skládky nás
stálo 60 mil. Sk. Dnes mnohé podobné
mestá musia likvidovať staré skládky
za 40-50 mil. Sk, nie to ešte myslieť na
výstavbu nových. Pre mnohé je výstavba novej iba snom, pretože musia platiť
na cudzie skládky v priemere 1 300,- Sk
za tonu uloženého odpadu. My v Snine
vyprodukujeme všetci spolu okolo 6000
ton odpadu ročne. 6000 x 1 300,- Sk
je každoročne z mestského rozpočtu
ušetrených takmer 8 mil. Sk. Je šťastie,
že smetisko máme, ak budeme triediť
odpad, predĺžime jeho kapacitu na ďalšie roky.
● Cintorín
Problém cintorína siaha do 80-tych rokov minulého storočia, keď sa Snina rozrástla o niekoľko tisíc obyvateľov z obcí
pod vodnou nádržou Starina. Vtedajší
režim akosi zabudol, že k životu je potrebný aj cintorín. Aby bol dostatok
vody v takmer celom východoslovenskom regióne, spolu s násilne presťahovanými ľuďmi dnes v Snine trpíme
mnohými nedostatkami, napr. aj nedostatočnou kapacitou cintorína. Mnohé
problémy si už, žiaľ, musíme poriešiť
sami, vrátane cintorína. Máme ho na
dlhé roky vyriešený realizáciou nového.
● Hokejový štadión a plaváreň
Snina nikdy nemala hokejový štadión.
V 80-tych rokoch to bola len asfaltová
plocha s mantinelmi, na ktorej v podstate sa nemohol udržať ľad ani za výrazných mrazov. Mesto túto plochu
a ďalšiu nevyužitú plochu odpredalo na výstavbu malej plavárne. Táto sa
súkromnou firmou aj zrealizovala. Žiaľ,
predchádzajúce zastupiteľstvo neodsúhlasilo refundáciu časti prevádzkových
nákladov pre verejnosť.
● Kaštieľ
Kaštieľ nikdy nebol vo vlastníctve mesta a teda mesto ho nikdy nepredalo.
Začiatkom 90-tych rokov ho predalo
vtedajšie Stredné odborné učilište poľnohospodárske. Keď v súčasnosti chceme túto jedinú národnú kultúrnu pamiatku zrekonštruovať, museli sme ju
dostať na list vlastníctva mesta. Ak by sa
tak nestalo, dnes by už možno bol majiteľom ktoviekto s využitím, ktoré by
mohlo mrzieť ďalšie generácie.
● Tepelné hospodárstvo
Tak ako veľká väčšina problémov Sniny,
začína a končí dnes už neexistujúcim
Vihorlatom, bolo to podobne aj s teplom. Teplo od začiatku existencie pre
Sninu dlhé roky vyrábal Vihorlat. Keď
po roku 2000 začal definitívne krachovať, odmietol dodávať pre mesto teplo
a začal nás vydierať až do krajnosti, keď
na jeseň roku 2001 na niekoľko dní teplo pre mesto úplne odstavil. Prikročili
sme vtedy k radikálnemu kroku – podpisu zmlúv na dodávku tepla s firmou
Tenergo Brno a.s. Myslím, že lepšie
sme vtedy urobiť nemohli, pretože dnes
máme jedno z najlepšie organizovaných
a najlepšie zrekonštruovaných rozvodov
tepla so zmluvným vzťahom do roku
2022. Po tomto roku celé rekonštruované rozvody tepla firmou Tenergo za viac
ako 100 mil. Sk ostávajú v majetku mesta
za 1,- Sk.
● Rekreačná oblasť Rybníky
Po neúspešných pokusoch rekonštruovať rekreačnú oblasť Rybníky v predchádzajúcom volebnom období sme
prikročili k radikálnemu, progresívnemu a inovatívnemu riešeniu – výstavbe
biobazénov, ktoré v tomto čase dostávajú finálnu podobu. Z investičného a budúceho prevádzkového hľadiska je to
jednoznačne najlepšie riešenie, odskúšané na mnohých podobných bazénoch
v strednej a západnej Európe. Žiaľ, kvôli nenormálne upršanému roku to skôr
nešlo.
● Námestie Centrum
Naše námestie bolo z čias konca socializmu. Svoju úlohu na danú dobu splnilo, bude čoskoro zrekonštruované do
novej, modernej podoby. Nevyhnutné
obmedzenia musíme spolu vydržať.
Rekonštruujeme zlú kanalizáciu a odvedenie dažďových vôd rovno do Cirochy.
Ušetríme tým státisíce, pretože nebudeme platiť za odvádzanie dažďovej vody
do kanalizácie a čistiarne odpadových
vôd. Okrem toho sa vyhneme, v prípade prívalových dažďov, splaškom na
námestí, čo už zažili mnohé iné mestá.
Nedá sa to všetko urobiť bez toho, aby sa
celé námestie nerozkopalo, aj kvôli ďalšej obnove podzemných vedení (elektrika, verejné osvetlenie, ozvučenie, mestský rozhlas, internet, kamerový systém)
a realizácii tvárnicových trás pre inštaláciu budúcich nových moderných technológií. Prosíme preto o zhovievavosť,
pochopenie a trpezlivosť. Námestie
bude pekné, oplatí sa vydržať.
● Netransparentnosť
Za najtransparentnejšie mesto v súčasnosti sa považuje mesto Martin. Na
stránke www.transparentnemesto.sk sa
píše, že mesto Martin ušetrilo verejnými
aukciami na tovaroch a službách 25 %.
Mesto Snina robí elektronické aukcie od
roku 2008 /odkedy som sa vrátil späť do
tejto funkcie/, ušetrili sme 24 %. Okrem
toho ako jedni z mála na Slovensku robíme elektronické verejné obstarávanie,
keď na stavebných prácach sme ušetrili
viac ako 50 mil. Sk zo 400 mil. Sk a ideme šetriť ďalšie. Podľa medializovaných
informácií napr. mesto Košice s elektronickými aukciami iba začína. Rovnako aj
ministerstvá tak začnú robiť až od nového roku. My sme ďaleko predtým. Sme
teda, alebo nie sme transparentní.
Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
a vedúci oddelení MsÚ
Skládka komunálneho
odpadu s novým
kompaktorom, ktorý
hutnením odpadu
predlžuje jej životnosť
3
MESTSKÝ ÚRAD INFORMUJE
Roky živené kauzy, ktoré kauzami nie sú
MESTSKÝ ÚRAD INFORMUJE
Naša Snina 3/2010
AKTIVITY MESTA
V ROKOCH 2007 – 2010
V spomínanej anonymnej tlačovine nie
je ani zmienka o tom, čo robíme, sú tam
iba výpočty zlého. Pre objektívnosť uvádzame podrobný prehľad investičných
akcií zrealizovaných v rokoch 2007-2010.
