Ceníky inzercie
edičný plán a termíny uzávierok
2013
Poľnohospodárstvo
Floristika
Technika pre mestá a obce
Roľnícke noviny, www.rno.sk
obchodný riaditeľ, Profi Press, s. r. o.
Ing. Juraj Vrabec
tel.: +421 373 141 141
mobil: +421 903 616 641
e-mail: [email protected]
• www.rno.sk • www.rno.sk • www.rno.sk • www.rno.sk • www.rno.sk • www.rno.sk • www.rno.sk • www.rno.sk • www.rno.sk
Hospodárstvo
Téma týždĖa
Technika
ZadĎženosĢ versus
rentabilita fariem
Geneticky
modi¿kované plodiny
Ako využívame
možnosti traktorov?
7. strana
11. – 13. strana
22. strana
Streda 5. septembra 2012
BudúcnosĢ
Už rok sa
prakticky po
každom
jednom
mesiaci opakuje, že
išlo o jeden z
najsuchších a
najteplejších
mesiacov v histórii meteorologických meraní.
Výsledkom takéhoto vývoja počasia sú vysušené polia
či lúky, a tým pádom aj nižšie
úrody poľnohospodárskych
plodín. Voda však nechýba
len rastlinám, ale badateľne
klesajú i hladiny vodných tokov a vo viacerých lokalitách
už vysychajú studne.
Nedávno vláda podala suchom postihnutým poľnohospodárom pomocnú ruku,
hoci vo finančnom vyjadrení
je tá pomoc len symbolická, a
prejavila tak pochopenie pre
ich aktuálne problémy. Oveľa
dôležitejšie však bude, aby sa
štátna exekutíva začala problémami, vyplývajúcimi z čoraz častejších a extrémnejších výkyvov počasia, zaoberať aj systémovo.
Vývoj vo svete totiž ukazuje, že voda bude stále viac
a viac limitujúcim faktorom
poľnohospodárskej výroby a
tým aj životnej úrovne, či dokonca „holej existencie“ obyvateľov tej - ktorej krajiny.
Štát by mal teda čo najskôr sústrediť svoje úsilie
na ochranu pôdneho fondu,
jeho účelné a účinné využívanie a hospodárenie s vodou v
krajine. Je to o to dôležitejšie,
že za posledné roky máme v
tomto smere obrovské resty.
ROMAN LETTRICH
myšlienka
Cena: Predplatné: 0,70 € • VoĐný predaj: 0,90 €
ýíslo 36/2012
Vychádzajú od roku 1930
Rozum má zlaté dno
Štartuje ćalšia kampaĖ, ktorá má pomôcĢ odbytu domácich potravín
KampaĖ si kladie za cieĐ vychovávaĢ nastupujúcu generáciu k spotrebiteĐskému patriotizmu.
Vo štvrtok, 6. septembra
2012 v Senici odštartujú edukatívnu kampaĖ s
poetickým názvom Zlaté
dno. Jej cieĐom je vychovávaĢ nastupujúcu generáciu k zvýšeniu spotrebiteĐského povedomia, ale
nielen k tomu.
BRATISLAVA. O zameraní, predpokladanom
priebehu a cieľoch výchovnej kampane, v hľadáčiku
ktorej sa ocitnú žiaci 5. a
6. ročníkov základných škôl,
v utorok informovali tvorcovia a protagonisti tejto kampane na tlačovej besede v
Bratislave.
„Na spomenutú vekovú skupinu sme sa zamerali preto, lebo tie deti sú vo
veku, kedy už začínajú aktívne uvažovať o vlastnej budúcnosti“, povedala autorka
projektu Bohumila Tauchmannová, ktorá stojí aj za
iným, dnes už pomerne dobre známym spotrebiteľským
projektom s názvom Kvalita
z našich regiónov. Oba projekty zastrešuje Zväz obchodu a cestovného ruchu SR.
„Školákom budeme vysvetľovať, prečo je dobré a potrebné kupovať slovenské
výrobky, napríklad aj potraviny. Cieľom kampane je priblížiť im aj viaceré povolania; zdôrazniť, že každá práca má svoje čaro. Dúfame, že
aspoň do určitej miery prinavrátime vážnosť niektorým remeslám a vzkriesime
FOTO - AUTOR
stavovskú česť“, povedala
B. Tauchmannová.
S myšlienkou projektu sa
stotožnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, ktorý
v tejto súvislosti na spomenutej tlačovej besede uviedol, že aj on ako spotrebiteľ
pri nákupe dáva prednosť
potravinám, vyrobeným na
Slovensku. „Slovensko potrebuje, aby jeho obyvatelia
nakupovali potraviny a ďalšie výrobky, vyrobené prá-
ve na Slovensku“, uviedol
minister.
