Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy v Bernolákove
za školský rok 2009/2010.
Predkladá:
PaedDr. Mária Ondrušková
.............................................
riaditeľka ZŠ
Prerokované v pedagogickej rade ZŠ
dňa 31.8.2010
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi
Obec Bernolákovo
schváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
ZŠ Bernolákovo za školský rok 2009/2010
Ľubica Grúberová
predsedkyňa Rady školy pri ZŠ Bernolákovo
Stanovisko zriaďovateľa:
Obec Bernolákovo, Hlavná 111
Ing. Ľubomír Poór
starosta obce
schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
ZŠ Bernolákovo
za školský rok 2009/2010
..........................................................
Ing. Ľubomír Poór
2
Vypracovali: PaedDr. Mária Ondrušková
Mgr. Bernardína Frindrichová
Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Koncepcia školy na roky 2009-2014
4. Plán práce ZŠ Bernolákovo na školský rok 2009/2010.
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií.
6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Bernolákovo
7. Vyhodnotenie jednotlivých podujatí
3
Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy v Bernolákove za školský rok 2009/2010.
I.
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)
1. Názov školy: Základná škola
2. Adresa školy: 900 27 Bernolákovo, Komenského 3
3. telefónne číslo: 02/45993912
faxové číslo:
4. Internetová adresa: www.zskomber.edu.sk e-mailová adresa: [email protected]
5. Zriaďovateľ: Obec Bernolákovo, Hlavná 111
6. Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko
PaedDr. Mária Ondrušková
Mgr. Ivana Tallová
Mgr. Bernardína Frindrichová
Mgr. Bernardína Frindrichová
Katarína Koporcová
Eva Jánošíková
Funkcie
riaditeľ školy (menovaný od 1.7.2009)
zástupca riaditeľa školy pre I. stupeň
zástupca riaditeľa školy pre II. stupeň
výchovná poradkyňa
vedúca vychovávateľka ŠKD
vedúca ŠJ
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
7.1) Údaje o rade školy:
Rada školy pri ZŠ Bernolákovo bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 12.4.2000 Jej
predsedom bol Ing. Michal Merva. Funkčné obdobie ďalšej Rady školy začalo dňom 13.5.2004 na obdobie 4 rokov.
Predsedom bol Patrik Štábel. Po skončení funkčného obdobia, na ďalšie 4 roky sa predsedkyňou Rady školy stala
Mgr. Ivana Tallová, ktorá odstúpila z funkcie z dôvodu prihlásenia sa do výberového konania na funkciu riaditeľky
školy. Za predsedkyňu Rady školy bola zvolená pani Ľubica Grúberová.
Členovia rady školy:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Meno a priezvisko
Ľubica Grúberová
Ľubomíra Reindlová
Katarína Donáthová
Linda Voláriková
Ľubica Kuchtová
Iva Pipíšková
Helena Černayová
Eva Jánošíková
Božena Jurčová
Ľudmila Tokošová
Klaudia Šmiralová
Funkcia
predseda
podpredseda
tajomník
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
Zvolený /delegovaný/ za
rodičov
učiteľov
rodičov
rodičov
zriaďovateľa
rodičov
zriaďovateľa
nepedagogických zamestnancov
zriaďovateľa
iné org. spolupracujúce so školou - DeD
učiteľov
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2009/2010:
4
-
Rada školy sa stretáva podľa potrieb, najmenej 2x do roka.
Priebežne hodnotila plnenie úloh podľa Koncepcie riadenia
Členky Rady školy za zriaďovateľa pomáhajú v realizácii požiadaviek cez obecné zastupiteľstvo.
7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy:
1. Prehľad metodických orgánov.:
MZ I. stupňa
- vedúca Ľubomíra Reindlová
PK slovenského jazyka
- vedúca Marta Petrušková
PK spoločenskovedných predmetov - vedúca Irena Beníková
PK cudzích jazykov
- vedúca Božena Husárová
PK prírodovedných predmetov
- vedúca Helena Rabčanová
PK telesnej výchovy
- vedúci Ladislav Eliaš
PK VYV,HUV, TEH
- vedúci Emília Steinhübelová
2.
