Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
PLÁN ČINNOSTI
2013
JANUÁR 2013
OBSAH
I. ÚVOD
.......................................................
1
Ťažiskové úlohy
.......................................................
2
1. Knižničné fondy
.......................................................
3
2. Knižničné Služby
.......................................................
5
3. Vzdelávacie a kultúrne podujatia
.......................................................
7
3.1 Podujatia pre verejnosť
.......................................................
7
3.2 Odborné podujatia pre knihovníkov
.......................................................
10
1. Bibliografická činnosť
.......................................................
11
1.1 Regionálne oddelenie
.......................................................
11
2. Metodická činnosť
.......................................................
12
2.1 Košický kraj
.......................................................
12
2.2 Okres Košice - okolie
.......................................................
13
IV. PROGRAMY A PROJEKTY
.......................................................
15
V. SPOLUPRÁCA
.......................................................
16
VI. HOSPODÁRENIE
.......................................................
17
Návrh rozpočtu 2013
.......................................................
18
Plán základných ukazovateľov
.......................................................
20
Najvýznamnejšie plánované podujatia
.......................................................
21
II. HLAVNÁ ČINNOSŤ
III. REGIONÁLNA ČINNOSŤ
PRÍLOHY
I. ÚVOD
Plán činnosti Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach vychádza z dosiahnutých
výsledkov v predchádzajúcom roku, zohľadňuje úlohy Stratégie rozvoja kultúry KSK,
Štandardizáciu regionálnych knižníc - strategický materiál ako aj skutočnosť, že Košice sú
Európskym hlavným mestom kultúry 2013. Napriek nepriaznivým ekonomickým
podmienkam sa budeme usilovať o zachovanie dosiahnutej úrovne knižničných služieb,
uspokojivo reagovať na meniace sa podmienky v spoločnosti a na požiadavky individuálnych
používateľov a rôznych komunít.
Pozornosť sa sústredí predovšetkým na zabezpečenie týchto hlavných úloh:

Ukončenie prístavby knižnice a jej sprístupnenie na Hviezdoslavovej 5 (Ostrov
kultúry - Otvorená zóna 5)

Ukončenie a sprístupnenie zrekonštruovaného nádvoria Barkóczyho paláca na
Hlavnej 48 (Ostrov kultúry - Otvorená zóna 4)

Vypracovanie algoritmu chodu knižnice a poskytovania služieb centrálnej požičovne
v súvislosti so sprístupnením prístavby na Hviezdoslavovej ulici č.5“

Implementácia moderného knižnično-informačného systému Clavius a jeho uvedenie
do rutinnej prevádzky

Podpora projektu Košice EHMK 2013 multifunkčným využitím „ostrovov kultúry“
pre najširšiu verejnosť
Vedenie knižnice sa bude usilovať o vytváranie takých materiálno-technických,
psychohygienických a vzdelávacích podmienok, aby knižnica svojimi službami vedela
pohotovo reagovať na požiadavky vedomostnej spoločnosti. Chceme budovať dobre
fungujúcu dynamickú inštitúciu, ktorá bude schopná poskytovať služby, ktoré sa od nej
očakávajú v 21. storočí. To znamená kvalitne doplňovať a spracovávať knižničný fond,
poskytovať informácie nielen vo vlastnom fyzickom priestore, ale tiež vo vzdialených
databázach. Sprostredkovávaním čítania, poskytovaním relevantných informácií i kultúrnovzdelávacím programom, chceme prispieť ku skvalitneniu života obyvateľov Košíc.
Plánujeme permanentne posilňovať regionálne aktivity s cieľom poskytovať kvalitné
informácie čo najširšiemu okruhu záujemcov o túto tému. Pripravíme prezentácie
regionálnych autorov a budeme pokračovať v monitorovaní tlače s cieľom budovať databázu
o spoločenskom, ekonomickom a kultúrnom potenciáli regiónu. V rámci kraja a okresu
Košice - okolie bude knižnica zabezpečovať úlohy v oblasti metodickej a vzdelávacej
činnosti.
PhDr. Klára Kernerová
riaditeľka knižnice
Ťažiskové úlohy
1. Vypracovať a v praxi zrealizovať algoritmus chodu knižnice a služieb Centrálnej
požičovne v zmysle projektu „Ostrov kultúry - Otvorená zóna 5 Hviezdoslavova ulica
č. 5“
2. V rámci informatizácie knižnice a skvalitnenia služieb implementovať moderný
knižnično-informačný systém Clavius. Po skúšobnej prevádzke systému uviesť ho do
rutinnej prevádzky.
3. Napriek nepriaznivým ekonomickým podmienkam vyvinúť všestranné úsilie
zamerané na plnenie kvantitatívnych ukazovateľov knižničných služieb v súlade
s prijatými Štandardami regionálnych knižníc - strategickým materiálom.
4. Špecifickými knižničnými formami šíriť informácie o regióne o jeho prírodných a
kultúrnych hodnotách, folklórnych tradíciách, hospodárskom a spoločenskom živote.
5. Obsahovo a organizačne pripraviť Týždeň slovenských knižníc - besedy s autormi,
besedy o knihách, prednášky, prezentácia autorov, exkurzie a výstavy na všetkých
pracoviskách služieb. Popri tradičných účastníkoch usilovať o získanie ďalších skupín
spoločnosti.
6. Popularizovať knihy a čítanie vo verejnosti prostredníctvom literárnych projektov.
Zapojiť sa do 10. ročníka medzinárodného Nonstop čítania - literárneho maratónu.
