Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy v Bernolákove
za školský rok 2010/2011.
Predkladá:
PaedDr. Mária Ondrušková
.............................................
riaditeľka ZŠ
Prerokované v pedagogickej rade ZŠ
dňa 31.8.2011
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi
Obec Bernolákovo
schváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
ZŠ Bernolákovo za školský rok 2010/2011
Ľubica Grúberová
predsedkyňa Rady školy pri ZŠ Bernolákovo
Stanovisko zriaďovateľa:
Obec Bernolákovo, Hlavná 111
Ing. Ľubomír Poór
starosta obce
schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
ZŠ Bernolákovo
za školský rok 2010/2011
..........................................................
Ing. Ľubomír Poór
2
Vypracovali: PaedDr. Mária Ondrušková
Mgr. Bernardína Frindrichová
Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Koncepcia školy na roky 2009-2014
4. Plán práce ZŠ Bernolákovo na školský rok 2010/2011.
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií.
6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Bernolákovo
7. Vyhodnotenie jednotlivých podujatí
3
Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy v Bernolákove za školský rok 2010/2011.
I.
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)
1. Názov školy: Základná škola
2. Adresa školy: 900 27 Bernolákovo, Komenského 3
3. telefónne číslo: 02/45993912
faxové číslo:
4. Internetová adresa: www.zskomber.edu.sk e-mailová adresa: [email protected]
5. Zriaďovateľ: Obec Bernolákovo, Hlavná 111
6. Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko
PaedDr. Mária Ondrušková
Mgr. Ivana Tallová
Mgr. Bernardína Frindrichová
Mgr. Bernardína Frindrichová
Katarína Koporcová
Eva Jánošíková
Funkcie
riaditeľ školy (menovaný od 1.7.2009)
zástupca riaditeľa školy pre I. stupeň
zástupca riaditeľa školy pre II. stupeň
výchovná poradkyňa
vedúca vychovávateľka ŠKD
vedúca ŠJ
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
7.1) Údaje o rade školy:
Rada školy pri ZŠ Bernolákovo bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 12.4.2000 Jej
predsedom bol Ing. Michal Merva. Funkčné obdobie ďalšej Rady školy začalo dňom 13.5.2004 na obdobie 4 rokov.
Predsedom bol Patrik Štábel. Po skončení funkčného obdobia, na ďalšie 4 roky sa predsedkyňou Rady školy stala
Mgr. Ivana Tallová, ktorá odstúpila z funkcie z dôvodu prihlásenia sa do výberového konania na funkciu riaditeľky
školy. Za predsedkyňu Rady školy bola zvolená pani Ľubica Grúberová.
Členovia rady školy:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Meno a priezvisko
Ľubica Grúberová
Ľubomíra Reindlová
Katarína Donáthová
Linda Voláriková
Ľubica Kuchtová
Iva Pipíšková
Helena Černayová
Eva Jánošíková
Božena Jurčová
Ľudmila Tokošová
Klaudia Šmiralová
Funkcia
predseda
podpredseda
tajomník
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
Zvolený /delegovaný/ za
rodičov
učiteľov
rodičov
rodičov
zriaďovateľa
rodičov
zriaďovateľa
nepedagogických zamestnancov
zriaďovateľa
iné org. spolupracujúce so školou - DeD
učiteľov
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2010/2011:
4
-
Rada školy sa stretáva podľa potrieb, najmenej 2x do roka.
Priebežne hodnotila plnenie úloh podľa Koncepcie riadenia
Členky Rady školy za zriaďovateľa pomáhajú v realizácii požiadaviek cez obecné zastupiteľstvo. Predsedníčka Rady
školy riešila pripomienky od rodičov s riaditeľkou školy.
7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy:
1. Prehľad metodických orgánov.:
MZ I. stupňa
- vedúca Ľubomíra Reindlová
PK slovenského jazyka
- vedúca Marta Petrušková
PK spoločenskovedných predmetov - vedúca Irena Beníková
PK cudzích jazykov
- vedúca Božena Husárová
PK matematiky a informatiky
- vedúca Helena Rabčanová
PK BIO, FYZ, CHEM
- vedúca Dana Páleníková
PK telesnej výchovy
- vedúci Ladislav Eliaš
PK VYV,HUV, TEH
- vedúci Emília Steinhübelová
2.
