SPRIEVODCA ŠTÚDIOM
FAKULTY MASMÉDIÍ
AKADEMICKÝ ROK 2012/2013
1
4
Príhovor rektora
Cives academici Paneurópskej vysokej školy,
otvárame spolu deviaty akademický rok našej vysokej
školy, ktorú dnes tvorí päť fakúlt, a to Fakulta práva, Fakulta
ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie. Brány prvých troch fakúlt opustili už prví magistri a philosophie doctori, ktorí našli v praxi
nadštandardné uplatnenie, ako to vyplýva aj z oficiálnych údajov. Je to jedno z dôležitých zverejnených kritérií úspešnosti
našej školy. Na Fakulte práva, Fakulte ekonómie a podnikania
a Fakulte masmédií už prebehli prvé úspešné habilitačné a
inauguračné konania, to znamená, že máme svojich prvých
vlastných docentov a profesorov.
Úspešnosť našej školy sme založili na troch pilieroch.
Prvým je osobnostný rozmer našich pedagógov. Sú to významné a nespochybniteľné autority vo
svojich odboroch, ktoré sa prezentujú vedeckou prácou, a túto následne premietajú do svojich
prednášok, seminárov a hlavne učebníc. Práve vlastné učebnice sú naším veľkým bonusom v
porovnaní s inými vysokými školami. Okruh učiteľov pôsobiacich na našej škole prekračuje hranice Slovenska a približne každý tretí profesor je zo zahraničia, najmä z Českej republiky, Rakúska,
Spolkovej republiky Nemecka, ale napríklad aj z USA, Ruska, či Macaa alebo Hongkongu.
Druhým pilierom sú výborní študenti. O ich kvalitách nerozhodujú len študijné výsledky, ale aj
ich prepojenie s praxou, osobitne s pôsobením v zahraničí a uplatnením v praxi. V súčasnosti má
naša vysoká škola uzatvorených vyše sto zmlúv so zahraničnými univerzitami fakticky z celej Európy, Severnej a Južnej Ameriky a Ázie. Len v rámci programu Erasmus bude pôsobiť v tomto akademickom roku (2012/2013) 75 našich študentov na zahraničných vysokých školách. Na pôde
našej školy privítane v tomto akademickom roku 26 študentov z partnerských univerzít. Je to zatiaľ
najvyšší počet vysielaných a prichádzajúcich študentov v dejinách školy. Veríme však, že študenti
využijú aj ďalšie ponúkajúce sa príležitosti na základe bilaterálnych vzťahov PEVŠ. Takto sa rozvíja
spolupráca so City University Hong Kong, na ktorej už prví študenti absolvovali výskumný pobyt,
resp. zúčastnili sa na projektoch renomovaných svetových súťaži. V trende strategických partnerstiev v dôležitých (aj mimoeurópskych) krajinách sveta (Rusko, Čína, India, Brazília, Turecko...)
plánujeme pokračovať.
Tretím pilierom je materiálne a technické vybavenie školy. Okrem centrálnej budovy na
Tomášikovej ulici, ktorú už pozná aj široká verejnosť, pôsobíme aj na Tematínskej ulici a na
Nevädzovej ulici, kde okrem Fakulty informatiky sú zriadené aj multimediálne štúdiá zariadené
najmodernejšou technikou. Akademický rok 2012/2013 prináša aj novú organizačnú štruktúru rektorátu PEVŠ, vrátane nových prorektorov, od ktorých sa oprávnene očakáva optimalizácia riadenia
celej školy.
Želám našim študentom, aby využili všetky možnosti, ktoré im ponúka naša škola. V záujme
svojom, v záujme školy a v záujme verejného dobra.
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
rektor PEVŠ
5
Akademickí funkcionári Paneurópskej vysokej školy
Rektor
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Prorektori
Prorektor pre vzdelávanie
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Adresa
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Tel.: +421 2 4820 8803
E-mail: [email protected]
Prorektorka pre vedu a výskum
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
Fakulty Paneurópskej vysokej školy
Fakulta práva
Dekan
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
Prodekan pre bakalárske štúdium a zahraničné vzťahy
doc. PhDr. JUDr. Peter Potasch, PhD.
Prodekan pre magisterské štúdium, doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
Prodekan pre vedu a rozvoj
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Prodekan pre študijné programy uskutočňované v Českej republike
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Adresa
Fakulta práva PEVŠ
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Tel.: +421 2 4820 8830
Fax: +421 2 4820 8839
E-mail: [email protected]
Fakulta ekonómie a podnikania
Dekanka
prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.
Prodekanka pre pedagogickú činnosť a styk s verejnosťou
Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
6
Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy
doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
Adresa
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Tel.:+421 2 6820 3606
E-mail: [email protected]
Fakulta masmédií
Dekan
doc. PhDr. Samuel Brečka, PhD.
Poradca dekana pre študijné otázky
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
Prodekan pre magisterské štúdium a akreditáciu
PhDr. Richard Keklak, PhD.
Prodekanka pre bakalárske štúdium a zahraničné vzťahy
PhDr. Ekaterina Borisova
Prodekan pre vedu a rozvoj
doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD.
Adresa
Fakulta masmédií PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Tel.:+421 2 6820 3612
E-mail: [email protected]
Fakulta informatiky
Dekan
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
Prodekan pre pedagogickú činnosť
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
Adresa
Fakulta informatiky PEVŠ
Nevädzová 5
821 01 Bratislava 2
Telefón: 02 / 4828 7259
E-mail: [email protected]
7
Fakulta psychológie
Dekan
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
Prodekanka pre pedagogickú činnosť
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Adresa
Fakulta psychológie
Tematínska 10
851 05 Bratislava
Tel.: +421 2 6353 3147
E-mail: [email protected]
Akademický senát PEVŠ
Predseda
Podpredseda
Podpredsedníčka
Tajomníčka
prof. Ing. Eduard Urban, PhD., FEP
doc. JUDr. Ján Cirák, CSc., FP
Alexandra Hillová, študentská časť, FM
JUDr. Daniela Čierna, FP
PhDr. Alena Mikolajová, rektorát
Ing. Radka Sabová, rektorát
Igor Doboš, študentská časť, FP
Matej Kereš, študentská časť, FP
Mgr. Jana Záhorčáková,FP
Ing. Zuzana Klimková, FEP
Mgr. Peter Viceník, PhD., FEP
Tomáš Danko, študentská časť, FEP
Bc. Monika Kurtová, študentská časť, FEP
PhDr. Zora Hudíková, PhD.
PhDr. Martin Kasarda, Dr., FM
prof. PhDr. Anna Remišová, CSc., FM
Viktor Kamenický, študentská časť, FM
doc. Ing. Branislav Hrúz, PhD., FI
doc. RNDr. Frank Schindler, PhD., FI
doc. RNDR. Vladimír Palko,CSc.,FI
Jozef Izso, študentská časť, FI
Martin Lebedýnský, študentská časť, FI
doc.PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Mgr.Beáta Dopjerová, PhD.
Veronika Ferancová, študentská časť
8
Vedecká rada PEVŠ
Vedecká rada
Predseda: prof . JUDr. Ján Svák, DrSc., ústavné právo
Interní členovia
prof. PhDr. Samuel Brečka, PhD., žurnalistika
JUDr. Ján Čarnogurský, člen Správnej rady PEVŠ
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, PhD., trestné právo
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc., kriminológia
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., trestné právo
prof. JUDr. Dalibor Jílek, DrSc., medzinárodné právo
Dr.h. c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc., ekonómia
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., dejiny práva
doc. Ing. Jitka Kloudová, PhD., ekonómia
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., psychológia
prof. Dr. Vasil S. Lipitskij, DrSc., predseda Správnej rady
doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA, ekonómia
h. prof. Dr. Ing. Ivan Haluška, DrSc., ekonómia
Univ. Prof. Dr. Bea Verschraegen, LL.M,E.M.M., medzinárodné právo
prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD., ekonómia
prof. JUDr. Michal Skrějpek, DrSc., rímske právo
doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD., masmédiá
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc., žurnalistika
prof. Ing. Eduard Urban, CSc., ekonómia
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., obchodné právo
doc. Ing. Martin Šperka, PhD., informatika
Externí členovia
doc. JUDr. Mária Bujňáková , CSc., obchodné a finančné právo
Dr.h.c. prof. JUDr. Milan Čič DrSc., trestné právo
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., teória práva
doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc., žurnalistika
prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., zdravotníctvo
Univ. prof. Dr. Heinz Mayer, právo
prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., informatika
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ sekcie VŠ MŠ SR
prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc., teória štátu a práva
prof. Ing. Jana Stávková, CSc., marketing
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., správne právo
9
Paneurópska vysoká škola, n.o.
Riaditeľ
PhDr. Emil Pejko
Tel.: +421 2 4820 8805
Email: [email protected]
Adresa
Paneurópska vysoká škola n.o.
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Ekonomické oddelenie
Ing. Zdenka Ťahúnová
Tel.: +421 2 4820 8806
E-mail: [email protected]
Fax: +421 2 4820 8870
E-mail: [email protected]
Ing. Marcel Hofer
Tel.: +421 2 4820 8841
E-mail: [email protected]
Margita Sikhartová
Tel.: +421 2 4820 8858
E-mail: [email protected]
Veronika Hanzlíková
Tel.: +421 2 4820 8842
E-mail: veronika.hanzlíková@paneurouni.com
Ing. Katarína Priesterová
Tel.: +421 2 4820 8808
E-mail: [email protected]
Lucia Filípková
Tel.: +421 2 4820 8870
E-mail: [email protected]
Pracoviská Paneurópskej vysokej školy
Asistentky rektora
Mgr. Lucia Vaneková
Janka Pečenadská
Mob.: +421 905 741 097
Tel.: +421 2 4820 8803
Fax: +421 2 4820 8829
E-mail: [email protected]
10
Adresa
Paneurópska vysoká škola
Rektorát
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Kvestor Paneurópskej vysokej školy
Ing. Aleksandr Ključnikov, PhD.
Tel.: +421 2 4820 8803
E-mail: [email protected]
Odbor medzinárodných vzťahov
JUDr. Slavomír Rudenko
Tel.: +421 2 4820 8807
E-mail: [email protected]
Odbor koordinačno-metodickej,
personálnej a kontrolnej činnosti
Riaditeľka: JUDr. Valéria Koscurová
Mob.: +421 917 143 969
E-mail: [email protected]
Personálne oddelenie
Ing. Emília Kubicová
Tel.: +421 2 4820 8876
E-mail:[email protected]
Oddelenie registratúry
Ing. Ľudmila Tekulová
E-mail: [email protected]
Odbor riadenia financií
Riaditeľ: RNDr. Michal Mutňanský
Tel.: +421 2 4820 8811
E-mail: [email protected]
Oddelenie finančného plánovania
Ing. Katarína Ďurjak
Tel.: +421 2 4820 8811
E-mail: [email protected]
Odbor public relations
Riaditeľ: Mgr. Semen Lipitskiy
E-mail: [email protected]
Oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou
Mgr. Katarína Hodorová
Mob.: 0917 616 737
E-mail: [email protected]
Oddelenie metodickej a aplikačnej
podpory informačných systémov
Bc.Pavel Kochan
E-mail: [email protected]
Bc. Vladimir Trenčianský
E-mail: [email protected]
11
Knižnica PEVŠ
Riaditeľka knižnice
Mgr. Melánia Buchlová
Tel.: +421 2 4820 8810
E-mail: [email protected]
Adresa:
Knižnica PEVŠ
Tomášikova 20
821 02 Bratislava 2
E-mail: [email protected]
Ing. Zuzana Mihalíková
doplňovanie a spracovanie fondov
Tel.: +421 2 4820 8844
E-mail: [email protected]
PhDr. Gabriela Šebánová
Tel.: +421 2 4820 8859
E-mail: [email protected]
Mgr. Dajana Stančiaková
evidencia publikačnej činnosti
Tel.: +421 2 48 20 88 88
E-mail: [email protected]
Knižnica PEVŠ
Vedúca pracoviska
Mgr. Jana Galbavá
Tel.: +421 2 6820 3602
E-mail: jana.galbava@ paneurouni.com
Mgr. Daniela Dranáčková
doplňovanie a spracovanie fondov
Tel.: +421 2 68 20 36 35
E-mail: [email protected]
Adresa:
Knižnica PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava
E-mail: [email protected]
Mgr. Nora Snopeková
Tel.: +421 2 6820 3635
E-mail: nora.snopekova@ paneurouni.com
Expertízny a edukačný inštitút
Riaditeľ
h. prof. Dr. Ing. Ivan Haluška, DrSc.
Tel.: +421 2 6820 36 33 / 41 / 51
Fax: +421 2 6820 36 33
E-mail: [email protected]
12
Adresa:
Expertízny a edukačný inštitút
Tematínska 10
851 05 Bratislava
13
Príhovor
Milé študentky a študenti,
Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy (pôvodne
Bratislavskej vysokej školy práva) má za sebou päť rokov
svojej existencie. Možno povedať, že to bolo päť úspešných
rokov. Naša fakulta bola zriadená začiatkom akademického
roka 2007/2008 po tom, čo Akreditačná komisia schválila jej
tri študijné programy - bakalársky program mediálna komunikácia a magisterské programy masmediálna komunikácia
a marketingová komunikácia. To znamenalo, že hneď po
otvorení fakulty mohli k nám nastúpiť prví študenti magisterského štúdia. O rok neskôr sme mohli otvoriť aj doktorandské
štúdium. Po piatich rokoch tvrdej práce sa môžeme pochváliť
aj tým, že okrem troch stupňov štúdia a rigorózneho konania (PhDr.) má naša fakulta právo
udeľovať tituly docent a profesor.
Pribúdaním ročníkov a študijných programov sa nám rozrastajú aj rady študentov. V čase,
keď píšem tento príhovor, sme ešte nevedeli presné počty novoprijatých študentov, ale je isté,
že ich nebude menej ako vlani. To znamená, že vo všetkých študijných programoch na všetkých
stupňoch štúdia bude študovať okolo 750 študentov.
Výsledky ankiet, ktorými sme v minulých rokoch zisťovali spokojnosť študentov s úrovňou
štúdia, nám ukázali, že hneď od začiatku sa nám podarilo nastaviť latku náročnosti pomerne vysoko a že študenti vo väčšine prípadov oceňujú kvalitu pedagógov. Samozrejme, nevyhli sme sa
ani určitým problémom, ktoré sú typické pre začínajúce školy. Avšak aj na základe upozornení
z radov študentov sme okamžite urobili nevyhnutné korektúry vo výučbe niektorých predmetov
a postarali sa o to, aby sa takéto problémy v budúcnosti nevyskytovali.
S pribúdajúcimi rokmi, študijnými programami a počtami študentov sa podstatne rozširujú
aj rady interných pracovníkov fakulty, ktorých je v súčasnosti už viac ako 30 a spolu s internými
doktorandmi viac ako 40. Považujem to za zásadný krok k ďalšiemu skvalitneniu činnosti pedagogického zboru, pretože aj keď na našej fakulte vyučuje množstvo kvalitných profesorov, docentov a odborných asistentov z radov externistov, vysoko profesionálna činnosť fakulty v oblasti
pedagogickej, vedeckej, edičnej, publikačnej a najmä organizačnej je nemysliteľná bez náležitého
personálneho zabezpečenia stálymi internými pracovníkmi. Navyše pribúdajú vysoko odborní
pedagógovia zo zahraničia - Česka, Ruska, Rakúska, Maďarska i Nemecka.
Nemenej potešujúca je skutočnosť, že sa postupne zvyšujú aj profesionálne zručnosti našich
študentov, ktoré nadobúdajú zásluhou špičkovo technicky vybaveného Mediálneho centra, v ktorom si osvojujú prácu s fotografiami, kamerami, mikrofónmi, počítačmi na strih a finalizáciu audiovizuálnych produktov. Zásluhou týchto možností, aké by určite nenašli na inej škole, vyrastajú
z nich vskutku multimediálni novinári a iní profesionálne zdatní pracovníci médií.
Rovnako je potešujúce, že sa rozrastajú aj rôzne kultúrne a spoločenské aktivity študentov výstavy, večierky, beánie a pod. - a že naši študenti na týchto podujatiach aktívne vystupujú, čím
14
prispievajú k šíreniu dobrého mena fakulty i celej školy. V tejto sfére je mimoriadne dôležité vydávanie študentského časopisu Like. Oveľa dôležitejšie však je, že každý rok pribúdajú študenti, ktorí
v rámci programu ERASMUS študujú na zahraničných vysokých školách. Získavajú tam skúsenosti a zároveň šíria dobré meno našej školy v zahraničí.
Existuje teda nemálo dôvodov, aby sme do nového akademického roka vstupovali s optimizmom a sebavedomím i napriek tomu, že nás čakajú náročné úlohy. Som presvedčený, a so
mnou i celé vedenie fakulty, že spoločnými silami pedagógov aj študentov budeme pokračovať
v skvalitňovaní podmienok a úrovne štúdia, ale aj študijných výsledkov.
doc. PhDr. Samuel Brečka, PhD.
dekan fakulty
15
Základné informácie
Štatutárnym zástupcom Fakulty masmédií PEVŠ je dekan, za jednotlivé oblasti činnosti
zodpovedajú prodekani. Základnou organizačnou zložkou fakulty je ústav, ktorý sa ďalej člení
na oddelenia. Hlavnou úlohou ústavu je zabezpečovať výučbu a rozvíjať vedecký výskum
v príslušnom vednom odbore. Fakulta masmédií má dva ústavy: Ústav mediálnych štúdií a Ústav
multimediálnej tvorby. Na čele ústavov sú vedúci ústavov.
Funkcionári Fakulty masmédií
Dekan
doc. PhDr. Samuel Brečka, PhD.
Tel.: +421-2-682 03 612
Fax: +421-2-682 03 660
E-mail: [email protected]
Prodekan pre vedu a rozvoj
doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD.
Tel.: +421-2-682 03 648
Fax: +421-2-682 03 660
E-mail: [email protected]
Poradca dekana pre študijné otázky
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
Tel.: +421-2-682 03 644
Fax: +421-2-682 03 660
E-mail: [email protected]
Tajomníčka
Bc. Ľubica Gazdíková
Tel.: +421-2-682 03 642
Fax: +421-2-682 03 660
E-mail: [email protected]
Prodekan pre magisterské štúdium
a akreditáciu
PhDr. Richard Keklak, PhD.
Tel.: +421-2-682 03 648
Fax: +421-2-682 03 660
E-mail: [email protected]
Prodekanka pre bakalárske štúdium
a zahraničné vzťahy
PhDr. Ekaterina Borisova
Tel.: +421-2-682 03 622
Fax: +421-2-682 03 660
E-mail: [email protected]
16
Pracoviská Fakulty masmédií
Sekretariát dekana
Mgr. Jela Kyrinovičová
Tel.: +421-2-682 03 612
Fax : +421-2-682 03 660
E-mail: [email protected]
Študijné oddelenie
Marta Hanzlíková, Lýdia Tokárová – bakalárske štúdium
Anna Šošková – magisterské štúdium
Tel.: +421-2-682 03 613 (bakalárske štúdium),
+421-2-682 03 623 (magisterské štúdium)
Fax: +421-2-682 03 660
E-mail: [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected]
Akademický senát fakulty:
Akademický senát Fakulty masmédií PEVŠ pracuje v tomto zložení:
Predseda
Podpredseda
Tajomník
Overovateľ
Členovia
PhDr. Zora Hudíková, PhD.
Mgr. Branislav Ondrášik, PhD., MA.,
Milan Varga (2. roč. Bc., DŠ)
Bc. Ľubica Gazdíková
PhDr. Marián Pauer
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, PhD.
Simona Šebestová (2. roč. Bc., DŠ)
Marián Tar (2. roč. Mgr., EŠ)
Vedecká rada:
Vedecká rada Fakulty masmédií PEVŠ bola zmenená a schválená v novembri 2011 v tomto
zložení:
Predseda Podpredseda
doc. PhDr. Samuel Brečka, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD.
Členovia
PhDr. Richard Keklak, PhD.
Mgr. Ivan Sečík, CSc.
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.
h. prof. Dr. Ing. Ivan Haluška, DrSc.
doc. Ing. Ján Grečnár, ArtD.
doc. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc.
doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.
doc. Ing. Helena Nízka, PhD.
17
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
PhDr. Zora Hudíková, PhD.
Mgr. Branislav Ondrášik, PhD., M.A.
Externí členovia Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
prof. Dr. Dr. h.c. Peter Linnert
prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.
prof. Dr. Andrei Richter, DrSc.
prof. PhDr. Danuša Serafínová, CSc.
prof. Dr. Pál Tamás
doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.
doc. PhDr. Karol Orban, CSc.
Ing. Jozef Dukes Disciplinárna komisia:
Disciplinárna komisia Fakulty masmédií PEVŠ pracuje v tomto zložení:
predseda
prof. PhDr. Anna Remišová, PhD.
členovia
doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc.
PhDr. Richard Keklak, PhD.
Bc. Ľubica Gazdíková
Lenka Hudáková (3. ročník Bc. DŠ)
Katarína Tomová (1. ročník Mgr. DŠ)
Ústavy Fakulty masmédií
Ústav mediálnych štúdií
Vedúci ústavu
Mgr. Ivan Sečík, CSc.
Tel.: +421-2-682 03 648
Fax: +421-2-682 03 660
E-mail: [email protected]
Pracovníci ústavu
Oddelenie masmediálnej komunikácie
doc. PhDr. Samuel Brečka, PhD.
E-mail: [email protected]
prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.
E-mail: [email protected]
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
E-mail:[email protected]
doc. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
E-mail: [email protected]
18
Interní doktorandi
Mgr. Ivan Dranačka
E-mail: [email protected]
PhDr. Martin Jakubec
E-mail: [email protected]
Mgr. Peter Puškár
E-mail: [email protected]
PhDr. Richard Keklak, PhD.
E-mail: [email protected]
Mgr. Branislav Ondrášik, PhD., M.A.
E-mail: [email protected]
Oddelenie marketingovej komunikácie
doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD.
E-mail: [email protected]
Interní doktorandi
Mgr. Zuzana Ihnátová
E-mail: [email protected]
doc. Ing. Helena Nízka, PhD.
E-mail: [email protected]
Ing. Eva Režnáková
E-mail: [email protected]
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
E-mail: [email protected]
Mgr. Anna Kalúsová
E-mail: [email protected]
Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.
E-mail: [email protected]
Oddelenie politickej komunikácie
doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.
E-mail: [email protected]
prof. Sergej Korkonosenko, Dr.
E-mail: [email protected]
PhDr. Eva Chudinová, PhD.
E-mail: [email protected]
Ústav multimediálnej tvorby
Vedúca ústavu
PhDr. Zora Hudíková, PhD.
Tel.: +421-2-482 87 645
E-mail: [email protected]
Pracovníci ústavu
Oddelenie mediálnej tvorby
PhDr. Marián Pauer
E-mail: [email protected]
Interní doktorandi
Mgr. Jana Pišteková
E-mail: [email protected]
PhDr. Martin Kasarda, Dr.
E-mail: [email protected]
Ivan Čaniga
E-mail:[email protected]
MgA. Linda Vorlíčková
E-mail:linda. [email protected]
19
Oddelenie multimediálneho dizajnu
doc. Ing. Ján Grečnár, ArtD.
E-mail: [email protected]
Interní doktorandi
PhDr. Mariana Čengel-Solčanská
E-mail: [email protected]
Mgr. Iveta Malachovská, PhD.
E-mail: [email protected]
Mgr.Art. Petra Štefanková
E-mail: [email protected]
Mgr. Pavol Breier, ArtD.
E-mail: [email protected]
Ďalšie pracoviská fakulty
Mediálne centrum:
Vedúci centra
Mgr. Milan Gucman
Tel.: +421-2-482 87 626
E-mail: [email protected]
Oddelenie vedy
Referentka pre doktorandské štúdium
a rigorózne konanie
PaedDr. Jana Sádovská, PhD.
Systémový integrátor fakulty pre správu UIS
Tel.: +421-2-682 03 624
E-mail: [email protected]
Oddelenie jazykovej prípravy
Koordinátorka odborného jazykového
vzdelávania pre I. ročník
Mgr. Monika Šusteková
tel.: +421-2-682 03 612
E-mail: [email protected]
Koordinátor odborného jazykového
vzdelávania pre II. ročník
Mgr. Jaroslav Jorík
Tel.: +421-2-682 03 612
E-mail: [email protected]
20
Adresa
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava 2
Tel.: +421-2-482 87 626
E-mail: [email protected]
Spolupracovníci fakulty
Ján Mojto, MBA
profesori
prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.
prof. Mgr. Ján Ďuriš, ArtD.
prof. PhDr. Květoň Holcr, CSc.
prof. PhDr. Jan Jirák, PhD., Praha
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.
prof. PhDr. Adolf Novotný, DrSc.
prof. Stanislav Párnický
prof. Dr. Pal Tamás, Maďarsko
prof. Dr. Jelena Leonidovna Vartanovová,
DrSc., Moskva
docenti
doc. PhDr. Helena Čertíková, PhD.
doc. Ing. Eva Hanuláková, PhD.
doc. PhDr. Ľudmila Horníková-Pavlíková, CSc.
doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc.
doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD.
doc. Ing. Helena Labská, CSc.
doc. Ing. Júlia Lipianska, CSc.
doc. PhDr. Karol Orban, CSc.
doc. Dr. Andrei Richter, DrSc., Moskva
doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD.
doc. Ing. Jozef Tvrdoň, CSc.
ostatní spolupracovníci
PhDr. Jozef Bednár, PhD.
Mgr. Michaela Benedigová, MBA
PhDr. Ľudmila Benkovičová, PhD.
RNDr. Renata Blažeková, PhD.
PhDr. Peter Csányi, PhD.
Ing. Miriama Čechovičová, PhD.
Mgr.Art. Peter Darovec, PhD.
PhDr. Ján Dömök, PhD.
PhDr. Vladimír Draxler, CSc.
PhDr. Ľubor Hallon, CSc.
PhDr. Katarína Hincová, PhD.
JUDr. Mgr. Juraj Hocman, MA, PhD.
PhDr. Ingrid Hrubaničová, PhD.
Mgr. Ing. Janka Kopaničová, PhD.
Mgr. Julia Kubínyiová, PhD.
PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.
Mgr. Anna Lašáková, PhD.
PhDr. Jana Matúšová, PhD.
B.Ed. Tom Nicholson, MA.
PhDr. Stefan Piech, PhD.
Ing. Tatiana Repková, PhD., Paríž
Mgr. Richard Sťahel, PhD.
PhDr. Zdeněk Šigut, PhD.
Mgr. Getnet Tamene Casa, PhD.
Ing. Ján Valter, PhD.
Ing. Dana Vokounová, PhD.
PhDr. Igor Boháč
PhDr. Danica Brečková
PhDr. Oľga Gáfriková
PhDr. Vojtech Hron
PaedDr. Martina Králiková
PhDr. Zdenko Kríž
PhDr. Bohuslava Krížová
PhDr. Tatiana Kusá
PhDr. Eva Michalková
PhDr. Sibyla Mislovičová
PhDr. Ján Šmihula
PhDr. Peter Uličný
Mgr.Art. Martin Bajaník
Mgr.Art. Peter Celec
Ing. Alexander Cimbaľák
Ing. Peter Csordás
Ing. Miloš Čermák
Mgr. Dag Daniš
Mgr.Art. Ladislav Dedík
Mgr. Zora Handzová
Mgr.Art. Peter Harum
Mgr. Petra Holéczyová
Mgr.Art. Richard Chomo
Mgr. Štefan Ivanov
Mgr. Eva Koprena
Mgr. Zuzana Križková
Mgr.Art. Darina Kyselová
Mgr. Milan Lechnický
Mgr. Hana Lyons
Mgr.Art. Vladimír Martinka
Mgr.Art. Branislav Matis
Ing. Štefan Nagy
Ing. Branislav Polák
Ldo. (MA) Jorge Juan De Reval
Mgr. Mikuláš Sliacky
Mgr. Eva Specogna Kotláriková
Mgr. Branislav Tóth
Mgr. Ľudovít Tóth
Mgr. Zuzana Tubaová
Mgr.Art. Yvonne Vavrová
PhDr. Danica Brečková
21
Profil fakulty a študijných odborov
Súčasný stav rozvoja nových informačných technológií v mediálnom priemysle vyspelých
krajín a poznatky o vplyve týchto technológií na jednotlivé aspekty činnosti pracovníkov mediálnych a marketingových podnikov sú východiskom pre zameranie povinných, povinne voliteľných
a výberových predmetov Fakulty masmédií PEVŠ. Do úvahy sa berie pritom doterajšia úspešná
prax spolupráce Paneurópskej vysokej školy so zahraničnými univerzitami a ich pedagógmi, čo
prispieva k európskemu charakteru tejto vysokoškolskej inštitúcie. Aj Fakulta masmédií potvrdzuje
túto významnú črtu nadnárodnosti pôsobením profesorov z Rakúska, Česka, Nemecka, Ruska,
resp. iných krajín vo vyučovacom procese. Vzhľadom na svoju orientáciu na prax má fakulta
zabezpečených pedagógov aj významných odborníkov z mediálnej, marketingovej a manažérskej
praxe, pôsobiacich na Slovensku i v zahraničí.
Výučba na Fakulte masmédií PEVŠ sa vo vybraných kurzoch uskutočňuje bilingválne, resp.
multilingválne (v anglickom jazyku), počas prvých dvoch ročníkov sa pre jazykovo menej zdatných
študentov zabezpečuje paralelné tlmočenie. Vo vyučovacom procese sa kladie dôraz na výchovu
integrovane kultivovaného profesionála, pripraveného zvládať hodnotové, kreatívne i technologické úlohy printovej, elektronickej, internetovej, multimediálnej, reklamnej a manažérskej praxe.
V záujme medzinárodnej konkurencieschopnosti absolventov ponúka fakulta v celej šírke študijných
programov kurzy s orientáciou na európske reálie, čím vytvára profil podobný najmodernejším školám
mediálneho a marketingového manažmentu vyspelých krajín Európskej únie.
Fakulta masmédií PEVŠ uskutočňuje tri stupne štúdia: bakalársky, magisterský a doktorandský v dennej a externej forme.
Bakalárske štúdium sa uskutočňuje v študijnom programe Mediálna komunikácia, Dizajn médií a Politológia, magisterské štúdium v dvoch študijných programoch: Masmediálna a marketingová komunikácia a Politická komunikácia, doktorandské štúdium v študijnom programe Masmediálne štúdiá.
Bakalárske štúdium je 3-ročné, ukončené udelením akademického titulu „bakalár – Bc.“, nadväzujúce magisterské štúdium je 2-ročné, ukončené udelením akademického titulu „magister –
Mgr.“. Doktorandské štúdium je 3-ročné, ukončené udelením akademického titulu „philosophiae
doctor“ – PhD.
Absolventi študijných programov, ktorí získali titul “magister”, môžu vykonať rigoróznu skúšku,
ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské
vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po jej vykonaní im Fakulta masmédií PEVŠ na
základe priznaných práv udelí akademický titul “doktor filozofie” (v skratke PhDr.) v študijnom programe 3.2.3. Masmediálne štúdiá.
22
Odborný profil absolventa bakalárskeho štúdia
V študijnom programe Mediálna komunikácia
Absolvent dokáže identifikovať a kvalifikovane riešiť teoretické a praktické problémy mediálnej, marketingovej a manažérskej sféry. Bude ovládať penzum teoretických vedomostí a praktických schopností a zručností, ktoré mu umožnia plnohodnotne vykonávať zvolenú profesiu aj bez
pokračovania v druhom stupni (v magisterskom štúdiu).
Absolvent študijného programu bude mať adekvátne znalosti z teórie a vývoja médií, z mediálnej
politiky, zo systému, typológie a štruktúry médií v Slovenskej republike i v európskom a širšom medzinárodnom kontexte, z metód mediálnej a marketingovej tvorby a žurnalistiky všetkých typov, z práce
s verejnosťou, psychológie, sociológie a etiky mediálnej a marketingovej komunikácie, z printovej
(tlačovej), fotografickej, agentúrnej, auditívnej (rozhlasovej), audiovizuálnej (televíznej) i multimediálnej
tvorby, z vystupovania pred mikrofónom a kamerou, čo mu dáva predpoklady na samostatnú tvorivú
činnosť.
Absolvent bude spôsobilý uplatniť sa v mediálnej, marketingovej či manažérskej oblasti aj komunikáciou v niektorom zo svetových jazykov. Bude schopný samostatne vykonávať odborné činnosti
a manažérske funkcie na nižších stupňoch riadenia. Absolvent získa teoretické vedomosti na prijatie
na štúdium druhého (magisterského) stupňa.
Teoretické vedomosti
Absolvent študijného programu:
• získa a pochopí podstatné pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k mediálnym, marketingovým a manažérskym disciplínam,
• získa nadštandardné vedomosti o štruktúre a funkčných väzbách mediálneho systému Slovenskej republiky,
• osvojí si vedomosti o metodických postupoch nevyhnutných pri tvorbe a realizácii mediálnych
a marketingových produktov v čo najširšom spektre mediálnej a marketingovej komunikácie,
• získa poznatky zo základov masmediálneho práva a mediálnej legislatívy.
Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent študijného programu získa schopnosť:
• využívať vedomosti z teórie médií pri výkone špecifických profesií, vyplývajúcich z multimediálneho prostredia, v ktorom bude pôsobiť (tlač, rozhlas, televízia, internet),
• samostatne autorsky pripravovať, tvoriť a realizovať (písať, moderovať) mediálne a marketingové produkty (príspevky, tlačové správy, programy), vystupovať pred mikrofónom a kamerou,
• kultivovane sa vyjadrovať v tlačových, elektronických a nových médiách, na internete i v spoločenskom a verejnom styku,
• vyhľadávať, triediť a systemizovať relevantné informácie pre riadenie nižších mediálnych či
23
marketingových jednotiek (oddelenia redakcií, vydavateľstiev, agentúr a pod.),
• zúčastňovať sa na kolektívnej tvorbe mediálnych a marketingových celkov.
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent študijného programu bude schopný:
• kvalifikovane komunikovať so štátnymi a neštátnymi inštitúciami a fyzickými osobami pri
získavaní informácií na tvorbu mediálnych a marketingových produktov,
• samostatne získavať, triediť, spracúvať a efektívne využívať informácie na tvorbu produktov
s využitím moderných informačných technológií,
• komunikovať najmenej v jednom svetovom jazyku v rozsahu potrebnom na mediálnu komunikáciu,
• samostatne rozširovať a prehlbovať svoje znalosti z mediálnej a marketingovej sféry a pokračovať vo svojom kvalifikačnom raste, resp. profesionálnom vývoji.
Uplatnenie absolventa
Absolvent štúdia sa uplatní ako:
• špecialista (tvorivý, resp. technologicko-výrobný pracovník) v mediálnom a marketingovom
prostredí všeobecne, v mediálnych inštitúciách (agentúrach, vydavateľstvách, redakciách)
konkrétne pri tvorbe, výrobe a prezentácii komunikátov v pozíciách redaktora, moderátora,
spravodajcu a i., v štátnych, neštátnych, vládnych, mimovládnych, neziskových organizáciách
v pozíciách tlačového tajomníka, tlačového hovorcu a i., v marketingových inštitúciách ako
kreatívny pracovník pri tvorbe, výrobe a realizácii propagačných, reklamných a informačných
kampaní,
• riadiaci pracovník alebo člen manažmentu na nižších stupňoch v mediálnych, marketingových a im príbuzných inštitúciách s adekvátnymi znalosťami pre čo najširšie uplatnenie,
• absolvent bude môcť pokračovať v štúdiu na 2. (magisterskom) stupni štúdia v rovnakom
alebo príbuznom odbore.
Odborný profil absolventa bakalárskeho štúdia
v študijnom programe Dizajn médií
Cieľom študijného programu Dizajn médií je pripraviť odborníka, ktorý dokáže nadobudnuté teoretické vedomosti a praktické skúsenosti využiť pre svoju profesionálnu prax. Základné poznatky
o technických a technologických postupoch dizajnérskej tvorby dokáže aplikovať vo svojej tvorivej
práci: od tvorby konceptu cez návrh až po jeho realizáciu. Kompetencie, ktoré získa počas štúdia, ho
oprávňujú samostatne alebo tímovo projektovať dizajn jednoduchšieho technicko-výrobného charakteru v médiách, resp. riešiť redizajn mediálnych produktov a služieb. Na základe nastaveného študijného programu sa budú študenti po skončení bakalárskeho štúdiá môcť uplatniť ako profesionáli vo
svojej špecializácii.
Absolvent bakalárskeho štúdia má teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti médií
24
a dizajnu, a je schopný ich tvorivo využiť pri samostatnej dizajnérskej činnosti v elektronických médiách a telemédiách. Ovláda penzum teoretických vedomostí, praktických schopností a zručností,
ktoré mu umožnia plnohodnotne vykonávať zvolenú profesiu aj bez pokračovania v druhom (magisterskom) stupni štúdia.
S ohľadom na autoprofiláciu študenta v rámci audiovizuálneho ateliéru získa absolvent teoretické
vedomosti a praktické zručnosti pre výkon profesie: režisér, kameraman, strihač, zvukový majster
alebo produkčný a je schopný ich tvorivo využiť pri samostatnej dizajnérskej činnosti v elektronických
médiách a filmovej tvorbe.
Absolvent fotografického ateliéru nadobudne teoretické vedomosti a praktické zručnosti
v špecifických oblastiach fotografickej tvorby s dôrazom na umeleckú a úžitkovú fotografiu.
V graficko-animačnom ateliéri získa absolvent vedomosti o súčasnom dizajne elektronických médií, o 2D a 3D animácií so schopnosťou aplikovať ich vo všetkých druhoch médií.
Teoretické vedomosti
Absolvent študijného programu:
• získa zodpovedajúce vedomosti z teórie a dejín kinematografie (slovenskej a svetovej), dejín
výtvarného umenia, fotografie, hudby, histórie a súčasnosti v dizajne, dejín európskej kultúry
a filozofie,
• získa nadštandardné vedomosti o štruktúre a funkčných väzbách mediálneho trhu a o systéme médií v Slovenskej republike a Európskej únii,
• osvojí si primerané vedomosti o technických a technologických postupoch, princípoch tvorby
a tvorivých postupoch, nevyhnutných pri realizácii mediálnych produktov a služieb; poznatky
môže aplikovať v dizajnérskej tvorbe a vizualizácii - vytváraním konceptov, jednoduchších
i zložitejších dizajnérskych návrhov, riešení, štúdií a kampaní a to v rámci komunikačného
dizajnu, ale aj ďalšej mediálnej komunikácie,
• získa základné poznatky o audiovizuálnej produkcii vo všetkých žánroch tvorby audiovizuálnej, filmovej a fotografickej, ako aj tvorby animácií v týchto žánroch a médiách,
• získa nové poznatky z počítačovej grafiky a digitálnej tvorby,
• získa poznatky o základoch Európskeho mediálneho práva a mediálnej legislatívy a o spôsoboch a podmienkach ich uplatňovania v jednotlivých profesiách.
Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent bakalárskeho študijného programu získa:
• praktické schopnosti a zručností zamerané na tvorbu audiovizuálnych programov, od scenáru až po samotnú realizáciu vrátane umiestnenia výsledného produktu na mediálnom trhu,
• schopnosť tvorivo aplikovať poznatky z oblasti fotografickej tvorby, počítačovej grafiky a užitej
grafiky, dizajnu propagačných materiálov,
• schopnosť kreatívne pracovať v oblasti vizuálnej a propagačnej tvorby, predovšetkým v au25
diovízii, umeleckej fotografii, animácii a aplikovať praktické skúsenosti v oblasti dizajnu elektronických médií,
• schopnosť aplikovať súčasné trendy z oblasti elektronických médií a vizuálnej komunikácie
do vlastnej tvorby, s uplatnením prvkov nápaditosti, originality a jedinečnosti,
• základné znalostí z oblasti manažmentu, marketingu, riadenia projektov a tímovej práce,
• schopnosť komunikovať a prezentovať mediálne produkty domácim a zahraničným partnerom a zákazníkom.
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent študijného programu bude schopný:
• samostatne získavať, triediť, spracúvať a efektívne využívať informácie na tvorbu produktov
a služieb s využitím moderných informačno-komunikačných technológií,
• kvalifikovane komunikovať so štátnymi i neštátnymi inštitúciami a fyzickými osobami pri
získavaní informácií, poznatkov a znalostí potrebných na tvorbu dizajnérskych, vizuálnych
a komunikačných produktov a služieb,
• uplatňovať získané vedomosti o právnych a spoločensko-ekonomických aspektoch samostatnej a tímovej dizajnérskej tvorby, najmä z oblasti právnej ochrany autorského diela
a duševného vlastníctva.
Uplatnenie absolventa
Absolvent bakalárskeho štúdia Dizajn médií nájde svoje uplatnenie v profesiách režisér, kameraman, strihač, zvukový majster, scenárista, dramaturg, produkčný, producent, fotograf, animátor, grafik,
a to na pozícii tvorivého pracovníka, resp. manažéra na nižšej či strednej úrovni riadenia. Zároveň
však môže pracovať ako samostatný tvorivý pracovník - dizajnér médií alebo grafický výtvarník, ktorý
zvládne základnú tvorivú a produkčnú činnosť spojenú s výkonom profesie dizajnér printových a elektronických médií.
Absolvent štúdia sa uplatní ako:
• kreatívny pracovník - špecialista v oblasti grafického a vizuálneho dizajnu v komunikačných
médiách všetkých typov a marketingových oddeleniach verejných, politických, hospodárskych, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, v propagačných a marketingových útvaroch firiem
a spoločností, v komunikačných agentúrach, dizajnérskych štúdiách či v iných oblastiach
propagácie, komunikácie a medializácie vo vzdelávacích a kultúrnych inštitúciách,
• samostatný dizajnér médií, ktorý zvláda základnú tvorivú a produkčnú činnosť spojenú
s výkonom povolania dizajnér elektronických médií a prostriedkov,
• kreatívny pracovník v oblasti vizuálnej a propagačnej tvorby predovšetkým v jej audiovizuálnej
podobe,
• manažér na nižšej či strednej úrovni riadenia v mediálnych, marketingových a im príbuzných
inštitúciách s adekvátnymi znalosťami pre čo najširšie uplatnenie.
26
Odborný profil absolventa bakalárskeho štúdia
v študijnom programe Politológia
Štúdium politológie v bakalárskom stupni je zamerané na objasnenie postavenia politických vied,
získanie vedomostí o ich vývoji a praktickom uplatnení týchto poznatkov. Obsahuje štúdium dejín politického a sociálneho myslenia, vývoja štruktúr vládnutia, ako aj ich nástrojov. Popri tom ide tiež o pochopenie paralelných štruktúr, ktoré nemajú podiel na moci, ale dokážu ovplyvňovať verejnú mienku
aj politické rozhodovanie.
Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia politológie by mali byť pripravení na vstup do reálnej politiky vo funkcii poradcov, realizátorov politických programov, spolupracovníkov analytických tímov
a pod. Uplatnia sa aj ako pracovníci verejnej správy, nevládnych organizácií, mediálni pracovníci, spolutvorcovia propagandistických materiálov a spolupracovníci pri výskumoch verejnej mienky.
Teoretické vedomosti
Absolvent študijného programu:
• osvojí si systematické teoretické poznatky z teórie politiky, politickej sociológie, teórie medzinárodných vzťahov a získa dostatočný prehľad o kľúčových politických koncepciách od
staroveku po súčasnosť,
• získa teoretické vedomosti z ekonómie, práva a masmediálnych disciplín,
• osvojí si vedomosti z metodológie politických vied.
Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent bude schopný:
• charakterizovať prebiehajúce politické procesy,
• pomenovať trendy v súčasnej politológii a zaujať k nim kritické stanovisko,
• charakterizovať a analyzovať spoločenské výzvy a problémy, pred ktorými spoločnosť
21. storočia stojí,
• zaujať odborné stanovisko ku kľúčovým témam medzinárodných vzťahov.
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent bakalárskeho stupňa politológie:
• bude pripravený na štúdium politológie a príbuzných študijných odborov v druhom stupni
štúdia,
• bude schopný plynule a na odbornej úrovni komunikovať v anglickom, resp. inom svetovom
jazyku.
27
Uplatnenie absolventa
Absolvent bakalárskeho stupňa politológie uplatní svoje odborné vedomosti ako špecialista na
politické a celkovo spoločenské procesy v:
• štátnej správe a samospráve,
• mediálnej sfére,
• agentúrach špecializujúcich sa na výskum verejnej mienky a prieskum trhu,
• treťom sektore,
• medzinárodných organizáciách,
• inštitúciách EÚ.
Odborný profil absolventa magisterského štúdia
v študijnom programe Masmediálna a marketingová komunikácia
Absolvent bude mať adekvátne znalosti z teórie masmediálnej a marketingovej komunikácie,
z manažérskej, mediálnej a marketingovej etiky, manažmentu médií, sociálnej psychológie, z mediálneho práva a legislatívy, marketingu médií, public relations, z metód mediálnej a reklamnej tvorby,
ako aj mediálneho a marketingového výskumu. Bude ovládať európsku a domácu mediálnu politiku,
medzinárodnú mediálnu legislatívu, nové trendy v masmediálnej a marketingovej oblasti (internetová
a počítačová technika a grafika, multimédiá), kultúru jazykového prejavu, ekonomiku a základy podnikania. Bude rozumieť sociálnej komunikácii, tvorbe komunikačných stratégií, funkciám a poslaniu
reklamy, personálnemu manažmentu, výskumu trhu a spotrebiteľskému správaniu. Bude vedieť nadobudnuté poznatky aplikovať v mediálnej aj marketingovej komunikácii tak, aby inštitúcia, ktorú bude
zastupovať, komunikovala s verejnosťou čo najefektívnejšie.
Absolvent študijného programu Masmediálna a marketingová komunikácia dokáže kvalifikovane
viesť väčšie i veľké kolektívy pri riešení teoretických a praktických problémov masmediálnej a marketingovej sféry, bude ovládať riadiace princípy manažmentu v rôznych odvetviach.
Široký rozsah praktických schopností a zručností mu umožní profilovať sa v rôznych médiách
i v rôznych formách marketingu (sociálny, interkultúrny, regionálny, politický, neziskových projektov,
organizácie, služieb, médií), osvojiť si komunikačné metódy masmediálnej a marketingovej komunikácie (marketing podujatí, podpora predaja, priamy marketing, osobný predaj, výstavy a veľtrhy),
komunikáciu s klientom a prezentácie projektov, manažment sociálnych systémov.
Absolvent získa teoretické vedomosti a predpoklady na prípadné doktorandské štúdium.
Teoretické vedomosti
Absolvent študijného programu:
• si osvojí podstatné pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k masmediálnej a marketingovej
komunikácii,
28
• získa nadštandardné vedomosti o štruktúre a funkčných väzbách masmediálneho a marketingového (reklamného) priemyslu Slovenskej republiky,
• získa nadštandardné základné teoretické poznatky z ekonómie, podnikania, medzinárodných vzťahov a schopnosť integrovať ich do uceleného interdisciplinárneho rámca,
• osvojí si vedomosti o riadiacich a metodických postupoch, nevyhnutných pri tvorbe a realizácii masmediálnych a marketingových produktov,
• osvojí si základné poznatky z metodológie masmediálneho a marketingového výskumu.
Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent študijného programu získa schopnosť:
• využívať vedomosti z teórie masmediálnej a marketingovej komunikácie pri výkone
špecifických riadiacich profesií, vyplývajúcich z multimediálneho prostredia (s využitím
najmodernejších informačných technológií), v ktorom bude pôsobiť (masmediálne, marketingové, manažérske),
• rozhodujúco vstupovať do prípravy, tvorby a realizácie masmediálnych a marketingových
produktov,
• manažérsky riadiť kolektívnu tvorbu masmediálnych a marketingových celkov,
• odborne a metodologicky správne zostaviť a aplikovať adekvátne postupy pre riešenie masmediálnych a marketingových komunikačných situácií a ich následnú analýzu,
• kultivovane sa vyjadrovať v tlačových, elektronických a nových médiách, na internete i v spoločenskom a verejnom styku.
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent študijného programu dokáže:
• erudovane zasahovať a ovplyvňovať cesty a mechanizmy fungovania masmediálnej a marketingovej komunikácie,
• samostatne získavať, triediť, spracúvať a efektívne využívať informácie na manažovanie tvorby
produktov s využitím moderných informačných technológií,
• kvalifikovane komunikovať s predstaviteľmi štátnych a neštátnych inštitúcií a fyzickými osobami pri zabezpečovaní účinných masmediálnych i marketingových produktov,
• pracovať v súlade s etickými a právnymi normami z oblasti médií, marketingu a podnikania,
• komunikovať najmenej v jednom svetovom jazyku v rozsahu potrebnom na realizáciu masmediálnej a marketingovej komunikácie.
Uplatnenie absolventa
• rozhodujúci riadiaci pracovník alebo manažér vo všetkých typoch mediálnych a marketingových inštitúcií (komerčných aj nekomerčných), manažér vo všetkých typoch médií, vo
výskumných agentúrach, ale i v spoločenských, politických, ekonomických či kultúrnych
odvetviach a iných inštitúciách s adekvátnymi znalosťami pre čo najširšie uplatnenie, tvor29
ca masmediálnych a marketingových stratégií i nových masmediálnych a marketingových
formátov, špecialista v oblasti public relations i expert na riadenie mediálno-marketingových
a ekonomicko-marketingových výskumov,
• riadiaci manažér špecialista (tvorivý resp. technologicko-výrobný pracovník) v kreatívnych
kolektívoch, resp. profesionálne zdatný kreatívny pracovník na všetkých úrovniach masmediálnej a marketingovej činnosti, tvorca autorských i kolektívnych masmediálnych a marketingových produktov, ktorý je schopný kvalifikovane riadiť proces tvorby a umiestňovať
mediálne produkty na trhu,
• vďaka získaným teoretickým vedomostiam a praktickým schopnostiam a zručnostiam bude
môcť pôsobiť v národných či medzinárodných podnikoch, inštitúciách a organizáciách Európskej únie ako expert,
• uplatní sa v masmediálnej, marketingovej či manažérskej oblasti komunikáciou v niektorom
zo svetových jazykov,
• bude môcť pokračovať v štúdiu na 3. (doktorandskom) stupni štúdia.
Odborný profil absolventa magisterského štúdia
v študijnom programe Politická komunikácia
Cieľom študijného programu Politická komunikácia je pripraviť odborníka pre praktickú aj akademickú kariéru. Absolvent sa vďaka nadobudnutým teoretickým vedomostiam a získaným kompetenciám z oblasti médií, mediálneho manažmentu, politických vied, sociológie, ekonomiky,
medzinárodných vzťahov, masmediálnej politiky a legislatívy stane expertom na analýzu politických
procesov, bude schopný vytvárať mediálne a politické stratégie pre štátne inštitúcie, orgány samosprávy, politické subjekty, ako aj nadnárodné spoločnosti.
Absolvent bude mať adekvátne znalosti z teórie masmediálnej a politickej komunikácie,
politológie, medzinárodných vzťahov, politickej sociológie, z manažérskej, mediálnej a politickej etiky,
manažmentu médií, sociálnej psychológie, z mediálneho práva a legislatívy, marketingu médií, public
relations, z metód mediálnej tvorby, ako aj mediálneho výskumu a výskumu verejnej mienky. Bude
ovládať princípy tvorby a realizácie domácej a zahraničnej politiky, medzinárodnú mediálnu legislatívu, nové trendy v masmediálnej a politickej oblasti, kultúru jazykového prejavu, ekonomiku a základy podnikania.
Rovnako bude schopný samostatne tvoriť programy v oblasti „veľkej“ alebo miestnej politiky,
organizovať analytickú prácu, hodnotiť reálnu politiku a tvoriť politické kampane. Okrem toho bude
môcť pôsobiť v analytických štruktúrach politických strán, decíznych orgánov štátnej správy, tvorivých
tímoch občianskych združení, v oblasti regionálneho rozvoja, cezhraničnej spolupráce, a to aj v nadnárodných spoločnostiach na Slovensku i zahraničí (najmä v inštitúciách Európskej únie, NATO
a agentúry OSN).
Absolvent získa teoretické vedomosti a predpoklady na prípadné doktorandské štúdium.
30
Teoretické vedomosti
Absolvent študijného programu získa:
• poznatky o terminológii vzťahujúcej sa k masmediálnej a politickej komunikácii,
• poznatky z teórie politiky, politickej sociológie, teórie medzinárodných vzťahov,
• nadštandardné vedomosti o štruktúre a funkčných väzbách masmediálneho priemyslu Slovenskej republiky,
• nadštandardné základné teoretické poznatky z ekonómie, politológie, medzinárodných
vzťahov a schopnosť integrovať ich do uceleného interdisciplinárneho rámca,
• základné poznatky z metodológie mediálneho výskumu, ako aj metodológie politických vied,
• teoretické vedomosti o riadiacich procesoch v spoločenských a súkromných organizáciách.
Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent študijného programu získa schopnosť:
• využívať vedomosti z teórie masmediálnej a politickej komunikácie pri výkone špecifických
riadiacich profesií v politickom a mediálnom prostredí,
• tvoriť politické kampane najrôznejšieho druhu,
• analyzovať a vyhodnocovať aktuálne politické procesy a následne formulovať stratégie
ďalšieho rozvoja inštitúcie,
• a
nalyzovať spoločenské výzvy a problémy, pred ktorými spoločnosť 21. storočia stojí
a zároveň v tejto súvislosti prinášať progresívne riešenia,
• k
ultivovane sa vyjadrovať v tlačových, elektronických a nových médiách, na internete i v spoločenskom a verejnom styku.
Uplatnenie absolventa:
• a
nalytická, koncepčná a riadiaca práca v štátnej správe, samospráve, politických stranách
a v treťom sektore,
• analytická a koncepčná práca v medzinárodných organizáciách a inštitúciách EÚ,
• analytická a riadiaca práca v agentúrach špecializujúcich sa na výskum verejnej mienky,
• analytik spoločenských a politických procesov pre nadnárodné spoločnosti.
Odborný profil absolventa doktorandského štúdia
v študijnom programe Masmediálne štúdiá
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá
získa poznatky na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v problematike mediálnej a marketingovej
komunikácie na národnej a medzinárodnej úrovni.
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a je schopný formulovať vedecký problém
a prezentovať výsledky výskumu.
31
Absolvent ovláda vedecké, nové multidisciplinárne a interdisciplinárne komplexné prístupy
k riešeniu problémov mediálnej komunikácie vo všetkých typoch médií – v periodickej tlači, rozhlase,
televízii, v tlačových agentúrach, v nových médiách a internete, vo vydavateľstvách, v oblasti marketingovej komunikácie a public relations a v ďalších mediálnych inštitúciách.
Absolvent je schopný v nadväznosti na aktuálne otázky riešenia úloh a postavenia médií
v spoločnosti samostatne realizovať komplexný výskum všetkých typov médií a navrhovať optimálne
metódy riešenia v oblasti legislatívnej, organizačno-technickej a personálnej, na regionálnej a národnej úrovni.
Je schopný efektívne uplatniť systémový prístup pri uplatňovaní výsledkov z teoretických a empirických metód výskumu masmediálnej komunikácie vo všetkých typoch médií.
Na základe metód vedeckého poznania dokáže analyzovať systém a úroveň rozvoja jednotlivých typov médií v súčasnej globálnej spoločnosti a navrhovať koncepčné riešenia na optimálne
zabezpečenie účinnej ochrany základných práv médií a slobôd fyzických osôb, v záujme informatizácie a humanizácie spoločnosti.
Teoretické vedomosti
Absolvent študijného programu:
• si osvojí metodológiu a metódy vedeckej práce, jej právne, odborné a etické zásady,
• ovláda teoretické a metodologické východiská výskumu, vedecké metódy poznania a techniky výskumu, s orientáciou na výskum v oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie,
• získa vedomosti o vedeckom prístupe k hodnoteniu efektívnosti pôsobenia médií na jednotlivé skupiny alebo na spoločnosť ako celok,
• získa vedomosti o zásadách tvorby legislatívnych noriem na zriadenie a určenie pôsobnosti
konkrétnych organizačných štruktúr v systéme masmediálnej a marketingovej komunikácie.
Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent študijného programu získa schopnosť:
• realizovať konkrétne výskumné metódy a techniky, uskutočňovať empirický výskum a riadiť
činnosť výskumného tímu s orientáciou na výskum pôsobenia všetkých typov médií – periodickej tlače, rozhlasu, televízie, tlačových agentúr, nových médií, internetu, vydavateľskej
sféry, marketingovej komunikácie, public relations a iných mediálnych inštitúcií,
• na základe záverov z výskumnej činnosti špecifikovať, navrhovať a uplatniť komplexné riešenia
v systémoch masmediálnej a marketingovej komunikácie,
• systémovo a koncepčne riadiť činnosť vyšších organizačných celkov na úsekoch printových
médií, elektronických médií, nových médií, internetu, tlačových a marketingových agentúr,
vydavateľstiev, public relations, v oblasti marketingovej komunikácie a vo výskumných pracoviskách v týchto oblastiach.
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent študijného programu dokáže:
• rozvíjať študijný odbor Masmediálne štúdiá,
• samostatne vypracovávať výskumné projekty v mediálnej a marketingovej oblasti pre rôzne
druhy médií, ale aj vydavateľstvá, reklamné agentúry a rôzne spoločenské inštitúcie,
• pôsobiť v procese vzdelávania a preverovania odbornej spôsobilosti výkonu činností na
32
úseku masmediálnej komunikácie, marketingovej komunikácie, žurnalistiky, tlačových
agentúr, vydavateľstiev,
• samostatne vykonávať odborné analýzy jednotlivých systémov médií, tlačových agentúr,
spoločenského vplyvu médií na jednotlivcov a spoločnosť ako celok.
Uplatnenie absolventa
• r iadiaci pracovník na vyššom stupni riadenia vo všetkých typoch verejnoprávnych i súkromných médií, v mediálnych a marketingových organizáciách,
• vedecko-výskumný pracovník v oblasti mediálnej komunikácie, marketingovej komunikácie,
žurnalistiky,
• analytický a koncepčný pracovník zaradený na vyššom stupni riadenia v organizačnej
štruktúre orgánov legislatívy, výkonných štátnych orgánov v oblasti kultúry, vzdelávania, diplomacie, ale aj v oblasti podnikového marketingu a medzinárodného marketingu,
• vysokoškolský učiteľ v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá.
Štúdium
Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov študenta definuje Študijný poriadok Paneurópskej vysokej školy a príslušné smernice dekana, ktorými sa rozpracúva a dopĺňa Študijný poriadok PEVŠ. Pri zápise predmetov študent vychádza z odporúčaného študijného plánu a rešpektuje
podmieňujúce predmety, odporúčané následnosti, kapacitné a časové ohraničenia.
Pri tvorbe študijného plánu na akademický rok s rešpektovaním nadväznosti predmetov si študent
povinne zapisuje:
• všetky povinné predmety určené učebným plánom,
• určený počet predmetov z jednotlivých skupín povinne voliteľných a výberových predmetov.
Študent si zapisuje predmety tak, aby mu počet kreditov, ktoré môže získať ich úspešným absolvovaním, stačil v danom období na splnenie podmienky na pokračovanie v štúdiu alebo na jeho
riadne skončenie.
Ďalšie podmienky utvárania študijných plánov a podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu
štúdia a na riadne skončenie študijného programu, sú konkretizované v Študijnom poriadku Paneurópskej vysokej školy.
Odborný profil absolventa a jednotky študijného programu vyplývajú z definovaného obsahu
študijného odboru 3.2.3 Masmediálne štúdiá a vymedzeného jadra znalostí tohto študijného odboru.
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na riadne skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia.
Štúdium vo všetkých troch stupňoch štúdia je rozdelené na akademické roky a člení sa na ročníky
a semestre. Študijný program rozlišuje 3 skupiny predmetov (kurzov): povinné, povinne voliteľné
a výberové predmety tak, aby bol v plnom rozsahu naplnený odborný profil absolventa. Študenti
bakalárskeho štúdia študijného programu Mediálna komunikácia majú povinne voliteľné a výberové
predmety až od druhého ročníka (tretieho semestra).
Pre účely seminárnych cvičení sú študenti denného štúdia rozdelení do seminárnych skupín
(môžu mať formy seminárov, cvičení, ateliérov a pod.). Študenti externej formy štúdia absolvujú jed33
notlivé predmety študijných programov blokovou formou výučby (prípadne konzultácií), ktorá sa
uskutočňuje pravidelne v piatok a sobotu.
Kreditový systém štúdia
Štúdium na Fakulte masmédií PEVŠ sa v plnom rozsahu realizuje v kreditovom systéme. Tento
systém štúdia umožňuje hodnotiť záťaž študenta spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu, podporuje mobilitu študentov (t.j. možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničnej univerzite)
a poskytuje im možnosť podieľať sa na tvorbe svojho študijného programu.
Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je 60 kreditov (kredit = ECTS). Podmienkou
zápisu do vyššieho ročníka je získanie minimálne 40 kreditov a maximálne 90 kreditov za absolvovanie
študijných jednotiek v akademickom roku štúdia.
Pri bakalárskom štúdiu je za tri roky potrebné získať 180 kreditov na riadne skončenie štúdia. Pri
magisterskom štúdiu je za dva roky potrebných 120 kreditov na riadne skončenie štúdia. Pri doktorandskom štúdiu je potrebné získať za tri roky (v dennej forme štúdia) alebo za päť rokov (v externej
forme štúdia) 180 kreditov na riadne ukončenie štúdia. Ďalšími podmienkami sú úspešné absolvovanie povinných, zapísaných povinne voliteľných a výberových predmetov, ako aj vykonanie štátnych
skúšok, spojených s obhajobou záverečnej práce (pri bakalárskom štúdiu), diplomovej práce (pri
magisterskom štúdiu) a dizertačnej práce (pri doktorandskom štúdiu).
Študent získava kredity úspešným absolvovaním predmetu (kurzu), najčastejšie zložením skúšky.
K dispozícii má jeden riadny a jeden opravný termín (bez povinnosti úhrady skúšobného poplatku).
Prípadné ďalšie opravné skúšobné termíny môže absolvovať do konca príslušného skúškového obdobia za stanovený skúšobný poplatok.
V prípade, ak študent neabsolvoval skúšku z povinného predmetu ani v skúšobných termínoch
skúškového obdobia nasledujúceho semestra v príslušnom akademickom roku, musí si tento predmet zapísať znova. Ak študent nebol úspešný na skúške z povinne voliteľného alebo výberového
predmetu, môže si predmet zapísať opätovne alebo vybrať si z ponuky povinne voliteľných alebo
výberových predmetov náhradný predmet. Štúdium takto zapísaného povinne voliteľného predmetu
sa posudzuje ako štúdium predmetu opakovane zapísaného.
Podmienky prijímania na štúdium
Bakalárske štúdium Mediálna komunikácia
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania s maturitou a úspešné absolvovanie prijímacieho konania.
Priebeh prijímacieho konania
Vzhľadom na to, že štúdium daného odboru si na jednej strane vyžaduje od uchádzača
samostatnosť, tvorivosť, osobnú iniciatívu a originálnosť, na druhej strane i komunikačný talent, prijímacie konanie pozostáva z písomnej a ústnej časti:
• v písomnej časti bude súčasťou prijímacieho konania všeobecnovedomostný test, preukazujúci adekvátnu úroveň relevantných reálií ako predpokladu na zvládnutie činnosti mediálneho
34
resp. marketingového pracovníka, ako aj test o jazykových schopnostiach v anglickom jazyku;
• v ústnej časti uchádzač preukazuje úroveň komunikovania a predloží svoje publikované resp.
nepublikované mediálne produkty (texty, slogany, kresby, fotografie, audio či video (CD, DVD)
nahrávky).
Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium.
Uchádzač sa stáva študentom Fakulty masmédií PEVŠ dňom zápisu na štúdium.
Bakalárske štúdium Dizajn médií
Základnou podmienkou je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného
vzdelania a úspešné zloženie prijímacieho pohovoru (písomná, ústna a talentová časť).
Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí:
• ústnej/písomnej:
- osobný pohovor, pri ktorom uchádzač preukáže všeobecný prehľad v oblasti kultúry, umenia, médií, dizajnu a estetiky,
- písomný test jazykovej kompetencie v anglickom jazyku,
• talentovej:
- uchádzač prostredníctvom praktických zadaní preukáže kvalitu vizuálnych zobrazovacích
schopností, overovanie kvality výtvarnej citlivosti, výtvarného videnia, ako i kvalitu schopností vyjadrovania v médiu.
Súčasťou prijímacej skúšky je zhodnotenie portfólia vlastných prác: časť domácich prác v „papierovej“ podobe – portfólio (kresba, maľba, fotografia, príp. iné výtvarne techniky a realizácie) a časť
domácich prác na CD, resp. DVD (multimediálne práce, digitálne fotografie, digitálne spracované výtvarné diela, audiovizuálna tvorba, animácia, iné...). CD či DVD musí byť viditeľne označené menom
autora a musí obsahovať súbory vo formátoch JPG, príp. TIFF, AVI, alebo kompatibilných s radou
Adobe súbory .pdf, .ind, .il, .eps, .tiff.
Magisterské štúdium Masmediálna a marketingová komunikácia
Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné absolvovanie 1. stupňa štúdia
(bakalárskeho) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. V prípade absolvovania bakalárskeho
štúdia v nepríbuznom študijnom odbore uchádzač vykoná prijímaciu skúšku z profilových predmetov
bakalárskeho štúdia mediálnej komunikácie Fakulty masmédií PEVŠ. To isté platí aj pre uchádzačov –
absolventov inžinierskeho alebo iného magisterského štúdia iných vysokých škôl.
Priebeh prijímacieho konania
Prijímacie konanie pozostáva z ústneho pohovoru. Absolventi bakalárskeho štúdia Mediálna komunikácia na Fakulte masmédií PEVŠ alebo bakalárskeho štúdia v rovnakom, resp. príbuznom študijnom
odbore iných vysokých škôl môžu pokračovať v magisterskom stupni štúdia študijného programu Masmediálna a marketingová komunikácia bez prijímacích pohovorov. Absolventi nepríbuzných študijných
odborov vykonajú skúšku z profilových predmetov bakalárskeho štúdia mediálnej komunikácie: Teória
a dejiny mediálnej komunikácie, Základy marketingu a manažmentu a Spoločenskovedné aspekty
35
mediálnej komunikácie.
Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium.
Uchádzač sa stáva študentom 2. stupňa štúdia na Fakulte masmédií PEVŠ dňom zápisu na štúdium.
Doktorandské štúdium
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu
druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku (podľa § 53 ods. 3 zákona) v danom alebo príbuznom študijnom odbore.
Priebeh prijímacieho konania
Prijímacie konanie na štúdium sa uskutočňuje v nadväznosti na vypísané témy dizertačných prác
a kapacitné možnosti školy a školiteľov. Prijímacie konanie sa začína zvolením si témy dizertačnej
práce a podaním prihlášky uchádzačom. Výber sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho pohovoru pred prijímacou komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov z oblasti jadra znalostí
študijného odboru ako aj schopnosti objasniť komisii obsah, metódy riešenia a predpokladané výsledky dizertačnej práce. V priebehu prijímacieho pohovoru sa posudzujú aj jazykové znalosti uchádzača
vo zvolenom svetovom jazyku.
Prijímaciu komisiu menuje rektor (dekan) z profesorov a docentov školy (fakulty). Členom komisie
Súbežné štúdium
Súbežné (paralelné) štúdium organizuje Fakulta masmédií PEVŠ na základe ustanovení Smernice rektora PEVŠ č.3/2010. Umožňuje študentom Fakulty masmédií (kmeňová fakulta) prihlásiť sa
po splnení stanovených podmienok na jednu z ostatných fakúlt PEVŠ (prijímacie fakulty). Rovnako je
súbežné štúdium možné pre študentov ostatných fakúlt PEVŠ, ktorí sa po splnení určených študijných
podmienok môžu uchádzať o bakalárske alebo magisterské vzdelanie v odbore masmediálnych
štúdií.
Súbežné štúdium pozostáva zo štúdia na dvoch fakultách PEVŠ a kombinácie foriem štúdia (denná a externá). Je určené úspešným študentom v niektorom zo študijných programov poskytovaných
ostatnými fakultami PEVŠ. Za úspešných študentov pre tento účel sa považujú študenti, ktorí úspešne
absolvovali na kmeňovej fakulte v predchádzajúcom akademickom roku štúdia všetky povinné
a zapísané povinné voliteľné predmety. To znamená, že študent sa môže uchádzať o súbežné štúdium
najskôr po prvom roku štúdia na kmeňovej fakulte.
Finančné podmienky štúdia
Paneurópska vysoká škola stanovuje na každý akademický rok výšku školného v závislosti od
preukázateľných nákladov na uskutočnenie študijných programov v prepočte na jedného študenta.
Výška školného je uverejňovaná každoročne v podmienkach na podanie prihlášky na prijatie na
štúdium na Fakulte masmédií PEVŠ. Na akademický rok 2012/2013 bolo pre Fakultu masmédií stanovené školné nasledovne:
36
a)
Bakalárske štúdium – 1. ročník
(Mediálna komunikácia (denná / externá forma), Dizajn médií (denná forma))
2.450 EUR
Bakalárske štúdium – 2. ročník
(Mediálna komunikácia (denná / externá forma), Dizajn médií (denná forma))
2.290 EUR
Bakalárske štúdium – 3. ročník
(Mediálna komunikácia (denná / externá forma), Dizajn médií (denná forma))
2.200 EUR
Bakalárske štúdium – 3. ročník (Politológia) denná / externá forma
1.800 EUR
Magisterské štúdium – 1. ročník
(Masmediálna a marketingová komunikácia) denná / externá forma
2.550 EUR
Magisterské štúdium – 2. ročník
(Masmediálna a marketingová komunikácia)denná / externá forma
2.390 EUR
Doktorandské štúdium – 1. ročník (Masmediálne štúdiá) externá forma
2.200 EUR
Doktorandské štúdium – 2. ročník (Masmediálne štúdiá) externá forma
1.850 EUR
Doktorandské štúdium – ostatné ročníky (Masmediálne štúdiá) externá forma
830 EUR
Rigorózne konanie – uchádzači zo SR a ČR (Masmediálne štúdiá)
500 EUR
Rigorózne konanie – uchádzači z ostatných krajín (Masmediálne štúdiá)
950 EUR
b) pre súbežné štúdium: 50% školného stanoveného pre zvolený študijný program a formu
štúdia na prijímacej fakulte.
Školné sa platí jednorazovo za celý akademický rok najneskôr do termínu stanoveného pre
príslušný ročník, ktorý je uverejnený na webovej stránke fakulty. Školné sa platí bezhotovostným
prevodom na účet vysokej školy, alebo poštovou poukážkou. Školné sa považuje za zaplatené
dňom jeho pripísania na účet školy, alebo po predložení ústrižku poštovej poukážky.
Školné je nevratné v prípade, ak študent absolvuje ročník neúspešne. To neplatí, ak študentovi
v riadnom splnení študijných povinností v štúdiu bránili preukázateľné zdravotné dôvody. O vrátení
zaplatenej sumy školného rozhoduje na žiadosť študenta rektor vysokej školy. Školné je nevratné tiež
v prípade, ak je študent vylúčený zo štúdia v súlade s disciplinárnym poriadkom vysokej školy.
Neuhradenie školného v stanovenom termíne je dôvodom pre vylúčenie študenta zo štúdia.
Uchádzač o štúdium ktoréhokoľvek stupňa štúdia platí poplatok za prijímacie konanie vo výške
16,60 €, ktorý musí byť uhradený poštovou poukážkou typu U a ústrižok z nej (doklad o zaplatení)
nalepený na vyznačenom mieste na prihláške.
Študent robí skúšky v riadnom termíne bezplatne. Má nárok na jeden bezplatný opravný termín a v odôvodnených prípadoch na náhradný termín. Poplatok za každý ďalší opravný termín
skúšky (maximálne 2 platené opravné termíny) je 35, €. Poplatok sa uhrádza bezhotovostným
prevodom na účet vysokej školy, alebo poštovou poukážkou najneskôr jeden deň pred vykonaním
skúšky. Tlačivo „Žiadosť o udelenie plateného termínu skúšky“ študent vyplní na študijnom oddelení
najneskôr jeden deň pred vykonaním skúšky.
37
Časový harmonogram akademického roka 2012/ 2013
Otvorenie akademického roka .......................................................................................... 24. 9. 2012
Termín na odovzdanie prihlášok na I. stupeň štúdia v akad. r. 2013/ 2014: Študijný program Mediálna komunikácia................................................................. do 30. 04. 2013
Študijný program Dizajn médií.................................................................................. do 04. 01. 2013
Termín na odovzdanie prihlášok na II. stupeň štúdia v akad. r. 2013/ 2014 ............ do 30. 04. 2013
Termín na odovzdanie prihlášok na III. stupeň štúdia v akad. r. 2013/ 2014 ........... do 31. 05. 2013
Deň otvorených dverí ...................................................................................................... február 2013
I. stupeň štúdia- bakalárske štúdium
Zimný semester
Obdobie
Zápisy študentov
03. 09. - 14. 09. 2012
Workshop pre 1. ročník Bc. „Ako a čo na VŠ“
24. 09. - 25. 09. 2012
Trvanie semestra
03. 09. 2012 - 09. 02. 2013
Výučba – denné štúdium
24. 09. - 21. 12. 2012 (13 týždňov)
Konzultácie - externé štúdium
21. 09. - 15. 12. 2012 (13 týždňov)
Vianočné prázdniny
24. 12. 2012 - 04. 01. 2013
Skúškové obdobie (vrátane predtermínov)
17. 12. - 22. 12. 2012 (1 týždeň)
07. 01. - 09. 02. 2013 (5 týždňov)
Štátne sviatky počas zimného semestra
01. 11. (štvrtok), 17. 11. (sobota)
Letný semester
Obdobie
Trvanie semestra
11. 02. - 26. 06. 2013
Výučba – denné štúdium (1. a 2. ročník)
11. 02. - 11. 05. 2013 (13 týždňov)
Konzultácie – externé štúdium (1. a 2. ročník)
15. 02. - 11. 05. 2013 (13 týždňov)
Výučba – denné štúdium (3. ročník)
11. 02. - 26. 04. 2013 (11 týždňov)
Konzultácie – externé štúdium (3. ročník)
15. 02. - 27. 04. 2013 (11 týždňov)
Skúškové obdobie vrátane predtermínov
(1. a 2. ročník)
06. 05. - 11. 05. 2013 (1 týždeň)
13. 05. - 29. 06. 2013 (7 týždňov)
Skúškové obdobie (3. ročník)
29. 04. - 24. 05. 2013 (4 týždne)
Termín splnenia podmienok Bc. štúdia
24. 05. 2013
Odovzdanie záverečných bakalárskych prác
27. 03. 2013
Štátne skúšky na bakalárskom stupni
03. 06. - 07. 06. 2013
Prijímacie konanie na I. stupeň štúdia (AR 2013/14)
28. 01. - 01. 02. 2013 (Dizajn médií)
17. 06. - 21. 06. 2013 (Mediálna komunikácia)
Promócie absolventov
01. 07. - 04. 07. 2013
Veľkonočné prázdniny
28. 03. - 02. 04. 2013
Štátne sviatky počas letného semestra
29. 03. (pi), 01. 04. (po), 01. 05. (st), 08. 05. (st)
Opravné termíny obhajob a štátnych skúšok
19. 08. - 23. 08. 2013
38
II. stupeň štúdia – magisterské štúdium
Zimný semester
Obdobie
Zápisy študentov
03. 09. - 14. 09. 2012
Otvorenie akademického roka
24. 09. 2012
Trvanie semestra
03. 09. 2012 - 09. 02. 2013
Výučba – denné štúdium
24. 09. - 21. 12. 2012 (13 týždňov)
Konzultácie - externé štúdium
21. 09. - 15. 12. 2012 (13 týždňov)
Vianočné prázdniny
24. 12. 2012 - 04. 01. 2013
Skúškové obdobie (vrátane predtermínov)
17. 12. - 22. 12. 2012 (1 týždeň)
07. 01. - 09. 02. 2013 (5 týždňov)
Štátne sviatky počas zimného semestra
01. 11. (štvrtok), 17. 11. (sobota)
Letný semester
Obdobie
Trvanie semestra
11. 02. - 26. 06. 2013
Výučba – denné štúdium (1. ročník)
11. 02. - 11. 05. 2013 (13 týždňov)
Konzultácie – externé štúdium (1. ročník)
15. 02. - 11. 05. 2013 (13 týždňov)
Výučba – denné štúdium (2. ročník)
11. 02. - 26. 04. 2013 (11 týždňov)
Konzultácie – externé štúdium (2. ročník)
15. 02. - 27. 04. 2013 (11 týždňov)
Skúškové obdobie vrátane predtermínov (1. ročník)
06. 05. - 11. 05. 2013 (1 týždeň)
13. 05. - 29. 06. 2013 (7 týždňov)
Skúškové obdobie (2. ročník)
29. 04. - 24. 05. 2013 (4 týždne)
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia
24. 05. 2013
Odovzdanie záverečných magisterských prác
27. 03. 2013
Štátne skúšky na magisterskom stupni
10. 06. - 14. 06. 2013
Prijímacie konanie na II. stupeň štúdia (AR 2013/14)
17. 06. - 21. 06. 2013 (Masmediálna a marketingová
komunikácia)
Promócie absolventov
01. 07. - 04. 07. 2013
Veľkonočné prázdniny
28. 03. - 02. 04. 2013
Štátne sviatky počas letného semestra
29. 03. (pi), 01. 04. (po), 01. 05. (st),
Opravné termíny obhajob a štátnych skúšok
19. 08. - 23. 08. 2013
08. 05. (st)
III. stupeň štúdia – doktorandské štúdium
Zápis
1. 10. – 5. 10. 2012
Výučba
8. 10. 2012 - 30. 06. 2013
Termín prijímacích pohovorov pre
akad. rok 2013/ 2014
september 2013
IV. Rigorózne konanie (PhDr.)
Termíny odovzdania rigoróznych prác
31. 01. 2013 a 31. 08. 2013
39
Štruktúra študijných programov
Bakalárske štúdium, I. ročník akademického roka 2012/2013
Študijný odbor: 3.2.3 Masmediálne štúdiá
Študijný program: Mediálna komunikácia
Stupeň štúdia: prvý
Forma štúdia: d/e
Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)
Povinné predmety
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
BMMD10001
Úvod do štúdia médií
doc. Brečka, doc. Chmelár
4
2
12
BMMD10014
Úvod do etiky
prof. Remišová a i.
4
3
12
BMMD10115
Sociológia
prof. Radičová
4
2
12
BMMD10010
Slovenčina v súčasnej komunikácii
PhDr. Mislovičová
4
3
12
BMMD10008
Metódy mediálnej tvorby I
prof. Tušer, Dr. Kasarda, PhDr. Pauer
5
3
12
BMMD10101
Audiovizuálne praktikum I
doc. Grečnár, MgA. Vorlíčková,
Mgr. Art. Chomo, Ing. Nagy, I. Čaniga a i.
4
3
12
BMMD10042
Masmediálna komunikácia v anglickom jazyku I
5
4
20
BMMD10116
Ekonómia
Dr. Bačišin
4
2
12
BMMD10002
Systém a typológia médií
prof. Tušer, Dr. Draxler, PhDr. Boháč
4
2
12
BMMD10011
Psychológia médií
Dr. Hudíková
4
3
12
BMMD10104
Štylistika
PhDr. Mislovičová, Dr. Kasarda
4
3
12
BMMD10022
Metódy mediálnej tvorby II
prof. Tušer, PhDr. Pauer, doc. Orban, Mgr. Lyons,
Mgr. Art. Celec
5
3
12
BMMD10102
Audiovizuálne praktikum II
doc. Grečnár, MgA. Vorlíčková,
Mgr. Art. Chomo, Ing. Nagy, I. Čaniga
4
3
12
BMMD10044
Masmediálna komunikácia v anglickom jazyku II
5
4
20
40
Bakalárske štúdium, II. ročník akademického roka 2012/2013
Povinné predmety
kód
predmetu
BMMD10004
BMMD10117
BMMD10026
BMMD10046
BMMD10105
BMMD10106
BMMD10051
BMMD10107
BMMD10048
názov predmetu
Médiá a spoločnosť
Dr. Ondrášik, prof. Korkonosenko
Manažment
doc. Nízka, Dr. Bačišin
Marketing I
doc. Nízka, Mgr. Zajac
Masmediálna komunikácia v anglickom jazyku III
Úvod do metodológie výskumu I
doc. Holomek
Úvod do metodológie výskumu II
Dr. Keklak
Marketing II
doc. Nízka, Mgr. Zajac
Scenáristika a réžia
Mgr. Art. Vavrová
Masmediálna komunikácia v anglickom jazyku IV
kredity
BMMD20027
BMMD20026
BMMD20025
BMMD20030
BMMD20036
BMMD20028
BMMD20042
BMMD20043
BMMD20044
BMMD20045
BMMD20047
BMMD20032
názov predmetu
Audiovizuálna tvorba I
Mgr. Koprena, Mgr. Art. Celec, doc. Grečnár,
MgA. Vorlíčková, Mgr. Art. Chomo, Ing. Nagy
Rozhlasová tvorba I
doc. Orban, Mgr. Lyons
Printová tvorba I
Dr. Kasarda, a i.
Fotografická tvorba I
PhDr. Pauer, I. Čaniga
Reklamná tvorba I
Dr. Valter
Mediálny prejav I
doc. Čertíková, Dr. Hudíková
Audiovizuálna tvorba II
Mgr. Koprena, Mgr. Art. Celec, doc. Grečnár,
MgA. Vorlíčková, Mgr. Art. Chomo, Ing. Nagy
Rozhlasová tvorba II
doc. Orban, Mgr. Lyons
Printová tvorba II
Dr. Kasarda, a i.
Fotografická tvorba II
PhDr. Pauer, I. Čaniga
Reklamná tvorba II
Dr. Valter
Mediálny prejav II
doc. Čertíková, Dr. Hudíková
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
5
2
12
5
3
12
5
3
12
5
4
20
2
2
12
3
2
12
5
3
12
5
4
12
5
4
Povinne voliteľné predmety
kód
predmetu
Týždenná
výmera denná
kredity
20
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
3
5
12
3
3
12
3
2
12
3
3
12
3
2
12
3
2
12
3
5
12
3
3
12
3
2
12
3
3
12
3
2
12
3
2
12
41
Bakalárske štúdium, III. ročník akademického roka 2012/2013
Povinné predmety
kód
predmetu
BMMD10021
BMMD10019
BMMD10118
BMMD10108
BMMD10106
BMMD10110
BMMD10018
BMMD20206
BMMD20207
BMMD20036
BMMD20212
BMMD20208
BMMD20210
BMMD20211
BMMD20049
BMMD20048
BMMD20209
42
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
názov predmetu
kredity
Etika v médiách
prof. Remišová
5
2
12
5
2
12
5
3
12
5
2
12
Seminár k záverečnej práci
doc. Holomek
Marketingová komunikácia I
doc. Světlík, Mgr. Ihnátová, Ing. Režnáková,
Mgr. Kalúsová
Masmediálne právo
Dr. Sečík
Štylistika v praxi
PhDr. Mislovičová
Vizuálne štúdiá v komunikačnej praxi
doc. Zelinský
Bakalárska práca
vedúci bakalárskych prác (konzultácie)
5
2
12
5
2
12
10
-
-
Povinne voliteľné predmety*
kód
predmetu
Týždenná
výmera denná
názov predmetu
Médiá a propaganda
Dr. Ondrášik a i.
Medzinárodné vzťahy
Dr. Hocman
Estetika reklamy
doc. Zelinský
On-line marketing
Mgr. Tar
Mediálna tvorba III A
doc. Grečnár, Mgr. Lyons, PhDr. Pauer,
Dr. Kasarda, Dr. Hudíková
(Printová, fotografická, rozhlasová
a audiovizuálna tvorba, moderovanie)
Internetová žurnalistika
Mgr. Filo
Mediálna agentúra
Ing. Polák
Prípadové štúdie z marketingu
doc. Světlík, Ing. Režnáková
Stratégie v marketingovej komunikácii
Mgr. Lechnický
Mediálna tvorba III B
doc. Grečnár, doc. Orban, PhDr. Pauer,
Dr. Kasarda, Dr. Hudíková
(Printová, fotografická, rozhlasová
a audiovizuálna tvorba, moderovanie)
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
2
2
12
3
2
12
3
2
12
3
2
12
6
2
12
3
2
12
3
2
12
3
2
12
3
2
12
6
2
12
Výberové predmety** pre II. a III. ročník
kód
predmetu
BMMD30001
BMMD30003
BMMD30010
BMMD30017
BMMJ30029
BMMJ30060
BMMD30302
BMMD30006
BMMD30018
BMMD30304
BMMJ30029
BMMJ30060
názov predmetu
Investigatívna žurnalistika
Mgr. Miazdrová
Športová žurnalistika
PhDr. Kríž
Psychológia más
Dr. Keklak
Praktikum sociálnej interakcie***
doc. Hradiská, Dr. Hudíková
Výberový cudzí jazyk z ponuky predmetov
všeobecnej jazykovej prípravy
Hovorca
Dr. Chudinová
Kapitoly zo slovenských dejín
prof. Baďurík
Tvorba pre lifestylové časopisy
Mgr. Handzová, PhDr. Uličný
Spravodajstvo v rozhlase a televízií
PhDr. Šmihula
Výberový cudzí jazyk z ponuky predmetov
všeobecnej jazykovej prípravy
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
2
2
12
2
2
12
2
2
12
2
2
12
2
4
48
2
2
12
2
2
12
2
2
12
2
2
12
2
4
48
* Z povinne voliteľných predmetov si študent vyberie taký počet PVP predmetov, aby splnil podmienku absolvovania
predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov, t.j. minimálne 8 absolvovaných PVP predmetov za štúdium príslušného
stupňa štúdia.
** Z výberových predmetov si študent vyberá podľa vlastného uváženia - má tak možnosť vytvárať si užšiu špecializáciu
svojho profilu. Študenti si v rámci výberových predmetov môžu vyberať predmety z ostatných fakúlt Paneurópskej vysokej
školy, ak to nenarúša účasť na výučbe predmetov FM PEVŠ.
*** Predmet sa realizuje ako intenzívny tréning – sústredenie v rozsahu 24 hodín v externom prostredí.
Predmety štátnej záverečnej skúšky
1. Obhajoba záverečnej práce
2. Teória a dejiny mediálnej komunikácie
3. Metódy mediálnej tvorby
4. Spoločenskovedné aspekty mediálnej komunikácie (študent si vyberie jeden z absolvovaných predmetov):
a. Psychológia médií
b. Etika v médiách
c. Masmediálne právo
d. Sociológia
e. Vizuálne štúdiá v komunikačnej praxi
43
Bakalárske štúdium, I. ročník akademického roka 2012/2013
Študijný odbor: 3.2.3 Masmediálne štúdiá
Študijný program: Dizajn médií
Stupeň štúdia: prvý
Forma štúdia: d
Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)
Povinné predmety
kód
predmetu
BMMG10101
BMMG10103
BMMG10108
BMMG10110
BMMG10112
BMMG10114
BMMG10116
BMMG10102
BMMG10104
BMMG10109
BMMG10111
BMMG10113
BMMG10115
BMMG10117
názov predmetu
Počítače a digitálne zobrazovanie 1
Mgr. Art. Matis
Fotografia 1
Dr. Breier
Scenáristika a réžia 1
prof. Párnický
Kamera 1
prof. Ján Ďuriš
Strihová skladba 1
Mgr. Art. Harum
Zvuková tvorba 1
doc. Grečnár
Produkcia 1
Dr. Malachovská
Počítače a digitálne zobrazovanie 2
Mgr. Art. Matis
Fotografia 2
Dr. Breier
Scenáristika a réžia 2
prof. Párnický
Kamera 2
prof. Ďuriš
Strihová skladba 2
Mgr. Art. Harum
Zvuková tvorba 2
doc. Grečnár
Produkcia 2
Dr. Iveta Malachovská
kredity
názov predmetu
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
Povinne voliteľné predmety*
kód
predmetu
Týždenná
výmera denná
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
BMMG20301
AV praktikum 1
prof. Párnický, prof. Ďuriš... podľa jednot. odb.
2
2
BMMG20303
Dejiny fotografie 1
Dr. Breier
2
1
BMMG20305
Dejiny svetovej kinematografie 1
PhDr. Michalková
2
1
BMMG20307
Typografia a dizajn 1
Mgr. art. Matis
2
1
BMMG20309
Dejiny európskej kultúry 1
Dr. Čengel-Solčanská
2
1
44
Povinne voliteľné predmety*
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
BMMG20302
AV praktikum 2
prof. Párnický, prof. Ďuriš ... podľa jednot. odb.
2
2
BMMG20304
Dejiny fotografie 2
Dr. Breier
2
1
BMMG20306
Dejiny svetovej kinematografie 2
Dr. Michalková
2
1
BMMG20308
Typografia a dizajn 2
Mgr. Art. Matis
2
1
BMMG20310
Dejiny európskej kultúry 2
PhDr. Čengel-Solčanská
2
1
Bakalárske štúdium, II. ročník akademického roka 2012/2013
Audiovizuálny ateliér
Povinné predmety
kód
predmetu
BMMG10118
BMMG10121
BMMG10124
BMMG10126
BMMG10128
BMMG10119
BMMG10122
BMMG10125
BMMG10127
BMMG10129
názov predmetu
Audiovizuálna tvorba 1
Scenáristika a réžia 3, Kamera 3,
Strihová skladba 3, Zvuková tvorba 3, Produkcia 3
prof. S. Párnický, prof. J. Ďuriš, doc. J. Grečnár,
Mgr. P. Harum, Dr. I. Malachovská
Mediálny ateliér 1
Scenáristika a réžia, Kamera,
Strihová skladba, Zvuková tvorba,
Produkcia prof. S. Párnický, prof. J. Ďuriš, doc. J.
Grečnár, Mgr. P. Harum, Dr. I. Malachovská
Dejiny slovenskej kinematografie 1
Dr. Michalková
História a súčasnosť v dizajne 1
Mgr. Art. Štefanková
Dejiny výtvarného umenia 1
doc. Grečnár
Audiovizuálna tvorba 2
Scenáristika a réžia 4, Kamera 4,
Strihová skladba 4, Zvuková tvorba 4, Produkcia 4
prof. S. Párnický, prof. J. Ďuriš, doc. J. Grečnár,
Mgr. P. Harum, Dr. I. Malachovská
Mediálny ateliér 2
Scenáristika a réžia, Kamera,
Strihová skladba, Zvuková tvorba, Produkcia
prof. S. Párnický, prof. J. Ďuriš, doc. J. Grečnár,
Mgr. P. Harum, Dr. I. Malachovská
Dejiny slovenskej kinematografie 2
Dr. Michalková
História a súčasnosť v dizajne 2
Mgr. Art. Štefanková
Dejiny výtvarného umenia 2
doc. Grečnár
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
8
4
8
4
2
2
2
2
2
2
8
4
8
4
2
2
2
2
2
2
45
Povinne voliteľné predmety*
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
BMMG20311
Televízna štúdiová tvorba 1
prof. Párnický
5
4
BMMG20314
Granty a festivaly 1
Dr. Malachovská
5
4
BMMG20316
Dokumentárna tvorba 1
PhDr. Čengel-Solčanská
5
4
BMMG20318
Farebné postprodukčné úpravy – color grading 1
Mgr. Art. Csordás
5
2
BMMG20320
Televízna technika a technológie 1
Dr. Nagy
4
2
BMMG20322
Scénické svetlo 1
prof. Ďuriš
4
2
BMMG20324
Dramaturgia 1
Mgr. Križková
5
2
BMMG20312
Televízna štúdiová tvorba 2
prof. Párnický
5
4
BMMG20315
Granty a festivaly 2
Dr. Malachovská
5
4
BMMG20317
Dokumentárna tvorba 2
PhDr. Čengel-Solčanská
5
4
BMMG20319
Farebné postprodukčné úpravy – color grading 2
Mgr. Art. Csordás
5
2
BMMG20321
Televízna technika a technológie 2
Dr. Nagy
4
2
BMMG20323
Scénické svetlo 2
prof. Ďuriš
4
2
BMMG20325
Dramaturgia 2
Mgr. Križková
5
2
Bakalárske štúdium, II. ročník akademického roka 2012/2013
Fotografický ateliér
Povinné predmety
kód
predmetu
BMMG10105
BMMG10130
BMMG10124
BMMG10126
BMMG10128
46
názov predmetu
Fotografia 3
Dr. Breier
Mediálny ateliér 1: Fotografia
Dr. Breier
Dejiny slovenskej kinematografie 1
Dr. Michalková
História a súčasnosť v dizajne 1
Mgr. Art. Štefanková
Dejiny výtvarného umenia 1
doc. Grečnár
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
8
4
8
4
2
2
2
2
2
2
Povinné predmety
kód
predmetu
BMMG10106
BMMG10131
BMMG10125
BMMG10127
BMMG10129
názov predmetu
Fotografia 4
Dr. Breier
Mediálny ateliér 2: Fotografia
Dr. Breier
Dejiny slovenskej kinematografie 2
Dr. Michalková
História a súčasnosť v dizajne 2
Mgr. Art. Štefanková
Dejiny výtvarného umenia 2 doc.
doc. Grečnár
kredity
BMMG20322
BMMG20327
BMMG20318
BMMG20323
BMMG20328
BMMG20319
názov predmetu
Scénické svetlo 1
prof. Ďuriš
Postprodukcia – editovanie fotografií 1
Dr. Breier
Farebné postprodukčné úpravy – color grading 1
Mgr. Art. Csordás
Scénické svetlo 2 prof.
prof.Ďuriš
Postprodukcia – editovanie fotografií 2
Dr. Breier
Farebné postprodukčné úpravy – color grading 2
Mgr. Art. Csordás
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
8
4
8
4
2
2
2
2
2
2
Povinne voliteľné predmety*
kód
predmetu
Týždenná
výmera denná
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
4
2
5
4
5
2
4
2
5
4
5
2
Bakalárske štúdium, II. ročník akademického roka 2012/2013
Graficko-animačný ateliér
Povinné predmety
kód
predmetu
BMMG10133
BMMG10136
BMMG10124
BMMG10126
BMMG10128
BMMG10134
BMMG10137
názov predmetu
Reklama a vizuálna komunikácia 1
Mgr. Art. Bajaník
Mediálny ateliér 1: Reklama a vizuálna komunikácia
Mgr. Art. Bajaník
Dejiny slovenskej kinematografie 1
Dr. Michalková
História a súčasnosť v dizajne 1
Mgr. Art. Štefanková
Dejiny výtvarného umenia 1
doc. Grečnár
Reklama a vizuálna komunikácia 2
Mgr. Art. Bajaník
Mediálny ateliér 2: Reklama a vizuálna komunikácia
Mgr. Art. Bajaník
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
8
4
8
4
2
2
2
2
2
2
8
4
8
4
47
Povinné predmety
kód
predmetu
BMMG10125
BMMG10127
BMMG10129
názov predmetu
Dejiny slovenskej kinematografie 2
Dr. Michalková
História a súčasnosť v dizajne 2
Mgr. Art. Štefanková
Dejiny výtvarného umenia 2
doc. Grečnár
kredity
BMMG20329
BMMG20332
BMMG20330
BMMG20333
názov predmetu
2D a 3D počítačová animácia 1
Mgr. Art. Dedík
Počítače a digitálne zobrazovanie 3
Mgr. Art. Matis
2D a 3D počítačová animácia 2
Mgr. Art. Dedík
Počítače a digitálne zobrazovanie 4
Mgr. Art. Matis
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
2
2
2
2
2
2
Povinne voliteľné predmety*
kód
predmetu
Týždenná
výmera denná
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
5
4
5
4
5
4
5
4
Bakalárske štúdium, III. ročník akademického roka 2012/2013
Audiovizuálny ateliér
Povinné predmety
kód
predmetu
BMMG10120
BMMG10123
BMMG10139
BMMG10140
BMMG10141
48
názov predmetu
Audiovizuálna tvorba 3
Scenáristika a réžia 5, Kamera 5,
Strihová skladba 5, Zvuková tvorba 5, Produkcia 5
prof. S. Párnický, prof. J. Ďuriš, doc. J. Grečnár,
Mgr. P. Harum, Dr. I. Malachovská
Mediálny ateliér 3
Scenáristika a réžia, Kamera,
Strihová skladba, Zvuková tvorba, Produkcia
prof. S. Párnický, prof. J. Ďuriš, doc. J. Grečnár,
Mgr. P. Harum, Dr. I. Malachovská
Dejiny hudby 1
Mgr. Art. Martinka
Dejiny hudby 2
Mgr. Art. Martinka
Bakalárska práca
Vedúci záverečných prác
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
8
4
8
4
4
2
4
2
15
-
Povinne voliteľné predmety*
kód
predmetu
BMMG20313
BMMG20334
BMMG20326
BMMG20335
názov predmetu
Televízna a filmová štúdiová tvorba 3
prof. Párnický
Teória spisovného jazyka a jazyková kultúra
PhDr. Čengel-Solčanská
Dramaturgia 3
Mgr. Križková
Farebné postprodukčné úpravy – color grading 3
Mgr. Art. Csordás
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
5
4
3
2
5
2
5
2
Bakalárske štúdium, III. ročník akademického roka 2012/2013
Fotografický ateliér
Povinné predmety
kód
predmetu
BMMG10107
BMMG10132
BMMG10139
BMMG10140
BMMG10141
názov predmetu
Fotografia 5
Dr. Breier
Mediálny ateliér 3: Fotografia
Dr. Breier
Dejiny hudby 1
Mgr. Art. Martinka
Dejiny hudby 2
Mgr. Art. Martinka
Bakalárska práca
Vedúci záverečných prác
kredity
BMMG20334
BMMG20335
názov predmetu
Teória spisovného jazyka a jazyková kultúra
PhDr. Čengel-Solčanská
Farebné postprodukčné úpravy – color grading 3
Mgr. Art. Csordás
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
8
4
8
4
4
2
4
2
15
-
Povinne voliteľné predmety*
kód
predmetu
Týždenná
výmera denná
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
3
2
5
2
Bakalárske štúdium, III. ročník akademického roka 2012/2013
Graficko-animačný ateliér
Povinné predmety
kód
predmetu
BMMG10135
BMMG10138
názov predmetu
Reklama a vizuálna komunikácia 3
Mgr. Art. Bajaník
Mediálny ateliér 3: Reklama a vizuálna komunikácia
Mgr. Art. Bajaník
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
8
4
8
4
49
Povinné predmety
kód
predmetu
BMMG10139
BMMG10140
BMMG10141
názov predmetu
Dejiny hudby 1
Mgr. Art. Martinka
Dejiny hudby 2
Mgr. Art. Martinka
Bakalárska práca
Vedúci záverečných prác
kredity
4
BMMG20331
BMMG20334
názov predmetu
2D a 3D počítačová animácia III.
Mgr. Art. Dedík
Teória spisovného jazyka a jazyková kultúra
PhDr. Čengel-Solčanská
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
2
4
2
15
-
Povinne voliteľné predmety*
kód
predmetu
Týždenná
výmera denná
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
5
4
3
2
* Z povinne voliteľných predmetov si študent vyberie taký počet PVP predmetov, aby splnil podmienku absolvovania predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov, t.j. 8 absolvovaných PVP predmetov za štúdium príslušného stupňa štúdia.
Predmety štátnej záverečnej skúšky
1. Obhajoba záverečnej práce
2. Dejiny príslušného umenia jednotlivých ateliérov
3. Odborný predmet príslušného ateliéru
50
Bakalárske štúdium, III. ročník akademického roka 2012/2013
Študijný odbor: 3.1.6 Politológia
Študijný program: Politológia
Stupeň štúdia: prvý
Forma štúdia: d/e
Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)
Povinné predmety
kód
predmetu
BMMP10128
BMMP10130
BMMP10129
BMMP10131
BMMP10132
BMMP10133
BMMP10134
BMMP10136
BMMP10137
názov predmetu
Medzinárodné vzťahy
JUDr. Hocman
Dejiny politického myslenia na Slovensku
doc. Chmelár
Politický radikalizmus
Dr. Tamene
Štruktúra európskej integrácie
JUDr. Hocman
Seminár k záverečnej práci
doc. Holomek
Transformačné procesy v strednej Európe
JUDr. Hocman
Ekonomika regiónov
Dr. Bačišin
Teórie demokracie
Dr. Kucharčík
Záverečná práca
Vedúci záverečných prác
kredity
4
BMMP20175
BMMP20191
BMMP20193,
BMMP20195
BMMP20176
názov predmetu
Medzinárodné organizácie
doc. Chmelár
Odborný seminár v anglickom jazyku V
Dr. Tamene
Odborný seminár v ďalšom cudzom jazyku V
Dr. Tamene
Aktuálne otázky európskej integrácie
JUDr. Hocman
BMMP30101
BMMP30102
názov predmetu
Textový seminár a písanie odborného textu I
PhDr. Kucharčík
Textový seminár a písanie odborného textu II
PhDr. Kucharčík
semester
1
2
semester
1
2
4
12
4
12
3
2
12
3
4
12
10
2
12
5
2
12
5
2
12
4
2
12
10
kredity
3
12
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
3
2
12
3
2
12
3
2
12
3
Výberové predmety v bakalárskom stupni
kód
predmetu
Semest.
výmera externá
4
Povinne voliteľné predmety
kód
predmetu
Týždenná
výmera denná
kredity
2
2
2
12
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
2
12
2
12
Predmety štátnej záverečnej skúšky
1. Obhajoba záverečnej práce
2. Politická sociológia
3. Európske komparácie
4. Dejiny politického myslenia
51
Magisterské štúdium, I. ročník akademického roka 2012/2013
Študijný odbor: 3.2.3 Masmediálne štúdiá
Študijný program: Masmediálna a marketingová komunikácia
Stupeň štúdia: druhý
Dĺžka štúdia: 2 roky
Forma štúdia: d/e
Akademický titul: magister (Mgr.)
Povinné predmety
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
BMMM10017
Tvorba mediálnych produktov – Televízny
dokument, rozhlasový dokument, fotodokument
MgA. Vorlíčková, PhDr. T. Kusá, Dr. Breier,
doc. Grečnár
5
3
12
BMMM10018
Marketingová komunikácia II
doc. Svétlík, Mgr. Ihnátová, Ing. Režnáková,
Mgr. Kalúsová
5
2
12
BMMM10004
Marketingový manažment
doc. Nízka, Ing. Zajac
5
2
12
BMMM10006
Teória a prax kultúrneho priemyslu
doc. Zelinský
5
2
12
BMMM10013
Ekonomika a manažment médií
Dr. Bačišin, prof. Vartanovová
5
2
12
BMMM10005
Teória reklamy
doc. Světlík
5
2
12
BMMM10011
Manažérska etika
prof. Remišová, Dr. Sťahel.
5
2
12
BMMM10019
Mediálny výskum. Marketingový výskum.
doc. Brečka, doc. Vokounová
5
3
12
Povinne voliteľné predmety* Masmediálna komunikácia
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
BMMM20120
Ateliéry I - špecializácia - Mediálna tvorba printová,
rozhlasová, fotografická, televízna/audiovizuálna,
Mgr. Sliacky, PhDr. Kusá, I. Čaniga,
Mgr. Art. Vavrová,
3
2
12
BMMM20108
Mediálna produkcia audiovizuálna
PhDr. Hron
3
2
12
BMMM20109
Mediálna produkcia printová
Dr. Kasarda, Dr. Repková
3
2
12
BMMM20101
Verejná mienka
prof. Radičová, prof. Tamás
3
2
12
BMMM20121
Ateliéry I I - špecializácia - Mediálna tvorba printová,
rozhlasová, fotografická, televízna/audiovizuálna,
Mgr. Sliacky, PhDr. Kusá, PhDr. Pauer,
MgA. Vorlíčková
6
4
12
BMMM20116
Analýza mediálnych obsahov
Dr. Hudíková, Dr. Kasarda
3
2
12
BMMM20113
Marketing médií
Mgr. Ľ. Tóth
3
2
12
BMMM20117
Spotrebiteľské správanie MAS
Dr. Kopaničová
3
2
12
52
Povinne voliteľné predmety* Marketingová komunikácia
kód
predmetu
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
názov predmetu
kredity
BMMM20201
Public relations
Dr. Bednár
3
2
12
BMMM20206
Ateliéry I - špecializácia - Reklamná tvorba
Dr. Darovec
3
2
12
BMMM20202
Medzinárodný marketing
doc. Světlík
3
2
12
BMMM20101
Verejná mienka
prof. Radičová, prof. Tamás
3
2
12
BMMM20207
Ateliéry II - špecializácia - Reklamná tvorba
Dr. Darovec
6
4
12
BMMM20215
Spotrebiteľské správanie MAR
Dr. Kopaničová
3
2
12
BMMM20210
Marketing služieb
doc. Nízka
3
2
12
BMMM20113
Marketing médií
Mgr. Ľ. Tóth
3
2
12
Magisterské štúdium, II. ročník akademického roka 2012/2013
Povinné predmety
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
BMMM10003
Teória médií a masovej komunikácie
Dr. Ondrášik
5
3
12
BMMM10005
Teória reklamy
doc. Světlík
5
2
12
BMMM10008
Diplomový seminár
doc. Holomek
5
3
12
BMMM10007
Vedenie tvorivých tímov
Dr. Hudíková
5
3
12
BMMM10016
Teória televíznej a filmovej tvorby
doc. Grečnár
5
3
12
BMMM10012
Masmediálna politika a legislatíva
Dr. Sečík,
5
2
12
BMMM10009
Diplomová práca
vedúci diplomových prác
10
-
-
Povinne voliteľné predmety* Masmediálna komunikácia
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
BMMM20118
Médiá a vzťahy s verejnosťou
Dr. Chudinová
3
2
12
BMMM20111
Stratégia tvorby televízneho programu
Mgr. Art. Kyselová
3
2
12
53
Povinne voliteľné predmety* Masmediálna komunikácia
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
BMMM20112
Dramaturgia audiovizuálnej tvorby
Mgr. Križková
3
2
12
BMMM20107
Ateliéry III - špecializácia - Mediálna tvorba
printová, rozhlasová, fotografická,
televízna/audiovizuálna,
Dr. Kasarda, doc. Orban, I. Čaniga,
Mgr. Križková
6
4
12
BMMM20103
Médiá a kultúra
Dr. Chudinová
3
2
12
BMMM20102
Mediálna výchova
PhDr. Slavíková
3
2
12
BMMM20119
Komunikačné a prezentačné zručnosti
Dr. Keklak
3
2
12
BMMM20117
Spotrebiteľské správanie MAS
Dr. Kopaničová
3
2
12
Povinne voliteľné predmety* Marketingová komunikácia
kód
predmetu
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
názov predmetu
kredity
BMMM20203
Marketing kultúry
doc. Tajtáková
3
2
12
BMMM20204
Politický marketing
Dr. Bednár
3
2
12
BMMM20208
Ateliéry III - špecializácia - Reklamná tvorba
Mgr. Lazár
6
4
12
BMMM20118
Médiá a vzťahy s verejnosťou
Dr. Chudinová
3
2
12
BMMM20212
Semiotika mediálnych produktov
doc. Zelinský
3
2
12
BMMM20205
Manažment reputácie
Mgr. Benedigová
3
2
12
BMMM20213
Komunikácia s klientom a prezentácie projektov
Dr. Šigut
3
2
12
BMMM20215
Spotrebiteľské správanie MAR
Dr. Kopaničová
3
2
12
54
Výberové predmety** pre I. a II. ročník 2012/2013
kód
predmetu
BMMM30116
BMMM30112
BMMM30118
BMMM30109
BMMJ30029
BMMJ30060
BMMM30117
BMMM30111
BMMM30107
BMMM30115
BMMJ30029
BMMJ30060
názov predmetu
Kreatívne podnikanie I
Ing. Cimbaľák
Nové televízne programové formáty
PhDr. Hron
Dramaturgia a moderovanie diskusných relácií
Dr. Hudíková
Aplikovaný marketing
doc. Nízka, Mgr. Ihnátová
Výberový cudzí jazyk z ponuky predmetov
všeobecnej jazykovej prípravy
Politická komunikácia
Dr. Ondrášik
Interkultúrna komunikácia
doc. Světlík, Mgr. Ihnátová
Kreatívne podnikanie II
.Ing. Cimbaľák
Popkultúra: Showbusiness a médiá
Dr. Kasarda
Výberový cudzí jazyk z ponuky predmetov
všeobecnej jazykovej prípravy
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
kredity
2
2
12
2
2
12
2
2
12
2
2
12
2
4
48
2
2
12
2
2
12
2
2
12
2
2
12
2
4
48
* Z povinne voliteľných predmetov si študent vyberie taký počet PVP predmetov, aby splnil podmienku absolvovania
predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov, t.j. minimálne 8 absolvovaných PVP predmetov za štúdium príslušného
stupňa štúdia.
** Z výberových predmetov si študent vyberá podľa vlastného uváženia - má tak možnosť vytvárať si užšiu špecializáciu
svojho profilu. Študent si v rámci výberových predmetov môže vyberať predmety z ostatných fakúlt Paneurópskej vysokej
školy, ak to nenarúša účasť na výučbe predmetov FM PEVŠ.
Predmety štátnej záverečnej skúšky
1. Obhajoba záverečnej práce
2. Teória a dejiny masmediálnej a marketingovej komunikácie
3. Metodiky tvorby mediálnych a marketingových produktov
4. Voliteľný predmet: (študent si vyberie jeden z absolvovaných predmetov):
a. Mediálny výskum b. Marketingový výskum
c. Etické aspekty mediálnej a marketingovej komunikácie d. Právne aspekty mediálnej a marketingovej komunikácie 55
Ponuka predmetov všeobecnej jazykovej prípravy
pre I. a II. stupeň štúdia
Voliteľné predmety*
kód
predmetu
BMMJ30059
BMMJ30029
BMMJ30031
BMMJ30039
BMMJ30041
BMMJ30043
BMMJ30047
BMMJ30049
BMMJ30051
BMMJ30053
BMMJ30055
BMMJ30057
BMMJ30060
BMMJ30030
BMMJ30032
BMMJ30040
BMMJ30042
BMMJ30044
BMMJ30048
BMMJ30050
BMMJ30052
BMMJ30054
BMMJ30056
BMMJ30058
názov predmetu
VJP Nemecký jazyk A1/I
Mgr. Daniela Bardúnová
VJP Nemecký jazyk A2/I
Mgr. Daniela Bardúnová
VJP Nemecký jazyk B1/I
Mgr. Daniela Bardúnová
VJP Francúzsky jazyk A1/I
PeadDr. Martina Králiková
VJP Francúzsky jazyk A2/I
PeadDr. Martina Králiková
VJP Francúzsky jazyk B1/I
PeadDr. Martina Králiková
VJP Španielsky jazyk A1/I
Ldo. (MA) Jorge Juan De Reval
VJP Španielsky jazyk A2/I
Ldo. (MA) Jorge Juan De Reval
VJP Taliansky jazyk A1/I
Mgr. Eva Specogna Kotláriková
VJP Taliansky jazyk A2/I
Mgr. Eva Specogna Kotláriková
VJP Ruský jazyk A1/I
Dr. Julia Kubínyiová
VJP Ruský jazyk A2/I
Dr. Julia Kubínyiová
VJP Nemecký jazyk A1/II
Mgr. Daniela Bardúnová
VJP Nemecký jazyk A2/II
Mgr. Daniela Bardúnová
VJP Nemecký jazyk B1/II
Mgr. Daniela Bardúnová
VJP Francúzsky jazyk A1/II
PeadDr. Martina Králiková
VJP Francúzsky jazyk A2/II
PeadDr. Martina Králiková
VJP Francúzsky jazyk B1/II
PeadDr. Martina Králiková
VJP Španielsky jazyk A1/II
Ldo. (MA) Jorge Juan De Reval, Mgr. Barbora Keketiová
VJP Španielsky jazyk A2/II
Ldo. (MA) Jorge Juan De Reval, Mgr. Barbora Keketiová
VJP Taliansky jazyk A1/II
Mgr. Eva Specogna Kotláriková
VJP Taliansky jazyk A2/II
Mgr. Eva Specogna Kotláriková
VJP Ruský jazyk A1/II
Dr. Julia Kubínyiová
VJP Ruský jazyk A2/II
Dr. Julia Kubínyiová
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
2
4
48
2
4
48
2
4
48
2
4
48
2
4
48
2
4
48
2
4
48
2
4
48
2
4
48
2
4
48
2
4
48
2
4
48
2
4
48
2
4
48
2
4
48
2
4
48
2
4
48
2
4
48
2
4
48
2
4
48
2
4
48
2
4
48
2
4
48
2
4
48
Študenti I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia Paneurópskej vysokej školy majú možnosť zapísať si zvolený cudzí jazyk
ako výberový predmet, za ktorý získajú, po jeho úspešnom absolvovaní, 2 kredity. Študent si môže zapísať ľubovoľný počet
cudzích jazykov, v celkovom kreditovom hodnotení mu však môžu byť uznané iba 2 kredity za semester. Výučba predmetov
všeobecnej jazykovej prípravy prebieha 2-krát v týždni po 2 vyučovacie hodiny rovnako pre študentov dennej aj externej
formy.
56
Magisterské štúdium, I. ročník akademického roka 2012/2013
Študijný odbor: 3.2.3 Masmediálne štúdiá
Študijný program: Politická komunikácia
Stupeň štúdia: druhý
Forma štúdia: d/e
Dĺžka štúdia: 2 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)
Povinné predmety
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
BMMK10001
Výskum médií a verejnej mienky
prof. Radičová
5
3
12
BMMK10002
Medzinárodné vzťahy a politika
JUDr. Hocman
5
2
12
BMMK10004
Interkultúrna komunikácia v politike
doc. Chmelár
5
2
12
BMMK10006
Sociálna psychológia
Dr. Hudíková, Dr. Keklak
5
2
12
BMMK10010
Politické ideológie
Dr. Blaha
5
2
12
BMMK10011
Politický systém SR
Dr. Kucharčík
5
2
12
BMMK10013
Sociológia politiky
prof. Korkonosenko
5
2
12
BMMK10015
Globálne štúdiá
doc. Chmelár
5
2
12
Povinne voliteľné predmety*
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
BMMK20001
Etika v médiách
prof. Remišová, Dr. Sťahel
3
2
12
BMMM20118
Médiá a vzťahy s verejnosťou
Dr. Chudinová
3
2
12
BMMM20101
Verejná mienka
prof. Radičová, prof. Tamás
3
2
12
BMMK20002
Rétorika
doc. Čertíková
3
2
12
BMMK20007
Slovensko v 20. storočí
JUDr. Hocman
3
2
12
BMMK20008
Medzinárodné štandardy slobody prejavu
Dr. Sečík
3
2
12
BMMM20116
Analýza mediálnych obsahov
Dr. Hudíková, Dr. Kasarda
3
2
12
BMMK20009
Vystupovanie v médiách a na verejnosti
Dr. Hudíková
3
2
12
57
Magisterské štúdium, II. ročník akademického roka 2012/2013
Povinné predmety
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
BMMK10007
Teória politickej komunikácie
prof. Korkonosenko, Dr. Ondrášik
5
2
12
BMMK10003
Masmediálna politika a legislatíva
doc. Chmelár
5
2
12
BMMK10005
Politický marketing
Dr. Bednár
5
2
12
BMMK10008
Diplomový seminár
doc. Holomek
5
2
12
BMMK10012
Európske štúdiá
prof. Radičová
5
2
12
BMMK10014
Politické stratégie
Dr. Blaha
5
2
12
BMMK10009
Diplomová práca
vedúci diplomových prác
10
Povinne voliteľné predmety*
kód
predmetu
názov predmetu
kredity
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
BMMK20003
Film ako politikum
JUDr. Hocman
3
2
12
BMMK20004
Politická analýza
Dr. Blaha
3
2
12
BMMK20005
Filozofia komunikácie
doc. Chmelár
3
2
12
BMMK20006
Porovnávacia politológia
Dr. Kucharčík
3
2
12
BMMK20010
Elektorálne štúdiá
Dr. Benkovičová
3
2
12
BMMK20011
Hovorca vo verejnej správe
Dr. Chudinová
3
2
12
BMMK20013
Základy diplomacie a protokolu
Dr. Dömök
3
2
12
BMMK20012
Vystupovanie v politických diskusiách
doc. Čertíková, Dr. Hudíková
3
2
12
58
Výberové predmety** pre I. a II. ročník 2012/2013
kód
predmetu
BMMK30001
BMMK30002
BMMK30003
BMMK30004
BMMK30005
názov predmetu
Týždenná
výmera denná
Semest.
výmera externá
semester
1
2
semester
1
2
kredity
Paneurópa a európska integrácia
PhDr. Alner
Aktuálne otázky svetovej politiky
doc. Chmelár
Dejiny európskej integrácie
JUDr. Hocman
Aktuálne otázky politiky SR
prof. Radičová
Mediálne systémy krajín EU
doc. Brečka, Ing. Režnáková, Mgr. Komárová
* Z povinne voliteľných predmetov si študent vyberie taký počet PVP predmetov, aby splnil podmienku absolvovania
predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov, t.j. minimálne 8 absolvovaných PVP predmetov za štúdium príslušného
stupňa štúdia.
** Z výberových predmetov si študent vyberá podľa vlastného uváženia - má tak možnosť vytvárať si užšiu špecializáciu
svojho profilu. Študenti si v rámci výberových predmetov môžu vyberať predmety z ostatných fakúlt Paneurópskej vysokej
školy, ak to nenarúša účasť na výučbe predmetov FM PEVŠ.
Predmety štátnej záverečnej skúšky
1. Obhajoba záverečnej práce
2. Teória, výskum a prax politickej komunikácie
3. Politika a média
4. Voliteľný predmet: (študent si vyberie jeden z absolvovaných predmetov):
a. Etické aspekty politickej komunikácie b. Politická analýza
c. Masmediálna politika a legislatíva 59
Doktorandské štúdium, I. až III. semester štúdia AR 2012/2013
Študijný odbor: 3.2.3 Masmediálne štúdiá
Študijný program: Masmediálne štúdiá
Stupeň štúdia: tretí
Forma štúdia: d/e
Dĺžka štúdia: 3 roky / 5 rokov
Akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)
Povinné predmety
kód
predmetu
názov predmetu
Semester hodiny/kredity
1
2
3
BMMX90001
Metodológia vedy
prof. Holcr – doc. Holomek
6s/9
BMMX90002
Teória masmediálnej komunikácie
doc. Brečka
6s/9
BMMX90003
Teória marketingového manažmentu
doc. Hanuláková
6s/9
BMMX90004
Metódy mediálnej tvorby
prof. Tušer
6s/9
BMMX90005
Teória reklamy
doc. Světlík
6s/9
BMMX90006
Odborná komunikácia v cudzom jazyku
PhDr. Brečková
6s/9
Povinné predmety spolu
12/18
12/18
12/18
Voliteľné predmety
kód
predmetu
názov predmetu
Semester hodiny/kredity
1
2
3
BMMX90101
Metodológia masmediálneho výskumu
doc. Brečka
6z/6
BMMX90102
Metodológia marketingového výskumu
doc. Hradiská, Dr. Vokounová
6z/6
BMMX90103
Ekonomika médií
prof. Vartanovová
6z/6
BMMX90104
Logika pre pracovníkov v médiách
prof. Holcr, doc. Holomek
6z/6
BMMX90105
Právne aspekty mediálnej a marketingovej komunikácie
prof. Richter, Dr. Sečík
6z/6
BMMX90106
Etické aspekty mediálnej a marketingovej komunikácie
prof. Remišová
6z/6
BMMX90107
Spotrebiteľské správanie
doc. Hradiská, Dr. Vokounová
6z/6
BMMX90108
Manažment marketingovej komunikácie
doc. Labská
6z/6
BMMX90109
Sociálna psychológia v médiách a marketingu
prof. Kollárik
6z/6
BMMX90110
Sociológia médií
prof. Tušer, Dr. Šrámek
6z/6
BMMX90111
Manažment značky
doc. Štensová
6z/6
60
Voliteľné predmety
kód
predmetu
BMMX90112
Semester hodiny/kredity
1
2
3
názov predmetu
Marketing kultúry
doc. Tajtáková
6z/6
Minimálne z voliteľných predmetov
SPOLU
Hodín
Kreditov
12/12
12/12
12/12
24
30
24
30
24
30
Predmety dizertačnej skúšky
1. Metodológia vedy
2. Teórie mediálnej komunikácie
3. Jeden voliteľný predmet, ktorý doktorand absolvoval podľa zamerania dizertačnej práce a odporúčania
školiteľa
61
Ubytovanie študentov
Paneurópska vysoká škola poskytuje ubytovanie vo vysokoškolskom internáte UNINOVA
HOSTEL. Vysokoškolský internát sa nachádza v tichom, príjemnom prostredí. Poskytuje bezproblémové parkovanie vozidiel priamo v areáli internátu. Počas roka, v letných mesiacoch a v období
hlavných prázdnin ponúka aj ubytovacie služby hostelového typu pre širokú verejnosť. Internát s
bezbariérovým prístupom má kapacitu 378 lôžok.
Bližšie informácie o ubytovaní sú uverejnené na webovej stránke www.uninovahostel.sk.
Vysokoškolský športový klub Paneurópa
Vysokoškolský športový klub Paneurópa vznikol v roku 2010 s cieľom rozvíjať športové aktivity
študentov Paneurópskej vysokej školy. Aj prostredníctvom športu chce škola spájať študentov,
pedagógov a pracovníkov školy.
Momentálne Vysokoškolský športový klub PANEURÓPA vyvíja aktivity v troch oblastiach volejbale, jazdectve a aikide. Vo volejbale ma VŠKP extraligové ženské družstvo s pôvodne dlhou
športovou históriou TJ SPOJE Bratislava, ktoré od tohto leta vystupuje ako volejbalový oddiel
Vysokoškolského športového klubu Paneurópa.
V jazdectve sa športový klub špecializuje na parkour drezúrny výcvik a enduro preteky. Disponuje športovými koňmi najvyššej triedy. Mnohí z nich sa viacnásobne zúčastnili na súťažiach
na rôznych úrovniach, vrátane majstrovstiev sveta. Jazdci, ktorí pripravujú kone a zúčastňujú sa
na súťažiach, sú študenti, doktorandi a zamestnanci Paneurópskej vysokej školy. Základňa jazdeckého oddielu je v areáli “Rozálka“ (Pezinok, Suvorovova 9), kde sú vytvorené vynikajúce
podmienky pre chov koní, výcvik a aj vystúpenia jazdcov.
Osobitné postavenie má oddiel aikido s kvalitným inštruktorom, ktorý študentom dáva skvelú
príležitosť vniknúť do tajov tohto bojového umenia, ktoré rozvíja človeka po fyzickej a psychickej
stránke.
V budúcnosti plánuje Paneurópska vysoká škola rozšíriť aktivity aj na ďalšie športy podľa
záujmov študentov a možností školy.
62
Študijný poriadok
Bratislavská vysoká škola práva upravuje priebeh štúdia týmto študijným poriadkom ako vnútorným predpisom
školy, ktorý prijala podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“ ).
I. časť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1 | Akademické slobody a akademické práva
Na Bratislavskej vysokej škole práva sa v súlade so zákonom o vysokých školách zaručujú všetky akademické slobody a akademické práva a ich využívanie v súlade so zásadami demokracie, humanity a s právnym
poriadkom. V procese vysokoškolského vzdelávania sú to najmä:
a) sloboda vedeckého bádania, výskumu, vývoja a zverejňovania ich výsledkov,
b) sloboda výučby spočívajúca najmä v otvorenosti rôznym vedeckým názorom a vedeckým a výskumným
metódam,
c) právo učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci akreditovaných študijných programov a slobodného vyjadrovania vlastných názorov počas výučby.
Článok 2 | Vymedzenie platnosti
1. Študijný poriadok upravuje otázky vysokoškolského štúdia (ďalej len „štúdium“ ) na fakultách Bratislavskej vysokej školy práva (ďalej len „BVŠP“ ).
2. Študijný poriadok je záväzný pre tvorbu všetkých nadväzujúcich interných predpisov fakúlt a súčastí
BVŠP.
3. Študijný poriadok je záväzný pre všetkých študentov, vysokoškolských učiteľov a ďalších odborných spolupracovníkov, ktorí štúdium na BVŠP absolvujú, zabezpečujú a organizujú.
II. časť
ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA
Článok 3 | Stupne a dĺžka štúdia
1. Študijné programy sa na BVŠP uskutočňujú v akreditovaných študijných programoch v troch stupňoch
vysokoškolského vzdelávania:
a) študijný program prvého stupňa, ktorého štandardná dĺžka sú tri akademické roky štúdia, je bakalársky
študijný program (ďalej len „bakalárske štúdium“),
b) študijný program druhého stupňa, ktorého štandardná dĺžka sú dva akademické roky štúdia, je magisterský študijný program na Fakulte práva (ďalej len „FP“ ) a inžiniersky študijný program na Fakulte
ekonómie a podnikania (ďalej len „FEP“ ),
c) tretí stupeň štúdia, ktorého štandardná dĺžka v dennej forme je najmenej tri roky a najviac štyri roky
štúdia, v externej forme najviac päť rokov štúdia, sa uskutočňuje v doktorandských študijných programoch.
2. Štúdium podľa študijného programu prvého a druhého stupňa nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku
podľa ods. 2 až 4 v súlade s § 65 ods. 2 zákona o vysokých školách o viac ako dva roky.
3. V rámci celoživotného vzdelávania BVŠP poskytuje ďalšie formy vzdelávania.
4. Dekan fakulty po prerokovaní návrhu študijného programu v akademickom senáte fakulty a akademickom senáte vysokej školy predkladá študijný program na schválenie vedeckej rade fakulty.
5. Organizácia všetkých stupňov a foriem štúdia na vysokej škole je založená na kreditovom systéme štúdia
v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia ( ďalej len „vyhláška o kreditovom systéme štúdia“ ).
63
6. V prípade spojenia prvého a druhého stupňa do jedného celku je štandardná dĺžka štúdia najmenej štyri
a najviac šesť rokov. Rektor, po vyjadrení dekana, môže maximálnu dĺžku štúdia v jednotlivých stupňoch
vysokoškolského štúdia predĺžiť na základe odôvodnenej žiadosti študenta.
Článok 4| Študijný odbor, študijný program a študijný plán
1. Študijný odbor je oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania v niektorom
z jeho troch stupňov. Vymedzuje sa obsahom, ktorý charakterizujú najmä oblasti a rozsah vedomostí,
schopností a zručností profilujúce absolventa.
2. Študijný program je súbor vzdelávacích činností, najmä prednáška, seminár, cvičenie, bakalárska práca,
diplomová práca, rigorózna práca, projektová práca, dizertačná práca, stáž, exkurzia, odborná prax
a súbor pravidiel zostavených tak, že úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri zachovaní
uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie.
3. Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca a jej obhajoba patrí medzi
štátne skúšky.
4. Študijný program možno uskutočňovať v študijnom odbore, ktorý je súčasťou sústavy študijných odborov
spravovaných MŠ SR a schválený Akreditačnou komisiou vlády SR pre BVŠP. Študijný program možno
uskutočňovať aj v kombinácii dvoch študijných odborov. Ak sú oba študijné odbory v študijnom programe
zastúpené približne rovnako, ide o medziodborové štúdium, v inom prípade je jeden študijný odbor hlavný
a druhý je vedľajší.
5. Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť jednotiek študijného programu a formy
hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov zostavuje študent sám v súlade so študijným poriadkom BVŠP alebo v spolupráci so študijným poradcom.
6. Pri zostavovaní študijných plánov pôsobia na fakultách BVŠ študijní poradcovia na poskytovanie poradenskej služby študentom, ktorých z radov vysokoškolských učiteľov vymenúva dekan.
7. Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa štúdia, je zameraný na získanie teoretických poznatkov a praktických vedomostí a zručností založených na súčasnom stave právnych
a ekonomických vied a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Záverečnou prácou bakalárskeho študijného programu je bakalárska práca.
8. Absolventom bakalárskeho štúdia BVŠP sa udeľuje akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“).
9. Magisterský študijný program na FP a inžiniersky na FEP ako program druhého stupňa štúdia, sa zameriava na získavanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave právnej, resp.
ekonomickej vedy a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri
pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu v treťom stupni
štúdia. Záverečnou prácou magisterského a inžinierskeho študijného programu je diplomová práca.
10.Absolventom štúdia magisterského študijného programu sa udeľuje titul „magister” (v skratke „Mgr.”)
absolventom inžinierskeho štúdia sa udeľuje akademický titul „inžinier“ (v skratke „Ing.“).
11.Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky v akreditovaných študijných odboroch udeľuje vysoká škola akademický titul “doktor filozofie” (v skratke PhDr.) v zmysle § 53 ods. 8 zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.
12.Študijný program tretieho stupňa (doktorandský študijný program) je zameraný na získavanie a prehĺbenie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku
študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy
a pod vedením školiteľa, ktorého po schválení vo vedeckej rade fakulty (resp. vedeckej rade vysokej školy
v zmysle § 54 ods. 4 Zákona o vysokých školách č.131/2002 Z. z.) menuje dekan fakulty.
13.Absolventom štúdia doktorandského študijného programu sa udeľuje titul „doktor“ (philosophiae doctor,
v skratke „PhD.“ a uvádza sa za menom).
Článok 5 | Rigorózne skúšky
1. Absolventi, ktorí získali titul magister, môžu vykonať rigoróznu skúšku v akreditovaných študijných odboroch BVŠP. Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý
osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým
spôsobom v praxi. Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce VŠ udelí
uchádzačom akdemický titul “doktor filozofie” (v skratke PhDr.) v zmysle § 53 ods. 8 zákona o vysokých
školách č. 131/2002 Z. z.
64
2. Rigorózna skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou. Priebeh rigoróznej skúšky a vyhlásenie jej
výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch rigoróznej skúšky sa uskutoční
na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.
3. Právo skúšať na rigoróznych skúškach majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov
a docentov schválení vedeckou radou fakulty a ďalší odborníci schválení vedeckou radou vysokej školy.
4. Zloženie komisií na vykonanie rigoróznych skúšok určuje z osôb oprávnených skúšať podľa odseku 3 pre
študijné programy uskutočňované na fakulte dekan.
5. Podrobnosti rigorózneho konania stanovuje Rigorózny poriadok BVŠP.
Článok 6 | Prijímacie konanie
1. Študentom vysokej školy sa môže stať občan SR alebo cudzí štátny príslušník, ktorý preukáže splnenie
podmienok na štúdium ustanovených zákonom a splní ďalšie podmienky, prijaté akademickým senátom
fakulty na návrh jej dekana. Termín schválenia kritérií pre prijímacie konanie je 30. november predchádzajúceho akademického roku.
2. Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý má záujem o štúdium a preukáže splnenie stanovených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu
na fakulte poskytujúcej štúdium daného študijného programu. Prijímacie konanie sa začína doručením
písomnej prihlášky uchádzača o štúdium na fakultu, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program, a to
v termíne stanovenom fakultou.
3. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa štúdia – študijného
programu bakalárskeho štúdia – je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
4. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa štúdia je absolvovanie
študijného programu prvého stupňa štúdia a splnenie podmienok stanovených dekanom pre prijímacie
konanie druhého stupňa. Uchádzať sa o prijatie na štúdium môžu aj absolventi prvého stupňa iných
vysokých škôl podobného alebo príbuzného zamerania.
5. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého
stupňa.
6. Cudzinci môžu byť prijatí na štúdium študijných programov uskutočňovaných v slovenskom jazyku na
jednotlivých fakultách s podmienkou, že povinne vykonajú prijímaciu skúšku v slovenskom jazyku. Táto
podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov, ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka, alebo absolvovali bakalárske alebo inžinierske študijné programy v slovenskom jazyku.
V prípade organizovania štúdia v cudzom jazyku prijímacie konanie bude vykonané v príslušnom jazyku.
7. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie.
Na základe žiadosti uchádzača o preskúmanie rozhodnutia môže dekan uchádzača prijať alebo žiadosť
odstúpiť rektorovi. Rektor potvrdí rozhodnutie dekana, zmení rozhodnutie ak bolo vydané v rozpore
so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy alebo s podmienkami ustanovenými podľa § 57ods. 1
zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z., alebo žiadosť v sporných prípadoch odstúpi Správnej rade.
8. Cudzinci študujú na BVŠP ako:
a) študenti podľa zákona o vysokých školách a tohto poriadku,
b) na základe vyhlásených medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná,
c) na základe dohôd o spolupráci uzatváraných v zmysle § 6 ods. 1 písm. j) zákona o vysokých školách,
najmä v rámci medzinárodných programov, programov Európskej únie pre akademickú mobilitu, ako
i bilaterálnych dohôd medzi vysokými školami.
Článok 7 | Zápis na štúdium
1. Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium daného študijného programu určeného stupňa štúdia stanovenou formou štúdia a potvrdením tohto rozhodnutia zo strany uchádzača vzniká mu právo zapísať
sa na štúdium.
2. Termín, miesto a spôsob zápisu určuje a oznamuje prijatému uchádzačovi príslušná fakulta.
3. Študent je povinný osobne sa zapísať v každom roku štúdia a raz ročne (spravidla v termíne určenom
na zápis do vyššieho ročníka na nasledujúci akademický rok) predložiť svoj výkaz o štúdiu (index)
študijnému oddeleniu.
4. Pri zápise na štúdium je cudzinec povinný predložiť doklad o povolenom pobyte na území SR a preukázať,
či spĺňa ďalšie podmienky podľa právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území SR (zákon
65
č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
5. Ak sa študent zo závažných dôvodov nemôže dostaviť na zápis v stanovenom termíne, oznámi to bezodkladne písomnou formou dekanovi fakulty, najneskôr však do 5 dní po stanovenom termíne a požiada
o povolenie zápisu v náhradnom termíne. Na náhradnom termíne zápisu sa vyžaduje osobná účasť
študenta.
6. Pri zápise si študent sám určuje, akú časť povinností predpísaných študijným programom a ustanovených v odporúčanom študijnom pláne splní v nasledujúcom akademickom roku, avšak tak, aby po
splnení požadovaných podmienok mohol postúpiť do ďalšej časti štúdia.
7. O zápise urobí študijné oddelenie záznam vo výkaze o štúdiu (indexe) a v súlade s § 73 ods. 3 zákona o vysokých školách zaeviduje potrebné osobné údaje tiež do registra študentov, prípadne vyhotoví
a potvrdí študentovi protokol o zápise.
8. Podmienkou zápisu v každom ročníku je aj úhrada poplatku za štúdium, stanoveného Správnou radou.
9. V prípade, že sa študent nezapíše na štúdium v riadnom ani náhradnom termíne, neospravedlní sa
a nepreukáže dôveryhodné dôvody, jeho štúdium sa skončí podľa článku 21, ods. 3) písm. a) tohto
poriadku.
Článok 8 | Práva a povinnosti študentov
1. Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom vysokej školy zápisom na študijný program uskutočňovaný na vysokej škole.
2. Študent má právo najmä:
a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,
b) vytvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu,
c) voliť si tempo štúdia pri dodržaní časových, kapacitných a ďalších obmedzení daných týmto poriadkom
a študijným programom,
d) uchádzať sa v rámci svojho štúdia aj o štúdium na inej fakulte BVŠP (podmienky štúdia na inej fakulte
BVŠP, napr. študent FEP na FP a opačne upravuje vnútorný predpis BVŠP) alebo inej vysokej škole,
a to aj v zahraničí,
e) zúčastňovať sa na vedeckej, výskumnej a inej tvorivej činnosti na vysokej škole,
f) vyjadrovať sa aspoň raz ročne o kvalite výučby formou anonymného dotazníka,
g) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu.
3. Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahuje zákon o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci.
4. Študent je povinný plniť všetky študijné povinnosti ustanovené študijným programom, ktorý študuje, a
týmto študijným poriadkom.
5. Študent je povinný dodržiavať vnútorné predpisy vysokej školy.
6. Študent vysokej školy je ďalej povinný najmä:
a) chrániť a hospodárne využívať majetok vysokej školy, prostriedky a služby,
b) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom priamo vysokej škole a pravdivo uviesť skutočnosti
rozhodujúce na ich určenie,
c) oznámiť vysokej škole adresu na doručovanie písomností,
d) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, prorektora, dekana, prodekana alebo nimi povereného učiteľa, resp. iného zamestnanca fakulty,
e) dať súhlas na nakladanie so svojimi údajmi pre potreby študijnej evidencie.
7. Orgány akademickej samosprávy vysokej školy majú právo v súlade so zákonom o VŠ a Štatútom Bratislavskej vysokej školy práva (ďalej len „štatút vysokej školy“) rozhodovať v mene vysokej školy vo veciach akademických práv a povinností študentov zapísaných na štúdium podľa študijných programov
uskutočňovaných na vysokej škole.
8. Súčasne s nadobudnutím statusu študenta vysokej školy nadobúda študent aj postavenie člena akademickej obce vysokej školy.
9. Za porušenie zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo štatútu vysokej školy
môže byť študentovi uložené disciplinárne opatrenie podľa disciplinárneho poriadku vysokej školy.
Článok 9 | Učitelia vysokej školy
1. Na vysokej škole môžu pôsobiť ako učitelia profesori, hosťujúci profesori, emeritní profesori, docenti,
hosťujúci docenti, odborní asistenti, asistenti a lektori.
66
2. Vo výchovno-vzdelávacom procese môžu pôsobiť aj externí učitelia, odborníci z vedy, z výskumu a praxe,
ako aj učitelia zahraničných univerzít, vysokých škôl a experti z ďalších vedeckých ustanovizní.
3. Okrem výučby podľa študijného plánu v študijnom programe poskytujú vysokoškolskí učitelia individuálne konzultácie študentom, na ktoré si vyhradia primeraný čas, minimálne dve hodiny týždenne.
Konzultačné hodiny na daný semester sa zverejnia. Individuálne konzultácie nenahrádzajú výučbu.
Článok 10 | Organizácia akademického roka. Harmonogram štúdia
1. Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho roka.
2. Akademický rok sa člení na zimný a letný semester.
3. Každý semester sa skladá z výučbovej časti a zo skúškového obdobia.
4. Výučbová časť semestra obsahuje najmenej 12 a najviac 15 výučbových týždňov. Skúškové obdobie trvá
najmenej tri týždne.
5. Rektor stanovuje najneskôr do 30. marca kalendárneho roku po prerokovaní s dekanmi fakúlt vysokej
školy harmonogram štúdia na nasledujúci akademický rok.
Článok 11 | Formy a metódy štúdia
1. Vysokoškolské vzdelávanie sa uskutočňuje v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia. Obidve formy
štúdia sú rovnocenné a obsahovo zhodné.
2. Dennú formu štúdia charakterizuje denná účasť študenta na vzdelávacích činnostiach, najmä
prednáškach, seminároch, cvičeniach, na odbornej praxi, exkurziách, stážach a záverečných prácach
určených študijným programom tak, že ich úspešné absolvovanie pri zachovaní stanovených pravidiel
umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie.
3. Externú formu štúdia charakterizuje prevažne samostatné štúdium a účasť na predpísaných konzultáciách.
4. Študijný program v dennej a externej forme sa môže uskutočňovať:
a) prezenčnou metódou,
b) dištančnou metódou,
c) kombinovanou metódou.
5. Prezenčná metóda štúdia spočíva na vyučovaní s priamym kontaktom učiteľa so študentom.
6. Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom
komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí.
7. Kombinovaná metóda je kombináciou prezenčnej a dištančnej metódy s prevahou priameho kontaktu
učiteľa so študentom.
8. Účasť študentov na cvičeniach, seminároch, kolokviách a predpísaných konzultáciách je pri prezenčnej
metóde povinná. Vyučujúci má právo ospravedlniť a stanoviť náhradné plnenie za maximálne 25 %-nú
neúčasť na cvičeniach, seminároch a predpísaných konzultáciách. Ďalších 25 % neúčasti na tejto forme
výučby zo závažných a odôvodnených príčin má právo ospravedlniť vedúci katedry, ktorá garantuje
výučbu daného predmetu. Vyššia neúčasť sa považuje za neúspešné absolvovanie predmetu.
9. Štúdium podľa doktorandského študijného programu sa realizuje podľa individuálneho študijného plánu
pod vedením školiteľa.
Článok 12 | Kreditový systém
1. Organizácia štúdia je založená na kreditovom systéme. Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie
a prenos kreditov. Umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť záťaž študenta spojenú s absolvovaním
jednotiek študijného programu v súlade s pravidlami stanovenými v študijnom programe a zároveň
umožňuje študentovi podieľať sa na tvorbe svojho študijného plánu.
2. Kredity sú číselné hodnoty priradené k jednotkám študijného programu, ktoré vyjadrujú množstvo práce
študenta potrebnej na ich absolvovanie. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená
počtom 60 kreditov, za jeden semester 30 kreditov.
3. Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní jednotky študijného programu (čl. 4 ods. 2). Za danú
jednotku študijného programu môže študent v priebehu štúdia získať kredity len raz.
4. Kredity získané za absolvované jednotky študijného programu sa zhromažďujú. Zhromažďovaním kreditov ( § 4 odsek 3 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia ) sa rozumie zratúvanie kreditov získaných za
úspešné absolvovanie predmetov v čase, v ktorom bol študent zapísaný na štúdium jedného študijného
programu. Zratúvajú sa kredity získané:
67
a) v rámci štúdia študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia,
b) v rámci časti štúdia na inej fakulte vysokej školy,
c) v rámci časti štúdia na inej vysokej škole v SR alebo na vysokej škole v zahraničí formálne
zabezpečeného náležitosťami prenosu kreditov podľa § 7 príslušnej vyhlášky.
5. Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia pre jednotlivé stupne štúdia je na BVŠ
určený takto:
a) študijný program prvého stupňa štúdia – bakalársky študijný program – 180 kreditov,
b) študijný program druhého stupňa štúdia – magisterský, resp. inžiniersky študijný program – 120 kreditov,
c) študijný program tretieho stupňa – doktorandský študijný program – 180 kreditov.
6. Jednotkou študijného programu je študijný predmet (ďalej len predmet). Predmet je realizovaný jednou
alebo viacerými formami výučby (prednáška, seminár, cvičenie, konzultačný seminár, laboratórne práce,
exkurzia, odborná prax), ktoré sú stanovené študijným programom.
7. Každý predmet má názov a kód a je koncipovaný ako jednosemestrový. Základné údaje o predmete sú
uvedené v informačnom liste predmetu a sú to najmä:
a) hodinový rozsah výučby a počet kreditov,
b) garant a vyučujúci učitelia,
c) predmety podmieňujúce absolvovanie predmetu,
d) podmienky absolvovania predmetu a spôsob hodnotenia práce študentov,
e) obsah predmetu,
f) kontrolné časti (etapy) predmetu s priradeným počtom kreditov.
8. Predmety zaradené do študijného programu sú rozdelené na:
a) povinné predmety – ich absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania študijného programu
alebo jeho časti,
b) predmety povinne voliteľné – podmienkou úspešného absolvovania študijného programu alebo jeho
časti je absolvovanie stanoveného počtu predmetov z tejto skupiny podľa výberu študenta,
c) výberové predmety – sú to všetky ostatné predmety v študijnom programe alebo v ponuke študijných
programov iných fakúlt.
9. Predmety v študijnom programe sa členia na:
- predmety bez nadväznosti (zápis tohto predmetu nie je podmienený absolvovaním iného predmetu –
predmet bez prerekvizity),
- predmety podmienené úspešným absolvovaním iného predmetu, alebo iných predmetov (zápis tohto
predmetu je podmienený absolvovaním iného predmetu alebo predmetov – predmet s prerekvizitou),
- prerekvizity môžu byť z á v ä z n é (podmieňujúci predmet musí byť absolvovaný pred zápisom vybraného predmetu), s ú b e ž n é (môžu byť zapísané zároveň s podmieňujúcim predmetom),
o d p o r ú č a n é (nemusia byť absolvované).
10.Vypracovanie záverečnej práce sa považuje za predmet, hodnotí sa známkou a prideľujú sa mu kredity.
11.Fakulty stanovia na každý študijný program pre študentov odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený
tak, aby jeho absolvovaním splnil študent podmienky na úspešné ukončenie štúdia v štandardnej dĺžke
vrátane absolvovania odbornej praxe. Odporúčaný študijný plán obsahuje predmety v takej celkovej
kreditovej hodnote a takého druhu (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v každej časti kontroly
štúdia boli splnené pravidlá na pokračovanie v štúdiu.
12.Povinný predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný neúspešne si študent môže
zapísať počas štúdia ešte raz, a to v nasledujúcom akademickom roku. Po druhom neúspešnom pokuse
o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech.
13.Ak študent nebol úspešný na skúške z povinne voliteľného predmetu, môže si predmet zapísať opätovne
alebo vybrať si z ponuky povinne voliteľných predmetov náhradný predmet. Štúdium takto zapísaného
predmetu sa posudzuje ako štúdium predmetu opakovane zapísaného, t.j. po druhom neúspešnom
pokuse o jeho absolvovanie je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech.
14.Výberový predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne si môže študent zapísať ešte raz alebo si môže
namiesto neho zvoliť iný predmet z ponuky výberových predmetov.
15.Ak študent dosiahol dostatočný počet kreditov z povinných a povinne voliteľných predmetov, nemusí
si zapísať žiadny výberový predmet. Výberové predmety môžu predstavovať maximálne 10 % zo 180,
resp. 120 kreditov.
16.Študent si môže podľa vlastného uváženia zvoliť nad rámec určený svojím študijným programom aj
ďalšie predmety zo skupiny predmetov povinne voliteľných alebo výberových. Povinnosti zo zvoleného
68
a zapísaného študijného plánu sú pre študenta záväzné. Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sa do váženého študijného priemeru započíta známka 4. Študent si môže v jednom akademickom
roku voliť predmety z iných študijných programov (nad rámec vlastného) maximálne do výšky 6 kreditov.
17.Na otvorenie povinne voliteľného a výberového predmetu je stanovený minimálny počet 15 študentov,
ak to vedúci katedry nestanoví inak. Ak počet študentov prihlásených na niektorý z predmetov nedosiahne minimálny počet, sú prihlásení študenti povinní vybrať si iný predmet.
18.Študent môže v skúškovom období daného semestra získať kredity len z tých predmetov, ktoré si zapísal
v stanovenom termíne. Po tomto termíne je učebný plán pre študenta záväzný.
19.Ak študent absolvuje časť štúdia na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí na základe zmluvy o štúdiu,
získané kredity sa mu započítavajú na základe výpisu výsledkov, ktorý vyhotoví študentovi vysoká škola,
na ktorej ich získal.
20.Súčasťou denného štúdia na každom stupni štúdia môže byť prax. Študent je povinný ju absolvovať
v stanovenom rozsahu, v čase prázdnin. Na prvom stupni štúdia hodnotí prax dekanom určený vedúci katedry, alebo ním poverený pracovník na základe správy o absolvovaní praxe a hodnotenia potvrdeného
organizáciou, v ktorej prax vykonal. Na druhom stupni štúdia hodnotí prax vedúci diplomovej práce.
21.Podmienky doktorandského štúdia sú stanovené v § 54 zákona o vysokých školách. Ustanovenia
o kreditovom systéme (§ 9 vyhlášky o kreditovom systéme štúdia) sa aplikujú primerane.
III. časť
SKÚŠOBNÝ PORIADOK
Článok 13 | Kontrola štúdia
1. Formami kontroly štúdia v rámci študijného predmetu sú priebežná kontrola štúdia počas výučbovej časti
semestra (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na
seminári a pod.) a skúška za dané obdobie štúdia. Ak študent nezískal kredity za predmet, má právo na
jeden opravný termín, určený skúšajúcim.
2. Priebežnou kontrolou sú kontrolné etapy štúdia určené na akademické roky.
Ak chce študent pokračovať v štúdiu, musí:
a) na konci prvého roku štúdia získať minimálne 40 kreditov,
b) za každé dva po sebe nasledujúce semestre získať v súčte minimálne 40 kreditov.
Záverečnou kontrolou je kontrola splnenia všetkých podmienok na úspešné absolvovanie študijného
programu.
3. Podiel jednotlivých foriem kontrol pri celkovom hodnotení predmetu určujú študijné programy.
V informačnom liste predmetu možno stanoviť, že predmet sa hodnotí výlučne na základe priebežných
kontrol počas výučbovej časti semestra.
4. S konkrétnymi spôsobmi kontroly štúdia daného predmetu učiteľ oboznámi študentov na začiatku semestra. V predmete, ktorého výučba sa realizuje viacerými formami, učiteľ na začiatku semestra oznámi
podiel hodnotenia jednotlivých foriem kontroly v celkovom hodnotení (v súlade so spôsobom hodnotenia
uvedenom v informačnom liste predmetu).
5. Ukončenie štúdia v štandardnej dĺžke predpokladá získať za akademický rok 60 kreditov. Ak si študent
zmení časový plán štúdia, nemusí získať 60 kreditov za akademický rok, ale dĺžka jeho štúdia zvoleného
študijného programu nesmie prekročiť štandardnú dĺžku o viac ako dva roky. Priznanie kreditov za absolvovaný predmet vyžaduje splnenie predpísaných podmienok v zmysle informačného listu predmetu.
6. Skúšaním z daného predmetu poveruje učiteľov príslušnej katedry jej vedúci. Skúšať môžu profesori, docenti a odborní asistenti s akademickým titulom PhD., (resp. CSc.). S predchádzajúcim súhlasom dekana
môžu výnimočne skúšať i odborní asistenti bez akademického titulu PhD., (resp. CSc.). Požiadavky na
skúšku oznámi vyučujúci študentom na začiatku výučby daného predmetu.
7. Termíny skúšok jednotlivých predmetov vypisuje príslušná katedra najneskôr tri týždne pred začiatkom
skúšobného obdobia. Termíny skúšok musia byť stanovené s dostatočným rozptylom, t. j. tak, aby
v každom týždni príslušného skúšobného obdobia bol vypísaný aspoň jeden skúšobný termín. Katedry
vypíšu termín na vykonanie skúšky aj v záverečnom týždni výučby („predtermín”).
8. Cieľom skúšky je overiť získané vedomosti z daného predmetu a schopnosť študenta aplikovať ich.
9. Skúška môže byť:
a) písomná,
69
b) ústna,
c) kombinovaná.
Konkrétna forma skúšky je uvedená v informačnom liste predmetu.
10.Písomná skúška sa koná pod dohľadom učiteľa v jeden deň a jej dĺžka nesmie presahovať dve hodiny.
Výsledok písomnej skúšky, spolu s odôvodnením, oznámi skúšajúci študentom najneskôr do troch pracovných dní.
11.V prípade kombinovanej skúšky po vyhodnotení písomnej časti skúšky nasleduje jej ústna časť podľa
pokynov skúšajúceho, v termíne do skončenia príslušného skúšobného obdobia.
12.Konkrétne termíny, čas a miesto konania skúšok a spôsob prihlasovania sa na skúšku sa zverejnia na
webovej stránke fakulty.
13.Skúšky možno absolvovať len v období určenom na ich vykonanie a stanovenom harmonogramom
príslušného akademického roka. Vo výnimočných prípadoch môže skúšajúci stanoviť aj náhradný termín
mimo tohto obdobia, najneskôr však do dvoch týždňov od ukončenia skúškového obdobia.
14.Ak študent nevykoná skúšku úspešne, tzn. je klasifikovaný ako „nevyhovel“ v riadnom termíne, má právo
na jeden opravný termín, ktorý stanovuje skúšajúci.
15.Študent môže z vážnych, najmä zdravotných a zdokladovaných dôvodov ospravedlniť svoju neúčasť na
skúške najneskôr do 3 pracovných dní od určeného termínu konania skúšky. V mimoriadne závažných
prípadoch je možné akceptovať aj lehotu do 15 dní od určeného termínu konania skúšky. Ospravedlnenie
je v kompetencii skúšajúceho.
16.Ak sa študent na skúšku nedostavil a jeho účasť nebola ospravedlnená alebo ak od skúšky odstúpil,
hodnotí sa známkou „nevyhovel“.
Článok 14 | Hodnotenie predmetov
1. Stupeň zvládnutia predpísaných vedomostí sa hodnotí známkou podľa klasifikačnej stupnice pri predmetoch, ktoré sa končia vykonaním skúšky, počtom bodov od 0 po 100. Celkové bodové hodnotenie
študenta pri skúške sa získa ako súčet bodov pridelených študentovi na aktívnych formách výučby
a bodov získaných pri skúške. Ak podľa informačného listu predmetu môže byť plný počet až 100 bodov
udelených na základe priebežného hodnotenia, známka sa udeľuje za prácu počas semestra.
2. S podmienkami hodnotenia jednotlivých predmetov oboznámi študentov príslušná katedra prostredníctvom vyučujúceho na začiatku výučby daného predmetu. Podklady o hodnotení študenta na aktívnych
formách výučby, potrebné na komplexné hodnotenie predmetu, odovzdá vyučujúci ihneď po skončení
výučby skúšajúcemu.
3. Hodnotenie výsledkov študenta na skúške sa uskutočňuje šiestimi klasifikačnými stupňami:
A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1,
B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5,
C – dobre (priemerné výsledky) = 2,
D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5,
E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3,
FX – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4.
Získané body z priebežného hodnotenia za prácu v semestri sa pripočítajú k bodom udeleným študentovi
za kvalitu jeho vedomostí, prejavenú a zistenú na skúške. Jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe tohto bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti
absolvovania predmetu takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
4. Študent, ktorý bol hodnotený z predmetu známkou FX, má právo na jeden riadny opravný termín. Ak
skúšku úspešne neabsolvuje ani v riadnom opravnom termíne, môže konať za stanovené poplatky maximálne dve skúšky v ďalších opravných termínoch z každého predmetu. O opravný termín skúšky za
stanovený skúšobný poplatok požiada študent vyplnením žiadosti na študijnom oddelení, ktoré potvrdí
uhradenie poplatku. Výšku skúšobného poplatku pre príslušný akademický rok stanoví rektor vysokej
školy. Opravné skúšky zo zimného semestra môže študent vykonať najneskôr do konca skúšobného
70
obdobia pred hlavnými prázdninami a z letného semestra najneskôr týždeň pred zápisom do vyššieho
ročníka. Ak ani potom skúšku úspešne neabsolvuje, musí si predmet zapísať znovu, prípadne si zapísať
náhradný predmet, ak nejde o povinný predmet.
5. Ak sa študent nezúčastnil riadneho alebo nevyužil riadny opravný termín v príslušnom skúškovom období, môže požiadať o vykonanie skúšky v náhradnom termíne, ktorý musí vykonať najneskôr:
- za zimný semester – v lehote do ukončenia skúškového obdobia letného semestra,
- za letný semester – jeden kalendárny týždeň pred vytýčeným termínom zápisu do ďalšieho ročníka.
6. Ak je študent opakovane aj v opravnom termíne za absolvovaný predmet hodnotený známkou „FX“,
nezískava za tento predmet kredity a do hodnotenia študijných výsledkov sa mu započítava známka „4“
(FX).
7. Učiteľ písomne predloží výsledky hodnotenia (skúšok) na študijné oddelenie do evidencie študentov
najneskôr týždeň pred vypísaným termínom zápisu do ďalšieho akademického roku.
Článok 15 | Vážený študijný priemer
1. Vážený študijný priemer je kritériom hodnotenia kvality študijných výsledkov študenta, ktoré v sebe spája
hodnotenie predmetu (klasifikačné stupne) a kredity. Počíta sa pre každého študenta za akademický rok,
za prvú etapu štúdia a za celé štúdium. Vypočíta sa tak, že sa za hodnotené obdobie študentovi spočítajú
súčiny kreditového ohodnotenia a numerickej hodnoty známky za všetky absolvované predmety a vydelia sa súčtom kreditov dosiahnutých za dané obdobie. (Pri výpočte váženého študijného priemeru za
akademický rok sa kredity použijú aj pri známke 4 – FX).
2. Hodnotenie a klasifikácia práce študentov vychádza zo stanovenej úrovne charakterizujúcej európsky
štandard sumy vedomostí študentov vysokých škôl.
3. Vážený študijný priemer sa využíva najmä pri konkurzných výberoch, pri zápise predmetov z dôvodu
kapacitných možností výučby, ďalej pri rozhodovaní o poskytnutí pôžičky, udeľovaní štipendia a pod.