Inovovať sprievodné akcie tak, aby sa do nich aktívne zapojil čo najväčší počet
účastníkov
7. Podporiť kultúrny projekt Košíc- EHMK 2013 programom sprievodných podujatí pre
širokú verejnosť v rámci Ostrovov kultúry - Otvorené zóny č.4 a 5.
8. Upevniť regionálne pôsobenie
knižnice prostredníctvom aktivít regionálneho
oddelenia a vzdelávacími podujatiami organizovanými pre knižnice Košického
samosprávneho kraja. Uskutočniť 7. ročník súťaže Oživené príbehy v okrese Košice okolie.
9. Racionálnym a úsporným vynakladaním finančných prostriedkov zabezpečiť chod
knižnice tak, aby bola zachovaná kvalita poskytovaných služieb obyvateľom. Usilovať
o postupné vylepšovanie materiálno-technického vybavenia pracovísk a súčasne
zabezpečiť hospodárenie s vyrovnaným rozpočtom.
10. Rozšíriť automatizáciu knižničných služieb na ďalšie pracoviská - čitáreň, hudobné
oddelenie a na pobočky knižnice na sídlisku Dargovských hrdinov a v Šaci.
2
II. HLAVNÁ ČINNOSŤ
1. Knižničné fondy
1. Systematicky sledovať akvizičné zdroje, monitorovať výpredaje knižných titulov v
kamenných i internetových predajniach a antikvariátoch a získavať nových knižných
distribútorov, ktorí poskytujú výhodné podmienky pre knižnice.
Termín: priebežne
Zodp: Chmelárová
2. V zmysle zásad akvizičnej politiky VKJB a Pravidiel akvizičnej komisie zabezpečovať
nákup knižničných fondov z prostriedkov KSK, vlastnej činnosti knižnice, dotačných
systémov MK SR, sponzorských príspevkov jednotlivých mestských častí a iných
zdrojov.
Termín: priebežne
Zodp: Chmelárová
3. Realizovať pravidelné stretnutia akvizičnej komisie s dvojmesačnou periodicitou.
Termín: priebežne
Zodp: Chmelárová
4. Menne a vecne spracovávať nové prírastky knižničného fondu, priebežne dopĺňať
nakladateľské údaje do príslušných polí databázy Libris k titulom, ktoré boli prírastkované
pred rokom 1991 (retro) a vkladané do databázy v skrátenom popise.
Termín: priebežne
Zodp: Popovičová
5. Opravovať duplicity v heslách a nájdené nedostatky v centrálnej databáze Libris.
Pokračovať v príprave databázy Libris na konverziu do nového softweru Clavius.
Termín: priebežne
Zodp: Popovičová, Tamášová
6. Pokračovať v dodatočnom heslovaní odbornej literatúry (retro).
Termín: priebežne
Zodp: Popovičová
7. V spolupráci s odd. Centrálnej požičovne vkladať v databáze Libris – v poli vydanie,
entita stavací znak - cutterizačné znaky pri fondoch beletrie, okrem kníh, ktoré sú radené
žánrovo-tematicky.
Termín: priebežne
Zodp: Chmelárová
3
8. Zrealizovať revíziu knižničného fondu študovne Centrálnej požičovne.
Termín: tretí štvrťrok 2013
Zodp: Tamášová, ved. pracoviska
9. Pripraviť projekt na získanie grantu z dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v podprograme 2.5 - akvizícia knižníc.
Termín: podľa termínu vyhlásenia
Zodp: Chmelárová
10. Realizovať pravidelné mesačné burzy v Centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej ulici.
Termín: február-december 2013
Zodp: Tamášová, Chmelárová
11. Pravidelne aktualizovať informácie o knižných novinkách v rubrike „Knižné novinky“
na webovej stránke knižnice a informácie o dianí v Centrálnej požičovni v rubrike
„Aktuality“. Pravidelne aktualizovať údaje v on-line katalógu knižnice.
Termín: týždenne
Zodp: Chmelárová
12. V rámci ochrany knižničného fondu – označovať knižničné jednotky vlastníckymi
pečiatkami, baliť knihy do ochranných fólií.
Termín: priebežne
Zodp: Tamášová
13. V spolupráci s útvarom knižnično-informačných služieb zabezpečiť príjem, výber a
spracovanie darovaných kníh. Priebežne ozdravovať fond výmenou poškodených kníh
za identické knihy z darov resp. výmenu starších vydaní za novšie.
Termín: priebežne
Zodp: Tamášová
14. Priebežne realizovať retro spracovanie starších audiovizuálnych dokumentov a revíziu
predmetových hesiel hudobnín a AVD v elektronickom katalógu knižnice.
Termín: január - marec 2013
Zodp: Katová
4
2. Knižničné služby
Kvantitatívne ukazovatele
Plán čitateľov: 10 970
Plán absenčných výpožičiek: 352 500
Obsahové úlohy
1. Vypracovať algoritmus výpožičného systému v súvislosti so sprístupnením
novopostavenej časti centrálnej požičovne. Realizovať skúšobnú prevádzku výpožičného
procesu a plynulý prechod zo skúšobnej do rutinnej prevádzky.
Termín: apríl 2013
Zodp: Harkabusová
2. Vzhľadom na implementáciu nového knižničného - informačného systému Clavius,
zaškoliť pracovníkov centrálnej požičovne a pobočiek pre prácu v tomto systéme.
Termín: marec 2013
Zodp: Harkabusová
3. Poskytovať kvalitné a účinné knižničné, informačné, bibliografické a konzultačné služby
návštevníkom knižnice, ale aj najširšej verejnosti.
Termín: stály
Zodp.: Kolivoško
4. Konštituovať
knižnicu ako miesto pre poskytovanie informácii, dokumentov a
popularizáciu čítania, tiež ako miesto stretávania sa rôznych záujmových skupín.