-
Plány práce MZ a PK vychádzajú:
z Plánu práce školy pre školský rok 2010/2011
z pedagogicko-organizačných pokynov pre šk. rok 2010/2011
zo školského vzdelávacieho programu
zo vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a vlastných špecifických úloh
Najpodstatnejšie úlohy obsiahnuté v plánoch sú :
-
realizácia obsahovej prestavby, plnenie ŠVP a ŠkVP v III. a VII. ročníku ZŠ a II. a VI. ročníku ŠT
analýza výchovno- vzdelávacích problémov
starostlivosť o nadaných žiakov
humanizácia výchovy a vzdelávania
prehlbovanie odbornosti a metodickej prípravy učiteľov
spolupráca s ŠKD, MŠ, rodičmi, DeD
materiálno-technické podmienky školy
exkurzie, výlety
olympiády, športové a iné súťaže
Metodické orgány sa stretávajú 4 – 5x do roka. O zasadnutiach sa vedie zápisnica.
Vedenie školy sa zúčastňuje na zasadnutiach MZ a PK. Konzultuje nadnesené problémy a požiadavky, hľadá
riešenie, podporuje a dáva podnet k tvorivým aktivitám. Na záver školského roka vedúci vypracovali hodnotenie
činnosti MZ a PK.
5
b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2010/2011 (§ 2 ods. 1 písm. b)
Stav k 15. 9. 2010
Ročník
Počet
tried
1.
3
2.
2
3
2
4.
Stav k 31. 8. 2011
Z toho
Počet
Z toho
špec.
v špec.
žiakov
integ.
tried.
tried.
-
50
1
42
1
Počet
odd.
ŠKD
-
4
Počet
Počet
žiakov
tried
v ŠKD
103
3
v
Počet Počet
špec. Počet
Z toho
špec.
odd. žiakov
tried. žiakov
integ.
tried.
ŠKD v ŠKD
1
50
-
2
42
1
46
-
-
2
46
2
44
5
-
2
44
5.
2
43
-
2
42
6.
3
42
-
3
7.
2
40
-
2
39
8.
2
44
-
2
44
9.
2
33
5
-
2
33
5
Spolu
18
384
14
-
380
14
1
2
3
4
103
1
18
2
-
4
98
5
40
3
4
98
Počet žiakov k 31.8.2009 bol 372 z toho 197 dievčat. I. a II. ŠT navštevovalo17 žiakov
c)Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov
na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 písm. c) a d)
c1) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ
POČET ŽIAKOV
SPOLU
55
Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH
POČET TRIED
NASTÚPILO
ODKLADY
počet / %
NEZAŠKOLENÍ V MŠ
počet / %
SAMOSTATNÉ
50
5
2
3
2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy
c.2.1 žiaci 9. ročníka
Počet vychádzajúcich žiakov 9. ročníka ZŠ 33 + 5 žiakov 9. ročníka ŠT.
6
7
8
Poznatok, že stredné školy bojujú o žiaka vidieť v tom, že väčšina žiakov bola prijatá na školy bez prijímacích
pohovorov. Kritériá na prijatie sa podstatne zmiernili, žiaci sú prijímaní na základe výsledkov testovania 9.
V školskom roku 2010/2011 do bilingválneho gymnázia odišli 4 žiaci VIII. ročníka a 5 žiaci ŠT do SOŠ.
c. 2.2. žiaci 5. ročníka
Počet
žiakov
5. roč.
Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá
osemročné gymnáziá
Na iné školy
Prihlásení
Úspešní
Prijatí
Prihlásení
Úspešní
Prijatí
3
2
2
-
-
-
c.2.4.
