Verejná knižnica Jána Bocatia
v Košiciach
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Výročná správa
2012
OBSAH
A)
ÚVOD
Ťažiskové úlohy .....................................................................................................
B)
VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH A CIEĽOV NA JEDNOTLIVÝCH
ÚSEKOCH ODBORNEJ ČINNOSTI
1
2
I. HLAVNÁ ČINNOSŤ
1.
2.
2.1
2.2
2.3
Knižničné fondy .....................................................................................................
Služby .....................................................................................................................
Čitatelia ..................................................................................................................
Výpožičky ..............................................................................................................
Vzdelávacie a kultúrne podujatia ...........................................................................
Podujatia pre verejnosť ..........................................................................................
3
7
7
11
20
20
II. REGIONÁLNA ČINNOSŤ
1. Bibliografická činnosť ............................................................................................
2. Metodická činnosť ..................................................................................................
3. Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami .....................
22
22
25
III. PROGRAMY A PROJEKTY
1. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca ...............................................................
2. Projektová činnosť .................................................................................................
26
26
IV. VYHODNOTENIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH ZO STRATEGICKÝCH
DOKUMENTOV
1. Stratégia rozvoja KSK ............................................................................................
2. Štandardizácia regionálnych knižníc KSK .............................................................
C)
VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH NA ÚSEKU
HOSPODÁRENIA A PREVÁDZKY
1. Organizačná štruktúra ............................................................................................
2. Stav pracovníkov ....................................................................................................
I.
1.
II.
1.
VYHODNOTENIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI
Hospodárenie organizácie ......................................................................................
VYHODNOTENIE AKTIVÍT C OBLASTI INVESTIČNEJ ČINNOSTI
Stav, správa a ochrana majetku ..............................................................................
III. PRÍČINY PRETRVÁVANIA PRÍPADNÝCH NEDOSTATKOV .....................
D)
I.
II.
a)
b)
III.
28
28
30
31
32
40
41
PRÍLOHY
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ....................................................................................
PREHĽADY AKTIVÍT ........................................................................................
Podujatia pre verejnosť ..........................................................................................
Knižničné ukazovatele ...........................................................................................
OBRAZOVÁ PRÍLOHA
I
VI
VI
IX
A) ÚVOD
Pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia v Košiciach priniesol rok 2012 niekoľko pozitív.
Predovšetkým sa z úrovne zriaďovateľa, Košického samosprávneho kraja, pripravili projekty
novej prístavby k budove knižnice na Hviezdoslavovej 5 a rekonštrukcie Barkóczyho paláca,
ktoré sa aj realizovali. Finančné prostriedky boli získané z európskych štrukturálnych fondov
vďaka projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013. V tejto súvislosti treba vyzdvihnúť fakt, že sa rekonštrukčné práce organizovali po dohode s vedením tak, že centrálna
požičovňa fungovala s minimálnymi obmedzeniami.
Doplňovanie knižničného fondu síce stále nie je uspokojivé, ale oproti roku 2011 sa
podarilo zvýšiť percento jeho obnovy. Okrem toho, do fondu pribudli stovky kníh vo forme
darov od občanov mesta. Počet čitateľov síce nerastie, ale centrálnu knižnicu, špecializované
oddelenia a pobočky pravidelne navštevuje vyše 10 500 čitateľov. Stúpol počet návštevníkov na kultúrno-vzdelávacích podujatiach, ktoré zaznamenali nárast. Je to aj vďaka niekoľkým úspešne zrealizovaným projektom podporeným MK SR, ktoré prispievajú k posilneniu
komunitnej funkcie knižnice.
Knižnica pripravila počas roka pomerne veľa podujatí, ktoré vzbudili u dospelých Košičanov záujem. Už tradične mal úspech Literárny maratón - 24 hodinové nonstop čítanie,
cyklus podujatí na podporu čítania - Už viem, čo budem čítať, stretnutia s autormi kníh, a
samozrejme výstavy vo Fotogalérii NOVA. Svoj okruh priaznivcov si našiel aj cyklus prednášok a besied z novodobej histórie Slovenska v spolupráci s Ústavom pamäti národa.
Svoje miesto v činnosti knižnice mala aj podpora projektu Košice EHMK 2013 formou viacerých sprievodných podujatí. S pozitívnym ohlasom vo verejnosti sa stretol cyklus poetických
večerov z tvorby francúzskych básnikov. Ukázalo sa, že ak sa zvolí vhodná forma a kvalitná
interpretácia básní, má aj menšinový žáner, akým je poézia, pomerne veľký okruh priaznivcov.
Usilovali sme sa aj o posilňovanie regionálnej činnosti, a to jednak kvalitným poskytovaním informačných služieb, monitorovaním regionálnej tlače a digitalizáciou dokumentov.
Za úspech považujeme fakt, že sa vďaka partnerskej spolupráci s nemeckým spolkom DiFMOE (Digitálne fórum pre strednú a východnú Európu ) podarilo v krátkom čase, dobrej kvalite a zadarmo zdigitalizovať staré tlače z regionálneho oddelenia. V rámci metodickej činnosti sa zabezpečovalo usmernenie nižšie organizovaných knižníc v rámci okresu a kraja, pre
knihovníkov sa organizovali vzdelávacie aktivity. Vďaka grantovej podpore MK SR sa uskutočnilo cyklické vzdelávanie knihovníkov z oblasti komunikácie a literatúry.
Knižnica podporovala dobrovoľné neziskové združenia pôsobiace pri knižnici - Fotoklub
Nova, Klub amatérskych výtvarníkov, Dejepisný spolok, o.z. Bocatiana a v spolupráci s nimi
ponúkla verejnosti hodnotné kultúrne zážitky.
V riadiacej činnosti sa veľká pozornosť venovala predovšetkým príprave zámerov
a podkladov pre investičné projekty, konzultáciám počas stavebných prác, hospodárnemu
nakladaniu s rozpočtom, príprave projektov na rok 2013 a strategickým materiálom schválených Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja. Rok 2012 bol z hľadiska hospodárenia náročný nielen preto, že pridelený rozpočet nepokrýval všetky potreby organizácie, ale aj
v dôsledku poklesu príjmu z prenájmov. Už od 1.augusta boli ukončené nájomné zmluvy
v budove na Hlavnej 48 kvôli rekonštrukcii priestorov, pričom finančné straty neboli organizácii kompenzované. Z tohto dôvodu nebolo možné ukončiť hospodárenie s vyrovnaným výsledkom.
PhDr. Klára Kernerová
riaditeľka knižnice
Ťažiskové úlohy
1. Ťažiskom v riadiacej činnosti bolo formulovanie zámerov a požiadaviek do projektov
Ostrovy kultúry - Otvorené zóny Hviezdoslavova 5 a nádvorie Barkóczyho paláca,
predkladané zriaďovateľom - KSK do Európskych štrukturálnych fondov.
2. V počte návštevníkov knižnice došlo k faktickej stabilizácii. Pre úplnosť je potrebné
poznamenať, že počet návštevníkov klesol o 2,23 %, čo môžeme považovať za bežný
štatistický výkyv. Vzrástol však počet návštevníkov na podujatiach.
3. Napriek skromným materiálnym a finančným zdrojom sa zabezpečil vzrast kvality
knižničných služieb a to maximálnym využitím ľudských zdrojov, inováciou pracovných procesov a využívaním grantov. Bolo spracovaných niekoľko projektov na zabezpečenie lepšieho doplňovania knižničných fondov, počítačového vybavenia, vzdelávacích a kultúrnych aktivít.
4. Na uspokojenie čo najväčšieho počtu požiadaviek na knižné novinky, bola v centrálnej
požičovni vo februári zavedená automatická služba - sms rezervácie. Automatizovalo
sa aj upomínanie čitateľov.
5. Knižnično-informačný systém VIRTUA fungoval len v module bibliografia. Moduly
knižničné fondy a služby neboli implementované. Zo strany kooperujúcich strán nastali organizačné a technické ťažkosti, ktoré posunuli túto úlohu do ďalšieho obdobia.
6. V dňoch 26. marca - 1. apríla bol obsahovo a organizačne pripravený Týždeň slovenských knižníc. Na jednotlivých pracoviskách knižnice sa realizovali rozmanité akcie určené pre rôzne sociálne a vekové skupiny čitateľov, ale aj ďalších návštevníkov
knižnice. Podujatia boli organizované predovšetkým tak, že hlavnými aktérmi – lektormi, boli pracovníci knižnice.
7. V máji (29.5 - 30.5. od 10:00 do 10:00 hodiny) bol uskutočnený osvedčený čitateľský
maratón - 24 hodinové nonstop čítanie, podporený aj viacerými sprievodnými aktivitami. Toto tradičné podujatie je populárne najmä medzi čitateľmi knižnice. Na podujatí sa vystriedalo 110 čítajúcich
8. Regionálne pôsobenie knižnice sa zabezpečovalo vzdelávacími podujatiami, metodickými návštevami a poradami pre riaditeľov a knihovníkov. Významne sa pokročilo
v digitalizovaní kníh s regionálnym obsahom vďaka spolupráci s nemeckým spolkom
DIFMOE.
9. Pozornosť sa venovala aj elektronickej komunikácii s verejnosťou prostredníctvom
webovej stránky knižnice www.vkjb.sk, pričom sa intenzívnejšie využíval Facebook.
Informácie o významnejších podujatiach boli umiestňované aj na stránke Terry incognity.
2
B) VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH A CIEĽOV NA JEDNOTLIVÝCH ÚSEKOCH ODBORNEJ ČINNOSTI
I. HLAVNÁ ČINNOSŤ
1. Knižničné fondy
Činnosť útvaru doplňovania, spracovania, revízie a ochrany knižničného fondu bola zameraná na plnenie základných úloh vyplývajúcich z plánu činnosti na rok 2012, okrem prírastkov a úbytkov knižničného fondu (ďalej KF), ktoré v pláne stanovené neboli.
Čerpanie k 31 . 12 . 2012
v knižničných jednotkách (ďalej kn. j.)
KVANTITATÍVNE UKAZOVATELE
Prírastky knižničného fondu
Úbytky
CELKOVÝ STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU
4 959
12 666
295 5361
Čerpanie finančného príspevku z Úradu Košického samosprávneho kraja na nákup neperiodického KF k 31. 12. 2012 na knihy a špeciálne dokumenty v objeme 8 511 € .
Čerpanie príspevkov z grantov na nákup knižničného fondu k 31. 12. 2012.
Grant MK SR 2.5 Podprogram akvizícia
9 Kultúrne poukazy
SPOLU
10 000 €
847 €
10 847 €
Pre zlepšenie situácie v doplňovaní knižničného fondu sme vypracovali žiadosti
o sponzorské príspevky na nákup KF na jednotlivé mestské časti, v ktorých majú pôsobnosť
jednotlivé pobočky VKJB. Na KF prispeli aj individuálni darcovia a čitatelia.
MÚ MČ Košice -Šaca
SPONZORING MÚ MČ Košice - Barca
Sponzorský príspevok HuO
p. Kelbel
Čitatelia Pobočky 1 Mier
SPOLU
1 500 €
300 €
304 €
1 279 €
190 €
3 573 €
Čerpanie finančných prostriedkov na nákup KF spolu:
Granty
Sponzorské príspevky
KSK
VKJB vlastná činnosť
Spolu
Periodiká VKJB
Celkom
1
10 847 €
3 573 €
8 511 €
1333 €
24 264 €
8 139 €
32 403 €
Vzniknutý rozdiel medzi stavom fondu k 31. 12. 2011 (303 643 kn. j) po pripočítaní prírastkov a odpočítaní úbytkov je 400 kn. j. Vypočítaný rozdiel vznikol znížením fondu vedeného v ručnej evidencii o prírastkovaných 400 kn. j evidovanom v špeciálnom fonde.
3
Prírastky 2012 knižničného fondu spolu (kúpa, sponzori, granty, dary, náhrady):
Prírastky v kn. j.
beletria
náučná literatúra
špeciálne dokumenty
SPOLU
3 128
1 351
480
4 959
Obrázok 1 Podiel prírastkovaných dokumentov 2012 podľa spôsobu nadobudnutia
V roku 2012 oddelenie akvizície a spracovania fondov doplnilo a spracovalo do knižničného fondu 4 959 knižničných jednotiek (z čoho 400 kn. j. tvorili špeciálne dokumentyhudobné CD evidované doteraz v ručnej evidencii a zaevidované ako preprírastkované kn. j.).
Akvizičná činnosť bola zameraná na pravidelné sledovanie knižného trhu, vydavateľských
plánov a profilácie fondu s prihliadnutím na čitateľské potreby.
Kúpou získané knižničné jednotky (z príspevku KSK, zo sponzorských príspevkov
a z grantov) tvorili v prírastku 62 %. Knižnica nakupovala predovšetkým u dodávateľov
s najvyšším rabatom (I.M.I store 30%, Pemic 30 %, Inform 30%, Artforum 15 %, Ing. Lazík
15 %). V priebehu roka sme zrealizovali 116 nákupov, vo väčšej miere prostredníctvom
elektronického obchodu (Pemic, Inform), ktorý nám umožnil skrátiť časový interval
od vydania titulu k realizácii výpožičky (využitie možnosti predpredaja). Vo väčšej miere sme
využívali internetové výpredaje kníh na doplnenie nedostatočného počtu titulov za výhodné
ceny. Priemerná veľkoobchodná cena kúpou získanej knižničnej jednotky v roku 2012 bola
7,87 €, pričom priemerný dosiahnutý rabat predstavoval 28,6 %.
V roku 2012 knižnica získala darom 7 800 dokumentov, z ktorých 1 377 kn. j. bolo
zaradených do fondu (tvorili 37 % prírastku, doplnenie nezakúpených a chýbajúcich, výmena
poškodených vydaní). Časť darov bolo použitých na výmenu za poškodené knižničné jednotky, čím sa darí priebežne ozdravovať knižný fond. Zvyšné darované knihy boli so súhlasom
darcov ponúknuté čitateľom prostredníctvom pravidelných mesačných búrz. Náhrady
za stratené knihy a opätovne prírastkované v počte 101 kn. j. tvorili 2 % prírastku.
Prírastky za rok 2012 knižničného fondu beletrie tvorili 63 % (z toho 4 % beletria pre deti),
náučnej literatúry 27 % (z toho 2 % náučná pre deti) a špeciálnych dokumentov 10 % (z toho
8% sú prírastky CD z ručnej evidencie). Jazykovo najpočetnejšie bol zastúpený slovenský
jazyk (81 %), český (10 %), anglický (6 %), maďarský (1 %) a ostatné jazyky ( 2 %). Podrobnejší prehľad uvádzame v prílohách.
4
Obrázok 2. Podiel prírastkovaných dokumentov 2012 tematicky
Neperiodické kn. j. boli spracované v knižnično-informačnom systéme Libris - všetky
jednotky boli menne a vecne skatalogizované, priebežne sa opravovali heslá a duplicity
v databázach u titulov, ktoré boli spracované v systéme Retro.
Z celkového objemu knižničného fondu 285 866 kn. j. je spracovaných automatizovane a 9 670 kn. j . v ručnej evidencii, z čoho je 82 % vo voľnom fonde na absenčné vypožičiavanie v centrálnej požičovni a na jednotlivých pobočkách. V študovniach s prezenčným požičiavaním sa nachádza 4 %, v sklade 14 %. Produkcia do roku 1990 je zastúpená 65 % a KF
mladší ako 10 rokov tvorí 12 % celkového objemu.
Na základe strategického materiálu Štandardizácie regionálnych knižníc, by mala obnova knižničného fondu kúpou nadobudnutých neperiodických knižničných jednotiek tvoriť
2% z celkového objemu fondu (303 643 kn. j k 31. 12. 2011), čo predstavuje 6 072 kn. j.
V roku 2012 sme kúpou nadobudli 3 081 kn. j., čo predstavuje necelých 51 % odporúčaného prírastku za nadobúdaciu cenu 24 264 €, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 40 % z odporúčaných finančných prostriedkov.
V priebehu roka 2012 kúpou knižnica nadobudla 119 titulov periodík v slovenskom
jazyku, 43 titulov periodík v iných jazykoch, 7 titulov periodík celoročne získala prostredníctvom darcov, 1 zahraničný titul má dlhodobého sponzora (National Geografic). Spolu ponúka 160 titulov periodických dokumentov na absenčné i prezenčné požičiavanie, čo zodpovedá štandardom KSK.
Objem prírastku KF periodických i neperiodických kn. j. dlhodobo nezodpovedá čitateľským potrebám.
Prehľad úbytkov knižničného fondu – stav k 31. 12 .2012:
beletria
náučná literatúra
špeciálne dokumenty
Spolu
8 898
3 758
10
12 666
Na oddelení ochrany a revízie sa priebehu roka priebežne vyraďovali multiplicitné
(447), fyzicky poškodené (9 712), nedobytné (202) a morálne zastarané (46) kn. j.
5
Obrázok 3. Podiel úbytkov dokumentov 2012 tematicky
Z dôvodu zmeny pracovníka na Regionálnom oddelení sa realizovala v máji revízia,
počas ktorej sa skontrolovalo 8 584 kn. jednotiek. Z dôvodu poškodenia sa vyradili 3 kn. j.
V súvislosti so zrušením príručného skladu odbornej literatúry v Ck na Hviezdoslavovej v dôsledku stavebných úprav sme z priestorových dôvodov redukovali multiplicitné tituly
a vydania, tituly s nízkym počtom výpožičiek. Z dôvodov plánovaného prechodu na nový KIS
bola v Centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej realizovaná revízia KF, počas ktorej sa skontrolovalo 97 638 kn. j., 1 944 kn. j. sme vyradili z titulu chýbajúca.
V zmysle vyhlášky MK SR č. 421/2003 Z.z. bolo z knižničného fondu VKJB
v priebehu roka 2012 vyradených 12 666 kn. j.
V súčasnej dobe nie je fyzická ochrana fondu na pracoviskách knižnice z dôvodu
technického a materiálneho zabezpečia dostatočne riešená. Všetky knižničné jednotky sú
priebežne označované vlastníckymi pečiatkami,
cutterizačnými znakmi, signatúrami
a stavacími znakmi.