Termín: stály
Zodp.: Harkabusová, Kolivoško
5. Naďalej skvalitňovať klasické a internetové služby a tým prispieť k stabilizácii počtu
používateľov na jednotlivých miestach obsluhy.
Termín: počas celého obdobia
Zodp.: Harkabusová, Kolivoško,
vedúci jednotlivých pracovísk
6. Venovať zvýšenú pozornosť novo zapísaným používateľom, individuálne ich
oboznamovať so službami na jednotlivých pracoviskách a upriamiť ich pozornosť na
internetovú stránku knižnice ako na zdroj informácií o poskytovaných službách.
Termín: stály
Zodp.: každý pracovník
odboru služieb
5
7. Vzhľadom na morálnu opotrebovanosť knižnično-informačného systému Libris
implementovať nový modernejší a ucelenejší systém v centrálnej požičovni, čitárni a na 5
pobočkách knižnice (2 - KVP, 7 - Terasa, 11 - Nad jazerom, 13 - Dargovských hrdinov,
14 - Šaca)
Termín: 1. polrok 2013
Zodp.: Harkabusová, Kolivoško
8. Vypracovať a v praxi uplatniť algoritmus poskytovania informácií pre používateľskú
verejnosť knižnice o spôsobe fungovania nového knižnično-informačného systému.
Termín: 1. polrok 2013
Zodp.: Galovics-Polnišová,
Harkabusová
9. Vypracovať štruktúru a algoritmus chodu centrálnej požičovne v rozšírených priestoroch.
Termín: 1. polrok 2013
Zodp.: Kernerová, Kolivoško,
Harkabusová
10. Priebežne aktualizovať a zvyšovať informačný potenciál internetovej stránky knižnice a
pomocou nej zoznámiť verejnosť s aktuálnou ponukou služieb knižnice.
Termín: stály
Zodp.: Harkabusová, Kolivoško
11. Za účelom zvýšenia informačného povedomia detí a mládeže o poskytovaných službách
VKJB, organizovať hodiny informačnej výchovy pre všetky stupne základných a
stredných škôl.
Termín: stály
Zodp.: vedúci pracovníci
jednotlivých miest obsluhy
.
6
3. Vzdelávacie a kultúrne podujatia
3.1 Podujatia pre verejnosť
1. Po obsahovej a organizačnej stránke pripraviť Týždeň slovenských knižníc na všetkých
pracoviskách knižnice. Metodiku prípravy podujatí usmerniť tak, aby jednotlivé akcie
získali na atraktivite pre čo najširšie spektrum účastníkov.
Termín: 18. - 24. marec 2013
Zodp: Zavocka a vedúci pracovníci
jednotlivých miest obsluhy
2. Pokračovať v tradícii organizovania literárneho maratónu - 24 hodinového nonstop čítania
jubilejným ročníkom (15. výročie založenia Jazzovou sekciou v Prahe a 10. výročie
usporiadania našou knižnicou). V zmysle vypracovaného projektu zamerať jednotlivé
súčasti podujatia na propagáciu života a diela Sándora Máraia.
Termín: máj 2013
Zodp: Zavocka, Harkabusová
3. V nadväznosti na učebné osnovy, pre študentov stredných škôl a žiakov základných škôl
zrealizovať prezentácie autorov, literárnych diel a hodiny informatickej prípravy.
Termín: priebežne
Zodp:Zavocka a vedúci pracovníci
jednotlivých miest obsluhy
4. Prostredníctvom prezentácií kníh informovať širokú verejnosť o novo vydaných dielach
regionálnych autorov.
Termín: priebežne
Zodp: Zavocka a vedúci pracovníci
jednotlivých miest obsluhy
5. Formou atraktívnych literárnych večerov priblížiť širokej verejnosti diela krásnej
literatúry.
Termín: priebežne
Zodp: Zavocka a vedúci pracovníci
jednotlivých miest obsluhy
6. V spolupráci so základnými školami zorganizovať oblastné kolo 9. ročníka celoslovenskej
čitateľskej súťaže „Čítame s Osmijankom“ s dôrazom na jej základnú tému - Čítanie ako
hra - pobočky č. 5, č. 14.
Termín: máj 2013
Zodp: vedúci pracovísk
jednotlivých miest obsluhy
7
7. V súčinnosti s Ústavom pamäti národa zrealizovať cyklus diskusných večerov z dejín
totalitných režimov, so zreteľom na Košice a východné Slovensko.
Termín: priebežne
Zodp: Ondrejšík
8. V spolupráci s Českým spolkom pokračovať v organizovaní obľúbených literárnych
stretnutí „Už vím, co budu číst.“
Termín: priebežne
Zodp: Kernerová
9. V spolupráci so Slovensko-českým klubom pripravovať a realizovať stretnutia s českými
autormi kníh v rámci projektu Literárne soireé
Termín: apríl, jún, september
Zodp: Kernerová
10. V spolupráci s Dejepisným spolkom v Košiciach zorganizovať prednášky spojené
s prezentáciami o histórii Košíc a priľahlého regiónu.
Termín: priebežne
Zodp.: Ondrejšík
11. V spolupráci so Slovenskou numizmatickou spoločnosťou – pobočkou Košice
zorganizovať sériu prednášok a prezentácií zameraných na numizmatiku a východné
Slovensko.
Termín: apr., jún, aug., nov.
Zodp.: Ondrejšík
12. Pre používateľov knižnice pripraviť krátkodobé školenie zamerané na základy používania
internetu. Nadobudnuté vedomosti naďalej rozvíjať nielen u účastníkov školení, ale aj
u ostatných záujemcov permanentnou konzultáciou.
Termín: január - december 2013
Zodp: Kremler
13. Vo fotogalérii NOVA inštalovať výstavy našich i zahraničných fotografov.
Termín: január - december 2013
Zodp: Kernerová
14. Pravidelne usporadúvať výstavy v priestore centrálnej požičovne v spolupráci ŠVK,
s Českým a Bulharským spolkom a ZUŠ na Jantárovej ulici.
Termín: január – december 2013
Zodp: Harkabusová, Zavocka
15. V rámci cyklu „Stretnutia s operou“ pripraviť 6 DVD projekcií operných predstavení pre
verejnosť.
Termín: priebežne
Zodp: Katová
8
16. Mesačne, okrem letných prázdnin, organizovať stretnutia začínajúcich autorov, členov
Košického literárneho klubu KOLIK.
Termín: január - december
Zodp: Zavocka
17. V novootvorených priestoroch Ostrov kultúry – Otvorená zóna č. 4 - Nádvorie
Bárkoczyho paláca - uskutočniť živé vystúpenia žiakov a študentov hudobných škôl,
vystúpenie mládežníckych orchestrov a zborov a poetické hudobno-slovné večery
Termín: máj, jún, júl, sept. 2013
Zodp: Katová
18. Zorganizovať Operné soireé – koncert operných árií a stretnutie členov Klubu priateľov
opery.
Termín: jún 2013
Zodp: Katová
19. Pripraviť veľkú burzu kníh.
Termín: september 2013
Zodp: Chmelárová
20. V prístavbe centrálnej požičovne - Ostrov kultúry - Otvorená zóna 5 - prezentovať nové
knihy, umelecké artefakty a fotografie, uskutočňovať stretnutia s osobnosťami z oblasti
literatúry a regiónu.
Termín: priebežne
Zodp: Zavocka, Harkabusová
21. Nadviazať na úspešný cyklus Rendez vous s... (francúzskou poéziou) zorganizovaním 13tich poeticko-hudobných večerov s názvom Rendez vous s ... (francúzsko-slovenskou
poéziou).
Termín: priebežne
Zodp: Kernerová, Zavocka
22. Spolupracovať so Základnými umeleckými školami pri realizácii žiackych a výchovných
koncertov, naďalej rozvíjať spoluprácu s profesionálnymi hudobnými inštitúciami mesta.
Termín: priebežne
Zodp.: Katová
9
3.1 Odborné podujatia pre knihovníkov - porady, semináre
1. Porada a školenie bibliografov regionálnych knižníc Košického samosprávneho kraja.
Termín: február 2013
Zodp.: Nagyová
2. Porada metodikov a riaditeľov regionálnych knižníc Košického samosprávneho kraja
k aktuálnym otázkam za účasti zástupcov Služieb pre knižničný systém SR SNK.
Termín: apríl, október 2013
Zodp.: Šimko
3. Porady pre knihovníkov okresu Košice - okolie.
Termín: jún, december 2013
Zodp.: Čumová
4. V spolupráci s SNK a SSK pripraviť po obsahovej i organizačnej stránke 3. medzinárodnú
konferenciu hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, ktorá sa uskutoční vo
VKJB v dňoch 23. - 24. septembra 2013.
Termín: v texte
Zodp.: Katová
5. V spolupráci s nemeckým spolkom DiFMOE pripraviť medzinárodný seminár
o digitalizácii - Digitálna historická knižnica Košice.
Termín: 25. - 27. september 2013
Zodp: Nagyová, Ondrejšík
6. Literatúra dnes. Projekt literárneho vzdelávania pre knihovníkov VKJB a regionálnych
knižníc KSK. Prednášky, workshop.
Termín: apríl - november 2013
Zodp: Šimko, Zavocka
10
III. REGIONÁLNA ČINNOSŤ
1. Bibliografická činnosť
1. Pokračovať v analytickom bibliografickom spracovávaní regionálnych periodík okresu
Košice a Košice-okolie, podieľať sa na budovaní databázy súbežnej článkovej bibliografie
Súborný katalóg - Články SR, v rámci knižnično-informačného systému Virtua.
Termín: priebežne
Zodp.: Nagyová
2. Naďalej bibliograficky spracovávať maďarské národnostné periodikum s celoslovenskou
pôsobnosťou Kassai Figyelő a začať spracovávať novovzniknuté periodikum Kassai
Kaleidoszkóp.
Termín: priebežne
Zodp.: Nagyová
3. Priebežne dopĺňať databázu Tvorcovia krásnej literatúry od najstarších čias po súčasnosť
(Košice, Košice-okolie).
Termín: priebežne
Zodp.: Nagyová
4. Monitorovať tlač so zameraním na kultúrne dianie v meste v rámci projektu Košice –
Európske hlavné mesto kultúry. Vytvoriť databázu Kultúra Košíc 2013.
Termín: priebežne
Zodp.: Nagyová
5. V rámci dlhodobej archivácie výstrižkov zo spracovaných článkov o aktivitách knižnice
pristúpiť k ich skenovaniu a vytváraniu elektronických kópií.
Termín: 31. december 2013
Zodp.: Nagyová
6. Participovať na zabezpečení bezporuchového chodu regionálneho oddelenia v prípade
neprítomnosti pracovníka.
Termín: priebežne
Zodp.: Nagyová
1.1 Regionálne oddelenie
1. Spracovať a katalogizovať rukopisy a rukopisné knihy z fondu regionálneho oddelenia.
Termín: december 2013
Zodp. : Ondrejšík, Chmelárová
2. Pripraviť výstavu „Rukopisy a rukopisné knihy vo fonde regionálneho oddelenia“.
Termín: december 2013
Zodp. : Ondrejšík
11
3. Knižničný fond, ktorý bol zdigitalizovaný v rámci medzinárodného projektu DiFMOE
(Digitálne fórum stredná a východná Európa) s názvom Digitálna historická knižnica
Košice, sprístupniť prostredníctvom internetu pre používateľov knižnice a širšiu
verejnosť.
Termín: priebežne
Zodp.: Ondrejšík
4. Pokračovať v spolupráci s DiFMOE na digitalizácii historického regionálneho knižničného
fondu.
Termín: december 2013
Zodp.: Ondrejšík
5. Presunúť duplikáty do skladových priestorov a tým vytvoriť priestor pre nové prírastky
knižničného fondu. Zabezpečiť ochranu knižničných dokumentov (brožúry) pred ďalším
poškodzovaním (ukladanie do papierových obalov).
Termín: priebežne
Zodp. : Ondrejšík
2. Metodická činnosť
A/ Košický kraj
1. Metodickú činnosť sústrediť na mestské knižnice, obsahovo zamerať na automatizáciu
knižničných procesov, zavádzanie programu KIS MaSK, budovanie verejne prístupných
miest na internet a tvorbu webových stránok. Poskytovať konzultácie a pomoc pri
spracovávaní projektov do dotačného systému MK SR.
Termín: priebežne
Zodp.: Šimko, Čumová
2. Uskutočniť prerozdelenie a odovzdanie štatistických výkazov jednotlivým regionálnym
knižniciach na spracovanie štatistických údajov za okresy KSK.
Termín: január 2013
Zodp.: Šimko, Čumová
3. Koordinovať dodanie štatistiky v rámci Košického samosprávneho kraja podľa aktuálnych
pokynov MK SR, Slovenskej národnej knižnice. Spracovať štatistiku za Košický kraj.
Termín: marec 2013
Zodp.: Šimko, Čumová
4. Spracovať dokument Rozbor činnosti regionálnych knižníc Košického samosprávneho
kraja za rok 2012.
Termín: 31.3.2013
Zodp.: Šimko
-
spracovať tabuľkovú časť do Rozboru činnosti regionálnych knižníc KSK
Termín: 15.3.2013
Zodp.: Čumová
12
-
spracovať príslušné časti krajského rozboru v elektronickej forme
Termín: 15. 3.2013
Zodp.: vedúci odborov
5. Zvolať stretnutie členov redakčnej rady metodicko-inštruktážneho periodika Knihovník
Termín: marec, september 2013
Zodp.: Šimko
6. Zostaviť a pripraviť na vydanie 2 čísla metodicko-inštruktážneho periodika Knihovník.
Zároveň ich spracovať v elektronickej forme na vystavenie na webovej stránke.
Termín: jún, november 2013
Zodp.: Šimko
7. Spolupracovať s obecnými úradmi za účelom zachovania fungujúcej siete obecných
knižníc v jednotlivých okresoch KSK.
Termín: stály
Zodp.: Šimko
B/ Okres Košice - okolie
1. Priebežne zabezpečovať úlohy týkajúce sa spracovávania projektov v rámci knižníc
okresu Košice – okolie.
Termín: v texte
Zodp .: Čumová, Šimko
2. Usmerňovať aktivity knižníc v okrese na podporu čítania kníh, s dôrazom na hlasné
čítanie v knižnici, zapojenie sa vybraných knižníc do medzinárodného podujatia Noc s
Andersenom, do okresného podujatia Oživené príbehy.
Termín: priebežne
Zodp.: Čumová
3. Priebežne realizovať metodické návštevy za účelom :
- pomoci pri spracovaní štatistických výkazov
- inštruktáž začínajúcim knihovníkom
- pokračovať v aplikácii knižničného a výpožičného poriadku do ďalších obecných
knižníc okresu Košice - okolie
- usmerňovať knižnice okresu Košice - okolie pri uskutočňovaní revízii
knižničného fondu tak ako to ukladá zákon c. 183/2000 Z.z. § 13 ods. 2., s
dôrazom aj na dodržanie periodicity revízie podľa veľkosti knižničného fondu.
Termín: stály
Zodp.: Čumová
13
4. Zabezpečiť dodanie Ročných štatistických výkazov o knižnici za rok 2012.
Prekontrolovať a pripraviť na elektronické spracovanie v systéme MK SR a v určenom
termíne odoslať podľa predkladacej cesty a aktuálnych pokynov MK SR alebo Slovenskej
národnej knižnice.
Termín: február 2013
Zodp.: Čumová
5. Spracovať Rozbor činnosti mestských a obecných knižníc okresu Košice - okolie za rok
2012.
Termín: apríl 2013
Zodp.: Čumová
6. Pravidelne aktualizovať webovú stránku knižnice v rubrike obecné knižnice.
Termín: stály
Zodp.: Šimko, Čumová
7. Zabezpečovať nákup knižničného fondu pre knižnice okresu Košice - okolie v
distribučných centrách a podieľať sa na činnosti akvizičnej komisie vo VKJB.
Termín: stály
Zodp.: Čumová
8. Skompletizovať, editovať a pripraviť na vydanie plán a výročnú správu za VKJB.
Termín: január a február 2013
Zodp.: Šimko
9. Vyhlásiť VII. ročník regionálnej súťaže obecných a mestských knižníc okresu pod
názvom Oživené príbehy, zozbierať príbehy, spracovať a vyhodnotiť.
Termín: marec - september 2013
Zodp.: Čumová, Šimko
10. V knižniciach okresu s väčšími knižničnými fondami, po vzájomnej dohode, prestavať
knižničné fondy podľa cutterizačných tabuliek.
Termín: stály
Zodp.: Čumová, Šimko
11. Doplniť Zoznam knižníc SR evidovaný na Ministerstve kultúry SR o nezaregistrované
verejné knižnice kraja a okresu v koordinácii s danými knižnicami.
Termín: stály
Zodp.: Čumová, Šimko
12. Navštíviť zriaďovateľov dlhodobo stagnujúcich knižníc okresu za účelom získania
informácií o príčinách stagnácie a súčasnej situácii ako aj o prípadných perspektívach, či
riešeniach tohto stavu.
Termín: február - december 2013
Zodp.: Čumová, Šimko
14
IV. PROGRAMY A PROJEKTY
1. Zrealizovať projekty na podporu čítania - Už vím, co budu číst a Literárne soireé
s českými autormi
Termín: priebežne
Zodp.: Kernerová
2. Zrealizovať projekty uskutočnené v rámci podporných aktivít v rámci projektu Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013 - Literárny maratón, Rendez vous s... .
Termín: máj - november 2013
Zodp.: Kernerová, Zavocka
3. Zabezpečiť implementáciu nového knižnično-informačného softvéru Clavius na
pracoviskách s elektronickými službami.
Termín: 1. štvrťrok 2013
Zodp.: Kernerová, Kolivoško
4. Spracovať koncepciu fungovania knižničných služieb po dostavbe priestorov v budove
na Hviezdoslavovej 5.
Termín: 1. polrok 2013
Zodp.: Kernerová, Harkabusová,
Kolivoško
5. Realizovať projekt Literárny klub. V prípade neúspechu v rámci grantovej podpory
z dotačného systému Ministerstva kultúry SR, zabezpečiť jeho realizáciu
v modifikovanej forme.
Termín: január - december 2013
Zodp.: Zavocka
6. V spolupráci s Literárnou spoločnosťou Pravé orechové realizovať projekt - Domov je
miesto hodné poznania. Realizácia je podmienená grantovou podporou z Karpatskej
nadácie.
Termín: marec - október 2013
Zodp.: Kolivoško, Šimko
7. Realizácia projektu Štyri večery nepokoja formou usporiadania literárnych besied
a autorských čítaní. Realizácia je podmienená podporou v rámci dotačného systému
Ministerstva kultúry SR.
Termín: apríl - november 2013
Zodp.: Kernerová, Zavocka
8. Realizovať projekt Medzi rečou, ktorého cieľom je sprostredkovanie nových poznatkov
z literatúry a umenia. Realizácia je podmienená podporou v rámci dotačného systému
Ministerstva kultúry SR.
Termín: apríl - december 2013
Zodp.: Zavocka
9. Pripraviť nové projekty na rok 2014 v v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry
SR a iných grantových výziev v priebehu roka 2013
Termín: podľa výziev
Zodp.: Kernerová, Zavocka, Šimko
15
V. SPOLUPRÁCA
Časť aktivít knižnica rozvinie aj prostredníctvom spolupráce s tradičnými partnermi:
spolkami, združeniami, partnerskými inštitúciami. V odbornej knihovníckej oblasti je kľúčová
spolupráca so Slovenskou národnou knižnicou, s jej jednotlivými úsekmi a oddeleniami v
odborných knihovníckych činnostiach ako aj s regionálnymi knižnicami KSK. Pri zabezpečovaní
služieb pre slabozrakých a nevidiacich budeme spolupracovať so Slovenskou knižnicou pre
nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.
V priebehu celého roka sa budú prezentovať výstavy fotografií zo Slovenska i zahraničia
v partnerstve s Fotoklubom Nova. V rámci prezentácie histórie Košíc a jeho okolia budeme
pokračovať v spolupráci s Dejepisným spolkom pri príprave prednášok a besied o histórii Košíc
a okolia i Slovenskou numizmatickou spoločnosťou - pobočkou Košice. Budeme pokračovať v
diskusných večeroch na témy novšej histórie v spolupráci s Ústavom pamäti národa
v Bratislave. V rámci cyklu predstavujúceho jednotlivé problémy z oblasti psychológie
a psychiatrie budeme spolupracovať aj v tomto období s 1. Psychiatrickou klinikou UNLP
a občianskym združením ODOS v Košiciach. V knihovníckych činnostiach budeme pokračovať
v koordinácii činností aj s krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a Slovenskou
asociáciou knižníc. V rámci aktivít Hudobného oddelenia bude pokračovať spolupráca s
Klubom priateľov hudobného divadla, v súčinnosti a v rámci možností participovať pri
príprave a propagácii podujatí so ŠD Košice, zameraných na podporu záujmu o hudobné
divadlo.
Stálym spolupracujúcim partnerom knižnice zostáva Český spolok v Košiciach a
Slovensko-český klub pri príprave besied o literatúre a výstav. V tejto oblasti budeme
pokračovať aj v spolupráci s Českým centrom v Bratislave. Pri prezentácii francúzskej kultúry
bude partnerom knižnice Francúzska aliancia Košice. Partnerom pri organizovaní informačnej
výchovy a podujatí budú základné a stredné školy na území mesta ako aj základné umelecké
školy.
Užšia spolupráca bude pokračovať aj s neziskovou organizáciou Európske hlavné
mesto kultúry 2013, najmä pri príprave aktivít zahrnutých v programovom pláne Košice 2013.
Partnermi spolupráce budú aj kultúrne zariadenia KSK - Kultúrne centrum KSK v Košiciach,
Abovské kultúrne centrum v Bidovciach, Východoslovenské múzeum...
V rámci zahraničného partnerstva budeme pokračovať vo výmene skúseností najmä so
Župnou knižnicou v Miškolci, a Mestskou knižnicou v Miškolci, ako aj s Jazzovou sekciou
v Prahe pri organizácii nonstop čítania. Bude pokračovať aj partnerstvo s nemeckým spolkom
DiFMOE (Digitálne fórum stredná a východná Európa) pri digitalizácii regionálneho fondu.
16
VI. HOSPODÁRENIE
1. Priebežne sledovať stav rozpočtu, zabezpečovať hospodárne nakladanie s finančnými
prostriedkami, dbať o rovnováhu medzi príjmami a výdavkami.
Termín: stály
Zodp: vedúca ekonómka
2. Sledovať a dopĺňať účtovný rozvrh podľa predpísanej rozpočtovej klasifikácie od
zriaďovateľa.
Termín: stály
Zodp: účtovníčka
3. Priebežne zabezpečovať vyraďovanie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku organizácie.
Termín: január, november 2013
Zodp: referentka majetku
4. Zabezpečovať materiálno-technické vybavenie akcií organizovaných knižnicou počas
roka 2013.
Termín: stály
Zodp: sekretárka, ved.ekonómka
5. V súlade so zákonom o finančnej kontrole zabezpečovať pravidelné opravy a materiál
podľa požiadaviek a finančných možností organizácie.
Termín: stály
Zodp: ved.ekonómka, údržbár
6. Dbať o dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov o správe
registratúry a uložení registratúrnych záznamov v registratúrnom stredisku v zmysle
kontrolných zistení zo dňa 19.9.2012.
Termín: stály
Zodp: vedúca ekonómka
7. Kontrolovať a doplňovať jednotlivé vnútorné smernice Verejnej knižnice Jána Bocatia
podľa aktuálnej novelizácie zákonov a smerníc KSK.
Termín: do 30.12.2013
Zodp: vedúca ekonómka
8. Zabezpečovať úlohy súvisiace
Hviezdoslavovej 5 a Hlavnej 48.
s dostavbou
a rekonštrukciou
Termín: počas trvania prác
Zodp.: vedúca ekonómka
17
priestorov
na
Návrh rozpočtu 2013
Príjem
Schválený rozpočet
Zriaďovateľ zdroj 41 001
312 008 41 001 Program
312 008 41 001
40100
312 008 41 001
40200
Tarifné mzdy
Príplatky osobné
Príplatky ostatné
611 000 41 001
612 001 41 001
612 002 41 001
40100
40100
40100
SPOLU
Poistné do VšZP 10%
Poistné do ostatných 10%
Poistné do Soc.P - NP 1,4%
- star. 14%
- ÚP 0,8%
- inv. P 3%
- PvN 1%
- RF 4,75%
621
623
625
625
625
625
625
625
000
000
001
002
003
004
005
007
41
41
41
41
41
41
41
41
001
001
001
001
001
001
001
001
40100
40100
40100
40100
40100
40100
40100
40100
SPOLU
Poistné do VšZP 10%
Poistné do Soc.P - NP 1,4%
- star. 14%
- ÚP 0,8%
- inv. P 3%
- PvN 1%
- RF 4,75%
621
625
625
625
625
625
625
000
001
002
003
004
005
007
41
41
41
41
41
41
41
001
001
001
001
001
001
001
40200
40200
40200
40200
40200
40200
40200
SPOLU
Príspevok do DDP
Energie
Vodné a stočné
Poštovné a telek
Komunikačná infraštruktúra
Knihy, časopisy
Nájom budov
Všeobecné služby
Všeobecné služby
Prídel do soc fondu
Odmeny mimopr. pomeru
Daň z nehnuteľnosti
Na odchodné
627
632
632
632
632
633
636
637
637
637
637
637
642
000
001
002
003
004
009
001
004
004
016
027
035
013
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
1
40200
40200
40200
SPOLU
CELKOM
18
€
491 391,00
5 536,00
496 927,00
255 707,00
9 000,00
7 900,00
272 607,00
15 500,00
10 000,00
3 700,00
36 500,00
2 120,00
6 000,00
2 000,00
12 500,00
88 320,00
292,00
29,00
408,00
24,00
27,00
9,00
138,00
927,00
2 000,00
75 000,00
6 500,00
4 500,00
4 000,00
1 300,00
7 000,00
22 498,00
398,00
2 850,00
2 911,00
1 000,00
5116,00
135 073,00
496 927,00
Tvorba v roku 2013
Vlastný príjem zdroj 46
212 003 46
nájom
222 003 46
za porušenie predpisov
223 001 46
predaj služieb
243
46
Z účtov fin. hosp
SPOLU
Zostatok z roku 2012
453
Tarifné mzdy
Príplatky osobné
Príplatky ostatné
Odmeny
Poistné do VšZP 10%
Poistné do ostatných 10%
Poistné do Soc.P - NP 1,4%
- star. 14%
- ÚP 0,8%
- inv. P 3%
- PvN 1%
- RF 4,75%
Príspevok do DDP
Cestovné tuzemské
poštové služby
komunikačná infraštruktúra
Výpočtová technika
prevádzkové stroje
Všeobecný materiál
časopisy
softvér a licencie
Palivá ako zdroj
Reprezentačné
PHM
Servis mot. vozidla
Karty, známky
Oprava VT
Oprava prevázkových strojov
Prenájom budov, objektov
školenia a kurzy
propagácia a reklama
všeobecné služby
špeciálne služby
Poplatky a odvody
Stravovanie zamestnancov
