Názov práce:
FINANČNÁ ANALÝZA EX POST A EX ANTE VYBRANÉHO PODNIKU
Meno priezvisko: Bc. MÁRIA ZELINOVÁ
Číslo práce: 88/10/DP
Rok odovzdania práce: 2010
Typ štúdia: denné
Vedúci práce: Ing. Eva Kicová, PhD.
Recenzent: Ing. Mikuláš Szilágyi, CSc.
Abstrakt:
Náplňou diplomovej práce je finančná analýza ex post a ex ante vybraného podniku,
ktorej patrí nezastupiteľné miesto v každej spoločnosti. Svojimi metódami hodnotenia
dôležitých stránok firmy usmerňuje rozhodnutia manažmentu. Cieľom analýzy je získať
informácie o súčasnej finančnej situácii podniku, predpovedať jej budúci vývoj za pomoci
vhodných metód a následne sformulovať opatrenia na zlepšenie stavu. Prvá kapitola jadra
práce je venovaná charakteristike vybraného podniku. Druhá a tretia kapitola sa zaoberá
metódami finančnej analýzy ex post a ex ante po praktickej aj teoretickej stránke. Posledný
bod analýzy patrí zhrnutiu dosiahnutých výsledkov a návrhov na zlepšenie finančnej situácie
podniku.
Kľúčové slová: Vertikálna analýza, Horizontálna analýza, Likvidita, Aktivita, Rentabilita,
Zadlženosť, Prognóza finančnej situácie, Ex post, Ex ante
Obsah:
1. Úvod
2. Charakteristika vybraného podniku
2.1.
Vízia a hodnoty podniku
2.2.
Predmet činnosti podniku
2.3.
Organizačná štruktúra podniku
3. Finančná analýza ex post vybraného podniku
3.1.
Analýza stavových (absolútnych) ukazovateľov
3.1.1. Vertikálna a horizontálna analýza súvahy
3.1.2. Horizontálna analýza výkazu ziskov a strát
3.2.
Priama analýza intenzívnych ukazovateľov
3.2.1. Analýza likvidity
3.2.1.1.
Pomerové ukazovatele likvidity
3.2.1.2.
Rozdielové ukazovatele likvidity
3.2.2. Ukazovatele aktivity
3.2.3. Ukazovatele zadlženosti
3.2.4. Ukazovatele rentability
4. Finančná analýza ex ante vybraného podniku
4.1.
Altmanova metodika
4.2.
Indexy IN
4.2.1. Index IN99
4.2.2. Index IN01
4.2.3. Index IN05
4.3.
Tafflerov model
4.4.
Index bonity
4.5.
Rýchla test
4.6.
Zhrnutie výsledkov metód prognózovania finančnej situácie analyzovaného
podniku
5. Návrh opatrení na zlepšenie finančnej situácie podniku
6. Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Zoznam príloh
Download

FINANČNÁ ANALÝZA EX POST A EX ANTE VYBRANÉHO