Názov práce:
MARKETINGOVÁ STRATÉGIA HOTELA
Meno priezvisko: ZUZANA HRDÁ
Číslo práce: 121/09/DP
Rok odovzdania práce: 2009
Typ štúdia: externé
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.
Recenzent: doc. Ing. Eva Birnerová, CSc.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať východiskovú situáciu hotela Castalia a zo
zistených výsledkov navrhnúť ciele do ďalšieho strategického obdobia. Ciele boli aplikované
do marketingovej stratégie hotela a následne bol načrtnutý možný priebeh ich realizácie.
Práca pozostáva zo šiestich kapitol. Obsahuje 20 obrázkov, 3 tabuľky a 2 prílohy. Prvé dve
kapitoly sa venujú teoretickým východiskám pre skúmanú problematiku, kde sa prvá kapitola
zaoberá základnými pojmami, marketingovou stratégiou a metódami analýz, v druhej sú
charakterizované špecifiká marketingu v činnosti hotelových zariadení. Ďalšia kapitola
opisuje hotel a jeho služby. Marketingové plánovanie a s ním spojená marketingová situačná
analýza, stanovenie marketingových cieľov hotela a marketingová stratégia sú predmetom
štvrtej kapitoly. V nej sú postupne aplikované teoretické poznatky a metódy definované v
prvých dvoch kapitolách. V ďalšej časti je navrhnutá marketingová stratégia implementovaná
do praxe. Opisuje plán aktivít potrebných na zabezpečenie jej plnenia, rozpracováva rozpočet
a vymedzuje zodpovednosti za realizovanie marketingových aktivít. Záverečná kapitola sa
venuje kontrole plnenia stratégie.
Kľúčové slová:
Hotel, Marketing, Marketingový mix, Stratégia, Marketingová stratégia, Analýza, Ciele,
Implementácia stratégie, Služba, Kvalita, Spokojnosť klienta.
Obsah:
ÚVOD
1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRE STRATÉGIU A MARKETING
1.1 Stratégia
1.1.1 Podstata a význam pojmu stratégia
1.1.2 Strategický riadiaci proces
1.2 Marketing
1.2.1 Vznik a vývoj marketingu
1.2.2 Definícia marketingu
1.2.3 Marketingový mix
1.3 Marketingová stratégia
1.3.1 Strategický marketingový proces
1.3.1.1 Prvá fáza - plánovanie
1.3.1.2 Druhá fáza - realizácia
1.3.1.3 Tretia fáza - kontrolovanie
1.3.2 Metódy analýz prostredia a podnikateľského portfólia
1.3.2.1 Metódy analýzy podnikateľského prostredia
1.3.2.2 Metódy analýzy podnikateľského portfólia
2 ŠPECIFIKÁ MARKETINGU V ČINNOSTI HOTEL. ZARIADENÍ
2.1 Definícia služby a jej špecifiká v oblasti marketingu
2.2 Marketing služieb hotela
2.2.1 Marketingový mix hotela
3 CHARAKTERISTIKA HOTELA A JEHO SLUŽIEB
3.1 Charakteristika hotela
3.1.1 História hotela
3.1.2 Profil hotela
3.1.3 Vízia hotela
3.1.4 Poslanie hotela
3.1.5 Právna forma hotela
3.2 Charakteristika činnosti hotela
3.2.1 Ubytovanie
3.2.2 Stravovanie
3.2.3 Kongres centrum
3.2.4 Aquacentrum
3.2.5 Centrum športu
3.2.6 Doplnkové služby
4 MARKETINGOVÉ PLÁNOVANIE HOTELA
4.1 Marketingová situačná analýza
4.1.1 Analýza faktorov externého prostredia
4.1.1.1 Analýza makroprostredia
4.1.1.2 Analýzy mikroprostredia
4.1.2 Analýza faktorov interného prostredia
4.1.2.1 Podporné činnosti
4.1.2.2 Primárne činnosti
4.1.3 Analýza podnikateľského portfólia
4.1.4 Analýza SWOT
4.1.5 Záver analýz
4.2 Stanovenie marketingových cieľov hotela
4.3 Marketingová stratégia hotela
4.3.1 Stratégia rozvoja služieb
4.3.2 Aktivizácia marketingového mixu
5 IMPLEMENTÁCIA MARKETINGOVEJ STRATÉGIE
5.1 Plán aktivít
5.2 Rozpočet
5.3 Marketingové riadenie a vymedzenie zodpovednosti
6 KONTROLA PLNENIA STRATÉGIE
6.1 Postup realizácie kontroly
6.2 Návrh nápravných opatrení
ZÁVER
Download

MARKETINGOVÁ STRATÉGIA HOTELA Meno priezvisko: ZUZANA