prídel do sociálneho fondu
odmeny pracovníkov mimo PP
Na členské
Na nemocenské
611
612
612
614
621
623
625
625
625
625
625
625
627
631
632
632
633
633
633
633
633
633
633
634
634
634
635
635
636
637
637
637
637
637
637
637
637
642
642
46
SPOLU
000
001
002
000
000
000
001
002
003
004
005
007
000
001
003
004
002
004
006
009
013
015
016
001
002
005
002
004
001
001
003
004
005
012
014
016
027
006
015
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
SPOLU
19
8 264,00
6 000,00
34 000,00
15,00
48 279,00
54 371,90
102 650,90
14224,38
566,5
542,77
3488
1398,37
1051,62
350,86
3510,39
210,12
600,97
200,23
1190,85
193,08
800
1500
100
500
700
4000
8000
1200
20
400
1000
500
50
400
800
1000
250
500
35892,14
670
1100
14000
275,72
484,20
180,00
800,70
102 650,90
Plán základných ukazovateľov na rok 2013
podľa jednotlivých miest obsluhy
Pracoviská
Centrálna požičovňa
Ćitáreň
HUO
P1-Mier
P2-KVP
P5-Barca
P7-Biely dom
P11. Nad Jazerom
P13-Furča
P14-Šaca
P20-Poľov
SPOLU
Čitatelia
Absenčné výpožičky
k 30.6.2013 k 31.12.2013 k 30.6.2013 k 31.12.2013
3 600
5 500
80 000
165 000
0
0
19 000
32 000
160
260
1 150
2 200
350
400
9 000
13 000
600
960
13 000
24 600
200
330
5 000
10 500
800
1 140
24 000
46 000
700
1 100
14 000
27 500
400
580
8 000
15 500
500
670
8 000
16 000
20
7 330
30
10 970
20
100
181 250
200
352 500
Náklady
Príjmy
Rendez-vous s ...
(francúzskoslovenskou
poéziou)*
Fotografie našich
a zahraničných
autorov
Počet
účinkujúcich
Názov
450
35
200
0
50
3
30
0
Deti a mládež,
dospelí
30
-
320
0
Deti a mládež,
dospelí
400
-
100
0
Kapacita
miesta
Čas
Spoluorganizátor
Cieľová
skupina
50
V rámci
EHMK 2013
Dospelí
a mládež
Hlavná 48
50
Fotoklub
NOva,Český
spolok
Dospelí a mládež
500
Forma
Stručný opis
Miesto
konania
Prednes s
hudbou
prezentácia poézie - cyklus
13 podvečerov
Hlavná 48
Výstavy
spojené s
vernisážou
Individuálne výstavy
autorov z Košíc,
Slovenska a Čiech
Okres
Termín
Predpokladan
ý počet
návštevníkov
Najvýznamnejšie plánované podujatia pre verejnosť v roku 2013
-
Februárdecember
16:30
14.2.
17:00
Ach, tá láska
Prednes s
hudbou
prezentácia tvorby
Jacquesa Préverta
Hlavná 48
50
V rámci
EHMK 2013
Dospelí
a mládež
15. 3. - 31.10.
-
Domov je miesto
hodné poznania*
Prezentácia
príbehov a
publikácia
zber regionálnych
príbehov
Hlavná 48
+ obce okresu
-
Pravé orechové
18. 3. – 23.3.
Týždeň
slovenských
knižníc
Besedy súťaže,
výstavy
propagácia knižnice
a čítania
Všetky pracoviská
rôzna
marec-október
Už vím, co budu
číst
Hlasné čítanie s
hudbou
Prezentácia českých
autorov a ich diel
Hlavná 48 - HuO
apríl-október
Literárne soireé
beseda
Stretnutie so súčasnými
českými autormi
Košice - mesto
február
december
40
Český spolok v
Košiciach
dospelí
120
Hlavná 48 - HuO
40
Slovensko-český
klub
dospelí
40
Dospelí
a mládež
175
20
50
0
-
Medzi rečou*
Prednášky
Diskusia
cyklus prednášok
o literatúre a umení
Hviezdoslavova 5
45
apríl –
december
-
Štyri večery
nepokoja*
Besedy, čítania
cyklus večerov o poézii
s lit. klubom
Hviezdoslavova 5
45
Európsky dom
poézie
Dospelí
a mládež
100
8
30
0
máj
-
Ostrov kultúryotvorená zóna
Sprístupnenie
prístavby
slávnostné otvorenie
prístavby knižnice
Hviezdoslavova 5
-
-
Dospelí
a mládež
100
-
-
-
28. - 29. 5.
12:00
-12:00
Literárny maratón
24-hodinové
nonstop čítanie
prezentácia spisovateľov
a ich diel
Hviezdoslavova 5
-
Jazzová sekcia
Praha,
EHMK 2013
Dospelí
a mládež
150
105
300
0
Október
10:00
Oživené príbehy
2013
Literárna súťaž
vyhodnotenie regionálnej
súťaže mladých čitateľov
Spresní sa
v čase príprav
100
Obce zapojených
knižníc
Dospelí
a mládež
70
10
70
0
Košice
-okolie
apríl december
* financovanie a rozsah sú závislé od podpory projektových zámerov v rámci grantových programov MK SR a Karpatskej nadácie
21
Názov:
Plán činnosti 2013
Spracoval:
Kolektív vedúcich pracovníkov Verejnej knižnice Jána Bocatia
Grafická úprava:
Ján Šimko
Zodp. redaktorka:
PhDr. Klára Kernerová
Vydala:
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach,
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Rok vydania:
2013
Počet strán:
21
Náklad:
15
Download

PLÁN ČINNOSTI 2013 - Verejná knižnica Jána Bocatia