NáVšteVy | NADČAsoVý DiZAjN | tiPy NA NáKuP | NáPADy A iNšPiRáCie | testoVANie | stAVbA | FiNANCie | ZáhRADA
môj dOm
NAjštýloVejší
ČAsoPis o býVANí
1o4 ooo
čitateľov si prečíta jedno
vydanie časopisu Môj dom.
(zdroj: MML-TGI)
Profil čitateľa
Typickými čitateľmi časopisu Môj dom sú najmä ženy a muži v produktívnom veku od 30 do
49 rokov. Majú úplné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie, sú živiteľmi rodiny s deťmi
a majiteľmi vlastného bytu alebo domu so záhradou. Snažia sa zariadiť, skrášliť a zútulniť svoj
interiér, ale využívajú aj nápady týkajúce sa balkónov, terás, záhrady a okolia domu. Hľadajú
rady, tipy a informácie o stavebných výrobkoch, technológiách a materiáloch. Pomerne veľkú
skupinu predstavujú tiež čitatelia do 29 rokov, ktorí sú slobodní a časopis Môj dom je pre
nich inšpiráciou pri vytváraní príjemného bývania. Inzercia v časopise Môj dom ovplyvňuje
rozhodovanie väčšiny čitateľov pri výbere výrobkov alebo firiem a viac ako polovica z celkového
počtu čitateľov sa na základe časopisu Môj dom obrátila na niektorú z inzerujúcich firiem.
Distribúcia
20
• predplatitelia
• novinovéstánky,predajnetlače,čerpaciestanice
• obchodnéreťazce(napr.BILLA,CARREFOUR,COOPJEDNOTA,KAUFLAND,TESCO)
• predajvovybranýchšpecializovanýchobchodoch(stavebninách,stavebnýchcentrách...)
• predajvkníhkupectveJAGA(budovaStavebnejfakultySTUvBratislave)
• predajnavýstaváchaveľtrhochzameranýchnabývanieastavebníctvo
• predajprostredníctvomstránkywww.jagastore.sk
• elektronickýpredajčasopisuprostredníctvomstránkywww.floowie.com
Periodicita: mesačník + špeciál
Rozsah: 128 až 212 strán
Náklad: 25 OOO výtlačkov
Cena:
1,63 €
Ročník: 15.
PREDAJ RASTIE
V marci 2013 prešiel Môj dom zmenou grafiky a obsahu.
Za 4 mesiace od tejto zmeny narástol priamy predaj o 14 %.*
*(k1.7.2013)
Akí sú čitatelia časopisu Môj dom?
Čitatelia časopisu Môj dom financujú svoje bývanie kombináciou vlastných zdrojov a úveru!
Kombinované financovanie bývania
Ú
vZ a sPOr
vZ
vZ a Ú
Ženy dominujú
MuŽi
• 66 % = 68 640 čitateľov sú ženy, ktoré kladú dôraz
na kvalitu svojho bývania.
• 34 % = 35 360 čitateľov sú muži, ako potenciálni
zákazníci stavebných firiem hľadajúci inšpirácie
práve v stavebných rubrikách.
ŽenY
Časopis pre všetkých
40 – 49
50 – 59
30 – 39
• 59 % = 61 360 čitateľov financuje stavbu, kúpu či
rekonštrukciu svojho bývania kombináciou vlastných
zdrojovaúveru(VZaÚ).
• 24 % = 24 960 čitateľov financuje stavbu, kúpu či
rekonštrukciuprostredníctvomúverunabývanie(Ú).
• 10% = 10 400 čitateľov financuje stavbu, kúpu
či rekonštrukciu kombináciou vlastných zdrojov
a stavebnéhosporenia(VZaSPOR).
• 7 % = 7 280 čitateľov financuje stavbu, kúpu či
rekonštrukciulenzvlastnýchzdrojov(VZ).
nad 60
20 – 29
•
•
•
•
•
28 % = 29 120 čitateľov je vo veku 20 až 29 rokov.
29 % = 30 160 čitateľov je vo veku 30 až 39 rokov.
24 % = 24 960 čitateľov je vo veku 40 až 49 rokov.
16 % = 16 640 čitateľov je vo veku 50 až 59 rokov.
3 % = 3 120 čitateľov je vo veku 60 až 69 rokov.
Zdroj: prieskum realizovaný na vzorke 1 931 respondentov,
ktorí odpovedali v čitateľskej ankete
21
Majitelia nehnuteľností
PrenájOM
dOM
bYt
• 36 % = 37 440 čitateľov vlastní dom.
• 49 % = 50 960 čitateľov vlastní byt.
• 15 % = 15 600 čitateľov býva
v prenajatom dome, alebo byte.
Priemerný príjem
PrieMerné
PríjMY
nadPrieMerné
PríjMY
• 62 % = 64 480 čitateľov má priemerný
životný štandard, priemerné príjmy.
• 36 % = 37 440 čitateľov má najvyšší
sociálny status v spoločnosti, najvyššie
príjmy.
• 2 % = 2 080 čitateľov má podpriemerný
životný štandard, napr. študenti,
nezamestnaní, dôchodcovia.
Prečo inzerovať v Mojom dome?
?
štrukciuabývanieuvidí
• 104000záujemcovorekon
Môjdom
aso
reklamuvjednomvydaníč pisu
eprelistuje
mer
prie
ov
sih
isu
• každýčitateľčasop
um
iesk GFK)
aleboprečíta3,4-krát(zdroj:pr
jsilnejších
z na
• reklamavčasopisejejedným
respondentov
utiu
odn
rozh
mu
stimulovknákupné
(zdroj:prieskumGFK)
môj dOm
vydania a témy
ObJedNáVKy:
POdKLady:
advertoriál
inzercia
12.9.2013
14.10.2013
27.11.2013
ObJedNáVKy:
POdKLady:
advertoriál
inzercia
Môj dom 3/2014
ObJedNáVKy:
POdKLady:
advertoriál
inzercia
Môj dom 4/2014
ObJedNáVKy:
POdKLady:
advertoriál
inzercia
Môj dom 5/2014
22
4. 11. 2013
•Kuchyňa
•Nábytok
•Seriál:Financovanie
bývania
17. 12. 2013
•Kúpeľňa
•Nábytok
•Seriál:Financovanie
bývania
6. 2. 2014
•Kuchyňa
•Nábytok
•Seriál:Financovanie
bývania
4. 3. 2014
•Kúpeľňa
•Nábytok
•Centrálnyvysávač
•Seriál:Financovanie
bývania
3. 4. 2014
•Kuchyňa
•Nábytok
•Seriál:Financovanie
bývania
6. 5. 2014
•Kúpeľňa
•Nábytok
•Seriál:Financovanie
bývania
27.11.2013
2.12.2013
Môj dom 2/2014
ObJedNáVKy:
POdKLady:
advertoriál
inzercia
•Kúpeľňa
•Nábytok
•Seriál:Financovanie
bývania
14.10.2013
17.10.2013
Môj dom 12/2013 – 1/2014
ObJedNáVKy:
POdKLady:
advertoriál
inzercia
Bývanie
2. 10. 2013
12.9.2013
17.9.2013
Môj dom 11/2013
ObJedNáVKy:
POdKLady:
advertoriál
inzercia
dátUm vydania
17.1.2014
17.1.2014
23.1.2014
12.2.2014
12.2.2014
18.2.2014
14.3.2014
14.3.2014
20.3.2014
11.4.2014
11.4.2014
17.4.2014
dOmácnOsť
kombináciou s inzerciou na mojdom.sk oslovíte 339 000 čitateľov mesačne.
Uzávierky vydania
Môj dom 10/2013
stavBa
záHrada
•domácespotrebiče:
Spotrebičesoriginálnym
dizajnom
•Testovanie
•Hrubástavba
•Strechaaobytnépodkrovie
•Hydroizolácie
•Vykurovanie
•Náradie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•domácespotrebiče:
Spotrebičedomaléhobytu
(malé,kombinované
amultifunkčné)
•Testovanie
•Hrubástavba
•Vykurovanie:Kozuby
•Náradie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•domácespotrebiče:
energetickyúsporné
spotrebiče
•Testovanie
•Hrubástavba
•Vykurovanie:Kozuby
•Náradie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•domácespotrebiče:
Pečenie–mixéry,plechy,
rúry
•Testovanie
•Hrubástavba
•Vykurovanie
•Seriál:drevostavby
anízkoenergetickédomy
•Náradie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•domácespotrebiče:
Vysávače
•Testovanie
•Vykurovanie
•Murovaciemateriály
•Seriál:drevostavby
anízkoenergetickédomy
•Náradie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•domácespotrebiče:Práčky
•Testovanie
•Strechy
•Vykurovanie
•Suchávýstavba
•Seriál:drevostavby
anízkoenergetickédomy
•Náradie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•domácespotrebiče:
Chladničky
•Testovanie
•Oknáastrešnéokná
•Podlahy
•Sadrokartón
•Vykurovanie
•Seriál:drevostavby
anízkoenergetickédomy
•Kosačky
•Náradie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
ObJedNáVKy:
POdKLady:
advertoriál
inzercia
25.4.2014
ObJedNáVKy:
POdKLady:
advertoriál
inzercia
14.5.2014
ObJedNáVKy:
POdKLady:
advertoriál
inzercia
ObJedNáVKy:
POdKLady:
advertoriál
inzercia
12.6.2014
14.7.2014
12.8.2014
•Kúpeľňa
•Nábytok
•Seriál:Financovanie
bývania
1. 8. 2014
•Kuchyňa
•Nábytok
•Seriál:Financovanie
bývania
3. 9. 2014
•Kúpeľňa
•Nábytok
•Seriál:Financovanie
bývania
2. 10. 2014
•Kuchyňa
•Nábytok
•Seriál:Financovanie
bývania
4. 11. 2014
•Kúpeľňa
•Nábytok
•Seriál:Financovanie
bývania
10. 12. 2014
•Kuchyňa
•Nábytok
•Seriál:Financovanie
bývania
12.8.2014
18.8.2014
Môj dom 10/2014
11.9.2014
11.9.2014
18.9.2014
Môj dom 11/2014
15.10.2014
15.10.2014
21.10.2014
Môj dom 12/2014 –1/2015
23
2. 7. 2014
14.7.2014
18.7.2014
Môj dom 9/2014
ObJedNáVKy:
POdKLady:
advertoriál
inzercia
•Kuchyňa
•Nábytokdodetskej
izby
•Seriál:Financovanie
bývania
12.6.2014
18.6.2014
Môj dom 8/2014
ObJedNáVKy:
POdKLady:
advertoriál
inzercia
3. 6. 2014
14.5.2014
20.5.2014
Môj dom 7/2014
ObJedNáVKy:
POdKLady:
advertoriál
inzercia
nízkoenergetický
a pasívny dom
Prehľadstavebných
materiálovscenovou
ponukou
25.4.2014
2.5.2014
Môj dom 6/2014
ObJedNáVKy:
POdKLady:
advertoriál
inzercia
19. 5. 2014
Môjdomšpeciál
jevpredaji
3mesiace.
20.11.2014
20.11.2014
26.11.2014
kombináciou s inzerciou na mojdom.sk oslovíte 339 000 čitateľov mesačne.
Môj dom špeciál 2014
Z ČOHO STAVAť
•Hrubástavba
•Zastrešenie
•Vykurovanie
•Spevnenéplochy
•Oknáastrešnéokná
•dvere
•Fasády
•bazén
•domácespotrebiče:Sušičky
•Testovanie
•Hydroizolácie
•Ochranadreva
•Tienenie
•Vykurovanie
•Seriál:drevostavby
anízkoenergetickédomy
•bazén-výstavba
•Spevnenéplochy
•Náradie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•domácespotrebiče:
Mrazničky
•Testovanie
•Povrchováúpravastien
•Vykurovanie
•Seriál:drevostavby
anízkoenergetickédomy
•bazén–hydroizolácia
•Záhradnýnábytok
•Náradie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•domácespotrebiče:
Spotrebičepreveľkúrodinu
•Testovanie
•Vykurovanie
•Seriál:drevostavby
anízkoenergetickédomy
•bazén-prekrytie
•Náradie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•domácespotrebiče:
Mikrovlnky
•Testovanie
•Modernéfasády
•Oknáastrešnéokná
•Vykurovanie
•Seriál:drevostavby
anízkoenergetickédomy
•Spevnenéplochy
•Náradie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•domácespotrebiče:
Spotrebičesoriginálnym
dizajnom
•Testovanie
•Šikmástrecha
•Hydroizolácie
•Vykurovanie
•Seriál:drevostavby
anízkoenergetickédomy
•Náradie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•domácespotrebiče:
Spotrebičedomalého
bytu(malé,kombinované
amultifunkčné)
•Testovanie
•Vykurovanie:Kozuby
•Seriál:drevostavby
anízkoenergetickédomy
•Náradie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
•domácespotrebiče:
energetickyúsporné
spotrebiče
•Testovanie
•Vykurovanie:Kozuby
•Seriál:drevostavby
anízkoenergetickédomy
•Náradie
•Chorobyaškodcovia
•Radynamesiac
môj dOm
Formáty a ceny inzercie
Iné
pR
RepRe
InzeRcIA
Formát
2/1strany
2/1stranydozrkadla
1/1strany
1/1stranydozrkadla
2/3stranyšírka
2/3stranyvýška
1/2stranyšírka
1/2stranyvýška
1/3stranyšírka
1/3stranyvýška
klopanatitulke
Z-gate
2.stranaobálky
1.stranačasopisu
ďalšiestranyprededitoriálom
1/3výškyprieditoriáli
3.stranaobálky
4.stranaobálky
2/1PR
1/1PR
1/2PRšírka
1/2PRvýška
redakčnárubrika
(novinky a informácie predtým
nepublikované v časopise)
1/10strany(12x)(umiestnenie
v zadnej časti časopisu)
2/1tipynanákup*
1/1tipynanákup*
1/2tipynanákup*
productplacement
brandingrubriky
vkladanáinzercia*
24
neštandardné formáty
Rozmery v mm
šírka
výška
spadávka
440
280
3
416
246
–
220
280
3
190
246
–
190
160
–
125
246
–
190
118
–
93
246
–
190
77
–
60
246
–
105
280
3
440
280
3
220
280
3
220
280
3
220
280
3
60
246
–
220
280
3
220
280
3
7200znakov,2–8obrázkov,logo
3600znakov,2–4obrázky,logo
3260€
6500€
3620€
3620€
3260€
2060€
3260€
4620€
4500€
2550€
1800znakov,1–2obrázky,logo
1390€
450znakov,1obrázok
1160€
Cena
môjdom
5080€
Koberec Hampen, vysoký vlas
z polypropylénových vlákien, 80 × 80 cm,
7,99 €, IKEA
2950€
Keramické cedidlo Mynte s uškami,
výrobca IB Laursen, 25 × 18, výška 12 cm,
17,78 €, bellarose.sk
250znakov,1obrázok
logo
Podklady:logo
„Aby nám naša obývačka
nezovšednela, poťahy na vankúšoch
a prikrývky sa dajú meniť,“ upozorňuje
Marie.
ZELENÁ & ŽLTÁ
Obraz Erikslund – zelená
hmla, motív Koichi Kajino
a Håkan Jansson, 72 × 32 cm,
9,99 €, IKEA
Stojacia lampa Double Turn, pochrómovaná
oceľ, polyester, bavlna, E27, 60 W,
99,90 €, Kare, Light Park
Váza Dancing
Drums, porcelán,
26 × 16 × 12 cm,
44,90 €, Kare,
Light Park
Pri stene
oproti kozubu je vyvýšená knižnica
a priestranná lavica s dostatkom miesta
na sedenie. „Už od detstva som snívala
o knižnici s rebríkom a teraz zisťujem, že je
to aj praktické riešenie.“ Ďalším praktickým
prvkom sú čalúnené taburety, ktoré možno
vytiahnuť spod lavice, aby v prípade potreby poslúžili na sedenie pre hostí.
Pohovka Ruché, dizajn Inga Sempé, masívny buk morený alebo prírodný,
matrac s prešívaným poťahom, harmonické spojenie prísnych priamych
línií a mäkkých, prívetivých kriviek,
3 964 €, Ligne Roset
MÔJDOM 3/2013 | 7
tipy

10 | MÔJDOM 3/2013
ODPORÚČAME
môjdom
Hotely
PASÍVNY DOM
Z POLYSTYRÉNOVÝCH
TVÁRNIC
Pasívny dom nemusí mať klasické vykurovanie – dôkladná tepelná izolácia totiž
znižuje únik tepla obvodovými konštrukciami na minimum, riadené vetranie s rekuperáciou zas približuje k nule tepelné straty vetraním. Na nahradenie takých malých
strát potom stačí aj teplo, ktoré produkujú ľudia či spotrebiče v domácnosti, v prípade potreby sa dohreje vetrací vzduch napríklad elektrickou špirálou integrovanou
v zariadení vzduchotechniky. Pri dodávaní tepla vzduchom je pritom výhodné obmedziť hmotu, ktorá teplo akumuluje. Tejto požiadavke vyhovuje stavebný systém
strateného debnenia z EPS s názvom Medmax – obvodové steny domu sa murujú
z dutých polystyrénových tvárnic a priebežne vypĺňajú betónom. Výhodou je malá
hrúbka stien v kombinácii s výbornými tepelnoizolačnými parametrami. Keďže
betón je v nich z oboch strán izolovaný polystyrénom, jeho schopnosť akumulovať
teplo je takmer nulová. Potrebnú akumulačnú hmotu zabezpečujú priečky z tehál.
www.pasivnydom.sk
redakčná
rubrika
1 160€
Trendom v súčasnej architektúre energeticky úsporných domov sú kombinované, drevohliníkové okná,
ktoré spájajú výhody dvoch materiálov – neprekonateľnú estetiku dreva a odolnosť hliníkových profilov.
Podklady:textvrozsahu
OKNÁ BUDÚCNOSTI
450znakovvrátane
medzier,1produktová
fotografia,cena,
webkontakt
Špičkou medzi výplňami stavebných otvorov sú dnes
drevohliníkové okná. K prednostiam tejto kombinovanej konštrukcie patrí nielen moderný vzhľad, ale aj
parametre, ktoré ju kvalifikujú na použitie v nízkoenergetických a energeticky pasívnych domoch. Z exteriérovej strany určuje čisté línie okna hliníkové opláštenie,
zo strany interiéru je použité drevo. Hliník zabezpečuje
vysokú odolnosť rámu proti poveternostným vplyvom
a mechanickému poškodeniu, ako aj minimálne nároky
na údržbu (takáto konštrukcia má v porovnaní s bežnými oknami pre rodinné domy niekoľkonásobne vyššiu
životnosť), drevo zase plní nosnú funkciu, esteticky
dotvára interiér a zabezpečuje výborné tepelnotechnické
vlastnosti rámu – pri hrúbke drevenej časti 78 mm a použití izolačného trojskla s hodnotou Ug = 0,7 W/(m2 . K)
sa dosahuje súčiniteľ prechodu tepla drevohliníkového
okna Uw = 0,8 W/(m2 . K).
Viac na www.mirador.eu
minimálna cena
2100€
rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek
atypickéformáty
*Novinkynatrhuzalamujeredakciapodľalayoutučasopisu.Rubrikajeurčenánaprezentáciuproduktovsuvedenímceny.
**Definitívnacenavkladaniaalebovlepovaniasaurčípodoručenívzorkynazákladejejrozmerovahmotnosti.
Cenuovplyvňujepočetkusovvkladanejprílohy,aktuálnacenapoštovnéhoamanipulačnéhopoplatku.
PRÍPLATOK:10%zapožadovanéumiestnenie
STORNO POPLATKy:
50%predtermínomuzávierkyobjednávoknadané
ZĽAVy: 15%agentúrnaprovízia
čísločasopisupodľaedičnéhoplánu
prezmluvnýchpartnerov
100%potermíneuzávierkyobjednávoknadanéčíslo
časopisupodľaedičnéhoplánu
CenysúuvedenébezDPH.Cenníkjeplatnýod1.9.2013do 31.8.2014.
Všeobecnéobchodnépodmienkynájdetenastrane66.
1 900€
Podklady:produktová
fotografia,názovproduktu,
charakteristikaproduktu,
cenaaveľkosťbalenia,
webkontakt
Porcelánový džbán Paisley Green od Green
Gate, 0,4 l,
450 Kč, bellarose.cz
1160€
1200€/
12vydaní
1200€
700€
400€
500€
1900€
Branding
rubriky
500€
2060€
1590€
Product
placement
Dekoračné nálepky Slätthult – mini kaktus,
motív z ateliéru Nouvelles, 26 × 34 cm,
4,99 €, IKEA
môjdom
93x43mm
farby
Pohár na vodu Green s brúseným lemom,
od firmy Green Gate, výška 11 cm,
8,36 €, bellarose.sk
Špičkou medzi výplňami stavebných otvorov
sú dnes drevohliníkové okná.
Úver môžete
splatiť skôr a ušetriť
V Tatra banke získate hypotéku s historicky najnižším úrokom už od 3,25 %
pri trojročnej fixácii. Navyše vám poskytne možnosť zrýchleného splácania
úveru – každý mesiac si tak môžete k bežnej splátke priložiť ľubovoľnú
sumu až do výšky jej trojnásobku, vďaka čomu splatíte úver aj o niekoľko
rokov skôr a ušetríte na úrokoch. Ak by ste momentálne splácali úver vo
výške 55 000 € a ostávalo vám ešte 30 rokov do jeho splatenia, s aktivovaným zrýchleným splácaním a mesačným príspevkom 50 € by ste úver
splatili o 7 rokov a 9 mesiacov skôr a ušetrili viac ako 6 500 €. Zrýchlené
splácanie teraz môžete získať k hypotéke od Tatra banky so 100 % zľavou
z poplatku za aktiváciu, rovnako vám banka odpustí aj poplatok za poskytnutie úveru.
Namodelujte si svoj úver na www.zrychlenahypoteka.sk
122 | MÔJDOM 3/2013
1/10 strany
93 x 43 mm
1 200 € / 12 vydaní
Zdravie
Natentoformátsa
nevzťahujúžiadne
ďalšiezľavyani
agentúrnaprovízia.
Výrobainzercienieje
zahrnutávcene.
Plošná inzercia
strecha
môjdom
hitech
1 jediná voľba pri rekonštrukcii?
jE HmotNosŤ
krytiNy
urČujúca?
PRI STANOVENí CELKOVEj
HmOTNOsTi sTrEcHY JE
POTrEbNé ZOHľaDNiť:
„ hmotnosť samotnej krytiny,
„ hmotnosť strešných lát,
„ hmotnosť kontralát,
„ hmotnosť tepelnej izolácie,
„ poveternostné vplyvy.
Majitelia rodinných domov v rámci rekonštrukcie
s obľubou volia plechovú strešnú krytinu v domnienke, že je ľahká a strechu domu, predovšetkým však jej
krov, ktorý nechcú z dôvodu vyššej investície meniť,
zbytočne nezaťaží. Málokto si však uvedomuje, že
súčasné moderné skladané strešné krytiny, ktoré môžu
byť na prvý pohľad v očiach verejnosti vnímané ako
ťažké, majú rovnakú hmotnosť ako tá, ktorú majitelia
domu plánujú meniť, alebo aj nižšiu. Pod nižšiu celkovú hmotnosť strešnej krytiny sa podpisuje predovšetkým jej výrazne nižšia nasiakavosť. Kým v minulosti
oťažela skladaná strešná krytina pri daždi až o 12 %,
v súčasnosti je objem vody, ktorý do skladanej strešnej
krytiny nasiakne, zanedbateľný. Ak ste teda doteraz
mali na svojom dome skladanú strešnú krytinu, môžete
po nej opäť bez zbytočných obáv siahnuť aj v rámci
rekonštrukcie.
2 Nie je to len o strešnej krytine
na poveternostné vplyvy
3 Nezabudnite
Dôležitým faktorom, ktorý výrazným spôsobom
ovplyvňuje hmotnosť strechy a na ktorý treba myslieť už
pri prvotnom výbere strešnej krytiny, sú poveternostné
vplyvy (sneh, ľad, dážď a vietor). Už 10-centimetrová
súvislá vrstva snehu pôsobí na strechu a strešnú krytinu
zaťažením okolo 100 kg na 1 m2. Miera zaťaženia je
priamo úmerná výške snehovej pokrývky. Ak napríklad
sneh pôsobí na strechu a strešnú krytinu zaťažením
200 kg na 1 m2, ide v prípade strechy s plochou 200 m2
o celkovú záťaž 40 t, čo je napríklad hmotnosť tanku.
Z toho vyplýva, že krov strechy musí byť dostatočne
dimenzovaný bez ohľadu na hmotnosť strešnej krytiny.
Preto sa navrhuje na stále (sneh, ľad, dážď, vietor)
a náhodné (napríklad kominár vykonávajúci kontrolu
komína) zaťaženie, ktoré definuje norma. Strešná krytina preto nemusí byť ľahká, ale má strechu priťažiť, aby
odolala napríklad silnému vetru. Práve v prípade strešných krytín, ktoré sa zvyknú označovať ako ľahké, sa
môžete v praxi častejšie stretnúť s prípadmi, že nevydržia nápor vetra a dôjde k ich odfúknutiu alebo nezvládnu napríklad nápor krupobitia, poškodia sa či preliačia.
Preto je v prípade strešnej krytiny potrebné uvažovať
skôr o jej robustnosti, respektíve pevnosti, vďaka ktorej
dokáže zniesť určitú záťaž, ako o jej hmotnosti
1/1strany
2 950 €
220x280mm
Ak pri rekonštrukcii svojho rodinného domu
hľadáte vhodnú strešnú krytinu a zamýšľate sa nad
jej hmotnosťou, je nevyhnutné brať do úvahy nielen
hmotnosť samotnej strešnej krytiny, ale aj ostatného
príslušenstva, teda strešných lát, kontralát či tepelnej
izolácie. Hmotnosť plechovej krytiny sa pohybuje na
úrovni 5 kg na 1 m2, hmotnosť šindľa je približne 7 kg
na 1 m2 a v prípade skladanej strešnej krytiny je to
asi 40 kg na 1 m2. Ak vezmeme do úvahy aj hmotnosť
kompletného príslušenstva – strešných lát, kontralát,
fólie, tepelnej izolácie a krokiev dosiahne hmotnosť
1 m2 strechy s plechovou strešnou krytinou asi 24 kg
a so šindľovou strešnou krytinou 44 kg. V prípade
skladanej strešnej krytiny treba po započítaní hmotnosti príslušenstva počítať s hmotnosťou okolo 60 kg.
V porovnaní s plechovou strešnou krytinou je teda
napríklad skladaná strešná krytina pri prepočítaní na
1 m2 o približne 40 kg ťažšia, čo však podľa odborníkov
rozhodne nie je hmotnosť, ktorá by strechu zaťažovala.
môjdom
dRUHÝ
HoRnBaCH
v BRaTISlave
2/3šírka
2 060 €
190x160mm
Kombinovaná rúra s mikrovlnkou Bosch HBC
84K523, 20 automatických programov, InnoWave – s invertorom (vyššia úspora energie a času),
4 druhy ohrevu, 5 stupňov mikrovlnného ohrevu objem 42 l, výkon 900 W, 1 204,04 €
Indukčná varná doska Bosch PIN675N14E,
šírka 60 cm, senzorové ovládanie DirectSelect,
funkcia PowerBoost s rozoznaním hrnca,
17 výkonových stupňov, funkcia PowerManagement – nastavenie max. príkonu, 1 244 €
Multifunkčná mikrovlnná rúra Whirlpool
AMW 850 IX, 6. zmysel, automatické recepty,
teplovzdušné pečenie horúcim vzduchom, steam
– varenie v pare, zapekanie Crisp, dizajn Cube
Fusion, dvierka so zrkadlovým sklom, 839 €
Vstavané rúry
Kombinovaná rúra Electrolux CombiSteam
Deluxe, veľký vnútorný priestor, nový systém
roštov – 9 úrovní, veľa kombinácií pary s horúcim vzduchom, sonda FoodProbe, 1 028 €
Plynová varná doska HotPoint Luce PKQ 755
D GH (K)/HA, ploché horáky Direct Flame,
skracujú čas, znižujú spotrebu energie, certifikát
Ecotech, automatické zapaľovanie, bezpečnostná poistka, 599 €
Hľadáte nápady pre
zariaďovanie vášho
interiéru?
Zvoľte si miestnosť,
materiál a farbu...
V apríli otvoril rodinný stavebný koncern
Hornbach svoje tretie centrum na Slovensku
– v novom nákupnom areáli Bory v Bratislave.
Na pozemku s rozlohou 48 000 m2 tu vzniklo
kombinované stavebné a záhradné centrum so
stavebninami Drive In v najmodernejšom štýle.
V novom Hornbachu nájdu zákazníci viacero
oddelení, napríklad centrum kúpeľní, kuchynské
centrum, špeciálne železiarstvo či centrum
farieb, približne 6 000 m2 je venovaných stavebným materiálom so službou Drive In – zákazníci
sem môžu prísť autom až k regálom a naložiť si
ťažký tovar priamo do auta. V každom z oddelení
poskytnú zaškolení zamestnanci odborné poradenstvo pri výbere z rozsiahleho sortimentu
asi 120 000 produktov. K zásadám spoločnosti
Hornbach patrí aj to, že všetky produkty sú tu
dostupné v dostatočnom množstve. Len tak
totiž môžu domáci majstri plynule realizovať aj
nákladnejšie stavebné či renovačné zámery.
K tomu prispieva tiež stratégia trvalo nízkych
cien bez zľavových akcií, ktorá umožňuje spoľahlivé finančné plánovanie.
umiestnite do výšky očí,
aby ste sa pri kontrole
a manipulácii s jedlom
nemuseli zohýbať.
Je to praktickejšie,
pohodlnejšie aj
bezpečnejšie.
MODERNÉ AUTOPRÍSTREŠKY
môjdom
čo by ste mali vEDiEŤ
tipy
VÝHODY
 ¾ahká a pevná
hliníková konštrukcia
 odolné proti
krupobitiu a korózii
poveternostným vplyvom. Takto však môže skončiť
ľahká strešná krytina po krupobití.
Doprajte rodine
BEZPEČNÉ BÝVANIE
Snahou každého staviteľa nového rodinného domu je
bezpečný a útulný domov. Domov, v ktorom sa všetci
členovia rodiny budú cítiť príjemne a komfortne.
Pohodu do príbytku možno priniesť prostredníctvom
plápolajúceho ohňa v kozube. V takom prípade si
však treba dať pozor na odvod spalín. Len s kvalitným
komínom sa nemusíte obávať požiaru, vyhorenia
príbytku či nebezpečných otráv spalinami.
 integrovaný odkvap
 strecha z odolného
polykarbonátu
 možnosti vyhotovenia
na dve a viac áut
1/1PR
2 550 €
R
iešenie bezpečného odvodu spalín ponúka
expert na komplexné riešenia stavieb spoločnosť Icopal. Komíny ICOPAL WULKAN
z prírodného vulkanického kameniva sú
komínovými systémami budúcnosti. Vďaka 30-ročnej
záruke sa investícia do ich kúpy naozaj oplatí. Zárukou
kvality, dlhodobej odolnosti, ekologickosti a bezpečnosti komínov ICOPAL WULKAN sú už viac ako 30-ročné
skúsenosti vo výrobe komínových systémov podľa
nórskej technológie.
2/3výška
2 060 €
125x246mm
strešná krytina by mala odolať aj náročnejším
REKLAMNÝ TEXT
Komín z vulkanického kameniva
Komíny ICOPAL WULKAN sa skladajú z certifikovanej
komínovej tvárnice, izolácie a šamotovej vložky. Unikátnosť škandinávskej technológie spočíva v používaní
výhradne prírodného, ekologického vulkanického
kameňa, cementu a vody. Hotová komínová tvárnica sa
vyznačuje väčšou hrúbkou steny a vysokou odolnosťou.
Keďže tvárnica neobsahuje piesok ani štrk, neznižuje
... a nájdete tisíce inšpirácií.
NOVINKA!
Po zohľadnení celkovej skladby strechy
aj poveternostných vplyvov nie je pre celkové zaťaženie hmotnosť
samotnej strešnej krytiny rozhodujúca – prvotné rozdiely
v hmotnostiach jednotlivých druhov krytín sa vyrovnávajú.
môjdom 7/2013 | 111
Teplovzdušná rúra Bauknecht BLVE 8110
PT, zadný ohrev, 2 úrovne pečenia naraz, funkcia pizza a chlieb, gril, rozmrazovanie, kysnutie
cesta, udržiavanie teploty 60 °C, energetická
trieda A, objem 67 l, 849 €
Indukčný varný panel Electrolux InfititePure,
intuitívne ovládanie, technológia DirectAccess
– sám si reguluje teplotu, flexibilné varné zóny
sa automaticky prispôsobia tvaru a veľkosti
nádob, 999 €
Vstavaná rúra Gorenje BO 75 SYB, dizajn
Simplicity, jeden logický ovládací gombík,
10 funkcií, rýchly predhrev, objem 65 l,
energetická trieda A –20 %, 499 €
Nové centrum Hornbach leží v severnej časti
Bratislavy, na výpadovke Bratislava Lamač/
Devínska Nová Ves. Domáci majstri a firemní
zákazníci tu nájdu centrum pre dom a záhradu
na predajnej ploche okolo 20 000 m2, k dispozícii
majú približne 500 parkovacích miest.
TIP_WEB_MD3_2013.indd 1
MÔJDOM 3/2013 | 59
Zaregistrujte sa
a vytvorte si
vlastné albumy
s inšpiráciami.
Viac v sekcii INŠPIRÁCIE
iba na www.
.sk
Cooperit, s. r. o.
Haburská 49/A
821 01 Bratislava
Tel.: 0918 657 047
[email protected]
www.auto-pristresok.sk
25.2.2013
15:39
Cooperit_MD1306_KS.indd
1
sa izolácia komína. Izolácia je vďaka tepelnoizolačným
vlastnostiam vulkanického kameniva už priamo súčasťou
komínovej tvárnice. Mimoriadne odolná šamotová
vložka s prevádzkovou teplotou až do 600 °C zaručuje
bezpečnosť a dlhú životnosť komínového systému aj
pri kúrení tuhými palivami. Životnosť komína ICOPAL
WULKAN zvyšujú aj rozšírené kanáliky zadného
odvetrávania. Celkový vzhľad komínových systémov
dotvárajú kvalitné doplnky – antikorové dvierka, oceľový
difúzor či nadstrešné dekoratívne elementy. Komíny
ICOPAL WULKAN sú jediným kompletným riešením
na trhu, ktoré ponúka hotové celofarebné nadstrešné
dekoratívne elementy so vzhľadom tehly. Tie sa podieľajú
na zabezpečení optimálnej statiky celého komína a minimalizujú riziko poškodenia strechy.
