ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
pre
Súkromnú strednú umeleckú školu
v Hodruši-Hámroch
Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba
Pre študijné odbory
82 Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba
8233 M 01 výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňovzlatníctvo a strieborníctvo
8233 M 02 výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňovumelecké zámočníctvo a kováčstvo
8233 M 03 výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňovplošné a plastické rytie kovov
September 2012
INŠTITÚT VZDELÁVANIA A STAROSTLIVOSTI, s.r.o
Hálková 2968/22, 010 01 Žilina
Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:
Platnosť
ŠkVP
Dátum
Revidovanie Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy
ŠkVP
a pod.
Dátum
30.08.2012
01.09.2012
Vypracovanie samostatného ŠkVP pre odbory
8233 M 01 výtvarné spracovanie kovov a drahých
kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo
8233 M 02 výtvarné spracovanie kovov a drahých
kameňov - umelecké zámočníctvo a kováčstvo
8233 M 03 výtvarné spracovanie kovov a drahých
kameňov - plošné a plastické rytie kovov
Prerokované
a schválené v:
V pedagogickej rade
a rade školy,
schválené
riaditeľom školy a
zriaďovateľom
OBSAH
1. ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
2. CHARAKTERISTIKA A VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY
2.1 Poloha a zameranie
2. 2 Objekty školy
3. PERSONÁLNE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE VÝUČBY
3. 1 Charakteristika pedagogického zboru a zamestnancov školy
3. 2 Materiálno- technické vybavenie školy a pomôcky
4. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ODBOROV
4.1 Základná charakteristika
4. 2 Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy
4. 3 Zdravotné požiadavky na uchádzača
4. 4 Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce
5. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN
5.1 Rámcový učebný plán pre 4 – ročné študijné odbory s praxou
5.2 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 4 – ročné študijné odbory s
praxou:
6. PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA
6. 1 Profil absolventa 8233 M 01
6. 1 Profil absolventa 8233 M 02
6. 1 Profil absolventa 8233 M 03
6. 4 Učebný plán 8233 M 01
6. 5 Učebný plán 8233 M 02
6. 6 Učebný plán 8233 M 03
6. 7 Poznámky k učebnému plánu
6. 8 Učebné osnovy
DEJINY VÝTVARNEJ KULTÚRY
TECHNICKÉ KRESLENIE
VÝTVARNÁ PRÍPRAVA
EKONOMIKA
PÍSMO
TECHNOLÓGIA 8233 M 01
TECHNOLÓGIA 8233 M 02
TECHNOLÓGIA 8233 M 03
NAVRHOVANIE 8233 M 01
NAVRHOVANIE 8233 M 02
NAVRHOVANIE 8233 M 03
PRAX 8233 M 01
PRAX 8233 M 02
PRAX 8233 M 03
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
7. KURZY
7.1
Účelový kurz „Ochrana života a zdravia“
7.2
Telovýchovno – výcvikový kurz
7.3
Krajinársky kurz
7.3.1Metodika krajinárskeho kurzu ( plenéru )
7.4 Súvislá odborná prax
7.5 Klauzúrna práca
7.5.1 Metodika klauzúrnych prác
1. ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov a adresa školy
Názov školského vzdelávacieho programu
Kód a názov ŠVP
Kód a názvy študijných odborov
Súkromná stredná umelecká škola HodrušaHámre, Kýslá 214, 966 61
Umenie a umeleckoremeselná výroba
82 Umenie, úžitkové umenie a ručná
umeleckoremeselná výroba
8233 M 01 výtvarné spracovanie kovov
a drahých kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo
8233 M 02 výtvarné spracovanie kovov
a drahých kameňov - umelecké zámočníctvo
a kováčstvo
8233 M 03 výtvarné spracovanie kovov
a drahých kameňov - plošné a plastické rytie
kovov
Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
Denná
Slovenský
Súkromná
30.august 2012
SSUŠ Hodruša-Hámre, Kyslá 214
01. september 2012
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Druh školy
Dátum schválenia ŠkVP
Miesto vydania
Platnosť ŠkVP
Kontakty pre komunikáciu so školou:
Sekretariát:
tel./fax: +421 45 6844 491, mob.: +421 915 880 020
e-mail: [email protected]
Internát:
tel.: +421 45 6844 490,mob.: +421 918 718 351
Zborovňa:
mob.: +421 918 718 352
Zriaďovateľ:
Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o., Hálková 2968/22, 010 01 Žilina
tel.: +421 41 700 1098, fax: +421 41 700 1097
e-mail: [email protected]
Hodruša-Hámre 30.08.2012
.................................................... .....................................
RNDr. Peter Michálik
zriaďovateľ
Riaditeľ školy
(podpis a pečiatka)
(podpis a pečiatka)
2. CHARAKTERISTIKA A VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY
2.1 Poloha a zameranie
Súkromná stredná umelecká škola sa nachádza v obci Hodruša-Hámre v Žarnovickom
okrese v Banskobystrickom kraji, neďaleko starobylej Banskej Štiavnice. Škola bola zriadená
zriaďovacou listinou č. 1/2005, zriaďovateľom MPM s.r.o. Pavla Mudroňa 7, 010 01 Žilina
k 1. 11. 2005. Od 1. 8. 2006 sa zmenil názov a adresa zriaďovateľa na Inštitút vzdelávania
a starostlivosti s.r.o. Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina. K 1. 9. 2009 sa stala nástupnickou
školou po zrušenej SSOŠ umeleckoremeselnej Hodruša – Hámre, resp. Súkromnej strednej
odbornej škole umeleckoremeselnej Jána Peterku (bývalé SOU strojárske), ktorá patrila medzi
najstaršie výchovnovzdelávacie inštitúcie na Slovensku. V roku 2012 uplynulo 110 rokov od
založenia prvej učňovskej školy v obci Hodruša-Hámre. Škola teda existuje a nepretržite
produkuje kvalitných odborníkov už 110 rokov. Menila sa len jej forma, zriaďovatelia
a názov.
Prievidza
Banská Bystrica
Bánovce nad Bebravou
Handlová Kremnica
Partizánske
Žiar nad Hronom
Zvolen
Detva
Žarnovica
Topoľčany
Nová Baňa
Banská
Štiavnica
Zlaté Moravce
Hodruša-Hámre
Nitra
Krupina
Levice
Veľký Krtíš
Výučba na škole je zameraná dvoma hlavnými smermi: Umeleckým a umeleckoremeselným.
Prvý smer kladie vyššie nároky na umeleckú tvorivosť i teoretické vedomosti
študentov so zameraním na výtvarné odbory propagačná grafika, propagačné výtvarníctvo,
dizajn (najmä fotografický dizajn) a v neposlednom rade aj odbor grafika vizuálnych
komunikácií. Tento smer bol reakciou na spoločenský dopyt a situáciu na trhu práce.
Druhý smer zase kladie väčší dôraz na remeselnú zručnosť. Umelecko-remeselný smer
je na škole zastúpený odborom výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov a zahŕňa
v sebe tri dielčie odbory: zlatníctvo a strieborníctvo, umelecké zámočníctvo a kováčstvo
a plošné a plastické rytie kovov.
Počas štúdia študenti zvládnu základy výtvarných techník, ako je kresba, maľba,
modelovanie, grafické techniky, základy fotografovania a dizajnu, spracovania kovov formou
umeleckých plastík, plošného rytia, respektíve použitia drahých kovov. Vo vyšších ročníkoch
študenti študujú figurálnu kresbu, výtvarné a počítačové návrhy, PC grafiku, grafický dizajn a
webdizajn, vrátane ďalších moderných trendov počítačového spracovania výtvarných techník.
Absolventi školy nájdu široké uplatnenie v grafických ateliéroch, tlačiarňach,
reklamných agentúrach, ale aj ako kreatívni zamestnanci v masmediálnej oblasti (tlač,
televízia), v zlatníckych firmách, u umeleckých kováčov, ako reštaurátori kovu, v umeleckoremeselných prevádzkach a v iných súkromných a štátnych inštitúciách.
2. 2 Objekty školy
Škola má vlastný Školský internát, vybavený multimediálnymi učebňami s využitím
grafických softvérov, výučbou jazykov a prístupom na internet. Nachádza sa na Kyslej 214,
Hodruša – Hámre. Je to sedem poschodová budova so 70-tych rokov 20 storočia. V roku 2008
prešla značnou rekonštrukciou, najmä výmenou plastových okien na celom objekte, čo značne
upravilo jeho tepelnú klímu. Súkromný školský internát má kapacitu 150 žiakov. Budovy
internátu a teoretického vyučovania majú okrem pevného pripojenia na internet aj wifi
pokrytie. Pre športové vyžitie slúžia priestory športového klubu: tenisové kurty, kolkáreň,
futbalové ihrisko, telocvičňa ZŠ a priestory posilňovne v suteréne internátu.
Škola má aj vlastnú školskú jedáleň s celodenným výdajom stravy. Jedáleň je plne
vybavená potrebným zariadením na prípravu plnohodnotných jedál. Jedáleň poskytuje
celodennú stravnú jednotku, takže SSUŠ môžeme charakterizovať ako internátnu školu.
Budovy patriace škole:
- budova teoretického vyučovania
- budova praktického vyučovania
- školský internát
- školská jedáleň
3. PERSONÁLNE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE VÝUČBY
3.1 Charakteristika pedagogického zboru a zamestnancov školy
Stabilizovaný pedagogický zbor vrátane učiteľov odbornej praxe a vychovávateľov tvorí viac
ako 30 učiteľov, z ktorých niektorí pracujú na čiastočný pracovný úväzok. Priemerný vek
pedagógov je okolo 45 rokov. Všetci učitelia spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú
spôsobilosť.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú:
- riaditeľ školy
- zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
- zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
- hlavný vychovávateľ školského internátu
Pedagogický pracovníci:
6 – vyučujúci všeobecných predmetov
5 – vyučujúci odborných predmetov
10 – vyučujúci odbornej praxe
5 – vychovávatelia v ŠI
1 – TV inštruktor
3. 2 Materiálno- technické vybavenie školy a pomôcky.
Pre zabezpečenie potrebnej kvality výchovno-vzdelávacieho procesu majú žiaci
umelecko-remeselných odborov k dispozícii nasledovné odborné učebne a učebné pomôcky:
Učebňa informatiky/ počítačovej grafiky 1.:
• Interaktívny systém „MIMIO“
• Notebook LENOVO
• Počítatače HP AMD Athlon 2,7 GHz; 2G RAM
• Monitor HP 19“ LCD
• IBM/ Lenovo Intel Pentium 4 2,5GHz; 4G RAM
• Monitor Philips 19“ LED
• Scaner HP
1 ks
1 ks
6 ks
6 ks
10 ks
10 ks
Učebňa informatiky/ počítačovej grafiky 2.:
• Notebook Asus
• Počítače Acer- Intel duo core 2,2GHz; 2G RAM
• Monitor LG 19“ LCD
• Tlačiareň Canon
• Dataprojektor BENQ
1 ks
12 ks
12 ks
1 ks
1 ks
Učebňa odborných predmetov:
• Počítače IBM Think Centre M 50 8187; C2, 4G
• Monitor 17“
• Tlačiareň IBM infoprint
• Dataprojektor BENQ
6 ks
6 ks
1 ks
1 ks
Učebňa počítačovej grafiky:
Notebook Toshiba
1 ks
Tablet WACOM
1 ks
Dataprojektor BENQ
1 ks
PC HP
8 ks
Monitor HP 19“
8 ks
Tlačiareň HP (photo press)
1 ks
Ploter SEIKI A1
1 ks
Súčasťou informačných technológií je nasledovný software:
• OS WINDOWS (XP; VISTA; 7 ULTIMATE)
• MS Office (2003, 2007)
• CorelDRAW Graphics Suite X3
• Adobe Ilustrator CS 3
• Adobe Photoshop Extendet CS3
• Adobe Photoshop Extendet CS4
• Adobe InDesing CS5
• Adobe Premiere Elements 9.0
Učebňa cudzích jazykov:
• Počítač HP
5 ks
• Monitor HP 17“
5 ks
• Notebook Compaq
1 ks
• Dataprojektor BENQ
1 ks
• Premietacie plátno
1 ks
• Audio slúchadlá
6 ks
• Softvér na výučbu a zdokonaľovanie sa v nemeckom a anglickom jazyku
Pre potreby výučby jazykov sa využívajú aj nasledovné pomôcky:
•
•
•
Rádio/CD/DVD player
Notebook ASUS
Dataprojektot BENQ
3 ks
1 ks
1 ks
Učebňa odborného kreslenia:
•
•
Lavice s polohovateľnou pracovnou doskou
3D modely, telesá, objekty, ľudské telo, postavy
12 ks
Ateliér:
Pozostáva z dvoch samostatných učební a slúži pre potreby vyučovania odborných
predmetov, praxe a navrhovania. K jeho vybaveniu patrí:
•
•
•
•
•
•
•
Stojany na maľovanie
Dosky na maľovanie
Air brash – striekacie maľovacie pištole a príslušenstvo
Zariadenie na rezanie polystyrénu
Zariadenie na rezanie drevených materiálov
Teplovzdušné pištole a pištole pre tavné spájanie plastov
Maliarske plátna a iný spotrebný materiál
25 ks
25 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
Učebňa CNC programovania:
Slúži na výučbu moderných strojových techník CNC značenia a gravírovania. Študenti
tu môžu na základe vlastných návrhov vyrábať napr. informačné systémy, reklamné tabule,
reklamné predmety, logá a pod. Nachádza sa v nej:
• Strojová gravírka IS 200 GravoTech
• PC technika na obsluhu gravírky
• Projektor a plátno na vizualizáciu pracovného postupu
Súčasťou PC techniky je 2D softvér Gravo Styl G5 a 3D softvér Type3D v prostredí ktorých
sa vyrábajú a realizujú grafické návrhy.
Školské dielne
Na odbornú prax je využívané jedno rytecké pracovisko – dielňa, je vybavená nasledovnými
zariadeniami, strojmi, učebnými a pracovnými pomôckami:
Rycí stroj – Pantograf, určený na manuálne zmenšovanie rytiny, resp. na výrobu
razníc, pečatidiel, značkovadiel atď. (2 ks)
Súčasťou pantogrofov sú aj predlohové šablóny písma. (sada 2ks)
Tlakové, vzduchové brúsky na gravírovanie a brúsenie kalených predmetov. (3 ks)
Pieskovačka na pieskovanie medailí, plakiet a drobných rytín so sadou vymeniteľných
pieskovacích pištolí (1 ks)
Stolová vŕtačka (1 ks)
Stojanová brúska(1 ks)
Fotografický zväčšovák na prekreslovanie a zväčšovanie predlohy na rytinu (1 ks)
Stojanová leštiaca brúska (1 ks)
Špeciálna brúska na brúsenie fréz na pantograf (1 ks)
Fréza s posuvným stolom (1 ks)
Gravírovacie pero na rytie do skla a kameňa (1 ks)
Páková nožnica (1 ks)
Hydraulický lis na razenie medailí a šperkov (1 ks)
Súčasťou vybavenia ryteckého pracovíska sú aj pracovné stoly (2 ks), ktoré sú špeciálne
upravené pre prácu rytca. K ďalšiemu vybaveniu patria aj stoly so zverákmi, skrinky na
odkladanie pracovných nástrojov, rytecké zveráky na upínanie materiálu na rytie, stolové
lampy, zväčšovacie lampy a lupy atď.
Zámočnícke a kováčske pracoviská slúžia na odborné vzdelávanie o odborný rozvoj
kompetencií študentov. Na odbornú prax je využívané jedno zámočnícke a kováčske
pracovisko – dielňa je vybavená nasledovnými zariadeniami, strojmi, učebnými a pracovnými
pomôckami:
Zváračka CO (1 ks)
Zváračka s ochrannou atmosférou argónu (1 ks)
Ručný lis (1 ks)
Vŕtačky stolové (3ks)
Ručná zakružovačka (1ks)
Zváračské pracoviská a boxi (2ks)
Kováčska vyhňa pevná s elek. motorom (2 ks)
Kováčska vyhňa prenosná s elek. motorom (1 ks)
Nákovy (3ks)
Bucháre (2 ks)
Pracovný stôl veľký (2ks) + 5 ks zverákov
Pracovný stôl veľký – pasiarsky (2ks)
Kováčske náradie – kliešte, kladivá, prípravky na ohýbanie, uhlové brúsky atď
Na odbornú prax slúži i dielňa strojového obrábania, kde zámočníci a kováči odborné
kompetencie rozvíjajú v oblasti strojového obrábania – dielňa je vybavená nasledovnými
strojmi a príslušenstvom:
Sústruh (1 ks)
Frézovacie stroje (2ks)
Rovinná – magnetická brúska (1 ks)
Brúsiaci dokončovací stroj Suner – rotoféra (1 ks)
Tabuľová páková nožnica s prac plochou 1000 mm (1 ks)
Dvojkotúčová leštiaca brúska (1 ks)
Ohýbačka s prac plochou 1000 mm (1 ks)
Profilová nožnica (1ks)
Stlpová vrŕtačka (1ks)
Stolová vŕtačka (1ks)
Strojová píla (1ks)
Stojanová dvojkotúčová brúska (1ks)
Brúska na guľato (1ks)
Kovotlačiarenský sústruh (1 ks) s obslužným náradím a modelmi
Pracovný stôl veľký + 3 ks zverák
Pracovný stôl veľký - pasiarsky
Na pracoviskách sa nachádzajú aj nástroje a materiál na obsluhu a nastavovanie všetkých
strojov a zariadení.
