Názov práce:
DAŇOVÝ SYSTÉM A JEHO VPLYV NA DAŇOVÉ SUBJEKTY V SR A VO
VYBRANÝCH KRAJINÁCH EÚ
Meno priezvisko: MUDr. ZUZANA ŠTOFKOVÁ
Číslo práce: 119/10/DP
Rok odovzdania práce: 2010
Typ štúdia: externé
Vedúci práce: doc.Ing.Viera Bartošová, PhD.
Recenzent: Ing.Katarína Frajtová – Michalíková, PhD.
Abstrakt:
Diplomová práca rozoberá daňový systém a jeho vplyv na daňové subjekty
v Slovenskej republike a vo vybraných krajinách EÚ – Českej republiky a Poľskej republiky.
V práci sú vymedzené teoretické pojmy z oblasti daňovej problematiky, tzn.základné znaky
daní – daňové náležitosti, daňové zásady, ako aj princípy zdaňovania. Na vývoj daňového
systému v SR mala vplyv daňová reforma v roku 2004. V porovnávaných krajinách boli tiež
vykonané daňové reformy. V práci je rozobraná daňová sústava SR, ČR a PR – v členení od
základných prvkov daňovej techniky, cez štruktúru daní, až po konkrétne druhy priamych
a nepriamych daní. Je tu vykonaná komparácia daňových systémov týchto krajín. V práci je
poukázané na daňové systémy krajín a ich vplyv na daňovníka prostredníctvom daňovej kvóty
(makroekonomické hľadisko) a z hľadiska vplyvu daní a odvodov na výšku čistého príjmu
daňovníka – fyzickej osoby. Návrhy na zefektívnenie daňového systému sú uvedené
v záverečnej kapitole diplomovej práce.
Kľúčové slová: Daňový systém, Daňová reforma, Daňovník, Náležitosti daní, Priame dane,
Nepriame dane, Daňové zaťaženie, Komparácia daní, Harmonizácia daní, Efektívny daňový
systém
Obsah:
Úvod
1. Dane a daňová politika
1.1.
Vymedzenie teoretických pojmov
1.2.
Základné znaky daní – daňové náležitosti
1.3.
Daňové zásady a princípy zdaňovania
1.4.
Harmonizácia daní v rámci EÚ
2. Daňová sústava Slovenskej republiky
2.1
Priame dane
2.1.1 Daň z príjmov
2.1.2 Miestne dane
2.2
Nepriame dane
2.2.1 Daň z pridanej hodnoty
2.2.2 Spotrebné dane
3. Daňová sústava vo vybraných krajinách EÚ
3.1
Daňová sústava Českej republiky
3.1.1 Priame dane
3.1.2
3.2
Nepriame dane
Daňová sústava Poľskej republiky
3.2.1 Priame dane
3.2.2 Nepriame dane
4.
5.
Komparácia daňových systémov
4.1
Komparácia daňových systémov z makroekonomického hľadiska
4.2
Daňové zaťaženie a jeho vplyv na daňovníka – fyzickú osobu
Návrh opatrení na zefektívnenie daňového systému
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Download

DAŇOVÝ SYSTÉM A JEHO VPLYV NA DAŇOVÉ SUBJEKTY V SR