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania.(§ 2 ods. 1
písm. e)
e.1.) I. a II. stupeň ZŠ, špeciálne triedy , ŠKD
Zoznam tried a triednictvo:
Zoznam tried a triednictvo:
I.A
Júlia Šilhárová
I.B
Zdena Březovjaková
I.C
Jindra Majerská
II.A
Silvia Szabóová
II.B Ľubomíra Reindlová
III.A Lucia Kandráčová
III.B Blanka Biskupičová
IV.A Beáta Bognárová
IV.B Miriam Krúpová
I.ŠT Ivana Fiedorová
II.ŠT Soňa Sládková
ŠKD – počet oddelení: 4
I. oddelenie Katarína Koporcová
II. oddelenie Zuzana Kováčová
III. oddelenie Gabriela Biskupičová
IV. oddelenie Anna Hudáková
V.A
Marta Petrušková
V.B
Anna Zemanová
VI.A
Svetlana Vdoviaková
VI.B
Ľubica Libová
VII.A
Helena Rabčanová
VII.B Eva Žůrková
VIII.A Ladislav Eliaš
VIII.B Dana Páleníková
IX.A Emília Steinhübelová
IX.B Božena Husárová
9
Hodnotenie žiakov I. ročníka
Počet žiakov
I. ročníka
I.A
I.B
I.C
17
17
16
/priemer 1,0/
vyznamenaní
prospeli
veľmi dobre
prospeli
Priemer
triedy
12
17
14
16
17
15
1
1
-
1,04
1,00
1,07
prospeli
veľmi dobre
prospeli
priemer
triedy
1
5
-
1,10
1,15
Hodnotenie žiakov II. ročníka
Počet žiakov
II. ročníka
/priemer 1,0/ vyznamenaní
II.A
II.B
22
20
16
12
21
15
Hodnotenie žiakov III. ročníka
Počet žiakov
III. ročníka
/priemer 1,0/ vyznamenaní
III.A
III.B
21
25
9
12
prospeli
veľmi dobre
prospeli
neprospeli
priemer
triedy
3
2
4
-
-
1,43
1,15
prospeli
veľmi dobre
prospeli
neprospeli
priemer
triedy
11
19
7
3
2
1
1
-
1,46
1,21
vyznamenaní
prospeli
veľmi dobre
prospeli
neprospeli
3
1
2
-
prospeli
veľmi dobre
prospeli
neprospeli
3
3
-
14
23
Hodnotenie žiakov IV. ročníka
Počet žiakov
IV. ročníka
/priemer 1,0/ vyznamenaní
IV.A
IV.B
21
23
5
13
Hodnotenie žiakov I.ŠT
Počet žiakov
I.ŠT
/priemer 1,0/
I.ŠT
6
1
1,50
Hodnotenie žiakov II.ŠT
e.2. II. stupeň základnej školy
Počet žiakov
II.ŠT
/priemer 1,0/ vyznamenaní
II.ŠT
8
-
2
1,48
10
Hodnotenie žiakov V. ročníka
Počet žiakov
V. ročníka
/priemer 1,0/ vyznamenaní
V.A
V.B
21
21
1
5
8
14
Hodnotenie žiakov VI. ročníka
Počet žiakov
VI. ročníka
/priemer 1,0/ vyznamenaní
VI.A
VI.B
20
20
7
2
11
7
Hodnotenie žiakov VII. ročníka
Počet žiakov
VII. ročníka
/priemer 1,0/ vyznamenaní
VII.A
VII.B
19
20
1
3
5
10
Hodnotenie žiakov VIII. ročníka
Počet žiakov
VIII.. ročníka /priemer 1,0/ vyznamenaní
VIII.A
VIII.B
21
23
2
1
8
6
Hodnotenie žiakov IX. ročníka
Počet žiakov
IX. ročníka
/priemer 1,0/ vyznamenaní
IX.A
IX.B
17
16
-
3
5
prospeli
veľmi dobre
prospeli
neprospeli
priemer
triedy
5
2
8
4
1
1,71
1,46
prospeli
veľmi dobre
prospeli
neprospeli
priemer
triedy
4
3
5
10
-
1,60
2,01
prospeli
prospeli
veľmi dobre
neprospeli
priemer
triedy
6
7
8
3
-
1,85
1,54
prospeli
veľmi
dobre
5
5
prospeli
neprospeli
priemer
triedy
8
12
-
1,79
1,94
prospeli
veľmi dobre
prospeli
neprospeli
priemer
triedy
4
7
10
4
-
1,87
1,75
11
12
e 3.) Výsledky externých meraní – Testovanie 9
Trieda
Počet žiakov
Z toho
písalo
9. A
9. B
celkom
17
16
33
18
20
38
Matematika
Ø v % v SR
52,9
Matematika
Ø
v % triedy
Slovenský
jazyka Ø v %
v SR
Slovenský
jazyk Ø v %
triedy
58,2
56,76
53,64
55,2
46,17
44,43
45,3
f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2010/2011 ( §2 ods.1 písm. f)
I. stupeň
II. stupeň
Ročník Trieda
1.
2.
3.
4.