Na odbornú prax sú využívané aj tri zlatnícke pracoviská – dielne, ktoré sú vybavené
nasledovnými zariadeniami, strojmi, učebnými a pracovnými pomôckami:
Spájkovacia dielňa č.1
Veľký pracovný stôl – 4 miesta na sedenie
Elektrická leštička – 2 kusy
Stolová vŕtačka
Lis
Sady nástrojov na lisovanie a strihanie
Kaliaca pec
Kotúčová brúska
Ručná nožnica s ohýbačkou
Malá ručná nožnica
Stolový zverák – 2 kusy
Plynový horák - 3 kusy
Zlatnícka dielňa č.2
Pracovných miest 8
Pracovné miesto vyučujúceho 1
Ultrazvuk 1kus
Bubon na leštenie 1kus
Sada čakanov + ankne
Ručný stroj na ťahanie drôtov 1kus
Prievlaky na ťahanie (5ks)
Kónus 1 kus
Počítač + klávesnica + reproduktor 2 kusy
Rovnačka materiálu
Zväčšovač prstenov (1 ks)
Zlatnícka dielňa č.3
Pracovných miest 8
Pracovné miesto vyučujúceho 1
Elektrická valcovačka 1 kus
Zlatnícka ručná valcovačka 3 kusy
Zväčšovač prsteňov (1ks)
Diamantová píla (1ks)
Ručné hadicové brúsky (2ks)
Na komplexné skladovanie náradia a materiálov slúži výdajňa- sklad , kde si majstri a žiaci
zapožičiavajú potrebné náradia a pomôcky na odbornú prax a odborný výcvik.
4. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ODBOROV
4.1 Základná charakteristika
Dĺžka vzdelávania a prípravy: štvorročné štúdium
Študijný odbor je určený pre: absolventov základných škôl
Podmienky na prijatie
- úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
do študijného odboru:
- preukázanie požadovaných vstupných vedomostí
a zručností formou talentovej skúšky
Spôsob ukončenia vzdelávania maturitná skúška
a prípravy:
Doklad o dosiahnutom
vysvedčenie o maturitnej skúške
vzdelaní:
Poskytnutý stupeň vzdelania:
- úplné stredné odborné vzdelanie
- medzinárodný štandard klasifikácie vzdelania
ISCED 3A
Pracovné uplatnenie
- v oblasti navrhovania umeleckých diel
absolventa:
- v oblasti výroby umeleckých diel
- tvorby a výroby technologických zariadení pre výrobu
výtvarných diel
- v štúdiách vizualizácie architektonického riešenia
exteriérov
- vo vlastných firmách pre návrh a realizáciu výtvarno –
architektonického riešenia interiéru a exteriéru
- riadenia výroby výtvarných diel predovšetkým:
- vo firmách malosériovej výroby
- vo vlastných firmách zameraných na výrobu
umeleckých diel z kovu a drahých kameňov
Nadväzná odborná príprava:
vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské štúdium
4. 2 Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy
-
-
Všeobecné vzdelávanie podporí rozvoj prosociálnosti, tvorivosti, aktivity, asertivity a
empatie. Rozvoj poznávacích schopností umožní budovať pozitívne morálne hodnoty,
ľudské kvality, čím sa zvýši motivácia pre produktívny život a potreba celoživotného
vzdelávania. Poskytne absolventom relevantné poznatky zo všeobecnovzdelávacích
predmetov a v oblasti počítačovej gramotnosti. Štúdium cudzieho jazyka vybaví
absolventov dobrými komunikačnými schopnosťami, pre primeranú sociálnu adaptabilitu
a pracovnú mobilitu na európskom trhu.
Odborné vzdelávanie vytvorí priestor na prepojenie teoretických vedomostí
z technológie spracovania a opracovania kovov na umelecké predmety s konkrétnymi
zručnosťami pri kreatívnej umelecko-remeselnej práci. Odborné vzdelanie vytvorí
predpoklady na samostatnú umeleckú tvorbu v oblasti výtvarného spracovania kovov
a drahých kameňov, zameranej predovšetkým na oblasť zlatníctva, kováčstva a
rytectva.
4. 3 Zdravotné požiadavky na uchádzača
-
zdravotná spôsobilosť, ktorú posúdil a písomne potvrdil lekár, v prípade ZPS postupovať
v súlade s odporúčaním posudkovej komisie;
do odboru sa môžu prijať uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne
potvrdil lekár, títo uchádzači môžu byť individuálne integrovaní, v súlade s metodickým
usmernením č. 3/2006 – R k realizácii školskej integrácie žiakov so ŠVVP v ZŠ a SŠ. Pri
vzdelávaní týchto žiakov sa bude postupovať podľa Metodických pokynov k výchove
a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a stredných školách
č.CD-2004-12003/23597-1:095.
4. 4 Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce
-
neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a hygieny práce;
požiadavky vychádzajú zo všeobecne platných predpisov, nariadení a vyhlášok;.
v priestoroch určených na vyučovanie žiakov treba utvoriť podľa platných predpisov
podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce;
nácvik a precvičovanie činností, ktoré zodpovedajú prácam zakázaným mladistvým
príslušným rezortným zoznamom, môžu žiaci vykonávať pri výučbe len v rozsahu
určenom učebnými osnovami. Ak to vyžaduje charakter činností, určia učebné osnovy
z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce podmienky, za ktorých
sa môže výučba žiakov uskutočňovať.
Pod základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie:
1. dôkladné oboznámenie žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
s protipožiarnymi predpismi a s technologickými postupmi
2. používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov
3. zabezpečenie odborného dozoru
4. vyučovací proces je organizovaný a zabezpečovaný v súlade so všeobecne platnými
predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Dozor vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania
žiakov na ich pracovisku. V prípade, že osoba poverená vedením praktického vyučovania
neobsiahne zrakovo súčasne všetky pracovné miesta, je povinná žiakov sústavne kontrolovať.
Stály dozor predpokladá trvalú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania
žiakov na ich pracovisku.
Priamy dozor vyžaduje trvalú prítomnosť na ich pracovisku. Všetky pracovné miesta musí
osoba poverená priamym dozorom zrakovo obsiahnuť z takého miesta a vzdialenosti, aby po
predchádzajúcej inštruktáži v prípade porušenia bezpečnostných predpisov a pracovných
pokynov mohla pri ohrození zdravia bezprostredne zasiahnuť.
5. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN
Skupina študijných odborov: 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I
5.1 Rámcový učebný plán pre 4 – ročné študijné odbory s praxou
Cieľové zložky vzdelávania
Počet týždenných vyučovacích hodín vo
vzdelávacom programe1
Celkový počet hodín za štúdium
Všeobecné vzdelávanie
Odborné vzdelávanie
Disponibilné hodiny
CELKOM
54
44
34
132
1728
1408
1088
4224
Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE
Jazyk a komunikácia
• slovenský jazyk a literatúra
• prvý cudzí jazyk
• druhý cudzí jazyk
Človek, hodnoty a spoločnosť
• etická výchova/náboženská výchova
• dejepis
• občianska náuka
Človek a príroda
• ekológia
• fyzika
• chémia
• biológia
Matematika a práca s informáciami
• matematika
• informatika
Zdravie a pohyb
• telesná výchova
Disponibilné hodiny
ODBORNÉ VZDELÁVANIE
Teoretické vzdelanie
Praktická príprava
Disponibilné hodiny
SPOLU
Účelové kurzy/učivo
Ochrana života a zdravia
Telovýchovno-výcvikový kurz
Krajinársky kurz
Súvislá odborná prax
Ročníkový projekt
Maturitná skúška
1
Minimálny počet týždenných
vyučovacích hodín vo vzdelávacom
programe
58
Celkový počet hodín za
štúdium
34
1088
5
160
3
96
4
128
8
256
4
74
24
20
30
132
128
2368
768
640
960
4224
Minimálny počet týždenných hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín)
1856
5.2 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 4 – ročné študijné odbory s praxou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a odborným
vzdelávaním (teoretickým a praktickým) a ich záväzný minimálny rozsah. Tento plán je
východiskom pre spracovanie konkrétnych učebných plánov školských vzdelávacích
programov, v ktorých budú vzdelávacie oblasti rozpracované do učebných osnov
vyučovacích predmetov alebo modulov. Počty vyučovacích hodín pre jednotlivé
vzdelávacie oblasti predstavujú nevyhnutné minimum. V školských vzdelávacích
programoch sa môžu rozšíriť podľa potrieb odborov a zámerov školy z kapacity
disponibilných hodín.
Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je
minimálne 33 hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 132 hodín,
maximálne 140 hodín. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v študijných odboroch sa
realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, vo 4. ročníku v rozsahu 30 týždňov
(do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov, spresnenie počtu
hodín za štúdium bude predmetom školských učebných plánov). Časová rezerva sa
využije na opakovanie a doplnenie učiva, na športovo-vzdelávacie kurzy, na tvorbu
projektov, exkurzie, atď. a v poslednom ročníku na prípravu a absolvovanie maturitnej
skúšky.
Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy.
Výučba slovenského jazyka a literatúry sa v študijných odboroch realizuje s dotáciou
minimálne 3 hodiny týždenne v každom ročníku.
Vyučujú sa dva z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky,
podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba prvého cudzieho
jazyka sa v študijných odboroch realizuje s dotáciou minimálne 3 hodiny týždenne
v každom ročníku. Výučba druhého cudzieho jazyka sa v študijných odboroch realizuje
s dotáciou minimálne 3 hodiny týždenne v 1. a 2. ročníku a minimálne 2 hodiny
týždenne v 3. a 4. ročníku.
Škola, ktorá nemá v prechodnom období 8 rokov, najneskôr do školského roku 2017 2019, podmienky na výučbu druhého cudzieho jazyka z dôvodu nedostatku
kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, môže presunúť vymedzenú časovú
dotáciu pre 2. cudzí jazyk do disponibilných hodín do časti všeobecné vzdelávanie a
môže ju využiť na posilnenie týždenných vyučovacích hodín pre tie predmety, ktoré
považuje vo vzťahu k odboru štúdia za kľúčové. Ak sa škola rozhodne v prechodnom
období zaviesť druhý cudzí jazyk, je povinná začať s jeho výučbou s účinnosťou od 1.
ročníka podľa nového učebného plánu. Vyššie ročníky dokončia výchovno-vzdelávací
proces podľa pôvodných učebných plánov. Po uplynutí prechodného obdobia musia
všetky školy zabezpečiť žiakom výučbu 2 cudzích jazykov.
Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a spoločnosť“ sú predmety
etická/náboženská výchova, dejepis a občianska náuka. Predmety etická
výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20
žiakov.
Na cirkevných školách je povinnou súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty
a spoločnosť“ predmet náboženská výchova - náboženstvo (podľa konfesie
zriaďovateľa), dejepis a občianska náuka. Predmet náboženstvo je klasifikovaný. Je
maturitným predmetom. Predmet etická výchova môže škola vyučovať v rámci
voliteľných predmetov. Predmety občianska náuka a dejepis sú klasifikované.
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety ekológia, fyzika, chémia
a biológia, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore.
Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sú predmety
matematika a informatika, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore.
Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná výchova. Predmet
telesná výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do
viachodinových celkov.
Vyučovanie odborných predmetov a praktická príprava sa uskutočňuje v skupinách
s počtom 5 – 9 žiakov. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať
podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou
cvičení (v laboratóriách, dielňach, odborných učebniach, cvičných firmách a pod.)
a praxe.
Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom
vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na
strednej škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie
výchovy a vzdelávania. Disponibilné hodiny zohľadňujú záujmy žiakov, rodičov
a potreby regiónu, ako aj personálne a priestorové podmienky školy. Disponibilné
hodiny posilňujú profil žiakov, umožňujú dôkladnejšiu prípravu na maturitné skúšky
a prijímacie konanie na ďalšie štúdium. Ďalej umožňujú efektívne využitie
medzipredmetových vzťahov na vyššej úrovni. Možno ich využiť na posilnenie
hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho
rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. Disponibilné hodiny na
všeobecné vzdelávanie sa nemôžu využiť na odborné vzdelávanie a naopak.
Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov študijných odborov stredných
odborných škôl v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje
účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Účelové
cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín
v každom polroku školského roka raz priamo po triedach, výnimočne po ročníkoch.
Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku v trvaní 3 dní po 7 hodín výcviku v teréne
mimo priestorov školy. Je súčasťou plánu práce školy.
Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je krajinársky kurz (plenér), ktorý sa
realizuje v rámci časovej rezervy v školskom roku. Konkrétny kurz priamo súvisí
s obsahom učiva vybraných odborných a výtvarných predmetov a realizuje sa v 1. alebo
2. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní.
Súčasťou praktickej prípravy žiakov v predmete prax je v 2 a 3. ročníku povinná súvislá
výrobná prax podľa odborného zamerania vo firmách (v závislosti od podmienok školy)
v rozsahu 5 pracovných dní.
Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v hlavných odborných
výtvarných predmetoch je absolvovanie práce na ročníkovom projekte (klauzúrna práca)
v 1., 2., a 3. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní.
Účelové kurzy sa realizujú v rámci časovej rezervy v školskom roku alebo v rámci
praxe, ak konkrétny kurz priamo súvisí s obsahom učiva predmetu prax.
Maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.
6. PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA
Pre študijné odbory
8233 M 01 výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňovzlatníctvo a strieborníctvo
8233 M 02 výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňovumelecké zámočníctvo a kováčstvo
8233 M 03 výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňovplošné a plastické rytie kovov
Platí od 1. septembra 2012 začínajúc 1. ročníkom
6. 1 PROFIL ABSOLVENTA
Študijný odbor:
8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo
Forma, spôsob a organizovanie
štúdia:
denné štúdium pre absolventov základnej školy
Absolvent študijného odboru 8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov
a drahých kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo je zručný odborník v umelecko-remeselnej
výrobe, je schopný svojou tvorbou ovplyvňovať a vytvárať estetické prostredie človeka.
Absolvent ovláda základy ručného spracovania kovov, princípy a postupy najčastejšie
využívaných pracovných činností, základné činnosti ručného spracovania kovov ako
meranie, strihanie, vyrovnávanie, rezanie, vŕtanie, pilovanie, leštenie, valcovanie,
spájkovanie, stáčanie a ohýbanie. Absolvent pozná technológiu a pracovné postupy výroby
šperkov, spôsoby spracovávania drahých kovov strihaním, rezaním, pilovaním, ohýbaním,
leštením, stáčaním a vytĺkaním plechov do vypuklých tvarov, postupy pri lisovaní výliskov,
valcovaní, ťahaní drôtu, žíhaní, spájkovaní, tavení a odlievaní drahých kovov. Ďalej pozná
technologické postupy výroby jednotlivých typov šperkov a klenotov, druhy, skupiny
a charakteristické črty jednotlivých typov šperkov a klenotov ako prívesy, závesky,
jednoduché a zložité prstene, náušnice, retiazky, manžetové gombíky, brošne, spony, náramky
a pod. Ovláda povrchové úpravy šperkov, pozná pomôcky a zariadenia na výrobu šperkov,
drahé kamene a jednoduché technológie na ich osadenie do šperkov a technológie opráv
šperkov.
Absolvent vie:
Používať a aplikovať teoretické vedomosti v praktickej tvorbe
Prezentovať výtvarnú myšlienku vrátane verbálneho a grafického vyjadrenia
v príslušnej dokumentácie
Používať a presadzovať nové netradičné myšlienky, metódy, technické prostriedky
Pružne vytvoriť výtvarný návrh, potrebnú dokumentáciu a jej realizáciu v danom
časovom limite
Vytvoriť na primeranej úrovni konkrétne pracovné postupy
Spracovať výtvarnú dokumentáciu
Aplikovať v navrhovaní vedomosti z oblasti počítačových systémov umeleckej
prezentácie
Používať invenčnosť, kreativitu a voliť adekvátne výtvarné prostriedky pri finalizácii
návrhov
Vyrábať a pripraviť vhodné pracovné pomôcky, nástroje, stroje a zariadenia pri
spracovaní šperkov a drahých kameňov
Pripraviť suroviny a materiály potrebné na realizáciu finálneho výrobku – šperku
Využívať zodpovedajúce zariadenia, pracovať s nástrojmi a pomôckami v rámci
jednotlivých pracovných operácií
Pracovať podľa vopred schválených pracovných postupov
Organizovať prácu z hľadiska dodržania stanovených termínov
Starostlivo vykonávať jednotlivé pracovné operácie a zrealizovať výtvarné návrhy
Kvalifikovane a racionálne riešiť problémové situácie
Pri realizácii finálneho produktu rešpektovať hranice svojej odbornosti
Dodržať zásady a predpisy pri spracúvaní a úpravách finálneho produktu, pri
konzervovaní a reštaurovaní šperkov z drahých kovov a kameňov
Vykonávať údržbu strojov a zariadení
Dodržať ekologické požiadavky pri používaní chemických prípravkov a likvidácii
odpadu
Používať osobné ochranné pomôcky pri používaní chemických prípravkov a pri
prácach rizikového charakteru
Uplatňovať ekonomické hľadiská pri rozhodovaní a spôsobe realizácie produktu
Dodržiavať stanovenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnej
prevencie
Ovládať spôsoby spracovanie drahých kovov strihaním, rezaním, pilovaním,
ohýbaním, stláčaním, vytĺkaním plechov, vie lisovať výlisky, valcovať, ťahať, žíhať
a odlievať drahé kovy
Vie zhotoviť jednoduchý zlatnícky výrobok, zložitejšie a umelecky náročné výrobky,
zhotoviť šperk alebo klenot podľa vzoru alebo návrhu, vsádzať šperkové kamene,
vyhotoviť povrchový úpravu výrobku
Absolvent je schopný zrealizovať výtvarný návrh na danú tému prípadne podľa
požiadaviek zadávateľa. Je schopný vytvoriť kvalitný technologický postup potrebný na
realizáciu návrhu. Je schopný navrhnúť materiály a vytvoriť materiálovú rozpisku na
požadovanej úrovni.
Absolvent je schopný realizácie výtvarných návrhov, pozná organizáciu pracoviska,
prípravné práce, obsluhu a údržbu pracovných nástrojov, strojov a zariadení, prípravu
materiálu a pracovných pomôcok. Vie kombinovať vhodné techniky, hľadať vhodné spôsoby
riešenia technických problémov a brať do úvahy ekonomické a výrobné hľadiská realizácie.
Všetky tieto činnosti je schopný vykonávať pri dodržiavaní zásad bezpečnosti, hygieny
a ochrany zdravia pri práci.
6. 2 PROFIL ABSOLVENTA
Študijný odbor:
8233 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - umelecké zámočníctvo a kováčstvo
Forma, spôsob a organizovanie
štúdia:
denné štúdium pre absolventov základnej školy
Absolvent študijného odboru 8233 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - umelecké zámočníctvo a kováčstvo je zručný odborník v umelecko-remeselnej
výrobe, je schopný vyrábať umelecké úžitkové a dekoratívne predmety z kovov. Ovláda ručné
kovanie štýlových kľúčov s ozdobnou hlavicou, zámkov, kľúk a stavebných zámočníckych
výrobkov, ako sú mreže, rámové kovania a mreže, schodišťové zábradlia, exteriérové mreže,
kované ploty a brány. Z dekoratívnych predmetov ide najmä o kované plastiky, športové
a príležitostné trofeje, kované časti nábytku, umelecké šperky, repliky historickej zbroje
a brnení, damascénsku oceľ na výrobu nožov, interiérové doplnky a pod. Možnosti použitia
kováčskych výrobkov sú všestranné a sú limitované len fantáziou remeselníka.
Cieľom štúdia v odbore umelecké kováčstvo a zámočníctvo je rozvíjanie vedomostí
a zručností žiakov a snaha vytvoriť u študentov vlastný výtvarný názor, ktorý bude
predpokladom vlastnej výtvarnej tvorby v oblasti remeselnej výroby.
Ďalším cieľom štúdia je naučiť študentov používať a presadzovať nové moderné
myšlienky a postupy ktorými sa dosiahne väčšia produktivita práce. Vedieť účinne
prezentovať svoj návrh, technické riešenie, výtvarné spracovanie, výber materiálu s ohľadom
na aplikovanie návrhu do praxe.
Absolvent vie:
Absolvent po ukončení štúdia odboru umelecké zámočníctvo a kováčstvo pri ručnom
spracovaní materiálu vie merať, rysovať, prenášať kresby na materiál, sekať, pilovať rovné
a oblé tvary, rezať, strihať, ohýbať materiál, nitovať a zdobiť ozdobné hlavy nitov.
Príprava absolventa vytvára predpoklady, aby študent vedel ručne kovať s výtvarným
citom a schopnosťou preniesť do materiálu svoju myšlienku.
Pri kovaní si študent osvojí základné úkony – predlžovať, utĺkať, skrúcať materiál,
pracovať v zápustkách a pod. Pri ručnom kovaní si vie zhotoviť kováčske náradie – kladivá,
kliešte, sekáče, zápustky a pod., vykovať klince do dreva, voluty a akanty, závesy, vykovať
základné prvky stavebného kovania podľa vzorov a svojich návrhov.
Študent sa naučí pracovať na buchare – základné úkony, predlžovať materiál,
osadzovať, utĺkať, pracovať v zápustkách, zvárať v ohni. Kovať výtvarné prvky zábradlia,
mreže, gotických šišiek, akantov a volút. Pri strojovom obrábaní vie pracovať na stĺpovej
vŕtačke, vie ručne brúsiť nástroje na stojanovej brúske, rezať materiál na strojovej píle, strihať
materiál ručnými a strojovými nožnicami.
Základné úkony strojového obrábania:
pracovať na hrotovom sústruhu, sústružiť vonkajšie a vnútorné valcovité plochy,
vpichovať materiál a vŕtať otvory.
Pracovať na frézovačke, frézovať rovinné plochy a drážky
Pracovať na ohýbačke plechu a zakružovačke
Ďalej sa absolvent naučí leštiť materiál, vyrobiť presnú kópiu slohových prvkov s použitím
pôvodných techník, zvárať plameňom a elektrickým oblúkom.
Pri ručnom spracovaní materiálu sa študent naučí zhotoviť náročné architektonické
celky zábradlí a schodísk, kovaných brán, dielov plotov, zhotoviť prvky stavebného kovania,
zámkov, kľučiek a klopadiel.
Absolvent sa naučí zväčšovať a zmenšovať objekty v priestore pomocou zväčšovacej
klietky, pantografu a pomocných kružidiel. Taktiež získa univerzálnosť z daných remesiel,
ktorú uplatní aj pri montážnych prácach a bude i dobrým poradcom pri riešení výtvarných
a remeselných techník v praxi.
6. 3 PROFIL ABSOLVENTA
Študijný odbor:
8233 M 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - plošné a plastické rytie kovov
Forma, spôsob a organizovanie
štúdia:
denné štúdium pre absolventov základnej školy
Absolvent študijného odboru 8233 M 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - plošné a plastické rytie kovov je zručný odborník v umelecko–remeselnej výrobe,
je schopný vyrábať knihárenské rytiny, medirytiny, kovové pečiatky a pečatidlá, slohové
ručné tlačidlá, rozličné druhy razidiel, vypaľovadlá a pod. Dokáže vyrábať razidlá na
značkovanie, na razenie mincí, medailí a plakiet, razidlá na odznaky a razidlá na rôzne
dekoratívne predmety. Dokáže spôsobom ručného rytia zdobiť dekory loveckých zbraní
a nožov, tabatierok, šperkovníc a iných úžitkových predmetov. Vie svoju prácu uplatniť aj
v zlatníckom odvetví a to zdobením a gravírovaním šperkov a zlatníckych výrobkov.
V konkrétnych prípadoch je absolvent schopný vyhotoviť aj známkovú rytinu a rytiny pre tlač
na papier. Ovláda aj základy strojového rytia za pomoci rycieho pantografu a CNC rycích
a gravírovacích strojov, ktoré sa využívajú pri výrobe veľkého počtu rovnakých výrobkov.
Ovláda prácu v počítačových programoch, ktoré riadia procesy strojového rytia.
Absolvent vie:
Absolvent uvedeného zamerania je po získaní praxe schopný:
zhotovovať podľa výtvarného aj vlastného návrhu náročné rytiny pre oceľotlač
a zlatotlač,
vyrobiť razidlá na razenie medailí a odznakov,
ryť dekor na lovecké zbrane a nože,
ryť náročné medirytiny podľa výtvarných návrhov,
ryť heraldické znaky a monogramy,
ryť nadpisy a písmená na trofeje a dekoratívne predmety,
gravírovať šperky a zlatnícke predmety,
ryť miniatúrne puncové značky, propagačné známky,
reštaurovať intarzie a poškodené rytiny,
pracovať s výtvarným návrhom a preniesť ho do rytiny,
zmenšovať a zväčšovať návrhy rytiny v závislosti od veľkosti rytých predmetov,
vie zhotoviť jednoduchý rytecký výrobok aj zložité a umelecky náročné výrobky,
zhotoviť rytinu alebo plastiku podľa vzoru alebo návrhu,
vyhotoviť povrchovú úpravu výrobkov.
Absolvent ovláda základy ručného obrábania kovov ako je pilovanie, delenie materiálu,
pílenie, leštenie, brúsenie, strihanie, ohýbanie, sekanie, zaškrabávanie, rovnanie plechu
kladivom, tepanie plechu do plytkého reliéfu, a pod. Dokáže si pripraviť a vyrobiť špeciálne
náradie pre rytcov- vysekávače, zasekávače, tvarovacie čakany, špeciálne rydlá, sekáče a pod.
Ovláda aj strojové obrábanie kovov ako je práca na stojanovej vŕtačke, kotúčovej brúske,
ryteckej fréze, pantografe, ovláda základy sústruženia na zarovnávanie materiálu, základy
frézovania a pod.
Ovláda základy kalenia, popúšťania a žíhania materiálu, najmä pri výrobe razidiel.
Pri špeciálnych prácach dokáže pracovať s CNC rycími storjmi a ovláda informačné systémy
na ovládanie a nastavovanie takýchto strojov.
Zároveň má základné predpoklady pre činnosti:
samostatné podnikanie,
organizovanie prevádzky v malej dielni,
samostatné vyhotovenie grafických návrhov požadovanej rytiny,
určenie spôsobov výroby a stanovenie ceny,
komunikácia so zákazníkom.
6. 4 Učebný plán
Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia
štúdia:
8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo
denné štúdium pre absolventov ZŠ
Kategórie a názvy
vyučovacích predmetov
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
3.
4.
Spolu
17
17
18
12
64
3
3
3
3
5
5
5
5
16
16
1/1
1/1
-
-
2/2
1
1
1
1
1
-
2
3
1
1
1+1
2+1
2+1
-
5+3
2
1
2
1
2
-
-
6
2
2
17
2
17
2
17
2
23
8
74
dejiny výtvarnej kultúry
technické kreslenie
výtvarná príprava
f), g), h)
ekonomika
písmo
technológia
navrhovanie
g), i)
odborná prax
e), f)
počítačová grafika
1
2
5
2
2
5
-
1
5
2
2
7
-
1
1
4
10
1
2
1
2
4
10
3
6
2
10
1
4
7
8
32
4
Spolu
34
34
35
34
138
Všeobecnovzdelávacie
predmety
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra a)
cudzí jazyk
a) b)
Človek, hodnoty a spoločnosť
etická výchova /náboženská
výchova
c)
dejepis
občianska náuka
Človek a príroda
ekológia
fyzika/chémia
Matematika a práca s
informáciami
matematika
aplikovaná informatika
a)
Zdravia a pohyb
telesná výchova
d)
Odborné predmety
a)
Platí od 1. 9. 2012
6. 5 Učebný plán
Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia
štúdia:
8233 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - umelecké zámočníctvo a kováčstvo
denné štúdium pre absolventov ZŠ
Kategórie a názvy
vyučovacích predmetov
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
3.
4.
Spolu
17
17
18
12
64
3
3
3
3
5
5
5
5
16
16
1/1
1/1
-
-
2/2
1
1
1
1
1
-
2
3
1
1+1
2+1
2+1
-
1
5+3
2
1
2
1
2
-
-
6
2
2
17
2
17
2
17
2
23
8
74
dejiny výtvarnej kultúry
technické kreslenie
výtvarná príprava
f), g), h)
ekonomika
písmo
technológia
navrhovanie
g), i)
odborná prax
e), f)
počítačová grafika
1
2
5
2
2
5
-
1
5
2
2
7
-
1
1
4
10
1
2
1
2
4
10
3
6
2
10
1
4
7
8
32
4
Spolu
34
34
35
34
138
Všeobecnovzdelávacie
predmety
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra a)
cudzí jazyk
a) b)
Človek, hodnoty a spoločnosť
etická výchova /náboženská
výchova
c)
dejepis
občianska náuka
Človek a príroda
ekológia
fyzika/chémia
Matematika a práca s
informáciami
matematika
aplikovaná informatika
a)
Zdravia a pohyb
telesná výchova
d)
Odborné predmety
a)
Platí od 1. 9. 2012
6. 6 Učebný plán
Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia
štúdia:
8233 M 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - plošné a plastické rytie kovov
denné štúdium pre absolventov ZŠ
Kategórie a názvy
vyučovacích predmetov
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
3.
4.
Spolu
17
17
18
12
64
3
3
3
3
5
5
5
5
16
16
1/1
1
1
1/1
1
1
1
-
2/2
2
3
1
1+1
2+1
2+1
-
1
5+3
2
1
2
1
2
-
-
6
2
2
17
2
17
2
17
2
23
8
74
dejiny výtvarnej kultúry
technické kreslenie
výtvarná príprava
f), g), h)
ekonomika
písmo
technológia
navrhovanie
g), i)
odborná prax
e), f)
počítačová grafika
1
2
5
2
2
5
-
1
5
2
2
7
-
1
1
4
10
1
2
1
2
4
10
3
6
2
10
1
4
7
8
32
4
Spolu
34
34
35
34
138
Všeobecnovzdelávacie
predmety
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra a)
cudzí jazyk
a) b)
Človek, hodnoty a spoločnosť
etická výchova /náboženská
výchova
c)
dejepis
občianska náuka
Človek a príroda
ekológia
fyzika/chémia
Matematika a práca s
informáciami
matematika
aplikovaná informatika
a)
Zdravia a pohyb
telesná výchova
d)
Odborné predmety
a)
Platí od 1. 9. 2012
6. 7 Poznámky k učebnému plánu.
a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasnej platnej legislatívy.
b) Vyučuje sa jeden z dvoch jazykov: jazyk anglický, nemecký.
Časová dotácia určená na druhý cudzí jazyk sa presúva do hodín ostatných
všeobecných predmetov.
c) Predmety etická výchova/ náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov,
v skupinách najviac s počtom 20 žiakov. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení
žiaka a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/a“.
d) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania je zimné a letné účelové cvičenie v 1. a 2.
ročníku a samostatný kurz organizovaný v 3. ročníku. Ich obsahom je učivo „Ochrana
života a zdravia“.
e) V predmete prax je v 2. a 3. ročníku povinná súvislá výrobná prax vo firmách
v rozsahu 5 pracovných dní.
f) Povinnou súčasťou je krajinársky kurz (plenér), ktorý sa v rámci časovej rezervy
realizuje v 1. a 2. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní.
g) Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v hlavných odborných
výtvarných predmetoch je absolvovanie práce na ročníkovom projekte (klauzúrna
práca) v 1., 2., 3. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní.
h) Profilovým predmetom je v 1 a 2 ročníku výtvarná príprava
i) Profilovým predmetom je v 3 ročníku navrhovanie
6. 8 Učebné osnovy.
I. Všeobecnovzdelávacie predmety
Názov predmetu
slovenský jazyk a literatúra
cudzí jazyk
občianska náuka
dejepis
etická výchova
informatika
matematika
fyzika
chémia
základy ekológie
telesná výchova
Číslo schvaľovacej doložky
5337/1990-20
6174/2003-092
1916/1993-31
3-367/1995-152
1252/1996-15
1058/2001-4
CD-2004-16970/33680-1:092
18067/2004-092
CD-2005-17803/22736-1:092
CD-2005-16228/31872-4:092
1252/1996-15
Platnosť od
1.9.1990
1.9.2003
1.9.1993
1.9.1996
1.9.1997
1.9.2001
1.9.2005
1.9.2004
1.9.2005
1.9.2005
1.9.1997
Číslo schvaľovacej doložky
CD-2008-5781/11915-1:913
CD-2008-5781/11915-1:913
CD-2008-5781/11915-1:913
CD-2008-5781/11915-1:913
CD-2008-5781/11915-1:913
8548/1984-212
8548/1984-212
8548/1984-212
CD-2008-5822/11915-1:913
Platnosť od
1.9.2009
1.9.2009
1.9.2009
1.9.2009
1.9.2009
18.07.1984
18.07.1984
18.07.1984
1.9.2009
II. Odborné predmety
Názov predmetu
dejiny výtvarnej kultúry
technické kreslenie
výtvarná príprava
ekonomika
písmo
technológia
navrhovanie
prax
počítačová grafika
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
DEJINY VÝTVARNEJ KULTÚRY
Študijné odbory:
Forma, spôsob a organizovanie
štúdia:
8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo;
8233 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - umelecké zámočníctvo a kováčstvo;
8233 M 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - plošné a plastické rytie kovov
denné štúdium pre absolventov základnej školy
1. Charakteristika predmetu
Predmet dejiny výtvarnej kultúry poskytuje základný prehľad o najdôležitejších úsekoch
v dejinách výtvarnej kultúry vo vývoji, prejavoch, podobách a možnostiach jednotlivých
druhov umenia. Výchovno-vzdelávacím cieľom predmetu dejiny výtvarnej kultúry je
poskytnúť žiakom orientáciu v dejinách umenia so zameraním na dejiny úžitkového umenia,
objasniť základné súvislosti umenia so spoločenskou situáciou, myšlienkovými zdrojmi,
vývojovými obdobiami všeobecných dejín ľudstva a na základe týchto poznatkov vypestovať
v nich estetické cítenie a myslenie a hlboký záujem o zvolený odbor.
