SPRIEVODCA ŠTÚDIOM
FAKULTY PSYCHOLÓGIE
AKADEMICKÝ ROK 2013/2014
1
4
5
Príhovor rektora
Cives academici Paneurópskej vysokej školy,
Akademický rok 2013/2014 uvádza našu alma mater do
jej prvého okrúhleho jubilea. Rok 2014 bude rokom spojeným
s desiatym výročím jej založenia. Bude rokom nielen osláv,
ale aj tvrdej práce pri finalizovaní podkladov pre komplexnú
akreditáciu, ktorá prebehne v prvej polovici roku 2015. Našou
úlohou bude nielen potvrdiť doterajšiu mimoriadne úspešnú
pozíciu Paneurópskej vysokej školy medzi slovenskými vysokými školami, ale taktiež vytvoriť aj predpoklady pre jej zaradenie medzi vysoké školy univerzitného typu. Bude záležať
od každého učiteľa, zamestnanca školy, ale aj študenta, či
túto métu naša vysoká škola dosiahne. Každá naša fakulta
- Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta
psychológie - musia vo svojich študijných programoch a vedeckých projektoch vytvoriť synergický
efekt. Stále platí to, že spoločný duch našej vysokej školy je založený na troch pilieroch.
Tretím pilierom je materiálne a technické vybavenie školy. Okrem centrálnej budovy na
Tomášikovej ulici (sídle rektorátu a Fakulty PEVŠ, ktorú už pozná aj široká verejnosť, pôsobíme aj
na Tematínskej ulici (Fakulta ekonómie a podnikania, fakulta masmédií, Fakulta psychológie Fakuta
informatiky) a na Nevädzovej Ulici (Mediálne centrum FM PEVŠ), kde sú zriadené multimediálne
štúdiá zariadené najmodernejšou technikou.
Želám našim študentom, aby využili všetky možnosti, ktoré im ponúka naša škola. V záujme
svojom, v záujme školy a v záujme verejného dobra.
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
rektor PEVŠ
Prvým je osobnostný rozmer našich pedagógov. Sú to významné a nespochybniteľné autority
vo svojich odboroch, ktoré sa prezentujú vedeckou prácou, a túto následne premietajú do svojich prednášok, seminárov a hlavne učebníc. Práve vlastné učebnice sú naším veľkým bonusom
v porovnaní s inými vysokými školami. Okruh učiteľov pôsobiacich na PEVŠ prekračuje
hranice Slovenska. Každý tretí profesor je zo zahraničia, a to najmä z Českej republiky,
Rakúska, Spolkovej republiky Nemecka, ale napríklad aj z USA, Ruska, či Macaa alebo Hongkongu.
Prirodzeným dôsledkom tohto vývoja je otvorenie magisterského štúdia v anglickom jazyku na
Fakulte ekonómie a podnikania, ktoré bude prepojením najmä medzinárodného podnikania
a medzinárodného práva.
Druhým pilierom sú výborní študenti. O ich kvalitách nerozhodujú len študijné výsledky, ale
aj ich prepojenie s praxou, osobitne s pôsobením v zahraničí a uplatnením sa v praxi. V súčasnosti
má naša vysoká škola uzatvorených vyše sto zmlúv so zahraničnými univerzitami prakticky z celej
Európy, Severnej a Južnej Ameriky a Ázie. Len v rámci programu Erasmus bude pôsobiť v tomto
akademickom roku (2013/2014) približne 80 našich študentov na zahraničných vysokých školách.
Na pôde našej školy privítame v tomto akademickom roku 27 študentov z partnerských univerzít.
Je to zatiaľ najvyšší počet vysielaných a prichádzajúcich študentov v dejinách školy. Veríme, že
študenti využijú aj ďalšie ponúkajúce sa príležitosti na základe bilaterálnych vzťahov PEVŠ. Takto
sa rozvíja spolupráca so City University of Hong Kong, na ktorej už prví študenti absolvovali výskumný pobyt, resp. zúčastnili sa na projektoch renomovaných svetových súťaži. V tomto akademickom roku otvárame práve s touto univerzitou náš prvý spoločný LLM program pre európske
a ázijské právo, ktorý predstavuje európsky unikát. V trende strategických partnerstiev v rýchlo sa
rozvíjajúcich (aj mimoeurópskych) krajinách sveta (Rusko, Čína, India, Brazília, Turecko...) plánujeme pokračovať.
6
7
Akademickí funkcionári Paneurópskej vysokej školy
Rektor
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Prorektori
Prorektor pre vzdelávanie
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Adresa
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Tel.: +421 248208-803
e-mail: [email protected]
Prorektorka pre výskum, vedu
a grantovú politiku
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
Fakulta ekonómie a podnikania
Dekanka
prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.
Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy
doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
Prodekanka pre inžinierske štúdium
Ing. Soňa Supeková, PhD.
Prodekanka pre bakalárske štúdium
Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Adresa
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Tel.:+421 2 68203-606
e-mail: [email protected]
Fakulty Paneurópskej vysokej školy
Fakulta masmédií
Fakulta práva
Dekan
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
Prodekan pre bakalárske štúdium a zahraničné vzťahy
doc. PhDr. JUDr. Peter Potasch, PhD.
Prodekan pre magisterské štúdium, doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
Prodekan pre vedu a rozvoj
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Prodekan pre študijné programy uskutočňované v Českej republike
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Adresa
Fakulta práva PEVŠ
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Tel.: +421 248208-830
Fax: +421 248208-839
e-mail: [email protected]
8
Dekan
prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.
Prodekan pre bakalárske štúdium
PhDr. Ekaterina Borisova
Prodekan pre magisterské štúdium
PhDr. Richard Keklak, PhD.
Prodekan pre vedu a výskum
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Adresa
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Tel.: +421 268203-612
e-mail: [email protected]
9
Fakulta informatiky
Dekan
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy
prof. Ing. Igor Lvovich, DrSc.
Prodekan pre pedagogickú činnosť
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.
Adresa
Fakulta Informatiky PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Tel.: +421 268203-639
e-mail: dekanat.fi@ paneurouni.com
Fakulta psychológie
Dekan
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
Prodekanka pre pedagogickú činnosť
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť,
doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy
Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
Akademický senát PEVŠ
Predseda
Podpredseda
Tajomníčka
doc. JUDr. Ján Cirák, CSc.
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
JUDr. Daniela Čierná
Ing. Radka Sabová
Mgr. Jozef Caban
Michal Válek
prof. RNDr. Beáta Stehlíkova, CSc.
Veronika Dolinská
Ing. Monika Kurtová
PhDr. Zora Hudíkova, PhD.
PeaDr. Jana Sádovská, PhD.
Roman Doležal
Mgr. Katarína Hlavandová
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
doc. RNDr. František Schindler, PhD.
Dávid Fico
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Mgr. Beáta Dopjerová, PhD.
Mgr. Veronika Boleková
Veronika Ferancová
Adresa
Fakulta psychológie
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Tel.: +421 263533-147
e-mail: [email protected]
10
11
Vedecká rada PEVŠ
Paneurópska vysoká škola, n.o.
Predseda
prof . JUDr. Ján Svák, DrSc., Ústavné právo
Riaditeľ
PhDr. Emil Pejko
Tel.: +421 248208-805
e-mail: [email protected]
Adresa
Paneurópska vysoká škola n.o.
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Ekonomické oddelenie
Ing. Zdenka Ťahúnová
Tel.: +421 248208-806
e-mail: [email protected]
Fax: +421 248208-870
e-mail: [email protected]
Interní členovia
Vlasta Kunová, Doc., JUDr., CSc., Ústavné a Európske právo
Miroslav Slašťan, Doc. JUDr., PhDr. PhD., Medzinárodné a európske právo
Vasily Lipitskiy, Prof., Dr., DrSc., Filozofické vedy
Ján Čarnogurský, JUDr., Advokát vo všetkých odboroch práva
Jaroslav Ivor, Prof., JUDr., DrSc., Trestné právo
Kajetana Hontyová, Prof. Ing., PhD., Národné hospodárstvo
Jozef Leikert, Prof., PhDr., PhD., Litt.D, Kulturológia
Eugen Ružický, Doc. RNDr., CSc., Informatika
Teodor Kollárik, Prof., PhDr., DrSc., Psychológia
Jozef Záhora, Prof., JUDr., PhD., Trestné právo
Květoň Holcr, Prof., PhDr., DrSc., Trestné pravo
Dalibor Jílek, Prof., JUDr., DrSc., Medzinárodné právo verejné
Bea Verschraegen, Univ., Prof., Dr., LL.M, E.M.M., Medzinárodné a európske právo
Michal Skřejpek, Prof., JUDr., DrSc., Rímske právo
Jozef Klimko, Prof., JUDr., DrSc., Dejiny štátu a práva
Jaroslav Světlík, Doc. Ing., PhD., Mediálne štúdiá
Jitka Kloudová, Doc., Ing., PhD., Manažment a ekonómia podniku
Juraj Sipko, Doc., Ing., PhD., M.B.A, Medzinárodný obchod
Eduard Urban, Prof., Ing., PhD., Odvetvové a prierezové ekonomiky
Andrej Tušer, Prof., PhDr., CSc., Žurnalistika
Martin Šperka, Doc., Ing., PhD., Informatika
Lucia Žitňanská, Doc., JUDr., PhD., Obchodné právo
Eva Gajdošová, Prof., PhDr., PhD., Psychológia
Elena Lisá, Doc. PhDr., PhD., Sociálna psychológia a psychológia práce
Miroslav Zelinský ,Doc. PhDr., CSc., Estetika
Rubinsteyn Alexander, Prof., Ekonomika
Ján Lacko, RNDr. ,PhD., Informatika
Dagmar Inštitorisová, Prof., PhDr., PhD., Žurnalistika
Externí členovia
Mária Bujňáková, Prof. h. c., Doc., JUDr. CSc., Finančné a daňové právo
Aleš Gerloch, Prof. JUDr., CSc., dekan Právnickej fakulty KU Praha
Branislav Lichardus, Prof., MUDr., DrSc., Verejné zdravotníctvo
Heinz Mayer, univ. Prof., DDr.
Ľudovít Molnár, Prof., RNDr. DrSc., Informatika
Peter Plavčan, Prof., Ing., CSc., Technológia vzdelávania
Viktor Porada, Dr.h.c., mult., Prof., JUDr., Ing., DrSc., Právnické vedy, Kriminalistika
Igor Yakovlevich Lvovich, Prof., Vysoká škola technická Voronež
Marián Vrabko, Prof. JUDr. CSc. Správne právo
Pavol Kubíček, Prof., JUDr., CSc., Obchodné právo
12
Ing. Marcel Hofer
Tel.: +421 248208-841
e-mail: [email protected]
Margita Sikhartová
Tel.: +421 248208-858
e-mail: [email protected]
Veronika Hanzlíková
Tel.: +421 248208-842
e-mail: veronika.hanzlíková@paneurouni.com
Ing. Katarína Priesterová
Tel.: +421 248208-808
e-mail: [email protected]
Lucia Filípková
Tel.: +421 248208-870
e-mail: [email protected]
Pracoviská Paneurópskej vysokej školy
Asistentky rektora
Bc. Janka Adamčíková
Bc. Janka Pečenadská
Mob.: +421 905 741 097
Tel.: +421 248208-803
Fax: +421 248208-829
e-mail: [email protected]
Adresa
Paneurópska vysoká škola
Rektorát
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
13
Kvestor Paneurópskej vysokej školy
RNDr. Michal Mutňanský
Tel.: +421 248208-811
e-mail: [email protected]
Riaditeľ
JUDr. Slavomír Rudenko
Tel.: +421 248208-807
e-mail: [email protected]
Odbor koordinačno-metodickej,
personálnej a kontrolnej činnosti
Riaditeľka: JUDr. Valéria Koscurová
Mob.: +421 917 143 969
e-mail: [email protected]
Personálne oddelenie
Ing. Emília Kubicová
Tel.: +421 248208-876
e-mail:[email protected]
Oddelenie registratúry
Ing. Ľudmila Tekulová
e-mail: [email protected]
Odbor riadenia financií
Riaditeľ: RNDr. Michal Mutňanský
Tel.: +421 248208-811
e-mail: [email protected]
Oddelenie finančného plánovania
Ing. Katarína Ďurjak
Tel.: +421 248208-811
e-mail: [email protected]
Knižnica Tomášikova
Informácie - knižničné služby
Tel.: +421 248208-844
e-mail: [email protected]
http://www.paneurouni.com/kniznica
Adresa
Knižnica PEVŠ
Tomášikova 20
821 02 Bratislava 2
Riaditeľka
Mgr. Melánia Buchlová
Adresa: Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Tel.: + 421 248208-810
e-mail: [email protected]
Evidencia publikačnej činnosti
PhDr. Alena Kovácsová
Tel.: +421 248208-888, +421 248208-859
e-mail: [email protected]
Knižničné fondy - Akvizícia
Tel.: +421 248208-859
e-mail: [email protected]
Knižničné fondy
– Záverečné a kvalifikačné práce
PhDr. Gabriela Šebánová
Tel.: +421 248208-859
e-mail: [email protected]
Knižnica Tematínska
Informácie - knižničné služby
Tel.: +421 268203-635
e-mail: [email protected]
http://www.paneurouni.com/kniznica
Odbor public relations
Riaditeľ: Mgr. Semen Lipitskiy
e-mail: [email protected]
Evidencia publikačnej činnosti
Mgr. Jana Galbavá
Tel.: +421 268203-602
e-mail: [email protected]
Oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou
Mgr. Katarína Hodorová
Mob.: 0917 616 737
e-mail: [email protected]
Knižničné fondy – katalogizácia
Mgr. Daniela Dranačková
Tel.: +421 268203-602
e-mail: [email protected]
Adresa
Knižnica PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Oddelenie metodickej a aplikačnej
podpory informačných systémov
Bc. Pavel Kochan
E-mail: [email protected]
Bc. Vladimir Trenčanský
e-mail: [email protected]
14
15
Príhovor
Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia,
vítam Vás na pôde piatej fakulty Paneurópskej vysokej školy
v Bratislave, a to Fakulty psychológie, ktorá je nová, a zároveň
je aj prvou fakultou tohto druhu na Slovensku. Stávate sa tak
súčasťou tímu Fakulty psychológie i Paneurópskej vysokej
školy, s ktorými prežijete niekoľko rokov svojho života a
právom očakávate, že Vám umožní naplniť a realizovať vlastné plány.
Prejavili ste tým fakulte veľkú dôveru, ktorú nechceme sklamať.
Je to záväzok pre interných a externých učiteľov aj zamestnancov školy a fakulty, ale aj renomovaných zahraničných
učiteľov z významných svetových univerzitných pracovísk, s ktorými sa počas ich dlhodobejších
alebo krátkodobejších pobytov u nás stretnete.
Štúdium na vysokej škole má viaceré špecifiká a svojím spôsobom prináša aj zmeny do osobného
života človeka – vynárajú sa nové povinnosti, vzťahy na rôznych úrovniach, vyžaduje sa adaptácia na nový štýl práce, celkové začlenenie sa do systému formálnych a neformálnych vzťahov.
Jednoducho povedané, je to zmena doterajšieho spôsobu života, ktorú musia akceptovať všetci
účastníci tohto procesu, v škole sú to učitelia i študenti. Plne tu platí konštatovanie J. A. Komenského: „Všetci na jednom javisku veľkého sveta stojíme a čokoľvek sa tu koná, všetkých sa týka“.
Naša fakulta otvorene prezentuje model svojej práce, ktorý je založený na vzájomnej ochote
spolupracovať, na tolerancii, ale aj na disciplíne a zodpovednosti. V súlade s tým veríme, že naše
spolužitie v nasledujúcich rokoch bude sprevádzať atmosféra vzájomnej kooperácie v pracovnej
i vzťahovej sfére a stane sa trvalým znakom našej fakulty. Držme si preto palce a sľúbme si, že sa
budeme spoločne podieľať na plnení poslania našej fakulty.
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
dekan fakulty
Nepochybujeme, že Vaše rozhodnutie študovať na našej fakulte bolo motivované Vašimi vysokými
osobnými ambíciami, dosiahnutie ktorých má umožniť práve naša fakulta. O niekoľko rokov budete
patriť medzi absolventov fakulty, ktorí si preberú diplom o úspešnom ukončení štúdia. Bude to
doklad o Vašej profesionálnej i osobnostnej kvalite, zároveň aj doklad o sebauvedomení si seba
samého, svojich kvalít, jedinečnosti a sebadôvery. Vyjadrením slovami Marca Aurélia: „Nezúfaj,
pretože všetko je v súlade s prírodou a svetom a ty onedlho nebudeš nikto a nikde“, to bude aj
prejavom osobnostnej realizácie a sociálnej pozície. Vysoká škola má totižto nielen úzky význam
vzdelávania v určitom odbore, ale aj výchovný a sebarealizovateľný prvok. Aj preto je fenoménom
s výraznou váhou v rozvinutej spoločnosti.
Každá fakulta, ak chce byť úspešná, musí túto skutočnosť akceptovať, zaradiť ju do svojej koncepcie
a stratégie a dostať sa do progresívnej inštitúcie, ktorá dokáže zadefinovať vlastné základné atribúty, akými sú filozofia, politika a kultúra fakulty, jej smerovanie i začlenenie do existujúcej štruktúry
vzdelávacích inštitúcií na Slovensku a zvýraznenie vlastnej špecifickosti – osobitosti.
Rámcove to vyjadruje myšlienka: Fakulta musí predstavovať jednotný celok, vytvorený vzájomnou
symbiózou jej základných článkov – ústavov, študijných odborov, plánov a výskumov, učiteľov –
zamestnancov a študentov.
Bližšiu konkretizáciu myšlienky pre prejavenie osobitosti fakulty vyjadruje:
1.interdisciplinárny charakter fakulty, ktorý sa musí premietnuť do systému vzdelávania a výskumu v každom ústave a študijnom programe fakulty,
2.model kooperácie vo vzdelávaní a výskume, inovácia metód a postupov,
3.potreba realizovať prípravu študentov pre nové európske a svetové prostredie tak, aby absolventi fakulty boli pripravení uplatniť sa v týchto nových podmienkach a byť kompetentnými v odbornej, jazykovej aj ľudskej sfére.
16
17
Vedenie Fakulty psychológie PEVŠ
Dekan
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
Tel.: +421 268203-682
e-mail: [email protected]
Adresa
Fakulta psychológie PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Prodekanka pre pedagogickú činnosť
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Tel.: +421 2 68203-684
e-mail: [email protected]
Tel.: +421 268203-682
Prodekanka pre vedeckovýskumnú
činnosť, doktorandské štúdium
a zahraničné vzťahy
Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
Tel: +421 268203-684
e-mail: [email protected]
Tajomníčka fakulty
Mgr. Marina Volčkova
Tel.: +421 268203-683
e-mail: [email protected]
Externí členovia
prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc.
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
Pracoviská fakulty
Sekretariát dekana
Alena Múčková
Tel.: +421 268203-682
e-mail: [email protected]
Študijné oddelenie
Mgr. Eva Osadská
Tel.: +421 268203-685
e-mail: [email protected]
Organizačná štruktúra Fakulty psychológie PEVŠ v Bratislave
Akademický senát fakulty
predsedníčka
podpredsedníčka
tajomníčka členovia
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Mgr.Eva Osadská
Mgr. Beáta Dopjerová, PhD.
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
doc.PhDr. Martin Vaculík, PhD
Mgr. Veronika Boleková
Patrik Kopec (študentská časť)
Veronika Ferancová (študentská časť)
Vedecká rada
predseda prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
Interní členovia
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD.
Doc. PhDr. Martin Vaculík, PhD.
Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
PhDr. Desanka Kanderová, PhD.
Mgr. Beáta Dopjerová, PhD.
18
19
Ústavy Fakulty psychológie PEVŠ
Základom organizačnej štruktúry fakulty sú ústavy, ktorých pedagogická a vedeckovýskumná
orientácia sa bude upresňovať v závislosti od dosahovaných pracovných výsledkov a ich akademického hodnotenia, ale aj v súlade s meniacimi sa personálnymi a materiálnymi zdrojmi a v reakcii
na aktuálne spoločenské požiadavky. Základná schéma štruktúry fakulty:
Pracovníci ústavu:
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - vedúca ústavu
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
doc. PhDr. Martin Vaculík, PhD.
Ústav aplikovanej psychológie
Ústav aplikovanej psychológie zabezpečuje výučbu praktických predmetov, v ktorých využíva
všetky poznatky a teórie základných psychologických disciplín. Umožňuje študentom osvojiť,
rozvinúť a prakticky precvičiť schopnosti a zručnosti v sociálnej, emocionálnej a komunikačnej
rovine.
Pripravuje študentov na zvládnutie role psychológa v praxi v konkrétnej oblasti. Okrem výučby
je ústav zameraný na vytvárania kontaktov s renomovanými vzdelávacími inštitúciami a psychologickými pracoviskami v rámci EÚ a spolupráce s nimi, na tvorbu spoločných projektov a nových
spoločensky uplatniteľných výstupov.
Pracovníci ústavu:
PhDr. Desanka Kanderová, PhD. - vedúca ústavu
Mgr. Beáta Dopjerová, PhD.
Ústav všeobecnej, sociálnej psychológie a metodológie
Zabezpečuje výučbu základov psychológie a základných psychologických disciplín: vývinová,
poradenská, klinická, kognitívna psychológia, dejín psychológie, metodológie, psychometriky a
psychodiagnostiky.
Zabezpečuje výučbu sociálno-psychologických predmetov: sociálna psychológia, metódy sociálnej psychológie, motivácia a interpersonálne správanie, vývojová psychológia, medzikultúrna
psychológia, sociálne javy a postoje v spoločnosti.
Pracovníci ústavu:
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. – vedúca ústavu
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD
Ústav školskej, pracovnej a organizačnej psychológie
Zabezpečuje výučbu nosných predmetov študijného programu - pedagogická, školská a pracovná psychológia, s dôrazom na prácu školského a organizačného psychológa (preventívna,
diagnostická a korektívna práca s jednotlivcami, skupinami, komunitami), manažment sociálneho
systému školy a organizácie , personálny managment, psychológiu tvorivosti, preventívne a intervenčné
programy v školách, psychodiagnostické metódy detí a dospelých, sociálno-patologické javy s dôrazom na látkové a nelátkové závislosti a ich riešenie. Zabezpečuje tiež výučbu psychológie práce
a organizácie a predmety, ako napr. kariérové poradenstvo, bezpečnosť práce, assessment centrá,
psychológia marketingovej komunikácie, komunikácia s klientom.
20
21
Profil fakulty a študijných odborov
Odborný profil absolventa bakalárskeho štúdia
Psychológia v celosvetovom i slovenskom rámci má už niekoľko desaťročí významné postavenie v systéme vied a profesia psychológa je spoločensky žiaduca, cenená a hodnotená. Svoju
pozornosť orientuje na riešenie širokého spektra osobných, skupinových i spoločenských problémov na úrovni diagnózy, poradenstva, prevencie a terapie. Akceptovaná pozícia psychológie
v spoločnosti odráža kvalitu zložiek jej štruktúry a orientácie v teoretickej, metodologickej
i aplikačnej sfére.
Obsah študijného programu zodpovedá obsahu študijného odboru, v ktorom absolvovaním tohto
študijného programu absolvent získa vysokoškolské vzdelanie. Študijnému odboru psychológia sú
venované viac ako 3/5 obsahu študijného programu. Študijný program Psychológia prvého stupňa
v odbore 3.1.9. psychológia na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy sa bude realizovať
v internej i v externej forme so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky. Štruktúra študijných programov zodpovedá požiadavkám Zákona o vysokých školách a jadru znalostí študijného odboru
psychológia. Budúci absolventi sa môžu uchádzať o štúdium v magisterskom programe Školská
a pracovná psychológia na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy na 2. stupni štúdia,
v odbore psychológia všeobecne alebo v príbuzných odboroch sociálnych vied. Program poskytuje študentom všeobecnú orientáciu v základných psychologických disciplínach, subdisciplínach
a iných príbuzných odboroch, ktoré sa vzťahujú k psychológii. Umožňuje základnú prípravu v disciplínach psychológie, hlavných teóriách a technikách. Okrem odborných psychologických vedomostí zahŕňa metodologickú prípravu pre porozumenie alebo realizáciu psychologických výskumov. Tento stupeň psychologického štúdia neposkytuje profesionálnu kvalifikáciu a kompetencie
pre nezávislú psychologickú prax, no poskytuje nevyhnutnú prípravu na ňu. Je nevyhnutným predpokladom štúdia na 2. stupni v odbore psychológia.