-
Plány práce MZ a PK vychádzajú:
z Plánu práce školy pre školský rok 2009/2010
z pedagogicko-organizačných pokynov pre šk. rok 2009/2010
z aktuálnych podmienok školy a vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a vlastných špecifických
úloh
Najpodstatnejšie úlohy obsiahnuté v plánoch sú :
-
realizácia obsahovej prestavby, plnenie ŠVP a ŠkVP v II. a VI. ročníku ZŠ a I. a V. ročníku ŠT
analýza výchovno- vzdelávacích problémov
starostlivosť o nadaných žiakov
humanizácia výchovy a vzdelávania
prehlbovanie odbornosti a metodickej prípravy učiteľov
spolupráca s ŠKD, MŠ, rodičmi, DeD
materiálno-technické podmienky školy
exkurzie, výlety
olympiády, športové a iné súťaže
Metodické orgány sa stretávajú 4 – 5x do roka. O zasadnutiach sa vedie zápisnica.
Vedenie školy sa zúčastňuje na zasadnutiach MZ a PK. Konzultuje nadnesené problémy a požiadavky, hľadá
riešenie, podporuje a dáva podnet k tvorivým aktivitám. Na záver školského roka vedúci vypracovali hodnotenie
činnosti MZ a PK.
––––––––––––––––––––––––––
b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2009/2010 (§ 2 ods. 1 písm. b)
Stav k 15. 9. 2009
Ročník
Počet
tried
1.
2
Z toho
Počet
Z toho
špec.
v špec.
žiakov
integ.
tried.
tried.
-
44
1
-
Stav k 31. 8. 2010
Počet
odd.
ŠKD
4
Počet
Počet
žiakov
tried
v ŠKD
100
2
Z toho
Počet Počet
Z toho
v
špec. Počet
odd. žiakov
tried. žiakov špec. integ.
ŠKD v ŠKD
tried.
1
44
1
-
4
98
5
2.
2
3
2
4.
47
1
2
46
44
1
2
44
2
38
2
2
37
2
5.
2
43
5
2
43
5
6.
3
43
2
3
42
2
7.
2
41
3
2
44
2
8.
2
34
3
2
34
3
9.
2
38
1
2
38
2
Spolu
18
372
18
372
17
1
2
4
100
1
18
2
4
98
Počet žiakov k 31.8.2009 bol 372 z toho 197 dievčat. I. a II. ŠT navštevovalo17 žiakov
c)Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov
na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 písm. c) a d)
c1) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ
POČET ŽIAKOV
SPOLU
55
Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH
POČET TRIED
NASTÚPILO
ODKLADY
počet / %
NEZAŠKOLENÍ V MŠ
počet / %
SAMOSTATNÉ
44
11
3
2
2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy
c.2.1 žiaci 9. ročníka
Počet
žiakov
9. roč.
39
Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ
Gymnáziá
Stredné odborné
školy*
Prihlás. Prijatí Prihlás.
11
11
27
Prijatí
27
Poznatok, že stredné školy bojujú o žiaka vidieť v tom, že väčšina žiakov bola prijatá na školy bez prijímacích
pohovorov. Kritériá na prijatie sa podstatne zmiernili. V školskom roku 2009/2010 do bilingválneho gymnázia odišli
2 žiačky VIII. ročníka a 2 žiaci ŠT do SOŠ. Jedna žiačka IX. ročníka je mimo Slovenska.
6
c. 2.2. žiaci 5. ročníka
Počet Prehľad o počte žiakov 4. ročníka prijatých na 6 a 8 - ročné gymnáziá a iné školy
žiakov
6 a osemročné gymnáziá
Na iné školy
5. roč.