6
2. Služby
2.1 Čitatelia
Počet čitateľov
k 31.12.2011 - 11 274
k 31.12.2012 - 10 527
Počet čitateľov v hodnotenom období predstavuje 5,12 % z počtu dospelého obyvateľstva
mesta Košice. (štandard 2,5 - 5 %). V porovnaní s predchádzajúcim rokom nastal v počte
čitateľov 6,63 percentuálny pokles. Pomerne jasnú predstavu o vzraste alebo poklese počtu
čitateľov na jednotlivých obslužných miestach knižnice vykresľuje nasledovná tabuľka
a graf.2
Najväčší percentuálny pokles čitateľov sme
Vzrastu alebo poklesu čitateľov
zaznamenali
na pobočkách č.20 - Poľov,
za rok 2012
v Centrálnej požičovni a na pobočke č. 14
Vzrast / pov Šaci. V prípade Poľova sa jedná o úbytok
Pracovisko
kles v %
detských čitateľov, ktorí tu vždy tvorili prePobočka č.20- Poľov
45,83%
važnú väčšinu čitateľov. Nakoľko sa jedná
Centrálna požičovňa
89,59%
o najmenšie pracovisko knižnice, v absoPobočka č.14- Šaca
91,78%
lútnych číslach ide o malý počet čitateľov.
PRIEMER
93,37%
Prevádzku centrálnej požičovne narušila do
Pobočka č.11- Nad jazerom 94,28%
určitej miery revízia fondu (4.7. – 25.7.), kedy
Pobočka č.7-Biely dom
95,09%
činnosť CP bola obmedzená. Bolo možné vrátiť vypožičané knihy, ale nový zápis čitateľov
Pobočka č.1-Mier
95,76%
sa neuskutočňoval. Chod knižnice rušili takPobočka č.13- Furča
97,93%
tiež práce na prístavbe. Prekážkou bol hluk
Hudobné oddelenie
99,20%
a prach zo stavebných prác týkajúcich sa prePobočka č.2-KVP
101,92%
pojenia súčasných priestorov knižnice
Pobočka č.5-Barca
103,04%
s priestormi novostavby. Jeden zo základných
prvkov nenaplnenia požiadaviek čitateľov je nedostatok nových kníh. Na viacerých pracoviskách /napr. pobočka č. 14 Šaca/ čitatelia, ktorí pravidelne navštevovali knižnicu sa už neprišli
zapísať z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie.
Prírastok čitateľov sme zaregistrovali na pobočke č. 2 – KVP a pobočke č. 5 – Barca. Na
ostatných pracoviskách poklesli čitatelia v rozmedzí 2 –5 %. Neuspokojivé doplňovanie knižničných fondov vedie k tomu, že čitateľ nachádza v knižnici len malú časť toho, čo má mož2
Za východisko – 100 percent považujeme u jednotlivých pracovísk dosiahnuté výsledky k 31.12.2011. Túto
metodiku uplatňujeme aj pri výpočte niektorých ďalších ukazovateľov.
7
nosť vidieť na pultoch kníhkupectiev alebo v rôznych reklamných časopisoch. Keď aj knižnica knihu kúpi v jednom exemplári, na zaujímavejšie tituly je taká dlhá čakacia doba, že to
čitateľ mnohokrát „vzdá“ a vyhľadáva inú alternatívu trávenia voľného času. Pri tomto primárnom probléme jestvuje ešte reťaz iných objektívnych, ale aj subjektívnych príčin, ktoré
nepríjemne a už dlhodobo ovplyvňujú činnosť knižníc.3
Stálym činiteľom, ktorý nepriaznivo zasahuje do počtu čitateľov, je aj relatívne vysoká fluktuácia používateľov knižnice. Neustále existuje jav, ktorý knihovníci pomenovali
„jednorazoví čitatelia“. Potencionálny čitateľ sa zaregistruje do knižnice na základe určitej
konkrétnej potreby (mimočítankové čítanie, vypracovanie referátu a pod.). Knihovník len
veľmi ťažko vie „udržať“ takýchto čitateľov, lebo im nevie z finančných dôvodov ponúknuť
atraktívne knižné tituly, ktoré pozná z reklamy. Pravdaže sa títo používatelia v nasledujúcom
roku už do knižnice nezaregistrujú.
Novým fenoménom, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje
Počet návštev jedným
počty čitateľov, ale aj celkovú činnosť knižnice, je stračitateľom za rok 2012
Pracovisko
Počet ta sebadôvery knihovníkov a strata dôvery vo vlastnú
inštitúciu. Neustále nadhodnocovanie neknižných
Pobočka č.13- Furča
6,89
nosičov informácií4 vedie v očiach verejnosti
Hudobné oddelenie
7,38
k degradácii kníh a knižníc. Zároveň sme svedkami
Pobočka č.20- Poľov
7,64
„náreku“ pedagógov, ale aj širšej verejnosti, nad slabou
Pobočka č.14- Šaca
8,79
vyjadrovacou schopnosťou veľkej časti príslušníkov
Pobočka č.1-Mier
9,34
mladej generácie a ich nedostatočnou slovnou zásobou.
Pobočka č.5-Barca
9,45
K tomuto problému sa pridružuje neschopnosť poroCentrálna požičovňa
10,40
zumieť prečítanému textu a nespôsobilosť chápať zloPRIEMER
10,77
žitejší jazykový prejav. Schopnosť plne pochopiť prePobočka č.2-KVP
12,76 čítaný text patrí v súčasnosti medzi základné dispozíPobočka č.7-Biely dom
12,77 cie, ktoré sú predpokladom úspešného štúdia, ale aj
Pobočka č.11- Nad jazerom 13,06 ďalšieho pracovného uplatnenia. Určite nie je zvlášť
potrebné zdôrazňovať, že túto schopnosť je možné rozvinúť najmä čítaním.
Priemerný počet ročných návštev jedným čitateľom ukazuje nasledovná tabuľka a graf. Tento
údaj je vo vzťahu s celkovými počtami absenčných výpožičiek. Na počet návštev knižnice
jedným čitateľom má dosah veľa skutočností: dĺžka výpožičnej doby, doplňovanie knižnice
novými knihami, vzdialenosť knižnice od bydliska čitateľa, prístupnosť knižnice, rôznorodosť
služieb a iné.
Počet návštev jedným čitateľom za rok 2012
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
6,89
7,38
Pobočka
č.13- Furča
Hudobné
oddelenie
7,64
8,79
Pobočka
Pobočka
č.20- Poľov č.14- Šaca
9,34
9,45
Pobočka
č.1-Mier
Pobočka
č.5-Barca
10,40
10,77
Centrálna
požičovňa
PRIEMER
12,76
12,77
13,06
Pobočka
č.2-KVP
Pobočka
č.7-Biely
dom
Pobočka
č.11- Nad
jazerom
Návštevníci knižnice pri rozličných príležitostiach vyjadrovali spokojnosť so službami knižnice. Tieto stanoviská potvrdzujú aj skoršie prieskumy. Avšak pri podrobnejšej analýze týchto
3
Tak ako sme už pred rokom konštatovali knihe a čítaniu silne konkurujú iné média, nedostatočná čitateľská
príprava detí v rodinách a v školách, demografické problémy - vyšší počet prestárleho obyvateľstva, ktoré nečíta.
Z objektívnych príčin sem možno zaradiť nesystematické doplňovanie knižničného fondu z titulu nedostatku
finančných prostriedkov. Likvidácia jednotlivých miest obsluhy na sídliskách Košíc.
4
Toto sa zvyčajne vyjadruje zjednodušeným reklamným sloganom, „Všetko je na webe“.
8
názorov sa ukazuje, že čitatelia oceňujú predovšetkým ochotu, ústretovosť a empatiu knižničného personálu. Nie sú však spokojní s doplňovaním knižničného fondu a s tým súvisiacimi službami knižnice. Ťažko znášajú likvidáciu výpožičného miesta, kde boli zvyknutí chodiť celé desaťročia.
Je mnohoročnou zvyklosťou, že čitateľ sa zapisuje
len na jednom výpožičnom mieste a potom využíva
služby aj ďalších pracovísk. Je to prirodzené pri
využívaní špecializovaných pracovísk ako je hudobné oddelenie alebo oddelenie regionálnej literatúry. Je pomerne bežné, že niektorí čitatelia menších pobočiek využívajú služby centrálnej požičovne, nakoľko tu nájdu širší výber literatúry. Platí to
aj opačne. Na prvý pohľad je nepochopiteľné, prečo
čitatelia centrálnej požičovne využívajú služby aj
menších pobočiek. Príčinu možno hľadať
v nedostatočnom doplňovaní fondov. Títo čitatelia
vyhľadávajú menšie pracoviská v nádeji, že tu sa
predsa len skôr dostanú k niektorým „vytúženým“
titulom5. Obvykle sa stáva, že niektorí používatelia
navštevujú 2 – 3 výpožičné miesta. V priebehu
hodnoteného obdobia knižnica evidovala 1110 čitateľov, t.j. 10,59 percent z celkového počtu
čitateľov, navštevujúcich viac ako jedno výpožičné miesto. Takto väčšina pracovísk popri
„svojich stálych čitateľoch“ poskytovala služby aj čitateľom, ktorí sú evidovaní na iných výpožičných miestach.
Percento používateľov z iných pracovísk v porovnaní s kmeňovými čitateľmi daného pracoviska za rok 2012
PRACOVISKO
Percento
Pobočka č.14- Šaca
1,85%
Pobočka č.5-Barca
3,54%
Pobočka č.13- Furča
4,93%
Pobočka č.11- Nad jazerom
5,00%
Centrálna požičovňa
10,01%
PRIEMER
10,59%
Pobočka č.1-Mier
12,76%
Pobočka č.2-KVP
16,20%
Pobočka č.7-Biely dom
16,41%
Pobočka č.20- Poľov
36,36%
Hudobné oddelenie
39,36%
V akej miere sú jednotlivé výpožičné miesta navštevované čitateľmi, ktorí sú registrovaní na
iných pracoviskách, závisí od mnohých faktorov - už spomínané doplňovanie fondov, množstvo knižničných jednotiek, špecializácia pracoviska, vzdialenosť od bydliska čitateľa a tiež
aj dopravné možnosti. Javí sa, že čím ďalej, tým väčšiu úlohu zohráva vzdialenosť6. Ak je
knižnica umiestnená excentricky vzhľadom na väčšinu obyvateľov, nebudú ju navštevovať
„duplicitní čitatelia“. Tento fakt neovplyvní ani nadštandardne doplňovaný knižničný fond.7
„Duplicitný čitateľ“ musí na každom výpožičnom mieste dostať rovnako kvalitné služby
ako „domáci“ čitatelia, ale knihovnícka štatistika týchto čitateľov neakceptuje ako samostatné
5
Je celkom bežné, že v centrálnej požičovni sú niektoré tituly kníh rezervované na pol roka dopredu.
Už v minulosti sme v prieskumoch zaznamenali, že nad vzdialenosťou 500 m od knižnice počet zapísaných
čitateľov rapídne klesá.
7
Pozri v tabuľke pobočku v Šaci a v Barci.
6
9
jednotky8. Najväčší počet (520) takýchto čitateľov je v centrálnej požičovni. Daný stav je
pochopiteľný, pretože sa jedná o pracovisko s najväčším fondom a s vysokým titulovým zastúpením. Nezanedbateľným faktom je aj umiestnenie tohto pracoviska. Blízkosť zastávky
električky a možnosť parkovania priamo pri vchode do knižnice. Počtovo ako druhá (181) je
pobočka č.7 – Biely dom. Má to viacero príčin. Je to pobočka s najväčším fondom a je tu
umiestnený depozit knižnice. Tento je elektronicky spracovaný a sprístupnený na internete,
teda v tých prípadoch, ak knižnica už nemá na iných pracoviskách daný titul, používateľ využíva služby pobočky č.7.
Vysoké percento „duplicitných“ čitateľov má hudobné oddelenie. Je to preto, že väčšina používateľov začína využívať jeho služby až neskoršie, keď sa už zapísala za čitateľov knižnice
na inom pracovisku.
Verejná knižnica Jána Bocatia svoju činnosť sústreďovala predovšetkým na dospelého čitateľa. Táto realita sa viaže na historický vývoj knihovníctva v Košiciach a existenciu
Knižnice pre mládež mesta Košíc. V posledných dvoch desaťročiach sa vo viacerých mestských častiach zrušili špecializované pobočky pre deti a tie samozrejme hľadali náhradu za
zlikvidované pobočky. Bolo prirodzené, že deti prichádzali na pracoviská Verejnej knižnice J.
Bocatia. Kým pred dvadsiatimi rokmi sa deti do Verejnej knižnice J. Bocatia zapisovali len
sporadicky, v roku 2012 tvorili 17, 26 percent z celkového počtu čitateľov.
Neveľkú špecifickú skupinu čitateľov tvoria slabozrakí a nevidiaci. Týmto používateľom
knižnica poskytuje špeciálne knižničné služby v podobe požičiavania zvukových kníh
a špeciálny prístupom na internet.
Pokiaľ ide o sprístupnenie služieb verejnosti , VKJB má jeden z najrozsiahlejších výpožičných časov na Slovensku. Je otvorená od 8:00 hod. - 19:45 hod. (mimo utorka) a služby poskytuje aj v sobotu. Týždenný počet prevádzkových hodín na najväčších pracoviskách je 53
(štandard 50-60 hodín). Na menších pobočkách je výpožičný čas prispôsobený počtu čitateľov
a pracovným úväzkom.
8
Pre úplnosť je potrebné poznamenať, že v oficiálnej štatistike nie je možné vykazovať takýchto čitateľov lebo
by došlo k dvojitému vykazovaniu v jednej knižnici.
10
2.2 Výpožičky
Počet absenčných výpožičiek9
k 31.12.2011 - 362 690
k 31.12.2012 - 342 299
V priebehu roku 2012 klesol počet absenčných výpožičiek o 5,62 %. Pokles výpožičiek je v
rámci bežného štatistického výkyvu. Pre úplnosť je potrebné pripomenúť, že táto odchýlka by
bola určite nižšia, keby mohla knižnica uspokojovať všetky požiadavky čitateľov na nové
knihy. Zvýšenie počtu absenčných výpožičiek sme zaznamenali na pobočke č.5 – Barca, na
hudobnom oddelení a v čitárni. Značný úbytok v absolútnej hodnote bol zaznamenaný
v centrálnej požičovni (o 12 391 výpožičiek). Ako ukazuje nasledovná tabuľka a graf centrálna požičovňa je napriek predchádzajúcemu konštatovaniu stále tesne pod priemerom.
Prehľad vzrastu alebo poklesu absenčných
výpožičiek podľa jednotlivých miest obsluhy v roku 2012
Pracovisko
Abs. výpožičky Abs. výpožičky Vzrast/
2011
2012
Pokles
Pobočka č.20- Poľov
716
160
22,35%
Pobočka č.1-Mier
14 424
12 822
88,89%
Pobočka č.13- Furča
16 387
15 090
92,09%
Centrálna požičovňa
170 960
158 569
92,75%
PPRIEMER
362 690
345 582
94.37%
Pobočka č.14- Šaca
16535
15972
96,60%
Pobočka č.7-Biely dom
47 440
46 104
97,18%
Pobočka č.2-KVP
24 837
24 594
99,02%
Pobočka č. 11 Nad Jazerom
27 534
27 442
99,67%
Čitáreň
31 598
31 611 100,04%
Hudobné oddelenie
2 138
2 173 101,64%
Pobočka č.5-Barca
10 121
11 045 109,13%
V priemere si jeden čitateľ v roku 2012 vypožičal 32,51 knižničných jednotiek. (Štandard
30)
Najmenej absenčných výpožičiek na jedného čitateľa 8,73 knižničných jednotiek, sme zaznamenali na hudobnom oddelení, kde sa prevažná časť dokumentov absenčne nepožičiava.
9
Pre potreby tohto rozboru používame predovšetkým údaje o absenčných výpožičkách, lebo tieto sú z hľadiska
štatistiky presne definovateľné a vykazovateľné.
11
Percentuálne rozloženie podľa jednotlivých druhov dokumentov bolo nasledovné: odborná
literatúra pre dospelých 15,73%, krásna literatúra pre dospelých 65,48 %, odborná literatúra
pre deti 1,03%, krásna literatúra pre deti 4,31%, periodiká 12,58%. V absenčných výpožičkách medzi jednotlivými druhmi fondov, v porovnaní s predchádzajúcim rokom, došlo
k určitým výkyvom. Percento absenčných výpožičiek beletrie a odbornej literatúry pre dospelých zaznamenalo mierny pokles, čo môže súvisieť s neuspokojením potreby používateľov
novými titulmi kníh. Vzrástlo percento absenčných výpožičiek krásnej literatúry pre deti
a percento výpožičiek periodík. Určitá súvislosť s týmto faktom je v doplňovaní krásnej literatúry pre deti, pretože v hodnotenom období bol fond knižnice o tento druh literatúry mierne
rozšírený.
Absenčné výpožičky, percentá podľa druhov fondov 2012
Percento
Percento
Percento
Percento
krásnej
krásnej Percento
Pracovisko
odb. pre
odb. pre
pre
pre
periodík
dospelých
deti
dospelých
deti
Centrálna požičovňa
25,64%
72,47% 0,44%
1,45%
0%
Čitáreň
0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 89,68%
Hudobné oddelenie
87,90%
0,00% 0,00%
0,00% 12,10%
P1- Mier
6,40%
83,20% 0,42%
2,61% 7,37%
P2- KVP
7,07%
70,52% 2,02%
6,75% 13,65%
P5 Barca
6,40%
41,91% 4,88%
31,52% 15,30%
P7- Biely dom
9,85%
81,54% 0,40%
0,76% 7,45%
P11- Nad Jazerom
7,95%
76,57% 1,23%
2,75% 11,50%
P13- Furča
2,96%
80,72% 0,00%
7,99% 8,34%
P14- Šaca
6,85%
49,50% 7,59%
29,75% 6,29%
P20-Poľov
9,38%
23,13% 14,38%
45,00% 6,25%
SPOLU
15,73%
65,48% 1,03%
4,31% 12,58%
Percentuálny podiel jednotlivých druhov absenčných výpožičiek na
celkových absenčných výpožičkách za rok 2012
Periodika; 12,58%
Krásna literatúra
pre deti; 4,31%
Odborná literatúra
pre dospelých;
15,73%
Odborná literatúra
pre deti; 1,03%
Krásna literatúra
pre dospelých;
65,48%
12
Podstatnú časť absenčných výpožičiek tvorila krásna literatúra pre dospelých, čo je v súlade
s dlhodobým obsahovým zameraním knižnice.