Súčasťou tohto pozitívneho stavu je aj adekvátny záujem o štúdium psychológie, prácu psychológa v rôznych sférach spoločenského života, záujem o psychológiu a psychológov nielen
z pozície národných tradícií a prístupov, ale aj s ohľadom na nové trendy, spojené s usporiadaním
v Európe a úsilím Európskej únie o určité zjednotenia aj v tejto oblasti. Priamo sa to týka aj systému
vysokoškolskej prípravy psychológov a budovania vzdelávacích inštitúcií. V tomto smere Slovensko ešte neprekonalo konzervatívnosť a neprejavilo ochotu inovovať prípravu psychológov najmä
z týchto dôvodov:
Prvým je zotrvávanie na zriaďovaní katedier – ústavov na vysokých školách v rámci fakúlt
(najmä filozofických, pedagogických, sociálnych a pod.), a nie tak ako to je v mnohých zahraničných krajinách na vytvorení samostatnej fakulty, ktorá by bola zárukou komplexnej prípravy
psychológov. Konkrétne na Slovensku nie je žiadna fakulta, ktorá by úspešne pôsobila na poli
vzdelávania.
Profil absolventa - teoretické vedomosti
Druhým dôvodom je zdĺhavé zaraďovanie nových študijných programov do výučby psychológov, zotrvávanie na tradičných- nosných zameraniach (klinická, pracovná, pedagogická
psychológia a pod.) a nereagovanie na požiadavky praxe na prípravu psychológov aj pre nové
zamerania.
Absolvent bakalárskeho štúdia získa prehľad v základných psychologických disciplínach.
Bakalársky stupeň poskytne absolventovi vedomosti o využití týchto základných poznatkov pri
analýze relevantných psychologických problémov najmä na úrovni jednotlivca, ale aj na úrovni
skupín a spoločnosti. Poskytuje vedecký základ na skúmanie a porozumenie hlavných oblastí
vedeckého skúmania a praxe organizačnej a pracovnej, školskej, sociálnej, vývinovej, kognitívnej,
komparatívnej, klinickej, poradenskej psychológie, neuropsychológie a psychológie osobnosti.
Uchádzači o štúdium, súčasní študenti psychológie i samotní psychológovia, vo väčšine sú
naklonení možnosti študovať v rámci nových zameraní psychológie, čo by vylepšilo možnosti uplatnenie sa absolventov v praxi. Slovenská psychológia si zaslúži posun dopredu aj v tejto rovine,
pretože je pripravená na plnenie nových úloh a v nových podmienkach. Podporuje to i skutočnosť,
že snahy Európskej únie smerujú k prijatiu, akceptácii a realizácii rámcových spoločných zásad
a princípov.
Získa prehľad o základných psychologických procesoch, ako napr. vnímanie, pozornosť,
učenie, pamäť, myslenie, riešenie problémov a rozhodovaní, pričom dokáže predpokladať, ako
tieto procesy ovplyvňujú emócie či psychické poruchy. Nadobudne poznatky o normálnom vývine,
vývinových obdobiach a poruchách osobnosti. Dokáže vysvetliť interindividuálne rozdiely v správaní, osobnostných charakteristikách a sociálnych súvislostiach.
Fakulta psychológie PEVŠ v Bratislave je prvou fakultou tohto typu na Slovensku, s novými
študijnými programami a ich vzájomnou kombináciou. Fakulta psychológie PEVŠ garantuje kvalitu
vzdelávacieho procesu a zabezpečí prípravu budúcich absolventov na možnosť získania „Európskeho certifikátu z psychológie“.
Fakulta psychológie PEVŠ ponúka bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň štúdia.
Osvojí si základné princípy tvorby psychodiagnostických metodík a testov a základné predpoklady vedeckého výskumu, princípy realizácie a písania vedeckej / odbornej publikácie.
Ovládne základné pravidlá etickej praxe odboru na úrovni vedy a praxe.
Profil absolventa - praktické a doplňujúce zručnosti
Študijný program poskytuje ucelený súbor študijných zručností v psychologickom hodnotení,
intervencii, hodnotení a interpretácii. V rámci akademických zručností je schopný nezávisle a kriticky
čítať a spracovať odbornú a vedeckú literatúru v danej oblasti, rozumie psychológii ako vedeckej disciplíne a jej vzťahom s inými vednými oblasťami. Osvojí si zručnosti spojené so zberom dát a spracovaním
literatúry. Je spôsobilý s využitím konzultácií na realizáciu a napísanie samostatnej vedeckej štúdie
22
23
vo forme bakalárskej práce. Je schopný naprojektovať a zabezpečiť priebeh výskumu alebo intervencie v súlade s etickými pravidlami a pravidlami kvality. Získa zručnosti potrebné na realizáciu
základnej štatistickej analýzy (deskriptívna analýza dát, univariačná, bivariačná štatistika), dokáže
posúdiť adekvátnosť výberu vhodnej kvalitatívnej metódy zberu dát (vedenie rozhovorov, príprava
a realizácia pozorovania, obsahová analýza dát, analýza dokumentov). Dokáže posúdiť a pripraviť
podmienky psychodiagnostického vyšetrenia, vykonávať všetky asistenčné práce v súvislosti so
psychodiagnostikou. Dokáže využiť základné poznatky pri analýze relevantných psychologických
problémov najmä na úrovni jednotlivca, ale aj na úrovni skupín a spoločnosti. Poskytuje vedecký
základ na skúmanie a porozumenie hlavných oblastí vedeckého skúmania a praxe organizačnej
a pracovnej, školskej, sociálnej, vývinovej, kognitívnej, komparatívnej, klinickej, poradenskej psychológie, neuropsychológie a psychológie osobnosti.
Dokáže vytvoriť a zanalyzovať jednoduchšie diagnostické škály. Je spôsobilý na vedenie individuálneho a skupinového rozhovoru. Dokáže analyzovať možnosti individuálnej a skupinovej
intervencie.
Je spôsobilý komunikovať odborne v cudzom jazyku a spolupracovať na medzinárodnej úrovni.
Uplatnenie absolventov
Absolvent sa môže uplatniť ako:
• uchádzač o druhý stupeň štúdia v odbore psychológia, alebo príbuzných odboroch sociálnych vied,
• asistent psychologickej diagnostiky,
• pracovník v oblasti kvalitatívneho / kvantitatívneho výskumu,
• p
racovník v oblasti marketingového prieskumu (spolupráca pri realizácii projektov, odborná
asistencia pri projektovaní, zbere a analýze dát),
Študijný program Školská a pracovná psychológia
Študijný program Školská a pracovná psychológia druhého stupňa v odbore 3.1.9. Psychológia
na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave sa bude realizovať v internej a externej
forme so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky. Štruktúra študijného programu zodpovedá požiadavkám
Zákona o vysokých školách a jadru znalostí študijného odboru psychológia. Budúci absolventi
sa môžu uchádzať o štúdium v doktorandskom programe Program druhého stupňa (magisterský
program) pripravuje študentov pre nezávislú profesionálnu prax psychológa v rámci aplikovaných
oblastí psychológie (menovite školskej a pracovnej psychológie).
Kurikulum magisterského študijného programu Školská a pracovná psychológia vychádza zo súčasných návrhov EFPA (Európskej federácie psychologických asociácií) pre prípravu, vzdelávanie
a kvalifikáciu psychológov v krajinách EÚ. Je doplnený o nový rozmer „biodromálnosti“. Ide o prípravu a vzdelávanie psychológa fungujúceho v procese edukácie, ktorá sa uskutočňuje na celej
biodromálnej dráhe človeka.
Profil absolventa
Absolvent bude pripravený kvalitne pracovať s klientom, skupinou klientov, komunitou aj spoločnosťou. Bude disponovať EFPA navrhovanými primárnymi kompetenciami: komunikácia, formulácia a špecifikácia cieľov, diagnostika, intervencia, evaluácia a rozvoj. Ako expert bude využívať tieto kompetencie v sfére školského a pracovno-organizačného poradenstva pri poskytovaní služieb
v oblasti učenia a vzdelávania jednotlivcov a skupín, výchovy alebo modifikácie prejavov správania,
v osobnostnom a profesijnom vývine a kariérnom raste, v rozvíjaní sociálnych vzťahov, sociálnej
dynamiky, sociálnej atmosféry a pri optimalizácii procesov organizácie. Bude kvalifikovaný na poskytovanie a realizáciu expertných analýz a psychodiagnostických služieb.
• odborný asistent v oblasti stabilizácie a vzdelávania pracovníkov,
Profil absolventa: teoretické vedomosti
• odborný asistent v školskom a kariérnom poradenstve,
Absolvent magisterského programu štúdia získa poznatkovú základňu z oblasti psychológie jednotlivca, skupiny, organizácie, školy, spoločnosti a kultúry, ktoré sa týkajú pracovného a školského
správania, pracovných a školských vzťahov, spotrebiteľského správania a motivácie. Má solídny
základ a hlbšie znalosti psychologických disciplín z organizačnej a pracovnej psychológie, školskej
a pedagogickej psychológie, metodológie, poradenskej psychológie, psychológie osobnosti. Získa
prehľad o komplexných psychologických problémoch prepojených v rámci teoretických a empirických poznatkov, ako aj potrieb praxe. Orientuje sa nielen v základných psychologických teóriách, ale
má znalosti aj o ich špecifikách a súčasných trendoch. Má prehľad vo výskumných technikách jednotlivých psychologických disciplín, dokáže posúdiť ich pozitíva a negatíva a adekvátnosť ich použitia
vzhľadom na kontext. Ovláda podmienky a okolnosti aplikácie metód psychologického hodnotenia
a intervencie, čo z neho robí experta. Pozná hlbšie princípy vedeckého výskumu v psychológii,
projektovania. Ovláda legislatívne etické princípy psychologickej činnosti.
• odborný asistent pri personálnych výberoch, rozvoji pracovníkov,
• odborný asistent v poradenských zariadeniach pedagogicko-psychologického charakteru,
• odborný asistent pri výskumných a vedeckých činnostiach.
Profil absolventa: praktické a doplňujúce zručnosti
Absolvent vďaka nadobudnutým zručnostiam dokáže: špecifikovať ciele (analýza potrieb;
na-stavenie cieľa), hodnotiť (individuálne; skupinovo; organizačne; situačne), rozvíjať (definícia a
analýza požiadaviek; dizajn; testovanie; hodnotenie), intervenovať (plánovanie; priama orientácia
na jednotlivca; priama orientácia na situáciu; nepriama orientácia; implementácia produktu alebo
24
25
servisu), vyhodnocovať (plánovanie; meranie; analýza) a komunikovať (poskytovanie spätnej väzby; písanie správ). Z hľadiska školskej psychológie môžu študenti absolvovať prax zameranú na
integráciu teoretických a praktických vedomostí. Získajú tak zručnosti pre poskytovanie odborných
psychologicko-výchovných/edukačných, preventívnych a intervenčných služieb deťom, žiakom,
študentom, rodičom a zákonným zástupcom, učiteľom a ďalším pedagogickým a odborným
zamestnancom. Tieto môžu byť zamerané na osobnostný rozvoj , prevenciu a riešenie výchovných a vzdelávacích problémov, voľby povolania, kvalitnú spoluprácu školy a rodiny, s využitím
moderných foriem preventívnej, diagnostickej a intervenčnej práce.
Z hľadiska pracovnej psychológie dokáže ako expert tvorivo a integrovane hodnotiť a intervenovať v oblasti pracovnej, organizačnej, personálnej a spotrebiteľského správania. Vie aplikovať
vedecké poznatky v rôznych situáciách: napríklad interakcia človek - pracovné prostredie, spokojnosť
v práci, sociálna atmosféra, motivácia pracovníkov, výberové konania, nákupné motívy, riadenie
a rozvoj manažérov. Osvojí si zručnosti potrebné pre výkon povolania: napríklad analýza práce
a tvorba kompetenčného modelu, analýza organizačnej kultúry, vedenie rozhovoru, projektovanie,
realizácia a interpretácia psychodiagnostického hodnotenia, plánovanie a realizácia expertných
analýz, rozvojových programov, výberového konania. Dokáže identifikovať a zadefinovať problémy
a potreby klienta. Súčasťou druhého stupňa je tiež realizovanie výskumu. Absolvent je schopný kriticky analyzovať a riešiť komplexné problémy širšej oblasti psychológie. Z hľadiska akademických
zručností má magister potrebné vedomosti, zručnosti a prístup k realizácii nezávislého výskumu.
Dokáže integrovať vedomosti, schopnosti, osobné hodnoty a postoje, ktoré sú nadobúdané pracovnými skúsenosťami a učením sa praxou. Absolvent dokáže naplánovať a uplatňovať etické
princípy profesie z hľadiska vedeckého výskumu i praxe.
Profil absolventa: uplatnenie
Konkrétne oblasti uplatnenia
Absolvent s orientáciou na pracovnú oblasť sa ako psychológ uplatní v rôznych sférach a oblastiach,
ako napríklad v organizácii, podniku, personálnych, poradenských, marketingových a výskumných
agentúrach. Je spôsobilý na vykonávanie personálnej práce (výber, poradenstvo, rozvoj ap.). Uplatnenie nájde aj v neziskových organizáciách a oddeleniach firiem, ktorých náplňou práce je analýza
a projektovanie internej komunikácie a komunikácie s verejnosťou. Môže sa uplatniť ako poradca
v medzinárodných pracovných kolektívoch. V nadnárodných štruktúrach môže pôsobiť ako poradca
v oblasti vzťahov, integračných procesov, sociálnych deviácií, kooperácie a súžitia, alebo pri výbere
a zostavovaní tímu medzinárodného zloženia.
Oblasti uplatnenia absolventa s orientáciou na pracovnú psychológiu:
• kariérne poradenstvo a rozvoj,
• personálny výber a riadenie,
• aktivity v organizácii na rôznych úrovniach (zmena, kultúra, atmosféra, spokojnosť, motivácia),
• marketingový prieskum,
• výskum a ďalšie vzdelávanie,
• v manažmente,
• budovanie a rozvoj tímov.
Sociálna a poradenská psychológia
Konkrétne oblasti uplatnenia
Absolvent s orientáciou na školskú psychológiu sa bude spolupodieľať na skvalitňovaní edukačného
procesu na celej biodromálnej dráhe človeka v školách (materských, základných, stredných a vysokých), v školských zariadeniach (PPP, detských integračných centrách, liečebno-výchovných
zariadeniach, nápravno-výchovných a diagnostických zariadeniach, detských domovoch a i.)
a v mimoškolských zariadeniach (vo firmách, inštitúciách, organizáciách) štátneho, neštátneho a súkromného sektora v rezortoch školstva, ale aj v iných rezortoch (zdravotníctva, kultúry, výroby a i.)
a v rámci neho prispievať k optimálnemu rozvoju osobnosti klientov a psychickému zdraviu
všetkých účastníkov edukačného procesu.
Oblasti uplatnenia absolventa s orientáciou na školskú psychológiu:
• v procese edukácie v štátnych, cirkevných a súkromných materských, základných, stredných a vysokých školách a školských zariadeniach rôzneho odborného zamerania (centrá
psychologickej prevencie a poradenstva, centrá špeciálnopedagogického poradenstva,
detské integračné centrá, detské domovy, nápravnovýchovné a reedukačné zariadenia,
liečebno-výchovné sanatóriá a i.),
• v procese edukácie v mimoškolských štátnych, cirkevných a súkromných zariadeniach,
vrátane firiem, inštitúcií a organizácií verejnej a štátnej správy, kde pracuje s jednotlivcami,
skupinou ľudí a komunitou,
• v oblasti edukačného výskumu,
• v prednáškovej oblasti psychológie edukácie na vysokých školách a vzdelávacích zariadeniach,
• v masmédiách v oblasti edukácie.
26
Študijný program Sociálna a poradenská psychológia v odbore 3.1.9 psychológia je program
druhého stupňa a na Fakulte psychológie sa bude realizovať v dennej aj externej forme so
štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky.
Štruktúra študijného programu zodpovedá požiadavkám Zákona o vysokých školách a jadru
znalostí študijného odboru psychológia. Budúci absolventi sa môžu uchádzať o štúdium v doktorandskom programe. Program druhého stupňa (magisterský program) pripravuje študentov pre
nezávislú profesionálnu prax psychológa v rámci aplikovaných oblastí psychológie (menovite sociálnej a poradenskej psychológie).
Poradenská psychológia je špecializácia odbornej psychológie vo všeobecnej praxi a v poskytovaní pomáhajúcich, preventívnych a zdravotníckych služieb. Zameriava sa na osobné a interpersonálne fungovanie v rámci životnej cesty a na emocionálne, sociálne, pracovné, vzdelávacie,
zdravotné, vývinové a organizačné problémy. Poradenská psychológia sa zameriava na typické
alebo normálne vývinové úlohy ako aj na atypický a poruchový vývin, ktorý sa týka ľudského
prežívania z individuálnej, rodinnej, skupinovej, systémovej a organizačnej perspektívy.
Úspešnosť poradenských psychológov je vo výraznej závislosti od poznania sociálno-psychologických faktorov súvisiacich s objektom ich práce. Sociálna psychológia svojimi teoretickými,
aplikačnými a metodologickými poznatkami priamo ovplyvňuje kvalitu jednotlivých postupov poradenských psychológov. Sú to najmä aktivity súvisiace so sociálnym faktorom pôsobenia ľudí,
ako sú napr. interpersonálne vzťahy, vnímanie a komunikácia, sociálne správanie, zvládanie stresu
a pod., využitie ktorých smeruje do aplikácie rôznych odborných metód používaných v poradenskej
práci psychológa.
27
V tomto duchu je kurikulum magisterského študijného programu Sociálna a poradenská psychológia v súlade so súčasnými návrhmi Európskej federácie psychologických asociácií (EFPA)
pre prípravu, vzdelávanie a kvalifikáciu psychológov v krajinách EÚ.
Profil absolventa
Absolvent bude pripravený kvalitne pracovať s klientom, skupinou klientov, komunitou aj
spoločnosťou. Bude disponovať EFPA navrhovanými primárnymi kompetenciami: komunikácia,
formulácia a špecifikácia cieľov, diagnostika, intervencia, evaluácia a rozvoj. Ako expert bude
využívať tieto kompetencie v sfére poradenstva. Bude kvalifikovaný na poskytovanie a realizáciu
expertných analýz a psychodiagnostických služieb.
Profil absolventa: Uplatnenie
Konkrétne oblasti uplatnenia
Poradenskí psychológovia môžu pracovať s jednotlivcami, pármi, rodinami a skupinami. Sú
pripravovaní na prácu s klientmi, ktorí majú rôzne ťažkosti (napr. následky sexuálneho zneužívania
v detstve, narušenie vzťahu, domáce násilie, silný traumatizujúci zážitok) a / alebo symptómy psychickej poruchy (ako je anxieta, depresia, poruchy príjmu potravy, posttraumatická stresová porucha,
psychóza). V svojej poradenskej činnosti využívajú rôzne terapeutické postupy, pomáhajú klientom
a pôsobia na ich osobnostný rozvoj. Ponúkajú aktívnu spoluprácu v liečebnom vzťahu, ktorá môže
na jednej strane podporiť odhaľovanie hlbších tém a na druhej strane posilniť odhodlanie ľudí
k zmene.
Profil absolventa: Teoretické vedomosti
Poradenskí psychológovia pracujú v rôznych oblastiach:
Absolvent magisterského študijného programu získa poznatkovú základňu z oblasti psychológie jednotlivca, skupiny, organizácie, školy, spoločnosti a kultúry, ktoré sa týkajú sociálneho
správania, jednotlivcov i skupín. Má solídny základ a hlbšie znalosti psychologických disciplín, najmä
z metodológie psychologického výskumu, sociálnej psychológie, poradenskej psychológie, psychológie osobnosti.
v systéme zdravotnej starostlivosti (zahŕňajúc primárnu starostlivosť, komunitné tímy pre
duševné zdravie, terciárne zariadenia pre psychiatrických hospitalizovaných pacientov, špeciálne
služby pre starších ľudí, pre ľudí s poruchami príjmu potravy, poruchy osobnosti, ťažkosti v učení,
v zariadeniach všeobecnej zdravotnej starostlivosti, kde sú ponúkané psychologické služby);
Získa vhľad do komplexných psychologických problémov prepojených v rámci teoretických
a empirických poznatkov ako aj potrieb praxe. Orientuje sa nielen v základných psychologických
teóriách, ale má znalosti aj o ich špecifikách a súčasných trendoch. Má prehľad vo výskumných
technikách jednotlivých psychologických disciplín, dokáže posúdiť ich pozitíva a negatíva a adekvátnosť ich použitia vzhľadom na kontext. Ovláda podmienky a okolnosti aplikácie metód psychologického hodnotenia, poradenstva a intervencie, čo z neho robí experta. Pozná hlbšie princípy
projektovania a realizácie vedeckého výskumu v psychológii. Ovláda legislatívne etické princípy
psychologickej činnosti.
• v rámci rôznych poradní (pedagogicko-psychologické poradne, školské poradne, poradne v
pracovných organizáciách a pod.);
• vo väzniciach a v službách pre podmienečne odsúdených,
• v sociálnych službách,
• v dobrovoľníckych organizáciách,
• v programoch asistencie zamestnancom, v oblasti zdravia na pracovisku,
• v študentských poradenských službách
• v samostatnej praxi.
Profil absolventa: Praktické a doplňujúce zručnosti
Absolvent študijného programu sociálna a poradenská psychológia si osvojí tieto zručnosti
a skúsenosti:
• psychologickú diagnostiku vrátane používania psychologických testov,
• adekvátne zhodnotenie psychického stavu a jeho prognózy vrátane zhodnotenia psychopatologických symptómov,
• samostatné vedenie psychologickej intervencie a to na úrovni psychologického poradenstva
alebo psychoterapeutickej činnosti zodpovedajúcej špecializačnej úrovni tejto intervencie,
• konzultačnú činnosť, či už s klientmi alebo inými zdravotníckymi pracovníkmi, resp. inými
relevantnými osobami,
• realizáciu preventívnej činnosti za účelom podpory duševného zdravia a optimálnej kvality
života,
• vedenie vzdelávacej činnosti určenej či už širokej verejnosti alebo iným relevantným
odborníkom,
• projektovanie a realizácia výskumu
28
29
Odborný profil absolventa doktorandského štúdia
Študijný program tretieho stupňa v odbore 3.1.11. Pedagogická, poradenská a školská
psychológia na Fakulte psychológie PEVŠ v Bratislave sa bude realizovať v internej aj externej
forme so štandardnou dĺžkou štúdia 3, resp. 5 rokov. Štruktúra študijného programu zodpovedá
požiadavkám Zákona o vysokých školách a jadru znalostí študijného odboru 3.1.11. školská psychológia.
Fakulta psychológie PEVŠ je náležitým pracoviskom pre akreditovanie tohto študijného programu, pretože budúci študenti a odborníci sa môžu zapojiť tak do výučby v rámci akreditovaných
študijných programov, ale najmä aj do riešenia výskumných úloh v interdisciplinárnych tímoch, a to aj
v medzinárodnom kontexte.
Profil absolventa
Absolvent navrhovaného študijného programu bude zrelým vedeckým pracovníkom, disponujúci poznatkami o pôsobení v sociálnom a edukačnom systéme a v edukácii v širších súvislostiach,
a to s ohľadom to s ohľadom na psychologickú, vzdelávaciu, ekonomickú a organizačnú stránku
národných i nadnárodných spoločenstiev a inštitúcií. Absolventi sa budú špecializovať v oblasti
školskej psychológie. Študenti budú do hĺbky oboznámení s vedeckým potenciálom a aktuálnymi
trendmi rozvoja, budú poznať najnovšie výsledky príslušnej oblasti a budú schopní tieto výsledky
aplikovať. Oblasť školskej psychológie je obohatená o nový a netradičný rozmer - rozmer „biodromálnosti“. Ide o rozmer prípravy a vzdelávania psychológa fungujúceho v procese edukácie,
ktorá sa uskutočňuje na celej biodro-málnej dráhe človeka, počnúc psychológiou edukácie vo
vývinovom období predškolského a školského veku, pubescencie a adolescencie, mladšej
a strednej dospelosti až po starobu človeka. Absolventi sa uplatnia vo vedeckom výskume, v pedagogickej práci, v národných i nadnárodných inštitúciách, medzinárodných štruktúrach.
Teoretické vedomosti
V treťom stupni štúdia sa pozornosť koncentruje na dôkladnú orientáciu v minulých i súčasných
trendoch, koncepciách a teóriách o sociálnych, edukačných a psychologických javoch spolu s ich
aplikáciou na zvolenú oblasť výskumu. Doktorandské štúdium je zároveň orientované na interdisciplinárny prístup k štúdiu skúmaného problému a vyžaduje oboznámenie sa aj s inými disciplínami než je špecifické zameranie dizertačnej práce.