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
Roční
k
Uplatňované učebné plány
ISCED 1 primárne vzdelávanie
ISCED 1 primárne vzdelávanie
ISCED 1 primárne vzdelávanie
ISCED 1 primárne vzdelávanie
ISCED 1 primárne vzdelávanie
ISCED 1 primárne vzdelávanie
rozšírené vyučovanie Cj-ANJ
rozšírené vyučovanie Cj-ANJ
5.
6.
7.
8.
9.
Trieda
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
Uplatňované učebné plány
ISCED 2 nižšie sekundárne
vzdelávanie
ISCED 2 nižšie sekundárne
vzdelávanie
ISCED 2 nižšie sekundárne
vzdelávanie
rozšírené vyučovanie Cj-Aj
rozšírené vyučovanie Cj-Nj
variant 2
variant 2
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov
školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)
Základná škola
zamestnanci ZŠ –spolu
Z toho PZ*
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
- špeciálny pedagóg
Z toho NZ
Z počtu NZ
-upratovačky
-administratíva
- školníci
- kuchárky
Počet
Školský klub detí
49
zamestnanci ŠKD
33
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
32
- dopĺňajú si vzdelanie
1
Školská kuchyňa a jed.
4
- vedúca kuchyne
16
- hlavná kuchárka
16
- kuchárka
4,5
- prevádzkový
zamestnanec
2
Spolu
2
8
Počet
4
4
-
1
1
1
5
8
13
g1 Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2010/2011
Predmet
Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet
prírodopis
1
fyzika
1
občianska výchova
1
technická výchova
2
anglický jazyk
1
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h)
( uvádzať za školský rok 2010/2011)
Forma vzdelávania
Počet vzdelávaných
Moderné vzdel. pre
ved. spol.
Vytváranie
pozit.klímy na škole
IKT pre zač. pre zač.
Vzdelávanie v oblasti
cudzích jazykov
Bezpečnostné pred.
pri práci
v chem.laborastóriu
Modernizácia vzdel.
procesu
Využitie IKT vo
vyuč. chémie
Možnosť vzdelávania sa dostali
výchovno-vzdelávacom procese.
Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo
pokračuje
začalo
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
2
1
1
1
všetci učitelia, ktorí mali záujem a vzdelávanie bolo potrebné
a využiteľné vo
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i). .
Údaje o aktivitách organizovaných ZŠ
Deň otvorených dverí
Jarná akadémia
Aranžovanie
Noc v škole
Deň Zeme
Moderátor redaktor
Fašiangový sprievod
Deň Slnka
Pasovanie prvákov
Údaje o aktivitách, do ktorých sa ZŠ zapojila
Deň narcisov
MDD
Predmetové olympiády
Športové súťaže organizovaných SAŠ
Zber papiera
Matematický klokan
Prečo mám rád slovenčinu
Luknarova Ivanka
Expert
O všetkých aktivitách priebežne informujeme prostredníctvom našej webovej stránky, v časopise Bernolák . Odozvy
zo strany rodičov na spomínané aktivity sú veľmi priaznivé. Na škole pracuje žiacky parlament.
i1) Najlepšie dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach
14
ÚSPEŠNÍ REPREZENTANTI ŠKOLY
Chemická olympiáda
1. Robert Kinčeš
1. miesto OK
1. miesto KK
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
2. Eva Žůrková
hlavná cena / celoslovenská súťaž
4. miesto OK geografická olympiáda
2. miesto OK dejepisná olympiáda
Geografická olympiáda
3. Marek Jakubovič
1. miesto OK
4. Peter Šimon
2. miesto OK
2. miesto OK anglického jazyka
úspešný riešiteľ OK pytagoriády
Olympiáda anglického jazyka
5. Dominika Pirošková
1. miesto OK
Olympiáda nemeckého jazyka
6. Juraj Reingráber
3. miesto OK
Pytagoriáda
7. Marek Petrovič
2. miesto OK
Luknárova Ivanka
8. Marcela Trubačová
1. miesto / autorská literárna súťaž /
Slávik Slovenska 2011
9. Veronika Donáthová
3. miesto OK
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
Ľahká atletika
10. Simona Poszert- Schwartzová
11. Michaela Aksamitová
2. miesto OK v skoku do diaľky
2. miesto OK futbal
3. miesto v behu na 800 m
Vybíjaná – obvodné majstrovstvá 1. miesto v OK s postupom do KK
12.-24. – Hana Dzubáková, Pavlína Kardošová,m Natália Barkolová, Dana Gracová, Kristína Krajliková, Laura
Palkovičová, Sandra Ožvaldová, Solomiya Skrypets, Zuzana Šticová, Nikola Tallová, Simona Jajcaová, Šárka
Podobová, Viktoria Bordácsová
Futbal – obvodné majstrovstvá
2. miesto
25. -30.- Nikola Kubátová, Alžbeta Klechová, Nikola Špaleková, Nikola Šupicová, Mária Krištofíková, Iveta
Wursterová
15
Florbal a malý futbal - obvodné kolo
2. miesto
31. – 42. Daniel Hudák, Pavol Šípoš, Matej Kováč, Dávid Talajka, Jakub Krištofík, Marek Kasan, Robert
Wurster, Martin Jureník, Nicolas Orság, Martin Reichel, Andrej Nagy, Mário Horváth
I.. stupeň
Všetkovedko
43. – 44. Naďa Struharová (3. B). Ondrej Gregor Matulník (4. B) – patrili medzi najlepších 5% na Slovensku
OK Pytygoriáda
45. Ariane Fourquet (3. B), úspešná riešiteľka
Matematický klokan
46. – 48.Terezka Chromčáková (2. B), Juraj Benčurik (2. B), Žofia Dzubáková (3. B) patrili medzi najlepších
5% na Slovensku
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j)
Názov projektu
Termín začatie
realizácie projektu
september 2004
september 2008
september 2004
september 2006
september 2006
október 2005
jún 2010
Termín ukončenia
realizácie projektu
pokračuje
pokračuje
pokračuje
ukončený
prerušený
pokračuje
pokračuje
Výsledky
Každá streda iná
Záložka
každý rok iná škola
Zdravá škola
Infovek e-mail partner
Infovek - teleprojekt
Lego-dacta
Technologický grant
udelený - nedoručený
IBM
grant
Ďalšie informácie:
Podľa projektu Každá streda iná sa dopĺňa záujmová nepravidelná činnosť žiakov.
Projekt Zdravá škola – zdravý životný štýl
Infovek e- mail partner – nájsť si partnerskú školu, písanie si v cudzom jazyku – nedokončený – odchod vyučujúcej
na materskú dovolenku.
Infovek – teleprojekt – projekt na diaľku, spolupráca škôl pri riešení projektov.
Lego- dacta – elektronická stavebnica- využívané na technickej výchove a krúžku
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) .
nekonala sa
l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)
Škola sídli v dvoch budovách – samostatne I. a II. stupeň, samostatná telocvičňa a samostatná budova pre ŠJ
a kuchyňu na prízemí a ŠKD na poschodí. Prevádzkovanie a údržba 4 budov s dvomi areálmi je náročná a preto by
bolo ideálne urobiť prístavbu a presun starej školy – I. stupňa – Školská 1 na Komenského ulicu 3, projekt zatiaľ
neúspešný.
16
Postupne vymieňame interiér tried.
Novým zariadením bolo vybavených 13 tried.
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1 písm. m). {
priložiť Správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok.}.
Správa o hospodárení za rok 2010 - komentár
Základná škola Bernolákovo hospodárila s týmito finančn. prostriedkami v roku 2010 :
Kód zdroja 111:
MŠ SR - normatívne - prenesné kompetencie
nenormatívne - vzdelávacie poukazy
nenormatívne - kreditový príplatok
nenormatívne - odchodné
nenormatívne - dopravné ŠVP
Kód zdroja 111 spolu :
473 848,00 €
8 490,00 €
312,00 €
1 596,00 €
560,00 €
484 806,00 €
Kód zdroja 41 :
MF SR - originálne kompetencie :
v tom : ŠKD
ŠJ
Kód zdroja 41 - orig. kompetencie spolu :
35 000,00 €
50 000,00 €
85 000,00 €
Kód zdroja 41 - ostatné (vlastné zdoje)
za prenájom
ŠKD - poplatky od rodičov
ostatné