Prihlásení
Úspešní
Prijatí
Prihlásení
Úspešní
Prijatí
1
1
-
-
-
-
c.2.4.
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania.(§ 2 ods. 1
písm. e)
e.1.) I. stupeň základnej školy
Triedni učitelia I. stupňa:
Zoznam tried a triednictvo:
I.A
Silvia Szabóová
I.B Ľubomíra Reindlová
II.A Lucia Kandráčová
II.B Ivana Tallová / Blanka Biskupičová
III.A Soňa Sládková
III.B Miriam Krúpová
IV.A Júlia Šilhárová
IV.B Zdena Březovjaková
I.ŠT Ivana Fiedorová
II.ŠT Alena Robelová
ŠKD – počet oddelení: 4
I. oddelenie Gabriela Biskupičová
II. oddelenie Anna Hudáková
III. oddelenie Katarína Koporcová
IV. oddelenie Zuzana Kováčová
Beztriedni učitelia: Mária Fačkovcová
Irena Beníková
Katarína Poláková
Juraj Kormúth - kňaz
Hodnotenie žiakov I. ročníka
Počet žiakov
I. ročníka
I.A
I.B
22
22
Počet výborných žiakov
/priemer 1,0
Zaostávajúci žiaci
/4,0 /
Neprospeli
22
20
0
1
0
1
7
Hodnotenie žiakov II. ročníka
Ročník
Trieda
Počet
žiakov
II.
2.A
2.B
22
24
SLJ ANJ
1,55 1,17 -
M Prírodoveda
1,0
1,41
1,08
1,21
Hodnotenie žiakov –3. - 4. ročníka podľa variantu rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka
Ročník
Trieda
Počet
žiakov
3.
3.A
3.B
21
23
SLJ
2,10
1,52
M
1,71
1,43
Prír. AJ
1,95
1,30 1,26
4.
4.A
4.B
19
18
2,26
1,59
2,05
1,65
1,42
1,28
Ročník
1.ŠT
2.ŠT
Počet
žiakov
stupňom
- prospel 8
9
Počet
žiakov
8
9
1,63
1,24
žiakov
so Počet
stupňom
- neprospel 0
0
so priemer
SLJ 2,75 MAT 2,38
SLJ 2,33 MAT 2,00
e.2. II. stupeň základnej školy
Triedni učitelia II. stupňa:
V.A - Mgr. Svetlana Vdoviaková
V.B Ľubica Libová
VI.A - Mgr. Helena Rabčanová
VI.B - Mgr. Eva Žůrková
VII.A - Mgr. Ladislav Eliaš
Roč. Tr. SJL
5.
6.
7.
8.
9.
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
2,10
3,05
2,95
2,33
2,57
2,83
2,80
2,63
2,87
2,27
VII.B - Ing. Dana Zemanová
VIII.A - RNDr. Božena Husárová
VIII.B - Mgr. Emília Steinhübelová
IX. A - Mgr. Marta Petrušková
IX.B - Mgr. Anna Zemanová
ANJ NEJ DEJ Z/G OBN MAT FYZ CHE P/B TEH VYV HUV TSV Nv/Ev
1,44
1,67
1,95
1,70
1,55
1,83
2,07
2,16
2,64
1,64
2,40
3,33
3,05
2,20
2,19
2,61
2,93
2,37
3,25
3,50
1,81
2,50
2,43
1,95
2,05
2,43
2,20
1,84
2,30
2,27
1,90
2,52
2,52
2,10
2,33
2,52
2,40
1,68
2,22
2,07
1,38
1,52
1,19
1,05
1,70
1,61
1,87
1,74
1,00
1,00
2,00
2,90
2,81
1,76
2,67
3,26
3,07
2,26
3,43
2,67
2,62
2,00
2,00
2,48
2,13
2,26
2,61
2,33
2,14
1,65
2,33
2,32
2,96
2,73
1,76
2,29
2,00
1,52
1,90
2,48
2,07
1,58
2,04
1,73
1,05
1,22
1,07
1,05
1,00
1,13
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,33
1,24
1,06
1,16
1,29
1,20
1,54
1,12
1,39
1,45
1,26
2,00
2,48
1,86
2,19
2,43
2,07
1,79
2,36
2,27
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
8
e 3.) Výsledky externých meraní – Testovanie 9
Trieda
Počet žiakov
Z toho
písalo
Matematika
Ø v % v SR
9. A
9. B
celkom
18
20
38
18
20
38
60,1
Matematika
Ø
v % triedy
Slovenský
jazyka Ø v %
v SR
Slovenský
jazyk Ø v %
triedy
67,6
62,4
48,6
f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2009/2010 ( §2 ods.1 písm. f)
I. stupeň
II. stupeň
Ročník Trieda
1.
