3/2012
KOMUNÁLNA ENERGETIKA | SAMOSPRÁVA A ODPADY | STAVEBNÉ AKTIVITY SAMOSPRÁV | PREVÁDZKOVÉ ÚSPORY A MODERNIZÁCIA | MODERNÁ SAMOSPRÁVA | KOMUNÁLNE FINANCIE
3/2012
KOMUNÁLNA ENERGETIKA
ročník IV.
www.komunalna-energetika.sk
3,99 €
9 771337 98800 2
novin
ka
prie
enermyselná
getik
a
22
38
70
Bioplyn a biometán
preberajú štafetu
Malé vodné elektrárne na
Oravskom skupinovom vodovode
Zrekonštruovať a ukázať
ako príklad
NAJLEPŠÍ EURÓPSKY PROJEKT V ENERGETIKE JE V HNÚŠTI TRENDY V BIZNISE OZE APUMS OSLAVUJE 20
ROKOV CIELENÉ PESTOVANIE BIOMASY PRE VYUŽITIE V ENERGETIKE EKONOMICKÉ HODNOTENIE PROJEKTU BPS
KVALIFIKOVANÁ PRACOVNÁ SILA PRE ENERGETIKU ZMENY V PROBLEMATIKE ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ
MODULÁRNA VÝSTAVBA NA VZOSTUPE SPRÁVNE NÁVYKY UŠETRIA STOVKY EUR PREDSADENÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ
LODŽIE CO2 NEUTRÁLNA ENERGIA JUBILEJNÝ DESIATY ROČNÍK ENEF ABY ŠETRENIE NEZOSTALO NA PAPIERI
Skupina STEFE
STEFE je 200.000
spokojných zákazníkov
Skupina pôsobí na Slovensku už 15 rokov. Tepelné hospodárstvo prevádzkuje
v dvanástich mestách a teplo dodáva zákazníkom v ďalších deviatich mestách
a obciach. Disponuje silným ekonomickým zázemím aj medzinárodnými
skúsenosťami z využívania najmodernejších technológií.
STEFE sú ľudia
Kvalitou, schopnosťami a skúsenosťami zamestnancov odlišne od konkurencie.
Zamestnanci sú cennou a nenahraditeľnou devízou každej spoločnosti. Skupina
STEFE považuje kvalitu ľudského potenciálu za jeden z rozhodujúcich faktorov svojho
dynamického rozvoja a ekonomickej prosperity. Bez kvalitného personálneho zázemia
sa stratégia spoločnosti a ambiciózne ciele nezaobídu.
STEFE je spoľahlivý obchodný partner
Už od svojho vstupu na slovenský trh s teplom má STEFE snahu ponúknuť svojim
odberateľom „dodávku tepla na mieru“, pri zabezpečení vysokého technického
štandardu dodávaného média, maximálnej efektívnosti a za prijateľnú cenu.
Svoju činnosť opiera o profesionalitu v každej činnosti. Využíva procesné a projektové
riadenie a metodickú podporu. STEFE pracuje ako efektívne fungujúci organizmus,
ktorý na centrálnej úrovni zabezpečuje sofistikované operácie vyžadujúce si
špecializovaných profesionálov a podporuje starostlivo vybraný tím odborníkov
na regionálnej úrovni. Táto štruktúra umožňuje poskytnúť kvalitné služby
i najnáročnejšiemu zákazníkovi.
Efektívnu Ekologickú Energiu pre Slovensko
bude našich sedem dcérskych spoločností
od januára 2013 dodávať už pod jednotnou
značkou STEFE.
STEFE SK, a.s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica • www.teplovmeste.sk
editoriál
Vážení čitatelia,
koncept energetickej sebestačnosti krajiny sa spomína stále častejšie a je pochopiteľné, že
o ňom hovoria najmä krajiny bez vlastných prírodných zdrojov ropy a plynu. Práve nerovnomerné rozloženie prírodných zdrojov a postupné vyčerpávanie fosílnych ložísk energie spojené so
stálym rastom ceny ropy, tejto myšlienke nahráva. Hoci najčastejšie sa o energetickej sebestačnosti hovorí na úrovni krajín, aj tento koncept sa dá rozmeniť na drobné. Aspoň o čiastočnú
energetickú sebestačnosť sa môžu usilovať ucelené regióny, samostatné obce, firmy, jednotlivci. Takýto obrátený prístup – kedysi by povedali, že zmena zdola – je hádam tým najprirodzenejším spôsobom, ako k energetickej sebestačnosti pristupovať. Jednoducho vystavať z malých
kúskov veľkú mozaiku. Zmysluplnou legislatívou vyvolať množstvo menších či väčších investícií
podporených prezieravými krokmi štátnej pomoci. A tá vonkoncom nemusí vždy znamenať len
priame finančné dotácie, nezriedka aj poriadne kriviace trhové prostredie. Veľmi často stačí len
odstrániť polená spod nôh, odbúrať byrokratické prekážky. Netreba vždy pomáhať, pomôže aj
nestáť v ceste.
V aktuálnom vydaní Komunálnej energetiky vám prinášame na ukážku opäť niekoľko inšpiratívnych kúskov z tejto mozaiky. Prečítajte si, ako v Oravskej vodárenskej spoločnosti využili
jestvujúci potenciál vodovodných potrubí na výrobu elektriny. Prípadne, ako vo Zvolene inštalovali systém kapilárnych rohoží na vykurovanie a chladenie administratívnej budovy. V súvislosti
s energetickou sebestačnosťou je zaujímavá aj téma výroby bioplynu a biometánu, ktorý je podľa odborníkov jedinou reálnou domácou alternatívou k tradičným pohonným hmotám a čoskoro
sa zrejme ujmú aktivity v tejto oblasti aj prví investori.
Energetická sebestačnosť má však ešte jeden mimoriadne dôležitý aspekt, ktorý dokážu napĺňať všetci – aj tí bez možnosti investovať. Je ním energetická efektívnosť. O tú sa môže usilovať každý – zodpovedným využívaním vlastných zdrojov na maximum, alebo len jednoduchými
úsporami či drobnými zmenami spotrebiteľského správania.
Príjemné čítanie
3
komunálna
energetika
obsah
PUBLIKÁCIA O ENERGETICKY
EFEKTÍVNYCH RIEŠENIACH
V KOMUNÁLNEJ PRAXI
Ročník: 4, číslo: 3
Vychádza 4 x ročne
Jazyk vydávania: slovenský
Evidenčné číslo Ministerstva kultúry SR
EV 3604/09
ISSN 1337-9887
Vydáva:
Trilobyte, s.r.o.
Andreja Kmeťa 13, 010 01 Žilina
IČO: 44 549 598, DIČ:2022763182
KOMUNÁLNA ENERGETIKA
IČ DPH:SK2022763182
Infoservis16
Adresa redakcie:
APUMS oslavuje 20 rokov 18
A. Kmeťa 13, 010 01 Žilina
NET metering prispeje k sebestačnosti 20
Bioplyn a biometán preberajú štafetu 22
Ekonomické hodnotenie projektu BPS 26
Cielené pestovanie biomasy pre využitie v energetike 30
Kvalifikovaná pracovná sila pre energetiku 34
0910 963 386
Malé vodné elektrárne na Oravskom skupinovom vodovode 38
Redakcia:
Aktuálny stav solárneho tepla na Slovensku 54
Tel. : 041/56 51 751
Tel./fax: 041/56 51 752
www.komunalna-energetika.sk
www.kome.sk
Šéfredaktorka:
Ing. Mgr. Vlasta Rafajová
[email protected]
Mgr. Beáta Jarošová, [email protected]
Obchodné oddelenie:
Janka Kopperova, [email protected]
Ing. Petra Mieresová, [email protected]
Grafická úprava:
Grafické štúdio Trilobyte, s.r.o.
[email protected], 0903 74 12 15
Foto na titulnej strane: Roman Rafaj
Cena vo voľnom predaji: 3, €.
99
Akékoľvek kopírovanie publikácie, prípadne
jej častí, je možné len po predchádzajúcom
písomnom súhlase vydavateľa. Za obsah
inzercie zodpovedá zadávateľ.
4
SAMOSPRÁVA A ODPADY
Zmeny v problematike environmentálnych záťaží – 2. časť 56
Na Pohode opäť triedili odpad 60
Technológie čistenia odpadových vôd nad 20 EO
61
STAVEBNÉ AKTIVITY SAMOSPRÁV
Modulárna výstavba na vzostupe 62
Správne návyky ušetria stovky eur 67
Predsadené železobetónové lodžie
68
PREVÁDZKOVÉ ÚSPORY A MODERNIZÁCIA
Zrekonštruovať a ukázať ako príklad
70
Jubilejný desiaty ročník enef
78
Aby šetrenie nezostalo na papieri
79
infoservis
SPP otvoril ôsmu plniacu stanicu CNG
foto: SPP, archív
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., (SPP) otvoril začiatkom leta v poradí ôsmu plniacu stanicu pre vozidlá s pohonom na CNG na Slovensku. Nová plniaca stanica sa nachádza v areáli SPP v Bratislave a okrem 250 automobilov na
CNG prevádzkovaných SPP je prístupná aj pre všetkých zákazníkov SPP, ktorí vlastnia vozidlo na pohon CNG (Compresed Natural Gas – stlačený zemný plyn).
PS CNG je prevádzkovaná v samoobslužnom nepretržitom režime
365 dní v roku, 24 hodín denne. S kapacitou plnenia CNG 350 m3/
hod, zaberie plnenie auta CNG približne rovnaký čas, ako tankovanie benzínu či nafty.
„Som rád, že vďaka otvoreniu tejto plniacej stanice zvyšujeme
možnosti obyvateľov Bratislavy pre používanie ekologicky čistejšieho motorového paliva. Je už len na nich, či „presedlajú“ do
CNG auta a prispejú tak k menšiemu znečisteniu ovzdušia v meste. Druhá CNG „plnička bude pre mnohých majiteľov CNG áut
v Bratislave znamenať aj ekonomický prínos v úspore „jalových
kilometrov“ kvôli plneniu CNG na Jurajovom Dvore,“ zdôraznil Ľubomír Blaško, vedúci útvaru predaja CNG, SPP.
Nová plniaca stanica má v dve výdajné miesta, čo umožňuje plnenie 2 vozidiel na pohon CNG súčasne. Okrem novootvorenej
bratislavskej PS CNG, SPP prevádzkuje ďalších sedem PS CNG
v samoobslužnom nepretržitom režime (Bratislava – Jurajov Dvor,
Nitra, Košice, Žilina, Michalovce, Nové Mesto nad Váhom, Komárno). Plniaca stanica CNG v Komárne je prvou CNG stanicou na
Slovensku, ktorá je umiestnená na čerpacej stanici klasických pohonných hmôt. Spustením jej prevádzky v roku 2010 bol naplnený pilotný projekt spolupráce spoločností SPP a SLOVNAFT. V súčasnosti SPP realizuje projekt inštalácie bankových terminálov,
ktorým odpadne povinnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu na dodávku CNG. Plánovaný termín ukončenia projektu je v decembri
2012. Koncom roku 2011 jazdilo na Slovensku celkom 1 069 vozidiel s pohonom na CNG, čo je v porovnaní s rokom 2010 nárast
o 246 vozidiel, o 29,9 %.
6
Nový web
Združenia EPS SR
radí ako šetriť
Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov
expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR) uviedlo do prevádzky vynovenú webovú stránku www.epssr.sk.
Návštevníci novej webovej stránky tak môžu jednoducho získať
zaujímavé informácie o činnosti združenia, o vlastnostiach polystyrénu, o jeho vplyve na životné prostredie, ako aj aktuálne novinky
v segmente zatepľovania budov a úspor energie. Na tejto stránke budú pravidelne uverejňované aj výsledky projektu monitoringu kvality expandovaného polystyrénu na slovenskom trhu, ktorý
patrí ku kľúčovým činnostiam združenia. Záujemcovia tak budú
môcť získať informáciu o úrovni kvality výrobkov z expandovaného polystyrénu na trhu. „Webovú stránku vnímame ako významnú
komunikačnú platformu s odbornou, ale aj širokou verejnosťou.
Prostredníctvom nej máme záujem šíriť informácie o správnom používaní expandovaného polystyrénu v oblasti zatepľovania a v nemalej miere aj v oblasti úspor energií. Za pridanú hodnotu webu
považujeme možnosť získania relevantných informácií o EPS, ktorý je používaný ako súčasť tepelnoizolačného systému ETICS,“ hovorí Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.
Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného
polystyrénu na Slovensku je dobrovoľným a nezávislým združením členov, ktorých podnikateľské aktivity pokrývajú celý komplex
problematiky spätej s výrobou, projektovaním a montážou zateplenia pomocou EPS. Vzniklo v roku 2005 s cieľom podporovať rozvoj dopytu po EPS, participovať na tvorbe noriem a legislatívnych
opatrení, kontrolovať a zvyšovať kvalitu výrobkov z EPS, poskytovať konzultácie v oblasti spracovania a montáže výrobkov z EPS
a podieľať sa na úsporách energie.
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
Nový kogeneračný zdroj v Dunajskej
Strede
infoservis
Štartuje CZ-SK-HU Market Coupling
Spoločnosť GGE dokončila v júni najväčšiu investíciu do rekonštrukcie centrálneho zásobovania teplom v Dunajskej
Strede za posledných 20 rokov. Na vybudovanie nového kogeneračného zdroja tu bolo preinvestovaných viac ako 7 miliónov eur.
Riadiaca skupina česko-slovensko-maďarského projektu
Market Coupling (MC) schválila pripravenosť všetkých systémov pre spustenie MC. Členovia projektu oznámili, že MC
štartuje 11. septembra 2012 (ako deň obchodovania) pre
deň dodávky 12. septembra 2012. Spustenie MC je ďalším
krokom k vytvoreniu európskeho vnútorného trhu s elektrinou.
„Zefektívnili sme celý systém dodávok tepla. Naším hlavným cieľom je stabilizácia ceny tepla pre domácnosti,“ vysvetľuje marketingová riaditeľka GGE Miriam Oravkinová.
V novom zdroji boli inštalované vysoko účinné kogeneračné jednotky s výkonom 5,3 MWe, ktoré dokážu vyrábať nielen teplo pre
ústredné vykurovanie a prípravu teplej vody, ale aj elektrickú energiu. „Použitím novej technológie dokážeme zemný plyn využívať
podstatne efektívnejšie a ekologickejšie ako klasickým spaľovaním. Navyše tržby z predaja vyrobenej elektriny využijeme na stabilizovanie nákladov na prevádzku a udržanie ceny tepla pre obyvateľov,“ dodáva M. Oravkinová.
Skupina GGE počas ročnej komplexnej obnovy CZT preinvestovala v dvoch etapách celkovo 10 miliónov eur. Bolo položených 3,7
km nových potrubných rozvodov a tepelný výkon zdroja sa zväčšil na 20 MW.
Riadiaca skupina projektu MC privítala správy pracovnej skupiny
o vývoji projektu na telekonferencii, ktorá sa konala 16. augusta
2012. Na základe pozitívnych výsledkov zo skúšobného obdobia
s účastníkmi trhu sa členovia projektu dohodli na dátume spustenia MC do prevádzky 11. septembra 2012 ako prvý deň obchodovania pre deň dodávky 12. septembra 2012. To znamená, že
ponuky a dopyty zobchodované deň vopred registrovanými obchodníkmi v troch krajinách, sa budú obchodovať spoločne až do
výšky voľných cezhraničných kapacít, bez povinnosti obchodníka
mať rezervovanú cezhraničnú kapacitu pomocou explicitnej dennej kapacitnej aukcie organizovanej CAO (na slovensko-maďarskej hranici). Proces začína 11. septembra 2012 s nastavenou dobou uzávierky pre zadávanie ponúk na 11.00 h.
7
infoservis
Nová kanalizácia a ČOV v Zázrivej
Oravská vodárenská spoločnosť (OVS), a.s., Dolný Kubín
odovzdala do užívania kanalizáciu a čističku odpadových
vôd (ČOV) v obci Zázrivá. Investičné náklady na stavbu, ktorá
začala v roku 2009, dosiahli 506 tisíc eur.
Kovové obaly sa stále nedostatočne
zbierajú a separujú
Na Slovensku je potrebné dobudovať dostatočne efektívny
systém na zber a separáciu kovových obalov, pretože v niektorých obciach a mestách sa vôbec nezbierajú, napriek
tomu, že samosprávam to zákon jednoznačne ukladá.
Problémom je tradične nedostatok financií na zavedenie separovaného zberu kovových obalov. Súčasné vybudované kapacity na
recykláciu kovových odpadov sú pritom dostatočné a aj ceny kovových obalov sa po kríze stali dostatočne atraktívnymi. Informoval
o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček. „Sektor kovových obalov Recyklačného fondu sa v roku 2011
zameral na podporu triedeného zberu v mestách a obciach. Sektor prioritne riešil zabezpečenie dostatku vyseparovanej suroviny
pre spracovateľov, preto pri schvaľovaní viac komoditných projektov podporoval separáciu kovových obalov, s prihliadnutím na svoje finančné možnosti a komplexnosť riešenia separácie v jednotlivých regiónoch. Vlani fond podporil 13 viac komoditných žiadostí
s účasťou sektora kovových obalov na riešení podpory separovaného zberu odpadov z kovových obalov a podpory propagácie recyklácie kovových obalov. Celková suma schválených finančných
prostriedkov predstavuje takmer 31 tisíc eur. Z účtu sektora sa
v roku 2011 vyplatilo vyše 60 tisíc eur,“ konštatoval J. Dlhopolček.
Dodal, že sektor kovových obalov bude aj v tomto roku aktívne
spolupracovať s obcami, mestami a recyklátormi na dosiahnutie čo najlepšieho fungovania systému zhodnocovania kovových
obalov. V pláne má sledovať dosiahnuté výsledky recyklácie až na
úroveň jednotlivých subjektov a presadzovať efektívne a komplexné riešenia separovaného zberu, triedenia a prípravy pred zhodnotením, na základe regionálneho riešenia problematiky. Po prekonaní určitej krízy v recyklácii odpadov z kovových obalov bude
dôležité rozpracovať a v praxi realizovať logistiku zberu a sústreďovania vyseparovanej komodity u recyklátorov.
8
„Stavba kanalizácie a ČOV Zázrivá bola pôvodne súčasťou stavby Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, na ktorú bolo v roku 2005 vydané stavebné povolenie. Zázrivá sa však
po prehodnotení aglomerácií dostala pod 2000 obyvateľov, a preto z tohto projektu vypadla. V spolupráci s obcou sme sa však
rozhodli, že pristúpime k vybudovaniu tohto diela svojimi silami.
Využili sme projektovú dokumentáciu, ktorú sme zhotovili a vyfinancovali ako podklad pre pôvodný projekt. Nový projekt sme zredukovali z 1500 na 800 ekvivalentných obyvateľov a využili sme
predovšetkým vlastné kapacity,“ uviedol generálny riaditeľa OVS,
a.s., Milan Ďaďo.
V rámci stavby boli vybudované 3 km kanalizačného potrubia vrátane prípojok pre napojenie nehnuteľností v časti Ústredie. Výstavbou kanalizácie a vybudovaním ČOV sa vytvorili podmienky pre
budovanie splaškovej kanalizácie aj v ďalších častiach obce. Stavba kanalizácie a ČOV v Zázrivej má verejnoprospešný charakter
a bude slúžiť obci v ochrannom pásme Národného parku Malá
Fatra, kde platí 2. stupeň ochrany prírody a krajiny.
NASES zefektívni komunikáciu s úradmi
Projekt, ktorý umožní zrýchlenie, zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie občanov, podnikateľských subjektov
s úradmi a inštitúciami verejnej správy, pripravila Národná
agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).
Vďaka Národnému projektu Elektronické služby spoločných modulov budú môcť občania a podnikatelia komunikovať s úradníkmi cez internet z akéhokoľvek miesta prostredníctvom jediného
prístupového miesta, ktorým je Ústredný portál verejnej správy
(UPVS). Služby budú dostupné 24 hodín 7 dní v týždni. Informoval
o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Občan či podnikateľ bude môcť prostredníctvom UPVS požiadať
o služby, pre ktoré dnes musí navštevovať konkrétny úrad alebo inštitúciu. Portál umožní aj platby za takéto služby. Orientácia bude
podľa príslušných životných situácií - portál sa tak stane sprievodcom pre konkrétne riešenie. Bude stačiť iba vyplniť elektronický
formulár a elektronicky ho podať na príslušnú inštitúciu bez nutnosti jej návštevy.
Ak bude chcieť občan alebo podnikateľ využívať výhody elektronickej komunikácie prostredníctvom tohto portálu, najjednoduchším spôsobom bude jeho registrácia priamo na portáli. Týmto
spôsobom získa vlastnú elektronickú schránku – eDesk, ktorá sa
stane miestom pre doručovanie správ a rozhodnutí.
Spustením projektu sa Slovensko dostane o ďalší krok vpred
v elektronizácii verejnej správy a rozvoji elektronických služieb.
Cieľom je postupné uvádzanie jednotlivých služieb do praxe. Projekt má byť ukončený v apríli 2014. Na projekt sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 22, 452 milióna eur (nenávratný finančný
príspevok), z ktorých väčšia časť je hradená z rozpočtu Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS).
infoservis
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
hradí sedem starších liniek, po jej spustení zároveň stúpne ročná
kapacita výroby polyetylénu o zhruba 40 tisíc ton na 220 tisíc ton.
Samotná výstavba novej prevádzky začne v roku 2013, jej spustenie je naplánované na rok 2015.
Nová generálna riaditeľka SIEA
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský menoval na základe výberového konania do funkcie generálnej riaditeľky
Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Svetlanu Gavorovú.
Nová jednotka na polyetylén v Slovnafte
Spoločnosť MOL informovala, že v júli podpísala s Európskou
bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) zmluvu o pôžičke na obdobie 8,5 roka. Pôžičku vo výške 150 miliónov amerických
dolárov MOL použije na výstavbu novej jednotky na výrobu
polyetylénu a rekonštrukciu etylénovej jednotky v Slovnafte,
ktorý je členom Skupiny MOL.
Realizácia týchto investícií je v súlade so zámerom Skupiny MOL
zachovať synergie z integrácie rafinérskeho a petrochemického
segmentu a zvýšiť odber nafty z rafinérií. Okrem toho bude môcť
vyrábať energeticky menej náročné produkty, diverzifikovať produktové portfólio petrochémie, znížiť emisie a minimalizovať využívanie zdrojov energie.
Nová výrobná jednotka na produkciu polyetylénu v Slovnafte na-
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR pôsobiaca v oblasti energetiky, inovácií a prevádzkuje monitorovací systém efektívnosti pri využívaní energie. V rámci projektu Žiť energiou poskytuje
v regionálnych centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach
bezplatné poradenstvo pre domácnosti, podnikateľov a verejný sektor. SIEA je zároveň aj implementačnou agentúrou v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast. V rokoch 2010 - 2012 bol poverený riadením agentúry súčasný ekonomický riaditeľ Ivan Drobný, ktorého nová generálna riaditeľka vystriedala vo funkcii ešte v júni. Svetlana Gavorová má
niekoľkoročnú prax v advokácii a v období 2007 - 2010 pôsobila
na poste generálnej riaditeľky Slovenskej agentúry pre cestovný
ruch. Prioritou nového vedenia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry je podpora jej odbornej činnosti, spolupráca s dotknutými rezortmi v aktuálnych a nových témach a príprava agentúry na nové programové obdobie.
Bezplatné energetické
poradenstvo
úspory • obnoviteľné zdroje • dotácie
bezplatná linka 0800 199 399 • www.zitenergiou.sk
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Rudlovská cesta 53
Banská Bystrica
974 28
[email protected]
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Krivá 18
Košice
041 94
[email protected]
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Jiráskova 5
Trenčín
911 01
[email protected]
EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI
Slovenská inovačná a energetická agentúra poskytuje v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU bezplatné energetické
poradenstvo predstaviteľom verejného sektora, domácnostiam a podnikateľom. Projekt je financovaný prostredníctvom
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
SIEA inzercia 06_2011.indd 1
6.6.2011 11:25
9
infoservis
Tretí energetický balíček
Na konci júla poslanci NR SR schválili energetické zákony,
ktorými sa do našej národnej legislatívy implementujú európske smernice o elektrine a plyne, tzv. tretí energetický liberalizačný balíček EÚ. Prezident schválené novely zákonov
podpísal a tie nadobudli účinnosť od 1. septembra. Pôvodne
malo Slovensko implementovať tretí liberalizačný balíček už
v marci minulého roka.
Zmeny v zákonoch o energetike a regulácii v sieťových odvetví
majú posilniť práva spotrebiteľov a právomoci nezávislého regulačného úradu. Prevzatím európskych smerníc sa zlepší tiež informovanosť odberateľov o podmienkach dodávok, zvýši sa prehľadnosť cien, uľahčí a skráti sa proces zmeny dodávateľa. „Výrazne
sa posilňuje právo odberateľa elektriny a odberateľa plynu s dôrazom na ochranu zraniteľných odberateľov,“ vysvetlil rezort hospodárstva, ktorý zákon predložil.
Odberateľ z kategórie domácnosti bude mať právo odstúpiť od
zmluvy počas „lehoty na rozmyslenie“ v dĺžke 14 pracovných dní
odo dňa uzavretia zmluvy a tiež pri zmene ceny či iných zmluvných
podmienok počas platnosti zmluvy.