Na mnohé akcie sme už zabudli, alebo
sme ich nepostrehli, pretože sa realizovali v iných častiach mesta. Na mnohé
sme získali peniaze z európskych zdrojov, pretože z rozpočtu mesta v takomto
rozsahu by to nebolo možné.
Akcie realizované
z prostriedkov Európskej únie
Hneď od začiatku volebného obdobia
v roku 2007 sme intenzívne získavali
informácie o jednotlivých programoch
Národného strategického referenčného rámca na programovacie obdobie
európskej únie v rokoch 2008 – 2013.
Pripravovali sme jednotlivé projekty tak, aby vyhovovali daným výzvam
na podávanie projektov a aby sme
v nich mohli byť úspešní. Boli to predovšetkým rekonštrukcie škôl nielen kvôli ich estetizácii, ale predovšetkým kvôli zníženiu prevádzkových nákladov,
predovšetkým na energie. Ďalej to boli
projekty, po realizácii ktorých túžime
takmer všetci. Počínajúc rekonštrukciou
námestia opäť nielen kvôli jeho skrášleniu, ale predovšetkým kvôli modernizácii a sfunkčneniu zastaralých podzemných vedení. Absolútnu pozornosť sme
venovali našej niekdajšej pýche, rekreačnej oblasti Rybníky. Ďalej to bolo
množstvo väčších či menších projektov
až po zabezpečenie techniky na čistenie mesta a starostlivosť o zber a využitie biologicky rozložiteľného odpadu. Práve v týchto dňoch sa mnohým
z Vás už dostali nádoby do rodinných
domov a následne to budú menšie i pre
byty. Máme ambíciu postarať sa o starších a nevládnych ľudí prebudovaním
Družby na Dom pokojnej staroby. Ako
vidno, je toho veľmi veľa. Máme pocit,
že sme využili takmer všetko. Treba to
však dokončiť. Takže rekapitulujme:
I. Ukončené, resp. realizované
projekty, ktoré nám do mesta
priniesli celkom 6 mil. EUR:
1. Rekonštrukcia ZŠ 1. Mája
2. Rekonštrukcia MŠ Čsl. armády
3. Rekonštrukcia ZŠ P. O.
Hviezdoslava
4. Rekonštrukcia ZŠ Budovateľská
5. Rekonštrukcia MŠ Budovateľská
6. Rekonštrukcia a prístavba
Základnej umeleckej školy
7. Revitalizácia námestia Centrum
8. Výstavba skateboardového ihriska
II. Schválené projekty, ktoré
sú v štádiu prípravy realizácie
a s nimi do mesta príde celkom
7 mil. EUR:
1. Družba – prestavba na Dom pokoj nej staroby
2. Nákup čistiacej techniky pre verej
noprospešné služby
3. Regionálne centrum zužitkova
nia biologicky rozložiteľného mate
riálu – modernou technológiou fer mentácie
4. Rekonštrukcia kaštieľa
III. Podané projekty na schválenie
v celkovej výške 6,7 mil. EUR:
1. Kontajnerové (uzamykateľné) sta novištia na sídliskách
2. Rozšírenie kanalizácie v okrajo
vých častiach (Ulice Jesenského,
Daľkovská, SNP, Stakčínska)
Funkčnýazestetizovanýkruhovýobjazd
Rozšírenéparkovisko,spevnenéplochyavstup
do areálu Nemocnice
SkateboardovéihriskovparkupriVihorlatejednozmálavovýchodoslovenskomkraji
Betónovanie-námestie-pohľadodkostola
Zrekonštruovanýparknasídlisku1.mája
spomníkmipadlýchv1.a2.sv.vojne
Plošnárekonštrukciachodníkovvmeste,
aj na sídlisku I. a II.
Základnáumelecká
škola-rekonštrukcia
MŠBudovateľská
- výmena okien,
realizácia novej
strechy
4
9. Rozšírenie separovaného zberu
v meste
10. Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne
zamestnancov mesta
11. Pilotný projekt priateľstva na vý chodnej hranici – projekt spoluprá
ce s ukrajinským mestom Chust
12. Vytvorenie základov spolupráce
v oblasti kultúry medzi lokálnymi
spoločenstvami v Karpatskom eu
roregióne – projekt spolupráce
s poľským mestom Lesko
Finalizácia obnovy RO
Nový cintorín
Ukončená rekonštrukcia MŠ ČSA
3. Chodník spájajúci mesto s rekreač nou oblasťou Rybníky (od auto
busového nástupišťa popri Ciroche
na Rybníky)
4. Rekonštrukcia a rozšírenie verejné
ho osvetlenia sídl. I a časti sídliska II.
Akcie realizované z vlastných
prostriedkov mesta
Okrem akcií a projektov financovaných
z fondov EÚ sme veľkú časť prostriedkov do obnovy venovali z vlastných
zdrojov. Tieto sme sa snažili naakumulovať už spomínanými úspornými
opatreniami, elektronickými aukciami
a výberovými konaniami, ale aj nepreinvestovanými zdrojmi z minulého volebného obdobia.
Boli to nasledovné akcie:
1. Výmena autobusových zastávok
2. Výstavba bytov na Ulici 1.mája
3. Výstavba nového cintorína
4. Rekonštrukcia areálu futbalového
štadióna
5. Ihriská a športoviská (skateboardo
vé ihrisko, detské ihriská v centre
a vo vihorlatskom parku)
6. Športová hala (stavebné úpravy
budovy, rekonštrukcia fasády a pa lubovky)
Nová fontána v RO
3/2010
MESTSKÝ ÚRAD INFORMUJE
Naša Snina
Základná škola P. O. Hviezdoslava
Ukončená rekonštrukcia ZŠ 1. mája
ZŠ Budovateľská
Detskéihriskovovihorlatskomparku
7. Rozšírenie kamerového systému
8. Stavebné úpravy kruhovej križovat ky
9. Kontajnerové stanovištia na úze mí mesta (Ulica Palárikova, okrsok
O5, Ulica Vihorlatská, okrsok A pri
MŠ, pri nemocnici a novej poliklini
ke) 10. Rekonštrukcia fasády a strechy
Domu kultúry, zakúpenie prenos
nej tribúny
11. Nákup mechanizmov na verejno
prospešné služby (kopací mecha
nizmus, kompresor na opravu
miestnych komunikácií, pohrebné
vozidlo s klimatizáciou)
12. Investície do Nemocnice (nákup CT
prístroja a stavebné úprav s tým
spojené, vybudovanie skladu bio logického odpadu, stavebné úpravy
sterilizácie, sonografie, archívu
röntgenu, lekárskej izby na detskom
oddelení, nákup EKG prístrojov,
nákup röntgenu a ďalších prístro jov)
13. Rekonštrukcia budovy mestského
úradu (výmena okien, zateplenie
a fasáda)