2. Rozpis učiva
1. ročník
(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín)
Počet hodín
Úvod .......................................................................................................................................... 2
Periodizácia dejín výtvarnej kultúry, význam predmetu, jednotlivé historické
disciplíny, druhy výtvarných predmetov
Pravek ....................................................................................................................................... 5
2.1 Antropogenéza a vznik pravekej spoločnosti, Európa a naše územie
v období vzniku praveku, výtvarné prejavy paleolitu, I. poľovnícky štýl
2.2 Neolit. Obdobie produktívneho hospodárstva, neolitická revolúcia
2.3 Proces rozkladu praveku
Doba bronzová - zdokonalenie výrobných nástrojov a zbraní, vynález
hrnčiarskeho kruhu
Starovek .................................................................................................................................. 26
3.1 Egypt
3.2 Mezopotámia
3.3 Perzská ríša
3.4 Antika, Kréta, Grécko, Etruská ríša, Rím
2. ročník
(1 hodiny týždenne, spolu 33 hodín)
Počet hodín
1. Úvod.....................................................................................................................................2
2. Spoločenská a náboženská reformácia v umení .............................................................. 3
2.1 Kresťanská antika
2.2 Prejavy štýlu v umeleckých remeslách
3. Formovanie východnej časti rozpadnutej ríše Rímskej ................................................. 3
2.1 Byzancia
2.2 Šírenie byzantského umenia a vplyv na jednotlivé umelecké centrá
4. Formovanie západnej časti rozpadnutej ríše Rímskej ................................................... 3
3.1 Príchod barbarských národov
Rozvoj umenia, umelecké tradície v remeslách
3.2 Vývoj umenia v Karolínskej ríši
5. Formovanie západoeurópskeho umenia po rozpade ríše Karola Veľkého .................. 5
4.1 Začiatky stredovekého umenia, dogmatizmus
4.2 Arabi a Islam
4.3 Slovania a ich prvé štátne útvary
6. Stredovek .......................................................................................................................... 17
5.1 Románsky sloh
5.2 Gotika
5.3 Prejavy štýlu v umeleckých remeslách v rámci štýlov
5.4 Analýza štýlov (videoprojekcia, beseda, ukážky)
3. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
Počet hodín
1. Úvod...................................................................................................................................2
2. Novovek ............................................................................................................................ 25
1.1 Humanizmus a renesancia
1.2 Barok
1.3 Prechod medzi barokovou a rokokovou kultúrou, hlavné rozdiely
1.4 Rokokové umenie
3. Klasicizmus ........................................................................................................................ 6
4. Romantizmus, realizmus .................................................................................................. 7
3.1 Nové umelecké princípy a trendy vo svetovom umení
3.2 Výtvarná kultúra od polovice 19. storočia do 1. svetovej vojny
5. Symbolizmus ...................................................................................................................... 2
Umelecký manifest, nová éra umeleckého osobnostného vyjadrenia
6. Impresionizmus ................................................................................................................ 16
5.1 Svetlo a farba v nových výtvarných tendenciách, význam v novom videní
sveta, predstavitelia a ich diela (Manet, Monet, Renoir, Pisarro, Degas,
Gauguin)
5.2 Postimpresionistický prúd, zakladatelia modernizmu
6. Secesia ...................................................................................................................... 3
7. Slovenské umenie 19. storočia ................................................................................. 5
4. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 58 hodín)
Počet hodín
1. Úvod.....................................................................................................................................2
2. Umenie 20. storočia ......................................................................................................... 11
2.1 Expresionizmus, fauvizmus, kubizmus, konštruktivizmus, funkcionalizmus, dadaizmus, futurizmus
2.2 Purizmus, surrealizmus
3. Abstraktné umenie ........................................................................................................... 5
3.1 Ruské avantgardy – suprematizmus, lučizmus, konštruktivizmus, bauhaus
3.2 Americký expresionizmus
3.3 Lyrická abstrakcia
4. Slovenské umenie 20. storočia ....................................................................................... 13
4.1 Dvadsiate roky
Monumentalizačné úsilia, sociálny život (Benka, Bazovský, Alexy),
významní predstavitelia obdobia (Bauer, Gwerk, Jakoby, Jasusch),
kresliarske a grafické dielo Kolomana Sokola
4.2 Tridsiate roky
Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, generácia 1909 - Majerník, Želibský,
Nemčík, Mudroch, Matejka, Millý, Bednár, sochári Kostka, Pribiš
5. Moderné umelecké smery 20. storočia vo svete a u nás ............................................... 13
5.1 Op-art, Pop-art, Land-art, Happening, Enviroment, Performance, Body-art
(skupina Fluxus), Koncept-art, Video-art, Arte povera, Minimal-art
6. Prehľad architektúry a základných umeleckých smerov v modernom svete ............. 14
6.1 Architektúra 20.storočia vo svete a u nás
6.2 Design ako samostatné umelecké výtvarné médium
6.3 Vzťah designu a odievania
6.4 Slovenská výtvarná moderna
6.5 Slovenská výtvarná postmoderna
6.6 Galérie na Slovensku
6.7 Tvorba súčasných výtvarníkov
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
TECHNICKÉ KRESLENIE
Študijné odbory:
Forma, spôsob a organizovanie
štúdia:
8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo;
8233 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - umelecké zámočníctvo a kováčstvo;
8233 M 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - plošné a plastické rytie kovov
denné štúdium pre absolventov základnej školy
1. Charakteristika predmetu
Úlohou vyučovacieho predmetu technické kreslenie je umožniť žiakom získať základné
technické znalosti a schopnosti potrebné pre grafické vyjadrenie svojho návrhu. Zvládnuť
kreslenie náčrtov a konštrukcie rôznych spôsobov názorného zobrazenia podľa daných pravidiel
precízne a zrozumiteľne.
Cieľom predmetu je postupne vypestovať u žiakov základy technického myslenia, rozvíjať
priestorovú predstavivosť a utvárať asociácie medzi skutočným tvarom zobrazovaného objektu
a jeho znázornením.
Po zvládnutí zásad technického kreslenia je vhodné oboznámiť žiakov s tvorbou výkresov
v grafických programoch, s možnosťou tlače výkresov. Svoju kreativitu môžu žiaci uplatniť
najmä pri priestorovom modelovaní a vizualizácii dopĺňaním modelov materiálmi a rôznymi
typmi osvetlenia.
Rozpis učiva v učebnej osnove je rámcový a predpokladá aktualizáciu, konkretizáciu a tvorivý
prístup vyučujúceho pri realizácii vo vyučovacom procese.
2. Rozpis učiva
1. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
Počet hodín
1. Základy technického kreslenia .................................................................................. 7
1.1. Formáty technických výkresov.
1.2. Druhy čiar a ich použitie.
1.3. Technické písmo.
1.4. Mierky zobrazovania.
2. Zobrazovacie metódy ................................................................................................. 9
2.1. Rôzne spôsoby zobrazenia trojrozmerného priestoru do rovinyinformatívny prehľad metód
Názorné zobrazovanie
2.2. Kosouhlé premietanie.
2.3. Konštrukcia izometrie, dimetrie.
Perspektívne zobrazovanie
2.4. Základné pojmy.
2.5. Priečelná perspektíva.
2.6. Nárožná perspektíva.
3. Pravouhlé premietanie................................................................................................20
3.1. Pravouhlé premietanie na dve navzájom kolmé priemetne- priemety
bodov, priamok, rovín, rovinných útvarov, jednoduchých telies.
3.2. Priemety zrezaných telies. Zobrazenie rezu, určenie skutočnej veľkosti
rezu.
3.3. Pravouhlé premietanie na tri navzájom kolmé priemetne- nárys, pôdorys
a bokorys telies.
4. Siete telies......................................................................................................................8
4.1. Siete základných telies.
4.2. Siete zrezaných telies.
5. Kótovanie na technických výkresoch..........................................................................6
5.1. Základné pojmy, pravidlá a spôsoby kótovania.
6. Tvorba technickej dokumentácie v počítačových programoch .................... ........16
6.1. Úvod- orientácia na ploche, ponuka nástrojov, zadávanie príkazov.
6.2. Tvorba dvojrozmerných objektov.
6.3. Úpravy dvojrozmerných objektov.
6.4. Kótovanie – druhy kót a spôsoby kótovania v počítačových programoch.
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
VÝTVARNÁ PRÍPRAVA
Študijné odbory:
Forma, spôsob a organizovanie
štúdia:
8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo;
8233 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - umelecké zámočníctvo a kováčstvo;
8233 M 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - plošné a plastické rytie kovov
denné štúdium pre absolventov základnej školy
1. Charakteristika predmetu
Úlohou vyučovacieho predmetu výtvarná príprava je v 1. ročníku umožniť žiakom získať
poznatky o základných prvkoch výtvarného prejavu, prostriedkoch výstavby a kompozície
a zručnosť pri ich používaní.
V 2. ročníku sa venuje pozornosť súhrnným kompozičným cvičeniam, ktoré vyúsťujú do
fantazijno-koncepčných štúdií, smerujúcich k rozvíjaniu predstavivosti v oblasti danej
technológie. Súčasne sa žiaci vedú k poznávaniu obsahu a formy umeleckého diela a k ich
analýze.
Obsah predmetu výtvarná príprava úzko súvisí s učivom predmetov dejiny výtvarnej kultúry,
technickým kreslením, písmom, figurálnym kreslením, praxou.
Na predmet výtvarná príprava nadväzuje predmet navrhovanie.
Rozpis učiva v učebnej osnove je rámcový a predpokladá tvorivú prácu vyučujúceho pri
rozpise, konkretizácii a aktualizácii učiva.
2. Rozpis učiva
1. ročník
(5 hodín týždenne, spolu 165 hodín)
Počet hodín
1. Úvod do predmetu – zameranie, oboznámenie sa s materiálmi a pomôckami...................5
2. Výrazové a vyjadrovacie prostriedky (morfológia) ...................................................... 80
2.1 Škvrna, bod. Vytváranie štruktúry. Výrazové možnosti bodu a škvrny.
Dva a viacej
bodov, ich vzťahy. Štruktúry z bodov.
2.2 Voľná, nedefinovateľná a definovateľná čiara. Čiara ako fyziologický prejav.
Čiara ako základný prostriedok kresby. Výrazové možnosti čiary, čiara ako prejav
psychických. Čiara ako abstrakcia.
2.3 Plocha – plocha a tvar (figúra). Tvar definovateľný a nedefinovateľný,
ekonomický a neekonomický, jednoznačný a viac významový (poetický),
jednoduchý a zložitý. Výrazové možnosti plochy a tvaru.
2.4 Svetlo a tieň, svetlo ako základ vnímania. Svetelné hodnoty, škály.
Výrazové možnosti svetla v súvislosti s objemom a štruktúrou
v plošnom a plastickom prejave.
2.5 Farba, jej fyzikálny základ. Farba ako vnem. Vlastnosti farieb.
Výrazové možnosti farieb (charakteristiky).
2.6 Plastické a priestorové prvky. Vyjadrenie priestoru na ploche.
Plastické a priestorové vytváranie, základy reliéfu.
3. Prostriedky výstavby a kompozície (syntax) ................................................................. 80
3.1 Rytmus, metrum. Rytmické a metrické radenie základných prvkov.
Radenie do pásov v ploche a priestore. Ornament. Rytmus v prírode.
Usporiadanosť a neusporiadanosť. Farebný, plastický a priestorový
rytmus.
3.2 Symetria a asymetria. Symetria v prírode. Symetrická a asymetrická
kompozícia zo základných prvkov.
3.3 Rovnováha a nerovnováha, napätie. Plošné a priestorové cvičenia.
Analýzy prírodných tvarov. Tvarová, farebná, plastická a priestorová
vyťaženosť.
3.4 Pohyb, čiara ako pohyb bodu. Vyjadrenie pohybu základnými prvkami.
Vyjadrenie pohybu napätím, nerovnováhou tvarou a farieb.
Proporcia – zlatý rez, -plošné, plastické, farebné a priestorové
proporčné cvičenia. Dominanty. Proporcie ľudského tela, kánony.
3.4 Protiklady (kontrasty) a súzvuky v kompozícii:
svetelné: cvičenia na rozlišovanie tonality
tvarové: jednoduchý – zložitý,hranatý – oblý, ostrý – tupý, prírodný – umelý,
konkávny – konvexný...
proporčné: veľký – malý, súmerný – nesúmerný, vyvážený – nevyvážený...
farebné: chromatický – achromatický, svetlý – tmavý, studený – teplý,
ľahký – ťažký, blízky – vzdialený, simultánny – sukcesívny, aktívny – pasívny.
3.3
2.ročník
(5 hodín týždenne, spolu 165 hodín)
Počet hodín
1. Súhrnné kompozičné cvičenia .......................................................................................... 90
1.1 Tvarové, štrukturálne, farebne vecné štúdie. Vystihnutie
charakteristiky tvaru, štruktúry, tonality...
1.2 Abstrakcia a štylizácia, hľadanie podstaty daného problému,
vzťah podstaty a prostriedkov vyjadrenia.
1.3 Kompozičné cvičenia so zmenenou mierkou, hyperbola
(zveličenie), zväčšovanie, zmenšovanie, konfrontácia mierok,
vplyv mierky na význam a výraz
1.4 Posuny reálnych, vecne naštudovaných tvarov, objektov a figúr
– premenou tvaru (transfigurácia) a pretvorením (transformácia)
– prenesením do inej tóniny, štruktúry (transpozícia)
– zmenou podstaty, redefiníciou
1.5 Kompozičné, variačné a permutačné cvičenia v projekčných
(invenčných, koncepčných) materiálových štúdiách
– kombinačné cvičenia daných prvkov (tvarové, farebné)
– variantné cvičenia na daný motív
– paradoxy
– metafory, antitézy
– asociačné cvičenia, parafráza
2. Fantázijno – koncepčná štúdia, rozvíjajúca predstavivosť v danej technológii
nadväzujúca na analýzy výtvarných diel a diel ostatných druhov umenia (literatúra,
hudba, film...)
60
3. Syntetický výklad, vlastné analýzy umeleckých diel .................................................... 15
3.1 Charakteristika a vznik umeleckej činnosti.
3.2 Umelecké dielo a umelecký obraz, cvičenia rozborov.
3.3 Obsah a forma umeleckého diela, ich teoretický a praktický význam,
analýza diel voľného a úžitkového umenia, Výraz ako charakteristika
objektu, jednota výrazu.
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
EKONOMIKA
Študijné odbory:
Forma, spôsob a organizovanie
štúdia:
8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo;
8233 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - umelecké zámočníctvo a kováčstvo;
8233 M 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - plošné a plastické rytie kovov
denné štúdium pre absolventov základnej školy
1. Charakteristika predmetu
Vyučovací predmet ekonomika poskytuje žiakom základné vedomosti o trhovej ekonomike,
o správaní sa podniku v trhovom hospodárstve a o obchodnej, personálnej a finančnej činnosti
firmy. Oboznamuje žiaka s legislatívou Slovenskej republiky v ekonomickej oblasti a to
najmä so Živnostenským zákonom, Obchodným zákonníkom, ale aj Zákonníkom práce
a daňovými zákonmi. Učiteľ aktualizuje učivo so zreteľom na zmeny v právnych normách
Slovenskej republiky a na vývoj spoločensko-ekonomickej praxe.
2. Rozpis učiva
4. ročník
(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín)
Počet hodín
1. Úvod do ekonomiky ............................................................................................................ 4
1.1 Potreby, statky, spotreba, výroba, produkt, tovar
1.2 Deľba práce, trhová výmena
1.3 Ekonómia, ekonomika, typy ekonomík
2. Národné hospodárstvo ...................................................................................................... 2
1.1 Hospodárske odvetvia a ekonomické sféry
1.2 Typy hospodárstiev
3. Trh a trhový mechanizmus ............................................................................................... 5
2.1 Trh, typy trhov, subjekty na trhu
2.2 Trhový mechanizmus – dopyt, ponuka, rovnovážna cena
2.3 Konkurencia na trhu
4. Výrobné faktory a trh výrobných faktorov .................................................................... 5
3.1 Práca – ľudský kapitál, trh práce, nezamestnanosť
3.2 Pôda – prírodné zdroje, trh pôdy, pozemková renta
3.3 Kapitál, rozdelenie kapitálu, trh kapitálu, úrok, zisk, dividenda
5. Podnik a podnikanie .......................................................................................................... 7
5.1 Charakteristika podniku
5.2 Založenie a vznik podniku
5.3 Právne formy podnikania
5.4 Podnikateľský plán
6. Majetok podniku .............................................................................................................. 6
6.1 Dlhodobý majetok podniku
6.2 Obežný majetok podniku a jeho kolobeh
6.3 Obstarávanie a oceňovanie majetku
6.4 Opotrebovanie a odpisovanie majetku
7. Hospodárska činnosť podniku .......................................................................................... 4
7.1 Náklady podniku a ich členenie
7.2 Kalkulácia nákladov
7.2 Štruktúra ceny
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
PÍSMO
Študijné odbory:
Forma, spôsob a organizovanie
štúdia:
8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo;
8233 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - umelecké zámočníctvo a kováčstvo;
8233 M 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - plošné a plastické rytie kovov
denné štúdium pre absolventov základnej školy
Charakteristika predmetu
Úlohou vyučovacieho predmetu písmo je umožniť žiakom získať poznatky o význame písma,
oboznámiť sa s jeho historickým vývojom a estetickými hodnotami. Žiaci získajú zručnosť
v písaní a rysovaní písma a v jeho aplikácii vo svojom odbore (aj s využitím počítača).
Obsah učebného predmetu písmo súvisí s predmetom výtvarná príprava a počítačová
grafika. Pripravuje žiakov pre predmet navrhovanie.
Rozpis učiva v učebnej osnove je rámcový a predpokladá tvorivú prácu vyučujúceho
pri rozpise, konkretizácii a aktualizácii učiva. Cvičenia sa môžu realizovať ručne rôznymi
technikami alebo grafickými počítačovými programami.
1. Rozpis učiva
1. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
Počet hodín
1. Význam písma v kultúrnej histórii .................................................................................... 2
2. Písané písma lineárne. (redisové pero, tuš) ................................................................. 14
Písmená veľkej a malej abecedy, radenie písma , slová, text
2. Písané písma - so striedavou silou ťahu (ploché pero, tuš) ......................................... 22
Písmená veľkej a malej abecedy, radenie písma , slová, text
Naklonená forma písma - kurzíva.
3. Kreslené písma - lineárne bezserifové konštruované - grotesk .................................. 16
Kresba abecedy a čísloviek, použitie písma v písmovej kompozícii
4. Kreslené písma - so striedavou silou ťahu, serifové .................................................... 12
Rímske písmo nápisové monumentálne - kapitála.
Použitie písma v riešení nápisu.
2. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
Počet hodín
1. Antikvové písma ............................................................................................................... 24
1.1 Antikvy renesančného typu – tvarová analýza písma
1.2 Antikvy barokového typu - tvarová analýza písma
1.3 Antikvy klasicistického typu – tvarová analýza písma
1.4 Aplikácia antikiev podľa výberu v nápise, citáte, kompozícii,
písmovom plagáte (realizácia počítačom).
