OSOBNOST V KONTEXTE KOGNÍCIÍ,
EMOCIONALITY A MOTIVÁCIÍ II.
PERSONALITY IN THE CONTEXT OF COGNITION,
EMOTIONALITY AND MOTIVATION II.
Medzinárodná konferencia
International Conference
26. – 27. november 2009, Bratislava
Kniha
abstraktov
Book of Abstracts
Odborní garanti/ Scientific Board:
Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.
Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
Organizaèný výbor/ Organizing Committee:
PhDr. Daniela Èechová, PhD. (garant)
PhDr. ¼uba Konrádová, PhD.
PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.
PhDr. Milica Schraggeová, PhD.
PhDr. Hana Smitková, PhD.
PhDr. Barbora Varyová, PhD.
OSOBNOS V KONTEXTE KOGNÍCIÍ,
EMOCIONALITY A MOTIVÁCIÍ II.
PERSONALITY IN THE CONTEXT OF COGNITION,
EMOTIONALITY AND MOTIVATION II.
Medzinárodná konferencia
International Conference
26. – 27. november 2009, Bratislava
Kniha
abstraktov
Book of Abstracts
Osobnos v kontexte kognícií, emocionality a motivácií II.
Personality in the Context of Cognition, Emotionality and Motivation II.
Medzinárodná konferencia, 26. – 27. november 2009,
Univerzita Komenského, Bratislava
International Conference, 26 – 27 November 2009, Comenius University,
Bratislava, Slovak Republic
Kniha abstraktov
Book of abstracts
Zostavili/Compiled: PhDr. Daniela Èechová, PhD., Mgr. Lucia Hubinská,
Mgr. Petra Labudíková, PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.,
Mgr. Daniela Moska¾ová, PhDr. Milica Schraggeová, PhD.
© Katedra psychológie FiF UK v Bratislave
Vydal/ Issued by : STIMUL, Bratislava, 2009
Anglická korektúra/ English correction: Mgr.Lucia Hubinská,
Mgr. Petra Labudíková
ISBN: 978-80-89236-69-5
EAN: 9788089236695
Obsah / Contents
Vyžiadané prednášky / Keynote Lectures……………………..….….5
Ústne prezentácie / Oral Presentations………………………….....16
Postery / Posters...........................................................................55
Kontakty / Contacts.....................................................................71
Vyžiadané prednášky/ Keynote Lectures
Bucik, Valentin, Prof., Dr.
Department of psychology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia
[email protected]
Medzi-kulturálne porovnanie štruktúry WISC-III
WISC jej jedným z najznámejších a najpoužívanejších inteligenčných testov
pre deti. Verzia WISC-III bola viac ako pred desiatimi rokmi zostavená v USA
a od vtedy vyšli v rôznych kultúrach mnohé jazykové verzie. Pri preklade
inteligenčného testu z jedného jazyka alebo z kultúrneho prostredia do druhého,
je potrebné, aby v ňom bol použitý rovnaký metodologický dizajn, tak ako bol
použitý pri zostavovaní originálnej verzie. Všetky požiadavky týkajúce sa
porovnateľnosti pôvodnej a adaptovanej verzie v teoretickej konštrukcii a v
konštrukcii validity musia byť tiež splnené. Štruktúra slovinskej
verzie, vo veľkosti normatívnej vzorky 1 080 detí a ďalších 13 jazykových verzií
v celkovej vzorke 16 000 detí, bola súčasťou medzi- kulturálnej štúdie (Georgas,
J., Weiss, L.G., van de Vijver, F.J.R & Saklofske, D.H. 2003). Cieľom analýzy
štrukturálnej ekvivalencie bolo zistiť, do akej miery je konštrukt inteligencie, tak
ako sa meria prostredníctvom WISC-III v rámci rozličných kultúr podobný.
Exploračná a konfirmačná faktorová analýza testovala 4-faktorový model
(Verbálne porozumenie, Rýchlosť spracovania, Percepčná organizácia, Voľnosť
v nesústredenosti) s dôrazom na posledný faktor. Na základe Guttmanovho
modelu inteligencie najmenšia priestorová analýza sa zamerala na zhodu dát
získaných z WISC-III a Guttmanovej a Levyho trojdimenzionálnej štruktúry,
ktorá zahŕňa úroveň abstraktného myslenia (odvodzovanie, aplikovanie a
nasledovanie pravidiel, učenie sa novým úlohám), spôsob reprezentácie
(verbálne, numerické, vizuálne) a spôsob odpovede (ústny, manuálny, ceruzka a
papier).
Kľúčové slová: WISC-III, inteligencia, štrukturálna ekvivalencia, cylindrická
štruktúra, Guttmanov model
Cross-cultural comparison of the structure of WISC-III
WISC is one of the best-known and most frequently used intelligence tests
for children. The WISC-III version was issued in USA more than a dozen years
ago and since then many different language versions of the test were issued in
different cultures. When translating the intelligence test from one language
and/or cultural milieu to another, it is essential that the process of translation and
adaptation considers the same methodological design as it was used in building
5
Vyžiadané prednášky/ Keynote Lectures
the original version. All requirements about comparability of the original and
adapted version in the theoretical structure and the construct validity are also to
be met. The structure of the Slovene version, on the normative sample of 1.080
children, and 13 other language versions, with the total number of almost 16.000
children, from the cross-cultural study [Georgas, J., Weiss, L.G., van de Vijver,
F.J.R & Saklofske, D.H. (2003). Culture and children's intelligence: Crosscultural analysis of the WISC-III. San Diego: Academic Press.], was being
studied. The purpose of the analysis of structural equivalence was to determine
to what extent the construct of intelligence as measured by WISC-III is similar
across the cultures. Exploratory and confirmatory factor analyses tested the fourfactor solution (Verbal Comprehension, Processing Speed, Perceptual
Organization, Freedom of Distractibility) stressing the stability of the last factor.
According to the Guttman's model of intelligence the smallest space analysis
examined the fit of the data of the WISC-III to the Guttman and Levy threedimensional cylindrical structure, encompassing the level of abstract thinking
(rule inferring, rule applying, rule following, new learning tasks), mode of
representation (verbal, numerical, visual) and output mode (oral, manual, pencil
and paper).
Key words: WISC-III, intelligence, structural equivalence, cylindrical structure,
Guttman model
Ghubash, Mouza, PhDr.
Sociology Department at the College of Humanities and Social Sciences,
University of UAE, All – Ain, United Arabs Emirates
Director of Cultural Rewaq center of humanity studies, Dubai,
United Arabs Emirates
[email protected]
Sociálne prekážky pre uplatnenie žien v oblasti vzdelávania a zamestnanosti
Ženy stále predstavujú v procese rozvoja arabských krajín marginalizovanú
silu. Vo väčšine arabských spoločností nemajú rovnaké práva ako muži.
Sociologické analýzy, realizované v Spojených arabských emirátoch v ropných
oblastiach poukazujú na to, že ženy sú efektívnymi prispievateľmi k ich
rodinnému životu v realistickom a produktívnom partnerstve. Avšak súčasná
kultúra sa javí ako protichodná, pokiaľ ide o otázky spojené so zamestnanosťou
žien. Spoločnosť bráni ženám pri nástupe do zamestnania a umožňuje ho len v
rámci určitého rozsahu a iba v určitých profesiách. Je zjavné, že vo väčšine
arabských krajín nastal v oblasti vzdelávania žien značný pokrok a výrazne
vzrástlo percento vzdelaných mladých žien. Napriek tomu predstavuje neustále
práve negramotnosť najväčšiu prekážku v arabskom svete, pretože kým mužská
negramotnosť predstavuje 28 percent celkovej populácie, negramotnosť žien sa
blíži k 60 percentám. Príspevok bol prezentovaný na konferencii arabských žien,
6
Vyžiadané prednášky/ Keynote Lectures
vyzýva Ligu arabských národov zvážiť možnosť vytvorenia arabskej Rady pre
vyvážený ľudský rast, ktorá by mala byť podporovaná arabským národným
fondom pre rozvoj vidieckych oblastí vo všetkých arabských krajinách. Takýto
vývoj by mal brať do úvahy ľudské napredovanie pred vývojom odvetví s
nehnuteľnosťami a mal by mužov a ženy považovať za základné prvky
spoločnosti.
Kľúčové slová: život ženy, arabské krajiny, vzdelanie, zamestnanie
Social Obstacles for Women in Education and Job
Women continue to be a marginalized force in the development process of
the Arab countries. In most of the Arab societies, they do not enjoy the same
rights as men. In the UAE, a sociological analysis of women’s life in the pre-oil
area has described that they were effective contributors to their family lives in a
realistic and productive partnership. However, the present culture appears to be
very much contradictory to this when it comes to dealing with the women’s job
issues. The society prevents women from taking up jobs except within a limited
scope and only in certain professions. It’s for sure that there has been
considerable progress in most of the Arab countries in women’s education as the
proportion of educated young females has gone considerably up. However,
illiteracy continues to be the biggest obstacle in the Arab world because while
male illiteracy constitutes 28 per cent of the total population, female illiteracy
touches 60 per cent. The paper, presented in the Arab Women’s Conference,
calls upon the League of Arab Nations to consider the prospect of setting up the
Arab Council for Balanced Human Growth, which should be supported by the
Arab National Fund for developing rural areas in all Arab nations. Such a
development should take into consideration human growth before the
development of property sector and it should consider both men and women as
basic elements of the society.
Key words: womens life, Arab countries, education, job
Grác, Ján, Prof., PhDr., CSc.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská Univerzita, Trnava,
Slovak Republic
[email protected]
Zástoj kognície v etickom formovaní osobnosti
Referát vychádza z tézy, že k realizovaniu etiky na našich školách by sa
nemalo pristupovať len jednostranne, t.j. iba ako k výchovnému predmetu, ale
mal by sa zohľadňovať aj jeho vzdelávací obsah, ktorého kognitívna náročnosť
je nezanedbateľná. V referáte uvedené konštatovanie autor ilustruje viacerými
dokladmi o charakteristických problémoch v etickom myslení žiakov, ktoré mu
vyplynuli z jeho empirických výskumov. Východisko riešenia autor vidí
7
Vyžiadané prednášky/ Keynote Lectures
v takom vzdelávacom procese, ktorý by bol okrem iného zameraný aj na
správnosť kognitívneho riešenia aktuálnych etických dilemových príbehov.
Keďže etika je aj vzdelávací predmet, jeho úloha je tak ako ktoréhokoľvek
vzdelávacieho predmetu naučiť žiakov správne myslieť, v danom prípade
správne eticky myslieť.
Kľúčové slová: kognícia, etické formovanie, etické dilemy
Role of Cognition in Ethical Personality Formation
This paper is based on a presumption that ethics should not be taught at our
schools merely as a part of school curricula, but a due account should also be
taken of its educational aspect, of which cognitive demandingness constitutes an
important part. In support of the above-mentioned finding presented in the paper
the author provides several examples of typical problems in pupils´ ethical
thinking, which resulted from the author´s empirical research. In the author´s
opinion basis for the appropriate solution should be such educational process,
which would be inter alia focused also on the correctness of cognitive solutions
to topical ethical dilemma problems. Due to the fact that ethics is at the same
time the subject taught as a part of school curricula, its main aim and objective
(as it applies to any other subject taught at schools) is to teach pupils how to
think correctly, in the context of ethics - how to think ethically.
Key words: cognition, ethical development, ethical formation
Kováč, Damián, Prof., PhDr., DrSc.
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, Slovak Republic
[email protected]
Z môjho života – o experimentovaní
Psychológia pôvodne vznikla ako experimentálna moderná veda.
S rozvojom aplikácie nastal ústup experimentovania. V súčasnosti sa
experimentálna psychológia realizuje už len ako metóda. Vývoj psychológie na
Slovensku sledoval svetové trendy v skrátenom čase. Autor doteraz uskutočnil
viac ako 50 experimentálnych projektov. Z nich prezentuje ukážky z oblasti
vnímania, učenia sa, laterálnej preferencie, viacjazyčnosti.
Kľúčové slová: psychológia, experimentálna psychológia, psychologické
experimentovanie
From My Life – About Experiments
Psychology originally came into existence as an experimental modern
branch of science. However, in the course of the application practice we saw a
retreat of experiments. At present, experimental psychology is applied only as a
method. As far as the development of psychology in Slovakia is concerned, we
witnessed a reflection of world developments over a short period of time. The
8
Vyžiadané prednášky/ Keynote Lectures
author has implemented more than 50 experimental projects so far. He provides
examples in the field of perception, learning, lateral preference, multilingualism.
Key
words:
psychology,
experimental
psychology,
psychological
experimentation
Mansager, Erik, PhD.
Collège du Leman, Geneva, Switzerland
[email protected]
Sociálna spravodlivosť: Riešenie sociálneho vylúčenia prostredníctvom citu
spolupatričnosti a sociálnej zodpovednosti
Autor skúma vzťah medzi sociálnou spravodlivosťou a sociálnym
vylúčením, sociálnou dôležitosťou a sociálnou zodpovednosťou. Tým, že uznáva
sociálnu spravodlivosť ako súčasnú, multi-profesionálnu obavu je schopný
analyzovať interakcie medzi zistenými faktormi z dvoch perspektív. V prvom
rade sa na sociálnu spravodlivosť zameria, ako na akademické a praktické
znepokojenie, následne sa pokúsi preformulovať diskurz sociálnej
spravodlivosti. Prezentácia sa orientuje na sociálne vylúčenie, ktoré je aj
centrom diskusie a dovoláva sa podpory pri uzákonení citu spolupatričnosti a
sociálnej zodpovednosti.
Kľúčové slová: právo, psychológia, sociálne vylúčenie, cit spolupatričnosti
Social Justice: Addressing Social Exclusion by Means of Social Interest and
Social Responsibility
The autor will investigate the relationship of social justice to social
exclusion, social interest, and social responsibility. By acknowledging social
justice as a contemporary, multi-professional concern, he is able to explore the
interaction among the identified factors from two perspectives. First, he will
advance social justice as both an academic and practical concern; and then he
will attempt to reframe the social justice discourse. The presentation will focus
on social exclusion as the center of the discussion and will call for enacting
justice by promoting social interest and social resposibility.
Key words: justice, psychology, social exclusion, social interest
9
Vyžiadané prednášky/ Keynote Lectures
Ruisel, Imrich, Prof., PhDr., DrSc.
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, Slovak Republic
[email protected]
Kognitívna psychológia spracovania poznatkov: Matúšov efekt
V kontexte tohto oznámenia poznatky sumarizujú pamäťovo skladované
informácie dostupné jednotlivcovi, dospelému alebo dieťaťu. Analyzuje sa ich
pôsobenie vo vzťahu k inteligencii, učeniu, schémam, aktivácii, analogickému
spracovaniu, riešeniu problémov, čítaniu a kognitívnemu vývinu. Diskutuje sa
o výkonových dôsledkoch Matúšovho efektu.
Kľúčové slová: pamäťovo skladové informácie, inteligencia, riešenie problémov,
čítanie, kognitívny vývin
Cognitive Psychology of Information Processing: Mathew´s Effect
In the context of this paper, information means any information stored in
memory, which is available to an individual, be it either an adult or a child. The
author analyses how individual pieces of information work in the context of
human intelligence, learning, schemes, activation, analogous behaviour, problem
resolution, reading and cognitive development. Impact of the Mathew´s Effect
on performance is also under discussion.
Key words: information stored in memory, intelligence, problem solving,
reading, cognitive development
Smékal, Vladimír, Prof., PhDr., CSc.
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno,
Czech Republic
[email protected]
Je smysl života součástí motivace?
Smysl života ve struktuře osobnosti je možno považovat za jádro charakteru.
Smysl života je jako ústřední motív, jako systém hodnot či životní orientace,
jako definiční aspekt spirituální inteligence. Různa pojetí smyslu života: smysl
života jako fikce, jako prožitek životního cíle, jako součást noosféry. Smysl
života v některých současných psychoterapiích. Smysl života a volba povoláni.
Genéze smyslu života.
Kľučové slová: smysl života, hodnoty, spirituální inteligence
Is the Meaning in Life a Component of Motivation?
Meaning in life may be viewed as a centre of human nature (character).
Meaning in life is a central motive, system of values or life orientation, part of
definition of spiritual intelligence. Different conceptions of meaning in life:
10
Vyžiadané prednášky/ Keynote Lectures
Meaning in life as a useful fiction, as an experience of life goals, as a part of
noosphere. Meaning in life in some contemporary psychotherapies. Meaning in
life and the profession orientation. Evolution of meaning in life.
Key words: meaning in life, values, spiritual intelligence
Snel, Jan, PhD.
Department of Psychology, Faculty of Social and Behavioural Science,
University of Amsterdam, The Netherlands
[email protected]
Osobnosť a pocit šťastia
Šťastie je definované ako "trvalá, úplná a oprávnená spokojnosť so životom
ako celkom". Šťastie zahŕňa presvedčenie, že dostávam dôležité veci, ktoré
chcem, ako istý príjemný pocit, ktorý je spojený s touto vierou. Šťastie je tiež
vnímané ako pozitívna vnútorná skúsenosť, najväčšie dobro a podstatný
motivačný faktor pre ľudské správanie. Jednoduchý model šťastia hovorí, že
šťastie predstavuje rozsah, v akom jednotlivec posudzuje celkovú kvalitu svojho
života, ako celkovo priaznivé alebo pozitívne prevládanie kladných účinkov nad
negatívnymi vplyvmi. Podľa niektorých autorov predstavuje šťastie
multidimenzionálny konštrukt, ktorý sa skladá z emočných a kognitívnych
prvkov. Ako tri hlavné zložky šťastia boli identifikované často sa vyskytujúca
dobrá nálada, vysoká priemerná úroveň spokojnosti počas určitého časového
obdobia a relatívna absencia negatívnych pocitov ako sú depresie a úzkosti.
Súčasne sa vyskytli pokusy o hľadanie súvislostí medzi osobnosťou a šťastím.
Výskum šťastia realizovaný psychológmi a filozofmi sa zameriaval na
psychologické mechanizmy a osobnostné charakteristiky. Môže ísť o postoje,
perspektívy a presvedčenia, ktoré vedú k výzvam, aktivitám a individuálnemu
rastu a tým vytvárajú šťastie. Príklady psychologických mechanizmov sú:
sebaúcta, optimizmus a perspektívy budúcnosti.
Na druhej strane osobnostné charakteristiky sa týkajú vlastností a schopností
posudzovaných bez zohľadnenia funkcie alebo vnútorného fungovania, čo
naznačuje, že osobnostné charakteristiky majú priamu väzbu na šťastie. Jednou z
takýchto dimenzií osobnosti je extroverzia. Extroverzia bola skúmaná ako
prediktor, ale aj korelát šťastia. Napríklad jedna štúdia skúmala osobnosť a
demografické koreláty šťastia a duševné zdravie vo vzorke probandov
pochádzajúcich z troch krajín, vo vekovom rozmedzí 16 - 40. Výsledky ukázali,
že extroverzia predstavovala hlavný korelát šťastia, pričom zahŕňala 20% až
25% rozptylu v skóre šťastia. Ďalšia štúdia sa zamerala na vzťah medzi šťastím
a emočnou stabilitou v skupine obyvateľov a ich priateľov a známych, s vekom
v rozmedzí 18 až 85 rokov. Za emočne stabilných ľudí boli považovaní tí,
o ktorých sa predpokladalo, že budú pokojní a neochvejní a budú sa málo
sťažovať na vlastné obavy a znepokojenia. Emocionálna stabilita bola vo väčšej
11
Vyžiadané prednášky/ Keynote Lectures
miere spojená so šťastím ako extroverzia. Ďalším zistením vo vzorke mladých
dospelých bolo, že skóre šťastia koreluje s ochotou, svedomitosťou,
extroverziou, neurotizmom a otvorenosťou voči skúsenosti. Vo vzorke 12 až 14
ročných adolescentov boli skúmané osobnostné charakteristiky a „enabling
mechanisms“ (spúšťajúce predpoklady) vo vzťahu ku šťastiu. „Enabling
mechanisms“ - sebaúcta, časová perspektíva budúcnosti a optimizmus, sa
pozitívne spájali so šťastím, a vysvetľovali približne 50% celkového rozptylu.