Hlavným partnerom projektu Zlaté dno je Združenie miest a obcí Slovenska
(ZMOS). Predseda ZMOS-u a
primátor Nitry Jozef Dvonč
konštatoval, že „prakticky
od roku 1992 na Slovensku
evidujeme úbytok potravinárskych kapacít“, a položil si otázku, ako tento negatívny trend zastaviť. Pomôcť
by mohli táto i ďalšie spotrebiteľské kampane. Predseda ZMOS-u zároveň sľúbil,
že k podpore kampane Zlaté
dno bude ZMOS nabádať aj
starostov obcí a primátorov
miest, lebo „kampaň je jedno z protikrízových riešení“.
Ambasádorkou a „tvárou kampane“ sa stane moderátorka a herečka Katarína Brychtová, ktorá vo svojom vystúpení uviedla, že
na stretnutiach s 300- až
500-člennými
skupinami
detí, ktoré sa budú konať v
8 slovenských krajoch, pôjde najmä o vysvetľovanie nastolenej problematiky „jednoduchou a prístupnou formou“. Zároveň verejne prisľúbila, že pod dojmom z tejto kampane aj ona obmedzí
nákupy potravín v zahraničí a viac sa bude spoliehať
na nákupy v tuzemských obchodných systémoch. A po
zeleninu bude chodiť do tržnice, kde je spravidla kvalitná a najmä domáca.
Odborný a stavovský týždenník
slovenských poľnohospodárov
Cieľovou skupinou čitateľov sú vedúci pracovníci a majitelia poľnohospodárskych
podnikov a fariem všetkých veľkostí. Plnofarebný týždenník s rozsahom 24 – 32
strán novinového formátu A3 prináša informácie o udalostiach v pôdohospodárstve za uplynulý týždeň. Obsahuje komplexné politické a komoditné spravodajstvo, agrometeorologické a signalizačné správy. V štruktúre týždenníka nechýbajú rubriky Rastlinná výroba, Živočíšna výroba a Poľnohospodárska technika.
Roľnícke noviny prinášajú vždy špecializovanú Tému týždňa, kde sa podrobne
venujú špecifickým oblastiam poľnohospodárstva. Okrem toho viackrát v roku
nájdu čitatelia zaujímavé prílohy, ako Agronóm, Traktory a ďalšie.
BOHUMIL URBÁNIK
inzercia
Slepá je odvaha,
keć za vodcu chce
SENECA
náhodu.
36
9 770231 661004
Obilie budeme vyvážať
PodĐa Európskej komisie
úroda obilnín v EÚ
dosiahne tento rok
279 miliónov ton, þo je
o dve percentá menej
ako vlani, ale stále
o 25 miliónov ton viac
ako v problematickej
sezóne 2007/2008.
BRUSEL. Z predbežných výsledkov EK vyplýva, že štáty únie pozberajú tento rok 127 miliónov
ton pšenice, čo sa zhoduje
s päťročným priemerom, a
60 miliónov ton kukurice,
čo je o 2% viac ako päťročný priemer.
Únia tak zostane čistým exportérom obilnín na
Medzinárodná konferen
ncia
svetové trhy, keďže mnohí tradiční vývozcovia hlásia slabú úrodu. Očakáva sa, že globálne zásoby
obilnín v tejto sezóne klesnú o 33 miliónov ton, na
338 miliónov ton.
„Sucho, ktoré zasiahlo viaceré regióny, viedlo v
uplynulých týždňoch k dramatickému zvýšeniu cien
niektorých
poľnohospodárskych komodít, najmä
kukurice a sóje, čo môže
vyvolať destabilizáciu určitých sektorov európskeho
poľnohospodárstva,“ upozornil eurokomisár pre
poľnohospodárstvo Dacian
Ciolis.