Slovensko je zároveň podľa novej legislatívy povinné zabezpečiť,
aby všetci odberatelia elektriny a plynu v domácnosti, prípadne aj
malé podniky, mali možnosť využívať univerzálnu službu. „To znamená právo na dodávku elektriny na ich území v určenej kvalite, za
primerané, transparentné, porovnateľné a nediskriminačné ceny,“
priblížilo ministerstvo.
Nový zákon obsahuje tiež nový režim možností, ako oddeliť výrobné a dodávateľské činnosti od prevádzky prenosovej sústavy alebo prevádzky prepravnej siete, tzv. unbundling. „V prípade
elektriny i plynu sa uskutoční podľa modelu úplného oddelenia
vlastníctva,“ konštatoval rezort.
SLOVNAFT s nižšími tržbami
Pokles dopytu po ropných produktoch a nižší predaj v dôsledku realizovaných generálnych revízií znížili v prvom polroku 2012 čisté tržby Skupiny SLOVNAFT medziročne o 7
percent na 2,13 miliardy eur.
Výšku prevádzkového výsledku v prvom polroku ovplyvnil najmä
slabý dopyt po motorových palivách, vysoká cena ropy a ostatných vstupných surovín a energií, pretrvávajúci nízky rozdiel medzi
medzinárodnými cenami základných plastov a cenami vstupných
surovín a nepriaznivý vývoj kurzu eura voči doláru.
„Situácia v európskom sektore spracovania ropy sa v druhom
štvrťroku 2012 zásadne nezmenila. Petrochemický segment poznačili historicky nízke spracovateľské marže základných plastov
vyvolané stagnáciou dopytu zo strany európskych spotrebiteľov,
ako aj vzrastajúcim tlakom zo strany nových producentov z oblastí Blízkeho a Ďalekého východu. Týmto globálnym vplyvom sa nevyhla ani Skupina SLOVNAFT. Spoločnosť - v tomto pre rafinérie
nepriaznivom období - zrealizovala významný rozsah generálnych
revízií kľúčových výrobných jednotiek, aby si tak vytvorila priestor
pre plnú prevádzkovú schopnosť v budúcnosti, keď sa trhové podmienky zlepšia,“ uviedol k výsledkom predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Oszkár Világi.
Kapitálové výdavky Skupiny SLOVNAFT v prvom polroku predsta10
vovali 90 miliónov eur, medziročne sa zvýšili o viac ako 50 percent. Polovica objemu investícií smerovala na projekty súvisiace
so zvýšením efektívnosti výroby, udržania prevádzkovej spoľahlivosti a zlepšenia kvality výrobného procesu v rafinérii. V najbližších rokoch plánuje Slovnaft spolu so s materskou nadnárodnou
Skupinou MOL realizovať rozsiahle investície v objeme niekoľkých
stoviek miliónov eur. Skupina Slovnaft mala ku koncu júna tohto
roka 3608 zamestnancov, pričom jej sieť čerpacích staníc obsluhovalo ďalších približne 1700 zamestnancov obchodných partnerov.
40 projektov získa príspevok od
SPPoločne
SPP, Nadácia SPP a EkoFond zverejnili výsledky verejného
hlasovania v rámci partnerského programu SPPoločne, ktorý pomôže ľuďom zlepšiť kvalitu života v ich bezprostrednom
okolí. Až 40 projektov, ktoré získali najväčšie sympatie verejnosti a najviac hlasov, môže už v septembri začať samotnú
realizáciu svojich projektov.
V máji vyhlásili SPP, EkoFond a Nadácia SPP partnerský verejnoprospešný program SPPoločne založený na adresnej pomoci.
V tomto regionálne zameranom programe vyzvali nepodnikateľské právnické osoby, aby zasielali projekty, ktoré pomôžu skrášliť okolie, oživia tradície v regióne a skvalitnia tak životnú úroveň.
infoservis
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
Unikátnosť programu SPPoločne spočíva najmä v tom, že v rámci
druhej fázy programu od 13. júla do 19. augusta 2012 mohla široká verejnosť hlasovať o najprínosnejší projekt pre daný región na
špeciálnej zriadenej internetovej stránke www.sppolocne.sk.
Uspieť malo šancu minimálne 10 projektov v regióne západ, stred
a východ s najvyšším počtom pridelených hlasov – päť projektov v kategórii „SPPoločne pre ľudí“ a päť projektov v kategórii
„SPPoločne pre domovinu“, t.j. spolu najmenej 30 projektov. Projekty mohli získať finančný príspevok vo výške od 3 000 do 10
000 eur. Verejnosť poslala takmer 200 000 hlasov, aby podporila
240 najoriginálnejších a najprínosnejších projektov (z takmer 700
predložených projektov), ktoré získali najvyšší počet bodov od odborných regionálnych hodnotiacich komisií a postúpili tak do verejného on-line hlasovania. O príspevok v celkovej výške 300 000
eur sa podelí až 40 projektov s najvyšším počtom hlasov získaných vo verejnom hlasovaní, keďže niektorí predkladatelia projektov nepožadovali maximálnu výšku podpory. Celkovo sa investuje
do každého regiónu západ, stred a východ po 100 000 eur.
SAPI upozorňuje na zmenu klímy
Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) reaguje na najnovšie informácie o zmeny klímy výzvou na intenzívnejšiu podporu obnoviteľných zdrojov energie v našej legislatíve.
Zmena klímy je realitou a jej dôsledky sú ešte horšie, než sa predpokladalo. Podľa najnovších informácií sa počas arktického leta
roztopilo v tejto oblasti o 50 percent viac ľadu, než predpokladali
scenáre klimatológov. Pred čoraz vážnejšími dopadmi klimatickej
zmeny varuje vedecký tím Jamesa Hansena z Kolumbijskej univerzity v New Yorku. Podľa jeho záverov možno predísť ďalšiemu
dramatickému zhoršeniu situácie jedine ďalším obmedzovaním
produkcie skleníkových plynov a intenzívnejším využívaním „čistej energie“.
Dopady klimatickej zmeny sú podľa odborníkov preukázateľné aj
na Slovensku. Podľa pozorovaní sú všetky letá od roku 1990 štatisticky teplotne nadpriemerné a prestali sa vyskytovať tuhé zimy.
Pribúdajú extrémne prejavy počasia na lokálnej úrovni (miestne
povodne, extrémne silné búrky). Výkyvy počasia sú evidentné.
Rok 2010 sa vyznačoval rekordným množstvom zrážok, napríklad
v Hurbanove napršalo najviac od začiatku meraní (od roku 1872).
Hneď potom, na jeseň roku 2011 aj na jar roku 2012 naopak prevládalo extrémne suché počasie, ktoré spôsobilo nízke úrody poľnohospodárskych plodín a aj nárast ich cien. Klimatická zmena
a jej prejavy spôsobujú čoraz viac materiálnych škôd a podpisujú
sa aj pod zdražovanie potravín. „Myslíme si, že takáto cena je príliš vysoká. Oveľa lepšiu investíciu do budúcnosti predstavuje podpora OZE, najmä ak nejde o podporu finančnú, ale predovšetkým
legislatívnu, politickú a morálnu. Využívanie obnoviteľných zdrojov
energie nemožno považovať za formalitu, ale za jednu z reálnych
možností, ako zmierniť dopad klimatických zmien. Ide nám najmä
o odstránenie zbytočných technických a administratívnych bariér,
na ktoré narážajú občania, ktorí chcú vyrábať energiu zo slnka,
prípadne z iných zdrojov pre svoje vlastné potreby, pričom zároveň
šetria životné prostredie,“ uvádza sa v stanovisku SAPI.
23.10. a 24.10.2012, Hotel Sitno vo Vyhniach
D O M U S
KONFERENCIA
2
0
1
2
POZVÁNK A
KONFERENCIA DOMUS 2012
Konferencia DOMUS 2012 bude venovaná predovšetkým novinkám
v informačnom systéme DOMUS prispôsobeným potrebám jej užívateľov.
Prostredníctvom workshopov a špecifických tréningov sa účastníci konferencie naučia špeciálnym používateľským zručnostiam, ktoré zjednodušia a
urýchlia prácu v systéme.
Zaregistrovať sa môžete prostredníctvom e-mailu na adrese:
[email protected]
Mediálny partner konferencie:
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
11
infoservis
Najlepší európsky projekt v energetike je
v Hnúšti
Spoločnosť Rimavská energetická, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom centrálneho systému výroby a distribúcie tepla
v Hnúšti, prevzala koncom júna v Bruseli ocenenie „Najlepší európsky projekt v energetike“ za komplexnú modernizáciu systému vykurovania v meste Hnúšťa. Cenu Európskej
iniciatívy pre energetické služby slovenskej strane odovzdal
Günther Oettinger, európsky komisár pre energetiku.
Európska iniciatíva pre energetické služby (European Energy Service Initiative – EESI) sa uskutočňuje v rámci programu Európskej
komisie Inteligentná energia pre Európu. Jej zámerom je nájsť optimálne riešenie potrieb v energetike pomocou energetických služieb.
Tento rok usporiadala EESI už siedme kolo hodnotenia projektov s cieľom oceniť progresívne organizácie v oblasti energetickej efektívnosti a energetických úspor pod názvom „Európska
cena energetických služieb 2011“. Ide o oceňovanie spoločností
energetických služieb, energetických dodávateľov, agentúr alebo
poradcov, ktorí významne prispeli k rozširovaniu a propagovaniu
inovatívnych energetických služieb, podporili alebo realizovali inovatívne projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti a ochranu životného prostredia. Projekty sa hodnotili v kategóriách: najlepší európsky poskytovateľ v energetických službách,
najlepší európsky sprostredkovateľ energetických služieb a najlepší európsky projekt v energetike.
Ocenili komplexnosť a efektívnosť
Ocenenie v kategórii Najlepší európsky projekt v energetike si
odniesla spoločnosť Rimavská energetická, s.r.o., ktorá je členom energetickej skupiny Intech Slovakia, s.r.o. EESI na projekte rekonštrukcie centrálneho systému výroby a distribúcie tepla
v Hnúšti ocenila najmä komplexnosť rekonštrukcie s cieľom zvýšiť
efektívnosť systému, zníženie emisií skleníkových plynov a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na výrobe tepla v meste.
Nový systém vykurovania v meste je dnes vďaka realizovaným investíciám jedným z najmodernejších a najefektívnejších na Slovensku. Hlavnou prednosťou je však stabilita založená na využívaní troch primárnych zdrojov energie – biomasy, slnečného žiarenia
a zemného plynu. V takomto rozsahu ich využitia je mestský sys12
tém v Hnúšti jedinečný nielen na území Slovenska, ale aj v celej
strednej Európe.
Projektu CZT v Hnúšti sme sa podrobne venovali reportážami
v júnovom vydaní Komunálnej energetiky v roku 2010 i tohtoročnom marcovom čísle. Rekonštrukcia systému CZT priniesla mestu
Hnúšťa okrem iných výhod aj vysokú mieru energetickej sebestačnosti, keď sa na výrobu tepla a teplej vody využívajú z 95 percent
lokálne obnoviteľné zdroje energie.
Takmer štyri roky trvajúca rozsiahla rekonštrukcia bola rozdelená do piatich samostatných etáp. Prvým krokom projektu v roku
2008 bolo vybudovanie nového zdroja tepla – kotolne na biomasu. Inštalovaný bol jeden kotol na drevnú štiepku s výkonom
3 MW. V druhej etape projektu bol k biomasovej kotolni pripojený
mestský priemyselný park, čím sa zvýšil podiel využitia obnoviteľných zdrojov. V roku 2010 sa v rámci tretej etapy podarilo prepojiť
sídlisko Kolónia s centrálnou kotolňou a eliminovať pôvodné plynové kotolne. Ešte v tom istom roku sa začala aj najrozsiahlejšia
a investične najnáročnejšia štvrtá etapa, ktorá zahŕňala kompletnú výmenu všetkých rozvodov v meste a pripojenie ďalších odberných miest na centrálnu biomasovú kotolňu. Pôvodný štvorrúrkový systém bol nahradený dvojrúrkovým a v odberných miestach
boli vybudované kompaktné odovzdávacie stanice tepla (KOST).
Súčasťou štvrtej etapy bola aj inštalácia 360 slnečných kolektorov
na predohrev vody na plochých strechách bytových domov. Posledná piata etapa projektu zahŕňala rozšírenie biomasovej kotolne o druhý kotol s výkonom 4 MW.
Celkové náklady na projekt dosiahli 5,7 milióna eur a okrem vlastných a bankových zdrojov Rimavská energetická využila aj grantové prostriedky z fondov EÚ.
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
Trendy v biznise
OZE
Všeobecná úverová banka
P
od patronátom Všeobecnej úverovej
banky, a.s., (VÚB) a spoločnosti
Allen&Overy sa koncom júna uskutočnila
v Bratislave konferencia s názvom Ako ešte
uspieť v biznise s obnoviteľnými zdrojmi energie
(OZE). Naznačila budúci vývoj v tejto oblasti
na Slovensku: pomaly doznievajúce aktivity
vo veľkých fotovoltických projektoch strieda
nový aktuálny trend – výstavba bioplynových
a biometánových staníc.
Špecifiká financovania energetických projektov zo strany bánk
i otázky súčasnej legislatívy upravujúcej podnikanie v tejto oblasti zaujímajú developerov, prevádzkovateľov energetických zdrojov,
poľnohospodárov i zástupcov priemyselného segmentu. Potvrdila
to takmer stovka účastníkov konferencie.
rozvoj a podpora OZE, advertoriál
infoservis
cent vlastných zdrojov,“ vysvetľuje Pavol Hajdu a dopĺňa, že samozrejmou prioritou banky je eliminácia rizika zlyhania financovaného
projektu z akýchkoľvek dôvodov.
Podľa Renátusa Kollára z právnicko-konzultačnej spoločnosti
Allen&Overy banka potrebuje mať jasno a istotu. „Zmluvy musia
byť také, aby každý vedel, aké riziko nesie.“ Celému procesu
financovania projektov na využitie OZE by podľa neho prospelo,
keby jestvovala jednotná sada dokumentov pre energetické projekty
spoločná pre viacero bankových domov. Boli by umiestnené
v akomsi spoločne zdieľanom registri, kde by sa k nim mohli dostať
investori a celý proces by sa tak mohol zefektívniť.
Vrchný riaditeľ a člen predstavenstva VÚB banky Jozef Kausich pripúšťa, že zjednotenie balíka základných dokumentov pre energetické projekty by mohlo podporiť biznis v tejto oblasti, upozornil však,
že nie všetky banky pristupujú k tomuto segmentu rovnako. Každá
z bánk má vlastné know-how, rozdielny prístup k riziku sa odráža
v uzatváraných zmluvách, navyše každý z bankových domov má
iné skúsenosti s konkrétnymi investormi. Ako J. Kausich doplnil,
nevylučuje, že v nasledujúcich rokoch môže byť snaha o unifikáciu
základných dokumentov na posudzovanie energetických projektov
úspešná. „Rozhodne však nepôjde o jeden balík, ale viac balíkov
dokumentov – iné sú predsa podmienky pre fotovoltiku, iné pre bioplynové stanice,“ uzavrel.
NASTUPUJÚCI TREND BIOPLYNU A BIOMETÁNU
Účastníci konferencie predznačili trend rozvoja OZE na Slovensku najmä v súvislosti s prepojením na poľnohospodárstvo, teda
výstavbou bioplynových a biometánových staníc a spracovaním
poľnospodárskej biomasy na výrobu tepla. O špecifikách pripravovaného projektu prvej biometánovej stanice na Slovensku hovoril
Róbert Rajninec zo spoločnosti Elleven, konkrétne viacročné skúsenosti s produkciou vlastnej drevoštiepky na pôvodne poľnohospodárskej pôde a vykurovaním komunálnych objektov prezentoval
Martin Pribola zo spoločnosti Bastav.
V tejto súvislosti i s rýchlym rozvojom nových technológií hlavný
štátny radca MH SR Juraj Novák uviedol: „Detské roky OZE skončili, v budúcnosti sa bude hľadať čoraz efektívnejšie využitie, nižšie
ceny a podpora bude orientovaná do výroby tepla.“
V intenzívnej a podnetnej diskusii, sa viacero diskutujúcich vyslovilo za jasnejšie pravidlá štátnej podpory OZE. Hoci jestvuje garancia
štátu a nezávislého Úradu na reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO),
ktorou sú zabezpečené výkupné ceny elektrickej energie z OZE na
obdobie 15 rokov, diskutéri vyčítali ÚRSO nekoncepčnosť riešení
a najmä netransparentnosť a nejasnú metodiku vo výpočte výkupných cien energie získanej z obnoviteľných zdrojov. •
foto: VUB
BANKA PREFINANCUJE, NO ŽIADA JASNÉ PRAVIDLÁ
Podľa riaditeľa odboru projektového financovania a financovania
nehnuteľností VÚB banky Pavla Hajdu, vstupuje banka do oblasti
OZE dlhodobo, zvyčajne úvermi so splatnosťou približne do 13 rokov, keďže vzhľadom na výšku investícií a technologické obmedzenia výroby nemožno očakávať od energetických projektov výrazne
rýchlejšiu návratnosť. Najčastejšou metódou je projektové financovanie, pri ktorom banka posudzuje každý projekt so všetkými jeho
atribútmi individuálne. Dôležitá je však nielen kvalita samotného zámeru, ale aj spoľahlivosť navrhovanej technológie, overená dodávateľská realizačná firma, ktorá dokáže na seba prevziať časť zodpovednosti za projekt, ale i objem vlastných zdrojov investora, ktoré do
projektu vkladá. „Akceptovateľných pre banku je približne 30 per13
infoservis
níctva.
Okrem konferenčnej časti je pre účastníkov pripravený aj spoločenský večer,
ktorý možno využiť na neformálnu výmenu regionálnych skúsenosti medzi
samotnými prednostami,
či na posilnenie vzájomných väzieb a priateľských
vzťahov s partnermi samospráv.
Tajomníci STMOU
ČR na Slovensku
Odborná konferencia APUMS SR –
rezervujte si čas
foto: APUMS
Každoročná jesenná odborná konferencia APÚMS SR
s mottom Spoločne riešme aktuálne úlohy samosprávy
je tento rok naplánovaná na 18. a 19.októbra. Tradične
sa bude konať v Grand hoteli Permon v Podbanskom,
netradične však s príchuťou osláv dvadsaťročnice. Všetci
prednostovia mestských, miestnych a obecných úradov sú
na ňu srdečne pozvaní. Organizátori pripravili aj tentoraz
pestrý a užitočný odborný program.
Aktuálne témy týkajúce sa zostavovania rozpočtu na budúci rok,
záverov auditorskej činnosti správy finančnej kontroly, aplikácie
nových legislatívnych noriem do praxe, noviniek vo financovaní
podpory výstavby nájomných bytov zo ŠFRB, či príkladov dobrej
praxe pri využívaní štrukturálnych fondov, zaujímajú asi všetkých
prednostov.
Program
obľúbeného dvojdňového podujatia
doplnia
prezentácie firiem, ktoré
ponúkajú samospráve
nové progresívne riešenia podporujúce a uľahčujúce fungovanie úradov.
Pozornosť určite pritiahne téma bezpečnej obce
(varovné systémy obyvateľstva, zvýšenie bezpečnosti dopravy), téma
registratúrneho strediska v úrade, nových komunikačných nástrojov
s obyvateľstvom, nových
elektronických služieb,
IT bezpečnosti alebo výhod privátneho bankov14
V rámci dlhodobej cezhraničnej partnerskej spolupráce pripravila APÚMS
SR pre svojich kolegov z STMOU ČR (Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR) výmenný študijný pobyt na Slovensku. Od 8. do 12. augusta jedenásťčlenná skupina českých partnerov v sprievode členov APUMS SR postupne navštívila miestne
samosprávy v Nitre, Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici a vo Zvolene.
V spolupráci s prednostami mestských úradov týchto miest bol
pripravený obsahovo zaujímavý a pestrý program. Priateľská atmosféra, veľké množstvo nových informácií, ukážky práce a následne i regionálnych turistických atrakcií prispeli k ešte väčšiemu
utuženiu vzájomných vzťahov.
V poďakovaní listom uviedli zástupcovia STMOU ČR: „Seznámili
jsme se s výkonem veřejné správy na Slovensku. Získali mnoho
nových informací a mnoho inspirace, ale cenné bylo i zjištění, že
přes rozdílnost legislativy řešíme mnoho stejných problémů. V paměti nám zůstane Vaše krásná země, krásná města a setkání s lidmi v nich. Především však budeme vzpomínat na péči a přátelství
Vás, našich přátel z APUMS.
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
e n e r g e t i c k á e f e k t í v n o s ť r e g i ó n o v, a d v e r t o r i á l
infoservis
Z programu
MUNSEFF
už môžu profitovať aj mestá a obce
Podporovať projekty
energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov
energie už od konca
roka 2007 pomáha
na Slovensku Európska banka pre obnovu a rozvoj. Popri
úspešnom programe
SLOVSEFF (Slovakia
Ivica Bachledová, riaditeľka zodpovedná
Substainable Energy
v Slovenskej sporiteľni za financovanie
Finance Facility) zaverejného sektora
meranom na podporu projektov energetickej efektívnosti v bytovom a v priemyselnom
sektore a projektov využívania obnoviteľných zdrojov energie, sú od
konca roka 2010 v rámci programu MUNSEFF (Municipal Sustainable Energy Finance Facility) výhodné úvery s nenávratným príspevkom po úspešnej realizácii projektov určené aj pre komunálny sektor.
ÚVERY Z MUNSEFF OD SLOVENSKEJ SPORITEĽNE
Jedinou bankou u nás, ktorá ponúka možnosť získať prostriedky
z úverovej linky programu MUNSEFF, je Slovenská sporiteľňa. „Doposiaľ naša banka poskytla mestám a obciam takéto úvery v celkovej výške 10 miliónov eur. Vzhľadom na veľký záujem zo stra-
ny oprávnených žiadateľov ďalšie peniaze v ešte väčšom objeme
chceme našim klientom ponúknuť už na jeseň tohto roka,“ uviedla
Ivica Bachledová, riaditeľka zodpovedná v Slovenskej sporiteľni za
financovanie verejného sektora.
O úver s nenávratným príspevkom z programu MUNSEFF sa môžu
uchádzať mestá, obce, spoločnosti v ich vlastníctve a súkromné
spoločnosti poskytujúce mestám a obciam služby alebo zabezpečujúce pre ne energetický manažment.
Zo získaných zdrojov môžu zatepliť, zrekonštruovať a obnoviť verejné budovy vo vlastníctve municipalít: školy, nemocnice, administratívne objekty, ale aj zrealizovať ďalšie projekty. Ich výsledkom bude
úspora energií pri dodávke tepla, vody a pri prevádzke verejných
dopravných služieb či verejného osvetlenia. „Po prvých dvoch rokoch úspešného fungovania MUNSEFF plánujeme v programe
intenzívne pokračovať. Novinkou bude, že získané prostriedky sa
budú môcť využiť aj na prefinancovanie nákladov vedúcich k energetickým úsporám pri zmene palivového média,“ dodáva Ivica
Bachledová.
NENÁVRATNÝ PRÍSPEVOK AJ 20 PERCENT
V súčasnosti je program MUNSEFF jediným nástrojom špeciálne
zameraným na financovanie projektov energetickej efektívnosti municipalít.
Najväčšou výhodou čerpania prostriedkov z programu MUNSEFF
je predovšetkým možnosť získať nenávratný príspevok vo výške od
10 do 20 percent z úveru po úspešnej realizácii projektu. Jeho výška závisí od dosiahnutej miery úspor energie alebo od druhu a počtu zrealizovaných opatrení vedúcich k energetickým úsporám.
Ďalším benefitom je bezplatná technická asistencia – vypracovanie energetického auditu a energetického certifikátu pre klienta zo
strany partnerskej konzultačnej spoločnosti. Energetický audit je
podmienkou poskytnutia úveru, pričom jeho cieľom je posúdenie
energetickej náročnosti zamýšľanej investície a stanovenie percenta očakávaných energetických úspor.
Čo sa týka ďalších podmienok poskytnutia úveru, podľa I. Bachledovej je potrebné splniť štandardné požiadavky na jeho poskytnutie. Minimálna splatnosť úverov z programu MUNSEFF poskytovaných cez Slovenskú sporiteľňu je päť rokov a maximálna výška
nákladov na jeden projekt je päť miliónov eur. •
15
foto: Slovenská sporiteľňa
Š
etriť na energiách nie je len ekologické. Investovaním do projektov zameraných na
zvýšenie energetickej efektívnosti je predovšetkým možné z dlhodobého hľadiska usporiť nemalé prostriedky. Komunálny sektor, kde
efektívne hospodárenie s peniazmi hrá obzvlášť
dôležitú úlohu, má teraz príležitosť získať časť
zdrojov na financovanie projektov zameraných
na úsporu energie vo forme nenávratnej dotácie.
infoservis
Slovenské kolektory na lotyšskom trhu
Núdzové rezervy po novom
Slovenské kolektory zo žiarskeho Thermosolaru majú na lotyšskom trhu približne 25-% podiel. Firma Thermosolar Žiar,
s.r.o., Žiar nad Hronom zaznamenala výrazný nárast exportu
slnečných kolektorov do tejto pobaltskej krajiny.
Ministerstvo hospodárstva (MH) SR navrhuje transformovať
aktuálne používaný systém núdzových rezerv SR na formu
„odvetvovo-verejnej“ agentúry. Nákup ropných zásob štátnych hmotných rezerv agentúrou prostredníctvom komerčného úveru sa predpokladá na tri roky od vzniku agentúry na
základe zákona.
„V porovnaní s rokom 2010 vzrástol odbyt v Lotyšsku v roku 2011
na päťnásobok a v tomto roku by mal dosiahnuť až desaťnásobok
z roku 2010,“ uviedol zástupca riaditeľa Thermosolaru Ján Tomčiak. Lotyšsko je podľa jeho slov jednou z mála európskych krajín, kde inštalácie slnečných systémov rastú prudkým tempom. Od
roku 2011 sa tu realizuje niekoľko štátnych programov na podporu
využívania obnoviteľných zdrojov energie, predovšetkým slnečnej.
„Aktuálne sú tieto programy zamerané na štátny a komunálny sektor – ide o desiatky materských škôl, jaslí i stredných škôl a športových komplexov. Pripravuje sa aj spustenie dotačného programu pre súkromné osoby,“ podotkol Tomčiak. Ako ďalej uviedol,
dá sa síce predpokladať, že po ukončení podporných programov
sa tempá prírastkov výrazne znížia, ale vytvoria sa predpoklady
na ďalšie inštalácie nedotovaných zariadení, pretože ľudia sa presvedčia o zmysluplnosti aktívneho využívania slnečnej energie.
Thermosolar v súčasnosti predáva na Slovensku iba malú časť
svojej produkcie, hlavná časť smeruje na európske trhy. Podstatnú
časť produkcie umiestňuje v Nemecku, ktoré je európskym lídrom
v počte namontovaných solárnych systémov. Veľmi silnú pozíciu
má aj na českom a maďarskom trhu a vo Veľkej Británii.
ČEZ Slovensko rastie
foto: ČEZ
Spoločnosť ČEZ Slovensko, s. r. o., dcérska spoločnosť energetického koncernu ČEZ, a.s., Praha získala od vlaňajšieho
vstupu na slovenský trh s plynom a elektrinou pre domácnosti už viac ako 85 000 zmlúv.
Približne 70 % klientov sa pritom rozhodlo odoberať obe komodity. Do konca roka plánuje mať ČEZ podpísaných 100 tisíc zmlúv.
„Zisk viac ako 85 000 zmlúv za vyše rok a pol pôsobenia je pekný
úspech a je to naplnenie našich očakávaní,“ uviedol generálny riaditeľ ČEZ Slovensko Igor Nagy.
ČEZ Slovensko, s. r. o., Bratislava vznikla v júni 2007. Predmetom jej činnosti je najmä dodávka elektriny a plynu. ČEZ
Slovensko eviduje základné
imanie v hodnote 331 940 eur.
Skupina ČEZ je energetický
koncern pôsobiaci vo vyše 10
krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Elektrinu, plyn
a teplo dodáva pre 9,3 milióna
zákazníkov. Skupina prevádzkuje diverzifikované portfólio
výrobných zdrojov - atómové,
uhoľné, vodné, veterné a slnečné elektrárne. Inštalovaný výkon skupiny ČEZ predstavuje
14 800 MW.
16
„Model odvetvovo-verejnej agentúry v súčasnosti ostáva ako primerane najaplikovanejší aj v SR. Z pohľadu záujmov štátu, obyvateľov, podnikateľov a spravodlivej hospodárskej súťaže je prínosom v tom, že nemá nároky na verejné finančné zdroje a v prípade
transformácie z čisto štátneho modelu naopak štátu uvoľní súčasnú umŕtvenú likviditu v ropných zásobách. Pretože agentúra ich
od štátu odkúpi, čo v prípade SR by predstavovalo približne 450
miliónov eur,“ konštatuje sa ďalej v návrhu rezortu hospodárstva.
Model agentúry je podľa MH SR dlhodobo samofinancovateľný,
je zároveň transparentný, nedeformuje trh, zachováva istotu pre
krajinu, zachováva štátu rozhodovacie a dozorovacie právomoci
i právo veta. Tento model dáva štátu prednosť aj pri využívaní kapacít ním vlastnených zásobníkov, je spravodlivý aj pre ropné spoločnosti.
Všetky spoločnosti, ktoré sú zákonom určené a ktoré uvoľňujú
ropné produkty do daňového voľného obehu, sú riadnymi členmi
agentúry s hlasovacím právami na valnom zhromaždení. Prostredníctvom riadiacich a dozorovacích orgánov sa zúčastňujú aj jej
praktickej ekonomicky najefektívnejšej prevádzky.
Táto forma núdzových rezerv okrem priamych finančných benefitov pre štát, v prípade štandardného vývoja na globálnych ropných trhoch, nevytvára oproti súčasnosti novú finančnú záťaž pre
domácnosti a podnikateľské subjekty.
Pre posúdenie príslušných legislatívnych aspektov transformácie
zo súčasného štátneho modelu na model „odvetvovo-verejnej“
agentúry, vrátane kompetencií v oblasti riešenia stavu ropnej núdze, bude zriadená pracovná komisia zložená zo zástupcov všetkých dotknutých organizácií, aby vypracovali návrh zákona o Národnej agentúre pre riadenie ropných núdzových zásob SR.
advertoriál
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
infoservis
„1+1+1 = 3+3“
Spojením energií možno ušetriť ešte viac
MAGNA E.A.
V
spoločnosti MAGNA E.A., ktorá sa
špecializuje na dodávku elektriny a plynu
na slovenskom trhu, je matematika
naozaj jednoduchá: 1 samospráva + 1 komodita
(elektrina) + 1 komodita (plyn) = 3 % zľava
z ceny komodity elektriny + 3 % zľava z ceny
komodity plynu. Táto ponuka platí len pre
samosprávy. Každému klientovi však spoločnosť
vždy vypracuje individuálnu cenovú ponuku.
V súčasnosti je cena plynu na rok 2012 od
MAGNA E.A. o 20- 21 % nižšia oproti cenníku
tradičného dodávateľa platného od 1. 12. 2011
(platí iba pre maloodber – ročná spotreba do
60 000 m3, produkty M1-M4).
Spoločnosť rodinného typu s individuálnym prístupom k zákazníkovi od roku 2007 dodáva elektrinu 1 % slovenského trhu (cca
8000 klientom). Cieľovou skupinou v oblasti dodávky pre samosprávu a podnikateľské subjekty sú menší a strední zákazníci, ktorým MAGNA E.A. ponúka nadštandardnú starostlivosť, bezplatné služby, dlhodobú a bezpečnú spoluprácu. Pri nákupe elektriny
je okrem spomínaného bonusu pri odbere oboch komodít jednoznačne výhodnejšie, ak „celá rodina“ nakupuje elektrinu spoločne. Cena elektriny je vždy nižšia, ak sa jej nakupuje väčší objem. Požiadať dodávateľa elektriny o cenovú ponuku súčasne pre
budovu mestského úradu, verejné osvetlenie, školu a zimný štadión je výhodné. Spoločná cena je vždy nižšia, a to bez ohľadu
na to, že ide o viaceré odberné miesta a viaceré samostatné zmluvy. Novou aktivitou spoločnosti je podnikanie v oblasti distribúcie,
keď na požiadanie odberateľa preberá MAGNA E.A. starostlivosť
o jeho miestnu distribučnú sieť.
PORTFÓLIO REFERENCIÍ A ÚSPOR
Elektrinu spoločnosť dodáva mnohým subjektom, napríklad: VÚC
Trnava, mestá Komárno, Malacky, Partizánske, verejné osvetlenie
Hlohovec, obce Vrádište, Dobrá Voda, Podkylava, Dolná Poruba,
Omšenie, Brezany, Plevník - Drienové, Stará Kremnička, Bidovce,
Kružlová, Beckov, Jaslovské Bohunice, Ľutov, Miezgovce, Sazdice, Telince, Rudník, Nána, Štefanová, Veľké Orvište, Kúty, Popudlinské Močidlany, Most pri Bratislave, Ludrová, Oslany, Bystričany,
Miloslavov a mnohé ďalšie. V oblasti dodávky plynu sú kľúčovými
zákazníkmi napríklad VÚC Trenčín, obec Lehnice, Ministerstvo zahraničných vecí SR či Základná škola Trenčianske Teplice.
Zákazníci, ktorí vymenili svojho pôvodného dodávateľa energií za
MAGNA E.A., ušetrili v priemere 10 – 15 % z celkového účtu za
elektrinu, (inými slovami 20 – 30 % z ceny komodity). Príkladom
takýchto úspor môže byť malá obec s približne 1000 obyvateľmi,
kde úspora predstavuje asi 2000 až 3000 eur.
Dobrým príkladom možnosti úspor môžu byť obce, ktoré majú verejné osvetlenie (VO) zaradené často do kategórie VO štandardný
produkt, preto platia za osvetlenie vysokú tarifu v čase od 17-tej do
20-tej hodiny. Až potom začína nízka tarifa, čo je, samozrejme, nevýhodné. MAGNA E.A. však ponúka na VO špeciálny produkt, pri
ktorom môže mesto ušetriť na verejnom osvetlení až 40 %.
INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO A CENTRÁ ENERGOZÓNA
Cena komodity však nie je v MAGNA E.A. jedinou položkou, na
ktorej sa dá ušetriť. Spoločnosť svojim odberateľom poskytuje
aj individuálne poradenstvo v oblasti optimalizácie distribučných
sadzieb (rezervovaná kapacita, veľkosť ističa...). Toto poradenstvo
je, samozrejme, bez poplatku. Je to služba, ktorú neponúka
zatiaľ žiadny iný dodávateľ. Tradiční dodávatelia tieto služby
štandardne neposkytujú. Noví dodávatelia poplatky distribučných
spoločností klientom iba prefakturovávajú bez zisku, preto nie je
problém pomôcť zákazníkovi radami, ako a kde by mohol ušetriť.
Aj preto MwAGNA E.A. urobila ďalší krok vpred oproti ostatným
dodávateľom a otvára sieť poradenských centier s názvom
Energozóna v obchodnom reťazci Tesco. Klienti sa môžu prísť
poradiť o čomkoľvek z oblasti energetiky, ale aj uzatvoriť zmluvu
na dodávku elektriny alebo plynu. Viac informácií možno získať na
www.energozona.sk.
Spoločnosť zamestnáva špecialistov, ktorí dokážu zákazníkom
pomôcť so všetkým, čo sa týka energií. Snaží sa zabezpečiť klientovi maximálne pohodlie a celú administratívu vyplývajúcu zo zmeny dodávateľa vybaví bezplatne za klienta. •
MAGNA E.A., s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
obchodná kancelária Piešťany:
Nitrianska 18 (budova Aupark, vstup z Teplickej ul.),
tel.: 033/772 07 31, 033/791 57 17
obchodná kancelária Bratislava:
Apollo Business Center II, Turčianska 2, blok F/2.NP,
tel.: 0908/ 281 068
nonstop hotline: 0948 330 530
e-mail: [email protected]
www.magnaea.sk
17
infoservis
predstavujeme
APUMS SR oslavuje 20 rokov
A
sociácia prednostov úradov miestnych
samospráv SR v tomto roku oslavuje
svoje 20. narodeniny. Čas jej vzniku
patrí do obdobia zrodu slovenskej samosprávy
foto: APUMSarchív
ako takej a – rovnako ako samospráva samotná
– i asociácia prešla viacerými vývojovými etapami. V súčasnosti je APUMS SR etablovanou
profesijnou organizáciou združujúcou najvyšších manažérov mestských a obecných úradov.
18
O spomienky na predchádzajúce roky a pripravované plány do budúcnosti sa s Komunálnou energetikov podelili prezident APÚMS
SR Peter Ágh a výkonný predseda APÚMS SR Miroslav Vereš.
APÚMS SR 20 ROKOV HISTÓRIE
„Výročia sú pre mňa časom osláv, uznania, ale hlavne je to čas zamyslenia sa nad tým, čo toto obdobie pre nás znamená. 5. augusta 2012 uplynulo presne 20 rokov od registrácie Asociácie prednostov úradov miestnych samospráv v Slovenskej republike. Je to
čas krátky? Je to čas dlhý? Na túto otázku nech si odpovie každý po svojom... Som úprimne rád, že ako prezident APÚMS SR
môžem byť osobne pri tejto oslave a zároveň hrdo povedať, že
naša asociácia sa vyvíja neustále k lepšiemu vďaka našim bývalým a súčasným členom.
infoservis
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
Asociácia vznikla v čase, keď
ešte málokto tušil, čo pojem
samospráva znamená. V čase,
keď sa samospráva Slovenska ešte len rodila. Boli to
prví priekopníci novej profesie
úradníka, manažéra, právnika
a psychológa v jednej osobe,
ktorí sa museli veľakrát pri svoIng. Peter Ágh
jej práci spoliehať iba na zdravý rozum, pretože neexistovali
skúsenosti z podobnej činnosti
v minulosti. Presne tak, ako tomu bolo v roku 1908 v malom mestečku menom Staunton v štáte Virginia, v USA, kde ako prvý prednosta – manažér mesta bol prijatý do práce Charles E. Ashburner,
aby viedol mestský úrad a práce v meste apoliticky, profesionálne. O 100 rokov neskôr máme možnosti úplne iné. Môžeme a aj sa
učíme od svojich kolegov či už doma alebo v zahraničí. Členovia
našej asociácie majú možnosti vymieňať si skúsenosti a poznatky
z praxe v rámci Slovenska na vzdelávacích tréningoch, seminároch alebo odborných konferenciách. Možnosti komunikácie so
zahraničnými kolegami sa ročne rozrastajú, od pravidelného výmenného programu s českými kolegami, návštevami maďarských
kolegov po aktívnu návštevu výročnej konferencie Medzinárodnej asociácie manažérov miest – ICMA. Týmito aktivitami sa naša
asociácia nielen združuje, ale hlavne vzdeláva našich členov, ale
aj nečlenov.
Za dvadsať rokov svojej existencie si APÚMS SR vybudovala prestíž nielen v očiach svojich členov, ale aj v radoch ostatných profesijných združení. Ako prvá iniciovala spoluprácu profesijných združení v oblasti samosprávy – Asociácie komunálnych ekonómov,
Združenia informatikov samospráv Slovenska a APÚMS SR, čoho
výsledkom je zmluva o spolupráci medzi týmito organizáciami, ku
ktorým sa onedlho pridá Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií. Je partnerom Únie miest Slovenska, Združenia miest
a obcí Slovenska a Združenia hlavných kontrolórov.
Do ďalších rokov asociácii a jej členom prajem veľa úspechov
a ešte viac správnych rozhodnutí.“
Ing. Peter Ágh, prezident APÚMS SR
SAMOSPRÁVA MÁ ĎALŠIU DVADSIATNIČKU
„Pravdupovediac, nepredpokladám, že tento článok teraz číta niekto vo veku 20 rokov. Všetci ostatní čitatelia si určite dobre pamätajú, čo dvadsiatka znamenala v ich osobnom živote. V živote
organizácie je to niečo podobné - Asociácia prednostov úradov
miestnej samosprávy v Slovenskej republike oslavuje tento rok
práve dvadsať rokov...
Osobne si užívam z dvadsaťročného pôsobenia asociácie presnú polovicu. Na prednostovskú stoličku MsÚ v Martine som si sadol pred desiatimi rokmi. Po komunálnych voľbách v roku 2002
neostal v asociácii kameň na kameni. Zmeny na pozíciách prednostov zaznamenali rekordnú hranicu. Primátori a starostovia sa
v tomto roku nesmierne činili a výsledkom ich snahy bolo, že z našej pôvodnej členskej základne zostala sotva tretina. Slovenské
porekadlo hovorí, že nešťastie nechodí po lesoch, ale po ľuďoch.
Zomrel nám vtedajší prezident Vladimír Kubica a z rady asociácie
ostali tuším len štyria členovia... Nevzdali sme sa – jedni prispeli skúsenosťou, my, služobne mladší, zas entuziazmom a 5. júla
2003 sme asociáciu predsa len oživili. Uskutočnil sa tzv. konsolidačný snem, na ktorom sa zišlo 49 prednostov a do čela asociácie bol zvolený Andrej Bubeník. Slovo obetovať sa pre dobrú vec
v tomto období znamenalo oveľa viac ako inokedy.
Toto štvorročné obdobie sa vyznačovalo snahou získať nových prednostov medzi členov
a predovšetkým hľadať a presadzovať spoločné záujmy. Práve v tomto období sa zrodila
a aj zrealizovala myšlienka vytvorenia strategických priorít
asociácie. Dodnes je prioritou
č. 1 zlepšenie pracovno-právIng. Miroslav Vereš
neho postavenia prednostu.
Je smutné, že najvyšší manažéri mestských a obecných úradov sú stále ľahostajní vo vnímaní
tých, ktorí by mali svojich chránencov chrániť. Ešte zarážajúcejšie je, ak primátor vymenuje do funkcie prednostu človeka, ktorému dôveruje, s ktorým chce spolupracovať na rozvoji mesta, a súčasne nič neurobí pre to, aby ho aj chránil. Leží to aj na pleciach
ZMOS-u, ktorý pre prednostov dosiaľ bohužiaľ neurobil vôbec nič.
S koncom spomínaného volebného obdobia, som ukončil aj svoje
pôsobenie na pozícii prednostu. Bolo to pre mňa asi jedno z najťažších, ale súčasne aj najzaujímavejších období v mojom živote.
Výsledky, ktoré mesto Martin v tom čase dosiahlo, sú toho jasným dôkazom, a tým ďalším fakt, že členovia asociácie ma hneď
na najbližšom sneme schválili za svojho výkonného predsedu. Po
prvýkrát vôbec vznikla kancelária APÚMS SR a od tej chvíle až
dodnes mám tú česť vytvárať, pripravovať a realizovať pre našich
členov všetko, čo im akýmkoľvek spôsobom môže pomôcť pri práci. Nasledovné štvorročné obdobie v rokoch 2007 až 2010 sa stal
prezidentom APÚMS SR Dušan Ilčík. Toto obdobie bolo charakteristické rozvíjaním nových užitočných aktivít. Medzi ne rozhodne
patrí zaktivizovanie medzinárodnej spolupráce, začlenenie sa do
UDITE a najmä naplnenie jednej zo strategických priorít – uskutočnil sa prvý dvojročný cyklus v rámci projektu manažérskeho
vzdelávania prednostov. Tento projekt si našiel svoje stále miesto
v pláne práce asociácie a je tomu tak aj v súčasnosti sa realizujúcom novom štvorročnom cykle. Prezidentskú taktovku následne
prevzal Peter Ágh a keďže on sám je skúsený dirigent a má zdatných a cieľavedomých členov vo svojom orchestri – tak to v asociácii dobre ladí. Samozrejme, že občas zaznie aj nejaký falošný
tón, ale na to je dobrá spätná väzba, aby sme mohli aj naďalej rásť,
rozvíjať sa a prinášať svojim členom bohato prestretý stôl. Nech
na ňom nechýba vzájomná pomoc, súdržnosť, ochota pomáhať si,
múdrosť, skúsenosť, skvelé nápady, nové výzvy, priateľstvo a tvorivá samosprávna spolupráca.
Na záver tejto úvahy by som rád úprimne poďakoval všetkým
funkcionárom a členom APÚMS SR, ktorí v nej pôsobili a ktorí významne pomohli malému batoliatku pri prvých krokoch, naučili ju
poznávať svet okolo, previedli ju pubertou a teraz s ňou slávia nádhernú dvadsiatku.“
Ing. Miroslav Vereš, výkonný predseda APÚMS SR
19
komunálna
energetika
fotovoltika
Net metering
prispeje k sebestačnosti
SAPI
P
ripravované zmeny zákonov, ktoré sa týkajú obnoviteľných zdrojov energie, by
mali obsahovať predovšetkým podporu
energetickej nezávislosti a sebestačnosti. Konkrétny nástroj takejto podpory predstavuje aj
net metering. Slovenská asociácia fotovoltického
priemyslu (SAPI) vyvíja úsilie, aby sa toto opatrenie vyskúšané v mnohých krajinách sveta, dostalo aj do našej legislatívy.
foto: Komunálna energetika
Princíp net meteringu je jednoduchý – ak občan svojím vlastným
fotovoltickým zariadením vyrobí viac elektriny, než sám spotrebuje, odovzdá prebytok do distribučnej siete bez nároku na výkupnú
cenu. Získava však možnosť bezplatne odobrať zo siete rovnaké
množstvo energie (za určité obdobie).
VÝROBCA A ZÁROVEŇ ZÁKAZNÍK
Súčasný vývoj (rastúca dostupnosť technológií a ich klesajúca
cena) čoraz intenzívnejšie podporuje možnosť, aby si občan vlastnými zariadeniami mohol sám vyrábať energiu pre čiastočné alebo úplné pokrytie svojich potrieb. Tento trend výrazne skracuje
zložitú cestu energie od výrobcu k užívateľovi. Ak je zákazník zároveň aj výrobcom energie, je sám k sebe korektný, etický, nepredkladá sám sebe nezrozumiteľné faktúry a účty, ani „akciové“ ponuky. Net metering je osvedčená metóda podpory obnoviteľných
zdrojov energie a úspešne funguje v Taliansku, Rakúsku, Belgicku, Dánsku, v Austrálii, či ďalších krajinách. V USA je net metering
implementovaný do energetického zákona od roku 2005.
Net metering odbúrava fakturáciu a zložitú administratívu aj problémy spojené s výkupnými cenami energií. Takáto forma podpory fotovoltických inštalácií sa nijako nepremieta do koncovej ceny
elektriny pre ostatných spotrebiteľov.
20
Pritom práve argument, že „solárna energia je drahá“ sa podpísal
pod viaceré kroky obmedzujúce jej rozvoj – vrátane rapídneho znižovania jej výkupných cien.
Model podpory vo forme net meteringu by bol alternatívou, pre
ktorú by sa mohol občan, resp. výrobca energie slobodne rozhodnúť.
Navyše net metering predstavuje významný krok pri budovaní tzv.
smart grids, čiže inteligentných sietí.
Pridaná hodnota net meteringu:
• motivuje občanov k efektívnemu hospodáreniu s energiami
a úsporám,
• približuje SR k záväzku získavať 14 percent energie z OZE do
roku 2020,
• podporuje energetickú bezpečnosť (najmä v časoch hospodárskej krízy),
• vytvára podmienky pre energetickú sebestačnosť krajiny
a jej občanov,
• väčší podiel energie vyrobenej v malých prevádzkach alebo
v domácnostiach vytvára menší priestor pre predražené manažmenty firiem so štátnou účasťou, pre nevýhodné zmluvy
a zlaté padáky, pre pochybné tendre a neprehľadné finančné toky.
Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu je presvedčená, že
podpora energetickej sebestačnosti občanov by mala byť predmetom ďalšej legislatívy prijímanej v oblasti energetiky – net metering predstavuje jednoduchý a účinný krok týmto smerom. •
rozvoj územia, advertoriál
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
komunálna
energetika
Termovízne snímkovanie
...je ponuka získavania informácií o povrchovej
teplote objektov a sledovanie prejavov tepelných
kontrastov pre mestá a obce, občanov a firmy...
da bezkontaktnej diagnostiky porúch, únikov, efektívne využitelná
v stavebníctve, priemysle, komunálnej sfére.
TERMOVÍZNA KAMERA GBTHERM TO SÚ:
•» termálne ortofotomapy,
•» spoľahlivá detekcia teplotných rozdielov,
•» vysoká presnosť,
•» vysoké rozlíšenie snímok,
TECHNICKÉ ÚDAJE SYSTÉMU GBTHERM:
•» spektrálny rozsah: 7,5 - 14 µm,
•» teplotný rozsah -40 až +1200 °C,
•» teplotná rozlišovacia schopnosť 0,08 K.
Snímkovanie zastavaného územia mesta termovíznou kamerou,
ukážka detekcie zlej izolácie potrubia a jej identifikácia nad šikmými
leteckými snímkami alebo ortofotomapou.
Významnú súčasť služieb spoločnosti GEODIS, najväčšej geoinformačnej spoločnosti v strednej Európe, tvorí v súčasnosti termovízia.
Termovízne snímkovanie je metóda bezkontaktného merania povrchovej teploty sledovaného objektu
a spadá do kategórie
snímkovania
pre účely diaľkového prieskumu
Zeme.
Princíp termovízie
možno využiť hlavne pre sledovanie
prejavov tepelných
kontrastov.
Výsledkom je teplotná mapa získaná
snímkovaním termovíznou kamerou
z lietadla, ktorá je
ovplyvnená vlastnosťami samotného sledovaného
objektu a vlastnosťami
prostredia,
v ktorom sa sledovaný objekt nachádza.