Tri osobnostné charakteristiky ráznosť, sociálna opora a sklon k zmene sa
taktiež pozitívne spájali so šťastím, aj keď v menšej miere.
De Neve a Cooper (1998) realizovali rozsiahlu štúdiu, v rámci ktorej sa
prostredníctvom metaanalýzy snažili určiť koreláciu 137 osobnostných čŕt so
šťastím. Osobnostné črty, ktoré v najväčšej miere korelujú so šťastím, sú
dimenzie potlačenie – obrana, dôvera, emocionálna stabilita, locus of control,
túžba po kontrole, nezdolnosť, pozitívny efekt, sebadôvera a napätie.
Odlišný prístup sa zameriava na rozdiely medzi veľmi šťastnými, priemerne
šťastnými a veľmi nešťastnými ľuďmi. Vzhľadom na to, že neexistuje
jednoduchý kľúč, ktorý by automaticky vyvolával stav šťastia, zdá sa, že
k veľkému šťastiu je potrebných viacero nevyhnutných predpokladov, medzi
nimi špecifické osobnostné črty, ktoré musia byť pred jeho výskytom v súzvuku.
Hypotéza, že rozdiely v šťastí môžu byť pripísané genetickej výbave
neurotizmu, extroverzii, otvorenosti, ochoty a svedomitosti, bola overovaná na
pároch dvojčiat. Výsledky naznačujú, že šťastie má vzťah k osobnosti na
základe spoločných génov a že osobnosť môže vytvárať dôležité emočné
rezervy, ktoré môžu byť aktivované v čase krízy a v čase zotavovania. Budúci
výskum by sa mal zamerať na tie gény, ktoré ovplyvňujú osobnosť a snažiť sa
pochopiť, ako určité kombinácie týchto génov, v určitom prostredí, prispievajú
ku prežívaniu šťastia.
Kľúčové slová: pocit šťastia, osobnosť, enabling mechanisms
Personality and Happiness
Happiness is defined as “a lasting, complete, and justified satisfaction with
life as a whole”. Happiness includes the belief that one is getting the important
things one wants, as well as certain pleasant affects that normally go along with
this belief. Happiness is also seen as a positive inner experience, the highest
good, and the ultimate motivator for all human behaviours. A simple concept is
that happiness is the extent to which an individual judges the overall quality of
his or her life as a whole favourably or the positive balance of positive affect
over negative effect. To some authors happiness is a multidimensional construct
comprising both emotional and cognitive elements. Three main components of
happiness have been identified: frequent positive affect or joy, a high average
level of satisfaction over a period, and the relative absence of negative feelings
such as depression and anxiety.
Attempts have been made to link personality to happiness. Research of
12
Vyžiadané prednášky/ Keynote Lectures
psychologists and philosophers on happiness tends to focus on psychological
enabling mechanism and personality characteristics .The former may include:
attitudes, perspectives, and beliefs which lead to challenges, activities and
individual growth and by that contribute to happiness. Examples of
psychological enabling mechanisms are self-esteem, optimism, and future time
perspectives.
In contrast, personality characteristics refer to traits and abilities assessed
without regard to function or inner workings, suggesting that personality
characteristics have a direct link to happiness. One such personality dimension is
extroversion. Extraversion has been studied as a predictor of happiness, but also
as a correlate of happiness. For example, one study examined personality and
demographic correlates of happiness and mental health in a sample consisting of
people from three countries with ages ranging from 16 to 40. The results showed
extraversion to be a major correlate of happiness, accounting for between 20%
and 25% of the variance in happiness scores. Another study looked after the
association of happiness with emotional stability in a group of residents and their
friends and acquaintances, their age ranged between 18 to 85 years. Emotionally
stable people were defined as those who are expected to be calm and
imperturbable and to have few complaints about their personal worries and
anxieties. Emotional stability was more strongly associated with happiness than
extraversion. Another found in a sample of young adults that happiness scores
were correlated with agreeableness, conscientiousness, extraversion,
neuroticism, and openness to experience. In 12 to 14 year old adolescents
enabling mechanisms and personality characteristics were studied in relation to
happiness. The enabling mechanisms self-esteem, future time perspective, and
optimism were positively related to happiness, explain about 50% of the total
variance. Three personality characteristics vigour, social support, and inclination
to change were also positively related to happiness although to a lesser degree.
An extensive study was done by DeNeve and Cooper (1998) who conducted a
metaanalysed to determine the correlation of 137 personality traits with
happiness. Personality traits that were most correlated with happiness were
repressive-defensiveness, trust, emotional stability, locus of control, desire for
control, hardiness, positive effect, self-esteem, and tension.
A different approach is to focus on differences between very happy and average
and very unhappy people. Since no single key to high happiness could produce
this state automatically, high happiness appears to have a number of necessary
preconditions, among them specific personality traits, that must be in symphony
to before it occurs.
The hypothesis that differences in happiness might be accounted for by the
genetic architecture of neuroticism, extraversion, openness, agreeableness and
conscientiousness was confirmed in twin pairs. It suggests that happiness is
linked to personality by common genes and that personality may form an
important affectivee reserve which can be called upon in times of stress an
13
Vyžiadané prednášky/ Keynote Lectures
recovery. Future research could focus on those genes that that influence
personality and should try to understand how specific combinations of those
genes, possibly in a certain environment contribute to the experience of
happiness.
Key words: happiness, personality, enabling mechanisms
Stríženec, Michal, PhDr., DrSc.
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, Slovak Republic
[email protected]
Novšie prístupy ku kritickému mysleniu
I keď v našich podmienkach sa kritickému mysleniu venujú viacerí autori
(T. Hudeček, M. Sirota, H. Košťalová; v ČR L. Krátka zostavila bibliografický
súpis), považujeme za užitočné poukázať na novšie zahraničné prístupy. Týkajú
sa vymedzenia kritického myslenia (M. Scriven, W. Huitt, Delphi projekt),
porovnania kritického a nekritického myslenia (S. D. Shafersman) a testov
kritického myslenia (starší, ale najviac používaný Watson-Glaser; najnovšie ako
The California Critical Thinking Test, resp. Dispositions Inventory, ako aj
International Critical Thinking Test).
Kľúčové slová: vymedzenie kritického myslenia, novšie testy kritického
myslenia
Newer Approaches to Critical Thinking
There are several authors in Slovakia who study critical thinking (T.
Hudeček, M. Sirota, H. Košťalová; in the Czech Republic L. Krátka is the author
of a bibliographic compilation), nevertheless we deem it important to present
newer approaches from abroad. These include the definition of critical thinking
(M. Scriven, W. Huitt, Delphi project), comparison of critical and non-critical
thinking (S. D. Shafersman) and tests of critical thinking (older, but the most
frequently used Watson-Glaser; the newest as The California Critical Thinking
Test, or Dispositions Inventory as well as International Critical Thinking Test).
Key words: definition of critical thinking, newer tests of critical thinking
14
Vyžiadané prednášky/ Keynote Lectures
Svoboda, Mojmír, Prof., PhDr., CSc.
Psychologický ústav, Filozofické fakulty, Masarykova univerzita, Brno,
Czech Republic
[email protected]
Etika v psychologické diagnostice a psychoterapii
Cílem práce je identifikovat etické problémy vyskytující se v rámci
psychologického diagnostikování. Popisuje rozhodovací procesy při řešení
etických dilemat. Prezentuje první výsledky analýz individuálních rozhovorů a
skupinových diskusí s psychology z různých oblastí praxe. Zmiňují se otázky
kvality diagnostických metod, problematika etických profesních kodexů,
bezpečnost osobních dat klientů, komunikace s nimi i výchova psychologů z
hlediska etických principů. Studie přináší rovněž podobnou problematiku v
oblasti psychoterapie.
Kľúčové slová: etika, psychodiagnostika, psychoterapie
Ethics in Psychodiagnostics and Psychotherapy
The aim of our study was to identify ethical issues and problems specific to
various settings of the psychological assessment, and to explore the judgment
process in solving ethical dilemmas. Preliminary results of the analysis of
individual interviews and group discussions with psychologists working in a
variety of institutions and areas are presented. The quality of assessment
methods, application of ethical code, security of clients’ data, communication
with clients, and education of psychologists were among the most discussed
issues. This study presented also similar problems in the field of psychotherapy.
Key
words:
ethics,
psychological
diagnostics,
psychotherapy
15
Ústne prezentácie / Oral Presentations
Baranovská, Andrea, PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda,
Trnava, Slovak Republic
[email protected]
Psychoteritoriálne správanie z pohľadu teórie poľa K. Lewina
Teória psychoteritoriálneho správania je len vo svojich začiatkoch
formovania. Kompetenčné pole môžeme charakterizovať ako oblasť, ktorá má
zabezpečovať "bezpečný" priestor pre vyjadrenie svojich súdov, úsudkov bez
toho, aby bol jedinec ohrozený svojím okolím. Psychoteritoriálne pole je vo
svojej podstate dynamický priestor, ktorý sa zväčšuje a zmenšuje v závislosti od
subjektívneho posúdenia. Pri stretávaní sa dvoch kompetenčných polí dochádza
k vzájomným obmedzeniam týchto polí. Naším cieľom je nájsť vzájomné
podobnosti medzi teóriou poľa od K. Lewina a psychoteritoriálneho poľa.
Kľúčové slová: psychoteritoriálne správanie, kompetenčné pole, apercepčné
pole, teória poľa, K. Lewin
Psychoterritorial Behaviour and Kurt Lewin´s Field Theory
Theory of psychoterritorial behaviour is only in the beginning of the process
of its development. Field of competence may be defined as the area that is to
provide a “safe” platform for the expression of one´s views and opinions without
posing any risk to an individual by the environment. Psychoterritorial field is in
its essence a dynamic space, which expands and diminishes depending on
subjective assessment. These fields limit each other as a result of their
competence clashes. Our aim is to find similarities between the field theory as
defined by K. Lewin and psychoterritorial field.
Key words: psychoterritorial behaviour, field of competence, field of
aperception, field theory, K. Lewin
16
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
*Baumgartner, František, Doc., PhDr., CSc., Zacharová,
Zuzana, Mgr.
*Psychologický ústav AV ČR, Brno, Czech Republic
[email protected]
Emocionálna inteligencia ako schopnosť a jej vzťah k črtovej emocionálnej
inteligencii
V štúdiu emocionálnej inteligencie (EI) existujú dva smery, líšia sa podľa
toho,
či spájajú schopnosti a osobnostné črty alebo nie. Niektorí autori rozlišujú
EI ako dva konštrukty EI ako schopnosť a EI ako črtu. Vo výskume
realizovanom v súbore adolescentov (raná adolescencia) sme sledovali
emocionálnu inteligenciu oboma spôsobmi. Použili sme škály STEU (Situačná
skúška emocionálneho porozumenia) na zisťovanie EI ako schopnosti a TEIQASF (Dotazník črtovej emocionálnej inteligencie - krátka forma), ktorá meria EI
ako črtu. Výsledky potvrdzujú špecifickosť konštruktov.
Kľúčové slová: emocionálna inteligencia, schopnosti, osobnosť, raná
adolescencia
Emotional Intelligence as an Ability in Relation to the Trait Emotional
Intelligence
The field of emotional intelligence (EI) contains two lines, which differ
depending on whether they combine (or do not combine) cognitive abilities and
personality traits. According to this some authors view the EI as two separate
constructs – EI as an ability and EI as a trait. The research carried out with a
sample of adolescents (early adolescence) focused the attention on EI measured
by both ways. To detect emotional intelligence as an ability we used the scale
STEU (Situational Test of Emotional Understanding) and EI as a trait was
measured by TEIQ-ASF ASF (Trait EI Questionnaire). The results revealed the
distinctiveness of both constructs.
Key words: emotional intelligence, ability, personality, early adolescence
17
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
*Blatný,
Marek, Prof. PhDr., CSc., Kepák, Tomáš, MUDr.,
Jelínek, Martin, PhDr., PhD. Vlčková, Irena, Mgr., Pilát,
Milan , Mgr., Slezáčková, Alena, Mgr., Štěrba Jaroslav, Prof.
MUDr., PhD.
*Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Czech Republic
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno, Czech Republic
Oddělení dětské psychiatrie a klinické psychologie FN Brno, Czech Republic
[email protected]
Kvalita života dětí po léčbě onkologického onemocnění: handicapy
i benefity
Psychosociální a kognitivní problémy po prodělané léčbě dětské malignity
jsou jedněmi z nejčastějších následků protinádorové léčby. Projekt QOLOP
(Quality of Life Longitudinal Study of Pediatric Oncology Patients) je
prospektivní longitudinální studie, která si klade za cíl identifikovat oblasti v
nichž je snížena kvalita života dětí po léčbě nádorového onemocnění, a to jak v
objektivních ukazatelích (mobilita, funkce smyslových orgánů, sociální
začlenění), tak v subjektivní percepci spokojenosti (emoční prožitky, životní
spokojenost). V předkládané studii analyzujeme data od 91 bývalých
onkologických pacientů ve věku 9 – 18 let (44 chlapců a 47 dívek), která jsme
porovnali s kontrolní skupinou dětí z brněnských základních škol. Zaměřili jsme
se na tyto oblasti života: zapojení do běžných denních aktivit, vztahy s rodiči
(škála Parent – Child Interactions z dotazníku SAHA), depresivitu (CDI) a na
fyzické, psychologické (emocionální), kognitivní a sociální fungování a
celkovou životní spokojenost (The Minneapolis-Manchester Quality of Life
Instrument). Výpočty jsme provedli zvlášť pro skupinu mladších dětí (9-12 let) a
starších dětí, resp. adolescentů (13-18 let). Hlavním výstupem studie je zjištění,
že kvalita života dětí po onkologické léčbě není výrazně snížena ve srovnání se
zdravými dětmi, v některých oblastech je dokonce vyšší. Děti po onkologické
léčbě uváděly menší míru zapojení do běžných denních aktivit (obě věkové
skupiny) a horší fyzické fungování (mladší), měly však lepší vztahy s rodiči (obě
věkové skupiny), vyšší míru emoční pohody vyjádřenou nižší mírou depresivity
(starší), lepší kognitivní fungování (starší) a celkovou životní spokojenost
(starší).
Kľúčové slová: kvalita života, detská malignita, longitudinálni studie,
subjektivní spokojenost
Quality of life of children after cancer treatment: handicaps and benefits
Psychosocial and cognitive difficulties after undergone treatment of children
with the history of malignancies are among the most common consequences of
anticancer treatment. Project QOLOP (Quality of Life Longitudinal Study of
Pediatric Oncology Patients) is a prospective longitudinal study that aims to
18
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
identify areas where there is a reduced quality of life of children after cancer
treatment, both in the objective indicators (mobility, the function of sensory
organs, social inclusion) and the subjective perception of satisfaction (emotional
experiences, life satisfaction). In the present study, we analyze data from 91
former cancer patients aged 9 to 18 years (44 boys and 47 girls), which we
compared with a control group of children from elementary schools in Brno.
(Parent - Child Interactions Scale from the SAHA questionnaire), depressivity
(CDI) and the physical, psychological (emotional), cognitive and social
functioning and the overall life satisfaction (The Minneapolis-Manchester
Quality of Life Instrument). The calculation was computed for the group of the
younger (9-12 let) and for the older children / teenagers (13-18 years). The main
outcome is the finding that the quality of life in children population after
oncological treatment is not significantly reduced compared with healthy
children, actually in some areas is even higher. Children after oncological
treatment present lower rate of participation in the common daily activities (both
age groups) and worse physical functioning (younger), they also had better
relationships with parents (both age groups), greater emotional well-being as
expressed by a lower level of depressivity (older), better cognitive functioning
(older) and the overall life satisfaction (older).
Key words quality of life, infant malignancy, longitudinal study, subjective
satisfaction
Bratská, Mária, Doc., PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského,
Bratislava, Slovak Republic
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, Slovak Republic
[email protected]
Zvládanie psychických záťažových situácií: cesta k múdrosti?
Autorka v príspevku prezentuje výskumné výsledky a skúsenosti, ktoré
získala počas 18-ročnej aplikácie programu sociálno-psychologického výcviku.
Konštruktívne riešenie a zvládanie situácií psychickej záťaže (ďalej SPV
KRZZS) v rôznych skupinách vysokoškolákov Univerzity Komenského v
Bratislave.
Sociálna kompetencia osobnosti, ako súčasť múdrosti človeka sa prejavuje v
zvládaní záťažových situácií v živote. Túto kompetenciu možno zdokonaľovať v
rámci celoživotného procesu socializácie, napr. aj prostredníctvom programu
SPV KRZZS. Je to praktická príprava na život a spôsob, ako smerovať k
múdrosti.
Kľúčové slová: psychické záťažové situácie, zvládanie, múdrosť, program
Konštruktívne riešenie a zvládanie záťažových situácií, zdravie, rozvoj
osobnosti
19
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
Coping Mental Load Situations: Is This the Path to Wisdom?
The paper deals with research results and experience, which were obtained
by the author during the 18-year application of the Constructive Solving and
Coping with Load Situations Program (CSCLS) in various groups of Comenius
University students. The social competence of a personality as a part of an
individual´s wisdom manifests itself in coping with mental load situations in
one´s life. This competence may be improved within the life-long process of
socialization, e.g. by means of the CSCLS Program. It is a practical preparation
for life and the way how to proceed.
Key words: mental load situations, coping, wisdom, Constructive Solving and
Coping with Load Situations Program, health, personality development
Brezina, Igor, Doc., PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Výkony v dvojitých kontrolovaných úlohách a ich psychofyziologické
koreláty
Štúdia
je
orientovaná
na
distribúciu
pozornosti
a zmeny
v psychofyziologických
premenných.
V štúdii
porovnávame
zmeny
simultánnych výkonov dvojitých kontrolovaných úloh v porovnaní s výkonmi
v individuálnych kontrolovaných úlohách rovnakého zamerania. Prvá
kontrolovaná úloha je zameraná na voľnú reprodukciu verbálneho materiálu.
Druhá úloha je zameraná na sčítavanie. V tretej úlohe simultánneho výkonu
dvojitých kontrolovaných úloh participanti riešia úlohu zameranú na sčítavanie a
súčasne je im prezentovaný verbálny materiál. Úloha je riešená ako súčasť
vedecko-technického projektu v spolupráci s STU.
Kľúčové slová: distribúcia pozornosti, arousal, automatickosť, dvojitá úloha,
simultánny výkon úloh
Performance in Double Controlled Tasks and Their Psycho-Physiological
Corellates
Presented study focuses on psycho-physiological corellates of the
distribution of attention. We compare changes in the simultaneous performance
of simultaneous double controlled tasks with the performance of individual
controlled tasks of the same kind. The first controlled task is focused on the
reproduction of verbal material. The second task focuses on computing, and in
the third task participants are instructed to solve a computing problem and
simultaneously verbal material is presented to them. The assignment is a part of
the scientific project implemented in collaboration with the Slovak Technical
University.
20
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
Key words: divided attention, arousal, automaticity, dual task, simultaneous
performances of tasks
Vladimíra, PaedDr., PhD., Belovičová, Zuzana,
Mikušková, Eva, Štulrajter, Martin
*Čavojová,
*Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, Slovak Republic
[email protected]
Výber a overenie metód na meranie teórie mysle u detí školského veku:
pilotná štúdia
Väčšina výskumov týkajúcich sa teórie mysle skúma vývin ToM u detí
predškolského veku alebo u subjektov s predpokladanou poruchou ToM. Preto
cieľom tejto pilotnej štúdie je prezentovať vybrané metódy používané na
meranie teórie mysle a empatie a overiť ich vhodnosť použitia u nás na malej
vzorke detí staršieho školského veku. Overovanými metódami budú: BES,
Awkward Moments Test, Strange Stories a IMT. Metódy vybrané na základe
predbežných výsledkov budú slúžiť ako východisko pre riešenie projektu VEGA
1/0541/09 "Interakčné stratégie detí v kontexte empatie a kognícií z hľadiska
teórie mysle".
Kľúčové slová: teória mysle (ToM), empatia, prosociálne správanie, metódy
Choice and Verification of Methods for Measuring Theory of Mind in
School Children: A Pilot Study
A majority of studies concerning the theory of mind examines ToM
development in young children or subjects with hypothesised ToM disorder.
Therefore, the aim of this pilot study is to present some of adapted methods used
for measuring ToM and empathy, and to verify their suitability in a small sample
of school aged children. Among these methods there are: BES, Awkward
Moments Test, Strange Stories and IMT. Methods chosen on the basis of these
preliminary results will be later used as main study methods in the project
VEGA 1/0541/09 „Interactional Strategies of Children in Context of Empathy
and Cognitions from the Perspective of ToM”.
Key words: theory of mind (ToM), empathy, prosocial behaviour, methods
21
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
*Čechová, Daniela, PhDr., PhD., Kupková, Ľubica, Bc.
*Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského,
Bratislava, Slovak Republic
[email protected]
Rodičovská škála – výchova malých detí
Rodičovská škála je originálnou slovenskou metodikou, ktorú autorky
vyvíjajú na základe výchovných princípov adlerovskej psychológie. Prvá verzia
pozostávajúca z 30 výrokov sa overovala na súbore 118 rodičov malých detí.
Faktorová analýza určila 6 faktorov: Nadmerné zameranie na dieťa, Impulzívna
výchova, Organizácia času, Dôslednosť a neústupnosť rodičov, Dôvera k
dieťaťu a sebadôvera rodiča a Ovládanie rodiča dieťaťom, pričom hodnota
Cronbachovej alfy = 0,700. Autorky následne revidovali prvú verziu škály a
vypracovali druhú verziu, ktorá sa bude ďalej overovať.
Kľúčové slová: rodičovstvo, adlerovské princípy výchovy, rodičia, malé deti
Parenting Scale - Parenting Little Children
Parenting Scale is the original Slovak method which has been developed by
the authors on the basis of education principles of Adlerian psychology. The first
version consisting of 30 statements was verified on the sample of 118 parents of
little children. By the means of factor analysis 6 factors were determined:
Excessive focusing on child, Impulsive education, Time organisation,
Consistence and firmness of parents, Confidence in child and parents´ selfconfidence and Child´s control over parents. Cronbach alfa = 0,700. The authors
have consequently revised the first version, and elaborated the second version to
be further verified.
Key words: parenting, adlerian education principles, parents, little children
Dočkal, Vladimír, Doc., PhDr., CSc.
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Interkultúrna psychológia schopností
Príspevok poukazuje na spoločné témy modernej interkultúrnej psychológie
a klasickej psychológie schopností. Na konkrétnych príkladoch dokumentuje, že
kognitívnemu vývinu nemožno porozumieť bez zohľadnenia kultúrnych vplyvov
a že ho nemožno sledovať mimo kultúrneho kontextu.
Kľúčové slová: schopnosti, interkultúrna psychológia, kultúrny kontext
22
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
Intercultural Psychology of Abilities
The article deals with common topics of modern intercultural psychology
and classical psychology of abilities. It gives examples that understanding of the
cognitive development is impossible without taking a due account of cultural
influences, and that the development cannot be researched outside of the cultural
context.
Key words: abilities, intercultural psychology, cultural context
*Dostál, Daniel, Mgr., Malůš, Marek, Mgr., Kupka, Martin,
Mgr., PhD.
*Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc,
Czech Republic
[email protected]
Orientační normy dotazníků SOC 29 a PVS 50
Článek pojednává o statistických parametrech dotazníků SOC – 29 a PVS –
50. Výsledky studie se týkají orientačních norem, které byly vytvořeny na
vzorku 718 respondentů. Jedná se o 333 mužů a 385 žen. Dosažené výsledky
můžeme považovat prozatím pouze za orientační. Důvodem je nevyváženost
věkového zastoupení. Nejvíce respondentů se nachází v pásmu 21 až 40 let.
Podstatné výsledky jsou tyto: potvrzení vnitřní konzistence obou metod, redukce
nadbytečných položek v obou metodách, vytvoření orientačních norem pro
českou populaci.
Kľúčové slová: smysl pro soudržnost, srozumitelnost, smysluplnost,
zvládnutelnost, nezdolnost, kontrola, oddanost, výzva, dotazník, normy,
standardizace
Orientate Standards of the Questionnaires SOC 29 and PVS 50
The article deals with the statistical parameters of questionnaires SOC – 29
and PVS – 50. Results of the study concern orientate standards which were set
on the sample of 718 respondents, of which 385 women and 333 men. As for
non-representative age groups the results are orientate for the time being. Most
respondents were aged between 21 and 40. The most important results are
following: confirmation of inner consistence of both methods, reduction of
redundant items in both methods and creation of orientate standards for the
Czech population.
Key words: sense of coherence, comprehensibility, meaningfulness,
manageability, hardiness, control, commitment, challenge, questionnaire,
specification, standardization
23
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
*Dovaly, Ana, Carolina, Simedru, Mihaela, Ioana
*Školské stredisko Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku, Romania
[email protected]
Emocionálna inteligencia a kognitívne mapy – významné faktory v rozvoji
osobnosti
Emócie zohrávajú dôležitú úlohu v našom každodennom živote a zvýrazňujú
rozdiely medzi ľuďmi a skupinami. V tomto kontexte emocionálna inteligencia a
kognitívne mapy ako významné psychologické faktory rozvoja osobnosti
ovplyvňujú cestu života každého jedinca. Táto práca chce byť súhrnom
vedeckých názorov o úlohe a význame emocionálnej inteligencie a kognitívnych
máp v rozvoji osobnosti, ktoré pozývajú na rozhovor iné alternatívne pohľady na
postavenie prezentovaných psychologických faktorov.
Kľúčové slová: emócie, emocionálna inteligencia, kognícia, kognitívna mapa,
osobnosť
Emotional Intelligence and Cognitive Maps - Important Factors in
Personality Development
Emotions play a central role in our day by day life, they often underline
differences among people and groups. In this context, emotional intelligence and
cognitive maps as significant psychological factors of personality development
influence each person´s way of life. This paper aims to provide a summary of
opinions on the role and importance of emotional intelligence and cognitive
maps in personality development, which encourage discussion about alternative
views of the status of psychological factors.
Key words: emotions, emotional intelligence, cognition, cognitive map,
personality
Farkašová, Eva, PhDr., CSc.
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Cudzí jazyk a najmladší žiaci
Cudzie jazyky (CJ) od 1. ročníka boli zakomponované do vzdelávacích
plánov na mnohých základných školách. Boli vytvorené a adaptované viaceré
vyučovacie postupy a metódy, ktoré rešpektujú osobitosti daného veku. Pri
sledovaní efektu jednej z metód získavame podrobnejšie údaje o žiakoch v
experimentálnych triedach. Testovanie detí v prvej fáze učenia sa CJ
sprostredkovalo obraz o niektorých kognitívnych i osobnostných korelátoch
24
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
žiakov. V príspevku sa zameriavame na analýzu týchto údajov v konfrontácii s
prejavmi žiakov na vyučovaní a poznatkami učiteľov.
Kľúčové slová: cudzí jazyk, učenie sa v školských podmienkach, niektoré
kognitívne a osobnostné faktory
Foreign Languages and Young Learners
Teaching of foreign languages from the 1st grade has become an integral part
of curricula at many primary schools. Several teaching methods respecting
specifics of particular age have been developed and adapted. As a result of
reviewing impact of one of the applied methods we gather more detailed
information on pupils in experimental classes. Testing children at the initial
phase of foreign languages learning gave an insight into some cognitive and
personal factors of pupils. In our paper we analyse these data, and confront them
with pupils´ educational activities and teachers´ findings and experience.
Key words: foreign language, learning at schools, some cognitive and personal
factors
Gajdošová, Eva, Doc., PhDr., CSc.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Rozvoj multikultúrnej tolerancie žiakov s poruchami správania
Program multikultúrnej tolerancie aplikovaný u pubescentov prednostne
zameraný na žiakov s poruchami správania reprezentuje efektívny program
primárnej prevencie. Umožňuje rozvíjať u žiakov adekvátne sociálne a
emocionálne zručnosti a postoje v oblasti multikultúrnych odlišností a
facilitovať pozitívne interpersonálne interakcie s ľuďmi iných národov,
národností, etník a kultúr. Implementácia programu v školách je vysoko
efektívna nielen v rámci predmetov výchov (etická, občianska, výtvarná
výchova), ale aj v rámci iných predmetov (napr. dejepisu, zemepisu,
prírodopisu).
Kľúčové slová: tolerancia, multikulturalita, poruchy správania, školský program
Multicultural Tolerance Development of Pupils with Behaviour Disorders
The programme of multicultural tolerance applied at schools with respect to
teenagers, focused on pupils with behaviour problems represents an effective
programme of primary prevention. It helps to develop adequate social and
emotional competence and proper attitudes of pupils to multicultural diversities,
and to facilitate positive interpersonal interactions with people of other nations,
nationalities, ethnicities and cultures. The implementation of the programme at
25
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
schools is recommended not only within arts and humanities (ethics, civics, art),
but also in other subjects (history, geography, biology).
Key words: tolerance, multiculturalism, behaviour disorders, curriculum
Halama, Peter, Doc., Mgr., PhD.
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, Slovak Republic
[email protected]
Typické profily piatich osobnostných faktorov u slovenských
adolescentov a mladých dospelých
Príspevok sa zaoberá typickými profilmi osobnostných vlastností tak, ako sú
definované v teórii piatich veľkých faktorov. Výskum bol realizovaný na súbore
763 študentov stredných a vysokých škôl v Bratislavskom a Trnavskom kraji s
priemerným vekom 19,5 roka, ktorí vyplnili Päťfaktorový osobnostný dotazník
NEO-FFI (Ruisel, Halama, 2007). Na identifikáciu typických profilov bola
použitá metóda dvojkrokovej klusterovej analýzy. Jednotlivé identifikované
profily sú popísané vo vzťahu k predchádzajúcim zahraničným výskumom
typických osobnostných štruktúr. Na základe vzťahu profilov s premennými
týkajúcimi sa kvality života (spokojnosť, zmysluplnosť života) je poukázané na
výhody typologického prístupu oproti korelačnému pri predikcii signifikantných
premenných prostredníctvom osobnostných čŕt.
Kľúčové slová: päť veľkých faktorov osobnosti, typologický prístup
Typical Profiles of Five Personality Factors of Slovak Adolescents
and Young Adults
The paper deals with typical profiles of personality traits as defined in the
Big Five Factor Model. The research was done with 763 high school and
university students in Bratislava and Trnava regions (average age 19.5 years).
Participants filled out the NEO-FFI questionnaire (Slovak standardization by
Ruisel, Halama, 2007).
Two-step cluster analysis was used to identify typical profiles of personality
traits. Individual identified profiles are described with regard to previous
research of typical personality structures done abroad. The author points to
benefits of typological approach compared to correlational approach, when using
personality traits as a predictor of significant variables. These benefits are
supported by how these profiles relate to variables of quality of life (satisfaction,
meaningfulness in life).
Key words: big five personality factors, typological approach
26
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
*Heretik, Anton, Mgr., PhD., Paštrnák, Martin, Mgr.
*Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Svedecká výpoveď: vplyv arousalu na presnosť spomienky a jej
ovplyvniteľnosť post-event zavádzaním
Cieľom výskumu bolo zistiť, či má vysoký arousal nasledujúci
bezprostredne po neutrálnej udalosti vplyv na presnosť zapamätania si udalosti a
ovplyvniteľnosť spomienok na túto udalosť prostredníctvom post-event
zavádzania. V experimente probanti (N=62) videli neutrálny videozáznam s
nenápadnou kritickou udalosťou, na konci ktorého experimentálna skupina
zažila šok vložený do jej verzie. Následne obe skupiny podstúpili post-event
zavádzanie otázkami, ktorého účinok sa overil na tretej referenčnej skupine.
Výsledky potvrdili účinok misinformation efektu pre centrálne aj periférne
detaily. Arousal znížil celkovú presnosť zapamätania si udalosti a kritickej
udalosti a zvýšil vulnerabilitu pamäti voči zavádzaniu. Výskum má
forenznopsychologický kontext a výsledky sú hodnotené v diskusii.
Kľúčové slová: pamäť očitého svedka, misinformation efekt, rekonštruktívna
pamäť, skreslenie pamäti, falošné spomienky, arousal
Eyewitness Testimony: Effect of Arousal on Memory Accuracy and
Vulnerability to Post-event Misinformation
Research examined whether a high arousal following immediately after a
neutral event affects memory accuracy for that event and suggestibility for postevent misinformation. 62 participants were recruited. In our experiment after
viewing a dull video with a furtive critical event half of the participants
immediately experienced an unexpected shock inserted into their version. Both
groups were then misled by post-event misinformation questionnaire, whose
efficacy was confirmed by a third referential group. Results confirmed the
misinformation effect for central and peripheral details. Arousal impaired overall
memory accuracy and critical event memory, and increased memory
suggestibility to misinformation. Research indicates forensic application and
results are being discussed.
Key words: eyewitness memory, misinformation effect, reconstructive memory,
memory distortion, false memory, arousal
27
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
*Heretik, Anton, Mgr., PhD., Heretik, Anton, Prof., PhDr.,
PhD., Novotný, Vladimír, Prof., MUDr., CSc., Pečeňák, Ján,
MUDr., PhD., Ritomský, Alojz, Doc., PhDr., PhD.
*Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Úzkostlivosť vo vzťahu k životnej spokojnosti. Analýza vzťahu na podklade
dát zo štúdie EPIA
V prezentovanej štúdii analyzujeme vzťahy medzi úzkostlivosťou ako
osobnostnou črtou a spokojnosťou so životom v troch oblastiach - rodinnej,
pracovnej a spoločenskej.
Na analýzu vzťahov sme využili dáta z epidemiologickej štúdie vybraných
úzkostných porúch na dospelej slovenskej populácii EPIA (Novotný a spol.,
2006), N=1251. Použili sme STAI X-2 a škály životnej spokojnosti. Zistili sme
negatívne korelácie medzi mierou úzkostlivosti a životnou spokojnosťou.
Výsledky v podstate potvrdzujú očakávania. Diskutujeme aj niektoré položky
STAI X-2 vo vzťahu k životnej spokojnosti.
Kľúčové slová: úzkostlivosť, spokojnosť, pohoda, well-being
Trait-Anxiety in Relation to Life Satisfaction. Analysis of the Relation
Based on EPIA Study Data
We analyse relations between trait-anxiety and life satisfaction in three areas
(family, work and society) based on data from the epidemiologic study of
selected anxiety disorders in the Slovak adult population EPIA (N=1251,
Novotný a spol., 2006). Trait anxiety was measured using STAI-X2 and life
satisfaction was measured by three scales. We found negative correlations
between trait anxiety and life satisfaction. Results confirm expectations. We also
discuss some STAI-X2 items with regard to life satisfaction.
Key words: trait anxiety, life satisfaction, well-being
Hochelová, Mirina, PhDr.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Identifikácia zdrojov zvládania v procese adaptácie dieťaťa na školu
Zaškolenie a následný proces adaptácie dieťaťa na školu predstavuje
významnú vývinovú úlohu. Zdroje zvládania analyzujeme v závislosti na
špecifických druhoch psychickej a fyzickej záťaže spojenej so zaškolením a
školskou dochádzkou. Zameriavame sa najmä na porovnanie odlišností v
28
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
spôsobe života predškolského dieťaťa a školáka. K najdôležitejším výsledkom
patrí identifikácia modifikátorov jeho zmeny v 1. roku školskej dochádzky.
Kľúčové slová: adaptácia, zaškolenie, zdroje zvládania, spôsob života,
modifikátory zmeny
Identification of Coping Sources in the Process of Children´s Adaptation to
School
Teaching-in and subsequent process of child adaptation to school represents
an important development task. We analyse coping sources depending on
specific types of mental and psychical load related to children´s adaptation to
school and school attendance. We mainly focus on the comparison of differences
between the way of life of pre-school and school children. One of the most
important achievements is the identification of modificators of children´s
changes during their first year of school attendance.
Key words: adaptation, teaching-in, coping sources, way of life, modificators of
change
*Holdoš, Juraj, Mgr., PhD., Považan, Juraj, Mgr., Ing.,
PhD.
*Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok,
Slovak Republic
[email protected]
Sonda do používania internetu vysokoškolskými študentmi humanitných
smerov
V našom výskume sme sa zamerali na patologické používanie internetu
vysokoškolákmi smerujúce k internetovej závislosti.
Na zistenie patologických tendencií pri používaní internetu sme použili R. A.
Davis, G. L. Flett, A. Besser (2002) Online Cognition Scale a na skúmanie
internetovej závislosti sme použili K. Youngovej (1996) Internet Addiction Test.
Výskumu sa zúčastnilo 120 vysokoškolákov. Zistili sme, že aj keď v teste
patologického používania internetu niektorí vysokoškoláci vykazujú zvýšené
ukazovatele, nikto z našej výskumnej skupiny nespĺňa kritériá pre signifikantnú
závislosť.
Kľúčové slová: patologické používanie internetu, vysokoškolskí študenti,
závislosť
Study of the Internet Use by University Students of Humanities
In our research we focused on the pathological use of the internet by
university students and on their internet addiction. The Online Cognition Scale
(2002) and Internet Addition Test (1996) were applied to 120 individuals
29
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
(university students) during the research. We compared our results with sociodemographic information. We found that some students use the internet
pathologically, but they are not addicted yet.
Key words: pathological internet use, university students, addiction
Jakubek, Martin, PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Vybrané psychometrické vlastnosti a obsahová validita dotazníka NEO-FFI
(slovenská verzia) pri výbere zamestnancov
Príspevok popisuje dve roviny skúseností s dotazníkom NEO-FFI pri výbere
zamestnancov: 1. jeho psychometrické parametre v tejto špecifickej situácii a ich
odlišnosť voči tým, ktoré uvádzajú normy, 2. jeho korelačné vzťahy k iným
dotazníkovým metódam bežne v tomto kontexte využívaným na Slovensku:
FIRO-B, ICL, Spido, ako aj k niektorým subtestom testu inteligencie IST-70.
Na základe prezentovaných zistení je vyslovených niekoľko odporúčaní pre prax
využívania NEO-FFI pri výbere zamestnancov.
Kľúčové slová: osobnosť, Big Five, obsahová validita, NEO, výber
zamestnancov, neurotizmus, extraverzia, otvorenosť, prívetivosť, svedomitosť,
inteligencia
Selected Psychometric Criteria and Content Validity of NEO-FFI (Slovak
Version) in Personnel Recruitment
The paper deals with two levels of experience with the use of NEO-FFI
questionnaire (Slovak version) in the course of the personnel recruitment: 1. Its
psychometric parameters in this specific situation and with regard to their
differences when compared to norms 2. Its correlations with other questionnaire
methods which are regularly used in the context of personnel recruitment in
Slovakia: FIRO-B, ICL, Spido as well as with regard to some subtests of
intelligence tests IST-70. Findings are summarized and some recommendations
offered for the use of NEO-FFI in specific situations of personnel recruitment
Key words: personality, Big Five, content validity, NEO, personnel recruitment,
neuroticism, extraversion, openness to Experience, agreeableness,
conscientiousness, intelligence
30
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
Konrádová, Ľuba, PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Kognitívne sklony a heuristiky vo vzťahu k osobnostným dimenziám
Príspevok si kladie za cieľ pokúsiť sa preskúmať vzťahy medzi niektorými
osobnostnými dimenziami a tendenciou podliehať, resp. odolávať pôsobeniu
kognitívnych sklonov a heuristík v experimentálnej situácii rozhodovania sa. V
odbornej literatúre sa konštatuje všeobecná tendencia ľudí podliehať pôsobeniu
kognitívnych sklonov. Pokúsime sa zistiť, či isté osobnostné dimenzie zvyšujú,
resp. znižujú rezistenciu voči pôsobeniu konkrétnych kognitívnych sklonov.
Opakovane sa potvrdzuje diferencované spracúvanie informácií poskytovaných
v kontexte ziskov a strát (v súlade s prospektívnou teóriou, resp. pôsobením
efektu rámca).
Kľúčové slová: rozhodovanie, kognitívne sklony, heuristiky, osobnostné
premenné
Cognitive Biases and Heuristics in Relation to Personality Dimensions
The paper aims to explore relations between some personality dimensions
and tendencies to succumb to or resist cognitive biases and heuristics in
experimental decision-making situations. Scientific literature has come to a
conclusion that people in general tend to succumb to cognitive biases. We aim to
find out whether certain personality dimensions increase or reduce resistance
against the influence of particular cognitive biases. Differentiated processing of
information provided in the context of benefits and losses (in accordance with
the prospective theory or with the framework effect) is again confirmed.
Key words: decision-making, cognitive biases, heuristics, decision making,
personality variables
Kopasová, Dorota, PhDr., CSc.
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Rozvíjanie osobnosti detí s diagnózou diabetes v kontexte kognícií,
emocionality a motivácií
Ide o tri kazuistiky detí s diagnózou diabetes, ktoré longitudinálne sledujem
(6 ročný chlapec, 10 ročné dievča a13 ročný chlapec ). Všetci traja s vysoko
nadpriemernou úrovňou intelektu, avšak v dôsledku ich diagnózy sú často
hospitalizovaní. Jeden z nich nedosahuje úroveň školskej úspešnosti, akú mal
31
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
predtým a nevie sa s tým vyrovnať. Druhý je ochotný z hľadiska svojej viery v
Boha obetovať sa za všetkých ľudí sveta a dievčatko dychtivo siaha po všetkých
možných aktivitách, aby ich stihla, pokiaľ vládze. Ide o kontext choroby s
kogníciou, emocionalitou a motiváciou.
Kľúčové slová: dieťa, diabetes, intelekt, emocionalita, osobnosť
Personality Development of Children with Diabetes in the Context of
Cognitions, Emotionality and Motivation
The author has been dealing with three children suffering from diabetes (two
boys aged 6 and 13 years and one girl aged 10 years), all three of them with the
intellect high above the average. They are gifted, but due to their disease they
often have to go to a hospital. One boy is not as successful at school as he used
to be, and he does not know how to handle this situation. The other boy is very
religious, and he is ready to sacrifice himself to save all people all over the
world. And the girl wants to get engaged in any possible activity in order to try
everything while she is able to do so. This is a context of a disease combined
with cognitions, emotionality and motivation.
Key words: child, diabetes, intellect, emotionality, personality
*Kovačovský,
Pavel, RNDr., PhD., Ujházy, Eduard, Doc.,
RNDr., PhD., Dubovický, Michal, RNDr., PhD., Mach,
Mojmír, RNDr., PhD.
*Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Využitie animálnych behaviorálnych modelov pri hodnotení anxiolytických
vlastností pyridoindolových derivátov
Účinky anxiolytík a antidepresív je možné exaktne hodnotiť prostredníctvom
podrobnej etologickej analýzy prirodzených prvkov správania animálnych
laboratórnych modelov (Kovačovský et al., 2005, 2007). V ostatnom období sa
ukazuje, že deriváty pyridoindolov by mohli byť aj náhradou benzodiazepínov v
liečbe a prevencii úzkostných stavov. Výskum anxiolytických a
antidepresívnych vlastností týchto derivátov by mohol prispieť k rozšíreniu
poznatkov o využití pyridoindolových derivátov v psychofarmakológii, a tak
pomôcť v liečbe a prevencii úzkostných a depresívnych stavov.
Kľúčové slová: etologická analýza, správanie, pyridoindoly, úzkosť, depresia
32
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
Use of Animal Models in Behavioral Analysis of Anxiolytic Properties of
Pyridoindole Derivatives
The effects of anxiolytic and antidepressive drugs can be evaluated using
detailed ethological analysis of natural components of behaviour in laboratory
animal models (Kovačovský et al., 2005; 2007). Recently it has been even more
evident that pyridoindole derivatives may replace benzodiazepines in the
treatment of general anxiety disorders. Preliminary data indicated their
anxiolytic and antidepressive potential. These derivatives are chemically
unrelated to benzodiazepines with remarkable antioxidant properties and they
might be useful in the treatment of anxiety disorders and depression, the
enormous burden for our society.
Key words: ethological analysis, behaviour, pyridoindoles, anxiety, depression
*Kupka, Martin, Mgr., PhD., Dostál, Daniel, Mgr., Malůš,
Marek, Mgr.
*Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc,
Czech Republic
[email protected]
Sociální opora a spiritualita - souvislosti s individuální odolností
Štúdia pojednává o možných souvislostech mezi sociální oporou,
spiritualitou a individuální odolností. Výsledky studie byly vytvořeny na vzorku
718 respondentů. Jedná se o 333 mužů a 385 žen. Respondenti spadají do
věkového rozpětí 16 – 78 let (průměr 31 let). Celkem 53 respondentů uvedlo
jako nejvyšší vzdělání ZŠ nebo výuční list, 405 respondentů SŠ (gymnázium,
SOŠ) a 245 respondentů VŠ.
Kľúčové slová: smysl pro soudržnost, srozumitelnost, smysluplnost,
zvládnutelnost, nezdolnost, kontrola, oddanost, výzva, sociální opora, spiritualita
Social Support and Spirituality - Connections with Individual Hardiness
The article deals with possible links between social support, spirituality and
individual hardiness. The study involved 718 respondents (including 385 women
and 333 men) aged 16 – 78 years (average of 31 years). When it comes to their
qualification, 53 respondents reported to have completed only primary schools
(or apprentice high schools), 405 respondents reported to have graduated from
high schools (be it either comprehensive high schools or vocational high
schools) and 245 respondents reported to have university degrees.
Key words: sense of coherence, comprehensibility, meaningfulness,
manageability, hardiness, control, commitment, challenge, social support,
spirituality
33
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
Kusá, Daniela, PhDr. , CSc.
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, Slovak Republic
[email protected]
Emócie známe – neznáme: prípad rozpaky
Súčasné prístupy narábajú s kategóriami sociálne a morálne emócie (Forgas,
Haidt). Tie dovoľujú chápať emócie ako viazané na sociálno-psychologické
obsahy a procesy, ktoré sú imanentnou zložkou emočného prežívania. Túto
teoretickú líniu dokumentuje analýza rozpakov ako sociálnej emócie (Billig,
Sabini), a to vo vzťahu k sebaúcte, empatii, ohľaduplnosti, ale aj škodoradosti
a ďalším individuálnym a sociálnym javom, ktoré sa na prežívaní rozpakov
podieľajú.
Kľúčové slová: emócie, kategórie emócií, rozpaky
Emotions known and unknown – the case of embarrassment
Current approaches operate with the categories of social and moral emotions
(Forgas, Haidt). They allow to understand the emotions as tied to the socio–
psychological contents and processes, which represent the immanent component
of emotional experience. This theoretical line is documented by the analysis of
embarassment as the social emotion (Billig, Sabini) and that in the relationship
with self –esteem, empathy, tactfulness, but malignancy and other individual and
social phenomenons, which also participate in embarassment experience.
Key words: emotions, emotions categories, embarrassment
*Lajčiaková,
Petra, PaedDr., PhD., Danišková, Klaudia,
PaedDr., PhD.
*Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku,
Slovak Republic
[email protected]
[email protected]
Hierarchizácia hodnôt súčasných adolescentov – prvé zistenia
V súčasnej globálnej kríze je na mieste venovať sa otázke hodnôt dnešných
mladých ľudí, aj keď tento problém sa pomerne často pertraktuje na odborných
fórach. Zaujímalo nás, aký trend v súčasnosti pretrváva v preferencii hodnôt.
Koncentrovali sme sa na hodnotové orientácie 272 adolescentov vo veku 15 až
21 rokov, ktorým sme administrovali známy dotazník HO-PO-MO (Vonkomer,
1991). Výsledky poukazujú na skutočnosť, že pretrváva trend preferovania
sociálnych a vzdelávacích hodnôt, zatiaľ čo mravným hodnotám v hierarchizácii
hodnôt prislúcha posledné miesto. Môžeme tak skonštatovať, že súčasný sociokultúrny kontext značne ovplyvňuje hodnotovú preferenciu adolescentov. A v
34
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
tomto pozadí ešte viac stúpa dôležitosť cielenej výchovy k hodnotám najmä v
edukačnej praxi.
Kľúčové slová: hodnotová orientácia, adolescent, sociálne hodnoty, morálne
hodnoty, vzdelávacie hodnoty
Hierarchy of values of present adolescents - first results
In current global crisis it is appropriate to focus on question of young people
values even though this problem is relatively often mentioned on special forums.
We were interested what trend does remain in values preference. We
concentrated on values orientation of 271 adolescents aged 15 to 21 years and
questionnaire HO-PO-MO (Vonkomer, 1991) was used. The results pointed out
that preference of social and educational values remain, while moral values are
on the latest place in values hierarchy. The current socio-cultural context
considerably influences values preference of adolescents. In this background the
importance of values education in schools increases more than ever.
Key words: values orientation, adolescent, social values, moral values,
educational values
*Lisá, Elena, Mgr., PhD., Hulín, Martin, Ing., Mgr.
*Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied,
Univerzita Komenského, Bratislava, Slovak Republic
[email protected]
Kognitívne hodnotenie a charakter situácie v súvislosti so zvládaním záťaže
u manažérov
Cieľom príspevku bolo vyzdvihnúť situačné aspekty zvládania záťaže u
manažérov, pričom sme sa sústredili najmä na vzťahy medzi stratégiami
zvládania záťaže a kognitívnym hodnotením stresovej udalosti i charakterom
situácie. Celkovo manažéri pri riešení problémov využívajú viaceré copingové
stratégie, avšak v odlišnej miere. Odlišné hodnotenie situácie viedlo k odlišným
copingovým stratégiám. Stresory hodnotené ako straty súviseli s vyhýbajúcimi
stratégiami, pričom ohrozenie zdravia súviselo s vyhľadávaním sociálnej
podpory. Významnú rolu pri výbere stratégie zohráva aj samotný charakter
stresovej situácie. V pracovnom kontexte sú viac uprednostňované stratégie
priameho riešenia problému, pri problémoch interpersonálneho charakteru sme
zistili skôr sklon k vyhýbaniu sa.
Kľúčové slová: kognitívne hodnotenie, charakter situácie, coping
Cognitive Appraisal and Nature of a Situation in Relation to Coping Among
Managers
The aim of this article was to highlight situational aspects of coping among
managers. We focused mainly on relationships between coping strategies and
35
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
cognitive appraisal as well as the context of stress situations. Managers applied
various coping strategies when dealing with problems however to a different
extent. Differences in cognitive appraisal of situations resulted in different
application of coping strategies. Stressors appraised as loss were related to
avoidant coping strategies, while health risks had to do with the social support
search. An important role in choosing a coping strategy is attributed also to the
nature of a stress situation. The work context favours direct problem solving
coping strategies, while problems of interpersonal nature led to a more avoidant
coping.
Key words: cognitive appraisal, character of situation, coping
Lovaš, Ladislav, Prof., PhDr., CSc.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
Košice, Slovak Republic
[email protected]
Perspektívy výskumu starostlivosti o seba z hľadiska sociálnej psychológie
Pojem starostlivosť o seba sa najmä v medicínskej sfére vymedzuje ako
starostlivosť jednotlivca o jeho zdravie. Predmetom príspevku je poukázať na
možnosti širšieho využitia tohto pojmu z pohľadu sociálnej psychológie.
Prezentované je širšie chápanie starostlivosti o seba ako starostlivosť jednotlivca
o jeho zdravie v širších súvislostiach (hygiena, stravovanie, kondícia), ale aj ako
starostlivosť o vnútornú (subjektívnu) pohodu a o prezentáciu seba v sociálnych
vzťahoch. Pri odlíšení subjektívnej a objektívnej stránky starostlivosti o seba bol
v intenciách uvedeného prístupu overený vzťah sebahodnotenia v základných
oblastiach starostlivosti o seba a sebakontroly.
Kľúčové slová: starostlivosť o seba, sebakontrola
Perspectives of study of self-care from point of view of social psychology
Self-care is in the context of health care defined as activities which
individual undertake with the intention of enhancing health, preventing disease,
limiting illness and restore health. Aim of this contribution is presentation of
broader undestanding of self-care. According to this was self-care defined as
care about health in broader sense (hygiene, fitness), care about subjective wellbeing and self-presentation in social relations. For identification of subjective
aspect of self-care was prepared questionnaire for self-evaluation in the sphere
of self-care. Using this questionnare relation of self-evaluation in the sphere of
self-care with self-control was analysed. Perspectives of research in this line are
discussed.
Key words: self-care, self-control
36
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
Ludrovská, Katarína, PhDr.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Integrácia konceptov klasickej adlerovskej psychoterapie a novšieho
vývinového poradenstva a terapie
Príspevok skúma veľmi zaujímavé paralely kľúčových konceptov dvoch
psychoterapeutických škôl, konceptu životného štýlu pôvodnej adlerovskej
psychoterapie a osobných pravidiel nedávno etablovaného modelu vývinového
poradenstva a terapie. Na jednej strane existuje evidentná podobnosť
v procesoch identifikácie kognitívnych presvedčení, na druhej odlišnosti
v stratégiách intervencie. Prvé skúsenosti s terapeuticko-poradenskej praxe sa
ukazujú ako perspektívne v zmysle synergie adlerovských prezieravých vhľadov
s uplatnením kognitívno-vývinovej sekvencie vedenia klientov k sebaodhaleniu.
Kľúčové slová: adlerovská psychoterapia, vývinové poradenstvo a terapia,
životný štýl, osobné pravidlá, rané spomienky
Integration of Concepts of Classical Adlerian Therapy with the Latest
Developmental Counselling and Therapy
The article analyses very interesting parallels of key concepts of two
psychotherapeutical schools, being the life-style concept of the original Adlerian
psychotherapy and personal rules of the recently established model of
developmental counselling and therapy. On one hand, there is an obvious
parallel in the process of identifying cognitive views, on the other hand there are
differences in intervention strategies. The first experience of therapeutic and
counselling practice seem to have good prospects in the light of Adlerian model.
Key words: Adlerian Therapy, developmental counseling and therapy, lifestyle,
personal rules, early memories
Lukačiková, Michaela, Mgr.
Stredná škola Medzilaborce, externá doktorandka Filozofická fakulta, Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovak Republic
[email protected]
Prežívanie emocionálneho zanedbávania a týrania adolescentom
Týranie a zanedbávanie dieťaťa je pomerne často diskutovanou témou.
Autorka prezentuje výsledky skúmania vzťahu prežívania emocionálneho
zanedbávania a týrania adolescentom zo strany rodiča. Výskumnej štúdii sa
zúčastnilo 300 adolescentov stredných škôl vo veku od 15 do 19 rokov. Za
metodiku výskumu sme si zvolili doposiaľ na Slovensku nepoužívaný Dotazník
37
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
detských zážitkov ohľadom starostlivosti a týrania vytvorený Bifulcom a kol.
Výsledky poukazujú na vzťah medzi emocionálnym zanedbávaním a týraním,
ako aj na mieru antipatie a zanedbávania zo strany jedného alebo druhého
rodiča.
Kľúčové slová: zanedbávanie, týranie, emocionalita
Living out of emotional neglect and abuse by adolescent
Child abuse and neglect is quite often discussed topic. The author presents
the results of examining in relation to emotional neglect and abuse of
adolescents by parents. Research study involving 300 secondary schools
adolescentov in age from 15 to 19 years. For the research methodology we have
chosen so far in Slovakia not used The Childhood Experience of Care and Abuse
Questionnaire created by Bifulco et al. The results show the relationship
between emotional neglect and abuse, as well as the degree of antipathy and
neglect by one or the other parent.
Key words: neglect, abuse, emotionality
*Malůš, Marek, Mgr., Dostál, Daniel, Mgr., Kupka, Martin,
Mgr.
*Katedra psychologie, Filozoficka fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc,
Czech Republic
[email protected]
Sebehodnocení, sebeaktualizace a zvládání stresu v pojetí dotazníků SOC
29 a PVS 50
Článek pojednává o vztazích mezi metodami Rosenbergova škála
sebehodnocení (SES), Short index of self-actualization (SAI), SOC-29 a PVS50, a vlivu sociodemografických proměnných pohlaví, partnerství a spiritualita.
Výsledky studie se týkají 141 mužů a 119 žen ve věku 20-29 let. V SES byla
experimentálně extrahována dimenze "kompetentnost". SAI byla přeložena a
poprvé užita v ČR.
Podstatné výsledky: Všechny metody signifikantně korelují, subškála
"kompetentnost" dává (především u mužů) odlišné výsledky než SES celkově,
vliv sociodemografických proměnných je rozmanitý.
Kľúčové slová: sebehodnocení, kompetentnost, sebepřijetí, Rosenbergova škála
sebehodnocení, sebeaktualizace, Short index of self-actualization, zvládání
stresu, smysl pro soudržnost, nezdolnost, dotazník
38
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
Self-Esteem, Self-Actualization and Stress Coping according to the
Questionnaires SOC 29 and PVS 50
The article deals with relations between the Rosenberg Self-Esteem
Scale(SES), Short Index of Self-Actualization(SAI),SOC-29 and PVS-50
methods and the influence of sociodemographical variabilities such as gender,
partnership and spirituality. Results of this study concern 141 men and 119
women(20-29 years). In the SES was experimentally extracted the "selfcompetence" dimension. SAI was used in the Czech Republic for the first time.
The essential results: All methods significantly correlates, the "self-competence"
subscale gives (mostly for men) different results than SES totally, the influence
of sociodemographical variabilities is diverse.
Key words: self-esteem, self-competence, self-acceptance, Rosenberg selfesteem scale, self-actualization, Short index of self-actualization, stress coping,
sense of coherence, hardiness, questionnaire
Máthé, Robert, PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Možnosti psychodiagnostiky vo forenznej sexuológii
Psychológ sa v rámci forenznej sexuológie uplatňuje predovšetkým svojou
diagnostickou činnosťou. Psychológovia sú ako znalci priberaní v prípadoch
znásilnení, v prípadoch sexuálneho zneužívania, ako aj v prípadoch podozrenia
na sexuálnu motiváciu rôznych skutkov. Probandmi takýchto psychologických
expertíz sú páchatelia skutkov, ale veľmi často aj/alebo ich obete. Práca
poskytuje kazuistickú ilustráciu diagnostického postupu znalca odboru
psychológia, odvetvie psychológia sexuality, a prezentuje praktické
konzekvencie pre úspešné zvládnutie diagnostického procesu vo forenznej
sexuológii.
Kľúčové slová: psychodiagnostické metódy, sexuológia, forenzný prístup
Possibilities of psychodiagnostics in forensic sexuology
Forensic sexuology provides a platform for psychologists mainly with regard
to their diagnostic skills. Psychologists are often appointed as experts in cases
of rape, sexual abuse as well as in sexually-motivated cases. In their
psychological expertises they analyse behaviour of offenders, but very often also
of their victims. This paper deals with diagnostic procedures followed by an
expert in the field of psychology, mainly in the field of sexuality psychology,
and it also provides practical advice how to deal with such diagnostic procedures
successfully in forensic sexuology.
Key words: psychodiagnostic methods, sexuology, forensic approach
39
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
Mesárošová, Barbora, PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Overovanie
platnosti
prediktívneho
a
moderatívneho
modelu
psychosociálnej reziliencie u slovenských adolescentov
V príspevku autorka overuje platnosť niektorých faktorov prediktívneho a
moderatívneho modelu psychosociálnej reziliencie u adolescentov rozličnej
vekovej úrovne. Zisťuje vzťahy medzi dispozičným optimizmom, sebaúctou,
chronologickým vekom, pohlavým, oporou zo strany rodiny a priateľov,
negatívnymi životnými udalosťami a samotnou úrovňou psychosociálnej
reziliencie. Dosiahnuté výsledky svedčia o významnom vplyve dispozičného
optimizmu a rodinnej opory na mieru reziliencie. Výskyt negatívnych životných
udalostí má rozhodujúci formatívny účinok hlavne v období mladšej
adolescencie.
Kľúčové slová: reziliencia, dispozičný optimizmus, rodinná opora a opora zo
strany priateľov, sebaúcta, negatívne životné udalosti
The verification of a validity of a predictive and moderating model of
psychosocial resilience in Slovak adolescents
In the contribution the author verifies the validity of some factors of a
predictive and moderating model of psychosocial resilience on adolescence of
different age levels. She finds out relationship between dispositional optimism,
self-esteem, chronological age, gender, perceived family and friends support,
number of negative life events and psychosocial resilience. The achieved results
give evidence of significant influence of dispositional optimism and family
support on the modification of the level of resilience. Occurance of negative life
events has an decisive formative effect mainly in the period of young
adolescence.
Key words: resilience, dispositional optimism, family and friends support, selfesteem, negative life events
Mlčák, Zdeněk, PhDr., PhD.
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská universita v Ostravě,
Czech Republic
[email protected]
Vybrané osobnostní aspekty prosociálniho chováni
Příspěvek informuje o některých vybraných výsledcích kvantitativního
výzkumu vztahů mezi prosociálním chováním, empatií a afiliací u souboru
40
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
univerzitních studentů, t.j. ve výzkumné oblasti, v níž v České republice chybí
empirické šetření. Byla realizována u souboru studentů pomáhajících oborů
Ostravské univerzity v Ostravě a u souboru studentů technických oborů Vysoké
školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.Výsledky výzkumu ukazují, že
studenti pomáhajících oborů disponují také celkově vyšší úrovní prosociálních a
empatických tendencí než studenti technických oborů.
Kľúčové slová: prosociální chování, altruismus, empatie, afiliace, pomáhání
Selected personality aspects of prosocial behavior
The paper informs about some selected findings of quantitative research of
relationships among prosocial behavior, empathy, and affiliation in the sample
university students, i.e. in research area, in which empirical survey is missing in
Czech republic. This study was realised in sample students of helping fields of
University Ostrava and in sample students technical fields of study VŠB-TU.
The research outcomes indicate, that students of helping study fields dispose
also of higher level of prosocial and empathetic tendencies then students of
technical study fields.
Key words: prosocial behavior, altruism, empathy, afiliation, helping
Paulík, Karel, Prof., PhDr., CSc., Gajda, Vojtěch, Doc.,
PhDr., CSc.
Filozofická a Pedagogická fakulta, Ostravska Univerzita, Ostrava,
Czech Republic
[email protected]
[email protected]
Optimismus a copingové strategie zátěže mužů a žen
Příspěvek se zabývá možnými rozdíly mužů a žen ve volbě strategií zvládání
stresových situací v souvislosti s jejich optimistickým či pesimistickým
interpretačním stylem. Přitom jde o příspěvek k zamyšlení nad otázkou, zda
příslušníci jednotlivých biologických pohlaví (podle toho, jak se k němu sami
hlásí), se chovají v situacích, kdy jsou vystaveni zvýšené zátěži, kterou musí
zvládat, v podstatě stejně nebo odlišně a zda přitom sehrává roli také „optika“
jejich vidění situace.
Kľúčové slová: interpretační styl, optimismus, muži, ženy, strategie zvládání
zátěže, coping
Optimism and coping strategies of men and women
The paper deals with the possible differences between men and women in
the choice of stress management strategies in relation to their optimistic or
pessimistic interpretive style. It is a contribution to ponder over the question of
41
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
whether individual members of biological sex (depending on how they report it
by themselves) behave in situations in which they are exposed to the increased
load, which they must cope with, basically the same or different, and yet
whether the "optics" of their perception of the situation plays role.
Key words: interpretive style, optimism, mens, womens, strategies of coping
mental load situations, coping
Pelcák, Stanislav, PhDr., PhD.
Katedra sociologie a sociální patologie, Pedagogická Fakulta, Universita Hradec
Králové, Czech Republic
[email protected]
Smysl pro soudržnost v prevenci, léčbě a podpoře zdraví
Práce seznamuje s aplikací metodiky SOC (29) v prevenci, léčbě a podpoře
zdraví a stanovuje orientační hodnoty SOC pro českou populaci. V praxi ověřuje
vhodnost metodiky SOC (29) jako nástroje efektivního screeningu salutorů u
vykonavatelů exponovaných profesí (zdravotníci, hasiči-záchranáři). U klinické
populace (pacienti s DM I.,II.) doplňuje anamnézu o faktory, které mají vztah k
procesům zvládání chronické nemoci. Posouzení jednotlivců v rovině
vulnerabilita – nezdolnost, spolu s dalšími moderátory zdraví, umožňuje
komplexnější posouzení osobnostních zdrojů zvládání (coping).
Kľúčové slová: salutogenetický model zdraví, smysl pro soudržnost, exponované
profese, distres, diabetes mellitus, zvládání
Sense of Coherence in Prevention, Therapy and Health Promotion
The report introduces the application of the SOC (29) methodology in
prevention, therapy and health promotion; and provides the values of SOC in the
Czech population. The appropriateness of the SOC (29) was verified as an
effective tool for the screening of the salutors in exposed occupations (nurses,
firemen, rescue workers, etc.). In clinical population (patients with DM I., II.),
the SOC integrates into the anamneses the factors which affect positively the
processes of the coping with chronic diseases. The values of the vulnerabilityhardiness and other health moderators, facilitate complex assessment of
personality-based source of coping.)
Key words: salutogenetic model of health, sense of coherence, exposed
occupations, distress, diabetes mellitus, coping
42
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
Pešatová, Ilona, Doc., PhDr., PaedDr., PhD.
Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, Fakulta přirodovědněhumanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci,Czech Republic
[email protected]
Determinanty rodinné výchovy v prevenci rizikových jevů u dětí a mládeže
Příspěvek se zabývá determinanty rodinné výchovy v prevenci rizikových
jevů u dětí a mládeže a vznikem rizikového chování u dítěte. Na základě
dlouhodobého výzkumu jsou stanoveny vzájemné souvislosti mezi rizikovými
jevy sledovaných rodin a rizikovými jevy u dětí.
Dále jsou sledovány destabilizující momenty v životě dítěte. Důraz je kladen na
potřebu komplexní rané preventivní intervence v problémových rodinách a
edukativní asistenci v rizikových rodinách.
Kľúčové slová: rodinná výchova, rizikové rodiny, ohrožené děti, rodinné sdílení,
destabilizující jevy, poruchy chování, predikce rizikového chování, prevence,
edukativní asistence
Determinants of family education in the prevention of risk phenomena in
children and youth
The paper deals with the determinants of family education in the prevention
of risk phenomena in children and adolescents and the emergence of risk
behavior in children. The relation between risk phenomena in observed risk
families and risk children was determined on the basis of the long-term research.
Destabilizing moments in the life of the child were monitored too. The need for
comprehensive early preventive intervention is emphasized in risk families as
well as the educational assistance to the families.
Key words: family education, risk family, vulnerable children, family sharing,
destabilizing phenomena, behaviour disorders, prediction of risk behavior,
prevention, educational assistance
Plichtová, Jana, Prof., PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Kritická diskurzívna analýza ako výzva sociálnym a politickým
psychológom
Prehľadová štúdia sleduje vývoj v oblasti kritickej diskurzívnej analýzy
(KDA), inšpirovanej Foucaultovou tézou sociálneho subjektu ako produktu
diskurzu. Nasledovníci Foucaulta 1. redefinovali samotný koncept diskurzu; 2.
transformovali jeho archeologickú metódu na systematickú analýzu textu; 3.
43
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
rozšírili analýzu textu o ideologické a mocenské aspekty; 4. tématicky rozšírili
KDA na skúmanie kolektívnych identít a predsudkov. KDA demaskuje
pôsobenie ideologických štátnych aparátov. Výsledkom KDA nie je len opis
diskurzu, resp. jeho typologizácia, ale kritika celej spoločnosti spolu
s identifikáciou diskurzívnych zdrojov a hľadaním spôsobov ako daný stav
diskurzívnych praktík zmeniť.
Zdôraznený je najmä prínos Fairclougha, ktorý tématizuje diskurz ako doménu,
v ktorej sa spoločenské boje odohrávajú a v ktorej sa sám diskurz konštituuje a
mení a viedenských analytikov, ktorí nadväzujúc na Gramsciho dynamický a
pluralitný koncept ideológie, praktizujú nové druhy spoločenskej kritiky.
Kľúčové slová: diskurzívne formácie, diskurzívne praktiky, ideologické
formácie, ideologické štátne aparáty, formy spoločenskej kritiky
Critical discourse analysis: challenge for social and political psychologists
The review study involves tracking the development in the field of critical
discourse analysis (CDA) inspired by the Foucault thesis of social subject as
a product of discourse. Foucault’s followers 1. re-defined the concept of
discourse; 2.transformed his archeological method into systemic text analysis; 3.
extended it using Gramsci´s analysis of power and Althusser´s concept of
ideology; 4. thematically extended it to an investigation into collective identities
and prejudices. CDA is not only description of discourse and/or its
typologisation; it is also critique of the whole society mainly its ideological state
apparatuses (education, legislation and media) together with the propositions of
ways how to constitute alternatives to hegemonic discourse and corresponding
discursive practices.
Emphasis is put on the contribution of Fairclough: he thematizes discourse as an
arena where political fights take place and where the discourse constitutes and
changes itself and on contribution of Vienna analysts who, extending Gramsci’s
dynamic and plurality concept of ideology, use new forms of social criticism.
Key words: discursive formations, discursive practices, ideological formations,
ideological state apparatuses, forms of social criticism
Poliach, Vladimír, PhD.
Katedra psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela,
Banská Bystrica, Slovak Republic
[email protected]
Osnova modelu funkčno-experienciálnej architektúry psychiky osobnosti
Súčasná psychológia osobnosti stále zdôrazňuje celostnosť konštruktu
"osobnosť". Pritom však postráda dostatočne koherentný a integrujúci rámec
funkčnej architektúry osobnej psychiky ako celku. V tomto príspevku autor
uvádza jeden možný náčrt takého modelu. Pokúša sa v ňom najmä o
44
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
premostenie dvoch prístupov: funkcionálneho (systémového, kognitivistického)
a experienciálneho (fenomenologického, klinického). Vyčleňuje hlavné funkčné
subsystémy osobnej psychiky a ich súčinnosť.
Kľúčové slová: psychika, funkčná architektúra, model, prežívanie, subsystémy
Outline of functional-experiential model of personal mind architecture
Contemporary personality psychology constantly emphasizes totality of
"personality" construct. At the same time it lacks coherent and integrating frame
of functional architecture of personal mind as a whole. In this article author
introduces one possible outline of such kind of model, as an attempt to bridge
two approaches: functional (systemic, cognitivist) and experiential
(fenomenological, clinical). He details the essential functional subsystems of
personal mind and their interactivity.
Key words: mind, functional architecture, model, experience, subsystems
Reichstädterová, Daniela, Mgr., *Jakubek, Martin, PhDr.,
PhD.
*Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Možnosti zlepšovania výkonu v oblasti pozornosti a reakčného času
V práci uvádzame základné charakteristiky pozornostných funkcií, ich
lokalizáciu v centrálnej nervovej sústave a najvýznamnejšie teórie pozornosti.
Venujeme sa aj opisu vnútorných a vonkajších determinánt zamerania
pozornosti. Záver teoretickej časti sa zaoberá najvhodnejšími spôsobmi tréningu
vykonávania vzájomne interferujúcich pozornostných úloh a zmieňuje sa aj o
behaviorálnych mierach, s ktorými sme narábali pri vyhodnocovaní
experimentu. Praktickú časť práce tvorí výskum postavený na porovnaní dvoch
možných spôsobov zlepšovania výkonov v pozornostne orientovaných úlohách.
Na testovanie sme použili počítačový program CP3.
Výsledky naznačujú, že práve tréning dokáže v najvyššej miere zlepšiť
dosiahnuté výsledky participantov.
Kľúčové slová: reakčný čas, pozornosť, teória behaviorálnej urgencie, tréning
pozornosti, behaviorálne miery, Speed accuracy trade-off
The Possibilities of Improving Performance and Reaction Time
In theoretical part of our work there are mentioned the basic characteristics
of attentional functions, localization of attention from the point of CNS and the
most important theories of attention. We are also focusing on description of
internal and external determinants of attentional orientation. In the end of
45
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
theoretical part there are mentioned the most appropriate ways of training
mutually interfering attention-demanding tasks and we’re briefly talking about
behavioral measures used to evaluate the results of our experiment. Practical part
of our work contains research based on comparison of two ways how to improve
performance in attention-demanding tasks. For testing we used the software
CP3. The results showed that training is probably the better way in putting the
performance of participants on the higher level.
Key words: Attention, Reaction Time, The behavioral urgency theory, Attention
training, Behavioral measures, Speed accuracy trade-of
Ručková, Gabriela, PhDr.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzity sv. Cyrila a Metoda,
Trnava, Slovak Republic
[email protected]
Terapeutická starostlivosť o ľudí s mentálnym postihnutím (so zameraním
na podporné terapeutické aktivity)
Príspevok je zameraný na možnosti využívania podporných terapeutických
aktivít, ako sú ergoterapia, muzikoterapia, arteterapia, dramatoterapia v
chránenom prostredí pre mentálne postihnutých mužov v období
dospelosti. Rozšírením a zaradením spomínaných terapií do ich denného života
je možné poukázať na zmeny správania vo vzťahu k sebe i svojmu okoliu.
Kľúčové slová: terapeutické aktivity, chránené prostredie, mentálne postihnutie,
zmeny správania
Therapeutic Care for People with Mental Disabilities (with a Focus on
Supporting Therapeutic Activity)
The article deals with the use of additional therapeutic activities such
as ergotherapy, music therapy, art therapy in protected environments for
mentally ill men during their adulthood. By extending and including the-above
mentioned therapies in their everyday life attention can be drawn to changes in
their behaviour towards themselves as well as towards their environment.
Key words: therapeutic activities, protected environment, mental disability,
behaviour changes
46
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
*Šandora, Ján, Mgr., MBA, Tavel, Peter, Mgr., PhD.
*ED Wien, Austria
[email protected]
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc,
Czech Republic
Existenciálna kognícia v kontexte Terror management theory (TMT).
Kvalitatívny výskum.
Príspevok sa zaoberá existenciálnou kogníciou. Vychádza z tzv. terror
management theory (TMT), ktorá predpokladá, že človek sa vyrovnáva s
vedomím vlastnej smrti a jej dôsledkov tak, že podvedome aktivuje špecifické
obranné mechanizmy (OM). Proximálne OM sa prejavujú potláčaním myšlienok
na smrť a odsúvaním otázky vlastnej smrti do vágnej a vzdialenej budúcnosti.
Distálne OM sa prejavujú úsilím obraňovať vlastné hodnoty. Príspevok referuje
aj o výsledkoch kvalitatívneho výskumu. Intepretatívna fenomenologická
analýza (IPA) prepisov rozhovorov o smrti detailnejšie popisuje hlavne
proximálne OM.
Kľúčové slová: existenciálna kognícia, terror management theory (TMT), smrť,
obranné mechanizmy, IPA
Existencial cognition in the context of Terror Management Theory.
A qualitative research
The study deals with existential cognition. It is based on the Terror
Management Theory (TMT), which suggests that people deal with the problem
of death and with the awareness of its consequences by subconsciously
employing specific distinct defense mechanisms. Proximal defense mechanisms
are characterized by thought suppression, denial and by pushing the problem
into a vague and distant future. Distal mechanisms foster efforts to defend one’s
values.
The results of a qualitative research are presented. The Interpretative
Phenomenological Analysis (IPA) of interviews about death describes mainly
proximal defense mechanisms.
Key words: existential cognition, Terror Management Theory (TMT), death,
defense mechanisms, IPA
47
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
*Schraggeová, Milica, PhDr., PhD., Suchá, Katarína, Mgr.
*Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Sebaúcta a sebaúčinnosť z pohľadu niektorých aspektov statusu
zamestnanosti a nezamestnanosti
V príspevku autorky skúmajú rozdiely medzi zamestnanými a
nezamestnanými dospelými (vek 30 – 50 rokov) v niektorých aspektoch
sebaobrazu (sebaúcta, sebaúčinnosť, diskrepancie medzi aktuálnym a ideálnym,
aktuálnym a reflektovaným sebaobrazom). Zvlášť porovnávajú situáciu
nespokojných zamestnaných a nezamestnaných. Overujú vplyv miery
aktivity/pasivity, spokojnosti/nespokojnosti so stavom zamestnanosti
na
sebaúctu a sebaúčinnosť. Získané výsledky potvrdzujú významný vplyv dĺžky
nezamestnanosti na dôveru v seba, sebaúctu, nie však na sebaúčinnosť.
Sebaúčinnosť významne korelovala s mierou aktivity pri hľadaní zamestnania.
Kľúčové slová: nezamestnanosť, zamestnanosť, sebaobraz, sebaúčinnosť,
sebaúcta, diskrepancia aktuálneho, ideálneho, reflektovaného self, aktivita
Self-esteem and self-efficacy in view of some aspects of employment and
unemployment status
In the contribution the authors explore the differences between employed
and unemployed adults (age 30 – 50 years) in some aspects of self-concept
(self-esteem, self-efficacy, discrepancy between actual, ideal and reflected self
perception). Particularly they compared the impact of activity/passivity,
satisfaction/dissatisfaction with employment status on self-esteem and selfefficacy. The achieved results give evidence of significant influence of
unemployment length on self-confidence, self-esteem, but not on self-efficacy.
Self-efficacy was in significant relation with degree of activity by job seeking.
Key words: unemployment, employment, Sself-efficacy, self-esteem,
discrepancy of actual, ideal and reflected self, activity
*Sirota,
Miroslav, Mgr., PhD., Ritomský, Alojz, Doc., PhDr.,
PhD.
*Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied,
Univerzita Komenského, Bratislava, Slovak Republic
[email protected]
Mali by sme sa viac spoliehať na intervaly spoľahlivosti
Kvantitatívna analýza dát v psychológii bola v minulom storočí postupne
zredukovaná na rituály testovania štatistických hypotéz (NHST). Takýto prístup
48
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
bol mohutne kritizovaný najmä v posledných dvadsiatich rokoch. Jednou z
možností zmeny tohto stavu je uvádzanie intervalov spoľahlivosti. Analýza
predchádzajúceho ročníka tejto konferencie (Psychologica) poukazuje na fakt,
že uvádzanie intervalov spoľahlivosti je skôr výnimkou ako pravidlom. Preto sa
v našom príspevku zaoberáme výhodami uvádzania intervalov spoľahlivosti,
spôsobmi ich počítania a v neposlednom rade ich vhodnou interpretáciou.
Kľúčové slová: intervaly spoľahlivosti, NHST, koncepcie pravdepodobnosti
We should have more confidence in cofidence intervals
A quantitative analysis of psychological data was in the last century
gradually reduced into rituals of null hypothesis statistical testing (NHST). Such
approach was heavily criticized mainly in the last twenty years. One alternative
approach to NHST is reporting confidence intervals (CIs). An analysis of the last
conference proceeding from this conference (Psychologica) showed that
reporting CIs is more the exception and not the rule. Therefore, in our study we
deal with the conception of confidence intervals, the methods of computing and
their adequate interpretation.
Key words: confidence intervals, NHST, conceptions of probablity
Sollár, Tomáš, PhDr., PhD.
Ústav aplikovanej psychológie, SVaZ Univerzita Konštantína v Nitre,
Nitra, Slovak Republic
[email protected]
Potreba kognitívneho uzavretia v kontexte kognícií, emocionality a
motivácie
Príspevok prezentuje Kruglanského koncept potreby kognitívneho uzavretia
(need for cognitive closure) v kontexte teórie laického poznávania (lay epistemic
theory). Predstavuje kognitívny, emocionálny a motivačný aspekt konštruktu.
Príspevok ďalej prezentuje vzťahy k základným charakteristikám osobnosti
vychádzajúcimi z teórie big five.
Kľúčová slová: Kruglanského koncept, kognitívne uzavretie, big five
The need for cognitive closure in the context of cognition, emotionality and
motivation
The article presents Kruglansky´s concept of the need for cognitive closure
in the context of lay epistemic theory. He introduces cognitive, emotional and
motivation aspect of the construct. Author further presents the theme in relation
to fundamental personality characteristics based on the Big five theory.
Key words: Kruglansky´s concept, cognitive closure, Big Five theoty
49
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
Sollárová Eva, Prof., PhDr., CSc.; Sollár, Tomáš, PhDr., PhD.
Ústav aplikovanej psychológie, FSVaZ Univerzita Konštantína v Nitre,
Nitra, Slovak Republic
[email protected]
Kognície a emocionalita v kontexte integrovanej osobnosti
Príspevok predstavuje koncept integrovanej osobnosti v humanistickej
psychológii s dôrazom na špecifikovanie kognícií a emocionality v jeho
teoretickom vymedzení a výskumných zisteniach.
Kľúčové slová: koncept integrovanej osobnosti, humanistická psychológia,
kognície, emocionalita
Cognition and emotionality in the context of integrated personality
The article introduces the concept of the integrated personality in humanistic
psychology with emphasis on specification of cognition and emotionality in their
theoretical definitions and research findings.
Key words: integrated personality, humanistic psychology, cognition,
emotionality
Stanková, Ľubomíra, Mgr.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Sú súčasní otcovia oporou matkám - prvorodičkám v období tehotenstva?
Príspevok sa zaoberá zmenami a procesmi na úrovni partnerského vzťahu v
období vstupu partnerskej dyády do fázy rodičovstva. Príspevok si všíma
prípravu oboch rodičov na prevzatie rodičovských rol, ich spoluprácu a
vzájomnú podporu pri psychologickom zrode matky a otca. Príspevok podáva
výsledky skúmania prežívania a názorov 36 slovenských gravidných žienprvorodičiek na oporu a komunikáciu v partnerskom vzťahu. Prostredníctvom
kvalitatívnej analýzy úvah matiek o ich partneroch sme sa snažili opísať a
pochopiť partnerskú dynamiku v období, kedy sa muž a žena stávajú prvýkrát
rodičmi.
Kľúčové slová: partnerský vzťah, prežívanie matiek a otcov, opora,
komunikácia, kvalitatívna analýza
Do Fathers at Present Support Primiparas During Their Pregnancy?
This article deals with changes and processes in couple relationship at the
time when the dyad enters the parental stage. It focuses on the preparation of
both parents for the acquisition of parental roles, their cooperation and mutual
50
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
support in psychological inception of mother and father. This article provides
results of survey of feelings and opinions of 36 Slovak mothers – primiparas on
the support and communication in their relationships. Through qualitative
analysis of mothers´ thoughts about their partners, we tried to describe and
understand partners´ dynamic at the time of becoming parents for the first time.
Key words: couple relationship, feelings of mothers and fathers, support,
communication, qualitative analysis
Szobiová, Eva, Doc., PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Inteligencia a tvorivosť adolescentov v súrodeneckej konštelácii
Príspevok sa venuje problematike inteligencie a tvorivosti z pohľadu poradia
narodenia v súrodeneckej konštelácii. Doterajšie zistenia vyplývajúce z
metaanalýzy viac ako 2 000 štúdií odhalili existenciu viacerých charakteristík
osobnosti v závislosti od poradia narodenia. Tie, ktoré sa týkajú inteligencie,
ukazujú lepšie výsledky v testoch u prvorodených a jedináčikov v porovnaní s
ostatnými pozíciami narodenia. Zistenia v oblasti tvorivosti sú rôznorodé:
niektoré svedčia v prospech prvorodených a jedináčikov, iné pre ďalšie pozície
narodenia. Štúdia prezentuje výsledky 157 adolescentov v rámci zisťovania
všeobecnej úrovne intelektových a tvorivých schopností. Analyzuje údaje
získané z testov intelektových schopností a tvorivého myslenia, dotazníkov
tvorivých činností, rodinnej konštelácie.
Kľúčové slová: inteligencia, tvorivé schopnosti a činnosti, divergentné myslenie,
rodinná a súrodenecká konštelácia, poradie narodenia
Intelligence and Creativity of Adolescents in Sibling Constellations
The article deals with intelligence and creativity in connection with the
multiple birth order in sibling constellations. The present findings resulting from
the metaanalysis of more than 2 000 studies disclosed existence of more
characteristics of personality depending on the multiple birth order. The traits
connected with the intelligence show better results in the tests of the first born
and the only children in comparison with the other birth order. The findings in
the field of creativity differ: some show advantages of the first born and the only
children, while the others show advantages of other birth orders. The study
presents results of 157 adolescents - their general level of intellectual and
creative abilities. Information was obtained from tests of abilities and the
questionnaires of family constellations.
Key words: intelligence, creative abilities and activities, divergent thinking,
family and sibling constellation, birth order
51
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
Taročková, Tatiana, Doc., PhDr., CSc.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
K problematike naratívnej identity a eudaimonickej "životnej pohody"
Naratívna identita úzko súvisí so subjektívnou interpretáciou "životnej
pohody". Podľa Baera, McAdamsa a Palsovej (2008) ľudia s vysokými
úrovňami eudaimonickej "životnej pohody" majú tendenciu vo svojich
životných príbehoch: a) zdôrazňovať osobnostný rast, b) ťažké životné skúšky
interpretovať ako transformačné skúsenosti, pri ktorých veľmi trpeli, ale hlbším
spôsobom pochopili vlastné "ja", c) riadiť sa kultúrou formovaným scenárom
redempcie. Transformácia seba je špeciálnym prípadom redempčnej sekvencie s
"odrazovým efektom".
Kľúčové slová: naratívna identita, eudaimónia, "životná pohoda", redempcia,
osobnostný rast
Problems of Narrative Identity and Eudaimonic Well-Being
Narrative identity is closely tied to the subjective interpretation of wellbeing. According to Baer, McAdams and Pals (2008), in stories of their lives
people with a highly developed sense of eudaimonic well-being tend: a) to
emphasize personal growth, b) to interpret difficult life experiences as
transformative experiences in which they suffered very much, but have gained
new deeper insights into their selves c) to follow a culture-shaped script of
redemption. Transforming the self is a special case of redemption sequence with
"springboard effect".
Key words: narrative identity, eudaimony, well-being, redemption, personal
growth
Tomanová, Ivana, Mgr.
MARTINO – inštitút rozvoja spoločnosti, Topoľčany, Slovak Republic
[email protected]
Vzťahová väzba v kontexte sociálnych interakcií
Súčasťou nášho každodenného života sú sociálne interakcie. V prípade, že
nie sme izolovaným jedincom, s medziľudskými interakciami sa stretávame
neustále počas celej našej individuálnej životnej cesty. Naša výskumná štúdia sa
zamerala na charakteristiku zmien, ktoré súvisia s vývinom vzťahovej väzby v
priebehu života a následne s osobnostnými faktormi. Výsledky nášho výskumu
jednoznačne poukazujú na problematiku pôsobenia rodiny na vývin vzťahovej
52
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
väzby i na prípadné zmeny v jednotlivých štýloch. Výsledky poukázali na
možnú spojitosť medzi pripútaním a osobnostnými charakteristikami, ktoré sa
utvárajú v priebehu individualizácie a socializácie jedinca.
Kľúčové slová: vzťahová väzba, sociálne interakcie, socializácia,
individualizácia
Personal Attachments and Relationships in the Context of Social
Interactions
Social interactions form an integral part of our everyday lives. If we are not
isolated individuals, interpersonal interaction is consistently encountered
throughout our individual life journey. Our research study focused on
characteristic changes associated with the development of personal attachments
in the course of life and then with personal factors.
Results point to possible link between confined and personal characteristics,
which are formed during the individualisation and individual socialization.
Key words: attachment, social interactions, socialization, individualisation
Viszusová, Tatiana, Mgr.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Prekurzory porúch autistického spektra u detí vo veku do 36 mesiacov
Predkladaná práca pojednáva o možnosti identifikovať atypické prejavy detí
do 36 mesiacov veku, poukazujúce na možnú poruchu autistického spektra. V
práci sme predkladali rodičom už diagnostikovaných detí zoznam rôznych
prejavov správania, pričom títo retrospektívne popisovali správanie svojich detí
v čase do troch rokov. V druhej časti rodičia voľne uvádzali svoje spomienky na
momenty vývinu svojich detí. Prieskumu sa zúčastnilo 90 rodičov spomedzi 300
oslovených. Výsledky poukazujú na niektoré kľúčové prejavy atypického
správania, ktoré sú relevantné pre neskoršie diagnostikovanie porúch
autistického spektra.
Kľúčové slová: prekurzory, poruchy autistického spektra, raná diagnostika
Precursors of Autism Spectrum Disorders in Population Under 36 Months
This paper deals with a possibility to identify precursors of autism spectrum
disorders in the population of children less than 36 month old. We used a list of
atypical developmental kinds of behaviour. This list was provided to parents of
children, who have been already diagnosed with autism spectrum disorders. In
the second part we asked parents to report their memories of their children´s
development. Out of 300 parents approached only 90 parents participated in the
study. Results indicate some of the most important manifestation of autism
53
Ústne prezentácie/ Oral Presentation
spectrum disorders in age under 36 months, which are relevant for later
diagnosing of autism spectrum disorders.
Key words: precursors, autism spectrum disorders, early diagnost
54
Postery / Posters
Bratská, Mária, Doc., PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, Slovak Republic
[email protected]
Bilancia 10 ročníkov Študentských psychologických dní
Príspevok prostredníctvom bilancie ostatných desiatich ročníkov
Študentských psychologických dní poskytuje prehľad o zmenách v ich súčasnom
a budúcom organizačnom zabezpečení. Dosiaľ realizované konferencie ŠVOČ,
ktoré organizovali katedry psychológie vysokých škôl na Slovensku a v Českej
republike, sa stretli so značným záujmom študentov aj učiteľov. Mali pozitívny
ohlas aj v širšej odbornej verejnosti a vysokú odbornú úroveň.
Kľúčové slová: Študentské psychologické dni, katedry psychológie, univerzity,
Slovenská republika, Česká republika, Veľká Británia
Summarizing 10 Years of Student Psychological Days
The article by summarizing 10 years of the Student Psychological Days
(SPD) provides a survey of changes in the current and future content and
organization of the SPD. The so called ŠVOČ conferences organized by the
departments of psychology of Slovak and Czech universities were greatly
appreciated by students, as well as by their teachers. There has also been a
positive feedback from the general professional public, and they were organized
at a high professional level.
Key words: Student Psychological Days, departments of psychology,
universities, Slovak Republic, Czech Republic, United Kingdom
Brezina, Ivan, PhDr., PhD.
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, Slovak Republic
[email protected]
Pôvodné obyvateľstvo Amazónie: Psychologický kontext transformácie z
tradičnej na západnú medicínu
Príspevok informuje o širšom kontexte terénnej práce v západnej Amazónii,
v neľahko dostupných oblastiach, kde sa pôvodné obyvateľstvo následkom
expanzie infraštruktúry dostáva do styku s odlišnosťami životného štýlu
majoritnej populácie. Naším cieľom je pokúsiť sa na teoretickej úrovni hľadať
55
Postery/ Posters
odpovede na otázky súvisiace s vybranými rizikami, ktoré možno pri kontakte
týchto kultúr anticipovať. Témou diskusie sú možnosti psychologického
výskumu / intervencie v oblasti horného toku rieky Napo.
Kľúčové slová: akulturácia, integrácia, kultúrne hodnoty, Amazónia
Indigenous Populations of Amazonia: Psychological Context of
Transformation from Traditional to Western Medicine
The article in the wider context deals with the topic of psychological field
work in Western Amazonia in areas where recent improvements in infrastructure
bring indigenous populations in close touch with the life style of the majority
population. One of our aims is to seek answers to questions related to risks we
anticipated in connection with the acculturation process that, in some
communities, is about to come. Potential psychological research / interventions
in the future in the area of the upper Napo River are under discussion.
Key words: acculturation, integration, culture values, Amazon Basin
*Budáč, Stanislav, Mgr., Špajdel, Marián, Mgr., PhD.
*Laboratórium kognitívnej neurovedy, Ústav normálnej a patologickej
fyziológie SAV, Bratislava, Slovak Republic
[email protected]
Medzipohlavné rozdiely v časovom rozlišovaní zrakových podnetov v
závislosti od emocionálneho prežívania
Príspevok skúma vplyv emocionálneho prežívania (dimenzia nabudenia,
affective arousal) na schopnosť časového rozlišovania podnetov v zrakovej
modalite. Emocionálne nabudenie probandov (20 žien a 10 mužov) bolo
manipulované prezentáciou filmových ukážok s pozitívnym a negatívnym
emocionálnym nábojom, a bolo kontrolované meraním kožnej vodivosti. Bola
sledovaná schopnosť časového rozlišovania pomocou merania prahu splynutia
blikania (CFFT). Príspevok analyzuje medzipohlavné rozdiely v zmenách
výkonu v CFFT v rôznych časových intervaloch po prezentácii filmových
ukážok.
Kľúčové slová: emocionálne nabudenie, časové rozlišovanie vizuálnych
podnetov, meranie prahu splynutia blikania (CFFT), medzipohlavné rozdiely
Sex differences in temporal resolution of visual stimuli in dependence on
emotional state
Present paper examines the effect of emotional state (affective arousal) on
capability of temporal resolution of visual stimuli. We manipulated emotional
arousal in participants (20 women and 10 men) by presentation of short video
clips with pleasant and unpleasant affective charge, and it was verified by
measuring of skin conductivity. Capability of temporal resolution was
56
Postery/ Posters
monitored by measuring critical flicker fusion threshold (CFFT). Paper analyses
sex differences in changes of performance in CFFT in different time periods
after presentation of video clips.
Key words: emotional arousal, temporal resolution of visual stimuli, critical
flicker fusion threshold (CFFT), sex difference
Čavnická, Martina, Mgr.
Halasovo náměstí 4, 638 00 Brno, Czech Republic
[email protected]
Srovnání situace volby povolání na konci základní a střední školy
Příspěvek srovnává výsledky studie vlivů na volbu povolání u studentů v
posledních ročnících na základní a střední škole. Pomocí vlastního dotazníku
založeného na souboru otázek abstrahovaných z teoretické literatury se
pokoušíme zjistit, co ovlivňuje volbu povolání u obou skupin studentů.
Konkrétně se snažíme identifikovat, s kým se studenti radí, co je ovlivnilo, jak
volbu prožívají, případně zda jejich rozhodnutí provází těžkosti nebo obavy, atd.
Pokusíme se zjistit, zda se situace u obou skupin liší a případně v čem, zda tedy
dochází při volbě povolání k vývoji.
Kľúčové slová: volba povolání, motivace, vlivy
Comparison of Students´s Carreer Choice at Primary and High Schools
We are trying to compare students´ career choice upon completion of
primary and high school studies. Our self-constructed questionnaire is based on
the study of theoretical sources. Our goal is to identify influences on this choice,
namely: who they talk with about their choice, what influenced them, how they
feel in this situation, etc. We compare both groups and try to find some
differences or developments.
Key words: career choice, motivation, influences
Čerešník, Michal, PhDr., PhD.
Katedra pedagogickej a školskej psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita
Konštantína Filozofa, Nitra, Slovak Republic
[email protected]
Kompetencia učiteľky/učiteľa a žiaka/žiačky cez perspektívu teórie
scenárov
Príspevok sa dotýka problému osobnej kompetencie učiteľky/učiteľa a
žiaka/žiačky, resp. napĺňania potreby kompetencie, ktorá odzrkadľuje našu túžbu
cítiť, že naša aktivita, schopnosti a snaha sú kľúčové preto, aby sme mali dojem,
57
Postery/ Posters
že ovplyvňujeme dianie okolo seba, aby sme cítili, že sme hodnotní ľudia.
Špeciálne nás tento problém zaujíma v kontexte špecifického scenára
edukačného prostredia.
Kľúčové slová: kompetencia, kontrola, scenár
Competences of Teachers and Pupils through the Perspective of Scenario
Theory
The paper is connected with a problem of teachers´ and students´ personal
competence, or meeting their competence needs, which reflects our desire to feel
that our activities, abilities and efforts are crucial for our impression that we are
able to influence anything that happens around, for the feeling that we are
valuable people. Especially, we are interested in this problem in the context of
educational environment specific scenario.
Key words: competence, control, scenario
*Cviková, Viera, Mgr., PhD., Ilavská,
Adriana, MUDr.,
*Šimúnová, Eva, Mgr.
*Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Kvalita života pri ochorení diabetes mellitus z pohľadu čitateľov časopisu
Diabetik
V práci prinášane výsledky štatistického spracovania údajov z dotazníka
kvality života ľudí s ochorením na diabetes mellitus (N=362). Respondentmi
boli čitatelia časopisu Diabetik, v ktorom bol dotazník uverejnený (6/2006).
Dotazník bol koncipovaný s cieľom získať údaje z dvoch základných oblastí.
Prvá oblasť sa týkala liečby diabetu (spolupráca s lekárom, dodržiavanie
pokynov a odporúčaní lekára, spokojnosť s liečbou, informovanosť o chorobe).
Druhá oblasť sa zameriavala na subjektívne prežívanie ochorenia (emocionalita,
postoje k ochoreniu, subjektívna životná spokojnosť).
Kľúčové slová: diabetes mellitus, kvalita života, spolupráca s lekárom,
dodržiavanie liečby, informovanosť o chorobe, subjektívne prežívanie ochorenia
Quality of Life of Patients with Diabetes Mellitus According to the Readers
of Diabetik
This article deals with statistical data processing of results from the Quality
of Life Questionnaires among patients with diabetes mellitus (N=362). The
questionnaire was published in the magazine Diabetik (06/2006) and filled in by
its readers - our respondents. This questionnaire was arranged with the aim to
collect data from two main areas. The first one related to diabetes mellitus
(cooperation with doctors, observance of doctor´s instructions and
58
Postery/ Posters
recommendations, satisfaction with the treatment and obtaining information
about illness). The second part was focused on subjective awareness of this
illness (emotions, approaches to this illness, etc.)
Key words: diabetes mellitus, quality of life, cooperation with doctors,
treatment, obtaining information about illness, subjective illness awareness
Hajdúk, Michal, *Bratská, Mária, Doc., PhDr., PhD.
*Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Fandím, teda som chuligán?
Výskum sa zaoberá problematikou správania a prežívania futbalových
fanúšikov na Slovensku. Prvú časť tvoria teoretické východiská práce. Snažíme
sa priblížiť problematiku hromadného správania v súvislosti s agresívnym
správaním. Zameriavame sa priamo na futbalových fanúšikov. Venujeme sa ich
rozdeleniu do skupín na bežných fanúšikov, ultras a futbalových chuligánov.
Približujeme problematiku futbalového chuligánstva aj z historického hľadiska.
Ako metódu skúmania sme zvolili dotazník, ktorý bol zameraný na
problematiku agresívneho správania futbalových fanúšikov.
Kľúčové slová: hromadné správanie, agresia, futbaloví fanúšikovia, ultras,
chuligáni
I support, Am I Therefore a Hooligan?
Our research concerns behaviour of football supporters in Slovakia. Our
work is divided into two parts. The first part is theoretical. In this part of we try
to focus on collective behaviour connected with aggressive behaviour. We
divided football supporters into groups (common fans, ultras, football
hooligans). We try to describe this problem from a historical view. We used a
questionnaire as a research method; this questionnaire is aimed at forms of
aggressive behaviour and emotions of football supporters.
Key words: collective behaviour, aggression, football supporters, ultras,
hooligans
59
Postery/ Posters
*Hennelová, Katarína, PhDr., PhD., Gáliková, Marcela
*Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied,
Univerzita Komenského, Bratislava, Slovak Republic
[email protected]
Skúsenosti z kariérového poradenstva pre študentov stredných škôl
Príspevok sa zaoberá možnosťami kariérového poradenstva pre študentov 3.
ročníka gymnázia. Administrácia psychodiagnostických testov bola podkladom
pri poskytovaní služieb pri voľbe ďalšieho vzdelávania v súvislosti s výberom
povolania. Cieľom psychodiagnostiky schopností, vlastností osobnosti a
záujmov bolo poznávanie kognitívnych a nekognitívnych faktorov spojených s
úspešnosťou a spokojnosťou v budúcom štúdiu, resp. povolaní.
Kľúčové slová: poradenstvo pri voľbe povolania, schopnosti, vlastnosti
osobnosti, záujmy
Experience with Career Counselling for High School Students
The paper deals with possibilities of career counselling for high school
students (3rd grade). The administration of psychodiagnostic tests served as a
basis for the provision of counselling services with respect to optimum choice of
career. The aim of the psychodiagnostics of competencies, personality traits and
interests was to identify cognitive and non-cognitive factors connected with
successfulness and satisfaction in future study and vocation.
Key words: career counselling, competencies, personality traits, interests
Hubinská, Lucia, Mgr.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Aplikácia preventívneho programu "Srdce na dlani" v školskom prostredí
Poster približuje používanie preventívneho programu proti násiliu "Srdce na
dlani" v školách. Upozorňuje na jeho jednotlivé súčasti a ich osobitý vplyv na
žiaka, triedu, učiteľa, ale aj samotnú školu. Posterom sa snažíme deklarovať
pozitíva programu a upozorniť aj na nedostatky jeho aplikácie v súčasnej škole.
Kľúčové slová: preventívny program, násilie, empatia, riešenie konfliktov,
školské prostredie
Application of the Prevention Program "Second Step" at Schools
Poster facilitates the use of a prevention anti-violence program "Second
Step" at schools. Attention is drawn to its individual components and their
impact on individual pupils, class teachers, but also on schools themselves. We
60
Postery/ Posters
try to point to the benefits of the program but also to highlight shortcomings of
its application at schools.
Key words: prevention program, violence, empathy, conflicts solution, school
environment
*Jariabková,
Katarína, PhDr., Ruisel, Imrich, Prof., PhDr.,
DrSc.
*Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Stálosť osobnostných čŕt ľudí s mentálnym postihnutím
Výskumy osobnosti ľudí s mentálnym postihnutím poukázali na
charakteristické profily osobnostných čŕt u tejto populácie. Menej pozornosti sa
venovalo otázkam stability a možných zmien osobnosti jedincov s mentálnym
postihnutím. Príspevok sa zameriava na stálosť osobnostných čŕt osôb s
geneticky podmieneným mentálnym postihnutím z aspektu piatich veľkých
osobnostných dimenzií.
Kľúčové slová: osobnosť, mentálne postihnutie, päť veľkých osobnostných
dimenzií
Stability of Personality Traits of People with Intellectual Disabilities
Research into personality of people with intellectual disabilities has
indicated characteristic profiles of personality traits in this population. Little
attention has been paid to stability and possible personality changes with regard
to individuals with intellectual disabilities. The study focuses on stability of
personality traits over time of people with genetically based intellectual
disabilities from the perspective of Big five personality dimensions.
Key words: personality, intellectual disability, Big five personality dimensions
Kasal, Josef, PhDr.
Katedra sociální patologie a sociologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec
Králové, Czech Republic
[email protected]
Smysl života a "fotbalové" násilí
Násilí namířené proti jinému člověku nebo skupině osob má vždy hlubší
společenské kořeny a do značné míry souvisí se ztrátou smyslu života. Protože
fotbalové násilí je pácháno v převážné míře mladými lidmi, je důležité snažit se
porozumět příčinám jejich motivací. Jedna z příčin fotbalového násilí může být
61
Postery/ Posters
hledání smyslu života mladého člověka. Nejasný smysl života (či dokonce jeho
ztráta) vede u mladých lidí k pocitům frustrace, která za splnění jistých
podmínek (euforie při fotbalových zápasech) může vést až k agresi a násilí.
Kľúčové slová: integrační kultura, smysl života, autenticita, sebeuskutečnění,
morálka, banalizace, iniciace, hooligans
Meaning of Life and "Football" Violence
Violence against other human beings or group of people always has got
deeper social roots, and it is to a large extent associated with loss of meaning of
life. Due to the fact football violence is committed predominately by young
people, it is important to understand their underlying philosophy and
motivations. One of the reasons for football violence could be a search for a
meaning of life. Uncertain meaning of life (or even its loss) can result in young
people´s feelings of frustration. Under certain conditions (such as euphoria
during football matches) these feelings of frustration can lead to aggression and
violence.
Key words: integration culture, meaning of life, authenticity, selfrealization,
morality, initiation, hooligans
*Kozová
Katarína, Mgr., Heretik, Anton, Mgr., PhD., Sirota,
Miroslav, Mgr., PhD.
*Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied,
Univerzita Komenského, Bratislava, Slovak Republic
[email protected]
Vplyv interpretácie snov na vytváranie falošných presvedčení a falošných
spomienok
Cieľom výskumu bolo empirické overenie vplyvu sugestívnej interpretácie
snov na vytváranie falošných presvedčení a falošných spomienok. 138 študentov
psychológie vyplnilo Dotazník životných udalostí (LEI) a Záznam spomienok
(ZS). Podľa daného kritéria vybraní participanti boli náhodne rozdelení do
experimentálnej (N=9) a kontrolnej skupiny (N=15). Experimentálna skupina
podstúpila "krátku terapiu". V postteste všetci participanti opäť vyplnili LEI a
ZS. Vplyv interpretácie snov sa nepotvrdil. Diskutované sú dôvody našich
výsledkov a dôsledky pre prax.
Kľúčové slová: vierohodnosť udalosti, falošné presvedčenie, falošná spomienka,
interpretácia snov
Influence of Dream Interpretation on False Beliefs and False Memories
The purpose of the study was the empirical verification of the influence of
misleading dream interpretation on false beliefs and creation of false memories.
138 undergraduates completed Life Events Inventory (LEI) and Memory Report
62
Postery/ Posters
(MR). Participants were selected according to the pre-defined criterion and they
were randomly assigned to experimental (N=9) and control (N=15) groups. The
experimental group underwent "brief therapy". The posttest consisted of the
second administration of LEI and MR. The influence of dream interpretation
was not proved. Reasons for our results and consequences for therapy practice
are under discussion.
Key words: plausibility of event, false belief, false memory, dream interpretation
Marman, Peter, Mgr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Lucidné snívanie
Lucidné snívanie ako stav, pri ktorom človek sníva, ale zároveň si
uvedomuje, že sníva, navyše si je vedomý svojej identity a má prístup ku svojim
spomienkam z bdelého života. Môže byť cennou metódou pri výskume
nevedomia. Napriek tomu, že tento stav vedomia je spojený s metodologickými
problémami vymedzenia hranice medzi vedomím a nevedomím, je možné k
nemu pristupovať aj experimentálnymi metódami. Pri našom exploratívnom
výskume sme sa pokúsili sumarizovať súčasné poznatky v danej oblasti a
zamerali sme sa na prieskum výskytu rôznych stupňov tohto stavu počas spánku
u dospelej populácie.
Kľúčové slová: lucidné vnímanie, vedomie
Lucid Dreaming
A lucid dream is a dream in which the sleeper is aware that he is dreaming.
Moreover, he is aware of his identity, and can have access to his remembrance
while awake. Therefore, lucid dreaming can be a valuable method of exploring
unconsciousness. Despite the fact this state of mind is associated with
methodological problems of defining boundaries between consciousness and
unconsciousness, experimental methods can be applied to its research. We tried
to summarise available information in this area, and we focused on the research
of various levels of this state of mind during the sleep of adult population.
Key words: lucid dream, consciousness
63
Postery/ Posters
Matejovská, Ivana, Mgr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
Košice, Slovak Republic
[email protected]
Self-determinačná teória a sebakontrola u závislých od alkoholu
Self-determinačná teória je makroteória o ľudskej motivácii autorov E. L.
Deci a R. M. Ryana. Zahŕňa v sebe témy ako sebaregulácia, univerzálne
psychologické potreby, životné ciele, ašpirácie, vitalita, nevedomé procesy a
pod. Popisuje dva typy motivácie - autonómnu a kontrolovanú. Ak je človek
autonómne motivovaný, prežíva spokojnosť, sebapodporu a pocit, že má
možnosť voľby vo svojom konaní. Naopak, keď prevláda kontrolovaná
motivácia, človek sa obáva trestu, snaží sa vyhnúť pocitu hanby, regulácia
prichádza zvonku alebo je introjikovaná. V našom príspevku nadväzujeme na
náš výskum sebakontroly u ľudí závislých od alkoholu. Rozširujeme ho o
skúmanie autonómnej a kontrolovanej motivácie k liečbe a abstinencii u
liečených pacientov závislých od alkoholu.
Kľúčové slová: seba-determinačná teória, alkoholová závislosť, sebakontrola,
liečba závislosti, autonómna motivácia, kontrolovaná motivácia
Self-Determination Theory, Self-Control and Alcohol Addiction
Self-determination theory is a macrotheory od human motivation. It adresses
issues as self-regulation, universal psychological needs, life goals, aspirations,
vitality, nonconscious processes, etc. SDT came with two different types of
motivation. When people are autonomously motivated, they experience volition
and self-endorsement of their actions. When they are controll-motivated, they try
to avoid punishment from the external world, feelings of shame. Regulation is
external, or introjected. In our work, we follow up with the research about selfcontrol of addicted patients. We now discus issues of autonomous and controlled
motivation and alcohol addiction.
Key words: self-determination theory, alcohol addiction, self-control, treatment
of addictions, autonomous motivation, controlled motivation
64
Postery/ Posters
Moskaľová, Daniela, Mgr., Labudíková, Petra, Mgr.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
[email protected]
Pozornosť, vigilancia a osobnostné premenné
Cieľom príspevku je referovať, do akej miery je možné očakávať koreláciu
výkonu v „klasických“ pozornostných úlohách, v ktorých sa vyžaduje výkon
v oblasti vigilancie. Vigilancia pritom predstavuje schopnosť jedinca dlhú dobu
sledovať pole stimulácie, pričom sa relevantné podnety objavujú vždy
randomizovane a častokrát až na podprahovej úrovni. Cieľom realizovanej
pilotnej štúdie je následne preskúmať, či existujú rozdiely v uvedených úlohách
vo vzťahu k vybraným osobnostným premenným, najmä so zameraním na
problematiku neuroticizmu.
Kľúčové slová: pozornosť, vigilancia, osobnosť, vigilančný výkon
Vigilance and Personality Variables
The aim of the article is to provide information about the relationship
between the expected performance of "typical" attention tasks in comparision
with the vigilance performance. The term vigilance refers to an individual´s
ability to observe for a long period of time the stimulation field, whereas
relevant stimuli presence appears in the randomised and almost threshold
manner. The aim of the pilot study is to review whether there are differences
between these two types of tasks in relation to selected personality variables,
mainly with the focus on neuroticism.
Key words: attention, vigilance, personality, vigilance performance
Rijáková, Zita, PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Štruktúra programu profesionálnej orientácie a voľby povolania žiakov
základnej školy
Príspevok sa zameriava na použitie programu "Voľba povolaniaPROFTEENS". Daný program sa realizoval na základnej škole v mestskej časti
Petržalka Bratislava. Základným cieľom programu je skvalitnenie procesu
rozhodovania o voľbe povolania žiakov v posledných ročníkoch základnej školy
so snahou o zladenie individuálnych profesijných záujmov žiakov s ich
schopnosťami a požiadavkami trhu práce a spoločenskej praxe.
65
Postery/ Posters
Kľúčové slová: voľba povolania, postoje, proces rozhodovania
Structure of Professional Orientation and Career Choice by Primary
School Pupils
The article focuses on the use of the "Choice of Profession- PROFTEENS"
Programme that was implemented at a primary school in Petržalka Bratislava
Borough. Basic aim is to facilitate the decision-making process with respect to
career choices of students who are to complete their primary education. The
process aims to reconcile professional interests of individual pupils with their
skills, labour market requirements and social practice.
Key words: professional orientation, attitudes, decision-making process
*Soláriková, Petra, Bc., Vavrinský, Erik, Ing., PhD.
*Katedra psychológie Filozofická fakulta. Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
Katedra mikroelektroniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenskej
technickej univerzity, Bratislava, Slovak Republic
[email protected]
Nepretržité monitorovanie psychofyziologických korelátov v emocionálnej
záťaži
V našom výskume prezentujeme novú metódu neinvazívneho
biomedicínskeho monitorovania zvolených psychosomatických procesov.
Vybranou metódou sme merali psychogalvanickú reakciu - PGR (vodivosť
kože) použitím vhodného interdigitálneho poľa (IDA) mikroelektród, pričom
bola zároveň meraná aj jej teplota. Daná metóda nám ponúka možnosť
kontinuálne monitorovať a analyzovať rozličné elektro-psychologické aspekty
ľudskej fyziológie bezpečnou a neinvazívnou metódou, ktorá nemá vplyv na
prirodzené ľudské procesy. V súčasnosti prebieha návrh a výroba plne prenosnej
miniatúrnej verzie meracieho systému.
Kľúčové slová: psychofyziologické monitorovanie, kognitívne procesy, stres,
impedancia kože, teplota kože, IDA mikroelektródy
Continual Monitoring of Psycho-Physiological Correlatives under Stress
Research presents a new method of non-invasive biomedical monitoring of
selected psychological processes. Proposed method measures psycho-galvanic
reflex - PGR (human skin conductivities) using the appropriate interdigitated
array (IDA) of microelectrodes as well as skin temperature, which offers
continuous monitoring and analysis of different electrophysiological aspects of
human physiology in a completely safe and non-invasive manner. This method
has no undesired influence on natural physiological processes. In the future a
66
Postery/ Posters
fully portable mini version of the measurement system be designed and
developed.
Key words: physiological monitoring, cognitive processes, stress, electrical
impedance of skin, skin temperature, IDA microelectrodes
*Šramová, Blandína, PhD., Hamranová, Anežka, Doc., PhD.
*Ketedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Filozofická fakulta, Univerzita
Konštantína Filozofa, Nitra, Slovak Republic
[email protected]
[email protected]
Podpora zdravého psychosociálneho prostredia v školách
V príspevku prezentujeme predvýskumné zistenia overenia metodiky
diagnostického nástroja na zistenie kvality psychosociálneho prostredia
používaného v edukačnom prostredí v ostatných krajinách EÚ. Projekt sme
realizovali na dvoch experimentálnych školách a výsledné zistenia sme
porovnávali s kontrolnou skupinou. Hlavným cieľom projektu bolo vytváranie
prostredia pre emocionálnu a sociálnu pohodu v zmysle primárnej prevencie
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov
intolerancie.
Kľúčové slová: psychosociálne prostredie, intolerancia
Support of Healthy Psychosocial Environment at Schools
The article provides pre-research findings of verifying methodology of a
diagnostic tool for finding the quality of psycho-social environment which is
used in the education system in other EU countries. The project has been
implemented at two experimental schools and final findings were compared with
a control group. The main aim of the project was to create an environment for
emotional and social comfort in the sense of basic prevention of discrimination,
racism, xenophobia, anti-Semitism and other manifestations of intolerance.
Key words: psychosocial environment, intolerance
67
Postery/ Posters
Stranovská, Eva, PaedDr., PhD.
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, Pedagogická fakulta,
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovak Republic
[email protected]
Psycholingvistické aspekty vo vyučovaní cudzích jazykov
Príspevok prezentuje teoretické, metodologické a pragmatické otázky
vyučovania cudzích jazykov. Skúmanie jazyka sa posúva od tradičnej
psycholingvistickej perspektívy k sociálnej a pragmalingvistickej perspektíve.
Pozornosť venujeme faktorom podieľajúcim sa na učení cudzích jazykov,
modelom učenia sa cudzieho jazyka, kognitívnym a učebným štýlom.
Kľúčové slová: psycholingvistika, faktory, modely vyučovania cudzích jazykov,
kognitívny a učebný štýl
Psycho-Linguistic Aspects in Foreign Language Teaching
The article deals with theoretical, methodological and pragmatic issues of
foreign language teaching. Inquiry into language is shifted from traditional
psycho-linguistic perspective to social and pragma-linguistic perspective.
Attention is being paid to relevant factors in the process of foreign language
teaching process, foreign language teaching models, cognitive and teaching
styles and methods.
Key words: psycholinguistics, factors, foreign language teaching models,
cognitive and teaching style
*Stránská, Zdenka, PhDr., PhD., Poledňová, Ivana
*Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Czech
Republic
[email protected]
Možnosti a limity sociometrické analýzy sociálních vztahů v třídních
kolektivech
Příspěvek je teoretickou studií zaměřenou na analýzu techniky sociometrie,
používané k analýze sociálních vztahů ve školních třídách. Sociometrická
metoda zahrnuje mnoho variabilních výzkumných postupů, které umožňují
komplexní výzkum malé sociální skupiny, a existují různé možnosti zpracování
sociometrických dat. Užití sociometrie má však i svá úskalí - je důležité
dodržovat určité etické zásady a zjištěné údaje je vhodné konfrontovat s údaji
získanými jinými metodami.
Kľúčové slová: sociometrie, sociální vztahy, školní třída
68
Postery/ Posters
Possibilities and Limits of Sociometric Analysis of Social Relationships in
Class Groups
This paper is a theoretical study focused on the analysis of sociometric
technique, which is used to analyse social relationships in class groups.
Sociometric method involves many different research procedures, which enable
complex research of a small social group. There are also various possibilities of
sociometric data processing. However, the use of sociometry also has its
limitations - it is important to comply with certain ethical principles, and it is
also appropriate to confront the data collected by sociometry with findings
detected by other methods.
Key words: sociometry, social relationships, class group
*Tavel, Peter, Ing., Mgr., Mgr., PhD., Bartůšková, Ludmila,
MUDr., Mgr., Mgr., Slavkovský, Adrián, PhD.
*Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc,
Czech Republic
Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Czech Republic
Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava, Slovak
Republic
[email protected]
Kognitívny, emocionálny a konatívny rozmer v náboženskom živote
(kvalitatívny výskum)
Náboženský život jedinca má kognitívny, emocionálny a konatívny rozmer.
Na základe výsledkov kvalitatívneho výskumu (metóda IPA) rozhovorov s
veriacimi participantmi je v príspevku ukázané, že náboženský život zasahuje
celého človeka vrátane motivácie. Na kognitívnej úrovni je viera v Boha
považovaná za tému zložitú, ktorú jedinec túži spoznávať. Na emocionálnej
rovine má jedinec potrebu Boha milovať a mať pocit, že je ním milovaný. Na
konatívnej úrovni má jedinec potrebu konať nábožensky, o viere komunikovať a
pod.
Kľúčové slová: viera, Boh, náboženské konanie, náboženské myslenie
Cognitive, Emotional and Conative Dimension in Religious Life (Qualitative
Research)
Religious life of an individual has a cognitive, emotional and conative
dimension. Based on the results of a qualitative research (IPA method) of
interviewing people who believe in God, we can see that religious life has an
impact on a human being as a whole, including his motivation. At the cognitive
level, faith in God is considered to be a complicated topic, which an individual
desires to explore. At the emotional level, an individual feels the need to love
69
Postery/ Posters
God and to have the feeling of being loved by Him. At the conative level, an
individual needs to be a part of a religious community, talk about his faith, etc.
Key words: faith, God, religious acts, religious thinking
*Váryová,
Barbora, Mgr., PhD., Matušková, Oľga, PaedDr.,
Čuboňová, Ľudmila, Bc., Roháriková, Veronika, Bc.
*Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Skríning na zachytenie rizika vývinových porúch u detí určený pre
pediatrov
Poster poskytuje informáciu o prvej časti projektu - teoretickej a
metodologickej príprave metodiky Skríningu na odhalenie rizika vývinových
porúch. Je určený pre pediatrov, ako nástroj na kontrolu psychomotorického
vývinu dieťaťa vo veku 2 - 2 a pol roka. Skríning pozostáva z dvoch častí: 1.
položiek hodnotiacich jednotlivé vývinové oblasti (hrubá a jemná motorika,
adaptívne správanie, aktívna reč a porozumenie reči, komunikačné schopnosti),
ktoré administruje pediater a 2. dotazníka/záznamu pre rodičov, ktorý je
zameraný na hodnotenie schopností dieťaťa v týchto oblastiach. Cieľom je
vytvoriť validný a citlivý indikátor pre pediatrov na zachytenie rizika
psychomotorickej retardácie a oneskorenia v jazykových a komunikačných
schopnostiach.
Kľúčové slová: skríning, vývinové poruchy, hodnotenie vývinovej úrovne,
vývinové oblasti
Screening Aimed at the Identification of Risks of Developmental Disorders
of Children by Paediatricians
The poster provides information about the first part of the project theoretical and methodological preparation of a screening method for
identification of risks of developmental disorders. It is designed for
paediatricians as a measurement tool of psycho-motor development of 2 – 2.5
years old children. Screening consists of two parts: 1. items evaluating
individual developmental domains (gross and fine motor skills, adaptive
abilities, expressive and receptive language and communication skills)
administered by paediatricians, and 2. questionnaire/parental report based on
parents' evaluation focuses on children skills in these domains. The aim is to
create a valid and sensitive indicator of risk for paediatricians in order to be able
to detect psycho-motor retardation and language and communication skills
delay.
Key words: screening, developmental disorders, evaluation of developmental
status, developmental domains
70
Kontakty/ Contacs
Baranovská, Andrea, PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda,
Trnava, Slovak Republic
[email protected]
Bartůšková, Ludmila, MUDr., Mgr., Mgr.
Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Czech Republic
Baumgartner, František, Doc., PhDr., CSc.
Psychologický ústav AV ČR, Brno, Czech Republic
[email protected]
Blatný, Marek, Prof. PhDr., CSc.
Psychologický ústav Akademie věd ČR, Czech Republic
[email protected]
Bratská, Mária, Doc., PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, Slovak Republic
[email protected]
Brezina, Igor, Doc., PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Brezina, Ivan, PhDr., PhD.
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, Slovak Republic
[email protected]
Bucik, Valentin, Prof., Dr.
Department of psychology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia
[email protected]
Budáč Stanislav, Mgr.
Laboatórium kognitívnej neurovedy,
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava, Slovak Republic
[email protected]
71
Kontakty/ Contacts
Cviková, Viera, Mgr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Čavnická, Martina, Mgr.
Halasovo náměstí 4, 638 00 Brno, Czech Republic
[email protected]
Čavojová, Vladimíra, PaedDr., PhD.
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, Slovak Republic
[email protected]
Čechová, Daniela, PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
[email protected]
Čerešník, Michal, PhDr., PhD.
Katedra pedagogickej a školskej psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita
Konštantína Filozofa, Nitra, Slovak Republic
[email protected]
Danišková, Klaudia, PaedDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku,
Slovak Republic
danišková@fhil.ku.sk
Dočkal, Vladimír, Doc., PhDr., CSc.
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava, Slovak
Republic
[email protected]
Dostál, Daniel, Mgr.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc,
Czech Republic
[email protected]
Dovaly, Ana, Carolina
Školské stredisko Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku, Romania
adovaly@yahoo.com
72
Kontakty/ Contacts
Dubovický, Michal, RNDr., PhD.
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Bratislava, Slovak
Republic
exfadubm@savba.sk
Farkašová, Eva, PhDr., CSc.
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava,
Slovak Republic
eva@vudpap.sk
Gajda, Vojtěch, Doc. PhDr. CSc.
Filozofická a Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava,
Czech Republic
vojtech.gajda@osu.cz
Gajdošová, Eva, Doc., PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
eva.gajdosova@post.sk
Ghubash, Mouza, Dr.
Sociology Department at the College of Humanities and Social Sciences,
University of UAE, All – Ain, United Arabs Emirates
Director of Cultural Rewaq center of humanity studies, Dubai, United Arabs
Emirates
drmouzaghubash@yahoo.com
Grác, Ján, Prof., PhDr., CSc.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská Univerzita, Trnava,
Slovak Republic
grac.j.z.2@pobox.sk
Halama, Peter, Doc., Mgr., PhD.
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, Slovak Republic
peter.halama@savba.sk
Hamranová, Anežka, Doc., PhD.
Ketedra pedagogickej a školskej psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita
Konštantína Filozofa, Nitra, Slovak Republic
ahamranova@ukf.sk
73
Kontakty/ Contacts
Hennelová, Katarína, PhDr., PhD.
Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied,
Univerzita Komenského, Bratislava, Slovak Republic
hennelova@fses.uniba.sk
Heretik, Anton, Prof., PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
heretik@fphil.uniba.sk
Heretik, Anton, Mgr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
aheretik@fphil.uniba.sk
Hochelová, Mirina, PhDr.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
hochelova@fphil.uniba.sk
Holdoš, Juraj, Mgr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofickej fakulty, Katolícka univerzita, Ružomberok,
Slovak Republic
holdos@gmail.com
Hubinská, Lucia, Mgr.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
hubinska2@st.fphil.uniba.sk
Jakubek, Martin, PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
jakubek@fphil.uniba.sk
Jariabková, Katarína, PhDr.
Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, Bratislava,
Slovak Republic
ksbkkaja@savba.sk
74
Kontakty/ Contacts
Jelínek, Martin, PhDr., PhD.
Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarikova Univerzita, Brno, Czech
Republic
jelinek@psu.cas.cz
Kasal, Josef, PhDr.
Katedra sociální patologie a sociologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec
Králové, Czech Republic
teukros@seznam.cz
Kepák, Tomáš, MUDr.
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno, Czech Republic
tkepak@fnbrno.cz
Konrádová, Ľuba, PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
luba.konradova@gmail.com
Kopasová, Dorota, PhDr., CSc.
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava,
Slovak Republic
kopasova@inethome.sk
Kováč, Damián, Prof., PhDr., DrSc.
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, Slovak Republic
expsdamk@savba.sk
Kovačovský, Pavel, RNDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
pavel.kovacovsky@fphil.uniba.sk
Kozová Katarína, Mgr.
Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied,
Univerzita Komenského, BratislavaSlovak Republic
sirota@fses.uniba.sk
Kupka, Martin, Mgr., PhD.
Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra psychologie, Olomouc,
Czech Republic
mkupka@email.cz
75
Kontakty/ Contacts
Kusá, Daniela, PhDr., CSc.
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, Slovak Republic
expskusa@savba.sk
Labudíková, Petra, Mgr.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava,
Slovak Republic
labudikova1@st.fphil.uniba.sk
Lajčiaková, Petra, PaedDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku,
Slovak Republic
lajčiaková@fhil.ku.sk
Lisá, Elena, Mgr., PhD.
Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Univerzita Komenského, Bratislava, Slovak Republic
elena.lisa@fses.uniba.sk
Lovaš, Ladislav, Prof., PhDr., CSc.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
Košice, Slovak Republic
ladislav.lovas@upjs.sk
Ludrovská, Katarína, PhDr.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
katarina.ludrovska@fphil.uniba.sk
Lukačiková, Michaela, Mgr.
Stredná škola Medzilaborce, externá doktorandka Filozofická fakulta, Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovak Republic
lukacikova@centrum.sk
Mach, Mojmír, RNDr., PhD.
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Bratislava,
Slovak Republic
exfamach@savba.sk
76
Kontakty/ Contacts
Malůš, Marek, Mgr.
Katedra psychologie, Filozoficka Fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc,
Czech Republic
MarekMalus@seznam.cz
Mansager, Erik, PhD.
Collège du Leman, Geneva, Switzerland
emansager@hotmail.com
Máthé, Robert, PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
psychoprof@psychoprof.sk
Matejovská, Ivana, Mgr., PhD.
Katedra psychológie Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
Košice, Slovak Republic
ivana.matejovska@gmail.com
Marman, Peter, Mgr., PhD.
Katedra psychológie Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
marman@fphil.uniba.sk
Mesárošová, Barbora, PhDr., PhD.
Katedra psychológie Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
mesarosova@fphil.uniba.sk
Mlčák, Zdeněk, PhDr., PhD.
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská universita, Ostrava, Czech
Republic
zdenek.mlcak@osu.cz
Moskaľová, Daniela, Mgr.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
moskalova3@st.fphil.uniba.sk
77
Kontakty/ Contacts
Novotný, Vladimír, Prof., MUDr., CSc.
Psychiatrická klinika LF, UK a FNsP Bratislava, Slovak Republic
novotny@faneba.sk
Paulík, Karel, Prof, PhDr., CSc.
Filozofická a Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita,Ostrava,
Czech Republic
paulik@osu.cz
Pečeňák, Ján, MUDr., PhD.
Psychiatrická klinika LFUK a FNsP Bratislava, Slovak Republic
pecenak(at)faneba.sk
Pelcák, Stanislav, PhDr., PhD.
Katedra sociologie a sociální patologie, Pedagogická Fakulta, Universita Hradec
Králové, Czech Republic
standa.pelcak@quick.cz
Pilát, Milan, Mgr.
Fakulta sociálních studií, Masarikova Univerzita, Brno, Czech Republic
pilat@fss.muni.cz
Plichtová, Jana, Prof., PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
plichtová@fphi.uniba.sk
Poliach, Vladimír, PhD.
Katedra psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bala, Banská
Bystrica, Slovak Republic
vpoliach@pdf.umb.sk
Považan, Juraj, Mgr., Ing., PhD.
Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok,
Slovak Republic
povazan@ff.ku.sk
Rijáková, Zita, PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
rijakova@fphil.uniba.sk
78
Kontakty/ Contacts
Ritomský, Alojz, Doc., PhDr., PhD.
Ústav aplikovanej psychológie, FSEV, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
alojz.ritomsky@fses.uniba.sk
Ručková, Gabriela, PhDr.
Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda,
Trnava, Slovak Republic
gabrielaruckova@zoznam.sk
Ruisel, Imrich, Prof., PhDr., DrSc.
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, Slovak Republic
expsrui@savba.sk
Schraggeová, Milica, PhDr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
schraggeova@fphil.uniba.sk
Slavkovský, Adrián, PhD.
Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava,
Slovak Republic
Sirota, Miroslav, Mgr., PhD.
Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied,
Univerzita Komenského, Bratislava, Slovak Republic
sirota@fses.uniba.sk
Slezáčková, Alena, Mgr.
Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarikova univerzita, Brno,
Czech Republic
alena.slezackova@mail.muni.cz
Smékal, Vladimír, Prof., PhDr., CSc.
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
Czech Republic
smekal@fss.muni.cz
Snel, Jan, PhD.
Department of Psychology, Faculty of Social and Behavioural Scienece,
University of Amsterdam, The Netherlands
j.snel@uva.nl
79
Kontakty/ Contacts
Soláriková, Petra, Bc.
Katedra psychológie Filozofická fakulta. Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
petra.solarikova@gmail.com°
Sollár, Tomáš, PhDr., PhD.
Ústav aplikovanej psychológie, SVaZ Univerzita Konštantína v Nitre,
Nitra, Slovak Republic
tsollar@ukf.sk
Sollárová Eva, Prof., PhDr., CSc.
Ústav aplikovanej psychológie, FSVaZ Univerzita Konštantína v Nitre,
Nitra, Slovak Republic
tsollar@ukf.sk
Stanková, Ľubomíra, Mgr.
Katedra psychológie, FF, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovak Republic
lubomira_stankova@yahoo.it
Stranovska, Eva, PaedDr., PhD.
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, Pedagogická fakulta,
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovak Republic
estranovska@ukf.sk
Stránská, Zdenka, PhDr., PhD.,
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Czech Republic
stranska@phil.muni.cz
Štěrba Jaroslav, Prof., MUDr., PhD.
Klinika dětské onkologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno, pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Brno,
Czech Republic
msterba@med.muni.cz
Stríženec, Michal, PhDr., DrSc.
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, Slovak Republic
expshor@savba.sk
80
Kontakty/ Contacts
Svoboda, Mojmír, Prof., PhDr., CSc.
Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova Universita, Brno,
Czech Republic
svoboda@fphil.muni.cz
Szobiová, Eva, Doc., PhDr., PhD.
Katedra psychológie Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
eva.szobiova@fphil.uniba.sk
Šandora, Ján, Mgr., MBA
ED Wien, Katedra psychológie, Filizofická fakulta, Univerzita Palackého,
Olomouc, Czech Republic
jan.sandora@gmail.com
Šramová, Blandína, PhD.
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Filozofická fakulta, Univerzita
Konštantína Filozofa, Nitra, Slovak Republic
bsramova@ukf.sk
Taročková, Tatiana, Doc., PhDr., CSc.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
tarockova@fphil.uniba.sk
Tavel, Peter, Ing., Mgr., Mgr,. PhD.
Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc,
Czech Republic
petertavel@seznam.cz
Tomanová, Ivana, Mgr.
MARTINO – inštitút rozvoja spoločnosti, Topoľčany, Slovak Republic
tomanova83@gmail.com
Ujházy, Eduard, Doc., RNDr. PhD.
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Bratislava,
Slovak Republic
exfaujha@savba.sk
81
Kontakty/ Contacts
Váryová, Barbora ,Mgr., PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
barbora.varyova@gmail.com
Vavrinský, Erik, Ing., PhD.
Katedra mikroelektroniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenskej
technickej univerzity, Bratislava, Slovak Republic
erik.vavrinsky@stuba.sk
Viszusová, Tatiana, Mgr.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovak Republic
viszusova1@st.fphil.uniba.sk
Vlčková, Irena, Mgr.
Masarikova Univerzita, Brno, Czech Republic
21626@mail.muni.cz
Zacharová, Zuzana, Mgr.
Katedra psychológie, Fakulta sociálnich stúdií, Masaryková univerzita, Brno,
Czech Republic
346487@mail.muni.cz
82
ISBN: 978-80-89236-69-5
Download

Kniha abstraktov - Intranet Katedry psychológie FiF UK