Článok 16 | Štátne skúšky
1. Každý študijný program musí ako jednu z podmienok na jeho úspešné absolvovanie obsahovať vykonanie štátnej skúšky, ktorá sa môže skladať z viacerých častí a súčasťou ktorej je aj obhajoba záverečnej
práce. Štátnu skúšku v riadnom termíne, určenom harmonogramom štúdia, môže absolvovať študent,
ktorý pri kontrole štúdia vykonanej v poslednom roku štúdia splnil povinnosti stanovené v študijnom
programe.
2. Študent z vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov môže požiadať o zmenu termínu štátnej
skúšky. Ak sa študent nezúčastnil na štátnej skúške alebo na nej nevyhovel, môže ju vykonať v najbližšom
náhradnom (opravnom) termíne. Študent opakuje len tú časť štátnej skúšky, z ktorej bol hodnotený
klasifikačným stupňom nedostatočne (FX).
3. Jednotlivé časti skúšky sú dané študijným programom.
4. Štátna skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej štyroch členov. Priebeh štátnej
skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej
skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.
5. Právo skúšať na štátnej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení vedeckou radou fakulty. Najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie
pre štátne skúšky sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov. Predsedu a
členov komisie vymenúva dekan fakulty.
6. Ak sa so študentom vedie disciplinárne konanie, štátnu skúšku alebo jej časti nemožno konať.
7. Riadny a opravný termín konania štátnej skúšky alebo jej častí stanoví dekan. Každý termín sa zverejní
najmenej mesiac vopred na úradnej výveske fakulty.
8. Štátnu skúšku alebo jej časti musí študent absolvovať najneskôr do dvoch rokov od prvého kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po dni, keď študent splnil predpoklady na vykonanie štátnej skúšky, v opačnom
prípade sa mu štúdium ukončuje pre nesplnenie podmienok študijného programu.
9. Hodnotenie jednotlivých častí štátnej skúšky a obhajoba záverečnej práce sa uskutočňuje šiestimi
kvalifikačnými stupňami:
A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1,
B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5,
C – dobre (priemerné výsledky) = 2,
D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5,
71
E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3,
FX – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4.
10.Celkové hodnotenie štátnej skúšky je „prospel s vyznamenaním“, „prospel“ alebo „neprospel“. Stupňom
„prospel s vyznamenaním“ je hodnotená štátna skúška vtedy, ak bol študent hodnotený z každej časti
skúšky len známkami A alebo B, pričom počet hodnotení známkou A nesmie byť menší ako počet hodnotení známkou B. Stupňom „prospel“ je hodnotená štátna skúška vtedy, ak študent nespĺňa vyššie
uvedené pravidlo a ani z jednej časti štátnej skúšky nebol hodnotený známkou nedostatočne (FX). Ak
niektorá časť štátnej skúšky bola hodnotená stupňom nedostatočne (FX), celkové hodnotenie štátnej
skúšky je „neprospel“.
11.V prípade, ak komisia hodnotí niektorú časť zo štátnej skúšky známkou „FX“ – nevyhovel, študent neprospel na štátnej skúške a môže danú časť štátnej skúšky opakovať iba dvakrát, a to do termínu, ktorý
vyplýva z Čl. 21, odsek 3, písm. b) tohto poriadku. V prípade druhej opakovanej neúspešnosti sa štúdium
ukončuje pre nesplnenie podmienok študijného programu.
12.O konaní štátnej skúšky alebo jej časti sa vyhotoví protokol, ktorý podpisuje predseda a všetci prítomní
členovia komisie. Súčasťou protokolu je aj výpis výsledkov štúdia a hodnotenie vedúceho a oponenta
záverečnej bakalárskej a diplomovej práce.
13.Výsledok štátnej skúšky musí byť zapísaný do registra študentov.
14.Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí
medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce.
Článok 17 | Záverečné práce
1. Medzi štátne skúšky patrí aj obhajoba záverečnej práce. Bakalárskou prácou a diplomovou prácou má
študent preukázať spôsobilosť tvorivo pracovať v študijnom odbore, v rámci ktorého absolvoval študijný
program.
2. Študent je povinný zvoliť si tému záverečnej práce najneskôr do konca zimného semestra predposledného akademického roka svojho štúdia a odovzdať ju do termínu stanoveného harmonogramom akademického roka. Študent môže odovzdať záverečnú bakalársku prácu alebo diplomovú prácu len, ak ju
vedúci práce odporučí k obhajobe na štátnej skúške.
Článok 18 | Celkové hodnotenie štúdia
1. Celkové hodnotenie štúdia sa vykonáva po splnení všetkých povinností predpísaných študijným programom a úspešnom absolvovaní štátnej skúšky, a to stupňami:
a) prospel s vyznamenaním,
b) prospel.
2. Stupňom „prospel s vyznamenaním” sa študent hodnotí, ak jeho vážený študijný priemer za celé štúdium
nie je vyšší ako 1,5, zo všetkých častí štátnej skúšky a z obhajoby záverečnej, resp. diplomovej práce
bol klasifikovaný stupňom A (1) a ak žiadna časť štátnej skúšky nebola vykonaná v opravnom termíne.
V ostatných prípadoch sa študent hodnotí stupňom „prospel”.
3. Za vynikajúce výsledky dosiahnuté počas štúdia môže byť študentovi udelená Cena rektora vysokej školy
alebo Cena dekana fakulty.
IV. časť
ZMENY V PRIEBEHU ŠTÚDIA A SKONČENIE ŠTÚDIA
Článok 19 | Zmena formy štúdia, študijného programu, prestupy a podmienky prenosu kreditov
1. Študent vysokej školy môže počas štúdia požiadať o zmenu formy štúdia, zmenu študijného programu,
ktorý študuje, prestup na inú fakultu, resp. inú vysokú školu, uznanie skúšok vykonaných na inej vysokej
škole, a to najneskôr 10 dní pred začiatkom príslušného akademického roka.
2. Študent písomne môže požiadať o zmenu formy štúdia toho istého študijného programu. O žiadosti
rozhoduje, ak ide o študijný program uskutočňovaný na fakulte, dekan.
3. Študentovi môže dekan povoliť zmenu študijného programu v rámci toho istého alebo príbuzného
študijného odboru, ak je študijný program študenta porovnateľný s obsahom nového študijného programu.
72
4. Študent inej fakulty alebo inej vysokej školy môže písomne požiadať dekana fakulty o prijatie na štúdium
príbuzného študijného programu. K žiadosti je študent povinný priložiť stanovisko dekana fakulty na ktorej študuje, výpis o absolvovaných skúškach, získaných kreditoch potvrdený fakultou a informačný list
predmetov.
5. O prestupe rozhodne dekan, ktorý zároveň rozhodne aj o započítaní predchádzajúceho štúdia a priznaní
kreditov. Žiadosť o prestup a uznanie skúšok si študent podá najneskôr pred začiatkom akademického
roku, t. j. do 31. 8.
6. V prípade prestupu možno absolvovanú skúšku uznať, ak od jej absolvovania neuplynulo viac ako
5 rokov. Skúšku z povinného predmetu možno uznať len ak ich žiadateľ absolvoval v rovnakom odbore.
Na uznanie skúšok z povinne voliteľných predmetov absolvovaných na inej škole môže dekan žiadať
stanovisko vedúceho príslušnej katedry. Ak študentovi nemožno uznať skúšku, nemožno mu priznať ani
kredity. Kredity za výberové predmety možno uznať ak ich absolvovanie rozširuje znalosti v študovanom
odbore. Celkový počet uznaných kreditov z iných vysokých škôl nemôže presiahnuť v bakalárskom
štúdiu 100 kreditov a v magisterskom, resp. inžinierskom štúdiu 50 kreditov.
7. Štúdium realizované v rámci európskych študijných programov, ako aj bilaterálnych dohôd, sa môže
uznať v plnom rozsahu (vrátane hodnotenia a priznaných kreditov) a nahradiť porovnateľnú časť štúdia
na BVŠP v prípade, ak bude minimálne polovica vybraných predmetov zodpovedať obsahu a úrovni
povinných predmetov, prípadne povinne voliteľných predmetov príslušnej časti štúdia študovaného
študijného programu.
8. Doterajšie štúdium realizované mimo foriem uvedených v ods. 7 na mimoeurópskych vysokých školách
sa uznáva na základe písomnej žiadosti študenta s nasledujúcimi dokladmi:
a) potvrdenie o uznaní zahraničnej vzdelávacej inštitúcie zo Strediska pre ekvivalenciu dokladov,
b) potvrdenie o absolvovaní štúdia zo zahraničnej vysokej školy a o vykonaných skúškach, vrátane sylabov z predmetov, z ktorých vykonal skúšku a získal kredity, potvrdené zahraničnou vysokou školou
Žiadosť predkladá študent dekanovi fakulty s úradným prekladom dokladov, ktorý na ich základe, prípadne vyžiadaných vyjadrení vedúcich katedier, rozhodne o žiadosti.
9. O uznaní skúšok vykonaných na inej fakulte alebo inej vysokej škole rozhodne dekan do 30 dní odo dňa
požiadania o uznanie.
10.Minimálny počet 40 kreditov musí študent získať za skúšky vykonané v príslušnom akademickom roku.
Kredity za uznané skúšky sa študentovi započítajú do 180 kreditov bakalárskeho štúdia, resp. 120 kreditov magisterského štúdia, resp. inžinierskeho štúdia.
11.Pri uznávaní skúšok študentom, ktorí boli hodnotení klasickou stupnicou známok, sa použije táto prevodová stupnica: 1 – výborne (A 1); 2 – veľmi dobre (C 2); 3 – dobre (E 3).
Článok 20 | Prerušenie štúdia
1. Štúdium možno študentovi prerušiť na základe jeho písomnej žiadosti, spravidla na ucelenú časť štúdia
(semester, rok):
a) zo zdravotných alebo iných vážnych osobných dôvodov študenta, a to aj opakovane, spolu najviac
na dva roky,
b) bez uvedenia dôvodu, najviac na jeden rok, a to v každom stupni štúdia iba raz,
c) z dôvodu rodičovskej dovolenky na 3 roky.
2. Doba prerušenia štúdia sa nezapočítava do štandardnej dĺžky štúdia.
3. Dňom prerušenia štúdia stráca študent postavenie študenta podľa zákona o vysokých školách. Študent
nemôže získavať zápočty, vykonávať skúšky a nemôžu sa mu priznávať kredity. Na dobu prerušenia
štúdia študent odovzdá index a preukaz študenta na študijné oddelenie.
4. Študent má právo na opätovný zápis po uplynutí obdobia, na ktoré bolo štúdium prerušené. Ak pominú
dôvody na prerušenie štúdia, môže dekan na základe písomnej žiadosti ukončiť prerušenie štúdia aj pred
uplynutím doby prerušenia štúdia.
5. Po uplynutí doby prerušenia štúdia je študent povinný prihlásiť sa na študijnom oddelení fakulty a zapísať
sa. Ak tak neurobí v čase stanovenom na zápis do ďalšieho úseku štúdia, posudzuje sa ako by štúdium
zanechal.
6. Ak počas prerušenia štúdia došlo k zmene študijného plánu, podľa ktorého študent študoval, v súlade
so študijným poriadkom a príslušným študijným programom dekan určí, ktoré študijné povinnosti musí
študent splniť a stanoví lehoty na ich splnenie.
7. Štúdium v zahraničí sa považuje za jeden zo závažných dôvodov na prerušenie štúdia. Po predložení
73
žiadosti a potvrdenia o prijatí a zápise na štúdium na zahraničnej vysokej škole dekan študentovi preruší
štúdium. Predpokladom je ukončenie prvého ročníka štúdia na vlastnej fakulte.
Článok 21 | Skončenie štúdia
1. Študent riadne skončí štúdium jeho absolvovaním podľa príslušného študijného programu, ak:
a) absolvoval všetky povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov,
b) získal počas štúdia predpísaný počet kreditov stanovený pre príslušný stupeň štúdia,
c) úspešne vykonal štátnu skúšku predpísanú študijným programom, obhájil záverečnú bakalársku
prácu alebo diplomovú prácu a úspešne prezentoval resumé záverečnej bakalárskej práce a diplomovej práce v cudzom jazyku.
2. Dňom skončenia štúdia je deň, keď bola splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne
skončenie štúdia daného študijného programu.
3. Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí:
a) zanechaním štúdia,
b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva roky, ak študentovi nebola rozhodnutím rektora
predĺžená dĺžka štúdia,
c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a tohto
študijného poriadku,
d) vylúčením zo štúdia za disciplinárny priestupok [§ 72 ods. 2 písm. c) zákona o vysokých školách],
e) vylúčením zo štúdia pre neuhradenie poplatku spojeného so štúdiom na vysokej škole v stanovenej
lehote,
f) zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2 zákona o vysokých školách, ak študent neprijme
ponuku vysokej školy pokračovať v štúdiu iného študijného programu,
g) smrťou študenta.
Študent vylúčený zo štúdia podľa písm. d) tohto odseku môže byť prijatý na štúdium na príslušnej fakulte
najskôr po uplynutí piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení zo štúdia.
4. Dekan rozhodne o skončení štúdia podľa ods. 3 písm. b) a c) pre neprospech, ak študent:
a) za akademický rok štúdia nezískal minimálne 40 kreditov,
b) ani po druhom zapísaní nezískal kredity za povinný predmet alebo povinne voliteľný predmet (pokiaľ
ide o povinne voliteľný predmet, netýka sa toto ustanovenie študenta, ktorý už úspešne absolvoval
stanovený počet povinne voliteľných predmetov),
c) nesplnil v časovom limite podmienky pre absolvovanie štúdia.
5. Študentovi, ktorý ukončil štúdium pre neprospech, vydá fakulta na jeho žiadosť potvrdenie o úspešne
absolvovaných predmetoch v podobe výpisu výsledkov štúdia s uvedením dôvodu ukončenia štúdia.
6. Študentovi, ktorý zanechal štúdium písomným oznámením dekanovi, vydá fakulta na jeho žiadosť výpis
úspešne absolvovaných predmetov. Vo výpise sa uvedie, že študent štúdium neukončil.
7. Dňom skončenia štúdia je:
a) deň, keď bolo vysokej škole doručené písomné vyhlásenie študenta o zanechaní štúdia,
b) koniec akademického roka, v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium podľa ods. 3 písm. b),
c) deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť,
d) deň, ku ktorému vysoká škola oznámila zrušenie študijného programu.
Článok 22 | Doklady o štúdiu, o absolvovaní štúdia a akademické tituly
1. Doklady o štúdiu sú:
a) preukaz študenta,
b) výkaz o štúdiu (index)
c) výpis výsledkov štúdia.
2. Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, oprávňuje ho využívať práva
a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými
právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Preukaz študenta
sa študentovi vydá po zápise do registra študentov. Vydáva ho vysoká škola. Okrem iných údajov je
v ňom vyznačené obdobie, počas ktorého študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu. Na preukaze študenta sa používa jednotná štruktúra údajov určená MŠ SR.
3. Výkaz o štúdiu (index) je doklad, do ktorého si študenti zapisujú študijný plán a učitelia výsledky kontroly
študijnej úspešnosti alebo študijného výkonu. Môže ho vydávať fakulta, na ktorej sa uskutočňuje študijný
program.
74
4. Výpis výsledkov štúdia obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci štúdia
študijného programu splnil a vydáva ho fakulta, ktorá uskutočňuje študijný program. Tento doklad sa vydáva v súlade so zásadami obsiahnutými vo všeobecne záväznom právnom predpise MŠ SR; na základe
osobitnej žiadosti ho fakulta vydáva aj v anglickom jazyku. Doklad patrí:
a) osobe, ktorá skončila štúdium študijného programu,
b) študentovi na základe jeho žiadosti,
c) absolventovi štúdia študijného programu na základe jeho žiadosti.
5. Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore sú:
a) vysokoškolský diplom,
b) vysvedčenie o štátnej skúške,
c) dodatok k diplomu.
6. Vysokoškolský diplom je doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného študijného programu v príslušnom
študijnom odbore a o udelení akademického titulu (čl. 4). Vydáva ho vysoká škola.
7. Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o vykonanej štátnej skúške, jej súčastiach a o jej výsledku. Vydáva ho vysoká škola.
8. Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobnosti o absolvovanom študijnom programe. Vydáva
ho vysoká škola. Údaje, ktoré musí dodatok k diplomu obsahovať, ustanovuje všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá Ministerstvo školstva SR.
9. Vysokoškolský diplom súčasne s vysvedčením o štátnej skúške a dodatkom k diplomu sa odovzdáva
spravidla pri akademickom obrade – promócii.
10.Na základe osobitnej žiadosti vydá vysoká škola absolventom doklady o absolvovaní štúdia študijného
programu v študijnom odbore aj v anglickom jazyku.
Článok 23 | Pochvaly a odmeny
1. Študentom, ktorí v priebehu štúdia dosahovali vynikajúce študijné výsledky, alebo vypracovali vynikajúcu
záverečnú prácu, prípadne, ak prejavili príkladný občiansky postoj alebo vykonali príkladný čin, resp.
vzorne reprezentovali vysokú školu na domácich, a najmä na medzinárodných študentských vedeckých
alebo iných významných súťažiach, môže dekan fakulty alebo rektor po prerokovaní vo vedení fakulty
alebo vysokej školy, resp. v kolégiu rektora, rozhodnúť o udelení pochvaly.
2. Pravidlá na udeľovanie pochvaly rektora alebo dekana a s tým spojené priznanie jednorazovej odmeny
upravuje osobitný predpis.
Článok 24 | Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Študijný poriadok bol prorokovaný na zasadnutí Správnej rady Bratislavskej akademickej spoločnosti
n.o. a schválený Akademickým senátom Bratislavskej vysokej školy práva v Bratislave a v súlade so
štatútom vysokej školy registrovaným Ministerstvom školstva SR pod č. CD – 2004 – 4155/7708 – 1: 071,
dňa 15. júla 2004.
2. Ruší sa doterajší študijný poriadok, ktorý bol registrovaný Ministerstvom školstva SR pod číslom CD –
2004 – 4155/7708 – 1 : 071, dňa 15. júla 2004.
3. Tento študijný poriadok nadobúda platnost a účinnost dňom jeho registrácie Ministerstvom školstva SR.
75
Disciplinárny poriadok
Paneurópska vysoká škola vydáva v súlade s čl. 15 ods. 1 písm. j) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov tento disciplinárny poriadok.
Článok 1 | Úvodné ustanovenia
1. Za disciplinárny priestupok sa považuje zavinené porušenie povinností ustanovených všeobecne
záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi vysokej školy.
2. Tento disciplinárny poriadok sa vzťahuje na všetkých študentov Paneurópskej vysokej školy.
Článok 2 | Disciplinárne konanie
1. Disciplinárne konanie sa začína na podnet disciplinárnej komisie vysokej školy na návrh dekana. Písomný návrh obsahuje popis skutku, prípadne navrhované dôkazy, o ktoré sa opiera, ako aj zdôvodnenie,
prečo sa skutok považuje za disciplinárny priestupok.
2. Disciplinárny priestupok sa prerokováva v ústnom konaní, za prítomnosti študenta, o priestupok ktorého
v danom prípade ide. V neprítomnosti študenta možno ústne konanie uskutočniť len vtedy, ak sa naň
študent bez náležitého ospravedlnenia nedostavil, hoci bol riadne a včas oboznámený.
Článok 3 | Sankcie za disciplinárne priestupky
1. Za disciplinárny priestupok možno uložiť niektorú z nasledovných sankcií:
a) napomenutie;
b)podmienečné vylúčenie zo štúdia so stanovením lehoty a podmienok, za ktorých sa študent osvedčil;
c)vylúčenie zo štúdia.
2. Od uloženia sankcie možno upustiť, ak možno odôvodnene predpokladať, že k náprave postačí už
samotné prerokovanie priestupku.
3. Pri ukladaní sankcie sa prihliada na spôsob konania, ktoré viedlo k disciplinárnemu priestupku, na okolnosti, za ktorých k priestupku došlo, na spôsobené následky, na mieru zavinenia, ako aj na doterajšie
správanie sa študenta, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku a prejavenú snahu o nápravu spôsobených následkov.
4. Vylúčiť študenta zo štúdia možno len v prípade, že sa študent dopustil disciplinárneho priestupku
úmyselne. Zo štúdia bude taktiež vylúčený študent, ktorý bol na štúdium prijatý v dôsledku jeho podvodného konania. Rozhodnutie o disciplinárnom priestupku a o vylúčení zo štúdia sa zruší v prípade, ak vyšli
dodatočne najavo skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zastavenie konania.
5. Sankcie ukladá dekan vysokej školy. Nemôže však uložiť prísnejšiu sankciu, ako navrhla disciplinárna
komisia. Sankcia sa ukladá do 30 dní odo dňa oznámenia predmetnej skutočnosti.
6. Rozhodnutie o sankcii musí byť vydané písomne, musí byť riadne odôvodnené, musí obsahovať poučenie
o možnosti požiadať o jeho preskúmanie a musí byť doručené do vlastných rúk.
Článok 4 | Preskúmanie rozhodnutia o sankcii
1. Študent môže do 30 dní odo dňa, keď mu bolo rozhodnutie o sankcii za disciplinárny priestupok
doručené, požiadať o preskúmanie rozhodnutia. Zmeškanie tejto lehoty možno pri preukázaní závažných
dôvodov odpustiť. Žiadosť sa podáva rektorovi vysokej školy. Dekan zmení alebo zruší rozhodnutie, ktoré
bolo vydané v rozpore so zákonom alebo vnútorným predpisom vysokej školy.
2. Disciplinárne konanie sa zastaví, ak:
a)vyjde najavo, že nejde o disciplinárny priestupok;
b)nepodarí sa preukázať, že disciplinárneho priestupku sa dopustil študent, voči ktorému sa disciplinárne konanie vedie;
c)osoba prestala byť študentom;
d)uplynula lehota 1 roka od spáchania priestupku alebo od právoplatného odsudzujúceho rozsudku
trestnej veci.
76
1. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia má vždy odkladný účinok.
Článok 5 | Záverečné ustanovenia
1. Na rozhodnutie o uložení disciplinárnych opatrení sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
2. Disciplinárny poriadok bol prerokovaný a schválený v Akademickom senáte PEVŠ.
3. Disciplinárny poriadok nadobudol platnosť dňom schválenia v Akademickom senáte PEVŠ.
prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
predseda AS PEVŠ, v. r.
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
rektor PEVŠ, v. r.
77
80
www.paneurouni.com
Download

FAKULTY MASMÉDIÍ - Paneurópska vysoká škola