Termovízne snímkovanie je veľmi
Ukážka teplotnej mapy s teplotným etalónom.
progresívna metó-
Termovíziou je možné zisťovať a lokalizovať:
•» tepelné straty budov (zaznamenávanie únikov tepla zo striech
a stien budov, plošné snímkovanie mestských aglomerácií),
•» produktovody (rozvody vody, rozvody tepla, plynovody, ropovo-
•»
•»
•»
•»
•»
dy. Termovízia umožňuje vyhľadávanie produktovodov uložených pod aj nad povrchom a ich lokalizáciu. Slúži na analýzu
rozvodov, diagnostiku, detekciu porúch, predchádzanie haváriám, kontrolu kvality izolácie potrubí),
skládky odpadov, depónie, haldy, výsypky, kontaminácie,
ekologické záťaže,
geológiu (vyhľadávanie tektonických porúch, kontaminácie),
vodné diela, hrádze, znečistenie vodných plôch, zdroje znečisťovania vodných plôch, vyhľadávanie vodných tokov skrytých pod vegetáciou,
podzemné stavby (staré banské diela, archeológia),
klimatické analýzy (napríklad monitoring mestských aglomerácií v tropických dňoch). •
GEODIS SLOVAKIA
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
tel.:+421 254 653 334
Renáta Šrámková : +421 903 501 863
Vladimír Grác: +421 911 555 289
www.geodis.sk
21
komunálna
energetika
bioplyn, biometán
Bioplyn a biometán
preberajú štafetu
Vlasta Rafajová
O
tesnejšom prepojení poľnohospodárstva a energetiky sa hovorí už dlhší čas. Vo verejnosti nie je vždy vní-
foto: Komunálna energetika, Infinity Biopower
mané priaznivo, pretože sa zvyčajne chápe len
ako náhrada za prirodzene prioritné poslanie
poľnohospodárstva, ktorým je zabezpečovanie
obživy obyvateľstva. Ak však prepojenie poľno-
hospodárstva s energetikou znamená vytvorenie
obojstranných výhod pre oba segmenty bez potláčania primárnej funkcie agrosektora, získaná synergia je veľmi účinným lokálnym nástrojom trvalo udržateľného rozvoja územia.
22
Jedným z progresívnych spôsobov takejto symbiózy sú bioplynové stanice (BPS) a biometánové stanice (BMS). Práve rozvoj bioplynu a biometánu je podľa odborníkov považovaný za nastupujúci trend vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie, a to nielen
u nás. Výstavba bioplynových a príprava biometánových staníc
strieda na Slovensku nedávny prudký rozvoj fotovoltických zdrojov, pričom práve v porovnaní s nepredikovateľnými obnoviteľnými
zdrojmi (fotovoltikou a veternými elektrárňami) je ich hlavnou prednosťou garantovaná dodávka elektrickej energie bez okamžitých
priamych vplyvov počasia. Naštartovanie procesu produkcie bioplynu síce trvá niekoľko týždňov, ďalšia výroba bioplynu je však už
mimoriadne stabilná, umožňuje plynulú prevádzku bez skokových
výkyvov, čo je dôležité pre stabilitu distribučných sústav - elektrárenskej aj plynárenskej.
Navyše z ekologického hľadiska sú bioplynové stanice považované za CO2 neutrálne a prispievajúce k zníženiu emisií skleníkových plynov.
ZATIAĽ NEVYUŽITÝ POTENCIÁL
Na Slovensku v súčasnosti existuje množstvo subjektov, ktoré disponujú odpadom – surovinou vhodnou na výrobu bioplynu. Nejde
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
bioplyn, biometán
komunálna
energetika
avizovala spoločnosť Elleven. Podľa zámeru, ktorý predložila na
posúdenie vplyvu investície na životné prostredie (EIA), bude biometánová stanica spracovávať ročne 39 000 ton biomasy (kukuričná siláž, hnoj, cirok, kurací trus a trávna senáž). Ročná produkcia biometánu by mala dosiahnuť približne 35 000 MWh a celkové
investičné náklady na jej vybudovanie 7,5 milióna eur.
ČO MAJÚ SPOLOČNÉ, ČÍM SA LÍŠIA?
Oba druhy staníc – bioplynové aj biometánové získavajú bioplyn
z rôznych druhov odpadov (hnojovica, siláž, kaly, kuchynský odpad...) rovnakým spôsobom - anaeróbnou fermentáciou.
Základným princípom výroby bioplynu je mikrobiologický rozklad
organickej hmoty (rastlinnej alebo živočíšnej) bez prítomnosti kyslíka. Materiál určený na výrobu bioplynu sa umiestni do nepriedušne uzavretého fermentora na stanovený čas. V dôsledku biologickej činnosti dochádza vo fermentore k výrobe bioplynu (prevažuje
v ňom metán a oxid uhličitý) a vyfermentovaného zvyšku - digestátu, ktorý sa môže opäť vrátiť do poľnohospodárskej pôdy priamo
(ako hnojivo) alebo sprostredkovane (ako surovina na výrobu kompostu). Najvýraznejším rozdielom medzi BPS a BMS je koncové
zariadenie na spracovanie a úpravu bioplynu.
V prípade BPS sa vyprodukovaný bioplyn z fermentora odvádza
do zásobníkov a následne sa v mieste svojej produkcie spaľuje
v kogeneračných jednotkách vyrábajúcich súčasne elektrickú
energiu a teplo (bioplynové stanice). Vyrobená elektrická energia sa zvyčajne odpredáva do siete distribučnej energetickej spoločnosti (s výnimkou časti potrebnej na vlastnú prevádzku). Teplo môže vlastník bioplynovej stanice spotrebovať sám vo svojich
prevádzkach (časť sa využíva ako technologické teplo na ohrev
fermentora), prípadne na vykurovanie budov, skleníkov, sušenie
dreva, poľnohospodárskych plodín) alebo ho možno odpredávať
iným odberateľom v lokalite. Pokiaľ nie je pre vyrobené teplo zabezpečený odber, teplo sa pomocou ventilátorov „utráca“. Keďže
práve možnosť využiť vyrobené teplo je často nesplniteľnou podmienkou ekonomickej prevádzky bioplynovej stanice, alternatívou
je úprava bioplynu na biometán.
pritom len o poľnohospodárske firmy (odpad z rastlinnej a živočíšnej výroby), ale aj o lesné podniky (zelená hmota z prerezávok
a údržby), subjekty z komunálneho sektora (kuchynský a biologicky rozložiteľný komunálny odpad, čistiarne odpadových vôd)
či niektoré priemyselné odvetvia (potravinárstvo, cukrovarníctvo).
Nevyužívaním týchto surovín na fermentáciu a výrobu bioplynu sa
tieto subjekty pripravujú nielen o primárne príjmy vyplývajúce z výroby energie, ale nezriedka im vznikajú dodatočné náklady na bezpečnú likvidáciu odpadu.
Hoci najväčším potenciálom na výrobu bioplynu disponuje práve
poľnohospodárstvo, z hľadiska efektívneho miešania vstupných
surovín na výrobu bioplynu je nezanedbateľná aj úloha ostatných
spomínaných segmentov. Moderné bioplynové stanice totiž zvyčajne využívajú princíp kofermentácie (miešania rastlinných a živočíšnych zložiek v pomere dva ku jednej).
Podľa pôvodu prevládajúcej suroviny na výrobu bioplynu sa BPS
delia na poľnohospodárske, komunálne a priemyslové. U nás sú
zatiaľ v prevádzke – až na niekoľko priemyslových BPS - výlučne
poľnohospodárske bioplynové stanice.
Na Slovensku doposiaľ nie je vybudovaná ani žiadna biometánová stanica. Výstavbu prvej, neďaleko Krupiny, prednedávnom
23
komunálna
energetika
bioplyn, biometán
V prípade BMS sa získaný bioplyn nepoužíva v mieste vzniku na
výrobu elektrickej energie a tepla, ale sa ďalej upravuje a čistí, aby
sa svojimi vlastnosťami čo najviac priblížil charakteristikám zemného plynu. Potom ho možno vtláčať do distribučnej siete zemného plynu, prostredníctvom ktorej sa prepraví na miesto, kde sa dá
efektívne využiť. Biometán takto umožňuje priviesť energiu aj do
vzdialeného zariadenia na výrobu elektriny a tepla priemyselným
spôsobom (paroplynové elektrárne, paroplynové cykly).
Z bioplynu sa biometán získava v koncovom zariadení biometánovej stanice zušľachťovaním tak, aby obsah CH4 v upravenom plyne
dosahoval okolo 95 percent. V rámci čistenia sa bioplyn tiež zbavuje amoniaku a silne korozívnych prvkov. Aby sa dal vyrobený
biometán natláčať do distribučnej siete zemného plynu musí mať
aj rovnakú výhrevnosť ako zemný plyn.
ŠTÁTNA PODPORA PRE BIOMETÁN
Podpora rozvoja bioplynových staníc je v našej legislatíve zabezpečená prostredníctvom garantovaných výkupných cien elektrickej energie vyrábanej z bioplynu v kogeneračných jednotkách.
Výrobca elektrickej energie z bioplynu má garantované výkupné
ceny na 15 rokov. Štátnu podporu pre rozvoj biometánových staníc určuje novela Zákon č. 309/2009 z apríla 2011. Na rozdiel od
elektrickej energie vyrábanej z bioplynu v kogeneračných jednotkách bioplynových staníc, štát neurčuje prostredníctvom Úradu
na reguláciu sieťových odvetví výkupnú cenu biometánu vtláčaného do distribučnej sústavy SPP. Podpora je stanovená cez doplatok k výkupnej cene elektriny vyrobenej z biometánu. V praxi by to
malo fungovať tak, že výrobca – BMS síce bude vtláčať biometán
do distribučnej sústavy, ale nezíska priamu platbu od plynárov,
len potvrdenie o vyrobenom a odobratom množstve. Niekde v distribučnej plynárenskej sústave si teda zazmluvní odberateľa, ktorý
z plynu vyrába elektrinu a teplo. Ak takýto odberateľ použije biometán na výrobu elektriny a tepla v kombinovanom vysoko účin24
nom zdroji (KVET), získa o 15 percent vyššiu výkupnú cenu elektriny, ako prevádzkovateľ tradičnej bioplynovej stanice.
V novelizovanom zákone je tiež upravené aj vyvedenie biometánu
do distribučnej siete plynárov. Ak je dĺžka prípojky od BMS po distribučnú sústavu menej ako 4 kilometre, 75 percent skutočných
nákladov na jej vybudovanie znáša prevádzkovateľ distribučnej
sústavy a 25 percent výrobca biometánu (najviac však 250 000
eur). Ak je prípojka dlhšia ako 4 kilometre, všetky náklady na prípojku dlhšiu ako 4 km znáša výrobca biometánu.
EFEKTÍVNY DOMÁCI OBNOVITEĽNÝ ZDROJ
Biometán je považovaný za plnohodnotnú domácu a obnoviteľnú
náhradu dovážaného zemného plynu. Jeho možnosti využitia na
výrobu tepla a elektriny sú prakticky totožné so zemným plynom.
Výroba biometánu je tiež jednou z najefektívnejších ciest, ako získať – vyrobiť kvalitnú pohonnú látku dopravných prostriedkov s využitím lokálnych zdrojov.
Už dnes je na Slovensku viacero spoločností (mestských
a regionálnych dopravných podnikov), ktoré prevádzkujú
autobusy na stlačený zemný plyn – CNG, pričom ich počet
rastie. S rozvíjajúcou sa sieťou čerpacích staníc na CNG a vďaka
podpore dominantného dodávateľa plynu pri nákupe automobilov
na CNG, rastie v posledných rokoch aj počet automobilov bežných
používateľov s týmto pohonom.
Slovensko má podľa odborníkov výborné podmienky na produkciu biometánu, vďaka dvom hlavným prednostiam. Plynárenská
infraštruktúra na Slovensku je mimoriadne dobre rozvinutá (SR je
druhou najplynofikovanejšou krajinou Európy) a poľnohospodárske subjekty disponujú dostatočne veľkou výmerou pôdy (priemerná veľkosť slovenskej farmy je 550 hektárov). Oproti iným
krajinám s rádovo menšími farmami to predstavuje výhodu v jednoduchšom zabezpečovaní suroviny pre biometánové stanice. •
Výstavba bioplynových stanic
Plánovanie
Výstavba
Uvedenie do prevádzky
Prevádzka
Servis
EnviTec Biogas SK s.r.o.
Sídlo: Ludanská cesta 7, 934 01, Levice
Prevádzka: Staničná 7, 949 01 Nitra
T +421 376 422 173
M +421 917 298 644
E [email protected]
www.envitec-biogas.com
Plánovanie
Výstavba
Uvedenie do prevádzky
Prevádzka
Servis
EnviTec Biogas SK s.r.o.
Sídlo: Ludanská cesta 7, 934 01, Levice
Prevádzka: Staničná 7, 949 01 Nitra
T +421 376 422 173
M +421 917 298 644
E [email protected]
www.envitec-biogas.com
komunálna
energetika
bioplyn, biometán
Ekonomické hodnotenie
Vladimír Vacho, Ľuboslav Kosír, Ekofin Bratislava
A
projektu bioplynovej stanice
plikácia zákona č. 309/2009 Z.z. objektívne prispela k akcelerácii investícií
najmä zo strany súkromného kapitálu
do využitia obnoviteľných zdrojov energie na
výrobu elektriny. V súčasnosti, po investičnom
boome do fotovoltických inštalácií, ktorý bol
početnými zmenami v systéme podpory prakticky utlmený, sa investori orientujú na projekty
výroby elektriny z bioplynu.
Po viacerých legislatívnych zmenách v systéme podpory, s cieľom
zamedziť nekontrolovateľnému rozvoju týchto projektov, je kľúčovou otázkou pre ekonomiku projektu rozumné využitie tepla z kogeneračnej jednotky. Väčšina hodnotených lokalít takého využitie
neumožňuje, a preto investori v snahe získať maximálnu výkupnú
cenu elektriny pre projekt siahajú k doslova bizarným technickým
a ekonomickým riešeniam (o nich nabudúce). Len málo z nich sa
zatiaľ zaoberalo myšlienkou úpravy bioplynu a priamej dodávky
biometánu do distribučnej plynárenskej siete, ktorá by umožnila jeho spaľovanie v kogenarčných zariadeniach inštalovaných
v miestach s prirodzenou potrebou tepla a elektriny.
Keďže ide o prevádzkovo a časovo náročnejší druh projektov,
v nasledujúcom článku rozoberieme finančné aspekty tohto typu
projektov a najmä možné dopady externých a interných faktorov
na celkovú ekonomiku projektu.
ELEKTRINA A TEPLO ALEBO BIOMETÁN?
Z hľadiska finančnej podpory investor stojí na začiatku pred rozhodnutím, či z bioplynu bude vyrábať elektrinu a prípadne teplo
alebo po čistiacom procese z neho vyrobí biometán, ktorý dodá
do plynárenskej distribučnej siete. Podľa regulačných pravidiel určených zákonom č. 309/2009 Z. z. a vyhláškami ministerstva č.
372/2011 Z. z. a ÚRSO 437/2011 Z. z. treba na získanie vyššej výkupnej ceny splniť tieto podmienky:
inštalovaný elektrický výkon bioplynovej stanice (BPS) do
1 MWe,
investor musí zabezpečiť efektívny odber tepla (spresnený vyššie spomenutými vyhláškami), inak sa mu platná výkupná cena
znižuje o 30 percent,
v prípade spotreby biometánu je potrebné, aby jeho spotrebiteľ vyrábal elektrinu v režime kombinovanej výroby elektriny
a tepla.
Pre využitie biometánu možno aplikovať nasledovnú schému
vzťahov a obmedzení na strane výrobcu a spotrebiteľa:
Výrobca biometánu
Spotrebiteľ biometánu
Podpora
a) Prednostná distribúcia (stále)
b) Potvrdenie o množstve biometánu (15 rokov), aj pôvode – vydáva SPP distribúcia
Právo na doplatok, vypočíta sa ako 15% ceny elektriny pre výpočet doplatku
(len bioplyn do 1 MW, nezávisí od technológie)
Po 15 rokoch naďalej cena
elektriny na straty (ak do
1 MW)
Inštalovaný
výkon
Do 1 MW
Na type podľa zákona
nezáleží
Do 125 MW (nárok na doplatok)
Výroba z biometánu, kombinovanou výrobou, zariadenie nesmie byť staršie
ako 15 rokov
§4 ods. 8
Zvyšná elektrina musí byť
tiež v režime kombinovanej
výroby a zariadenie výrobcu nesmie mať viac ako 15
rokov
Spustenie do
prevádzky
Neskoršie z:
a) povolené užívanie zariadenia výrobcu elektriny
alebo
b) úspešne vykonaná funkčná skúška pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do sústavy
Náklady na
pripojenie /
Odber
Do 4 km: 25% IN,
250 tis. EUR max., nad
4 km: 100% IN nad
4 km
Ditribučná spoločnosť
musí pripojiť po splnení technických podmienok
a) Zmluva o dodávke plynu
b) Distribučná spoločnosť
vydá potvrdenie o množstve BM (eviduje sa v elektronickej databáze) – prevedie sa na odberateľa
c) ÚRSO dáva potom výrobcovi potvrdenie o pôvode EE z OZE
d) Výrobca si na základe
toho uplatńuje doplatok
u prevádzkovateľa RDS
Množstvo
elektriny vyrobenej z biometánu
QBM – množstvo biometánu
VBM – výhrevnosť biometánu
UZVEe – elektrická účinnosť zariadenia výrobcu,
harmonizovaná referenčná
hodnota účinnosti pre ZP
je 0,525
QEVBM = QBM*VBM*0,525 / 1000
Oddelenie zariadení
§11 ods. 4 vyhlášky 225/2011
Výkupná cena sa uplatní len pre jedného výrobcu
elektriny (platí pre biomasu a bioplyn) a pre jedno
zariadenie výrobcu elektriny, ktoré obsahuje všetky technologické časti zariadenia výrobcu elektriny,
ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie
obsiahnutej v biomase na elektrinu.
»»
foto: archív
»»
»»
26
bioplyn, biometán
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
V aktuálnom období je zo strany odbornej verejnosti, ako aj štátnej
správy výrazne propagovaný koncept využitia biometánu. V tomto prípade netreba riešiť otázku dodávky tepla, naopak vytvára sa
investične zaujímavá možnosť pre investorov s prevádzkami, ktoré
dokážu biometán spotrebovať na výrobu elektrickej energie. Na
druhej strane bude zaujímavé sledovať kvalitatívny dopad na vlastnosti zemného plynu (kolísanie výhrevnosti a pod.).
Najčastejšie používané technológie na úpravu a čistenie bioplynu
sú na princípe vodného tlakového vypierania (PWA) alebo adsorpcie zmenou tlaku (PSA), ktoré sú investičnejšie náročnejšie s lepšou trvácnosťou zariadenia (eliminácia sulfánu) a nižším nárokom
na prevádzku. V rámci Slovenska je niekoľko projektov v štádiu prípravy, preto pre účely ekonomického hodnotenia treba vychádzať
z referenčných hodnôt zo zahraničia.
DÔLEŽITÉ ASPEKTY INVESTIČNÉHO ZÁMERU
Popri klasických otázkach pri hodnotení investičného zámeru treba poukázať na nasledujúce aspekty:
»»Nakoľko všetky hodnotené projekty predpokladali výrazný po-
diel cudzích zdrojov na financovaní investície (80 - 70 %), je potrebné zabezpečiť dostatočnú tvorbu cash flow, ktorý musí pokryť nielen úhrady prevádzkových nákladov stanice, ale aj splátky
úrokov (aj počas výstavby). Vzhľadom k výške investičných nákladov ide o nemalé prostriedky. Preto sa popri výhľadovom hodnotení projektu počas prevádzky (na ročnej báze) treba zamerať
a nepodceniť konštrukčnú a nábehovú fázu.
Napriek náporu na vlastné zdroje nešetriť na rezervách! Na úroky počas výstavby, na prekročenie rozpočtových nákladov, na
nábehovú surovinu... O to jednoduchšie nabehne projekt do prevádzky.
Okrem zabezpečenia servisu kogeneračnej jednotky doplatiť tzv. „bioservis“ – konzultácie ohľadom optimálneho zloženia
substrátu. Ide o nie významnú nákladovú položku, ktorá má však
z prevádzkového hľadiska kľúčový význam a vplyv na kontinuálnu
prevádzku BPS.
Nebrať modelové parametre surovín ako benchmark, alebo naviazať kvalitatívne parametre do kontraktov. Existujú štúdie, ktoré
potvrdzujú variabilitu obsahu sušiny pri realizovaných projektoch
od 5 – 10 % s dopadom na ekonomiku projektu.
Zabezpečiť si na zmluvnej báze dostatočné množstvo suroviny rešpektujúce poľnohospodárske hľadisko, miestne podmienky
a požiadavku na regeneráciu pôdy.
Počítať s regulačnými rizikami: zníženie počiatočnej výkupnej
ceny, sprísnenie podmienok podpory elektrickej energie doplatkom (najmä režim dodávok tepla).
Externé financovanie vybavovať v čase reálneho časového harmonogramu dokončenia projektu, pričom celá prípravná fáza
(projektová aj investičná) musí byť financovaná vlastnými zdrojmi
investora.
»»
»»
»»
»»
»»
»»
komunálna
energetika
Ekonomiku projektu môžeme demonštrovať na základe nasledujúceho modelového príkladu:
Hodnotenie projektu
Obdobie výstavby + 15 rokov prevádzky
Rozpočet projektu
3,98 mil. eur vrátane projektovej dokumentácie
a rezervných účtov (na nábeh a na splácanie
dlhovej služby)
Kapitálová štruktúra
30% vlastné zdroje, 70% cudzie zdroje (úver)
Kompozícia substrátu a jeho cena
Kukuričná senáž 14 500 ton (28 eur/t), Triticale
GPS 4 500 ton, zvyšované o 3% ročne
Výkon BPS
0,999 MWe, 1,1 MWt (0,77 kW určený na vlastnú spotrebu)
Prevádzkové hodiny
8,240 hodín ročne, v rokoch generálnej opravy
480 hodín vyčleneých na odstávku
Dodávka elektriny
7,560 MWh ročne
Výkupná cena elektriny
134,08 eur/MWh (vyhláška 184/2012), zvyšovaná v prípade, že kumulatívny nárast cien surovín presiahne 8% (rešpektuje sa aj podiel na
celkových nákladoch BPS), za hodnotené obdobie sa upraví 3-krát
Dodávka tepla
cca 11,500 GJ po odčítaní vlastnej spotreby na
základe vyhlášky MH SR 372/2011, cena tepla
15 eur/GJ upravovaná o rast nákladov
Ostatné prevádzkové náklady
50 tis. eur ročne, eskalovaných o infláciu
Splatnosť úveru
10 rokov, 6-mesiacov odklad splátok po spustení do prevádzky
Úroková sadzba
6,30% p.a.
Hodnotenie technického variantu výroby biometánu:
Rozpočet projektu
4,90 mil. eur – zvýšenie o technológiu PSA
(striedavá adsorpcia zmenou tlaku) a spoluúčasť na plynovej prípojke do distribučnej
siete
Výkon BPS
432 m3/h
Dodávka biometánu
3,56 mil. m3 ročne
Cena
Odvodená od konečnej výkupnej ceny elektriny platnej pre spotrebiteľa biometánu (3%
príplatku k výkupnej cene si ponecháva výrobca BM), cena BM začína tak na 475 eur/
tis. m3 BM
Dodatočné prevádzkové náklady
303 tis. eur ročne, eskalovaných o infláciu,
určené s prevádzkou a údržbou čistiacej stanice
PROJEKCIA CASH FLOW V 15-ROČNOM HORIZONTE
Na základe dlhodobej finančnej projekcie (projektu BPS s dodávkou tepla a elektrickej energie) postavenej na formulovaných predpokladoch dospejeme k projekcii cash flow v 15-ročnom horizonte:
Z grafu vyplýva, že projekt popri splatení dlhovej služby banke vytvára kapacitu na výplatu dividend v rozsahu 100 – 200 tis. eur
27
komunálna
energetika
bioplyn, biometán
ročne. V poslednom roku životnosti úveru sa uvoľnia rezervné účty
a celý cash flow je k dispozícii na vyplatenie investorom. V tomto období však treba zvážiť rozsiahlu modernizáciu celej stanice,
a teda aj ďalšie pokračovanie prevádzky po hodnotenom období.
Treba zdôrazniť, že projekt vychádza z predpokladu zabezpečenia
Pri simulácii jednotlivých negatívnych vplyvov si možno všimnúť,
že:
pokiaľ by regulačný úrad upravoval výkupnú cenu po prekročení 12 % kumulatívneho rastu suroviny, priemerný výnos investora by sa síce znížil o 1,4 % ročne, ale schopnosť splácať úver pri
akceptovateľných parametroch by to významne neovplyvnilo;
skrátenie splatnosti o 1 rok znižuje minimálne DSCR na 1,12 x,
čo je pod akceptovateľnou úrovňou, ako štandardne banky požadujú. Závisí od finančnej inštitúcie, aký cash flow profil je pre ňu
akceptovateľný. Tento druh projektu si však dlhodobé financovanie nepochybne vyžaduje;
zhoršenie parametrov sušiny a následného nárastu potrebnej
suroviny o 5 % takisto nezabezpečuje dostatočné DSCR a znižuje
aj priemerný výnos akcionára o 2,3 % ročne;
prekročenie rozpočtových nákladov projektu o 5 % znižuje
DSCR na minimálne akceptovateľné úrovne. Tento vplyv dokumentuje opodstatnenosť požiadavky bánk na precíznu prípravu
projektovej dokumentácie, rozpočtu a minimálnej možnosti dodávateľa zvyšovať cenu diela;
hodnotený projekt nie je významne citlivý na prevádzkové náklady kogeneračnej jednotky, ale 1 % zvýšenie úrokovej sadzby
zhoršuje minimálne DSCR o 5/100.
»»
»»
»»
»»
efektívnej dodávky tepla za cenu 15 eur/GJ. Zachová sa výkupná
cena elektrickej energie a vzniknú dodatočné tržby za minimálny odber tepla. V praxi splnenie tejto podmienky naráža na bariéry umiestnenia BPS ďaleko od obytných zón, a tým vyvolaných
nákladov na tepelné potrubie. Nami kvantifikovaný odber tepla je
však pomerne vysoký pre priemyselné prevádzky. V prípade nesplnenia tejto podmienky projekt nie je schopný generovať cash
flow na splatenie bankového úveru, a preto nie je v tomto článku
ani prezentovaný. Analýza citlivosti poskytuje investorovi prehľad,
ktorým faktorom je pri príprave, výstavbe a prevádzke projektu treba venovať vyššiu pozornosť. Je nevyhnutné preniesť časť rizík na
generálneho dodávateľa technológie, dodávateľa suroviny či ostatných dodávateľov zakomponovaním požiadaviek do jednotlivých zmluvných vzťahov.
Nasledujúca tabuľka ponúka prehľad vplyvu vybraných nepriaznivých faktorov na ekonomiku projektu BPS, ako aj porovnanie východiskového variantu projektu s biometánom:
Základný scenár prináša čistú súčasnú hodnotu projektu (NPV)
Porovnanie
Základný scenár (BPS)
Kumulatívny
rast výkupnej
ceny po 12%
hranici
Skrátenie
splatnosti úveru o 1 rok
»»
UKÁŽU AŽ PRVÉ REALIZÁCIE
Poslednou časťou je hodnotenie scenára s výrobou biometánu.
Treba zdôrazniť, že mnohé investičné a prevádzkové parametre
boli odvodené od realizovaných aplikácií v zahraničí a môžu sa
v podmienkach Slovenska meniť. Pri výpočtoch boli dosiahnuté
lepšie výsledky ako pri realizácii bioplynovej stanice s predajom
elektriny a tepla (NPV o 45 %, IRR projektu o 0,8 %, investora
o 3,0 %, minimálne DSCR o 5/100...). Prvé aplikácie na Slovensku
ukážu, či prezentovaná ekonomická výhodnosť je naozaj opodstatnená. Investori však nebudú musieť riešiť otázku reálneho odbytu tepla. Úspech každého projektu závisí od zvládnutia organizačnej, technickej, finančnej a právnej prípravy projektu. Všetky
Nárast objemu suroviny
5%)
Prekročenie
rozpočtových
nákladov o 5%
Zvýšenie
nákladov
na opravy
a údržbu o 5%
Nárast úrokovej sadzby
o 1%
Scenár s biometánom
NPV (EUR)
929 089
766 735
913 208
694 569
901 709
908 316
741 569
1 348 576
PBP (roky)
10,9
12,5
11,0
12,2
10,8
10,9
10,5
9,7
IRR projektu
10,0%
9,4%
9,9%
9,1%
9,9%
9,9%
9,8%
10,8%
IRR investora
16,3%
14,9%
15,4%
14,0%
15,5%
16,1%
14,2%
19,3%
Priemerné DSCR
1,50
1,44
1,40
1,42
1,42
1,49
1,43
1,56
Min DSCR
1,20
1,20
1,12
1,14
1,15
1,19
1,15
1,25
Miera VI
22,5%
22,5%
23,3%
22,3%
19,2%
22,5%
22,7%
24,6%
viac ako 900 tis. eur. Vnútorné výnosové percento projektu dosahuje 10 %, čo predstavuje skôr dolnú hranicu IRR projektov
v energetike, v iných odvetviach len ťažko akceptovateľnú. Pri
zachovaní všetkých predpokladov projektu a priebežnom vyplácaní dividend, priemerná návratnosť vložených zdrojov investora
po skončení regulačného obdobia dosiahne 16,3 %. Minimálne
a priemerné DSCR (ukazovateľ krytia dlhovej služby) dosahuje
minimálne požadované hodnoty bankami. Okrem toho projektová spoločnosť má vytvorené rezervné účty na preklenutie 6-mesiacov.
28
činnosti si vyžadujú precíznu analýzu a angažovanie viac subjektov do prípravy investičného zámeru. Akékoľvek zlyhanie môže
priniesť úplne opačný efekt, ako bol prezentovaný v analyzovaných výsledkoch. •
Energy
Financing
Audit & Tax
Due Diligence
Project Finance
Advisory Services
Ekofin Bratislava s.r.o.
Galvaniho 25/D
821 04 Bratislava
Tel.: +421 (0) 903 565 126
www.ekofinba.sk
bioplyn, advertoriál
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
odpadová
voda
komunálna
energetika
kal
bioplyn
z ČOV predstavujú potenciál, ktorý nie je naplno využitý, Ich využitie by pritom prispelo nielen k zachovaniu životného prostredia,
ale aj k zníženiu produkcie odpadu.
ÚPRAVA SUROVÉHO PLYNU
Problémom pri využívaní plynu z ČOV je jeho kvalita, keďže chemické zloženie a množstvo kalov počas roka výrazne kolíšu. Vážnym problémom je množstvo síry a sírnych zlúčenín v surovom
plyne. Síra má negatívny vplyv na funkčnosť a životnosť kogeneračných jednotiek, preto je nevyhnutné surový plyn síry a jej zlúčenín zbavovať. Jedným z riešení je vháňanie vzduchu v procese
čistenia odpadových vôd, iba tento krok však nemusí postačovať.
RUDOS Ružomberok ponúka riešenie na zabezpečenie požadovanej kvality plynu do kogeneračných jednotiek v súlade s norma-
Ing. Peter Pajerchin
ČOV na výrobu bioplynu
Čistiarne odpadových vôd (ČOV) pracujú na
mechanicko-biologickom
princípe
a slúžia
na čistenie splaškových odpadových vôd od
obyvateľstva alebo odpadových vôd z priemyslu.
Ak sa k ČOV nainštaluje kogeneračná jednotka,
možno vzniknutý bioplyn využiť na výrobu
elektrickej energie, ako aj tepla. Prinesie to
zároveň zníženie prevádzkových nákladov ČOV.
Kalový plyn ako obnoviteľný zdroj energie môže predstavovať významné environmentálne pozitívum aj prispieť k pokrytiu energetických a tepelných nárokov regiónu. Možno povedať, že kaly
mi výrobcov. Prvým stupňom technológie je odvodnenie bioplynu na základe zníženia jeho teploty, nasleduje vodné pranie, pri
ktorom sa na základe fyzikálnych zákonitostí odstraňujú zvyšky
síry a jej zlúčenín. Spoločnosť RUDOS ponúka modul kompletnej
úpravy plynu na skúšobnú prevádzku a testovanie. Následná analýza dosiahnutej kvality bioplynu je smerodajná pri optimalizácii
a návrhu finálneho riešenia na mieru pre každú čistiareň odpadových vôd.
RUDOS Ružomberok vyrába a dodáva zariadenia plynového
hospodárstva, plynové hospodárstva na kľúč ako súčasť riešenia technológie ČOV, vrátane servisu, poradenstva, štúdie vykonateľnosti, celkovej realizácie a uvedenia do prevádzky. Pochopiteľne, vrátane revízií a úradných skúšok. Dokážeme zabezpečiť
komplexné riešenie plynového hospodárstva pre ČOV na mieru,
kombináciu jednotlivých zariadení a ich komponentov (potrubné
rozvody, horák zvyškového plynu, plynové membrány, plynojemy,
bioplynové kompresory...). •
RIEŠENIA NA MIERU
RUDOS Ružomberok, s.r.o.
Štiavnička 190, P.O.BOX 112
034 50 Ružomberok
www.rudos.sk
ALTERNATÍVNE ZDROJE | HYDRO-EKO SYSTÉMY | KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ | STLAČENÝ VZDUCH
29
foto: Rudos
tel.: +421/44/432 22 76
mobil: 0908 947 148
komunálna
energetika
prepojenie agrosektora a energetiky
Cielené pestovanie
biomasy pre využitie
v energetike
Porast 3,5 ročných topoľov je už vhodný na zber.
Ing. Róbert Knoško, Ing. Martina Trenčanová
V
foto: Dalkia
súčasnej dobe, keď si EÚ stanovila výrazné zvýšenie podielu obnoviteľných
zdrojov na celkovej spotrebe, má cielené
pestovanie biomasy čoraz pevnejšie miesto v plánoch energetických spoločností. Cielené pestovanie biomasy má za úlohu predovšetkým doplniť
zdroje biomasy, ktoré môžeme považovať za klasické – lesná drevná štiepka, odpady z drevárskej
výroby, repková a obilná slama...
Pod cieleným pestovaním biomasy rozumieme zakladanie porastov energetických rastlín, ktoré sú primárne určené na energetické využitie. Z tohto hľadiska napríklad aj pestovanie repky
na metylester alebo pestovanie kukurice za účelom využitia v bioplynových staniciach považujeme tak isto za cielené pestovanie
biomasy na následné využitie v energetike. Tento druh cieleného
pestovania však v podstate môžeme označiť za konvenčné pestovanie s presmerovaním tokov produkcie na priamu energetickú
spotrebu, kedy sa využíva kompletná agrotechnika a skúsenosti
pestovateľa bez potreby dodatočných investícií do techniky a v neposlednom rade aj do nových poznatkov a vedomostí. Dalo by sa
30
povedať, že je to klasická poľnohospodárska výroba, kedy finálny
produkt je dopredu určený na priemyselné využitie, konkrétne na
energetické využitie.
RÝCHLORASTÚCE DREVINY (RRD)
Cielené pestovanie RRD má a bude mať čoraz väčší význam v zabezpečovaní stálych a trvalých dodávok biomasy. Bezpečnosť dodávok je prvoradá pri plánovaní a realizácii nových biomasových
projektov v energetike. Stabilná palivová základňa je prvoradou
nevyhnutnosťou, ktorá posúva každý nový projekt z fázy plánovania do fázy konečnej realizácie. Cielené pestovanie RRD vie zabezpečiť predpokladaný objem, kvalitu a včasnosť dodávok v závislosti od potreby odberateľa, teda energetického zdroja. Keďže
ide o finančne aj časovo veľmi náročné projekty (máme na mysli
komplexne projekt od výsadby, pestovania, spracovania po predaj a následné zhodnotenie), musí byť všetko navrhnuté detailne
a s dostatočným časovým predstihom. Zber RRD nastáva v našich podmienkach zväčša až v 3. roku po vysadení, čo znamená,
že zakladanie porastov sa musí uskutočniť už pred samotnou realizáciou energetického zdroja. Dôležitú úlohu tu zohráva identifikácia možností daného územia z hľadiska produkčného potenciálu.
Samozrejme, že na pestovanie RRD sa neplánujú využiť najproduktívnejšie pozemky, naopak, snahou je zakladanie porastov na
plochách zamokrených, dlhodobo problémových, nevhodných
pre konvenčnú poľnohospodársku výrobu. Porasty RRD sa zakladajú na 15 a viac rokov, čo v poľnohospodároch evokuje nebezpečenstvo záberu poľnohospodárskej pôdy a jej premenu na budú-
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
prepojenie agrosektora a energetiky
komunálna
energetika
ci les. Nesmieme však zabúdať, že porast RRD sa zbiera v 2 až 4
ročných cykloch a každý projekt pestovania obsahuje aj následnú
rekultiváciu a uvedenie pozemkov do pôvodného stavu. Obvykle
to býva po 15 – 20 rokoch.
TRETÍ PILIER STABILITY PRE AGROSEKTOR
Ako všetko nové aj pestovanie RRD vzbudzuje počiatočnú nedôveru a našou úlohou nie je vnucovať niekomu nasilu naše predstavy a vízie. Chceme iba poukázať na to, že pestovanie RRD
môže vytvoriť tzv. 3. pilier v poľnohospodárstve, popri tradičnej živočíšnej a rastlinnej výrobe, kedy môže každý poľnohospodársky
subjekt diverzifikovať svoje podnikateľské riziká a následne optimalizovať svoje finančné toky. V čase, keď ceny agrokomodít podliehajú turbulentným zmenám a sú v zásade nepredvídateľné, si
môže poľnohospodár naplánovať finančný tok z pestovania RRD
za vopred stanovených a jasne definovaných podmienok. Odber
celej produkcie je dopredu garantovaný silným partnerom, ktorý
je bezprostredným odberateľom a je priamo zainteresovaný na
množstve a kvalite. Poľnohospodár tak má unikátnu možnosť byť
v celom projekte úplne rovnocenným partnerom, čo – ako dobre
vieme zo súčasnej praxe v našich podmienkach – je zriedkavé,
ak nie vylúčené. Poľnohospodár tak nebude vazalom spracovateľov, obchodných reťazcov, priekupníkov a pod. V modeloch zakladania porastov RRD sú rôzne možnosti spolupráce, od úplného
financovania pestovateľom, cez spolufinancovanie výsadbového
materiálu pestovateľa spolu s dodávateľom, až po úplné financovanie odberateľom, prípadne rôzne kombinácie dodávateľ (producent sadbového materiálu) – pestovateľ – odberateľ (energetický
podnik). Všetko závisí od možností a dohody zainteresovaných
strán. V súčasnej finančnej situácii poľnohospodárskych podnikov a fáze rozvoja danej oblasti na Slovensku, sa nájde asi málo
poľnohospodárskych subjektov, ktoré by sa pustili do pestovania
RRD vo veľkej miere. Sme však presvedčení, že po prvých úspešných projektoch prídu sami s požiadavkami na pestovanie, lebo je
to určite jedna z nevyhnutných ciest, kedy môžu dlhodobejšie zastabilizovať svoje podnikanie bez obáv, čo prinesie ďalší rok.
Miskantus u nás dorastá do výšky 3 metrov.
dlhodobé pracovné miesta. Príjmy za takto získané palivo, navyše zostávajú v rukách slovenských poľnohospodárov a podnikateľov naviazaných v celom logistickom reťazci. Aspoň čiastočne
by to mohlo prispieť k zastaveniu vyľudňovania vidieka. Dôležité je
tiež pripomenúť, že kvalitný a profesionálne založený a vedený porast RRD v krajine pôsobí absolútne harmonicky. Každý, kto mal
možnosť na vlastné oči vidieť ucelenú plochu porastu RRD v praxi,
musí uznať, že prirodzene zapadne do rázu krajiny a počas doby
pestovania sa stáva významným stabilizačným prvkom v krajinotvorbe a tvorbe vyváženého životného prostredia. Porovnajme to
s porastmi poľnohospodárskych plodín, ktoré sú často v dôsledku nepriaznivého počasia alebo z finančných dôvodov zanedbané, neprinášajú žiadny reálny zisk a sú zdrojom sekundárneho zaburinenia, vďaka čomu často vytvárajú dojem krajiny, ktorá nemá
svojho pána. Ale paradoxne sú to tiež plochy, na ktoré štát poskytuje nemalé dotácie.
MIESTO PRE ŠTÁTNU PODPORU
ZAMESTNANOSŤ AKO PRIDANÁ HODNOTA
Ďalším benefitom je aj zamestnanosť v daných regiónoch, pretože pestovanie RRD by pozitívne podporilo predovšetkým oblasti s dlhodobou nezamestnanosťou. Zakladanie porastov, starostlivosť, ochrana, zber, následné spracovanie a doprava by priniesli
Trojročný topoľ v zime.
Je nepochybné, že treba nájsť vhodnú rovnováhu medzi tradičnou poľnohospodárskou výrobou a pestovaním RRD, kedy musí
predovšetkým štát zohrať svoju nezastupiteľnú úlohu vytvorením
vhodných legislatívnych a ekonomických nástrojov na zabezpečenie tohto cieľa. Systém podpôr, garancií a jasnej vízie musí každému, kto má záujem v danej oblasti podnikať, dať odpoveď na otázku, či do toho ísť a za akých podmienok. Ako sme už spomenuli,
ide o nemalé finančné investície viazané po relatívne dlhú dobu,
a preto musia byť pravidlá hry dlhodobo predvídateľné. Sme presvedčení, že pestovanie RRD v blízkej budúcnosti môže byť významným prvkom v rozvoji energetickej sebestačnosti, v rozvoji
zamestnanosti, vidieka ako takého, krajinotvorby a zdravého životného prostredia. Aj záplavy v roku 2010 a sucho, ktoré trápi poľnohospodárov tento rok, nám dokazujú, že táto cesta je správna.
Energetické rastliny sú voči takýmto výkyvom počasia odolnejšie
a môžu stabilizovať príjmy farmárov. Pre energetické spoločnosti
zase zabezpečia trvalý zdroj paliva, ako doplnok k drevnej lesnej
štiepke, pričom umožňujú využiť menej úrodné poľnohospodárske pôdy.
Treba len jasne zadefinovať potreby a možnosti a skĺbiť všetko tak,
aby mal potenciálny pestovateľ alebo odberateľ vytvorené podmienky na uskutočnenie svojich plánovaných zámerov. •
31
Elster s.r.o., Stará Turá, Slovenská republika
Spoločnosť Elster s.r.o. so sídlom v Starej Turej v Slovenskej republike pôsobila
do 20.12.2007 pod menom Premagas s.r.o. Aj zmenou názvu sa naša
spoločnosť prihlásila k Elster Group, jednému zo svetových lídrov v oblasti
výroby plynomerov, regulátorov, vodomerov a systémov merania.
Výroba plynomerov má v Starej Turej dlhú tradíciu, už v roku 1952 sa začalo
s výrobou plynomerov v Starej Turej. Elster s.r.o. bola založená v roku 1992
(vtedy pod názvom Premagas s.r.o.). Už od založenia sa zaraďovala do Elster
Group, keďže materská spoločnosť Elster začala s akvizíciou v roku 1992
a pôvodných 25% majetkových podielov sa postupne zvyšovalo až na 100%
v roku 2002.
Elster s.r.o. v minulosti vyrábala plynomery na základe vlastného vývoja, od roku
1997 sa začalo s postupným preberaním výroby plynomerov skupiny Elster
a v súčasnej dobe Elster s.r.o. vyrába iba výrobky, ktoré sú vyvinuté v rámci
skupiny Elster. Od roku 2004 sa začalo s výrobou vodomerov a od roku 2007 aj
s výrobou regulátorov.
Súčasťou spoločnosti je aj metrologické pracovisko akreditované podľa normy
STN EN ISO IEC 17025:2005, ktoré zabezpečuje overovanie domových
a priemyselných plynomerov a vodomerov.
Elster s.r.o. sa so svojimi 680 zamestnancami (k 31.12.2011) zaraďuje medzi
najväčších výrobcov plynomerov, vodomerov a regulátorov v strednej
a východnej Európe. Nové výrobné priestory postavené v roku 2005 pre
vodomery a ich rozšírenie v roku 2008 pre plynomery (v súčasnosti má výrobná
2
2
hala cca 8 000 m , po rozšírení v tomto roku cca 16 000m ) umožnili sústredenie
výroby do nového areálu. Návštevy zákazníkov ako aj audítorov potvrdili, že
okrem nového mena získala Elster s.r.o. i novú tvár a nového ducha.
Výrobky sú dodávané zákazníkom na všetkých kontinentoch sveta, dokonca
plynomery našej výroby boli v činnosti aj v Antarktíde na jednej z výskumných
staníc. Medzi našich najväčších zákazníkov patrí na Slovensku
SPP - distribúcia, a.s. a v Českej republike: RWE, E.ON, Pražská plynárenská.
Plynomery vyrábané a dodávané Elster s.r.o. sú prispôsobené na možný zber
údajov cez diaľkový odpočet a to prostredníctvom:
• nízko-frekvenčných snímačov (napr. IN-Z61, IN-S10, IN-S11),
• vysoko-frekvenčných snímačov (A1R, A1S),
• počítadiel s Absolut Encoderom,
• elektronických počítadiel.
Absolut Encoder je zariadenie, ktoré kombinuje spoľahlivé mechanické počítadlo
a elektroniku. Takéto počítadlo môže byť aj dodatočne vybavené modulmi
zabezpečujúcimi prenos údajov bezdrôtovo alebo aj po vodičoch.
Prenášané údaje môžu byť odpočítané mobilnými zariadeniami (PDA) alebo
prenášané na server.
Kontakt:
Elster s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel.: +421-32-775-3250, fax:+421-32-775-2658
e-mail: [email protected]
www.elster.sk
32
s p o l o č n á d o d á v k a p l y n u a e l e k t r i n y, a d v e r t o r i á l
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
komunálna
energetika
S vysokou spotrebou plynu
SSE garantuje vysoké úspory až do 15 %
Energie
predstavujú
významnú
položku
v nákladoch malých a stredných podnikateľov
a samospráv. Stredoslovenská energetika, a.s.,
(SSE) prichádza na trh so zaujímavou ponukou,
ktorá
môže
živnostníkom,
podnikateľom,
organizáciám, primátorom miest, či starostom
obcí ušetriť zaujímavé prostriedky z ich rozpočtu.
TRADIČNÝ DODÁVATEĽ S NOVOU KOMODITOU
Od apríla tohto roku dodáva plyn koncovým zákazníkom aj SSE významný hráč na slovenskom energetickom trhu, ktorého odberatelia poznajú najmä ako dodávateľa elektriny. SSE rozšírila svoje
produktové portfólio o dodávku plynu pre všetky zákaznícke segmenty od domácností, cez malých a stredných podnikateľov, samosprávy, až po veľkoodberateľov.
CENOVÁ VÝHODNOSŤ PONUKY
Odberatelia energií často riešia otázku optimalizácie spotreby.
Najmä podnikatelia a samosprávy sú v tomto smere aktívni. Práve
pre nich pripravila SSE výhodnú ponuku na dodávku plynu, s ktorou môžu ušetriť od 10 až do 15 % v porovnaní so štandardnými cenami dominantného dodávateľa plynu na Slovensku. Ako v každej
oblasti podnikania, aj v tomto prípade platí, čím dlhšia doba platnosti zmluvy, tým väčšia zľava. Všetci podnikatelia a samosprávy
si môžu vybrať z 12, 24 alebo 36-mesačnej viazanosti. Atraktívnosť
ponuky výrazne zvyšuje garancia fixnej ceny počas celého zmluvného obdobia, a to aj v prípade, ak by trhová cena plynu stúpala.
VÝHODA DODÁVKY ELEKTRINY AJ PLYNU OD JEDNÉHO DODÁVATEĽA
Okrem výraznej cenovej úspory môžu zákazníci profitovať aj z ďal-
ších výhod. Odberatelia, ktorí sa rozhodnú pre dodávku oboch
komodít od jedného dodávateľa, od SSE, získajú už osvedčenú
zákaznícku starostlivosť, jeden spoločný kontakt pre riešenie
požiadaviek ohľadom elektriny a plynu, ale aj možnosť osobného stretnutia v niektorom zo siedmich zákazníckych centier SSE.
V prípade miest a obcí je možné využiť špeciálnu starostlivosť
s možnosťou stretnúť sa s kontaktným pracovníkom, ktorý samosprávam pomôže vyriešiť všetky záležitosti týkajúce sa dodávok
energií a súvisiacich služieb.
FÉROVÝ PRÍSTUP A TRANSPARENTNOSŤ
Dôležitou súčasťou akýchkoľvek obchodných vzťahov je férovosť. A toto je tiež jeden z kľúčových princípov ponuky. Zmluvy
od SSE sú prehľadné a neobsahujú žiadne skryté podmienky ani
poplatky. Nenájdete v nich ani drobné písmenká, ktorých účelom
je niečo zatajiť. SSE jasne hovorí o cene, jasne kalkuluje úsporu
do budúcnosti voči cenám dominantného dodávateľa. Zákazník
dostane všetky potrebné informácie „rovno na stôl“, aby sa mohol
zodpovedne rozhodnúť.
KVALITNÁ ZÁKAZNÍCKA STAROSTLIVOSŤ
SSE si zakladá na komplexnosti svojho servisu a dokáže uspokojiť
požiadavky aj tých najnáročnejších klientov. Môže sa pochváliť zabehnutou a dobre fungujúcou zákazníckou starostlivosťou, ktorú
zabezpečuje profesionálny tím pracovníkov. Keďže zákazníci sú
čoraz náročnejší a od svojich dodávateľov očakávajú vysokú dávku odbornosti, SSE ako súčasť svojho servisu ponúka všetkým
zákazníkom bezplatné energetické poradenstvo. Práve služby
energetickej efektívnosti a poradenské služby zohrávajú v ponuke SSE stále väčšiu úlohu a definujú smer, ktorým sa chce táto
spoločnosť v budúcnosti rozvíjať. Tak, aby z toho profitovali práve
zákazníci Stredoslovenskej energetiky.
Ak vás ponuka SSE zaujala a chceli by ste sa o nej dozvedieť viac,
môžete si kliknúť na www.sse.sk/plyn •
33
komunálna
energetika
škola pre prax
Kvalifikovaná pracovná sila
pre energetiku
Vlasta Rafajová
foto: Komunálna energetika
V
čase príchodu veľkých strojárskych
investícií – najmä automobiliek –
na Slovensko, zahraniční investori
uvádzali ako jeden z hlavných motívov
pre výber našej krajiny
práve dostatok
kvalifikovanej pracovnej sily. Dnes by už
podobný argument v náš prospech nemohli
využiť. Nedostatok technických profesií
na trhu práce je problémom už niekoľko
rokov. Technici však nechýbajú iba priamo
v strojárskom priemysle, ich akútny
nedostatok hlási aj energetika – ubúdajú
nám elektrotechnici, vodári, plynári...
Doteraz výkonní technici z podnikov a firiem pôsobiacich v energetike pomaly odchádzajú na dôchodok a náhrada za nich neprichádza. Naopak, prevláda záujem o humanitné smery štúdia na
stredných a vysokých školách. To spôsobuje, že na úradoch prá34
ce evidujú množstvo absolventov, ktorí majú problém uplatniť sa
v praxi. Nožnice sa tak roztvárajú a stále viac sa hovorí o potrebe
zmeny.
TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV
Veľkú systémovú spoločenskú zmenu zrejme nemožno očakávať
tak skoro, preto je každá aktivita, ktorá reaguje na požiadavky praxe na tomto poli, vítaná. Jednou z prvých je vznik samostatného
stredoškolského študijného odboru Technik energetických zariadení budov (TEZB). Jeho jedinečnosť je práve v tom, že je priamou
odpoveďou na to, čo pýta prax a jediným stredoškolským odborom na Slovensku, ktorý sa prierezovo zaoberá najrozšírenejšími
formami energie využívanými v domácnostiach či malých a stredných prevádzkach.
Za jeho vznikom stojí EkoFond, neinvestičný fond Slovenského
plynárenského priemyslu, ktorý v roku 2009 vypracoval analýzu
potrieb zákazníkov a firiem pôsobiacich v oblasti plynárenstva,
spolu s analýzou stredných odborných škôl s technickým zameraním. Tá potvrdila nedostatok stredoškolsky technicky vzdelaného
personálu aj u Aliančných partnerov SPP a zároveň absenciu študijného odboru, ktorého absolventi by vedeli napríklad skontrolovať plynový kondenzačný kotol, zapojiť solárny systém alebo nastaviť tepelné čerpadlo.
škola pre prax
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
komunálna
energetika
Odbornú učebňu v Trnave dokončili a odovzdali do užívania
13. mája 2011. Škola urobila stavebné úpravy priestoru, vybavenie
zabezpečil EkoFond a Alianční partneri SPP. Vďaka tomu, je napríklad v učebni hneď niekoľko závesných plynových kotlov od rôznych výrobcov.
Ako reakciu na výsledky prieskumu EkoFond pripravil v spolupráci s tromi strednými odbornými školami a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) – štvorročný študijný odbor s maturitou Technik energetických zariadení budov. Vďaka zanieteniu
a intenzívnej príprave všetkých zúčastnených odbor schválilo Ministerstvo školstva SR a už v školskom roku 2010/2011 v ňom začalo študovať prvých 55 žiakov.
„Všetky zariadenia v učebni sú plne funkčné, všetky kotly, vrátane
tohto drevosplyňovacieho, sú vyvedené do komína, aby si ich žiaci
mohli otestovať v reálnej prevádzke,“ vysvetľuje zástupkyňa riaditeľa školy Iveta Bakičová.
PILOTNÉ
ŠKOLY
Vybrané školy, na ktorých
možno študijný odbor
TEZB
študovať (SOŠ
elektrotech nická Trnava, Spojená
škola Kremnička Banská Bystrica, SOŠ technická Prešov), sú teritoriálne rozložené tak, aby sa dosiahol celoslovenský záber experimentu. Hoci každá zo škôl má aj vlastnú pôvodnú špecializáciu, profil prvých absolventov by mal byť jednotný. Až ďalší vývoj
ukáže, či sa neskôr bude projekt viac špecializovať (v Trnave na
elektrotechnickú časť a v Banskej Bystrici a Prešove na stavebnú časť). Súčasným základným cieľom je, aby študenti získali teoretické vedomosti a praktické zručnosti v nadväznosti na rôzne
druhy elektrotechnických a stavebných činností spojených s montážou, údržbou a opravou energetických zariadení na báze zemného plynu a obnoviteľných zdrojov energie. Môžu sa tak uplatniť
na celom trhu v oblasti energetického poradenstva a služieb pri
kúpe, inštalácii, servise a údržbe energetických zariadení pre domácnosti a malé prevádzky.
35
komunálna
energetika
škola pre prax
získali okrem úplného stredoškolského vzdelania s maturitou aj
zručnosti navyše. „Boli by sme radi, keby sa podarilo, aby chlapci získali certifikáty od jednotlivých výrobcov kotlov a iných zariadení. Ide najmä o Aliančných partnerov SPP. V tomto vidím rezervy, aby sme sami intenzívnejšie komunikovali priamo s výrobcami
a hľadali spôsob, ako ich umožniť žiakom získať. Radi by sme na
to využili odborný výcvik v štvrtom ročníku.“
Na SOŠE v Trnave študuje v súčasnosti 670 žiakov, z ktorých experimentálny odbor TEZB navštevuje 70 študentov. V treťom ročníku (prvý ročník existencie odboru TEZB) je 16 žiakov, druhákov
a prvákov je po 27. Zástupkyňa riaditeľa SOŠE v Trnave Iveta Bakičová k počtu žiakov vysvetľuje, že odbor bol schválený v máji
2010, keď už väčšina žiakov bola prijatá do iných škôl. „Ďalšie ročníky sme si však už mohli zo záujemcov vyberať. Záujem sa zvyšuje. Myslím si, že v budúcnosti bude rásť, aj vďaka aktivitám, ktoré
v tomto smere robíme.“
Učebňa je prepojená aj so zariadeniami inštalovanými v exteriéri školy – plynové tepelné čerpadlo, fotovoltické panely, solárne
termické panely. Získané výstupy a namerané hodnoty z jednotlivých zariadení sa dajú preniesť a zobraziť aj pomocou interaktívnej
tabule.
PROFIL ABSOLVENTA ODBORU (TEZB):
•» získa prierezové vedomosti a praktické zručnosti z oblasti
•»
•»
•»
základných stavebných, strojárskych a elektrotechnických
činností pri zhotovovaní rozvodov technického zariadenia
budov, vrátane návrhu, výberu typov a montáže energetických zariadení;
stane sa odborníkom v oblasti energetického poradenstva
a služieb pri kúpe energetických zariadení pre domácnosti
a malé prevádzky, ktoré znamenajú úsporu energie v rámci budov;
bude pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole
a celoživotne sa vzdelávať vo svojom odbore;
absolvuje účelové kurzy zvárania a vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, čím získa odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z.
JEDNA Z TROCH – SOŠE TRNAVA
Vytvorenie nového študijného odboru je relatívne komplikovaná
záležitosť a ak sa človek nepohybuje v oblasti školstva, len ťažko
si vie predstaviť, čo všetko to so sebou prináša. Len napríklad proces prípravy učebníc a legislatíva s ním spojená je behom na dlhé
trate. Podľa Jozefa Krivošíka, riaditeľa Strednej odbornej školy
elektrotechnickej (SOŠE) v Trnave, jednej z troch škôl zapojených
v projekte, sa však toto úsilie v budúcnosti zúročí. „Sme škola, ktorá sa dlhodobo snaží zavádzať odbory, ktorých absolventi pôjdu na odbyt,“ hovorí J. Krivošík a dopĺňa, že pracujú v súčasnosti
v spolupráci s EkoFondom aj na tom, aby žiaci študujúci v odbore
36
UČEBNE AJ UČEBNICE
Unikátnosť projektu prípravy študijného odboru TEZB spočíva
v tom, že vychádza z reálnych potrieb trhu a rieši problematiku
komplexne, nejde len o vznik odboru samotného, ale aj o vytvorenie jeho zázemia (špecializované učebne, vzdelávanie učiteľov,
učebné materiály). Aj v tomto smere je EkoFond školám nápomocný a koordinuje prípravu nových učebných textov. Skupina
približne 30 odborníkov z jednotlivých pilotných škôl, odborníkov
zo Slovenskej technickej univerzity (STU), Žilinskej univerzity, SPP
a profesijných zväzov najskôr vytvorila študijné materiály pre 1.a 2.
ročník, neskôr pre tretí a štvrtý ročník.
Na každej škole bola zriadená špecializovaná učebňa vybavená
najmodernejšou technikou (mikrokogeneračná jednotka, kondenzačné plynové kotly, solárne panely, fotovoltika, plynové tepelné
Rovnako kvalitne vybavené učebne sú k dispozícii aj žiakom na ďalších dvoch pilotných školách - v Banskej Bystrici a Prešove.
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
škola pre prax
komunálna
energetika
VZDELÁVAŤ, NO NIELEN ŽIAKOV
Pre úspešné fungovanie nového študijného odboru je mimoriadne
dôležité vzdelávanie učiteľov a majstrov odborného výcviku. Ako
hovorí Iveta Bakičová, od začiatku projektu sa na pôde EkoFondu
stretávali zástupcovia všetkých troch škôl, ŠIOV a tvorili školský
vzdelávací program. „Vlani v júli aj v auguste sa zasa uskutočnili
päťdňové školenia pre učiteľov, ktorí učia predmety tohto odboru,
kde prišli odborníci z firiem a školili vyučujúcich, tento rok sa podobné školenie uskutoční v októbri,“ spresňuje I. Bakičová.
Témy školení pedagógov kopírujú výučbové témy odboru a dôraz
sa kladie najmä na tie oblasti, ktoré sú v súčasnosti aktuálne, ako
napríklad využitie obnoviteľných zdrojov energie a pod. Lektormi
sú školení odborníci z SPP, Alianční partneri SPP, ktorí poskytli do
dielní svoje výrobky, ako aj pedagógovia STU. Po teoretickom školení prisľúbili niektorí Alianční partneri SPP zorganizovať študijné
pobyty aj vo svojich výrobných podnikoch.
čerpadlá a pod.), ktorú poskytli aj Alianční partneri SPP. Spolu s finančným príspevkom EkoFondu a rozvojového programu OSN
(príspevok UNDP v rámci Malej grantovej schémy financovanej
Globálnym environmentálnym fondom bol čerpaný pre učebne
v Banskej Bystrici a Prešove) celková hodnota všetkých troch špecializovaných učební predstavuje sumu 642 731 eur.
PROJEKT REFUGE
Neoddeliteľnou súčasťou fungovania nového študijného odboru
je jeho propagácia u žiakov základných škôl, ich rodičov a výchovných poradcov, aby sa podnietil záujem o technické študijné odbory a pilotné školy získali dostatok kvalitných študentov. Tieto aktivity napĺňajú tri pilotné školy prostredníctvom projektu REFUGE
(Renewable Energy for Future Generations). Projekt REFUGE je
podporený v rámci Programu celoživotného vzdelávania – podprogramu Leonardo da Vinci – mnohostranné projekty Prenos inovácií v roku 2011.
Začal sa realizovať v decembri 2011 a potrvá do konca novembra 2013. Realizátorom a hlavným partnerom projektu je EkoFond,
partnermi projektu sú školiaca a konzultačná firma IDEC S.A.
z Grécka, Integrovaná střední škola Sokolnice z Českej republiky; SOŠE Trnava, Spojená škola Kremnička Banská Bystrica, SOŠ
technická Prešov a Štátny inštitút odborného vzdelávania. Hlavnými cieľmi projektu je identifikovať a zanalyzovať nové povolania
v oblasti obnoviteľnej energie a prispôsobiť ich slovenským pomerom, pripraviť školenie pre výchovných poradcov a kariérnych
poradcov o nových povolaniach, ako aj pripraviť učebné texty pre
oblasť obnoviteľných zdrojov použiteľné pre študijný odbor TEZB.
Jednou z prvých aktivít v rámci projektu bol preklad a pripomienkovanie gréckej príručky povolaní tak, aby bola aplikovateľná
na naše podmienky. „Na nedávnom stretnutí partnerov projektu
v Grécku naša škola prezentovala vyhodnotenie dotazníka, ktorý poslal EkoFond slovenským základným školám, konkrétne ich
výchovným poradcom, aby zistil, čo vedia o obnoviteľných zdrojoch energie,“ vysvetľuje I. Bakičová a dodáva, že výsledky neboli veľmi povzbudivé. „Bohužiaľ, dotazník ukázal, že vedia o tejto
problematike veľmi málo. Pripravili sme preto pre výchovných poradcov školenie, ktoré bude v novembri v Banskej Bystrici. Každá
z našich troch škôl na školenie pozve 20 výchovných poradcov zo
svojho okolia. Chceme im dať základnú informáciu, prečo je podstatné technické vzdelanie ako také, prečo sú remeslá a technické povolania dôležité, ako súvisia so základnými cieľmi EÚ ohľadom energie, že treba využívať obnoviteľné zdroje energie a treba
energiou šetriť.
Chceme im tiež sprostredkovať aj iné zaujímavé kontakty, aby mali
prístup k takýmto informáciám, pozvať ich k nám do školy, ukázať
im špecializovanú učebňu, aby videli, že odbory ako náš sú perspektívne,“ uzatvára Iveta Bakičová. •
37
komunálna
energetika
malé vodné elektrárne
Malé vodné elektrárne
na Oravskom skupinovom vodovode
foto: Komunálna energetika, OVS,a.s.
Vlasta Rafajová
V
iacero slovenských vodárenských spoločností využíva geodetický potenciál vodovodnej siete aj na výrobu elektrickej energie, žiadna však v takom rozsahu ako
Oravská vodárenská spoločnosť (OVS). Spustenie kompletnej kaskády celkom
deviatich turbín v šiestich malých vodných elektrárňach pripravuje spoločnosť už túto
jeseň. Okrem toho, že malé vodné elektrárne pomáhajú oravským vodárom vylepšovať
ich hospodársky výsledok, sú aj inšpiratívnym príkladom, ako zmysluplne využiť na výrobu elektrickej energie to, čo už raz bolo vybudované.
38
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
malé vodné elektrárne
komunálna
energetika
Obraz malej vodnej elektrárne je vo verejnosti
najčastejšie vžitý v podobe tej atraktívnej fotogenickej stavby pod lesom, ktorá priamo či nepriamo prehradzuje koryto rieky. Na jednej strane
má otvorenú hladinu povrchového privádzača
a na druhej viditeľný odtok alebo efektné prepady vody. Takúto predstavu ešte podčiarkuje trochu tajuplná technológia dokonale ukrytá pred
zrakmi zvedavcov v malom upravenom domčeku.
Potrubným malým vodným elektrárňam síce takáto vizuálna príťažlivosť chýba, technicky sú však
na tom neraz výrazne lepšie ako tradičné vodné
elektrárne s otvoreným derivačným kanálom. Ak
sú ešte k tomu postavené na už jestvujúcich vodovodných rozvodoch, ktorých prioritným účelom
je zásobovanie pitnou vodou, potom je namieste
hovoriť o maximálne efektívnom zhodnotení vlastných zdrojov.
ELEKTRINA - ALTERNATÍVNY ZDROJ
PRÍJMOV PRE OVS
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., patrí k menším vodárenským spoločnostiam na Slovensku.
Obhospodaruje asi 700 kilometrov vodovodnej
siete a asi 300 kilometrov kanalizačnej siete. Ročný obrat spoločnosti dosahuje asi sedem miliónov
eur, firma zamestnáva 158 ľudí.
Podľa výrobno-technického riaditeľa Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Jozefa Revaja, za zriadením MVE na Oravskom skupinovom vodovode
(OSV) možno hľadať okrem vyhovujúcich geografických predpokladov územia aj snahu vodárov
nájsť dodatočné zdroje na zlepšovanie hospodárskeho výsledku spoločnosti. „Pracujeme v regulovanom prostredí, cena za dodávku pitnej vody
a odkanalizovanie je regulovaná. Okrem toho pôsobíme v regióne, kde sa spotreba vody z roka na
rok znižuje. Priemysel je na Orave prakticky zlikvidovaný, zostali nám iba domácnosti. Spotreby pitnej vody u obyvateľov sú pritom veľmi nízke, hlboko pod celoslovenským priemerom, len okolo 72
litrov vody na osobu a deň a so stúpajúcou cenou
vody spotreba klesá ešte viac a s ňou aj naše tržby
za vodné a stočné. Veľmi zreteľne cítime aj odchádzanie obyvateľstva za prácou do iných regiónov.
Z Oravy sa stáva čisto vidiecky región, obyvatelia odchádzajú na začiatku týždňa za prácou, za
štúdiom, vracajú sa na víkend, na prázdniny. Turbíny na našich potrubiach sú pre nás spôsobom,
ako kompenzovať úbytky výkonov v dodávke vody
a odkanalizovaní a zabezpečiť si tak zdroje na prevádzku. Voda, ktorú v MVE využijeme, je už zaplatená, za odber vody do vodovodu platíme štátu.
Kým však príde k odberateľovi, bez ujmy ju využijeme aj energeticky,“ vysvetľuje Jozef Revaj a dopĺňa, že celá kaskáda MVE na OSV bude ročne
prinášať do kasy Oravskej vodárenskej spoločnosti približne 150 tisíc eur.
39
komunálna
energetika
malé vodné elektrárne
Vstup do pramennej štôlňe vodného zdroja v Oraviciach, v Bobroveckej doline. Miesto, kde vyviera hlavný zdroj vody pre Oravu, je už
súčasťou Tatranského národného parku .
VYUŽITÝ POTENCIÁL OSV
Oravský skupinový vodovod (OSV) začali stavať v roku 1970 a dokončili ho v roku 1985. Je hlavnou vodárenskou tepnou Oravy
a zásobuje kvalitnou pitnou vodou všetky tri oravské okresy (spolu
4 mestá a 29 obcí). Prostredníctvom 503 kilometrov dlhej potrubnej siete vodu z OSV odoberá vyše 73000 obyvateľov.
Podľa Ľubomíra Špaňúra zo spoločnosti Microstep-energo, s.r.o.,
Bratislava, ktorá energetické využitie oravskej vodovodnej kaskády turbínami realizovala, z energetického hľadiska je Oravský
skupinový vodovod potrubný systém s výrazným spádom a mož-
nosťou využitia jeho energetického potenciálu v prerušovacích vodojemoch. „Zjednodušene sa dá povedať, že vodárenská sústava
je rúra na dopravu vody k spotrebiteľom. Títo však sídlia v nižších
polohách voči zdroju vody, preto sa dosiaľ tlak vody v potrubnom
systéme pri doprave vody k spotrebiteľovi redukoval výstavbou
prerušovacích vodojemov. Potenciálna energia vody v potrubí
sa „marila“ jej vypustením do prerušovacích vodojemov - akýchsi upokojovacích a zásobovacích bazénov. Myšlienka MVE je jednoduchá – redukovať tlak a využiť tú potenciálnu energiu vody
v turbíne. Budeme mať elektrinu a voda potečie ako doposiaľ,“ vyVýdatnosť prameňa je po väčšinu roka okolo 210 až 220 litrov za sekundu. Voda, ktorá tu vyviera zo skalného podložia, má mimoriadnu
kvalitu. Svojím zložením spĺňa aj parametre dojčenskej vody.
40
ORAVSKÁ POLHORA
nka
Plohora
SIHELNÉ
RABČICE
komunálna
energetika
malé vodné elektrárne
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
RABČA
ORAVSKÉ VESELÉ
MUTNÉ
ka
ran
lho
Po
ZUBROHLAVA
KLIN
BEŇADOVO
NOVOŤ
BOBROV
NÁMESTOVO
80 mm
DN
LT106.49m
ZAKAMENNÉ
ORAVSKÁ LESNÁ
mm
80
DN
LT 85.79m
ORAVSKÁ
JASENICA
Zhýbka
BREZA
Vodné dielo Orava
SLANICA
VAVREČKA
NOVÉ ÚSTIE
mm
80
DN
OC 246.92m
Čierna Orava
ŤAPEŠOVO
LOKCA
LOMNÁ
DN 110
ÚSTIE NAD PRIEHRADOU
mm
PVC
416.57m
DN
100
mm
PVC
Prameň Jedličník
mm
KRUŠETNICA
PVC
416.57m
DN
100
Čierna Orava
ŠTEFANOV NAD ORAVOU
VASIĽOV
VZ.93
Pod
horou
l/s
l/sVZ
Hr
uš
tín
ka
Domašný
potok
VZ
Domašný
potok
2.23
l/s
2.23
l/s
BABÍN
HRUŠTÍN
a
Orav
HLADOVKA
TRSTENÁ
Or
av
ica
LIESEK
Oravica
OC DN 200 mm
141.11m
Tvrdošín
VAŇOVKA
Vitanová
ČIMHOVÁ
SUCHÁ HORA
Prameň Magura 2
TVRDOŠÍN
Prameň Magura 3
VITANOVÁ
MEDVEDZIE
ZEMIANSKA
DEDINA
BREZOVICA
DN 150 mm
PVC
49.62m
KRÁSNA HORKA
ZÁBIEDOVO
PODBIEĽ
VZ Maťková 3
Prameň Košiare č.1
Prameň Košiare č.2
Prameň Košiare č.3
Zhýbka
pod Oravou
Prameň Košiare č.5
Prameň Košiare č.6
a
Orav
NIŽNÁ NAD ORAVOU
St
CHS Oravice
Podbiel
ud
en
ý po
to
110
DN
PVC335.47m
mm
DN 110
PVC
335.47m
mm
110
DN
PVC
335.47m
PVC
DN 110 mm
219.71m
mm
DN 80 mm
LT 150.46m
ZÁZRIVÁ
ORAVSKÝ
PODZÁMOK
DOLNÝ KUBÍN
DOLNÁ LEHOTA
ORAVICE
k
KRIVÁ
mm
DN 110
PVC
219.71m
Peciská
HABOVKA
ORAVSKÝ
BIELY POTOK
SEDLIACKA
DUBOVÁ
a
Orav
Zhýbka
Bl
at
ná
KUBÍNSKA HOĽA
ZÁZRIVÁ - BIELA
DLHÁ NAD ORAVOU
HORNÁ LEHOTA
ŠIROKÁ
JELŠAVA
Chl
ZUBEREC
ický
ebn
v
KŇAŽIA
ZÁSKALIE
a
ISTEBNÉ
BZINY
REVIŠNÉ
Záz
a
mm
LT
DN
156.78m
150
VELIČNÁ
ý pot
ok
PRIBIŠ
1.7
6.7
4.2
7.9
Prameň
Klin č.3
.4 l/s
Prameň
Klin č.4
.4 l/s
Praneň
.4 l/sKlin č.2
Prameň
.4 l/s Klin č.1
MEDZIHRADNÉ
POKRYVÁČ
Pramenisko
LT DN 150 mm
Vyšnokubínsky
potok
ORAVSKÁ
PORUBA
LEŠTINY
a
Orav
PUCOV
Dolný Kubín
LT DN 200 mm
den
CHLEBNICE
VZ
4.7Smrečiny
l/s
rivk
PÁRNICA
MEDZIBRODIE
NAD ORAVOU
Stu
ok
niank
Isteb
Pribišský potok
MOKRAĎ
pot
co
Pu
BEŇOVA
LEHOTA
Ža
šk
OSÁDKA
ov
sk
ý
po
to
k
ŽAŠKOV
JASENOVÁ
MALATINÁ
VYŠNÝ KUBÍN
Váh
KRAĽOVANY
VALASKÁ
DUBOVÁ
svetľuje Ľ. Špaňúr a dopĺňa, že práve preto sa turbíny budujú ako
obtok existujúcich vodojemov.
Geodetický potenciál vody Oravská vodárenská spoločnosť využíva na južnej časti Oravského skupinového vodovodu, ktorá
prechádza od prameňa v Bobroveckej doline okresmi Tvrdošín
a Dolný Kubín. Práve táto vetva OSV má najlepšie podmienky na
energetické zhodnotenie „sily vody“, ktorá prechádza potrubím.
Ako vysvetľuje energetik a metrológ Oravskej vodárenskej spoločnosti Jozef Smiešny, energetické zhodnotenie vody v potrubí je tu
možné vďaka tomu, že Orava je hornatý región. „Celková dĺžka
takto využitého potrubia predstavuje 51,7 kilometra a prevýšenie
terénu – geodetický spád tu dosahuje až 357, 1 metra,“ spresňuje J. Smiešny.
Z hľadiska hydroenergetickej terminológie nemožno o väčšine
zdrojov na Oravskom skupinovom vodovode hovoriť ako o MVE
v pravom zmysle slova. Ide skôr o mikrozdroje, keďže nemajú výkon nad 0,1 MW. Z pohľadu prevádzkovateľa sú však vnímané rovnocenne, a preto sú zjednodušene štandardne označované ako
MVE. Okrem toho, hoci inštalovaný výkon turbín nie je vysoký, vysoká je ich ročná využiteľnosť. Každá turbína pracuje približne
8 500 hodín ročne, pitná voda tečie stále).
KROK ZA KROKOM
Myšlienka MVE na Oravskom skupinovom vodovode nie je nová.
S využitím energetického potenciálu vody začali v OVS už začiatkom deväťdesiatych rokov. Keďže sa pôvodne uvažovalo len s využitím hornej časti skupinového vodovodu, prvé dve elektrárne
(s výkonom 20 a 22 kW) postavili oravskí vodári ešte v roku 1994
priamo na privádzači od Bobroveckého prameňa a v roku 1996 aj
v prerušovacom vodojeme vo Vitanovej. Na prelome rokov 2007 2008 boli všetky tri pre svoju technologickú zastaranosť postupne
odstavené a v súlade s novou koncepciou energetického využitia
Schéma Oravského skupinového vodovodu s umiestnením MVE.
(zvýšiť prietok v hornej časti, aby sa umožnilo aj energetické využitie dolnej časti skupinového vodovodu) boli nahradené novými
elektrárničkami.
Celkovo je dnes na potrubí Oravského skupinového vodovodu
umiestnených deväť turbín na šiestich miestach – v jednom objekte zbernej komory (Peciská), v jednom objekte chlórovacej stanice
(Oravice) a štyroch prerušovacích vodojemoch: Vitanová, Tvrdošín, Podbiel a Dolný Kubín.
Meranie výdatnosti prameňa tzv. Ponceletovým priepadom. Z tohto
miesta už voda vstupuje do potrubí.
41
komunálna
energetika
malé vodné elektrárne
Objekt zbernej komory Oravice - Peciská. Voda z prameňa v Bobroveckej doline do nej priteká zhora potrubím vedeným takmer súbežne s cestou, z ľavej strany cesty do nej zaúsťuje aj potrubie privádzajúce vodu z Tichej doliny.
MVE ORAVICE - PECISKÁ
MVE Oravice - Peciská je prvou elektrárňou kaskády na vodovode
v smere od prameňa k spotrebiteľom, nachádza sa necelé štyri kilometre od Bobroveckého prameňa. Zberná komora Peciská stojí v mieste stretnutia dvoch potrubných vetiev – hlavnej od Bobroveckého prameňa a vedľajšej od prameňa z Tichej doliny. Hoci
MVE sa nachádza priamo v objekte zbernej komory, energeticky
spracúva výlučne vodu, ktorá prichádza do tohto miesta vedľajšou 3120 metrov dlhou vetvou vodovodu z Tichej doliny s hrubým
spádom vyše 34 metrov. V minulosti (v čase väčších odberov) bola
voda z Tichej doliny doplnkovým zdrojom vody a v tomto mieste
MVE ORAVICE- PECISKÁ
Typ turbíny: META-PLUS 27 LC
Prietok: 45 – 55 l/s
Spád na MVE: 24 – 27 m
Inštalovaný elektrický výkon: 15 kW
Prevádzka od: 11/2009
sa obe vetvy spájali. Dnes sa na zásobovanie spotrebiteľov pitnou
vodou využíva len prameň z Bobroveckej doliny, voda z Tichej do-
Zberná komora Oravice-Peciská zvnútra. Vľavo vzadu teleso MVE.
Miesto priepadu vody po jej energetickom využití v turbíne. Hore nezávisle vedené potrubie z Bobroveckej doliny, ktoré privádza vodu
na energetické zhodnotenie až do MVE CHS Oravice.
42
malé vodné elektrárne
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
komunálna
energetika
Čerpadlová turbína a generátor. Sústava nezaberá plochou viac
ako švorcový meter, preto ju bolo možné inštalovať aj v stiesnených
priestoroch zbernej komory.
liny slúži len ako záložný zdroj vody v čase jeho nízkej výdatnosti.
Voda privádzaná potrubím z Tichej doliny sa v mieste prerušovacej komory vypúšťa z vodovodného potrubia späť do potoka. Ešte
predtým sa však využije na výrobu elektrickej energie.
MVE v Peciskách bola uvedená do prevádzky v novembri 2009, investičné náklady na jej vybudovanie predstavovali takmer 38 000
eur. Do augusta 2012 elektráreň vyrobila celkom 221 449 kWh
elektrickej energie, za predaj ktorej OVS získala 24 186 eur. Pri
doterajších parametroch výroby sa investícia do jej vybudovania
vráti v decembri 2013, teda po štyroch rokoch a jednom mesiaci
fungovania.
PRODUKTY PRE REKONŠTRUKCIE A NOVÉ MVE, VE
DODÁVKY – NÁVRH A REALIZÁCIA
kompletná elektročasť
•
regulátory turbín a regulátory budenia generátorov
•
riadiace systémy, dispečerské pracoviská, prenosy veličín
•
užívateľské programové vybavenie pre všetky prevádzkové funkcie MVE
•
rozvádzače s integrovanými funkciami napájania, istenia, ovládania, merania a
ochrany MVE
•
vysokonapäťová časť MVE, vyvedenie výkonu
SERVIS
zmluvný záručný servis, pozáručný servis, prevádzkový servis
FORMA SPOLUPRÁCE
kompletná strojná časť MVE, turbíny a ich pomocné zariadenia,
pomocné zariadenia MVE
komplexné dodávky - zmluva o dielo
servis – samostatné zmluvy o výkone servisu
technická pomoc pri príprave investície MVE - zmluva o dodávke
výkonov
projektová dokumentácia
•
realizačný projekt
•
projekt skutkového stavu
•
užívateľský manuál
MicroStep-Energo, spol.s r.o.
inžinierska činnosť spojená s realizáciou
•
atesty, revízie,
•
zaškolenie obsluhy a preskúšanie spôsobilosti obslužného personálu
•
účasť pri nábehu prevádzky
•
technická pomoc
Rybničná 9, 831 07 Bratislava
telefón/fax: +421/02/43410085
www.microstep-energo.sk
e-mail: [email protected]
43
komunálna
energetika
malé vodné elektrárne
Najväčšia a najvýkonnejšia časť kaskády MVE na OSV sa nachádza v chlórovacej stanici v Oraviciach. Pôvodnú technológiu chlórovania nahradila pred pár rokmi nová s minimálnymi priestorovými nárokmi. Vzniknutý
priestor Oravská vodárenská spoločnosť využila na inštaláciu dvoch turbín.
Celkom vľavo sa nachádza prítok vody od Bobroveckého prameňa, dve
armatúry v tvare obráteného „U“ privádzajú vodu z hlavného potrubia na
turbíny. Vpravo je výtokové potrubie, za stenou so schodíkmi sa nachádza
prerušovacia nádrž s objemom 100m3.
MVE CHS ORAVICE
Najsilnejším prvkom kaskády na OSV je MVE umiestnená
v objekte chlórovacej stanice (CHS) a prerušovacej nádrže
v Oraviciach. Je to prvé miesto prerušenia vodného stĺpca
OSV od prameňa v Bobroveckej doline. Vodu z pramennej
štôlne sem dnes privádza 5367 metrov dlhé potrubie s priemerom 350 a 500 mm, pričom hrubý spád dosahuje vyše
142 metrov. Od februára 2008 sú tu inštalované dve turbíny so sumárnym výkonom 222 kW. Aby mohla byť voda
v tomto úseku čo najefektívnejšie energeticky využitá, rozhodli sa vodári v roku 2010 pre výmenu 2011 metrov dlhého úseku potrubia tesne pod prameňom v Bobroveckej
doline. Pôvodné oceľové potrubie s nedostačujúcim priemerom 300 mm na začiatku vodovodu fungovalo ako škrtiaca klapka. Spôsobovalo extrémne tlakové straty znemožňujúce vodu v MVE CHS Oravice efektívne využiť. Keďže
zároveň išlo o najstarší úsek vodovodu s rastúcim rizikom
jeho porúch a havárií, vodári ho nahradili novým sklolami44
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
malé vodné elektrárne
komunálna
energetika
MVE CHS ORAVICE TG1
Typ turbíny: META-PLUS 37 LC, asynchrónny generátor
Prietok: 123,5 – 148 l/s
Spád na MVE: 79,5 – 94 m
Inštalovaný elektrický výkon: 132 kW
Prevádzka od: 02/2008
MVE CHS ORAVICE TG2
Typ turbíny: SIGMA 150-CVE-350
Prietok: 96,5 – 114 l/s
Spád na MVE: 96,5 – 114 m
Inštalovaný elektrický výkon: 90 kW
Prevádzka od: 02/2008
45
komunálna
energetika
malé vodné elektrárne
Za každou turbínou je osadený regulačný vodárenský prvok (najčastejšie kužeľový uzáver) riadený servopohonom, ktorý umožní zatvorenie prietoku vody, v prípade poruchy či potrebnej opravy.
nátovým potrubím s priemerom
500 mm. To, okrem eliminácie
tlakových strát a možnosti nasadiť v CHS Oravice neskôr aj
druhú turbínu, umožnilo aj lepšie východiská a návrhové parametre pre nižšie položené
MVE. Optimálnosť takéhoto riešenia potvrdzuje aj súčasná
prevádzka a dosahovaná výroba elektriny.
Investičné náklady na zriadenie
MVE CHS Oravice TG1 boli 217
623 eur. Od februára 2008 do
augusta 2012 však elektráreň
vyrobila celkom 3 246 728 kWh,
čo predstavuje pre OVS, a.s.,
príjem 329 057 eur. Investícia
sa firme teda vrátila po troch rokoch a dvoch mesiacoch, dnes
už MVE CHS Oravice vylepšuje
hospodárenie vodárenskej spoločnosti.
46
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
malé vodné elektrárne
komunálna
energetika
Bezprírubové automatické hydraulické klapky,
ktoré slúžia ako regulačné členy na potrubiach
pre vodu vstupujúcu do turbín TG1 a TG2.
Schéma usporiadania jednotlivých stupňov
kaskády od MVE CHS Oravice až po MVE
Dolný Kubín. Celá kaskáda bola budovaná
postupne v štyroch etapách:
1. etapa: TG1 a TG2 Oravice,
2. etapa: TG1 Vitanová, TG1 Tvrdošín,
3. etapa: (červenou) doplnenie TG2 Vitanová,
doplnenie TG2 Tvrdošín, nová TG v Podbieli,
4. etapa: nová TG1 v D. Kubíne, úpravy na TG1
v Oraviciach.
47
komunálna
energetika
malé vodné elektrárne
Prerušovací vodojem nad obcou Vitanová je jedným z celkom 66
vodojemov na trase vodovodu, ktorých celková kapacita dosahuje
34 320 m3.
MVE VITANOVÁ
MVE Vitanová sa nachádza v objekte prerušovacieho vodojemu
s kapacitou 250 m3, ktorý má okrem prerušovacej aj akumulačnú funkciu, slúži teda aj na zásobovanie odberateľov pitnej vody.
Z pohľadu rekordne rýchlej návratnosti je TG1 MVE Vitanová najefektívnejšou MVE na Oravskom skupinovom vodovode. V prevádzke je od februára 2009 a všetky investície na jej vybudovaVšetky inštalované MVE sa nachádzajú na trase Oravského skupinového vodovodu, v už vybudovaných objektoch vodojemov. Realizovať „stavebnú“ časť MVE v takomto prípade znamená, vytvoriť
na jestvujúcom potrubí slučku alebo medzičlánok, do ktorého sa
umiestni turbína, generátor a príslušenstvo.
48
MVE VITANOVÁ TG1
Typ turbíny: META PLUS 34 LC
Prietok: 130 l/s
Spád na MVE: 35 m
Inštalovaný elektrický výkon: 37 kW
Prevádzka od: 02/2009
MVE VITANOVÁ TG2
Typ turbíny: KSB OMEGA 100-250 A
Prietok: 61,4 l/s
Spád na MVE: 30,3 m
Inštalovaný elektrický výkon: 18,5 kW
Prevádzka od: 09/2012
malé vodné elektrárne
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
nie (81 559 eur) sa vrátili vo februári 2012, teda presne po troch
rokoch fungovania. Do augusta tohto roka MVE Vitanová vyrobila
celkom 827 600 kWh elektrickej energie, ktorú OVS, a.s., odpredala za 91 096 eur.
MVE Vitanová energeticky spracúva vodu prichádzajúcu z prerušovacej nádrže v Oraviciach oceľovým potrubím dlhým vyše 6,5
kilometra s hrubým spádom 43,66 metra. Keďže pre potreby nižšie položených častí Oravského skupinového vodovodu bolo potrebné zvýšiť množstvo vody privádzanej cez Vitanovú nad prietok
turbíny TG1, bol navrhnutý jej obtok. Aby sa využila aj energia vody
v obtoku, na rozdielové množstvo vody bola dodatočne navrhnutá turbína TG2.
AKTUÁL,
komunálna
energetika
Zvyšok turbíny pôvodnej malej vodnej elektrárne inštalovanej vo Vitanovej v roku 1996. V tom čase bola MVE dimenzovaná na prietok
vyše 200 litrov. V prevádzke bola do roku 2008.
spol, s.r.o.
Kráľová nad Váhom 622, 925 91 Kráľová nad Váhom, Slovenská republika
Tel.: +421 31 7715 112, mobil.: +421 905 736 441, [email protected]
Špecializujeme sa na výrobu kovových
konštrukcií, lodí a rôznych zámočníckych
výrobkov. Našou hlavnou náplňou je výroba
oceľových konštrukcií a ich montáž. Zrealizovali
sme zákazky pre: JE Mochovce, Duslo Šaľa a.s.,
VW Bratislava a.s., Diaľničná spoločnosť a.s.,
Povodie Váhu š.p. a ďalšie.
Vyrábame a montujeme hydrotechnické
zariadenia pre MALÉ VODNÉ ELEKTRÁRNE.
Realizácie: MVE Polomka, MVE Domaša, MVE
Nový Tekov, MVE na Oravskom skupinovom
vodovode.
Venujeme sa aj stavbe rekreačných plavidiel od
tých najmenších až po výletnú loď „SLATINA“,
ktorá premáva na Oravskej priehrade.
49
komunálna
energetika
malé vodné elektrárne
MVE TVRDOŠÍN TG1
Typ turbíny: META PLUS 34 LC
Prietok: 117 l/s
Spád na MVE: 36 m
Inštalovaný elektrický výkon: 37 kW
Prevádzka od: 03/2009
Oravská vodárenská spoločnosť postupne rekonštruuje jednotlivé
stavebné objekty vodojemov slúžiace už niekoľko desaťročí.
MVE TVRDOŠÍN
Ďalším stupňom kaskády na Oravskom skupinovom vodovode je
MVE Tvrdošín umiestnená v objekte prerušovacieho vodojemu
s akumulačnou kapacitou 2 x 1000 m3. Potrubnou trasou dlhou
12,4 kilometra je sem privádzaná voda z Vitanovej s hrubým spádom 53,08 metra. Turbína TG1 je v prevádzke od marca 2009, investičné náklady na jej vybudovanie dosiahli 87 033 eur. Ročne
vyrobí asi 200 tisíc kWh elektrickej energie. Od marca 2009 do
augusta 2012 vyrobila celkom 672 984 kWh za 73 892 eur. K zaplateniu investičných nákladov tržbami za vyrobenú elektrinu by
malo dôjsť už na konci tohto roka, po troch rokoch a deviatich me-
MVE TVRDOŠÍN TG2
Typ turbíny: KSB ETANORM M 080- 250 SP
Prietok: 45 - 50 l/s
Spád na MVE: 39,5 m
Inštalovaný elektrický výkon: 18,5 kW
Prevádzka od: 09/2012
siacoch fungovania.
Aj v tomto prípade, rovnako ako vo Vitanovej, bolo potrebné zvýšiť množstvo vody pre fungovanie MVE na nižších úsekoch OSV
v Podbieli a Dolnom Kubíne, preto k prvej turbíne TG1 inštalovanej
v marci 2009 pribudla v tomto roku aj turbína TG2 inštalovaná na
využitie dodatočného obtoku.
V Tvrdošíne sú inštalované dve turbíny s rovnakými výkonmi ako vo
Vitanovej.
50
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
malé vodné elektrárne
komunálna
energetika
MVE PODBIEL
MVE PODBIEL
MVE v Podbieli je jednou z dvoch nových malých vodných elektrární, ktoré OVS spúšťa do prevádzky túto jeseň. Je inštalovaná v prerušovacom vodojeme s kapacitou 2x 650 m3. Voda z vodojemu
v Tvrdošíne sem priteká 8896 metrov dlhým potrubím s hrubým
spádom 43 metrov.
Turbína v Podbieli je spolu s ďalšími novoinštalovanými turbínami v
kaskáde pripravená na spustenie do prevádzky.
Typ turbíny: KSB OMEGA 125 – 230A
Prietok: 103,8 l/s
Spád na MVE: 22,1 m
Inštalovaný elektrický výkon: 22 kW
Prevádzka od: 09/2012
Dosiaľ OVS, a.s., malú vodnú elektráreň v tejto lokalite neprevádzkovala. Podľa Jozefa Smiešneho je jej návrh a vybudovanie, rovnako ako vybudovanie štyroch starších MVE z rokov 2008 a 2009
a ďalších nových, ktoré spúšťajú do prevádzky v tomto období, výsledkom dlhoročnej intenzívnej spolupráce OVS, a.s., so spoločnosťou Microstep-Energo, s.r.o., Bratislava, ktorá MVE na Orave
projekčne pripravovala a bola aj generálnym dodávateľom všetkých zariadení a montážnych prác pri výstavbe kaskády.
51
komunálna
energetika
malé vodné elektrárne
MVE DOLNÝ KUBÍN
Typ turbíny: KSB OMEGA 125 – 365A
Prietok: 101,7 l/s
Spád na MVE: 60,6 m
Inštalovaný elektrický výkon: 75 kW
Prevádzka od: 09/2012
MVE DOLNÝ KUBÍN
Poslednou, najnižšie položenou MVE kaskády na Oravskom skupinovom vodovode je MVE Dolný Kubín umiestnená v kopci nad
sídliskom Brezovec v objekte prerušovacieho vodojemu s kapacitou 2 x 1500 m3. Voda z Podbiela priteká do MVE Dolný Kubín viac
ako 18,5 kilometra dlhým potrubím s priemerom 500 mm, ktoré
je najdlhším úsekom kaskády a hrubý spád na úseku dosahuje
75 metrov.
Rovnako ako všetky ostatné MVE je aj dolnokubínska elektráreň
navrhnutá a realizovaná ako bezobslužná s občasným dohľadom.
Prevádzka všetkých MVE je automatizovaná a riadená mikroprocesorovým riadiacim systémom, ktorý zabezpečuje sledovanie všetkých prevádzkových stavov, elektrických, mechanických
Rovnako ako všetky potrubia a vodárenské prvky aj všetky súčasti
MVE musia mať certifikát zdravotnej neškodnosti pre styk s pitnou
vodou.
52
a iných bezpečnostných prvkov a ochrán turbíny v sieti.
Všetky MVE na Oravskom skupinovom vodovode možno ovládať
na mieste inštalácie cez dotykový display alebo diaľkovo prostredníctvom vodárenského dispečingu OVS, a.s., v Dolnom Kubíne.
malé vodné elektrárne
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
Riadenie prevádzky Oravského skupinového vodovodu nepretržite zabezpečuje vodárenský dispečing v Dolnom Kubíne. V systéme
sa monitoruje celkom 130 objektov na celej trase, vrátane všetkých
MVE.
komunálna
energetika
Za ekonomickou výhodnosťou MVE na skupinovom vodovode
a rýchlou návratnosťou treba vidieť práve maximálne využitie toho,
čo už raz bolo postavené. Na vybudovanie kaskády MVE Oravská
vodárenská spoločnosť nemusela klásť žiadne nové potrubné rozvody na prívod či odvádzanie vody, žiadne nové stavebné objekty
ani nové prípojky elektrickej energie na vyvedenie vyrobenej elektriny do siete. Využili sa existujúce potrubia, jestvujúce budovy,
fungujúce pripojenia do siete, preto sa investícia zúžila len na samotnú turbínu s generátorom, úpravu armatúr v miestach jej inštalácie, reguláciu a softvérové prvky. Vďaka tomu sa jednoduchá návratnosť prostriedkov vložených do výstavby jednotlivých MVE na
Oravskom skupinovom vodovode pohybuje v rozmedzí od troch
po maximálne päť rokov. •
DOBRE INVESTOVANÉ ZDROJE
Oravská vodárenská spoločnosť do zriadenia celej kaskády investovala od roku 2008 doteraz celkom 640 tisíc eur z vlastných zdrojov, ktoré považuje za správnu investíciu.
Vybudovanie kaskády šiestich MVE s deviatimi turbínami zabezpečilo, že hydroenergetický potenciál Oravského skupinového vodovodu je v súčasnosti optimálne využitý. „Chceme v budúcnosti
ešte riešiť aj niektoré menšie oravské vodovody, ale to si najskôr
vyžaduje analýzu prietokov, tlakových pomerov. Určite chceme
pokračovať, pretože všetky naše investície sa nám veľmi rýchlo
vrátili,“ vysvetľuje k ďalšej budúcnosti MVE na vodárenských potrubiach na Orave výrobno-technický riaditeľ OVS, a.s., Jozef Revaj.
VÁŠ PARTNER PRE DODÁVKY TURBÍN
A ARMATÚR PRE MVE A VE
ZAMERANIE:
> Dodávka turbín, výkony od 5kW do 1500kW
> Dodávka armatúr
> Konzultačná činnosť pri výbere turbíny
> Projekčná činnosť
> Montáž zariadení a ich uvedenie do prevádzky
> Servis
KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o.
Gagarinova 7/C, 821 03 Bratislava
Tel./fax: +421 2 43 333 916, +421 2 43 337 444
www.ksb.sk, e-mail: [email protected]
53
komunálna
energetika
slnečná energia
Aktuálny stav
solárneho tepla na Slovensku
Beáta Jarošová
V
súčasnosti je podľa kvalifikovaných odhadov v SR v prevádzke len niečo vyše
144 000 m2 kolektorových plôch. Podľa
Národného akčného plánu by malo na Slovensku do roku 2020 pribudnúť vyše 930 000 m2
nových kolektorových plôch. Na obdobie rokov
2011 až 2015 však bol naplánovaný prírastok iba
166 000 m2.
foto: archív
Súčasný vývoj situácie na trhu kolektorov v SR a neexistujúce dotácie však naznačujú, že ani tento málo ambiciózny plán sa nesplní. Informoval o tom Milan Novák, podpredseda Československej
spoločnosti pre slnečnú energiu a riaditeľ Thermosolar Žiar, s.r.o.,
Žiar nad Hronom.
RAKÚSKO SO ZVYŠUJÚCIM SA NÁSKOKOM
,,To, čo plánujeme namontovať v najbližších piatich rokoch, sa už
dnes v susednom Rakúsku, ktoré je so Slovenskom približne porovnateľné veľkosťou i počtom obyvateľstva, namontuje za približ54
ne pol roka. V roku 2020 by sme v SR mali mať 0,185 m2 kolektorovej plochy na obyvateľa, ale v Rakúsku to budú až 3,0 m2. V roku
2020 bude mať Rakúsko teda 16-krát viac slnečných kolektorov
ako SR. Aj tento pesimistický plán Slovenska je však ohrozený,
keďže vládnou prioritou je rozvoj jadrovej energetiky a ani úsporné opatrenia v eurozóne i SR nevytvárajú dostatočný priestor pre
väčšiu stimuláciu rozvoja obnoviteľných zdrojov energií (OZE).
Navyše, sú stimuly v oblasti OZE zatiaľ jednostranne smerované
na ekonomicky najdostupnejšie využitie biomasy. Nie je to príliš
zmysluplné, pretože biomasa je jedným z mála OZE, ktorého obmedzené zdroje by mali byť prednostne využívané hlavne na vyrovnávanie kolísavého výkonu ostatných OZE, hlavne slnka a vetra,“ konštatoval M. Novák. Dodal, že už v súčasnosti v niektorých
oblastiach Slovenska drevná hmota na spaľovanie chýba, pričom
aj drevospracujúci priemysel s jej nedostatkom zápasí už dlhšiu
dobu. Počítať s väčším vyčleňovaním poľnohospodárskej pôdy na
pestovanie rýchlo rastúcej biomasy nie je podľa M. Nováka reálne,
ak sa má zároveň zvýšiť podiel biopalív v doprave zo súčasných
4,1 na 10 % v roku 2020.
DOTÁCIE POMOHLI, ALE UŽ ZASA CHÝBAJÚ
,,V období apríl 2009 až november 2011 boli po prvý raz v histórii
Slovenska zavedené dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu pre domácnosti. Dotácie boli mimoriadne dobre načasované, pretože Slovensko bolo jednou z mála európskych krajín, kde
slnečná energia
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
sa po roku 2008 trh slnečných kolektorov neprepadol. Dnes nie
je na kolektory pre domácnosti aktívny žiadny dotačný program.
Navyše, nejasné vyjadrenia o možnosti ich opätovného zavedenia spôsobujú vyčkávanie investorov. V dôsledku toho očakávame
pokles predaja slnečných kolektorov v SR v roku 2012 minimálne
o 20 až 30 %,“ povedal M. Novák. Dodal, že pritom podľa smernice
2009/28/ES malo by Slovensko v roku 2020 dosiahnuť 14 % podiel OZE na hrubej konečnej spotrebe energie.
,,Nie je to až taký ambiciózny cieľ, ak si uvedomíme, že v roku 2005
bol tento podiel 6,7 % a do roku 2010 sa aj bez významnejších stimulov zvýšil na 9,5 %. Horšie je, že pri výrobe tepla a chladu by sa
v roku 2020 spaľovanie pevnej biomasy malo podieľať až takmer
77 % a solárne teplo by malo dosiahnuť iba 3,7 % podiel. Dokonca aj v operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os Energie, v konkrétnej aktuálnej výzve z 23. 3.
2012 chýba slnečná energia,“ uzavrel M. Novák.