Praktické a doplňujúce zručnosti
• príprava, koordinácia a vedenie domácich a medzinárodných výskumných projektov;
• tvorivý prínos k rozvoju teoretických základov vedného odboru;
• expertízna a analytická činnosť;
Uplatnenie absolventov
Absolventi tretieho stupňa štúdia programu 3.1.11. ovládajú vedecké metódy psychologického výskumu, sú schopní v plnej šírke riešiť škálu školských problémov, uskutočňovať expertíznu, poradenskú a konzultačnú činnosť pre štátne, samosprávne i mimovládne inštitúcie,
prednášať na vysokých školách teóriu a metódy školskej psychológie.
Oblasti uplatnenia:
• v akademickej oblasti prípravy, koordinovania a vedenia domácich a medzinárodných vedeckých tímov,
• v rámci národných, európskych a regionálnych inštitúcií pri vypracovaní edukačných, školských psychologických projektov, expertíz a analýz,
• ako autori publikácií v karentovaných domácich a zahraničných odborných periodikách,
• ako aktívni reprezentanti akademickej obce na domácich a medzinárodných odborných
fórach, konferenciách a seminároch,
• v pedagogickom procese budú predstavovať kvalitný základ pre zvyšovanie kvality pedagogického pôsobenia v oblasti psychológie na domácich a zahraničných univerzitách.
Pri zápise predmetov študent vychádza z odporúčaného študijného plánu a rešpektuje podmieňujúce predmety, odporúčané následnosti, kapacitné a časové ohraničenia.
Pri tvorbe študijného plánu na akademický rok s rešpektovaním nadväznosti predmetov si študent povinne zapisuje:
• všetky povinné predmety určené učebným plánom,
• určený počet predmetov z jednotlivých skupín povinne voliteľných a výberových predmetov.
Študent si zapisuje predmety tak, aby mu počet kreditov, ktoré môže získať ich úspešným
absolvovaním, stačil v danom období na splnenie podmienky na pokračovanie v štúdiu alebo na
jeho riadne skončenie.
Ďalšie podmienky utvárania študijných plánov a podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia a na riadne skončenie študijného programu, sú konkretizované v Šmernici dekana č.
1/2013.
Štúdium je rozdelené na akademické roky a člení sa na ročníky a semestre. Študijný program
rozlišuje 3 skupiny predmetov (kurzov): povinné, povinne voliteľné a výberové tak, aby bol v plnom
rozsahu naplnený odborný profil absolventa. Študenti bakalárskeho štúdia majú povinne voliteľné
a výberové predmety až od druhého ročníka (tretieho semestra).
Pre účely seminárnych cvičení sú študenti denného štúdia rozdelení do seminárnych skupín
(môžu mať formy seminárov, cvičení, a pod.). Študenti externej formy štúdia absolvujú jednotlivé predmety študijných programov blokovou formou výučby (prípadne konzultácií), ktorá sa
uskutočňuje pravidelne v piatok, prípadne aj v sobotu.
• publikačná činnosť v karentovaných a recenzovaných domácich a zahraničných periodikách;
• pedagogické a poradenské pôsobenie;
• reprezentácia akademickej obce na domácich a zahraničných odborných fórach;
• schopnosť analyzovať a interpretovať aktuálne sociálno-psychologické a školské problémy.
30
31
Kreditový systém štúdia
Súbežné štúdium
Štúdium na Fakulte psychológie PEVŠ sa v plnom rozsahu realizuje v kreditovom systéme. Tento
systém štúdia umožňuje hodnotiť záťaž študenta spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu, podporuje mobilitu študentov (t.j. možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničnej univerzite)
a poskytuje im možnosť podieľať sa na tvorbe svojho študijného programu.
Súbežné (paralelné) štúdium organizuje Fakulta psychológie PEVŠ na základe ustanovení
Smernice rektora PEVŠ č. 4/2012. Umožňuje študentom Fakulty psychológie (kmeňová fakulta)
prihlásiť sa po splnení stanovených podmienok na jednu z ostatných fakúlt PEVŠ (prijímacie fakulty). Rovnako je súbežné štúdium možné pre študentov ostatných fakúlt PEVŠ, ktorí sa po splnení
určených študijných podmienok môžu uchádzať o bakalárske vzdelanie v odbore psychológia.
Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je 60 kreditov (kredit = ECTS). Podmienkou
zápisu do vyššieho ročníka je získanie minimálne 40 kreditov v prípade interného študenta 30
kreditov v prípade externého študenta a maximálne 90 kreditov za absolvovanie študijných jednotiek v akademickom roku štúdia. Študent získava kredity úspešným absolvovaním predmetu
(kurzu), najčastejšie zložením skúšky.
Pri bakalárskom štúdiu je za tri roky potrebné získať 180 kreditov na riadne skončenie štúdia.
Ďalšími podmienkami sú úspešné absolvovanie povinných, povinne voliteľných a výberových
predmetov, ako aj vykonanie štátnych skúšok, spojených s obhajobou záverečnej práce.
Prijímacie konanie na bakalárske štúdium
Súbežné štúdium umožňuje študentovi súčasne (paralelne) študovať na dvoch fakultách PEVŠ
s využitím možností, ktoré poskytuje v kombinácii dennej a externej formy štúdia. Je umožnené
tým študentom PEVŠ prijatým na denné vysokoškolské štúdium na niektorej z fakúlt vysokej školy
(kmeňová fakulta), ktorí majú záujem rozšíriť si vysokoškolské vzdelanie dosiahnuté na kmeňovej
fakulte o bakalárske a magisterské vzdelanie získané na ďalšej z fakúlt PEVŠ (prijímajúca fakulta) v externej forme štúdia. Študent sa môže uchádzať o súbežné štúdium najskôr po ukončení
1. roku bakalárskeho štúdia a 1. roku magisterského (inžinierskeho) štúdia, v termíne najneskôr
do 31.08. bežného roka. Status študenta súbežného štúdia je daný na jeden akademický rok. Ak
chce študent pokračovať v súbežnom štúdiu, pri zápise na ďalší akademický rok predloží výpis
o vykonaných skúškach z kmeňovej fakulty za predchádzajúci akademický rok. Študent musí
úspešne absolvovať všetky povinné a povinne voliteľné predmety s predpísaným počtom kreditov
na kmeňovej fakulte.
Podrobné informácie sú uvedené v Smernici rektora č. 4/2012 Súbežné štúdium.
Prijímacie konanie pozostáva z písomnej časti, zameranej na:
• všeobecné rozumové schopnosti, t.j riešenie úloh verbálnych, numerických a abstraktných,
• vedomostnú orientáciu v spoločenských vedách (psychológia, sociológia, filozofia a i)
na úrovni stredoškolských poznatkov, napr. práca M. Košč: Základy psychológie, Náuka
o spoločnosti (NOS),
• znalosť anglického alebo nemeckého jazyka na stredoškolskej úrovni a narábanie
s textovým materiálom.
32
33
Finančné podmienky štúdia
Časový harmonogram akademického roka 2013/2014
Paneurópska vysoká škola stanovuje na každý akademický rok výšku školného v závislosti od preukázateľných nákladov na uskutočnenie študijných programov v prepočte na jedného
študenta. Výška školného je zverejňovaná každoročne v podmienkach na podanie prihlášky na
prijatie na štúdium na Fakultu psychológie PEVŠ. Na akademický rok 2013/2014 bolo pre Fakultu
psychológie stanovené školné nasledovne:
a)
Bakalárské štúdium denné/externé – 1.ročník
2300 eur/akademický rok
Bakalárské štúdium denné/externé – 2.ročník
2300 eur/akademický rok
Bakalárské štúdium denné/externé – 3.ročník
2290 eur/akademický rok
Magisterské štúdium denné/externé – 1.ročník
2400 eur/akademický rok
Magisterské štúdium denné/externé – 2.ročník
2400 eur/akademický rok
Doktorandské štúdium (externé)
2200 eur/akademický rok
b) pre súbežné štúdium: Študent, ktorý dosiahol na kmeňovej fakulte v predchádzajúcom akademickom roku vážený študijný priemer lepší alebo rovný 1,50, platí na prijímajúcej fakulte školné
vo výške 50% z celkovej sumy školného schváleného pre prijímajúcu fakultu v danom akademickom roku. Ak študent dosiahol vážený študijný priemer horší ako 1,50, platí na prijímajúcej fakulte
školné vo výške 80% z celkovej sumy školného. Výška školného bude zachovaná po celú dobu
trvania súbežného štúdia.
Školné sa platí jednorázovo za celý akademický rok najneskôr do začatia príslušného akademického roka. Zaplatenie školného je nevyhnutnou podmienkou zápisu študenta na štúdium
v príslušnom akademickom roku. Školné sa platí bezhotovostným prevodom na účet vysokej
školy, poštovou poukážkou a vkladom na účet príslušnej fakulty, majiteľ účtu BAS-PU, n.o..
Pri úhrade školného a poplatkov spojených so štúdiom je študent povinný uviesť správny variabilný symbol. Školné sa považuje za zaplatené dňom jeho pripísania na účet školy a po predložení
dokladu o zaplatení školného.
Školné sa študentovi nevracia v prípade, ak študent absolvuje ročník neúspešne. Ak študentovi
v riadnom plnení študijných povinností bránili závažné preukázateľné dôvody (najmä zdravotné)
a študent sa rozhodne zanechať štúdium, môže rektor po prerokovaní žiadosti v Správnej rade
vysokej školy rozhodnúť o vrátení časti školného. Študent nemá nárok na vrátenie školného, ak je
vylúčený zo štúdia za disciplinárny priestupok.
Neuhradenie školného v stanovenom termíne je dôvodom na vylúčenie študenta zo štúdia.
Uchádzač o štúdium ktoréhokoľvek stupňa štúdia platí poplatok za prijímacie konanie vo výške
20 €. Doklad o zaplatení poplatku za prijímaciu skúšku musí zaslať poštou spolu s ostatnými povinnými dokladmi k elektronickej prihláške, ktoré fakulta vyžaduje v podmienkach prijatia pre daný
stupeň štúdia. Fakulta neprijíma prihlášky v papierovej podobe, len výlučne elektronickou formou.
Študent robí skúšky v riadnom termíne bezplatne. Má nárok na jeden bezplatný opravný termín
a v odôvodnených prípadoch na náhradný termín. Poplatok za každý ďalší opravný termín na
skúšku je 50 € (maximálne 2 platené opravné termíny) Poplatok sa uhrádza bezhotovostným
prevodom na účet vysokej školy, alebo poštovou poukážkou najneskôr jeden deň pred vykonaním
skúšky.
Podrobné informácie sú uvedené v Smernici rektora č. 3/2012 Školné a poplatky spojené so
štúdiom na Paneurópskej vysokej škole.
34
Zimný semester
Obdobie
Zápis študentov
02.09.2013 – 30.09.2013
Výučba
30.09.2013 – 20.12.2013 (12 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium
30.09.2013 – 20.12.2013 (12 týždňov)
Vianočné prázdniny
23.12.2013 – 06.01.2014
Skúškové obdobie
16.12.2013 – 20.12.2013 (predtermíny)
07.01.2014 – 08.02.2014 (1 + 5 týždňov)
Štátne sviatky počas zimného semestra
01.09.2013 (nedeľa), 15.09.2013 (nedeľa)
01.11.2013 (piatok), 17.11.2013 (nedeľa)
Letný semester
Obdobie
Výučba (1. a 2. ročník bakalársky stupeň,
1. ročník magisterský stupeň)
10.02.2014 – 09.05.2014 (13 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium (1. a 2. ročník
bakalársky stupeň, 1. ročník magisterský stupeň)
10.02.2014 – 09.05.2014 (13 týždňov)
Výučba (3. ročník bakalársky stupeň,
2. ročník magisterský stupeň)
10.02.2014 – 17.04.2014 (10 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium (3. ročník bakalársky
stupeň, 2. ročník magisterský stupeň)
10.02.2014 – 17.04.2014 (10 týždňov)
Termín odovzdania bakalárskej a diplomovej práce
25.04.2014
Skúškové obdobie (1. a 2. ročník bakalársky stupeň, 05.05.2014 – 10.05.2014 (predtermíny)
1. ročník magisterský stupeň)
12.05.2014 – 28.06.2014 (1 + 7 týždňov)
Skúškové obdobie (3. ročník bakalársky stupeň, 2.
ročník magisterský stupeň)
22.04.2014 – 17.05.2014 (4 týždne)
Termín splnenia podmienok štúdia (3. ročník bakalársky stupeň, 2. ročník magisterský stupeň)
17.05.2014
Štátne skúšky na bakalárskom stupni
02.06.2014 – 06.06.2014
Štátne skúšky na magisterskom stupni
09.06.2014 – 13.06.2014
Štátne sviatky počas letného semestra
18.04.2014 (piatok), 21.04.2014 (pondelok),
01.05.2014 (štvrtok), 08.05.2014 (štvrtok),
29.08.2014 (piatok)
Prázdniny
30.06.2014 – 22.08.2014
Opravné termíny štátnych skúšok
25.08.2014 – 28.08.2014
35
Bakalárske štúdium v II. ročníku akademického roka 2013/2014
Štruktúra študijných programov
Študijný odbor: 3.1.9. psychológia
Študijný program: psychológia
Stupeň štúdia: prvý
Forma štúdia: denná/externá
Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014
Študijný odbor: 3.1.9. psychológia
Študijný program: psychológia
Stupeň štúdia: prvý
Forma štúdia: denná/externá
Týždenná
výmera denná
Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)
Týždenná
výmera denná
kód
predmetu
typ
BSPP10111
P
Školská psychológia
6
4
BSPP10112
P
Poradenská psychológia
6
4
BSPP10121
P
Odborná komunikácia v anglickom jazyku 3
3
4
BSPP20201
BSPP20202
5
4
PV
Sociológia
Filozofia
5
3
BSPP20205
BSPP20206
PV
Sociálna psychológia vo filme
Príprava experienciálneho vzdelávacieho projektu
5
3
P
Kvantitatívna analýza psychologických dát – štatistika
6
4
P
Klinická psychológia
6
4
Odborná komunikácia v anglickom jazyku 4
3
4
6
4
P
Základy psychológie 1
5
4
BSPP10102
P
Dejiny psychológie
4
2
BSPP10103
P
Psychológia osobnosti
6
4
BSPP10104
P
Vývinová psychológia
6
4
BSPP10110
4
BSPP10113
BSPP10122
P
semester
ZS
LS
BSPP10106
P
Základy psychológie 2
6
3
5
BSPP10107
P
Pedagogická psychológia
6
4
BSPP10108
P
Sociálna psychológia
6
6
3
4
4
BSPP10105
P
Úvod do metodológie sociálnych vied
BSPP10119
P
Odborná komunikácia v anglickom jazyku 1
BSPP10109
P
Psychológia práce a organizácie
BSPP10120
P
Odborná komunikácia v anglickom jazyku 2
BSPP10114
P
Metódy a techniky kvantitatívneho výskumu
36
4
4
4
4
4
semester
ZS
LS
PV
BSPP10101
kredity
kredity
BSPP20203
BSPP20204
typ
názov predmetu
názov predmetu
Psychobiológia
Psychopatológia
kód
predmetu
Pozn. V prvom ročníku sú všetky predmety povinné (P).
Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)
BSPP20209
BSPP20210
PV
Komunikácia s verejnosťou
Prezentačné a komunikačné zručnosti
BSPP20207
BSPP20208
PV
Pedagogika
Kognitívna psychológia
6
4
V
Výcvik v sebapoznávaní
Sociálne skupiny
3
3
BSPP30315
BSPP30316
Pozn. Študent si v 2. ročníku vyberá z každej dvojice povinne voliteľných (PV) predmetov jeden tak, aby mohol získať v
zimnom semestri za povinne voliteľné predmety 15 kreditov a v letnom semestri 12 kreditov. Z výberových (V) predmetov si v
letnom semestri zvolí jeden predmet.
37
Bakalárske štúdium v III. ročníku akademického roka 2013/2014
Študijný odbor: 3.1.9. psychológia
Študijný program: psychológia
Stupeň štúdia: prvý
Forma štúdia: denná/externá
Magisterské štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014
Študijný odbor: 3.1.9. psychológia
Študijný program: školská a pracovná psychológia
Stupeň štúdia: druhý
Forma štúdia: denná/externá
Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)
Dĺžka štúdia: 2 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)
Týždenná
výmera denná
kód
predmetu
typ
BSPP10115
P
Úvod do psychodiagnostiky
6
BSPP10116
P
Seminár k záverečnej práci
6
BSPP20211
BSPP20212
BSPP20213
BSPP20214
názov predmetu
kredity
Týždenná
výmera denná
kód
predmetu
typ
4
BSPP60005
P
Pracovná psychológia a pracovný psychológ
6
3
4
BSPP60013
P
Školská psychológia a školský psychológ
6
3
BSPP60003
P
Metodológia psychologického výskumu
6
3
BSPP60010
P
Sociálno – psychologický výcvik I.
5
3
semester
ZS
LS
názov predmetu
kredity
semester
ZS
LS
PV
Psychológia marketingovej komunikácie
Psychológia bezpečnosti práce
5
4
PV
Kritické čítanie odborných prác
Zber a spracovávanie vedeckých informačných zdrojov
5
4
PV
3
V
Aspekty komunikácie
Prezentačné a komunikačné zručnosti pre pokročilých
Psychológia výchovy
Riadenie ľudských zdrojov v pracovnej organizácii
4
BSPP30314
BSPP30317
BSPP70012
BSPP70014
2
3
PV
3
P
Metódy a techniky kvalitatívneho výskumu
6
4
Personálny manažment v škole
Proces psychologického poradenstva
4
BSPP10117
BSPP70016
BSPP70010
BSPP10118
P
Záverečná práca
5
4
BSPP80003
BSPP80011
V
Komunikácia s klientom
Sociálno-patologické javy v školách
2
2
BSPP20215
BSPP20216
PV
Psychológia tvorivosti
Prax vo výskume
5
4
BSPP20217
BSPP20218
PV
Výcvik v skupinovej intervencii
Výcvik diagnostických zručností
2
3
BSPP30308
BSPP30311
V
Psychohygiena
Psychoanalýza a hlbinná psychológia
3
3
Pozn. Študent si v 3. ročníku vyberá z každej dvojice povinne voliteľných (PV) predmetov jeden tak, aby mohol získať v
zimnom aj v letnom semestri za povinne voliteľné predmety 10 kreditov (spolu za akademický rok 20 kreditov). Z výberových
(V) predmetov si v zimnom aj v letnom semestri zvolí jeden predmet.
BSPP60002
P
Edukačná psychológia v biodromálnom kontexte
5
3
BSPP60006
P
Psychodiagnostika detí a mládeže
6
3
BSPP60011
P
Sociálno-psychologický výcvik II
5
3
BSPP60004
P
Odborná psychologická prax
5
3
BSPP70005
BSPP70004
PV
Metódy školskej psychológie
Metódy pracovnej psychológie
4
3
BSPP70013
BSPP70003
PV
Psychológia zdravia
Manažment sociálnych systémov
4
3
BSPP80001
BSPP80014
V
Efektívne riešenie konfliktov
Psychologické programy v organizácii
2
2
Pozn. Študent si v 1. ročníku vyberá z každej dvojice povinne voliteľných (PV) predmetov jeden tak, aby mohol získať v
zimnom aj v letnom semestri za povinne voliteľné predmety 8 kreditov (spolu za akademický rok 16 kreditov). Z výberových
(V) predmetov si v zimnom aj v letnom semestri zvolí jeden predmet.
Podmienky prihlásenia sa na štátnu skúšku:
1. získanie celkového počtu 162 kreditov za bakalársky stupeň štúdia
2. úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov v predpísanej
štruktúre
Štátna skúška
Predmet
kredity
Všeobecná psychológia
4
Metódy psychológie
4
Teórie psychológie
3
Aplikácie psychologických disciplín
3
Obhajoba bakalárskej práce
4
38
39
Magisterské štúdium v II. ročníku akademického roka 2013/2014
Študijný odbor: 3.1.9. psychológia
Študijný program: školská a pracovná psychológia
Stupeň štúdia: druhý
Forma štúdia: denná/externá
Magisterské štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014
Dĺžka štúdia: 2 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)
Študijný odbor: 3.1.9. psychológia
Študijný program: sociálna a poradenská psychológia
Stupeň štúdia: druhý
Forma štúdia: denná/externá
Dĺžka štúdia: 2 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)
Týždenná
výmera denná
kód
predmetu
typ
BSPP60012
P
Súčasná sociálna psychológia
5
BSPP60007
P
Psychodiagnostika dospelých
5
BSPP60009
P
Seminár k diplomovej práci
BSPP60008
P
Psychológia tvorivosti a nadania
BSPP70009
BSPP70002
názov predmetu
Týždenná
výmera denná
kód
predmetu
typ
3
BSPS60001
P
Súčasná sociálna psychológia
5
3
3
BSPS60002
P
Teória a prax poradenskej psychológie
6
3
5
4
BSPS60003
P
Metodológia psychologického výskumu
6
3
5
4
BSPS60004
P
Sociálno – psychologický výcvik I.
5
3
BSPS70001
BSPS70009
PV
Psychoanalytický a dynamický prístup
Prevencia drogových závislostí
3
3
BSPS70002
BSPS70010
PV
Modelovanie, dramatizačné a inscenačné prístupy
Rozvojové a tréningové programy
3
3
BSPS80001
V
Sociálno-patologické javy
2
2
BSPS60005
P
Kariérové poradenstvo
5
3
BSPS60006
P
Psychopatológia a základy psychiatrie
6
3
kredity
semester
ZS
LS
PV
Preventívne a intervenčné programy
Kariérové poradenstvo
3
3
BSPP80011
V
Sociálno-patologické javy v školách
2
2
BSPP80025
V
Teória merania – psychometrika
2
2
BSPP70001
BSPP70007
PV
Andragogika
Politická psychológia
3
BSPP70011
BSPP70008
PV
Psychológia násilia
Prevencia rizikového správania na pracovisku
3
3
BSPP70015
BSPP70006
PV
Špeciálna pedagogika
Motivácia a sociálne správanie
3
3
BSPP80010
V
Prevencia drogových závislostí
2
2
BSPP80013
V
Psychológia rodiny
2
2
3
Pozn. Študent si v 2. ročníku vyberá z každej dvojice povinne voliteľných (PV) predmetov jeden tak, aby mohol získať v
zimnom semestri za povinne voliteľné predmety 3 kredity a v letnom semestri 9 kreditov. Z výberových (V) predmetov si v
zimnom aj v letnom semestri zvolí dva predmety.
názov predmetu
kredity
semester
ZS
LS
BSPS60007
P
Sociálno-psychologický výcvik II
5
3
BSPS60008
P
Odborná psychologická prax
5
3
PV
Kognitívno behaviorálny, humanistický, existenciálny
a integrovaný prístup
Komunikácia s klientom
4
3
BSPS70004
BSPS70012
PV
Manažment sociálnych systémov
Pomocné techniky psychologického poradenstva
a psychoterapie
4
3
BSPS80002
V
Efektívne riešenie konfliktov
2
2
BSPS70003
BSPS70011
Pozn. Študent si v 1. ročníku vyberá z každej dvojice povinne voliteľných (PV) predmetov jeden tak, aby mohol získať v zimnom semestri za povinne voliteľné predmety 6 kreditov a v letnom semestri 8 kreditov (spolu za akademický rok 14 kreditov).
Z výberových (V) predmetov si v zimnom aj v letnom semestri zvolí jeden predmet.
Podmienky prihlásenia sa na štátnu skúšku:
1. získanie celkového počtu 104 kreditov za magisterský stupeň štúdia
2. úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov v predpísanej
štruktúre
Štátna skúška
Predmet
kredity
Metodológia výskumu
3
Psychológia práce
3
Školská psychológia
3
Psychodiagnostika
3
Obhajoba diplomovej práce
4
40
41
Magisterské štúdium v II. ročníku akademického roka 2013/2014
Študijný odbor: 3.1.9. psychológia
Študijný program: sociálna a poradenská psychológia
Stupeň štúdia: druhý
Forma štúdia: denná/externá
PhD. – štúdium „školská psychológia“ 2013/2014
Dĺžka štúdia: 2 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)
Týždenná
výmera denná
Študijný odbor: 3.1.11. pedagogická, poradenská a školská psychológia
Študijný program: školská psychológia
Stupeň štúdia: tretí
Dĺžka štúdia: 3/5 rokov
Forma štúdia: denná/externá
Akademický titul: PhD.
Povinné predmety
kód
predmetu
typ
BSPS60009
P
Psychometria - psychodiagnostika
5
3
BSPS60010
P
Párové poradenstvo a párová terapia
5
3
1.
Súčasné medzinárodné trendy v školskej psychológii
36/8
BSPS60011
P
Seminár k diplomovej práci
5
4
2.
Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚ
36/8
3.
Súčasné trendy v edukačnej psychológii
36/8
4.
Sociálno-psychologický výskum
36/8
5.
Psychodiagnostické metódy v práci školsvkého
psychológa
36/8
6.