2. Písma 19. storočia - lineárne písma serifové (egyptienky, italienky, toskánky) ....... 14
Tvarová analýza písma, zdobené varianty písma, štúdia detailu ornamentiky
3. Písma 20. storočia .......................................................................................................... 10
Tvarová analýza písma, triedenie typografického písma
4. Kaligrafia latinky .............................................................................................................8
4.1 Oboznámenie sa s historickými formami
4.2 Praktická realizácia súčasnej kaligrafie
5. Písmo ako výtvarný prvok – typografia ........................................................................10
Hry s typografickým písmom. (logotyp, monogram a pod.)
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
TECHNOLÓGIA
Študijný odbor:
8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo
Forma, spôsob a organizovanie
štúdia:
denné štúdium pre absolventov základnej školy
1. ročník
( 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
1. Úvod.............................................................................................................................. 2
1.1. Pojem a význam technológie.
1.2. Zásady dodržiavania hygieny a bezpečnosti práce.
1.3. Racionalizácia výroby zlatníckych a strieborníckych výrobkov
2. Prehľad používaných materiálov............................................................................... 16
3. Príprava materiálu....................................................................................................... 16
3.1. Druhy ocele, náradie, nástroje, ich úprava a údržba.
3.2. Príprava materiálu, meranie, rysovanie.
3.3. Delenie materiálu, strihanie, rezanie.
3.4. Tvarovanie plechu, valcovanie, vyrovnávanie, ohýbanie, stláčanie.
3.5. Opracovanie plechu, pilovanie, šmirgľovanie.
3.6. Vŕtanie – ručné a strojové.
3.7. Tvarovanie drôtu – valcovanie, ťahanie.
4. Mechanické povrchové úpravy..................................................................................... 6
4.1. Brúsenie a leštenie.
4.2. Omielanie, pieskovanie.
5. Ohýbanie materiálov ..................................................................................................... 6
6. Tepelné spracovanie....................................................................................................... 4
7. Spájkovanie...................................................................................................................... 8
7.1. Princíp spájkovania
7.2. Spájkovačky a tavidlá
7.3. Druhy spájkovania
7.4. Spájkovačky
7.5. Bezpečnosť práce
8. Strojové vystrojenie zlatníckej a strieborníckej dielne............................................... 2
9. Učivo vyplývajúce z technického rozvoja..................................................................... 6
2. ročník
( 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
1. Úvod.................................................................................................................................. 2
1.1. Bezpečnosť a hygiena práce.
2. Zhotovenie solitéru......................................................................................................... 3
2.1. Proporcia vršku a spodku.
2.2. Zväčšovanie.
2.3. Určovanie kvality a tolerancie.
3. Striebornícke spájkovanie........................................................................................... 2
3.1. Spájkovanie na mäkko, na tvrdo.
3.2. Pasiarske techniky.
4. Závesné ušká................................................................................................................. 2
4.1. Druhy závesných ušiek a ich zhotovenie.
5. Náušnice........................................................................................................................ 5
5.1. Anatómia ucha.
5.2. Druhy uzáverov.
5.3. Určovanie kvality a tolerancie.
6. Brošňa............................................................................................................................ 5
6.1. Charakteristika a typy brošní.
6.2. Ťažisko, druhy uzáverov, druhy spodkov a výplní.
6.3. Určovanie kvality a tolerancie.
7. Chemické povrchové úpravy kovov............................................................................ 7
7.1. Odmasťovanie a odmasťovacie prostriedky.
7.2. Chemické čistenie, morenie.
7.3. Chemické farbenie povrchu, patinovanie.
7.4. Bezpečnostné predpisy.
8. Granátové šperky.......................................................................................................... 6
8.1. Charakteristiky granátových šperkov.
8.2. Granátové techniky.
8.3. Určovanie kvality a tolerancie.
9. Tepanie........................................................................................................................... 5
9.1. Techniky tepania.
9.2. Pomocné materiály a náradia.
10. Drahé kovy................................................................................................................... 9
10.1. Zlato.
10.2. Striebro.
10.3. Platiny a platinové kovy.
11. Puncový zákon............................................................................................................. 4
11.1. Puncové značky – staré a nové.
12. Učivo vyplýajúce z technického rozvoja..................................................................... 4
13. Technologické cvičenia.................................................................................................. 10
14. Odborná exkurzia.......................................................................................................... 2
3. ročník
( 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín)
1. Úvod............................................................................................................................... 1
1.1. Bezpečnosť a hygiena práce.
2. Strojové zariadenie používané v zlatníctve a strieborníctve................................... 3
2.1. Vŕtačky.
2.2. Leštičky a brúsky.
2.3. Valcovacie stolice.
2.4. Digestor.
2.5. Stroje na odlievanie – strojové.
2.6. Elektrické pece.
2.7. Čističky.
3. Technológia zložitého prsteňa..................................................................................... 3
3.1. Charakteristika zložitého prsteňa.
3.2. Osobitosti prsteňa vypracovaného klenotníckou technikou.
3.3. Druhy vrškov prsteňa a technologický postup.
3.4. Druhy obručiek a prístavkov.
3.5. Druhy spodkov.
3.6. Určovanie kvality a tolerancie.
4. Ihly, spony..................................................................................................................... 2
4.1. Typy ihlíc, spôn.
4.2. Ihla a druh poistiek.
4.3. Spona a druh poistiek.
4.4. Určovanie kvality a tolerancie.
5. Manžetové gombíky..................................................................................................... 2
5.1. Základné údaje a typy.
5.2. Druhy uzáverov.
5.3. Určovanie kvality a tolerancie.
6. Povrchová úprava kovov – elektrochemické spôsoby............................................... 3
6.1. Princíp elektrochemického pokovovania, Faradayove zákony.
6.2. Spôsoby pokovovania.
6.3. Zariadenie galvanizovne, chemikálie, hygiena a bezpečnosť pri práci
s jedmi a žieravinami.
7. Náramky. ....................................................................................................................... 3
7.1. Základné údaje - dĺžka.
7.2. Druhy náramkov.
7.3. Druhy ohybov.
7.4. Druhy uzáverov a poistiek.
7.5. Druhy spodkov a výplní.
7.6. Určovanie kvality a tolerancie.
8. Umelecké odlievanie drahých kovov............................................................................ 4
8.1. Prehľad spôsobov zlatníckeho odlievania.
8.2. Súčasné spôsoby liatia, prostriedky a stroje.
8.3. Odstredivé odlievanie, zhotovenie voskových modelov, technika liacich
a vzduchových kanálkov, kyvetovanie, vypaľovanie a odlievanie.
8.4. Opracovanie odliatkov a prostriedky na povrchové úpravy.
9. Zliatiny drahých kovov podľa STN alebo odborných noriem................................ 2
9.1. Oboznámenie s normami a typmi materiálov.
10. Stanovenie rýdzosti, výpočty rýdzosti, historické značky zliatin,
chemikálie používané v zlatníctve............................................................................ 3
10.1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s chemikáliami.
10.2. Stanovenie rýdzosti pomocou hustoty.
10.3. Skúška na kameni.
10.4. Skúška v ohni.
10.5. Titračná skúška.
10.6. Zmiešavacie pravítko.
10.7. Staré značky používané v zlatníctve.
11. Metalografia............................................................................................................... 4
11.1. Základy metalografie a praktické metódy.
11.2. Tuhnutie čistých kovov
11.3. Kryštalická stavba tuhých kovov
11.4. Polymorfia, rekrištalizácia, prekryštalizácia.
11.5. Zliatiny a tuhnutie zliatin.
11.6. Dôvody na používanie zliatin.
11.7. Rovnovážne diagramy binárnych zliatin.
11.8. Tepelné spracovanie kovov.
11.9. Premeny v tuhom stave a súvislosť vlastností kovov s kryštalickou štruktúrou.
12. Učivo vyplýajúce z technického rozvoja.................................................................... 2
13. Technologické cvičenia.
14. Odborná exkurzia.
4. ročník
( 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín)
1. Úvod................................................................................................................................. 2
1.1. Bezpečnosť a hygiena práce. Požiarna ochrana.
2. Zlatnícke techniky......................................................................................................... 22
2.1. Cizelovanie, rytie, inkrustácia.
2.2. Filigrán, granulácia, smaltovanie.
2.3. Nielo, prelamovanie.
2.4. Lapidovanie, reťaziarstvo.
2.5. Granátové techniky.
2.6. Jawel, strieborná bižutéria.
2.7. Umelecké odlievanie.
2.8. Kovanie, strieborníctvo.
2.9. Zasadzovanie kameňov.
2.10. Mincovníctvo, medailérstvo.
2.11. Racionalizujúce techniky výroby šperkov.
3. Reštaurovanie.............................................................................................................. 6
4. Druhy a typy šperkov a výrobkov, zásady opravárstva.......................................... 6
4.1. Rozdelenie šperkov a výrobkov zo striebra.
4.2. Spôsoby opráv, zásady prijímania a evidencie opráv.
5. Základy mineralógie................................................................................................... 6
5.1. Rozdelenie mineralógie.
5.2. Vznik nerastov, definícia nerastov.
5.3. Vlastnosti minerálov.
6. História drahokamov a ich znaky............................................................................. 3
6.1. Historický prehľad používania drahokamov.
7. Najdôležitejšie drahokamy používané v zlatníctve.................................................. 12
7.1. Rozdelenie drahokamov podľa chemického zloženia a fyzikálnych vlastností.
7.2. Prehľad vlastností jednotlivých drahokamov, vhodnosť použitia v praxi.
8. Úprava drahokamov.................................................................................................... 2
8.1. Brúsenie, farbenie, žíhanie.
8.2. Názvy vyplývajúce z týchto úprav.
9. Výroba syntetických drahokamov a napodobenín.................................................... 2
9.1. Verneillov spôsob a ostatné spôsoby výroby syntetických kameňov.
9.2. Dublety a imitácia.
10. Rozpoznávacie znaky drahokamov a napodobenín ................................................ 2
podľa fyzikálnych vlastností a správania drahokamov v zlatníckej praxi.
11.
Učivo vyplývajúce z technického rozvoja................................................................. 3
12. Technologické cvičenia.
14.
Odborná exkurzia.
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
TECHNOLÓGIA
Študijný odbor:
8233 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - umelecké zámočníctvo a kováčstvo
Forma, spôsob a organizovanie
štúdia:
denné štúdium pre absolventov základnej školy
1. ročník
( 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
1. Úvod .................................................................................................................................... 2
1.1. Oboznámenie s výchovno-vzdelávacími cieľmi.
1.2. Zásady ochrany zdravia pri práci.
2. Základné vlastnosti používaných materiálov.................................................................. 6
2.1. Fyzikálne vlastnosti.
2.2. Chemické vlastnosti.
2.3. Mechanické vlastnosti.
2.4. Technologické vlastnosti.
3. Príprava práce................................................................................................................. 10
3.1. Meranie a orysovanie.
3.2. Delenie materiálov (strihanie, rezanie, sekanie).
3.3. Rovnanie materiálov.
3.4. Ohýbanie a spružňovanie materiálu.
4. Opracovanie materiálu.................................................................................................... 12
4.1. Pilovanie
4.2. Vŕtanie.
4.3. Rezanie závitov.
4.4. Brúsenie a leštenie.
5. Spájanie a tvarovanie materiálu..................................................................................... 12
5.1. Rozobereteľné spojenia.
5.2. Nerozoberateľné spojenia.
5.3. Tepanie.
5.4. Cizelovanie.
6. Prehľad používaných materiálov .................................................................................. 10
6.1. Technické zliatiny železa.
6.2. Neželezné kovy a ich zliatiny.
6.3. Hutnícke polovýrobky.
6. Učivo vyplývajúce z technického rozvoja...................................................................... 2
7. Technologické cvičenia.................................................................................................... 10
7.1. Skúšky mechanických vlastností materiálov.
8. Odborná exkurzia............................................................................................................. 2
2. ročník
( 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
1. Základy ručného kovania ................................................................................................. 6
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Kováčske náradie, stroje a nástroje.
Vybavenie kováčskej dielne.
Názvoslovie.
Spôsoby použitia.
2. Základné informácie o tepelnom spracovaní................................................................. 4
2.1. Kovacie teploty.
2.2. Závislosť farby predmetu od teploty.
2.3. Žíhanie, kalenie, popúšťanie.
3. Základné spôsoby tvarovania kujného železa .............................................................. 18
3.1. Ohrev, predlžovanie, zaguľacovanie, osadzovanie.
3.2. Ubíjanie, ohýbanie, prebíjanie, presekávanie.
3.3. Prevliekanie, skrúcanie, kovanie šišiek a volút.
3.4. Skružovanie, prekladanie, štiepanie, strmene.
3.5. Kovanie kvetov a listov.
4. Klasické spôsoby spájania materiálu............................................................................. 8
4.1. Zváranie v ohni.
4.2. Objímky, spony, strmene.
4.3. Nitovanie.
5. Zdobenie kováčskeho materiálu..................................................................................... 6
5.1. Cizelovanie.
5.2. Leptanie.
5.3. Zlátenie.
5.4. Nielovanie, tula, taušírovanie.
5.5. Ryhovanie.
6. Technológia kováčskych výrobkov a konštrukcií......................................................... 10
6.1. Výber materiálu.
6.2. Pracovný postup.
6.3. Kované mreže.
6.4. Stavebné kovanie.
6.5. Kované plastiky a reliéfy.
7. Učivo vyplýajúce z technického rozvoja......................................................................... 2
8. Technologické cvičenia..................................................................................................... 10
8.1. Technologické skúšky materiálu.
9. Odborná exkurzia............................................................................................................ 2
3. ročník
( 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín)
1. Základy strojového obrábania.......................................................................................... 8
1.1. Sústruženie.
1.2. Vŕtanie.
1.3. Frézovanie.
1.4. Brúsenie a leštenie.
2. Svetelná technika................................................................................................................ 6
2.1. Rozdelenie svietidiel.
2.2. Technické riešenie a konštrukcia svietidiel.
2.3. Technika osvetľovania interiérov.
2.4. Bezpečnostné predpisy a normy.
3. Povrchová úprava kovaných výrobkov........................................................................... 5
3.1. Chemické úpravy povrchu.
3.2. Elektrochemické úpravy povrchu.
3.3. Tepelné úpravy povrchu.
3.4. Úprava povrchu náterovými hmotami.
3.5. Nekovové povlaky.
4. Technologické charakteristiky kováčskych a zámočníckych prác
jednotlivých slohových období......................................................................................... 5
4.1. Antika, románsky sloh, ranné slovanské kováčstvo.
4.2. Gotika, renezancia.
4.3. Baroko, rokoko, klasicizmus, empír.
4.4. Elektricizmus, secesia.
4.5. Od 1. svetovej vojny do súčasnosti.
5. Zváranie plameňom.......................................................................................................... 6
5.1. Prehľad zvárania, bezpečnostné predpisy.
5.2. Potreby a zariadenia na zváranie plameňom.
5.3. Spôsoby zvárania.
6. Zváranie elektrickým oblúkom....................................................................................... 3
6.1. Zdroje elektrického prúdu.
6.2. Elektródy.
6.3. Spôsoby zvárania.
4. ročník
( 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
1. Metalografia čistých kovov a zliatin............................................................................... 4
1.1. Tuhnutie čistých kovov a zliatin.
1.2. Krivky ohrevu a ochladzovania.
1.3. Premeny v stave tuhom.
1.4. Rovnovážne diagramy binárnych zliatin.
2. Metalografia ocele............................................................................................................. 8
2.1. Rovnovážny diagram Fe-Fe3C.
2.2. Štruktúrne súčasti.
2.3. Metastabilné štruktúry.
2.4. Diagramy IRA a ARA.
3. Tepelné spracovanie ocele............................................................................................... 10
3.1. Žíhanie.
3.2. Kalenie a popúšťanie.
3.3. Povrchové kalenie.
3.4. Chemicko-tepelné spracovanie ocelí.
4. Konzervácia a reštaurovanie........................................................................................... 15
4.1. Základné spôsoby konzervácie.
4.2. Spôsoby dopĺňania poškodených a chýbajúcich častí.
4.3. Zvyšovanie odolnosti proti vlhku.
4.4. Dokumentácia a pracovné postupy.
5. Zostavovanie a montáže výrobkov................................................................................... 6
5.1. Zostavenie výrobkov v dielni.
5.2. Zostavenie a montáž mimo dielne.
5.3. Doprava výrobkov.
6. Dokumentácia jednotlivých kováčskych výrobkov....................................................... 10
6.1. Výtvarná dokumentácia.
6.2. Technická dokumentácia.
7.
Učivo vyplývajúce z technického rozvoja...................................................................... 3
8. Technologické cvičenia..................................................................................................... 6
8.1. Odoberanie vzoriek z historických výrobkov.
8.2. Mikroskopické skúšky štruktúr.
8.3. Konzervácia materiálu.
14.
Odborná exkurzia........................................................................................................... 4
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
TECHNOLÓGIA
Študijný odbor:
8233 M 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - plošné a plastické rytie kovov
Forma, spôsob a organizovanie
štúdia:
denné štúdium pre absolventov základnej školy
1. ročník
( 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
1. Úvod..................................................................................................................................... 2
1.3. Oboznámenie s výchovno-vzdelávacími cieľmi.
1.4. Rozdelenie ryteckej technológie.
1.5. Zásady ochrany zdravia pri práci.
2. Prehľad používaných materiálov................................................................................... 20
2.1. Základné vlastnosti.
2.2. Úprava ručná beztriesková.
2.3. Opracovanie ručné trieskové.
2.4. Označovanie.
3. Rydlá................................................................................................................................. 10
3.1. Rozdelenie rydiel.
3.2. Geometria rydiel.
3.3. Úprava rydiel.
3.4. Brúsenie rydiel, brusivá.
3.5. Použitie a údržba rydiel.
4. Základné rytecké pomôcky a prístroje........................................................................... 8
4.1. Meranie, meradlá a orysovanie.
4.2. Vystrojenie pracoviska na plošné rytie.
Osvetlenie pracoviska.
Optické pomôcky a prístroje.