Stále sú problémy s presnosťou evidovania prezenčných výpožičiek10 a z toho dôvodu ich
vykazovanie považujeme za menej dôveryhodné. Napriek predchádzajúcemu konštatovaniu,
na základe empirických poznatkov môžeme s istotou tvrdiť, že prezenčné výpožičky sa realizovali na každom výpožičnom mieste. Vyššie počty prezenčných výpožičiek boli na miestach,
ktoré sú prvotne určené na prezenčné štúdium. V tomto prípade je ich evidencia jednoznačnejšia.
Sem je potrebné zaradiť: študovňu v centrálnej požičovni, hudobné oddelenie a regionálne
oddelenie. Vyhľadanie požadovaných informácií na týchto výpožičných miestach je spravidla
spojené aj s náročnejšou konzultačnou službou. Celkove je v knižnici 117 študijných miest
(štandard 100-120).
Prezenčne sa špeciálne dokumenty CD, DVD požičiavali najmä na hudobnom a regionálnom
oddelení. Na regionálnom oddelení to bol predovšetkým digitalizovaný knižný fond staršej
literatúry z oblasti histórie. V rámci výpožičiek zvukových kníh pre slabozrakých
a nevidiacich sa vypožičalo 4 523 magnetofónových kaziet a MP3. Slabozrakí čitatelia jednoznačne dávali prednosť tradičným magnetofónovým kazetám pred MP3.
10
Neexistuje v praxi použiteľná presná definícia prezenčnej výpožičky z hľadiska štatistickej evidencie.
13
Najviac požičiavaní autori v centrálnej požičovni
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Počet
výp. P.č.
Meno autora
Počet
výp. P.č.
Meno autora
Meno autora
Počet
výp. P.č. Meno autora
Počet
výp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Steel, Danielle
Keleová-Vasilková , T.
Christie, Agatha
Francis, Dick
Brown, Sandra
Cook, Robin
McBain, Ed
Bradford, B. Taylor
Brezina, Thomas
Roberts, Nora
Fielding, Joy
Adler, Elizabeth
Grisham, John
King, Stephen
Andrews, Virginia C
Remarque, Erich Maria
Sheldon, Sidney
Benzoni, Juliette
Shakespeare, William
1521
888
771
588
581
502
485
480
446
444
427
425
409
409
408
406
403
395
391
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Steel, Danielle
Keleová -Vasilková , T.
Christie, Agatha
Brown, Sandra
Francis, Dick
Brezina, Thomas
Bradford, B. Taylor
Coelho Paulo
Roberts, Nora
Benzoni, Juliette
Grisham, John
Dan, Dominik
Cook Robin
McBain, Ed
Pilcher Rosamunde
Sheldon, Sidney
King, Stephen
Fielding, Joy
Lidsey, Johanna
1404
979
674
656
644
529
493
481
472
451
434
429
420
418
415
409
404
403
403
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Steel, Danielle
Keleová -Vasilková , T.
Christie, Agatha
Dan, Dominik
Francis, Dick
NEDEFINOVANÉ
Brown, Sandra
Coelho, Paulo
Brezina, Thomas
Adler, Elizabeth
Lindsey, Johanna
Bradford, B. Taylor
Connelly, Michael
Benzoni, Juliette
Roberts, Nora
Fielding, Joy
McBain, Ed
King, Stephen
Cook, Robin
1319
1088
723
663
646
623
611
563
542
504
500
481
467
462
438
430
427
417
403
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Brown, Sandra
Christie Agatha
Connelly, Michael
Lindsey, Johannna
Francis, Dick
Brezina, Thomas
Coelho, Paulo
Deveraux, Jude
Fielding, Joy
Cook, Robin
Bradford, B. Taylor
Adler, Elizabeth
McBain, Ed
King, Stephen
Roberts, Nora
Silva, Daniel
1247
974
799
653
561
530
513
509
489
471
458
457
401
399
390
387
376
375
364
20.
Higgins-Clark, Mary
388
20.
Shakespeare, William
388
20.
Higgins-Clark, Mary
389
20. Gillerová, Katarína
335
P.č.
14
Steel, Danielle
Keleová-Vasilková Táňa
Dán, Dominik
Tabuľka najpožičiavanejších autorov odzrkadľuje čitateľskú orientáciu najagilnejších čitateľov. Údaje môžu byť do značnej miery ovplyvnené aj multiplicitou v doplňovaní jednotlivých
titulov, ktoré boli žiadané čitateľmi v minulom období. Je potrebné uviesť, že zoznam najčítanejších autorov je uvedený za centrálnu požičovňu a nereprezentuje vzorku celej knižnice.
Na prvej priečke sa umiestnila Danielle Steelová s 1247 výpožičkami. Aj napriek jej prvému
miestu v minulých obdobiach, výpožičky tejto autorky zaznamenávajú klesajúcu tendenciu.
Pri porovnaní s výsledkami z roku 2009, je to o 468 výpožičiek menej, čo odráža 27,39 %
pokles. V poradí druhé miesto obsadila slovenská autorka Táňa Keleová Vasilková, s počtom
výpožičiek 974. Na popredné miesto v tomto hodnotení sa za dva roky posunul Dominik
Dán. Ako úplne nový sa v roku 2010 „objavil“ hneď na 12. mieste a v roku 2011 si jeho
knihy čitatelia vypožičali 663 krát, čo ho posunulo na 4. priečku. Tentokrát je počet výpožičiek jeho kníh vyšší o 136 výpožičiek, čo ho posúva opäť o jedno miesto vyššie, teda na 3.
miesto s počtom výpožičiek 799. Úplným nováčikom v tabuľke najčítanejších autorov je Daniel Silva, ktorý sa umiestnil na 19. mieste a na poslednom 20. mieste v tomto zozname sa
objavil ďalší nový autor, ktorým je Katarína Gillerová. Zo zoznamu 20. najpožičiavanejších
autorov vypadla Mary Higgins-Clarková.
Z empirických poznatkov pracovníkov knižnice vyplýva, že z náučnej literatúry čitatelia mali
záujem predovšetkým o psychológiu, zdravovedu, dejiny, pedagogiku, životopisy, astrológiu.
Málo boli využívané knihy z oblastí: matematika, technika, umenie, šport, domáce hospodárstvo, politika, náboženstvo, cestopisy a právo.
Periodiká už tradične tvoria stabilnú časť celkových výpožičiek. Napriek tomu, že „obsahová
životnosť“ u periodík je podstatne nižšia ako u kníh, záujem o ne je u čitateľov pomerne vysoký, čo možno dokladovať zvýšeným percentom výpožičiek v súčasne hodnotenom období
(12,58%), oproti obdobiu minulému (11,51%). Navzdory konkurencii internetu 11 čitatelia by
privítali viac titulov a väčší počet exemplárov. Avšak nedostatok financií neumožňuje rozšíriť počet titulov ani exemplárov.
Rezervovanie sa využívalo temer výlučne u kníh. V prípade beletrie sa táto služba využívala
predovšetkým u novo zakúpených kníh. Tieto rezervácie sú v určitom vzťahu aj s rebríčkom
najpožičiavanejších autorov. Z odbornej literatúry to boli predovšetkým dokumenty
z psychológie, ekonomiky, sociológie a pedagogiky. Z beletrie to boli „ženské romány“, romány od slovenských spisovateliek a spisovateľov, detektívky a mimočítankové čítanie.
Na uspokojenie čo najväčšieho počtu požiadaviek na knižné novinky, v centrálnej požičovni
fungovala automatická služba – sms rezervácie. Na rozdiel od tradičnej pošty, resp. e-mailu
mal čitateľ okamžite informáciu o dokumente, ktorý si rezervoval.
Tento systém sa osvedčil, pretože čitateľ sa má možnosť dostať k žiadanej knihe hneď v deň,
kedy bola vrátená iným čitateľom. Čitatelia vyjadrujú spokojnosť a služba SMS rezervácie sa
stala samozrejmosťou. Sms služba sa zaviedla aj na upomínanie čitateľov, čo prispelo k lepšej
návratnosti kníh.
Prezenčne sa najviac požičiavali dokumenty na tých pracoviskách, kde boli zriadené samostatné študovne a čitárne: centrálna požičovňa, regionálne a hudobné oddelenie, ale v menšej
miere aj na pobočkách č. 2 a 7. Najpočetnejšie prezenčné výpožičky boli v čitárni centrálnej
požičovne. Priestory čitárne sú využívané predovšetkým na relaxačné čítanie novín a časopisov.
Tak, ako sme už konštatovali v minulosti, tradičné lístkové katalógy sa využívali len v mimoriadnych prípadoch na menších pobočkách, a to vždy prostredníctvom knihovníka. Na
väčších pracoviskách sa dokumenty vyhľadávali výlučne pomocou elektronického katalógu
v rámci programu Libris. Ak čitatelia nežiadali od knihovníkov informácie z katalógov, zvyčajne tieto sami vyhľadávali prostredníctvom internetu na webovej stránke knižnice v Opac 11
Na 63. kongrese Svetovej organizácie novín /WAN/IFRA/ vo Viedni v roku 2011 bolo konštatované, že denne
vo svete číta na papierovom nosiči 2,3 miliárd ľudí a v porovnaní s tým na internete noviny číta 1,9 miliárd.
15
on-line katalógu. Nasledovná tabuľka a graf informuje o počte absenčných výpožičiek na 1
čitateľa.
Najviac kníh si absenčne požičal čitatel na pobočke č.7
– Biely dom. Príčina môže tkvieť v tom, že veľkú časť
čitateľov tu tvorili dôchodcovia s pomerne značným
objemom voľného času. Teda ich čitateľská aktivita
v porovnaní s ostatnými čitateľmi je podstatne vyššia.
Najmenej absenčných výpožičiek bolo na hudobnom
oddelení, čo priamo súvisí s absolútne nedostatočným
doplňovaním fondu oddelenia, vzhľadom na vysoké
ceny príslušných dokumentov. Taktiež sa tu odráža
neriešená právna stránka absenčného požičiavania CD
a DVD. Počet výpožičiek na 1 zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti predstavuje 14 044 výpožičiek (štandard 9000 - 10 500).
Popri tradičných aktivitách knižnica poskytovala
informácie aj prostredníctvom nových informačných
technológií. V najväčšej miere sa na pracoviskách v tejto oblasti využíval internet. Tento sa
stal na najväčších pracoviskách bežnou súčasťou každodennej práce knihovníkov. Čitatelia o
službu internetu javia záujem o to viac, že táto služba je pre registrovaných čitateľov knižnice
bezplatná. V priemere pripadá 1 PC na 526 čitateľov. (Štandard 200-600).
Počet absenčných výpožičiek
na jedného čitateľa v roku 2012
Pracovisko
Počet
Hudobné oddelenie
8,73
Pobočka č.20- Poľov
14,55
Pobočka č.14- Šaca
24,65
Pobočka č.2-KVP
25,70
Pobočka č.13- Furča
26,57
Pobočka č.11- Nad jazerom 26,88
Centrálna požičovňa
30,51
Pobočka č.5-Barca
32,58
Priemer
32,98
Pobočka č.1-Mier
33,39
Pobočka č.7-Biely dom
41,80
Počet absenčných výpožičiek na jedného čitateľa v roku 2012
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
41,80
24,65
25,70
26,88
26,57
30,51
32,58
32,98
33,39
14,55
8,73
Hudobné Pobočka Pobočka Pobočka Pobočka Pobočka Centrálna Pobočka Priemer
oddelenie
č.20č.14č.2-KVP
č.13č.11- Nad požičovňa č.5-Barca
Poľov
Šaca
Furča
jazerom
Pobočka Pobočka
č.1-Mier č.7-Biely
dom
Informačno-vzdelávacie centrum
Informačno-vzdelávacie centrum (ďalej len IVC) poskytuje služby pre používateľov VKJB
v priestoroch klasickej študovne a v priestore s počítačmi, kde je prístup na internet. IVC navštevujú prevažne stabilní čitatelia a používatelia rôznych vekových kategórií.
V roku 2012 IVC poskytovalo nasledovné služby:
-
kvalitne vypracované rešerše zo systému kis3g.sk;
medziknižničnú výpožičnú službu
prezenčné výpožičky v študovni;
konzultácie čitateľom k fondom voľného výberu a k fondu študovne;
konzultácie a inštrukcie používateľom pri vyhľadávaní v on-line katalógu VKJB i v
katalógoch iných knižníc a pri vyhľadávaní na internete;
konzultácie a usmerňovanie používateľov pri práci s programami operačného systému
Windows (Word, Excel)
samotný prístup na internet a všestranná pomoc pri práci s internetom;
16
-
napaľovanie informácií na CD;
služby xeroxu a skenovanie dokumentov;
vyhľadávanie právnych informácií v systéme JASPI;
referenčné služby.
Do činnosti IVC v druhom polroku 2012 značným spôsobom zasiahli:
- revízia knižničného fondu (počas ktorej bola knižnica uzavretá a uvedené služby nemohli byť vôbec poskytované),
- realizácia prístavby a rekonštrukčné práce na existujúcej budove knižnice.
Najvýraznejším spôsobom sa to prejavilo na službách študovne, ktorá zaznamenala úbytok
návštevnosti o 187 návštevníkov. Študovňa bola vždy miestom, kde čitatelia mohli pokojne v
tichu študovať a pripravovať sa na skúšky. Kvôli enormnému hluku zo stavby, žiaľ, títo návštevníci neprišli.
V sledovanom období pracovník IVC lektoroval 2 kurzy základov používania počítačov a
vyhľadávania na Internete, o ktoré má čitateľská verejnosť i naďalej záujem.
Multimediálny počítač bol v roku 2012 využívaný 401 krát. I naďalej je počítač využívaný na počúvanie hudby a sledovanie videa na internete, čím spĺňa relaxačnú funkciu.
Oproti minulým 2 rokom, mesiac október sa opäť stal najsilnejším mesiacom vo využití
všetkých služieb IVC v druhom polroku 2012. Najvýraznejším spôsobom sa to prejavilo
v rešeršnej službe. V roku 2012 sme vypracovali historicky najviac - 105 rešerší. Je to časovo
najnáročnejšia služba vyžadujúca plné sústredenie, ktoré nie je možné dosiahnuť pri plnej
prevádzke IVC. V októbri 2012 došlo k enormnému záujmu o túto službu, prijali sme objednávky na 39 rešerší.
V službách xeroxu, MVS a JASPI sme zaregistrovali zanedbateľný pokles. Naopak
u služieb skeneru (o ktoré je tradične najmenší záujem) sme zaevidovali viac ako dvojnásobný nárast oproti roku 2011.
V roku 2012 sme zaznamenali zvýšený dopyt po službách internetu o 123 využití. Opätovný nárast využitia Internetu možno pripísať aj tomu, že v roku 2010 bolo nasadených 7 nových HP klientov, ktoré predstavujú moderné jednotné dizajnové riešenie a z hľadiska funkčnosti umožňujú poskytnúť lepšie služby internetu (vstup do akademických informačných
systémov). Táto počítačová zostava v IVC zabezpečuje aj kvalitnejšiu a jednotnú výučbu kurzov základov počítačov a vyhľadávania na Internete.
Využitie všetkých služieb IVC oproti roku 2011 zaznamenalo minimálny pokles o 43
využití, čo možno považovať za konsolidovaný stav.
Počet využití jednotlivých služieb IVC za rok 2012:
Obdobie
ROK 2012
Internet
3411
Xerox
409
Skener Študovňa Rešerše JASPI
16
759
105
11
MVS
89
Regionálne oddelenie
Regionálne oddelenie knižnice pokračovalo v poskytovaní služieb prezenčného štúdia
knižničných dokumentov v priestoroch svojej študovne. Popri tom boli čitateľom poskytnuté
aj ďalšie služby: prístup na internet, skenovanie z dokumentov fondu knižnice, konzultácie
k fondu regionálneho oddelenia, poskytovanie informácií o ďalších knižničných i archívnych
materiáloch dostupných v iných spoločensko-kultúrnych inštitúciách (knižnice, archívy, múzeá), usmerňovanie čitateľov pri hľadaní a využívaní on-line katalógov knižníc a voľne prístupných databáz elektronických dokumentov.
K pravidelným návštevníkom oddelenia patrili prevažne vysokoškolskí študenti, odborníci
z rôznych vedných odborov, ale aj širšia laická verejnosť zaujímajúca sa o mesto Košice
17
a región, tak z hľadiska spoločenských, ako aj z hľadiska prírodných vied. Okrem košického
regiónu, resp. územia Slovenska sme zaznamenali návštevníkov aj z Maďarska a USA. Medzi
čitateľmi boli najžiadanejšie tieto témy: história Košíc, história jednotlivých obcí okresu Košice a Košice – okolie, genealógia šľachtických rodov, dejiny východného Slovenska
v medzivojnovom období (1918-1938), Židia v Košiciach, kultúrne pamiatky Košíc, divadelníctvo v Košiciach, prírodné pomery Košíc a okolia. Zvýšil sa záujem o osobnosti žijúce,
resp. pôsobiace v minulosti v Košiciach, ako napr. Sándor Márai a László Csatári. Často využívaným zdrojom informácií boli regionálne periodiká tak v slovenskom ako aj maďarskom
jazyku (Slovenský východ 1919-1936, Demokrat 1945-1948, Kassai Ujság 1922 -1938, Kassai Napló 1920-1929, Felsőmagyarország 1902-1918, Historica Carpatica, Nové Obzory,
Košický Korzár, Košický večer).
Knižničný fond regionálneho oddelenia sa naďalej obohacoval o nové knihy, periodiká,
špeciálne tlačoviny. Z jazykového hľadiska tvorili prírastkový fond dokumenty v týchto jazykoch: slovenčina, maďarčina, nemčina a čeština. Po personálnej zmene na pozícii knihovníka
regionálneho oddelenia koncom apríla, sa uskutočnila v dňoch od 19. mája do 26. júna komplexná revízia knižničného fondu.
Popri bežnej práci s fondom sa začalo postupné spracovávanie a katalogizácia rukopisov
a rukopisných kníh nachádzajúcich sa na regionálnom oddelení. Vyhotovil sa predbežný zoznam nezaevidovaných starších periodík rozličnej územnej proveniencie.