FENOMÉN KUKURICE
vo výžive zvierat
25. 9. 2012 od 9. 30 hod.
kongresová sála hotelaa
Tři věžičky pri Jihlave
silážna kukurica, pokrok vo výskume
znižovanie zdravotných rizík
metódy na posudzovanie nutričnej hodnoty
aplikácia nových poznatkov do kŕmnych dávok
Organizátor: Limagrain Central Europe
Mediálny partner: Profi Press
(tasr)
Rozmery v mm (šírka x výška)
Farebná inzercia v €
A - inzercia pod logom titulka
83 x 32
300,-
B - inzercia pod logom titulka
40 x 32
150,-
C, D - polovička podvalu - titulka
126 x 85
600,-
Zľava z opakovaní
Zľava z objemu
Prvá strana Roľníckych novín
Zľava sa riadí počtom
Zľava sa riadi celkovou výškou
opakovaní inzerátov súčtou cenníkových cien záväznej
v jednom časopise v objednávky inzercie do ľubovoľných
danom ročníku a je
titulov nášho vydavateľstva a je
prípadne počítaná aj stanovená ako bonus za prekročenie
spätne.
stanovenej hranice následovne:
Vnútorné strany
G, H, I - 1/3 podvalu
83 x 124
380,-
"ucho" - prvá strana odbornej rubriky
91,5 x 119
380,-
Partner témy týždňa - plus plocha B
266 x 119
790,-
1/1 strany
255,5 x 346
1 200,-
junior page
169 x 230
890,-
1/2 strany na výšku
126 x 346
890,-
1/2 strany na šírku
255,5 x 171
890,-
1/3 strany na výšku
83 x 346
790,-
1/3 strany na šírku
255,5 x 115
790,-
1/4 strany na výšku
126 x 171
590,-
1/4 strany na šírku
169 x 124
590,-
1/8 strany na výšku
83 x 124
320,-
1/8 strany na šírku
126 x 85
320,-
1/16 strany
83 x 57
160,-
výstavné prílohy
83 x 85
200,-
2000 €
5%
Počet
opakovaní
Zľava
2 800 €
7%
3x
5%
4 000 €
10 %
6x
7%
8 000 €
11 %
9 a viac
opakovaní
10 %
12 000 €
12 %
a ďalej za každých 4000 € +
jedno percento atď.
Pri objednaní inzercie reklamnou agentúrou je
maximálna výška zľavy pre klienta 15 %
Uzávierka vždy 7 kalendárnych dní
pred termínom expedície. Roľnícke
noviny vychádzajú vždy v stredu.
Vkladaná inzercia – Cena inzercie: 300 € + cena vloženia/kus
Gramáž vkladaného materiálu
Cena: vloženie/kus
do 20 g
0,04 €
do 50 g
0,16 €
do 200 g
0,30 €
do 350 g
0,44 €
2
C
B
A
D
UCHO
Partner témy
týždňa
G
H
I
FORMÁTY INZERCE UVNITŘ TÝDENÍKU
B
STRANA 3
TITULNÍ STRANA
A
TITULNÍ STRANA ODBORNÝCH RUBRIK
Hmotnostné rozlíšenie vkladaného materiálu vychádza z platných poštových tarifov
1/16 Š
1/2
1/8 Š
1/3 V
Junior
page
1/4 V
1/3 Š
1/4 Š
1/8
Číslo
Presný názov témy týždňa
Uzávierka redakčná
(streda)
Uzávierka inzertná
(streda)
Expedícia
(streda)
2. 1. 2013
1/13
Bankové a poistné produkty pre poľnohospodárov
19. 12.
5. 12.
2/13
Výživa dojníc
2. 1. 2013
12. 12.
9. 1.
3/13
Priemyselné hnojivá a ich aplikácia
9. 1. 2013
19. 12.
16. 1.
4
Jarné pšenice a jačmene
16. 1. 2013
2. 1. 2013
23. 1.
5
Ekonomika prevádzky traktorov
23. 1.
9. 1.
30. 1.
6
Príprava pôdy a sejba jarných plodín
30. 1.
16. 1.
6. 2.
7
Ochrana a výživa rastlín – postreková technika
6. 2.
23. 1.
13. 2.
8
Osivá a sejba jarnej repky
13. 2.
30. 1.
20. 2.
9
Pestovanie zeleniny
20. 2.
6. 2.
27. 2.
10
Doprava v poľnohospodárstve
27. 2.
13. 2.
6. 3.
11
Sejačky na presný výsev
6. 3.
20. 2.
13. 3.
12
Technólogie ustajnenia a dojenia hovädzieho dobytka – príloha AGROSALÓN
13. 3.
27. 2.
20. 3.
13
Vyberáme traktor
20. 3.
6. 3.
27. 3.