18 147,00 €
9 490,00 €
13 498,00 €
Kód zdroja 41 ostatné - spolu :
41 135,00 €
Kód zdroja 41 (z rozpočtu obce )
prísp. na umývačku ŠJ
prísp. na robot ŠJ
príspevok na oplotenie
príspevok na oplotenie
príspevok na oplotenie
príspevok na oplotenie
4 845,80 €
7 742,14 €
8 000,00 €
3 000,00 €
4 000,00 €
1 582,11 €
17
Kód zdroja 41 (z rozpočtu obce ) spolu
Zdroje spolu:
29 170,05 €
640 111,05 €
Čerpanie v roku 2010 bolo podľa nasledovnej tabuľky
:
Základná škola Bernolákovo - výdavky rok 2010
ZŠ
ŠKD(VP)
spolu
111 - štátny rozpočet (PK-ZŠ)
610
620
630 640
spolu
301389 104129 77714 929
484161
660
0
69
0
729
484890
302049 104129 77783 929
ŠKD
ŠJ
spolu
41 - originálne kompetencie (OK-ŠKD,ŠJ)
610
620
630 640
spolu
32273
11656
6460
50389
40589
14287 17036 216
72128
122517
72862
25943 23496 216
ZŠ
ŠKD
ŠJ
spolu
41 - ostatné zdroje (vlastné zdroje)
610
620
630 640
717
0
0
2712
0
16582
0
0 822,05
0
0
0
0
0
12588
0
0 3534,1
0
29170
ZŠ
ŠKD
ŠJ
spolu
spolu rok 2010
610
620
630 640
301389 104129 80426 929
32933
11656 7351,1
0
40589
14287 17036 216
V Bernolákove30.1.2011
717
16582
0
12588
spolu
19294
822,05
12588
32704,05
spolu
503455
51940,05
84716
640111,05
18
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie
jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).
Plnenie úloh podľa Štátneho a školského vzdelávacieho programu.
Rozvoj mimoškolskej činnosti – krúžková činnosť
Zlepšenie pracovného prostredia
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň
výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.
1 písm. o).
NAPRÍKLAD:
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 vysoká odbornosť pedagogických
 neodbornosť vo vyučovaní uvedených
zamestnancov
predmetov
 zapájanie sa do projektov
 nedostatočné ohodnotenie pedagog.
 bohatá mimoškolská činnosť
zamestnancov
 úspešnosť žiakov v olympiádach ,
 oddelený I. stupeň od druhého, prechod
športových súťažiach a iných súťažiach
deti do ŠKD a ŠJ zo Školskej ulici na
 záujem vzdelávať sa
Komenského
 chátrajúce budovy – nepekný vonkajší
vzhľad
II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať:
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a)
Sú dodržané.
b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b)
Základná škola v Bernolákove v školskom roku 2010/2011 vytvorila pre žiakov tieto záujmové aktivity:
P.č. Vedúci krúžku
Názov krúžku
detí
Deň
od-do
1.
Ivana Tallová
T-ball
13
STREDA
14.00-15.30
2.
Miriam Krúpová
T- ball
12
STREDA
14.00-15.30
3.
Dušan Kováčik
ECaV. náb.
4
ŠTVRTOK
4.
Ľubica Libová
Golf
17
PIATOK
13.00
17.00-18.30
19
5.
Soňa Sládková
Počítačový
16
STREDA
13.30-15.00
6.
Tvorivé dielne
18
17
15
STREDA
7.
Zdena
Březovjaková
Ľubka Reindlová
PONDELOK
11.45-13.15
14.00-15.30
14.00-15.30
8.
9.
Katarína
Koporcová
Niagara
16
12
25
27
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
PIATOK
15.30- 18.00
15.30-19.00
13.00-14.30
14.00-15.30
26
STREDA
14.00-15.30
25
PIATOK
14.00-15.30
15
PONDELOK
14.00-15.30
Počítačový
10.
Anna Hudáková
11.
Zuzana Kováčová
12.
G. Biskupičová
13.
Dana Páleníková
ŠKD country
ŠKD
spevácky
ŠKD
ANJ hrou
ŠKD
Pohybové hry
Prírodovedný
14.
Dana Páleníková
Stolný tenis II
16
UTOROK
14.00-15.30
15.
Anna Zemanová
Matematický
13
STREDA
14.00-15.30
16.
Ladislav Eliaš
ŠH – futbal
12
ŠTVRTOK
14.00-15.30
17.
Ivana Fiedorová
Stolný tenis I
15
STREDA
14.00-15.30
18.
Alexander Molnár
Volejbal
20
PONDELOK
14.30-16.00
19.
Martin
Geschwantner
Svetlana
Vdoviaková
Marta Petrušková
D-street
tanečný
Turistický
14?