2.
3.
4.
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
Uplatňované učebné plány
ISCED 1 primárne vzdelávanie
ISCED 1 primárne vzdelávanie
ISCED 1 primárne vzdelávanie
ISCED 1 primárne vzdelávanie
rozšírené vyučovanie Cj-ANJ
rozšírené vyučovanie Cj-ANJ
rozšírené vyučovanie Cj-ANJ
rozšírené vyučovanie Cj-ANJ
Roční
k
5.
6.
7.
8.
9.
Trieda
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
Uplatňované učebné plány
ISCED 2 nižšie sekundárne
vzdelávanie
ISCED 2 nižšie sekundárne
vzdelávanie
rozšírené vyučovanie Cj -Aj
rozšírené vyučovanie Cj -Nj
rozšírené vyučovanie Cj-Aj
rozšírené vyučovanie Cj-Nj
variant 2
variant 2
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov
školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)
Základná škola
zamestnanci ZŠ –spolu
Z toho PZ*
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Počet
Školský klub detí
48
zamestnanci ŠKD
32
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
31
- dopĺňajú si vzdelanie
1
Školská kuchyňa a jed.
Počet
4
4
-
9
- špeciálny pedagóg
Z toho NZ
Z počtu NZ
-upratovačky
-administratíva
- školníci
- kuchárky
3
16
16
4,5
- vedúca kuchyne
- hlavná kuchárka
- kuchárka
- prevádzkový
zamestnanec
Spolu
2
2
8
1
1
1
5
8
g1 Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2008/2009
Predmet
Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet
prírodopis
1
fyzika
1
občianska výchova
1
technická výchova
2
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h)
( uvádzať za školský rok 2009/2010)
Forma vzdelávania
1
Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo
pokračuje
začalo
1
2
2
Počet vzdelávaných
Etická výchova
Vzdelávanie v oblasti
cudzích jazykov
Špec.poruchy učenia
Modernizácia vzdel.
procesu
Informatika
Možnosť vzdelávania sa dostali
výchovno-vzdelávacom procese.
1
3
1
3
1
1
všetci učitelia, ktorí mali záujem a vzdelávanie bolo potrebné
a využiteľné vo
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i). .
Údaje o aktivitách organizovaných ZŠ
Deň otvorených dverí
Jarná akadémia
Aranžovanie
Noc v škole
Deň Zeme
Moderátor redaktor
Fašiangový sprievod
Deň Slnka
Pasovanie prvákov
Údaje o aktivitách, do ktorých sa ZŠ zapojila
Deň narcisov
MDD
Predmetové olympiády
Športové súťaže organizovaných SAŠ
Zber papiera
Matematický klokan
Prečo mám rád slovenčinu
Luknarova Ivanka
Expert
O všetkých aktivitách priebežne informujeme prostredníctvom našej webovej stránky, v časopise Bernolák . Odozvy
zo strany rodičov na spomínané aktivity sú veľmi priaznivé. Na škole pracuje žiacky parlament.