14
Kukurica
27. 3.
13. 3.
3. 4.
15
Využívanie a údržba trvalých trávnatých porastov
3. 4.
20. 3.
10. 4.
16
Chemická ochrana porastov, postreková technika
10. 4.
27. 3.
17. 4.
17
Nakladače a manipulátory
17. 4.
3. 4.
24. 4.
18
Senážovanie
24. 4.
10. 4.
1. 5.
19
Zber a manipulácia s krmovinami
1. 5.
17. 4.
8. 5.
20
Rozmetadlá a aplikátory priemyselných hnojív
8. 5.
24. 4.
15. 5.
21
Moderné traktory – novinky a trendy
15. 5.
1. 5.
22. 5.
22
Chov oviec a kôz na Slovensku
22. 5.
8. 5.
29. 5.
23
Energetické využitie biomasy
29. 5.
15. 5.
5. 6.
24
Vinice a sady
5. 6.
22. 5.
12. 6.
25
Zemiaky
12. 6.
29. 5.
19. 6.
26
Žatevné práce a zber slamy
19. 6.
5. 6.
26. 6.
27
Chov hydiny a drobných HZ
26. 6.
12. 6.
3. 7.
28
Osivo a technológia pre výsev repky
3. 7.
19. 6.
10. 7.
29
Ozimné obilniny
10. 7.
26. 6.
17. 7.
30
Kukuričná siláž a silážovanie
17. 7.
3. 7.
24. 7.
31
Príprava pôdy pre oziminy
24. 7.
10. 7.
31. 7.
32
Postrekovače
31. 7.
17. 7.
7. 8.
33
Hnojenie maštaľným hnojom
7. 8.
24. 7.
14. 8.
34
Agrokomplex 2011
14. 8.
31. 7.
21. 8.
35
Skladovanie osív, čističky a sušičky
21. 8.
7. 8.
28. 8.
36
Predaj z dvora
28. 8.
14. 8.
4. 9.
37
Zber kukurice na zrno
4. 9.
21. 8.
11. 9.
38
Preemergentná ochrana rastlín
11. 9.
28. 8.
18. 9.
39
Stroje pre spracovanie pôdy
18. 9.
4. 9.
25. 9.
40
Slnečnica - zber
25. 9.
11. 9.
2. 10.
41
Bioplynové stanice
2. 10.
18. 9.
9. 10.
42
Výbava a príslušenstvo traktorov
9. 10.
25. 9.
16. 10.
43
Kombajny
16. 10.
2. 10.
23. 10.
44
Chov hovädzieho dobytka
23. 10.
9. 10.
30. 10.
45
Práce v lese a lesná technika
30. 10.
16. 10.
6. 11.
46
Montované haly a stavby pre poľnohospodárov
6. 11.
23. 10.
13. 11.
47
Pneumatiky pre poľnohospodársku techniku
13. 11.
30. 10.
20. 11.
48
Poistenia pre poľnohospodárov
20. 11.
6. 11.
27. 11.
49
Osivá – osvedčené a nové odrody
27. 11.
13. 11.
4. 12.
50
Kŕmne vozy
4. 12.
20. 11.
11. 12.
51
Úver a leasing pre poľnohospodárov
11. 12.
27. 11.
18. 12.
1/14
Skladovanie,doprava a manipulácia so zrninami a olejninami
18. 12.
4. 12.
2. 1. 2014 (čt)
2/14
Krmivá a prísady pre hospodárské zvieratá
2. 1. 2014 (čt)
11. 12.
8. 1. 2013
3/14
Informačné technologie v poľnohospodárstve
8. 1. 2013
18. 12.
15. 1.
Plánovaná inzercia
3
Roľnícke noviny, www.rno.sk
samostatná príloha týždenníka
03 / 2012 | 1 €
inzertný manažér
Ing.Katarína Šebáňová
tel.: +421 373 141 118
mobil: +421 903 555 538
e-mail: [email protected]
ochrana rastlín | výživa rastlín | osivo a sadba
Vážení čitatelia,
Osivo, chémia či výživa - všetko
rovnako dôležité faktory. No aby
bolo neskôr čo vyživovať a zároveň chrániť, treba zasiať správny
genetický materiál. Kým v niektorých oblastiach Slovenska sa
ešte stále žije žatvou, inde už poľnohospodári
začínajú premýšľať o príprave pôdy pod oziminy
a výbere správnej odrody do svojho chotára.
Hovorí sa, že odroda je najlacnejším intenzifikačným
faktorom v pestovateľskej technológii. Zodpovedným výberom osiva dokáže pestovateľ navýšiť úrodu
o 10 – 12 percent. K dispozícií má veľké množstvo
kvalitného materiálu so stále lepšími úžitkovými
vlastnosťami. V prvom rade sa treba spoliehať na overené odrody, no treba skúšať aj novinky. Základom je
však dostatok informácií, teda výsledky Štátnych
odrodových skúšok (ŠOS), poloprevádzkových a maloparcelkových pokusov a tretie vydanie Agronóma,
v ktorom vám prinášame prehľad odrôd ozimných
obilnín a ozimnej repky pre rok 2012. Tak ako v minulom roku, aj v tejto sezóne je našim cieľom vás
pomocou predkladaných tabuliek, ktoré vznikli za
odbornej pomoci zástupcov všetkých, v tabuľkách
uvádzaných osivárskych spoločností informovať
o odrodách ponúkaných na slovenskom trhu.
Po mokrom roku 2010, extrémnych suchách
v roku 2011 je na mieste otázka, čo prinesie sezóna
2012/2013? Zber hustosiatych obilnín sa prehupol
do svojej druhej polovičky a predbežné výsledky
hlásajú, že produkcia je nižšia vo všetkých komoditách. Hektárové úrody výrazne zaostávajú za vlaňajškom. Matka príroda sa s poľnohospodármi opäť
raz pohrala, no treba veriť, že sezóna 2012/2013
umožní naplno využiť genetický potenciál všetkých
odrôd, ktoré na našom trhu máme, čo sa vo finále,
pri dodržaní ďalších zásad správnej agrotechniky
prejaví pri zbere úrody v budúcom roku.
ADELA GYEPESOVÁ
Odrody ozimných obilnín a ozimnej repky
Odrody:
3
Ozimná repka
8
Ozimná pšenica
13
Ozimný jačmeň
16
Ozimná raž
17
Ozimné tritikale
Agronóm – pravidelná príloha Roľníckych novín
Ročník II.
Adresa redakcie
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Redaktorka
Adela Gyepesová
Tel.: 037/314 1 144
Mobil: 0948 050 973
e-mail:[email protected]
Inzercia
Juraj Vrabec
Tel.: 037/314 1 141
Táto príloha prináša formou pútavého designu tabuľkové prehľady prípravkov na ochranu rastlín. Uvedené prípravky, používané k obmedzeniu výskytu škodlivých činiteľov (buriny choroby a
škodcovia), sú členené podľa plodín. Doplňujú ich hlavné charakteristiky, dôležité pri rozhodovaní o ošetrení. Niektoré vydania
informujú tiež o odrodách hlavných poľnohospodárskych plodín, ktorých dôležité vlastnosti a parametre sú prehľadne zhrnuté
v jednotlivých tabuľkách. Dôraz je položený na aktuálnosť poskytovaných informácií.
Aktuálne podrobné tabuľkové prehľady osív a prípravkov na ochranu rastlín.
Mobil: 0903 616 641
e-mail: [email protected]
Grafika
Ilona Frčková
Vydáva
Profi Press, s.r.o.
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Samostatné odborné prílohy
Roľníckych novín
TRAKTORY – tabuľkové prehľady
REPKA DOJNICE PŠENICA
ODBORNÁ PRÍLOHA ČASOPISU
4-2012
1,20 €
ODBORNÁ PRÍLOHA ČASOPISU
1,20 €
10-2012
ODBORNÁ PRÍLOHA ČASOPISU
1,20 €
23-2012
Na kvalitnom papieri a dobrej polygrafickej úrovni vo formáte
A4 prinášame čitateľom aktuálne poznatky a informácie ohľadne
pestovania najdôležitejších poľnohospodárskych plodín počnúc
výberom kvalitného osiva cez agrotechniku, ochranu a výživu,
zber, skladovanie až po ekonomiku pestovania
– vychádza 2. týždeň v mesiaci
Pomer strany
1/1
1/2
1/3
1/4
1/6
obojstranná karta pred
titulnou stranou
obojstranná karta pred titulnou stranou + 4. titulka
1/2 – obojstranná karta uprostred
časopisu
1/1
297 x 210
spad.
