Názov práce:
ANALÝZA KONKURENCIE A JEJ VPLYV NA ÚSPEŠNOSŤ VYBRANÉHO
PODNIKU
Meno priezvisko: ZDENKA CERCHLANOVÁ
Číslo práce: 77/09/Bc
Rok odovzdania práce: 2009
Typ štúdia: externé
Vedúci práce: Ing. Pavol Kráľ, PhD
Recenzent: Ing. Katarína Kramárová
Abstrakt:
Cieľom mojej bakalárskej práce je spoznanie a analýza súčasného konkurenčného
prostredia penziónu Leda SK *** v meste Čadca a následné vypracovanie návrhov vedúcich
k zvýšeniu jeho konkurenčnej pozície. Dôvodom je rastúci konkurenčný tlak ubytovacích
zariadení v okolí a snaha každého zariadenia získať čo najviac zákazníkov poskytovaním
kvalitných služieb. Ponúkam návrh opatrení, ktoré by mal vybraný penzión uskutočniť, aby
obstál v konkurenčnom boji. Práca je rozdelená na tri kapitoly, obsahuje päť tabuliek, sedem
obrázkov a dvanásť príloh. V prvej kapitole som sa venovala teoretickým východiskám danej
problematiky. V druhej časti som analyzovala vybraný penzión z mesta Čadca, ktorým je
penzión Leda SK*** . Zaoberala som sa vnútornou analýzou penziónu, čím som určila jeho
silné a slabé stránky pomocou S-W analýzy, ktoré by mal rozvíjať, zlepšovať prípadne úplne
eliminovať , aby si udržal alebo zlepšil pozíciu na trhu aj v tomto období hospodárskej krízy.
Súčasne som v tejto časti porovnávala penzión Leda SK ***
s ostatnými ubytovacími
zariadeniami pôsobiacimi v meste Čadca, ktorými sú : Penzión Medea, Penzión U Jozefka,
Penzión Domes, Hotel Lipa, Hotel Centrum. Na základe týchto porovnaní s konkurenčnými
zariadeniami som určila jeho pozíciu na trhu a trhový podiel. V projektovej časti som sa
zaoberala návrhmi na zvýšenie konkurenčnej pozície penziónu Leda SK *** v meste Čadca.
V tejto časti som identifikovala možnosti udržania resp. zlepšenia trhovej pozície penziónu.
K týmto možnostiam patria aktivity, ktorými podnik odstráni alebo zlepší slabé stránky, ale
zároveň aj aktivity, ktoré mu pomôžu aj naďalej prosperovať zo svojich silných stránok.
Kľúčové slová: konkurencia, konkurenčná výhoda, analýza konkurencie, silné a slabé
stránky, S-W analýza, ubytovacie a stravovacie zariadenie, Leda SK***
Obsah:
Úvod
1. Teoretické východiská a význam konkurencie v podmienkach trhového hospodárstva
1.1. Charakteristika trhovej konkurencie
1.2. Konkurencia a trhovom hospodárstve
1.2.1. Konkurencia podľa subjektu trhu
1.2.2. Konkurencia podľa trhových podmienok
1.2.3. Konkurencia podľa formy prejavu
1.2.4. Konkurencia z hľadiska nahraditeľnosti výrobkov
1.2.5. Konkurencia podľa teritoriálneho pôsobenia
1.3. Proces analýzy konkurencie
1.3.1. Cieľ analýzy konkurencie
1.3.2. Obsah analýzy konkurencie
1.4. Metódy analýzy konkurenčného prostredia
1.4.1. S- W analýza
1.4.2. Metóda SPACE
1.4.3. Porterova analýza piatich konkurenčných síl
2. Analýza konkurenčného prostredia v podmienkach penziónu Leda SK ***
2.1. Charakteristika penziónu Leda SK***
2.2. Lokalizácia a vybavenie penziónu Leda SK***
2.3. Portfólio služieb penziónu Leda SK***
2.4. Ľudský faktor v službách penziónu Leda SK***
2.5. Zákazníci penziónu Leda SK***
2.6. Konkurencia penziónu Leda SK ***
2.6.1. Penzión Domes
2.6.2. Penzión Medea
2.6.3. Penzión U Jozefka
2.6.4. Hotel Lipa
2.6.5. Hotel Centrum
2.7. S-W analýza penziónu Leda SK***
2.8. Komparácia penziónu Leda SK*** s konkurenčnými ubytovacími zariadeniami
2.9. Určenie pozície penziónu Leda SK***
3. Návrhy a opatrenia na zvýšenie konkurenčnej schopnosti penziónu Leda SK***
3.1. Uplatnenie súčasných silných stránok pri zvyšovaní konkurenčnej schopnosti
penziónu
3.2. Návrhy na zlepšenie slabých stránok penziónu Leda SK***
4. Záver
Download

Názov práce: ANALÝZA KONKURENCIE A JEJ VPLYV NA