10
i1) Najlepšie dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach
1. Eva Žůrková VII.A
1. miesto v autorskej literárnej súťaži Luknárova Ivanka
2. Róbert Kinčeš VII.B
1. miesto v obvodnom kole geografickej olympiády
3. Michaela Horváthová IX.A 1. miesto v obvodných majstrovstvách ĽA v skoku do diaľky,
a vrh guľou,
3. miesto v krajskom kole vrh guľou
4. Jakub Golais II. B
2. miesto v okresnej súťaži Šaliansky Maťko
5. Peter Šimon V.A
2. miesto v obvodnom kole geografickej olympiády
6. Katarína Weinhardová VI.A 2. miesto v autorskej literárnej súťaži Luknárova Ivanka
7. Juraj Reingráber VII.B
2. miesto v obvodnom kole Olympiády nemeckého jazyka
8. Veronika Donáthová VII.A 2. miesto obvodné kolo súťaže Slávik Slovenska 2010
9. Lukáš Rauzs IX.A
2. miesto v obvodnom kole chemickej olympiády,
5. miesto v krajskom kole chemickej olympiády
10. Marek Jakubovič
3. miesto v obvodnom kole geografickej olympiády
Športové kolektívne súťaže:
1. miesto v obvodnom kole vo volejbale / chlapci /Patrik Švec, Dominik Kocka, Martin Rózsa, Tomáš
Bremser, Mário Jánoš, Lukáš Czúcz , Peter Neštický, Nicolas Orzágh, Jakub Krištofík, Róbert Wurster
2. miesto v obvodnom kole baskedbalu / chlapci /
3. miesto v obvodnom kole hádzanej / chlapci /
3. miesto v obvodnom kole ĽA / dievčatá /Michaela Horváthová, Katarína Jurániová,
Michaela Aksamitová, Nikoleta Kubátová , Simona Poszertová
Ostatné výraznejšie úspechy:
1. Žofka Dzubáková II.B
– úspešná účasť v súťaži Báseň 2009 v časopise Maxík
2. Barbora Beníková VII.B – cena poroty v autorskej literárnej súťaži Luknárova
Ivanka
3. Dominik Poór III.B
– úspešný riešiteľ Pytagoriády
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j)
Názov projektu
Termín začatie
realizácie projektu
september 2004
september 2008
september 2004
september 2006
september 2006
október 2005
Termín ukončenia
realizácie projektu
pokračuje
pokračuje
pokračuje
pokračuje
pokračuje
ukončené
Výsledky
Každá streda iná
Záložka
Zdravá škola
Infovek e-mail partner
Infovek -teleprojekt
Lego-dacta
Ďalšie informácie:
Podľa projektu Každá streda iná sa dopĺňa záujmová činnosť žiakov. Žiaci napríklad aranžujú, pečú medovníky,
usporadúvajú športové súťaže medzi triedami atď.
Projekt Zdravá škola – zdravý životný štýl
Infovek e- mail partner – nájsť si partnerskú školu, písanie si v cudzom jazyku.
Infovek – teleprojekt – projekt na diaľku, spolupráca škôl pri riešení projektov.
Lego- dacta – elektronická stavebnica- využívané na technickej výchove
11
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) .
-
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)
Škola sídli v dvoch budovách – samostatne I. a II. stupeň, samostatná telocvičňa a samostatná budova pre ŠJ
a kuchyňu na prízemí a ŠKD na poschodí. Prevádzkovanie a údržba 4 budov s dvomi areálmi je náročná a preto by
bolo ideälne urobiť prístavbu a presun starej školy – I. stupňa – Školská 1 na Komenského ulicu 3, projekt zatiaľ
neúspešný.
Zariadenie a vybavenie tried je zastarané. Postupne vymieňame interiér tried.
Novým zariadením bolo vybavených 11 tried.
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1 písm. m). {
priložiť Správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok.}.
Právny subjekt :
IČO :
36071099
Základná škola
Komenského 3
900 27 Bernolákovo
Senec
Bratislavský
Čerpanie v roku 2009 bolo podľa nasledovnej tabuľky :
Základná škola Bernolákovo - výdavky rok 2009
111 - štátny rozpočet (PK-ZŠ)
620
630
640
98456
88773
983
0
0
0
98456
88773
983
ZŠ
ŠKD(VP)
spolu
610
282241
893
283134
spolu
470453
893
471346
ŠKD
ŠJ
spolu
41 - originálne kompetencie (OK-ŠKD,ŠJ)
610
620
630
640
spolu
25775
10392
113
36280
31253
11721
0
411
43385
57028
22113
0
524
79665
12
610
ZŠ
ŠKD
ŠJ
spolu
ZŠ
ŠKD
ŠJ
spolu
0
0
0
0
610
282241
26668
31253
340162
41 - ostatné zdroje (vlastné zdroje)
620
630
640
spolu
0
25841
0
25841
0
8280
0
8280
0
13068
0
13068
0
47189
0
47189
spolu rok 2009
620
630
640
98456
114614
983
10392
8280
113
11721
13068
411
120569
135962 1507
spolu
496294
45453
56453
598200
V Bernolákove,
26.1.2009
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie
jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).
Plnenie úloh podľa Štátneho a školského vzdelávacieho programu.
Rozvoj mimoškolskej činnosti – krúžková činnosť
Zlepšenie pracovného prostredia
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň
výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.
1 písm. o).
NAPRÍKLAD:
SLABÉ STRÁNKY
SILNÉ STRÁNKY
¾ neodbornosť vo vyučovaní uvedených
¾ vysoká odbornosť pedagogických
predmetov
zamestnancov
¾ nedostatočné ohodnotenie pedagog.
¾ zapájanie sa do projektov
zamestnancov
¾ bohatá mimoškolská činnosť
¾ oddelený I. stupeň od druhého, prechod
¾ úspešnosť žiakov v olympiádach ,
deti do ŠKD a ŠJ zo Školskej ulici na
športových súťažiach a iných súťažiach
Komenského
¾ záujem vzdelávať sa
13
II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať:
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a)
Sú dodržané.
b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b)
Základná škola v Bernolákove v školskom roku 2009/2010 vytvorila pre žiakov tieto záujmové aktivity:
Názov krúžku
detí
P.č. Vedúci krúžku
1.
Ivana Tallová
13
T-ball
2.
Miriam Krúpová
13
3.
Dušan Kováčik
ECaV. náb.
4
4.
5.
Ľubica Libová
Soňa Sládková
Golf
Počítačový
14
17
6.
30
13.
Zdena
Tvorivé dielne
Březovjaková
Ľubka Reindlová
Počítačový
Katarína Koporcová ŠKD tanečný
Tanečný- country
Anna Hudáková
ŠKD
dramatický
Zuzana Kováčová
ŠKD
spevácky
G. Biskupičová
ŠKD
Šikovné ruky
Dana Zemanová
Prírodovedný
14.
15.
16.
Dana Páleníková
Ladislav Eliaš
Ladislav Eliaš
Stolný tenis
Matematický
ŠH – futbal
27
17
18
17.
Andrej Fránik
Volejbal STŽ
17
18.
19.
Alexander Molnár
Martin
Geschwantner
Lýdia Gašparová
Marta Petrušková
Volejbal MLŽ
D-street
tanečný
Racionálna výživa
Mediácia
cCvič. Zo SJL
Konverzácia z
ANJ
17
26
7.
8.
9.
10.
11.
12.
20.
21.
22.
23.