14. Rekonštrukcia miestnych komuni-
kácií, chodníkov, odstavných plôch
a parkovísk
15. Rekonštrukcia pomníkov z I. a II.
svetovej vojny, revitalizácia parku
na Ulici 1. mája a pri kostole
16. Prestavba bazénov na prírodný kú pací biotop v rekreačnej oblasti
Rybníky
17. Školstvo – rekonštrukcie a moder nizácie materských a základných
škôl z prostriedkov mesta
V štádiu rozpracovanosti sú ďalšie akcie:
●
●
Rekonštrukcia oporného múru a urnovej steny na starom cintoríne
Rekonštrukcia budovy nemocnice
(výmena okien, zateplenie + fasáda,
rekonštrukcia práčovne, rekonštruk
cia kuchyne, rekonštrukcia sociálnych zariadení na oddelení ARO, rehabilitácii detskom oddelení a gynekológii)
Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
Ing. Lýdia Gičová, vedúca oddelenia
výstavby, ÚP, ŽP a SP MsÚ
5
Naša Snina 3/2010
Zoznam verejných obstarávaní uskutočnených mestom Snina s predmetom zákazky - stavebné práce, k 30.09.2010
Druh VO
Počet
uchádz.
Predpokladaná
hodn.
zákaz. v € s DPH
Vysúťažená hod.
v € s DPH
Úspešný
uchádzač
Rekonštrukcia
ZŠ na 1. mája
VS
podlimitná zák.
1
948 018,32
942 306,03
TOPSTAV, s. r. o.
1. mája 2055/7, Snina
Rekonštrukcia
ZŠ P.O.Hviezdoslava
US
podlimitná zák.
9
633 991,54
593 297,29
Chemkostav HSV, a.s.
Štefanikova 18, Humenné
Rekonštrukcia
MŠ Čs.armády
VS
podprahová zák.
7
239 837,36
173 027,90
Ing. Jaroslav Pčola-REINTER
Fidlíkova 5577/5, Humenné
Rekonštrukcia
ZŠ Budovateľskej
US
podlimitná zák.
12
639 282,21
571 248,20
Chemkostav, a.s., HSV
K.Kuzmanyho 22, Michalovce
Rekonštrukcia
MŠ Budovateľskej
US
podlimitná zák.
10
500 818,81
410 841,50
STAVOMONT SP Snina
Stakčínska 758/8
Modernizácia a prístavba
ZUŠ
US
podlimitná zák.
10
1 211 803,45
1 209 520,88
EIFFAGE Construction SR
Mlynské Nivy, Bratislava
Revitalizácia
námestia Centrum
VS
podlimitná zák.
6
2 948 260,25
2 316 956,32
ŠTICH, spol. s r.o.
Čulenova 3, Humenné
Rekonštrukcia
kaštieľa
US
podlimitná zák.
9
2 365 387,99
2 363 340,43
INGSTEEL, spol. s r.o.
Tomášikova 17, Bratislava
Rekonštrukcia
MsÚ
VS
podprahová zák.
6
246 704,80
176 400,00
GMT projekt spol. s r.o.
Námestie 1, Bardejov
Revitalizácia kúpalisk
v RO Rybníky
VS
podlimitná zák.
4
1 202 814,21
892 526,38
STAVOMONT SP Snina
Stakčínska 758/8
Rekonštrukcia peších
komunikácií
VS
podprahová zák.
6
194 848,84
127 800,00
Ing. Jaroslav Pčola-REINTER
Fidlíkova 5577/5, Humenné
Rekonštrukcia parkoviska
pri NsP Snina
VS
podprahová zák.
5
322 101,88
287 383,19
TOPSTAV, s. r. o.
1. mája 2055/7, Snina
Výstaba I. etapy
nového cintorína
VS
podlimitná zák.
4
1 271 712,42
1 046 123,21
EKOSTAV a. s. , Špitálska 10
Michalovce
Bytový dom 1. mája
VS
podlimitná zák.
3
1 224 523,67
1 267 029,28
STAVOMONT SP Snina
Stakčínska 758/8
VS
Rekonštrukcia miestnych
podprahová
zák.
komunikácií na území mesta
2
214 239,17
198 900,00
EUROVIA a. s. Košice
Osloboditeľov 66
14 164 344,92
12 576 700,61
1 587 644,31
MESTSKÝ ÚRAD INFORMUJE
Predmet zákazky
Spolu
Rozdiel
Vysvetlivky: VS - verejná súťaž
US - užšia súťaž
6
REVITALIZÁCIA NÁMESTIA
Naša Snina
3/2010
Pokračovanie z titulnej strany
Účastníkov podujatia na úvod srdečne
pozdravil primátor mesta Štefan Milovčík
a zaželal im príjemne strávené popoludnie.
Vo svojom príhovore, okrem iného, vyzdvihol 693. výročie 1. písomnej zmienky.
Program osláv otvorila miestna hudobná skupina My Way, ktorá predviedla pravé rockové „pecky“. Ďalej sa v programe
predstavili materské, základné i stredné
školy, detské zložky FS Šiňava, FS Vihorlat,
TS Merlin, Mažoretky Maršálky, TS Mystic,
žiačky tanečného odboru ZUŠ, ale aj hostia
z partnerského mesta Lesko - Bieszczadzkie
żabki. Dokonalú show predviedol majster
Slovenska v hre na vzdušnú gitaru Peter
Kuriščák so svojou skupinou. Zlatým klincom kultúrneho programu bolo vystúpenie českej hudobnej skupiny ABBA STARS
revival. Hudobníci dostali divákov do varu
známymi hitmi švédskej populárnej skupiny 70. a 80. rokov.