3600znakov,
2–4fotografie,
1logo
16. 5. 2013 11:28:40
Zmena paliva možná – kedykoľvek
Pri stavbe rodinného domu treba myslieť dopredu. Ak
v súčasnosti uprednostňujete vykurovanie plynom,
neznamená to, že sa vaše priority v budúcnosti nezmenia. V prípade, že vo fáze projektovania nebudete myslieť
na alternatívne možnosti, musíte sa zmieriť s typom
vykurovania, ktorý ste si zvolili na začiatku výstavby
domu. Pamätajte na to, že ceny palív sa neustále menia,
preto je lepšie mať záložné riešenie. Nie je dôležité, akým
palivom chcete vykurovať, pretože súčasťou komínového
systému ICOPAL WULKAN sú univerzálne certifikované šamotové vložky. Tie zaručujú slobodný výber paliva.
Nová dvojprieduchová tvárnica umožňuje zapojenie
plynového kotla a tiež kozuba do jedného komínového telesa. Výhodou tvárnice sú rozmery 68 × 36 cm,
ktoré ušetria miesto. Prekážku pre komínové systémy
od spoločnosti Icopal nepredstavujú ani nové trendy
v oblasti vykurovania – kondenzačné kotly. Tie si vyžadujú komíny najvyššej kvality s dostatočnou odolnosťou
proti vlhkosti. Komínový systém ICOPAL WULKAN
so šamotovou vložkou D3P1 spĺňa aj tie najnáročnejšie
požiadavky vykurovacích spotrebičov.
Viac informácií nájdete na www.kominy.icopal.sk.
Vysoká
tepelná
odolnosť
V dôsledku vykurovania vznikajú v komíne chemické reakcie, ktorým musia komínové
systémy odolávať. ICOPAL
WULKAN je mimoriadne
odolné komínové teleso, ktoré
vďaka izolačným parametrom
prírodného kameňa dosahuje
optimálnu pracovnú teplotu
veľmi rýchlo. Vďaka tomu
možno značne minimalizovať vznik kondenzácie. Aj
v prípade vyhorenia sadzí je
systém úplne bezpečný pre
samotnú stavbu i obyvateľov
domu. Komínové systémy od
spoločnosti Icopal sú vhodné
do akéhokoľvek domu. Ak aj
patríte medzi tých, čo túžia
po nízkoenergetickom alebo
pasívnom dome a nechcú sa
vzdať vykurovania drevom
v kozube, žiaden problém. Do
pasívnych domov sú určené
moderné komínové systémy
ICOPAL WULKAN C
a ICOPAL WULKAN C SPS,
ktoré nesálajú teplo a sú
dostatočne tesné.
môjdom 6/2013 | 133
MÔJDOM 4/2013 | 83
Icopal_PR_MD1304_KS.indd 83
môjdom
moderná elegancia
môjdom
Inšpirujte sa, ale premýšľajte:
Veľké francúzske okná patria do veľkého
priestoru. Nedáte k nim nábytok,
kvety ani radiátor.
INŠPIRUJÚCE DETAILY
ElEGaNtNé aj Praktické
môjdom
te viac
Vymaľuj lom
s Jupo
Konfigurácia
terénu
o
te aut
a vyhraj
a bujná tropická
vegetácia poskytujú
dostatok súkromia
aj úchvatný výhľad
na hory.
pochvaľuje dostatok úložných priestorov, niektoré, napríklad zásuvka za
zrkadlom, sú naozaj nápadité.
toaleta pre hostí, prístupná z predsiene, sa dotykom tlačidla zmení
na práčovňu – za žalúziou sa objavia práčka a sušička.
kvety trvaliek
1/2šírka
1 590 €
190x118mm
vo východnej záhrade
sú v kombinácii
s kameňom a drevom
naozaj pôvabné.
1/2výška
1 590 €
93x246mm
Maľba inšpektora Clouseaua z filmu Ružový panter kedysi
patrila Julesovej starej mame. Dnes oživuje priestor pri hornom konci
schodiska, ktorý si mladá dvojica upravila na svoj spoločný obraz.
Každé ráno Marie a Jules príjemne začínajú deň raňajkami pri
barovom pulte. „Obývačkový dojem“ tu podčiarkujú police s knihami:
„Všetky kuchárske knihy som si priniesla z Paríža a tu ich mám pekne
poruke,“ pochvaľuje si Marie.
Hill Farm stojí na pozem-
ku s rozlohou asi 1,2 hektára
v Serra Retreat, miestnej časti
kalifornského Malibu, ktoré je
povestné rezidenciami mnohých
amerických celebrít.
V dome Mela Gibsona
sa, samozrejme, myslelo na relax
a pohodlie – nechýba romantická zimná záhrada, wellness priestory ani posilňovňa susediaca
s premietacou sálou. Súčasťou
záhrady je okrem obligátneho
bazéna a tenisových kurtov
napríklad aj pôsobivá vonkajšia
šachovnica s takmer meter vysokými figúrkami či krytá terasa
s grilom.
to je
nápad!
ozdobou jednoduchého nábytku sú kvalitné remeselné vyhotovenie
a decentné detaily, bez ktorých by určite nevyzeral tak elegantne.
Napríklad vďaka zrazeným hranám na zatvorenej skrinke nevidno žiadnu
škáru.
Vila Lavender
A
Plot tu nie je len odfajknutá povinná výbava, je premyslenou
kombináciou kameňa, dreva a výsadieb. Oddeľuje od ulice, chráni
súkromie a sceľuje dom so záhradou do jedného integrálneho priestoru.
Aby opticky zväčšili úzky priestor chodby, celú jej dlhšiu stenu
(oproti schodom) rafinovane pokrýva zrkadlo. Marie predeň zavesila na
lanká niekoľko čiernobielych fotografií.
Pri návrhu vlastnej pracovne inšpirovala Marie oranžová far-
ba na obraze, ktorý jej k narodeninám daroval Jules. Aj tu našli uplatnenie
priestorovo úsporné police umiestnené tesne pod stropom.
j keď Lavender Hill Farm nepatrí práve
k architektonickým klenotom, istú mieru
pôvabu jej uprieť nemožno. Asi najväčšou
prednosťou vily je jej zakomponovanie do
členitého terénu pozemku s rozlohou približne 1,2 hektára, medzi bujnú tropickú vegetáciu. V hlavnej budove
na pozemku je šesť spální a k sídlu patrí aj poschodový
pavilón určený na zábavu, tri obytné budovy pre hostí,
dve pre správu a administratívu, bazén, wellness priestory, tenisový kurt a posilňovňa susediaca s premietacou
sálou. Hoci je rezidencia, ako ináč, obrovská, vďaka rozdeleniu do viacerých budov skrytých v zeleni nepôsobí
natoľko megalomansky. Tak architektúru, ako aj interiéry
všetkých miestností charakterizuje vidiecky štýl ovplyvnený Španielskom – drevené trámové stropy, terakotové
test
najnižšia
spotreba
aj z kúpeľne sa
dá vyjsť do pokojnej
rannej záhrady.
Nábytok v kúpeľni je tiež vyrobený na mieru. Domáca pani si aj tu
22. 3. 2013 12:41:10
famous
dlažby, farebné keramické obklady so zložitými vzormi 
či masívny drevený nábytok, v dôležitých miestnostiach
nechýba kozub. Pokojne pôsobiace vidiecke interiéry
s množstvom tmavého dreva či romantické zákutia
skryté v zeleni však rozhodne nekorešpondujú s búrlivou
povahou Mad Mela. Pravda ale je, že Mel Gibson tu už
nebýva – nehnuteľnosť využíval počas takmer 30-ročného manželstva s Robyn Gibsonovou, a keď dnes už jeho
exmanželka požiadala o rozvod, vilu s pozemkom ponúkli začiatkom roka 2010 na predaj. Z pôvodne požadovanej sumy 14,5 milióna amerických dolárov však museli
riadne zľaviť. Sídlo rodiny Gibsonovcov nakoniec kúpil
koncom roka 2012 za 9,26 milióna dolárov multimilionár
Mike Fleiss, tvorca populárnej šou The Bachelor, ktorú
vysiela televízia ABC. 
1/3šírka
1 160 €
190x77mm
[D]
[E]
Vyhrávajte každý deň poukážky
na nákup v hodnote 30 EUR
v predajniach TESCO
a hrajte o hlavnú
cenu automobil
KIA VENGA.
aEG F88019m0P
ElEctroluX EsF6630roW
Energetická trieda: A+++
Štandardné umývanie: 195 min/10 l/0,82 kWh
Hlučnosť: 41 dB
Funkcie: senzor znečistenia, senzor naplnenia,
otvorenie dvierok
Energetická trieda: A++
Štandardné umývanie: 180 min/10 l/0,90 kWh
Hlučnosť: 44 dB
Funkcie: senzor znečistenia, senzor naplnenia,
aktívne sušenie
k naplníte umývačku riadu aj niekoľkokrát
denne, nízka spotreba energie a vzorovo
riešené koše tohto modelu by vás mohli zaujať.
Výrobca si dal záležať na tom, aby si dlhý umývací
cyklus poradil i s preplneným vnútorným priestorom. Na lepšiu cirkuláciu vody pridal otočné rameno aj nad vrchný kôš, ktorý je doplnený o posuvný
držiak na varechy a nože. Úspornosť štandardného
umývacieho programu možno zvýšiť odvetraním.
Po aktivovaní funkcie sa 25 minút pred koncom
programu pootvoria dvierka, aby para mohla unikať von. Ostatné programy je možné iba skracovať
na úkor spotreby. S kvalitou umývania riadu sme
boli spokojní, i keď pri silne znečistenom riade sa
nám viac osvedčil program PRO ako úspornejšia
automatika riadená senzormi.
A
j keď je tento model vybavený senzormi
na vyladenie automatických programov
pri každej novej náplni, umývačka je pripravená
dohodnúť si s vami kompromisy podľa vašej
aktuálnej potreby. Vďaka funkcii TimeSaver sa
môžete rozhodnúť pre skrátenie programu, ak
je riadu v kuchyni priveľa, alebo môžete ušetriť
energiu tým, že sa zníži teplota posledného oplachu na úkor účinnosti sušenia. Táto umývačka
vyladená na úspory elektriny, ničím nesklame, ale
ani neprekvapí. Pri umývaní silne znečisteného
riadu sme sa mohli spoľahnúť na automatiku aj na
predvolený úsporný režim umývania. Spoľahlivo
fungovalo aj skracovanie programov bez zníženia
kvality umývania.
„Ani nezdravé preplnenie košov
nezníži jej výkon pri dlhom
ekonomickom umývaní.“
„Rýchlosť alebo úspora?
Rozhodnúť sa môžete
kedykoľvek podľa potreby.“
PÁči sa NÁm
úsporná prevádzka
vždy dokonale umytý riad
Venga!
A
1/3výška
1 160 €
60x246
mm 6666
Kúpte aspoň jedno 28 kg balenie
farby JUPOL Ekonomik a pošlite SMS
na číslo 6666 v tvare*:
JUPOL čísloúčtenky
názovpredajne menopriezvisko
Súťaž trvá od 1. 7. do 31. 8. 2013
Doklad o kúpe starostlivo uschovajte.
Kompletné pravidlá súťaže
nájdete na
*SMS číslo:
www.jub.sk/sutaz
*Cena odpovednej SMS je
max. 0,80 EUr s DPH.
www.jub.sk/sutaz
PÁči sa NÁm
spoľahlivé umývanie
doplnkové úspory
639 €
Pre početnú rodinu, kde chvíľami máte
pocit, že jedna umývačka nestačí.
490 €
Dobre riešená umývačka s prispôsobiteľnými programami.
MÔJDOM 3/2013 | 49
môjdom 7/2013 | 101
inzerat_60x242_mojdom.indd 1
12 | MÔJDOM 3/2013
25
11.6.2013 14:35
môjdom 7/2013 | 67
Download

Cenník inzercie Môj Dom 2014