Božena Husárová
17
38
19
20
24
33
11
17
17
21
11
14
Krúžková činnosť:V školskom roku 2009/2010 bolo vydaných 395 vzdelávacích poukazov. Späť sme prijali 292
poukazov. Na škole pracovalo 23 krúžkov. Okrem pravidelnej krúžkovej činnosti pokračoval aj projekt – Každá
streda iná.
c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 2 písm. c)
Radu rodičov na našej škole tvoria zástupcovia rodičov všetkých tried. Rada rodičov sa volí každoročne na plenárnej
schôdzi rodičov vždy v septembri. Rada rodičov v roku 2004 založila OZ Školáčik. Postup práce ako aj vedenie OZ
Školáčik má podľa zákona svoje stanovy. Už po druhý raz v tomto kalendárnom roku mohli rodičia, organizácie
a priatelia školy prispieť 2% z dane do rozpočtu OZ.
Spolupráca s radou rodičov je veľmi dobrá. Vedenie školy sa pravidelne zúčastňuje na ich zasadnutiach a informuje
rodičov o celkovom chode školy, predkladá návrhy a požiadavky. Rodičia organizujú zbery papiera, podieľajú sa
niektorých akciách školy ako napríklad Noc v škole, Deň otvorených dverí, posedenie pri opekaní a pod. Pomáhajú
pri maliarskych prácach a pri údržbe lavíc, oprave ihrísk. Každý rok pripravujú príjemné prekvapenie pre prvákov.
Činnosť Rady rodičov sa zintenzívnela pod súčasným vedením školy. V spolupráci s Radou rodičov sa podľa
harmonogramu organizujú plenárna a triedne schôdze.
Zoznam rodičov zastúpených v Rade rodičov:
Základná škola Bernolákovo, Komenského 3
školský rok 2009/2010
TRIEDA
TRIEDNY
UČITEĽ
TR. DOVERNÍK
I.A
Silvia Szaboóvá
Ľubica Vallová
I.B
Miroslav Rakický
III.A
Ľubomíra
Reindlová
Lucia
Kandráčová
Blanka
Biskupičová
Soňa Sládková
III.B
Mirka Krúpová
Gabriela
Lichtneckerová
Vladimíra
Ščasnárová
Linda Voláriková
IV.A
Júlia Šilhárová
Jana Tvarošková
IV.B
I.ŠT
Zdena
Březovjaková
Ivana Fiedorová
II.ŠT
Alena Robelová
Daniela
Valčeková
Jarmila
Krištofičová
Ľudmila
II.A
II.B
Jana Rucelová
15
V.A
V.B
VI.A
Svetlana
Vdoviaková
Ľubica Libová
Tokošová
Emília Rózsová
Palkovičová
VI.B
Helena
Rabčanová
Eva Žůrková
Zuzana
Luknárová
Anna Petrovičová
VII.A
Ladislav Eliaš
VII.B
Dana Zemanová
Tonka
Chromčáková
Zuzana Šticová
VIII.A
Emília
Viera Vargová
Steinhůbelová
Božena Husárová Ľubica
Grúberová
Marta
Emília Rózsová
Petrušková
Anna Zemanová Katarína
Danielová
VIII.B
IX.A
IX.B
d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
Školu navštevovalo 30 detí z detského domova. Triedni učitelia spolupracujú s vychovávateľkami DeD. Riaditeľka
školy rieši závažnejšie problémy, ale aj úspechy s riaditeľom DeD.
I. stupeň a vedenie školy spolupracuje s materskou školou, intenzívnejšie pred zápisom prvákov.
Dobrá spolupráca je aj s pedagogicko-psychologickou poradňou v Senci. Každý piatok pracovala v škole
psychologička.
Slabšia je spolupráca s Úradom sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Senci.
e) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2009/2010- dochádzka (zameškané hodiny, ospravedlnené,
neospravedlnené, neprospievajúci žiaci, výchovné opatrenia pochvaly a pokarhania udelené triednym učiteľom,
riaditeľom školy, znížené známky zo správania)
16
Klasifikácia školy II. polrok 2009/2010
Download

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno