ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
pre
Súkromnú strednú umeleckú školu
v Hodruši-Hámroch
Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba
Pre študijný odbor
8221 M 09 dizajn - fotografický dizajn
September 2012
Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:
Platnosť
ŠkVP
Dátum
Revidovanie Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy
ŠkVP
a pod.
Dátum
30.08.2012
01.09.2012
Vypracovanie samostatného ŠkVP pre odbor
8221 M 09 dizajn - fotografický dizajn
Prerokované
a schválené v:
V pedagogickej rade
a rade školy,
schválené
riaditeľom školy a
zriaďovateľom
Obsah:
1. ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
2. CHARAKTERISTIKA A VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY
2.1 Poloha a zameranie
2.2 Objekty školy
3. PERSONÁLNE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE VÝUČBY
3.1 Charakteristika pedagogického zboru a zamestnancov školy
3. 2 Materiálno- technické vybavenie školy a pomôcky.
4. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ODBORU
5. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre 4 – ročné študijné odbory s praxou
5.1 poznámky k rámcovému učebnému plánu
6. ZÁKLADNÁ PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA odboru 8221 M 09 dizajn fotografický dizajn
6.1 Charakteristika
6.1.1 Základné údaje
6.1.2 Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy
6.1.3 Zdravotné požiadavky
6.1.4 Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygieny práce
6. 2 Profil absolventa
6.2.1 Celková charakteristika absolventa
6.2.2 Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky
6.3 UČEBNÝ PLÁN
6.3.1 Poznámky k učebnému plánu.
Učebné osnovy predmetov:
DEJINY VÝTVARNEJ KULTÚRY
VÝTVARNÁ PRÍPRAVA
EKONOMIKA
PÍSMO
TECHNOLÓGIA
FIGURÁLNE KRESLENIE
PRAKTICKÉ CVIČENIA (ODBORNÁ PRAX)
FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
VIDEOTVORBA
TEÓRIA A VÝVOJ FOTOGRAFIE
TYPOGRAFIA
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
7. KURZY
7.1 Účelový kurz „Ochrana života a zdravia“
7.2 Telovýchovno – výcvikový kurz
7.3 Krajinársky kurz
7.3.1Metodika krajinárskeho kurzu ( plenéru )
7.4 Súvislá odborná prax
7.5 Klauzúrna práca
7.5.1 Metodika klauzúrnych prác
1. ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Kód a názov študijného odboru
Súkromná stredná umelecká škola HodrušaHámre, Kýslá 214, 966 61
Umenie a umeleckoremeselná výroba
82 Umenie, úžitkové umenie a ručná
umeleckoremeselná výroba
8221 M 09 dizajn - fotografický dizajn
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Druh školy
Dátum schválenia ŠkVP
Miesto vydania
Platnosť ŠkVP
Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
Denná
Slovenský
Súkromná
30.august 2012
SSUŠ Hodruša-Hámre, Kyslá 214
01. september 2012
Názov a adresa školy
Názov školského vzdelávacieho programu
Kód a názov ŠVP
Kontakty pre komunikáciu so školou:
Sekretariát:
tel./fax: +421 45 6844 491, mob.: +421 915 880 020
e-mail: [email protected]
Internát:
tel.: +421 45 6844 490,mob.: +421 918 718 351
Zborovňa:
mob.: +421 918 718 352
Zriaďovateľ:
Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o., Hálková 2968/22, 010 01 Žilina
tel.: +421 41 700 1098, fax: +421 41 700 1097
e-mail: [email protected]
Hodruša-Hámre 30.08.2012
...............................................
RNDr. Peter Michálik
Riaditeľ školy
(podpis a pečiatka)
.....................................
zriaďovateľ
(podpis a pečiatka)
2. CHARAKTERISTIKA A VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY
2.1 Poloha a zameranie
Súkromná stredná umelecká škola sa nachádza v obci Hodruša-Hámre v Žarnovickom
okrese v Banskobystrickom kraji, neďaleko starobylej Banskej Štiavnice. Škola bola zriadená
zriaďovacou listinou č. 1/2005, zriaďovateľom MPM s.r.o. Pavla Mudroňa 7, 010 01 Žilina
k 1. 11. 2005. Od 1. 8. 2006 sa zmenil názov a adresa zriaďovateľa na Inštitút vzdelávania
a starostlivosti s.r.o. Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina. K 1. 9. 2009 sa stala nástupnickou
školou po zrušenej SSOŠ umeleckoremeselnej Hodruša – Hámre, resp. Súkromnej strednej
odbornej škole umeleckoremeselnej Jána Peterku (bývalé SOU strojárske), ktorá patrila medzi
najstaršie výchovnovzdelávacie inštitúcie na Slovensku. V roku 2012 uplynulo 110 rokov od
založenia prvej učňovskej školy v obci Hodruša-Hámre. Škola teda existuje a nepretržite
produkuje kvalitných odborníkov už 110 rokov. Menila sa len jej forma, zriaďovatelia
a názov.
Prievidza
Banská Bystrica
Bánovce nad Bebravou
Handlová Kremnica
Partizánske
Žiar nad Hronom
Zvolen
Detva
Žarnovica
Topoľčany
Nová Baňa
Banská
Štiavnica
Zlaté Moravce
Hodruša-Hámre
Nitra
Krupina
Levice
Veľký Krtíš
Výučba na škole je zameraná dvoma hlavnými smermi: Umeleckým a umeleckoremeselným.
Prvý smer kladie vyššie nároky na umeleckú tvorivosť i teoretické vedomosti
študentov so zameraním na výtvarné odbory propagačná grafika, propagačné výtvarníctvo,
dizajn (najmä fotografický dizajn) a v neposlednom rade aj odbor grafika vizuálnych
komunikácií. Tento smer bol reakciou na spoločenský dopyt a situáciu na trhu práce.
Druhý smer zase kladie väčší dôraz na remeselnú zručnosť. Umelecko-remeselný smer
je na škole zastúpený odborom výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov a zahŕňa
v sebe odbory: zlatníctvo a strieborníctvo, umelecké zámočníctvo a kováčstvo a plošné
a plastické rytie kovov.
Počas štúdia študenti zvládnu základy výtvarných techník, ako je kresba, maľba,
modelovanie, grafické techniky, základy fotografovania a dizajnu, spracovania kovov formou
umeleckých plastík, plošného rytia, respektíve použitia drahých kovov. Vo vyšších ročníkoch
študenti študujú figurálnu kresbu, výtvarné a počítačové návrhy, PC grafiku, grafický dizajn a
webdizajn, vrátane ďalších moderných trendov počítačového spracovania výtvarných techník.
Absolventi školy nájdu široké uplatnenie v grafických ateliéroch, tlačiarňach,
reklamných agentúrach, ale aj ako kreatívni zamestnanci v masmediálnej oblasti (tlač,
televízia), v zlatníckych firmách, u umeleckých kováčov, ako reštaurátori kovu, v umeleckoremeselných prevádzkach a v iných súkromných a štátnych inštitúciách.
2. 2 Objekty školy
Škola má vlastný Školský internát, vybavený multimediálnymi učebňami s využitím
grafických softvérov, výučbou jazykov a prístupom na internet. Nachádza sa na Kyslej 214,
Hodruša – Hámre. Je to sedem poschodová budova so 70-tych rokov 20 storočia. V roku 2008
prešla značnou rekonštrukciou, najmä výmenou plastových okien na celom objekte, čo značne
upravilo jeho tepelnú klímu. Súkromný školský internát má kapacitu 150 žiakov. Budovy
internátu a teoretického vyučovania majú okrem pevného pripojenia na internet aj wifi
pokrytie. Pre športové vyžitie slúžia priestory športového klubu: tenisové kurty, kolkáreň,
futbalové ihrisko, telocvičňa ZŠ a priestory posilňovne v suteréne internátu.
Škola má aj vlastnú školskú jedáleň s celodenným výdajom stravy. Jedáleň je plne
vybavená potrebným zariadením na prípravu plnohodnotných jedál. Jedáleň poskytuje
celodennú stravnú jednotku, takže SSUŠ môžeme charakterizovať ako internátnu školu.
Budovy patriace škole:
- budova teoretického vyučovania
- budova praktického vyučovania
- školský internát
- školská jedáleň
3. PERSONÁLNE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE VÝUČBY
3.2 Charakteristika pedagogického zboru a zamestnancov školy
Stabilizovaný pedagogický zbor vrátane učiteľov odbornej praxe a vychovávateľov tvorí viac
ako 29 učiteľov, z ktorých niektorí pracujú na čiastočný pracovný úväzok. Priemerný vek
pedagógov je okolo 40 rokov. Všetci učitelia spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú
spôsobilosť.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú:
- riaditeľ školy
- zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
- zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
- hlavný vychovávateľ školského internátu
Počet zamestnancov: 46
Pedagogický zamestnanci: 29
5 – vyučujúci všeobecných predmetov
4 – vyučujúci odborných predmetov
10 – vyučujúci odbornej praxe
6 – vychovávatelia v ŠI
1 – TV inštruktor
Nepedagogickí zamestnanci: 17
3. 2 Materiálno- technické vybavenie školy a pomôcky.
Pre zabezpečenie potrebnej kvality výchovno-vzdelávacieho procesu majú žiaci
odboru 8221 M 09 dizajn – fotografický dizajn k dispozícii nasledovné odborné učebne
a učebné pomôcky:
Učebňa informatiky/ počítačovej grafiky 1.:
• Interaktívny systém „MIMIO“
• Notebook LENOVO
• Počítatače HP AMD Athlon 2,7 GHz; 2G RAM
• Monitor HP 19“ LCD
• IBM/ Lenovo Intel Pentium 4 2,5GHz; 4G RAM
• Monitor Philips 19“ LED
• Scaner HP
1 ks
1 ks
6 ks
6 ks
10 ks
10 ks
Učebňa informatiky/ počítačovej grafiky 2.:
• Notebook Asus
• Počítače Acer- Intel duo core 2,2GHz; 2G RAM
• Monitor LG 19“ LCD
• Tlačiareň Canon
• Dataprojektor BENQ
1 ks
12 ks
12 ks
1 ks
1 ks
Učebňa odborných predmetov:
• Počítače IBM Think Centre M 50 8187; C2, 4G
6 ks
• Monitor 17“
• Tlačiareň IBM infoprint
• Dataprojektor BENQ
6 ks
1 ks
1 ks
Fotoateliér:
Skladá sa z troch častí, ktoré sú prispôsobené tematickému zameraniu odboru.
1)
Foto I.- zameraná na teoretickú prípravu a spracovanie analógovej fotografie.
• Fotografický set
• Príslušenstvo pre spracovanie analógovej fotografie
• Analógové fotoaparáty
2)
FotoII.- zameraná na teoretickú prípravu a spracovanie digitálnej fotografie.
10 ks
• Počítače HP
• Monitor HP 17“
10 ks
• Tlačiareň HP (photo press)
1 ks
• Digitálne fotoaparáty
2 ks
• Digitálne videokamery
2 ks
• Kamera VHS-C
1 ks
• Kamera VHS-8
1 ks
3)
Foto- ateliér
• Fotografický set
• Osvetľovacia technika
• Kulisy, látky
• Statívy, príslušenstvo
Učebňa počítačovej grafiky:
Notebook Toshiba
Tablet WACOM
Dataprojektor BENQ
PC HP
Monitor HP 19“
Tlačiareň HP (photo press)
Ploter SEIKI A1
Učebňa iteriérovej a priestorovej tvorby:
• Notebook Toshiba
• Dataprojektor BENQ
• Pantograf
• Rezačky, laminovacie súpravy, viazačky
• Rysovacie sety
1 ks
1 ks
1 ks
8 ks
8 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Súčasťou informačných technológií je nasledovný software:
• OS WINDOWS (XP; VISTA; 7 ULTIMATE)
• MS Office (2003, 2007)
• CorelDRAW Graphics Suite X3
•
•
•
•
•
Adobe Ilustrator CS 3
Adobe Photoshop Extendet CS3
Adobe Photoshop Extendet CS4
Adobe InDesing CS5
Adobe Premiere Elements 9.0
Učebňa cudzích jazykov:
• Počítač HP
5 ks
• Monitor HP 17“
5 ks
• Notebook Compaq
1 ks
• Dataprojektor BENQ
1 ks
• Premietacie plátno
1 ks
• Audio slúchadlá
6 ks
• Softvér na výučbu a zdokonaľovanie sa v nemeckom a anglickom jazyku
Pre potreby výučby jazykov sa využívajú aj nasledovné pomôcky:
•
•
•
Rádio/CD/DVD player
Notebook ASUS
Dataprojektot BENQ
3 ks
1 ks
1 ks
Učebňa odborného kreslenia:
•
•
Lavice s polohovateľnou pracovnou doskou
3D modely, telesá, objekty, ľudské telo, postavy
12 ks
Ateliér:
Slúži pre potreby vyučovania odborných predmetov, praxe a navrhovania. K jeho
vybaveniu patrí:
•
•
•
•
•
•
•
Stojany na maľovanie
Dosky na maľovanie
Air brash – striekacie maľovacie pištole a príslušenstvo
Zariadenie na rezanie polystyrénu
Zariadenie na rezanie drevených materiálov
Teplovzdušné pištole a pištole pre tavné spájanie plastov
Maliarske plátna a iný spotrebný materiál
25 ks
25 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
4. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ODBORU
Absolvent odboru 8221 M09 dizajn – fotografický dizajn ovláda fotografickú a
osvetľovaciu techniku, spracovanie čierno-bielych a farebných fotografií. Pozná prácu s
videokamerou, spracovanie a úpravu videozáznamu. Absolventi sú oboznámení so strojovým
a automatickým spracovaním fotografií.
Podstatou štúdia odboru je fotografická tvorba, prechádzajúca jednotlivými druhmi a
aspektmi fotografie. Študenti si osvoja základy výtvarného umenia a názoru aplikované v
oblasti fotografie a fotografického dizajnu. Dôraz sa kladie aj na znalosť práce na počítači s
ovládaním grafických programov, ako aj programov na animáciu a spracovanie
videozáznamu.
Študenti sa zaoberajú fotografickou tvorbou. Ovládajú úžitkovú fotografiu – reklama,
módna, potrétna a reportážna fotografia, fotografia architektúry a plastiky, ale aj výtvarne
štylizovanú fotografiu – fotografický dokument, ilustrácie, fotografia krajiny, inscenovaná
fotografia. Oboznamujú sa s uplatnením typografie, navrhujú grafické riešenia pre uplatnenie
fotografie.
Odbor fotografický dizajn je zameraný na rozvoj individuálnej umeleckej osobnosti
študenta. Pripravuje ho pre prax, v ktorej bude vedieť tvorivo riešiť úlohy v oblasti
fotografického dizajnu.
Popri zvládnutí klasických fotografických postupov sa dôraz kladie na praktickú a
tvorivú prácu v oblasti fotografického dizajnu v tlači (katalóg, plagát, billboard,…), v
interaktívnych médiách (web, CD-rom, baner, flash-animácia) až po využitie fotografického
videnia v oblasti videa, filmu a TV-reklamy.
Uplatnenie: vo fotografických štúdiách, v reklamných agentúrach, v oblasti fotografie,
videotvorby a fotografického dizajnu, reklamný inzerát, obrazová publikácia, plagát,
kalendár, buklet hudobného alebo prezentačného CD , vlastná podnikateľská činnosť v
odbore.
5. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN
Skupina študijných odborov: 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I
Rámcový učebný plán pre 4 – ročné študijné odbory s praxou
Cieľové zložky vzdelávania
Počet
týždenných Celkový
vyučovacích hodín vo počet hodín
vzdelávacom programe1 za štúdium
Všeobecné vzdelávanie
Odborné vzdelávanie
Disponibilné hodiny
CELKOM
54
44
34
132
Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí
Minimálny
počet Celkový
týždenných vyučovacích počet hodín
hodín vo vzdelávacom za štúdium
programe
58
1856
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE
Jazyk a komunikácia
• slovenský jazyk a literatúra
• prvý cudzí jazyk
• druhý cudzí jazyk
Človek, hodnoty a spoločnosť
• etická výchova/náboženská výchova
• dejepis
• občianska náuka
Človek a príroda
• ekológia
• fyzika
• chémia
• biológia
Matematika a práca s informáciami
• matematika
• informatika
Zdravie a pohyb
• telesná výchova
1
1728
1408
1088
4224
34
1088
5
160
3
96
4
128
8
256
Disponibilné hodiny
ODBORNÉ VZDELÁVANIE
Teoretické vzdelanie
4
74
128
2368
24
768
Praktická príprava
20
640
Disponibilné hodiny
SPOLU
Účelové kurzy/učivo
Ochrana života a zdravia
Telovýchovno-výcvikový kurz
Krajinársky kurz
Súvislá odborná prax
Ročníkový projekt
Maturitná skúška
30
132
960
4224
Minimálny počet týždenných hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín)
5.1 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 4 – ročné študijné odbory s praxou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a odborným
vzdelávaním (teoretickým a praktickým) a ich záväzný minimálny rozsah. Tento plán je
východiskom pre spracovanie konkrétnych učebných plánov školských vzdelávacích
programov, v ktorých budú vzdelávacie oblasti rozpracované do učebných osnov
vyučovacích predmetov alebo modulov. Počty vyučovacích hodín pre jednotlivé
vzdelávacie oblasti predstavujú nevyhnutné minimum. V školských vzdelávacích
programoch sa môžu rozšíriť podľa potrieb odborov a zámerov školy z kapacity
disponibilných hodín.
Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je
minimálne 33 hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 132 hodín,
maximálne 140 hodín. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v študijných odboroch sa
realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, vo 4. ročníku v rozsahu 30 týždňov
(do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov, spresnenie počtu
hodín za štúdium bude predmetom školských učebných plánov). Časová rezerva sa
využije na opakovanie a doplnenie učiva, na športovo-vzdelávacie kurzy, na tvorbu
projektov, exkurzie, atď. a v poslednom ročníku na prípravu a absolvovanie maturitnej
skúšky.
Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy.
Výučba slovenského jazyka a literatúry sa v študijných odboroch realizuje s dotáciou
minimálne 3 hodiny týždenne v každom ročníku.
Vyučujú sa dva z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky,
podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba prvého cudzieho
jazyka sa v študijných odboroch realizuje s dotáciou minimálne 3 hodiny týždenne
v každom ročníku. Výučba druhého cudzieho jazyka sa v študijných odboroch realizuje
s dotáciou minimálne 3 hodiny týždenne v 1. a 2. ročníku a minimálne 2 hodiny
týždenne v 3. a 4. ročníku.
Škola, ktorá nemá v prechodnom období 8 rokov, najneskôr do školského roku 2017 2019, podmienky na výučbu druhého cudzieho jazyka z dôvodu nedostatku
kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, môže presunúť vymedzenú časovú
dotáciu pre 2. cudzí jazyk do disponibilných hodín do časti všeobecné vzdelávanie a
môže ju využiť na posilnenie týždenných vyučovacích hodín pre tie predmety, ktoré
považuje vo vzťahu k odboru štúdia za kľúčové. Ak sa škola rozhodne v prechodnom
období zaviesť druhý cudzí jazyk, je povinná začať s jeho výučbou s účinnosťou od 1.
ročníka podľa nového učebného plánu. Vyššie ročníky dokončia výchovno-vzdelávací
proces podľa pôvodných učebných plánov. Po uplynutí prechodného obdobia musia
všetky školy zabezpečiť žiakom výučbu 2 cudzích jazykov.
Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a spoločnosť“ sú predmety
etická/náboženská výchova, dejepis a občianska náuka. Predmety etická
výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20
žiakov.
Na cirkevných školách je povinnou súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty
a spoločnosť“ predmet náboženská výchova - náboženstvo (podľa konfesie
zriaďovateľa), dejepis a občianska náuka. Predmet náboženstvo je klasifikovaný. Je
maturitným predmetom. Predmet etická výchova môže škola vyučovať v rámci
voliteľných predmetov. Predmety občianska náuka a dejepis sú klasifikované.
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety ekológia, fyzika, chémia
a biológia, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore.
Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sú predmety
matematika a informatika, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore.
Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná výchova. Predmet
telesná výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do
viachodinových celkov.
Vyučovanie odborných predmetov a praktická príprava sa uskutočňuje v skupinách
s počtom 5 – 9 žiakov. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať
podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou
cvičení (v laboratóriách, dielňach, odborných učebniach, cvičných firmách a pod.)
a praxe.
Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom
vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na
strednej škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie
výchovy a vzdelávania. Disponibilné hodiny zohľadňujú záujmy žiakov, rodičov
a potreby regiónu, ako aj personálne a priestorové podmienky školy. Disponibilné
hodiny posilňujú profil žiakov, umožňujú dôkladnejšiu prípravu na maturitné skúšky
a prijímacie konanie na ďalšie štúdium. Ďalej umožňujú efektívne využitie
medzipredmetových vzťahov na vyššej úrovni. Možno ich využiť na posilnenie
hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho
rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. Disponibilné hodiny na
všeobecné vzdelávanie sa nemôžu využiť na odborné vzdelávanie a naopak.
Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov študijných odborov stredných
odborných škôl v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje
účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Účelové
cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín
v každom polroku školského roka raz priamo po triedach, výnimočne po ročníkoch.
Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku v trvaní 3 dní po 7 hodín výcviku v teréne
mimo priestorov školy. Je súčasťou plánu práce školy.
Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je krajinársky kurz (plenér), ktorý sa
realizuje v rámci časovej rezervy v školskom roku. Konkrétny kurz priamo súvisí
s obsahom učiva vybraných odborných a výtvarných predmetov a realizuje sa v 1. alebo
2. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní.
Súčasťou praktickej prípravy žiakov v predmete prax je v 2 a 3. ročníku povinná súvislá
výrobná prax podľa odborného zamerania vo firmách (v závislosti od podmienok školy)
v rozsahu 5 pracovných dní.
Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v hlavných odborných
výtvarných predmetoch je absolvovanie práce na ročníkovom projekte (klauzúrna práca)
v 1., 2., a 3. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní.
Účelové kurzy sa realizujú v rámci časovej rezervy v školskom roku alebo v rámci
praxe, ak konkrétny kurz priamo súvisí s obsahom učiva predmetu prax.
Maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.
6. ZÁKLADNÁ PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA
k študijnému odboru
8221 M 09 dizajn - fotografický dizajn
Vypracované na základe pedagogickej dokumentácie, ktorú
schválilo schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 13.apríla 2006 pod číslom
CD-2006-2489/5504-1:096 s platnosťou od 1. septembra 2006 , začínajúc 1.ročníkom.
Platí od 1. septembra 2012 začínajúc 1. ročníkom
6.1 CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU
Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia štúdia:
8221 M 09 dizajn - fotografický dizajn
denné štúdium pre absolventov základných škôl
6.1.1 Základné údaje
Dĺžka vzdelávania a prípravy:
Študijný odbor je určený pre:
Podmienky na prijatie
do študijného odboru:
Spôsob ukončenia vzdelávania
a prípravy :
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
Poskytnutý stupeň vzdelania:
Pracovné uplatnenie absolventa:
Nadväzná odborná príprava:
štvorročné štúdium
absolventov základných škôl
- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
- preukázanie požadovaných vstupných
vedomostí a zručností formou talentovej skúšky
maturitná skúška
vysvedčenie o maturitnej skúške
- úplné stredné odborné vzdelanie
- klasifikácia stupňa vzdelania podľa ISCED 3A
- v oblasti grafického a priestorového dizajnu
- vo vývojových pracoviskách
- v štúdiách dizajnu
- v spotrebnom priemysle
- v službách
- v samostatnej podnikateľskej činnosti
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské štúdium
6.1.2 Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy
-
-
Všeobecné vzdelávanie:
poskytne absolventom relevantné poznatky zo všeobecnovzdelávacích predmetov
a v oblasti počítačovej gramotnosti. Štúdium cudzieho jazyka vybaví absolventov dobrými
komunikačnými schopnosťami, pre primeranú sociálnu adaptabilitu a pracovnú mobilitu
na európskom trhu. Všeobecné vzdelanie podporí rozvoj prosociálnosti, tvorivosti,
aktivity, asertivity a empatie. Rozvoj poznávacích schopností umožní budovať pozitívne
morálne hodnoty, ľudské kvality, čím sa zvýši motivácia pre produktívny život a potreba
celoživotného vzdelávania.
Odborné vzdelávanie:
Skladba a obsah odborných vyučovacích predmetov zodpovedá súčasným potrebám praxe
v oblasti dizajnu, zároveň predkladá nové možnosti vývoja v danej sfére. Obsah na jednej
strane poskytuje poznatky a skúsenosti postupov v klasických technológiách, ale aj
ovládanie nových technológií a digitálnych médií ako sú počítače, internet, video,
digitálna fotografia, virtuálna grafika a ich vzájomné prepojenie v konečnom výtvarnom
produkte. Veľký dôraz sa kladie na zabezpečenie nadväznosti obsahu jednotlivých
vyučovacích predmetov. Súčasťou praktických cvičení je aj odborná prax počas štúdia
v trvaní 10 pracovných dní. Po úspešnom absolvovaní odboru dizajn je žiak pripravený na
vyššie odborné vzdelanie a vysokoškolské štúdium.
6.1.3 Zdravotné požiadavky
- zdravotná spôsobilosť, ktorú posúdil a písomne potvrdil lekár, v prípade ZPS postupovať
v súlade s odporúčaním posudkovej komisie;
- do odboru sa môžu prijať uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne
potvrdil lekár, títo uchádzači môžu byť individuálne integrovaní, v súlade s metodickým
usmernením č. 3/2006 – R k realizácii školskej integrácie žiakov so ŠVVP v ZŠ a SŠ. Pri
vzdelávaní týchto žiakov sa bude postupovať podľa Metodických pokynov k výchove
a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a stredných školách
č.CD-2004-12003/23597-1:095.
- uchádzači o štúdium nesmú trpieť poruchou farbocitu, musia mať dobrú centrálnu
zrakovú obojstrannú ostrosť, priestorové videnie, dobrú funkčnosť horných končatín. Prekážajú psychické a nervové choroby, poruchy stability.
6.1.4 Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnej ochrany a
hygieny práce
-
neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a hygieny práce;
- požiadavky vychádzajú zo všeobecne platných predpisov, nariadení a vyhlášok;.
- v priestoroch určených na vyučovanie žiakov treba utvoriť podľa platných predpisov
podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce;
- nácvik a precvičovanie činností, ktoré zodpovedajú prácam zakázaným mladistvým
príslušným rezortným zoznamom, môžu žiaci vykonávať pri výučbe len v rozsahu
určenom učebnými osnovami. Ak to vyžaduje charakter činností, určia učebné osnovy
z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce podmienky, za ktorých
sa môže výučba žiakov uskutočňovať.
Pod základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie:
1. dôkladné oboznámenie žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
s protipožiarnymi predpismi a s technologickými postupmi
2. používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov
3. zabezpečenie odborného dozoru
4. vyučovací proces je organizovaný a zabezpečovaný v súlade so všeobecne platnými
predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Dozor vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania
žiakov na ich pracovisku. V prípade, že osoba poverená vedením praktického vyučovania
neobsiahne zrakovo súčasne všetky pracovné miesta, je povinná žiakov sústavne kontrolovať.
Stály dozor predpokladá trvalú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania
žiakov na ich pracovisku.
Priamy dozor vyžaduje trvalú prítomnosť na ich pracovisku. Všetky pracovné miesta musí
osoba poverená priamym dozorom zrakovo obsiahnuť z takého miesta a vzdialenosti, aby po
predchádzajúcej inštruktáži v prípade porušenia bezpečnostných predpisov a pracovných
pokynov mohla pri ohrození zdravia bezprostredne zasiahnuť.
6.2 PROFIL ABSOLVENTA
Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia štúdia:
8221 M 09 dizajn - fotografický dizajn
denné štúdium pre absolventov základných
škôl
6.2.1 Celková charakteristika absolventa
-
-
-
pozná systém slovenského jazyka a jeho prostriedky, prostredníctvom literárneho učiva,
má vypestovaný vzťah k estetickým hodnotám, má vedomosti o prírode, rozumie jej
všeobecným zákonitostiam, má dobrý prehľad z dejín výtvarnej kultúry s ťažiskom na
poznávanie osobitosti jazyka výtvarnej kultúry na pozadí historických a spoločenských
súvislostí s prihliadnutím na študijný odbor a odborné zamerania;
vie kresliť, vytvárať asociácie, aplikovať nové poznatky v odbore, používať výrazové
prostriedky, rutinne ovláda počítačové programy, pripraviť podklady na finálnu výrobu;
je schopný ďalej študovať na vysokej škole, prijímať nové poznatky z literatúry;
ako samostatný tvorivý pracovník v oblasti reklamy, alebo v tíme v grafických štúdiách,
v ateliéri a štúdiách priemyselného dizajnu, reklamných agentúrach, vo výtvarných
aranžérskych a propagačných dielňach, ďalej v oblasti knižnej a propagačnej produkcie,
vo fotografických médiách;
svojou tvorbou je schopný ovplyvniť a tvoriť prostredie človeka, výtvarne dotvoriť
produkciu človeka v rôznych oblastiach spoločenskej potreby.
6.2.1 Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky
V oblasti všeobecného vzdelania
Absolvent má:
- potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom styku,
- znalosť slovenskej a svetovej literatúry,
- znalosť dejín slovenského národa a svetových dejín,
- znalosť cudzieho jazyka na dobrej komunikačnej úrovni, ktorá umožní štúdium
zahraničnej odbornej literatúry,
- znalosť základov psychológie, sociológie a filozofie a medziľudskej komunikácie,
- znalosť základov stredoškolskej matematiky, fyziky, chémie, ekológie a informatiky,
- znalosť spoločenskej a umeleckej funkcie literatúry a ostatných druhov umenia, ich
hlavných vývojových etáp a čŕt.
V oblasti odborného vzdelania
Požadované odborné vedomosti
Absolvent pozná:
- základy historických, výtvarných a estetických zákonitostí vo vývoji ľudskej spoločnosti a
výtvarnej kultúry;
- základy zobrazenia, kreslenia technických výkresov;
- základy výtvarného jazyka a estetických zásad výtvarnej úžitkovej tvorby;
- základy ekonomiky;
- základy fotografovania,
- zásady bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia;
- ekologické princípy pri používaní rôznych materiálov a technologických postupov.
Po absolvovaní odborného vzdelávania absolvent pozná:
- vlastnosti a spracovanie klasických fotografických materiálov a pracovný proces pri
práci s digitálnou fotografiou;
- základy použitia a uplatnenia písma s fotografiou;
- základy videotvorby a spracovania videozáznamu v počítači, princípy ovládania
strihacieho a animačného programu;
- fotografickú a audiovizuálnu techniku;
- vývoj fotografie od vzniku až po jej pôsobenie v súčasnej vizuálnej kultúre a o
vzájomnom vzťahu tohto vývoja k výtvarnému umeniu
Po absolvovaní odborného vzdelávania absolvent vie:
- uplatniť technologické poznatky v klasickom tvorivom procese a realizácii zákaziek;
- používať technické a technologické postupy zodpovedajúce navrhovaným riešeniam;
- efektívne ovládať nové elektronické médiá a naväzujúce formy;
- navrhnúť, graficky stvárniť a vypracovať finálny návrh podkladov pre tlač, ilustráciu
alebo úžitkovú grafiku s použitím fotografie;
- analyzovať zadanie, urobiť prieskum a výber potrebných informácií a materiálov k
zadaniu;
- rutinne ovládať grafické a zalamovacie programy a technickú prípravu zákazky pre
finálnu výrobu - tlač;
Požadované zručnosti
Absolvent vie:
- vytvárať asociácie medzi skutočným tvarom zobrazovaného objektu a jeho znázornením;
- kresliť za účelom realizácie svojho výtvarného myslenia a cítenia;
- aplikovať nové poznatky v odbore;
- kresliť plasticky ľudské telo v realistickom a štylizovanom variante.
Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti
Absolvent sa vyznačuje:
- vytrvalosťou v práci;
- pohotovosťou, komunikatívnosťou;
- tvorivosťou;
- technickou zručnosťou;
- dôslednosťou.
6.3 Učebný plán
Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia štúdia:
8221 M 09 dizajn - fotografický dizajn
denné štúdium pre absolventov základných škôl
Kategórie a názvy
vyučovacích predmetov
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
3.
4.
Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety
17
17
18
12
64
3
3
5
5
16
3
3
5
5
16
1/1
1/1
-
-
2/2
1
1
1
1
1
-
2
3
1
-
-
-
1
1
1
2
1
2
1
-
5
3
2
2
2
-
6
1
1
-
-
2
2
2
2
2
8
17
17
17
23
74
1
5
2
2
2
5
-
1
5
2
2
5
2
2
2
2
4
3
1
2
1
2
2
2
2
5
4
2
2
2
6
10
2
2
8
8
10
9
7
3
4
5
34
34
35
35
138
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra a)
cudzí jazyk
a), b)
Človek, hodnoty a spoločnosť
etická výchova /náboženská
výchova
c)
dejepis
občianska náuka
Človek a príroda
ekológia
fyzika
chémia
Matematika a práca s
informáciami
matematika
aplikovaná informatika
a)
Zdravia a pohyb
telesná výchova
d)
Odborné predmety
a)
dejiny výtvarnej kultúry
výtvarná príprava
f), g), h)
ekonomika
písmo
technológia
figurálne kreslenie
g)
odborná prax
e), f)
fotografický dizajn
video tvorba
teória a vývoj fotografie
typografia
počítačová grafika
Spolu
Platí od 1. 9. 2012
6.3.1 Poznámky k učebnému plánu.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasnej platnej legislatívy.
Vyučuje sa jeden z dvoch jazykov: jazyk anglický, nemecký.
Časová dotácia určená na druhý cudzí jazyk sa presúva do hodín ostatných
všeobecných predmetov.
Predmety etická výchova/ náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov,
v skupinách najviac s počtom 20 žiakov. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení
žiaka a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/a“.
Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania je zimné a letné účelové cvičenie v 1. a 2.
ročníku a samostatný kurz organizovaný v 3. ročníku. Ich obsahom je učivo „Ochrana
života a zdravia“.
V predmete prax je v 2. a 3. ročníku povinná súvislá výrobná prax vo firmách
v rozsahu 5 pracovných dní.
Povinnou súčasťou je krajinársky kurz (plenér), ktorý sa v rámci časovej rezervy
realizuje v 1. a 2. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní.
Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v hlavných odborných
výtvarných predmetoch je absolvovanie práce na ročníkovom projekte (klauzúrna
práca) v 1., 2., 3. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní.
Profilovým predmetom je v 1 a 2 ročníku výtvarná príprava
Učebné osnovy.
I. Všeobecnovzdelávacie predmety
Názov predmetu
slovenský jazyk a literatúra
cudzí jazyk
občianska náuka
dejepis
etická výchova
informatika
matematika
fyzika
chémia
základy ekológie
telesná výchova
Číslo schvaľovacej doložky
5337/1990-20
6174/2003-092
1916/1993-31
3-367/1995-152
1252/1996-15
1058/2001-4
CD-2004-16970/33680-1:092
18067/2004-092
CD-2005-17803/22736-1:092
CD-2005-16228/31872-4:092
1252/1996-15
Platnosť od
1.9.1990
1.9.2003
1.9.1993
1.9.1996
1.9.1997
1.9.2001
1.9.2005
1.9.2004
1.9.2005
1.9.2005
1.9.1997
Číslo schvaľovacej doložky
CD-2006-2489/5504-1:096
CD-2006-2489/5504-1:096
CD-2006-2489/5504-1:096
CD-2006-2489/5504-1:096
CD-2006-2489/5504-1:096
CD-2006-2489/5504-1:096
CD-2006-2489/5504-1:096
CD-2006-2489/5504-1:096
CD-2006-2489/5504-1:096
CD-2006-2489/5504-1:096
CD-2006-2489/5504-1:096
CD-2006-2489/5504-1:096
Platnosť od
1.9.2006
1.9.2006
1.9.2006
1.9.2006
1.9.2006
1.9.2006
1.9.2006
1.9.2006
1.9.2006
1.9.2006
1.9.2006
1.9.2006
II. Odborné predmety
Názov predmetu
dejiny výtvarnej kultúry
výtvarná príprava
ekonomika
písmo
figurálne kreslenie
technológia
Praktické cvičenia
Fotografický dizajn
videotvorba
Teória a vývoj fotografie
typografia
počítačová grafika
UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU
DEJINY VÝTVARNEJ KULTÚRY
Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia štúdia:
8221 M 09 dizajn - fotografický dizajn
denné štúdium pre absolventov základných škôl
Charakteristika predmetu
Úlohou predmetu dejiny výtvarnej kultúry je podať prehľad o základných historických,
výtvarných a estetických zákonitostiach vo vývoji ľudskej spoločnosti. Ťažiskom je
poznávanie špecifika jazyka a charakteru diel výtvarnej kultúry. Výber výtvarných smerov,
tvorcov a ich diel sa obmedzuje len na najdôležitejšie a najtypickejšie. Predmet spolu
s konkrétnymi a so všeobecnými poznatkami vytvára u žiakov schopnosť hodnotiť problémy
danej doby, súčasného sveta, ich výtvarnej kultúry a orientácie v nich.
Dejiny výtvarnej kultúry obohacujú vnútorný život žiaka, umožňujú mu citový a estetický
zážitok a podieľajú sa na jeho všeobecnom vzdelávaní. Pomáhajú mu vytvárať vlastný,
odborný názor. Obsah učebného predmetu dejiny výtvarnej kultúry nadväzuje na učivo najmä
nasledovných predmetov: slovenský jazyk a literatúra, dejepis a občianska náuka. Úzko súvisí
s predmetmi výtvarnými a výtvarne praktickými. Rozpis učiva v učebnej osnove je rámcový
a predpokladá tvorivú prácu vyučujúceho pri rozpise, konkretizácii a aktualizácii učiva.
Základnou vyučovacou formou je vyučovacia hodina alternovaná návštevami v galériách
a múzeách. Metóda slovného výkladu sa vhodne dopĺňa audiovizuálnymi systémami. Obsah
predmetu dejiny výtvarnej kultúry v jednotlivých ročníkoch je nasledovný: V 1. ročníku je
výklad vývoja ľudstva a jeho výtvarných prejavov od vzniku po antické civilizácie. V 2.
ročníku sa preberá obdobie od antiky po gotický sloh. V 3. ročníku učivo zahrňuje novovek
a ďalej sa sústreďuje na postupné zmeny myslenia vedúce k modernému umeniu od
klasicizmu po secesiu. V 4. ročníku sa celá váha učiva sústredí na umenie 20. storočia a jeho
východiská pre súčasné umelecké dianie a umelecké trendy.
1. Rozpis učiva
1.ročník
( 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín)
Počet
hodín
1. Úvod do štúdia predmetu........................................................................
...........1
1.1 Význam predmetu a jeho charakteristika.
1.2 Periodizácia dejín výtvarnej kultúry
2. Prvotnopospolná spoločnosť...................................................................
...........7
2.1 Antropogenéza a vznik prvotnopospolnej spoločnosti
2.2 Paleolit, mezolit a neolit
2.3 Doba kovov
3. Staroveké kultúry....................................................................................
..........25
3.1
3.2
3.3
3.4
Staroveký Egypt
Staroveká oblasť Mezopotámie
Staroveké orientálne kultúry
Staroveké Grécko
2.ročník
(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín)
Počet
hodín
1. Staroveké kultúry....................................................................................
.........43
Opakovanie učiva 1. ročníka
1.1 Etruskovia
1.2 Staroveký Rím
1.3 Situácia v strednej Európe
2. Stredovek..................................................................................................
.........46
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5
2.6
2.7
2.8
Ranokresťanské umenie
Byzancia
Ranofeudálne štáty a ich umenie
Veľká Morava
Románsky sloh
Románske umenie na Slovensku
Gotický sloh
Gotické umenie na Slovensku
3. Odborná exkurzia....................................................................................
.........10
3.ročník
(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín)
Počet
hodín
1. Prechod od stredoveku k renesancii......................................................
...........3
2. Novovek....................................................................................................
.........33
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Renesancia
Renesancia na Slovensku
Manierizmus
Barok
Barok na Slovensku
Rokoko
Rokoko na Slovensku
2.8 Klasicizmus
2.9 Klasicizmus na Slovensku
3. Francisco José de Goya...........................................................................
..........5
4. Umelecké smery 19.storočia................................................................... ........33
4.1 Romantizmus
4.2 Realizmus
4.3 Impresionizmus
4.4 Neoimpresionizmus
4.5 Postimpresionizmus
4.6 Symbolizmus
5. Sochárstvo v 19.storočí............................................................................
..........5
6. Secesia.......................................................................................................
..........5
7. České a slovenské umenie v 19.storočí...................................................
..........5
8. Exkurzie................................................................................................... ........10
4.ročník
(3 hodiny týždenne, spolu 90 hodín)
Počet
hodín
1. Umelecké hnutia a smery v rokoch 1900-1945.....................................
.........24
1.1 Fauvizmus,
1.2 Expresionizmus
1.3 Die Brucke
1.4 Der blaue Reiter
1.5 Kubizmus
1.6 Futurizmus a metafyzická maľba
1.7 Ruské revolučné avantgardy: konštruktivizmus a suprematizmus
1.8 Dadaizmus
1.9 Surrealizmus
1.10 Geometrická abstrakcia
1.11 Bauhaus
2. Povojnové abstraktné umenie v USA v rokoch 1945-1965..................
...........6
2.1 Abstraktný expresionizmus a iné.
3. Povojnové abstraktné umenie v Európe v rokoch 1945 – 1965...........
...........6
3.1 Informel a taschizmus
3.2 Art-brut
3.3 CoBrA a iné
4. Umelecké hnutia a smery od roku 1965 po dnešok.............................. .........24
4.1 Minimalizmus
4.2 Konceptuálne umenie
4.3 Umenie akcie a iné
5. Slovenské a české výtvarné umenie v 1.polovici 20.storočia................
...........2
6. Vývojové tendencie v českom a slovenskom výtvarnom umení po
roku 1945.................................................................................................. ...........6
7. Základné tendencie vývoja designu....................................................... ...........6
8. Exkurzie................................................................................................... .........10
UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU
VÝTVARNÁ PRÍPRAVA
Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia štúdia:
8221 M 09 dizajn - fotografický dizajn
denné štúdium pre absolventov základných škôl
Charakteristika predmetu
Úlohou vyučovacieho predmetu výtvarná príprava je v 1.ročníku umožniť žiakom získať
poznatky o základných prvkoch výtvarného jazyka, prostriedkoch výstavby a kompozície a
zručnosť pri ich používaní. V 2. ročníku sa venuje pozornosť súhrnným kompozičným
cvičeniam, ktoré vyúsťujú do fantazijno-koncepčných štúdií, smerujúcich k rozvíjaniu
predstavivosti v oblasti danej technológie. Súčasne sa žiaci vedú k poznávaniu obsahu a
formy umeleckého diela a k ich analýze. Obsah učebného predmetu výtvarná príprava úzko
súvisí s učivom predmetov dejiny výtvarnej kultúry, technickým kreslením, písmom,
figurálnym kreslením, praktickými cvičeniami. Na predmet výtvarná príprava nadväzuje
predmet navrhovanie. Rozpis učiva v učebnej osnove je rámcový a predpokladá tvorivú prácu
vyučujúceho pri rozpise, konkretizácii a aktualizácii učiva.
Rozpis učiva
1.ročník
(4 hodiny týždenne, spolu 132 hodín)
Počet
hodín
1. Výrazové a vyjadrovacie prostriedky (morfológia)................................... .......66
1.1 Škvrna, bod. Vytváranie štruktúry. Výrazové možnosti bodu a škvrny.
Dva a viac bodov, ich vzťahy. Štruktúry z bodov
1.2 Voľná, nedefinovateľná a definovateľná čiara
Čiara ako fyziologický prejav. Čiara ako základný prostriedok kresby.
Výrazové možnosti čiary. Čiara ako abstrakcia
1.3 Plocha - plocha a tvar (figúra)
1.4 Tvar definovateľný a nedefinovateľný, ekonomický a neekonomický,
jednoznačný a viacvýznamový (poetický), jednoduchý a zložitý.
Výrazové možnosti plochy a tvaru
1.5 Svetlo a tieň, svetlo ako základ vnímania
1.6 Svetelné hodnoty, škály. Výrazové možnosti svetla v súvislosti s
objemom a štruktúrou v plošnom a plastickom prejave
Farba, jej fyzikálny základ. Farba ako vnem
Vlastnosti farieb. Výrazové možnosti farieb (charakteristiky)
1.7 Plastické a priestorové prvky. Vyjadrenie priestoru na ploche.
Plastické a priestorové vytváranie, základy reliéfu
2. Prostriedky výstavby a kompozície (syntax)..............................................
2.1 Rytmus, metrum. Rytmické a metrické radenie základných prvkov.
Radenie do pásov v ploche a priestore. Ornament. Rytmus v prírode
2.2 Symetria a asymetria. Symetria v prírode
Symetrická a asymetrická kompozícia so základnými prvkami
2.3 Rovnováha a nerovnováha, napätie
2.4 Plošné a priestorové cvičenia. Analýzy prírodných tvarov
.......66
2.5 Tvarová, farebná, plastická a priestorová vyťaženosť
2.6 Pohyb, čiara ako pohyb bodu. Vyjadrenie pohybu základnými
prvkami. Vyjadrenie pohybu napätím, nerovnováhou tvarov a farieb
2.7 Proporcia - zlatý rez - plošné, plastické, farebné a priestorové
proporčné cvičenia
2.8 Dominanty. Proporcie ľudského tela, kánony
2.9 Protiklady (kontrasty) a súzvuky v kompozícii
2.10 Svetelno: cvičenia na rozlišovanie tonality
2.11 Tvar: jednoduchý - zložitý, hranatý - oblý, ostrý – tupý, prírodný umelý, konkávny - konvexný...
2.12 Proporcia: malý - veľký, súmerný – nesúmerný, vyvážený nevyvážený,
2.13 Farba: chromatický - achromatický, svetlý - tmavý,
2.ročník
(4 hodiny týždenne, spolu 132 hodín)
1. Súhrnné kompozičné cvičenia.....................................................................
1.1 Tvarové, štrukturálne, farebné vecné štúdie
1.2 Vystihnutie charakteristiky tvaru, štruktúry, tonality...
1.3 Abstrakcia a štylizácia, hľadanie podstaty daného problému, vzťah
podstaty a prostriedkov vyjadrenia
1.4 Kompozičné cvičenia so zmenenou mierkou, hyperbola, zväčšovanie,
zmenšovanie
1.5 Konfrontácia mierok, vplyv mierky na význam a výraz
1.6 Posuny reálnych, vecne naštudovaných tvarov, objektov a figúr:
premenou tvaru (transfigurácia) a pretvorením (transformácia)
prenesením do inej tóniny, štruktúry (transpozícia)
zmenou podstaty, redefiníciou
pripodobením, napodobením (analógia)
1.7 Kompozičné, variačné a permutačné cvičenia v projekčných
(invenčných, koncepčných) a materiálových štúdiách:
1.8 Kombinačné cvičenia daných prvkov (farebné a tvarové)
1.9 Variačné cvičenia na daný motív
1.10 Paradoxy
1.11 Metafory, antitézy
1.12 Asociačné cvičenia, parafráza
Počet
Hodín
.......56
2. Fantazijno - koncepčná štúdia.....................................................................
2.1 Rozvíjajúca predstavivosť v danej technológii, nadväzujúca na
analýzy výtvarných diel a diel ostatných druhov umenia (literatúra,
hudba, film...)
......38
3. Syntetický výklad, vlastné analýzy umeleckých diel.................................
3.1 Charakteristika a vznik umeleckej činnosti.
3.2 Umelecké dielo a umelecký obraz, cvičenia rozborov
3.3 Obsah a forma umeleckého diela, ich teoretický a praktický význam.
3.4 Analýza diel voľného umenia. Výraz ako charakteristika objektu,
jednota výrazu
......38
UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU
EKONOMIKA
Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia štúdia:
8221 M 09 dizajn - fotografický dizajn
denné štúdium pre absolventov základných škôl
Charakteristika predmetu
Učebný predmet ekonomika poskytuje žiakom základné vedomosti o trhovej ekonomike, o
správaní sa podnikateľskej firmy v trhovom hospodárstve, organizovaní výroby, obchodnej
činnosti a súkromnom podnikaní. Obsah vyučovacieho predmetu umožňuje pripraviť žiaka
samostatne sa zapojiť do organizačnej činnosti všetkých foriem podnikateľských aktivít.
Cieľom predmetu je dosiahnuť znalosť základov ekonomiky a ekonómie, poznať základné
ekonomické kategórie, orientovať sa v základných právnych normách, súvisiacich s
podnikaním (Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Živnostenský zákon, daňové
zákony), oboznámiť sa s ekonomikou podniku - riadenie, financovanie, marketing, mzdová
problematika, účtovná evidencia, samostatne zostavovať podnikateľské zámery na základe
analýzy trhu, zostavovať podnikateľské plány a rozpočty pri zakladaní malého podniku,
prakticky riešiť úlohy z oblasti podnikovej ekonomiky – materiálové zabezpečenie výroby,
zistenie cien hotových výrobkov alebo služieb, výpočet nákladov, miezd, rozbor
podnikateľskej činnosti na základe finančnej analýzy podniku, zistenie hospodárskeho
výsledku a jeho zdanenie, vedenie účtovej evidencie podnikateľov pre fyzické osoby. Obsah
predmetu je rozvrhnutý do 3. a 4. ročníka a bude aktualizovaný so zreteľom na vývoj
spoločensko-ekonomickej praxe.
Rozpis učiva
3.ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
Počet
Hodín
1. Základné ekonomické pojmy.......................................................................
1.1 Ekonómia, ekonomika, potreby, statky, služby
1.2 Výroba, výrobné faktory, práca, kapitál, pôda, mzda, renta, zisk, úrok
1.3 Trhový mechanizmus, tovar, dopyt, ponuka, trh, rovnovážna cena
peniaze a ich funkcia v trhovom hospodárstve, inflácia, typy inflácie,
mena, menový systém, devíza, valuta a menový kurz
.......22
2. Podnikateľská činnosť.................................................................................
2.1 Zakladanie malého podniku, podnikateľský zámer, plán,
podnikateľský rozpočet
2.2 Legislatívne podmienky založenia podniku, podnikanie podľa
Živnostenského zákona, živnostenské oprávnenia a jeho formy
Legislatívne podmienky založenia obchodných spoločností,
Obchodný zákonník, riziko podnikania, etika v podnikaní, zákaz
konkurencie
.......16
3. Oblasť zdrojov podniku...............................................................................
3.1 Majetok podniku, hmotný a nehmotný investičný majetok, obstaranie
.......28
investičného majetku, opotrebenie investičného majetku, evidencia,
obežný majetok
3.2 Finančné hospodárenie podniku, náklady, výnosy, hospodársky
výsledok, členenie nákladov podľa viacerých hľadísk, bod zvratu a
jeho význam
3.3 Ceny, druhy cien, kategória DPH pri výpočte cien, dovozné a
vývozné ceny, spotrebná daň
4.ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín)
Počet
hodín
1. Oblasť zdrojov podniku...............................................................................
1.1 Hospodársky výsledok podnikania a jeho zdaňovanie, daň z príjmu
podľa zákona č.286/1999 Zb. u právnických osôb
1.2 Zdaňovanie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných
pôžitkov, podnikateľskej činnosti a ostatné druhy príjmov a ich
zdaňovanie
1.3 Finančná analýza podniku, ukazovatele efektívnosti, rentability,
likvidity, cash flow
1.4 Financovanie podnikateľskej činnosti - vlastné a cudzie zdroje,
význam úverov, finančný a operatívny leasing, faktoring
.......18
2. Ekonomika práce..........................................................................................
2.1 Personalistika podniku, základné právne normy pri odmeňovaní
pracovníkov, Mzdový zákon, Zákonník práce, zásady odmeňovania
2.2 Podstata a funkcie mzdy, druhy miezd a doplňujúce formy mzdy
2.3 Sociálne dávky zahrnuté do mzdy - nemocenské dávky, rodinné
prídavky, zistenie nároku a výšky jednotlivých sociálnych dávok
.........8
3. Výkonná oblasť podniku.............................................................................. .........8
3.1 Výrobný proces odevného podniku, technická príprava výroby,
technická dokumentácia k novému výrobku
3.2 Organizácia výrobného procesu, kapacitné výpočty
4. Účtovná evidencia pri podnikaní fyzických osôb....................................... .........8
4.1 Základné účtovné knihy pri vedení účtovnej evidencie podnikateľov –
fyzických osôb, peňažný denník, knihy majetku, záväzkov,
pohľadávok, DPH, mzdová evidencia
4.2 Súvislý príklad účtovania v peňažnom denníku a v ostatných knihách
účtovnej evidencie
4.3 Účtovná uzávierka fyzických osôb a zistenie hospodárskeho výsledku,
daňové priznanie
5. Marketing......................................................................................................
5.1 Marketingová stratégia, marketingový mix
5.2 Cenová, výrobková, komunikačná politika
........8
6.
Makroekonomika..........................................................................................
6.1 Hrubý domáci produkt, národný dôchodok
6.2 Svetové hospodárstvo, svetový trh
6.3 Nezamestnanosť, ekonomický rast
........8
UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU
PÍSMO
Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia štúdia:
8221 M 09 dizajn - fotografický dizajn
denné štúdium pre absolventov základných škôl
Charakteristika predmetu
Úlohou vyučovacieho predmetu písmo je umožniť žiakom získať poznatky o význame písma,
oboznámiť sa s jeho historickým vývojom a estetickými hodnotami. Žiaci získajú zručnosť v
písaní a rysovaní písma a v jeho aplikácii vo svojom odbore.
Obsah učebného predmetu písmo súvisí s predmetom výtvarná príprava. Pripravuje žiakov
pre predmet fotografická tvorba.
Rozpis učiva v učebnej osnove je rámcový a predpokladá tvorivú prácu vyučujúceho pri
rozpise, konkretizácii a aktualizácii učiva.
Rozpis učiva
1. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
Počet
hodín
1. Význam písma v kultúrnej histórii......................................................................... ........2
2. Písané písma - lineárne. Redis pero, tuš................................................................. ......16
2.1 Cvičenie základných písmových tvarov. Písmená veľkej a malej abecedy
2.2 Akcenty, číslovky, svetelnosť. Radenie do slov a vetných celkov
2.3 Písanie a úprava textu do formátu
2.4 Naklonená forma písma - kurzíva. Cvičenie abecedy a textu
3. Písané písma - so striedavou silou ťahu. Ploché pero........................................... ......24
3.1 Cvičenie základných písomných tvarov. Písmená veľkej a malej abecedy
3.2 Akcenty, číslovky, svetelnosť. Radenie do slov a vetných celkov
3.3 Písanie a úprava textu do formátu
3.4 Naklonená forma písma - kurzíva. Cvičenie abecedy a textu
3.5 Serifové varianty
3.6 Zdobené varianty
4. Kreslené písma - lineárne bezserifové, konštruované........................................... ......12
4.1 Kresba abecedy a čísloviek - konštrukcia. Prevedenie abecedy temperou
4.2 Použitie písma v písmovej kompozícii, nápise, štruktúre
5. Kreslené písma - so striedavou silou ťahu, serifové.............................................. ......12
5.1 Rímske písmo nápisové, monumentálne - kapitála
5.2 Kresba ceruzkou
5.3 Použitie písma v riešení nápisu. Kresba ceruzkami, pastelkami a podobne
5.4 Kompozičné spojenie dvoch písmen. Monogram. Plastický návrh. Kresba
ceruzou
2. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
1. Antikvové písma....................................................................................................... ......26
1.1 Antikvy renesančného typu - šikmá os tieňa
1.2 Charakteristické prvky kresby písma (detaily)
1.3 Kresba ceruzkou (Bembo, Garamound, Plonin, Times)
1.4 Aplikácia písma v nápise, písmovej kompozícii, štúdii fragmentu, návrhu a
podobne
1.5 Návrh (v zmenšenom merítku) previeť počítačom v rámci hodín počítačovej
grafiky
1.6 Antikvy klasicistického typu - kolmá os tieňa
1.7 Charakteristické prvky kresby písma (detaily)
1.8 Kresba ceruzkou (Bodoni, Didot, Walbaum, Modern)
1.9 Aplikácia písma v nápise, kompozícii, písmovom plagáte a podobne
1.10 Návrh (v zmenšenom merítku) previesť počítačom v rámci počítačovej
grafiky
2. Lineárne písma serifové - egyptienky (italienky, toskánky)................................. ......12
2.1 Stavba písmen lineárnych serifových. Kresba ceruzkou
2.2 Použitie písma v nápise, názve firmy, titulku, písmovej kompozícii
2.3 Návrh (v zmenšenom merítku) previesť počítačom
3. Písma 20.storočia...................................................................................................... ......12
3.1 Charakteristické prvky kresby písiem 20.storočia
3.2 Kresba ceruzkou
3.3 Použitie písma v nápise a jeho výtvarné možnosti v propagácii
3.4 Reklamný písmový plagát, písmová kompozícia
3.5 Návrh (v zmenšenom merítku) previesť počítačom
4. Zdobené varianty písiem......................................................................................... ........8
4.1 Ornamentálne písma v propagácii (tučné antikvy, egyptienky a podobne)
4.2 Štúdia detailu ornamentiky, písmená a podobne
4.3 Variant riešenia počítačom
5. Racionálna kaligrafia............................................................................................... ........8
5.1 Kreslená forma kaligrafického písma
5.2 Štúdia ceruzkou, perom
5.3 Vlastná modifikácia kaligrafického písma
UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU
TECHNOLÓGIA
Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia štúdia:
8221 M 09 dizajn - fotografický dizajn
denné štúdium pre absolventov základných škôl
Charakteristika predmetu
V tomto predmete sa študenti učia fotografické technológie potrebné k vybavenosti
absolventa. V prvom a druhom ročníku predmet poskytuje žiakovi potrebné vedomosti o
klasických fotografických materiáloch, ich vlastnostiach a manuálne zručnosti pri ich
spracovaní. Do učiva sú zaradené aj teoretické základy náuky o svetle a optike, ktoré sú
podstatou fotografie všeobecne (aj digitálnej). V 3. ročníku sa obsah učiva orientuje na
fotografickú techniku, zahrňujúc poznatky o konštrukcii, metódach práce a funkcii
jednotlivých prístrojov: fotografických, zväčšovacích prístrojov a premietacej techniky. Učivo
nadväzuje základmi exponometrie, potrebnými pre určenie správnej expozície a
charakteristikou jednotlivých zdrojov svetla, s dôrazom na typy zábleskových zariadení a ich
obsluhu. Doplnením sú informácie o rôznych fotografických výtvarných technikách a
uplatnení fotografie v iných odborných disciplínach ako fotografia výtvarno-úžitková. Do
učiva 4. ročníka je zaradená technológia digitálnej fotografie a základy videotechniky.
Vedomosti získané v predmete technológia sú základom schopností riešiť zadania v takmer
všetkých odborných predmetoch.
Rozpis učiva
1. ročník
( 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín )
Počet
hodín
1. Úvod.......................................................................................................... ...............2
1.1 Obsah, význam a úloha technológie
1.2 Hygiena a bezpečnosť práce vo fotografii
2. Historické fotografické techniky a spracovateľské postupy................ .............18
2.1 Prehistória vynálezu fotografie, historické predpoklady vzniku
fotografie
2.2 Vývoj techník a materiálov záznamu obrazu
2.3 Vývoj fotografických prístrojov, východiská a historické typy
3. Základy fotografickej optiky.................................................................. .............46
3.1 Svetlo a jeho vlastnosti
3.2 Vlnová povaha svetla
3.3 Absorpcia a priepustnosť prostredí
3.4 Disperzia prostredí
3.5 Polarizácia a interferencia svetla
3.6 Optické zobrazenie
3.7 Optická sústava
3.8 Základné body optickej sústavy
3.9 Zobrazovacie rovnice
3.10 Šošovka a jej vlastnosti
3.11 Chyby zobrazenia
3.12 Fotometrické vlastnosti optickej sústavy
3 13 Clona v optickej sústave
3.14 Zorné pole
3.15 Apertúrna clona, clonové číslo
3.16 Hĺbka ostrosti optickej sústavy
3.17 Základné fotometrické veličiny a jednotky:
3.18 Svietivosť a kandela, svetelný tok a lumen, osvetlenie a lux
3.19 Expozícia a luxsekunda
3.20 Optické prvky a sústavy
3.21 Oko a jeho vlastnosti, zrakový vnem
3.22 Fotografické objektívy: konštrukcia, klasifikácia, vlastnosti
3.23 Ostatné optické systémy: filtre, predsádky, konvektory
3 24 Optické hranoly, trikové optické prvky
3.25 Zdroje svetla
3.26 Prírodné zdroje svetla
3.27 Umelé zdroje svetla: teplotné a výbojové
2. ročník
( 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín )
1. Zloženie, výroby a adjustovanie fotografických materiálov................ .............20
1.1 Základné časti fotografických materiálov
1.2 Fotografická citlivá vrstva
1.3 Základná technológia výroby fotografických materiálov
1.4 Adjustácia fotografických materiálov
1.5 Skladovanie fotografických materiálov
1.6 Skúšanie vlastností fotografických vrstiev – fotosenzitometria
1.7 Stanovenie celkovej a spektrálnej citlivosti
1.8 Strmosť negatívu a strmosť pozitívu
1.9 Rozlišovacia schopnosť
1.10 Expozičná pružnosť
1.11 Farebná senzitometria
1.12 Vnímanie farieb zrakom
1.13 Základné kolorimetrické pojmy:
1.14 Farebný tón, sýtosť a jas farby
1.15 Farby základné, doplnkové, spektrálne lomené
1.16 Meranie hustôt a citlivosti farebných materiálov
1.17 Vplyv vyváženia citlivosti jednotlivých vrstiev na farebné podanie
1.18 Strmosť a expozičná pružnosť farebných materiálov
1.19 Odchýlky vo farebnom podaní:
1.20 Vplyv vlastností, vplyv spracovania a vonkajších javov
2. Čiernobiele fotografické materiály - charakteristika, vlastnosti......... .............8
2.1
2.2
2.3
2.4
Negatívne materiály
Pozitívne materiály
Inverzné materiály
Materiály na špeciálne uplatnenie
3. Farebné fotografické materiály - charakteristika, vlastnosti.............
3.1 Negatívne materiály
3.2 Pozitívne materiály
3.3 Inverzné materiály
3.4 Materiály pre špeciálne uplatnenie
3.5 Materiály pre okamžitú fotografiu
.............8
4. Spracovanie fotografických materiálov................................................ .............30
4.1 Fyzikálne chemické základy fotografického procesu
4.2 Základné pojmy, latentný obraz a jeho zviditeľnenie
4.3 Čiernobiely proces
4.4 Základné postupy a princípy spracovania čiernobielych materiálov
4.5 Vyvolávanie, zloženie vývojky, typy vývojok
4.6 Prerušovanie, ustaľovanie, záverečné pranie, sušenie
4.7 Chemické zásahy do fotografického obrazu:
- zosilňovanie a zoslabovanie negatívu, tónovanie
4.8 Dodatočné úpravy fotografického obrazu
4.9 Retušovanie, kolorovanie
4.10 Farebný proces
4.11 Základné postupy a princípy spracovávania farebných materiálov
4.12 V súčasnosti používané farebné procesy
4.13 Negatívny proces C- 41
4.14 Inverzný proces E - 6
4.15 Pozitívny proces R - 3, Ilfochrome (Cibachrome)
4.16 Laboratórne zariadenie
4.17 Používané vyvolávacie zariadenia a ich výbava
4.18 Minilaby, pozitívne stroje (printery minilabov)
4.19 Zväčšovacie procesory
4.20 Digitálne minilaby
4.21 Veľkolaboratóriá
4.22 Doplňovanie (regenerácia) vyvolávacích roztokov
4.23 Fotografia a životné prostredie, manipulácia s chemikáliami
4.24 Fotografický odpad
3. ročník
( 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín )
1.
Fotografické prístroje.............................................................................. .............20
1.1 Základné časti fotografického prístroja
1.2 Telo prístroja, zakladanie a posun materiálu v prístroji
1.3 Spojenie objektívu s komorou
1.4 Hľadáčiky: priezorový, matnicový, diaľkomery, LCD panely
1.5 Uzávierky: centrálne, štrbinové, uzávierky digitálnych prístrojov
1.6 Ďalšie príslušenstvo fotografického prístroja
1.7 Rozdelenie prístrojov podľa druhu materiálu, podľa konštrukcie
2.
Konštrukcia zväčšovacích prístrojov..................................................... ...............2
2.1 Mechanická časť konštrukcie
2.2 Optické zariadenie
3.
Premietacia technika............................................................................... ...............2
3.1 Svetelné zdroje projektorov
3.2 Konštrukcie a mechanizmy projektorov
3.3 Obsluha projektorov
3.4 Digitálny projektor
4.
Meranie expozície.................................................................................... .............10
4.1 Charakteristiky snímačov citlivých na svetlo
4.2 Spôsoby merania svetla pri fotografovaní
4.3 Funkcia a typy meračov externých a interných expozimetrov
4.4 Programy nastavenia správnej expozície v súčasných
elektronických prístrojoch
5.
Zdroje svetla vo fotografickej praxi....................................................... .............18
5.1 Charakteristika zdrojov svetla používaných vo fotografii
5.2 Intenzita osvetlenia, teplota chromatičnosti
5.3 Využitie denného svetla, farebné korekcie denného svetla
5.4 Klasifikácia a uplatnenie žiarovkového osvetlenia
5.5 Charakteristiky zábleskových zariadení
5.6 Smerné číslo
5.7 Vyžarovací uhol
5.8 Doba záblesku
5.9 Typy zábleskových zariadení
5.10 Rozdelenie, výhody a nevýhody
5.11 Synchronizácia uzávierky
5.12 Zábleskové prístroje štúdiové
5.13 Zdroje napätia, schopnosť prevádzky
5.14 Funkcia meniča, vzťah kapacity kondenzátora a energie výboja
5.16 Elektronické blesky s automatickým vyhodnocovaním
5.17 Pomôcky – nástavce na reflektory pre úpravu svetla
5.18 Odrazné plochy, závesné zariadenia
5.19 Spôsoby osvetľovania zábleskovými zariadeniami
5.20 Meranie intenzity záblesku pomocou flashmetra
5.21 Bezpečnosť práce
6.
Špeciálne fotografické techniky.............................................................. ...............8
6.1 Viacnásobná expozícia, montáž
6.2 High – key, Low – key, Hard – key
6.3 Sabattierov efekt, izohélia
6.4 Ďalšie základné techniky a kombinované techniky
7.
Fotografia vo vede a technike................................................................. ...............6
7.1 Základné zásady dokumentačnej a ilustračnej fotografie vo vede
a technike
7.2 Princípy a uplatnenie fotografie ako súčasti výskumných techník
7.3 Makrofotografia a mikrofotografia v prírodných a technických
vedách
7.4 Fotografia v rozličných oblastiach žiarenia
7.5 Letecká fotografia, stereofotografia
7.6 Kozmická fotografia a astrofotografia
7.7 Holografia
4. ročník
( 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín )
1.
Princípy digitálneho zobrazenia............................................................. .............10
1.1 Princípy, základné pojmy
1.2 Vznik digitálneho obrazu
1.3 Vlastnosti obrazu, úpravy
1.4 Snímanie dát
1.5 Farba – RGB, CMYK
1.6 Základné časti digitálnych prístrojov
1.7 Kompresia a pamäť
2.
Technológia videotechniky...................................................................... .............50
2.1 Obrazové vysielacie systémy - PAL, NTSC, SECAM....
špecifikácie a rozdiel
2.2 Videosystémy - špecifikácie
2.3 Voľba - Betacam, DBetacam, DVD, DVCam, D8,VHS.....
2.4 Analógové a digitálne videosystémy
2.5 Ovládanie videokamery
2.6 Časti kamery - objektív, CCD, telo kamery
2.7 Ovládanie videozariadenia - strih, insert, audiodubbing....
2.8 Online strižňa - výber hardware a software
2.9 Ovládanie online strižne
2.10 Zostrih a ozvučenie filmu, titulkovanie
2.11 TV postprodukcia, špeciálne efekty
2.12 3D grafika a animácia, možnosti
2.13 Export zostrihaného diela
UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU
FIGURÁLNE KRESLENIE
Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia štúdia:
8221 M 09 dizajn - fotografický dizajn
denné štúdium pre absolventov základných škôl
Charakteristika predmetu
V učebnom predmete figurálne kreslenie je obsiahnutý široký výskum pohľadu na človeka.
Funkcia predmetu spočíva v chápaní človeka ako proporčného meradla pre všetky odbory
ľudskej činnosti, v rozvíjaní a upevňovaní návykov a v tvorivej aktivite.
Obsah predmetu sa rozvrhuje do 1.,2.,3. a 4. ročníka. Tvoria ho kresbové a farebné štúdie
ľudskej hlavy, aktu, pohybové štúdie poloaktu a aktu podľa živého modelu alebo aj spamäti,
s použitím kvalitných sadrových odliatkov v rozličných mierkach. Výsledkom je získavanie
väčšej invenčnej a tvarovej zásoby, ktorá je predpokladom pre ďalšie aplikácie na daný
študijný odbor. Väzby na niektoré vyučovacie predmety odboru sa prakticky prejavujú v
nadväznosti na učivo všetkých odborných vyučovacích predmetov, najmä však na
vyučovacie predmety výtvarná príprava, navrhovanie, prax a dejiny výtvarnej kultúry.
Rozpis učiva v učebnej osnove je rámcový a predpokladá tvorivú prácu vyučujúceho pri
rozpise, konkretizácii a aktualizácii učiva.
Rozpis učiva
1. ročník
(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín)
Počet
hodín
1. Úvod do figurálneho kreslenia.......................................................................... ........3
1.1 Organizácia figurálneho kreslenia, jeho cieľ, obsah, pomôcky, potreby
2. Kompozície geometrických tvarov .................................................................. ......29
2.1 Tvar
2.2 Priestor
2.3 Perspektíva
2.4 Svetelná modelácia tvaru
2.5 Kompozícia
3. Štúdie predmetov – zátišie................................................................................. ......29
3.1 Výrazové a technické možnosti, rôzne techniky
4. Štúdie lebky a hlavy........................................................................................... ......29
4.1 Anatómia, rôzne pohľady, nasadenie hlavy na krk a ramená
4.2 Konštrukčné, expresívne, lineárne a plošné poňatie
4.3 Anatómia tváre – detaily, portrét
5. Celofigurálne pohybové skice........................................................................... .......9
5.1 Základné konštrukčné vzťahy proporcií celej ľudskej figúry
5.2 Lineárna a plošná kresba
2. ročník
(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín)
1. Štúdia hlavy.......................................................................................................... ......27
1.1 Portrét, syntéza štúdií z 1.ročníka
1.2 Valérová kresba
1.3 Variácie - rôzny sklon hlavy, využitie pozadia, zachytenie výrazu a
charakteru modelu
1.4 Valérová kresba
1.5 Portrét - maliarsky prejav
2. Štúdie horných a dolných končatín.................................................................... ......30
2.1 Oboznámenie sa s anatomickou stavbou ruky a jej mechanizmom pohybu
2.2 Rozličné polohy ruky - vždy v nadväznosti na predlaktie
2.3 Oboznámenie sa s anatomickou stavbou nohy a jej mechanizmom pohybu
2.4 Lineárna a valérová kresba
3. Štúdia polfigúry................................................................................................... ......30
3.1 Lineárny a plastický prejav. Syntéza predošlých cvičení. Dôraz sa kladie
na konštrukciu, proporčné vzťahy, zachytenie hmoty v mierke 1:1
4. Celofigurálne pohybové skice............................................................................. ......12
4.1 Zachytenie celej ľudskej figúry a mechaniky je pohybu v určenom
časovom ohraničení
4.2 Valérová kresba
3. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
1. Štúdia polfigúry................................................................................................... ......34
1.1 Hlbšia analýza anatómie ľudského tela (kostra, hmota a charakter
jednotlivých častí v mierke 1:1)
1.2 Štúdia polfigúry
1.3 Kresbový a maliarsky prejav. Umiestnenie na väčšie formáty - minimálne
A1. Využitie pozadia
1.4 Kresba poloaktu
2. Štúdia aktu........................................................................................................... ........6
2.1 Jednoduché lineárne pohybové a proporčné náčrty menších formátov
2.2 Štúdia celej figúry. Dôraz sa kladie na anatómiu, zachytenie hmoty a
charakteru ľudského tela
2.3 Umiestnenie na väčšie formáty - minimálne A1
2.4 Lineárny a plastický prejav
3. Celofigurálne skice pohybu................................................................................. ......26
3.1 Nácvik rýchleho reagovania na zachytenie pohybu v ohraničenom čase
3.2 Rozličné techniky
4. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín)
1. Štúdia celej figúry vo vzťahu s drapériou......................................................... ......20
1.1 Štúdie rôznych polôh a pohybov (stojaci, sediaci, ležiaci akt), práca s
pozadím
1.2 Lineárny a plastický prejav. Kresba figúry spamäti
1.3 Maliarske stvárnenie
2. Analýza výtvarného diela.................................................................................... ........4
2.1 Rozbor obsahu a formálneho riešenia výtvarného diela s figurálnym
námetom
3. Štylizačný proces.................................................................................................. ......16
2.1 Aspektové štúdie a analýzy
2.2 Abstrahujúce úkony a posuny
4. Figurálna kompozícia.......................................................................................... ......20
4.1 Syntéza predošlých úloh
4.2 Riešenie viac figurálnej kompozície do formátu, problém rovnováhy,
napätia, vzťah k prostrediu
4.3 Lineárny a plastický prejav. Spamäti
UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU
PRAKTICKÉ CVIČENIA
(ODBORNÁ PRAX)
Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia štúdia:
8221 M 09 dizajn - fotografický dizajn
denné štúdium pre absolventov základných škôl
Charakteristika predmetu
Obsahom predmetu je postupnými úlohami – zadaniami naučiť študentov samostatnému
tvorivému mysleniu, pripraviť ich na teoretické i praktické zvládnutie realizačného procesu
zadanej úlohy. Žiaci sa učia ovládať tradičné technologické postupy fotografie, súčasne si
osvojujú nové digitálne technológie – prácu s digitálnym fotoaparátom, počítačom a ich
aplikovanie v kreatívnom procese.
V 1. a 2.ročníku poznáva žiak zásady spracovania základných typov fotografického materiálu,
zásady práce s digitálnou fotografiou a techniku osvetľovania pri práci v ateliéri. Tieto
znalosti následne rozvíja vo výtvarno-technických zadaniach zaoberajúcich sa reprodukciou
farieb, informatívnou fotografiou predmetov, osôb, architektúry, krajiny, problematikou
fotografickej reportáže a dokumentu.
Rozpis učiva
1. ročník
(5 hodín týždenne, spolu 165 hodín)
Počet
hodín
1.
Úvod.......................................................................................................... ...............5
1.1 Obsah a zameranie výučby
1.2 Hygiena a bezpečnosť práce vo fotografii
2. Základné informácie o fotografickej technike a materiáloch..............
.............15
2.1 Fotografické prístroje – druhy, použitie, príslušenstvo
2.2 Fotografické objektívy – prehľad a použitie
2.3 Materiály negatívne, pozitívne, inverzné
3. Základy fotografickej laboratórnej techniky čiernobielej fotografie
.............20
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Zariadenie fotografického laboratória
Vyvolávanie negatívu
Činitele ovplyvňujúce výsledok vyvolávania
Pozitívny proces, chyby pri spracovaní pozitívnych materiálov
Kontaktné kópie, fotogramy
Zväčšovací prístroj
Zväčšovanie
Retuš
4. Základy fotografickej techniky farebnej fotografie.............................
.............20
4.1
4.2
4.3
4.4
Farebný proces
Základné postupy a princípy spracovávania farebných materiálov
V súčasnosti používané farebné procesy
Digitálne médium
5. Fotografický ateliér................................................................................. .............15
5.1 Základné typy osvetľovacích zariadení
5.2 Svetelná konštrukcia
5.3 Bezpečnosť práce
6. Reprodukcia farebných predlôh............................................................ .............20
6.1 Príčiny farebných deformácií pri reprodukcii
6.2 Reprodukcia na farebnom fotografickom materiáli
6.3 Reprodukcia digitálnym fotoaparátom
7. Plocha a štruktúra...................................................................................
.............25
7.1 Svetlo definuje povrch – typy osvetľovania
7.2 Snímky štruktúr rozličných materiálov
7.3 Drapéria s rôznou štruktúrou
8. Snímka trojrozmerného predmetu........................................................
.............20
8.1 Osvetľovanie trojrozmerného predmetu
8.2 Predmet, horizont, pozadie
9. Technika snímok v exteriéri...................................................................
.............25
9.1 Všeobecná problematika snímok v exteriéri
9.2 Exponometria
9.3 Živá fotografia
2. ročník
( 5 hodín týždenne, spolu165 hodín )
1. Úvod..........................................................................................................
...............5
1.1 Obsah a zameranie výučby
2. Informatívna katalógová snímka...........................................................
.............35
2.1 Snímka predmetu zo skla
2.2 Snímka predmetu z kovu
2.3 Jednoduchá propagačná fotografia spotrebného predmetu a zostáv
predmetov
3. Hlava a postava........................................................................................
.............40
3.1
3.2
3.3
3.4
Osvetlenie hlavy, hlava ako objekt
Svetelný pomer, svetelný odstup, smery svetla
Jednoduchý informatívny portrét
Štúdia postavy
4. Fotografia architektúry...........................................................................
.............35
4.1 Exteriéry budov
4.2 Interiéry budov
4.3 Architektonický detail
5. Krajina..................................................................................................... .............20
5.1 Rozličné možnosti interpretácie krajiny
6. Fotografická reportáž a dokument.......................................................
6.1 Fotografická reportáž na zadanú tému (koncipovaná reportáž)
6.2 Voľná fotografická reportáž
6.3 Fotografický dokument
.............30
UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU
FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia štúdia:
8221 M 09 dizajn - fotografický dizajn
denné štúdium pre absolventov základných škôl
Charakteristika predmetu
Predmet fotografický dizajn je hlavným odborným predmetom 3. a 4. ročníka. V rámci tohto
predmetu žiak uplatňuje tvorivé kritériá v konkrétnych zadaniach zameraných na jednotlivé
oblasti výtvarno-úžitkovej fotografie. Práca sa orientuje na samostatný, kreatívny prístup
k riešeniu daných tém a pohotovosť v praktickej oblasti. Na konkrétnych zadaniach si žiak
osvojuje základy fotografickej tvorivej práce, pričom v praxi aplikuje vedomosti
z technológie a z ostatných odborných predmetov. Cieľom predmetu sú schopnosti žiaka
tvorivo fotograficky spracovať danú tému, použiť technické a technologické postupy
adekvátne navrhovaným riešeniam a zrealizovať návrh do konečného štádia. Témy
jednotlivých zadaní sú postavené tak, aby zahŕňali prevažne problematiku úžitkovej
fotografie: reklamná, módna a reportážna fotografia, fotografia architektúry a plastiky, ale aj
výtvarne - štylizovanú fotografiu: fotografický dokument, ilustrácie, subjektívna fotografia
krajiny, nekonvenčný portrét a autoportrét. Poslednou témou 4. ročníka je projekt výstavy,
ktorého súčasťou je koncepcia výstavy, návrh riešenia inštalácie a propagácia. Vzhľadom na
náročnosť zadania je možné pracovať v tímoch.
Časť zadaní predmetu fotografický dizajn tvorí fotografické podklady pre predmet typografia,
kde sú ďalej spracovávané v jednotlivých formách grafického dizajnu.
Rozpis učiva
3. ročník
(4 hodín týždenne, spolu 132 hodín)
Počet
hodín
1. Úvod do problematiky............................................................................................... ..........4
1.1 Obsah a zameranie výučby
1.2 Základné organizačné pokyny
2. Zátišie......................................................................................................................... ........16
2.1 Klasické zátišie (kópia maliarskeho zátišia...)
2.2 Moderné zátišie (parafráza na predchádzajúce cvičenie...)
3. Reklamná fotografia - väzba na predmet typografia............................................. ........52
3.1 Reklamná fotografia v ateliéri
3.2 Reklamná fotografia v exteriéri
3.3 Módna fotografia - módne doplnky a odevy v ateliéri i v exteriéri
3.4 Fotografia úžitkových predmetov z rôznych materiálov v ateliéri (sklo, kov...)
4. Reportáž..................................................................................................................... ........24
4.1 Neopakovateľná reportáž
4.2 Reportáž pri sťažených svetelných podmienkach, pri umelom svetle
4.3 Fotografický dokument - možná väzba na predmet typografia (podklad pre
obrazovú publikáciu)
5. Architektúra a plastika............................................................................................. ........24
5.1 Cyklus snímok charakterizujúcich slohové obdobie architektúry alebo štúdia
jedného architektonického celku- možná väzba na predmet typografia
(podklad pre obrazovú publikáciu)
5.2 Plastika v exteriéri a v interiéri
4. Krajina....................................................................................................................... ........12
4.1 Subjektívne zobrazenie krajiny
4. ročník
(5 hodín týždenne, spolu 150 hodín)
1. Úvod do problematiky............................................................................................... ..........5
1.1 Obsah a zameranie výučby
1.2 Základné organizačné pokyny
2. Fotografia pre úžitkovú grafiku............................................................................... ........50
2.1 Fotografia na plagát
2.2 Fotografia na obal CD alebo DVD;, booklet...
2.3 Cyklus fotografií pre kalendár
3. Nekonvenčný portrét................................................................................................. ........30
3.1 Psychologický portrét
3.2 Autoportrét
4. Výtvarne štylizovaná fotografia............................................................................... ........30
4.1 Ilustrácie
4.2 Emotívne výtvarné fotografie
5. Projekt výstavy na zadanú tému (výstava školy, odboru...) alebo výstavy
vlastnej tvorby........................................................................................................... ........35
5.1 Koncepcia výstavy
5.2 Výtvarné riešenie priestoru (návrh, maketa, počítačová vizualizácia)
5.3 Reklamná kampaň (pútače, propagačné akcie - promotion, pozvánka)
UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU
VIDEOTVORBA
Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia štúdia:
8221 M 09 dizajn - fotografický dizajn
denné štúdium pre absolventov základných škôl
Charakteristika predmetu
Obsahom predmetu je postupnými úlohami – zadaniami naučiť študentov samostatnému
tvorivému mysleniu, pripraviť ich na teoretické i praktické zvládnutie realizačného procesu
zadanej úlohy. Žiaci si osvojujú technológie videotvorby, prácu s videotechnikou, počítačom
a ich aplikovanie v kreatívnom procese. Oboznamujú sa s princípmi tvorby a realizácie
videodiela, na základe čoho realizujú vlastné videoprojekty podľa zadaní pedagóga. Výučbu
predmetu a schopnosť realizácie videoprojektov doplňuje obsah učiva predmetu počítačovej
grafiky v 3.- 4. ročníku a predmetu technológie vo 4. ročníku.
Rozpis učiva
3.ročník
( 3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín)
Počet
hodín
1. Úvod..........................................................................................................
.............9
1.1 Dejiny a vývoj filmu
2. Tvorba filmového a TV diela..................................................................
.............24
2.1 Literárna príprava – námet, literárny scenár
2.2 Technický scenár, storyboard – forma technického scenára,
príklady
2.3 Praktické cvičenie – tvorba scenára a následná tvorba technického
scenára
3. Skladba záberov.......................................................................................
.............27
3.1 Skladbová rada záberov – veľký celok, celok, polocelok, detail,...
3.2 Praktické cvičenie – filmovanie a precvičovanie skladbovej rady
4. Strih...........................................................................................................
.............27
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Dĺžka záberu, čitateľnosť záberu
Kompozícia
Poradie sekvencií
Tempo a rytmus záberu (frekvencia striedania záberov...)
Nadväznosť záberov, prestrihy
5. Praktické cvičenie................................................................................... .............12
5.1 Strih, kompozícia, tempo....
4. ročník
( 4 hodiny týždenne, spolu 120 hodín )
1. Osvetlenie scény.......................................................................................
...............8
2. Praktické cvičenie....................................................................................
.............20
2.1 Filmovanie podľa pripraveného technického scenára
3. Zvuková skladba......................................................................................
.............16
3.1 Hudobná zložka, výber hudobnej zložky
3.2 Ruchy, tvorba
4. Praktické cvičenie....................................................................................
.............16
4.1 Ozvučenie nafilmovaného diela
5. Animovaný film - teoretická príprava...................................................
.............20
5.1 Oboznámenie s animačnými programami
5.2 Historický vývoj animačnej tvorby a možnosti využitia
6. Navrhovanie.............................................................................................
.............20
6.1 Príprava rešerší, vlastných skíc a návrhov
6.2 Príprava storyboardu
7. Realizácia návrhov................................................................................... .............20
7.1 Realizácia krátkeho animovaného filmu podľa pripravených skíc
spojená s prezentáciou v audiovizuálnych médiách
UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU
TEÓRIA A VÝVOJ FOTOGRAFIE
Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia štúdia:
8221 M 09 dizajn - fotografický dizajn
denné štúdium pre absolventov základných škôl
Charakteristika predmetu
Učivo vyučovacieho predmetu teória a vývoj fotografie poskytuje žiakom historické poučenie
o výtvarných a estetických zákonitostiach vývoja fotografie, ale aj o vývoji technických
prostriedkov a úžitkových funkcií fotografie od jej objavu až po súčasnosť. Žiakom približuje
spoločenskú funkciu fotografie, zákonitosti skladby a kompozície fotografického
zobrazovania. Žiak je vedený k záujmu o informácie z histórie a súčasnosti fotografie, ku
schopnosti analyzovať ich a hľadať ich vzájomné súvislosti, na základe čoho je schopný
zaujať postoje k súčasnej fotografii a k vlastnej tvorbe. Predpokladom toho je rozvoj
schopnosti a zručnosti žiaka pri získavaní informácií pri práci s odbornou teoretickou
literatúrou a analýzami odborných textov, ako aj s využitím možností internetu.
Obsahom vyučovacieho predmetu je v 3. ročníku historický vývoj sledovaný od počiatkov
fotografie až k začiatku 20. storočia. V 4. ročníku učivo nadväzuje vývojom svetovej a
domácej fotografie vo všetkých jej základných aspektoch od 1. polovice 20. storočia až po
súčasnosť. Dôraz sa kladie na pochopenie celkových vývojových súvislostí počas celých dejín
umenia, ako aj na znalosť členenia nových médií a nových pojmov pribúdajúcich do dejín
fotografie. Výučbu dopĺňajú návštevy fotografických výstav, video, príp. projekcie
diapozitívov.
Rozpis učiva
3. ročník
(1 hodiny týždenne, spolu 33 hodín)
Počet
hodín
1. Vývojové postupy a názory pred vznikom fotografie....................................... ........1
1.1 Optické princípy
1.2 Camera obscura
1.3 Objav vplyvu svetla na chemické zlúčeniny
1.4 Spoločenské podmienky vynálezu fotografie
2. Začiatky fotografie............................................................................................... ........2
2.1 J.N.Niépce. L.J.M. Daguerre a vynález dagerotypie
2.2 W.H.Fox Talbot a talbotypia, H.Bayard a ďalší
3. Ateliérový portrét od najvýznamnejších fotografov 2.polovice 19.storočia... ........2
3.1 Závislosť na maliarstve
3.2 Nadar, E.Carjat, D.O.Hill a R.Adamson, J.M.VCameron, A.Gardner,
L.Carrol a ďalší
4. Vývoj fotografickej techniky a materiálov (1840-1890)................................... ........1
4.1 Kolódiový proces
4.2 Vynález suchých vrstiev, zvitkový film
4.3 Vývoj fotografickej techniky a optiky
5. Fotografické štúdie pohybu................................................................................ ........1
5.1 E.Muybridge
5.2 T.Eakins, E.J.Marey a ďalší,
6. Vývoj fotografického obrazu v 2.polovici 19.storočia...................................... ........2
6.1 Živnostenská, komerčná fotografia
6.2 Začiatky piktorializmu, O.G.Rejlander, H.P.Robinson
6.3 Priekopníci myšlienky svojrázneho výrazového prejavu, fotografia ako
informácia, dokument, oznam
6.4 J.A.Riss
7. Fotografia krajiny v 19.storočí........................................................................... ........2
7.1 Krajinári dagerotypisti
7.2 R.Fenton, F.Frithe
7.3 W.H.Jackson, T.H.O’Sulivan
8. Fotografia v rokoch 1890-1914........................................................................... ........3
8.1 Fotografia ako nástroj osvety, národného uvedomenia
8.2 Fotografia v zajatí maliarstva, akademizmus, piktorializmus
8.3 Expanzia živnostenskej fotografie – meštiacky nevkus
8.4 Fotografická secesia, ušľachtilé tlače
8.5 L.Missone, R.Demanchy, E.Steichen a ďalší
8.6 Situácia v Čechách a na Slovensku, F.Drtikol...
9. Priekopníci fotografického dokumentu............................................................. ........2
9.1 E.Atget
9.2 A.Sander
9.3 J.H.Lartique
10. Realistická fotografia........................................................................................... ........2
10.1 Čistá fotografia (straight photography)
10.2 A.Stieglitz, E.Steichen, P.Strand a ďalší
11. Nová vecnosť a nová objektivita........................................................................ ........6
11.1 A.Renger-Patzsch, E.Weston, A.Adams, K.Blossfeldt, J.Funke a ďalší...
12. Dadaistická fotografia......................................................................................... ........3
12.1 Abstrakcia a fotomontáž pod vplyvom maliarov - modernistov
12.2 G.Grosz, H.Hochová, M.Ernst, K.Schwitters, R.Hausmann, Man Ray
a ďalší...
13. Fotografia a fotomontáž v období ruských revolučných avantgárd............... ........2
13.1 A.Rodčenko, R.Lisickij, M.S.Nappelbaum a ďalší
14. Bauhaus a fotografia............................................................................................ ........4
14.1 Konštruktivizmus, funkcionalizmus, kubizmus – ohlasy vo fotografii
14.2 L.Moholy-Nagy, L.Moholyová a ďalší
14.3 Postavenie fotografie na Slovensku v 1.polovici 20.storočia
14.4 ŠUR v Bratislave a jej vplyv na vývoj fotografie na Slovensku
14.5 Česká fotografická avantgarda
15. Surrealistická fotografia..................................................................................... ........3
15.1 R.Hausmann, H.Bellmer, R.Ubac, Man Ray a ďalší
15.2 Surrealistická fotografia v Československu, E.Medková, K.Teige a ďalší
4. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín)
1. Prvé obdobie reportážnej fotografie v Európe a v Amerike............................ ........6
1.1 Sociálna fotografia, Farm Security Administration
1.2 D.Langeová. W.Evans, B.Abbotová
1.3 Kertész, Brassai, A.Sander...
2. Humanistický fotožurnalizmus........................................................................... ........6
2.1 Agentúra Magnum, R.Capa, H.C.Bresson, D.Seymour, W.E.Smith,
W.Bishof...,
2.2 Žurnalisti z časopisu Life, E.Erwit, D.D.Duncan, D,McCullin...
3. "Snap fotografia" – fotografia momentu.......................................................... ........4
3.1 Nové tendencie v dokumentárnej fotografii
3.2 R.Frank, L.Friedlander, G.Winograd...
4. Módna fotografia 20.storočia.............................................................................. ........6
4.1 E.Steichen, C.Beaton, I.Penn, H.Newton, F.Horvath, R. Maplethorpe...
5. Prehľad dejín portrétu 2.polovice 20.storočia.................................................. ........4
5.1 A.Spring, H.Newton, A.Leibowitz, R.Dijkstra...
6. Fotografia v pop-arte a fotorealizmus............................................................... ........4
6.1 A.Warhol, R.Rauschenberg...
6.2 R.Bechtle, Ch.Close, R.Estes, M.Morley...
7. Fotografia (video) ako záznam akčného umenia.............................................. ........2
7.1 Fotografia ako záznam land - artových projektov
8. Konceptuálna fotografia..................................................................................... ........4
8.1 Fotografická škola manželov Becherovcov v Nemecku
9. Manipulovaná fotografia..................................................................................... ........4
9.1 L.Samaras, A.Reiner, J.P.Witkin...
10. Postmoderná fotografia....................................................................................... ........6
10.1 T.Head, H.Brooks, S.Skoglund, C.Sherman...
11. Postfotografia, počítačové umenie...................................................................... ........4
11.1 Jeff Wall, D.Lee, V.Burgin...
12. Prehľad vývoja videoumenia.............................................................................. ........4
12.1 V.Acconci, B.Naumann, G.Hill, B.Viola
13. Slovenská fotografia po 2.svetovej vojne........................................................... ........6
13.1 T.Honty, M.Martinček, K,Kállay...
13.2 Osobnosti v slovenskej fotografii šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov
13.3 Súčasný obraz slovenskej fotografie
UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU
TYPOGRAFIA
Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia štúdia:
8221 M 09 dizajn - fotografický dizajn
denné štúdium pre absolventov základných škôl
Charakteristika predmetu
Predmet typografia poskytuje žiakom 3. a 4. ročníka vedomosti a zručnosti v oblasti úžitkovej
fotografie súčasne s úžitkovou grafikou. Obsahom predmetu je oboznámenie sa s funkciou
a požiadavkami na jednotlivé formy úžitkovej grafiky, v ktorých fotografia nachádza
uplatnenie. Na konkrétnych zadaniach si žiak osvojuje súčasné techniky práce s textom,
nadobúda zručnosti pri výbere a úprave písma, oboznamuje sa s princípmi navrhovania
grafických riešení a realizácie jednotlivých foriem úžitkovej grafiky s využitím fotografie.
Obsah predmetu typografia nadväzuje na znalosti a zručnosti získané v predmetoch písmo (1.
a 2. ročník), informatika (1.ročník) a počítačová grafika (najmä 2. ročník). Fotografické
podklady k návrhom sú súčasťou predmetu fotografický dizajn. Časť zadaní predmetu
typografia, hlavne v 3. ročníku, vychádza z fotografií alebo cyklov fotografií dopredu
vyhotovených (napr. inzerát, časopis, obrazová publikácia…). Niektoré zadania, hlavne v 4.
ročníku, vyžadujú výraznejšiu nadväznosť fotografických podkladov k už konkrétnym
návrhom grafického riešenia (napr. plagát, kalendár, obal hudobného CD alebo CD-romu…).
Poslednou témou 4. ročníka v predmete fotografický dizajn je projekt výstavy na zadanú
tému, ktorého súčasťou je aj propagácia projektu, realizovaná v rámci predmetu typografia.
Propagácia výstavy je prezentovaná v jednotlivých formách grafického designu (pozvánka,
plagát, katalóg, pútač,…). Vzhľadom na náročnosť zadania je možné pracovať v tímoch.
Vzhľadom na úzku väzbu osnov predmetov typografia a fotografický dizajn je pre
realizáciu jednotlivých zadaní nevyhnutná spolupráca oboch pedagógov (grafického dizajnéra
a fotografa).
Rozpis učiva
3. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
Počet
hodín
1. Úvod do problematiky...................................................................................
1.1 Obsah a zameranie výučby
1.2 Základné organizačné pokyny
..........2
2. Pozvánka........................................................................................................
2.1 Práca s písmom a jeho úpravy
2.2 Kompozícia písma v ploche
..........6
3. Fotografický inzerát v časopise....................................................................
3.1 Požiadavky na inzerát všeobecne
3.2 Úloha fotografie v inzercii
3.3 Vyhotovenie inzerátu na zadanú tému s využitím fotografických
podkladov z predmetu fotografická tvorba (reklamná fotografia,
..........8
fotografia úžitkových predmetov...)
3.4 Návrh fotografického inzerátu, grafické spracovanie návrhu
3.5 Výber a realizácia písma, značky
4. Grafická úprava obrázkového časopisu......................................................
4.1 Význam fotografie v tlači
4.2 Grafická úprava titulnej strany časopisu
4.3 Riešenie vnútornej dvojstrany
4.4 Zrkadlo, grafická úprava stránky s fotografickým materiálom
a s textom. Ako fotografický materiál slúžia témy predmetu fotografická tvorba (módna fotografia, reportáž alebo fotografický dokument)
5. Fotografická obrazová publikácia...............................................................
5.1 Realizácia publikácie podľa námetu s využitím fotografických
podkladov z predmetu fotografická tvorba (architektúra...)
5.2 Usporiadanie a skladba obrazového materiálu vo vzťahu k zameraniu
publikácie
5.3 Návrh, grafické riešenie, písmo, značka, finálny návrh, adjustovanie
........24
........26
4. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín)
1. Úvod do problematiky...................................................................................
1.1 Obsah a zameranie výučby
1.2 Základné organizačné pokyny
..........2
2. Plagát..............................................................................................................
2.1 Význam a funkcia plagátu, rozdelenie podľa funkcie
2.2 Uplatnenie fotografie pri tvorbe plagátu
2.3 Návrh a grafické spracovanie plagátu podľa zadania (reklamného,
divadelného, filmového, ekologického...)
Fotografický podklad realizovaný v predmete fotografická tvorba
........10
3. Fotografický kalendár...................................................................................
3.1 Koncepcia kalendára
3.2 Fotografický podklad realizovaný v predmete fotografická tvorba
3.3 Grafické riešenie kalendára a konečné spracovanie návrhu
........12
4. Obal hudobného CD alebo CD-romu, booklet...........................................
4.1 Grafická úprava, typografia
4.2 Fotografický podklad realizovaný v predmete fotografická tvorba
4.3 Konečné spracovanie návrhu, adjustácia
........12
5.
........14
Grafická úprava knihy..................................................................................
5.1 Funkcie ilustrácie v knihe
5.2 Súlad obsahu, ilustrácie a grafickej úpravy knihy
5.3 Fotografický podklad realizovaný v predmete fotografická tvorba
5.4 Konečné spracovanie návrhu, adjustácia
6. Projekt výstavy na zadanú tému (výstava školy, odboru... ) alebo
výstavy vlastnej tvorby.................................................................................
6.1 Realizácia materiálov pre reklamnú kampaň (pútače, propagačné akcie
– promotion, pozvánka...)
........10
UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia štúdia:
8221 M 09 dizajn - fotografický dizajn
denné štúdium pre absolventov základných škôl
Charakteristika predmetu
V tomto predmete sa študenti učia počítačové technológie, potrebné k vybavenosti absolventa.
Vývin jednotlivých počítačových programov je v neustálom procese, preto je potrebné
inovovať a prispôsobovať obsah tematických plánov k aktuálnej verzii počítačového
programu. Práca pedagóga sa orientuje aj na samostatný, kreatívny prístup k riešeniu daných
tém a pohotovosť v praktickej oblasti.
Po absolvovaní základov práce s počítačom v predmete informatika nadväzuje predmet
počítačová grafika výučbou programu Adobe Photoshop pre úpravu obrázkov a fotografií,
ktorý je pre absolventa tohto odboru ťažiskový. Následne sa žiak učí princípom práce
vektorového programu (Adobe Illustrator). Znalosť týchto programov a zručnosť pri práci
s nimi je predpokladom pre úspešné riešenie zadaní hlavných odborných predmetov, najmä
predmetu fotografický dizajn v 3. a 4. ročníku. Učivo v 3. ročníku začína výučbou programu
pre úpravu písma a zalamovania textu (QuarkXPress). Tieto znalosti sú dôležité pre riešenie
zadaní v rámci predmetu typografia v 3. a 4. ročníku. V 3. a 4. ročníku podporuje predmet
počítačová grafika výučbu predmetu videotvorba. Počítačová grafika sa tu zaoberá princípmi
ovládania strihacieho programu (Premiere) a animačného programu (MacromediaFlash).
Rozpis učiva
2. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
1.
Počet
hodín
........24
Program Adobe Photoshop........................................................................
1.1 Základné pojmy: bitmapa, grayscale, Duotone, RGB color, CMY
color
1.2 Paleta nástrojov, práca s jednotlivými oknami (zodpovedajúcimi
palete nástrojov), nástroje a ich nastavenie
1.3 Selekcia – výberové nástroje, pridávanie a odoberanie plochy
z výberu, transformácia výberu, presun a duplikovanie
1.4 Základy práce s vrstvami – paleta Layers, Layer Options
1.5 Používanie textu vo Photoshope, textová vrstva
1.6 Rýchla maska, práca s kanálmi
1.7 Import a export obrázkov
2.
..........2
Skenovanie...................................................................................................
2.1 Nastavenie rozlíšenia
3.
..........4
Techniky práce s perom.............................................................................
3.1 Priame a zakrivené cesty, ukladanie ciest
3.2 Cesty okolo objektov a ich prevedenie do výberu, orezová cesta
4.
..........4
Retušovanie fotografií a iných obrázkov..................................................
4.1 Úprava tónového rozsahu
4.2 Korekcie farieb, sýtosti a svetlosti
4.3 Odstránenie nežiadúcich objektov
4.4 Nahradenie farby, orezanie
4.5 Aplikácia filtrov, efektov a priehľadnosti
5.
..........4
Pokročilé techniky práce s vrstvami..........................................................
5.1 Pravítka, vodítka a mriežka
5.2 Masky vrstvy
5.3 Efekty vo viacerých vrstvách naraz
5.4 Orezová skupina
6.
.........2
Optimalizácia obrázkov pre web v podprograme Adobe Image Ready
7. Program Adobe Ilustrator..........................................................................
7.1 Základné pojmy: bitmapa, vektory
7.2 Paleta nástrojov, práca s jednotlivými oknami (zodpovedajúcimi
palete nástrojov)
7.3 Používanie vrstiev
7.4 Používanie textu, zmena písma na vektory
7.5 Vytváranie prechodov a vzorov
7.6 Filtre, transparency, grafy
7.7 Import a export obrázkov
........20
8. Úloha na precvičenie (preskúšanie) a samostatná práca na zadaní.......
..........6
3.ročník
(1 hodiny týždenne, spolu 33 hodín)
1. Program Quark X Press.............................................................................
1.1 Základné pojmy: zalomenie knižné a stránkové
1.2 Paleta nástrojov
1.3 Sieť účaria (Baseline Grid), vodítka (Guides), pravítka (Rulers)
Neviditeľné znaky (Show Invisibles)
1.4 Editovanie, štýly, práca s textom
1.5 Modifikovanie: okno (Box), text (Text), rám (Frame)
Obtekanie (Runaround)
1.6 Import obrázku (Get Picture), import textu (Get Text)
1.7 Save (as), Collect for Output, Revert to saved, Save Page as EPS
1.8 Príprava na tlač (Print, Page Setup)
........8
2. Úloha na precvičenie (preskúšanie) a samostatná práca na zadaní.......
..........2
3. Program Adobe Premiere..........................................................................
3.1 Menu, časová os, panel nástrojov
3.2 Nahrávanie videa do programu AP-batch capture, movie capture...
3.3 Import obrazových a zvukových súborov, typy importovaných
súborov
avi, mpeg, jpeg, tga, bmp, wav, mp3...
.........5
4. Time-line editor (časová os), práca s časovou osou,nástroje...................
4.1 Práca s video a audio súbormi na časovej osi
4.2 Strih, presúvanie, skracovanie, spomalenie/zrýchlenie
4.3 Práca s prelínacími efektmi
4.4 Polsnímky, celé snímky: teória, úpravy v AP.
.........5
5. Praktické cvičenie: zostrihanie krátkeho klipu........................................ ..........3
6. Aplikovanie video a audio filtrov, editovanie...........................................
6.1 Export zostrihaného filmu - možnosti exportu pri rôznych formátoch
6.2 Výstup na externé videozariadenie...
6.3 Export zostrihaného videa do mpeg pre použitie na DVD nosiči
..........4
7. Praktické cvičenie.......................................................................................
7.1 Zostrih vlastného klipu s použitím rôznych videofiltrov a prelínacích
efektov s následným exportom do rôznych formátov (avi, mpeg VCD, SVCD, DVD
.........6
4. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín)
1. Program Macromedia Flash......................................................................
1.1 Flash Editor: časová os, javisko
1.2 Panel nástrojov (Toolbox), používanie nástrojov
1.3 Úprava jednoduchej grafiky (výber, premiestnenie, veľkosť,
orientácia...)
1.4 Zložitá grafika v jednej vrstve (interakcia medzi tvarmi, skupina
objektov...)
1.5 Grafika vo viacerých vrstvách
1.6 Ukladanie a opakované používanie grafických prvkov
1.7 Okno, knižnica, vrstvy, dialógové okno, časové osi...
1.8 Používanie neflashovej grafiky (import)
1.9 Animácia, Motion Tweening
1.10 Interaktivita pomocou jednoduchých akcií a pomocou objektov
1.11 Aktívne tlačidlo, Movie Clip
1.12 Pridanie zvukového záznamu (import zvukovej stopy)
........44
2. Úloha na precvičenie (preskúšanie) a samostatná práca na zadaní.......
..........6
3. Prepojenie na predmet praktické cvičenia - realizácia návrhov............
........10
7. KURZY
7.1 Účelový kurz „Ochrana života a zdravia“
Účelový kurz Ochrana života a zdravia je povinnou organizačnou formou vyučovania.
Jeho zameranie musí byť štruktúrované tak, aby sa ním rozšírili vedomosti žiakov, precvičili
požadované zručnosti a prehĺbili osvojené postoje a návyky. Obsah kurzu nadväzuje na
účelové cvičenia a tvorí ho teoretická príprava, praktický výcvik a mimovyučovacia záujmová
činnosť žiakov. Názorné a praktické metódy prevládajú nad verbálnym a hodnotenie žiakov
je slovné. Navrhované obsahové zameranie kurzu je zhodné pre všetky tri formy jeho
realizácie – denné dochádzka, internátna forma alebo kombinácia predchádzajúcich foriem.
Počas kurzu sa kladie dôraz aj na overenie výstupných vedomostí žiakov v poskytovaní
zdravotníckej prvej pomoci a ich reagovania na situáciu ohrozenia materiálnych hodnôt
a prírody.
Účelové cvičenia sa uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín
v každom polroku školského roka raz. Účelové cvičenia sa vykonávajú po triedach,
výnimočne po ročníkoch. Presný termín určí riaditeľ školy. Účasť žiakov je na cvičeniach
povinná. Žiaci so zmenenou pracovnou schopnosťou plnia primerané úlohy podľa lekárskeho
nálezu. Plán cvičenia určuje ciele a obsah cvičenia, priestory na činnosť, zaradenie učiteľov
školy do výkonových funkcií. Stanoví spôsob ich prípravy, ako aj prípravu žiakov,
materiálno, hygienicko-zdravotnícke a bezpečnostné opatrenia, prípadnú spoluprácu so
spoločenskými organizáciami regiónu a orgánmi štátnej správy. Program cvičenia sa realizuje
spravidla v dvojhodinových jednotkách. Presun na miesto konania sa nezapočíta do času
cvičenia, ak nie je jeho súčasťou. Účasť učiteľov na účelových cvičeniach je započítaná do
ich vyučovacej povinnosti. Vyhodnotenie cvičenia vykoná riaditeľ školy na najbližšej
pedagogickej porade.
Kurz na ochranu života a zdravia sa organizuje v treťom ročníku v trvaní 3 dni po 7 hodín
výcviku. Kurz je súčasťou plánu práce školy. Riaditeľ školy určí vedúceho, termíny, spôsob
realizácie a miesto konania, triedy, personálne zabezpečenie, spôsob prípravy učiteľov
a účastníkov kurzu, materiálne, finančné, technické a zdravotnícke zabezpečenie. Účasť
žiakov na kurze je povinná. Žiaci s oslabeným zdravím sa na kurze zúčastňujú len so
súhlasom lekára a plnia úlohy primerané zdravotnému stavu. Kurz sa organizuje v spolupráci
s Radou školy, zdravotníckymi, ochranárskymi a inými spoločenskými organizáciami,
s orgánmi štátnej správy (miestnou vojenskou správou, policajným zborom, útvarmi civilnej
ochrany apod.). Realizuje sa internátnym spôsobom pobytu alebo dennou dochádzkou na
zamestnanie. Odporúča sa podľa možnosti využívať internátny spôsob pobytu na kurze. Kurz
organizovaný dennou dochádzkou sa uskutočňuje v teréne mimo priestorov školy. Podľa
podmienok je možné uvedené spôsoby realizácie kurzu aj kombinovať.
Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej
oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané
obsahovými štandardmi.
Výkonové štandardy
Absolvent má:
-
popísať právne normy upravujúce povinnosti prípravy občanov Slovenskej republiky na
ochranu ich zdravia, ochranu prírody a obranu vlasti,
mať prehľad o orgánoch a organizáciách podieľajúcich sa na brannej, ekologickej
a humanitárnej výchove občanov,
mať schopnosť poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch,
mať základné schopnosti pri riešení mimoriadnych situácií alebo udalostí,
chrániť prírodu a životné prostredie,
mať záujem o športové aktivity podporujúce jeho telesný a zdravotný rozvoj.
Prehľad obsahových štandardov
1. Teoretická príprava
2. Praktický výcvik
Popis obsahových štandardov
Teoretická príprava
Teoretická príprava nadväzuje na vedomosti a zručnosti žiakov získaných v účelových
cvičeniach. Žiaci sa oboznamujú s právnymi normami, ktoré upravujú povinnosti občanov na
ochranu ich zdravia, ochranu prírody a obranu vlasti ako aj o organizáciách podieľajúcich sa
na brannej, ekologickej a humanitárnej výchove. Získajú poznatky o dôležitých
medzinárodných dohodách, o poslaní a funkcii ozbrojených síl, armády a civilnej ochrany
v SR, o najnovších poznatkoch z dopravnej výchovy, zdravovedy a ekológie, o technických
športoch, sebaobrane, o právnych podmienkach vlastnenia a používania zbrane a iných
prostriedkov sebaobrany. Teoretická príprava trvá 3 hodiny.
Praktický výcvik
Praktický výcvik sa zameriava na komplex týchto tematických celkov:
• Zdravotnícka príprava (5 hodín) dopĺňa učivo účelového cvičenia. Žiaci sa zdokonaľujú
v poskytovaní prvej pomoci pri úpaloch, uštipnutiach hadom, popáleninách
a priestreloch. Vedia zhotoviť improvizované nosidlá a určiť poradie naliehavosti
ošetrenia zranených osôb ako je umelé dýchanie, kriesenie, stabilizovaná poloha,
poleptania chemickými látkami, otravy a omrzliny.
• Mimoriadne udalosti – civilná ochrana (5 hodín) môže byť modelovaný na používanie
signálov v priebehu činností. Žiaci sa naučia správne reagovať na požiar, výbuch
plynu, zával alebo zosuv pôdy, letecké nešťastie,
radiačnú haváriu, otravu
potravinami a vodou.
• Pobyt v prírode (5 hodín) obsahuje komplex činností spojených s vybudovaním
stanového tábora. Žiaci sa naučia pripravovať stravu v improvizovaných podmienkach
a na provizórnych prostriedkoch, vybudovať a označiť trať pre orientačný beh,
zrealizovať preteky podľa pravidiel. Sú vedení k ochrane, úprave a čistote prírodného
prostredia, k poznávaniu prírodných úkazov, liečivých a chránených rastlín.
• Technické činnosti a športy (3 hodiny) sú zamerané na rôzne aktivity ako sú exkurzie do
športových zariadení, kde majú možnosť sledovať ukážky športovej streľby,
rádioamatérskej a spojovacej činnosti, športového potápania a vodáctva, modelárstva,
leteckých športov a parašutizmu, horolezectva a týmto sa motivovať k aktívnejšej
športovej činnosti. Zároveň získavajú prehľad o náročnosti športových výkonov,
výkonovej obtiažnosti, pravidlách a zásadách športovej činnosti.
7.2 Telovýchovno – výcvikový kurz
Účelový Telovýchovno-výcvikový kurz sa organizuje v prvom a druhom ročníku
štúdia v rozsahu 5 dní po 7 hodín. Môže sa organizovať ako plavecký výcvik a lyžiarsky
výcvik. Kurz nadväzuje na výučbu plávania a lyžovania základnej školy. Žiaci si osvojujú
športové a úžitkové spôsoby plávania a lyžovania, zvyšuje sa úroveň ich pohybových
schopností, upevňuje sa ich zdravie, zvyšuje telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť.
Názorné a praktické metódy prevládajú nad verbálnym a hodnotenie žiakov je slovné. Presný
termín určí riaditeľ školy.
Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej
oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané
obsahovými štandardmi.
Výkonové štandardy
Absolvent má:
-
zvládnuť techniku plaveckých spôsobov – kraul, znak, prsia, ľubovoľný spôsob, skoky do
vody,
zvládnuť základy lyžiarskej techniky,
vedieť poskytnúť prvú pomoc pri záchrane topiaceho sa a pri úrazoch na lyžiarskych
svahoch.
Obsahové štandardy
1. Plávanie
2. Lyžovanie
Plávanie
Plávanie zvyšuje úroveň pohybových schopností žiakov, najmä vytrvalosti. Žiaci si osvojujú
základné poznatky z teórie plávania, jeho špecifiká z hľadiska biomechaniky a fyziológie.
Pôsobenie plávania na organizmus človeka je mimoriadne významné. Žiaci takto získavajú
poznatky aj o využití svojho voľného času, informácie o kondičných cvičeniach,
rehabilitačného a rekreačného plávania. Osvojujú si tiež pravidlá plávania a správneho
dýchania. Hodnotia sa technika plávania, uzlové body v technike a zručnosti pri záchrane
topiaceho sa.
Lyžovanie
Lyžovanie má nezastupiteľné miesto vo funkčnom a pohybovom zdokonaľovaní každého
jednotlivca. Prispieva k upevneniu zdravia, zvýšeniu telesnej zdatnosti a pohybovej
výkonnosti, pomáha odstraňovať nedostatky zdravotne oslabeným žiakom, prispieva
k psychického, sociálnemu a morálnemu vývinu mládeže. Žiaci by mali zvládnuť bezpečné
ovládanie lyží v primeranom lyžiarskom teréne optimálnou lyžiarskou technikou. Výcvik by
sa mal zamerať na zvládnutie znožného oblúka prestúpením v širšej stope, vyvážený
dynamický postoj po spádnici a jazde šikmo svahom, správne rozloženie hmotnosti,
postavenie a vytočenie trupu, prenášanie váhy z jednej lyže na druhú, pre pokročilých
lyžiarov sa odporúča zvládnuť striedavý beh dvojkročnej a súpažnej techniky. Kurz poskytuje
aj informácie o lyžiarskom výstroji a nebezpečenstvách zimného pobytu v horách.
7. 3 Krajinársky kurz
Krajinársky kurz je povinnou organizačnou formou vyučovania. Jeho zameranie má
byť štruktúrované tak, aby sa ním rozšírili vedomosti žiakov, precvičili požadované zručnosti
a prehĺbili osvojené návyky. Obsah krajinárskeho kurzu bezprostredne rozširuje hlavný
odborný predmet, ktorým je výtvarná príprava. Stavia na teoretických vedomostiach
a sústreďuje na rozvoj zručností, čo je hlavným cieľom krajinárskeho kurzu. Využívajú sa
hlavne názorné a praktické metódy, prevláda slovné hodnotenie, ktorého náplň tvorí rozbor
jednotlivých prác žiakov.
Krajinársky kurz sa realizuje na záver 1. ročníka, alebo v priebehu 2. ročníka v závislosti
od podmienok a možností školy. Organizuje sa v trvaní 5 pracovných dní po 7 hodín denne,
spravidla v dvoch časových blokoch – dopoludňajší a odpoludňajší. Účasť žiakov na kurze je
povinná. Rozsah a obsah stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov sa spracuje do časového
harmonogramu, kde sa stanoví spôsob personálneho bezpečnostného materiálno-technického
a organizačného zabezpečenia.
Preukázanie výkonu v tejto vzdelávacej oblasti predpokladá, že absolvent vzdelávacieho
programu musí disponovať týmito stanovenými výkonovými štandardami a ovládať učivo
predpísané obsahovými štandardami.
Výkonové štandardy
Absolvent má:
-
schopnosť spájať teoretické vedomosti o formách výtvarného jazyka, s praktickými
zručnosťami vo využívaní výtvarných výrazových a vyjadrovacích prostriedkov,
poznať prostriedky výstavby a kompozície výtvarných diel a tvorivo ich uplatňovať
v aktívnom vzťahu k prírode,
mať vedomosti a zručnosti k samostatnej a tvorivej interpretácii objektov z krajiny
v podobe realistickej štúdie, v kreatívnych posunoch a rôznych formách akčného umenia,
schopnosti zachytiť krajinu v konkrétnom ročnom období a s využitím naučených
výtvarných techník ju zobraziť vo svojej práci,
zručnosti prostredníctvom land artu vstupovať v interaktívnej polohe do vzťahu s
prírodou,
chrániť prírodu a životné prostredie.
Obsahové štandardy
1. Teoretická príprava
2. Praktická realizácia
3. Voľnočasové aktivity
Popis obsahových štandardov
Teoretická príprava
Teoretická príprava nadväzuje na vedomosti a zručnosti žiakov získaných v bloku odborných
výtvarných predmetov. Žiaci si rozširujú svoje vedomosti z náuky o výtvarných
vyjadrovacích a výrazových prostriedkoch. Stavajú na poznatkoch z kompozície v ploche
i priestore . Pri hodnotení svojich prác využívajú získané vedomosti a schopnosti z analýzy
a rozboru diela v kontexte technologických postupov.
Žiaci poznajú rôzne výrazové formy a posuny v oblasti technických a materiálových
prostriedkov.
Praktická realizácia
Praktická realizácia sa sústreďuje na komplex činností, ktoré súvisia s procesom výtvarnej
tvorby v exteriéry. Žiaci spracúvajú rôzne témy ako sú – Krajina a jej posuny, robia štúdie
prírodnín, zachytávajú ľudovú a sakrálnu architektúru ako súčasť krajiny a naučia sa
inštalovať prírodniny do rôznych výtvarných objektov. Precvičujú si rôzne výtvarné techniky
ako sú kresba, maľba, koláž a sambláž, inštalácie a niektoré formy akčného umenia.
Žiaci sú vedení k ochrane prírodného prostredia, učia sa spoznávať prírodné úkazy a niektoré
využívať v procese výtvarnej tvorby (napr. dážď).
Voľnočasové aktivity
Voľnočasové aktivity sú zamerané na doplnkové výtvarné techniky, ktoré zaujímavým
spôsobom obohatia tvorivé, kompozičné a interpretačné schopnosti žiakov . Prostredníctvom
land-artu aktívne vstupujú do vzťahu s prírodou. Môžu využiť známe formy akčného umenia
a inštaláciou rôznych surovín, materiálov a odpadov nájdených v prírode vytvárajú umelecké
objekty (medzipredmetové vzťahy človek a príroda).
Súčasťou voľnočasových aktivít môže byť aj jednoduchá športová činnosť ako sú prechádzky,
nenáročná turistika spojené s vyhľadávaním najzaujímavejších prírodných scenérií.
7.3.1Metodika krajinárskeho kurzu ( plenéru )
Krajinársky kurz škola organizuje v priebehu druhého ročníka. Termín záleží od
poveternostných podmienok a podmienok školy. Spravidla sa organizuje na konci mája alebo
začiatku júna. Je povinný pre všetky odbory. Trvá 5 pracovných dní po 7 hodín denne.
Organizuje s v dvoch blokoch. Dopoludnia a popoludní. Popoludní sa okrem priamej
výtvarnej činnosti robia aj rozbory.
Účasť žiakov je povinná. Bez absolvovania plenéru žiak spravidla nemôže ukončiť
druhý ročník. V mimoriadnych prípadoch môže riaditeľ školy na základe odporúčania
predsedu predmetovej komisie ( predsedu umeleckej rady ) stanoviť náhradný termín
a spôsob uskutočnenia úloh plenéru. Žiak môže byť podmienečne zaradený do vyššieho
ročníka. Žiak si podľa pokynov pred krajinárskym kurzom zaobstará potrebný materiál
a pomôcky. Kurz môže byť spojený s ubytovaním alebo je možné za motívmi dochádzať.
Praktická realizácia
Sústreďuje sa na komplex činností, ktoré súvisia s procesom výtvarne tvorby v exteriéri. Žiaci
spracúvajú témy ako sú krajina a jej posuny, robia štúdie prírodnín, zachytávajú ľudovú
a sakrálnu architektúru ako súčasť krajiny a naučia sa inštalovať prírodniny do rôznych
výtvarných objektov. Využívajú techniky : kresba, maľba, koláž, asambláž a ďalšie.
Žiaci sú vedení k ochrane prírody, poznávajú históriu danej lokality, oboznamujú sa s
jej kultúrnymi a umeleckými pamiatkami alebo osobnosťami.
Vo voľnom čase žiaci môžu inštalovať výstavy, individuálne tvoriť napr. land – art
a z predmetov nájdených v prírode tvoriť drobné umelecké predmety. Voľný čas využijú aj na
šport, turistiku alebo návštevu kultúrnych podujatí.
Pedagogický zbor, ktorý sa zúčastní kurzu menuje riaditeľ školy. Predseda umeleckej
rady navrhuje riaditeľovi školy na schválenie dátum uskutočnenia kurzu, miesto, témy
a techniky výtvarnej činnosti. Súčasťou návrhu je aj metodika klasifikácie.
Výtvarné práce zhotovené na krajinárskom kurze sú majetkom školy.
Hodnotenie
Hodnotenie sa uskutočňuje komisionálne. Hodnotia sa iba výsledné práce. Do celkového
hodnotenia jednotlivých prác sa však môžu zohľadniť aj prípravné činnosti. Za jeden deň by
žiak mal zhotoviť dve finálne práce. Okrem toho má vytvoriť dve - tri skice, dve kresby. Ak
vytvorí viac, hodnotí sa najlepšia. Záverečná známka vznikne po prepočítaní bodov za práce
z jednotlivých dní. Jej hodnota ovplyvní celkovú známku z predmetu výtvarná
príprava na 40 % .
Kritériá na hodnotenie
Celkovo za kurz sa hodnotí 10 žiackych prác na jednotlivca
1. zvládnutie techniky
2. spracovanie motívu
3. estetickosť práce
4. úroveň realizácie
Tabuľka hodnotenia
Celkový počet bodov za jednu prácu je 30
KRITÉRIUM BODY
č.1
10
č.2
10
č.3
5
č.4
5
POZNÁMKA
Súhrnný počet bodov za všetky hodnotené práce
POČET BODOV
240 - 200
199 – 150
149 - 120
119 - 80
79 0
VÝSLEDNÁ ZNÁMKA
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný
7. 4 Súvislá odborná prax
Súvislá odborná prax sa organizuje v 2. a 3. ročníku v dĺžke 5 pracovných dní po 6
hodín. Žiaci ju absolvujú v štátnych, alebo súkromných firmách podľa zamerania študijného
programu. Obsah súvislej odbornej praxe nadväzuje na vyučovanie v oblasti návrhovej
a realizačnej tvorby počas vyučovania. Žiak získava prehľad o organizácii práce v podniku,
firme o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch a tieto poznatky spája s teoretickými
vedomosťami z oblasti ekonomiky. Počas trvania praxe sa riadi predpismi o bezpečnosti pri
práci, ktoré má podnik, firma vypracované.
Výkonové štandardy
Absolvent má:
-
zvládnuť jednoduché pracovné činnosti,
sa naučiť pracovať v kolektíve,
vedieť vhodne poskytnúť svoje odborné pripomienky k riešeniu problému,
získať vhodné pracovné návyky – dochvíľnosť, presnosť a dôslednosť.
Obsahový štandard
Žiak po absolvovaní súvislej odbornej praxe ovláda a v bežnej praxi používa bezpečnostné
predpisy, má reálnu predstavu o využití teoretických znalostí v prevádzkových podmienkach,
vie čiastočne posúdiť ekonomickú výhodnosť zvolených pracovných postupov, vie vhodne
komunikovať s obchodným partnerom.
7. 5 Klauzúrna práca
7.5.1 Metodika klauzúrnych prác
Klauzúrna práca je súborná záverečná práca na konci školského roka. Vykonávajú ju
žiaci 1. až 3. ročníka podľa jednotlivých odborov. Žiaci štvrtého ročníka nevykonávajú
klauzúrne práce.( Polročná ročníková práca sa v ročníkoch 1. – 4. nepovažuje za klauzúrnu
prácu ). Klauzúrne práce sa hodnotia komisionálne. Žiaci v nich zúročujú všetky skúsenosti,
zručnosti, výtvarné techniky, estetické poznatky a technické postupy pri realizácii, ktoré
nadobudli počas uplynulého školského roka na odborných výtvarných predmetoch. Súčasťou
klauzúrnej práce sú návrhy, realizácia vybratých návrhov, inštalácia prác. Tieto práce budú
prezentované v priestoroch školy alebo v iných výstavných priestoroch a budú sprístupnené
rodičom aj verejnosti.
Klauzúrnu prácu nemôže realizovať študent, ktorý neodovzdal počas uplynulého
polroka žiadne práce z hlavného odborného výtvarného predmetu t.j. výtvarná príprava/
navrhovanie.
Táto práca sa realizuje v priebehu piatich dní ( 25 hodín ) na hodinách odborných
predmetov, pričom študenti celú prácu vykonajú v priestoroch školy pod vedením odborných
pedagógov alebo majstrov odborného výcviku.
Práca spravidla nebude uznaná, ak ju študent vypracoval doma. Vo výnimočných
prípadoch môže na návrh predsedu umeleckej rady rozhodnúť riaditeľ školy aj inak.
Menovanie komisie :
Hodnotiacu komisiu zloženú z pedagógov a majstrov odborného výcviku menuje riaditeľ
školy.
Dokumentácia
Menovanie komisie riaditeľom školy, hodnotenie práce a dokumentácia klauzúrnej práce ako
aj samotná práca budú archivované.
Zásady zadania klauzúrnej práce
1/ Téma klauzúrnej práce
2/ Dátum zadania klauzúrnej práce
2a/ Dátum odovzdania klauzúrnej práce
2b/ Dátum inštalovania klauzúrnej práce
2c/ Dátum obhajoby klauzúrnej práce
3/ Obsah práce – jednotlivé zadania
Študent odovzdá svojmu pedagógovi 4 riadne dokončené a zapaspartované finálne práce
v určených formátoch.
K prácam je potrebné urobiť a odovzdať aj návrhy.
Hodnotenie klauzúrnej práce
Hodnotenie komisie môže podporiť vedenie školy udelením pochvaly pre najlepšie navrhnuté
a spracované klauzúrne práce. Klauzúrna práca tvorí 40 % celkového hodnotenia za daný
školský rok. Klauzúrnu prácu nie je možné v danom ročníku opakovať. Hodnotenie je
konečné.
Hodnotiaca komisia
Komisia je zložená zo šiestich členov :
predseda – vyučujúci výtvarných predmetov
vyučujúci hlavného odborného predmetu
vyučujúci teoretických výtvarných predmetov
menovaných vyučujúcich
Hodnotiaci pedagógovia postupujú v zmysle nasledovných kritérií :
1. Dodržanie pridelenej témy
2. Zvládnutie použitej techniky ( podľa určenej výtvarnej techniky )
3. Dodržania zásad kompozície
4. Celková estetickosť a čistota uskutočnenia práce
Body za jednu úlohu
Celkový počet možných získaných bodov za jednu úlohu je 30. Postupuje sa podľa kritérií
č. 1 – 4. Ak študent po sčítaní všetkých bodov dosiahne menší počet ako 10, jeho práca je
hodnotená v danej úlohe ako nedostatočná teda 0 bodov.
Kritérium Počet bodov
Č.1
4
Č.2
10
Č.3
6
Č.4
10
Body za všetky štyri úlohy
Maximálny počet bodov je 120.
Tabuľka hodnotenia
Body
120 - 100
99 - 80
79 - 60
59 - 40
39 - 0
Výsledná známka
1 výborný
2 chválitebný
3 dobrý
4 dostatočný
5 nedostatočný
Hodnotenie komisie môže podporiť vedenie školy udelením pochvaly pre najlepšie
navrhnuté a spracované klauzúrne práce. Klauzúrna práca tvorí 40 % celkového hodnotenia za
daný polrok. Klauzúrnu prácu nie je možné v danom ročníku opakovať. Hodnotenie je
konečné.
Download

−kVP 8221 M 09 Fotografický dizajn