4.3. Upínacie prípravky.
5. Technológia plošného rytia............................................................................................. 26
5.1. Základy rytia, cvičenie.
5.2. Prenášanie kresby rytiny na kov.
5.3. Rysovanie na kovovom povrchu.
5.4. Rytie písma, gilošovanie, cizelovanie.
5.5. Rytie monogramov.
5.6. Ozdobné rytie.
5.7. Medirytina.
5.8. Oceľorytina.
2. ročník
( 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
1. Vývoj a charakteristika tlačových techník.................................................................... 10
1.1. Tlač z výšky, hĺbky a plochy.
1.2. Ostatné druhy tlače.
2. Technológia plastického rytia. ....................................................................................... 56
2.1. Náradie na plastické rytie a jeho zhotovenie.
2.2. Vyrezávané a plastické monogramy.
2.3. Drevoryt a rytie do plastov.
2.4. Zlatotlač, knihárske rytiny.
2.5. Značkovacie razidlá, vypaľovadlá.
2.6. Kovové razidlá a suchá tlač.
2.7. Nálepkové a plastické sekacie rytiny.
2.8. Plastické a smaltované odznaky.
2.9. Razidlá na výrobky z drahých kovov.
2.10. Zdobenie výrobkov z drahých kovov.
2.11. Rytie foriem.
3. ročník
( 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín)
1. Rycie stroje....................................................................................................................... 11
1.1. Druhy a konštrukcie rycích strojov.
1.2. Vodidlá.
1.3. Šablóny.
1.4. Frézy.
1.5. Spôsoby plošného a plastického kopírovania.
2. Mincovníctvo a medailérstvo.......................................................................................... 4
2.1. Mince.
2.2. Medaile a plakety.
3. Metalografia čistých kovov............................................................................................... 2
3.1. Tuhnutie čistých kovov.
3.2. Kryštalická stavba kovov.
3.3. Premeny v stave tuhom.
4. Metalografia zliatin ........................................................................................................... 2
4.1. Tavenie a miesiteľnosť zliatin.
4.2. Tuhnutie zliatin.
4.3. Rovnovážne diagramy binárnych zliatin.
5. Metalografia ocele.............................................................................................................. 4
5.1. Rovnovážny diagram Fe-Fe3C
5.2. Štruktúrne súčasti.
5.3. Metastabilné štruktúry
5.4. Diagramy IRA a ARA
6. Tepelné spracovanie ocele ............................................................................................... 4
6.1. Žíhanie.
6.2. Kalenie.
6.3. Popúšťanie.
6.4. Chemicko-tepelné spracovanie.
7. Technologické cvičenia..................................................................................................... 3
8.1. Skúšky mechanických vlastností.
8.2. Technologické skúšky.
8.3. Metalografické skúšky.
8.
Odborná exkurzia............................................................................................................ 3
4. ročník
( 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
1. Základy strojového obrábania....................................................................................... 10
1.1. Sústruženie.
1.2. Frézovanie.
1.3. Hobľovanie a obrážanie.
1.4. Brúsenie a leštenie.
1.5. Vŕtanie.
2. Elektroerozívne obrábanie kovov. ................................................................................... 2
2.1. Elektroiskrové obrábanie, vyiskrovanie.
2.2. Anódomechanické a elektromechanické obrábanie.
3. Technológia povrchovej úpravy..................................................................................... 30
3.1. Korózia a ochrana.
3.2. Mechanické úpravy povrchu.
3.3. Chemické úpravy povrchu.
3.4. Elektrochemické úpravy povrchu.
3.5. Anodické procesy.
3.6. Špeciálne druhy povrchových úprav.
4. Prenášanie kresby na kovový povrch............................................................................. 10
4.1. Klasické spôsoby prenášania.
4.2. Fotografický spôsob prenášania.
4.3. Sieťotlačový spôsob prenášania.
4.4. Leptanie.
6. Technologické cvičenia.................................................................................................... 14
6.1. Patinovanie kovov a nekovových materiálov.
6.2. Eloxovanie.
6.3. Smaltovanie.
6.4. Pieskovanie.
6.5. Pokovovanie.
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
NAVRHOVANIE
Študijný odbor:
8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo
Forma, spôsob a organizovanie
štúdia:
denné štúdium pre absolventov základnej školy
Celková charakteristika absolventa
Absolvent študijného odboru 82336 výtvarné spracovanie kovov a drahých
kameňov so zameraním 01 zlatníctvo a strieborníctvo je zručný odborník v umeleckoremeselnej výrobe, je schopný svojou tvorbou ovplyvňovať a vytvárať estetické prostredie
človeka.
Výkonový štandard absolventa
Absolvent vie:
Používať a aplikovať teoretické vedomosti v praktickej tvorbe
Prezentovať výtvarnú myšlienku vrátane verbálneho a grafického vyjadrenia
v príslušnej dokumentácie
Používať a presadzovať nové netradičné myšlienky, metódy, technické prostriedky
Pružne vytvoriť výtvarný návrh, potrebnú dokumentáciu a jej realizáciu v danom
časovom limite
Vytvoriť na primeranej úrovni konkrétne pracovné postupy
Spracovať výtvarnú dokumentáciu
Aplikovať v navrhovaní vedomosti z oblasti počítačových systémov umeleckej
prezentácie
Používať invenčnosť, kreativitu a voliť adekvátne výtvarné prostriedky pri finalizácii
návrhov
Obsahový štandard absolventa
Absolvent je schopný zrealizovať výtvarný návrh na danú tému prípadne podľa
požiadaviek zadávateľa. Je schopný vytvoriť kvalitný technologický postup potrebný na
realizáciu návrhu. Je schopný navrhnúť materiály a vytvoriť materiálovú rozpisku na
požadovanej úrovni.
Rozpis učiva:
3. ročník
(4 hodiny týždenne, spolu 132)
1. Úvod........................................................................................................................................2
2. Návrhy jednoduchých šperkov vrátane dielenskej dokumentácie........................................38
3. Návrh šperku s použitím techniky montovania.....................................................................28
4. Návrh zložitejšieho výrobku za striebra vhodného pre techniku cizelovania.......................20
5. Návrh zložitejších zlatníckych výrobkov pre techniku odlievania.......................................20
6. Záverečná klavzúrna práca....................................................................................................24
4. ročník
(4 hodín týždenne, spolu 120)
1. Úvod......................................................................................................................................4
2. Návrh výrobku zo zlata alebo striebra..................................................................................20
3. Návrh súpravy strieborných výrobkov..................................................................................20
4. Záverečná práca na voliteľnú tému.......................................................................................68
5. Odborná exkurzia....................................................................................................................8
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
NAVRHOVANIE
Študijný odbor:
8233 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - umelecké zámočníctvo a kováčstvo
Forma, spôsob a organizovanie
štúdia:
denné štúdium pre absolventov základnej školy
Charakteristika predmetu
Navrhovanie je odborný predmet, v ktorom študenti sami navrhujú svoje práce, ktoré
pozostávajú aj z postupov pri práci, výberu nástrojov, náradie s ohľadom na jeho realizáciu.
Učivo tohto predmetu poskytuje študentom potrebné vedomosti a schopnosti metód práce
návrhára, rozvíja tvorivú aktivitu študentov a vedie ich k samostatnému riešeniu
problematiky.
Výkonový štandard absolventa
Naučiť študentov používať a presadzovať nové moderné myšlienky a postupy ktorými
sa dosiahne väčšia produktivita práce. Vedieť účinne prezentovať svoj návrh, technické
riešenie, výtvarné spracovanie, výber materiálu s ohľadom na aplikovanie návrhu do praxe.
Obsahový štandard
Cieľom predmetu navrhovanie je rozvíjanie vedomostí a zručností žiakov, ktoré
získali štúdiom. Ďalej vytvoriť u študentov vlastný výtvarný názor, ktorý bude predpokladom
vlastnej výtvarnej tvorby v oblasti remeselnej výroby.
Rozpis učiva:
3. ročník
(4 hodiny týždenne, spolu 132)
1. Príprava štúdie podľa prírodnín, alebo iných objektov.........................................................14
2. Návrh svietidla......................................................................................................................14
3. Kresbové štúdie v teréne.........................................................................................................7
4. Návrh kovaného objektu.......................................................................................................14
5. Kresbové štúdie slohových období.........................................................................................7
6. Kópia historického predmetu................................................................................................14
7. Figurálne štúdie.....................................................................................................................35
8. Štúdie živočíchov....................................................................................................................7
9. Návrh plastiky.........................................................................................................................7
10. Klavzúrna práca..................................................................................................................13
4. ročník
(4 hodín týždenne, spolu 120)
1. Štúdie podľa prírodnín alebo iných tvarov...........................................................................14
2. Štúdie architektúry..................................................................................................................7
3. Návrh svietidla......................................................................................................................14
4. Návrh kovaného objektu.......................................................................................................21
5. Figurálne štúdie.....................................................................................................................21
6. Figurálne kompozície.............................................................................................................7
7. Návrh plastiky.......................................................................................................................14
8. Voliteľné témy......................................................................................................................22
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
NAVRHOVANIE
Študijný odbor:
8233 M 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - plošné a plastické rytie kovov
Forma, spôsob a organizovanie
štúdia:
denné štúdium pre absolventov základnej školy
Celková charakteristika absolventa:
Absolvent študijného odboru 82 336 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov zo
zameraním 03 plošné a plastické rytie kovov je zručný odborník v umelecko – remeselnej
výrobe, je schopný svojou tvorbou ovplyvňovať a vytvárať estetické prostredie človeka
Výkonový štandard absolventa
Absolvent ovláda:
využívať a aplikovať teoretické vedomosti v praktickej tvorbe
prezentovať výtvarnú myšlienku vrátane verbálneho a grafického
vyjadrenia
v príslušnej dokumentácii
používať a prezentovať nové netradičné myšlienky, metódy, technické prostriedky
pružne vytvoriť výtvarný návrh, potrebnú dokumentáciu a jej realizáciu v danom
časovom limite
vytvoriť na primeranej úrovni konkrétne pracovné postupy
spracovať výtvarnú dokumentáciu
aplikovať v navrhovaní vedomosti s oblasti počítačových systémov a umeleckej
prezentácie
využívať invenčnosť, kreativitu a voliť adekvátne výtvarné prostriedky pri finalizácii
návrhov
Obsahový štandard absolventa
Absolvent je schopný zrealizovať výtvarný návrh, na danú tému prípadne podľa
požiadaviek zadávateľa.
je schopný vytvoriť kvalitný technologický postup potrebný na realizáciu návrhu
je schopný navrhnúť materiáli a vytvoriť materiálovú rozpisku na požadovanej úrovni
Rozpis učiva:
3. ročník
(4 hodiny týždenne, spolu 132)
1. Štúdium živočíchov...............................................................................................................24
2. Kompozičné štúdie................................................................................................................20
3. Návrh raznice na smalt...........................................................................................................8
4. Prírodné štúdie a kompozície v kresbe, farbe, reliéfe, plastike.............................................28
5. Klavzúrna práca – návrh na jednoduchú plastickú rytinu.....................................................20
6. Figurálne štúdie.....................................................................................................................32
4. ročník
(4 hodín týždenne, spolu 120)
1. Návrh plastickej raznice (medaila, minca, plastický prívesok)............................................18
2. Kresbové štúdie prírodnín a ich priestorové znázornenie s využitím šrafáže.......................20
3. Návrh na poštovú známku pre techniku oceľorytiny............................................................20
4. Návrh kombinovanej plastickej raznice so smaltom.............................................................22
5. Návrh na medirytinu.............................................................................................................25
6. Figurálna kompozícia – reliéf na aktuálnu tému do kruhu, štvorca, obdĺžnika....................15
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
PRAX
Študijný odbor:
8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo
Forma, spôsob a organizovanie
štúdia:
denné štúdium pre absolventov základnej školy
Celková charakteristika absolventa
Absolvent študijného odboru 82336 výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov
so zameraním 01 zlatníctvo a strieborníctvo je zručný odborník v umelecko-remeselnej
výrobe, je schopný svojou tvorbou ovplyvňovať a vytvárať estetické prostredie človeka.
Výkonový štandard absolventa
Absolvent vie:
Vyrábať a pripraviť vhodné pracovné pomôcky, nástroje, stroje a zariadenia pri
spracovaní šperkov a drahých kameňov
Pripraviť suroviny a materiály potrebné na realizáciu finálneho výrobku – šperku
Využívať zodpovedajúce zariadenia, pracovať s nástrojmi a pomôckami v rámci
jednotlivých pracovných operácií
Pracovať podľa vopred schválených pracovných postupov
Organizovať prácu z hľadiska dodržania stanovených termínov
Starostlivo vykonávať jednotlivé pracovné operácie a zrealizovať výtvarné návrhy
Kvalifikovane a racionálne riešiť problémové situácie
Pri realizácii finálneho produktu rešpektovať hranice svojej odbornosti
Dodržať zásady a predpisy pri spracúvaní a úpravách finálneho produktu, pri
konzervovaní a reštaurovaní šperkov z drahých kovov a kameňov
Vykonávať údržbu strojov a zariadení
Dodržať ekologické požiadavky pri používaní chemických prípravkov a likvidácii
odpadu
Používať osobné ochranné pomôcky pri používaní chemických prípravkov a pri
prácach rizikového charakteru
Uplatňovať ekonomické hľadiská pri rozhodovaní a spôsobe realizácie produktu
Dodržiavať stanovenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnej
prevencie
Ovládať spôsoby spracovanie drahých kovov strihaním, rezaním, pilovaním,
ohýbaním, stláčaním, vytĺkaním plechov, vie lisovať výlisky, valcovať, ťahať, žíhať
a odlievať drahé kovy
Vie zhotoviť jednoduchý zlatnícky výrobok, zložitejšie a umelecky náročné výrobky,
zhotoviť šperk alebo klenot podľa vzoru alebo návrhu, vsádzať šperkové kamene,
vyhotoviť povrchový úpravu výrobku
Obsahový štandard absolventa
Absolvent je schopný realizácie výtvarných návrhov, pozná organizáciu pracoviska,
prípravné práce, obsluhu a údržbu pracovných nástrojov, strojov a zariadení, prípravu
materiálu a pracovných pomôcok. Vie kombinovať vhodné techniky, hľadať vhodné spôsoby
riešenia technických problémov a brať do úvahy ekonomické a výrobné hľadiská realizácie.
Všetky tieto činnosti je schopný vykonávať pri dodržiavaní zásad bezpečnosti, hygieny
a ochrany zdravia pri práci.
Rozpis učiva:
1. ročník
(5 hodín týždenne, spolu 165)
1. Úvod........................................................................................................................................5
2. Štúdia techniky prelamovania...............................................................................................10
3. Závesné uško.........................................................................................................................10
4. Jednoduchý prívesok.............................................................................................................20
5. Jednoduchý pevný náramok – technika montáže..................................................................40
6. jednoduchý prsteň zásnubný – technika montáže.................................................................40
7. štúdia obrúb na drahé kamene...............................................................................................40
2. ročník
(7 hodín týždenne, spolu 231)
1. Úvod........................................................................................................................................5
2. Technika montáže jednoduchého prsteňa – solitér...............................................................38
3. štúdie základných druhov naušnicových uzáverov...............................................................50
4. Brošňové uzávery..................................................................................................................52
5. Granátová technika...............................................................................................................40
6. Striebornícke techniky..........................................................................................................46
3. ročník
(10 hodín týždenne, spolu 330)
1. Úvod........................................................................................................................................9
2. Technika montáže – kópia zložitého prsteňa........................................................................55
3. Technika filigránu.................................................................................................................18
4. Technika montáže – manžetové gombíky.............................................................................40
5. Technika juwelu....................................................................................................................40
6. Náramkové spoje a uzávery..................................................................................................70
7. Cizelovanie v zlatníctve a strieborníctve..............................................................................60
8. Odlievanie v zlatníctve..........................................................................................................38
4. ročník
(10 hodín týždenne, spolu 300)
1. Úvod........................................................................................................................................5
2. Tradičné náročnejšie techniky – kópia zložitého šperku......................................................65
3. Realizácia výtvarného návrhu v materiály s použitím jednoduchých zlatníckych alebo
strieborníckych techník...........................................................................................................200
4. Záverečná práca – precvičovanie zlatníckych a strieborníckych techník.............................30
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
PRAX
Študijný odbor:
8233 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - umelecké zámočníctvo a kováčstvo
Forma, spôsob a organizovanie
štúdia:
denné štúdium pre absolventov základnej školy
Celková charakteristika absolventa
Absolvent po ukončení štúdia odboru umelecké zámočníctvo a kováčstvo priručnom
spracovaní materiálu vie merať, rysovať, prenášať kresby na materiál, sekať, pilovať rovné
a oblé tvary, rezať, strihať, ohýbať materiál, nitovať a zdobiť ozdobné hlavy nitov.
Príprava absolventa vytvára predpoklady, aby študent vedel ručne kovať s výtvarným
citom a schopnosťou preniesť do materiálu svoju myšlienku.
Pri kovaní si študent osvojí základné úkony – predlžovať, utĺkať, skrúcať materiál,
pracovať v zápustkách a pod. Pri ručnom kovaní si vie zhotoviť kováčske náradie – kladivá,
kliešte, sekáče, zápustky a pod., vykovať klince do dreva, voluty a akanty, závesy, vykovať
základné prvky stavebného kovania podľa vzorov a svojich návrhov.
Študent sa naučí pracovať na buchare – základné úkony, predlžovať materiál,
osadzovať, utĺkať, pracovať v zápustkách, zvárať v ohni. Kovať výtvarné prvky zábradlia,
mreže, gotických šišiek, akantov a volúť. Pri strojovom obrábaní vie pracovať na stĺpovej
vŕtačke, vie ručne brúsiť nástroje na stojanovej brúske, rezať materiál na strojovej píle, strihať
materiál ručnými a strojovými nožnicami.
Základné úkony strojového obrábania:
pracovať na hrotovom sústruhu, sústružiť vonkajšie a vnútorné valcovité plochy,
vpichovať materiál a vŕtať otvory.
Pracovať na frézovačke, frézovať rovinné plochy a drážky
Pracovať na ohýbačke plechu a zakružovačke
Ďalej sa absolvent naučí leštiť materiál, vyrobiť presnú kópiu slohových prvkov s použitím
pôvodných techník, zvárať plameňom a elektrickým oblúkom.
Pri ručnom spracovaní materiálu sa študent naučí zhotoviť náročné architektonické
celky zábradlí a schodísk, kovaných brán, dielov plotov, zhotoviť prvky stavebného kovania,
zámkov, kľučiek a klopadiel.
Absolvent sa naučí zväčšovať a zmenšovať objekty v priestore pomocou zväčšovacej
klietky, pantografu a pomocných kružidiel. Taktiež získa univerzálnosť z daných remesiel,
ktorú uplatní aj pri montážnych prácach a bude i dobrým poradcom pri riešení výtvarných
a remeselných techník v praxi.
Rozpis učiva:
1. ročník
(5 hodín týždenne, spolu 165)
1. Úvod........................................................................................................................................5
2. Prehľad používaných materiálov............................................................................................5
3. Príprava materiálu pre zámočnícke práce...............................................................................5
4. Spôsoby delenia materiálu...................................................................................................10
5. Zámočnícke spracovanie materiálov.....................................................................................15
6. Tvarové pilovanie.................................................................................................................40
7. Rezanie závitov, vŕtanie........................................................................................................10
8. Spájanie materiálov, nitovanie..............................................................................................10
9. Práca s lupienkovou pílkou, brúsenie...................................................................................20
10. Základy tepania a cizelovania.............................................................................................20
11. Súborná práca......................................................................................................................25
2. ročník
(7 hodín týždenne, spolu 231)
1. Úvod........................................................................................................................................7
2. Kovanie špičiek.......................................................................................................................7
3. Kovanie hákov a klincov.........................................................................................................7
4. Ohýbanie materiálov.............................................................................................................14
5. Kovanie náradia....................................................................................................................28
6. Vbíjanie.................................................................................................................................14
7. Kovanie volút a špirál...........................................................................................................28
8. Sekanie a presekávanie.........................................................................................................21
9. Skrúcanie.................................................................................................................................7
10. Prerážanie..............................................................................................................................7
11. Spájanie materiálov za tepla...............................................................................................21
12. Ozdobné techniky...............................................................................................................14
13. Technika prevliekania.........................................................................................................35
14. Tepanie za tepla..................................................................................................................21
3. ročník
(10 hodín týždenne, spolu 330)
1. Úvod.......................................................................................................................................7
2. Stavebné kovanie..................................................................................................................49
3. Výroba svietidla....................................................................................................................56
4. Krbová súprava.....................................................................................................................56
5. Kópia historického predmetu................................................................................................56
6. Výroba plastiky.....................................................................................................................35
7. Strojové obrábanie................................................................................................................71
4. ročník
(10 hodín týždenne, spolu 300)
1. Úvod........................................................................................................................................7
2. Výroba mreží.........................................................................................................................49
3. Kované svietidlo...................................................................................................................49
4. Kópia historického predmetu................................................................................................56
5. Kovaná plastika.....................................................................................................................42
6. Výroba úžitkového predmetu................................................................................................41
7. Zváranie................................................................................................................................56
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
PRAX
Študijný odbor:
8233 M 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - plošné a plastické rytie kovov
Forma, spôsob a organizovanie
štúdia:
denné štúdium pre absolventov základnej školy
Celková charakteristika absolventa:
Absolvent študijného odboru 82 336 výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov zo
zameraním 03 Plošné a plastické rytie kovov je zručný odborník v umelecko – remeselnej
výrobe, je schopný svojou tvorbou ovplyvňovať a vytvárať estetické prostredie človeka.
Výkonový štandard absolventa
Absolvent ovláda:
vybrať a pripraviť vhodné pracovné pomôcky, nástroje, stroje a zariadenia pri
spracovaní kovov a šperkov
pripraviť suroviny a materiáli potrebné na realizáciu finálneho výrobku – rytiny,
raznice, ...
využívať zodpovedajúce zariadenie, pracovať s nástrojmi a pomôckami v rámci
jednotlivých pracovných operácií
pracovať podľa vopred schválených technologických postupov
organizovať prácu z hľadiska dodržania stanovených termínov
starostlivo vykonávať jednotlivé pracovné operácie a zrealizovať výtvarné návrhy
kvalifikovane a racionálne riešiť problémové situácie
pri realizácii finálneho produktu rešpektovať hranice svojej odbornosti
dodržiavať zásady a predpisy pri spracúvaní a úpravách finálneho produktu, pri
konzervovaní a reštaurovaní šperkov z drahých kovov a kameňov
vykonávať údržbu strojov a zariadení
dodržiavať ekologické požiadavky pri používaní chemických prípravkov a likvidácií
odpadov
dodržiavať ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a požiarnej prevencii
ovláda spôsoby spracúvania drahých kovov strihaním, rezaním, pilovaním,
omývaním, stáčaním, vytĺkaním plechov, vie lisovať odlisky, valcovať, ťahať, taviť,
žíhať a odlievať drahé kovy
vie zhotoviť jednoduchý rytecký výrobok aj zložité a umelecky náročné výrobky,
zhotoviť rytinu alebo plastiku podľa vzoru alebo návrhu, vyhotoviť povrchovú
úpravu výrobkov
Obsahový štandard absolventa
Absolvent je schopný realizácie výtvarných návrhov, pozná organizáciu pracoviska,
prípravné práce, obsluhu a údržbu pracovných nástrojov, strojov a zariadení, prípravu
materiálov a prácu s pomôckami, vie kombinovať vhodné technologické postupy a techniky,
hľadať vhodné spôsoby riešenia technických problémov a brať do úvahy ekonomické
a výrobné hľadiská realizácie. Všetky tieto činnosti je schopný vykonávať pri dodržiavaní
zásad bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia pri práci.
Rozpis učiva:
1. ročník
(5 hodín týždenne, spolu 165)
1. Úvod........................................................................................................................................5
2. Prehľad používaných materiálov a jeho príprava...................................................................5
3. Úprava náradia a tvary rydiel................................................................................................45
4. Nácvik plošného rytia...........................................................................................................40
5. Rytie paličkového a písaného písma.....................................................................................45
6. Ozdobné rytie a rytie monogramov......................................................................................25
2. ročník
(7 hodín týždenne, spolu 231)
1. Úvod, bezpečnosť pri práci.....................................................................................................2
2. Predcvičovanie rytia – Písmo................................................................................................40
3. Príprava náradia na plastické rytie........................................................................................30
4. Zlatotlač................................................................................................................................20
5. Stupňovitá jednoduchá plastika do mosadze........................................................................40
6. Pečatidlo................................................................................................................................33
7. Medirytina.............................................................................................................................50
8. Taušírovanie..........................................................................................................................16
3. ročník
(10 hodín týždenne, spolu 330)
1. Bezpečnosť a ochrana zdravia................................................................................................2
2. Postupové uplatňovanie strojového obrábania......................................................................38
3. Príprava a úprava náradia......................................................................................................30
4. Značkovacie razidlá..............................................................................................................50
5. Suchá tlač..............................................................................................................................60
6. Raznice na prípravu smaltových výrobkov...........................................................................60
7. Jednoduchá plastická raznica................................................................................................70
8. Nielovanie alebo smaltovanie..............................................................................................20
4. ročník
(10 hodín týždenne, spolu 300)
1. Plošné rytie písma.................................................................................................................20
2. Postupné uplatňovanie strojového obrábania........................................................................48
3. Plastická raznica....................................................................................................................75
4. Oceľorytina...........................................................................................................................60
5. Rytina rytá do oblúku............................................................................................................49
6. Medirytina.............................................................................................................................48
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
Študijné odbory:
Forma, spôsob a organizovanie
štúdia:
8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo;
8233 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - umelecké zámočníctvo a kováčstvo;
8233 M 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých
kameňov - plošné a plastické rytie kovov
denné štúdium pre absolventov základnej školy
1. Charakteristika predmetu
Hlavným cieľom vyučovacieho predmetu počítačová grafika je získanie vedomostí, rozvíjanie
myslenia a schopnosti analyzovať, syntetizovať, zovšeobecňovať a hľadať vhodné stratégie
riešenia problémov. Študentov vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok, postupov a ich
zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.
Obsah učiva je zameraný na pochopenie základných pojmov, postupov a techník používaných
v počítačovej grafike. Vychováva žiakov k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej
civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania.
2. Rozpis učiva
3. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
Počet hodín
1. Úvod ..................................................................................................................................... 1
1.1 Bezpečnosť pri práci
1.2 Organizácia práce v počítačovom laboratóriu
2. Úvod do počítačovej grafiky ............................................................................................. 3
2.1. Základné pojmy a princípy, rastrová grafika, vektorová grafika, 3D grafika
Farba, farebné modely
2.2. Formáty grafických súborov, konverzia formátov, rozlíšenie, dpi
2.3. Výstupy práce počítačovej grafiky
3. Vektorová grafika ............................................................................................................. 24
3.1. Programy na tvorbu vektorovej grafiky, princípy práce s vektorovou grafikou
3.2. Kreslenie základných objektov – čiary, krivky
3.3. Operácie s objektami – premiestňovanie, kopírovanie, presúvanie, zarovnávanie,
nastavenie farieb objektov
3.4. Tvarovanie objektov, zmena polohy objektu
zrkadlenie, zoskupenie, prienik, spojenie objektov
3.5. Text a práca s textom, typy textu, prevod textu a objektu na krivky
3.6. Efekty vektorovej grafiky – tieň, priehľadnosť, prechod
3.7. Tlač, export do rôznych formátov
4. Základy fotografie ............................................................................................................. 20
4.1 Analógová a digitálna fotografia - porovnanie
4.2 Fotografické prístroje – typy, objektívy, príslušenstvo
4.3 Digitálna fotografia – expozícia, ostrosť, manuálne nastavenie expozície
4.4 Kompozícia fotografie
4.5 Fotografia v interiéri
4.6 Fotografia v exteriéri
4.7 Nočná fotografia
4.8 Reklamná a produkčná fotografia
4.9 Reprodukčná fotografia
5. Scanner, scannovanie predlohy do PC ......................................................................... 4
6. Rastrová grafika .............................................................................................................. 14
Základné práca s obrázkami a fotografiami
zoom, lupa, orezanie, otočenie, preklopenie, jas, kontrast,
histogram, korekcia farieb, prevod farebnej palety, výber
farby pozadia a popredia
Kreslenie – čiara, obdĺžnik, elipsa, ďalšie geometrické tvary
Výber – základné typy výberov, práca s výberom
4. ročník
(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín)
Počet hodín
1.
Rastrová grafika .......................................................................................................... 20
1.1 Retuše a úpravy, filtre
1.2 Vrstvy – práca s vrstvami
1.3 Text – práca s textom
1.4 Maska vrstvy, kanály – zložitejšie úpravy
1.5 Riešenie úloh spojením vektorovej a rastrovej grafiky,
prevod rastrovej grafiky na vektorovú
2. Tvorba časopisu, knihy – PC programy na túto prácu
2.1. Základné pravidlá úpravy textu
2.2. Pravidlá kompozície časopiseckej a knižnej stránky
........................................... 10
3. Tvorba webu ................................................................................................................. 10
3.1 Stratégia tvorby webu, štruktúra webu, princípy prístupného webu
3.2 Statický web, dynamický web
6.1 Príprava grafiky pre web
4. Animácia – princípy, oboznámenie sa s programami .............................................
6.2 Tvorba animácie
6.3 Zvuk v animácii
6.4 Prezentácia
20
5. Riešenie komplexných úloh s využitím rôznych grafických programov ..................... 39
Podľa výberu – napr. plagát, časopis, obal, bilboard, obal výrobku, logo, vizitka,
hlavičkový papier, banner, reklamný spot, prezentácia, portfólio
7. KURZY
7.1 Účelový kurz „Ochrana života a zdravia“
Účelový kurz Ochrana života a zdravia je povinnou organizačnou formou vyučovania.
Jeho zameranie musí byť štruktúrované tak, aby sa ním rozšírili vedomosti žiakov, precvičili
požadované zručnosti a prehĺbili osvojené postoje a návyky. Obsah kurzu nadväzuje na
účelové cvičenia a tvorí ho teoretická príprava, praktický výcvik a mimovyučovacia záujmová
činnosť žiakov. Názorné a praktické metódy prevládajú nad verbálnym a hodnotenie žiakov
je slovné. Navrhované obsahové zameranie kurzu je zhodné pre všetky tri formy jeho
realizácie – denné dochádzka, internátna forma alebo kombinácia predchádzajúcich foriem.
Počas kurzu sa kladie dôraz aj na overenie výstupných vedomostí žiakov v poskytovaní
zdravotníckej prvej pomoci a ich reagovania na situáciu ohrozenia materiálnych hodnôt
a prírody.
Účelové cvičenia sa uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín
v každom polroku školského roka raz. Účelové cvičenia sa vykonávajú po triedach,
výnimočne po ročníkoch. Presný termín určí riaditeľ školy. Účasť žiakov je na cvičeniach
povinná. Žiaci so zmenenou pracovnou schopnosťou plnia primerané úlohy podľa lekárskeho
nálezu. Plán cvičenia určuje ciele a obsah cvičenia, priestory na činnosť, zaradenie učiteľov
školy do výkonových funkcií. Stanoví spôsob ich prípravy, ako aj prípravu žiakov,
materiálno, hygienicko-zdravotnícke a bezpečnostné opatrenia, prípadnú spoluprácu so
spoločenskými organizáciami regiónu a orgánmi štátnej správy. Program cvičenia sa realizuje
spravidla v dvojhodinových jednotkách. Presun na miesto konania sa nezapočíta do času
cvičenia, ak nie je jeho súčasťou. Účasť učiteľov na účelových cvičeniach je započítaná do
ich vyučovacej povinnosti. Vyhodnotenie cvičenia vykoná riaditeľ školy na najbližšej
pedagogickej porade.
Kurz na ochranu života a zdravia sa organizuje v treťom ročníku v trvaní 3 dni po 7 hodín
výcviku. Kurz je súčasťou plánu práce školy. Riaditeľ školy určí vedúceho, termíny, spôsob
realizácie a miesto konania, triedy, personálne zabezpečenie, spôsob prípravy učiteľov
a účastníkov kurzu, materiálne, finančné, technické a zdravotnícke zabezpečenie. Účasť
žiakov na kurze je povinná. Žiaci s oslabeným zdravím sa na kurze zúčastňujú len so
súhlasom lekára a plnia úlohy primerané zdravotnému stavu. Kurz sa organizuje v spolupráci
s Radou školy, zdravotníckymi, ochranárskymi a inými spoločenskými organizáciami,
s orgánmi štátnej správy (miestnou vojenskou správou, policajným zborom, útvarmi civilnej
ochrany apod.). Realizuje sa internátnym spôsobom pobytu alebo dennou dochádzkou na
zamestnanie. Odporúča sa podľa možnosti využívať internátny spôsob pobytu na kurze. Kurz
organizovaný dennou dochádzkou sa uskutočňuje v teréne mimo priestorov školy. Podľa
podmienok je možné uvedené spôsoby realizácie kurzu aj kombinovať.
Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej
oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané
obsahovými štandardmi.
Výkonové štandardy
Absolvent má:
-
popísať právne normy upravujúce povinnosti prípravy občanov Slovenskej republiky na
ochranu ich zdravia, ochranu prírody a obranu vlasti,
mať prehľad o orgánoch a organizáciách podieľajúcich sa na brannej, ekologickej
a humanitárnej výchove občanov,
mať schopnosť poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch,
mať základné schopnosti pri riešení mimoriadnych situácií alebo udalostí,
chrániť prírodu a životné prostredie,
mať záujem o športové aktivity podporujúce jeho telesný a zdravotný rozvoj.
Prehľad obsahových štandardov
1. Teoretická príprava
2. Praktický výcvik
Popis obsahových štandardov
Teoretická príprava
Teoretická príprava nadväzuje na vedomosti a zručnosti žiakov získaných v účelových
cvičeniach. Žiaci sa oboznamujú s právnymi normami, ktoré upravujú povinnosti občanov na
ochranu ich zdravia, ochranu prírody a obranu vlasti ako aj o organizáciách podieľajúcich sa
na brannej, ekologickej a humanitárnej výchove. Získajú poznatky o dôležitých
medzinárodných dohodách, o poslaní a funkcii ozbrojených síl, armády a civilnej ochrany
v SR, o najnovších poznatkoch z dopravnej výchovy, zdravovedy a ekológie, o technických
športoch, sebaobrane, o právnych podmienkach vlastnenia a používania zbrane a iných
prostriedkov sebaobrany. Teoretická príprava trvá 3 hodiny.
Praktický výcvik
Praktický výcvik sa zameriava na komplex týchto tematických celkov:
• Zdravotnícka príprava (5 hodín) dopĺňa učivo účelového cvičenia. Žiaci sa zdokonaľujú
v poskytovaní prvej pomoci pri úpaloch, uštipnutiach hadom, popáleninách
a priestreloch. Vedia zhotoviť improvizované nosidlá a určiť poradie naliehavosti
ošetrenia zranených osôb ako je umelé dýchanie, kriesenie, stabilizovaná poloha,
poleptania chemickými látkami, otravy a omrzliny.
• Mimoriadne udalosti – civilná ochrana (5 hodín) môže byť modelovaný na používanie
signálov v priebehu činností. Žiaci sa naučia správne reagovať na požiar, výbuch
plynu, zával alebo zosuv pôdy, letecké nešťastie,
radiačnú haváriu, otravu
potravinami a vodou.
• Pobyt v prírode (5 hodín) obsahuje komplex činností spojených s vybudovaním
stanového tábora. Žiaci sa naučia pripravovať stravu v improvizovaných podmienkach
a na provizórnych prostriedkoch, vybudovať a označiť trať pre orientačný beh,
zrealizovať preteky podľa pravidiel. Sú vedení k ochrane, úprave a čistote prírodného
prostredia, k poznávaniu prírodných úkazov, liečivých a chránených rastlín.
• Technické činnosti a športy (3 hodiny) sú zamerané na rôzne aktivity ako sú exkurzie do
športových zariadení, kde majú možnosť sledovať ukážky športovej streľby,
rádioamatérskej a spojovacej činnosti, športového potápania a vodáctva, modelárstva,
leteckých športov a parašutizmu, horolezectva a týmto sa motivovať k aktívnejšej
športovej činnosti. Zároveň získavajú prehľad o náročnosti športových výkonov,
výkonovej obtiažnosti, pravidlách a zásadách športovej činnosti.
7.2 Telovýchovno – výcvikový kurz
Účelový Telovýchovno-výcvikový kurz sa organizuje v prvom a druhom ročníku
štúdia v rozsahu 5 dní po 7 hodín. Môže sa organizovať ako plavecký výcvik a lyžiarsky
výcvik. Kurz nadväzuje na výučbu plávania a lyžovania základnej školy. Žiaci si osvojujú
športové a úžitkové spôsoby plávania a lyžovania, zvyšuje sa úroveň ich pohybových
schopností, upevňuje sa ich zdravie, zvyšuje telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť.
Názorné a praktické metódy prevládajú nad verbálnym a hodnotenie žiakov je slovné. Presný
termín určí riaditeľ školy.
Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej
oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané
obsahovými štandardmi.
Výkonové štandardy
Absolvent má:
-
zvládnuť techniku plaveckých spôsobov – kraul, znak, prsia, ľubovoľný spôsob, skoky do
vody,
zvládnuť základy lyžiarskej techniky,
vedieť poskytnúť prvú pomoc pri záchrane topiaceho sa a pri úrazoch na lyžiarskych
svahoch.
Obsahové štandardy
1. Plávanie
2. Lyžovanie
Plávanie
Plávanie zvyšuje úroveň pohybových schopností žiakov, najmä vytrvalosti. Žiaci si osvojujú
základné poznatky z teórie plávania, jeho špecifiká z hľadiska biomechaniky a fyziológie.
Pôsobenie plávania na organizmus človeka je mimoriadne významné. Žiaci takto získavajú
poznatky aj o využití svojho voľného času, informácie o kondičných cvičeniach,
rehabilitačného a rekreačného plávania. Osvojujú si tiež pravidlá plávania a správneho
dýchania. Hodnotia sa technika plávania, uzlové body v technike a zručnosti pri záchrane
topiaceho sa.
Lyžovanie
Lyžovanie má nezastupiteľné miesto vo funkčnom a pohybovom zdokonaľovaní každého
jednotlivca. Prispieva k upevneniu zdravia, zvýšeniu telesnej zdatnosti a pohybovej
výkonnosti, pomáha odstraňovať nedostatky zdravotne oslabeným žiakom, prispieva
k psychického, sociálnemu a morálnemu vývinu mládeže. Žiaci by mali zvládnuť bezpečné
ovládanie lyží v primeranom lyžiarskom teréne optimálnou lyžiarskou technikou. Výcvik by
sa mal zamerať na zvládnutie znožného oblúka prestúpením v širšej stope, vyvážený
dynamický postoj po spádnici a jazde šikmo svahom, správne rozloženie hmotnosti,
postavenie a vytočenie trupu, prenášanie váhy z jednej lyže na druhú, pre pokročilých
lyžiarov sa odporúča zvládnuť striedavý beh dvojkročnej a súpažnej techniky. Kurz poskytuje
aj informácie o lyžiarskom výstroji a nebezpečenstvách zimného pobytu v horách.
7.3 Krajinársky kurz
Krajinársky kurz je povinnou organizačnou formou vyučovania. Jeho zameranie má
byť štruktúrované tak, aby sa ním rozšírili vedomosti žiakov, precvičili požadované zručnosti
a prehĺbili osvojené návyky. Obsah krajinárskeho kurzu bezprostredne rozširuje hlavný
odborný predmet, ktorým je výtvarná príprava. Stavia na teoretických vedomostiach
a sústreďuje na rozvoj zručností, čo je hlavným cieľom krajinárskeho kurzu. Využívajú sa
hlavne názorné a praktické metódy, prevláda slovné hodnotenie, ktorého náplň tvorí rozbor
jednotlivých prác žiakov.
Krajinársky kurz sa realizuje na záver 1. ročníka, alebo v priebehu 2. ročníka v závislosti
od podmienok a možností školy. Organizuje sa v trvaní 5 pracovných dní po 7 hodín denne,
spravidla v dvoch časových blokoch – dopoludňajší a odpoludňajší. Účasť žiakov na kurze je
povinná. Rozsah a obsah stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov sa spracuje do časového
harmonogramu, kde sa stanoví spôsob personálneho bezpečnostného materiálno-technického
a organizačného zabezpečenia.
Preukázanie výkonu v tejto vzdelávacej oblasti predpokladá, že absolvent vzdelávacieho
programu musí disponovať týmito stanovenými výkonovými štandardami a ovládať učivo
predpísané obsahovými štandardami.
Výkonové štandardy
Absolvent má:
-
schopnosť spájať teoretické vedomosti o formách výtvarného jazyka, s praktickými
zručnosťami vo využívaní výtvarných výrazových a vyjadrovacích prostriedkov,
poznať prostriedky výstavby a kompozície výtvarných diel a tvorivo ich uplatňovať
v aktívnom vzťahu k prírode,
mať vedomosti a zručnosti k samostatnej a tvorivej interpretácii objektov z krajiny
v podobe realistickej štúdie, v kreatívnych posunoch a rôznych formách akčného umenia,
schopnosti zachytiť krajinu v konkrétnom ročnom období a s využitím naučených
výtvarných techník ju zobraziť vo svojej práci,
zručnosti prostredníctvom land artu vstupovať v interaktívnej polohe do vzťahu s
prírodou,
chrániť prírodu a životné prostredie.
Obsahové štandardy
1. Teoretická príprava
2. Praktická realizácia
3. Voľnočasové aktivity
Popis obsahových štandardov
Teoretická príprava
Teoretická príprava nadväzuje na vedomosti a zručnosti žiakov získaných v bloku odborných
výtvarných predmetov. Žiaci si rozširujú svoje vedomosti z náuky o výtvarných
vyjadrovacích a výrazových prostriedkoch. Stavajú na poznatkoch z kompozície v ploche
i priestore . Pri hodnotení svojich prác využívajú získané vedomosti a schopnosti z analýzy
a rozboru diela v kontexte technologických postupov.
Žiaci poznajú rôzne výrazové formy a posuny v oblasti technických a materiálových
prostriedkov.
Praktická realizácia
Praktická realizácia sa sústreďuje na komplex činností, ktoré súvisia s procesom výtvarnej
tvorby v exteriéry. Žiaci spracúvajú rôzne témy ako sú – Krajina a jej posuny, robia štúdie
prírodnín, zachytávajú ľudovú a sakrálnu architektúru ako súčasť krajiny a naučia sa
inštalovať prírodniny do rôznych výtvarných objektov. Precvičujú si rôzne výtvarné techniky
ako sú kresba, maľba, koláž a sambláž, inštalácie a niektoré formy akčného umenia.
Žiaci sú vedení k ochrane prírodného prostredia, učia sa spoznávať prírodné úkazy a niektoré
využívať v procese výtvarnej tvorby (napr. dážď).
Voľnočasové aktivity
Voľnočasové aktivity sú zamerané na doplnkové výtvarné techniky, ktoré zaujímavým
spôsobom obohatia tvorivé, kompozičné a interpretačné schopnosti žiakov . Prostredníctvom
land-artu aktívne vstupujú do vzťahu s prírodou. Môžu využiť známe formy akčného umenia
a inštaláciou rôznych surovín, materiálov a odpadov nájdených v prírode vytvárajú umelecké
objekty (medzipredmetové vzťahy človek a príroda).
Súčasťou voľnočasových aktivít môže byť aj jednoduchá športová činnosť ako sú prechádzky,
nenáročná turistika spojené s vyhľadávaním najzaujímavejších prírodných scenérií.
7.3.1Metodika krajinárskeho kurzu ( plenéru )
Krajinársky kurz škola organizuje v priebehu druhého ročníka. Termín záleží od
poveternostných podmienok a podmienok školy. Spravidla sa organizuje na konci mája alebo
začiatku júna. Je povinný pre všetky odbory. Trvá 5 pracovných dní po 7 hodín denne.
Organizuje s v dvoch blokoch. Dopoludnia a popoludní. Popoludní sa okrem priamej
výtvarnej činnosti robia aj rozbory.
Účasť žiakov je povinná. Bez absolvovania plenéru žiak spravidla nemôže ukončiť
druhý ročník. V mimoriadnych prípadoch môže riaditeľ školy na základe odporúčania
predsedu predmetovej komisie ( predsedu umeleckej rady ) stanoviť náhradný termín
a spôsob uskutočnenia úloh plenéru. Žiak môže byť podmienečne zaradený do vyššieho
ročníka. Žiak si podľa pokynov pred krajinárskym kurzom zaobstará potrebný materiál
a pomôcky. Kurz môže byť spojený s ubytovaním alebo je možné za motívmi dochádzať.
Praktická realizácia
Sústreďuje sa na komplex činností, ktoré súvisia s procesom výtvarne tvorby v exteriéri. Žiaci
spracúvajú témy ako sú krajina a jej posuny, robia štúdie prírodnín, zachytávajú ľudovú
a sakrálnu architektúru ako súčasť krajiny a naučia sa inštalovať prírodniny do rôznych
výtvarných objektov. Využívajú techniky : kresba, maľba, koláž, asambláž a ďalšie.
Žiaci sú vedení k ochrane prírody, poznávajú históriu danej lokality, oboznamujú sa s
jej kultúrnymi a umeleckými pamiatkami alebo osobnosťami.
Vo voľnom čase žiaci môžu inštalovať výstavy, individuálne tvoriť napr. land – art
a z predmetov nájdených v prírode tvoriť drobné umelecké predmety. Voľný čas využijú aj na
šport, turistiku alebo návštevu kultúrnych podujatí.
Pedagogický zbor, ktorý sa zúčastní kurzu menuje riaditeľ školy. Predseda umeleckej
rady navrhuje riaditeľovi školy na schválenie dátum uskutočnenia kurzu, miesto, témy
a techniky výtvarnej činnosti. Súčasťou návrhu je aj metodika klasifikácie.
Výtvarné práce zhotovené na krajinárskom kurze sú majetkom školy.
Hodnotenie
Hodnotenie sa uskutočňuje komisionálne. Hodnotia sa iba výsledné práce. Do celkového
hodnotenia jednotlivých prác sa však môžu zohľadniť aj prípravné činnosti. Za jeden deň by
žiak mal zhotoviť dve finálne práce. Okrem toho má vytvoriť dve - tri skice, dve kresby. Ak
vytvorí viac, hodnotí sa najlepšia. Záverečná známka vznikne po prepočítaní bodov za práce
z jednotlivých dní. Jej hodnota ovplyvní celkovú známku z predmetu výtvarná
príprava na 40 % .
Kritériá na hodnotenie
Celkovo za kurz sa hodnotí 10 žiackych prác na jednotlivca
1. zvládnutie techniky
2. spracovanie motívu
3. estetickosť práce
4. úroveň realizácie
Tabuľka hodnotenia
Celkový počet bodov za jednu prácu je 30
KRITÉRIUM BODY
POZNÁMKA
č.1
10
č.2
10
č.3
5
č.4
5
Súhrnný počet bodov za všetky hodnotené práce
POČET BODOV
240 - 200
199 – 150
149 - 120
119 - 80
79 0
VÝSLEDNÁ ZNÁMKA
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný
7.4 Súvislá odborná prax
Súvislá odborná prax sa organizuje v 2. a 3. ročníku v dĺžke 5 pracovných dní po 6
hodín. Žiaci ju absolvujú v štátnych, alebo súkromných firmách podľa zamerania študijného
programu. Obsah súvislej odbornej praxe nadväzuje na vyučovanie v oblasti návrhovej
a realizačnej tvorby počas vyučovania. Žiak získava prehľad o organizácii práce v podniku,
firme o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch a tieto poznatky spája s teoretickými
vedomosťami z oblasti ekonomiky. Počas trvania praxe sa riadi predpismi o bezpečnosti pri
práci, ktoré má podnik, firma vypracované.
Výkonové štandardy
Absolvent má:
-
zvládnuť jednoduché pracovné činnosti,
sa naučiť pracovať v kolektíve,
vedieť vhodne poskytnúť svoje odborné pripomienky k riešeniu problému,
získať vhodné pracovné návyky – dochvíľnosť, presnosť a dôslednosť.
Obsahový štandard
Žiak po absolvovaní súvislej odbornej praxe ovláda a v bežnej praxi používa bezpečnostné
predpisy, má reálnu predstavu o využití teoretických znalostí v prevádzkových podmienkach,
vie čiastočne posúdiť ekonomickú výhodnosť zvolených pracovných postupov, vie vhodne
komunikovať s obchodným partnerom.
7.5 Klauzúrna práca
7.5.1 Metodika klauzúrnych prác
Klauzúrna práca je súborná záverečná práca na konci školského roka. Vykonávajú ju
žiaci 1. až 3. ročníka podľa jednotlivých odborov. Žiaci štvrtého ročníka nevykonávajú
klauzúrne práce.( Polročná ročníková práca sa v ročníkoch 1. – 4. nepovažuje za klauzúrnu
prácu ). Klauzúrne práce sa hodnotia komisionálne. Žiaci v nich zúročujú všetky skúsenosti,
zručnosti, výtvarné techniky, estetické poznatky a technické postupy pri realizácii, ktoré
nadobudli počas uplynulého školského roka na odborných výtvarných predmetoch. Súčasťou
klauzúrnej práce sú návrhy, realizácia vybratých návrhov, inštalácia prác. Tieto práce budú
prezentované v priestoroch školy alebo v iných výstavných priestoroch a budú sprístupnené
rodičom aj verejnosti.
Klauzúrnu prácu nemôže realizovať študent, ktorý neodovzdal počas uplynulého
polroka žiadne práce z hlavného odborného výtvarného predmetu t.j. výtvarná príprava/
navrhovanie.
Táto práca sa realizuje v priebehu piatich dní ( 25 hodín ) na hodinách odborných
predmetov, pričom študenti celú prácu vykonajú v priestoroch školy pod vedením odborných
pedagógov alebo majstrov odborného výcviku.
Práca spravidla nebude uznaná, ak ju študent vypracoval doma. Vo výnimočných
prípadoch môže na návrh predsedu umeleckej rady rozhodnúť riaditeľ školy aj inak.
Menovanie komisie :
Hodnotiacu komisiu zloženú z pedagógov a majstrov odborného výcviku menuje riaditeľ
školy.
Dokumentácia
Menovanie komisie riaditeľom školy, hodnotenie práce a dokumentácia klauzúrnej práce ako
aj samotná práca budú archivované.
Zásady zadania klauzúrnej práce
1/ Téma klauzúrnej práce
2/ Dátum zadania klauzúrnej práce
2a/ Dátum odovzdania klauzúrnej práce
2b/ Dátum inštalovania klauzúrnej práce
2c/ Dátum obhajoby klauzúrnej práce
3/ Obsah práce – jednotlivé zadania
Študent odovzdá svojmu pedagógovi 4 riadne dokončené a zapaspartované finálne práce
v určených formátoch.
K prácam je potrebné urobiť a odovzdať aj návrhy.
Hodnotenie klauzúrnej práce
Hodnotenie komisie môže podporiť vedenie školy udelením pochvaly pre najlepšie navrhnuté
a spracované klauzúrne práce. Klauzúrna práca tvorí 40 % celkového hodnotenia za daný
školský rok. Klauzúrnu prácu nie je možné v danom ročníku opakovať. Hodnotenie je
konečné.
Hodnotiaca komisia
Komisia je zložená zo šiestich členov :
predseda – vyučujúci výtvarných predmetov
vyučujúci hlavného odborného predmetu
vyučujúci teoretických výtvarných predmetov
menovaných vyučujúcich
Hodnotiaci pedagógovia postupujú v zmysle nasledovných kritérií :
1.
2.
3.
4.
Dodržanie pridelenej témy
Zvládnutie použitej techniky ( podľa určenej výtvarnej techniky )
Dodržania zásad kompozície
Celková estetickosť a čistota uskutočnenia práce
Body za jednu úlohu
Celkový počet možných získaných bodov za jednu úlohu je 30. Postupuje sa podľa kritérií
č. 1 – 4. Ak študent po sčítaní všetkých bodov dosiahne menší počet ako 10, jeho práca je
hodnotená v danej úlohe ako nedostatočná teda 0 bodov.
Kritérium Počet bodov
Č.1
4
Č.2
10
Č.3
6
Č.4
10
Body za všetky štyri úlohy
Maximálny počet bodov je 120.
Tabuľka hodnotenia
Body
120 - 100
99 - 80
79 - 60
59 - 40
39 - 0
Výsledná známka
1 výborný
2 chválitebný
3 dobrý
4 dostatočný
5 nedostatočný
Hodnotenie komisie môže podporiť vedenie školy udelením pochvaly pre najlepšie
navrhnuté a spracované klauzúrne práce. Klauzúrna práca tvorí 40 % celkového hodnotenia za
daný polrok. Klauzúrnu prácu nie je možné v danom ročníku opakovať. Hodnotenie je
konečné.
Download

KVP Výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov