Plnomocenstvo
(vzor tlačiva)
Akcionár (meno a priezvisko, trvalé bydlisko a dátum narodenia v prípade fyzickej osoby
a obchodné meno (názov), sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, v prípade právnickej
osoby) týmto splnomocňuje (meno a priezvisko, trvalé bydlisko a dátum narodenia v prípade
fyzickej osoby a obchodné meno (názov), sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, v prípade
právnickej osoby), aby ho zastupoval na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti GEODÉZIA
Bratislava a.s., so sídlom Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava, identifikačné číslo: 31 321 704, ktoré sa
uskutoční dňa 19.07.2010 o 11,00 hod. v sídle spoločnosti, v plnom rozsahu jeho akcionárskych
práv.
Miesto a dátum vystavenia plnomocenstva
Úradne osvedčený podpis akcionára
________________________________________________________________________________
Download

Vzor tlačiva písomného splnomocnenia