Tvorivosť vo výchove a vzdelávaní v súčasnej
spoločnosti
36/8
BSPS70005
kredity
semester
ZS
LS
PV
Skupinové riešenie problémov a skupinová
psychoterapia - kazuistický seminár
Základy psychológie ľudí s postihnutím
PV
Sexualita, sexuálne poradenstvo a psychoterapia
Psychologické poradenstvo s klientom
so zdravotným postihnutím
3
3
V
Výberový predmet
2
2
2
BSPS70013
BSPS70006
BSPS70014
názov predmetu
3
3
V
Výberový predmet
2
BSPS60012
P
Rodinné poradenstvo a terapia
4
3
BSPS60013
P
Pozitívna psychológia
4
3
BSPS70008
BSPS70016
PV
Psychológia násilia
Stresmanažment a prevencia
3
3
BSPS70007
BSPS70015
PV
Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupine
Muzikoterapia a vybrané artetechniky
3
3
V
Výberový predmet
2
V
Výberový predmet
2
názov predmetu
Semester
hod./kredit
1
Semester
Semester
hod./kredit
2
hod./kredit
3
Semester
hod./kredit
4
Povinne voliteľné predmety
1.
Aplikácia systému SPSS
2.
Súčasná organizačná a pracovná psychológia
3.
Antická psychagógia
4.
Súčasná sociológia
5.
Smery a teórie sociálnej psychológie
2
6.
Aktuálne otázky psychológie osobnosti
2
7.
Párové poradenstvo
36/8
8.
Program rozvoja tolerancie žiakov
36/8
9.
Seminár z pedagogickej psychológie
36/8
Pozn. Študent si v 2. ročníku vyberá z každej dvojice povinne voliteľných (PV) predmetov jeden tak, aby mohol získať v
zimnom aj v letnom semestri za povinne voliteľné predmety 6 kreditov (spolu za akademický rok 12 kreditov). Z výberových
(V) predmetov si v zimnom aj v letnom semestri zvolí dva predmety.
36/8
36/8
Výberové predmety
1.
Psychopatológia
36/8
1. získanie celkového počtu 104 kreditov za magisterský stupeň štúdia
2.
Komunikačné zručnosti psychológa
36/8
2. úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov v predpísanej
štruktúre
3.
Biodromálna psychológia
36/8
Podmienky prihlásenia sa na štátnu skúšku:
SPOLU
Štátna skúška
Predmet
kredity
Hodín
108
108
108
108
Kreditov
24
24
24
24
Obsah dizertačnej skúšky podľa individuálneho študijného plánu
sa skladá z troch predmetov a písomnej práce:
Metodológia výskumu
4
Poradenská psychológia
4
1. základy sociálnych vied, sociálnej, školskej a pedagogickej psychológie,
Sociálna psychológia
4
2. psychologická metodológia,
Obhajoba diplomovej práce
4
3. oblasť doktorandovej užšej špecializácie,
Obhajoba diplomovej práce
4
4. písomná práca k dizertačnej skúške – prehľad o stave bádania v doktorandovej užšej špecializácii
(teoretické a metodologické základy) a projekt vlastnej dizertačnej práce.
42
43
Jednotky študijného systému pre denné
a externé doktorandské štúdium na Fakulte psychológie PEVŠ
Ubytovanie študentov
a) študijná a pedagogická činnosť
Činnosť
Absolvovanie predmetu určeného učebným plánom
Vypracovanie seminárnej práce a projektu dizertačnej práce
Vypracovanie dizertačnej práce a jej prijatie na obhajobu
Pedagogická činnosť doktoranda v akademickom roku
Vedenie prác ŠVOK v akademickom roku
Kredity
6–9
15
30
10 – 20*
5
Vedenie záverečnej práce bakalárskeho štúdia v akademickom roku
7
Vedenie diplomovej práce
10
Posudzovanie diplomových, bakalárskych prác a prác ŠVOK
4–7
Spolupráca na tvorbe učebných textov
15
Individuálne štúdium vedeckej literatúry
5 – 10*
Kredity
Publikácia v domácom časopise
5 – 10*
Publikácia v zahraničnom časopise
15 – 20*
Publikácia v zborníkoch z domácich konferencií
5 – 10*
Publikácia v zborníkoch zo zahraničných konferencií
10 – 15*
Účasť na riešení VEGA a KEGA projektu
Členstvo a činnosti v organizačných a iných výboroch konferencií a pod.
20
3 – 6*
Aktívna účasť na zahraničnej vedeckej konferencii
20
Autorstvo učebných textov
20
Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí
15
Iné
6
* Príslušný počet kreditov podľa náročnosti a kvality práce udeľuje doktorandovi školiteľ.
Bližšie informácie o ubytovaní sú uverejnené na webovej stránke www.uninovahostel.sk.
Vysokoškolský športový klub Paneurópa
Vysokoškolský športový klub Paneurópa vznikol v roku 2010 s cieľom rozvíjať športové aktivity
študentov Paneurópskej vysokej školy. Aj prostredníctvom športu chce škola spájať študentov,
pedagógov a pracovníkov školy.
b) samostatná tvorivá, vedecká a publikačná činnosť
Činnosť
Paneurópska vysoká škola poskytuje ubytovanie vo vysokoškolskom internáte UNINOVA
HOSTEL. Vysokoškolský internát sa nachádza v tichom, príjemnom prostredí. Poskytuje bezproblémové parkovanie vozidiel priamo v areáli internátu. Počas roka, v letných mesiacoch a v období
hlavných prázdnin ponúka aj ubytovacie služby hostelového typu pre širokú verejnosť. Internát
s bezbariérovým prístupom má kapacitu 378 lôžok.
Momentálne Vysokoškolský športový klub PANEURÓPA vyvíja aktivity v troch oblastiach volejbale, jazdectve a aikide. Vo volejbale ma VŠKP extraligové ženské družstvo s pôvodne dlhou
športovou históriou TJ SPOJE Bratislava, ktoré vystupuje ako volejbalový oddiel Vysokoškolského
športového klubu Paneurópa. Plážové volejbalistky VŠK Paneurópa Dubovcová/Nestarcová patria
medzi svetovú špičku.
V jazdectve sa športový klub špecializuje na parkour drezúrny výcvik a enduro preteky. Disponuje športovými koňmi najvyššej triedy. Mnohí z nich sa viacnásobne zúčastnili na súťažiach
na rôznych úrovniach, vrátane majstrovstiev sveta. Jazdci, ktorí pripravujú kone a zúčastňujú sa
na súťažiach, sú študenti, doktorandi a zamestnanci Paneurópskej vysokej školy. Základňa jazdeckého oddielu je v areáli “Rozálka“ (Pezinok, Suvorovova 9), kde sú vytvorené vynikajúce
podmienky pre chov koní, výcvik a aj vystúpenia jazdcov.
Osobitné postavenie má oddiel aikido s kvalitným inštruktorom, ktorý študentom dáva skvelú
príležitosť vniknúť do tajov tohto bojového umenia, ktoré rozvíja človeka po fyzickej a psychickej
stránke.
V budúcnosti plánuje Paneurópska vysoká škola rozšíriť aktivity aj na ďalšie športy podľa
záujmov študentov a možností školy.
44
45
Študijný poriadok
Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy
Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy (ďalej ako „Fakulta psychológie“ alebo „fakulta“) podľa § 33
ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a čl. 24 ods. 3 Študijného poriadku Paneurópskej
vysokej školy (ďalej len „Študijný poriadok PEVŠ“) upravuje podrobnosti k organizácii a priebehu štúdia týmto
študijným poriadkom (ďalej aj ako „študijný poriadok“ alebo „poriadok“):
I časť
Základné ustanovenia
Článok 1 | Úvodné ustanovenia
1. Fakulta psychológie prispieva k plneniu poslania Paneurópskej vysokej školy a zúčastňuje sa na plnení
hlavných úloh vysokej školy vo vymedzenej oblasti poznania; rozvíja študijný odbor alebo viacero
príbuzných alebo súvisiacich študijných odborov a uskutočňuje jeden študijný program alebo viac
študijných programov; vykonáva v súlade so svojím zameraním medzinárodnú výskumnú, vývojovú a ďalšiu
tvorivú činnosť.
2. Fakulta psychológie poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných
študijných programov na území Slovenskej republiky a ostatných štátov EÚ pre všetkých záujemcov bez
ohľadu na štátnu príslušnosť.1
3. Fakulta psychológie má právo udeľovať akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a umelecko-pedagogické tituly, používať akademické insígnie a vykonávať akademické obrady.
4. Na Fakulte psychológie sa v súlade so zákonom o vysokých školách zaručujú všetky akademické slobody
a akademické práva a ich využívanie v súlade so zásadami demokracie, humánnosti a s právnym poriadkom. V procese vysokoškolského vzdelávania sú to najmä:
a) sloboda vedeckého bádania, výskumu, vývoja a zverejňovania ich výsledkov,
b) sloboda výučby spočívajúca najmä v otvorenosti rôznym vedeckým názorom a vedeckým a výskumným
metódam,
c) právo učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci akreditovaných študijných programov
a slobodného vyjadrovania vlastných názorov počas výučby.
Článok 2 | Pôsobnosť
1. Základné pravidlá a východiská štúdia v bakalárskych, inžinierskych, magisterských a doktorandských
študijných programoch uskutočňovaných na PEVŠ upravuje Študijný poriadok PEVŠ.
2. Študijný poriadok Fakulty psychológie upravuje podrobnejšie pravidlá štúdia v bakalárskych,
inžinierskych, magisterských a doktorandských študijných programoch, ktoré sú na fakulte akreditované
a v rámci ktorých poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v súlade so Študijným
poriadkom PEVŠ.
3. Študijný poriadok Fakulty psychológie je záväzný pre všetkých študentov, vysokoškolských učiteľov
a iných (najmä administratívnych) zamestnancov a ďalších odborných spolupracovníkov, ktorí na fakulte
študujú alebo vysokoškolské vzdelávanie a štúdium riadia a zabezpečujú a v súlade s právnymi predpismi aj pre uchádzačov o štúdium.
4. Študijný poriadok Fakulty psychológie je záväzný pre tvorbu všetkých jej nadväzujúcich interných predpisov, jej pracovísk a súčastí.
1
§ 2 ods. 5 zákona o vysokých školách
46
Článok 3 | Orgány akademickej samosprávy fakulty
1. Orgány akademickej samosprávy fakulty sú: akademický senát fakulty, dekan, vedecká rada fakulty a disciplinárna komisia fakulty.
2. Rozsah pôsobnosti a činnosť týchto orgánov upravujú všeobecne záväzné právne predpisy, alebo interné
predpisy Paneurópskej vysokej školy alebo interné predpisy Fakulty psychológie.
II časť
Prijímacie konania a zápis na štúdium
Článok 4 | Podmienky prijatia na štúdium
1. Každý uchádzač (občan Slovenskej republiky, cudzí štátny príslušník) má právo študovať na Fakulte psychológie zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium podľa § 56 zákona
o vysokých školách.
2. Na návrh dekana môže Akademický senát Fakulty psychológie určiť v jednotlivých akreditovaných
študijných programoch ďalšie podmienky prijatia s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali
uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich
splnenia musia umožňovať výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium.
3. Na návrh dekana Akademický senát Fakulty psychológie schvaľuje aj:
a) v rámci ďalších podmienok prijatia, termín a spôsob overovania ich splnenia,
b) formu a rámcový obsah prijímacej skúšky, ako aj jazyky, v ktorých možno prijímaciu skúšku vykonať
a spôsob vyhodnocovania jej výsledkov a
c) lehoty na podanie prihlášok na štúdium.
4. Skutočnosti podľa predchádzajúceho odseku platné pre bakalárske štúdium dekan Fakulty psychológie
zverejní najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom
sa má štúdium začať, na úradnej výveske a webovom sídle Fakulty psychológie Ak je určených niekoľko
lehôt na podanie prihlášok na štúdium, zverejní sa vždy najbližší termín podania prihlášok.
5. Pre magisterské, inžinierske a doktorandské štúdium dekan Fakulty psychológie zverejní skutočnosti
podľa odseku 3 najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok, spôsobom
uvedeným v predchádzajúcom odseku.
6. Prijímacie konanie na doktorandské štúdium obsahuje prijímaciu skúšku vždy. Podmienkou prijatia
na doktorandské štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Dekan Fakulty psychológie vypíše
témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať, najneskôr k 1. júnu
kalendárneho roka, v ktorom sa má prijímacie konanie uskutočniť, a v počte približne päťnásobku predpokladaných prijatých študentov. Ku každej téme sa zverejní aj školiteľ, ktorý je riadne schválený Vedeckou
radou Fakulty psychológie. Jeden školiteľ nesmie v danom akademickom roku školiť viac než troch
študentov doktorandského štúdia.
Článok 5 | Prijímacie konanie
1. Základné pravidlá prijímacieho konania upravuje Študijný poriadok PEVŠ (čl. 4 až 7), vrátane rozhodovania o prijatí alebo neprijatí na štúdium (čl. 6 Študijného poriadku PEVŠ) a preskúmavania týchto
rozhodnutí (čl. 7 Študijného poriadku PEVŠ).
2. Prihlášku na štúdium je možné podať v zásade len prostredníctvom elektronickej formy použitím elektronického systému, cez ktorý sa realizuje administrácia štúdia na PEVŠ - UIS (https://is.paneurouni.com).
Článok 6 | Zápis na štúdium
1. Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium alebo oznámením rozhodnutia o podmienečnom prijatí na
štúdium (po doplnení základných podmienok prijatia na štúdium) na Fakulte psychológie, potvrdením
tohto rozhodnutia zo strany uchádzača a zaplatením určeného školného vzniká uchádzačovi právo na
zápis na štúdium. Termín, miesto a spôsob zápisu prijatému uchádzačovi určí dekan Fakulty psychológie
vhodným spôsobom, najmä prostredníctvom svojho webového sídla, e-mailom na adresu uvedenú
v prihláške a/alebo písomne listom.
47
2. Študent je povinný osobne sa zapísať v každom roku štúdia a raz ročne (spravidla v termíne určenom
na zápis do vyššieho ročníka na nasledujúci akademický rok). Ak Fakulta psychológie študentovi vydala
za úhradu aj výkaz o štúdiu (index) v tlačenej podobe, predkladá ho pri zápise študijnému oddeleniu.
3. Pri zápise na štúdium je cudzinec povinný predložiť doklad o povolenom pobyte na území SR a preukázať,
či spĺňa ďalšie podmienky podľa právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území SR (zákon
č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
4. Ak sa študent zo závažných dôvodov nemôže dostaviť na zápis v stanovenom termíne, oznámi to bezodkladne písomnou formou dekanovi Fakulty psychológie, najneskôr však do 5 dní po stanovenom termíne a požiada o povolenie zápisu v náhradnom termíne, alebo môže na základe notársky overeného
splnomocnenia poveriť inú osobu na zastupovanie pri zápise.
5. Pri zápise si študent sám určuje, akú časť povinností predpísaných študijným programom a ustanovených v odporúčanom študijnom pláne pre príslušný ročník štúdia splní v nasledujúcom akademickom
roku, avšak tak, aby po splnení požadovaných podmienok mohol postúpiť do ďalšej časti štúdia.
6. O zápise urobí študijné oddelenie záznam v elektronickom systéme, cez ktorý sa realizuje administrácia
štúdia na PEVŠ - UIS (e-index), v tlačenej podobe indexu, ak ju študent predloží, a zaeviduje potrebné
osobné údaje do registra študentov, prípadne vyhotoví a potvrdí študentovi protokol o zápise.
7. Podmienkou zápisu v každom ročníku je aj úhrada poplatku za štúdium, stanoveného Správnou radou
PEVŠ.
8. Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví po prerušení na
opätovný zápis, študijné oddelenie písomne vyzve študenta, aby sa dostavil na zápis v lehote desiatich
pracovných dní od doručenia tejto výzvy. Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu
nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na
zápis, považuje sa jeho štúdium za zanechané. Za deň, v ktorom študent zanechal štúdium, sa považuje
deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne
zapísať (čl. 18 ods. 4 Študijného poriadku PEVŠ).
9. Ak študent do 31. augusta bežného roka splnil podmienky účasti na štátnej skúške predpísané študijným
programom, ale sa nezúčastnil na štátnej skúške alebo nebol úspešný v niektorom z predmetov štátnej
skúšky, môže do 30 dní od začiatku akademického roka požiadať o prerušenie štúdia do dňa konania
štátnej skúšky.
III časť
Organizácia štúdia na Fakulte psychológie
Článok 7 | Stupne a dĺžka štúdia
1. Študijné programy sa na Fakulte psychológie PEVŠ uskutočňujú v akreditovaných študijných programoch
v troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania: bakalársky študijný program, magisterský študijný program a doktorandský študijný program. Podrobnosti o jednotlivých študijných programoch vyplývajú zo
všeobecne záväzných právnych predpisov a Študijného poriadku PEVŠ.
2. Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na získanie teoretických
poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia. Bakalársky
študijný program v študijnom odbore psychológia je akademicky orientovaným bakalárskym študijným
programom, keďže sa zameriava na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa.
3. Magisterský študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických
poznatkov založených na súčasnom stave vedy, techniky alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich
tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu.
4. Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na získanie poznatkov
založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku
študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy
alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia.
5. Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu
pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej
48
skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky, a obhajoba dizertačnej práce. Dizertačná práca je záverečnou
prácou.
6. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijný plán doktoranda zostavuje
školiteľ a predkladá na schválenie príslušnej odborovej komisii.
7. Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia
odbornej literatúry potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce. Vedecká časť doktorandského
štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta doktorandského štúdia, ktorá sa
viaže na tému dizertačnej práce. Vedeckú časť doktorandského štúdia odborne garantuje školiteľ.
8. Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za
akademický rok, v ktorom prebieha výučba.
9. Podrobnejšia úprava doktorandského štúdia na Fakulte psychológie vyplýva z interného predpisu fakulty.
Článok 8 | Celoživotné a ďalšie vzdelávanie
1. V rámci celoživotného vzdelávania Fakulta psychológie môže poskytovať osobitnú formu vzdelávania,
podľa samostatného programu štúdia, určenú najmä pre záujemcov, ktorí nie sú zapísaní na bakalárske,
magisterské, alebo doktorandské štúdium (napr. vo forme univerzity tretieho veku).
2. Fakulta psychológie môže organizovať pre uchádzačov o štúdium prípravné sústredenia, alebo pre
študentov, ktorí neabsolvovali niektorý z povinných alebo povinne voliteľných predmetov, osobitné sústredenia alebo dodatočné konzultácie, ktoré spravidla prebiehajú po skončení výučbovej časti semestra a
za úhradu.
Článok 9 | Organizácia akademického roka, harmonogram štúdia
1. Akademický rok sa v súlade so Študijným poriadkom PEVŠ začína 1. septembra bežného roka a skončí
sa 31. augusta nasledujúceho roka.
2. Štúdium v jednom akademickom roku sa člení na zimný a letný semester v súlade so Štatútom PEVŠ.
Každý semester sa skladá z výučbovej časti a zo skúškového obdobia.
3. Výučbová časť semestra obsahuje najmenej 12 a najviac 15 výučbových týždňov. Skúškové obdobie
trvá najmenej tri týždne. Harmonogramom štúdia schváleným na príslušný akademický rok v súlade
s týmto študijným poriadkom, môže byť výučbová časť posledného semestra štúdia v oboch stupňoch
štúdia, t.j. šiesty semester bakalárskeho štúdia a štvrtý semester magisterského štúdia, skrátená na rozsah
jednej štvrtiny minimálneho počtu výučbových týždňov uvedeného v prvej vete tohto odseku, t.j. najmenej
na 3 výučbové týždne.
4. Dekan Fakulty psychológie po prerokovaní v kolégiu dekana a kolégiu rektora stanovuje najneskôr do
31. mája kalendárneho roku, harmonogram štúdia na nasledujúci akademický rok.
Článok 10 | Formy a metódy štúdia, študijný plán a študijný poradca
1. Základné pravidlá uskutočňovania akreditovaných študijných programov na Fakulte psychológie v dennej
a externej forme štúdia určuje Študijný poriadok PEVŠ (čl. 10 až 18).
2. Denná forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá
v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 1500 až 1800
hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti.
3. Externá forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá
v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 750 až 1440
hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti.
4. V súlade s čl. 22 ods. 2 Študijného poriadku PEVŠ má študent dennej aj externej formy štúdia právo na
dodržiavanie stanoveného rozsahu jednotlivých foriem vzdelávacích činností (najmä prednášok a seminárov). Študent externej formy štúdia má právo na dodržiavanie stanoveného časového harmonogramu jednotlivých foriem vzdelávacích činností, o jeho zmenách vo výnimočných prípadoch musí byť
v dostatočnom časovom predstihu informovaný.
5. Účasť študentov na cvičeniach, seminároch, kolokviách a predpísaných konzultáciách je pri prezenčnej
metóde v dennej forme štúdia povinná. Vyučujúci má právo ospravedlniť a stanoviť náhradné plnenie
za maximálne 25 %-nú neúčasť na cvičeniach, seminároch a predpísaných konzultáciách. Ďalších 25
49
% neúčasti na tejto forme výučby zo závažných a odôvodnených príčin má právo ospravedlniť vedúci
ústavu, ktorý zabezpečuje výučbu daného predmetu. Vyššia neúčasť sa považuje za neúspešné absolvovanie predmetu.
6. Účasť na predpísaných konzultáciách v externej forme štúdia je povinná v rozsahu výučby. Na ospravedlnenie neúčasti na uvedených výučbových jednotkách sa primerane vzťahujú ustanovenia ods. 5 tohto
článku.
7. Okrem výučby podľa študijného plánu v rámci študijného programu poskytujú vysokoškolskí učitelia
Fakulty psychológie individuálne konzultácie, na ktoré si vyhradia primeraný čas, najmenej dve hodiny
týždenne v rámci priamej (osobnej) konzultácie počas výučbovej časti semestra. Konzultačné hodiny
zverejnia učitelia v informačnom systéme PEVŠ (UIS) a iným vhodným spôsobom, počas prvého týždňa
výučbovej časti každého semestra.
8. Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a formy hodnotenia študijných
výsledkov v súlade so Študijným poriadkom PEVŠ (čl. 11). Študijný plán si okrem formy hodnotenia
študijných výsledkov zostavuje v rámci určených pravidiel vyplývajúcich zo zákona o vysokých školách
a v súlade so Študijným poriadkom PEVŠ, študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom.
Študijným poradcom podľa tohto ustanovenia študijného poriadku je spravidla príslušný prodekan
určený dekanom fakulty.
9. Ak počet študentov zapísaných do príslušného ročníka v dennej forme štúdia v ktoromkoľvek stupni
štúdia v príslušnom akademickom roku nepresiahne počet 30 (slovom: tridsať) študentov, alebo v externej forme štúdia v ktoromkoľvek stupni štúdia v príslušnom akademickom roku nepresiahne počet
40 (slovom: štyridsať) študentov, Fakulta psychológie môže študijný plán študenta určiť fixne, pričom pri
fixnom určení študijného plánu študenta sa prihliada najmä na jeho primeranosť z hľadiska rozloženia
študijného bremena, minimálny a štandardný počet kreditov, ktorý majú študenti v akademickom roku,
resp. v rámci celého štúdia dosiahnuť.
Článok 11 | Štúdium podľa individuálneho študijného plánu
1. Štúdium podľa individuálneho študijného plánu je na Fakulte psychológie štúdium, v ktorom študent
absolvuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov študijného programu tak, že osobne nenavštevuje
pravidelne určené formy vzdelávacích činností (napr. prednášky, semináre a cvičenia), ale študuje samostatne a tiež formou individuálnych konzultácií.
2. Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho študijného plánu predkladá písomne študent dekanovi
Fakulty psychológie v zásade na začiatku akademického roka. Dekan rozhoduje písomne do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti. Rozhodnutie dekana o povolení štúdia podľa individuálneho
študijného plánu je platné na príslušný akademický rok a je pre študenta a vysokoškolských učiteľov
Fakulty psychológie záväzné.
3. Štúdium podľa individuálneho študijného plánu môže povoliť dekan:
a) študentovi, ktorý je štátnym reprezentantom vo významnom športovom odvetví,
b) študentovi z dôvodu starostlivosti o maloleté dieťa do troch rokov, alebo študentke, u ktorej bolo
diagnostikované rizikové tehotenstvo,
c) študentovi, ktorý študuje na inej fakulte PEVŠ, alebo inej vysokej škole,
d) študentovi, ktorý má preukázateľne vážne zdravotné ťažkosti dlhodobého charakteru,
e) študentovi, ktorému iné vážne dôvody bránia zúčastňovať sa na predpísaných formách výučby.
4. K žiadosti o povolenie štúdia podľa individuálneho študijného plánu žiadateľ predloží príslušné doklady
preukazujúce splnenie podmienok uvedených v ods. 3.
5. Podmienky absolvovania predmetov v rámci individuálneho študijného plánu určí dekan alebo príslušný
prodekan v spolupráci s vedúcimi jednotlivých ústavov.
6. Dekan môže štúdium podľa individuálneho študijného plánu zrušiť na písomnú žiadosť študenta alebo
na návrh vedúceho ústavu, ak si študent neplní stanovené študijné povinnosti v súlade s individuálnym
študijným plánom.
7. Pri zostavovaní individuálneho študijného plánu platí harmonogram akademického roka. Príslušný
vysokoškolský učiteľ môže podľa svojich možností určiť aj iné termíny pre absolvovanie predmetov
(skúšky), najneskôr však do 31. augusta kalendárneho roka.
8. Rozhodnutie a podmienky absolvovania individuálneho študijného plánu sa vyhotovujú v dvoch vyhotoveniach, z ktorých si jeden ponecháva študent a druhý sa zakladá (registruje) na Študijnom oddelení.
9. Individuálny študijný plán je platný odo dňa jeho registrácie.
50
10.Počas štúdia podľa individuálneho študijného plánu si študent riadne plní povinnosti vyplývajúce zo
študijného programu, s výnimkou pravidelnej účasti na výučbe. Na študenta študujúceho podľa individuálneho študijného plánu sa vzťahujú všetky ustanovenia Študijného poriadku PEVŠ a tohto študijného
poriadku týkajúce sa študijných povinností s výnimkou ustanovení „Formy a metódy štúdia“.
11.Povolenie štúdia podľa individuálneho študijného plánu nemôže ovplyvniť plnenie podmienok stanovených na postup do ďalšieho ročníka alebo základné pravidlá, týkajúce sa štandardnej dĺžky štúdia.
12.Kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich zo štúdia príslušného predmetu vykonáva príslušný vyučujúci alebo
príslušný vedúci ústavu.
Článok 12 | Podrobnosti o kreditovom systéme štúdia
1. Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na Fakulte psychológie je v súlade so
Študijným poriadkom PEVŠ (čl. 13) založená na kreditovom systéme v súlade s právnymi predpismi
(vyhláškou č. 614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia v znení vyhlášky č. 155/2013 Z.z.). Kreditový
systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť
študentovu záťaž spojenú s absolvovaním predmetov v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom
programe.
2. Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, vyjadrujúce množstvo práce potrebnej na nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania.
3. Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. Za daný predmet môže študent v priebehu
štúdia získať kredity len raz.
4. Kredity získané za absolvované predmety programu sa zhromažďujú. Zhromažďovaním kreditov (§ 4
ods. 3 vyhlášky č. 614/2002 Z.z.) sa rozumie spočítavanie kreditov získaných za úspešné absolvovanie
predmetov v čase, v ktorom bol študent zapísaný na štúdium jedného študijného programu. Spočítavajú
sa kredity získané v rámci:
a) štúdia študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia,
b) časti štúdia na inej fakulte vysokej školy,
c) časti štúdia na inej vysokej škole v SR alebo na vysokej škole v zahraničí formálne zabezpečeného
náležitosťami prenosu kreditov podľa § 7 vyhlášky č. 614/2002 Z.z.
5. Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia pre jednotlivé stupne štúdia je na Fakulte
psychológie určený takto:
a) študijný program prvého stupňa štúdia – bakalársky študijný program – 180 kreditov (denná forma
štúdia) a 180 kreditov (externá forma štúdia)
b) študijný program druhého stupňa štúdia – magisterský, resp. inžiniersky študijný program– 120
kreditov (denná forma štúdia) a 120 kreditov (externá forma štúdia)
c) študijný program tretieho stupňa – doktorandský študijný program – 180 kreditov (denná forma
štúdia) a 240 kreditov (externá forma štúdia).
6. Každý absolvovaný predmet, ktorý sa hodnotí, má v študijnom programe priradený počet kreditov, ktoré
študent získa po jeho úspešnom absolvovaní. Počet kreditov priradený k predmetu vyjadruje pomernú
časť práce študenta potrebnú na jeho úspešné zvládnutie v rámci štandardného rozsahu práce za jeden
rok štúdia.
7. Každý predmet má názov a kód a je koncipovaný ako jednosemestrový. Základné údaje o predmete sú
uvedené v informačnom liste predmetu, ktoré sa každoročne aktualizujú najneskôr k 20. septembru. Za
aktualizáciu je zodpovedný príslušný garant predmetu s vedúcim ústavu, ktorý predmet zabezpečuje.
8. Predmety zaradené do študijného programu sú rozdelené na:
a) povinné predmety – ich absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania študijného programu
alebo jeho časti,
b) predmety povinne voliteľné – podmienkou úspešného absolvovania študijného programu alebo jeho
časti je absolvovanie stanoveného počtu predmetov z tejto skupiny podľa výberu študenta,
c) výberové predmety – sú to všetky ostatné predmety v študijnom programe alebo v ponuke študijných
programov iných fakúlt PEVŠ.
9. Predmety v študijnom programe sa členia na:
a) predmety bez nadväznosti (zápis tohto predmetu nie je podmienený absolvovaním iného predmetu
– predmet bez prerekvizity),
b) predmety podmienené úspešným absolvovaním iného predmetu, alebo iných predmetov (zápis tohto
predmetu je podmienený absolvovaním iného predmetu alebo predmetov – predmet s prerekvizitou).
51
10.Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá spolu s jej obhajobou
tvorí jeden predmet; obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.
11.Fakulta stanovuje na každý študijný program pre študentov odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený
tak, aby jeho absolvovaním splnil študent podmienky na úspešné ukončenie štúdia v štandardnej dĺžke
vrátane absolvovania odbornej praxe. Odporúčaný študijný plán obsahuje predmety v takej celkovej
kreditovej hodnote a takého druhu (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v každej časti kontroly
štúdia boli splnené pravidlá na pokračovanie v štúdiu. Ustanovenie čl. 10 ods. 9 týmto nie je dotknuté.
12.Povinný predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný neúspešne si študent môže
zapísať počas štúdia ešte raz, a to v nasledujúcom akademickom roku. Po druhom neúspešnom pokuse
o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech.
13.Ak študent nebol úspešný na skúške z povinne voliteľného predmetu, môže si predmet zapísať opätovne
alebo vybrať si z ponuky povinne voliteľných predmetov iný doposiaľ neabsolvovaný predmet. Štúdium
takto zapísaného predmetu sa posudzuje ako štúdium predmetu opakovane zapísaného, t.j. po druhom
neúspešnom pokuse o jeho absolvovanie je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech.
14.Výberový predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne si môže študent zapísať ešte raz alebo si môže
namiesto neho zvoliť iný predmet z ponuky výberových predmetov alebo povinne voliteľných predmetov, ktoré doposiaľ neabsolvoval. Ak študent dosiahol dostatočný počet kreditov z povinných a povinne
voliteľných predmetov, nemusí si zapísať žiadny výberový predmet. Ak študent nedosiahol dostatočný
počet kreditov, po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie vybraného výberového predmetu je
vylúčený zo štúdia.
15.Výberové predmety môžu predstavovať maximálne 10 % z celkového počtu kreditov, ktoré má študent
získať v príslušnom študijnom programe.
16.Študent si môže podľa vlastného uváženia zvoliť nad rámec určený svojím študijným programom aj
ďalšie predmety zo skupiny predmetov povinne voliteľných alebo výberových. Povinnosti zo zvoleného
a zapísaného študijného plánu sú pre študenta záväzné. Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sa do váženého študijného priemeru započíta známka FX (4). Študent si môže v jednom akademickom roku voliť predmety z iných študijných programov (nad rámec vlastného) maximálne do výšky
6 kreditov. Ustanovenie čl. 10 ods. 9 týmto nie je dotknuté.
17.Na otvorenie povinne voliteľného a výberového predmetu je stanovený minimálny počet 15 študentov, ak
dekan nestanoví inak. Ak počet študentov prihlásených na niektorý z predmetov nedosiahne minimálny
počet, sú prihlásení študenti povinní vybrať si iný predmet, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do
siedmich dní odo dňa, keď boli prostredníctvom webového sídla fakulty/vysokej školy alebo iným vhodným
spôsobom informovaní o tom, že nimi pôvodne zvolený predmet sa neotvára.
18.Študent môže v skúškovom období daného semestra získať kredity len z tých predmetov, ktoré si zapísal
v stanovenom termíne. Po tomto termíne je učebný plán pre študenta záväzný.
19.Ak študent absolvuje časť štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo v zahraničí na základe
vopred dohodnutej zmluvy o štúdiu (vrátane predmetov, ktoré bude študent na danej škole študovať),
získané kredity sa mu započítavajú na základe výpisu výsledkov, ktorý vyhotoví študentovi vysoká škola,
na ktorej ich získal. Študentovi sa po návrate na fakultu započítajú len tie kredity za úspešne absolvované
predmety, pri ktorých to bolo vopred špecifikované v rámci dohodnutej zmluvy o štúdiu alebo v inom
podobnom dokumente.
20.Súčasťou denného štúdia na každom stupni štúdia môže byť prax. Študent je povinný ju absolvovať
v stanovenom rozsahu a v období na to určenom. Na prvom aj druhom stupni štúdia hodnotí prax
príslušný prodekan podľa stupňa štúdia.
21.Ustanovenia o kreditovom systéme (§ 9 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia) sa na doktorandské
štúdium použijú primerane.
52
IV časť
Skúšobný poriadok
Článok 13 | Kontrola a hodnotenie štúdia
1. Formami kontroly a hodnotenia štúdia v rámci študijného predmetu sú:
a) priebežná kontrola štúdia počas výučbovej časti semestra (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na
samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na seminári a pod.) a
b) skúška za dané obdobie štúdia.
2. Priebežnou kontrolou plnenia študijných povinností sú kontrolné etapy štúdia v rámci jednotlivých akademických rokov. Podmienkou pokračovania v štúdiu v ďalšom akademickom roku je získanie minimálne
40 kreditov v priebehu akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku a ročníku, do ktorého
má študent postúpiť. Záverečnou kontrolou je kontrola splnenia všetkých podmienok na úspešné absolvovanie študijného programu, t.j. ukončenie štúdia.
3. Podiel jednotlivých foriem kontrol pri celkovom hodnotení predmetu určujú študijné programy. V informačnom
liste predmetu možno stanoviť, že predmet sa hodnotí výlučne na základe priebežných kontrol počas
výučbovej časti semestra.
4. S konkrétnymi spôsobmi kontroly štúdia daného predmetu, vrátane požiadaviek na skúšku, oboznámi
učiteľ študentov na začiatku semestra. V predmete, ktorého výučba sa realizuje viacerými formami, učiteľ
na začiatku semestra oznámi podiel hodnotenia jednotlivých foriem kontroly v celkovom hodnotení (v súlade
so spôsobom hodnotenia uvedenom v informačnom liste predmetu). Za učiteľa sa pre účely tohto ustanovenia študijného poriadku rozumie aj vedúci seminárnej skupiny a ak sa predmet v podobe seminárov
a cvičení nevyučuje, prednášajúci, alebo vedúci oddelenia, ktoré zabezpečuje výučbu daného predmetu.
5. Ukončenie štúdia v štandardnej dĺžke predpokladá získať za akademický rok počet kreditov určený
zákonom o vysokých školách alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Ak si študent zmení
časový plán štúdia, nemusí získať predpísaný počet kreditov za akademický rok, ale dĺžka jeho štúdia
zvoleného študijného programu nesmie prekročiť štandardnú dĺžku o viac ako dva roky (čl. 9 ods. 13
Študijného poriadku PEVŠ). Priznanie kreditov za absolvovaný predmet vyžaduje splnenie predpísaných
podmienok v zmysle informačného listu predmetu.
6. Skúšaním z daného predmetu poveruje učiteľov príslušného ústavu jeho vedúci. Skúšať môžu profesori,
docenti a odborní asistenti s akademickým titulom PhD., (resp. CSc.). S predchádzajúcim súhlasom
dekana môžu výnimočne skúšať i odborní asistenti bez akademického titulu PhD., (resp. CSc.), alebo
externí učitelia, odborníci z vedy a výskumu alebo praxe (čl. 23 ods. 8 Študijného poriadku PEVŠ).
7. Termíny skúšok jednotlivých predmetov vypisuje príslušné oddelenie alebo ústav najneskôr tri týždne
pred začiatkom skúškového obdobia. Oddelenia a ústavy môžu ďalšie skúškové termíny vypisovať aj
priebežne, t.j. už počas trvania skúškového obdobia. Termíny skúšok musia byť stanovené s dostatočným
rozptylom, t. j. tak, aby v každom týždni príslušného skúšobného obdobia bol vypísaný aspoň jeden
skúškový termín. Oddelenia alebo ústavy môžu vypísať termín na vykonanie skúšky aj v záverečnom
týždni výučby („predtermín“).
8. Cieľom skúšky je overiť získané vedomosti z daného predmetu a schopnosť študenta aplikovať ich.
Skúška môže byť:
a) písomná,
b) ústna,
c)kombinovaná.
9. Konkrétna forma skúšky je uvedená v informačnom liste predmetu a/alebo vyplýva z informácií, o ktorých
sú študenti oboznamovaní na začiatku výučby v súlade s týmto článkom študijného poriadku. Forma
skúšky sa nemôže meniť a musí byť vždy v súlade s informačným listom pre príslušný akademický rok.
10.Písomná skúška sa koná pod dohľadom učiteľa a/alebo ním poverenej osoby v jeden deň a jej dĺžka
nesmie presahovať dve hodiny. Výsledok písomnej skúšky, spolu s odôvodnením, oznámi skúšajúci
študentom najneskôr do troch pracovných dní.
11.V prípade kombinovanej skúšky po vyhodnotení písomnej časti skúšky nasleduje jej ústna časť podľa
pokynov skúšajúceho, v termíne do skončenia príslušného skúšobného obdobia.
12.Konkrétne termíny, čas a miesto konania skúšok a spôsob prihlasovania sa na skúšku sa zverejňujú
v elektronickom systéme, cez ktorý sa realizuje administrácia štúdia (UIS).
13.Skúšky možno absolvovať len v období určenom na ich vykonanie a stanovenom harmonogramom
53
príslušného akademického roka. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, môže skúšajúci vypísať
skúškový termín aj po skončení skúškového obdobia, najneskôr však dva týždne po skončení
skúškového obdobia.
14.Ak študent nevykoná skúšku úspešne, tzn. je klasifikovaný ako „nevyhovel“ (FX) v riadnom termíne, má
právo na jeden bezplatný opravný termín, ktorý stanovuje skúšajúci. Ak študent nezískal kladné hodnotenie
za predmet ani v rámci opravného termínu, má právo na ďalšie dva opravné termíny podmienené úhradou poplatku stanoveného Správnou radou PEVŠ.
15.Študent môže z vážnych, najmä zdravotných a zdokladovaných, dôvodov ospravedlniť svoju neúčasť na
skúške najneskôr do 3 pracovných dní od určeného termínu konania skúšky. Ospravedlnenie je v kompetencii skúšajúceho.
16.Ak sa študent na skúšku nedostavil a jeho účasť nebola ospravedlnená alebo ak od skúšky odstúpil,
hodnotí sa známkou „FX - nedostatočne“.
Článok 14 | Postupové skúšky – hodnotenie predmetov
1. Stupeň zvládnutia predpísaných vedomostí (kvality osvojenia si vedomostí v rámci predmetu) sa hodnotí
známkou podľa klasifikačnej stupnice pri predmetoch, ktoré sa končia vykonaním skúšky, počtom bodov
od 0 po 100. Celkové bodové hodnotenie študenta pri skúške sa získa ako súčet bodov pridelených
študentovi na aktívnych formách výučby a bodov získaných pri skúške. Ak podľa informačného listu
predmetu môže byť plný počet až 100 bodov udelených na základe priebežného hodnotenia, známka sa
udeľuje za výsledky práce a štúdia preukázané počas semestra.
2. Hodnotenie výsledkov študenta na skúške sa uskutočňuje šiestimi klasifikačnými stupňami:
A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1,
B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5,
C – dobre (priemerné výsledky) = 2,
D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5,
E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3,
FX – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4.
3. Získané body z priebežného hodnotenia za prácu počas semestra, ak bol uplatnený aj tento spôsob
overovania vedomostí, sa pripočítajú k bodom udeleným študentovi za rozsah a kvalitu jeho vedomostí,
prejavenú a zistenú na skúške. Jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú
na základe tohto bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
4. Študent má právo zúčastniť sa na všetkých štyroch skúškových termínoch bez podávania a schvaľovania
osobitnej žiadosti, ak sú súčasne splnené ostatné podmienky pre jeho účasť na skúške, najmä podmienka
pripustenia na skúšku v kontexte maximálneho počtu absencií z vyučovacích jednotiek a úhrada osobitného
poplatku (pri druhom a treťom opravnom termíne skúšky).
5. Ak je študent opakovane aj v opravných termínoch za absolvovaný predmet hodnotený známkou „FX“,
nezískava za tento predmet kredity a do hodnotenia študijných výsledkov sa mu započítava známka „4“ (FX).
6. Ak sa študent nezúčastnil alebo nevyužil skúškové termíny, ktoré boli k dispozícii v príslušnom skúškovom
období, môže z dôvodov hodných osobitného zreteľa požiadať vedúceho ústavu, ktoré zabezpečuje výučbu
predmetu a skúšok, o vykonanie skúšky v individuálnom termíne. Skúška vykonaná v individuálnom termíne
sa započítava do celkového počtu termínov, ktoré má študent k dispozícii na absolvovanie skúšky podľa
tohto ustanovenia študijného poriadku. Podrobnosti upravujúce výkon tohto práva sú obsiahnuté v čl. 15
tohto študijného poriadku.
7. Na základe písomnej žiadosti študenta môže vedúci ústavu určiť, že študent absolvuje postupovú skúšku
v druhom alebo treťom opravnom termíne pred trojčlennou komisiou určenou vedúcim ústavu, pričom
aspoň jeden člen tejto komisie je profesorom alebo docentom. Študent v žiadosti spravidla uvedie aj
dôvody, pre ktoré žiada o vykonanie skúšky pred komisiou. Ak študent požiada o vykonanie skúšky pred
komisiou, termín skúšky určí vedúci ústavu. Takto určený termín skúšky nemôže byť skôr ako 7 dní po
dni, v ktorom bol študent preukázateľným spôsobom upovedomený o tom, že jeho žiadosti o vykonanie
54
skúšky pred komisiou, vedúci ústavu vyhovel a o určenom termíne skúšky. Skúška pred komisiou je
ústna, ak sa samotná postupová skúška má podľa informačného listu predmetu konať v ústnej forme.
V prípade ústnej komisionálnej skúšky, sa o priebehu skúšky a jej výsledku vyhotoví zápisnica, ktorú podpisujú všetci traja členovia komisie. Ak sa podľa informačného listu predmetu má skúška konať v písomnej
forme, komisionálna skúška sa realizuje spôsobom, že na test/písomnú prácu a jej hodnotenie, pripoja
svoje meno, priezvisko a podpisy všetci členovia komisie určenej vedúcim ústavu. V prípade kombinovanej skúšky sa postupuje podľa tohto ustanovenia študijného poriadku primerane. V rámci komisionálnej
skúšky majú všetci členovia komisie jeden hlas, pričom o výsledku skúšky rozhodujú nadpolovičnou
väčšinou všetkých hlasov. Vedúci ústavu organizuje pracovnú činnosť a komisionálne skúšky tak, aby
sa komisionálnej skúšky v jednom termíne mohli zúčastniť viacerí študenti, ak vedúci ústavu obdržal
v príslušnom časovom úseku viac žiadostí o komisionálnu skúšku.
8. Ak z interného predpisu nevyplýva niečo iné, hodnotenie skúšok (výsledky, známky) do elektronického
systému, cez ktorý sa spravuje administrácia štúdia na PEVŠ (UIS), zapisuje skúšajúci, a to najneskôr
do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa konala skúška. V prípadoch hodných osobitného zreteľa,
hodnotenie do systému UIS zapíše administrátor predmetu na základe písomnej skúškovej správy od
skúšajúceho.
9. Študent nemá právo na opätovné vykonanie skúšky z toho istého predmetu v ten istý deň.
Článok 15 | Individuálny skúškový termín
1. O vykonaní skúšky v individuálnom skúškovom termíne, samotnom termíne skúšky a o skúšajúcom,
rozhoduje v súlade s týmto článkom študijného poriadku (ods. 5) vedúci ústavu, a to na základe žiadosti
študenta a priložených listín, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti vedúcemu ústavu. Žiadosť vrátane podporných listín sa doručuje v písomnej forme, a to na formulári, ktorý je umiestnený
na webovom sídle Fakulty psychológie. Ak to umožňuje elektronický systém administrácie štúdia (UIS),
môže sa žiadosť vedúcemu ústavu doručiť a následne schváliť/zamietnuť cez príslušnú aplikáciu systému
UIS. Obligatórnou náležitosťou žiadosti je prehlásenie študenta o tom, že nevyčerpal všetky skúšobné
termíny, ktoré mu tento študijný poriadok umožňuje. Toto prehlásenie má povahu čestného vyhlásenia.
Uvedenie nepravdivých údajov do žiadosti vrátane nepravdivej informácie sa považuje za disciplinárny
priestupok súvisiaci so štúdiom a jeho následkom môže byť disciplinárne konanie voči študentovi. Žiadosť
sa doručuje vedúcemu ústavu aspoň päť pracovných dní pred predpokladaným termínom skúšky (ak je
predpokladaný termín skúšky známy).
2. Ak vedúci oddelenia vyhovie žiadosti o vykonanie skúšky, študent skúšku absolvuje v termíne určenom
vedúcim oddelenia, avšak vždy v nasledovných časových pásmach:
a) skúška za zimný semester – do ukončenia skúškového obdobia letného semestra a
b) skúška za letný semester – najneskôr do konca akademického roka, t. j do 31. augusta.
3. Schválenie individuálneho skúškového termínu je možné len v prípade, ak je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov, pre ktorý študent nevykonal skúšku v riadne vypísaných termínoch z príslušného
predmetu:
a) študent bol v príslušnom akademickom roku fakultou vyslaný na študijný pobyt ERASMUS alebo iný
podobný študijný pobyt,
b) študent bol preukázateľne práceneschopný najmenej tri týždne počas skúškového obdobia,
c) študent sa nemohol z iných preukázateľných dôvodov hodných osobitného zreteľa zúčastňovať
na skúškach najmenej tri týždne počas skúškového obdobia. Za dôvody hodné osobitného zreteľa
sa nepovažujú najmä dôvody spočívajúce v pracovných povinnostiach študenta, zdravotné dôvody,
ktoré neboli vážne a ktoré nebránili študentovi zúčastniť sa skúšky ani v riadne vypísaných termínoch,
dôvody osobného charakteru, pri ktorých študent nevedel dostatočne preukázať, že trvali počas
celého skúškového obdobia, v ktorom mala byť skúška absolvovaná, miesto pobytu/pracoviska
študenta, ktoré je vzdialené od miesta, kde sa konala skúška, resp. pobyt v zahraničí a pod.
4. Individuálny študijný plán schválený dekanom fakulty nezakladá automaticky nárok na absolvovanie
skúšky podľa tohto ustanovenia študijného poriadku. Pre posúdenie nároku na vykonanie skúšky podľa
tohto ustanovenia študijného poriadku sú relevantné dôvody, pre ktoré bol schválený individuálny
študijný plán.
5. Posúdenie žiadosti a jej schválenie/zamietnutie podľa tohto ustanovenia študijného poriadku je v kompetencii vedúceho ústavu. Ak vedúci ústavu žiadosti študenta nevyhovel, v prípadoch hodných osobitného
zreteľa môže študent požiadať o vykonanie skúšky v individuálnom termíne dekana fakulty. Ak študent
55
žiada o schválenie individuálneho termínu skúšky dekana fakulty podľa tohto ustanovenia študijného
poriadku, môže dekanovi okrem listinných dôkazov, ktoré predložil vedúcemu ústavu, predložiť dekanovi
aj ďalšie dôkazy, ktoré opodstatňujú žiadosť študenta a jej schválenie. Ostatné ustanovenia tohto článku
sa na rozhodovanie dekana vzťahujú primerane.
6. Žiadosťou o vykonanie skúšky v individuálnom termíne nie je možné rozšíriť počet termínov, ktoré má
študent k dispozícii na absolvovanie skúšky podľa študijného poriadku, ale len meniť časový režim jej
vykonania. Študent je povinný skúšku absolvovať v určenom termíne, vždy však v súlade s časovým
pásmom uvedeným v ods. 2.
7. Vykonanie skúšky v individuálnom termíne môže byť spoplatnené podľa vnútorných predpisov PEVŠ.
8. Na vykonanie skúšky v individuálnom termíne nie je právny nárok.
9. Na zapisovanie hodnotenia skúšky do systému UIS sa primerane vzťahujú ustanovenia obsiahnuté v čl. 14
tohto Študijného poriadku.
Článok 16 | Vážený študijný priemer
1. Vážený študijný priemer je kritériom hodnotenia kvality študijných výsledkov študenta, ktoré v sebe spája
hodnotenie predmetu (klasifikačné stupne) a kredity. Počíta sa pre každého študenta za akademický rok,
za prvú etapu štúdia a za celé štúdium. Vypočíta sa tak, že sa za hodnotené obdobie študentovi spočítajú
súčiny kreditového ohodnotenia a numerickej hodnoty známky za všetky absolvované predmety a vydelia
sa súčtom kreditov dosiahnutých za dané obdobie. (Pri výpočte váženého študijného priemeru za akademický rok sa kredity použijú aj pri známke 4 – FX).
2. Hodnotenie a klasifikácia práce študentov vychádza zo stanovenej úrovne charakterizujúcej európsky
štandard sumy vedomostí študentov vysokých škôl.
3. Vážený študijný priemer sa využíva najmä pri konkurzných výberoch, pri zápise predmetov z dôvodu
kapacitných možností výučby, ďalej pri rozhodovaní o poskytnutí pôžičky, udeľovaní štipendia a pod.
Článok 17 | Štátne skúšky
1. Základné pravidlá o organizácii a podmienkach vykonania štátnych skúšok ustanovuje Študijný poriadok
PEVŠ (čl. 14).
2. Študent sa prihlasuje na štátnu skúšku na základe písomnej prihlášky, ktorú podáva na študijné oddelenie Fakulty psychológie, v časovom termíne určenom harmonogramom štúdia na príslušný akademický
rok. Študentovi vzniká právo zúčastniť sa štátnej skúšky v riadnom termíne, ak splní všetky podmienky
študijného programu ku dňu, ktorý je určený v harmonograme štúdia na príslušný akademický rok.
3. Študent z vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov, ktoré dostatočne preukáže, môže požiadať
o zmenu termínu štátnej skúšky. Ak sa študent nezúčastnil štátnej skúšky a požiadal o zmenu jej termínu
alebo na nej nevyhovel, môže ju vykonať v časovom úseku, ktorý je harmonogramom štúdia na príslušný
akademický rok určený ako časový úsek pre absolvovanie štátnych skúšok a obhajob záverečných
prác v opravnom termíne. Študent opakuje len ten predmet štátnej skúšky, z ktorého bol hodnotený
klasifikačným stupňom nedostatočne (FX).
4. Jednotlivé časti skúšky sú dané študijným programom.
5. Štátna skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou ustanovenou v súlade s čl. 14 ods. 9) až 11)
Študijného poriadku PEVŠ. Štátnu skúšku (okrem písomnej prípravy študenta) možno konať iba v prípade prítomnosti aspoň troch členov komisie. Komisia je pri rozhodovaní uznášaniaschopná ak je prítomný predseda a najmenej ďalší dvaja členovia komisie. Každý člen komisie má jeden hlas, o výsledku
hodnotenia štátnej skúšky u každého študenta rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov
komisie. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
6. Vedúci príslušných ústavov, resp. vedúci pedagóg pobočky v ČR, zasiela dekanovi fakulty na schválenie navrhované zloženie všetkých komisií pre štátne skúšky (vrátane obhajob záverečných prác),
z vysokoškolských učiteľov oprávnených skúšať na štátnych skúškach a to najneskôr 30 dní pred plánovaným začiatkom štátnych skúšok a obhajob podľa harmonogramu štúdia, ktorý bol prijatý na príslušný
akademický rok.
7. Návrh zloženia komisií pre štátne skúšky sa predkladá na štandardizovanom formulári. Formulár sa dekanovi
fakulty doručuje v tlačenej podobe.
8. Vedúci ústavov, resp. vedúci pedagóg pobočky v ČR, zostavujú komisie tak, aby nebol narušený riadny
priebeh výučby počas akademického roka, t.j. najmä prednášok, seminárov, postupových skúšok a pod.
a súčasne tak, aby komisia pre štátne skúšky spĺňala všetky zákonné predpoklady a podmienky. Návrhy
56
komisií sa vytvárajú tak, že v rámci každého návrhu existujú obligatórne aj náhradníci.
9. Dekan fakulty schváli zloženie komisie pre štátne záverečné skúšky spravidla do dvoch týždňov od ich
doručenia. Ak komisia pre štátne záverečné skúšky nespĺňa zákonom ustanovené podmienky (čl. 14
ods. 10 a 11 Študijného poriadku PEVŠ), dekan návrh neschváli. Nový návrh zloženia komisie pre štátne
záverečné skúšky predloží vedúci ústavu dekanovi fakulty najneskôr do troch dní od vrátenia pôvodného
návrhu.
10.Zloženie skúšobných komisií sa môže zverejniť najskôr v deň jej zasadania.
11.Ak sa proti študentovi vedie disciplinárne konanie, nemôže sa zúčastniť štátnej skúšky (vrátane obhajoby), resp. ich častí.
12.Riadny a opravný termín konania štátnej skúšky alebo jej častí stanoví dekan. Časové obdobie na realizáciu štátnej skúšky v príslušnom akademickom roku je obsiahnuté v harmonograme štúdia. Konkrétne
termíny a rozdelenie študentov na jednotlivé termíny, zverejní Fakulta psychológie na svojom webovom
sídle najmenej tri týždne pred konaním štátnej skúšky alebo cez internetový systém, cez ktorý sa realizuje
administrácia štúdia na fakulte (UIS).
13.Štátnu skúšku alebo jej časti musí študent absolvovať najneskôr do dvoch rokov od prvého kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po dni, keď študent splnil predpoklady na vykonanie štátnej skúšky, v opačnom
prípade sa mu štúdium ukončuje pre nesplnenie podmienok študijného programu.
14.Hodnotenie jednotlivých častí štátnej skúšky a obhajoba záverečnej práce sa uskutočňuje šiestimi
kvalifikačnými stupňami:
A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1,
B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5,
C – dobre (priemerné výsledky) = 2,
D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5,
E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3,
FX – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4.
15.Celkové hodnotenie štátnej skúšky je „prospel s vyznamenaním“, „prospel“ alebo „neprospel“. Stupňom
„prospel s vyznamenaním“ je hodnotená štátna skúška vtedy, ak bol študent hodnotený z každej časti
skúšky len známkami A alebo B, pričom počet hodnotení známkou A nesmie byť menší ako počet hodnotení známkou B. Stupňom „prospel“ je hodnotená štátna skúška vtedy, ak študent nespĺňa vyššie
uvedené pravidlo a ani z jednej časti štátnej skúšky nebol hodnotený známkou nedostatočne (FX). Ak
niektorá časť štátnej skúšky bola hodnotená stupňom nedostatočne (FX), celkové hodnotenie štátnej
skúšky je „neprospel“.
16.V prípade, ak komisia hodnotí niektorú časť zo štátnej skúšky známkou „FX“ – nevyhovel, študent neprospel na štátnej skúške a môže danú časť štátnej skúšky opakovať iba dvakrát, a to do termínu, ktorý
vyplýva zo študijného poriadku, resp. harmonogramu štúdia. V prípade druhej opakovanej neúspešnosti
sa štúdium ukončuje pre nesplnenie podmienok študijného programu (čl. 18 ods. 3 písm. c) Študijného
poriadku PEVŠ).
17.Štátne skúšky sa môžu konať len v dňoch a časoch, ktoré boli schválené dekanom fakulty.
18.Žiadna štátna záverečná skúška a ani jej časť nemôže prebiehať mimo priestorov Fakulty psychológie
a jej pracovísk.
19.Za riadny priebeh štátnej skúšky zodpovedá predseda komisie pre štátnu záverečnú skúšku, a spravidla
prebieha nasledovne:
a) predseda komisie alebo ním poverený člen komisie overí totožnosť študenta a jeho študijnú doku
mentáciu – protokol, ktorý bol komisii poskytnutý pred začiatkom štátnej skúšky.
b) Študent ako identifikačný doklad spravidla poskytuje svoj občiansky preukaz, alebo výkaz o štúdiu
(index) v tlačenej podobe.
c) Overenie prítomnosti a totožnosti študentov podľa tohto ustanovenia študijného poriadku môže byť
uskutočnené skôr ako dekanom určená komisia začne vlastné skúšanie na danom termíne, t.j. môže
byť uskutočnená krátko pred tým, ako komisia zasadne a začne skúšanie. Ospravedlnenie študenta
zo štátnej skúšky je v kompetencii predsedu komisie.
d) Po overení totožnosti študenta (v rámci vlastnej skúšky) komisia vyzve študenta, aby si z pripravených
otázok vytiahol otázku/y v určenom počte.
e) Študent oznámi komisii poradové číslo otázky/otázok, ktoré sa zaznamenajú do protokolu.
f) Predseda komisie poskytne študentovi primeraný priestor na písomnú prípravu odpovede najmenej
však v rozsahu 10 minút. Príslušný časový úsek môže byť skrátený len na základe prejavu vôle
57
študenta najmä tým, že dobrovoľne začne na otázku/otázky odpovedať skôr ako pred uplynutím
určenej lehoty.
20.Komisia poskytne študentovi priestor na vlastnú odpoveď v podobe súvislého a koherentného prejavu. V prípade, ak sa študent odkloní od otázky predseda komisie alebo iný člen komisie na to študenta
upozorní. Potom, čo študent poskytol svoje znenie odpovede na otázku, komisia overuje jeho ďalšie znalosti kladením kontrolných otázok, ktorými sa overuje najmä to, či študent vníma aj jednotlivé väzby medzi
príslušnými inštitútmi. Komisia pri kladení otázok dbá o to, aby sa podstatným spôsobom neodchýlila od
podstaty otázky, ktorú si študent vyžreboval.
21.Členovia komisie si priebežne zaznamenávajú poznámky k odpovedi študenta.
22.Vyhodnotenie štátnej skúšky sa uskutočňuje na záver, t.j. potom, čo štátnu skúšku absolvovali všetci
študenti. V prípade, ak počet študentov na jednom termíne štátnej skúšky pred jednou komisiou presiahne
počet 10, jednotlivé odpovede sa môžu vyhodnotiť v skupinách.
Článok 18 | Vykonávacie ustanovenia k prestupu študenta a prenosu kreditov
1. O prestupe študenta v súlade s čl. 8 ods. 4 Študijného poriadku PEVŠ rozhodne dekan Fakulty psychológie, ktorý zároveň rozhodne aj o započítaní predchádzajúceho štúdia a priznaní kreditov. Žiadosť
o prestup a uznanie skúšok študent podáva dekanovi Fakulty psychológie najneskôr 21 dní pred
začiatkom akademického roku.
2. V prípade prestupu možno absolvovanú skúšku uznať, ak od jej absolvovania neuplynulo viac ako
5 rokov. Skúšku z povinného predmetu možno uznať len ak ich žiadateľ absolvoval v rovnakom alebo
príbuznom študijnom odbore. Na uznanie skúšok absolvovaných na inej škole si môže dekan vyžiadať
stanovisko vedúceho príslušného oddelenia alebo vedúceho príslušného ústavu. Ak študentovi nemožno
uznať skúšku, nemožno mu priznať ani kredity. Kredity za výberové predmety možno uznať ak ich absolvovanie rozširuje znalosti v príslušnom študijnom odbore, na ktorý sa chce uchádzač zapísať. Celkový
počet uznaných kreditov z iných vysokých škôl nemôže presiahnuť v bakalárskom štúdiu 100 kreditov
a v magisterskom štúdiu 50 kreditov. V spojenom študijnom programe nemôže počet uznaných kreditov
presiahnuť 150. Z dôvodov osobitného zreteľa môže dekan uznať aj viac kreditov.
3. Štúdium realizované v rámci európskych študijných programov, ako aj bilaterálnych dohôd, sa môže
z časového hľadiska uznať v plnom rozsahu a nahradiť ním porovnateľnú časť štúdia na Fakulte psychológie v prípade, ak sa štúdium v zahraničí uskutočňovalo v súlade s vopred schváleným študijným
plánom. Uznanie časového úseku štúdia podľa tohto ustanovenia nezbavuje študenta povinnosti splniť
si študijné povinnosti na Fakulte psychológie. Skúšky, ktoré študentovi z objektívnych dôvodov nemohli
byť uznané, je povinný po návrate na Fakultu psychológie absolvovať v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a vnútornými predpismi PEVŠ a Fakulty psychológie.
4. Doterajšie štúdium realizované mimo foriem uvedených v predchádzajúcom odseku na vysokých školách
najmä mimo Európskej únie, sa uznáva na základe písomnej žiadosti študenta s nasledujúcimi dokladmi:
a) potvrdenie o uznaní zahraničnej vzdelávacej inštitúcie zo Strediska pre ekvivalenciu dokladov,
b) potvrdenie o absolvovaní štúdia zo zahraničnej vysokej školy a o vykonaných skúškach, vrátane
syláb z predmetov, z ktorých vykonal skúšku a získal kredity, potvrdené zahraničnou vysokou školou.
5. Žiadosť predkladá študent dekanovi fakulty s úradným prekladom dokladov, ktorý na ich základe, prípadne vyžiadaných vyjadrení vedúcich katedier, rozhodne o žiadosti.
6. O uznaní skúšok vykonaných na inej fakulte alebo inej vysokej škole rozhodne dekan Fakulty psychológie
do 30 dní odo dňa požiadania o uznanie.
7. Minimálny počet 40 kreditov musí študent získať za skúšky vykonané v príslušnom akademickom roku.
Kredity za uznané skúšky sa študentovi započítajú do 180 kreditov bakalárskeho štúdia, resp. 120 kreditov magisterského štúdia, resp. inžinierskeho štúdia.
8. Pri uznávaní skúšok študentom, ktorí boli hodnotení klasickou stupnicou známok, sa použije táto prevodová stupnica: 1 – výborne (A 1); 2 – veľmi dobre (C 2); 3 – dobre (E 3).
2. Študent má právo na opätovný zápis po uplynutí obdobia, na ktoré bolo štúdium prerušené. Ak pominú
dôvody na prerušenie štúdia skôr a nebránia tomu organizačné dôvody, môže dekan na základe písomnej žiadosti študenta ukončiť prerušenie štúdia aj pred uplynutím doby prerušenia štúdia.
3. V súlade s čl. 18 ods. 4 Študijného poriadku PEVŠ, ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví po prerušení na opätovný zápis, PEVŠ alebo príslušná fakulta
písomne vyzve študenta, aby sa dostavil na zápis v lehote desiatich pracovných dní od doručenia tejto
výzvy. Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie
tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, považuje sa jeho štúdium za
zanechané. Za deň, v ktorom študent zanechal štúdium, sa považuje deň, do ktorého sa mal študent
zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať.
4. Ak počas prerušenia štúdia došlo k zmene študijného plánu, podľa ktorého študent študoval, v súlade
so študijným poriadkom a príslušným študijným programom dekan určí, ktoré študijné povinnosti musí
študent splniť a stanoví lehoty na ich splnenie.
5. Štúdium v zahraničí – okrem štúdia realizovaného mimo európskych a bilaterálnych projektov vysokej
školy, resp. fakulty – sa považuje za jeden zo závažných dôvodov na prerušenie štúdia. Po predložení
žiadosti a potvrdenia o prijatí a zápise na štúdium na zahraničnej vysokej škole, dekan študentovi preruší
štúdium. Predpokladom je ukončenie prvého ročníka štúdia na vlastnej fakulte.
V časť
Prechodné a záverečné ustanovenia
Článok 20
1. Ustanovenia tohto študijného poriadku sa interpretujú vždy v súlade a v nadväznosti na všeobecne
záväznú právnu úpravu a Študijný poriadok PEVŠ. Ak v čase pred prijatím nového študijného poriadku alebo
jeho aktualizáciou dôjde k zmenám vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a nastal by rozpor
medzi nimi a týmto študijným poriadkom alebo jeho ustanoveniami, postupuje sa podľa všeobecne
záväznej právnej úpravy.
2. Tento študijný poriadok sa môže meniť, dopĺňať a rušiť v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou
a Štatútom PEVŠ. Doplnky a zmeny študijného poriadku sa prijímajú rovnakým spôsobom ako študijný
poriadok ako celok.
3. Tento študijný poriadok bol prerokovaný a schválený v Akademickom senáte Fakulty psychológie PEVŠ
dňa 4.7.2013.
4. Tento študijný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. septembra 2013.
Článok 19 | Vykonávacie ustanovenia k prerušeniu štúdia
1. Dňom prerušenia štúdia (čl. 16 Študijného poriadku PEVŠ) študent stráca podľa zákona o vysokých
školách postavenie študenta. Študent nemôže vykonávať skúšky a nemôžu sa mu priznávať kredity. Na
dobu prerušenia štúdia študent odovzdá preukaz študenta (a tlačenú podobu výkazu o štúdiu - index)
na študijné oddelenie.
58
59
Študijný poriadok
PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY
II. časť
ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA
Článok 3 | Podmienky prijatia na štúdium
1. Každý uchádzač má právo študovať na PEVŠ a jej fakultách zvolený študijný program, ak splní základné
podmienky prijatia na štúdium podľa § 56 zákona o vysokých školách, ktorými sú získanie:
a) úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania na bakalárske štúdium alebo na
spojené štúdium6,
b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa na
magisterské alebo inžinierske štúdium,
c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa na doktorandské štúdium.
2. PEVŠ alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže určiť na prijatie na štúdium
v jednotlivých študijných programoch ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali
uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich
splnenia musia umožňovať výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium. Podrobnosti upravia študijné poriadky fakúlt PEVŠ alebo ich schválené zásady a ďalšie podmienky prijímacieho konania.
3. Splnenie ďalších podmienok sa overuje prijímacou skúškou.7 Splnenie ďalšej podmienky na bakalársky študijný program alebo spojené štúdium môže byť nahradené úspešnou účasť na rôznych
stredoškolských súťažiach, ako aj súťažiach organizovaných PEVŠ alebo jej fakultou.
4. Rektor alebo dekani fakúlt, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, určia a zverejnia každoročne
do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium
začať, počet prijímaných uchádzačov, ktorý plánujú prijať na štúdium príslušného študijného programu
na nasledujúci akademický rok. Ak splní podmienky prijatia na štúdium niektorého študijného programu
väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium
podľa podmienok určených PEVŠ alebo jej fakultou, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte.8
5. Akademické senáty PEVŠ alebo fakúlt, ak sa študijné programy uskutočňujú na fakultách, schvaľujú, ak
ide o bakalárske, magisterské, doktorandské alebo spojené štúdium najmä:
a) lehoty na podanie prihlášok na štúdium,
b) ďalšie podmienky prijatia, termín a spôsob overovania ich splnenia a
c) ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, aj formu a rámcový obsah
skúšky, ako aj jazyky, v ktorých možno prijímaciu skúšku vykonať a spôsob vyhodnocovania jej
výsledkov.
6. Skutočnosti podľa tohto a predchádzajúceho odseku písm. a) až c) rektor alebo dekani fakúlt, ak sa
študijné programy uskutočňujú na fakultách, zverejnia najneskôr do 20. septembra v akademickom roku,
ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, na úradnej výveske a webovom sídle PEVŠ a príslušnej fakulty, prípadne hromadným spôsobom podľa osobitného predpisu.9 Ak
je určených niekoľko lehôt na podanie prihlášok na štúdium, zverejní sa vždy najbližší termín podania
prihlášok.
7. Pri ostatných študijných programoch (magisterský, inžiniersky a doktorandský) platia odseky 1 až 6 obdobne, uvedené skutočnosti sa zverejňujú najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na
podanie prihlášok.10
8. Prijímacie konanie na doktorandské štúdium obsahuje prijímaciu skúšku vždy.11 Podmienkou prijatia na
doktorandské štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
Na návrh rektora Paneurópskej vysokej školy (ďalej len “PEVŠ”) a po prerokovaní v Akademickom senáte PEVŠ
podľa § 47b ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o vysokých školách” v príslušnom tvare), schvaľuje v súlade
s čl. 7 ods. 5 Štatútu BVŠP Správna rada tento študijný poriadok (ďalej len “študijný poriadok PEVŠ” v príslušnom
tvare):
I. časť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1 | Úvodné ustanovenia
1. Paneurópska vysoká škola (ďalej len “PEVŠ”) má v súlade s právom Európskej únie (ďalej len “EÚ”)1,
medzinárodnými zmluvami, so zákonom o vysokých školách, jeho vykonávacími predpismi a právnymi
predpismi ostatných členských štátov EÚ (ďalej aj “právnymi predpismi” v príslušnom tvare), právo na
poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania na území Slovenskej republiky a ostatných štátov EÚ.2
2. PEVŠ poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných
programov na území Slovenskej republiky a ostatných štátov EÚ pre všetkých záujemcov bez ohľadu na
štátnu príslušnosť.3
3. PEVŠ má právo udeľovať akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a umelecko-pedagogické tituly,
používať akademické insígnie a vykonávať akademické obrady.4
4. Na PEVŠ sa zaručujú akademické slobody a akademické práva a nedotknuteľnosť akademickej pôdy
v súlade s právnymi predpismi.5
Článok 2 | Pôsobnosť
1. Študijný poriadok PEVŠ upravuje základné pravidlá štúdia v bakalárskych, inžinierskych, magisterských
a doktorandských študijných programov na PEVŠ a jej fakultách.
2. Štúdium na PEVŠ sa uskutočňuje na fakultách alebo iných jej súčastiach.
3. Študijný poriadok PEVŠ je záväzný pre všetkých študentov, vysokoškolských učiteľov a iných zamestnancov, ktorí na PEVŠ a jej fakultách študujú alebo vysokoškolské vzdelávanie a štúdium riadia a zabezpečujú a v súlade s právnymi predpismi aj pre uchádzačov o štúdium na PEVŠ.
4. Študijný poriadok je záväzný pre tvorbu všetkých nadväzujúcich interných predpisov PEVŠ, interných
predpisov jej fakúlt alebo iných jej súčastí.
6
7
1
2
3
4
5
60
čl. 49 a nasl., osobitne čl. 54 a čl. 56 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, Ú .v. EÚ C 326, 26.10. 2012
§ 2 ods. 4 zákona o vysokých školách
§ 2 ods. 5 zákona o vysokých školách
§ 2 ods. 9 zákona o vysokých školách
Napr. § 4 zákona o vysokých školách
8
9
10
11
čl. 9 ods. 5 tohto študijného poriadku
§ 57 ods. 3 zákona o vysokých školách
§ 55 ods. 7 zákona o vysokých školách
§ 57 ods. 5 a 6 zákona o vysokých školách a zákon č. 211/2000 Z .z. o slobodnom..
§ 57 ods. 5 zákona o vysokých školách
§ 57 ods. 3 posledná veta zákona o vysokých školách
61
Článok 4 | Prijímacie konanie a prihláška na štúdium
1. Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok
prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na PEVŠ a jej fakulte.
2. Prijímacie konanie sa pre uchádzača začína podaním jeho prihlášky na štúdium na PEVŠ alebo fakulte,
ktorá uskutočňuje príslušný študijný program v elektronickej forme bez zaručeného elektronického
podpisu, použitím informačného systému PEVŠ - UIS ((https://is.paneurouni.com), ktorý umožňuje
uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v informačnom systéme odo dňa jej podania do dňa
skončenia prijímacieho konania.12 V prihláške uvedie uchádzač údaje vyžadované zákonom o vysokých
školách.13
3. Ak prihláška nie je riadne vyplnená, alebo ak poplatok za prijímacie konanie nebol uhradený, pedagogické oddelenie PEVŠ, alebo príslušné študijné oddelenie fakulty uchádzača vyzve, aby nedostatky
v ustanovenej lehote odstránil. Ak uchádzač v ustanovenej lehote nedostatky neodstráni, prihláška sa
považuje za neplatnú.
4. Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypíše rektor alebo dekan fakulty, ak sa
študijný program uskutočňuje na fakulte, témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho
konania uchádzať. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa
prihlási na jednu z vypísaných tém.
Článok 7 | Preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania
Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Žiadosť podáva
orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Ak je týmto orgánom dekan,
môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom
PEVŠ alebo jej fakulty alebo s ďalšími podmienkami ustanovenými podľa článku 3 ods. 2 a 3 tohto študijného
poriadku. Inak dekan postúpi žiadosť rektorovi. Rektor zmení rozhodnutie ak zistí niektorý z dôvodov, na základe
ktorých môže rozhodnutie zmeniť dekan. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. Ak rozhodnutie
o neprijatí na štúdium vydal rektor, môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí niektorý z dôvodov, na základe ktorých
môže rozhodnutie zmeniť dekan. Inak postúpi žiadosť akademickému senátu PEVŠ. Akademický senát PEVŠ
zmení rozhodnutie, ak zistí niektorý z dôvodov, na základe ktorých môže rozhodnutie zmeniť dekan. Inak žiadosť
zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do
30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na PEVŠ alebo jej fakultu.
