1
Príhovor rektora
Cives academici Paneurópskej vysokej školy,
akademický rok 2014/2015 je dobrou príležitosťou k tomu,
aby sme si povedali kde sa nachádzame a kde smerujeme
(„locus standi, audaces fortuna iuvat“). Aj v tomto akademickom roku budeme pokračovať v začatých významných
podujatiach z minulého roka spojených s prvým okrúhlym
jubileom vzniku našej školy. Rok 2014 je spojený s desiatym
výročím založenia našej alma mater. Nie je len rokom osláv,
ale aj náročnej práce pri finalizovaní podkladov pre komplexnú akreditáciu, ktorá sa uskutoční v prvej polovici roku
2015. Našou úlohou bude potvrdiť doterajšiu mimoriadne
úspešnú pozíciu Paneurópskej vysokej školy medzi slovenskými vysokými školami, a tiež dosiahnuť jej zaradenie medzi vysoké školy univerzitného typu.
Paneurópska vysoká škola disponuje výnimočnými predpokladmi pre ďalšie budovanie a rozvoj
úspešnej a modernej vysokej školy 21. storočia, ktorá sa odlišuje od klasických vysokých škôl.
Popri oslavách desaťročného úspešného založenia a pôsobenia Paneurópskej vysokej školy, sme
predložili akademickej obci a širokej verejnosti našu novú víziu a nové smerovanie.
Dlhodobý zámer Paneurópskej vysokej školy patrí k najambicióznejším plánom v rámci vysokého školstva na Slovensku. Jeho hlavným cieľom je vybudovať prvú súkromnú univerzitu
s excelentným výskumom a prípravou vedcov s celosvetovou pôsobnosťou. Rovnaký cieľ má aj
naša vzdelávacia činnosť, ktorou je príprava absolventov vysokoškolského štúdia v rámci odborov,
ktoré sú svojim obsahom jedinečné nielen na Slovensku. Dlhodobý zámer Paneurópskej vysokej
školy na obdobie rokov 2014 až 2019 si kladie aj ďalšie úlohy, ktoré sú pred nami aj v rámci
medzinárodných vzťahov, transferu poznatkov a spolupráce so súkromným a verejným sektorom.
Všetky naše fakulty – Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta
informatiky a Fakulta psychológie – musia vo svojich študijných programoch a vedeckých projektoch vytvoriť synergický efekt. Poskytované študijné pro¬gramy zohľadňujú požiadavky rozvoja
modernej demokratickej spoločnosti jej európsky rozmer a musia spĺňať nové nároky, ktoré sú
kladené na profil absolventa našej školy. Bude záležať od každého z nás - učiteľa, zamestnanca
školy a študenta, či tento zámer naša vysoká škola dosiahne.
Prvým predpokladom je osobnostný rozmer našich pedagógov. Sú to významné autority, ktoré
vynikajú vo svojich odboroch, prezentujú sa vedeckou prácou a túto následne premietajú do
svojich prednášok, seminárov a hlavne učebníc. Práve vlastné učebnice sú naším veľkým bonusom v porovnaní s inými vysokými školami. Okruh učiteľov pôsobiacich na PEVŠ prekračuje
hranice Slovenska. Každý tretí profesor je zo zahraničia, a to najmä z Českej republiky, Rakúska, Spolkovej republiky Nemecka, ale napríklad aj z USA, Ruska, či Macaa alebo Hong Kongu.
Prirodzeným dôsledkom tohto vývoja je otvorenie magisterského štúdia v anglickom jazyku na
Fakulte ekonómie a podnikania, ktoré je prepojením najmä medzinárodného podnikania a medzinárodného práva. Fakulty informatiky a psychológie, ktoré začínajú tiež výučbu anglického jazyka v tomto akademickom roku. Dôležitým pilierom PEVŠ sú výborní študenti. O ich kvalitách
4
nerozhodujú len študijné výsledky, ale aj ich prepojenie s praxou, osobitne s pôsobením v zahraničí
a uplatnením sa v praxi.
V súčasnosti má naša vysoká škola uzatvorených vyše sto zmlúv so zahraničnými univerzitami prakticky z celej Európy, Severnej a Južnej Ameriky a Ázie. V rámci programu Erasmus plus
bude pôsobiť v tomto akademickom roku 80 našich študentov na zahraničných vysokých školách.
V rámci bilaterálnych partnerstiev vycestuje do zahraničia ďalších 10 študentov a na pôde našej
školy privítame v tomto akademickom roku 30 študentov z partnerských univerzít. Veríme, že
študenti využijú aj ďalšie príležitosti na základe bilaterálnych vzťahov PEVŠ. Takto sa rozvíja spolupráca so City University of Hong Kong, na ktorej už prví študenti absolvovali výskumný pobyt,
resp. zúčastnili sa na projektoch renomovaných svetových súťaží. V trende strategických partnerstiev v rýchlo sa rozvíjajúcich (aj v mimoeurópskych) krajinách sveta (Rusko, Čína, India, Brazília,
Turecko) plánujeme ďalej túto spoluprácu rozvíjať.
V akademickom roku 2014/2015 bude pokračovať na našej škole projekt Univerzity tretieho
veku na dvoch fakultách – Fakulte práva a Fakulte psychológie. Naďalej rastúci záujem o toto
štúdium dokazuje že projekt celoživotného vzdelávania sa stretol s pozitívnou odozvou širokej
verejnosti, k čomu určite prispel aj fakt, že PEVŠ je členom Asociácie Univerzít tretieho veku na
Slovensku.
Škola má nadštandartné materiálne a technické vybavenie. Okrem centrálnej budovy na
Tomášikovej ulici (v sídle rektorátu a Fakulty práva, ktorú už pozná aj široká verejnosť) pôsobíme
aj na Tematínskej ulici (Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta psychológie
Fakuta informatiky) a na Nevädzovej ulici (Mediálne centrum Fakulty masmédií), kde sú multimediálne štúdiá zariadené špičkovou technikou.
Paneurópska vysoká škola ponúka okrem kvalitného vzdelania pre študentov bohaté športové
zázemie. Jeho primárnym nositeľom je Vysokoškolský športový klub Paneurópa a študenti
-športovci vďaka svojim úspechom výborne reprezentujú PEVŠ doma i v zahraničí. Medzi ďalšie
mimoškolské aktivity patrí školský magazín LIKE, ktorý získal prestížne ocenenie Štúrovo pero
a je najlepším vysokoškolským periodikom na Slovensku. Škola má aj vlastnú internetovú televíziu
a vďaka aktivitám Študentského klubu majú študenti možnosť diskutovať s odborníkmi z praxe,
politikmi a inými osobnosťami. K podpore umenia patria na PEVŠ dve galérie. Na Tomášikovej ulici
v Galérii Silencium sú pravidelné výstavy obrazov a na Tematínskej ulici v Galérii K. Kállaya si môžu
študenti pozrieť kvalitné umelecké a spravodajské fotografie.
Želám našim študentom, aby využili všetky ponúkané možnosti, ktoré majú na tejto škole. Prajem im veľa elánu a chuti do štúdia a aby sa v záujme svojom, v záujme školy a v záujme verejného
dobra stali špičkovými odborníkmi.
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
rektor PEVŠ
5
Akademickí funkcionári Paneurópskej vysokej školy
Rektor
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Prorektor pre vzdelávanie
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Prorektorka pre výskum, vedu
a grantovú politiku
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
Adresa
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Tel.: +421 248208-803
e-mail: [email protected]
Fakulta ekonómie a podnikania
Dekanka
prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.
Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy - poverený
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Prodekanka pre štúdium
Ing. Soňa Supeková, PhD.
Adresa
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Tel.:+421 2 68203-606
e-mail: [email protected]
Fakulty Paneurópskej vysokej školy
Fakulta masmédií
Fakulta práva
Dekan
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
Prodekan pre bakalárske štúdium a zahraničné vzťahy
doc. PhDr. JUDr. Peter Potasch, PhD.
Prodekan pre magisterské štúdium, doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
Prodekan pre vedu a rozvoj
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Prodekan pre študijné programy uskutočňované v Českej republike
doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M, MBA.
Adresa
Fakulta práva PEVŠ
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Tel.: +421 248208-830
Fax: +421 248208-839
e-mail: [email protected]
6
Dekan
prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.
Prodekanka pre bakalárske štúdium
PhDr. Ekaterina Borisova, PhD.
Prodekan pre magisterské štúdium
PhDr. Richard Keklak, PhD.
Prodekan pre vedu a výskum
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Prodekanka pre vonkajšie vzťahy
PhDr. Mária Macková, PhD.
Adresa
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Tel.: +421 268203-612
e-mail: [email protected]
7
Fakulta informatiky
Dekan
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy
prof. Ing. Igor Lvovich, DrSc.
Prodekan pre pedagogickú činnosť
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
Adresa
Fakulta informatiky PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Tel.: +421 268203-639
e-mail: dekanat.fi@ paneurouni.com
Fakulta psychológie
Dekan
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
Prodekanka pre pedagogickú činnosť
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť,
doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
Adresa
Fakulta psychológie
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Tel.: +421 268203-682
e-mail: [email protected]
8
Akademický senát PEVŠ
Predseda
prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
Podpredseda
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Tajomníčka
JUDr. Daniela Čierna
Členovia
Mgr. Veronika Boleková
Mgr. Jozef Caban
Roman Doležal
PhDr. Beáta Dvorská, PhD.
Dávid Fico
Mgr. Katarína Hlavandová
PhDr. Zora Hudíkova, PhD.
Mgr. Zuzana Ihnátová, PhD.
Ing. Monika Kurtová
Ing. Radka Sabová
PeaDr. Jana Sádovská, PhD.
doc. RNDr. František Schindler, PhD.
prof. RNDr. Beáta Stehlíkova, CSc.
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
Michal Válek
9
Vedecká rada PEVŠ
Paneurópska vysoká škola, n.o.
Predseda
prof . JUDr. Ján Svák, DrSc.
Riaditeľ
PhDr. Emil Pejko
Tel.: +421 248208-805
e-mail: [email protected]
Adresa
Paneurópska vysoká škola n.o.
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Ekonomické oddelenie
Ing. Zdenka Ťahúnová
Tel.: +421 248208-806
e-mail: [email protected]
Fax: +421 248208-870
e-mail: [email protected]
Interní členovia
PhDr. Ekaterina Borisova, PhD.
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.
prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
prof. JUDr. Dalibor Jílek, DrSc.
doc. Ing. Jitka Kloudová, PhD.
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
RNDr. Ján Lacko, PhD.
prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
prof. Alexander Rubinsteyn
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
doc. JUDr., PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
prof. Ing. Eduard Urban, PhD.
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
prof. Igor Yakovlevich Lvovich
Externí členovia
prof. h. c. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Viktor Porada, DrSc.
Čestní členovia
JUDr. Ján Čarnogurský
prof. Dr. Vasily Lipitskiy DrSc.
univ. prof. Dr. Bea Verschraegen, LL.M, E.M.M.
10
Ing. Marcel Hofer
Tel.: +421 248208-841
e-mail: [email protected]
Margita Sikhartová
Tel.: +421 248208-858
e-mail: [email protected]
Veronika Hanzlíková
Tel.: +421 248208-842
e-mail: veronika.hanzlíková@paneurouni.com
Ing. Katarina Melicherová
Tel.: +421 248208-808
[email protected]
Lucia Filípková
Tel.: +421 248208-870
e-mail: [email protected]
Pracoviská Paneurópskej vysokej školy
Asistentky rektora
Mgr. Janka Adamčíková
Bc. Janka Pečenadská
Tel.: +421 905 741 097
+421 248208-803
Fax: +421 248208-829
e-mail: [email protected]
Adresa
Paneurópska vysoká škola
Rektorát
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
11
Kvestor
Odbor riadenia financií
RNDr. Michal Mutňanský
Tel.: +421 248208-811
e-mail: [email protected]
Odbor medzinárodných vzťahov
Riaditeľ: JUDr. Slavomír Rudenko, PhD.
Tel.: +421 248208-807
e-mail: [email protected]
Odbor koordinačno-metodickej,
personálnej a kontrolnej činnosti
Riaditeľka: JUDr. Valéria Koscurová
Tel.: +421 917 143 969
e-mail: [email protected]
Knižnica PEVŠ na Tomášikovej ul.
Informácie – Knižničné služby
Tel.: +421 248208-844
e-mail: [email protected]
http://www.paneurouni.com/kniznica
Riaditeľka
Mgr. Melánia Buchlová
Tel.: + 421 248208-810
e-mail: [email protected]
Evidencia publikačnej činnosti
PhDr. Alena Kovácsová
Tel.: +421 248208-859
e-mail: [email protected]
Personálne oddelenie
Ing. Emília Kubicová
Tel.: +421 248208-876
e-mail:[email protected]
Budovanie fondov - Akvizícia
Ing. Sandra Tarinová
Tel.: +421 248208-843
e-mail: [email protected]
Oddelenie registratúry
Ing. Ľudmila Tekulová
e-mail: [email protected]
Budovanie fondov
– Záverečné a kvalifikačné práce
PhDr. Gabriela Šebánová
Tel.: +421 248208-859
e-mail: [email protected]
Oddelenie finančného plánovania
Ing. Katarína Ďurjak
Tel.: +421 248208-811
e-mail: [email protected]
Odbor public relations
Riaditeľ: Mgr. Semen Lipitskiy
Tel.:+421 917872-045
e-mail: [email protected]
Oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou
Mgr. Katarína Hodorová
Tel.: +421 917616-737
e-mail: [email protected]
Mgr. Helena Polákova, PhD.
Tel.:+421 917341-742
e-mail: [email protected]
Oddelenie metodickej a aplikačnej podpory
informačných systémov - Technická podpora
Ing. Vladimir Trenčanský
e-mail: [email protected]
Tel.:+421 907983-850
Oddelenie metodickej a aplikačnej podpory
informačných systémov - UIS
Bc. Peter Roman
e-mail: [email protected]
Tel.:+421 905885-751
12
Adresa
Knižnica PEVŠ
Tomášikova 20
821 02 Bratislava 2
Knižnica PEVŠ na Tematínskej ul.
Informácie – Knižničné služby
Tel.: +421 268203-635
e-mail: [email protected]
http://www.paneurouni.com/kniznica
Adresa
Knižnica PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Knižnično-Informačné služby
Mgr. Zuzana Sýkorová
Tel.: +421 268203-635
e-mail: [email protected]
Evidencia publikačnej činnosti
Mgr. Jana Galbavá
Tel.: +421 268203-602
e-mail: [email protected]
Budovanie fondov - Katalogizácia
Mgr. Daniela Dranačková
Tel.: +421 268203-602
e-mail: [email protected]
13
Príhovor
Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia,
ešte nedozneli fanfáry slávnostných promócií zo záveru uplynulého akademického roka, pri ktorých bolo k 3. júlu 2014
(2013/2014) promovaných 319 bakalárov práva a 398
magistrov práva, 256 doktorov práva a 15 absolventov
doktorandského štúdia, ktorým bol udelený titul „philosophiae doctor“ – PhD. a začíname nový akademický rok
2014/2015.
V tejto súvislosti mi dovoľte pozdraviť Vás všetkých pri
príležitosti nového akademického roka v mene svojom
i v mene ďalších spolupracovníkov vedenia Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Osobitne vítam v radoch študentov
našej školy poslucháčov I. ročníka dennej i externej formy Bc. štúdia, ktorí po úspešnom zvládnutí
prijímacích pohovorov začínajú náročné štúdium práva. Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy
je prvou súkromnou vysokou školou na Slovensku, ktorá získala oprávnenie uskutočňovať bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy. Hoci súkromné vysoké školy nemajú v Slovenskej republike dlhú tradíciu, usilujeme sa tento stav zmeniť a na Fakulte práva PEVŠ zastávame
názor, že sa nám za relatívne krátku dobu existencie podarilo dosiahnuť postavenie štandardnej vysokej školy. Získali sme akreditácie bakalárskeho študijného programu, magisterského študijného
programu a štyroch doktorandských študijných programov. V roku 2010 fakulta získala aj posledný
stupeň akreditácie, ktoré môže vysoká škola dosiahnuť, a to akreditáciu uskutočňovať habilitačné
konanie a konanie na vymenúvanie profesorov.
Za ďalší úspech možno považovať aj udelenie Európskej univerzitnej charty (EUC), ktorá bola
našej vysokej škole oficiálne udelená vo februári 2006. EUC dáva možnosť oprávneným vysokým
školám podieľať sa na akademických programoch Európskej únie – najmä realizovať výmenné
pobyty študentov a pedagógov v rámci programu Erasmus+. Študenti našej fakulty však majú
možnosť študovať v zahraničí aj mimo rámca projektu Erasmus+, a to napr. na prestížnej Právnickej fakulte Štátnej univerzity v Sankt Peterburgu (v Ruskej federácii), príp. na Právnickej fakulte
Iustinianus Primus Štátnej univerzity sv. Cyrila a Metoda v Macedónsku, a to na základe osobitnej
bilaterálnej dohody medzi menovanými inštitúciami a FP PEVŠ.V roku 2013/2014 sa zahraničná
spolupráca našej fakulty rozvíjala ďalej a na základe aktuálneho memoranda o spolupráci budú
môcť naši študenti študovať medzinárodné environmentálne právo napr. na St. John International
University – univerzite s americkou akreditáciou, ktorá pôsobí aj v Turíne, Taliansku.
V akademickom roku 2014/2015 bude v rámci projektu Erasmus+ viac ako 40 študentov Fakulty
práva PEVŠ študovať na viac ako 20-tich európskych univerzitách – napr. v Nemecku, Fínsku, na Islande, vo Francúzsku, v Taliansku, Španielsku, Grécku, Slovinsku, Maďarsku, Rakúsku
a ďalších európskych krajinách. Ako dekana ma tiež mimoriadne teší fakt, že rastúcu tendenciu
majú aj počty študentov prichádzajúcich na našu fakultu so zahraničia s cieľom získať kvalitné
vzdelanie – napr. aj v rámci spomínaných výmenných programov.
Vznik Paneurópskej vysokej školy v podmienkach samostatnej Slovenskej republiky, a zároveň
v čase začlenenia Slovenskej republiky do Európskej únie vytvorili a naďalej dotvárajú optimálne
14
predpoklady pre budovanie a rozvoj modernej vysokej školy 21. storočia, ktorá sa odlišuje od
klasických vysokých škôl. Z tohto pohľadu možno zdôrazniť, že nami poskytované študijné programy zohľadňujú požiadavky rozvoja modernej demokratickej spoločnosti, jej európsky rozmer
a nové požiadavky na profil absolventa práva. Hoci študijné programy smerujú k dosiahnutiu
univerzálneho a úplného právnického vzdelania, osobitný dôraz študijných programov je kladený
na špecializáciu v oblasti medzinárodného a európskeho práva. Fakulta tieto študijné programy
pripravuje v spolupráci so zahraničnými univerzitami, pričom vo vzdelávacom procese, okrem
domácich profesorov a odborníkov z praxe, pôsobia aj profesori zo zahraničných renomovaných
univerzít.
Medzi rozhodujúce zámery Fakulty práva patrí napĺňanie jej poslania plnohodnotne pôsobiť
v oblasti právneho vzdelávania a poznania ako štandardná vysoká škola s cieľom sústavného
intelektuálneho rozvoja a ďalšieho rozširovania vedomostnej škály krokmi rozširovania ponuky
akreditovaných študijných odborov.
Prostriedkom napĺňania vytýčených zámerov a cieľov je poskytovanie kvalitných študijných programov vysokoškolského štúdia s adekvátnou odbornou prípravou, zabezpečovanou aj mnohými
spolupracujúcimi domácimi a zahraničnými zmluvnými partnermi. Fakulta práva Paneurópskej
vysokej školy privítala na svojej pôde v akademickom roku 2013/2014 množstvo významných
prednášajúcich z domova aj zo zahraničia, čo jednoznačne viedlo nielen k ďalšiemu rastu jej kreditu u odbornej verejnosti, ale aj k rozvoju poznatkov a vedomostí našich študentov.
Som rád, že aj v akademickom roku 2013/2014 pokračoval na našej fakulte projekt Univerzity
tretieho veku, čo viedlo k tomu, že na chodbách našej fakulty neraz medzi sebou komunikujú aj
zástupcovia troch generácií, čo svedčí o podpore diverzity v rámci Fakulty práva PEVŠ. Je zrejmé,
že projekt celoživotného vzdelávania sa stretol s pozitívnou odozvou širokej verejnosti, k čomu
určite prispela aj skutočnosť, že Paneurópska vysoká škola je členom Asociácie Univerzít tretieho veku na Slovensku.
Som rád, že aj vedecké aktivity našej inštitúcie prekračujú jej múry, o čom svedčí aj to, že Agentúra
na podporu výskumu a vývoja (ako rozpočtová organizácia napojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky) - priznala v roku 2013 našej fakulte granty (finančnú podporu) na riešenie dvoch
výskumných projektov/úloh, ktoré sa riešili práve aj v uplynulom akademickom roku 2013/2014.
Nesporným úspechom a prejavom vedeckej kredibility FP PEVŠ je aj skutočnosť, že v minulom
akademickom roku sa na fakulte uskutočnilo niekoľko habilitačných konaní a vymenúvacie konanie za profesora.
Neodmysliteľnou súčasťou štúdia na Fakulte práva je však aj študentský život, ktorý organizujú
predovšetkým študentské organizácie Študentský klub a ELSA Paneurópa v spolupráci s vedením
fakulty, pričom aj o týchto aktivitách Vám prezradí viac sprievodca, ktorého práve držíte v rukách.
Na záver mi dovoľte zaželať všetkým študentom, pedagógom a ostaným pracovníkom školy veľa
zdravia, tvorivých a študijných úspechov, spokojnosti s dosiahnutými výsledkami v novom akademickom roku 2014/2015 a ukončiť tento príhovor slovami „Per aspera ad astra“ (Cez prekážky
ku hviezdam). Nech je táto myšlienka mottom činnosti nás všetkých počas celého akademického
roka 2014/2015.
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
dekan
15
Funkcionári fakulty
Dekan
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
Tel.: +421 248208-827
e-mail: [email protected]
Sekretariát dekana
Ing. Jana Dugasová
Tel.: +421 248208-816
Fax: +421 248208-839
e-mail: [email protected]
Prodekan pre bakalárske štúdium
a zahraničné vzťahy
doc. PhDr. JUDr. Peter Potasch, PhD.
Tel.: +421 2 48208-817
e-mail: [email protected]
Prodekan pre magisterské štúdium, doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
Tel.: +421 248208-856
e-mail: [email protected]
Prodekan pre vedu a rozvoj
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
tel.: +421 248208-828
e-mail: [email protected]
Prodekan pre študijné programy
uskutočňované v Českej republike
doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M, MBA.
Tel.: +420 220515-511
e-mail: [email protected]
Tajomník fakulty
Ing. Brigita Gieserová
Tel.: +421 248208-830
e-mail: [email protected]
Pracoviská fakulty
Adresa
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Tel: +421 248208-830,
Fax: +421 248208-839
e-mail: [email protected]
http://www.paneurouni.com
Študijné oddelenie
Vedúca študijného oddelenia
Bc. Mgr. Jana Záhorčáková
Tel.: +421 248208-836
e-mail: [email protected]
Študijný referát
Jana Naďovičová - referentka pre bakalárske
štúdium
Tel.: +421 248208-822
e-mail: [email protected]
Mgr. Jana Janíková - referentka
pre magisterské štúdium
Tel.: +421 248208-824
e-mail: [email protected]
Adresa
Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Fax: +421 248208-823
e-mail:
[email protected]
Úradné hodiny pre študentov
Pondelok 09,00 – 12,00 hod. 14,30 - 16,00 hod.
Utorok 09,00 – 12,00 hod.
Streda
09,00 – 12,00 hod.
Štvrtok 09,00 – 12,00 hod.
14,30 – 18,00 hod.
Piatok 09,00 – 11,00 hod.
Mgr. Boris Bizov - referent pre doktorandské
štúdium a rigorózne konanie; referent pre
celoživotné vzdelávanie, koordinátor pre
prácu so zdravotne postihnutými študentmi
Tel.: +421 248208-823
e-mail: [email protected]
Knižnica
Informácie - knižničné služby
Tel.: +421 248208-844
e-mail: [email protected]
http://www.paneurouni.com/kniznica
Adresa
Knižnica PEVŠ
Tomášikova 20
821 02 Bratislava 2
Riaditeľka
Mgr. Melánia Buchlová
Adresa: Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Tel.: + 421 248208-810
e-mail: [email protected]
Evidencia publikačnej činnosti
PhDr. Alena Kovácsová
Tel.: +421 248208-888, +421 248208-859
e-mail: [email protected]
Budovanie fondov - Akvizícia
Ing. Sandra Tarinová
Tel.: +421 248208-843
e-mail: [email protected]
16
Knižničné fondy
– Záverečné a kvalifikačné práce
PhDr. Gabriela Šebánová
Tel.: +421 248208-859
e-mail: [email protected]
17
Výskumné kriminologické
centrum
Riaditeľ: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Tel.: +421 248208-828
Fax: +421 248208-823
e-mail: [email protected]
PhDr. et JUDr. Libor Klimek, PhD.
tel.: +421 248208-874
e-mail: [email protected]
Oddelenie vedy
JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD.
tel.: +421 248208-875
e-mail: [email protected]
Mgr. Daniela Košecká, PhD.
Tel.: +421 248208-874
e-mail: [email protected]
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
Vedúci oddelenia teórie práva
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
Vedúci oddelenia dejín štátu a práva prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Vedúci oddelenia rímskeho práva
a cirkevného práva
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Vedúca oddelenia sociálnych
a ekonomických vied
doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.
Vedúca oddelenia právnej komunikácie
v cudzích jazykoch
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Tajomník ústavu
JUDr. Pavol Judiak, PhD.
e-mail: [email protected]
Tel.: +421 248208-840
Vedúci oddelenia trestného práva,
kriminalistiky a kriminológie
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
18
Vedúci ústavu Tajomníčka ústavu
prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
JUDr. Veronika Skorková, PhD.
Tel.: +421 248208-834
Vedúci oddelenia obchodného práva
e-mail: [email protected]
prof. JUDr. Jozef Králik, CSc.
Sekretariát ústavu
Vedúci oddelenia pracovného práva a práva
Mgr. Gabriela Štefániková, PhD.
sociálneho zabezpečenia
+421 248208-813
Mgr. Zuzana Štefanková, PhD., LL.M
e-mail:[email protected]
Miestnosti
2.39 (sekretariát ústavu, Pracovné právo,
Právo sociálneho zabezpečenia)
2.41 (Obchodné právo)
2.43 (vedúci ústavu, tajomníčka ústavu,
Občianske právo)
Sekretariát ústavu
JUDr. Daniela Čierna
Tel.: +421 248208-809
e-mail: [email protected]
Miestnosti
2.14 (sociálne a ekonomické disciplíny)
2.15 (sociálne a ekonomické disciplíny)
2.16 (cudzie jazyky)
2.18 (tajomník ústavu, sekretariát ústavu,
Rímske právo, Cirkevné právo)
2.19 (vedúci ústavu, Rímske právo, Cirkevné
právo)
2.20 (Dejiny štátu a práva)
2.21 (Teória práva, Svetové právne systémy)
Ústav medzinárodného a európskeho práva
Vedúci ústavu doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Vedúci oddelenia medzinárodného práva
verejného a medzinárodných vzťahov
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Vedúci oddelenia medzinárodného
a európskeho práva
doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA
Ústav verejného práva
Vedúci ústavu
doc. JUDr. Peter Polák, PhD.
Vedúci oddelenia správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia:
JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.
Miestnosti
2.29 (Trestné právo)
2.30 (sekretariát ústavu, Trestné právo)
2.31 (tajomníčka ústavu)
2.33 (vedúci ústavu, Ústavné právo,
Politológia)
2.35 (Finančné právo)
2.37 (Správne právo, Právo životného
prostredia)
Ústav súkromného práva
Ústavy Fakulty práva
Vedúci ústavu
doc. JUDr. Július Kováč, CSc.
Vedúci oddelenia ústavného práva a
štátovedy
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Tajomníčka ústavu
JUDr. Danka Knápková, PhD.
Tel.: +421 248208-812
e-mail: [email protected]
Sekretariát ústavu
Otília Polakovičová
Tel.: +421 248208-818
e-mail: [email protected]
Tajomník ústavu
JUDr. Andrej Karpat, PhD.
Tel.: +421 248208-814
e-mail: [email protected]
Sekretariát ústavu
Soňa Tomanová
Tel.: +421 248208-845
e-mail: [email protected]
Miestnosti
2.23 (tajomník ústavu)
2.25 (Medzinárodné právo verejné,
medzinárodné vzťahy)
2.27 (sekretariát ústavu, Európske právo)
2.28 (vedúci ústavu, Európske právo,
Medzinárodné právo súkromné)
19
Pracovisko Žilina
Pracovisko Praha
Paneurópska vysoká škola
Oravská cesta 11
010 01 Žilina
Tel.: +421 417235-315,
Mob.: +421 911056-256,
e-mail: [email protected]
Panevropská vysoká škola
pracoviště Praha
Wuchterlova 523/5
160 00 Praha 6
Tel.: +420 220515-510
e-mail: [email protected]
http://www.pevs.cz
Pracovisko Brno
Pracovisko Ostrava
Panevropská vysoká škola
pracoviště Brno
Táborská 185
615 00 Brno
Tel.: +420 542210-035
e-mail: [email protected]
http://www.pevs.cz
Panevropská vysoká škola
pracoviště Ostrava
Matrosovova 833/14
709 00 Ostrava
Tel.: +420 596635-387
e-mail: [email protected]
http://www.pevs.cz
Profil fakulty
Paneurópska vysoká škola pôsobí na území Slovenskej republiky na základe štátneho súhlasu
udeleného Uznesením vlády SR č.725/2004 dňa 14. júla 2004, ktorý bol udelený Bratislavskej
vysokej škole práva. Dňa 23. júna 2010 Vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 411/2010
schválila zmenu názvu vysokej školy Bratislavská vysoká škola práva na Paneurópska vysoká škola.
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy (ďalej aj ako „fakulta“ alebo „FP“) je dĺžkou svojej existencie najstaršou a prvou z existujúcich fakúlt vysokej školy pôsobiacou od samotného
vzniku vysokej školy. V prvom roku existencie školy (2004/2005) bola zároveň jej jedinou fakultou
a s vysokou školou splývala v jednom organizačnom celku. Ako samostatná organizačná zložka
bola fakulta zriadená v súvislosti s akreditáciou ďalších študijných odborov v rámci vysokej školy,
čo viedlo k založeniu nových fakúlt - Fakulty ekonómie a podnikania v júli 2005, Fakulty masmédií
v roku 2007, Fakulty informatiky v roku 2008 a Fakulty psychológie v roku 2011.
Medzi rozhodujúce ciele Fakulty práva patrí jej poslanie pôsobiť ako štandardná vysoká škola
v oblasti právneho poznania, ako aj rozvíjať a rozširovať ponuku ďalších akreditovaných študijných
odborov. Prostriedkom napĺňania tohto cieľa je poskytovanie kvalitných študijných programov
vysokoškolského štúdia a adekvátna odborná príprava absolventov týchto študijných programov
nielen na tradičné právnické povolania.
Výučba na fakulte sa uskutočňuje bilingválne, resp. multilingválne s akcentom na anglický jazyk, simultánne tlmočenie prednášok do slovenského jazyka zabezpečuje škola iba v I. a II. ročníku
bakalárskeho štúdia. K profilácii absolventa, konkurencieschopného v rámci členských štátov EÚ,
má prispieť získanie prehĺbených znalostí európskeho a medzinárodného práva. Umožňuje to trvalý
kontakt s profesormi právnických fakúlt z členských štátov EÚ, ako aj možnosť absolvovať časť štúdia
na zahraničných právnických fakultách prostredníctvom využívania programov akademických mobilít.
Profil študijných programov
Študijné programy smerujú k dosiahnutiu univerzálneho a úplného právnického vzdelania, osobitný dôraz študijných programov je viazaný na špecializáciu v oblasti medzinárodného a európskeho
práva. Fakulta tieto študijné programy pripravuje v spolupráci so zahraničnými univerzitami, pričom vo
vzdelávacom procese okrem domácich vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe pôsobia
aj vysokoškolskí pedagógovia z renomovaných zahraničných univerzít.
Na základe priznaných práv je fakulta oprávnená:
• uskutočňovať bakalársky študijný program v študijnom odbore 3. 4. 1 právo (študijný program
prvého stupňa) a udeľovať jeho absolventom akademický titul “bakalár” (v skratke “Bc.”),
• uskutočňovať magisterský študijný program v študijnom odbore 3. 4. 1 právo (študijný program druhého stupňa) a udeľovať jeho absolventom akademický titul “magister” (v skratke
“Mgr.”),
• uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore 3. 4. 1
právo a po ich vykonaní udeľovať akademický titul “doktor práv” (v skratke “JUDr.”),
20
21
• uskutočňovať doktorandské študijné programy (študijné programy tretieho stupňa) a udeľovať
ich absolventom akademický titul “philosophiae doctor” (v skratke “PhD.”) v študijných odboroch:
• 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva,
• 3.4.7 Trestné právo,
• 3.4. 8 Medzinárodné právo,
• 3.4.11 Občianske právo.
Uplatnenie absolventa v praxi
Absolventi študijného odboru právo sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa tieto profesie:
1. stupeň (bakalárske štúdium):
Profil absolventa
Absolvent bakalárskeho študijného programu právo v študijnom odbore 3. 4. 1 Právo
(1.stupeň) dokáže vykonávať prípravné práce v rámci súdnictva a je schopný pracovať ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve. Absolvent má znalosti o dejinách štátu a práva,
rímskeho práva, ovláda problematiku mechanizmu štátnych orgánov, s osobitným zreteľom na
uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v štáte. Zároveň je spôsobilý vydávať individuálne správne akty v rámci rozhodovacej činnosti verejnej správy podľa správneho poriadku
a osobitných predpisov.
Absolvent magisterského študijného programu právo v študijnom odbore 3. 4. 1 Právo
(2.stupeň) dokáže vykonávať samostatne náročnejšie práce v oblasti štátnej správy a samosprávy,
je schopný pracovať ako čakateľ v justičnej sfére (advokácia, notárstvo a pod.). Absolvent odboru
má dobrý prehľad z histórie práva, teórie práva, legislatívnej činnosti, čo vytvára predpoklady pre
jeho pôsobenie v legislatívnom procese, či už v rámci Národnej rady SR, vlády SR, ako aj ústredných orgánov štátnej správy. Dokáže metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy
právnej praxe, ovláda poznatky a postupy pri poskytovaní právneho poradenstva.
Absolvent doktorandského študijného programu (3. stupeň) je spôsobilý vedecky pracovať.
Ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na aktuálne základné i osobitné problémy práva.
Je pripravený riešiť vedecké aj interdisciplinárne problémy. Absolvent je spôsobilý svojím osobným
vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj príslušného odvetvia práva v celonárodnom, čiastočne
i medzinárodnom meradle. Aplikuje získané poznatky v praxi so znalosťou výberu alternatívnych
riešení. Vedecký výskum orientuje na základné témy študijného odboru. Úrovňou svojich vedomostí
je spôsobilý plniť úlohy vysokoškolského učiteľa vedením seminárov a vybranými prednáškami.
22
• súdny tajomník,
• odborný referent – špecialista v štátnej správe,
• odborný referent – špecialista v územnej samospráve a vyššom územnom samosprávnom
celku.
2. stupeň (magisterské štúdium):
• justičný čakateľ,
• právny čakateľ prokuratúry,
• advokátsky koncipient,
• exekútorský koncipient,
• notársky koncipient,
• probačný a mediačný úradník,
• vyšší súdny úradník,
• asistent prokurátora,
• odborný pracovník pôsobiaci vo všetkých zložkách verejnej správy,
• odborný pracovník v podnikateľskej sfére (právne oddelenia obchodných spoločností –
banky, poisťovne, priemysel etc.),
• odborný pracovník v medzinárodných a európskych inštitúciách.
3. stupeň (doktorandské štúdium):
• vedecký pracovník
• vysokoškolský učiteľ
23
Štúdium – informácie o kreditovom systéme
Vybrané medzinárodné aktivity
Štúdium na fakulte sa realizuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 614/2002
Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 155/2013 Z. z. a ďalších všeobecne
záväzných právnych predpisov.
V súvislosti s medzinárodným zameraním fakulty a zameraním jej študijného programu na medzinárodné a európske právo patrí medzi rozhodujúce ciele vysokej školy medzinárodná spolupráca
s partnerskými univerzitami v zahraničí. Fakulta práva PEVŠ má od svojho založenia v roku 2004
tendenciu rozširovať medzinárodnú spoluprácu a kontakty so zahraničnými partnermi, a to nielen na
úrovni školy, ale aj jej jednotlivých fakúlt. Rozvoj a prehlbovanie zahraničnej spolupráce Fakulty práva
PEVŠ s fakultami zahraničných škôl a univerzít má niekoľko medzníkov.
Štúdium na fakulte je koncipované ako 3-ročné bakalárske (ukončené udelením akademického
titulu „bakalár“) a nadväzujúce 2-ročné magisterské štúdium (ukončené udelením akademického titulu
„magister“). Smeruje k dosiahnutiu univerzálneho a úplného právnického vzdelania, so zameraním
na medzinárodné a európske právo. Realizuje sa tak v dennej, ako aj v externej forme štúdia.
Štandardná dĺžka doktorandského štúdia je v dennej forme 3 roky a v externej forme 5 rokov.
Štúdium sa člení na ročníky a semestre. Študijný program rozlišuje 3 skupiny predmetov: povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Pre účely seminárnych cvičení sú študenti denného
štúdia rozdelení do seminárnych skupín. Študenti externej formy štúdia absolvujú jednotlivé predmety študijného programu blokovou formou výučby, ktorá sa spravidla uskutočňuje raz v mesiaci, spravidla v dňoch streda, štvrtok, piatok a sobota. Jazykovú výučbu absolvujú v seminárnych
skupinách.
Štúdium na fakulte sa v plnom rozsahu realizuje v kreditovom systéme. Kreditový systém štúdia
umožňuje hodnotiť záťaž študenta spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu, podporuje mobilitu študentov (t.j. možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničnej univerzite) a poskytuje
študentovi možnosť podieľať sa na tvorbe svojho študijného programu. Štandardná záťaž študenta
za celý akademický rok je 60 kreditov („ECTS“), za semester 30 kreditov. Maximálny počet kreditov v
jednom akademickom roku by nemal prekročiť hodnotu 90 ECTS. Naopak, pre postup do vyššieho
ročníka štúdia je nevyhnutné, aby študent v príslušnom akademickom roku získal minimálne 40 kreditov. Kredity musí študent získať z predmetov v takej skladbe, ako to určuje študijný program. Celkový počet kreditov, ktorý je potrebný na riadne skončenie štúdia, predstavuje pre bakalárske štúdium
180 ECTS, pre magisterské štúdium 120 ECTS a pre doktorandské štúdium 180 ECTS.
Modelová situácia:
Pre splnenie podmienok kreditovej dotácie v rámci 1. ročníka Bc. si študent zapíše predmety nasledovne (porovnaj študijný program pre 1. ročník):
• 8 povinných predmetov (8x5= 40 ECTS),
Prvým z nich je predloženie žiadosti o udelenie Európskej univerzitnej charty (EUC), o ktorú
PEVŠ (vtedy ešte ako BVŠP – Bratislavská vysoká škola práva) zažiadala začiatkom novembra 2005.
ECU bola PEVŠ oficiálne udelená vo februári 2006. EUC dáva zúčastneným stranám možnosť podieľať
sa na akademických programoch Európskej únie. V súvislosti s uvedenými zámermi a možnosťami,
ktoré sa FP PEVŠ naskytli udelením EUC – došlo k budovaniu úzkej spolupráce PEVŠ so zahraničnými
vysokými školami a univerzitami v rámci programov ELPIS a ERASMUS.
Ťažiskovým programom zahraničnej spolupráce FP PEVŠ je spolupráca s vyše 30-timi fakultami partnerských univerzít z viac ako 20-tich krajín Európy zapojených do programu ELPIS I.
PEVŠ je členom v ELPIS I. od novembra 2005. Uvedený program sa zameriava na sprostredkovanie
pohľadu, upevnenie a rozšírenie znalostí právneho poriadku jednotlivých európskych krajín – rovnako
ako náhľadu na Európske právo ako celok.
Ďalším z podstatných krokov v rámci budovania a rozširovania zahraničných vzťahov FP PEVŠ je
uzatváranie bilaterálnych zmlúv s fakultami práva partnerských univerzít v zahraničí a zúčastňujúcich
sa na základnom akademickom programe ERASMUS. Zmluvy sa uzatvárajú medzi FP PEVŠ
a zahraničnými univerzitami v dvoch ťažiskových oblastiach – mobilita študentov (štúdium) a mobilita učiteľov.
Okrem študijnej mobility sa FP PEVŠ čoraz viac usiluje o presadzovanie tzv. praktickej mobility
študentov (stáž). Zmyslom tejto mobility je sprostredkovanie možnosti získania praktických skúseností
a znalostí našich poslucháčov v inštitúciách a súkromných spoločnostiach v zahraničí. Často využívanou
a vyhľadávanou formou Erasmus mobility je aj mobilita pedagógov, ktorá poskytuje našim pedagogickým pracovníkom príležitosť viesť tematicky úzko špecializované prednášky v zahraničí, priamo sa
zúčastňovať na procese výučby a tým sa aktívne zapájať do študijných programov hosťujúcich inštitúcií.
• 5 povinne voliteľných predmetov, napr. 3 v zimnom, 2 v letnom semestri (5x3 = 15 ECTS),
• na doplnenie do požadovaného počtu 60 ECTS pre akademický rok tri výberové predmety
(3x2 = 6 ECTS).
Študent získava kredity úspešným absolvovaním predmetu, spravidla zložením skúšky. K dispozícii má jeden riadny a jeden opravný termín (bez povinnosti úhrady skúšobného poplatku). Prípadné ďalšie dva opravné skúšobné termíny môže absolvovať v súlade so Študijným poriadkom
V prípade, ak študent neabsolvoval skúšku z povinného predmetu ani v skúšobných termínoch
skúšobného obdobia nasledujúceho semestra v príslušnom akademickom roku, musí si tento predmet zapísať znovu. Za predpokladu, že študent nebol úspešný na skúške z povinne voliteľného
predmetu, môže si predmet zapísať opätovne alebo vybrať si z ponuky povinne voliteľných predmetov
náhradný predmet. Štúdium takto zapísaného predmetu sa posudzuje ako štúdium predmetu opakovane zapísaného.
24
25
Courses (Subjects) in English and/or German
Every year, certain courses and subjects are offered to our incoming (foreign) students but also to
our „home“ students in foreign languages, mainly in English and German. Some of the courses
can be followed in a foreign language based on periodical individual meetings with the lecturer.
Please, contact the Erasmus Coordinator of the Faculty of Law of the Paneuropean University for
more information on the topic and in order to find out the current list of courses offered in English
and/or German.
Erasmus Coordinator:
Ing. Brigita Gieserova
Tomášikova 20
821 02 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421-2-4820-8830
Fax: +421-2-4820-8839
e-mail: [email protected]
Podmienky prijímania - I. stupeň vysokoškolskěho
štúdia – bakalárske štúdium
Všeobecné údaje o študijnom programe a prijímacom konaní
Akreditovaný študijný program: právo
Študijný odbor: 3.4.1 Právo
Stupeň štúdia: prvý – bakalárske štúdium
Forma štúdia: denné / externé
Udeľovaný titul: Bc.
Štandardná dĺžka štúdia v rokoch: 3 / 3
Termín podania prihlášky – I. termín: 28.02.2015
Termín podania prihlášky – II. termín: 30.04.2015
Termín podania prihlášky – III. termín: 15.08.2015
Termín prijímacej skúšky – I. termín: 13. – 14.04.2015
Termín prijímacej skúšky – II. termín: 15. – 19.06.2015
Termín prijímacej skúšky – III. termín: 03. – 04.09.2015
Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Dekan fakulty môže predĺžiť termín na podávanie prihlášok, resp. určiť ďalší termín na podávanie prihlášok na štúdium a realizovať na to nadväzujúce prijímacie konanie v súlade s týmito
podmienkami.
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na Fakulte práva PEVŠ, v dennej i externej forme štúdia, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného
vzdelania a úspešné zloženie prijímacej skúšky.
Cudzinci môžu byť prijatí na štúdium s podmienkou, preukážu znalosť slovenského jazyka
min. na úrovni B2; táto podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov, ktorí vykonali
maturitnú skúšku zo slovenského jazyka.
Prihláška musí obsahovať maturitné vysvedčenie (úradne overená fotokópia; ak uchádzači
maturujú v tom istom školskom roku ako vykonávajú prijímaciu skúšku, predložia maturitné
vysvedčenie najneskôr v deň prijímacej skúšky), životopis, vo formulári prihlášky uchádzač uvedie,
v ktorom jazyku (anglický/nemecký) bude skladať písomný test jazykovej kompetencie, a doklad o
zaplatení poplatku za podanie prihlášky.
Fakulta umožňuje podať namiesto e-prihlášky aj prihlášku v tlačenej forme - na formulári ŠEVT.
Variabilný symbol pri tlačenej forme prihlášky: rodné číslo uchádzača (bez lomítka).
26
27
A) PRIJÍMANIE NA ŠTÚDIUM NA I. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA
NA ZÁKLADE ABSOLVOVANIA PRIJÍMACÍCH POHOVOROV
Obsah prijímacej skúšky:
1. písomný test - preukazuje splnenie primeranej úrovne základných logických a
myšlienkových operácií. Maximálny možný počet dosiahnutých bodov - 350 b.;
2. písomný test jazykovej kompetencie (v anglickom alebo nemeckom jazyku).
Maximálny možný počet dosiahnutých bodov - 200 b.;
3. informatívny ústny pohovor s uchádzačom, zameraný na všeobecný prehľad v rozsahu
stredoškolského učiva v predmete náuka o spoločnosti, v moderných svetových a slovenských dejinách, prehľad o aktuálnom spoločenskom dianí.
Maximálny možný počet dosiahnutých bodov - 300 b. Ústny pohovor môže byť nahradený
písomnou prácou s rovnakým zameraním a rovnakou bodovou dotáciou ako má ústny pohovor.
Písomná práca sa skladá z 10 otázok, pričom za každú otázku môže uchádzač získať najviac 30
bodov.
Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu získaných bodov. O prijatí
na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej komisie v súlade s podmienkami ustanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacej skúšky bude uchádzač oboznámený
písomne. Zoznamy prijatých uchádzačov v dennej aj externej forme štúdia budú zverejnené na
webovej stránke fakulty, resp. cez interný univerzitný systém školy (UIS).
B) PRIJÍMANIE NA I. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA BEZ
ABSOLVOVANIA PRIJÍMACÍCH POHOVOROV
Dekan fakulty PEVŠ môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o prijatí uchádzača na
štúdium, ak sú súčasne splnené nasledujúce podmienky:
1. uchádzač získal prvostupňové alebo druhostupňové vzdelanie v študijnom odbore
príbuznom študijnému odboru „právo“ v Slovenskej republike alebo v inom členskom
štáte EU a
2. uchádzač v termíne určenom harmonogramom splní súčasne ostatné formálne podmienky –
najmä podanie prihlášky na štúdium v určenom termíne (vrátane všetkých príloh) a zaplatenie
poplatku za prijímacie konanie podľa tohto bodu vo výške 20 eur.
2. podanie prihlášky na vysokoškolské bakalárske štúdium (vrátane všetkých príloh) - prvý
stupeň v riadnom termíne učenom na podávanie prihlášok a o úhrada administratívneho poplatku vo výške 20 eur.
Uchádzač prijímaný na štúdium podľa tohto ustanovenia nie je povinný zúčastniť sa prijímacieho pohovoru.
D) PRIJÍMANIE NA ŠTÚDIUM NA ZÁKLADE ŽIADOSTI O PRESTUP
Dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy môže na štúdium prijať uchádzača, ktorý má
v čase podania žiadosti súčasne status riadneho študenta na inej fakulte práva (právnickej fakulte)
v Slovenskej republike alebo v členskom štáte Európskej únie.
Študent o prestup žiada v písomnej forme a v lehote určenej vnútornými predpismi fakulty/
školy.
Výška a úhrada školného:
Školné na akademický rok 2014/2015
V súlade s rozhodnutím správnej rady bude od akademického roku 2014/2015 školné stanovené pri zápise do 1. ročníka príslušného stupňa štúdia v študijných programoch akreditovaných
pre jednotlivé stupne vysokoškolského vzdelávania a jeho výška sa bude počas štandardnej dĺžky
príslušných stupňov štúdia zachovávať.
V prípade prestupu študent hradí výšku školného v danom stupni štúdia a ročníka, do ktorého sa pri prestupe
zapísal.
1.ročník príslušného stupňa štúdia
2.ročník príslušného stupňa štúdia
3.ročník príslušného stupňa štúdia
C) PRIJÍMANIE NA I. STUPEŇ VŠ ŠTÚDIA NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV
SÚŤAŽE O CENU DEKANA V PÍSANÍ ESEJÍ ALEBO NA ZÁKLADE INEJ
SÚŤAŽE VYHLÁSENEJ FAKULTOU PRÁVA ALEBO PANEURÓPSKOU
VYSOKOU ŠKOLOU
Dekan fakulty PEVŠ môže na bakalárske štúdium prijať uchádzača, ktorý sa v súlade so
štatútom príslušnej akademickej súťaže, umiestnil na 1., 2. a 3. mieste predmetnej súťaže.
Uchádzač, ktorý sa umiestnil na 1., 2. a 3. mieste predmetnej súťaže, musí súčasne spĺňať
nasledujúce podmienky:
1. získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a
28
Štúdium
bakalárske
denné
2 300,00 €
externé
2 300,00 €
denné
2 300,00 €
externé
2 300,00 €
denné
2 300,00 €
externé
2 300,00 €
Termín pre úhradu školného:
Skupina študentov
Termín pre úhradu
školného
Uchádzači, prijatí do 1. ročníka na bakalárske štúdium:
do 31.7.2014
Študenti vyšších ročníkov všetkých foriem štúdia:
do 15.8.2014
29
Presné informácie o výške poplatku spojeného so štúdiom:
• požadovaná výška školného
Podmienky prijímania - II. stupeň
vysokoškolskěho štúdia – magisterské štúdium
• variabilný symbol pre platbu
• číslo príslušného bankového účtu nájde študent v informačnom systému UIS v záložke
”Financovanie štúdia“ (Cesta: UIS - Osobní administratíva – Portál študenta – Financovanie
štúdia).
Pokiaľ nie je variabilný symbol (číslo študenta) uvedený správne, platba nie je identifikovateľná
a školné sa považuje za neuhradené. U študentov prijatých do 1. ročníka sa neuhradené školné
považuje za prejavenie nezáujmu o štúdium a miesto bude uvoľnené študentom z 2. kola prijímacích pohovorov. Poplatky za prevod znáša príkazca, v opačnom prípade sa strhnutý poplatok
berie ako nedoplatok školného.
Informácie o ďalších poplatkoch súvisiacich so štúdium so uverejnené na stránke
www.paneurouni.com.
Všeobecné údaje o študijnom programe a prijímacom konaní
Akreditovaný študijný program: právo
Študijný odbor: 3.4.1 Právo
Stupeň štúdia: druhý – magisterské štúdium
Forma štúdia: denné/externé
Udeľovaný titul: Mgr.
Štandardná dĺžka štúdia v rokoch: 2/2
Termín podania prihlášky: 30. 06.2015
Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Dekan fakulty môže predĺžiť termín na podávanie prihlášok, resp. určiť ďalší termín na podávanie prihlášok na štúdium a realizovať na to nadväzujúce prijímacie konanie v súlade s týmito
podmienkami.
Pre uchádzačov o magisterské štúdium na FP PEVŠ sa ustanovujú nasledovné podmienky
pre prijatie:
1. úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia obhájením bakalárskej práce a zložením
štátnej skúšky v študijnom odbore právo,
2. podanie elektronickej prihlášky na magisterské vysokoškolské štúdium,
3. uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v študijnom programe/odbore právo na inej
vysokej škole v SR, predložia vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie
o štátnej bakalárskej skúške, preukazujúce úspešné ukončenie študijného programu
1. stupňa štúdia v odbore právo,
4. bakalárske štúdium práva absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na
základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ v súlade so
všeobecne záväznou právnou úpravou a smernicou rektora PEVŠ o uznávaní dokladov
o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné.
Cudzinci môžu byť prijatí na štúdium s podmienkou, preukážu znalosť slovenského jazyka
min. na úrovni B2; táto podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov, ktorí vykonali
maturitnú skúšku zo slovenského jazyka.
Fakulta umožňuje absolventom bakalárskeho štúdia namiesto elektronickej prihlášky aj
prihlášku v tlačenej forme na formulári ŠEVT.
Informácia pre študentov, ktorí absolvovali bakalárske štúdium práva na inej vysokej škole (ako
FP PEVŠ): Z kapacitných možností si fakulta práva vyhradzuje právo v prípade veľkého záujmu
o štúdium, uskutočniť výber prijatých uchádzačov na štúdium v magisterskom stupni štúdia na
základe poradia podľa dosiahnutých študijných výsledkov v bakalárskom stupni štúdia.
30
31
Podmienky prijímania - III. stupeň
vysokoškolskěho štúdia – doktorandské štúdium
Výška a úhrada školného:
Školné na akademický rok 2014/2015
V súlade s rozhodnutím správnej rady bude od akademického roku 2014/2015 školné stanovené pri zápise do 1. ročníka príslušného stupňa štúdia v študijných programoch akreditovaných
pre jednotlivé stupne vysokoškolského vzdelávania a jeho výška sa bude počas štandardnej dĺžky
príslušných stupňov štúdia zachovávať.
V prípade prestupu študent hradí výšku školného v danom stupni štúdia a ročníka, do ktorého sa pri prestupe
zapísal.
1.ročník príslušného stupňa štúdia
2.ročník príslušného stupňa štúdia
Štúdium
magisterské
denné
2 400,00 €
externé
2 400,00 €
denné
2 400,00 €
externé
2 400,00 €
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia
spojeného do jedného celku v odbore právo alebo príbuznom študijnom odbore a absolvovanie
prijímacieho pohovoru.
Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan.
Informácia pre záujemcov o doktorandské štúdium
Doktorandské štúdium na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy je vysokoškolským
štúdium tretieho stupňa, ktoré sa uskutočňuje na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Štúdium sa na fakulte vykonáva v študijných odboroch podľa akreditovaných študijných programov a realizuje tak v dennej, ako aj v externej forme štúdia.
Termín pre úhradu školného:
Skupina študentov
Termín pre úhradu
školného
Uchádzači, prijatí do 1. ročníka na magisterské štúdium:
do 31.7.2014
Študenti vyšších ročníkov všetkých foriem štúdia:
do 15.8.2014
Doktorandské štúdium sa otvára v študijnom odbore:
3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva
3.4.7 Trestné právo
3.4.8 Medzinárodné právo
3.4.11 Občianske právo
V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie: meno a priezvisko, dátum a miesto
narodenia, rodné číslo a adresu bydliska, číslo a názov odboru doktorandského štúdia a tému
dizertačnej práce, formu doktorandského štúdia, na ktoré si podáva prihlášku.
K prihláške na doktorandské štúdium uchádzač priloží:
• životopis,
• overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom o udelení titulu magister práva,
vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu). Magisterské štúdium práva absolvované
na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou a smernicou rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva
niečo iné.
• rámcový projekt dizertačnej práce
• súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác, odborné posudky o týchto prácach, ak
boli vypracované, a súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti.
Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Uchádzači môžu prihlášku podať do 30. 06.2015.
32
33
Dekan fakulty môže predĺžiť termín na podávanie prihlášok, resp. určiť ďalší termín na podávanie prihlášok na štúdium a realizovať na to nadväzujúce prijímacie konanie v súlade s týmito
podmienkami.
Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho konania pred prijímacou komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov zo študijného oboru, ako aj schopnosti
objasniť komisii obsah, metódy riešenia a predpokladané výsledky dizertačnej práce. V priebehu
prijímacieho pohovoru sa posudzujú aj jazykové znalosti uchádzača vo zvolenom svetovom jazyku. Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu, ktorého termín
určuje dekan. Doktorandské štúdium spravidla začína začiatkom prvého semestra príslušného
akademického roka.
Obsah študijných programov a príslušná smernica a zoznam tém dizertačných prác sú
prístupné na webovej stránke fakulty. Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium v zmysle príslušných predpisov.
Školné a jeho úhrada:
V súlade s rozhodnutím správnej rady bude od akademického roku 2013/2014 školné stanovené pri zápise do 1. ročníka príslušného stupňa štúdia v študijných programoch akreditovaných
pre jednotlivé stupne vysokoškolského vzdelávania a jeho výška sa bude počas štandardnej dĺžky
príslušných stupňov štúdia zachovávať.
Štúdium
1.ročník príslušného stupňa štúdia
2.ročník príslušného stupňa štúdia
3.ročník príslušného stupňa štúdia
bakalárske
denné
-----
externé
2 200,00 €
denné
-----
externé
2 200,00 €
denné
-----
externé
2 200,00 €
V prípade prestupu študent hradí výšku školného v danom stupni štúdia a ročníka, do ktorého sa pri prestupe
zapísal.
Informácie o ďalších poplatkoch súvisiacich so štúdium so uverejnené na stránke
www.paneurouni.com.
34
35
Súbežné štúdium na viacerých fakultách PEVŠ
Rigorózne konanie
Súbežné štúdium umožňuje študentom súčasne študovať na dvoch fakultách Paneurópskej
vysokej školy s využitím možností, ktoré poskytuje kombinácia dennej a externej formy štúdia.
Fakulta je na základe priznaných práv oprávnená uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby
rigoróznych prác v študijnom odbore “právo” a po ich vykonaní udeľovať akademický titul “doktor
práv” (v skratke “JUDr.”). Bližšie informácie o rigoróznom konaní sú obsiahnuté v Rigoróznom
poriadku, ktorý je uverejnený na webovej stránke fakulty.
Súbežné štúdium je určené tým úspešným študentom prijatým na vysokoškolské štúdium
na niektorej z fakúlt PEVŠ, ktorí majú záujem rozšíriť si vysokoškolské vzdelanie dosiahnuté na
kmeňovej fakulte o bakalárske a magisterské alebo inžinierske vzdelanie získané na ďalšej z fakúlt
PEVŠ. O povolení súbežného štúdia rozhoduje dekan na základe žiadosti najskôr po ukončení
1. roku bakalárskeho štúdia. Na súbežné štúdium sa uplatňujú osobitné interné predpisy PEVŠ
(smernica rektora), ktoré – okrem iného – upravujú aj súvisiacu administratívu a určovanie výšky
zvýhodneného školného na tzv. prijímajúcej fakulte.
Rigorózne konanie sa realizuje v nasledovných špecializáciách študijných predmetov:
• Teória a dejiny štátu a práva.
• Ústavné právo.
• Správne právo.
Finančné podmienky štúdia
• Pracovné právo.
• Trestné právo.
• Medzinárodné a európske právo.
Školné je nevratné v prípade, ak študent absolvuje ročník neúspešne. Školné je nevratné tiež
v prípade, ak je študent vylúčený zo štúdia v súlade s disciplinárnym poriadkom fakulty.
• Obchodné právo.
• Občianske právo.
Neuhradenie školného v stanovenom termíne je dôvodom na vylúčenie študenta zo štúdia,
resp. neuskutočnenie jeho zápisu na štúdium. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa úhrady školného
a iných finančných záväzkov vo vzťahu k PEVŠ, resp. k Fakulte práva PEVŠ upravuje osobitná
smernica rektora PEVŠ.
Niektoré informácie súvisiace so školným a s poplatkami súvisiacimi so štúdiom sú uvedené
v tomto sprievodcovi štúdiom, ďalšie údaje sú obsiahnuté na web stránke www.paneurouni.com.
36
37
Časový harmonogram akademického roka 2014 / 2015
Otvorenie akademického roka ......................................................................................... 29. 9. 2014
1.termín na odovzdanie prihlášok na I. stupeň štúdia v akad. r.2015/2016*.............. do 28. 2. 2015
2.termín na odovzdanie prihlášok na I. stupeň štúdia v akad. r.2015/2016**........... do 30. 4. 2015
3.termín na odovzdanie prihlášok na I. stupeň štúdia v akad. r.2015/2016***.......... do 15. 8. 2015
Termín na odovzdanie prihlášok na II. stupeň štúdia v akad. r. 2015/2016 ............... do 30. 6. 2015
Termín na odovzdanie prihlášok na III. stupeň štúdia v akad. r. 2015/2016 ............... do 30. 6. 2015
Deň otvorených dverí .......................................................................................................... 14. 2. 2015
I. stupeň štúdia - bakalárske štúdium
Zimný semester
16.09.2014 - 18.10.2014
Výučba
29.09.2014 - 20.12.2014
( 12 týždňov )
Konzultácie, externé štúdium
02.10.2014 - 21.12.2014
Vianočné prázdniny
22.12.2014 - 07.01.2015
Skúškové obdobie (1. a 2. ročník)
07.01.2015 - 14.02.2015
( 5,5 týždňa )
Skúškové obdobie (3. ročník)
07.01.2015 - 07.02.2015
( 4,5 týždňa )
Opravné termíny štátnych skúšok
a obhajob bakalárskych prác 2013/2014
16.09.2014 - 23.09.2014
Štátne sviatky počas zimného semestra
28.09.2014 ( nedeľa ), 28.10.2014 ( utorok )
17.11.2014 ( pondelok )
Letný semester
( 12 týždňov )
16.02.2015 - 16.05.2015
( 13 týždňov )
Výučba ( 3. ročník)
09.02.2015 - 25.04.2015
( 11 týždňov )
Skúškové obdobie (1. a 2. ročník)
1. dosiahnutie celkového počtu 175 kreditov za bakalársky stupeň štúdia a
2. s plnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie
všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).
Študenti, ktorí k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa
záverečných bakalárskych skúšok, ani obhajoby svojej záverečnej bakalárskej práce, pričom v akademickom roku 2015/2016 môžu pokračovať vo 4. roku bakalárskeho stupňa štúdia.
Zimný semester
Obdobie
Zápis študentov
16.09.2014 - 18.10.2014
Výučba
29.09.2014 - 20.12.2014
( 12 týždňov )
Konzultácie, externé štúdium
02.10.2014 - 21.12.2014
( 12 týždňov )
Vianočné prázdniny
22.12.2014 - 07.01.2015
Skúškové obdobie (1. ročník)
07.01.2015 - 14.02.2015
( 5,5 týždňa )
Skúškové obdobie (2. ročník)
07.01.2015 - 07.02.2015
( 4,5 týždňa )
Opravné termíny štátnych skúšok
a obhajob diplomových prác 2013 / 2014
08.12.2015 - 12.12.2015
Štátne sviatky počas zimného semestra
01.09.2014 ( pondelok ), 15.09.2014 (pondelok )
01.11.2014 ( sobota ),
17.11.2014 (pondelok)
Obdobie
Výučba ( 1. a 2. ročník)
Termín odovzdania bakalárskej práce
Študenti 3. ročníka štúdia preukazujú ku dňu 22. 05. 2015 kumulatívne splnenie podmienok,
ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby záverečnej bakalárskej práce a absolvovanie
štátnej záverečnej skúšky :
II. stupeň štúdia – magisterské štúdium
Obdobie
Zápis študentov
Štátne skúšky bakalárskeho stupňa štúdia
Letný semester
Obdobie
31.03.2015
Výučba 1. ročník
16.02.2015 - 16.05.2015
( 13 týždňov )
18.05.2015 - 30.06.2015
( 6,5 týždňa )
Výučba 2. ročník
09.02.2015 - 28.02.2015
( 3 týždne )
( 4 týždne )
Termín pre odovzdanie diplomovej práce
13.02.2015
Skúškové obdobie (3. ročník)
27.04.2015 - 22.05.2015
Termín splnenia podmienok Bc. štúdia
22.05.2015
Skúškové obdobie 1. ročník
18.05.2015 - 30.06.2015
( 6 týždňov )
Obhajoby záverečných bakalárskych prác
25.05.2015 - 05.06.2015
( 2 týždne )
Skúškové obdobie 2. ročník
02.03.2015 - 20.03.2015
( 3 týždne )
Štátne skúšky
08.06.2015 - 19.06.2015
( 2 týždne )
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia
20.03.2015
Obhajoby diplomových prác
23.03.2015 - 01.04.2015
Štátne skúšky
08.04.2015 - 22.05.2015
Promócie
24.06.2015 - 01.07.2015
Štátne sviatky počas letného semestra
03.04.2015 ( piatok ), 06.04.2015 (pondelok),
01.05.2015 ( piatok ), 08.05.2015 (piatok )
Prázdniny
01.07.2015 - 16.08.2015
Opravné termíny štátnych skúšok
a obhajob diplomových prác
17.08.2015 – 31.08.2015
Termíny prijímacích pohovorov (skúšok)
pre akademický rok 2015 / 2016
1.) 13.04.2015 – 14.04.2015 *
2.) 15.06.2015 – 19.06.2015 **
3.) 03.09.2015 – 04.09.2015 ***
Promócie
24.06.2015 - 01.07.2015
Štátne sviatky počas letného semestra
06.04.2015 ( pondelok ), 01.05.2015 ( piatok ),
08.05.2015 ( piatok )
Prázdniny
01.07.2015 - 16.08.2015
Opravné termíny štátnych skúšok
a obhajob bakalárskych prác
17.08.2015 – 31.08.2015
38
39
Štátne skúšky magisterského stupňa štúdia
Študenti 2. ročníka štúdia preukazujú ku dňu 20.3.2015 kumulatívne splnenie podmienok,
ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby diplomovej práce a absolvovanie štátnych
záverečných skúšok:
1. dosiahnutie celkového počtu 100 kreditov za magisterský stupeň štúdia a
2. splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie
všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).
Študenti, ktorí k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa
štátnych záverečných skúšok, ani obhajoby svojej diplomovej práce, pričom v akademickom roku
2015/2016 môžu pokračovať v 3. roku magisterského stupňa štúdia.
Štruktúra študijných programov
Bakalársky študijný program - I. stupeň pre prvý a druhý ročník Bc.
Možnosť zápisu jednotlivých predmetov pri splnení prerekvizít (vzájomnej podmienenosti predmetov študijného programu)
ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE Bc. ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2014/15
Študijný odbor 3.4.1 Právo, študijný program: právo
1. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
rozsah
a forma
semester
P1101
Teória práva I.
5
2P/1S
1
P1102
5
2P/1S
1
5
2P/1S
1
P1104
Rímske právo I.
Dejiny štátu a práva na území
Slovenska a českých krajín I.
Ústavné právo I.
5
2P/1S
1
P1105
Teória práva II.
5
2P/1S
2
P1106
Rímske právo II.
Dejiny štátu a práva na území Slovenska a českých krajín II.
Ústavné právo II
5
2P/1S
2
5
2P/1S
2
5
2P/1S
2
rozsah
a forma
semester
P1103
P1107
P1108
prerekvizity
40
1. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
voliť min. 3 predmety, z toho aspoň jeden z predmetov P1201, P1202
Právna komunikácia v anglickom
P1201
2S
3
jazyku I.
Právna komunikácia v nemeckom
P1202
2S
3
jazyku I.
P1203
Politológia
2P
3
40
P1204
Elementy európskej právnej kultúry I.
P1205
Politická filozofia a filozofia práva I.
3
3
2P/1S
2P
prerekvizity
získať min. 9 kreditov
1
1
1
1
1
voliť min. 2 predmety, z toho aspoň jeden z predmetov P1207, P1208
Právna komunikácia v anglickom
P1207
3
2S
jazyku II.
Právna komunikácia v nemeckom
P1208
3
2S
jazyku II.
P1209
Cirkevné a kánonické právo
3
2P
získať min. 6 kreditov
P1210
Elementy európskej právnej kultúry II.
3
2P/1S
2
P1211
Politická filozofia a filozofia práva II.
3
2P
2
2
2
2
41
1. ROČNÍK - VÝBEROVÉ PREDMETY
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
2
2
2
2
2
2
rozsah
a forma
semester
P1301
Latinčina pre právnikov I. *
P1302
Logika
P1303
Teoretické aspekty komunikácie
P1304
Národohospodárska politika
P1305
Informačná bezpečnosť
P1307
Latinčina pre právnikov II. *
P1308
Vývoj verejnej správy v strednej
Európe
2
1P/1S
P1309
Voľby a volebné systémy
2
P1310
Dejiny súkromného práva v strednej
Európe
2
prerekvizity
názov predmetu
Analýza nemeckých právnych textov
P3208
Svetové právne systémy
P3209
Právo životného prostredia
2S
4
2P/1S
4
3P/1S
4
kredity
rozsah
a forma
semester
2
2
1P/1S
3
1P/1S
3
2S
1
1
2S
1
2P
1
2P
1
P2301
Vzťah štátu a cirkvi / konfesné právo
2S
2
P2302
Základy manažmentu
2
P2303
Medzinárodné organizácie/International Organizations
2
2P
3
1P/1S
2
P2304
2
2P
3
2P
2
Historický vývoj európskeho a amerického parlamentarizmu
P2305
Právne informačné systémy**
3
Teória právnických osôb**
2P
3
P2307
Dejiny kodifikácie práva **
1P/1S
3
P2308
Latinčina pre právnikov III. **
2S
3
P2310
Základy podnikovej ekonomiky
1P/1S
4
P2311
Živnostenské právo
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1P/1S
P2306
1P
4
2S
4
2S
4
1P/1S
4
1P/1S
4
kredity
rozsah
a forma
semester
kód
predmetu
prerekvizity
názov predmetu
Občianske právo hmotné I.
5
2P/2S
3
P2102
Správne právo hmotné I.
(Všeobecná časť)
5
2P/2S
3
P2312
Sociológia práva
3
P2313
Latinčina pre právnikov IV. **
P2315
Právo v totalitných štátoch**
P2316
Právo vo výtvarnom umení**
P2103
Pracovné právo I.
P2104
Medzinárodné právo verejné / Public
International Law
2P/2S
5
2P/1S
3
P2105
Občianske právo hmotné II.
5
2P/2S
4
P2106
Správne právo hmotné II. (Osobitná
časť)
5
2P/2S
4
P2108
Pracovné právo II.
4
Rodinné právo
5
5
2P/2S
P2107
2P/2S
4
rozsah a
forma
semester
P1202 P1208
2. ROČNÍK - VÝBEROVÉ PREDMETY
P2101
5
3
3
3
1P/1S
2. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY
kód
predmetu
P2210
prerekvizity
40
2. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
voliť min. 3 predmety, z toho aspoň jeden z predmetov P2205, P2206
P2201
Teória a prax legislatívy
P2202
Psychológia pre právnikov
3
3
3
získať min. 9 kreditov
1P/1S
3
2P/1S
3
Štylistika a rétorika*
2S
Teória a prax medzinárodných
P2204
1P/1S
3
vzťahov
P2205
Štylistika anglických právnych textov
2S
3
Štylistika nemeckých právnych
P2206
2S
3
textov
voliť min. 2 predmety, z toho aspoň jeden z predmetov P2209, P2210
3
P2203
P2207
Právo sociálneho zabezpečenia
P2208
Právna etika / Legal ethics*
P2209
Analýza anglických právnych textov
42
3
3
3
prerekvizity
3
3
3
získať min. 6 kreditov
2P/1S
4
1P/1S
4
2S
4
P1201, P1207
43
3. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY
kód
predmetu
3. ROČNÍK - VÝBEROVÉ PREDMETY
kredity
rozsah
a forma
Európske právo I. (Organizácia a
fungovanie EÚ) /European Law I.
(Organisation and functioning of
the EU)
5
2P/1S
P3102
Obchodné právo I.
5
2P/2S
5
P3103
Finančné právo
5
2P/1S
5
P3104
Správne právo procesné
5
2P/2S
5
P3105
Európske právo II. (Aplikácia práva
EÚ) / European Law II. (Application
of the EU Law)
5
2P/1S
6
5
2P/2S
6
5
2P/1S
6
P3108
Trestné právo hmotné I.
Medzinárodné právo súkromné /
Private International Law
Obchodné právo II.
5
2P/2S
6
P3109
Repetitórium zo štátovedy
5
2P
6
P3900
Štátna skúška
P3101
P3106
P3107
názov predmetu
5
semester
prerekvizity
5
kód
predmetu
Stavebné právo
2
1P
5
2
2P
5
2
2S
5
2
1P/1S
5
2
2S
5
P3309
kód
predmetu
P5351
P5352
P5353
P5355
semester
voliť min. 2 predmety
Praktické cvičenia z občianskeho
práva *
Úvod do mediácie / Alternatívne
formy urovnávania sporov
Vedecká propedeutika špecializovaný seminár k príprave
diplomových prác
prerekvizity
získať min. 6 kreditov
P5356
názov predmetu
Letná škola A (obsahovo sa viaže na
povinné predmety)
Letná škola B (obsahovo sa viaže na
povinne voliteľné predmety)
Letná škola C (obsahovo sa viaže na
výberové predmety)
Absolvovanie odbornej praxe
Simulovaný súdny spor (moot court)
– národná súťaž/národné kolo
Simulovaný súdny spor (moot
court) – medzinárodná súťaž/medzinárodné kolo
Jazykový kurz ERASMUS
Základy právnej komunikácie v
anglickom jazyku I. ***
Základy právnej komunikácie v
anglickom jazyku II. ***
P3201
Spolkové a nadačné právo*
3
1P/1S
5
P5357
P3202
Medzinárodné humanitárne právo
3
1P/1S
5
P5358
P3203
Právo finančného trhu
3
2P
5
P3204
Daňové právo
3
1P/1S
5
P5359
P3205
Základy miestnej samosprávy v
komparácii štátov EÚ
3
5
P5360
Úvod do anglickej právnej štylistiky ***
European Administrative Law /
Európske správne právo
P5361
3
Medzinárodné a európske pracovné
právo/ International and European
Labour Law
3
P3206
P3207
1P/1S
2S
2P/1S
5
5
prerekvizity
VÝBEROVÉ PREDMETY NEVIAŽÚCE SA NA ROČNÍK
6
rozsah
a forma
semester
Katastrálne a pozemkové právo
P5354
kredity
rozsah a
forma
P3301
P3304
3. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY
názov predmetu
kredity
P3302
P3303
50
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
rozsah a
forma
semester
prerekvizity
5
1 krát počas štúdia
3
1 krát počas štúdia
2
1 krát počas štúdia
2
1 krát počas štúdia
2
1 krát počas štúdia
3
1 krát počas štúdia
2
1 krát počas štúdia
2
2S
ZS
1 krát počas štúdia
2
2
2S
LS
1 krát počas štúdia
2S
ZS
Úvod do anglickej právnej analýzy ***
2
1 krát počas štúdia
2S
LS
P5362
E-learnig Coursera I. ****
2
1 krát počas štúdia
1 krát počas štúdia
P5363
E-learnig Coursera II. ****
2
1 krát počas štúdia
P5364
E-learnig Coursera III. ****
2
1 krát počas štúdia
REK01
Telesná kultúra I. *
2
1 krát počas štúdia
REK02
Telesná kultúra II. *
2
1 krát počas štúdia
ŠTÁTNA SKÚŠKA
P3901
Obhajoba bakalárskej práce
P3902
Základy európskeho práva a štátovedy
vysvetlivky: P-prednáška, S-seminár, ZS-zimný semester, LS-letný semester.
*
predmet sa vyučuje len v dennom štúdiu v Bratislave, (externí študenti, ktorí majú záujem predmet absolvovať, môžu
sa naň prihlásiť a absolvovať výučbu na základe podmienok a v termínoch výučby denného štúdia)
** predmet sa otvára iba na pracoviskách v Českej republike
*** predmet sa vyučuje za osobitnú úhradu nad rámec školného
**** absolvovanie kurzu „Coursera“ (www.coursera.org) z kategórie „Law“ ktorý je súčasne označený ako kurz s „Verified
Certificates“. Kredity budú študentovi priznané po predložení príslušného certifikátu.
44
45
Magisterský študijný program - II. stupeň
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
rozsah a
forma
semester
voliť min. 2 predmety
1. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
rozsah a
forma
semester
prerekvizity
získať min. 6 kreditov
Spoločná zahraničná a bezpečnostná
BPPX70016 politika EÚ/Common Foreign and
Security Policy of the EU *
3
2P
2
LS
BPPX70017 Mediálne právo*
3
2P/
2
LS
BPPX70018 Diplomatický protokol
3
2S
2
LS
BPPX70019 Systém medzinárodnej bezpečnosti
3
2P
2
LS
BPPX70020 Počítačové právo
3
1P/1S
2
LS
Európske právo III. (Európske
BPPX60001 súťažné právo)/European Law III.
(European Competition Law)
5
BPPX60015 Právo duševného vlastníctva
5
2P/2S
1
ZS
BPPX70021 Kriminológia
3
2P/2S
2
LS
BPPX60040 Správne právo hmotné II.
5
2P/2S
1
ZS
BPPX70022 Právo cenných papierov
3
2P
2
LS
BPPX60041 Kriminalistika
5
2P/2S
1
ZS
Medzinárodná obchodná arbitráž I./
BPPX70047
International Commercial Arbitration I. *
3
1P/1S
2
LS
BPPX70056
3
2P
2
LS
3
2P
2
LS
2P/1S
1
ZS
20
Európske právo IV. (Justičná
spolupráca v civilných veciach EÚ)/
BPPX60054
European Law IV. (Judicial cooperation in civil matters of the EU)
5
2P/1S
2
LS
5
2P/1S
2
LS
BPPX60042 Občianske právo procesné I.
5
2P/2S
2
LS
BPPX60003 Trestné právo II.
5
2P/2S
2
LS
BPPX60014
Medzinárodná a európska ochrana
ľudských práv
1. ROČNÍK VÝBEROVÉ PREDMETY
kód
predmetu
20
1. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
rozsah a
forma
semester
voliť min. 3 predmety
prerekvizity
získať min. 9 kreditov
BPPX70004 Súčasné ústavné systémy
3
2P
1
ZS
BPPX70013 Klinika ľudských práv
3
2P/1S
1
ZS
Európske trestné právo
BPPX70060 Medicínske právo
názov predmetu
kredity
rozsah a
forma
semester
BPPX80130 Polícia vo vývoji štátu a práva
2
2P
1
ZS
BPPX80102 Základy podnikovej ekonomiky
2
2P
1
ZS
Praktikum uzatvárania zmlúv v
BPPX80103
medzinárodnom obchode*
2
2S
1
ZS
Teória a prax ochrany ľudských práv
BPPX80132 v Európe/Theory and Practice of Human Rights Protection within Europe
2
2S
1
ZS
BPPX80127 Obchodné právo v praxi I.
2
2S
1
ZS
Alternatívne riešenie sporov/AlternaBPPX80126
tive dispute resolutions*
2
2P
1
ZS
2
2P
1
ZS
BPPX80138
Vybrané otázky českého
občianskeho práva**
BPPX70006
Medzinárodné trestné súdnictvo/
International Criminal Justice *
3
2P
1
ZS
Medzinárodné a európske pracovné
právo
BPPX80133 Štatistika pre právnikov
2
2S
2
LS
BPPX70007
3
2P/1S
1
ZS
BPPX80106 Spravodajské služby
2
2P
2
LS
ZS
Vonkajšie vzťahy EÚ/External RelaBPPX80107
tions of the EU *
2
2P
2
LS
ZS
Medzinárodné a európske azylové
BPPX80108
právo
2
1P/1S
2
LS
BPPX80109 Rímskoprávna exegéza*
2
2P
2
LS
BPPX80128 Obchodné právo v praxi II.
2
2S
2
LS
Svetové náboženstvá a ich vplyv na
BPPX80119
právny systém
2
2P
2
LS
BPPX80139
Vybrané otázky českého správneho
práva**
2
2P
2
LS
BPPX80140
Vybrané otázky českého ústavného
práva**
2
2P
2
LS
BPPX70009 Konkurzné právo
3
1P/1S
1
Právne postavenie národnostných
BPPX70014 menšín v Európskej únii a na
Slovensku
3
BPPX70011 Ochrana spotrebiteľa
3
1P/1S
1
ZS
3
2P
1
ZS
3
1P/1S
1
ZS
BPPX70015
Korupcia – kriminologické a trestnoprávne aspekty**
BPPX70024 Civilné deliktné právo**
46
1/1
1
prerekvizity
prerekvizity
47
2. ROČNÍK - POVINNÉ PREDMETY
kód
predmetu
názov predmetu
VÝBEROVÉ PREDMETY BEZ VIAZANOSTI NA ROČNÍK ŠTÚDIA
kredity
rozsah a
forma
semester
BPPX60043 Občianske právo procesné II.
5
2P/2S
3
ZS
BPPX60024 Aplikované trestné právo
5
1P/2S
3
ZS
BPPX60055 Obchodné právo III.
5
2P/2S
3
ZS
Európske právo V. (Súdny systém
BPPX60044 EU)/ European Law V. (Judicial
System of the EU)
5
2P/1S
3
ZS
5
2P
4
LS
BPPX60046 Repetitórium z občianskeho práva
5
2P
4
LS
P5900
20
4
LS
prerekvizity
Štátna skúška
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
semester
voliť min. 2 predmety
získať min. 6 kreditov
2
1 krát počas štúdia
E-learnig Coursera III. *****
2
1 krát počas štúdia
REK01
Telesná kultúra I. *
2
1 krát počas štúdia
REK02
Telesná kultúra II. *
2
1 krát počas štúdia
3
1P/1S
3
ZS
BPPX70049 Konanie pred ústavným súdom
3
2P
3
ZS
BPPX70050 Orgány ochrany práva
3
2P
3
ZS
BPPX70052 Repetitórium z pracovného práva
3
2P
3
ZS
ŠTÁTNA SKÚŠKA
BPPX70053 Repetitórium z obchodného práva
3
2P
3
ZS
povinné predmety
BPPX70057 Repetitórium z európskeho práva
3
2P
3
ZS
P5901
Obhajoba diplomovej práce
ZS
P5902
Občianske právo
P5903
Trestné právo
3
2P
3
názov predmetu
kredity
rozsah a
forma
semester
Medzinárodná arbitráž investičných
BPPX80120 sporov/International arbitration of
investment disputes.*
2
1P/1S
3
ZS
BPPX80112 Súdne inžinierstvo
2
2P
3
ZS
BPPX80113 Súdne lekárstvo
2
2P
3
ZS
BPPX80114 Penológia
2
2P
3
ZS
Ochrana medzinárodných investícií/
BPPX80116
International Investment Protection
2
2P
3
ZS
BPPX80118 Právo v športe*
2
1P/1S
3
ZS
BPPX80131 Exekučné právo*
2
2S
3
ZS
Vybrané otázky českého obchodBPPX80141
ného práva**
2
2P
3
ZS
2
2P
3
ZS
BPPX80142
48
Vybrané otázky českého trestného
práva**
1 krát počas štúdia
3
1 krát počas štúdia
2
1 krát počas štúdia
2
1 krát počas štúdia
2
1 krát počas štúdia
3
1 krát počas štúdia
2
1 výberový predmet z ponuky:
2. ROČNÍK VÝBEROVÉ PREDMETY
kód
predmetu
5
vysvetlivky: P-prednáška, S-seminár, ZS-zimný semester, LS-letný semester.
*
predmet sa vyučuje len v dennom štúdiu v Bratislave, (externí študenti, ktorí majú záujem predmet absolvovať, môžu
sa naň prihlásiť a absolvovať výučbu na základe podmienok a v termínoch výučby denného štúdia)
** predmet sa otvára iba na pracoviskách v Českej republike
*** predmet sa vyučuje za osobitnú úhradu nad rámec školného
**** absolvovanie kurzu „Coursera“ (www.coursera.org) z kategórie „Law“ ktorý je súčasne označený ako kurz s „Verified
Certificates“. Kredity budú študentovi priznané po predložení príslušného certifikátu.
Medzinárodná obchodná arbitráž II./
BPPX70048
International Commercial Arbitration II. *
Repetitórium z medzinárodného
BPPX70058
práva
prerekvizity
P5364
BPPX80144
prerekvizity
semester
E-learnig Coursera II. *****
BPPX80199
BPPX80143
rozsah a
forma
rozsah a
forma
P5363
BPPX80124
2. ROČNÍK - POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY
kredity
BPPX80137
BPPX80123
30
názov predmetu
Letná škola A (obsahovo sa viaže na
povinné predmety)
Letná škola B (obsahovo sa viaže na
povinne voliteľné predmety)
Letná škola C (obsahovo sa viaže
na výberové predmety)
Absolvovanie odbornej praxe
Simulovaný súdny spor (moot court)
– národná súťaž/národné kolo
Simulovaný súdny spor (moot
court) – medzinárodná súťaž/medzinárodné kolo
Jazykový kurz ERASMUS
BPPX80122
20
BPPX60045 Repetitórium z trestného práva
kód
predmetu
prerekvizity
P5901
Obhajoba diplomovej práce
P5902
Občianske právo
P5903
Trestné právo
BPPX90036 Medzinárodné právo
BPPX90037 Európske právo
49
Doktorandské študijné programy - III. stupeň
Študijný odbor: 3.4.7 Trestné právo
Študijný program: Trestné právo
Študijný odbor: 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva
Študijný program: Teória a dejiny štátu a práva
POVINNÉ PREDMETY
kód
predmetu
POVINNÉ PREDMETY
kód
predmetu
názov predmetu
BPPX10201 Metodológia vedy
BPPX10202 Právna veda – teória a metodológia I.
BPPX10203 Právna veda – teória a metodológia II.
BPPX10206 Aktuálne otázky teórie a dejín práva
kredity
6
6
12
6
6
12
BPPX10901 Dizertačná skúška
15
BPPX10902 Vypracovanie projektu dizertačnej práce
15
BPPX10903 Obhajoba dizertačnej práce
rozsah a
forma
semester
4
4
1
1
ZS
ZS
4
4
2
2
LS
LS
prerekvizity
BPPX10901 Dizertačná skúška
BPPX10902 Vypracovanie projektu dizertačnej práce
BPPX10903 Obhajoba dizertačnej práce
30
kredity
kód
predmetu
rozsah a
forma
semester
voliť min. 3 predmety
BPPX20207
BPPX20208
BPPX20209
BPPX20211
BPPX20901
Dejiny právneho myslenia
Logika pre právnikov
Teória a prax legislatívy
Porovnávacie ústavné právo
Základy vysokoškolskej pedagogiky
prerekvizity
získať min. 18 kreditov
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
18
voliť min. 3 predmety
BPPX20212 Svetové právne systémy
BPPX20215 Filozofia dejín
BPPX20216 Politológia
BPPX20708 Sociológia práva
BPPX20218 Cirkevné právo
6
6
6
6
6
18
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
získať min. 18 kreditov
LS
LS
LS
LS
LS
VÝBEROVÉ PREDMETY
BPPX40902
BPPX40903
BPPX40904
BPPX40905
BPPX40906
Letná škola A (obsahovo sa viaže na
povinné predmety)
Letná škola B (obsahovo sa viaže na
povinne voliteľné predmety)
Letná škola C (obsahovo sa viaže
na výberové predmety)
Simulovaný súdny spor (moot court)
– národná súťaž/národné kolo
Simulovaný súdny spor (moot court) –
medzinárodná súťaž/medzinárodné kolo
5
1 krát počas štúdia
3
1 krát počas štúdia
2
1 krát počas štúdia
2
1 krát počas štúdia
3
1 krát počas štúdia
názov predmetu
voliť min. 3 predmety
BPPX20704 Kriminológia
BPPX20705 Kriminalistika
BPPX20208 Logika pre právnikov
BPPX20711 Korupcia – trestnoprávne aspekty
BPPX20901 Základy vysokoškolskej pedagogiky
6
6
12
6
6
12
15
15
30
60
rozsah a
forma
semester
4
4
1
1
ZS
ZS
4
4
2
2
LS
LS
prerekvizity
kredity
rozsah a
forma
semester
prerekvizity
6
6
6
6
6
18
4
4
4
4
6
1
1
1
1
1
získať min. 18 kreditov
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
voliť min. 3 predmety
BPPX20707 Penológia
BPPX20708 Sociológia práva
6
6
4
4
2
2
získať min. 18 kreditov
LS
LS
BPPX20709 Súdne inžinierstvo
6
4
2
LS
BPPX20710 Súdne lekárstvo
BPPX20712 Štatistické metódy výskumnej práce
6
6
18
4
4
2
2
LS
LS
VÝBEROVÉ PREDMETY
BPPX40902
ZOZNAM PREDMETOV DIZERTAČNEJ SKÚŠKY
50
kredity
POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY
POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY
názov predmetu
BPPX10201 Metodológia vedy
BPPX10701 Trestné právo hmotné
BPPX10702 Trestné právo procesné
BPPX10703 Európske trestné právo
60
kód
predmetu
názov predmetu
BPPX40903
BPPX40904
BPPX40905
BPPX40906
Letná škola A (obsahovo sa viaže na
povinné predmety)
Letná škola B (obsahovo sa viaže na
povinne voliteľné predmety)
Letná škola C (obsahovo sa viaže
na výberové predmety)
Simulovaný súdny spor (moot court)
– národná súťaž/národné kolo
Simulovaný súdny spor (moot court) –
medzinárodná súťaž/medzinárodné kolo
5
1 krát počas štúdia
3
1 krát počas štúdia
2
1 krát počas štúdia
2
1 krát počas štúdia
3
1 krát počas štúdia
ZOZNAM PREDMETOV DIZERTAČNEJ SKÚŠKY
1. Metodológia vedy
1. Metodológia vedy
2. Druhý povinný predmet zo skupiny povinných predmetov
2. Druhý povinný predmet zo skupiny povinných predmetov
3. Jeden povinne voliteľný predmet, ktorý doktorand absolvoval podľa zamerania dizertačnej
práce a odporúčania školiteľa
3. Jeden povinne voliteľný predmet, ktorý doktorand absolvoval podľa zamerania dizertačnej
práce a odporúčania školiteľa
51
Študijný odbor: 3.4.8 Medzinárodné právo
Študijný program: Medzinárodné právo
VÝBEROVÉ PREDMETY
kód
predmetu
POVINNÉ PREDMETY
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
rozsah a
forma
semester
BPPX10201 Metodológia vedy
6
4
1
ZS
BPPX10802 Medzinárodné právo verejné
6
4
1
ZS
BPPX10803 Medzinárodné vzťahy
6
4
1
ZS
prerekvizity
18
BPPX10804 Európske právo
6
4
2
LS
BPPX10805 Medzinárodné právo súkromné
6
4
2
LS
BPPX10807 Medzinárodné organizácie
6
4
2
LS
kredity
rozsah a
forma
semester
prerekvizity
BPPX40902 Letná škola A (obsahovo sa viaže na
povinné predmety)
5
1 krát počas štúdia
škola B (obsahovo sa viaže na
BPPX40903 Letná
povinne voliteľné predmety)
3
1 krát počas štúdia
škola C (obsahovo sa viaže
BPPX40904 Letná
na výberové predmety)
2
1 krát počas štúdia
súdny spor (moot court)
BPPX40905 Simulovaný
– národná súťaž/národné kolo
2
1 krát počas štúdia
Simulovaný súdny spor (moot
BPPX40906 court) – medzinárodná súťaž/medzinárodné kolo
3
1 krát počas štúdia
ZOZNAM PREDMETOV DIZERTAČNEJ SKÚŠKY
18
BPPX10901 Dizertačná skúška
Vypracovanie projektu dizertačnej
BPPX10902
práce
BPPX10903 Obhajoba dizertačnej práce
názov predmetu
15
1. Metodológia vedy
15
2. Druhý povinný predmet zo skupiny povinných predmetov
30
3. Jeden povinne voliteľný predmet, ktorý doktorand absolvoval podľa zamerania dizertačnej
práce a odporúčania školiteľa
60
POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
rozsah a
forma
semester
voliť min. 2 predmety
prerekvizity
získať min. 12 kreditov
Medzinárodný a európsky systém
BPPX20808
ochrany ľudských práv
6
4
1
ZS
BPPX20809 Medzinárodné hospodárske právo
6
4
1
ZS
BPPX20208 Logika pre právnikov
6
4
1
ZS
Dejiny diplomacie, diplomatický
BPPX20811 protokol, diplomatické a konzulárne
právo
6
4
1
ZS
BPPX20812 Medzinárodné humanitárne právo
6
4
1
ZS
BPPX20712 Základy vysokoškolskej pedagogiky
6
4
1
ZS
12
voliť min. 2 predmety
získať min. 12 kreditov
BPPX20813 Medzinárodné právo trestné
6
4
2
LS
Spoločná zahraničná a bezpečnostná
BPPX20814
politika a justičná spolupráca
6
4
2
LS
BPPX20815 Ústavný systém EÚ
6
4
2
LS
Slobody vnútorného trhu a európske
BPPX20816
súťažné právo
6
4
2
LS
BPPX34817
Právna ochrana v európskom
súkromnom práve
6
4
2
LS
BPPX20818
Menová únia a európske finančné
právo
6
4
2
LS
BPPX20819
Cudzojazyčná komunikácia
v odbore
6
4
2
LS
12
52
53
Študijný odbor: 3.4.11 Občianske právo
Študijný program: Občianske právo
POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY
kód
predmetu
názov predmetu
Letná škola A (obsahovo sa viaže na
povinné predmety)
5
1 krát počas štúdia
škola B (obsahovo sa viaže na
BPPX40903 Letná
povinne voliteľné predmety)
3
1 krát počas štúdia
Letná škola C (obsahovo sa viaže
BPPX40904
na výberové predmety)
2
1 krát počas štúdia
2
1 krát počas štúdia
3
1 krát počas štúdia
BPPX40902
POVINNÉ PREDMETY
kredity
rozsah a
forma
semester
BPPX10201 Metodológia vedy
6
4
1
ZS
BPPX10401 Občianske právo hmotné I.
6
4
1
ZS
prerekvizity
12
BPPX40905
BPPX10402 Občianske právo hmotné II.
6
4
2
LS
BPPX10403 Občianske právo procesné
6
4
2
LS
Simulovaný súdny spor (moot court)
– národná súťaž/národné kolo
12
Simulovaný súdny spor (moot
BPPX40906 court) – medzinárodná súťaž/medzinárodné kolo
BPPX10901 Dizertačná skúška
15
Vypracovanie projektu dizertačnej
BPPX10902
práce
ZOZNAM PREDMETOV DIZERTAČNEJ SKÚŠKY
15
1. Metodológia vedy
30
2. Druhý povinný predmet zo skupiny povinných predmetov
BPPX10903 Obhajoba dizertačnej práce
3. Jeden povinne voliteľný predmet, ktorý doktorand absolvoval podľa zamerania dizertačnej
práce a odporúčania školiteľa
60
POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
rozsah a
forma
semester
voliť min. 3 predmety
Ústavné právo so zameraním na
BPPX20404
právo na spravodlivý súdny proces
BPPX20405 Obchodné právo I
BPPX20208 Logika pre právnikov
BPPX20406 Právo cenných papierov
BPPX20407 Rodinné právo
BPPX20712 Základy vysokoškolskej pedagogiky
prerekvizity
získať min. 18 kreditov
6
4
1
ZS
6
6
6
6
6
4
1
ZS
4
1
ZS
4
1
ZS
4
1
ZS
4
1
ZS
4
2
LS
4
2
LS
4
2
LS
4
2
LS
4
2
LS
4
2
LS
18
voliť min. 3 predmety
BPPX20408 Pracovné právo
BPPX20409 Európske občianske právo
BPPX20410 Obchodné právo II
BPPX20411 Exekučne právo
BPPX20412 Právo duševného vlastníctva
BPPX20413 Konkurzné právo
získať min. 18 kreditov
6
6
6
6
6
6
18
54
55
Ubytovanie študentov
Paneurópska vysoká škola poskytuje ubytovanie vo vysokoškolskom internáte UNINOVA
HOSTEL. Vysokoškolský internát sa nachádza v tichom, príjemnom prostredí. Poskytuje bezproblémové parkovanie vozidiel priamo v areáli internátu. Počas roka, v letných mesiacoch a v období
hlavných prázdnin ponúka aj ubytovacie služby hostelového typu pre širokú verejnosť. Internát
s bezbariérovým prístupom má kapacitu 378 lôžok.
Bližšie informácie o ubytovaní sú uverejnené na webovej stránke www.uninovahostel.sk.
Vysokoškolský športový klub PANEURÓPA
Vysokoškolský športový klub PANEURÓPA vznikol v roku 2010 s cieľom rozvíjať športové aktivity študentov Paneurópskej vysokej školy. Aj prostredníctvom športu chce škola spájať študentov,
pedagógov a pracovníkov školy.
Jazdectvo – Jazdecký oddiel Vysokoškolského športového klubu PANEURÓPA disponuje
športovými koňmi najvyššej triedy. Mnohí jazdci sa viacnásobne zúčastnili súťaží na rôznych
úrovniach, vrátane majstrovstiev sveta.
Jazdci, ktorí pripravujú kone a zúčastňujú sa súťaží, sú študenti, doktorandi a zamestnanci
Paneurópskej vysokej školy. Naši športovci sa špecializujú na parkúrny drezúrny výcvik, enduro
preteky. Hlavná trénerka L. Naštická je slovenskou šampiónkou v jazdeckom športe.
Základňou jazdeckého oddielu je areál Rozálka (Pezinok, Suvorovova 9), kde sú vytvorené
vynikajúce podmienky pre chov koní, výcvik a vystúpenia jazdcov.
Volejbal – Volejbalový tím VŠK PANEURÓPA je ukážkou výborného spojenia akademického
s vrcholovým športom. Od roku 2010 (kedy vstúpil VŠK PANEURÓPA do TJ Spoje) bojujú volejbalistky o popredné priečky v slovenskej extralige. Po štvrtom mieste v sezóne 2011/12 získali
v ročníku 2012/13 historické bronzové medaily a v ostatnej sezóne (2013/14) to bola opäť štvrtá
priečka.
Plážový volejbal – Volejbalový tím VŠK PANEURÓPA hrdo reprezentuje najlepší slovenský
a jeden z najlepších svetových ženských párov, Dominika Nestarcová a Natália Dubovcová, ktoré sa
pravidelne umiestňujú medzi najlepšími v sérii Masters, na svetových i európskych šampionátoch.
Aikido – Aikido je japonský druh bojového umenia, typický najmä stratégiou obrany. Je
založené na myšlienke neagresivity, rozvíja cvičiaceho jedinca po fyzickej aj psychickej stránke.
Jeho cvičenie v rámci VŠK PANEURÓPA prebieha pod vedením držiteľa štvrtého danu, majstra
Vladimira Sheparneva.
56
Hokej – Hokejový tím Paneuropa Kings postúpil hneď v premiérovom ročníku (2013/14)
československej vetvy Európskej hokejovej ligy až do finále. V mužstve pod vedením trénera
Ľ. Jurínyiho bolo viacero hokejistov s extraligovými skúsenosťami. Univerzitný tím je vhodný najmä
pre tých, ktorí chcú kombinovať kvalitné a plnohodnotné vzdelanie a hokejové pôsobenie v kvalitnej súťaži.
Tenis – VŠK Paneurópa podporuje aj viacero tenisových nádejí. Mladé tenistky ako
N. Vajdová, M. Pochabová dosahujú úspechy na turnajoch v Európe i vo svete.
Najvýznamnejším športovým podujatím pod záštitou Paneurópskej vysokej školy sú drezúrne
preteky O pohár rektora PEVŠ, ktoré sa uskutočňujú pravidelne v areáli Rozálka v Pezinku a sú
súčasťou medzinárodnej série Donau Bohemia Trophy.
Športové esá na PEVŠ. Medzi študentov Paneurópskej vysokej školy patrí aj najlepšia slovenská plavkyňa K. Listopadová, šachová majsterka Slovenska A. Briestenská, či známy hokejista
T. Mikuš.
Ústav telesnej a kultúrnej výchovy. Od akademického roku 2014/15 na Paneurópskej vysokej školy pôsobí Ústav telesnej a kultúrnej výchovy. Jeho hlavnou úlohou je integrovať šport
a kultúru ako pevnú súčasť vysokoškolského štúdia, a to najmä formou voliteľného predmetu.
Študenti tak majú možnosť využiť výhody individuálneho študijného plánu, ale tiež získať každý semester dva kredity za športovú činnosť. Najlepší športovci môžu navyše získať štipendium. Paneurópska vysoká škola pripravila ideálne podmienky pre športové talenty, ktoré chcú zladiť kvalitné
vzdelanie so športovou kariérou a v tomto smere bude naďalej pokračovať.
Asociácia študentov Medzinárodného Práva
(ILSA CHAPTER PEU)
Medzinárodná asociácia študentov práva ILSA je materskou organizáciou pre svoje pobočky,
tzv. ILSA Chapters, ktoré pôsobia na právnických fakultách univerzít po celom svete. ILSA Chapter
PEU je jednotkou etablovanej International Law Student Association, ktorá bola na Paneurópskej
vysokej škole založená v novembri 2011. Jej primárnym zameraním je organizácia a realizácia
moot court-ov, organizácia prednášok a diskusií. Nadväzuje na tradíciu účasti tímu PEVŠ v národnom a medzinárodnom kole simulovaného súdneho sporu JESSUP spred minulých akademických rokov. JESSUP je jednou z najprestížnejších súťaží v medzinárodnom práve verejnom. ILSA
Chapter PEU podporuje účasť študentov aj na iných moot court-och podľa ich profesijného záujmu (napr. svetová súťaž v mimosúdnom urovnávaní súdnych sporov (ADR) či simulovaný proces
v medzinárodnej obchodnej arbitráži a pod.) Do pozornosti Vám dávame našu webovú stránku www.ilsa.sk, kde nájdete informácie o jednotlivých moot court-och (http://www.ilsa.sk/index.php/moot-court).
57
Študijný poriadok
PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY
II. časť
ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA
Článok 3 | Podmienky prijatia na štúdium
1. Každý uchádzač má právo študovať na PEVŠ a jej fakultách zvolený študijný program, ak splní základné
podmienky prijatia na štúdium podľa § 56 zákona o vysokých školách, ktorými sú získanie:
a) úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania 6 na bakalárske štúdium alebo na
spojené štúdium,7
b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa na
magisterské alebo inžinierske štúdium,
c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa na doktorandské štúdium.8
2. PEVŠ alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže určiť na prijatie na štúdium
v jednotlivých študijných programoch ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali
uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich
splnenia musia umožňovať výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium.
3. Splnenie ďalších podmienok sa overuje prijímacou skúškou.9 Splnenie ďalšej podmienky na bakalársky študijný program alebo spojené štúdium môže byť nahradené úspešnou účasť na rôznych
stredoškolských súťažiach, ako aj súťažiach organizovaných PEVŠ alebo jej fakultou.
4. Rektor alebo dekani fakúlt, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, určia a zverejnia každoročne
do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium
začať, počet prijímaných uchádzačov, ktorý plánujú prijať na štúdium príslušného študijného programu
na nasledujúci akademický rok. Ak splní podmienky prijatia na štúdium niektorého študijného programu
väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium
podľa podmienok určených PEVŠ alebo jej fakultou, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte.10
5. Akademický senát PEVŠ na návrh rektora, alebo akademické senáty fakúlt na návrh príslušného dekana,
ak sa študijné programy uskutočňujú na fakultách, schvaľujú, ak ide o bakalárske, magisterské, doktorandské alebo spojené štúdium najmä:
a) lehoty na podanie prihlášok na štúdium,
b) ďalšie podmienky prijatia, termín a spôsob overovania ich splnenia a
c) ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, aj formu a rámcový obsah
skúšky, ako aj jazyky, v ktorých možno prijímaciu skúšku vykonať a spôsob vyhodnocovania jej
výsledkov.
6. Skutočnosti podľa tohto a predchádzajúceho odseku písm. a) až c) rektor alebo dekani fakúlt, ak sa
študijné programy uskutočňujú na fakultách, zverejnia najneskôr do 20. septembra v akademickom roku,
ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, na úradnej výveske a webovom sídle PEVŠ a príslušnej fakulty, prípadne hromadným spôsobom podľa osobitného predpisu.11 Ak
je určených niekoľko lehôt na podanie prihlášok na štúdium, zverejní sa vždy najbližší termín podania
prihlášok.
7. Pri ostatných študijných programoch (magisterský, inžiniersky a doktorandský) platia odseky 1 až 6 obdobne, uvedené skutočnosti sa zverejňujú najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na
podanie prihlášok.11
8. Prijímacie konanie na doktorandské štúdium obsahuje prijímaciu skúšku vždy.13 Podmienkou prijatia na
doktorandské štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Formu a rámcový obsah skúšky, ako aj
Na návrh rektora Paneurópskej vysokej školy (ďalej len „PEVŠ”) a po prerokovaní v Akademickom senáte PEVŠ
podľa § 47b ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“ v príslušnom tvare), schvaľuje
v súlade s čl. 7 ods. 5 Štatútu PEVŠ Správna rada tento študijný poriadok (ďalej len „študijný poriadok PEVŠ“
v príslušnom tvare):
I. časť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1 | Úvodné ustanovenia
1. Paneurópska vysoká škola má v súlade s právom Európskej únie (ďalej len „EÚ“) medzinárodnými zmluvami, so zákonom o vysokých školách, jeho vykonávacími predpismi a právnymi predpismi ostatných
členských štátov EÚ (ďalej aj „právnymi predpismi“ v príslušnom tvare), právo na poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania na území Slovenskej republiky a ostatných štátov
EÚ a právo vykonávať medzinárodnú výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť.2
2. PEVŠ poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných
programov na území Slovenskej republiky a ostatných štátov EÚ pre všetkých záujemcov bez ohľadu na
štátnu príslušnosť.3
3. PEVŠ má právo udeľovať akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a umelecko-pedagogické tituly,
používať akademické insígnie a vykonávať akademické obrady.4
4. Na PEVŠ sa zaručujú akademické slobody a akademické práva a nedotknuteľnosť akademickej pôdy
v súlade s právnymi predpismi.5
Článok 2 | Pôsobnosť
1. Študijný poriadok PEVŠ upravuje základné pravidlá štúdia v bakalárskych, inžinierskych, magisterských
a doktorandských študijných programov na PEVŠ a jej fakultách.
2. Štúdium na PEVŠ sa uskutočňuje na fakultách alebo iných jej súčastiach.
3. Študijný poriadok PEVŠ je záväzný pre všetkých študentov, vysokoškolských učiteľov a iných zamestnancov, ktorí na PEVŠ a jej fakultách študujú alebo vysokoškolské vzdelávanie a štúdium riadia
a zabezpečujú a v súlade s právnymi predpismi aj pre uchádzačov o štúdium na PEVŠ.
4. Študijný poriadok je záväzný pre tvorbu všetkých nadväzujúcich interných predpisov PEVŠ, interných
predpisov jej fakúlt alebo iných jej súčastí.
U zahraničných uchádzačova sa doklady o absolvovaní úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania
uznávajú prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 813 30 Bratislava (http://www.minedu.sk/ekvivalencia-studia-na-zakladnych-a-strednych-skolach-v-zahranici).
7
čl. 9 ods. 5 tohto študijného poriadku
8
U zahraničných uchádzačova sa doklady o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolského
vzdelania druhého stupňa možno uznať v súlade so Smernicou PEVŠ č. 3/2013 o uznávaní dokladov a vzdelaní.
9
§ 57 ods. 3 zákona o vysokých školách
10
§ 55 ods. 7 zákona o vysokých školách
11
§ 57 ods. 5 a 6 zákona o vysokých školách
12
§ 57 ods. 5 zákona o vysokých školách
13
§ 57 ods. 3 posledná veta zákona o vysokých školách
6
1
2
3
4
5
58
čl. 49 a nasl., osobitne čl. 54 a čl. 56 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, Ú .v. EÚ C 326, 26.10. 2012
§ 2 ods. 4 zákona o vysokých školách
§ 2 ods. 5 zákona o vysokých školách
§ 2 ods. 9 zákona o vysokých školách
Napr. § 4 zákona o vysokých školách
59
jazyky, v ktorých možno prijímaciu skúšku vykonať a spôsob vyhodnocovania jej výsledkov určuje rektor
alebo dekan, ak sa doktorandský študijný program uskutočňuje na fakulte
Článok 4 | Prijímacie konanie a prihláška na štúdium
1. Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok
prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na PEVŠ a jej fakulte.
2. Prijímacie konanie sa pre uchádzača začína podaním jeho prihlášky na štúdium na PEVŠ alebo fakulte,
ktorá uskutočňuje príslušný študijný program v elektronickej forme bez zaručeného elektronického
podpisu, použitím informačného systému PEVŠ - UIS ((https://is.paneurouni.com), ktorý umožňuje
uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v informačnom systéme odo dňa jej podania do dňa
skončenia prijímacieho konania.14 V prihláške uvedie uchádzač údaje vyžadované zákonom o vysokých
školách.15
3. Ak prihláška nie je riadne vyplnená, alebo ak poplatok za prijímacie konanie nebol uhradený, pedagogické oddelenie PEVŠ, alebo príslušné študijné oddelenie fakulty uchádzača vyzve, aby nedostatky
v ustanovenej lehote odstránil. Ak uchádzač v ustanovenej lehote nedostatky neodstráni, prihláška sa
považuje za neplatnú.
4. Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypíše rektor alebo dekan fakulty, ak sa
študijný program uskutočňuje na fakulte, témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho
konania uchádzať. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa
prihlási na jednu z vypísaných tém.
Článok 7 | Preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania
Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Žiadosť podáva
orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Ak je týmto orgánom dekan,
môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom
PEVŠ alebo jej fakulty alebo s ďalšími podmienkami ustanovenými podľa článku 3 ods. 2 a 3 tohto študijného
poriadku. Inak dekan postúpi žiadosť rektorovi. Rektor zmení rozhodnutie, ak zistí niektorý z dôvodov, na základe
ktorých môže rozhodnutie zmeniť dekan. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. Ak rozhodnutie
o neprijatí na štúdium vydal rektor, môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí niektorý z dôvodov, na základe ktorých
môže rozhodnutie zmeniť dekan. Inak postúpi žiadosť Akademickému senátu PEVŠ. Akademický senát PEVŠ
zmení rozhodnutie, ak zistí niektorý z dôvodov, na základe ktorých môže rozhodnutie zmeniť dekan. Inak žiadosť
zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do
30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí naPEVŠ alebo jej fakultu.
Článok 8 | Právo uchádzača na zápis na štúdium a jeho zánik
1. Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium alebo oznámením rozhodnutia o podmienečnom prijatí
na štúdium (po doplnení základných podmienok prijatia na štúdium) a zaplatením určeného školného
vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Termín, miesto a spôsob zápisu prijatému uchádzačovi
určí a oznámi rektor alebo dekan príslušnej fakulty, ak sa študijný program, na ktorý bol uchádzač prijatý,
uskutočňuje na fakulte.
2. PEVŠ alebo fakulta má právo požadovať od prijatého uchádzača informáciu, či sa zapíše na štúdium.
Uchádzač je povinný takúto informáciu poskytnúť najneskôr do začiatku príslušného akademického
roku. Ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu v určenom čase neposkytne, zaniká mu
právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a rektor alebo dekan prípadne zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý,
a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium podľa čl. 6 tohto študijného poriadku.
3. Zápis podmienečne prijatého študenta možno vykonať iba po preukázaní splnenia základných podmienok prijatia na štúdium. Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, na zápis na štúdium
zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie.19
4. Rektor alebo dekan môžu povoliť zápis študentovi, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu
príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na inej vysokej
škole (rozhodnutie o prestupe), na základe písomnej žiadosti študenta inej vysokej školy, ktorej podmienky prijímacieho konania sú podobné ako podmienky stanovené PEVŠ alebo príslušnou fakultou.
Študentom PEVŠ (jej fakulty) sa stáva dňom zápisu, ktorého termín, miesto a spôsob určí rektor alebo
dekan, ak rozhodnutie o prestupe vydáva dekan. Zápisom sa jeho predchádzajúce štúdium považuje
za zanechané dňom, ktorý predchádza dňu zápisu. PEVŠ alebo jej fakulta oznámia vysokej škole, na
ktorej študent zanechal štúdium, do troch pracovných dní od uskutočnenia zápisu, ktorému študentovi
a v akom študijnom programe umožnili zápis a dátum zápisu.20 Rektor alebo dekan rozhodnú o prestupe
na PEVŠ alebo jej fakultu a o zápise na štúdium do 30 dní od doručenia všetkých podkladov určených
k takému rozhodnutiu (žiadosť o povolenie zápisu, rozhodnutie o prijatí na štúdium vydané pôvodnou vysokou školou a výpis výsledkov štúdia 21). Prestupom z inej vysokej školy nemožno prekročiť maximálny
čas štandardnej dĺžky štúdia podľa zákona o vysokých školách.
5. Pri povolení zápisu študentovi, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa v
rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na inej fakulte PEVŠ, platí predchádzajúci odsek obdobne
Článok 5 | Prijímacie konanie absolventov bakalárskeho štúdia na magisterské štúdium
1. O prijatí absolventa bakalárskeho štúdia na magisterský študijný program v tom istom študijnom odbore
alebo alebo v kombinácii študijných odborov, resp. v príbuzných študijných odboroch, rozhoduje rektor,
alebo dekan fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte.