Cena (€)
880
445
395
315
170
68 x 206
950
68 x 206 + 210 x 297
1200
140 x 307
600
1/4
1/6
132 x 90 132 x 59
1/3
267 x 59
4
Rozmer (mm)
210 x 297 nebo 297 x 210 (spad.)
267 x 90 (podval)
267 x 59 (podval)
132 x 90
132 x 59 (podval)
1/2 – obojstranná
karta
uprostred časopisu
140 x 307
obojstranná
karta
pred titulnou
stranou
68 x 206
Samostatná odborná príloha na kvalitnom kriedovom papieri s názvom
TRAKTORY 2013 približne
na 100 stranách bude obsahovať tabuľkové prehľady,
detailné technické parametre
a fotografie všetkých značiek
traktorov predávaných na slovenskom trhu. Poslúži Vám nie len ako prehľad, ale aj ako
výborná pomôcka pri rozhodovaní sa pri kúpe konkrétneho typu traktora.
Pomer strany
1 strana
1 strana
2/3strany
1/2 strany
1/2strany
1/3strany
1/3strany
1/4strany
1/4 strany
Rozmer v mm
230 x 285 mm na spad.
200 x 245 mm
137 x 285 mm spad
200 x 120 mm (na šírku)
97,5 x 245 mm (na výšku)
200 x 81 mm (na šírku)
72 x 285 mm (na výšku spad.)
149 x 94 mm (na šírku)
97,5 x 120 mm (na výšku
Cena v €
800
800
600
400
400
300
300
200
200
Časový harmonogram vydávania príloh
Agronóm 1 – Repka komplexná ochrana
Agronóm 2 – Ozimná pšenica komplexná .ochrana
Repka
Katalóg traktorov
Pšenica
Agronóm 3 – odrody ozimín
Chov hovädzieho dobytka
Agronóm 4 – odrody jarín, kukrica,slnečnica
Február 2013
Marec 2013
Apríl 2013
Máj 2013
Jún 2013
August 2013
Október 2013
November 2013
3ƒ
Floristika SK, www.floristikaweb.sk
2012
šéfredaktor
Ing. Oto Habán
tel.: +421 373 141 116
mobil: +421 948 800 100
e-mail: [email protected]
90 Kč/3,90 €
odborný časopis pro floristy a květináře
Dvojmesačník
pre floristov
a kvetinárov
A
INSPIRACE Květinový zážitek Beyond Imagination
Časopis plný inšpirácie
AKCE Úspěšná maďarská svatební show
RÁDCE Mechy ve floristické tvorbě
03-2012-floristika-TITUL.indd 2
9.5.2012 14:11:30
plus
4/2012 ƒ 50 Kč
Striedavo vychádzajúce dvojmesačníky Floristika a Floristika
plus sú odborné časopisy, určené pre všetkých floristov a kvetinárov. Prinášajú aktuálne informácie z odboru. Informujú o
nových trendoch, technikách väzby a moderných materiáloch.
Predstavujú čitateľom prácu jednotlivých
floristov v rámci celoročne konaných akcií.
Přemysl Hytych, Róber t Bar tolen
i
B
C
D
plus
i
Tematické inšpirácie
Vychádza každé dva mesiace
floristika-priloha8-2012-titul.indd 1
17.8.2012 12:21:22
BLOOM´S WORLD
Stoosemdesiatstránková kniha plná nových
trendov, nápadov a inšpirácií vytvorená
poprednými svetovými floristami.
Knihy vychádzajú 2x ročne Jar - Leto, Jeseň - Zima
Ponúkame možnosť vkladanej inzercie.
Banner
Cena (€)
Rozmer (px)
A
25
318 x 50
B
20
318 x 50
C
15
250 x 50
D
20
318 x 50
1/1
1/1
241 x 316
spad
200 x 265
zrkadlo
1/4
94 x 132
– vychádza 2. týždeň v mesiaci
Číslo Príloha mesiaca
Uzávierka
Plány inzercie
1
Sv. Valentín, Veľká noc
2
Svadobné kytice
4. 3.
3
Doplnkové materiály
29. 4.
1/2
4
Pamiatka zosnulých
24. 6.
5
Vianočné sviatky
120 x 316
spad
6
Suché kvety
17. 12.
2. 9.
1/2
29. 10. (út)
1/2014 Sv. Valentín, Veľká noc
195 x 132
16. 12.