Koncom roka bol spracovaný a prostredníctvom projektu Terra Incognita vydaný informačný bulletin Libri incogniti – Knihy nespoznané. Jedným z cieľov publikácie, ktorá prezentuje vzácne a ojedinelé knižničné dokumenty oddelenia (inkunábuly, rukopisy, staré kalendáre, ...), bolo zvýšiť záujem o jeho služby.
Regionálne oddelenie poskytlo v rámci medzinárodného projektu DiFMOE (Digitálne
fórum stredná a východná Európa) s názvom Digitálna historická knižnica Košice časť svojho fondu k digitalizácii. Celkovo bolo prostredníctvom projektu zdigitalizovaných 168 knižničných jednotiek o rozsahu približne 40 tisíc strán. Jednalo sa o košické tlače vydané do
konca 19. storočia. Elektronicky spracovaný materiál bol oddeleniu dodaný na externom pevnom disku. Začiatkom roku 2013 má byť spoločne s digitálnymi dokumentmi ostatných inštitúcii zo Slovenska i zahraničia prístupný aj prostredníctvom internetovej databázy.
V rámci ďalších aktivít oddelenia sa realizovali exkurzie pre žiakov a študentov základných
a stredných škôl a taktiež výstavy : Sándor Márai, 700. výročie bitky pri Rozhanovciach, Košický archivár Lajos Kemény. V spolupráci s Ústavom pamäti národa, Dejepisným spolkom
v Košiciach, Slovenskou numizmatickou spoločnosťou – pobočkou Košice a Košickým občianskym klubom sa na oddelení konali prednášky, prezentácie a diskusie. Zaujímavá bola
prezentácia projektu Alternatívny sprievodca históriou Košíc 2013, ktorú organizovala Terra
Recognita a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, za účasti mladých maďarských
a slovenských historikov.
Hudobné oddelenie
V roku 2012 sa na Hudobnom oddelení podarilo zrealizovať on-line prepojenie s oddelením doplňovania na Hviezdoslavovej 5, vďaka ktorému bolo pracovníčke oddelenia
umožnené retro spracovávanie staršieho fondu audiovizuálnych dokumentov (CD v ručnej
evidencii). V priebehu II. polroka bolo zaprírastkovaných a skatalogizovaných 400 CD a zároveň bola priebežne realizovaná revízia predmetového on-line katalógu hudobných dokumentov. Pracovníčka oddelenia sa i naďalej podieľala na spracovávaní nových prírastkov hudobných dokumentov tvorbou predmetových hesiel.
V priebehu roka sa v priestoroch Hudobného oddelenia popri bežnej výpožičnej činnosti
uskutočnil veľký počet kolektívnych podujatí rôzneho obsahového zamerania. V oblasti hu-
18
dobného umenia sa podarilo stabilizovať skupinu záujemcov o hudobné divadlo, zaviesť pravidelné stretnutia s operou a vytvoriť podmienky na založenie Klubu priateľov opery resp.
hudobného divadla, v rámci ktorého plánujeme v budúcnosti spoluprácu so ŠD Košice. V
minulom roku sa uskutočnilo celkom 9 DVD projekcií operných predstavení. Pokračovala i
spolupráca so Základnými umeleckými školami, výsledkom ktorej bolo 6 žiackych koncertov
odborov klávesových, sláčikových a dychových nástrojov. Z ďalších čisto hudobných podujatí bol veľmi úspešný Koncert francúzskych šansónov a už tradične pracovná dielňa, predchádzajúca súťaži v speve ľudových piesní Dargovská ruža (v spolupráci s Kultúrnym centrom
Abova). Prepojenie literatúry a hudby našlo uplatnenie v cykloch literárno-hudobných popoludní Už vím, co budu číst (3 stretnutia) a Rendez-vous s francúzskou poéziou (F. Villon, J.
Prévert, prekliati básnici). Mimoriadny záujem verejnosti sme zaznamenali pri stretnutiach so
spisovateľmi J. Štrasserom, P. Rankovom a v rámci cyklu Literárne soiré i s českými autormi
M. Dlouhým a B. Wurmom. V jarných mesiacoch sa uskutočnili i dve prezentácie nových
knižných publikácií (S. Szabo – Príbehy z Tokaja a Š. Eliáš – Dejiny Košíc v dátach II.). V
cykle prednášok Psychiatria všedného dňa pokračovala spolupráca so Psychiatrickou klinikou
Nemocnice L. Pasteura v Košiciach, ktorá sa rozšírila i na pravidelné skupinové návštevy
členov denného stacionára pri tomto zariadení v rámci skupinovej terapie (DVD projekcie
hudobných programov). Novinkou bola Malá škola aranžovania, účastníčky ktorej sa v priebehu 8 stretnutí zoznámili so základnými technikami tvorby kvetinových a iných dekorácií.
V priestoroch Hudobného oddelenia prebiehali i všetky cyklické podujatia Regionálnej študovne (diskusné večery Ústavu pamäti národa, prednášky Dejepisného spolku a Klubu numizmatikov). Celkovo sa na 53 podujatiach zúčastnilo 1606 návštevníkov (bez podujatí Regionálnej študovne).
V rámci dlhodobého štandardu boli na Hudobnom oddelení priebežne poskytované
bibliograficko-informačné a rešeršné služby ako i kopírovacie služby pre obidve výpožičné
pracoviská na Hlavnej 48 (2611 kópií zo 478 hudobných a regionálnych dokumentov).
19
2. 3 Vzdelávacie a kultúrne podujatia
Podujatia pre verejnosť
Organizovanie vzdelávacích a kultúrnych akcií je jednou z dôležitých činností Verejnej
knižnice Jána Bocatia. Ich cieľom je prilákať do knižnice nielen ľudí, ktorí sú našimi čitateľmi, ale aj širokú verejnosť.
Jednotlivé podujatia sa konali na všetkých výpožičných miestach knižnice. Tie, ktoré sa
realizovali v čitárni, sú štatisticky zahrnuté v centrálnej požičovni. V sledovanom období bolo
celkovo zorganizovaných 326 podujatí, čo je o 23 viac ako v roku 2011. Na uvedom počte sa
významne podieľali: pobočka č. 14 - Šaca, č. 2 – KVP, hudobné oddelenie, regionálne oddelenie, centrálna požičovňa a pobočka č. 5 – Barca. Podujatia v centrálnej požičovni sa konali
predovšetkým v prvom polroku 2012. Príčinou boli prebiehajúce stavebné práce súvisiace
s prístavbou – otvorenej zóny – tzv. ostrova kultúry. Dôvodom vysokého počtu kultúrnovzdelávacích aktivít na pobočkách č. 2 - KVP, 14 - Šaca a 5 - Barca je ich opakované realizovanie pre jednotlivé triedy ZŠ a MŠ. Na sumári uskutočnených akcií na pobočkách č. 14 a 5
sa podpísala aj skutočnosť, že v blízkom okolí sa nenachádza žiadne pracovisko Knižnice pre
mládež mesta Košice. Súhrne bolo na akciách prítomných 11 020 návštevníkov, čo je o 2 349
viac ako v roku 2011. Môžeme teda konštatovať, že v porovnaní s predchádzajúcim obdobím bolo viac podujatí s väčším počtom účastníkov.
Z celkového počtu 326 podujatí, 93 (28 %) malo charakter informatickej prípravy používateľov. Cieľovou skupinou informatickej prípravy boli žiaci základných a študenti stredných
škôl. Ich zámerom je z dlhodobého hľadiska zvyšovať čitateľskú informačnú gramotnosť, tzn.
poskytnúť základné indície pre efektívne používanie informačných a komunikačných technológií v procese učenia sa a poznávania. Takto zamerané aktivity sa najčastejšie realizovali na
pobočke č. 2 - KVP, v centrálnej požičovni, ďalej na pobočkách č. 5 – Barca a č. 14 – Šaca.
Počty podujatí na jednotlivých pracoviskách v roku 2012
Pracovisko
Centrálna požičovňa
Hudobné oddelenie
Regionálna študovňa
Pobočka č. 1 – Mier
Pobočka č. 2 – KVP
Pobočka č. 5 – Barca
Pobočka č. 7 – Biely dom
Pobočka č. 11 – Nad jazerom
Pobočka č. 13 - Furča
Pobočka č. 14 – Šaca
Pobočka č. 20 - Poľov
SPOLU
Vzdelávacie a kultúrnospoločenské podujatia
pre používateľov
43
53
33
3
59
28
2
7
4
93
1
326
Z toho
informačná
výchova
21
4
7
2
32
15
0
1
2
9
0
93
Veľká časť podujatí bola zorganizovaná v rámci Týždňa slovenských knižníc, teda v období
od 26. marca do 1. apríla. Počas uvedeného týždňa sa na všetkých pracoviskách knižnice
uskutočnilo množstvo atraktívnych akcií určených pre rôzne skupiny obyvateľstva Košíc
a blízkeho okolia. Veľký úspech zaznamenala napríklad beseda so známym košickým sprievodcom a spisovateľom Milanom Kolcunom alebo prednáška Kuriozity z histórie Košíc
s publicistom a historikom Zoltánom Balassom.
20
V máji (24.5. – 25.5. od 10:00 do 10:00) sa uskutočnil tradičný literárny maratón. Jeho súčasťou boli okrem 24-hodinového nonstop čítania rozmanité sprievodné podujatia. Besedy
s autormi (Roman Brat, Pavel Hirax Baričák, Ľubica Mesárošová, Ján Marton, Pavol Garan)
a známe osobnosti (Števa Opremčáková, Dana Košická, Miro Kolbašský a iní) čítajúce
úryvky zo svojich obľúbených kníh prilákali do knižnice množstvo návštevníkov, ktorí vyjadrovali spokojnosť s priebehom i náplňou akcie.
Z ďalších aktivít zameraných na propagáciu literatúry sa do povedomia verejnosti výrazne
zapísali poeticko-hudobné večery s názvom Rendez vous s ... (francúzskou poéziou) a cyklus
interaktívnych diskusií Medzi rečou so silným multižánrovým zameraním.
Množstvom a úrovňou podujatí sa už zvyčajne drží v popredí hudobné oddelenie, kde bolo
zorganizovaných viacero triednych koncertov ZUŠ, DVD projekcií opier a muzikálov, prednášok, besied, autorských čítaní, literárnych večerov.
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa najvýraznejšie zvýšil počet kultúrnovzdelávacích aktivít na regionálnom oddelení. Diskusné večery Ústavu pamäti národa a
prednášky Dejepisného spolku boli orientované na čitateľov a verejnosť so záujmom
o históriu; a vytvorili si stály okruh návštevníkov. S príspevkami na zaujímavé témy sa
v rámci týchto edukačných aktivít predstavili napríklad Mária Spoločníková, prof. PhDr. Peter Zubko, Mgr. Štefan Eliáš, Mgr. Štefan Kolivoško a iní.
Pobočky č. 5 – Barca a 4. – Šaca usporiadali v letnom období (od 2.7. do 6.7. 2012) prímestský čitateľský tábor, ktorého sa dovedna zúčastnilo 28 detí. Program bol koncipovaný tak, aby
pútavým spôsobom rozvíjal u detí pozitívny vzťah ku knihám a čítaniu.
Výstavy fotografií a obrazov sa realizovali predovšetkým v Galérii Nova a v centrálnej požičovni. V centrálnej požičovni to bola okrem iných výstava ocenených fotografií v súťaži Ľudské práva v rozvojovej spolupráci a výstava záverečných prác detí ZUŠ Jantárova. Výstavy
amatérskych výtvarníkov a fotografií sa uskutočnili aj na pobočke č. 13 - Furča, č. 11 - Jazero, č. 2 – KVP.
Z oblasti vizuálnych umení, konkrétne fotografie, každoročne zaznamenávajú mimoriadny
záujem umelecké výstavy vo fotogalérii NOVA. Svoje diela tu v roku 2012 vystavovali okrem iných: Ivonne Hop, Martin Mlynarič, Dionýz Dugas, Igor Šimko.
21
II. REGIONÁLNA ČINNOSŤ
1. Bibliografická činnosť
Bibliografická činnosť bola na oddelení prioritne zameraná na analytické bibliografické
spracovávanie regionálnej tlače okresov Košice a Košice - okolie. Pozornosť sa upriamovala
hlavne na denník Košický Korzár ( od 1. 9. zmena názvu Korzár : denník Košického kraja),
týždenník Košický večer a časopis, vydávaný knižnicou, Knihovník. Z národnostnej tlače
bolo v úplnosti spracované maďarské národnostné periodikum s celoslovenskou pôsobnosťou
Kassai Figyelő.
Bibliogafické záznamy boli elektronicky spracované v knižnično-informačnom systéme
Virtua a zasielané do celoslovenskej databázy Súborný katalóg - Články SR. Za sledované
obdobie bolo takto vložených 956 záznamov, vrátane pridelenia znakov MDT. Popritom sa
dôležitá pozornosť venovala aj redakcii záznamov v zmysle metodických pokynov SNK –
odstránenie duplicitných záznamov, doplnenie autobiografických údajov osobností, zlučovanie autorít.
Priebežne sa doplňovala databáza literárnych osobností regiónov Košíc a Košice-okolie
Tvorcovia krásnej literatúry od najstarších čias po súčasnosť. Obsahuje krátke profily
a tvorbu približne 300 spisovateľov, ktorí sa venovali a venujú krásnej literatúre. Boli vytvorené nové heslá týchto osobností, ktoré boli čiastočne doplnené aj o fotografie (Dušan Fabian,
Silvia Koscelanská, Števa Opremčáková, Robert Kačeňák)
Pre pravidelné získavanie regionálnej tlače sa opätovne nadviazal kontakt s miestnymi
úradmi mestských častí okresu Košice-mesto a mestskými a obecnými úradmi okresu Košice
- okolie, ktoré vydávajú miestnu tlač, aby sa čo najkompletnejšie zdokumentoval súčasný
život mesta, jeho mestských častí a regiónu. Bonusom týchto novín bývajú rozhovory s významnými rodákmi, zaujímavosti z histórie obce, rôzne dobové fotografie. Z tohto podnetu
sme získali aj tie tituly – občasníky, štvrťročníky, ktoré zatiaľ vo fonde absentovali (MČ Kavečany, Štós, Bohdanovce, Haniska), resp. staršie ročníky (MČ KVP, MČ Sever, MČ Krásna
nad Hornádom). Periodiká sa postupne spracovávajú a uchovávajú na oddelení, resp. najnovšie čísla sú k dispozícii čitateľom na regionálnom oddelení.
V rámci archivácie dokumentov sa kompletizovali tieto tituly: Knižná revue (1998-2011),
Česká beseda (1995-2007) a Ž-Semafor (1997-2005). Periodiká boli zviazané a presunuté
z oddelenia do skladu.
Pozornosť sa venovala dielam košického rodáka, maďarského spisovateľa Sándora Máraia
vo fonde knižnice a začalo sa s ich bibliografickým spracovaním. Bol zmapovaný knižný
fond, ktorý pozostáva z jeho diel - poézie, prózy, drámy, publicistiky, jeho výskyt na jednotlivých výpožičných miestach. Záznamy boli rozčlenené podľa jazykového a chronologického
hľadiska.
Činnosť bibliografického oddelenia naďalej nadväzovala na činnosť regionálneho oddelenia. Spolupráca sa týkala hlavne:
- Vypracovávania rešerší na témy - ľudová kultúra Košíc, svadobné zvyky Košice-okolie,
požiare v historických Košiciach, povodne v košickom regióne,
- účasť pri neplánovanej mimoriadnej revízii knižničného fondu na regionálnom oddelení,
ktorá sa uskutočnila za plnej prevádzky regionálneho oddelenia,
- spolupráca pri zostavovaní informačného bulletinu Libri incogniti - Knihy nespoznané,
- skenovanie článkov z Košického večera s dobovými fotografiami Košíc od známeho
košického fotoreportéra Róberta Berenhauta s názvom Ako sa Košice menili,
- zastupovanie počas neprítomnosti knihovníka na oddelení.
Koordinačná a vzdelávacia činnosť
22
V rámci koordinácie bibliografickej činnosti sa zorganizovala v spolupráci s SNK porada
a školenie bibliografov regionálnych knižníc Košického samosprávneho kraja, Knižnice
pre mládež mesta Košice a ŠVK Košice. Uskutočnila sa začiatkom roka v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach. Bola venovaná stručnému zhodnoteniu činnosti
jednotlivých bibliografických pracovísk za uplynulé obdobie a taktiež aktuálnym informáciám
k problematike bibliografického spracovania článkov v systéme Virtua. Zúčastnili sme sa tiež
jarného zasadnutia Koordinačnej rady SNK pre bibliografickú činnosť v SR.
Pozornosť sa venovala pravidelnému monitorovaniu regionálnej tlače o aktivitách knižnice. Záznamy o článkoch sa postupne vystavovali na jej webovej stránke v rubrike Napísali
o nás. Z článkov sa naďalej budoval archív článkov o knižnici.
2. Metodická činnosť
a/ Košický kraj
Ťažiskovou úlohou v prvom štvrťroku bola práca na spracovávaní štatistiky za verejné
knižnice v Košickom samosprávnom kraji a okresov Košice-staré mesto, Košice-okolie. Po
distribúcii výkazov do jednotlivých regionálnych knižníc v metodickej pôsobnosti Verejnej
knižnice Jána Bocatia, došlo následne po získaní štatistík k sumarizácii jednotlivých ukazovateľov za okresy i celý kraj.
Okrem printovej verzie bolo nutné spracovať jednotlivé výkazy na portáli Ministerstva kultúry SR – register kultúry, jednotlivými regionálnymi knižnicami s metodickým usmernením.
V prípade nedostatkov riešilo metodické oddelenie nezrovnalosti v jednotlivých prípadoch
v úzkej spolupráci s Oddelením pre knižničný systém SR Slovenskej národnej knižnice
v Martine. V rámci metodickej pôsobnosti boli k spracovávaniu štatistík poskytované konzultácie metodikom jednotlivých regionálnych knižníc.
Po získaní údajov a z poznatkov vedúcich pracovníkov knižnice bol spracovaný a vydaný
rozbor činnosti verejných knižníc v Košickom samosprávnom kraji za rok 2011.
Uskutočnili sa pravidelné porady riaditeľov k otázkam riadenia a iným aktuálnym témam.
V apríli 2012 sa uskutočnila spoločná porada riaditeľov a pracovníkov regionálnych knižníc
kraja za účasti pracovníkov Oddelenia pre knižničný systém SR SNK v Martine. Porada bola
venovaná rozboru činnosti knižníc v celoslovenskom kontexte.
Aj v tomto roku bola poskytovaná metodická pomoc knižniciam kraja v súvislosti so zavádzaním knižnično-informačného systému MASK a jeho jednotlivými modulmi. V tejto súvislosti je nutné spomenúť úzku spoluprácu pri riešení problémov s Odborom IKT SNK
v Martine. V novembri 2012 zorganizovala knižnica v spolupráci s Karpatskou nadáciou informačný deň k predkladaniu projektov do grantového programu Otvorená knižnica pre knižnice Košického a Prešovského kraja.
b/ Okres Košice – okolie
Metodická pomoc knižniciam okresu bola zameraná na:
- pomoc pri spracovaní štatistických výkazov (vrátane elektronických formulárov)
- inštruktáž novým pracovníkom,
- celkovú činnosť knižnice,
- aktualizáciu knižného fondu,
- pomoc a inštruktáž pri spracovaní knižničného fondu v programe KIS MASK,
- revízie knižného fondu – usmerňovanie knižníc okresu Košice - okolie pri jej
uskutočňovaní.
Metodické oddelenie ponúka pomoc knižniciam aj v prípade zapojenia sa do podujatí celoslovenského charakteru na podporu knižníc a čítania. V roku 2012 sa do medzinárodnej čita-
23
teľskej akcie Noc s Andersenom zapojili v spolupráci miestnymi základnými školami Obecná
knižnica Seňa, Obecná knižnica Ruskov, Obecná knižnica Čaňa a Družstevná pri Hornáde.
Ďalšou významnou aktivitou bolo zapojenie sa do literárneho maratónu Čítajme si, ktorý organizuje UNICEF, do ktorej sa zapojila knižnica vo Valalikoch.
Aj v tomto roku vyhlásila knižnica v poradí už VI. ročník regionálnej súťaže Oživené príbehy. Súťaž sa zameriava na podchytenie a uchovanie príbehov z minulosti, ktoré zbierajú
mladí čitatelia obecných knižníc. Tohtoročné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 13. novembra 2012 v obci Veľká Ida za účasti všetkých zúčastnených. V roku 2012 sa zapojilo do súťaže 14 mladých čitateľov z knižníc okresu – Bohdanovce, Veľká Ida, Čaňa, Ruskov, Jasov,
Družstevná pri Hornáde, Hrašovík, Rozhanovce Seňa.
Ďalšiu formu pomoci knižniciam predstavovalo zabezpečenie nákupu knižného fondu, t.j.
výber a nákup kníh pre knižnice v distribučných centrách za účasti knihovníkov príslušnej
knižnice, príp. aj bez účasti knihovníka.
Neustále sústreďujeme svoju pozornosť na registráciu knižníc okresu do Zoznamu knižníc
MKSR, v ktorom sa, zrejme z administratívnych chýb, nenachádzajú všetky knižnice nášho
okresu. Predmetná registrácia vyplýva zo zákonnej povinnosti zriaďovateľa knižnice.
Uskutočnili sa dve porady knihovníkov okresu Košice-okolie. Druhá jesenná v Obecnej
knižnici vo Valalikoch, ktorá bola venovaná grantovému programu Karpatskej nadácie, regionálnej súťaži Oživené príbehy, štatistickým výkazom a metodike ich vyplnenia, grantovému systému MK SR a iným aktuálnym otázkam.
V roku 2012 bolo uskutočnených 74 metodických návštev do okresu Košice - okolie a do
knižníc KSK. Okrem metodických návštev boli vo väčšej miere oproti minulosti poskytnuté
konzultácie knihovníkom okresu a kraja, v počte cca 462 konzultácií a to osobne na oddelení,
e-mailom alebo telefonicky. Zároveň sa snažíme o pravidelnú aktualizáciu na podstránke našej knižnice, ktorá je venovaná obecným knižniciam okresu.
Edičná , prezentačná a výstavnícka činnosť
V roku 2012 došlo k spracovaniu a vydaniu 4 tlačených materiálov dokumentujúcich činnosť knižnice - plán činnosti a tri rozbory činností (VKJB, knižnice KSK a Košice - okolie).
Taktiež boli vydané dve čísla periodika Knihovník, ktorý zároveň plní funkciu metodickoinštruktážnej pomôcky. Popri printových materiáloch boli spracované viaceré obrazové prezentácie.
Metodické oddelenie sa v zvýšenej miere podieľa na propagačnej činnosti cez propagačné
a reklamné materiály k podujatiam knižnice (pozvánky, diplomy, záložky, plagáty).
Projektová činnosť
Pomoc je poskytovaná aj v oblasti projektovej činnosti na získavanie mimorozpočtových
zdrojov. Metodické oddelenie poskytovalo konzultácie k projektom v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry SR a iných grantových schém nielen pre okres Košice-okolie, ale aj
pre obecné knižnice Košického samosprávneho kraja. Okrem príprav a samotnej projektovej
dokumentácie išlo o konzultácie pri zabezpečovaní úspešných projektov, zároveň bola pomoc
poskytovaná aj pri spracovávaní vyhodnotení. Na metodickom oddelení sa taktiež kompletizovali všetky projekty knižnice.
Iná činnosť
Pracovníci metodického oddelenia participovali na príprave knižničných projektov a realizácii podujatí knižnice. Pomáhali pri organizovaní podujatí knižnice (inštalácia výpočtovej
techniky, fotografovanie, upgrade softvéru...). Aktívne podporili ako dobrovoľníci, už po štvrtýkrát, celoslovenskú kampaň Deň narcisov 2012.
3. Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami
24
Spolupráca sa uskutočňuje najmä v oblasti organizovania kultúrnych podujatí. Najbližším
partnerom v tejto oblasti sú kultúrne zariadenia KSK. S Kultúrnym centrom KSK sa koordinujú aktivity v oblasti výstavníckej činnosti, najmä fotografických výstav. Úspešne spolupracujeme aj s Kultúrnym centrom Abova v Bidovciach, najmä v oblasti prípravy ich hudobných
programov. Úspech malo aj animované divadelné predstavenie v knižnici v rámci festivalu
Virvar, organizovaného Bábkovým divadlom v Košiciach.
VKJB participuje na spolupráci s regionálnymi knižnicami v rámci projektu knižničnoinformačný systém 3. Generácie (KIS3G), ktorej cieľom je koordinované excerpovanie článkovej produkcie regionálnej tlače. Veľmi intenzívne knižnica spolupracuje s Českým spolkom
v Košiciach, Slovensko- českým klubom, Francúzskou alianciou, s ktorými pripravujeme obľúbené literárne cykly.
Dlhoročnými partnermi spolupráce sú kluby, s ktorými úspešne knižnica spolupracuje pri
realizácii výstavníckej činnosti - Fotoklub Nova, Klub výtvarníkov, ktorým poskytuje priestor
nielen na výstavy, ale aj pravidelné stretnutia. Prednáškovú činnosť z oblasti histórie Košíc
pripravujeme v spolupráci s Dejepisným spolkom v Košiciach. Partnerom knižnice sa stal aj
Ústav pamäti národa, s ktorým participujeme na príprave zaujímavých diskusných večerov.
Pri príprave informačnej výchovy a organizovaní besied so spisovateľmi sú osvedčenými
partnermi spolupráce základné a stredné školy.
25
III. PROGRAMY A PROJEKTY
1. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca
V rámci medzinárodnej spolupráce to boli kontakty s partnermi v Česku a Maďarsku pri
organizovaní Literárneho maratónu -24 hodinového nonstop čítania. Po prvýkrát sa riaditeľka
VKJB zúčastnila čítania v Prahe s úryvkom Dobrého vojaka Švejka v zemplínčine. Riaditeľka
Mestskej knižnice v Miškovci sa zúčastnila literárneho maratónu v Košiciach.
Tradičným partnerom knižnice je Župná knižnica v Miškovci. V predchádzajúcich rokoch to
bola spolupráci pri digitalizácii regionálnych dokumentov a spracovávaní databázy regionálnych bádateľov. V roku 2012 sa uskutočnila výmena poznatkov zo vzdelávania knihovníkov
v oblasti komunikácie.
Po prvýkrát knižnica nadviazala aj spoluprácu s nemeckým spolkom DIFMOE, ktorej výsledkom bola digitalizácia regionálnych dokumentov.
2. Projektová činnosť
Celkovo bolo spracovaných 9 projektov, ktorých úspešnosť bola 66,6 %. Z celkového objemu žiadaných prostriedkov prostredníctvom grantov došlo k plneniu v objeme 42,43%. Ako
doplnkový zdroj rozpočtu tak knižnica získala celkovo 18 242 €.
Komunikácia ako základný prvok knižničných služieb
Cieľom projektu bolo rozšíriť znalosti a zručnosti zamestnancov, ktoré im pomôžu zlepšiť
komunikáciu vo vzťahu k používateľom i verejnosti (asertivita, riešenie konfliktných situácií,
prezentačné schopnosti...) a získať nové poznatky zo súčasnej slovenskej a svetovej literatúry.
Zodpovedný: Mgr. Štefan Kolivoško, projekt bol schválený GK MKSR: 1 505 €
Knižnica - vstupná brána do sveta kníh
Cieľom projektu bolo skvalitnenie knižničných fondov s dôrazom posilnenia postavenia knižnice v plejáde možností kultúrneho vyžitia obyvateľov regiónu, prostredníctvom akvizície
knižničného univerzálneho fondu
Zodpovedná: Mgr. Eva Chmelárová, projekt bol schválený GK MKSR: 10 000 €
Rendez-vous s ... (francúzskou poéziou)
Projekt bol pokračovaním úspešného projektu z predošlého roka. Tentoraz bol venovaný poézii a sprostredkovaniu francúzskej literárnej tvorby. Počas poetických večerov spojených
s hudbou boli predstavené diela Apollinaira, Villona, Préverta. Ciele a zámery projektu sú
súčasťou neustálej snahy podporiť čítanie. Projekt v rámci dotačnej schémy MK SR
v podprograme EHMK 2013.
Zodpovedná: PhDr. Klára Kernerová, projekt bol schválený GK MKSR: 2 000 €
Literárny maratón alebo 24 hodinové nonstop čítanie
Cieľom Literárneho maratónu 2012 v Košiciach je propagovať literatúru a autorov prostredníctvom zážitkového čítania, poskytnúť dostupnú kultúrnu aktivitu rôznym sociálnym,
etnickým a vekovým skupinám na báze spoločného záujmu o knihu a čítanie.
Zodpovedná: PhDr. Klára Kernerová, projekt bol schválený GK MKSR: 2 000 €
26
Libri incogniti
Cieľom projektu bola prezentácia jedinečných a menej známych písomných pamiatok približujúcich minulosť Košíc a širšieho regiónu Abova prostredníctvom vydania informačného
bulletinu, ktorý obsahoval textovú aj obrazovú časť. Textová časť je preložená do anglického
jazyka.
Zodpovedná: Mgr. Gabriela Nagyová, projekt bol schválený GP Terra incognita: 1 890 €
Kultúrne poukazy 2012
Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám.
Zodpovedná: Ľudmila Kolarčíková, projekt bol schválený MKSR: 847 €
Neúspešné projekty: Návrat stratenej knihy (Terra Incognita), Revitalizácia výpočtovej techniky (MK SR), Košický hokej (MK SR)
27
IV. VYHODNOTENIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH ZO STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV
Na úrovni vedenia sa pozornosť venovala aj úlohám vyplývajúcim zo Stratégie rozvoja
kultúry v KSK v podmienkach Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. V roku 2012 sa
z úrovne zriaďovateľa vytvárali podmienky na zlepšenie priestorových podmienok
a technického stavu budov realizáciou projektov Ostrovy kultúry- Otvorené zóny. Týkajú
sa rozšírenia priestorov v centrálnej budove na Hviezdoslavovej 5, kde sa v prístavbe vytvorili
podmienky na centrálnu evidenciu, samoobslužnú šatňu a vyriešil sa aj dlhodobý problém
nedostatočných priestorov na kultúrno-vzdelávaciu činnosť. Teraz tu pribudne miestnosť
s kapacitou cca 80 osôb. Realizovali sa aj stavebno-technické úpravy v budove na Hlavnej
48 v Barkóczyho paláci. Zrekonštruoval sa dvor, pivničné priestory a prízemie. Tie sa budú
využívať na usporiadanie podujatí, klubovú činnosť a informačnú činnosť.
Zároveň sa realizoval aj špecifický cieľ doplniť predmety a zariadenia. Do novo vytvorených
priestorov sa nakúpila výpočtová a audiovizuálna technika, výpožičné pulty, stoly, stoličky
šatňové skrinky, kancelársky nábytok a svietidlá. Akvizíciu nových dokumentov sme zabezpečovali v rámci pridelených účelových prostriedkov, grantov a sponzorov.
Úlohu zvýšiť mieru propagácie všetkých záujmových oblastí a sfér kultúry a zlepšiť
marketing podujatí zabezpečuje knižnica prostredníctvom tlačených i elektronických propagačných materiálov a webovej stránky. Dobre je rozvinutá i spolupráca s médiami. Informácie o aktivitách knižnice sa objavujú často v televízii, rozhlase a regionálnej tlači.
K významnejším podujatiam vydáva knižnica tlačové správy. VKJB má zabezpečený pravidelný monitoring tlače. V roku 2012 priniesli tlačené média o činnosti knižnice 26 príspevkov. V minulom roku sa vďaka finančnej podpore z programu Terra incognita spracoval
a vydal informačný bulletin Libri incogniti (Knihy nespoznané) v slovenskej a anglickej verzii. Jeho zaujímavý obsah a kvalitná dizajnová úprava sa stretla vo verejnosti s priaznivým
ohlasom a prispela k propagácii regionálneho oddelenia.
V rámci špecifického cieľa - identifikovať a zriadiť nástroje podpory kultúrnych aktérov
v znevýhodnených vidieckych komunitách sa knižnica podieľa na oživení ľudového ústneho podania, tradovaných príhod a udalostí pod názvom Oživené príbehy. Do aktivity sú zapojené školy i obecné úrady. Vyhodnotenie sa uskutočňuje vždy v inej obci a najúspešnejší
detskí spracovatelia príbehov sú ocenení vecnými cenami.
VKJB podporuje rozvoj činnosti obecných knižníc v regióne Košice - okolie prostredníctvom
metodickej a vzdelávacej činnosti.
Ďalšia úloha vyplývajúca zo Stratégie kultúry v KSK - Rozvinúť spoluprácu kultúrnych
aktérov vo všetkých sférach pôsobenia v regióne Košického kraja je uvedená v časti II.
Bod.3
Štandardizácia regionálnych knižníc
Strategický materiál Štandardizácia regionálnych knižníc bol schválený 18. apríla 2011 na
9. zasadnutí zastupiteľstva KSK a jeho cieľom je predovšetkým zabezpečenie podmienok
rozvoja činnosti knižníc. Štandardy sa týkajú pravidelnej obnovy KF, zabezpečenia technického a priestorového vybavenia, prevádzkových hodín ako aj výkonov zamestnancov.
V tomto zmysle konštatujeme, že štandardy sa neplnia predovšetkým v bode č.1. a č 2.
Na základe strategického materiálu Štandardizácie regionálnych knižníc, by mala obnova
knižničného fondu kúpou nadobudnutých neperiodických knižničných jednotiek tvoriť 2%
z celkového objemu fondu (303 643 kn. j k 31. 12. 2011), čo predstavuje 6 072 kn. j. V rámci
pridelených finančných prostriedkov od zriaďovateľa bolo zakúpených 1 092 kn. j., čo predstavuje 0,36 % ročnej obnovy fondu (v roku 2011 0,23 %). Aj napriek všetkým doplnkovým
28
zdrojom (granty a sponzori) celková obnova fondu v objeme 3 081 kn. j. tvorila len 1,01 %
z plánovanej 2 % ročnej obnovy fondu.
Vo finančnom vyjadrení sme nákup neperiodického fondu mali zrealizovať v objeme
60 720 €, reálne sme nadobudli za 24 264 € (14 % KSK, granty 18 %, sponzori 6 %, vlastná
činnosť VKJB 2%), čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 40 % odporúčaných vynaložených finančných prostriedkov na obnovu fondu. V ostatných ukazovateľoch boli štandardy
splnené, ba i prekročené (viď čísla v jednotlivých častiach rozboru a v tabuľke).
Plnenie štandardov a výkonnostných indikátorov knižnice
a knižnično-informačných služieb za rok 2012
Č.
Ukazovateľ / indikátor výkonu knižnice
Benchmark RK KSK
Plnenie VKJB
1.
Počet knižničných jednotiek získaných
kúpou / ročná obnova knižničného fondu
ako celku
2%
1,01 %
2.
Suma finančných prostriedkov na nákup
knižničných fondov
10 € na 1 knihu
7,87 €
3.
Počet titulov periodík
100 - 150 titulov
160
4.
Počet PC s internetom pre verejnosť
1 / 200 - 600 čitateľov
1 PC na 526
čitateľov
5.
Týždenný počet prevádzkových hodín
Minimálne 50 hodín
s rešpektovaním posunu
záverečných hodín pre
verejnosť
53 hodín
6.
Počet študijných miest (miesta v študovni,
a verejne prístupové body na internet)
100 - 120 miest
117 miest
7.
Výpožičky na 1 zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti
60 - 70 % národného
štandardu (9000 - 10 500
výpožičiek) dosiahnuť
v horizonte 3 rokov, 70 80% slov. štandardu (10
500 - 12 000 výpožičiek)
dosiahnuť v horizonte 5
rokov
14 044
8.
Výpožičky na 1 čitateľa
Minimálne 20 / rok
32,98
9.
Percento čitateľov z počtu obyvateľov
2,5 -5 %
5,12 %
10.
Počet platených akcií, služieb a podujatí
organizovaných knižnicou
4 ročne
7
11.
Počet AVD v knižničnom fonde
1-3 % z knižničného
fondu
3,77
29
C/ Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku hospodárenia a prevádzky
1. Organizačná štruktúra
-
Útvar knižnično - informačných fondov zabezpečuje:
doplňovanie, spracovanie, ochranu knižničného fondu
obsahovú previerku , vyraďovanie a revízie knižničného fondu
konzultácie k doplňovaniu knižničného fondu obecných knižníc okresu Košice-okolie
na základe kooperačných dohôd, v spolupráci s Útvarom regionálnej činnosti
30
-
-
-
Útvar knižnično - informačných služieb zabezpečuje:
výpožičné a informačné služby predovšetkým mládeži od 14 rokov a dospelým
občanom
v pričlenených obciach a podľa potreby aj na ďalších pracoviskách na území mesta aj
deťom do 14 rokov
koordináciu a plánovanie činnosti všetkých oddelení služieb a pobočiek
styk s verejnosťou a medziknižničnú výpožičnú službu
rozborovú a prieskumnú činnosť
kultúrno-vzdelávaciu činnosť pre verejnosť
Útvar regionálnej, koordinačnej a projektovej činnosti zabezpečuje:
spracovávanie regionálnych dokumentov (predovšetkým regionálnej tlače)
spracovanie a vydanie bibliografií a bibliograficko - informačnú službu
metodiku a koordináciu pre mestské a obecné knižnice v okrese Košice-okolie,
metodiku a koordináciu pre regionálne knižnice: Michalovce, Rožňava, Spišská Nová
Ves, Trebišov,
spracovávanie periodických i neperiodických metodických materiálov, štatistické
prehľady a rozbory
vzdelávanie knižničných pracovníkov z vyššie uvedených okresov.
aktualizáciu webovej stránky knižnice
propagačné materiály na podporu prezentácie služieb a podujatí
prípravu a koordináciu celoknižničných podujatí vrátane ich public relation
Útvar ekonomicko - technický zabezpečuje:
Spracovanie plánov a rozpočtov finančných príjmov a výdavkov knižnice a sleduje ich
čerpanie
plnenie všetkých úloh účtovnej a operatívno-technickej evidencie
materiálno - technické zásobovanie knižnice a zodpovedá zaň
starostlivosť o správu a ochranu majetku
technickú prevádzku knižnice
personálne a mzdové náležitosti zamestnancov Verejnej knižnice Jána Bocatia.
2. Stav pracovníkov
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2012 bol 44,
z toho 36 žien.
Štruktúra zamestnancov
Zaradenie
Fyz.stav
z toho ženy
Odborní zamestnanci
37
32
Administratívni zamestnanci
3
3
Ostatní
4
1
SPOLU
44
36
Kvalifikácia zamestnancov
VŠ II. stupňa
VŠ I. stupňa
ÚSO
SO
SPOLU
Fyz.stav
13
3
26
2
44
31
z toho ženy
9
3
23
1
36
V oblasti ľudských zdrojov je pre knižnicu príznačná dlhodobá stabilizácia zamestnancov.
Odzrkadľuje sa to: a) v absencii fluktuácie zamestnancov
b) v pomerne vysokom vekovom priemere zamestnancov (47 rokov)
V organizácii došlo v roku 2012 k čiastočnej vekovej výmene zamestnancov, keď do
dôchodku odišli 5 zamestnanci, ktorí boli nahradení mladými (do 35 rokov).
V priebehu roka 2012 sme zaznamenali tieto pohyby zamestnancov:
odchod do starobného dôchodku: - Šoltisová
knihovníčka 30.4.2012
- Tóthová
knihovníčka 30.6.2012
- Turňová
knihovníčka 9.7.2012
- Kondášová sekretariát, mzdy, personal. 12.10.2012
Odchod do invalidného dôchodku: - Dzúriková skladníčka
12.3.2012
Ukončenie pracovného pomeru dohodou: - Anna knihovník
30.4.2012
Nástup: Mgr. Ondrejšík - knihovník 23.4.2012 (miesto p. Annu)
Roagnerová - skladníčka 1.5.2012 - 31.5.2012
Ing. Daňková - pomocný knihovník (miesto p. Dzúrikovej)
Ing. Keresztessy - sekretariát, mzdy, personalistika 24.9 2012 (miesto p.Kondášovej)
Mgr. Moravčíková - knihovníčka 1.10.2012 (miestop. Šoltisovej)
Mgr. Varga - knihovník 1.10.2012 (miesto p. Tóthovej)
Bc. Vendráková - knihovník 17.12.2012 (miesto p. Turňovej)
Materská dovolenka: Mgr. Tomčíková - 21.11.2012
Na skrátené úväzky pracujú 2 zamestnanci. Plníme aj podiel zamestnancov so ZPS - 1
zamestnanec.
I. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti
1. Hospodárenie organizácie
Verejná knižnica Jána Bocatia zabezpečovala prevádzku knižnice z prideleného príspevku
na činnosť z Košického samosprávneho kraja a z vlastných príjmov, zo schválených grantov
MK SR a z príspevkov mestských častí a sponzorov určených na nákup kníh pre danú lokalitu
a pobočku knižnice.
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Rozpočet príspevkovej organizácie na rok 2012 bol schválený zastupiteľstvom KSK v súlade
s uznesením č. 345/2011 a oznámený organizácii dňa 28.12.2011 vo výške 481 455,- €
Príjmy bežného rozpočtu v €
Zdroj
Názov
Schválený
rozpočet
2012
481 455
Rozpočet
po zmenách
31.12.2012
522 160,75
Skutočnosť
k 31.12.2012
41 001
Rozpočet celkom
46
Vlastné príjmy
62 617
72 877,79
72 877,79
46
Zostatok z min. obdobia
57 066
57 066
57 066
601 138
652 104,54
652 104,54
Spolu
Výnosy VKJB k 31.12.2012 predstavujú výšku
Náklady VKJB k 31.12.2012 predstavujú výšku
Strata organizácie k 31.12.2012
32
522 160,75
613 543,90 €
616 265,15 €
- 2 721,25 €
Rozpočtové opatrenia roku 2012
dátum
zdroj 41 001
Program
0040100
na prevádzku
Spolu
zdroj 41 001
Program
0040200
na činnosť
zdroj 41
001 Program
0040700
zdroj 111
005
program
0040100
zdroj 111 005
program
0040200
text
list č.
schválený rozpočet 2012
4679/2011-RU13/39732
21 12 2011
481 455,00
Rozpočtové opatrenie K1- Kapitálové výdavky-projektová dokumentácia
1689/2012-RU13/9317
13 3 2012
9 800,00
Rozpočtové opatrenie B1 - činnosť, nákup knižničného fondu
2659/2012-RU13/12614
12 4 2012
10 298,00
Rozpočtové opatrenie B2 - Odchodné pracovníčke
2659/2012-RU13/13900
24 4 2012
1 099,00
Rozpočtové opatrenie B3 - Knižnica-vstupná brána do sveta kníh-nákup kníh
2659/2012-RU13/16131
16 5 2012
10 000,00
10000,00
Rozpočtové opatrenie B4 - Komunikácia...,Rendez-vous s.., Lit. Maratón
2659/2012-RU13/19880
15 6 2012
5 505,00
1 505,00
Rozpočtové opatrenie B5- Libri incognentes-knihy nespoznané
2659/2012-RU13/29002
17 9 2012
2 000,00
Rozpočtové opatrenie B6 - spolufinancovanie projektov
2659/2012-RU13/31963
4 10 2012
483,00
Rozpočtové opatrenie B7 -Libri incognentes-knihy nespoznané
2659/2012-RU13/31966
12 10 2012
-110,00
Rozpočtové opatrenie B8 - Kultúrne poukazy, bežné výdavky
2659/2012-RU13/39528
18 12 2012
1 826,00
Rozpočtové opatrenie B9- úprava z grantovej schémy
2659/2012-RU13/39718
20 12 2012
SPOLU rozpočet
33
zdroj 52
Program
0040300
481 455,00
9800
10 298,00
1 099,00
4000,00
2 000,00
483,00
-110,00
979,00
847,00
-195,25
522 160,75
zdroj 111
005 program
0040700
483 533,00
10 781,00
1 890,00
847,00
-167,46
-27,79
11 337,54
3 972,21
9800
1. Výnosy v členení podľa rozpočtových programov /v €/
Rozpočtový
program
40100
Popis výnosov /číslo účtu a názov/
Suma v € r. 2011
Suma v € r. 2012
602 1 000 - nájomné
30 098,52
21 245,24
40100
602 1 100 – zápisné deti
976,60
1 335,80
40100
602 1 200 – zápisné dospelí
25 856,14
23 558,95
40100
602 1 300 - upomienky
6 018,12
5 405,86
40100
602 1 400 – kopírovanie
828,37
674,75
40100
602 1 500 – MVS, MMVS
54,30
35,60
40100
602 1 700 - rešerš
194,65
275,05
40100
604 1 100 – predaj kníh
293,94
646,25
40100
604 1 200 1000 dobrých kníh-predaj
12
12
40100
648 1 000 – Príspevok od čitateľov
0
476,47
40100
648 1 100 – stratené knihy
70,48
377,72
40100
648 1 200 – burza kníh
467,71
400,18
40100
648 1 300 – ostatné služby
1 124,90
998,87
40100
648 1 400 Zberné suroviny
32,40
128
40100
648 1 500 ÚPSVaR Košice
7 558,04
0
40100
648 1 600 Dobropisy
243,15
9 957,20
40100
648 1 700 Počítačový kurz
0
91
40100
653 – zúčtov rezerv z prevádz. činnosti
17 257,42
17 788,35
40100
662 - úroky
26,94
14,77
40100
668 - ostatné finančné výnosy
41,90
3,67
40100
691 – výnosy z bežných transf VÚC
492 762
496 204
40100
692 – výnosy z kap. Transf. VÚC-odpisy
14 074,80
14 074,80
40100
693–transferov ŠR – Kult., MK SR, MČ
960
18256,75
40100
697 – výnosy z cudzích transferov
6 424,75
1 582,62
625 779,13
613 543,90
SPOLU:
34
Hlavnými príjmami knižnice sú príjmy:
- z prenájmu knižničných priestorov
- z výpožičnej služby
- zápisné,
- upomienky,
- kopírovanie,
- tvorba rešerší,
- medziknižničná a medzinárodná výpožičná služba,
- rezervovanie
- stratené knihy,
- ostatné služby
- burzy kníh
- predaj kníh
Ukazovateľ
602 Tržby z predaja služieb
V tom: zápisné
upomienky
kopírovanie
MVS, MMVS
rešerš
nájom
604 Predaj kníh
648 Iné ostatné výnosy
662 Úroky
668 Ostat. fin. výnosy
Vlastné príjmy spolu:
Plán
Skutočnosť %plnenia Skutočnosť
Index
k
k
k
2012/2011
31.12.2011 pôv.roz. 31.12.2012
63 000
31000
6 100
800
0
0
24 695
0
0
22
0
62 617
64 026,70
26 832,74
6 018,12
828,37
54,30
194,65
30 098,52
305,94
9 496,68
26,94
41,90
73 098,16
0,83
0,80
0,89
0,84
0
0
100,33
0
0
0,67
0
105
52 531,25
24 874,75
5 405,86
674,75
35,60
275,05
21 245,24
658,25
12 429,44
14,77
3,67
65 637,38
0,82
0,93
0,90
0,81
0,66
1,41
0,71
2,15
1,31
0,55
0,09
0,90
Časť poplatkov za zápisné vo výške 847 € bola uhradená formou kultúrnych poukazov.
Za nájom priestorov je zaznamenaný pokles oproti r. 2011 vo výške 8 853,28 € z dôvodu
ukončenia nájmu f. CK Sunny Tour k 31.7.2012 a f. Eugenika k 31.8.2012. Obe firmy museli
opustiť prenajaté priestory z dôvodu rekonštrukcie budovy Hlavná 48 -Barkóczyho palác
v rámci projektu KSK Ostrovy kultúry.
Na položke 648-Iné ostatné výnosy je nárast spôsobený zvýšením dobrovoľných príspevkov
od čitateľov na nákup nových kníh, platieb čitateľov za stratené knihy, za kurzy využívania
výpočtovej techniky, zberné suroviny a dobropisy.
Výšku týchto položiek nevieme ovplyvniť, nakoľko sú závislé na vôli čitateľov, cenách
služieb od dodávateľov a vyúčtovaní reálnej spotreby Verejnej knižnice Jána Bocatia.
35
Náklady na bežnú prevádzku (v €)
501 – Spotreba materiálu
Suma v €
2011
42 836,36
Suma v €
2012
37 121,25
502 – Spotreba energie
78 072,33
95 636,77
293,95
689,36
511 – Opravy a udržiavanie
4 529,19
1 671,35
512 – Cestovné
1 530,56
942,18
483,75
581,77
518 – Ostatné služby
47 203,57
47 434,26
521 – Mzdové náklady
293 190,80
280 980,97
1 289
5 143
100 748,49
95 291,57
525 – ostatné sociálne poistenie
2 193,65
2 116,84
527 – zákonné sociálne náklady
19 735,86
23 866,45
532 – daň z nehnuteľnosti
1 319,32
1 043,08
538 – ostatné dane a poplatky
248,57
1 215,88
548 – ostatné náklady na prevádzkovú činn.
82,61
251,74
551 - odpisy
14 074,80
14 074,80
553 – tvorba ost. rezerv z prevádz. činn.
17 788,35
7 994,96
142,70
206,20
5,01
2,72
625 768,87
616 265,15
Popis nákladov /číslo účtu a názov/
504 – Predaj kníh
513 – Náklady na reprezentáciu
521-Mzdové náklady – odmeny na základe dohôd
524 – zákonné soc. poistenie
568 – ostatné finančné náklady
591 – Splatná daň z príjmov
SPOLU
Vo výnosovej a nákladovej oblasti je premietnutá nová metodika zohľadňujúca osobitosti
vykazovania zúčtovacích vzťahov medzi zriaďovateľom, organizáciou a ďalšími subjektmi
i mimo verejnú správu, zobrazenie dopadu účtovania opravných položiek a rezerv, zmeny
v účtovaní a vykazovaní odpisov, časového rozlíšenia a pod.
Spotrebované nákupy ( účet 50):
Spotreba materiálu (501)
Na nákup kníh, časopisov a špeciálnych dokumentov organizácia z rozpočtu vynaložila
celkom 32 403,26 €.
Z toho:nákup kníh vo výške
10 000 €
- grant z MK SR
nákup kníh vo výške
8 511,32 €
- účelový príspevok na nákup kníh
z KSK+ spoluúčasť grant z MK SR
nákup kníh vo výške
847 €
- Kultúrne poukazy - MK SR
nákup kníh vo výške
190,48 €
- P1 - sponzorské
nákup kníh vo výške
1 278,92 €
- P2 - sponzorské
nákup kníh vo výške
300 €
- P5 - príspevok MČ Barca z r. 2010
€
nákup kníh vo výške
1 500
- P14 - príspevok MČ Šaca
nákup kníh vo výške
303,70 €
- HuO - sponzorské
€
nákup kníh vo výške
1.332,45
- z vlastných príjmov VKJB
nákup časopisov
8 139,31 €
- z vlastných príjmov VKJB
36
Pre obecné knižnice okresu Košice-okolie boli na základe dohôd s obecnými úradmi
zakúpené knihy za zvýhodnených finančných podmienok vo výške 662,- €.
Výpočtová a telekomunikačná technika
Uvedené položky boli vyčerpané vo výške 290,35 € z vlastných príjmov VKJB na nákup
príslušenstva k PC - klávesnica, myši - 2 ks, skener -3 ks, USB kábel k tlačiarni a 35,30 €
z príspevku na spoluúčasť k projektu Literárny maratón – web kamera.
Prevádzkové stroje, zariadenia, náradie
Na tejto položke sa uskutočnilo čerpanie vo výške 503,83 € z vlastných príjmov VKJB na
nákup krovinorezu na H5, ohrievača – P5, rezačka papiera- metodické odd.
Ostatné položky spadajúce pod spotrebu materiálu ako kancelársky, čistiaci, údržbársky,
propagačný materiál, benzín a ostatný všeobecný materiál boli čerpané podľa požiadaviek
pracovníkov na čo najnižšej možnej úrovni, aby nedošlo k obmedzeniu služieb na
jednotlivých pracoviskách
Spotreba energií (účet 502)
Elektrická energia
Tepelná energia
Zemný plyn
Voda
Spolu:
r. 2011
15 894,38
58 445,93
1 689,85
2 072,17
78 072,33
r. 2012
23 411,74
68 021,80
1 750,26
2 452,97
95 636,77
Predaný tovar (účet 504)
Na tejto položke je oproti roku 2011 nárast nákupu z dôvodu zvýšeného záujmu o
nákup zo strany vlastných zamestnancov knižnice.
Služby (účet 51)
Opravy a udržiavanie (účet 511)
Na priebežné opravy strojov a zariadení knižnice podľa potrieb pracovísk bolo daných
celkom 1 671,35 €. Zabezpečili sa len najnevyhnutnejšie opravy pre prevádzkyschopnosť
organizácie. Oproti r. 2011 bolo vynaložených o 2 857,04 € menej finančných prostriedkov.
Cestovné (účet 512)
Cestovné bolo čerpané vo výške 942,18 €
Z toho:
412,85 € - z vlastných príjmov VKJB
27,54 € - spoluúčasť k projektom z KSK
501,79 - Granty Literárny maratón a Komunikácia ako základný prvok
Ostatné služby (účet 518)
Zahŕňajú školenia, propagáciu, nájom budov, telefónne a poštové služby, internet, tlač,
viazanie, odvoz a likvidácia domového odpadu, zrážkovú vodu, upratovanie H48 a H5,
údržbu software, PO a BOZP, školenia a iné služby, na ktoré boli vynaložené finančné
prostriedky vo výške 47 434,26 € čo predstavuje oproti r. 2011 o 230,69 € viac.
V týchto položkách sú premietnuté náklady týkajúce sa grantov realizovaných v priebehu
roka a preto je ťažké hovoriť o náraste alebo poklese nákladov na ostatné služby. Môžeme
zhodnotiť iba niektoré stabilné položky z účtu 518 ako napr. nájom budov, poštovné, teleko-
37
munikačné služby, stočné-zrážková voda. Najviac sa ušetrilo na racionálnejšom využívaní
telekomunikačných služieb.
r. 2011
r. 2012
Nájomné budov
6 465,75
7 287,22
Telefóny
4 513,67
2 152,99
Poštovné+ SMS kredity
3 991,90
3 121,28
Stočné, zrážková voda
3 163,83
3 835,89
SPOLU
18 135,15
16 397,38
Osobné náklady ( účet 52)
Mzdové náklady (účet 521)
Vývoj miezd za posledné roky, charakterizovaný ukazovateľom priemernej mzdy zamestnanca, dosahuje nasledovné hodnoty:
Ukazovateľ
Priemerná
mzda/1 zam.