2. Podmienky prijatia sú stanovené v súlade s článkom 3 tohto študijného poriadku.
Článok 6 | Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania
1. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje dekan. O prijatí na
štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje PEVŠ, rozhoduje rektor.16
2. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania podľa ods. 1 sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti
podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Musí sa doručiť uchádzačovi do vlastných rúk. Uchádzačovi,
ktorého miesto pobytu nie je známe, sa doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske PEVŠ alebo
príslušnej fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.17
3. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium podľa čl.3 ods. 1 tohto
študijného poriadku v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý
podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr
v deň určený na zápis na štúdium.18 Doručením alebo predložením dokladu o získaní vzdelania podľa
čl. 3 ods. 1 tohto študijného poriadku vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium v súlade s čl. 8,
ďalšie rozhodnutie o prijatí sa nevydáva.
4. Súčasne s prijatím uchádzača na doktorandské štúdium mu rektor alebo dekan, ak sa doktorandský
študijný program uskutočňuje na fakulte, určí školiteľa a tému vybranej dizertačnej práce.
§ 58 ods. 3 až 5 zákona o vysokých školách
§ 58 ods. 6 zákona o vysokých školách
17
§ 58 ods. 7 zákona o vysokých školách
18
§ 58 ods. 1 druhá veta zákona o vysokých školách
15
16
60
19
20
21
§ 59 ods. 3 zákona o vysokých školách
§ 59 ods. 4 až 6 zákona o vysokých školách
§ 67 ods. 5 zákona o vysokých školách
61
v zahraničí, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom
odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po jej úspešnom
vykonaní im PEVŠ alebo jej fakulta udeliaakademický titul:
a) v spoločenskovedných a umenovedných študijných programoch “doktor filozofie” (v skratke “PhDr.”) a
b) v právnických študijných programoch “doktor práv” (v skratke “JUDr.”).
10. Podrobnosti o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác ustanovia fakulty vo svojich osobitných smerniciach.
11. Štandardná dĺžka doktorandského štúdia je v:
a) dennej forme štúdia tri alebo štyri akademické roky (počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou
riadneho skončenia štúdia je 180 kreditov pre tri akademické roky a 240 kreditov pre štyri akademické
roky),
b) externej forme štúdia štyri alebo päť akademických rokov (počet kreditov, ktorých dosiahnutie je
podmienkou riadneho skončenia štúdia je 180 kreditov pre štyri akademické roky a 240 kreditov pre
päť akademických rokov štúdia.
Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke
„PhD.“; skratka „PhD.“ sa uvádza za menom).27
12. Podrobnosti o doktorandskom štúdiu ustanovia fakulty vo svojich osobitných smerniciach.
13. Štúdium ktoréhokoľvek študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva
roky.28
14. PEVŠ alebo jej fakulty môžu zabezpečovať študijný program v spolupráci s inými vysokými školami
vrátane vysokých škôl so sídlom mimo územia Slovenskej republiky na základe dohody o spoločnom
študijnom programe, ktorá obsahuje najmä podmienky prijatia, podmienky jeho absolvovania, podrobnosti o organizácii štúdia, udeľovanom akademickom titule, podrobnosti o dokladoch o skončení štúdia.
Študenti prijatí na študijný program zabezpečovaný viacerými vysokými školami („spoločný študijný program“) absolvujú na jednotlivých vysokých školách jednotlivé časti štúdia.29
15. Návrh študijných programov, ktoré sa neuskutočňujú na fakultách, predkladá rektor na schválenie Vedeckej rade PEVŠ v súlade s právnymi predpismi 30 a smernicou o pravidlách hodnotenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na PEVŠ.
16. Návrh študijných programov, ktoré sa uskutočňujú na fakultách, predkladá dekan fakulty na schválenie
vedeckej rade fakulty v súlade s právnymi predpismi 31 a smernicou o pravidlách hodnotenia kvality
poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na PEVŠ.
17. PEVŠ alebo jej fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, zverejnia na webovom sídle alebo
informačnom systéme PEVŠ alebo fakulty:
a) názov každého akreditovaného študijného programu,
b) študijný odbor, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie,
alebo kombináciu dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa
vysokoškolské vzdelanie,
c) stupeň vysokoškolského štúdia, pre ktorý je študijný program určený,
d) formu štúdia,
e) profil absolventa,
f) charakteristiku predmetov, prípadne dĺžku praxe vrátane počtu kreditov, ktoré sa ich absolvovaním
získajú,
g) pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov,
h) štandardnú dĺžku štúdia vyjadrenú v akademických rokoch,
i) požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu,
j) rozdelenie štúdia na časti vyjadrené v akademických rokoch alebo v ich častiach a podmienky,
ktorých splnenie sa vyžaduje, aby študent mohol postúpiť do ďalšej časti štúdia; podmienky sa vyjadrujú počtom kreditov získaných za absolvované predmety,
k) počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia,
III. časť
ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA NA PEVŠ A JEJ FAKULTÁCH
Článok 9 | Študijný odbor, študijný program, stupne a dĺžka štúdia
1. Študijný odbor je oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania v niektorom
z jeho troch stupňov. Študijný odbor sa vymedzuje obsahom, ktorý charakterizujú najmä oblasti a rozsah
vedomostí, schopností a zručností, ktoré profilujú absolventa.22
2. Sústavu študijných odborov Slovenskej republiky vydáva a spravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Sústava študijných odborov obsahuje študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie.23
3. Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov na PEVŠ alebo
jej fakulte sa získa štúdiom podľa akreditovaného študijného programu PEVŠ alebo jej fakulty v tomto
študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov.24 Ak sú oba študijné odbory v študijnom programe zastúpené približne rovnako, ide o medziodborové štúdium, v inom prípade je jeden študijný
odbor hlavný a druhý je vedľajší.25
4. Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností, ktorými sú najmä
prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška a ich kombinácie a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie
týchto vzdelávacích činností pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie.26
5. PEVŠ a jej fakulty poskytujú, organizujú a zabezpečujú vysokoškolské vzdelávanie v:
a) bakalárskom študijnom programe ako v študijnom programe prvého stupňa (ďalej aj „bakalárske
štúdium“),
b) magisterskom alebo inžinierskom študijnom programe ako v študijnom programe druhého stupňa
(ďalej aj „magisterské štúdium“) a v spojenom prvom a v druhom stupni štúdia do jedného celku
podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách (ďalej aj „spojené štúdium“) a
c) doktorandskom študijnom programe ako v študijnom programe tretieho stupňa (ďalej aj „doktorandské štúdium“).
6. Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia vrátane odbornej praxe je:
a) v dennej forme štúdia najmenej jeden a najviac tri akademické roky,
b) v externej forme štúdia najmenej dva a najviac štyri akademické roky a počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je najmenej 60 kreditov. Záverečnou prácou je
diplomová práca. Absolventom magisterského štúdia sa udeľuje akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“) a absolventom inžinierskeho štúdia sa udeľuje akademický titul „inžinier“ (v skratke „Ing.“).
7. Štandardná dĺžka magisterského alebo inžinierskeho štúdia vrátane odbornej praxe je:
a) v dennej forme štúdia najmenej jeden a najviac tri akademické roky,
b) v externej forme štúdia najmenej dva a najviac štyri akademické roky a počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je najmenej 60 kreditov. Záverečnou prácou je diplomová práca. Absolventom magisterského štúdia sa udeľuje akademický titul “magister” (v skratke
“Mgr.”) a absolventom inžinierskeho štúdia sa udeľuje akademický titul “inžinier” (v skratke “Ing.”).
8. Absolvent spojeného štúdia získava vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Počet kreditov, ktorých
dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre tento študijný program je najmenej 300 kreditov.
9. Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“ alebo obdobných študijných programov
§ 50 ods. 1 a 2 zákona o vysokých školách
§ 50 ods. 3 zákona o vysokých školách
24
§ 51 ods. 1 zákona o vysokých školách
25
§ 51 ods. 5 zákona o vysokých školách
26
§ 51 ods. 2 zákona o vysokých školách
22
23
62
§ 54 ods. 15 zákona o vysokých školách
§ 65 ods. 2 zákona o vysokých školách
§ 54a zákona o vysokých školách
30
§ 47b ods. 2 písm.j) a § 12 ods. 1 písm.c) v spojení s § 47d zákona o vysokých školách
31
§ 27 ods. 1 písm. h) a § 30 ods. 1 písm. c) v spojení s § 47a ods. 3 zákona o vysokých školách.
27
28
29
63
l)
ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne
skončenie vrátane štátnych skúšok,
m) udeľovaný akademický titul,
n) pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné
povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole,
o) jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje, ktorými sa rozumejú jazyk alebo
jazyky, v ktorých sú vyučované predmety študijného programu.
18. Za aktualizáciu informácií podľa odseku 17 zodpovedá rektor alebo príslušní dekani fakúlt PEVŠ, ak sa
študijný program uskutočňuje na fakulte. Informácie sa každoročne aktualizujú najneskôr k 20. septembru.
ústavu, ktorý zabezpečuje výučbu daného predmetu. Vyššia neúčasť sa považuje za neúspešné absolvovanie predmetu. Účasť na predpísaných konzultáciách v externej forme štúdia je povinná v rozsahu jazykovej výučby. Na ospravedlnenie neúčasti na uvedených výučbových jednotkách sa primerane
vzťahujú ustanovenia tohto odseku
4. Ak počet študentov zapísaných do príslušného ročníka v dennej alebo externej forme štúdia a v ktoromkoľvek stupni štúdia v príslušnom akademickom roku nepresiahne počet 15 študentov, môže rektor, alebo dekan fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, 32 § 60 ods. 4 až 6 zákona
o vysokých školách 33 § 51 ods. 8 zákona o vysokých školách13 študijný plán študenta určiť fixne, pričom
pri fixnom určení študijného plánu študenta sa prihliada najmä na jeho primeranosť z hľadiska rozloženia
študijného bremena, minimálny a štandardný počet kreditov, ktorý majú študenti v akademickom roku,
resp. v rámci celého štúdia dosiahnuť.
5. PEVŠ alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže pre bakalárske, magisterské,
inžinierske alebo spojené štúdium povoliť aj individuálny študijný plán. Štúdium podľa individuálneho
študijného plánu je štúdium, v ktorom študent absolvuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov
študijného programu tak, že osobne nenavštevuje pravidelne určené formy vzdelávacích činností (napr.
prednášky, semináre a cvičenia)34, ale študuje samostatne a tiež formou individuálnych konzultácií.
6. Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho študijného plánu predkladá písomne študent rektorovi,
alebo dekanovi, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, spravidla na začiatku akademického
roka. Rozhodnutie rektora alebo dekana o povolení štúdia podľa individuálneho študijného plánu je
platné na príslušný akademický rok a je pre študenta a vysokoškolských učiteľov záväzné. Podmienky
absolvovania predmetov v rámci individuálneho študijného plánu určí spravidla rektor alebo príslušný
prorektor, alebo ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte dekan alebo príslušný prodekan v spolupráci s vedúcimi jednotlivých ústavov.
7. Štúdium podľa individuálneho študijného plánu možno povoliť najmä:
a) študentovi, ktorý je štátnym reprezentantom vo významnom športovom odvetví,
b) študentovi z dôvodu starostlivosti o maloleté dieťa do troch rokov, alebo študentke, u ktorej bolo
diagnostikované rizikové tehotenstvo,
c) študentovi, ktorý študuje na inej fakulte PEVŠ, alebo inej vysokej škole,
d) študentovi, ktorý má preukázateľne vážne zdravotné ťažkosti dlhodobého charakteru,
e) študentovi, ktorému iné vážne dôvody bránia zúčastňovať sa predpísaných formách výučby.
8. K žiadosti o povolenie štúdia podľa individuálneho študijného plánu žiadateľ predloží príslušné doklady
preukazujúce splnenie podmienok uvedených v ods. 7.
9. Rektor alebo dekan môže štúdium podľa individuálneho študijného plánu zrušiť na písomnú žiadosť
študenta alebo na návrh vedúceho ústavu, ak si študent neplní stanovené študijné povinnosti v súlade
s individuálnym študijným plánom.
10. Pri zostavovaní individuálneho študijného plánu platí harmonogram akademického roka. Príslušný
vysokoškolský učiteľ môže podľa svojich možností určiť aj iné termíny pre absolvovanie predmetov
(skúšky), najneskôr však do 31. augusta kalendárneho roka.
11. Rozhodnutie a podmienky absolvovania individuálneho študijného plánu sa vyhotovujú v dvoch vyhotoveniach, z ktorých si jeden ponecháva študent a druhý sa zakladá (registruje) na študijnom oddelení.
Individuálny študijný plán je platný odo dňa jeho registrácie.
12. Počas štúdia podľa individuálneho študijného študent plánu si riadne plní povinnosti vyplývajúce zo
študijného programu, s výnimkou pravidelnej účasti na výučbe. Povolenie štúdia podľa individuálneho
študijného plánu nemôže ovplyvniť plnenie podmienok stanovených na postup do ďalšieho ročníka alebo
základné pravidlá, týkajúce sa štandardnej dĺžky štúdia.
13. Kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich zo štúdia príslušného predmetu vykonáva príslušný vyučujúci alebo
príslušný vedúci ústavu.
14. Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha vždy podľa individuálneho študijného
Článok 10 | Formy a metódy štúdia
1. Študijné programy na PEVŠ a jej fakultách sa uskutočňujú v dennej forme štúdia a v externej forme
štúdia. Obe formy štúdia sú rovnocenné a obsahovo zhodné.
2. Dennú formu štúdia charakterizuje najmä denná účasť študenta na vzdelávacích činnostiach, najmä
prednáškach, seminároch, cvičeniach, odbornej praxi, exkurziách a stážach, alebo iná účasť alebo kontakt študenta s učiteľom (priama alebo nepriama individuálna konzultácia).
3. Dennú a externú forma štúdia uskutočňuje PEVŠ alebo jej fakulty:
a) prezenčnou metódou (spočíva na vyučovaní s priamym kontaktom učiteľa so študentom)
b) distančnou metódou (nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom
komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí)
c) kombinovanou metódou.32
4. Každý predmet je realizovaný jednou alebo viacerými formami vzdelávacích činností, pričom konkrétne
formy a proporcionálnosť ich využitia sú stanovené študijným programom.
5. Základné formy vzdelávacích činností sú charakterizované nasledovne:
a) prednášky majú charakter odborného výkladu základných princípov, metodológie danej disciplíny,
problémov a ich vzorových riešení,
b) semináre, ateliéry, projekty a záverečné práce sú formy vzdelávacích činností, v ktorých sa kladie
dôraz najmä na samostatnú prácu študentov; ich významnou súčasťou je prezentácia výsledkov
vlastnej práce a kritická diskusia,
c) cvičenia a laboratórne práce podporujú najmä praktické zvládnutie látky, ktorá bola obsahom
prednášok alebo ktorú mali študenti samostatne naštudovať,
d) exkurzie a odborné praxe, pri ktorých sa demonštrujú študované objekty, spravidla mimo vysokej
školy,
e) riadené konzultácie pri externých formách štúdia sú venované predovšetkým prednáškam, konzultáciám a kontrole úloh, ktoré mali študenti vypracovať samostatne.
Článok 11 | Študijný plán a študijný poradca
1. Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a formy hodnotenia študijných
výsledkov. Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov zostavuje v rámci určených
pravidiel vyplývajúcich zo zákona o vysokých školách a v súlade s týmto Študijným poriadkom PEVŠ,
študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom.33
2. PEVŠ alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, určí pre každý študijný program
odporúčaný študijný plán. Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent
splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v štandardnej dĺžke.
3. Účasť študentov na cvičeniach, seminároch, kolokviách a predpísaných konzultáciách je pri prezenčnej
metóde v dennej forme štúdia povinná. Vyučujúci má právo ospravedlniť a stanoviť náhradné plnenie
za maximálne 25 %-nú neúčasť na cvičeniach, seminároch a predpísaných konzultáciách. Ďalších
25 % neúčasti na tejto forme výučby zo závažných a odôvodnených príčin má právo ospravedlniť vedúci
čl. 10 ods. 6 študijného poriadku § 62 zákona o vysokých školách
§ 54 ods. 3 zákona o vysokých školách
36
§ 51 ods. 9 zákona o vysokých školách
37
§ 61 ods. 1 zákona o vysokých školách
38
§ 61 ods. 2 zákona o vysokých školách a čl. 18 ods. 3 Štatútu
34
35
32
33
§ 60 ods. 4 až 6 zákona o vysokých školách
§ 51 ods. 8 zákona o vysokých školách
64
65
a) vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a následne
b) obhajoba dizertačnej práce.
3. Témy záverečných prác zverenia fakulty v dostatočnom časovom predstihu a v dostatočnom počte
umožňujúcom každému študentovi sa na jednotlivú tému práce prihlásiť. Ku každej téme je priradený
školiteľ (vedúci práce), s ktorým má študent právo konzultovať spôsob a obsah vypracovania záverečnej
práce. Školiteľ je povinný poskytnúť študentovi, u ktorého záverečnej práce je vedúcim, súčinnosť v rámci
času stanoveného článkom 23 ods. 10 tohto Študijného poriadku.
4. Študent je povinný zvoliť si tému záverečnej práce najneskôr do konca zimného semestra predposledného
akademického roka svojho štúdia a odovzdať ju do termínu stanoveného harmonogramom akademického
roka. Rektor, alebo dekan fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže termín odovzdania
práce študentovi na jeho písomnú žiadosť predĺžiť, pričom rešpektuje primeranú lehotu medzi odovzdaním
práce a jejobhajobou.
5. Záverečná práca musí byť vypracovaná výlučne jej autorom samostatne, nesmie neoprávnene zasiahnuť
do práv alebo právom chránených záujmov tretích osôb, najmä nesmie porušovať práva duševného
vlastníctva tretej osoby alebo neoprávnene nakladať s utajovanými skutočnosťami alebo osobnými údajmi, dôvernými informáciami či obchodným tajomstvo tretej osoby.42
6. Podrobnosti o postupe vypisovania tém záverečných prác, ich spracovania, odovzdávania, registrovania,
uchovávania a sprístupňovania ustanoví osobitný vnútorný predpis PEVŠ.
7. Jednotlivé časti štátnej skúšky sú dané študijným programom, termíny, v súlade s harmonogramom
akademického roka, stanoví a zabezpečí ich zverejnenie rektor, alebo dekan, ak sa študijný program
uskutočňuje na fakulte, najmenej 3 týždne pred ich konaním.
8. Štátnu skúšku (ktorúkoľvek jej časť) možno vykonať iba pred skúšobnou komisiou, ktorej zloženie
písomne schvaľuje rektor, alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte.43 Zloženie
skúšobných komisií sa môže zverejniť najskôr v deň jej zasadania.
9. Skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok má najmenej štyroch členov.44
10. Právo skúšať na štátnej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení príslušnou vedeckou radou; ak ide o bakalárske študijné programy,
aj vysokoškolskí učitelia vo funkcii odborného asistenta s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa.45
Do skúšobných komisií magisterského (inžinierskeho, spojeného) a doktorandského študijného programu sú spravidla zaraďovaní aj významní odborníci v danom študijnom odbore z iných vysokých škôl,
z právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj na území Slovenskej republiky alebo z praxe v rámci
Slovenskej republiky a zo zahraničia (tzn. z externého prostredia mimo PEVŠ).
11. V rámci skúšobnej komisie v bakalárskych študijných programoch je najmenej jeden vysokoškolský
učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta. V rámci magisterských a inžinierskych programov alebo v rámci spojeného štúdia sú najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie pre štátne skúšky
vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov alebo docentov; jeden člen je spravidla z externého prostredia mimo PEVŠ.46 V doktorandskom študijnom programe je v rámci dizertačnej skúšky
a obhajoby dizertačnej práce vždy jeden člen komisie z inej vysokej školy, prednostne zo zahraničia,
najmenej dvaja členovia sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov alebo docentov.
12. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.47 Každý prítomný člen
komisie má jeden hlas, pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu komisie.
13. O konaní štátnej skúšky alebo jej časti sa vyhotoví protokol, ktorý podpisuje predseda a všetci prítomní
členovia komisie. Súčasťou protokolu je aj výpis výsledkov štúdia, protokol o kontrole originality a hodnotenie vedúceho a oponenta záverečnej bakalárskej alebo diplomovej práce.
14. Výsledok štátnej skúšky musí byť zapísaný do registra študentov.
Skúšobný poriadok
PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY
návrh rektora Paneurópskej vysokej školy (ďalej len „PEVŠ“) a po prerokovaní v Akademickom senáte PEVŠ
podľa § 47b ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“ v príslušnom tvare), schvaľuje
Správna rada v súlade s čl. 24 ods. 3 Študijného poriadku PEVŠ tento Skúšobný poriadok (ďalej len „Skúšobný
poriadok PEVŠ“ v príslušnom tvare)):
Článok 1 | Kreditový systém štúdia
1. Skúšobný poriadok PEVŠ upravuje formu a spôsob kontroly a hodnotenia študenta počas štúdia na
PEVŠ a jej fakultách.
2. Študijné povinnosti študenta vyplývajú zo študijného programu, ktorý študuje a zo Študijného poriadku
PEVŠ.
3. Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na PEVŠ a jej fakultách je v súlade so
Študijným poriadkom PEVŠ (čl. 13) založená na kreditovom systéme v súlade s právnymi predpismi
(vyhláškou č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení vyhlášky č. 155/2013 Z. z.). Kreditový
systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť
študentovu záťaž spojenú s absolvovaním predmetov v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom
programe.
4. Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom vyjadrujúce množstvo práce potrebnej na nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania.
5. Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. Za daný predmet môže študent v priebehu
štúdia získať kredity len raz.
6. Kredity získané za absolvované predmety programu sa zhromažďujú. Zhromažďovaním kreditov (§ 4 ods. 3
vyhlášky č. 614/2002 Z.z.) sa rozumie spočítavanie kreditov získaných za úspešné absolvovanie predmetov v čase, v ktorom bol študent zapísaný na štúdium jedného študijného programu. Spočítavajú sa
kredity získané v rámci:
a) štúdia študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia,
b) časti štúdia na inej fakulte vysokej školy,
c) časti štúdia na inej vysokej škole v SR alebo na vysokej škole v zahraničí formálne zabezpečeného
náležitosťami prenosu kreditov podľa § 7 vyhlášky č. 614/2002 Z. z.
7. Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia pre jednotlivé stupne štúdia je určený
takto:
a) študijný program prvého stupňa štúdia – bakalársky študijný program – 180 kreditov (denná forma
štúdia) a 180 kreditov (externá forma štúdia),
b) študijný program druhého stupňa štúdia – magisterský, resp. inžiniersky študijný program – 120
kreditov (denná forma štúdia) a 120 kreditov (externá forma štúdia).
c) študijný program tretieho stupňa – doktorandský študijný program – 180 kreditov (denná forma
štúdia) a 180 kreditov (externá forma štúdia).
8. Každý absolvovaný predmet má v študijnom programe priradený počet kreditov, ktoré študent získa
po jeho úspešnom absolvovaní. Počet kreditov priradený k predmetu vyjadruje pomernú časť práce
študenta potrebnú na jeho úspešné zvládnutie v rámci štandardného rozsahu práce za jeden akademický rok štúdia.
9. Každý predmet má názov a kód a je koncipovaný ako jedno semestrový. Základné údaje o predmete sú
uvedené v informačnom liste predmetu.
10. Predmety zaradené do študijného programu sú rozdelené na:
66
§ 62a ods. 1 zákona o vysokých školách
§ 63 ods. 4 zákona o vysokých školách
§ 63 ods. 6 zákona o vysokých školách
45
§ 63 ods. 3 zákona o vysokých školách
46
§ 63 ods. 4 zákona o vysokých školách
47
§ 63 ods. 2 zákona o vysokých školách § 62 zákona o vysokých školách
42
43
44
67
15. Študent môže kedykoľvek počas štátnej skúšky, najneskôr do vyhlásenia jej výsledku, vzniesť námietku
k jej priebehu, s uvedením konkrétneho dôvodu, ak má za to, že štátna skúška neprebieha v súlade so
zákonom o vysokých školách, týmto Študijným poriadkom, ďalšími vnútornými predpismi PEVŠ alebo
z iných dôvodov. Ak predseda komisie nemôže námietke vyhovieť na mieste, bezodkladne ju v písomnej
forme postúpi rektorovi, alebo príslušnému dekanovi fakulty, ak sa štátna skúška v rámci študijného
programu uskutočňuje na fakulte.
16. V prípade, ak rektor alebo dekan pri prešetrovaní námietky študenta, alebo iným spôsobom zistí, že
v priebehu štátnej skúšky došlo k porušeniu zákona o vysokých školách, tohto Študijného poriadku,
vnútorných predpisov PEVŠ alebo jej fakúlt, môže vyhlásiť štátnu skúšku alebo jej časť za neplatnú.
17. Podrobnosti o zasadnutí skúšobných komisií, celkové hodnotenie štátnej skúšky a jednotlivých jej častí,
možnosť absolvovať opravný termín a ďalšie podmienky ustanoví Skúšobný poriadok PEVŠ
príslušnej fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
5. Ak študent do 31. augusta bežného roka splnil podmienky účasti na štátnej skúške predpísané študijným
programom, ale sa nezúčastnil na štátnej skúške alebo nebol úspešný v niektorom z predmetov štátnej
skúšky, môže do 30 dní od začiatku akademického roka požiadať o prerušenie štúdia do dňa konania
štátnej skúšky.
6. Dňom prerušenia štúdia študent stráca podľa zákona o vysokých školách postavenie študenta. Študent
nemôže vykonávať skúšky a nemôžu sa mu priznávať kredity. Na dobu prerušenia štúdia študent odovzdá
preukaz študenta (a tlačenú podobu výkazu o štúdiu -index) na študijné oddelenie.
7. Študent má právo na opätovný zápis po uplynutí obdobia, na ktoré bolo štúdium prerušené. Ak pominú
dôvody na prerušenie štúdia skôr a nebránia tomu organizačné dôvody, môže rektor alebo dekan, ak
sa študijný program uskutočňuje na fakulte, na základe písomnej žiadosti študenta ukončiť prerušenie
štúdia aj pred uplynutím doby prerušenia štúdia.
8. Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví po prerušení na
opätovný zápis, PEVŠ, alebo príslušná fakulta písomne vyzve študenta, aby sa dostavil na zápis v lehote
desiatich pracovných dní od doručenia tejto výzvy. Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote
k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia
dostaviť sa na zápis, považuje sa jeho štúdium za zanechané. Za deň, v ktorom študent zanechal
štúdium, sa považuje deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom
sa mal opätovne zapísať.
9. Ak počas prerušenia štúdia došlo k zmene študijného plánu, podľa ktorého študent študoval, v súlade
so študijným poriadkom a príslušným študijným programom dekan určí, ktoré študijné povinnosti musí
študent splniť a stanoví lehoty na ich splnenie.
10. Štúdium v zahraničí – okrem štúdia realizovaného mimo európskych a bilaterálnych projektov vysokej
školy, resp. fakulty – sa považuje za jeden zo závažných dôvodov na prerušenie štúdia. Po predložení
žiadosti a potvrdenia o prijatí a zápise na štúdium na zahraničnej vysokej škole, dekan študentovi preruší
štúdium. Predpokladom je ukončenie prvého ročníka štúdia na vlastnej fakulte.
Článok 15 | Celkové hodnotenie štúdia, ceny, pochvaly a odmeny
1. Celkové hodnotenie štúdia sa vykonáva po splnení všetkých povinností predpísaných študijným programom a úspešnom absolvovaní štátnej skúšky, a to stupňami:
a) prospel s vyznamenaním alebo
b) prospel.
2. Stupňom „prospel s vyznamenaním” sa študent hodnotí, ak jeho vážený študijný priemer za celé štúdium
nie je vyšší ako 1,5, zo všetkých častí štátnej skúšky a z obhajoby záverečnej práce bol klasifikovaný
stupňom A (1) a ak žiadna časť štátnej skúšky nebola vykonanáv opravnom termíne. V ostatných prípadoch sa študent hodnotí stupňom „prospel”.
3. Za vynikajúce výsledky dosiahnuté počas štúdia môže byť študentovi udelená Cena rektora alebo Cena
dekana, pochvala alebo iná odmena. Pochvala alebo odmena môže byť študentovi udelená aj za vynikajúcu záverečnú prácu, vykonaný príkladný čin, alebo za úspešnú reprezentáciu PEVŠ alebo jej fakultu,
najmä na domácich alebo medzinárodných študentských vedeckých podujatiach alebo iných významných súťažiach.
Článok 16 | Zmeny počas štúdia, prerušenie štúdia, uznávanie časti štúdia
Článok 17 | Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole v zahraničí
1. Študent PEVŠ alebo jej fakulty môže počas štúdia, spravidla na začiatku akademického roka, písomne
požiadať o:
a) zmenu formy štúdia,
b) zmenu študijného programu ktorý študuje,
c) prestup na inú fakultu PEVŠ, resp. inú vysokú školu,
d) uznanie skúšok vykonaných na inej fakulte PEVŠ alebo inej vysokej škole.
2. Študent PEVŠ alebo jej fakulty môže písomne požiadať o prerušenie štúdia, spravidla na ucelenú časť
(semester, akademický rok):
a) zo zdravotných alebo iných vážnych osobných dôvodov študenta, a to aj opakovane, spolu najviac
na dva roky,
b) bez uvedenia dôvodu, najviac na jeden rok, a to v každom stupni iba raz,
c) z dôvodu rodičovskej dovolenky najviac na 3 roky.
Študent v žiadosti uvedie navrhovaný začiatok a koniec prerušenia svojho štúdia.
3. Doba prerušenia štúdia sa nezapočítava do štandardnej dĺžky štúdia.
4. Zmeny počas štúdia a iné skutočnosti podľa ods. 1 alebo prerušenie štúdia podľa ods. 218 povoľuje
rektor, alebo dekan, ak ide o študijný program uskutočňovaný na fakulte.48 Rozhodnutie o zmene (iných
skutočnostiach)/prerušení štúdia alebo rozhodnutie o zamietnutí zmeny (iných skutočností)/prerušenia
štúdia sa vyhotovuje písomne do 15 dní od podania žiadosti. Musí obsahovať výrok a odôvodnenie
(podľa ods. 2 písm. a) až c) a musí sa doručiť žiadateľovi do vlastných rúk. Ak žiadateľovi nie je možné
rozhodnutie doručiť do vlastných rúk, doručí sa vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske PEVŠ alebo
48
§ 64 zákona o vysokých školách
68
1. Časť štúdia na inej vysokej škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len „zahraničný
študijný pobyt“ v príslušnom tvare), ktorý dĺžkou nepresahuje 1 akademický rok, a ktorý sa realizuje na
základe štipendijného programu, ktorého sa na základe medzinárodnej zmluvy o bilaterálnej kultúrnej,
vedeckej a vzdelávacej spolupráci zúčastňuje Slovenská republika, štipendijného programu Európskej
únie alebo bilaterálnej spolupráce PEVŠ s inou vysokou školou mimo územia Slovenskej republiky, sa
považuje za súčasť štúdia na PEVŠ.
2. V súlade so zásadou podľa predchádzajúceho odseku sa študijné povinnosti, realizované v priebehu
zahraničného študijného pobytu započítavajú na základe príbuznosti absolvovaných súčastí študijného
pobytu s povinnosťami podľa študijného programu, v ktorom študent študuje na PEVŠ.
3. Za zahraničný študijný pobyt sa považuje aj absolvovanie praktickej stáže v zahraničí, ak si PEVŠ
uskutočnenie takýchto stáží dohodla so subjektmi so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.
4. Študent má právo na zahrnutie informácie do dodatku k diplomu o tom, že v priebehu svojho štúdia na
PEVŠ absolvoval zahraničný študijný pobyt, ak je takéto štúdium alebo stáž súčasťou štúdia na PEVŠ
v zmysle ods. 1.
5. Záväzky, vyplývajúce PEVŠ z Európskej univerzitnej charty (Erasmus University Charter pre roky 20072013, Erasmus Charter for Higher Education pre roky 2014-2020) majú prednosť pred vnútornými
predpismi PEVŠ.
6. Spôsob realizácie zahraničného študijného pobytu v rámci Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme), ako aj pôsobnosť PEVŠ a jej fakúlt pri zabezpečovaní programu upravuje
osobitný vnútorný predpis PEVŠ.
7. Prijímanie študentov inej vysokej školy vrátane vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej repub-
49
§ 65 ods. 1 zákona o vysokých školách
69
liky na časť štúdia na PEVŠ, práva a povinnosti týchto študentov, sa spravujú ustanoveniami § 58a zákona
o vysokých školách.
gramov a
pravidelné zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o študijných programoch a ich absolventoch.
2. Podrobnosti o vypracovaní, zavedení, používaní a funkčnosti vnútorného systému kvality PEVŠ a jej fakúlt
stanoví vnútorný predpis PEVŠ.
f)
Článok 18 | Skončenie štúdia
1. Študent PEVŠ alebo jej fakulty riadne skončí štúdium jeho absolvovaním podľa príslušného študijného
programu ak:
a) absolvoval všetky povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov,
b) získal počas štúdia predpísaný počet kreditov stanovený pre príslušný stupeň štúdia a
c) úspešne vykonal štátnu skúšku predpísanú študijným programom a obhájil záverečnú bakalársku
alebo diplomovú prácu.
2. Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie
štúdia daného študijného programu.49
3. Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí:50
a) zanechaním štúdia a to v deň, keď bolo vysokej škole doručené písomné vyhlásenie študenta o zanechaní štúdia,
b) neskončením štúdia v štandardnej dĺžke štúdia, alebo neskončením štúdia v predĺženej dĺžke štúdia
a to v deň kedy skončil akademický rok, v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium,
c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie podmienok, ktoré vyplývajú zo študijného programu a z tohto
študijného poriadku, alebo ďalších vnútorných predpisov PEVŠ a jej fakúlt a to dňom keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť,
d) vylúčením zo štúdia za disciplinárny priestupok dňom kedy rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť,
e) zrušením študijného programu, ak študent neprijme ponuku PEVŠ pokračovať v štúdiu iného
študijného programu, a to dňom, ku ktorému vysoká škola oznámila zrušenie študijného programu,
f) smrťou študenta a
g) vylúčením zo štúdia pre neuhradenie poplatku spojeného so štúdiom v stanovenej lehote.
4. Rektor, alebo dekan fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, rozhodne o skončení štúdia
podľa ods. 3 písm. b) a c) pre neprospech, ak študent:
a) za akademický rok štúdia nezískal minimálne 40 kreditov,
b) ani po druhom zapísaní nezískal kredity za povinný predmet alebo povinne voliteľný predmet (pokiaľ
ide o povinne voliteľný predmet, netýka sa toto ustanovenie študenta, ktorý už úspešne absolvoval
stanovený počet povinne voliteľných predmetov),
c) nesplnil v časovom limite podmienky pre absolvovanie štúdia.
5. Študentovi, ktorý ukončil štúdium pre neprospech, vydá PEVŠ alebo príslušná fakulta na jeho žiadosť
potvrdenie o úspešne absolvovaných predmetoch v podobe výpisu výsledkov štúdia s uvedením dôvodu
ukončenia štúdia.
6. Študentovi, ktorý zanechal štúdium písomným oznámením rektorovi alebo dekanovi, vydá PEVŠ alebo
fakulta na jeho žiadosť výpis úspešne absolvovaných predmetov. Vo výpise sa uvedie, že študent štúdium
zanechal
Článok 20 | Doklady o štúdiu a doklady o absolvovaní štúdia
1. Doklady o štúdiu sú:
a) preukaz študenta,
b) výkaz o štúdiu (e-index) a
c) výpis výsledkov štúdia. 51
2. Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva
a výhody študenta vyplývajúce právnych predpisov, predpisov PEVŠ a z dohôd s inými právnickými
osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Študent je povinný si preukaz
prevziať od PEVŠ, alebo od príslušnej fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na tejto fakulte a to po
zápise do registra študentov. Okrem iných údajov je v ňom vyznačené obdobie, počas ktorého študent
splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu.52
3. Výkaz o štúdiu (e-index) je elektronická evidencia, do ktorej sa zapisuje študijný plán študenta (najmä
predmety) a výsledky kontroly študijnej úspešnosti alebo študijného výkonu. PEVŠ alebo fakulta, ak sa
študijný program uskutočňuje na fakulte, môže študentovi vydať za úhradu aj index v tlačenej podobe
(ŠEVT), ktorý nemá záväzné účinky.53
4. Výpis výsledkov štúdia obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci štúdia
študijného programu splnil. Vydáva ho PEVŠ, alebo ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte,
vydáva ho príslušná fakulta. Tento doklad sa vydáva v súlade so zásadami obsiahnutými v právnych
predpisoch. Na základe osobitnej žiadosti študenta ho PEVŠ alebo príslušná fakulta vydá aj v anglickom
jazyku. Doklad patrí:
a) osobe, ktorá skončila štúdium študijného programu,
b) študentovi na základe jeho žiadosti,
c) absolventovi štúdia študijného programu na základe jeho žiadosti.54
5. Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore sú:55
a) vysokoškolský diplom,
b) vysvedčenie o štátnej skúške,
c) dodatok k diplomu.
6. Vysokoškolský diplom je doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného študijného programu v príslušnom
študijnom odbore a o udelení akademického titulu.
7. Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o vykonanej štátnej skúške, jej súčastiach a o jej výsledku.
8. Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobnosti o absolvovanom študijnom programe. Absolvent obdrží dodatok k diplomu súčasne s diplomom.
9. Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu sa odovzdávajú spravidla pri akademickom obrade
(promócii).
10. Podrobnosti o podmienkach vydávania dokladov o absolvovaní štúdia (a kópií) a ich náležitostiach
stanoví vnútorný predpis PEVŠ.
11. PEVŠ v spolupráci s jej fakultami vykonáva uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných vysokou školou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi.56 Podrobnosti ustanoví vnútorný predpis PEVŠ.
Článok 19 | Vnútorný systém kvality
1. PEVŠ a jej fakulty pravidelne hodnotia úroveň kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, najmä:
a) tvorbu, schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov,
b) kritériá a pravidlá hodnotenia študentov,
c) zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov,
d) zabezpečovanie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu vzdelávania študentov
zodpovedajúcich potrebám študijných programov,
e) zber, analýzu a používanie informácií potrebných na efektívne riadenie uskutočňovania študijných pro-
§ 67 ods. 2 zákona o vysokých školách
§ 67 ods. 3 zákona o vysokých školách
§ 67 ods. 5 zákona o vysokých školách
55
§ 68 zákona o vysokých školách
56
§ 106 zákona o vysokých školách
52
53
54
50
51
§ 66 zákona o vysokých školách
§ 67 ods. 1 zákona o vysokých školách
70
71
IV. časť
ŠTUDENTI A UČITELIA PEVŠ
PEVŠ alebo fakulty na prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu alebo skončenia jeho štúdia,
alebo súvisiacich s jeho právami a povinnosťami,
g) oznámiť PEVŠ alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný program uskutočňovaný na fakulte, adresu
určenú na doručovanie písomností,
h) mať pri sebe preukaz študenta najmä pri vstupe do objektov PEVŠ, alebo kde sa uskutočňuje vzdelávací proces, ak sa študent nepreukáže svojim preukazom počas skúšky, môže učiteľ vykonanie
skúšky odmietnuť bez náhradného termínu,
i) dať súhlas na nakladanie so svojimi údajmi pre potreby študijnej evidencie
j) schváliť alebo potvrdiť na začiatku každého akademického roka správnosť svojich osobných údajov
v UIS a akékoľvek zmeny uvedené v systéme bez zbytočného odkladu hlásiť študijnému oddelenie,
najneskôr však do 10 dní odo dňa, keď dané zmeny nastali.
k) oboznamovať sa s obsahom elektronickej poštovej schránky, ktorá je pre každého študenta vytváraná osobitne v UIS a to vzhľadom na skutočnosť, že táto e-mailová schránka slúži aj na
doručovanie úradných oznamov týkajúcich sa štúdia na fakulte,
l) v primeranom čase reagovať na písomné, e-mailové, telefonické alebo iné výzvy dekana, prodekana
alebo iných pedagogických zamestnancov fakulty vo veciach týkajúcich sa ich štúdia,
m) poskytovať všetkým zamestnancom fakulty, pedagógom a pod. súčinnosť vo veciach týkajúcich sa
štúdia, resp. výkonu akademických práv a povinností.
5. Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné predpisy
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
6. Za porušenie povinností podľa odseku 4) písm. a), c),až f)(disciplinárne priestupky) môže byť študentovi
uložené disciplinárne opatrenie.
7. Ďalšie disciplinárne priestupky študentov, ukladanie disciplinárnych opatrení, ako aj priebeh 24 disciplinárneho konania ustanovuje disciplinárny poriadok PEVŠ alebo na jeho základe disciplinárne poriadky
fakúlt.
Článok 21 | Študenti PEVŠ
1. Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom dňom zápisu na štúdium. Študent, ktorému bolo
štúdium prerušené, sa stáva študentom dňom opätovného zápisu na štúdium.
2. Práva ustanovené týmto Študijným poriadkom sa zaručujú rovnako všetkým uchádzačom a študentom
v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.
3. Ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa
má začať jeho štúdium, uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roka, ak do 15.
augusta pred začatím tohto akademického roka neoznámi písomne vysokej škole, že svoj zápis ruší.
4. Študent prestáva byť študentom odo dňa skončenia štúdia alebo dňom prerušenia štúdia.
Článok 22 | Práva a povinnosti študentov
1. Študent má právo najmä:
a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,
b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu,
c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené študijným programom
alebo študijným poriadkom PEVŠ a Skúšobným poriadkom PEVŠ,
d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom a študijným
programom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania predmetov pri zachovaní ich predpísanej
nadväznosti a za fakultou stanovených podmienok tiež zvoliť si učiteľa pri predmete vyučovanom
viacerými učiteľmi,
e) v rámci svojho štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahraničí,
f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy,
g) zúčastniť sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na akademickej pôde (spolkov,
zväzov, stavovských združení) v súlade s právnymi predpismi,
h) vyjadriť sa aspoň raz ročne formou anonymného dotazníka o kvalite výučby a o učiteľoch,
i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu,
j) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov
študijných programov v praxi,
k) za podmienok určených týmto študijným poriadkom zmeniť študijný program v rámci toho istého
študijného odboru alebo príbuzného študijného odboru.
2. Študent dennej aj externej formy štúdia má právo na dodržiavanie stanoveného rozsahu jednotlivých
foriem vzdelávacích činností (najmä prednášok a seminárov). Študent externej formy štúdia má právo na
dodržiavanie stanoveného časového harmonogramu jednotlivých foriem vzdelávacích činností, o jeho
zmenách vo výnimočných prípadoch musí byť v dostatočnom časovom predstihu informovaný.
3. Rektor PEVŠ vymenúva a odvoláva z radov interných vysokoškolských učiteľov alebo doktorandov študentského ombudsmana PEVŠ, ktorý poskytuje poradenstvo študentom PEVŠ v oblasti
vysokoškolského štúdia za splnenia podmienky, že došlo ku porušeniu práva študenta PEVŠ vyplývajúceho zo všeobecných právnych predpisov alebo interných predpisov vysokej školy.
4. Študent je povinný:
a) plniť si všetky študijné povinnosti ustanovené študijným programom, ktorý študuje, týmto študijným
poriadkom, Skúšobným poriadkom PEVŠ, ostatnými právnymi predpismi, vrátane ďalších vnútorných predpisov PEVŠ a príslušnej fakulty,
b) prihlasovať sa na vypísané termíny hodnotenia študijných výsledkov v elektronickom systéme, cez
ktorý sa realizuje administrácia štúdia (UIS),
c) kontrolovať svoje výsledky v UIS; na prípadný nesúlad v zápisoch upozorniť príslušného
vysokoškolského učiteľa a dohliadnuť na včasnú opravu,
d) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby PEVŠ,
e) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom výlučne a priamo PEVŠ, na ktorej je zapísaný,
a pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie,
f) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného zamestnanca
72
Článok 23 | Vysokoškolskí učitelia PEVŠ
1. Na PEVŠ a jej fakultách pôsobia v súlade s Pracovným poriadkom PEVŠ ako zamestnanci vysokoškolskí
učitelia, výskumní pracovníci, umeleckí pracovníci a ostatní zamestnanci.57
2. Vysokoškolskí učitelia pôsobia na PEVŠ a jej fakultách vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent,
odborný asistent, asistent a lektor.58
3. Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora viažucej sa na študijný odbor je v rámci PEVŠ alebo
jej fakulty zodpovedný za garantovanie, rozvoj, výskum a vzdelávanie v tomto študijnom odbore. Medzi
pracovné povinnosti profesora patrí najmä vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác,
tvorba študijných materiálov, formovanie trendov a koncepcií, výskumná, vývojová alebo umelecká
činnosť a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach medzinárodného významu, vedenie výskumných alebo umeleckých tímov a organizovanie medzinárodných vedeckých alebo umeleckých podujatí.59
4. Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii docenta viažucej sa na študijný odbor prispieva v spolupráci
s profesormi ku garantovaniu, výskumu a rozvoju poznania v tomto študijnom odbore. Medzi pracovné
povinnosti docenta patrí najmä vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania
na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác, tvorba študijných
materiálov, výskumná, vývojová alebo umelecká činnosť a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na
vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach medzinárodného významu, vedenie výskumných
alebo umeleckých tímov a organizovanie vedeckých alebo umeleckých podujatí.60
5. Prednášky v predmetoch, ktoré tvoria jadro príslušného študijného programu, vedú zásadne profesori
§ 74 ods. 1 zákona o vysokých školách
§ 75 ods. 1 zákona o vysokých školách
§ 75 ods. 4 zákona o vysokých školách
60
§ 75 ods. 5 zákona o vysokých školách § 75 ods. 4 zákona o vysokých školách
61
§ 75 ods. 8 zákona o vysokých školách
57
58
59
73
a docenti. Odôvodnenú výnimku povoľuje rektor, alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na
fakulte, po súhlase garanta tohto študijného programu.
6. Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta zabezpečuje v spolupráci s profesormi
a docentmi plnenie nimi určených úloh v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, techniky alebo umenia. Ak
vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho
stupňa alebo vedecko-pedagogický titul, vzdeláva sa so zameraním na ich získanie. Medzi pracovné
povinnosti odborného asistenta patrí najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov
a cvičení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverečných prác v prvých dvoch stupňoch
vysokoškolského vzdelávania, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov, zabezpečovanie
exkurzií a odborných praxí študentova skúšanie na štátnych skúškach najmä v bakalárskych študijných
programoch, zúčastňovanie sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a zverejňovanie jej
výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach a spolupráca pri
organizovaní vedeckých alebo umeleckých podujatí. Ak odborný asistent nemá vysokoškolské vzdelanie
tretieho stupňa alebo vedecko-pedagogický titul oponuje len bakalárske záverečné práce.61
7. Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii asistenta zabezpečuje pod vedením profesorov a docentov
plnenie určených úloh v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy a techniky alebo umenia. Medzi pracovné
povinnosti asistenta patrí najmä vedenie praktických cvičení, hodnotenie študentov, zúčastňovanie sa
na zabezpečovaní ostatných vzdelávacích činností,zúčastňovanie sa na tvorbe študijných materiálov,
zúčastňovanie sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a na zverejňovaní jej výsledkov a
zúčastňovanie sa na organizovaní vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatí.62 Môže tiež viesť a
oponovať bakalárske záverečné práce.
8. Vo vzdelávacom procese pôsobia na PEVŠ a jej fakultách aj externí učitelia, odborníci z vedy a výskumu alebo praxe, ako aj učitelia zahraničných univerzít, vysokých škôl a experti z ďalších vedeckých
ustanovizní, štátnych orgánov, tretieho sektora alebo významných podnikateľských subjektov. Vedú
prednášky z vybraných kapitol, semináre a cvičenia, hodnotia študentov, vedú a oponujú záverečné
práce v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a skúšajú na štátnych skúškach na
všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.
9. Do vzdelávacieho procesu na PEVŠ a jej fakultách sú v súlade s právnymi predpismi zapojení aj študenti
doktorandského študijného programu. Medzi ich povinnosti patrí najmä vedenie seminárov a cvičení,
vedenie a oponovanie bakalárskych záverečných prác, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre
študentov, zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov a zúčastňovanie sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných
alebo umeleckých podujatiach a spolupráca pri organizovaní vedeckých alebo umeleckých podujatí,
v súlade s ich študijným programom.
10. Okrem výučby podľa študijného plánu v rámci študijného programu poskytujú učitelia PEVŠ a jej fakúlt
priame a nepriame individuálne konzultácie, na ktoré si vyhradia primeraný čas, najmenej dve hodiny
týždenne v rámci priamej (osobnej) konzultácie počas výučby. Konzultačné hodiny v rámci priamej
konzultácie a spôsob kontaktu študenta s učiteľom v rámci nepriamej konzultácie (napr. prostredníctvom
elektronickej pošty) zverejňujú učitelia v informačnom systéme PEVŠ a iným vhodným spôsobom.
3. Podrobnosti k ustanoveniam tohto študijného poriadku upraví Skúšobný poriadok PEVŠ.
4. Študijný poriadok PEVŠ bol prerokovaný v Akademickom senáte PEVŠ dňa 16.5.2013 a schválený
Správnou radou PEVŠ dňa 4.6.2013, jeho zmena prerokovaná dňa 6.2. 2014 a schválená Správnou
radou PEVŠ dňa 25.2. 2014.
5. Študijný poriadok PEVŠ nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. septembra 2013. Zmena prerokovaná
dňa 6.2. 2014 a schválená Správnou radou PEVŠ dňa 25.2. 2014 nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.
marca 2014..
Bratislava, 4. júna 2013
Doc. JUDr. Ján Cirák, CSc.,
predseda Akademického senátu PEVŠ
Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.,
rektor PEVŠ
Prof. Vasily Lipitskiy
predseda Správnej rady PEVŠ
V. časť
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 24
1. Doterajší študijný poriadok registrovaný Ministerstvom školstva pod č. CD - 2004 -4155/7708 - 1:071
dňa 2004 sa zrušuje ku dňu 31. augusta 2013. Rozhodovanie o právach a povinnostiach začaté pred
31. augustom 2013 sa dokončí podľa tohto študijného poriadku.
2. V súlade s § 113af (prechodné ustanovenie k právnym úpravám účinným od 1.januára 2013) zákona
o vysokých školách, podmienky na riadne skončenie štúdia pre študentov prijatých na štúdium akreditovaných študijných programov podľa ustanovení právnych predpisov účinných do 31. decembra 2012,
vrátane charakteristiky predmetov a štandardnej dĺžky štúdia, zostávajú zachované. Štandardná dĺžka
štúdia týchto študentov sa posudzuje v súlade so študijným poriadkom uvedeným v odseku 1.
74
75
Skúšobný poriadok
PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY
návrh rektora Paneurópskej vysokej školy (ďalej len „PEVŠ“) a po prerokovaní v Akademickom senáte PEVŠ
podľa § 47b ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“ v príslušnom tvare), schvaľuje
Správna rada v súlade s čl. 24 ods. 3 Študijného poriadku PEVŠ tento Skúšobný poriadok (ďalej len „Skúšobný
poriadok PEVŠ“ v príslušnom tvare)):
Článok 1 | Kreditový systém štúdia
1. Skúšobný poriadok PEVŠ upravuje formu a spôsob kontroly a hodnotenia študenta počas štúdia na
PEVŠ a jej fakultách.
2. Študijné povinnosti študenta vyplývajú zo študijného programu, ktorý študuje a zo Študijného poriadku
PEVŠ.
3. Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na PEVŠ a jej fakultách je v súlade so
Študijným poriadkom PEVŠ (čl. 13) založená na kreditovom systéme v súlade s právnymi predpismi
(vyhláškou č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení vyhlášky č. 155/2013 Z. z.). Kreditový
systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť
študentovu záťaž spojenú s absolvovaním predmetov v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom
programe.
4. Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom vyjadrujúce množstvo práce potrebnej na nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania.
5. Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. Za daný predmet môže študent v priebehu
štúdia získať kredity len raz.
6. Kredity získané za absolvované predmety programu sa zhromažďujú. Zhromažďovaním kreditov (§ 4 ods. 3
vyhlášky č. 614/2002 Z.z.) sa rozumie spočítavanie kreditov získaných za úspešné absolvovanie predmetov v čase, v ktorom bol študent zapísaný na štúdium jedného študijného programu. Spočítavajú sa
kredity získané v rámci:
a) štúdia študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia,
b) časti štúdia na inej fakulte vysokej školy,
c) časti štúdia na inej vysokej škole v SR alebo na vysokej škole v zahraničí formálne zabezpečeného
náležitosťami prenosu kreditov podľa § 7 vyhlášky č. 614/2002 Z. z.
7. Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia pre jednotlivé stupne štúdia je určený
takto:
a) študijný program prvého stupňa štúdia – bakalársky študijný program – 180 kreditov (denná forma
štúdia) a 180 kreditov (externá forma štúdia),
b) študijný program druhého stupňa štúdia – magisterský, resp. inžiniersky študijný program – 120
kreditov (denná forma štúdia) a 120 kreditov (externá forma štúdia).
c) študijný program tretieho stupňa – doktorandský študijný program – 180 kreditov (denná forma
štúdia) a 180 kreditov (externá forma štúdia).
8. Každý absolvovaný predmet má v študijnom programe priradený počet kreditov, ktoré študent získa
po jeho úspešnom absolvovaní. Počet kreditov priradený k predmetu vyjadruje pomernú časť práce
študenta potrebnú na jeho úspešné zvládnutie v rámci štandardného rozsahu práce za jeden akademický rok štúdia.
9. Každý predmet má názov a kód a je koncipovaný ako jedno semestrový. Základné údaje o predmete sú
uvedené v informačnom liste predmetu.
10. Predmety zaradené do študijného programu sú rozdelené na:
76
a)
povinné predmety – ich absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania študijného programu
alebo jeho časti,
b) predmety povinne voliteľné – podmienkou úspešného absolvovania študijného programu alebo jeho
časti je absolvovanie stanoveného počtu predmetov z tejto skupiny podľa výberu študenta,
c) výberové predmety – sú to všetky ostatné predmety v študijnom programe alebo v ponuke študijných
programov iných fakúlt PEVŠ.
11. Predmety v študijnom programe sa členia na:
a) predmety bez nadväznosti (zápis tohto predmetu nie je podmienený absolvovaním iného predmetu
– predmet bez prerekvizity),
b) predmety podmienené úspešným absolvovaním iného predmetu alebo iných predmetov (zápis
tohto predmetu je podmienený absolvovaním iného predmetu alebo predmetov – predmet s pre
rekvizitou).
12. Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá spolu s jej obhajobou
tvorí jeden predmet; obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.
13. Fakulta stanovuje na každý študijný program pre študentov odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený
tak, aby jeho absolvovaním splnil študent podmienky na úspešné ukončenie štúdia v štandardnej dĺžke
vrátane absolvovania odbornej praxe. Odporúčaný študijný plán obsahuje predmety v takej celkovej
kreditovej hodnote a takého druhu (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v každej časti kontroly
štúdia boli splnené pravidlá na pokračovanie v štúdiu, ak sú tieto podmienky zo strany študenta riadne
plnené.
14. Povinný predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný neúspešne si študent môže
zapísať počas štúdia ešte raz, a to v nasledujúcom akademickom roku v príslušnom semestri. Po druhom
neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech.
15. Ak študent neabsolvoval úspešne povinne voliteľný predmet, môže si predmet zapísať opätovne, a to
v nasledujúcom akademickom roku v príslušnom semestri alebo vybrať si z ponuky povinne voliteľných
predmetov iný, doposiaľ neabsolvovaný predmet. Štúdium takto zapísaného predmetu sa posudzuje ako
štúdium predmetu opakovane zapísaného, t.j. po druhom neúspešnom pokuse o jeho absolvovanie je
študent vylúčený zo štúdia pre neprospech.
16. Výberový predmet zapísaný a neabsolvovaný úspešne si môže študent zapísať ešte raz, a to v nasledujúcom akademickom roku v príslušnom semestri alebo si môže namiesto neho zvoliť iný predmet z ponuky
výberových predmetov alebo povinne voliteľných predmetov, ktoré doposiaľ neabsolvoval. Ak študent
dosiahol dostatočný počet kreditov z povinných a povinne voliteľných predmetov, nemusí si zapísať
žiadny výberový predmet. Ak študent nedosiahol dostatočný počet kreditov, po druhom neúspešnom
pokuse o absolvovanie vybraného výberového predmetu je vylúčený zo štúdia.
17. Študent si môže podľa vlastného uváženia zvoliť nad rámec určeného svojím študijným programom aj
ďalšie predmety zo skupiny predmetov povinne voliteľných alebo výberových. Povinnosti zo zvoleného
a zapísaného študijného plánu sú pre študenta záväzné. Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sa do váženého študijného priemeru započíta známka FX (4). Študent si môže v jednom
akademickom roku voliť predmety z iných študijných programov (nad rámec vlastného) maximálne do
výšky 6 kreditov.
18. Na otvorenie povinne voliteľného a výberového predmetu je stanovený minimálny počet 15 študentov,
ak rektor alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, nestanoví inak. Ak počet študentov
prihlásených na niektorý z predmetov nedosiahne minimálny počet, sú prihlásení študenti povinní vybrať
si iný predmet, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do siedmych dní odo dňa, keď boli prostredníctvom webového sídla fakulty/vysokej školy alebo iným vhodným spôsobom informovaní o tom, že nimi
pôvodne zvolený predmet sa neotvára.
19. Študent môže v skúškovom období daného semestra získať kredity len z tých predmetov, ktoré si zapísal
v stanovenom termíne. Po tomto termíne je učebný plán pre študenta záväzný a nie je možné do meniť.
20. Ak študent absolvuje časť štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo v zahraničí na základe
vopred dohodnutej zmluvy o štúdiu (vrátane predmetov, ktoré bude študent na danej škole študovať),
získané kredity sa mu započítavajú na základe výpisu výsledkov, ktorý vyhotoví študentovi vysoká škola,
na ktorej ich získal. Študentovi sa po návrate na fakultu započítajú len tie kredity za úspešne absolvované
predmety, pri ktorých to bolo vopred špecifikované v rámci dohodnutej zmluvy o štúdiu alebo v inom
podobnom dokumente.
77
21. Súčasťou denného štúdia na každom stupni štúdia môže byť odborná prax. Študent je povinný ju
absolvovať v stanovenom rozsahu. Na prvom aj druhom stupni štúdia hodnotí prax príslušný prodekan
podľa stupňa štúdia, ak dekan príslušnej fakulty PEVŠ neurčí inak.
Článok 2 | Priebežná a záverečná kontrola a hodnotenie štúdia
1. Ukončenie štúdia v štandardnej dĺžke predpokladá získať za akademický rok počet kreditov určený
zákonom o vysokých školách alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Ak si študent zmení
časový plán štúdia, nemusí získať predpísaný počet kreditov za akademický rok, ale dĺžka jeho štúdia
zvoleného študijného programu nesmie prekročiť štandardnú dĺžku o viac ako dva roky (čl. 9 ods. 13
Študijného poriadku PEVŠ).
2. Priebežnou kontrolou plnenia študijných povinností sú kontrolné etapy štúdia v rámci jednotlivých akademických rokov. Podmienkou pokračovania v štúdiu v ďalšom akademickom roku je získanie minimálne
40 kreditov v priebehu akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku a ročníku, do ktorého
má študent postúpiť. Záverečnou kontrolou je kontrola splnenia všetkých podmienok na úspešné absolvovanie študijného programu, t.j. úspešné ukončenie štúdia.
3. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä:
a) priebežnou kontrolou a hodnotením študijných výsledkov počas výučbovej časti semestra (kontrolné
otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na seminári a pod.),
b) skúškou počas skúškového obdobia semestra.
4. Podiel jednotlivých spôsobov hodnotenia predmetov študijného programu určujú informačné listy.
Informačný list predmetu stanoví akým spôsobom bude predmet hodnotený (priebežným hodnotením,
skúškou alebo ich kombináciou). Priznanie kreditov za absolvovaný predmet vyžaduje splnenie predpísaných podmienok, ktoré musia byť stanovené v informačnom liste predmetu a počas výučby sa
nemôžu meniť. Ak je podmienkou vypracovanie seminárnej práce, musí byť stanovený aj jej rozsah. Na
seminárne práce a obdobné písomné výstupy študenta (napr. eseje, prípadové štúdie a pod.) sa pritom
z hľadiska formálnych podmienok a náležitostí, primerane vzťahujú vnútorné predpisy PEVŠ alebo jej
fakúlt o záverečných prácach.
5. Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou, ak tento poriadok neustanovuje inak (ods. 6). Známka vyjadruje kvalitu osvojenia si vedomostí alebo zručností v súlade s cieľom predmetu uvedeným
v informačnom liste predmetu. Pri určovaní spôsobu hodnotenia sa vychádza zo zásady priebežného
a primeraného zaťaženia študijných povinností študenta. V prípade využívania priebežnej kontroly a hodnotenia študijných výsledkov (čl. 3 ods. 2 písm. a) sa hodnotenie známkou vykonáva v zásade za prácu
študenta počas štúdia – počas výučbovej časti semestra (napr. za úroveň odpovedí na kontrolné otázky
na seminároch, za vypracovanie seminárnej práce a pod.).
6. Pri vybraných predmetoch možno určiť, že sa nebudú hodnotiť známkou, ale stupňom „absolvoval“ /
„neabsolvoval“, na základe priebežnej práce študenta a jeho kontroly počas výučbovej časti semestra.
7. Garant študijného programu určuje a zodpovedá za primerané zaťaženie študijných povinností študenta
a využívanie priebežnej kontroly a hodnotenia študijných výsledkov. Dohliada najmä na primerané
zaťaženie študenta v rámci jednotlivých semestrov (napr. zabránenie kumulácie písania seminárnych
prác z viacerých predmetov s neprimeraným rozsahom). Rektor alebo dekan fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, overuje na začiatku semestra spôsob hodnotenia predmetov v rámci jednotlivých ročníkov bakalárskeho, magisterského alebo inžinierskeho stupňa štúdia (najmä na základe
informačných listov z UIS a vyjadrení garantov) a môže uložiť garantovi študijného programu povinnosť
uskutočniť príslušné zmeny alebo doplnenia.
8. Na začiatku semestra v súlade s informačným listom garant predmetu alebo príslušný pedagóg oboznámi
študentov s konkrétnymi spôsobmi kontroly a hodnotenia štúdia daného predmetu, vrátane požiadaviek
na priebežnú kontrolu a hodnotenie a/alebo skúšku (napr. v prípade písomnej skúšky jej štruktúru, bodové hodnotenia a pod.). Za začiatok semestra sa pre účely tohto ustanovenia skúšobného poriadku
považujú u denných študentov prvé dva týždne výučbovej časti semestra a u externých študentov prvé
konzultačné sústredenie študentov. Za oboznámenie študentov s podmienkami hodnotenia predmetu sa
pre účely tohto ustanovenia skúšobného poriadku považuje aj explicitný odkaz príslušného pedagóga na
platný a zverejnený informačný list predmetu.
78
9. Hodnotením (skúšaním) predmetu poveruje pedagógov vedúci príslušného ústavu alebo vedúci oddelenia na základe pokynu vedúceho ústavu. Skúšať môžu profesori, docenti a odborní asistenti s akademickým titulom PhD., (resp. CSc.). S predchádzajúcim súhlasom dekana môžu výnimočne hodnotiť
(skúšať) i odborní asistenti (asistenti) bez akademického titulu PhD., (resp. CSc.) alebo externí učitelia,
odborníci z vedy a výskumu alebo praxe (čl. 23 ods. 8 Študijného poriadku PEVŠ).
10. Ak sa predmet hodnotí skúškou, termíny za jednotlivé predmety vypisuje garant predmetu, vedúci oddelenia alebo príslušný pedagóg najneskôr tri týždne pred začiatkom skúškového obdobia. Ďalšie termíny
je možné vypísať aj priebežne, t.j. už počas trvania skúškového obdobia. Termíny hodnotení (skúšok)
musia byť stanovené s dostatočným odstupom, t. j. tak, aby v každom týždni príslušného skúškového
obdobia bol vypísaný aspoň jeden termín. Termín na vykonanie hodnotenia (skúšky) je možné vypísať aj
v záverečnom týždni výučby (tzv. „predtermín”).
11. Cieľom hodnotenia (skúšky) je overiť získané vedomosti z daného predmetu a schopnosť študenta
aplikovať ich. Skúška môže byť:
a) písomná,
b) ústna,
c) v elektronickej forme
d) akákoľvek kombinácia foriem pod písm. a) až c).
12. Konkrétna forma hodnotenia (skúšky) je uvedená v informačnom liste predmetu a vyplýva z informácií,
ktoré sú študentom povinne poskytnuté na začiatku výučby v príslušnom semestri. Forma hodnotenia
počas výučbovej časti semestra sa nemôže meniť a musí byť vždy v súlade s informačným listom pre
príslušný akademický rok.
13. Písomná skúška sa koná pod dohľadom skúšajúceho a/alebo ním poverenej osoby v jeden deň a jej
dĺžka nesmie presahovať dve hodiny. Výsledok písomnej skúšky, spolu s odôvodnením, oznámi skúšajúci
študentovi najneskôr do troch pracovných dní odo dňa konania skúšky. Za odôvodnenie hodnotenia
sa pre účely tohto ustanovenia skúšobného poriadku považuje aj informácia o bodovej hodnote, ktorú
študent získal z písomnej skúšky. Ak študent požiada skúšajúceho o nahliadnutie do písomnej práce
a podrobnejšie odôvodnenie hodnotenia, skúšajúci mu určí termín, kedy mu písomnú prácu poskytne
k nahliadnutiu a svoje hodnotenie odôvodní. Písomná skúška môže byť vykonaná aj elektronickou formou (napr. v rámci aplikácie UIS), a to najmä v prípade študentov študujúcich dočasne na zahraničných
študijných pobytoch (ERASMUS).
14. V prípade kombinovanej skúšky po vyhodnotení písomnej časti skúšky nasleduje jej ústna časť podľa
pokynov skúšajúceho, v termíne do skončenia príslušného skúškového obdobia.
15. Konkrétne termíny, čas a miesto konania skúšok a spôsob prihlasovania sa na skúšku sa zverejňujú
v Univerzitnom informačnom systéme (ďalej len „UIS“), ktorým sa zabezpečuje administrácia štúdia.
16. Skúšky možno absolvovať len v období určenom na ich vykonanie, ktorý je stanovený v harmonograme
na príslušný akademický rok. Skúšajúci môže vypísať skúškový termín aj po skončení skúškového obdobia, najneskôr však tri týždne po skončení skúškového obdobia v prípade, ak ide o zimný semester
a najneskôr do konca akademického roka, ak ide o letný semester. V prípade študentov, ktorí sa
zúčastňujú alebo zúčastnili zahraničných študijných pobytoch (ERASMUS a pod.) alebo športových
sústredeniach (súťažiach), možno skúšky absolvovať aj priebežne.
17. Ak študent v riadnom termíne nevykoná skúšku úspešne, tzn. je klasifikovaný ako „nevyhovel“ (FX), má
právo na jeden bezplatný opravný termín, ktorý stanovuje skúšajúci. Ak študent nezískal kladné hodnotenie za predmet ani v rámci opravného termínu, má právo na ďalšie dva opravné termíny, ktoré sú
podmienené úhradou poplatku stanoveného vnútorným predpisom - Poplatky spojené na štúdiom.
18. Študent môže z vážnych, najmä zdravotných dôvodov písomne (tiež elektronicky, napr. e-mailom)
a dokladovo ospravedlniť svoju neúčasť na skúške najneskôr do 3 pracovných dní od určeného termínu
konania skúšky. Ospravedlnenie je v kompetencii garanta predmetu alebo skúšajúceho. Po ospravedlnenej neúčasti má študent nárok na ten istý termín, ktorého sa nezúčastnil.
19. Ak sa študent na skúšku nedostavil a jeho účasť nebola ospravedlnená, hodnotí sa známkou „FN“ a má
nárok na opravné termíny, ak nejde o jeho posledný (štvrtý) termín.
20. Ak sa študent skúšky alebo jej časti zúčastnil, ale od nej odstúpil, hodnotí sa známkou „FX“. Rovnako sa
študent hodnotí aj v prípade, ak skúšku absolvoval, ale chce skúšku vykonať opakovane, najmä v prípade
jeho pokusu o lepšiu známku.
79
Článok 3 | Postupové skúšky – hodnotenie predmetov
1. Stupeň zvládnutia predpísaných vedomostí (kvality osvojenia si vedomostí v rámci predmetu) sa hodnotí
známkou podľa klasifikačnej stupnice pri predmetoch, ktoré sa končia vykonaním skúšky, počtom bodov
od 0 po 100. Celkové bodové hodnotenie študenta pri skúške sa získa ako súčet bodov pridelených
študentovi na aktívnych formách výučby a bodov získaných pri skúške. Ak podľa informačného listu
predmetu môže byť plný počet až 100 bodov udelených na základe priebežného hodnotenia, známka sa
udeľuje za výsledky práce a štúdia preukázané počas semestra.
2. Hodnotenie výsledkov študenta na skúške sa uskutočňuje šiestimi klasifikačnými stupňami týmito známkami:
A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1,
B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5,
C – dobre (priemerné výsledky) = 2,
D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5,
E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3,
FX – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4.
3. Získané body z priebežného hodnotenia za prácu počas semestra, ak bol uplatnený aj tento spôsob
overovania vedomostí, sa pripočítajú k bodom udeleným študentovi za rozsah a kvalitu jeho vedomostí
prejavenú a zistenú na skúške. Jednotlivé stupne (známky) klasifikačnej stupnice kreditového systému sa
priznávajú na základe tohto bodového hodnotenia, ktoré odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
4. Študent má právo zúčastniť sa na všetkých štyroch skúškových termínoch bez podávania a schvaľovania
osobitnej žiadosti, ak sú súčasne splnené ostatné podmienky pre jeho účasť na skúške, najmä podmienka pripustenia na skúšku v kontexte maximálneho počtu absencií z vyučovacích jednotiek a úhrada
osobitného poplatku (pri druhom a treťom opravnom termíne skúšky).
5. Ak je študent opakovane aj v opravných termínoch za absolvovaný predmet hodnotený známkou „FX“,
nezískava za tento predmet kredity a do hodnotenia študijných výsledkov sa mu započítava známka „4“
(FX). Ak sa predmet nehodnotí známkou, a to najmä na základe hodnotenia priebežnej práce študenta
a jej kontroly počas výučbovej časti semestra v súlade s čl. 2 ods. 6 tohto poriadku, udeľuje sa mu počas
skúškového obdobia stupeň hodnotenia “absolvoval” alebo “neabsolvoval”.
6. Ak sa študent nezúčastnil alebo nevyužil skúškové termíny, ktoré boli k dispozícii v príslušnom
skúškovom období, môže požiadať vedúceho príslušného ústavu alebo prodekana o vykonanie skúšky
v individuálnom termíne (čl. 4). Skúška vykonaná v individuálnom termíne sa započítava do celkového
počtu termínov, ktoré má študent k dispozícii na absolvovanie skúšky podľa tohto ustanovenia študijného
poriadku.
7. Študent môže kedykoľvek počas skúšky, alebo najneskôr tri dni od zapísania jej výsledku do UIS, vzniesť
námietku k jej priebehu s uvedením konkrétneho dôvodu, ak má za to, že skúška neprebieha v súlade
so zákonom o vysokých školách, Študijným poriadkom, týmto Skúšobným poriadkom alebo pravidlami stanovenými v informačnom liste predmetu alebo z iných dôvodov. Ak skúšajúci nevyhovie námietke, bezodkladne ju v písomnej forme postúpi vedúcemu ústavu, ktorý o nej rozhodne. V prípade ak
je skúšajúcim vedúci ústavu, alebo tento o námietke bezodkladne nerozhodol, o námietke rozhoduje
príslušný prodekan. Rozhodnutie vedúceho ústavu alebo prodekana môže zmeniť na písomnú žiadosť
študenta príslušný dekan fakulty. Rozhodovaním o námietke sa preskúmava procesná stránka skúšky
a jej priebeh (najmä to, či skúša osoba oprávnená skúšať príslušný predmet, či sú okruhy otázok,
z ktorých sa skúša totožné so zverejneným okruhom otázok, či mal študent poskytnutý primeraný čas
na prípravu svojej odpovede, či je komisia (ak sa skúška realizuje pred komisiou) vytvorená v súlade so
všeobecne záväznou právnou úpravou v vnútornými predpismi PEVŠ a fakulty a pod.). Ak je námietke
študenta vyhovené, skúšku študent opakuje podľa ods. 8.
80
8. Na základe písomnej (e-mailovej) žiadosti študenta môže vedúci ústavu alebo príslušný prodekan určiť,
že študent absolvuje postupovú skúšku v druhom alebo treťom opravnom termíne pred trojčlennou komisiou určenou vedúcim ústavu alebo príslušným prodekanom, pričom aspoň jeden člen tejto komisie je
profesorom alebo docentom. Študent v žiadosti spravidla uvedie aj dôvody, pre ktoré žiada o vykonanie
skúšky pred komisiou. Ak študent požiada o vykonanie skúšky pred komisiou, termín skúšky určí vedúci
ústavu alebo príslušný prodekan. Takto určený termín skúšky nemôže byť skôr ako 7 dní po dni, v ktorom bol študent preukázateľným spôsobom upovedomený o tom, že jeho žiadosti o vykonanie skúšky
pred komisiou vedúci ústavu alebo príslušný prodekan vyhovel a o určenom termíne skúšky. Skúška
pred komisiou je ústna, ak sa samotná postupová skúška má podľa informačného listu predmetu konať
v ústnej forme. V prípade ústnej komisionálnej skúšky sa o priebehu skúšky a jej výsledku vyhotoví
zápisnica, ktorú podpisujú všetci traja členovia komisie. Ak sa podľa informačného listu predmetu má
skúška konať v písomnej forme, komisionálna skúška sa realizuje spôsobom, že na test/písomnú prácu
a jej hodnotenie, pripoja svoje meno, priezvisko a podpisy všetci členovia komisie určenej vedúcim
ústavu alebo príslušným prodekanom. V prípade kombinovanej skúšky sa postupuje podľa tohto ustanovenia skúšobného poriadku primerane. V rámci komisionálnej skúšky majú všetci členovia komisie jeden
hlas, pričom o výsledku skúšky rozhodujú nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Vedúci ústavu alebo
príslušný prodekan organizuje pracovnú činnosť a komisionálne skúšky tak, aby sa komisionálnej skúšky
v jednom termíne mohli zúčastniť viacerí študenti, v prípade, že vedúci ústavu obdržal v príslušnom
časovom úseku viac žiadostí o komisionálnu skúšku.
9. Hodnotenie skúšok (výsledky, známky) do UIS zapisuje skúšajúci, a to najneskôr do troch pracovných
dní odo dňa, keď sa konala skúška.
10. V prípade, ak je v priebehu prvých dvoch termínov konania skúšky z predmetu (vrátane predtermínov)
vysoké percento neúspešnosti (podiel hodnotení FX) z celkového počtu hodnotených študentov, informuje garant predmetu o tejto skutočnosti príslušného prodekana, ktorý preskúma spôsob a podmienky
hodnotenia vrátane ich náročnosti (a to aj osobnou účasťou na najbližšom termíne konania skúšky).
V prípade potreby odporučí garantovi predmetu a garantovi študijného programu prijatie potrebných
opatrení.
11. Študent nemá právo na opätovné vykonanie skúšky z toho istého predmetu v ten istý deň.
12. Študent môže počas posledného semestra bakalárskeho alebo magisterského stupňa štúdia požiadať
dekana o možnosť vykonať opravné skúšky najviac z piatych predmetov, ktoré predtým úspešne vykonal
v predchádzajúcich semestroch (tzv. zlepšenie známky). Toto oprávnenie študenta môže byť spoplatnené podľa vnútorných predpisov PEVŠ (poplatok spojený na štúdiom).
Článok 4 | Prijímacie konanie absolventov bakalárskeho štúdia na magisterské štúdium
1. O vykonaní skúšky v individuálnom skúškovom termíne, samotnom termíne skúšky a o skúšajúcom,
rozhoduje vedúci ústavu alebo príslušný prodekan, a to na základe žiadosti študenta a priložených
listín, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť vrátane podporných listín sa
doručuje v písomnej forme (e-mailom), a to na formulári, ktorý je umiestnený na webovom sídle príslušnej
fakulty. Ak to umožňuje UIS, môže sa žiadosť vedúcemu ústavu/prodekanovi doručiť a následne schváliť/
zamietnuť cez príslušnú aplikáciu systému UIS. Obligatórnou náležitosťou žiadosti je vyhlásenie študenta
o tom, že nevyčerpal všetky skúškové termíny, ktoré mu študijný poriadok umožňuje. Toto vyhlásenie má
povahu čestného vyhlásenia. Uvedenie nepravdivých údajov do žiadosti vrátane nepravdivej informácie
sa považuje za disciplinárny priestupok súvisiaci so štúdiom a jeho následkom môže byť disciplinárne
konanie voči študentovi.
2. Ak vedúci ústavu/prodekan vyhovie žiadosti o vykonanie skúšky, študent skúšku absolvuje v určenom
termíne, avšak vždy v nasledovných časových pásmach:
a) skúška za zimný semester – do ukončenia skúškového obdobia letného semestra a
b) skúška za letný semester – najneskôr do konca akademického roka, t. j do 31. augusta.
3. Schválenie individuálneho skúškového termínu je možné len v prípade, ak je splnený aspoň jeden
z nasledovných dôvodov, pre ktorý študent nevykonal skúšku v riadne vypísaných termínoch z
príslušného predmetu:
81
a)
študent bol v príslušnom akademickom roku fakultou vyslaný na študijný pobyt ERASMUS alebo iný
podobný študijný pobyt,
b) študent bol preukázateľne práceneschopný najmenej tri týždne počas skúškového obdobia,
c) študent sa nemohol z iných preukázateľných dôvodov zúčastňovať na skúškach najmenej tri týždne
počas skúškového obdobia (najmä pracovné povinnosti študenta, iné zdravotné dôvody, dôvody
osobného alebo rodinného charakteru, pobyt v zahraničí a pod.).
4. Posúdenie žiadosti je v kompetencii vedúceho ústavu/prodekana. Ak vedúci ústavu/prodekan žiadosť zamietne, môže študent požiadať o vykonanie skúšky v individuálnom termíne príslušného dekana fakulty.
5. Žiadosťou o vykonanie skúšky v individuálnom termíne nie je možné rozšíriť počet termínov, ktoré má
študent k dispozícii na absolvovanie skúšky podľa študijného poriadku, ale len meniť časový režim jej
vykonania. Študent je povinný skúšku absolvovať v určenom termíne, vždy však v súlade s časovým
pásmom uvedeným v ods. 2.
6. Vykonanie skúšky v individuálnom termíne môže byť spoplatnené podľa vnútorných predpisov PEVŠ.
jmi, dôvernými informáciami či obchodným tajomstvo tretej osoby.1
7. Podrobnosti o postupe vypisovania tém záverečných prác, ich spracovania, odovzdávania, registrovania,
uchovávania a sprístupňovania ustanovuje osobitný vnútorný predpis PEVŠ.
8. Štátnu skúšku (ktorúkoľvek jej časť) možno vykonať iba pred skúšobnou komisiou, ktorej zloženie
písomne schvaľuje rektor alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte. Zloženie
skúšobných komisií sa môže zverejniť najskôr v deň jej zasadania. Skúšobná komisia na vykonanie
štátnych skúšok má najmenej štyroch členov.2 Za riadny priebeh štátnej skúšky zodpovedá predseda
komisie pre štátnu skúšku.
9. Právo skúšať na štátnej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení príslušnou vedeckou radou; ak ide o bakalárske študijné programy,
aj vysokoškolskí učitelia vo funkcii odborného asistenta s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa.3
Do skúšobných komisií magisterského (inžinierskeho, spojeného) a doktorandského študijného programu sú spravidla zaraďovaní aj významní odborníci v danom študijnom odbore z iných vysokých škôl,
z právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj na území Slovenskej republiky alebo z praxe v rámci
Slovenskej republiky a zo zahraničia (tzn. z externého prostredia mimo PEVŠ).
10. V rámci skúšobnej komisie v bakalárskych študijných programoch je najmenej jeden vysokoškolský
učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta. V rámci magisterských a inžinierskych
programov alebo v rámci spojeného štúdia sú najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie pre štátne
skúšky vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov alebo docentov; jeden člen je spravidla
z externého prostredia mimo PEVŠ.4 V doktorandskom študijnom programe je v rámci dizertačnej skúšky
a obhajoby dizertačnej práce vždy jeden člen komisie z inej vysokej školy, prednostne zo zahraničia,
najmenej dvaja členovia sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov alebo docentov.
11. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné.
12. Štátne skúšky sa môžu konať len v dňoch a časoch, ktoré boli schválené dekanom fakulty. Obhajoba
záverečnej práce a ostatné časti štátnej skúšky sa konajú v ten istý deň.
13. Štátna skúška alebo jej časť musí prebiehať vždy v priestoroch príslušnej fakulty a jej pracovísk.
Článok 5 | Vážený študijný priemer
1. Vážený študijný priemer je kritériom hodnotenia kvality študijných výsledkov študenta, ktoré v sebe spája
hodnotenie predmetu (klasifikačné stupne) a kredity. Počíta sa pre každého študenta za akademický rok,
za prvú etapu štúdia a za celé štúdium. Vypočíta sa tak, že sa za hodnotené obdobie študentovi spočítajú
súčiny kreditového ohodnotenia a numerickej hodnoty známky za všetky absolvované predmety a vydelia sa súčtom kreditov dosiahnutých za dané obdobie. (Pri výpočte váženého študijného priemeru za
akademický rok sa kredity použijú aj pri známke 4 – FX).
2. Hodnotenie a klasifikácia práce študentov vychádza zo stanovenej úrovne charakterizujúcej európsky
štandard sumy vedomostí študentov vysokých škôl.
3. Vážený študijný priemer sa využíva najmä pri konkurzných výberoch, pri zápise predmetov z dôvodu
kapacitných možností výučby, ďalej pri rozhodovaní o poskytnutí pôžičky, udeľovaní štipendia a pod.
Článok 6 | Štátne skúšky
1. Základné pravidlá o organizácii a podmienkach vykonania štátnych skúšok ustanovuje čl. 14 Študijného
poriadku PEVŠ.
2. Každý študijný program musí ako jednu z podmienok na jeho úspešné absolvovanie obsahovať
vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok (zložené z viacerých častí) a súčasťou ktorých je aj
odovzdanie a obhajoba záverečnej práce.
3. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je
a) vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a následne
b) obhajoba dizertačnej práce.
4. Témy záverečných prác zverenia fakulty v dostatočnom časovom predstihu a v dostatočnom počte
umožňujúcom každému študentovi sa na jednotlivú tému práce prihlásiť. Za včasné zverejnenie
dostatočného počtu tém zodpovedá príslušný prodekan fakulty v koordinácii s vedúcimi jednotlivých
ústavov, ktorým môže uložiť potrebné pokyny. Ku každej téme je priradený školiteľ (vedúci práce),
s ktorým má študent právo konzultovať spôsob a obsah vypracovania záverečnej práce. Maximálny
počet záverečných prác, ktoré môže jeden školiteľ súčasne školiť v oboch stupňoch štúdia je desať (10).
Školiteľ je povinný poskytnúť študentovi konzultácie v rozsahu stanovenom Študijným poriadkom PEVŠ.
Ak je školiteľ práce externý zamestnanec PEVŠ, počet hodín (min. 4 hod.), ktoré konzultuje so študentom,
sa uvádzajú do príslušnej zmluvy.
5. Študent je povinný zvoliť si tému záverečnej práce najneskôr do konca zimného semestra predposledného akademického roka svojho štúdia a odovzdať ju do termínu stanoveného harmonogramom
akademického roka. Dekan fakulty môže termín odovzdania práce študentovi na jeho písomnú žiadosť
predĺžiť, pričom rešpektuje primeranú lehotu medzi odovzdaním práce a jej obhajobou.
6. Záverečná práca musí byť vypracovaná výlučne jej autorom samostatne, nesmie neoprávnene zasiahnuť
do práv alebo právom chránených záujmov tretích osôb, najmä nesmie porušovať práva duševného
vlastníctva tretej osoby alebo neoprávnene nakladať s utajovanými skutočnosťami alebo osobnými úda-
82
Článok 7 | Priebeh štátnej skúšky
1. Jednotlivé časti štátnej skúšky sú dané študijným programom. Termíny, v súlade s harmonogramom
akademického roka, stanoví a zabezpečí ich zverejnenie rektor alebo dekan, ak sa študijný program
uskutočňuje na fakulte, najmenej 3 týždne pred ich konaním.
2. Študent sa prihlasuje na štátnu skúšku na základe elektronickej prihlášky prostredníctvom systému
UIS, v termíne určenom harmonogramom štúdia na príslušný akademický rok. Študentovi vzniká právo
zúčastniť sa štátnej skúšky v riadnom termíne, ak splní všetky podmienky študijného programu ku dňu,
ktorý je určený v harmonograme štúdia.
3. Študent môže z vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov, ktoré dostatočne preukáže, požiadať
príslušného dekana fakulty o zmenu termínu štátnej skúšky. Ak sa študent nezúčastnil štátnej skúšky a/
alebo ak požiadal o zmenu jej termínu a riadne sa ospravedlnil alebo na štátnej skúške nevyhovel, môže
ju vykonať v časovom úseku, ktorý je harmonogramom štúdia určený ako časový úsek pre absolvovanie
štátnych skúšok a obhajob záverečných prác v opravnom termíne. Študent opakuje len ten predmet
štátnej skúšky, z ktorého bol hodnotený klasifikačným stupňom nedostatočne (FX).
4. Štátna skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou. Štátnu skúšku možno konať len v prítomnosti aspoň
troch členov komisie. Komisia je pri rozhodovaní (hodnotení) uznášaniaschopná, ak je prítomný predseda a najmenej ďalší dvaja členovia komisie. Každý člen komisie má jeden hlas, o výsledku hodnotenia
štátnej skúšky u každého študenta rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov komisie.
V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
§ 62a ods. 1 zákona o vysokých školách
§ 63 ods. 6 zákona o vysokých školáchškolách
§ 63 ods. 3 zákona o vysokých školách
4
§ 63 ods. 4 zákona o vysokých školách
1
2
3
83
5. Vedúci príslušných ústavov zasielajú dekanovi fakulty na schválenie navrhované zloženie všetkých
komisií pre štátne skúšky (vrátane obhajob záverečných prác), z vysokoškolských učiteľov oprávnených
skúšať na štátnych skúškach a to najneskôr 30 dní pred plánovaným začiatkom štátnych skúšok a obhajob podľa harmonogramu štúdia, ktorý bol prijatý na príslušný akademický rok.
6. Návrh zloženia komisií pre štátne skúšky sa predkladá na štandardizovanom formulári. Formulár sa dekanovi fakulty doručuje v tlačenej podobe.
7. Vedúci ústavov zostavujú komisie tak, aby nebol narušený riadny priebeh výučby počas akademického
roka, t.j. najmä prednášok, seminárov, postupových skúšok a pod. a súčasne tak, aby komisia pre štátne
skúšky spĺňala všetky zákonné predpoklady a podmienky. Návrhy komisií sa vytvárajú tak, že v rámci
každého návrhu existujú obligatórne aj náhradníci.
8. Dekan fakulty schváli zloženie komisie pre štátne skúšky spravidla do dvoch týždňov od ich doručenia.
Ak komisia pre štátne skúšky nespĺňa zákonom stanovené podmienky (čl. 14 ods. 10 a 11 Študijného
poriadku PEVŠ), dekan návrh neschváli. Nový návrh zloženia komisie pre štátne skúšky predloží vedúci
ústavu dekanovi fakulty najneskôr do troch dní od vrátenia pôvodného návrhu.
9. Zloženie skúšobných komisií sa môže zverejniť najskôr v deň jej zasadania.
10. Ak sa proti študentovi vedie disciplinárne konanie, nemôže sa zúčastniť štátnej skúšky (vrátane obhajoby), resp. jej častí.
11. Riadny a opravný termín konania štátnej skúšky alebo jej častí stanoví dekan. Časové obdobie na realizáciu štátnej skúšky v príslušnom akademickom roku je obsiahnuté v harmonograme štúdia. Konkrétne
termíny a rozdelenie študentov na jednotlivé termíny zverejní príslušná fakulta na svojom webovom sídle
najmenej tri týždne pred konaním štátnej skúšky alebo prostredníctvom UIS.
12. Štátnu skúšku alebo jej časti musí študent absolvovať najneskôr do dvoch rokov od prvého kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po dni, keď študent splnil predpoklady na vykonanie štátnej skúšky, v opačnom
prípade je štúdium ukončené pre nesplnenie podmienok študijného programu.
13. Hodnotenie jednotlivých častí štátnej skúšky a obhajoba záverečnej práce sa uskutočňuje šiestimi
kvalifikačnými stupňami:
A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1,
B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5,
C – dobre (priemerné výsledky) = 2,
D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5,
E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3,
FX – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4.
14. Študentovi sa oznamuje hodnotenie každej časti štátnej skúšky osobitne (za jednotlivé predmety) a osobitne hodnotenie obhajoby záverečnej práce. Pri hodnotení každej časti štátnej skúšky majú členovia
komisie k dispozícii aj výpis výsledkov štúdia (hodnotenie predmetov) príslušného študenta.
15. Celkové hodnotenie štátnej skúšky je „prospel s vyznamenaním“, „prospel“ alebo „neprospel“. Stupňom
„prospel s vyznamenaním“ je hodnotená štátna skúška vtedy, ak bol študent hodnotený z každej časti
skúšky len známkami A alebo B, pričom počet hodnotení známkou A nesmie byť menší ako počet hodnotení známkou B. Stupňom „prospel“ je hodnotená štátna skúška vtedy, ak študent nespĺňa vyššie
uvedené pravidlo a ani z jednej časti štátnej skúšky nebol hodnotený známkou nedostatočne (FX). Ak
niektorá časť štátnej skúšky bola hodnotená stupňom nedostatočne (FX), celkové hodnotenie štátnej
skúšky je „neprospel“.
16. V prípade, ak komisia hodnotí niektorú časť zo štátnej skúšky známkou „FX“ – nevyhovel, študent neprospel na štátnej skúške a môže danú časť štátnej skúšky opakovať iba dvakrát, a to do termínu, ktorý
vyplýva zo študijného poriadku, resp. harmonogramu štúdia. V prípade druhej opakovanej neúspešnosti
sa štúdium ukončuje pre nesplnenie podmienok študijného programu (čl. 18 ods. 3 písm. c) Študijného
poriadku PEVŠ). Druhý opravný termín štátnej skúšky možno spoplatniť.
17. Študent môže kedykoľvek počas štátnej skúšky, najneskôr do vyhlásenia jej výsledku, vzniesť námietku
k jej priebehu s uvedením konkrétneho dôvodu, ak má za to, že štátna skúška neprebieha v súlade so
zákonom o vysokých školách, týmto Skúšobným poriadkom, ďalšími vnútornými predpismi PEVŠ alebo
z iných dôvodov. Ak predseda komisie nemôže námietke vyhovieť na mieste, bezodkladne ju v písomnej
forme postúpi rektorovi alebo príslušnému dekanovi fakulty, ak sa štátna skúška v rámci študijného programu uskutočňuje na fakulte.
84
18. V prípade, ak rektor alebo dekan pri prešetrovaní námietky študenta alebo iným spôsobom zistí, že v priebehu štátnej skúšky došlo k porušeniu zákona o vysokých školách, Študijného alebo tohto Skúšobného
poriadku, vnútorných predpisov PEVŠ alebo jej fakúlt, môže vyhlásiť štátnu skúšku alebo jej časť za
neplatnú.
19. O konaní štátnej skúšky alebo jej časti sa vyhotoví protokol, ktorý podpisuje predseda a všetci prítomní
členovia komisie. Súčasťou protokolu je aj výpis výsledkov štúdia, protokol o kontrole originality a hodnotenie vedúceho a oponenta záverečnej bakalárskej alebo diplomovej práce.
20. Výsledok štátnej skúšky musí byť zapísaný do registra študentov.
Článok 8 | Prestup z inej vysokej školy, uznávanie štúdia a prenos kreditov
1. O prestupe študenta v súlade s čl. 8 ods. 4 Študijného poriadku PEVŠ rozhoduje rektor alebo dekan
príslušnej fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, ktorý zároveň rozhodne aj o započítaní
predchádzajúceho štúdia a priznaní kreditov. Žiadosť o prestup a uznanie skúšok študent podáva rektorovi alebo dekanovi príslušnej fakulty najneskôr 21 dní pred začiatkom akademického roku.
2. V prípade prestupu možno absolvovanú skúšku uznať, ak od jej absolvovania neuplynulo viac ako
5 rokov. Skúšku z povinného predmetu možno uznať, len ak ju žiadateľ absolvoval v rovnakom alebo
príbuznom študijnom odbore. Na uznanie skúšok absolvovaných na inej škole si môže dekan vyžiadať
stanovisko vedúceho príslušného oddelenia alebo vedúceho príslušného ústavu. Ak študentovi nemožno
uznať skúšku, nemožno mu priznať ani kredity. Kredity za výberové predmety možno uznať, ak ich absolvovanie rozširuje znalosti v príslušnom študijnom odbore, na ktorý sa chce uchádzač zapísať.
3. Štúdium realizované v rámci európskych študijných programov, ako aj bilaterálnych dohôd, sa môže
z časového hľadiska uznať v plnom rozsahu a nahradiť ním porovnateľnú časť štúdia na príslušnej fakulte
v prípade, ak sa štúdium v zahraničí uskutočňovalo v súlade s vopred schváleným študijným plánom.
Uznanie časového úseku štúdia podľa tohto ustanovenia nezbavuje študenta povinnosti splniť si študijné
povinnosti na príslušnej fakulte. Skúšky, ktoré študentovi z objektívnych dôvodov nemohli byť uznané, je
povinný po návrate na príslušnú fakultu absolvovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi PEVŠ.
4. Doterajšie štúdium realizované mimo foriem uvedených v predchádzajúcom odseku, na vysokých
školách najmä mimo Európskej únie (napr. ak ide o súbežné štúdium), sa uznáva na základe písomnej
žiadosti študenta s nasledujúcimi dokladmi:
a) potvrdenie o uznaní zahraničnej vzdelávacej inštitúcie zo Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, alebo
b) potvrdenie o absolvovaní štúdia zo zahraničnej vysokej školy a o vykonaných skúškach, vrátane
syláb z predmetov, z ktorých vykonal skúšku a získal kredity, potvrdené zahraničnou vysokou školou.
5. Žiadosť predkladá študent dekanovi fakulty s úradným prekladom dokladov, ak o to dekan požiada, ktorý
na ich základe, prípadne vyžiadaných vyjadrení od vedúcich ústavov, rozhodne o žiadosti.
6. O uznaní skúšok vykonaných na inej fakulte PEVŠ alebo inej vysokej škole rozhodne dekan príslušnej
fakulty do 30 dní odo dňa podania žiadosti.
7. Minimálny počet 40 kreditov musí študent získať za skúšky vykonané v príslušnom akademickom roku.
Kredity za uznané skúšky na inej vysokej škole sa študentovi započítajú do 180 kreditov bakalárskeho
štúdia, resp. 120 kreditov magisterského štúdia, resp. inžinierskeho štúdia.
8. Pri uznávaní skúšok študentom, ktorí boli hodnotení klasickou stupnicou známok, sa použije táto prevodová stupnica: 1 – výborne (A 1); 2 – veľmi dobre (C 2); 3 – dobre (E 3). Ak bol študent hodnotený na
inej vysokej škole, najmä na vysokej škole v zahraničí, inou stupnicou ako klasifikačnou stupnicou platnou na PEVŠ, o známke, ktorú študent získa v režime uznania predmetu, rozhoduje dekan.
9. Ak počas prerušenia štúdia došlo k zmene študijného plánu, podľa ktorého študent študoval, v súlade
so študijným poriadkom a príslušným študijným programom dekan určí, ktoré študijné povinnosti musí
študent splniť a stanoví lehoty na ich splnenie.
85
Článok 9 | Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia tohto Skúšobného poriadku PEVŠ sa vykladajú vždy v súlade a v nadväznosti na všeobecne
záväznú právnu úpravu a Študijný poriadok PEVŠ. Ak v čase pred prijatím nového skúšobného poriadku
alebo jeho aktualizáciou dôjde k zmenám vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a nastal by
rozpor medzi nimi a týmto Skúšobným poriadkom PEVŠ alebo jeho ustanoveniami, postupuje sa podľa
všeobecne záväznej právnej úpravy.
2. V súlade s § 113af (prechodné ustanovenie k právnym úpravám účinným od 1.januára 2013) zákona
o vysokých školách, podmienky na riadne skončenie štúdia pre študentov prijatých na štúdium akreditovaných študijných programov podľa ustanovení právnych predpisov účinných do 31. decembra 2012,
vrátane charakteristiky predmetov a štandardnej dĺžky štúdia, zostávajú zachované. Štandardná dĺžka
štúdia týchto študentov sa posudzuje v súlade so študijným poriadkom registrovaný Ministerstvom
školstva pod č. CD - 2004 - 4155/7708 - 1:071 dňa 15. júla 2004.
3. Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tohto Skúšobného poriadku PEVŠ sa zrušujú študijné a
skúšobné poriadky fakúlt PEVŠ. V prípade rozporu medzi týmto Skúšobným poriadkom PEVŠ a inými
vnútornými predpismi fakúlt PEVŠ, má prednosť tento Skúšobný poriadok PEVŠ.
4. Tento Skúšobný poriadok PEVŠ bol prerokovaný AS PEVŠ dňa 6.2.2014 a schválený Správnou radou
PEVŠ dňa 25.2.2014.
5. Tento Skúšobný poriadok PEVŠ nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. marca 2014.
Bratislava, 25.2.2014
Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.,
rektor PEVŠ
Prof. Vasily Lipitskiy
predseda Správnej rady PEVŠ
Disciplinárny poriadok
I. časť
DISCIPLINÁRNY PORIADOK
Článok 1 | Disciplinárna komisia Fakulty práva PEVŠ
1. Disciplinárna komisia prerokúva disciplinárne priestupky študentov Fakulty práva Paneurópskej vysokej
školy (ďalej len „fakulta práva“), ktorí sú zapísaní v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte,
a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi fakulty práva.
2. Disciplinárna komisia je najmenej štvorčlenná. Predsedu a ďalších členov disciplinárnej komisie vymenúva a odvoláva dekan po predchádzajúcom schválení Akademickým senátom Fakulty práva Paneurópskej
vysokej školy z členov akademickej obce fakulty. Polovicu členov disciplinárnej komisie fakulty práva
tvoria študenti. Predsedom disciplinárnej komisie je člen pedagogického zboru. Za činnosť disciplinárnej
komisie zodpovedá jej predseda dekanovi fakulty. Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné.
3. Členstvo v disciplinárnej komisii fakulty práva členovi disciplinárnej komisie zaniká, ak
a) sa písomne vzdá svojho členstva v tomto orgáne,
b) prestal byť členom akademickej obce alebo zamestnancom fakulty práva,
c) ho odvolá dekan so súhlasom akademického senátu fakulty práva,
d) sa skončilo jeho funkčné obdobie.
4. Funkčné obdobie členov disciplinárnej komisie fakulty práva je dvojročné. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena disciplinárnej komisie fakulty práva aj opakovane.
5. Administratívno-technické úkony spojené s činnosťou disciplinárnej komisie fakulty práva vykonáva sekretariát dekana. Vedúca študijného oddelenia fakulty práva sa môže zúčastniť na zasadaní disciplinárnej
komisie fakulty práva bez práva hlasovať.
6. Zoznam členov disciplinárnej komisie je uverejnený na webovom sídle fakulty práva alebo vysokej školy.
Článok 2 | Disciplinárny priestupok a disciplinárne opatrenie
1. Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov vysokej
školy, fakulty alebo verejného poriadku.
2. Disciplinárnym priestupkom študenta je ja:
a) porušenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov akademickej samosprávy fakulty práva,
b) zneváženie alebo iná ujma spôsobená členovi akademickej obce alebo zamestnancovi fakulty práva,
c) zneváženie dobrej povesti alebo mena Paneurópskej vysokej školy, resp. jej fakulty,
d) podvod v súvislosti so štúdiom alebo s vedeckou činnosťou (napr. plagiátorstvo, používanie
nedovolených pomôcok v rámci skúšky a prípravy na odpoveď v rámci skúšky, uvedenie
nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich údajov v rámci komunikácie s pedagógmi fakulty –
napr. v súvislosti s podávanými žiadosťami a pod.),
e) vyvolanie verejného pohoršenia alebo správanie v rozpore s dobrými mravmi,
f) násilný čin proti študentovi, zamestnancovi alebo návštevníkovi fakulty práva,
g) krádež alebo závažné poškodenie majetku, ktorý vlastní, spravuje alebo má v nájme škola, jej
študenti, zamestnanci alebo návštevníci školy, alebo majetku v inom vlastníctve,
h) úmyselný trestný čin, za ktorý bol páchateľ právoplatne odsúdený.
3. Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi fakulty práva niektoré z týchto disciplinárnyc opatrení:
a) pokarhanie,
b) podmienečné vylúčenie zo štúdia,
c) vylúčenie zo štúdia.
4. Disciplinárne opatrenie podľa odseku 3 písm. a) možno uložiť študentovi fakulty práva len za menej
závažný disciplinárny priestupok alebo disciplinárny priestupok spáchaný z nedbanlivosti.
5. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia podľa odseku 3 písm. b) sa stanoví lehota a podmienky, pri
dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zrušené alebo zanikne. Prihliada sa pritom na závažnosť
86
87
disciplinárneho priestupku. Dĺžka podmienečného vylúčenia zo štúdia je najmenej šesť mesiacov a najviac dva roky odo dňa uloženia disciplinárneho opatrenia. Ak sa študent fakulty práva pred uplynutím
lehoty dopustí ďalšieho disciplinárneho priestupku, uloží sa mu disciplinárne opatrenie podľa odseku 3
písm. c), ak dekan nerozhodne inak.
6. Disciplinárne opatrenie podľa odseku 3 písm. c) možno študentovi fakulty práva uložiť, ak:
a) úmyselne spáchal závažný disciplinárny priestupok,
b) opakovane spáchal disciplinárny priestupok,
c) bol právoplatne odsúdený za trestný čin.
7. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na charakter a závažnosť disciplinárneho priestupku,
na okolnosti, za ktorých k disciplinárnemu priestupku došlo, na mieru zavinenia, na dôsledky disciplinárneho priestupku, ako aj na doterajšie správanie študenta fakulty práva.
8. Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynul viac ako jeden rok. Premlčacia doba
neplynie počas konania o disciplinárnom priestupku ani počas prerušenia štúdia.
II. časť
ROKOVACÍ PORIADOK DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE
Článok 3 | Disciplinárne konanie fakulty práva
1. Disciplinárne konanie fakulty práva sa začína na písomný návrh dekana, ktorý obsahuje popis skutku,
zdôvodnenie, prečo sa v ňom vidí disciplinárny priestupok, prípadne aj navrhované dôkazy. Dekan fakulty
môže návrh na začatie disciplinárneho konania podať z vlastného podnetu alebo na základe podnetu,
ktorý mu bol doručený členom akademickej obce alebo zo strany akejkoľvek tretej osoby. Dekan fakulty
pred podaním návrhu preskúma, či je pravdepodobné, že bol spáchaný disciplinárny priestupok a či je
pravdepodobné, že študent, o ktorom sa predpokladá, že sa disciplinárneho priestupku dopustil, ho
naozaj spáchal.
2. Predseda disciplinárnej komisie začne konanie vo veci disciplinárneho priestupku dňom doručenia
návrhu dekana na začatie disciplinárneho konania, a to overením úplnosti spisového materiálu a obstaraním podkladov súvisiacich s vecou. Predseda komisie spravidla do desiatich dní odo dňa doručenia
návrhu dekana na začatie disciplinárneho konania nariadi ústne pojednávanie, na ktoré písomne predvolá študenta, ktorého sa konanie týka. Predvolanie sa študentovi doručuje spravidla dva týždne pred dňom
ústneho pojednávania. Prílohou predvolania je kópia návrhu dekana na začatie disciplinárneho konania.
3. Ústne pojednávanie o disciplinárnom priestupku sa uskutočňuje pred disciplinárnou komisiou fakulty
práva, ktorá je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Ak sa člen komisie nemôže na ústnom pojednávaní zúčastniť, túto skutočnosť oznámi predsedovi komisie s primeraným časovým predstihom pred plánovaným termínom ústneho pojednávania. Ústne pojednávanie je
spravidla verejné, pričom predseda disciplinárnej komisie môže na základe návrhu obvineného z disciplinárneho priestupku nariadiť, že verejnosť bude z ústneho pojednávania vylúčená. Ústne pojednávanie o disciplinárnom priestupku vedie predseda komisie alebo ním poverený člen komisie z radov
pedagogického zboru. Študent, ktorý je predvolaný na ústne pojednávanie, môže dekanovi fakulty práva
doručiť najneskôr desať dní pred dňom ústneho pojednávania, námietky zaujatosti alebo predpojatosti
voči ktorémukoľvek členovi disciplinárnej komisie. Študent je povinný svoje námietky riadne odôvodniť
a predložiť dôkazy na podporu svojich tvrdení. Dekan fakulty námietky zaujatosti preskúma a rozhodne
o nich analogicky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o správnom konaní.
4. Ústne pojednávanie sa uskutočňuje za prítomnosti študenta fakulty práva, ktorý je obvinený z disciplinárneho priestupku. Predvolanie na ústne pojednávanie – rokovanie disciplinárnej komisie podľa
článku 3 ods. 3 sa dotknutému študentovi fakulty práva doručuje do vlastných rúk. Predvolaný študent
je povinný dostaviť sa na predvolanie disciplinárnej komisie. Predseda disciplinárnej komisie môže na
celé alebo na časť zasadnutia podľa potreby pozvať alebo predvolať aj ďalšie osoby, najmä členov akademickej obce – študentov a zamestnancov, a to na účely preukázania skutočností relevantných pre
konanie a objektívne rozhodnutie vo veci.
5. Ak sa študent fakulty práva napriek riadnemu predvolaniu na ústne pojednávanie (rokovanie) disciplinárnej komisie, bez riadneho ospravedlnenia nedostaví, môže disciplinárna komisia konať aj bez jeho
prítomnosti okrem prípadu, že sa predpokladá uloženie disciplinárneho opatrenia – vylúčenia zo štúdia.
Riadne ospravedlnenie predvolaného študenta bude akceptované disciplinárnou komisiou dvakrát.
88
V prípade predloženia ďalších ospravedlnení predvolaným študentom bude disciplinárna komisia konať
aj bez prítomnosti predvolaného študenta. Z ústneho pojednávania podľa odseku 3 sa vyhotoví zápisnica,
ktorú podpisujú všetci prítomní členovia disciplinárnej komisie. Za riadne ospravedlnenie sa nepovažuje
ospravedlnenie v písomnej forme, doručené prostredníctvom pošty alebo e-mailu po skončení zasadania
disciplinárnej komisie, na ktoré bol dotknutý študent riadne predvolaný
6. Písomné podklady, návrhy na vypočutie svedkov a vykonanie dôkazov pre rokovanie komisie o disciplinárnom priestupku študenta pripraví predseda disciplinárnej komisie alebo člen disciplinárnej komisie
fakulty práva poverený predsedom disciplinárnej komisie fakulty práva.
7. Študent fakulty práva, ktorý je obvinený zo spáchania disciplinárneho priestupku, má právo predkladať
dôkazy, vyjadrovať sa ku všetkým podkladom, nahliadať do písomných materiálov, a to až do okamihu, kým disciplinárna komisia nepristúpi k neverejnému rokovaniu – hlasovaniu o navrhovanom disciplinárnom opatrení. Po skončení disciplinárneho konania má študent právo nahliadať do zápisnice z rokovania disciplinárnej komisie – s výnimkou časti zápisnice o hlasovaní. Ak časť zápisnice, do ktorej
žiada študent nahliadnuť, obsahuje aj informácie o hlasovaní, tieto údaje sa pred poskytnutím zápisnice študentovi – žiadateľovi – primeraným spôsobom zašifrujú, a to tak, aby celistvosť zápisnice a jej
čitateľnosť nebola žiadnym spôsobom ohrozená. Spravidla sa robí takým spôsobom, že študentovi –
žiadateľovi sa poskytne na nahliadnutie rovnopis (kópia) zápisnice s prekrytou časťou o hlasovaní disciplinárnej komisie.
8. V prvej časti ústneho pojednávania predseda oboznámi členov komisie a študenta, prípadne ďalšie
osoby o podstate návrhu na disciplinárne konanie a následne poskytne študentovi, proti ktorému návrh
smeruje, aby sa vyjadril ku skutočnostiam uvedeným v návrhu. V druhej časti ústneho pojednávania
disciplinárna komisia zisťuje a overuje skutkový stav veci s využitím všetkých dostupných informácií
vrátane predvolania a vypočutia svedkov, listinných dôkazov a pod. Študent, proti ktorému sa konanie
vedie, môže klásť svedkom otázky a vyjadrovať sa ku všetkým podkladom pre rozhodnutie, ktoré sú
vykonávané na ústnom pojednávaní. V tretej časti ústneho pojednávania prebieha neverejné zasadnutie
disciplinárnej komisie – hlasovanie. Hlasovanie disciplinárnej komisie o návrhu disciplinárneho opatrenia
sa vykonáva na neverejnom zasadnutí. Disciplinárna komisia prijíma rozhodnutie väčšinou prítomných
členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu komisie.
9. Po prerokovaní disciplinárneho priestupku disciplinárna komisia na základe hlasovania:
a) uznesením schváli návrh na rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia;
b) konanie zastaví.
10.Predseda disciplinárnej komisie predkladá dekanovi písomný návrh na rozhodnutie, ktorý prijala disciplinárna komisia, a to spravidla do desiatich dní odo dňa, keď sa konalo ústne pojednávanie o disciplinárnom priestupku a následne hlasovanie disciplinárnej komisie o navrhovanom disciplinárnom
opatrení.
11.Na ústne pojednávanie a konanie disciplinárnej komisie fakulty práva sa primerane vzťahujú ustanovenia
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie alebo listina, ktorá sa má v rámci disciplinárneho konania doručiť do vlastných rúk študenta, môže
byť okrem doručenia do vlastných rúk poštou, študentovi doručená aj iným vhodným spôsobom, najmä doručením prostredníctvom študijného oddelenia alebo cez emailové konto zriadené každému
študentovi fakultou práva pri nástupe na štúdium.
Článok 4 | Uloženie disciplinárneho opatrenia
1. Disciplinárne opatrenie za spáchanie disciplinárneho priestupku podľa tohto poriadku študentom fakulty
práva ukladá dekan.
2. Disciplinárne opatrenie uloží dekan spravidla do dvoch týždňov od doručenia návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia disciplinárnou komisiou Fakulty práva.
3. Dekan nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie, ako navrhla disciplinárna komisia fakulty práva.
4. Ak ide o menej závažný priestupok a možno (odôvodnene) predpokladať, že prerokovanie priestupku
disciplinárnou komisiou fakulty práva povedie k náprave, dekan môže rozhodnúť, že za disciplinárny
priestupok neuloží disciplinárne opatrenie, aj keď jeho uloženie navrhla disciplinárna komisia fakulty
práva.
5. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné, musí obsahovať odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie. Študentovi musí byť doručené do vlastných rúk.
89
6. Ak si študent, ktorému bolo uložené pokarhanie, riadne plnil akademické a občianske povinnosti v lehote
jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, hľadí sa na neho, ako by mu nebolo disciplinárne opatrenie uložené. Rozhodnutie o uložení tohto disciplinárneho opatrenia dekan na návrh disciplinárnej komisie vymaže z dokumentácie študenta Fakulty práva.
Článok 5 | Preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia
1. Študent, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie, môže písomne požiadať o preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia (ďalej len „rozhodnutie“) a to v lehote do ôsmich dní odo dňa
doručenia rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty práva. Podanie žiadosti o preskúmanie
rozhodnutia má odkladný účinok.
2. Dekan môže sám žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju
rektorovi PEVŠ.
3. Rektor rozhodnutie dekana preskúma, a ak je v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej
školy alebo fakulty, rozhodnutie zmení alebo zruší, inak žiadosť zamietne a rozhodnutie potvrdí.
4. Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia
dekana.
5. Uloženie disciplinárneho opatrenia sa vyznačí do dokumentácie, ktorú o študentovi vedie fakulta.
Článok 6 | Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia tohto predpisu sa interpretujú vždy v súlade a v nadväznosti na všeobecne záväznú právnu
úpravu. Ak v čase pred prijatím nového disciplinárneho poriadku a rokovacieho poriadku disciplinárnej
komisie FP PEVŠ alebo ich aktualizáciou dôjde k zmenám vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a nastal by rozpor medzi nimi a týmto predpisom alebo jeho ustanoveniami, postupuje sa podľa
všeobecne záväznej právnej úpravy.
2. Dňom účinnosti tohto vnútorného predpisu sa zrušuje Disciplinárny poriadok FP PEVŠ schválený
26. mája 2009 v znení dodatku z 15. decembra 2009.
3. Tento Disciplinárny poriadok a rokovací poriadok disciplinárnej komisie FP PEVŠ bol v súlade s § 33 ods.
3 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov schválený Akademickým senátom FP PEVŠ dňa 30. mája 2013.
4. Tento Disciplinárny poriadok a rokovací poriadok disciplinárnej komisie FP PEVŠ nadobúda účinnosť
1. septembra 2013.
90
doc. JUDr. Peter Polák, PhD.
predseda Akademického senátu FP PEVŠ
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
dekan FP PEVŠ
91
92
93
www.paneurouni.com
www.paneurouni.com
94
Download

Untitled - Panevropská vysoká škola