1/8
100 x 65
Pomer strany
Rozmer (mm)
1/1
241 x 316 (spad)
Cena (€)
800
1/1
200 x 265 (zrkadlo)
800
1/2
200 x 132 (241 x 155)
400
1/2
120 x 316
400
1/3
200 x 88 (241 x 110)
300
1/3
81 x 316
300
1/4
100 x 130 (123 x 153)
240
1/8
100 x 65
160
1/3
81
x
316
spad
1/3
200 x 88
5
Časopis o komunálnej a záhradnej technike
1,3 EUR
Komunálna technika, www.komunalweb.sk
09/2012
šéfredaktor
Ing. Oto Habán
tel.: +421 373 141 116
mobil: +421 948 800 100
e-mail: [email protected]
Odborný časopis
o komunálnej
technike
V Malackách vedia šetriť
Stroje na zber lístia
Využitie mulčovačov v komunálnej sfére
Téma: Regenerácia verejnej zelene
Plnofarebný odborný mesačník zameraný na techniku pre komunálne služby, najmä údržbu a čistenie komunikácií, verejnej zelene, odvoz a likvidáciu odpadov ale aj financovanie a legislatívu,
vrátane aktuálneho diania v odbore. Tomu zodpovedajú i rubriky
časopisu. V každom čísle je téma mesiaca, venovaná jednej
z oblastí. Cieľovou čitateľskou skupinou sú členovia obecných
a mestských zastupiteľstiev a management obecných i súkromných firiem, zodpovedných za zabezpečenie komunálnych
služieb, správu a údržbu ciest a odvoz a nakladanie s odpadmi.
A
B
C
D
E
F
– vychádza 1. týždeň v mesiaci
Číslo
Téma mesiaca
Uzávierka Plány inzercie
1
Zimná údržba komunikácií
10. 12.
2
Zametacia, čistiaca a umývacia technika
21. 1.
3
Zakladanie a ošetrovanie zelene
13. 2.
4
Komunálne traktory a príslušenstvo
18. 3.
182 x 250
zrkadlo
2/3b
133 x 297
spad
2/3a
210 x 180
spad
120 x 250
zrkadlo
182 x 160
zrkadlo
5
Zvoz, ukladanie a spracovanie odpadu
15. 4.
6
Jednonápravové malotraktory a nosiče
13. 5.
7
Údržba komunikácií a ich okolia
10. 6.
8
Nakladače, doprava, manipulácia
15. 7.
9
Regenerácia a ošetrovanie zelených plôch
19. 8.
10
Univerzálne nosiče náradia
16. 9.
1/2b
11
Lesná technika, bioodpad, energia pre obec
14. 10.
12
Stavebníctvo, profi náradie, ochranné pomôcky, mobiliár
11. 11.
105 x 297
spad
1/2014 Zimná údržba komunikácií
6
1/1
210 x 297
spad
1/3a
1/2a
9. 12.
Pomer strany
Rozmer (mm)
1/1
210 x 297 (spad)
Cena (€)
800
1/1
182 x 250 (zrkadlo)
800
210 x 145
spad
182 x 125
zrkadlo
210 x 100
spad
182 x 80
zrkadlo
91 x 250
zrkadlo
2/3a
210 x 180 (spad)/182 x 160 (zrkadlo)
600
1/3c
2/3b
133 x 297 (spad)/120 x 250 (zrkadlo)
600
1/2a
210 x 145 (spad)/182 x 125 (zrkadlo)
400
1/3b
132 x 150
spad
1/2b
105 x 297 (spad)/91 x 250 (zrkadlo)
400
1/3a
210 x 100 (spad)/182 x 80 (zrkadlo)
300
73,5 x 297
spad
1/3b
73,5 x 297 (spad)/57,5 x 250 (zrkadlo)
300
1/3c
132 x 150 (spad)/120 x 130 (zrkadlo)
300
1/4a
120 x 85 (na šírku)
200
1/4b
85 x 120 (na výšku)
200
1/4b
85 x 120
120 x 130
zrkadlo
57,5 x 250
zrkadlo
1/4a
120 x 85
Vkladaná inzercia – Cena inzercie: 200 € + cena vloženia / kus
Banner
Cena (€/mesiac)
Rozmer (px)
A, D
25
318 x 50
Gramáž vkladaného materiálu
do 20g
do 50g
do 200g
do 350g
B, E
15
250 x 50
Cena: vloženia / kus
0,05 €
0,10 €
0,15 €
0,25 €
C, F
25
318 x 50
Hmotnostné rozlíšenie vkladaného materiálu vychádza z platných poštových tarifov
Banner A
318x 50 px
75 €/mesačne
Banner B
250x 50 px
50 €/mesačne
Banner C
318x 50 px
75 €/mesačne
Kontakty na manažérov inzercie
Manažér inzercie
Manažér inzercie