18,15-20,00
17
UTOROK
ŠTVRTOK
SOBOTA
Mediácia
Cvič. Zo SJL
Konverzácia z ANJ
13
32
9
ŠTVRTOK
UTOROK
ŠTVRTOK
Formou
blokov
13.45-15,15
13.45-15.15
13.45-15.15
20.
21.
22.
23.
Božena Husárová
24.
Emília
Steinhübelová
Lego dacta
22
PONDELOK
PIATOK
13.45-15.15
13.45-15.15
25.
Tomáš Homola
Počítačový
15
UTOROK
14.00-15.30
26.
Lucia Kandráčová
Tanečný
18
UTOROK
13.45-15.15
27.
Blanka Ušiaková
Tvorba elekton.
časopisu
12
UTOROK
Formou
blokov
28.
Helena Rabčanová Matematický
16
UTOROK
14,00- 15,30
20
c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 2 písm. c)
Radu rodičov na našej škole tvoria zástupcovia rodičov všetkých tried. Rada rodičov sa volí každoročne na plenárnej
schôdzi rodičov vždy v septembri. Rada rodičov v roku 2004 založila OZ Školáčik. Postup práce ako aj vedenie OZ
Školáčik má podľa zákona svoje stanovy. Už po tretí raz v tomto kalendárnom roku mohli rodičia, organizácie
a priatelia školy prispieť 2% z dane.
Spolupráca s radou rodičov je veľmi dobrá. Vedenie školy sa pravidelne zúčastňuje na ich zasadnutiach a informuje
rodičov o celkovom chode školy, predkladá návrhy a požiadavky. Rodičia organizujú zbery papiera, podieľajú sa
niektorých akciách školy ako napríklad Noc v škole, Deň otvorených dverí, posedenie pri opekaní a pod. Pomáhajú
pri maliarskych prácach a pri údržbe lavíc, oprave ihrísk. Každý rok pripravujú príjemné prekvapenie pre prvákov.
V spolupráci s Radou rodičov sa podľa harmonogramu organizujú plenárna a triedne schôdze.
Zoznam rodičov zastúpených v Rade rodičov:
Zoznam triednych dôverníkov 2010/2011
I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
1. ŠT
2. ŠT
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B
Ľubica Šutková
Monika Šimončičová
Jana Trubačová
Ľubica Vallová
Miroslav Rakický
Jana Rucelová
Denisa Golaisová
Vladimíra Ščasnárová
Linda Voláriková
Viera Zjarová
Ľudmila Tokošová
Gabriela Belániková
Daniela Valčeková
Jana Rucelová
Zuzana Palkovičová
Zuzana Luknárová
Anna Petrovičová
Antónia Chromčáková
Zuzana Šticová
Viera Vargová
Soňa Šullová
Ivan Reichel
Nár. Oslobodenia 1A, Bernolákovo
Družstevná 32, Bernolákovo
Obilná 19, Bernolákovo
Hviezdoslavova 3, Bernolákovo
Komenského 5054, Bernolákovo
Hviezdoslavova 4, Bernolákovo
Mierová 4, Bernolákovo
Nálepkova 2, Bernolákovo
Lesná 8, Bernolákovo
Vršky 19, Bernolákovo
Železničná 59, Bernolákovo
Kostolná 90, Veľký Biel
Hlavná 80 Bernolákovo
Hviezdoslavova 4 Bernolákovo
Družstevná 30 Bernolákovo
Družstevná 18 Bernolákovo
Lesná 13 Bernolákovo
Čerešňova 9 Bernolákovo
Nálepkova 57 Bernolákovo
Obilná 44 Bernolákovo
Šalviova 14 Bernolákovo
Hlavná 83 Bernolákovo
21
d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
Triedni učitelia spolupracujú s vychovávateľkami DeD. Riaditeľka školy rieši závažnejšie problémy, ale aj úspechy
s riaditeľom DeD.
I. stupeň a vedenie školy spolupracuje s materskou školou, intenzívnejšie pred zápisom prvákov.
Dobrá spolupráca je aj s pedagogicko-psychologickou poradňou v Senci. Každú stredu pracovala v škole
psychologička.
Slabšia je spolupráca s Úradom sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Senci.
e) Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2010/2011- dochádzka (zameškané hodiny, ospravedlnené,
neospravedlnené, neprospievajúci žiaci, výchovné opatrenia pochvaly a pokarhania udelené triednym učiteľom,
riaditeľom školy, znížené známky zo správania)
Podľa priloženej tabuľky :
22
23
24
Download

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno