Predmet: MANAŽMENT
Kľúčové slová:
Identifikácia a genéza manažmentu. Proces manažmentu. Procesný a podnikateľský manažment. Systém
manažmentu. Manažérske funkcie (subprocesy). Plánovanie. Práca s informáciami, MIS a rozhodovanie.
Organizovanie a personalistika. Vedenie a motivovanie ľudí. Kontrolovanie a hodnotenie. Špeciálne
manažmenty. Manažment ľudských zdrojov. Poznatkový manažment. Informačný manažment, ICT a
komunikovanie. Strategický manažment. Bezpečnostný manažment. Organizačný manažment. Projektový
manažment. Inovačný manažment. Časový manažment. Manažment kvality (TQM). Integračný manažment.
Manažéri, lídri a euromanažéri. Manažérska a podnikateľská etika. Sociálna zodpovednosť vodcov a manažérov.
Európsky, americký a japonský manažment. Centralizácia, decentralizácia, subsidiarita a inkulturácia
v euromanažmente. Manažérske tréningy, manažérske príbehy a prípadové štúdie (CS = case study).
Anotácia:
Ciele, obsah, princípy manažmentu, manažérske funkcie. Diferencie medzi automatickým/automatizovaným
riadením a manažmentom. Proces a sytém manažmentu - plánovanie, práca s informáciami a rozhodovanie,
organizovanie, manažérske informačné systémy, personalistika, vedenie a motivovanie ľudí, kontrolovanie a
evaluácia. Väzby a spätné väzby medzi top-, middle- a operational manažmentom, resp. medzi mikro- a
makroriadením. Manažment ľudských zdrojov, knowledge management, inovačný a projektový manažment.
Tvorba, rozbeh a riadenie založených fiktívnych firiem, tímová kreatívna práca (teaming).
Sylabus:
1. Identifikácia manažmentu. Rozdiely medzi automatickým/automatizovaným riadením a manažmentom.
Základy teórie a praxe celosvetového manažmentu. Subjekt a objekt manažmentu. Ciele manažmentu,
riadenie podľa cieľov (MBO). Procesný manažment. Systém manažmentu a manažérske funkcie. Poznatkový
manažment CS.
2. Genéza manažmentu. Hlavné koncepcie západného manažmentu. Klasická teória, behavioristická teória,
systémové, moderné, pragmatické a súčasné koncepcie rozvoja manažmentu. Americký, japonský, európsky
manažment (euromanažment). Strategický manažment, vízia, misia, stratégia,európska integrácia a
globalizácia.
3. Informácie, informačné systémy, manažérsky informačný systém (MIS). Internet a intranet v manažmente.
Rozhodovanie ako subfunkcia manažmentu – fázy, typológia, metódy. Výber alternatív a variánt. CS.
4. Plánovanie ako funkcia (subproces) manažmentu Druhy a typy plánov. Strategické, taktické a operatívne
plánovanie. Akčné plány. Tvorba podnikateľského plánu pre podmienky e-biznisu, e-commerce.
5. Organizovanie ako funkcia manažmentu. Procesné mapy a organizačný dizajn. Organizačné normy,
kompetencie, deľba práv, povinností, zodpovednosti. Vnútropodnikateľstvo (intrapreneuring). Centralizácia,
decentralizácia, subsidiarita v manažmente. Druhy/typy organizačných štruktúr. Učiaca sa organizácia.
Príklady.
6. Personalistika ako funkcia manažmentu. Manažment ľudských zdrojov. Personálny marketing. Personálny
lízing. Certifikácia personálu. E-personalistika. Výber ľudí, hodnotenie výkonnosti, oceňovanie, mzdy/platy
a odmeňovanie. Cieľové metódy odmeňovania. Edukácia manažérov i zamestnancov. Príklady a CS z praxe.
7. Vedenie, motivovanie a stimulovanie ako subfunkcie manažmentu. Vodcovstvo (leadership) a integrovaný
model vedenia ľudí. Etika a sociálna dimenzia manažmentu, vedenia ľudí. Komunikovanie a interkultúrna
komunikácia. Vedenie kreatívnej tímovej práce – nácvik na 11manažérskych tréningoch.
8. Kontrolovanie ako funkcia manažmentu. Systém a proces kontroly. Druhy/typy kontroly. Preventívna a
celková, systémová kontrola. Kontrola a hodnotenie (evaluácia) ľudí. Vzťah kontroly a controlingu. Kontrola
a manažment kvality (TQM). Certifikácia, ISO normy 9000:2000, ISO 14 000. CS a príklady z praxe.
9. Predvýrobné procesy a rozvojový manažment výroby (hlavnej činnosti). Výchova a vzdelávanie, e-learning,
výskum, vývoj, technologický rozvoj, príprava výroby. Horizontálny manažment, manažment inovácií,
manažment zmien (change management), projektový manažment. Prípadové štúdie z praxe (SR verzus EÚ).
10. Manažment povýrobných, komerčných a iných činností. e-commerce, využitie internetu a ostatných ICTtechnológií, hig-tech v predajných, resp. zabezpečovacích, logistických, ostatných subprocesoch. CS a
príklady.
11. Stredný a operatívny (vnútrofiremný) manažment. Zložky, postupy, ostatné hodnotové metódy, nástroje
rozvíjania vnútropodnikateľstva. Normy, kalkulácie, rozpočty, ceny. Prípadové štúdie. Baťov systém
riadenia.
12. Lídri a manažéri - rozdiely. Model a charakteristické atribúty euromanažérov. Manažéri na strednom a
operačnom stupni riadenia – supervízori, majstri, tímlídri. Prípadové štúdie a príbehy z praxe (SR, EÚ, svet).
Nadväznosti:
Predmet nadväzuje na predmet Ekonómia a potom na Marketing a Manažment predvýrobných etáp.
Podmienky pre absolvovanie:
Získanie zápočtu - vypracovanie 11 úloh na manažérskych tréningoch a obhajoba finálneho projektu - 50 bodov.
Záverečná skúška (test) - 50 bodov.
Literatúra:
1. Koontz,H.-Weihrich,H.: Management. 10. vyd. Praha, Victoria Publishing 1993.
2. Majtán, M. a kol.: Manažment. Bratislava, Sprint 2003.
3. Sedlák,M.: Manažment. Bratislava, Iura edition, 2001.
4. Bláha, J. - Dytrt, Z.: Manažérska etika. Praha, Management Press 2003.
5. Jemala,Ľ.: Podnikové hospodárstvo a manažment. Vydav. STU, Bratislava, 2000.
6. Jemala,Ľ.: Stratégia a systém manažmentu predvýrobných procesov. Výzva pre lídrov a manažérov učiacich
sa organizácií i štátu po roku 2000. Bratislava 1998.
7. Rosenau, M.D.: Řízení projketú. Praha, Computer Press 2000.
8. Tondr, L.: Podnikáme s internetem. Praha, Computer Press 2002.
Učiteľ:
Doc. Ing. Ľubomír JEMALA, PhD.
Download

Manažment 04.pdf