Roľnícke noviny
Roľnícke noviny
Ing. Juraj Vrabec
Tel.: +421 37/3141 141
Mobil: +421 903 61 66 41
e-mail: [email protected]
Ing.Katarína Šebáňová
Tel.: +421 37/ 3141 118
Mobil: +421 903 555 538
e-mail: [email protected]
Manažér inzercie
Predplatné a propagácia
Iveta Minichová
Tel.: +421 373 1 41 143
Mob.: +421 948 050 971
e-mail: [email protected]
Komunálna technika a Floristika
Ing. Oto Habán
Tel.: +421 373 141 116
Mobil: +421 948 800 100
e-mail: [email protected]
Platforma PC
Prenosné médiá: CD ROM (700 MB),
JAZ (1 GB), ZIP (100 MB), e-mail (do 30 MB)
a) GRAFICKY SPRACOVANÉ REKLAMY: PDF
(300 DPI, uložené ako CMYK, vydestilované na kvalitu PRESS,
vhodné pre výstup z QuarkXPress)
TIFF, JPG (300 DPI, CMYK)
AI, EPS, CDR (všetko v krivkách, CMYK, 300 DPI)
b) PODKLADY PRE INZERCIU DODÁVANÉ NA VÝROBU
REKLAMY:
Texty: Word for Windows Tabuľky: Word for Windows Grafy:
Excel for Windows Logá: EPS (v krivkách, uložené bez pozadia)
Fotografie na scanovanie: predlohy pre scan do formátu A3,
Fotografie v dátach: TIFF, JPG (všetko na 300 DPI)
Podrobné informácie na požiadanie zašleme e-mailom alebo faxom.
Upozornenie
• Zhotoviteľ inzerátu ručí za to, že sa v dokumente (ai, eps, pdf) nebudú
vyskytovať neviditeľné znaky a budú správne definované atribúty.
• Ak inzeráty vo formátoch pdf a eps nebudú mať patričné parametre, prevedieme dokument na bitmapu v rozlíšení 300 dpi, čo
môže zapríčiniť nečitateľnosť malého písma a zmenu farebnosti.
Za tieto zmeny nenesie vydavateľstvo zodpovednosť a za prípadné reklamácie je zodpovedný zhotoviteľ inzerátu.
• Neprijateľné sú logá a grafické podklady z faxu. Nekvalitné podklady, ako kópie z rozmnožovacích strojov, vizitky či hlavičkové papiere, výstupy z farebných atramentových tlačiarní, rastrované fotografie atď. budú prijaté s upozornením na zlú kvalitu v tlači.
• Neručíme za chyby spôsobené zlou čitateľnosťou textu alebo
iné skryté chyby dodaných podkladov. Ak nebude dodaný
k inzerátu farebný náhľad (cromaline,digitální nátlačok), neručí
vydavateľstvo za dodržanie správnej farebnosti.
1.Textová inzercia – cena zodpovedá cenám klasickej plošnej inzercie
Textová inzercia je ekvivalent klasickej plošnej inzercie.Textová inzercia platená v plnej výške podľa cenníka nemusí byť vyrobená v zhode s grafickou úpravou časopisu a môže byť dodaná hotová od zadávateľa (firma, reklamná agentúra). Súčasťou
textovej inzercie môžu byť logá a kontakty na výrobcu, alebo predajcu. Článok je označený ako inzercia.Textová inzercia musí
byť dodaná úplne pripravená objednávateľom. Redaktori vydavateľstva takúto textovú inzerciu nepripravujú.
2.Firemný text platený 50 % ceny plošnej inzercie podľa cenníku
Ide o komerčný článok, ktorý ale neobsahuje logo, ani kontakt na výrobcu alebo predajcu.Téma by mala aspoň rámcovo
zodpovedať téme časopisu. Pri podpise je uvedené meno autora a názov firmy. Článok je označený ako inzercia. Článok je
upravený v zhode s grafikou časopisu a vyrobený v grafickom štúdiu vydavateľstva.Textová inzercia musí byť dodaná úplne
pripravená objednávateľom. Redaktori vydavateľstva takúto textovú inzerciu nepripravujú.
Download

Ceníky inzercie - Roľnícke noviny