Článok 8 | Právo uchádzača na zápis na štúdium a jeho zánik
1. Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium alebo oznámením rozhodnutia o podmienečnom prijatí
na štúdium (po doplnení základných podmienok prijatia na štúdium) a zaplatením určeného školného
vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Termín, miesto a spôsob zápisu prijatému uchádzačovi
určí a oznámi rektor alebo dekan príslušnej fakulty, ak sa študijný program, na ktorý bol uchádzač prijatý,
uskutočňuje na fakulte.
2. PEVŠ alebo fakulta má právo požadovať od prijatého uchádzača informáciu, či sa zapíše na štúdium.
Uchádzač je povinný takúto informáciu poskytnúť najneskôr do začiatku príslušného akademického
roku. Ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu v určenom čase neposkytne, zaniká mu
právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a rektor alebo dekan prípadne zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý,
a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium podľa čl. 6 tohto študijného poriadku.
3. Zápis podmienečne prijatého študenta možno vykonať iba po preukázaní splnenia základných podmienok prijatia na štúdium. Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, na zápis na štúdium
zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie.17
4. Rektor alebo dekan môžu povoliť zápis študentovi, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu
príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na inej vysokej
škole (rozhodnutie o prestupe), na základe písomnej žiadosti študenta inej vysokej školy, ktorej podmienky prijímacieho konania sú podobné ako podmienky stanovené PEVŠ alebo príslušnou fakultou.
Študentom PEVŠ (jej fakulty) sa stáva dňom zápisu, ktorého termín, miesto a spôsob určí rektor alebo
dekan, ak rozhodnutie o prestupe vydáva dekan. Zápisom sa jeho predchádzajúce štúdium považuje
za zanechané dňom, ktorý predchádza dňu zápisu. PEVŠ alebo jej fakulta oznámia vysokej škole, na
ktorej študent zanechal štúdium, do troch pracovných dní od uskutočnenia zápisu, ktorému študentovi
a v akom študijnom programe umožnili zápis a dátum zápisu.18 Rektor alebo dekan rozhodnú o prestupe
na PEVŠ alebo jej fakultu a o zápise na štúdium do 30 dní od doručenia všetkých podkladov určených
k takému rozhodnutiu (žiadosť o povolenie zápisu, rozhodnutie o prijatí na štúdium vydané pôvodnou
vysokou školou a výpis výsledkov štúdia19). Prestupom z inej vysokej školy nemožno prekročiť maximálny
čas štandardnej dĺžky štúdia podľa zákona o vysokých školách.
5. Pri povolení zápisu študentovi, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa
v rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na inej fakulte PEVŠ, platí predchádzajúci odsek obdobne. Podrobnosti o zápise na štúdium upravujú študijné poriadky fakúlt.
6. Podrobnosti o zápise na štúdium upravujú študijné poriadky fakúlt.
Článok 5 | Prijímacie konanie absolventov bakalárskeho štúdia na magisterské štúdium
1. O prijatí absolventa bakalárskeho štúdia na magisterský študijný program v tom istom študijnom odbore
alebo v kombinácii študijných odborov, resp. v príbuzných študijných odboroch, rozhoduje rektor, alebo
dekan fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte.
2. Podmienky prijatia sú stanovené v súlade s článkom 3 tohto študijného poriadku.
Článok 6 | Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania
1. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje dekan. O prijatí na
štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje PEVŠ, rozhoduje rektor.14
2. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania podľa ods. 1 sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti
podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Musí sa doručiť uchádzačovi do vlastných rúk. Uchádzačovi,
ktorého miesto pobytu nie je známe, sa doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske PEVŠ alebo
príslušnej fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.15
3. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium podľa čl. 3 ods. 1 tohto
študijného poriadku v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý
podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.16 Doručením alebo predložením dokladu o získaní vzdelania
podľa čl. 3 ods. 1 tohto študijného poriadku vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium v súlade s čl. 8,
ďalšie rozhodnutie o prijatí sa nevydáva.
4. Súčasne s prijatím uchádzača na doktorandské štúdium mu rektor alebo dekan, ak sa doktorandský
študijný program uskutočňuje na fakulte, určí školiteľa a tému vybranej dizertačnej práce.
12
13
14
15
16
§ 58 ods. 2 zákona o vysokých školách
§ 58 ods. 3 až 5 zákona o vysokých školách
§ 58 ods. 6 zákona o vysokých školách
§ 58 ods. 7 zákona o vysokých školách
§ 58 ods. 1 druhá veta zákona o vysokých školách
62
17
18
19
§ 59 ods. 3 zákona o vysokých školách
§ 59 ods. 4 až 6 zákona o vysokých školách
§ 67 ods. 5 zákona o vysokých školách
63
III. časť
ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA NA PEVŠ A JEJ FAKULTÁCH
10. Podrobnosti o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác stanovia v súlade s právnymi
predpismi fakulty PEVŠ v študijných poriadkoch alebo samostatných smerniciach.
11. Štandardná dĺžka doktorandského štúdia je v:
a) dennej forme štúdia tri alebo štyri akademické roky (počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou
riadneho skončenia štúdia je 180 kreditov pre tri akademické roky a 240 kreditov pre štyri akademické roky),
b) externej forme štúdia štyri alebo päť akademických rokov (počet kreditov, ktorých dosiahnutie je
podmienkou riadneho skončenia štúdia je 180 kreditov pre štyri akademické roky a 240 kreditov pre
päť akademických rokov štúdia.
Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul “doktor” (“philosophiae doctor”, v skratke
“PhD.”; skratka “PhD.” sa uvádza za menom).25
12. Podrobnosti o doktorandskom štúdiu ustanovia fakulty vo svojich študijných poriadkoch alebo osobitných
smerniciach.
13. Štúdium podľa ktoréhokoľvek študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako
dva roky.26
14. PEVŠ alebo jej fakulty môžu zabezpečovať študijný program v spolupráci s inými vysokými školami
vrátane vysokých škôl so sídlom mimo územia Slovenskej republiky na základe dohody o spoločnom
študijnom programe, ktorá obsahuje najmä podmienky prijatia, podmienky jeho absolvovania, podrobnosti o organizácii štúdia, udeľovanom akademickom titule, podrobnosti o dokladoch o skončení štúdia.
Študenti prijatí na študijný program zabezpečovaný viacerými vysokými školami (“spoločný študijný program”) absolvujú na jednotlivých vysokých školách jednotlivé časti štúdia.27
15. Návrh študijných programov, ktoré sa neuskutočňujú na fakultách, predkladá rektor po prerokovaní
v Akademickom senáte PEVŠ na schválenie Vedeckej rade PEVŠ.
16. Návrh študijných programov, ktoré sa uskutočňujú na fakultách, predkladá dekan fakulty po prerokovaní
v akademickom senáte fakulty na schválenie vedeckej rade fakulty.
17. PEVŠ alebo jej fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, zverejnia na webovom sídle alebo
informačnom systéme PEVŠ alebo fakulty:
a) názov každého akreditovaného študijného programu,
b) študijný odbor, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie,
alebo kombináciu dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa
vysokoškolské vzdelanie,
c) stupeň vysokoškolského štúdia, pre ktorý je študijný program určený,
d) formu štúdia,
e) profil absolventa,
f) charakteristiku predmetov, prípadne dĺžku praxe vrátane počtu kreditov, ktoré sa ich absolvovaním získajú,
g) pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov,
h) štandardnú dĺžku štúdia vyjadrenú v akademických rokoch,
i) požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu,
j) rozdelenie štúdia na časti vyjadrené v akademických rokoch alebo v ich častiach a podmienky,
ktorých splnenie sa vyžaduje, aby študent mohol postúpiť do ďalšej časti štúdia; podmienky sa vyjadrujú počtom kreditov získaných za absolvované predmety,
k) počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia,
l) ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne
skončenie vrátane štátnych skúšok,
m) udeľovaný akademický titul,
n) pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné
povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole,
o) jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje, ktorými sa rozumejú jazyk alebo
jazyky, v ktorých sú vyučované predmety študijného programu.
18. Za aktualizáciu informácií podľa odseku 17 zodpovedá rektor alebo príslušní dekani fakúlt PEVŠ, ak sa
študijný program uskutočňuje na fakulte. Informácie sa každoročne aktualizujú najneskôr k 20. septembru.
Článok 9 | Študijný odbor, študijný program, stupne a dĺžka štúdia
1. Študijný odbor je oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania v niektorom
z jeho troch stupňov. Študijný odbor sa vymedzuje obsahom, ktorý charakterizujú najmä oblasti a rozsah
vedomostí, schopností a zručností, ktoré profilujú absolventa.20
2. Sústavu študijných odborov Slovenskej republiky vydáva a spravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Sústava študijných odborov obsahuje študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie.21
3. Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov na PEVŠ alebo
jej fakulte sa získa štúdiom podľa akreditovaného študijného programu PEVŠ alebo jej fakulty v tomto
študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov. Ak sú oba študijné odbory v študijnom programe zastúpené približne rovnako, ide o medziodborové štúdium, v inom prípade je jeden študijný
odbor hlavný a druhý je vedľajší.23
4. Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností, ktorými sú najmä
prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, odborná
prax, štátna skúška a ich kombinácie a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto
vzdelávacích činností pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie.24
5. PEVŠ a jej fakulty poskytujú, organizujú a zabezpečujú vysokoškolské vzdelávanie v:
a) bakalárskom študijnom programe ako v študijnom programe prvého stupňa (ďalej aj „bakalárske
štúdium“),
b) magisterskom alebo inžinierskom študijnom programe ako v študijnom programe druhého stupňa
(ďalej aj „magisterské štúdium“) a v spojenom prvom a v druhom stupni štúdia do jedného celku
podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách (ďalej aj “spojené štúdium”) a
c) doktorandskom študijnom programe ako v študijnom programe tretieho stupňa (ďalej aj „doktorandské štúdium“).
6. Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia vrátane odbornej praxe je:
a) v dennej forme štúdia najmenej tri a najviac štyri akademické roky,
b) v externej forme štúdia najmenej tri a najviac päť akademických rokov a počet kreditov, ktorých
dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je najmenej 180 kreditov. Záverečnou prácou
je bakalárska práca. Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul “bakalár” (v skratke “Bc.”).
7. Štandardná dĺžka magisterského alebo inžinierskeho štúdia vrátane odbornej praxe je:
a) v dennej forme štúdia najmenej jeden a najviac tri akademické roky,
b) v externej forme štúdia najmenej dva a najviac štyri akademické roky a počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je najmenej 60 kreditov. Záverečnou prácou je diplomová práca. Absolventom magisterského štúdia sa udeľuje akademický titul “magister” (v skratke
“Mgr.”) a absolventom inžinierskeho štúdia sa udeľuje akademický titul “inžinier” (v skratke “Ing.”).
8. Absolvent spojeného štúdia získava vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Počet kreditov, ktorých
dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre tento študijný program je najmenej 300 kreditov.
9. Absolventi študijných programov, ktorí získali titul “magister” alebo obdobných študijných programov v
zahraničí, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom
odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po jej úspešnom
vykonaní im PEVŠ alebo jej fakulta udelia akademický titul:
a) v spoločenskovedných a umenovedných študijných programoch “doktor filozofie” (v skratke “PhDr.”) a
b) v právnických študijných programoch “doktor práv” (v skratke “JUDr.”).
20
21
22
23
24
§ 50 ods. 1 a 2 zákona o vysokých školách
§ 50 ods. 3 zákona o vysokých školách
§ 51 ods. 1 zákona o vysokých školách
§ 51 ods. 5 zákona o vysokých školách
§ 51 ods. 2 zákona o vysokých školách
64
25
26
27
§ 54 ods. 15 zákona o vysokých školách
§ 65 ods. 2 zákona o vysokých školách
§ 54a zákona o vysokých školách
65
Článok 10 | Formy a metódy štúdia
1. Študijné programy na PEVŠ a jej fakultách sa uskutočňujú v dennej forme štúdia a v externej forme
štúdia. Obe formy štúdia sú rovnocenné a obsahovo zhodné.
2. Dennú formu štúdia charakterizuje najmä denná účasť študenta na vzdelávacích činnostiach, najmä
prednáškach, seminároch, cvičeniach, odbornej praxi, exkurziách a stážach, alebo iná účasť alebo kontakt
študenta s učiteľom (priama alebo nepriama individuálna konzultácia).
3. Dennú a externú forma štúdia uskutočňuje PEVŠ alebo jej fakulty:
a) prezenčnou metódou (spočíva na vyučovaní s priamym kontaktom učiteľa so študentom) a ak tak
ustanovuje vnútorný predpis fakulty aj
b) distančnou metódou (nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom
komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí) alebo
c) kombinovanou metódou.28
4. Každý predmet je realizovaný jednou alebo viacerými formami vzdelávacích činností, pričom konkrétne
formy a proporcionálnosť ich využitia sú stanovené študijným programom.
5. Základné formy vzdelávacích činností sú charakterizované nasledovne:
a) prednášky majú charakter odborného výkladu základných princípov, metodológie danej disciplíny,
problémov a ich vzorových riešení,
b) semináre, ateliéry, projekty a záverečné práce sú formy vzdelávacích činností, v ktorých sa kladie
dôraz najmä na samostatnú prácu študentov; ich významnou súčasťou je prezentácia výsledkov
vlastnej práce a kritická diskusia,
c) cvičenia a laboratórne práce podporujú najmä praktické zvládnutie látky, ktorá bola obsahom
prednášok alebo ktorú mali študenti samostatne naštudovať,
d) exkurzie a odborné praxe, pri ktorých sa demonštrujú študované objekty, spravidla mimo vysokej
školy,
e) riadené konzultácie pri externých formách štúdia sú venované predovšetkým prednáškam, konzultáciám a kontrole úloh, ktoré mali študenti vypracovať samostatne.
6. Podrobnosti o formách a metódach štúdia v rámci študijných programov uskutočňovaných na fakultách
stanovia ich študijné poriadky. Najmä určia:
a) povinnú alebo odporúčanú účasť študentov na jednotlivých formách vzdelávacích činnostiach a
b) rozsah povinnosti vysokoškolského učiteľa a doktoranda byť k dispozícii študentom v rámci priamej
a nepriamej individuálnej konzultácie v súlade s čl. 23 ods. 10 tohto študijného poriadku.
platné na príslušný akademický rok a je pre študenta a príslušných vysokoškolských učiteľov záväzné.
Podmienky absolvovania predmetov v rámci individuálneho študijného plánu určí spravidla rektor alebo
príslušný prorektor, alebo ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte dekan alebo príslušný prodekan v spolupráci s vedúcimi jednotlivých ústavov. Podrobnosti o organizácii štúdia podľa individuálneho
študijného plánu podľa tohto a predchádzajúceho odseku upravujú študijné poriadky fakúlt.
5. Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha vždy podľa individuálneho študijného
plánu pod vedením školiteľa a v rámci podmienok stanovených akreditovaným študijným programom.31
6. Na poskytovanie poradenskej služby študentom pri zostavovaní študijných plánov pôsobia na PEVŠ
a jednotlivých jej fakultách študijní poradcovia. Študijného poradcu vymenúva a odvoláva z radov
vysokoškolských učiteľov rektor alebo dekan, ak študijný poradca pôsobí v rámci fakulty.32
Článok 12 | Organizácia akademického roka
1.
2.
3.
4.
Článok 13 | Kreditový systém
1. Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na PEVŠ a jej fakultách je založená na
kreditovom systéme v súlade s právnymi predpismi. Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie a
prenos kreditov. Umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním
predmetov v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom programe.
2. Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, vyjadrujúce množstvo práce potrebnej na nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v dennej
forme štúdia je vyjadrená počtom 60 kreditov (za jeden semester 30 kreditov). Štandardná záťaž študenta
za celý akademický rok v externej forme štúdia je vyjadrená počtom najviac 48 kreditov, v závislosti od
štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu a počtu kreditov potrebných na jeho riadne
skončenie.36
3. Podrobnosti pri uplatňovaní kreditového systému, najmä:
a) členenie predmetov,
b) kontrolu a hodnotenie štúdia v rámci predmetov a
c) kontrolu štúdia a podmienky na pokračovanie v štúdiu
ustanovia fakulty v súlade s ďalšími ustanoveniami tohto študijného poriadku a právnymi predpismi v ich
študijných poriadkoch.
Článok 11 | Študijný plán a študijný poradca
1. Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a formy hodnotenia študijných
výsledkov. Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov zostavuje v rámci určených pravidiel a v súlade s týmto študijným poriadkom PEVŠ a príslušnej fakulty študent sám alebo v spolupráci
so študijným poradcom.29
2. PEVŠ alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, určí pre každý študijný program
odporúčaný študijný plán. Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent
splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v štandardnej dĺžke.
3. PEVŠ alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže pre bakalárske, magisterské,
inžinierske alebo spojené štúdium povoliť aj individuálny študijný plán. Štúdium podľa individuálneho
študijného plánu je štúdium, v ktorom študent absolvuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov
študijného programu tak, že osobne nenavštevuje pravidelne určené formy vzdelávacích činností (napr.
prednášky, semináre a cvičenia)30, ale študuje samostatne a tiež formou individuálnych konzultácií.
4. Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho študijného plánu predkladá písomne študent rektorovi,
alebo dekanovi, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, spravidla na začiatku akademického
roka. Rozhodnutie rektora alebo dekana o povolení štúdia podľa individuálneho študijného plánu je
31
32
33
34
28
29
30
§ 60 ods. 4 až 6 zákona o vysokých školách
§ 51 ods. 8 zákona o vysokých školách
čl. 10 ods. 6 študijného poriadku
66
Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a skončí sa 31. augusta nasledujúceho roka.33
Štúdium v jednom akademickom roku sa člení na zimný a letný semester v súlade so Štatútom PEVŠ.34
Každý semester sa skladá s výučbovej časti a zo skúškového obdobia.
Trvanie výučbovej časti a skúškového obdobia (časový harmonogram akademického roka) každoročne
stanovuje rektor, alebo dekani fakúlt po prerokovaní s rektorom, ak sa študijný program uskutočňuje na
fakultách, najneskôr tri mesiace pred začiatkom akademického roka. Harmonogram akademického roka
zabezpečuje organizáciu:
a) dennej formy štúdia tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v závislosti
od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 1500 až 1800 hodín za
akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti a
b) externej formy štúdia tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v závislosti
od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 750 až 1440 hodín za
akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti.35
35
36
§ 54 ods. 3 zákona o vysokých školách
§ 51 ods. 9 zákona o vysokých školách
§ 61 ods. 1 zákona o vysokých školách
§ 61 ods. 2 zákona o vysokých školách a čl. 18 ods. 3 Štatútu
§ 60 ods. 2 a 3 zákona o vysokých školách
§ 62 zákona o vysokých školách
67
Článok 14 | Štátne skúšky a záverečné práce
1. Každý študijný program musí ako jednu z podmienok na jeho úspešné absolvovanie obsahovať
vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok (zložené z viacerých častí) a súčasťou ktorých je aj
odovzdanie a obhajoba záverečnej práce.37
2. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je
a) vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a následne
b) obhajoba dizertačnej práce.
3. Témy záverečných prác zverenia fakulty v dostatočnom časovom predstihu a v dostatočnom počte
umožňujúcom každému študentovi sa na jednotlivú tému práce prihlásiť. Ku každej téme je priradený
školiteľ (vedúci práce), s ktorým má študent právo konzultovať spôsob a obsah vypracovania záverečnej
práce. Študijné poriadky fakúlt určia maximálny počet záverečných prác, ktoré môže jeden školiteľ
súčasne školiť. Školiteľ je povinný poskytnúť študentovi, u ktorého záverečnej práce je vedúcim, súčinnosť
v rámci času stanoveného článkom 23 ods. 10 tohto Študijného poriadku.
4. Študent je povinný zvoliť si tému záverečnej práce najneskôr do konca zimného semestra predposledného
akademického roka svojho štúdia a odovzdať ju do termínu stanoveného harmonogramom akademického
roka. Rektor, alebo dekan fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže termín odovzdania práce študentovi na jeho písomnú žiadosť predĺžiť, pričom rešpektuje primeranú lehotu medzi
odovzdaním práce a jej obhajobou.
5. Záverečná práca musí byť vypracovaná výlučne jej autorom samostatne, nesmie neoprávnene zasiahnuť
do práv alebo právom chránených záujmov tretích osôb, najmä nesmie porušovať práva duševného
vlastníctva tretej osoby alebo neoprávnene nakladať s utajovanými skutočnosťami alebo osobnými údajmi,
dôvernými informáciami či obchodným tajomstvo tretej osoby.38
6. Podrobnosti o postupe vypisovania tém záverečných prác, ich spracovania, odovzdávania, registrovania,
uchovávania a sprístupňovania ustanoví osobitný vnútorný predpis PEVŠ.
7. Jednotlivé časti štátnej skúšky sú dané študijným programom, termíny, v súlade s harmonogramom
akademického roka, stanoví a zabezpečí ich zverejnenie rektor, alebo dekan, ak sa študijný program
uskutočňuje na fakulte, najmenej 3 týždne pred ich konaním.
8. Štátnu skúšku (ktorúkoľvek jej časť) možno vykonať iba pred skúšobnou komisiou, ktorej zloženie
písomne schvaľuje rektor, alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte.39 Zloženie skúšobných komisií sa môže zverejniť najskôr v deň jej zasadania.
9. Skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok má najmenej štyroch členov.40
10. Právo skúšať na štátnej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení príslušnou vedeckou radou; ak ide o bakalárske študijné programy, aj
vysokoškolskí učitelia vo funkcii odborného asistenta s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Do
skúšobných komisií sú spravidla zaraďovaní aj významní odborníci v danom študijnom odbore z iných
vysokých škôl, z právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj na území Slovenskej republiky alebo
z praxe v rámci Slovenskej republiky a zo zahraničia (tzn. z externého prostredia mimo PEVŠ).
11. V rámci skúšobnej komisie v bakalárskych študijných programoch je najmenej jeden vysokoškolský
učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta. V rámci magisterských a inžinierskych programov alebo v rámci spojeného štúdia sú najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie pre štátne skúšky
vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov alebo docentov; jeden člen je spravidla z externého prostredia mimo PEVŠ.42 V doktorandskom študijnom programe je v rámci dizertačnej skúšky
a obhajoby dizertačnej práce vždy jeden člen komisie z inej vysokej školy, prednostne zo zahraničia,
najmenej dvaja členovia sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov alebo docentov.
12. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.43 Každý prítomný člen
komisie má jeden hlas, pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu komisie.
37
38
39
40
41
42
43
§ 51 ods. 3 a § 63 ods. 1 zákona o vysokých školách
§ 62a ods. 1 zákona o vysokých školách
§ 63 ods. 4 zákona o vysokých školách
§ 63 ods. 6 zákona o vysokých školách
§ 63 ods. 3 zákona o vysokých školách
§ 63 ods. 4 zákona o vysokých školách
§ 63 ods. 2 zákona o vysokých školách
68
13. O konaní štátnej skúšky alebo jej časti sa vyhotoví protokol, ktorý podpisuje predseda a všetci prítomní
členovia komisie. Súčasťou protokolu je aj výpis výsledkov štúdia, protokol o kontrole originality a hodnotenie vedúceho a oponenta záverečnej bakalárskej alebo diplomovej práce.
14. Výsledok štátnej skúšky musí byť zapísaný do registra študentov.
15. Študent môže kedykoľvek počas štátnej skúšky, najneskôr do vyhlásenia jej výsledku, vzniesť námietku
k jej priebehu, s uvedením konkrétneho dôvodu, ak má za to, že štátna skúška neprebieha v súlade so
zákonom o vysokých školách, týmto Študijným poriadkom, ďalšími vnútornými predpismi PEVŠ alebo
z iných dôvodov. Ak predseda komisie nemôže námietke vyhovieť na mieste, bezodkladne ju v písomnej
forme postúpi rektorovi, alebo príslušnému dekanovi fakulty, ak sa štátna skúška v rámci študijného
programu uskutočňuje na fakulte.
16. V prípade, ak rektor alebo dekan pri prešetrovaní námietky študenta, alebo iným spôsobom zistí, že
v priebehu štátnej skúšky došlo k porušeniu zákona o vysokých školách, tohto Študijného poriadku,
vnútorných predpisov PEVŠ alebo jej fakúlt, môže vyhlásiť štátnu skúšku alebo jej časť za neplatnú.
17. Podrobnosti o zasadnutí skúšobných komisií, celkové hodnotenie štátnej skúšky a jednotlivých jej častí,
možnosť absolvovať opravný termín a ďalšie podmienky ustanovia študijné poriadky fakúlt.
Článok 15 | Celkové hodnotenie štúdia, ceny, pochvaly a odmeny
1. Celkové hodnotenie štúdia sa vykonáva po splnení všetkých povinností predpísaných študijným programom a úspešnom absolvovaní štátnej skúšky, a to stupňami:
a) prospel s vyznamenaním alebo
b) prospel.
2. Stupňom „prospel s vyznamenaním” sa študent hodnotí, ak jeho vážený študijný priemer za celé štúdium
nie je vyšší ako 1,5, zo všetkých častí štátnej skúšky a z obhajoby záverečnej práce bol klasifikovaný
stupňom A (1) a ak žiadna časť štátnej skúšky nebola vykonaná v opravnom termíne. V ostatných prípadoch sa študent hodnotí stupňom „prospel”.
3. Za vynikajúce výsledky dosiahnuté počas štúdia môže byť študentovi udelená Cena rektora alebo Cena
dekana, pochvala alebo iná odmena. Pochvala alebo odmena môže byť študentovi udelená aj za vynikajúcu záverečnú prácu, vykonaný príkladný čin, alebo za úspešnú reprezentáciu PEVŠ alebo jej fakultu,
najmä na domácich alebo medzinárodných študentských vedeckých podujatiach alebo iných významných súťažiach.
Článok 16 | Zmeny počas štúdia, prerušenie štúdia, uznávanie časti štúdia
1. Študent PEVŠ alebo jej fakulty môže počas štúdia, spravidla na začiatku akademického roka, písomne
požiadať o:
a) zmenu formy štúdia,
b) zmenu študijného programu ktorý študuje,
c) prestup na inú fakultu PEVŠ, resp. inú vysokú školu,
d) uznanie skúšok vykonaných na inej fakulte PEVŠ alebo inej vysokej škole.
2. Študent PEVŠ alebo jej fakulty môže písomne požiadať o prerušenie štúdia, spravidla na ucelenú časť
(semester, akademický rok):
a) zo zdravotných alebo iných vážnych osobných dôvodov študenta, a to aj opakovane, spolu najviac
na dva roky,
b) bez uvedenia dôvodu, najviac na jeden rok, a to v každom stupni iba raz,
c) z dôvodu rodičovskej dovolenky najviac na 3 roky.
Študent v žiadosti uvedie navrhovaný začiatok a koniec prerušenia svojho štúdia.
3. Doba prerušenia štúdia sa nezapočítava do štandardnej dĺžky štúdia.
4. Zmeny počas štúdia a iné skutočnosti podľa ods. 1 alebo prerušenie štúdia podľa ods. 2 povoľuje rektor, alebo dekan, ak ide o študijný program uskutočňovaný na fakulte.44 Rozhodnutie o zmene (iných
44
§ 64 zákona o vysokých školách
69
skutočnostiach)/prerušení štúdia alebo rozhodnutie o zamietnutí zmeny (iných skutočností)/prerušenia
štúdia sa vyhotovuje písomne do 15 dní od podania žiadosti. Musí obsahovať výrok a odôvodnenie
(podľa ods. 2 písm. a) až c) a musí sa doručiť žiadateľovi do vlastných rúk. Ak žiadateľovi nie je možné
rozhodnutie doručiť do vlastných rúk, doručí sa vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske PEVŠ alebo
príslušnej fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
5. Podrobnosti o zmenách počas štúdia, prerušení štúdia a uznávaní časti štúdia (skúšok) ustanovia
študijné poriadky fakúlt.
c)
4.
Článok 17 | Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole v zahraničí
1. Časť štúdia na inej vysokej škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len “zahraničný
študijný pobyt” v príslušnom tvare), ktorý dĺžkou nepresahuje 1 akademický rok, a ktorý sa realizuje na
základe štipendijného programu, ktorého sa na základe medzinárodnej zmluvy o bilaterálnej kultúrnej,
vedeckej a vzdelávacej spolupráci zúčastňuje Slovenská republika, štipendijného programu Európskej
únie alebo bilaterálnej spolupráce PEVŠ s inou vysokou školou mimo územia Slovenskej republiky, sa
považuje za súčasť štúdia na PEVŠ.
2. V súlade so zásadou podľa predchádzajúceho odseku sa študijné povinnosti, realizované v priebehu
zahraničného študijného pobytu započítavajú na základe príbuznosti absolvovaných súčastí študijného
pobytu s povinnosťami podľa študijného programu, v ktorom študent študuje na PEVŠ.
3. Za zahraničný študijný pobyt sa považuje aj absolvovanie praktickej stáže v zahraničí, ak si PEVŠ
uskutočnenie takýchto stáží dohodla so subjektmi so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.
4. Študent má právo na zahrnutie informácie do dodatku k diplomu o tom, že v priebehu svojho štúdia na
PEVŠ absolvoval zahraničný študijný pobyt, ak je takéto štúdium alebo stáž súčasťou štúdia na PEVŠ
v zmysle ods. 1.
5. Záväzky, vyplývajúce PEVŠ z Európskej univerzitnej charty (Erasmus University Charter pre roky 20072013, Erasmus Charter for Higher Education pre roky 2014-2020) majú prednosť pred vnútornými
predpismi PEVŠ.
6. Spôsob realizácie zahraničného študijného pobytu v rámci Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme), ako aj pôsobnosť PEVŠ a jej fakúlt pri zabezpečovaní programu upravuje
osobitný vnútorný predpis PEVŠ.
7. Prijímanie študentov inej vysokej školy vrátane vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
na časť štúdia na PEVŠ, práva a povinnosti týchto študentov, sa spravujú ustanoveniami § 58a zákona o
vysokých školách.
Článok 18 | Skončenie štúdia
1. Študent PEVŠ alebo jej fakulty riadne skončí štúdium jeho absolvovaním podľa príslušného študijného
programu ak:
a) absolvoval všetky povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov,
b) získal počas štúdia predpísaný počet kreditov stanovený pre príslušný stupeň štúdia a
c) úspešne vykonal štátnu skúšku predpísanú študijným programom a obhájil záverečnú bakalársku
alebo diplomovú prácu.
2. Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie
štúdia daného študijného programu.45
3. Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí:46
a) zanechaním štúdia a to v deň, keď bolo vysokej škole doručené písomné vyhlásenie študenta o zanechaní štúdia,
b) neskončením štúdia v štandardnej dĺžke štúdia, alebo neskončením štúdia v predĺženej dĺžke štúdia
a to v deň kedy skončil akademický rok, v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium,
45
46
§ 65 ods. 1 zákona o vysokých školách
§ 66 zákona o vysokých školách
70
5.
6.
7.
vylúčením zo štúdia pre nesplnenie podmienok, ktoré vyplývajú zo študijného programu a z tohto
študijného poriadku, študijného poriadku príslušnej fakulty alebo ďalších vnútorných predpisov
PEVŠ a jej fakúlt a to dňom keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť,
d) vylúčením zo štúdia za disciplinárny priestupok dňom kedy rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo
právoplatnosť,
e) zrušením študijného programu, ak študent neprijme ponuku PEVŠ pokračovať v štúdiu iného
študijného programu, a to dňom, ku ktorému vysoká škola oznámila zrušenie študijného programu,
f) smrťou študenta a
g) vylúčením zo štúdia pre neuhradenie poplatku spojeného so štúdiom v stanovenej lehote.
Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví po prerušení na
opätovný zápis, PEVŠ, alebo príslušná fakulta písomne vyzve študenta, aby sa dostavil na zápis v lehote
desiatich pracovných dní od doručenia tejto výzvy. Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote
k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia
dostaviť sa na zápis, považuje sa jeho štúdium za zanechané. Za deň, v ktorom študent zanechal
štúdium, sa považuje deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom
sa mal opätovne zapísať.
Rektor, alebo dekan fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, rozhodne o skončení štúdia
podľa ods. 3 písm. b) a c) pre neprospech, ak študent:
a) za akademický rok štúdia nezískal minimálne 40 kreditov,
b) ani po druhom zapísaní nezískal kredity za povinný predmet alebo povinne voliteľný predmet (pokiaľ
ide o povinne voliteľný predmet, netýka sa toto ustanovenie študenta, ktorý už úspešne absolvoval
stanovený počet povinne voliteľných predmetov),
c) nesplnil v časovom limite podmienky pre absolvovanie štúdia.
6) Študentovi, ktorý ukončil štúdium pre neprospech, vydá PEVŠ alebo príslušná fakulta na jeho žiadosť
potvrdenie o úspešne absolvovaných predmetoch v podobe výpisu výsledkov štúdia s uvedením dôvodu
ukončenia štúdia.
Študentovi, ktorý zanechal štúdium písomným oznámením rektorovi alebo dekanovi, vydá PEVŠ alebo
fakulta na jeho žiadosť výpis úspešne absolvovaných predmetov. Vo výpise sa uvedie, že študent štúdium
zanechal.
Študentovi, ktorý zanechal štúdium písomným oznámením rektorovi alebo dekanovi, vydá PEVŠ alebo
fakulta na jeho žiadosť výpis úspešne absolvovaných predmetov. Vo výpise sa uvedie, že študent štúdium
zanechal.
Článok 19 | Vnútorný systém kvality
1. PEVŠ a jej fakulty pravidelne hodnotia úroveň kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, najmä:
a) tvorbu, schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov,
b) kritériá a pravidlá hodnotenia študentov,
c) zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov,
d) zabezpečovanie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu vzdelávania
študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov,
e) zber, analýzu a používanie informácií potrebných na efektívne riadenie uskutočňovania študijných
programov,
f) pravidelné zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o študijných programoch a ich absolventoch.
2. Podrobnosti o vypracovaní, zavedení, používaní a funkčnosti vnútorného systému kvality PEVŠ a jej fakúlt
stanoví vnútorný predpis PEVŠ.
Článok 20 | Doklady o štúdiu a doklady o absolvovaní štúdia
1. Doklady o štúdiu sú:
a) preukaz študenta,
b) výkaz o štúdiu (e-index) a
71
c) výpis výsledkov štúdia. 47
2. Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva
a výhody študenta vyplývajúce právnych predpisov, predpisov PEVŠ a z dohôd s inými právnickými
osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Študent je povinný si preukaz
prevziať od PEVŠ, alebo od príslušnej fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na tejto fakulte a to po
zápise do registra študentov. Okrem iných údajov je v ňom vyznačené obdobie, počas ktorého študent
splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu.48
3. Výkaz o štúdiu (e-index) je elektronická evidencia, do ktorej sa zapisuje študijný plán študenta (najmä
predmety) a výsledky kontroly študijnej úspešnosti alebo študijného výkonu. PEVŠ alebo fakulta, ak sa
študijný program uskutočňuje na fakulte, môže študentovi vydať za úhradu aj index v tlačenej podobe
(ŠEVT), ktorý nemá záväzné účinky.49
4. Výpis výsledkov štúdia obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci štúdia
študijného programu splnil. Vydáva ho PEVŠ, alebo ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte,
vydáva ho príslušná fakulta. Tento doklad sa vydáva v súlade so zásadami obsiahnutými v právnych
predpisoch. Na základe osobitnej žiadosti študenta ho PEVŠ alebo príslušná fakulta vydá aj v anglickom
jazyku. Doklad patrí:
a) osobe, ktorá skončila štúdium študijného programu,
b) študentovi na základe jeho žiadosti,
c) absolventovi štúdia študijného programu na základe jeho žiadosti.50
5. Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore sú: 51
a) vysokoškolský diplom,
b) vysvedčenie o štátnej skúške,
c) dodatok k diplomu.
6. Vysokoškolský diplom je doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného študijného programu v príslušnom
študijnom odbore a o udelení akademického titulu.
7. Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o vykonanej štátnej skúške, jej súčastiach a o jej výsledku.
8. Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobnosti o absolvovanom študijnom programe. Absolvent obdrží
dodatok k diplomu súčasne s diplomom.
9. Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu sa odovzdávajú spravidla pri akademickom obrade
(promócii).
10. Podrobnosti o podmienkach vydávania dokladov o absolvovaní štúdia (a kópií) a ich náležitostiach
stanoví vnútorný predpis PEVŠ.
11. PEVŠ v spolupráci s jej fakultami vykonáva uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných vysokou školou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi.52 Podrobnosti ustanoví vnútorný predpis PEVŠ.
IV. časť
ŠTUDENTI A UČITELIA PEVŠ
Článok 21 | Študenti PEVŠ
1. Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom dňom zápisu na štúdium. Študent, ktorému bolo
štúdium prerušené, sa stáva študentom dňom opätovného zápisu na štúdium.
2. Práva ustanovené týmto Študijným poriadkom sa zaručujú rovnako všetkým uchádzačom a študentom
v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania. V rámci štúdia na PEVŠ sa zakazuje najmä diskriminácia
z dôvodu štátnej príslušnosti, veku, pohlavia, rasy, farby pleti, zdravotného postihnutia, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, náboženského vyznania alebo viery,
odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.
§ 67 ods. 1 zákona o vysokých školách
§ 67 ods. 2 zákona o vysokých školách
§ 67 ods. 3 zákona o vysokých školách
§ 67 ods. 5 zákona o vysokých školách
§ 68 zákona o vysokých školách
§ 106 zákona o vysokých školách
72
3. Ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa
má začať jeho štúdium, uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roka, ak do 15.
augusta pred začatím tohto akademického roka neoznámi písomne vysokej škole, že svoj zápis ruší.
4. Študent prestáva byť študentom odo dňa skončenia štúdia alebo dňom prerušenia štúdia.
Článok 22 | Práva a povinnosti študentov
1. Študent má právo najmä:
a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,
b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu,
c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené študijným programom
alebo študijným poriadkom PEVŠ a študijným poriadkom príslušnej fakulty PEVŠ,
d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom a študijným
programom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania predmetov pri zachovaní ich predpísanej
nadväznosti a za fakultou stanovených podmienok tiež zvoliť si učiteľa pri predmete vyučovanom
viacerými učiteľmi,
e) v rámci svojho štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahraničí,
f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy,
g) zúčastniť sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na akademickej pôde (spolkov,
zväzov, stavovských združení) v súlade s právnymi predpismi,
h) vyjadriť sa aspoň raz ročne formou anonymného dotazníka o kvalite výučby a o učiteľoch,
i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu,
j) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov
študijných programov v praxi,
k) za podmienok určených týmto študijným poriadkom zmeniť študijný program v rámci toho istého
študijného odboru alebo príbuzného študijného odboru.
2. Študent dennej aj externej formy štúdia má právo na dodržiavanie stanoveného rozsahu jednotlivých
foriem vzdelávacích činností (najmä prednášok a seminárov). Študent externej formy štúdia má právo na
dodržiavanie stanoveného časového harmonogramu jednotlivých foriem vzdelávacích činností, o jeho
zmenách vo výnimočných prípadoch musí byť v dostatočnom časovom predstihu informovaný.
3. Rektor PEVŠ vymenúva a odvoláva z radov interných vysokoškolských učiteľov alebo doktorandov
študentského ombudsmana PEVŠ, ktorý poskytuje poradenstvo študentom PEVŠ v oblasti
vysokoškolského štúdia za splnenia podmienky, že došlo ku porušeniu práva študenta PEVŠ vyplývajúceho zo všeobecných právnych predpisov alebo interných predpisov vysokej školy.
4. Študent je povinný:
a) plniť si všetky študijné povinnosti ustanovené študijným programom, ktorý študuje, týmto študijným
poriadkom, študijným poriadkom príslušnej fakulty, ostatnými právnymi predpismi, vrátane ďalších
vnútorných predpisov PEVŠ a príslušnej fakulty,
b) prihlasovať sa na vypísané termíny hodnotenia študijných výsledkov v elektronickom systéme, cez
ktorý sa realizuje administrácia štúdia (UIS),
c) kontrolovať svoje výsledky v UIS; na prípadný nesúlad v zápisoch upozorniť príslušného
vysokoškolského učiteľa a dohliadnuť na včasnú opravu,
d) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby PEVŠ,
e) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom výlučne a priamo PEVŠ, na ktorej je zapísaný,
a pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie,
f) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného zamestnanca
PEVŠ alebo fakulty na prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu alebo skončenia jeho štúdia,
alebo súvisiacich s jeho právami a povinnosťami,
g) oznámiť PEVŠ alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný program uskutočňovaný na fakulte, adresu
určenú na doručovanie písomností,
h) mať pri sebe preukaz študenta najmä pri vstupe do objektov PEVŠ, alebo kde sa uskutočňuje vzdelávací proces, ak sa študent nepreukáže svojim preukazom počas skúšky, môže učiteľ vykonanie
skúšky odmietnuť bez náhradného termínu,
i) dať súhlas na nakladanie so svojimi údajmi pre potreby študijnej evidencie
73
j)
schváliť alebo potvrdiť na začiatku každého akademického roka správnosť svojich osobných údajov
v UIS a akékoľvek zmeny uvedené v systéme bez zbytočného odkladu hlásiť študijnému oddelenie,
najneskôr však do 10 dní odo dňa, keď dané zmeny nastali.
k) oboznamovať sa s obsahom elektronickej poštovej schránky, ktorá je pre každého študenta vytváraná
osobitne v UIS a to vzhľadom na skutočnosť, že táto e-mailová schránka slúži aj na doručovanie
úradných oznamov týkajúcich sa štúdia na fakulte,
l) v primeranom čase reagovať na písomné, e-mailové, telefonické alebo iné výzvy dekana, prodekana
alebo iných pedagogických zamestnancov fakulty vo veciach týkajúcich sa ich štúdia,
m) poskytovať všetkým zamestnancom fakulty, pedagógom a pod. súčinnosť vo veciach týkajúcich sa
štúdia, resp. výkonu akademických práv a povinností.
5. Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
6. Za porušenie povinností podľa odseku 4) písm. a), c), až f) (disciplinárne priestupky) môže byť študentovi
uložené disciplinárne opatrenie.
7. Ďalšie disciplinárne priestupky študentov, ukladanie disciplinárnych opatrení, ako aj priebeh disciplinárneho konania ustanovuje disciplinárny poriadok PEVŠ alebo na jeho základe disciplinárne poriadky
fakúlt.
Článok 23 | Vysokoškolskí učitelia PEVŠ
1. Na PEVŠ a jej fakultách pôsobia v súlade s Pracovným poriadkom PEVŠ ako zamestnanci vysokoškolskí
učitelia, výskumní pracovníci, umeleckí pracovníci a ostatní zamestnanci.53
2. Vysokoškolskí učitelia pôsobia na PEVŠ a jej fakultách vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent,
odborný asistent, asistent a lektor.54
3. Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora viažucej sa na študijný odbor je v rámci PEVŠ alebo
jej fakulty zodpovedný za garantovanie, rozvoj, výskum a vzdelávanie v tomto študijnom odbore. Medzi
pracovné povinnosti profesora patrí najmä vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác,
tvorba študijných materiálov, formovanie trendov a koncepcií, výskumná, vývojová alebo umelecká
činnosť a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach medzinárodného významu, vedenie výskumných alebo umeleckých tímov a organizovanie medzinárodných vedeckých alebo umeleckých podujatí.55
4. Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii docenta viažucej sa na študijný odbor prispieva v spolupráci
s profesormi ku garantovaniu, výskumu a rozvoju poznania v tomto študijnom odbore. Medzi pracovné
povinnosti docenta patrí najmä vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania
na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác, tvorba študijných
materiálov, výskumná, vývojová alebo umelecká činnosť a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na
vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach medzinárodného významu, vedenie výskumných
alebo umeleckých tímov a organizovanie vedeckých alebo umeleckých podujatí.56
5. Prednášky v predmetoch, ktoré tvoria jadro príslušného študijného programu, vedú zásadne profesori
a docenti. Odôvodnenú výnimku povoľuje rektor, alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na
fakulte, po súhlase garanta tohto študijného programu.
6. Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta zabezpečuje v spolupráci s profesormi
a docentmi plnenie nimi určených úloh v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy, techniky alebo umenia. Ak
vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho
stupňa alebo vedecko-pedagogický titul, vzdeláva sa so zameraním na ich získanie. Medzi pracovné
povinnosti odborného asistenta patrí najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov
a cvičení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverečných prác v prvých dvoch stupňoch
vysokoškolského vzdelávania, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov, zabezpečovanie
exkurzií a odborných praxí študentov a skúšanie na štátnych skúškach najmä v bakalárskych študijných
53
54
55
56
§ 74 ods. 1 zákona o vysokých školách
§ 75 ods. 1 zákona o vysokých školách
§ 75 ods. 4 zákona o vysokých školách
§ 75 ods. 5 zákona o vysokých školách
74
programoch, zúčastňovanie sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a zverejňovanie jej
výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach a spolupráca pri
organizovaní vedeckých alebo umeleckých podujatí. Ak odborný asistent nemá vysokoškolské vzdelanie
tretieho stupňa alebo vedecko-pedagogický titul oponuje len bakalárske záverečné práce.
7. Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii asistenta zabezpečuje pod vedením profesorov a docentov
plnenie určených úloh v oblasti vzdelávania a v oblasti vedy a techniky alebo umenia. Medzi pracovné
povinnosti asistenta patrí najmä vedenie praktických cvičení, hodnotenie študentov, zúčastňovanie sa
na zabezpečovaní ostatných vzdelávacích činností, zúčastňovanie sa na tvorbe študijných materiálov,
zúčastňovanie sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a na zverejňovaní jej výsledkov
a zúčastňovanie sa na organizovaní vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatí. Môže tiež viesť
a oponovať bakalárske záverečné práce.
8. Vo vzdelávacom procese pôsobia na PEVŠ a jej fakultách aj externí učitelia, odborníci z vedy a výskumu
alebo praxe, ako aj učitelia zahraničných univerzít, vysokých škôl a experti z ďalších vedeckých
ustanovizní, štátnych orgánov, tretieho sektora alebo významných podnikateľských subjektov. Vedú
prednášky z vybraných kapitol, semináre a cvičenia, hodnotia študentov, vedú a oponujú záverečné
práce v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a skúšajú na štátnych skúškach na
všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.
9. Do vzdelávacieho procesu na PEVŠ a jej fakultách sú v súlade s právnymi predpismi zapojení aj študenti
doktorandského študijného programu. Medzi ich povinnosti patrí najmä vedenie seminárov a cvičení,
vedenie a oponovanie bakalárskych záverečných prác, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre
študentov, zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov a zúčastňovanie sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných
alebo umeleckých podujatiach a spolupráca pri organizovaní vedeckých alebo umeleckých podujatí,
v súlade s ich študijným programom.
10. Okrem výučby podľa študijného plánu v rámci študijného programu poskytujú učitelia PEVŠ a jej fakúlt
priame a nepriame individuálne konzultácie, na ktoré si vyhradia primeraný čas, najmenej dve hodiny
týždenne v rámci priamej (osobnej) konzultácie počas výučby. Konzultačné hodiny v rámci priamej
konzultácie a spôsob kontaktu študenta s učiteľom v rámci nepriamej konzultácie (napr. prostredníctvom
elektronickej pošty) zverejňujú učitelia v informačnom systéme PEVŠ a iným vhodným spôsobom.
V. časť
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 24
1. Doterajší študijný poriadok registrovaný Ministerstvom školstva pod č. CD - 2004 - 4155/7708 - 1:071
dňa 2004 sa zrušuje ku dňu 31. augusta 2013. Rozhodovanie o právach a povinnostiach začaté pred
31. augustom 2013 sa dokončí podľa tohto študijného poriadku.
2. V súlade s § 113af (prechodné ustanovenie k právnym úpravám účinným od 1. januára 2013) zákona
o vysokých školách, podmienky na riadne skončenie štúdia pre študentov prijatých na štúdium akreditovaných študijných programov podľa ustanovení právnych predpisov účinných do 31. decembra 2012,
vrátane charakteristiky predmetov a štandardnej dĺžky štúdia, zostávajú zachované. Štandardná dĺžka
štúdia týchto študentov sa posudzuje v súlade so študijným poriadkom uvedeným v odseku 1.
3. Fakulty PEVŠ upravia podrobnosti k ustanoveniam tohto študijného poriadku vo svojich vnútorných predpisoch. Fakulty PEVŠ zosúladia svoje študijné poriadky s týmto Študijným poriadkom PEVŠ najneskôr
do 31.8.2013.
4. Študijný poriadok PEVŠ bol prerokovaný v Akademickom senáte PEVŠ dňa 16.5.2013 a schválený
Správnou radou PEVŠ dňa 4.6.2013.
5. Študijný poriadok PEVŠ nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. septembra 2013.
Bratislava, 4. júna 2013
Doc. JUDr. Ján Cirák, CSc.,
predseda Akademického senátu PEVŠ
Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.,
rektor PEVŠ
Prof. Vasily Lipitskiy
predseda Správnej rady PEVŠ
75
76
77
www.paneurouni.com
78
Download

FAKULTY PSYCHOLÓGIE - Paneurópska vysoká škola