UDIALO SA V MESTE
D e ň m e s ta S n i n A
Š. Barančík a jeho kone
Biesczadzkie źabki
DEŇ MESTA
Ukážka orla skalného
Pletenie košíkov
Víťazné družstvo vo varení tatarčaných pirohov
Sprievodnými akciami tohto pestrého podujatia boli ukážky umeleckých remesiel,
ochutnávka tradičných národných jedál aj
celoslovenská súťaž vo varení tatarčaných
pirohov. Predstavili sa tiež víťazi celoslovenskej súťaže vo varení bryndzových halušiek. Stredné školy predviedli svoju činnosť
formou prezentácie a praktických ukážok.
Ochutnávka národných jedál
Organizácie, ktoré pracujú s deťmi v čase
mimo školy, zapojili deti do rôznych súťaží a potešili účastníkov maľovaním na tvár.
Cyklisti sa zapojili do cyklistickej súťaže
v jazde do vrchu. Na svoje si prišli aj tí, ktorí
majú radi zvieratká. Ukážky svojej činnosti predviedli chovatelia domácich zvierat
v „minizoo“, drobnochovatelia, chovatelia
koní, ba dokonca návštevníci mali možnosť
vidieť orla skalného. Deti sa vyšantili skákaním v nafukovacom hrade a tí odvážnejší si
„zajazdili“ na ródeobýkovi či na živom koni
a poníkoch.
V stánkoch s občerstvením si návštevníci
pochutnali na pečenej klobáske a ďalších
špecialitách. Toto zaujímavé podujatie
pripravili zamestnanci MsKaOS a zamestnanci MsÚ v Snine v spolupráci so všetkými, ktorí neľutovali čas a zapojili sa akoukoľvek formou do tejto vydarenej akcie.
Osobitné poďakovanie patrí zamestnancom SOŠ v Snine, a to p. Gičovej, Kepičovej
a Kosťunovej, ktoré pripravili pre účastníkov ochutnávku tradičných národných
špecialít, ako sú pečené či varené pirohy,
šišky, holúbky, mačanka z hríbov, kapustnica a mnohé ďalšie, po ktorých sa len tak
„zaprášilo“.
September je mesiac, kedy si leto podáva
ruku s jeseňou. V nedeľu však ukázal svoju slnkom vyhriatu tvár a potešil všetkých,
ktorí na Rybníky prišli.
Mgr. Eva Mihaliková, MsÚ Snina
POHĽAD ZÚČASTNENÝCH
„Pekné počasie a vynikajúca organizácia
sa odzrkadlila vo veľkom záujme občanov. To, že sa mohli prezentovať stredné školy, považujem za veľmi pozitívne.
Gymnazisti ukázali Sninčanom časť zo
svojej činnosti. Verím, že podujatia podobného charakteru nebudú ojedinelé,
ale stanú sa tradíciou. Ľudia sa potrebujú stretávať, zabaviť sa a dozvedieť sa aj
niečo nové. Prostredie rekreačnej oblasti
Rybníky je na podobné aktivity veľmi
vhodné.“
RNDr. Iveta Lazorová
riaditeľka Gymnázia v Snine
„V prvom rade som bol prekvapený účasťou, veľkou účasťou. Vydaril sa deň
a podľa toho, ako poznám ľudí, okrem
Sninčanov bolo veľa ľudí aj z okolitých
obcí. Čo sa týka kultúrneho programu,
ten som sledoval celý čas až do záveru.
Inklinujem síce viac k folklóru, ale veľmi sa mi páčila skupina ABBA stars na
záver programu. Dobre, že boli zainteresované rôzne činnosti, prezentovali sa
pekne všetky stredné školy, ako aj napríklad Súkromná základná umelecká škola
Andreja Smoláka. Akcia bola vynikajúca,
ľudia sa stretli, zabavili. Je treba, aby sa
z toho stala tradícia.“
Juraj Macan, Snina, Strojárska 1833
7
UDIALO SA V MESTE
Naša Snina 3/2010
Šarkany nad Sninou
Tohtoročná jeseň nám svojím pekným počasím umožňovala
častejšie výlety a vychádzky do prírody za účelom oddychu
a spoznávania krás jesennej prírody. Pohyb v prírode, ochrana
a starostlivosť o životné prostredie sú súčasťou enviromentálnej výchovy, ktorá tvorí jednu časť vzdelávania detí v materských školách.
V materskej škole na Ulici Palárikovej v Snine prvky enviromentálnej výchovy zaraďujeme do každodenného života detí
v materskej škole. Okrem rôznych turistických a telovýchovných vychádzok, spoločného cvičenia na školskom dvore
Detská olympiáda, pravidelne v jesennom období uskutočňujeme spoločnú akciu s rodičmi Drakiádu – púšťanie šarkanov. Využili sme pekné jesenné popoludnie a pripravili pre
deti a rodičov zaujímavý a pestrý program. Deti si šarkanov
pripravovali v predstihu doma, niektoré v materskej škole
a niekto si šarkana kúpili.
Najkrajšie šarkany sú predsa tie, ktoré vyrobil šikovný otecko
alebo mamička za asistencie svojich ratolestí. Z roka na rok sú
šarkany krajšie, príťažlivejšie a šikovnejšie v lietaní. Tento rok
sme si pre našu akciu vybrali rekreačnú oblasť Rybníky, ktorá
nám poskytla vhodný a bezpečný priestor pre hry detí a ich
rodičov. Účasť rodičov a detí bola tento rok veľmi vysoká, čo
nás učiteľky veľmi potešilo.
Rekonštrukcia MŠ Budovateľskej
pokračuje ďalej
Ododovzdaniastaveniska,ktorébolodňa06.05.2010,bolinaprojekte
„Stavebnéúpravy,modernizáciaMŠBudovateľská“spolufinancovanom
zprostriedkovEurópskejúnieprostredníctvomEurópskehofonduregionálnehorozvojaa ŠtátnehorozpočtuSlovenskejrepubliky,uskutočnenémnohé práce v objeme takmer 196 000 Eur.
Z dôvodupripravenostiMŠprenovýškolskýrok2010/2011bolirealizovanénajskôrprácenahlavnomobjekteškôlky.Uskutočnenábolanajskôr
Všetci, ktorí chceli prežiť príjemné popoludnie sa so svojimi
šarkanmi stretli pred materskou školou, odkiaľ sme sa autobusom odviezli na vybraté miesto. V každej detskej rúčke sa
usmieval šarkan pripravený na dlhý let.
Pre deti sme pripravili súťaživé hry ako skákanie vo vreci, hádzanie šuškami, preťahovanie lanom, pohybová hra Na hubára a ďalšie. Najviac ich však zaujalo stretnutie s pirátmi
a hľadanie pirátskeho pokladu. Potom nasledovalo samotné púšťanie šarkanov, ktorí veľmi nelietali, lebo nefúkal silný vietor, ale deťom to neprekážalo a vyšantili sa pri hrách
a súťažiach. Všade sa ozýval detský smiech a o dobrú náladu
nebola núdza. Za svoju šikovnosť deti dostali sladkú odmenu
a pirátsku medailu.
Medzitým ako sa deti hrali rodičia pripravovali oheň a ražne na opekanie, lebo deťom po výdatnom pohybe vytrávilo
a hladné brušká už čakali na opečené špekáčiky a šarkanom,
ktorí oddychovali v tráve len tak slinky tiekli.
Vonku sa pomaly začalo stmievať a náš výlet sa končil, ale
dobrá nálada pretrvávala u všetkých aj cestou domov.
Pobyt v prírode, turistika, súťaživé hry, rozprávkové námety,
lietajúce šarkany a pečené špekáčiky v krásne jesenné popoludnie prispeli k fyzickej a duševnej rovnováhe detí, rodičov
a učiteliek.
Mgr. Ľubica Ižáková, MŠ Palárikova Snina
výmenavonkajšíchokien,osadenieparapetov, domurovanienovéhoobvodovéhomurivanamiestovybúranýchvýplníotvorov,vnútornéomietky,
elektroinštalácie,novérozvodyvody, kanalizáciea vykurovania.Paralelne
bolarealizovanáoceľovánosnákonštrukciaprestrechu,vrátanenáteru,
montážepriehradovýchnosníkova podstrešnejfólie.Objektmaterskejškôlkybolv interiéridokončenýa odovzdanýdoužívaniadňa04.09.2010.
RekonštrukčnéprácefirmySTAVOMONTSP,spol.s r.o.Sninapokračovali
intenzívneajnaďalejz dôvoduplánovanéhootvoreniaprevádzkyNízkoprahovéhocentra,ktoréužniekoľkorokovrealizujevzdelávacieaktivitynajmä
prerómskedetia mládežprávev častibudovybývalýchjaslípriMŠ.Okrem
rekonštrukciehygienickýchzariadenívrátanevybudovaniaimobilnéhoWC,
boliuskutočnenéinteriérovémaľby,náteryavyrovnávaniepodláh.Interiérovéprácev tomtoobjekteboliukončenédňa29.09.2010.Z exteriérových
prácboliuskutočnenébúracieprácepodkladnéhobetónuvonkajšíchterásobochobjektov–škôlkyajbývalýchjaslí.Zrealizovanéboliobrubníky
apodkladnýbetón,naktorýbudeonedlholepenáterasovádlažba.V súčasnostiprebiehamontáždrevenýchkonštrukciístriechobjektubývalýchjaslí
ajhospodárskehoobjektu.Podokončenístriechsapráceopäťpresunúdo
interiéru–v druhejpolovicibudovybývalýchjaslíbudeonedlhopripravená
prešportovéa rehabilitačnéaktivitydetínovátelocvičňa.V rámciprojektu
mábyťešteuskutočnenézatepleniea nováfasádahlavnéhoobjektuajobjektubývalýchjaslí,tiežvybaveniedetskéhoihriskazaujímavýmihracími
prvkami.Komplexnárekonštrukciaeštezďalekaniejehotová,avšakuž
terazmožnohovoriťo ďalšejmodernejškôlkev Snine,zrekonštruovanej
vďaka podpore z EÚ.
Ing. Daniela Galandová, projektový manažér
ProjektjespolufinancovanýzprostriedkovEurópskejúnieprostredníctvomEurópskehofondu
regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Investícia do Vašej budúcnosti
8
Naša Snina
3/2010
Človek, pes a kôň
VI. ročník
Nedeľa 26.9.2010 patrila v Snine ľuďom,
ktorí majú radi zvieratá. VI. ročník podujatia Človek, pes a kôň, Snina 2010 organizovalo Animoterapeuticko-jazdecké
centrum Snina. Podujatie odštartoval
o 10,00 hod. moderátor Miloš Petráš Gesker
spolu s predsedom občianského združenia Animoterapeuticko-jazdeckého centra
MVDr. Vladislavom Juškom a kynológom
riaditeľstva hraničnej polície Sobrance
pplk. MVDr. Petrom Martonom.
V úvode sa predstavili tancujúce psy border kólie s majiteľkami so športového klubu SEVERAN Jaklovce. Potom členovia
toho istého klubu predviedli ukážky agility
pre rôzne plemená psov a vekové kategórie psovodov.
Nasledovala súťaž v poslušnosti psov, ktorú hodnotili psovodi z OHK v Uliči Tomáš
Hlivka a Róbert Kulík. Poradie výhercov
bolo následovné:
1.Petra Gromovská a pes Ado s počtom
bodov 47
2.Peter Sokyra a Rony s Ronym a počtom
bodov 46
3.Alžbeta Gromovská a pes Dino a počtom
bodov 43
Nasledovali ukážky príslušníkov polície z oddelenia hraničnej kontroly PZ
v Uliči, kde sedem služobných psov s psovodmi ukázalo ich policajný výcvik. Na
ihrisku sa zatýkalo, predvádzalo, strieľalo
a zasahovali aj služobné motorové vozidlá.
Ukázali, že kynológia v policajnom zbore je
na vysokej úrovni. Ukážky psovodov z OHK
moderoval pplk. MVDr. Peter Marton.
Športový klub Severan z Jakloviec predviedol aj pulling - ťahanie vozíka psom so záťažou, ktorú predstavoval vozík plný detí.
V čase obeda sa v súťaži v jedení a žraní postavilo na ihrisko 12 jedákov. Psy so svojimi
pánmi museli zožrať a zjesť v čo najkratšom
čase predložené porcie.
Súťaž vyhral Miško Pčola zo Sniny s nemeckým ovčiakom Hasom, 2 miesto obsa-
UDIALO SA V MESTE
Snina 2010
dil Martin Demčák a rotwajler ARO, tretiu
priečku obsadila Petra Dzurová a nemecký
ovčiak Stela.
V súťaži o cenu sympatie divákov vyhrala zo 48 súťažiacich Stela Dudová so sučkou yorksirského teriéra Sárou, 2. Zuzana
Michalenková a čau čau Max, 3. Petra
Dzurová a nemecký ovčiak Stela, 4. Katarína
Rutrichová a novofudlanský pes Čiko,
5. Jana Božíková a yorkshirský teriér Števko. Nasledovalo vystúpenie Emila Bessona Francúza žijúceho s manželkou Zuzanou
na Slovensku v Pliešovciach. Predviedol
ukážky pastierskej drezúry. Hlavnú úlohu
zohrala border kólia, ktorá dokázala držať
pohromade päť oviec, s ktorými sa stretla
prvýkrát. Treba podotknúť, že Besson sa
venoval do svojho úrazu chovu hovädzieho dobytka. Po úraze ho osud pripútal k invalidnému vozíku. Svojej vášni sa však venuje aj naďalej a chce vykonávať kurzy pre
pastierske psy.
Dievčatá vo veku 4 - 12 rokov z Občianskeho
združenia Galaxia z Popradu pod vedením trénerky Nory Fogašovej predviedli
voltíž - gymnastiku na cválajúcom koni.
Venujú sa aj paradrezúre a hipoterapii. Zlatým klincom podujatia bola "Csikós csapata" z obce Baks pri Budapešti. Predviedli
dokonalú drezúru svojich koní, súlad človeka a koňa v dokonalej harmónii. Ich umenie
je potrebné vidieť, nedá sa opísať slovami.
Po vystúpení cikošov nasledovala furman-
ská súťaž štyroch furmanov, ktorí ukázali prácu s drevom a rôzne silové disciplíny. Prvou bol slalom pomedzi prekážky,
potom ťahanie traktora v páre a ťahanie
traktora v jedničke. 1. Mesto obsadil Ján
Suško, 2. František Avuk, 3. Michal Haburaj. Na záver prišiel pozdraviť podujatie aj primátor mesta Ing. Štefan Miľovčík, ktorý zároveň odovzdal ceny víťazným furmanom.
Sme radi, že účasť na akcii bola početná že
aj počasie nám vyšlo doslova "na chlp".
Celá akcia bola dostupná širokej verejnosti, nevyberalo sa žiadne vstupné. Kto chcel,
mohol si kúpiť lístok do tomboly s celkom
hodnotnými vecnými cenami. Snažili sme
sa dokázať, že motto podujatia: "Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva;
Ten, kto je schopný darovať seba samého"
sa nám podarilo naplniť.
MVDr. Vladislav Juško
9
Naša Snina 3/2010
KINO CENTRUM
UDIALO SA V MESTE
Tel.: 057/762 28 87
E-mail: [email protected]
n 2., 3. október,
sobota, nedeľa o 16.00 hod.
SHREK – ZVONEC A KONIEC
(Shrek forever after)
Animovaná komédia, USA/2010,
92 min., MP, slovenský dabing, 2,20 €
n 5. október, utorok o 19.30 hod.
SEXY 40 (The Rebound)
Komédia, USA /2010, 95 min., MP,
slovenské titulky, 2,20 € n 12. október, utorok o 19.30 hod.
SALT (Salt)
Akčný thriller, USA /2010, 100 min.,
MN 12 , slovenské titulky, 2,20 €
n 16. október, sobota o 19.30 hod.
DOSTAŇ HO TAM
(Get him to the Greek)
Komédia, USA/2010, 100 min., MN 12,
slovenské titulky, 2,20 €
n 17. október, nedeľa o 17.00 hod.
MAČKA A PSI:
POMSTA KITTY GALORE
Animovaná komédia, USA/2010, 85
min., MN 12, slovenský dabing, 2,00 €
n 17. október, nedeľa o 19.30 hod.
KAJÍNEK
Akčný thriller, ČR/2010, MN 15, česká
verzia, 2,00 €
n 19. október, utorok o 19.30 hod. POSLEDNÝ VLÁDCA VETRA
(The last Airbender )
Fantasy, USA/2010, 103 min., MN 12,
český dabing, 2,20 €
n 23., 24. október, sobota, nedeľa
o 19.30 hod.
LETS DANCE 3D (Step up 3D)
Tanečný, romantický, USA /2010,
108 min., MN 12, české titulky, 2,20 €
n 26. október, utorok o 19.30 hod.
DOSPELÁCI (Grown ups)
Komédia, USA/2010, 102 min., MP 12,
slovenské titulky, 2,20 €
n 30. október, sobota o 19.30 hod.
KARATE KID
Rodinný dobrodružný film, USA/2010,
140 min., MP, český dabing, 2,20 €
n 31. október, nedeľa o 17.00 hod.
TOY STORY 3
Animovaná rozprávka, USA/2010,
105 min., MP, slovenský dabing, 2,20 €
Zmena programu vyhradená.
Predaj vstupeniek na filmové predstavenia
v pokladni kina v premietacie dni vždy hodinu pred predstavením, predpredaj v inom
čase iba ak je v programe uvedený.
[email protected], 057/762 28 87
DOM KULTÚRY SNINA
Tel.: 057/762 36 35
E-mail: [email protected]
Kultúrne aktuality
6. - 8. október
Piesková show Eleny Begma
umelkyne z Moskvy
– séria vystúpení pre školy
Jedinečná atrakcia
– vytváranie obrazov z piesku
***
9. október
17. Medzinárodný výtvarný festival
Snina 2010
slávnostný galavečer
Snina v 18. storočí
a v prvej polovici 19. storočia
(1711 - 1848)
Podpísaním Satmárskeho mieru v roku 1711 skončilo povstanie Františka II. Rákocziho. Uhorsko bolo definitívne včlenené
do Habsburskej monarchie. Dôsledky povstania boli obrovské –
hospodárstvo krajiny bolo v katastrofálnom stave, mnohé mestá
a dediny boli spustošené, v Snine klesol počet obyvateľstva o tretinu. Zo sninského panstva najviac poddaných odišlo do južných
časti Zemplína (Michalovce, Palín, Vinné, Blatný Potok). Opustené
usadlosti a pôdu zaberali zemepáni, a tak zväčšovali veľkostatkársku pôdu.
Najstaršia mapa Sniny z roku 1780
10
15. - 16. október
Ternipen
Celoslovenský rómsky festival,
galaprogram, benefičný koncert
Maroša Banga
***
18. október
Okresný špitál
alebo Plukovníkova žena
divadelné predstavenie
Divadla A. Duchnoviča
***
24. október
Stretnutie rodákov
Starinskej doliny
program v podaní rodákov
a PUĽSU-u
***
7. november
XX. ročník
Festivalu duchovnej piesne
vystúpenie domácich
a zahraničných sakrálnych zborov
***
26. november
„Synove čriepky“
záverečný večer autorskej literárnej
súťaže Gerbócova literárna Snina
MESTSKÁ KNIŽNICA
Tel.: 057/762 32 63
E-mail: [email protected]
v budove Mestského úradu v Snine
Výpožičná doba:
Pondelok, Utorok
7.30 – 15.30 hod.
Streda 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok 7.30 – 15.30 hod.
Piatok
7.30 – 15.00 hod.
Obdobie vlády Márie Terézie (1740-1780) a Jozefa II. (1780-1790)
bolo obdobím reformských pokusov. V súlade s hospodárskou
a daňovou politikou štátu sa vydal jednotný urbár pre celú monarchiu. V roku 1772 prišli zvláštni poverenci získavať podklady
pre nový urbár. Na deväť otázok ohľadom Sniny odpovedal richtár Andrej Kornúcik a piati prísažní. Nový urbár bol zavedený o rok
neskôr.
V rokoch 1784-1787 sa urobilo prvé sčítanie ľudu v Uhorsku z ktorého vyplýva, že v Snine bolo vtedy 195 domov a žilo tu 130 sedliackych rodín a 126 želiarskych rodín. Vlastníčkou bola Terézia
Zichyova Van Dernathova, ktorej patrili okrem Sniny už len obce
Valaškovce a Runina.
Snina od svojich počiatkov do roku 1782 bola filiálkou rímskokatolíckej farnosti Dlhé nad Cirochou, kedy sa stala samostatnou
farnosťou. Prvá písomná správa o kostole sa zachovala až z roku
1600 a ďalšia až z roku 1691. Z nej sa dozvedáme, že tu stál drevený kostol, ktorý bol prenesený do Jasenova pri Humennom, ako to
vyplýva z listiny z roku 1700: ..“tu (v Jasenove - poznámka autora)
stoji kostol zo Sniny prenesený, drevený“. V uvedenom roku 1700
v Snine už stál nový drevený kostol sv. Jána Krstiteľa.
Terajší murovaný kostol bol postavený vďaka štedrej pomoci grófa
Františka Csakyho v roku 1751 a zasvätený Nájdeniu sv. Kríža.
Kostol ešte nemal vežu. Z vizitácii z roku 1773 sa dozvedáme,
že: „...v kostole je drevený chór s orgánom. Pri kostole je drevená
zvonica s tromi zvonmi, z ktorých najväčší je zasvätený úcte sv.
Urbana, stredný k úcte sv. Juraja a najmenší k úcte sv. Jana. Z tejto
vizitácie sa môžeme dozvedieť aj o počiatkoch úcty sninských veriacich k Panne Márii Snežnej, ktorej bola zasvätená kaplnka z roku
1769 v Jozefovej doline. Na prelome 18. a 19. storočia ho dvakrát
značné poškodil požiar. Z opisu, ktorý nám zanechal sninský farár
Ján Buzek z roku 1816 sa dozvedáme, že: „Kostol pre ľudí nestačí.
Obkľúčený je cintorínom a kryptu nemá. Vežu a zvonicu nemá. Má
však dva požehnané zvony. Chór je síce drevený, ale i on i sakristia
Naša Snina
3/2010
Z HISTÓRIE MESTA
je v dobrom stave“. Nad hlavným vchodom do kostola sa nachádza
nadpis A.D. 1818, čo pravdepodobne označuje rok, kedy bola pristavaná veža a nový pevný chór. V 1891 roku bol kostol vymaľovaný maliarom Ignacom Roškovičom.
Vulkanické Vihorlatské vrchy vo svojich útrobách skrývajú prírodné bohatstva vrátane najcennejšieho kovu – zlata. S predstavou
objavenia zlata v týchto horách kúpil v roku 1799 Sninu a obec
Valaškovce s pozemkami podnikateľ Jozefov Rholl. Zlato nenašiel,
tak svoju pozornosť zameral na ťažbu a spracovanie železnej rudy.
Železná ruda sa v okolí Sniny už spracovávala na prelome 17. a 18.
storočia o čom svedčí skutočnosť, že v roku 1703 v meste existovala dielňa na výrobu mufli alebo mufľová pec. Prvou zmienkou
o ťažbe je záznam z roku 1773, kde sa uvádza: „...v beľanských lesoch, kde sa kedysi ťažila železná ruda, sa nachádza drevená kaplnka z roku 1769“. Pravdepodobne sa tu i spracovávala, pretože
na mape z roku 1782 sa dolina Barnovho potoka označuje ako
Hámra (Hammor). V nej Rhollovci obnovili ťažbu v štyroch baniach
– Apolónia, Catharina, Jozef a Štefan. Postupne tu vzniklo päť
hámrov na spracovanie vyťaženej železnej rudy. Vzniknutá osada dostala pomenovanie po Jozefovi Rholllovi ako Jozefova dolina (Jozefsthal, Jozsefvölgy). Jozef Rholl, po ňom i jeho syn Štefan
a jeho dcéra Klára Rhollova – Csakyova úspešne rozvíjali železiarstvo. Štefan Rholl dal postaviť v roku 1841 malú zlievareň Herkules
zvanú Maša, kde sa tavila ruda a vyrábal riad, surové plechy, obruče na vozy a ďalšie liatinové výrobky, ktorými zásoboval celý
Zemplín. Za Štefana Rholla dosiahla železiarska výroba v Snine
a okolí prakticky svoj vrchol.
S rozvojom železiarstva a hutníctva v prosperujúcej osade, ktorá
ostala súčasťou Sniny, súvisela aj zmena názvu na Szinna Hámor
alebo Vas Hámor. Zároveň nastal aj rozvoj obchodu a remeselnej
výroby v meste, hlavne potom čo od roku 1839, na žiadosť Štefana
Rholla, povolili v mestečku konať 4 krát ročne jarmok. Dovtedy
najbližšie týždenné a výročné trhy bývali v Humennom. Jarmoky
sa konali 30. januára, 20. marca, 23. júna a 4. septembra.
Po rodine Rhollovcov zostalo v Snine najviac hmotných historických pamiatok - dokončená novostavba kaštieľa, budova tzv.
malého kaštieľa, hospodárske objekty na prednom dvore kaštieŽiadosť Štefana Rholla na usporiadanie jarmokov v Snine
Na okraji kamenného muriva nádrže je vsadená liatinová doska
s holdujúcim nápisom majiteľovi tunajšieho železiarstva Štefanovi
Rhollovi. Socha bola odliata v zlievarni v Zemplínskych Hámroch.
V roku 1838 dal Štefan Rholl v Snine medzi dvomi drevenými mostmi cez Cirochu na malom ostrovčeku postaviť kaplnku sv. Jána
Nepomuckého. Táto kaplnka v súčasnosti už neexistuje. Zachovala
sa však socha sv. Jána Nepomuckého, ktorá stojí pri moste cez
Cirochu. Štefan Rholl dal postaviť i kaplnku Sedembolestnej Panny
Márie na Kalvárií v roku 1842. Má jednoduchú dispozíciu, rozšírenú v spodnej časti kryptou. Hlavne priečelie je členené pilastrami
a zakončené tympanónom, na ktorých dosadajú nárožne pilastre
veže. V krypte sa nachádza rodinná hrobka rodiny Rhollovcov, kde
boli pochovaní Jozef Rholl a Štefan Rholl so svojimi manželkami
a ďalšími členmi tohto rodu.
Spracoval: Ing. Miroslav Buraľ
Kaštieľ v Snine s parkom na mape z roku 1860
ľa a v majeri, železná socha Herkulesa, kaplnka na cintoríne, drevené premostenie cez Cirochu s kaplnkou a celá dnešná obec
Zemplínske Hámre.
Kaštieľ v Snine je postavený v klasicistickom štýle a tvorí ho dvojpodlažná bloková budova s obdĺžnikovým pôdorysom, ústredným hlbokým a bočnými plytšími rizalitmi na hlavnej fasáde. Pred
stredným vstupným rizalitom sa nachádza balkón na stĺpoch.
Okna majú mierne vyduté nadokenné profilované rímsy. V miestnostiach sú pruské a valené klenby s poskášanými lunetami. Pod
kaštieľom sa nachádzajú obrovské pivnice, s veľkou pecou na pečenie chleba a kúpeľňa. Pôvodne bolo podzemie kaštieľa prepojené chodbou, ktorá údajne viedla až ku Daľkovskému potoku,
k palenčiarni a slúžila ako úniková cesta v prípade nebezpečenstva. Na nádvorí kaštieľ na kamennom podstavci uprostred malej
nádrže s vodou sa nachádza železná socha Herkulesa z roku 1841.
Huta v Belej nad CIrochou pomenovaná po Kláre Rholovej na mape
z roku 1866
11
Z HISTÓRIE MESTA
Naša Snina 3/2010
Jarmok v Snine - 1938
Lesoochranári podali podnet
na vyhlásenie rezervácie
Dolina zbojského potoka
Lesoochranári zo združenia VLK podali v týchto dňoch na Krajský
úrad životného prostredia v Prešove podnet na vyhlásenie nového chráneného územia v Národnom parku (NP) Poloniny. Jedná
sa o unikátne lesné územie v doline Zbojského potoka nad obcami Zboj a Nová Sedlica v okrese Snina.
Podľa názoru ochranárov ide o jedno z posledných území v NP
Poloniny, ktoré je ľudskou činnosťou málo pozmenené a ktoré
predstavuje prírodnú hodnotu nie len národného, ale aj európskeho významu. Svedčí o tom aj fakt, že územie bolo ocenené
Diplomom rady Európy a začlenené medzi svetové prírodné dedičstvá UNESCO. V rámci týchto ocenení sa Slovenská republika zaviazala dodržiavať aj viaceré podmienky. Jednou z nich je
aj podmienka rozšíriť lesné rezervácie na území parku. Podľa
predstaviteľov združenia VLK sa však podmienky nedodržiavajú.
Aspoň k ich čiastočnému plneniu by malo prispieť práve vyhlásenie doliny Zbojského potoka za prírodnú rezerváciu.
Podľa vyjadrenia Viliama Bartuša zo združenia VLK, sú lesy v danom území ohrozované ťažbou dreva. „V lesoch sa hospodári,
dolinu opúšťajú kamióny s drevom a to aj napriek tomu, že sa
jedná o vzácne územie národného parku“, konštatuje Bartuš.
Zároveň dodáva, že ťažba dreva výrazne zníži atraktivitu územia
pre turistov a naruší jeho vodozádržnú funkciu, ktorá je dôležitá
pre miestnych obyvateľov.
Odborník na ochranu prírody Mgr. Jozef Fiala, ktorý je zároveň
spracovateľom návrhu na vyhlásenie prírodnej rezervácie je presvedčený, že dolinu Zbojského potoka nesmieme nechať zničiť.
„Je to prírodná pamiatka nesmiernej celospoločenskej hodnoty,
ktorá ďaleko prevyšuje hodnotu dreva, ktoré sa z tohto územia
dá vyťažiť. Väčšina lesov v národnom parku je chránených iba
papierovo. Jediným útočiskom pre prírodu sa preto stali iba prírodné rezervácie. Ich celková rozloha v Poloninách je pritom iba
7% z celkovej výmery parku“ konštatuje Fiala. Podľa odborných
podkladov je dolina Zbojského potoka jedným z málo území, do
ktorého sa prirodzene môže vrátiť majestátny zubor hôrny.
Návrhom na vyhlásenie chráneného územia doliny Zbojského potoka by sa v najbližších dňoch mal začať zaoberať Krajský úrad
životného prostredia v Prešove. Očakáva sa pritom, že úrad bude
tento návrh prerokovávať so všetkými dotknutými stranami.
Tento návrh bol vypracovaný v spolupráci zo správou NP Poloniny
v Stakčíne. Zástupcovia VLKa už navyše ešte pred podaním návrh predstavili starostom obcí v ktorých katastrálnom území sa
navrhovaná rezervácia nachádza. Návrh bol taktiež predstavený
správcovi tohto štátneho územia, LMP Ulič š.p.. Táto rezervácia
v prípade jej vyhlásenia podľa návrhu združenia VLK bude unikátna aj tým že v území bude nadštandarde povoľovať pohyb turistov a občanov, čo umožní rozvoj cestovného ruchu v tomto novovzniknutom atraktívnom území.
Naša Snina - informačný štvrťročník Mesta Snina. Vydáva Mesto Snina v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Snine. Nepredajné.
Adresa redakcie: Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/96, 069 01 Snina. Šéfredaktorka: Mgr. Katarína Harmaňošová, tel.: 057/756
18 60. Redakčná rada: Anna Brečková - zástupca šéfredaktora, Ing. Jana Makajová, Ing. Jana Rosičová, Mgr. Eva Mihaliková,
Ing. Jozef Makariv. Uzávierka 20 deň v mesiaci. Redakcia si vyhradzuje právo, príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo neuverejniť.
Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov nesie autor. Príspevky zasielajte na e-mailovú adresu:
[email protected] Registrácia: MK - EV 3112/09. Grafická úprava: Galéria Andrej Smolák - Snina, Tlač: Elinor Snina. Náklad:
7 300 výtlačkov. Distribuované do všetkých domácností zdarma.
12
Download

3 Deň mesta snina