2009
552,64 €
2010
574,40 €
2011
555,29 €
2012
557,50
Celkové čerpanie miezd je k 31.12.2011 vo výške 280 980,97 € . Pri počte 4 4 stálych
zamestnancoch priemerný zárobok dosiahol hodnotu 557,50 €, čo je hlboko pod celoštátnym
priemerom. Platy zamestnancom neboli v roku 2012 upravované.
K mzdám sa viažu zákonné sociálne poistenia, ktoré dosiahli čerpanie vo výške 95 291,57
€. V zmysle vyššej kolektívnej zmluvy platíme poisteným zamestnancom na doplnkové
dôchodkové poistenie na náklady organizácie 2% z vymeriavacieho základu poistencov.
Celkové čerpanie za rok 2012 dosiahlo výšku 2 116,84 €.
Zákonné sociálne náklady, okrem tvorby soc. fondu vo výške 1,25 % z vymeriavacieho
základu miezd vo výške 3 085,26 € , predstavovali odchodné p. Šoltisovej, Dzúrikovej, Tóthovej, Turňovej, Kondášovej do starobného dôchodku vo výške 5 275 €. Na toto odchodné
sme nedostali od zriaďovateľa požadované finančné prostriedky, museli sme ich pokryť
z miezd, čo malo negatívny vplyv na výšku koncoročných odmien. Na úhradu nemocenského
počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca bolo vynaložených 916,14 € a príspevok
na stravu zamestnancov vo výške 14 590,05 €. Celkové zákonné soc. náklady k 31.12.2012
predstavujú sumu 23 866,45 €.
Dane a poplatky a ostatné náklady ( účet 53, 54, 56)
Čerpanie na týchto položkách predstavuje hodnotu 2 716,70 €. Sú to náklady na úhradu
dane z nehnuteľnosti (1 043,08 €), poplatky banky (206,20 €) , koncesionárske poplatky,
kolky a ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (1 4767,42 €).
Odpisy dlhodobého majetku ( účet 551)
Predstavujú hodnotu k 31.12.2012 v sume 14 074,80 € Odpisy novou metodikou účtovania
sú vedené zároveň v nákladovej aj výnosovej oblasti.
Ostatné rezervy (účet 553)
V zmysle nových pravidiel účtovania boli vytvorené z prevádzkovej činnosti na
nevyčerpané dovolenky a poistné roku 2012. Rezervy predstavovali výšku 7 994,96 €.
Pohľadávky (účet 374)
Na účte 374 evidujeme pohľadávky z nájmu vo výške 8 976,61 €.
38
-
z toho krátkodobé vo výške 1 400 €, týkajú sa firm y Maxim,s.r.o., ktorá na základe
splátkového kalendára znižuje svoje záväzky voči našej organizácii
z toho dlhodobé vo výške 5 576,61, týkajú sa firmy Panda Trade, ktoré sú vymáhané
exekučnou cestou.
Záväzky zo sociálneho fondu (účet 472)
- dlhodobý záväzok ( účet 472).
V roku 2012 bol tvorený soc. fond vo výške 1,25% zo súhrnu miezd zamestnancov
vo výške 3 085,26 €. Použitý SF bol na tieto účely:
- stravovanie zamestnancov
2 205,25
- poskytnuté návratné pôžičky zamestnancom
332,- príspevok na regeneráciu prac. sily - Bowling
15,- pri odchode do dôchodku
95,20
Rok 2011
2012
Stav k 1.januáru
1 090,56
0
Tvorba sociálneho fondu
3195,45
3 710,69
Čerpanie sociálneho fondu
4 286,01
3 095,45
0
615,24
Sociálny fond
Stav k 31.decembru
2. Finančné vyhodnotenie akcií väčšieho rozsahu
Názov podujatia:KOMUNIKÁCIA AKO ZÁKLADNÝ PRVOK KNIŽNIČNÝCH SLUŽIEB
Miesto a termín konania: Hlavná 48, september - december 2012
Názov podujatia
Komunikácia ako
základný prvok knižničných služieb
Účel
honoráre
cestovné
občerstvenie
Kanc.
potreby
Spolu
Grant
1 310
27,54
1 337,54
Spoluúčasť
65
8,71
Spolu
1 375
27,54
8,71
21,09
21,09
94,80
1 432,34
Názov podujatia: RANDEZ-VOUS S FRANCÚZSKOU LITERATÚROU
Miesto a termín konania: Hlavná 48, apríl - september 2012
Názov podujatia
RENDEZ-VOUS S
FRANCÚZSKOU
LITERATÚROU
Účel
cestovné
Propagačné
materiály
Ubytovacie
služby
Osobné
náklady
Spolu
39
Grant
62
158,21
Spoluúčasť
0
0
Spolu
62
158,21
52
0
52
1 700
154
1 854
1 972,21
154
2 126,21
Názov podujatia: TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
Miesto a termín konania: 26. marec - 1. apríl 2012
Názov podujatia
Besedy s autormi
Milan Kolcun, Tina van der Holland,
Peter Karpinský
Účel
Podujatia: Tréning pamäti, Dejiny Košíc
v dátach II.
Dionýz Dugas – Podoby svetla - vernisáž
SPOLU
Suma
150
Honoráre
Propagácia
150 €
Názov podujatia: NONSTOP LITERÁRNY MARATÓN
Miesto a termín konania: 29. - 30.5.2012
Názov podujatia
NONSTOP literárny maratón
Účel
propagácia
cestovné
ubytovanie
honoráre
poštovné
SPOLU
Grant
142,21
293,79
94
1 470
Spoluúčasť
127,22
2 000 €
127,22 €
II. Vyhodnotenie aktivít v oblasti investičnej činnosti
Stav, správa a ochrana majetku
Majetok KSK v správe Verejnej knižnice Jána Bocatia k 31.12.2012 bol evidovaný a
vedený v účtovníctve vo výške 874 345,48 €.
V€
Hmotný a nehmotný investičný majetok HIM a NIM
z toho: nehmotný investičný majetok-softvér
4 879,51
budovy
7 299,94
pozemky
306,21
dopravné prostriedky
12 690,90
stroje, prístroje, zariadenia
95 793,82
umelecké diela
4 736,77
drobný dlhodobý hmotný majetok
183 219,93
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
555 618,40
Obstaranie dlh. hmot.majetku-projektová dokum.
9 800,00
CELKOM evidovaný majetok
874 345,48
Objekt Hlavná 48.
Do správy prešiel objekt v r. 1987. Ukončenie rekonštrukcie v roku 1996. Pamiatková budova s certifikátom bezbariérovej budovy.
40
V roku 2012 prebehla rekonštrukcia priestorov – suterén, prízemie, podkrovie a dvor
v rámci projektu EHMK 2013- Otvorená zóna 4.
Stav ostatnej časti budovy:
 Kancelárske dvere sú rozsušené je potrebná na niektorých pracoviskách ich oprava, resp.
výmena za nové.
 Parkety v jednotlivých miestnostiach si vyžadujú opravu z dôvodu ich opotrebenia.
 Okná sú rozsušené, nepriliehajú, pri prívalových dažďoch steká voda do vnútra miestnosti.
 Vnútorné maľby, nátery sú pôvodné od r. 1995, nezodpovedajú hygienickým normám.
 Balkón nad vchodom do budovy je v havarijnom stave, môže dôjsť aj k jeho zrúteniu.
 Fasáda budovy je zatečená a potrebuje nový náter.
 Strop na pavlači 2. poschodie opadáva, presvitajú roksory – havarijný stav
V priebehu roka bol vyradený majetok neupotrebiteľných hnuteľných vecí z dôvodu
poškodenia, technického zastarania majetku nasledovne:
HIM 4 007,10 €
DHM 2 815,80 €
OTE
240,53 €
III. PRÍČINY PRETRVÁVANIA PRÍPADNÝCH NEDOSTATKOV
VKJB každoročne zaznamenáva pokles čitateľov. Ten má svoje objektívne príčiny, ktoré
súvisia s poklesom záujmu verejnosti o čítanie a uprednostňovanie moderných informačných
technológii najmä v radoch mládeže. Sú tu však aj iné príčiny:
 nepravidelné doplňovanie knižničného fondu, ktoré sa rieši z väčšej časti z grantu MK
SR až v 2. časti roka.
 zastaraný interiér pobočiek niektorých pracovísk a absencia výpočtovej techniky (P1,
P5, P13, P14)
 minimálna alebo žiadna finančná motivácia zamestnancov (osobné príplatky, odmeny)
Uvedené skutočnosti závisia od finančného príspevku zriaďovateľa a nie je v možnostiach
knižnice ich riešiť. V predchádzajúcich rokoch sme sa usilovali získať čo najvyššie príjmy
z prenájmov, postupne sme však v dôsledku rozhodnutia zriaďovateľa o nadbytočné priestory
prišli (predaj budovy na Nešporovej ulici, rekonštrukcia prízemia Barkóczyho paláca) a tým
aj o značné príjmy do rozpočtu.
41
I. Publikačná činnosť
a) Vydané publikácie
p.č
Názov
1.
Výročná správa VKJB za rok 2011
2.
Plán činnosti VKJB na rok 2012
3.
Knihovník č. 1/2012
4.
5.
6.
Podnázov
Počet strán
39 + prílohy
18
Časopis knižníc
východného Slovenska
Rozbor činnosti mestských
a obecných knižníc
okresu Košice - okolie za rok 2011
Rozbor činnosti verejných knižníc
V Košickom kraji za rok 2011
33
18
44 + prílohy
Časopis knižníc
východného Slovenska
Knihovník č. 2/2012
39
b) Publikačná činnosť pracovníkov
1. HARKABUSOVÁ, Anna – KREMLER, Tomáš. Kurzy v novom šate. In Knihovník,
2012, roč. 34, č. 1, s. 9.
2. CHMELÁROVÁ, Eva. Burza kníh v uličke remesiel. In Knihovník, 2012, roč. 34, č. 1,
s. 8.
3. CHMELÁROVÁ, Eva. E-kniha či klasika? Alebo ako listovať v e-knihe. In
Knihovník, 2012, roč. 34, č. 1, s. 27-28.
4. CHMELÁROVÁ, Eva. Nórsky obhajca Slovákov na Ružíne. In Knihovník, 2012, roč.
34, č. 2, s. 32-33.
5. CHMELÁROVÁ, Eva. Žánre na hran(i)e? In Knihovník, 2012, roč. 34, č. 2, s. 14-16.
6. DVOROVÁ, Agnesa. Knižnica Vás pozvala na Týždeň slovenských knižníc. In
Šačanské novinečky, 2012, roč. X, č. 2, s. 6.
7. KATOVÁ, Ľudmila – VARÍNSKY, Ľubomír. Mam krajše a znam lepše. In
Knihovník, 2012, roč. 34, č. 1, s. 23-26.
8. KATOVÁ, Ľudmila. Mestská knižnica Ajaccio. In Knihovník, 2012, roč. 34, č. 2, s.
21-23.
9. KATOVÁ, Ľudmila. Digitalizácia audiovizuálnych dokumentov. In Knihovník, 2012,
roč. 34, č. 2, s. 34-36.
10. KATOVÁ, Ľudmila. Už viem, kam mám ísť. In Knižnica, 2012, roč. 13, č. 5, s. 24-25.
I
11. KREMLER, Tomáš – HARKABUSOVÁ, Anna. Kurzy v novom šate. In Knihovník,
2012, roč. 34, č. 1, s. 9.
12. KERNEROVÁ, Klára. Košický literárny maratón. In Knihovník, 2012, roč. 34, č. 1, s.
11-12.
13. KERNEROVÁ, Klára. Tipy z Francúzska. In Knihovník, 2012, roč. 34, č. 1, s. 15-16.
14. KERNEROVÁ, Klára. Čitateľ – môj nepriateľ ? : Je náš čitateľ náš pán? In Knižnica,
2012, roč. 13, č. 2, s. 30-31.
15. KERNEROVÁ, Klára. Rendez-vous s francúzskou literatúrou. In Knižnica, 2012, roč.
13, č. 3, s. 32.
16. KERNEROVÁ, Klára. Moje čitateľské zážitky : (s francúzskou literatúrou). In
Knižnica, 2012, roč. 13, č. 4, s. 46-48.
17. KERNEROVÁ, Klára. Historický región – ústredný motív cezhraničnej spolupráce :
cezhraničná spolupráca knižníc Košice-Miškovec. In Knižnica, 2012, roč. 13, č. 6, s.
32-35.
18. LUKÁČOVÁ, Alena. Okienko do knižnice. In KVaPka, 2012, roč. 15, č. 2, s. 6.
19. OLEXÁKOVÁ, Helena. Čitateľský tábor v Barci. In Barčiansky súčasník, 2012, roč.
XXIII, č. 3, s. 7.
20. OLEXÁKOVÁ, Helena. Čítajme si 2012 – celoštátny čitateľský maratón v Barci. In
Barčiansky súčasník, 2012, roč. XXIII, č. 2, s. 8.
21. ONDREJŠÍK, Tomáš: Rukopisné diela Jána Zinnera. In Knihovník, 2012, roč. 34, č. 2,
s. 28-31.
22. ONDREJŠÍK, Tomáš. Libri incogniti – Knihy nespoznané. Košice : VKJB, 2012. 20
s.
23. ŠIMKO, Ján. Sándor Márai: Bejbi alebo prvá láska. In Knihovník, 2012, roč. 34, č. 1,
s. 13-14.
24. ŠIMKO, Ján. Vatikánska knižnica. In Knihovník, 2012, roč. 34, č. 1, s. 17-18.
25. ŠIMKO, Ján. Oživené príbehy 2012. In Knihovník, 2012, roč. 34, č. 2, s. 11-13.
26. ŠIMKO, Ján – Rausch, Martin. Prekonal nechuť k čítaniu. In Knihovník, 2012, roč. 34,
č. 2, s. 17.
27. ŠIMKO, Ján. M. Hvorecký : Naum / M. Benetti: Smrť a iné prekvapenia. In
Knihovník, 2012, roč. 34, č. 2, s. 19-20.
28. ŠIMKO, Ján. Obecná knižnica : Oživené príbehy. In Bohdanovčan, 2012, roč. 5, č. 4,
s. 11.
II
29. TOMČÍKOVÁ, Ivana. Mnoho príbehov jednej knihy. In Knihovník, 2012, roč. 34, č.
1, s. 10.
30. TOMČÍKOVÁ, Ivana. Bravúrny umelec s pajesmi. In Knihovník, 2012, roč. 34, č. 1, s.
14.
31. TOMČÍKOVÁ, Ivana. Christopher Mc Dougall: Stvorení pre beh. In Knihovník, 2012,
roč. 34, č. 2, s. 18.
32. ZAVOCKA, Alena. P. G. Wodehouse: Dívka v modrém. In Knihovník, 2012, roč. 34,
č. 1, s. 13.
33. ZAVOCKA, Alena. KOLIK. In Knihovník, 2012, roč. 34, č. 1, s. 19-20.
34. ZAVOCKA, Alena – GARAN, Pavol. Na prózu sa neviem skoncentrovať.
Knihovník, 2012, roč. 34, č. 1, s. 20-22.
In
35. ZAVOCKA, Alena. KOLIK na pláži. In Knihovník, 2012, roč. 34, č. 2, s. 27.
36. ZAVOCKA, Alena. Veronika Šikulová: Miesta v sieti. In Knihovník, 2012, roč. 34, č.
2, s. 18-19.
37. ZAVOCKA, Alena - Ľubia „Lju“ Mesárošová. Ľubica „Lju“ Mesárošová. In
Knihovník, 2012, roč. 34, č. 2, s. 24-26.
38. ZAVOCKA, Alena. Les jeux charmants. In Knihovník, 2012, roč. 34, č. 2, s. 37.
III
c) Porady a semináre – účasť pracovníkov
2. 2. 2012 - Zasadnutie výboru Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov, Štátna
vedecká knižnica v Košiciach
Účastník: Ján Šimko
15.2.2012 - Porada bibliografov regionálnych knižníc KSK, ZKGZ Michalovce
Účastníci: PhDr. Klára Kernerová, Mgr. Gabriela Nagyová, Mgr. Peter Anna
23.2.2012 - Informačný deň pre zamestnávateľov- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny,
Košice
Účastníčka: Kolarčíková
14.3.2012 - Školenie o ochrane osobných údajov, Košice
Účastníčka: Kolarčíková
15.3.2012 - Zmeny v účtovníctve organizácii štátnej správy a samosprávy od 1.1.2012, Košice
Účastníčky: Kolarčíková, Vargová
25. 4. 2012 - seminár k Novele zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite, Košice
Účastníčka: Kolarčíková
20.6.2012 - Zasadnutie Koordinačnej rady SNK pre bibliografickú činnosť v SR, Slovenská
národná knižnica Martin
Účastníčka: Mgr. Gabriela Nagyová
10.-11.9.2012 - Dni vedeckých knižníc 2012, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity,
Prešov
Účastníčka: Mgr. Gabriela Nagyová
19. 9. 2012 - Detská kniha v Košiciach – Košice v detskej knihe : 10. celoslovenský seminár
bibliografov, Knižnica pre mládež mesta Košice, Košice
Účastníčka: Mgr. Gabriela Nagyová
25. - 26. 9. 2012 - 2. konferencia hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov,
Ružomberok
Účastníčka: Ľudmila Katová
8. - 9. 10. 2012 - Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2012, Knižnica
P. O. Hviezdoslava Prešov
Účastníci: PhDr. Klára Kernerová, Mgr. Gabriela Nagyová
25. 10. 2012 - Nebojme sa Open source systémov, FK UPJŠ Košice
Účastník: Ján Šimko
29. - 30.10.2012 - Stretnutie mladých historikov II., Univerzita P.J. Šafárika Košice
Účastník: Mgr. Tomáš Ondrejšík
IV
9.11.2012 - Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí - konferencia. Prešov.
Účastník: Mgr. Štefan Kolivoško
16. 11. 2012 - Zasadnutie výboru Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov, Štátna
vedecká knižnica v Košiciach
Účastník: Ján Šimko
6.11.2012 - Školenie o ochrane osobných údajov, Košice
Účastníčka: Ing. Keresztessy
10.12.2012 - Účtovná závierka k 31.12.2012 v rozpočtových a príspevkových organizáciách
zriadených vyšším územným celkom, Košice
Účastníčka: Kolarčíková
12.12.2012 - Školenie "Virtuálnej aukčnej siene PROe.biz", Rožňava
Účastníčka: Kolarčíková
13. 12. 2012 – Podujatie Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov, Štátna vedecká
knižnica v Košiciach
Účastníci: Ján Šimko, Mgr. Eva Chmelárová
14.12.2012 - Seminár ISCP 1-04 - Trexima, Košice
Účastníčka: Ing. Keresztessy
17.12.2012 - Nový zákonník práce od 1.1.2013, Košice
Účastníčka: Ing. Keresztessy
V
II. Prehľady aktivít
a) podujatia pre verejnosť
Čo je mesto?
prednáška a beseda
31.1.
16:00
Ľudské práva
v rozvojovej
spolupráci
beseda
15. 2.
16:00
Ako zvládať stres
Prednáška
22. 2.
14:00
16:00
8.3.
16:00
marec
29. 3.
17:00
2. 4.
16:00
18.4.
16:00
25. 4.
16:00
26.4.
16:00
17. 5.
16:00
Pavol „Hirax“
Beseda
Baričák
Už viem, čo budem Literárno-hudobné
popoludnie
čítať
Týždeň slovenských
Rôzne formy
knižníc
Dejiny Košíc
Prezentácia knihy
v dátach II.
„Pasovačka“ gýča
prednáška a beseda
s umením
Beseda s Michalom
Beseda
Dlouhym
O psychoterapii
Francois Villon
Testament
Pre teba, moja
láska
Prednáška
Prednes
Prednes J. Préverta
Beseda o meste v literatúre a
umení
Beseda a výstava
o najchudobnejších krajinách
sveta
Hviezdoslavova 5
50
Hviezdoslavova 5
40
Prednáška z cyklu Psychiatria
všedného dňa
Hlavná 48
50
Beseda so známym
slovenským autorom
Hviezdoslavova 5
-
Čítanie z diel českých autorov
Hlavná 48
50
Český spolok
-
Dejepisný spolok,
Fotoklub NOVA
50
Dejepisný spolok
Besedy, výstavy, prezentácie,
exkurzie
Prezentácia knihy Štefana
Eliáša
Beseda o gýči v literatúre a
umení
Stretnutie so známym českým
autorom
Prednáška z cyklu Psychiatria
všedného dňa
Poeticko-hudobný večer
v rámci projektu Rendez-vous
Poeticko-hudobný večer
v rámci projektu Rendez-vous
VI
Všetky pracoviská
Hlavná 48
Hviezdoslavova 5
50
Hlavná 48
50
Hlavná 48
50
Hlavná 48
50
Hlavná 48
50
Slovak Aid,
Dvojfarebný svet
o.z., MVRO
ODOS,
I. psychiatrická
klinika UNLP
Slovensko-český
klub v SR
ODOS,
I. psychiatrická
klinika UNLP
Francúzska
aliancia, EHMK
Francúzska
aliancia, EHMK
Cieľová
skupina
Príjmy
16:00
Spoluorganizátor
Náklady
19. 1.
miesto
konania
Stručný opis
Počet
účinkujúcich
forma
Počet
účastníkov
Názov
Kapacita
miesta
čas
Košice - mesto
Termín
Okres
Najvýznamnejšie podujatia pre verejnosť 2012
Široká
verejnosť
50
4
0
0
Široká
verejnosť
150
3
5
0
Široká
verejnosť
40
1
0
0
95
1
15
0
45
5
2,95
0
680
14
150
0
26
5
0
0
26
4
0
0
55
2
36
45
43
2
0
0
45
3
18
0
46
3
59
0
Široká
verejnosť
Široká
verejnosť
Široká
verejnosť
Študenti,
verejnosť
Široká
verejnosť
Široká
verejnosť
Široká
verejnosť
Široká
verejnosť
Široká
verejnosť
Literárny maratón
2012
Nonstop čítanie
5. 6.
16:00
Stretnutie so
spisovateľkami
Besedy
21. 6.
17:00
Ivana Ondrová
Beseda
21.6.
17:00 Francúzsky šansón Hudobný podvečer
11.9.
16:00
27. 9.
18:00 Les jeux charmants Umelecký prednes
10.10.
17:00
18.10
16:00
19.11.
Archeologické
nálezy v uličnej sieti
Päť mesiacov
autonómie
Prednáška
Prednáška
Už viem, čo budem Literárno-hudobné
popoludnie
čítať
Tvorivá dielňa
Nové trendy
16:00
a prednáška
v aranžovaní kvetín
Beseda so spisovateľkou
Široká
verejnosť
173
11
215
0
82
4
0
0
22
1
0
0
Francúzska
aliancia, EHMK
Široká
verejnosť
Široká
verejnosť
Široká
verejnosť
Široká
verejnosť
Široká
verejnosť
42
4
29
0
40
2
16,30
0
73
4
98,50
0
38
3
0
0
48
5
10
40
19
1
0
0
Široká
verejnosť
47
1
0
0
Pozvaní
hostia
57
9
50
0
Široká
verejnosť
42
2
0
0
Spoluorganizátor
Hviezdoslavova 5
-
Jazzova sekce
Praha, EHMK
Hemerkova 39
-
Hviezdoslavova 5
50
Hlavná 48
50
miesto
konania
Stručný opis
Prezentácia literatúry a umenia
prostredníctvom hlasného
čítania
Besedy s Evitou Urbaníkovou
a jej hosťkami
Príjmy
10:00
10:00
Náklady
29. -30. 5.
Cieľová
skupina
Počet
účinkujúcich
forma
Kapacita
miesta
Názov
Poeticko-hudobný večer
v rámci projektu Rendez-vous
Prednáška o nálezoch
v uliciach Košíc
Večer slova a hudby s Jánom
Štrasserom
Hlavná 48
Hlavná 48
Okres
čas
Košice - mesto
Termín
Počet
účastníkov
Najvýznamnejšie podujatia pre verejnosť 2012
Dejepisný spolok
50
Prednáška z novších dejín
Hlavná 48
40
Čítanie z diel českých autorov
Hlavná 48
40
Prednáška a ukážky prác
Hlavná 48
40
50
21.11.
16:00
Arteterapia
Prednáška
Prednáška z cyklu Psychiatria
všedného dňa
Hlavná 48
22.11.
10:00
Oživené príbehy
2012
Súťaž
Vyhodnotenie regionálnej
súťaže
Veľká Ida
Košice
- okolie
-
12. 12.
17:00 Literárne stretnutie
Beseda
Stretnutie s regionálnou
autorkou Tinou Van der
Holland
Hemerkova 39
Košice
- mesto
50
VII
Francúzska
aliancia, EHMK
Ústav pamäti
národa, Dejepisný
spolok
Český spolok
Slovenský zväz
záhradkárov
ODOS,
I. psychiatrická
klinika UNLP
Obec Veľká Ida
Široká
verejnosť
Široká
verejnosť
Široká
verejnosť
Náklady
Príjmy
40
ZSF
162
15
10
0
40
-
142
3
10
0
Výstava Dionýza Dugasa
40
-
154
3
10
0
Výstava Martina Mlynariča
40
-
137
4
10
0
40
Východoeurópsky dom
fotografie
146
3
32,50
0
40
-
220
3
16
0
Výstava Stanislava Tůmu
40
Český spolok v Košiciach
České centrum Bratislava
192
3
10
0
Členská výstava fotoklubu
NOVA
40
-
182
3
10
0
Výstava Teodora Andreasa
40
-
146
3
10
0
36. výstava umeleckej
fotografie
Prezentácia tvorby
slovenských fotografov
16.2. - 16.3.
16:30
Kontemplácie
Výstava Igora Šimka
26.3. – 20.4.
16:30
9.5. - 7.6.
16:30
Podoby svetla
Fotografie
2005 - 2011
14.6. - 12.7.
16:30
Lacandona...prchavé
momenty prírody
30.8. - 27.9.
16:30
Brightonians
Výstava Antona Bašu
2.10. - 30.10.
16:00
ARCHITECTURA
POETICA
12.11. - 6. 12.
16:30
NOVA 2012
12.12. - 4.01.
16:30 Moje vnímanie krásna
Výstava Ivonne Hop
* uvedený časový údaj udáva začiatok vernisáže v deň sprístupnenia výstavy verejnosti
VIII
Široká verejnosť
-
Košice
11.1. - 9.2.
Výstava
Stručný opis
Cieľová
skupina
Kapacita
miesta
Počet
účinkuj
úcich
Názov
Okres
Počet
účastníkov
Čas*
Miesto
konania
Spoluorganizátor
Termín
Hlavná 48, Košice
Forma
Fotogaléria NOVA
b) Knižničné ukazovatele
Základné knižničné ukazovatele
Kód
Ukazovateľ
501
501.01
504
504.01
506
508
510
510.01
510.02
521
540
620
612
620
621
622
625
636
637
Celkový stav knižničného fondu
Náučná literatúra celkom
z toho pre deti
Beletria
z toho pre deti
Špeciálne dokumenty
Počet kniž. jednotiek. na 1 čit.
Obrat KF z absenčných výp.
Prírastky spolu
z toho: knihy
- špeciálne dokumenty
- kompaktné disky
- CD ROM
- hudobniny
- mg. kazety
Kúpa domáca
Sponzori
Dary
Iné
Úbytky
Počet registrovaných čitateľov
% čitateľ. z počtu dospelých obyv.
Výpožičky spolu
Výpožičky absenčné
Výpožičky prezenčné
Výpožičky absenčné odborná literatúra
pre dospelých
Počet celkových výpožičiek na jedného
dospelého obyvateľa
% výpožičiek odbornej literatúry pre
dospelých z celkových absenčných
výpožičiek
Vzdelávacie a spoločenské podujatia
Metodické návštevy
Edičná činnosť
Skutočnosť
2011
303 643
131 942
2 641
171 701
4888
16 197
26,93
1,19
4 600
4 417
2
14
3
0
164
2391
418
1 696
95
7 884
Plán
2011
Skutočnosť
2012
295 536
129 607
2 690
165 929
4 983
16 456
28,20
1,15
4 959
4 483
10
414
0
52
0
2 612
469
1 377
501
12 666
11 274
5,65
546 110
362 390
183 480
12 130
10 477
5.10
519 639
342 299
177 340
386 500
57 231
54 376
2,74
2,53
15,77
15,88
303
79
6
326
74
6
Počet dospelých obyvateľov Košíc, počnúc od 15 roku života (vrátane), bol 205 343
(najnovší údaj je k 31. 12. 2011, podľa Krajskej správy štatistického úradu SR v Košiciach).
IX
Štatistický prehľad o prírastkoch knižničného fondu
kn.j
VOC
MOC
1 283
9 851 €
14 394 €
469
3 566 €
10 847 €
4 940 €
14 868 €
55
0€
0€
9 273 €
431 €
Iné
Spolu
446
4 959
0€
24 264 €
3 793 €
47 698 €
Beletria pre dospelých
2 928
15 512 €
729 €
27 557 €
1 376 €
84
7 206 €
358 €
13 897 €
645 €
480
458 €
4 223 €
Spolu
4 959
24 264 €
47 698 €
Jazyk slovenský
4 017
22 177 €
36 731 €
477
5 350 €
243 €
Kúpa (VKJB, VÚC)
Sponzori
Grant MK SR, Grant kultúrne poukazy
1 329
Dar
1 377
Náhrady
Beletria pre deti
200
NL pre dospelých
1 267
NL pre deti
Špeciálne dokumenty
maďarský
46
1 945 €
0€
anglický
301
137 €
3 503 €
118
4 959
6€
24 264 €
1 871 €
47 698 €
český
iný
Spolu
Štatistický prehľad o úbytkoch KF - tematicky
kn. j
Beletria pre dospelých
8 793
Beletria pre deti
105
MOC
10 908 €
383 €
NL pre deti
34
8 924 €
128 €
Špeciálne dokumenty
10
40 €
12 666
20 382 €
kn. j.
9 712
MOC
11 487 €
202
918 €
0€
NL pre dospelých
3 724
Spolu
Dôvod vyradenia
poškodená
nedobytná
delimitovaná
0
zastaraná
46
nahradená
63
uhradená
41
chýbajúca
2 155
111 €
7 079 €
447
412 €
v databáze LIBRIS
12 666
20 382 €
Klasicky evidované
Spolu
0
12 666
0€
20 382 €
multiplikát
X
83 €
293 €
Preprí.
Nahrad.
Vým.
Dar
Met
0
0€
0
0€
0
0€
0
0
0
1
1
0€
Kat
0
0
0
0
1
1
0
0
0€
0€
0
0
0€
0€
0
P7S
0€
0€
0
0
0
26
26
0€
0€
Št
25
367 €
30
470 €
0
0€
0
0
0
5
60
837 €
Rz
16
135 €
11
157 €
0
0€
2
0
0
100
129
292 €
Hd
85
483 €
22
196 €
31
304 € 400
2
0
66
606
982 €
P20
8
8
79
79
61 €
534 €
0
P14
48 €
555 €
109 €
2 582 €
504 €
814 €
130
Kúpa
Pob
kn.j.
Grant
VOC
P13
65
P11
102
P7
176
P5
43
P2
100
P1
Ck
kn.j.
sponz
VOC
82
1 341 €
397 €
206
122
51
783 €
352 €
533
1 283
35
kn.j.
VOC
198
594 €
973 €
0
1 618 €
222 €
0
kn.j.
VOC
0€
1 500 €
0
0
0
7
23
0
3
0
17
376
0€
0€
0
0
0
10
157
0
4
0
59
295
0€
300 €
18
16
0
132
548
0
4
0
136
263
1
0
0
11
406
7
1
0
87
234
2 989 €
1 030 €
17
25
1
719 1834
8 774 €
3 573 € 445
55
1
1 377 4959
24 264 €
0
45
Spolu
172
65
933 €
488 €
23
1 279 €
190 €
4 172 €
539
4 602 €
0
0€
9 951 €
1 329
10 847 €
469
1 098 €
1 786 €
2 959 €
826 €
SPONZORI
Meno sponzora/názov organizácie
p. Kelbel P2
MÚ MČ Košice - Šaca P14
Sponz. HuO
MÚ MČ Košice - Barca P5
Čitatelia P1
Spolu
suma
1 279 €
1 500 €
304 €
300 €
190 €
3 573 €
účel použitia
Nákup knižničného fondu
PROJEKTY
Názov
Knižnica - vstupná brána
do sveta kníh
Rendez-vous s...
(francúzskou poéziou)
Komunikácia ako základný
prvok knižničných služieb
Literárny maratón 2012
Libri incogniti
Kultúrne poukazy
Spolu
Poskytovateľ
grantu
Suma
MK SR
10 000 €
nákup knižničného fondu
MK SR
- EHMK 2013
2 000 €
literárno-hudobné pásma
MK SR
1 505 €
vzdelávanie zamestnancov
2 000 €
nonstop čítanie a podujatia
1890 €
847 €
18 242 €
propagačný materiál
nákup knižničného fondu
MK SR
- EHMK 2013
Terra incognita
MK SR
XI
účel použitia
Prehľad základných ukazovateľov o činnosti podľa jednotlivých pracovísk za rok 2012
Počet návštevníkov
Absenčné výpožičky
Prezenčné výpožičky
Čitatelia
0
0
0
0
18
57632
19
58109
0
28 350
3 261
3 261
0
77262
12880
0
0
263
911
0
0
3943
3446
0
0
0
0
0
0
7566
1749
335
945
0
0
0
980
3587
1 659
3 357
0
0
0
13450
12216
3 481
1 690
0
0
0
0
3203
186
352
3 434
0
0
0
5808
14209
338
754
3 156
0
0
0
8149
13336
12 180
0
1 205
1 258
0
0
0
0
3912
1 094
7 906
1 212
4 751
1 004
0
0
0
2531
7514
15
37
13
60
10
0
0
0
19
84
54 376
226 277
3 536
14 899
43 467
4 172
3 261
0
177340
134245
6
5 717
7
216201
8
175 000
9
158 569
10
40 659
11
114910
12
698
13
2 302
0
0
0
0
0
0
105612
32 000
28 350
0
0
0
260
251
249
0
98
347
6116
2 200
2 173
2 173
0
0
0
0
0
0
0
7566
0
0
0
0
Pobočka č.1-Mier
450
401
384
43
49
433
13802
14 000
12 822
820
10 668
54
Pobočka č.2-KVP
950
939
957
306
155
1 112
38044
25 000
24 594
1 738
17 344
496
Pobočka č.5-Barca
330
329
339
237
12
351
11045
10 200
11 045
707
4 629
539
Pobočka č.7-Biely dom
1 200
1160
1103
109
181
1 284
51912
48 000
46 104
4 541
37 591
Pobočka č.11- Nad jazerom
1 100
1083
1071
321
51
1 122
35591
27 500
27 442
2 182
21 012
Pobočka č.13- Furča
600
580
568
118
28
596
15090
16 500
15 090
447
Pobočka č.14- Šaca
720
706
648
399
12
660
18503
16 500
15972
Pobočka č.20- Poľov
40
24
11
6
4
15
157
1 100
138
11 650
11274
10527
1809
1 110
11 637
519639
368 000
342 299
Čitáreň
Hudobné oddelenie
Regionálna študovňa
SPOLU
XII
z toho deti
Elektronické
vrátane digitálnych
5
520
Centrálna požičovňa
2012
z toho
audiovizuálne
Odborná literatúra
pre deti
4
270
2011
Špeciálne
dokumenty
Krásna literatúra
pre dospelých
3
5197
Plán
2012
Výpožičky
periodík
Plán absenčných
výpožičiek
2
5801
PRACOVISKO
Krásna literatúra
pre deti
Výpožičky SPOLU
absenčné + prezenčné
1
6 000
Skutočnosť
Odborná literatúra
pre dospelých
Spolu stĺpce
3+5
zo stĺpca 7
Používatelia z iných
pracovísk
v tom
Výpožičky
absenčné
súčet
stĺpcov
10+11
+12+13
+14
14
15
16
17
Názov:
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Výročná správa 2012
Spracoval:
kolektív vedúcich pracovníkov knižnice
Kompletizácia
a úprava:
Ján Šimko
Zodp. redaktorka:
PhDr. Klára Kernerová
Vydala:
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Rok vydania:
2013
Náklad:
20
Počet strán:
41 + prílohy
Download

Výročná správa VKJB - rok 2012 - Verejná knižnica Jána Bocatia