SLNEČNÉ KOLEKTORY MAJÚ V SR HISTÓRIU
Začiatky priemyselnej výroby termických slnečných kolektorov v Československu sa datujú do 70 -tych rokov minulého storočia, paradoxne do obdobia ropných embárg západného sveta arabskými štátmi. Dostatok energetických zdrojov z bývalého
Sovietskeho zväzu bol jednou z príčin rýchlejšieho prehlbovania
zaostávania štátov východného bloku v energetickej a surovinovej náročnosti tvorby hrubého domáceho produktu za západom.
komunálna
energetika
Zvrátiť tento stav mali štátne programy úspor energií a surovín,
v rámci ktorých našli priestor na rozvoj aj OZE.
V tej dobe bola jedným z desiatky výrobcov kolektorov v ČSR aj hlinikáreň ZSNP v Žiari nad Hronom, kde sa prakticky na rovnakom
mieste do dnešných dní bez prerušenia výroby vyrábajú slnečné
kolektory (od roku 1992 v spoločnom nemecko-slovenskom podniku Thermosolar Žiar, s.r.o.). Po rozdelení Československa v rokoch 1993 až 2000 nastalo obdobie prepadu predaja slnečných
kolektorov na Slovensku, kedy sa množstvá namontovaných slnečných kolektorov pohybovali od 600 do 3000 m2/rok. Od roku
2000 do roku 2005 sa ročná spotreba kolektorov pohybovala
v rozmedzí od 5 000 do 7 000 m2/rok. •
Množstvo namontovaných slnečných kolektorov na Slovensku v rokoch
2006 až 2011.
Rok
2006
m2
8 500
2007
9 000
2008
13 500
2009
13 500
2010
15 000
2011
23 000
55
samospráva
a odpady
environmentálne záťaže
Z
RNDr. Zdena Matiová
a environmentálnu záťaž
považujeme v zmysle
platnej legislatívy územie
znečistené činnosťou
človeka, ktoré predstavuje
závažné riziko pre ľudské
zdravie alebo horninové
prostredie, podzemnú
vodu a pôdu. Hoci väčšina
z nás si pod pojmom
environmentálna záťaž
predstaví napríklad
neriadenú skládku
odpadu, realita je oveľa
nebezpečnejšia. Zvyšky
nesprávnej manipulácie
s ropnými látkami
(mazut, nafta, benzín,
oleje), chlórovanými
uhľovodíkmi,
aromatickými
a polyaromatickými
uhľovodíkmi, ako aj
ťažkými kovmi sú v podobe
znečisteného horninového
prostredia a podzemnej vody
stálou hrozbou kvôli možnosti
vyparovania prchavých toxických
látok alebo šírenia kontaminácie
k vodárenským zdrojom.
Zmeny
v problematike
environmentálnych
záťaží - 2. časť
foto: archív, HGM Žilina, s.r.o.
V minulom vydaní Komunálnej energetiky sme priniesli
prvú časť článku o environmentálnych záťažiach. Venovali
sme sa definovaniu pojmu environmentálne záťaže, ich rozdeleniu podľa závažnosti, stanoveniu zodpovednosti za enviro záťaže
i dôsledkom novej legislatívy. V nasledujúcom článku sa zameriavame na postup pri procese ich sanácie.
STE PÔVODCOM ENVIRO ZÁŤAŽE ?
Ak ste pôvodcom environmentálnej záťaže, odporúčame
nájsť spoločnosť, ktorá bude vaším sprievodcom v procese jej
odstraňovania. So všetkými problémami spojenými s riešením
environmentálnej záťaže vám môže pomôcť spoločnosť,
ktorá je oprávnená na realizáciu geologického prieskumu
životného
prostredia,
analýzu
rizika
environmentálnej
záťaže, sanáciu environmentálnej záťaže a monitorovanie
geologických faktorov životného prostredia. Všetky vyššie
uvedené aktivity nasledujú totiž po vypracovaní plánu prác
a môže ich vykonávať výlučne spoločnosť na to oprávnená.
56
PLÁN
PRÁC NA
ODSTRÁNENIE ZÁŤAŽE
V prípade, že ste pôvodcom
environmentálnej záťaže s vysokou prioritou
riešenia (podľa Registra environmentálnych záťaží), ste povinný
v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. do konca roka 2012 vypracovať
plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže (ďalej len „plán
prác“) a predložiť ho na schválenie príslušnému krajskému úradu
životného prostredia. Ak ide o environmentálnu záťaž so strednou
alebo nízkou prioritou riešenia, je pôvodca environmentálnej
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
environmentálne záťaže
samospráva
a odpady
vykonávania geologického prieskumu, sanácie
environmentálnej záťaže a monitorovania geologických faktorov životného prostredia,
ďalej náklady potrebné na realizáciu plánu prác a náležitosti vymedzené v osobitnom predpise.
Vypracovanie plánu prác je najlepšie
riešiť priamo so spoločnosťou, ktorá ho bude aj realizovať, a ktorá ho
s vami zostaví s prihliadnutím na
hospodárske výsledky, dosahy krízy či iné špecifiká. Výsledkom by
mal byť návrh najefektívnejších
a finančne najmenej náročných
sanačných metód.
záťaže
povinný
predložiť
plán prác na
schválenie krajskému
úradu životného prostredia do
31. 12. 2016.
Napriek tomu, že environmentálna záťaž bola
v minulosti potvrdená prieskumnými prácami, musí byť v súčasnosti overená prostredníctvom geologického prieskumu životného prostredia, ktorého súčasťou je analýza rizika znečisteného územia, čo preukáže aktuálny stav znečistenia a jeho vplyv
na ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu
a pôdu. Návrh plánu prác obsahuje časové a vecné vymedzenie
GEOLOGICKÝ PRIESKUM ŽP
Prvým krokom pri realizácii
plánu prác je vykonanie geologického prieskumu životného
prostredia v oblasti zistenej environmentálnej záťaže. Geologický
prieskum životného prostredia
je proces súvisiaci s analýzou
rizika znečisteného územia, respektíve environmentálnej záťaže.
Overujú a zisťujú sa ním pravdepodobné environmentálne záťaže, po
potvrdení prítomnosti environmentálnej záťaže sa vyhodnocujú súčasné
a potenciálne riziká environmentálnej
záťaže s ohľadom na súčasné a budúce
využitie územia a získavajú sa geologické
podklady na návrh sanácie environmentálnej
záťaže. Navrhuje sa monitorovanie geologických faktorov životného prostredia. Výsledkom
geologického prieskumu životného prostredia je
stanovenie rozsahu a miery znečistenia spôsobeného činnosťou človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde a jeho posúdenie z hľadiska jeho
závažnosti ako podklad pre vypracovanie analýzy rizika
znečisteného územia. Platí, že kvalitne uskutočnený geologický prieskum životného prostredia je najlepším základom pre čo
najefektívnejšiu (i najlacnejšiu) sanáciu environmentálnej záťaže.
Ak existuje viac pôvodcov, ktorí sa spolupodieľali na znečisťovaní
daného územia, už v tejto etape sa stanoví miera spoluúčasti na
znečisťovaní pre jednotlivých pôvodcov. To umožní prerozdelenie
finančných prostriedkov potrebných na vypracovanie geologického prieskumu životného prostredia, následne analýzy rizika a prípadných sanačných opatrení medzi viacerých pôvodcov.
VYUŽITIE GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU ŽP
V prípade, že sa na vašom území nachádza predpokladaná environmentálna záťaž, je možné, že na základe geologického prieskumu životného prostredia a analýzy rizika bude vaša konkrétna lokalita z Registra environmentálnych záťaží vymazaná. Platí to
v prípade, ak sa nepreukáže závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu.
V prípade, že sa na vašom území nachádza environmentálna zá57
samospráva
a odpady
environmentálne záťaže
díky), halogénmi, aromatickými uhľovodíkmi (benzén, toluén, xylény), chemikáliami, náterovými hmotami, riedidlami a pod.), odporúčame realizáciu geologického prieskumu životného prostredia
a analýzu rizika pred uzatvorením zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Prostredníctvom geologického prieskumu životného prostredia
a analýzy rizika sa zistia a vyčíslia škody na životnom prostredí
predchádzajúcim majiteľom (aj v konkurze), ako aj náklady na odstránenie týchto škôd, čím sa zníži kúpna cena o náklady na odstránenie škôd na životnom prostredí.
ťaž, na základe výsledkov geologického prieskumu životného prostredia a analýzy rizika, ktoré preukážu aktuálny stav znečistenia
a jeho vplyv na ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu, bude možné navrhnúť – pri priaznivých výsledkoch – také opatrenia, ktoré budú finančne menej náročné
(napríklad monitorovanie geologických faktorov životného prostredia) bez nutnosti realizácie sanačných opatrení.
Ak ste pôvodcom alebo povinnou osobou a zároveň vlastníkom
nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, môžete previesť nehnuteľnosť na inú osobu až potom, ako zabezpečíte vykonanie geologického prieskumu životného prostredia
(súčasťou je analýza rizika) týkajúceho sa tejto nehnuteľnosti. Súčasťou zmluvy o prevode nehnuteľnosti je záverečná správa geologickej úlohy, ktorou je geologický prieskum životného prostredia. Každý takýto prevod nehnuteľnosti je pôvodca alebo povinná
osoba povinná písomne oznámiť krajskému úradu životného prostredia spolu so zaslaním zmluvy o prevode nehnuteľnosti. (§ 7 zákona č. 409/2011 Z. z.).
Ak uvažujete o kúpe nehnuteľnosti, na ktorej v minulosti dochádzalo k manipulácii s látkami škodiacimi vodám (predovšetkým
kovmi, alifatickými uhľovodíkmi (ropné látky, chlórované uhľovo-
ANALÝZA RIZIKA ZNEČISTENÉHO ÚZEMIA
Ide o proces, ktorý plynulo nadväzuje na geologický prieskum životného prostredia, pri ktorom sa overilo závažné znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka alebo environmentálna záťaž
(v zmysle Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného
prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 340/2010 Z. z., ktorou sa
mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon).
Cieľom analýzy rizika znečisteného územia je charakterizovať existujúce a potenciálne riziká, ktoré môžu predstavovať ohrozenie
zdravia človeka a zložiek životného prostredia vyplývajúce z danej miery a rozsahu znečistenia zemín, podzemných vôd a stavebných materiálov s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia.
Prečo je analýza rizika znečisteného územia potrebná?
Znečistenie jednotlivých zložiek životného prostredia je v mnohých prípadoch zdrojom neprijateľných rizík pre zdravie ľudí a pre
životné prostredie. Úplné odstránenie znečistenia je často značne
finančne náročné, pričom dosiahnutie „nulového rizika“ (napr. absolútne odstránenie znečistenia) nie je vždy z hľadiska životného
prostredia nutné.
Spracovanie analýzy rizika znečisteného územia je nevyhnutné
po ukončení geologického prieskumu životného prostredia (pri
ktorom sa overilo závažné znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka alebo environmentálna záťaž) pred návrhom sanácie
geologického prostredia alebo environmentálnej záťaže. Vďaka
tomu možno navrhnúť sanáciu len tých kontaminantov a len v tých
územiach, kde je preukázateľné riziko ohrozenia zdravia človeka
a zložiek životného prostredia.
V prípade, že sa analýzou rizika znečisteného územia nepreukáže riziko ohrozenia zdravia človeka, resp. riziko ohrozenia zložiek
životného prostredia, nie je potrebná sanácia geologického prostredia alebo environmentálnej záťaže a navrhne sa finančne podstatne menej náročné monitorovanie geologických faktorov životného prostredia.
V prípade preukázania rizika ohrozenia zdravia človeka, respektíve rizika ohrozenia zložiek životného prostredia sa stanovia ciele
sanácie geologického prostredia alebo sanácie environmentálnej
záťaže. Následne sa navrhnú a zhodnotia varianty sanácie geologického prostredia alebo sanácie environmentálnej záťaže, vrátane odhadu finančných nákladov a návrhu nápravných opatrení –
optimalizácia sanácie a minimalizácia finančných nákladov.
VYUŽITIE ANALÝZY RIZIKA
Analýza rizika znečisteného územia sa využíva hlavne ako podklad pre rozhodnutie orgánov štátnej správy v procese znižovania
nepriaznivých účinkov znečistených území alebo environmentálnych záťaží na životné prostredie a zdravie človeka. V zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
58
samospráva
a odpady
environmentálne záťaže
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
súčasťou návrhu plánu prác pre pôvodcu, povinnú osobu alebo
príslušné ministerstvo, ktorý musí obsahovať časové a vecné vymedzenie vykonávania geologického prieskumu životného prostredia (súčasťou je analýza rizika), sanácie environmentálnej záťaže a monitorovania geologických faktorov životného prostredia.
UKONČENIE REALIZÁCIE PLÁNU PRÁC
O ukončení realizácie plánu prác rozhoduje krajský úrad životného prostredia na základe žiadosti. Jej súčasťou musí byť záverečná správa zo sanácie environmentálnej záťaže, záverečná správa z monitorovania geologických faktorov životného prostredia
a správa o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy vypracovaná odborným geologickým dohľadom. •
www.hgm.sk
Sanácia geologického prostredia alebo environmentálnej záťaže
Predstavuje odstránenie príčin vzniku znečistenia spôsobeného
činnosťou človeka alebo odstránenie príčin vzniku environmen-
tálnej záťaže, obmedzenie plošného a priestorového šírenia znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí a odstránenie alebo zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok
zo znečistenej podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia.
V prípravnej štúdii sanácie geologického prostredia alebo environmentálnej záťaže sa na základe výsledkov geologického prieskumu životného prostredia hodnotí a posudzuje uskutočniteľnosť
sanácie geologického prostredia alebo environmentálnej záťaže.
Analyzujú a navrhujú sa rôzne metodické a technické postupy sanácie, posudzujú sa riziká jednotlivých riešení sanácie a posudzuje ekonomická efektívnosť jednotlivých riešení sanácie geologického prostredia alebo environmentálnej záťaže.
Po ukončení sanácie geologického prostredia alebo environmentálnej záťaže sa pripraví záverečná správa zo sanácie, v ktorej sa
dokumentujú a vyhodnocujú výsledky sanačných prác až po dosiahnutie cieľov sanačných prác, uvádzajú sa údaje o preprave
a spôsobe nakladania s odpadmi, aktualizuje sa analýza rizika
znečisteného územia a navrhne sa monitorovanie geologických
faktorov životného prostredia s konkretizáciou sledovaných parametrov.
HYDROGEOLÓGIA .
↖ hydrogeologický prieskum,
y
vodárenské zdroje a posudk
I
NAKLADANIE S OSTATNÝM
I.
A NEBEZPEČNÝMI ODPADM
kodňovanie
↖ zber, zhodnocovanie, zneš
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE .
rizika, sanácia,
geologický prieskum, analýza
tálny audit
men
iron
↖ monitoring, env
m,
plán prác, geologický priesku
itoring ↘
analýza rizika, sanácia, mon
skum
↙ inžinierskogeologický prie
INŽINIERSKA GEOLÓGIA .
ŽE .
ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤA
HO HOSPODÁRSTVA .
OUTSOURCING ODPADOVÉ
HGM-Žilina, s. r. o., Stárkova 26, 010 01 Žilina | GPS: 49,2258, 18,7304 | tel.: (+421) 41 50 00 596 | fax: (+421) 41 50 00 597 | e-mail: [email protected]
samospráva
a odpady
s e p a r o v a n i e, r e c y k l o v a n i e
Na Pohode
opäť triedili odpad
V ŽOS–EKO Vrútky
doteraz spracovali 9094 vozidiel
O
d získania autorizácie v roku 2005 spracovali v ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky až
doteraz 9094 opotrebovaných vozidiel
osobných a nákladných vozidiel. Za prvý polrok
2012 tento najväčší spracovateľ autovrakov v Žilinskom kraji spracoval 375 vozidiel, oproti 400
vozidlám za prvý polrok 2011.
Ako informovala generálna riaditeľka spoločnosti ŽOS – EKO, s.r.o.,
Vrútky Jana Antošová prvý polrok vždy býva slabší, kvôli zimným
mesiacom, kedy zákazníci ponúkajú minimum starých vozidiel.
„Až na jar sa vždy rozbehne predaj nových vozidiel a s nadobudnutím nových áut sa majitelia zbavujú starých autovrakov, ktoré im
zaberajú miesta v garážach či na parkoviskách. Súčasná nepriaz-
T
riedenie odpadu na festivale Pohoda nie
je novinkou. ENVI-PAK zabezpečoval
separovanie na festivale šiesty raz, z toho
piaty raz spolu so zberovou spoločnosťou SITA
Slovensko. Počas štyroch dní festivalu na letisku
v Trenčíne vzniklo 73,97 ton odpadu. Vyseparovať sa podarilo takmer 43 percent všetkého odpadu.
Tento rok po prvý raz na festivale nainštalovali „eko-meter“, kde
sa postupne zhromažďoval odpad, ktorý nosili k stánku ENVI-PAK
samotní návštevníci. Jeho cieľom bolo vyvrátiť v spoločnosti vžitú
domnienku „Načo budem triediť, keď som jediný, sám aj tak nič
nezmôžem“. Keďže „eko-meter sa postupne plnil, i keď ľudia nosili len po jednom pohári, plechovke či fľaši, napĺňalo sa známe:
„Malý krok pre človeka môže byť veľkým skokom pre ľudstvo“ či
inovované: „I veľký odpad môže mať malý dopad.“ Z celkového
množstva odpadu 73,97 ton odpadu sa napokon podarilo vyseparovať takmer 43 %, čo je dvojnásobok minulých rokov. Z celkového množstva sa vytriedilo 21,8 tony plastov, 1,52 tony papiera, 640
kg kovov, 5,52 tony bioodpadu a 2,16 tony skla.
Maskoti odmeňovali poctivých triedičov silikónovými náramkami
ZELENÝ BOD a nálepkami Eko boh. ENVI-PAK tiež inštaloval na
festivale foto stenu, pri ktorej sa mohli návštevníci odfotiť a ukázať
svetu, či sa radia medzi Eko bohov, Eko sapiens alebo nebodaj
Eko vrahov. Záujem o fotografie bol obrovský, veríme, že v otvore
pre hlavu Eko vraha sa fotilo len z recesie, veď na Pohodu chodia
podľa výsledkov triedenia iba samí ekologicky uvedomelí návštevníci. •
60
nivá ekonomická situácia sa odráža v stagnácii predaja nových
áut a to ovplyvňuje aj prísun opotrebovaných vozidiel odovzdaných na likvidáciu“, zhodnotila situáciu J.Antošová. Dodala, že tak
skoro sa nevrátia časy rekordného roku 2009, kedy sa vyplácalo
šrotovné a v ŽOS-EKO Vrútky spracovali rekordných 2570 vozidiel. V tomto roku by preto radi zhodnotili cca 1200 vozidiel. „Slovensko má veľmi zastaraný automobilový park, ktorý nutne potrebuje obnovu. Obávame sa, že na budúci rok po zavedení nových
poplatkov za registrácie vozidiel, spolu so znížením kúpnej sily
obyvateľstva v dôsledku zavedenia nového daňového zaťaženia,
poklesne nákup nových vozidiel ,a tým aj odovzdávanie starých
na likvidáciu“, povedala J.Antošová.
ŽOS-EKO ekologicky spracúva nielen osobné motorové vozidlá,
ale aj nákladné vozidlá a iné, napr. poľnohospodárske vozidlá, ale
aj odpadové batérie a akumulátory a opotrebované oleje. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 37 autorizovaných prevádzok na spracovanie opotrebovaných vozidiel s vybudovanou sieťou zberných
miest. •
čistenie vôd, advertoriál
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
samospráva
a odpady
Technológie čistenia
odpadových vôd nad 20 EO
SIMOP SK
Výrobca produktov a riešení pre nakladanie
s odpadovými a dažďovými vodami spoločnosť
SIMOP SK, s.r.o., ponúka čistenie odpadových
vôd hneď niekoľkými druhmi zariadení. Správny
výber konkrétnej technológie závisí najmä od
množstva odpadovej vody vyjadrenej počtom
ekvivalentných obyvateľov (EO).
Sústava s aktívnym kalom
Hrablice
Usadzovacia nádrž
OXYMOP
Pre kategóriu skupinového decentralizovaného čistenia odpadovej vody nad 20 EO používa SIMOP označenie združená kanalizácia, ktorú v tomto kontexte chápe ako súhrn všetkých prvkov
a systémov na zber, spracovanie, ošetrenie, infiltráciu alebo vývod
domácich odpadových vôd z budov nenapojených na verejnú kanalizačnú sieť. Na čistenie odpadových vôd nad 20 EO možno využiť viacero riešení z produkcie spoločnosti SIMOP:
nádrže odpadových vôd s pieskovým filtrom,
štrbinové nádrže s pieskovým filtrom,
čistiace a recyklačné stanice GRISIMOP na odpadové vody
pochádzajúce prevažne zo spŕch,
modulárne čističky odpadových vôd OXYMOP s odtokom do
povrchového vodného prostredia.
lenou prevzdušňovacou nádržou. Za ňou je umiestnená usadzovacia nádrž. Objem usadzovacej nádrže dosahuje 12 až 30 m3.
Odpadová voda priteká do vetracej nádrže na výstupe primárneho odkaľovača, pričom kaly (baktérie) nachádzajúce sa vo vode,
ktoré sa majú spracovať, sa sekvenčne okysličujú. Kaly usadené
na dne sekundárneho odkaľovacieho systému prechádzajú recirkuláciou nezávisle od vetrania, pričom prebytočný kal sa odvádza
do hrablíc.
V prípade spracovania aj odpadovej vody pochádzajúcej z reštauračných zariadení, je potrebné pred sústavu nainštalovať odlučovač tukov.
Prevádzka staníc OXYMOP si vzhľadom na ich konštrukčné a prevádzkové princípy vyžaduje dôslednú údržbu. OXYMOP treba vyprázdniť raz ročne do dvoch tretín jeho objemu a raz ročne treba
vyprázdniť aj usadzovaciu nádrž.
Nádrž čistiacej stanice OXYMOP i usadzovacia nádrž sú vyrobené
z polyesteru. Pri výrobe polyesterových komponentov spoločnosť
SIMOP uplatňuje výrobný proces navíjania obvodových a šikmých
naimpregnovaných vlákien na rotujúce vreteno. Výrobný proces je
automatizovaný a umožňuje úplnú kontrolu všetkých parametrov
výroby tak, aby zaručil finálny produkt najvyššej kvality. Navíjanie
vlákna zaručuje nádržiam perfektnú rezistenciu proti mechanickej
sile a rovnakú hrúbku stien celej nádrže (vysoká hustota vlákna 60
- 70 % a optimálne usporiadanie vlákien proti smeru sily). Vďaka
tomu majú nádrže vysokú mechanickú odolnosť, ale aj prirodzenú
odolnosť voči korózii.
•»
•»
•»
•»
OXYMOP – PRE 50 AŽ 850 EO
Osobitnú skupinu produktov pre združenú kanalizáciu z produkcie SIMOP-u predstavujú kompaktné čistiace jednotky OXYMOP.
Sú navrhnuté na spracovanie odpadovej vody najmä z domácností, pre kategóriu od 50 do 850 ekvivalentných obyvateľov. Ich
objem dosahuje 20 až 40 m3. Čistiace stanice OXYMOP s kompaktným aktívnym kalom využívajú princíp dlhodobého vetrania
s recykláciou a automatickou extrakciou kalov na vstupe primárneho odkaľovača. Kal vzniká v polyesterových nádržiach s odde-
Spoločnosť SIMOP SK, s.r.o., pôsobí na Slovensku od roku 2005
a je dcérou spoločnosti SIMOP, ktorá vznikla v roku 1975 vo Francúzsku. Okrem produktov a riešení pre kanalizáciu, odpadové
a dažďové vody je značka SIMOP známa ako výrobca a dodávateľ
skladovacích a baliacich prvkov (zásobníky, nádrže, cisterny, kontajnery) určených pre priemysel a poľnohospodárstvo. •
SIMOP SK, s.r.o.
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
Tel.: 056 / 6884 025
Fax 056 / 6884 026
Mob.: 0911 159 455
e-mail: [email protected]
www.simop.sk
61
foto: SIMOP, s.r.o.
Výber správnej sústavy pre konkrétnu stavbu či sústavu objektov
si vyžaduje špecifické a komplexné posúdenie, ktoré spoločnosť
SIMOP poskytuje.
stavebné aktivity
samospráv
kontajnerové stavby
Modulárna výstavba
na vzostupe
M
Beáta Jarošová
ožnosti výstavby z kontajnerových
modulov sa čoraz viac rozširujú.
Architekti a dizajnéri v posledných
rokoch dokázali, že z modulov možno postaviť
foto: komunálna energetika
aj na pohľad mimoriadne príťažlivé a naozaj
štýlové objekty - kaviarne, voľnočasové
centrá, tlačové strediská, administratívne
priestory, školy. Jednoznačne najväčšou
prednosťou
modulárnych
stavieb,
naďalej zostáva rýchlosť výstavby.
62
však
Ak sa teda potrebuje do väčšieho presťahovať spoločnosť, ktorá
kontajnerové moduly predáva a prenajíma, voľba stavebného konštrukčného riešenia je viac ako samozrejmá.
Z BRATISLAVY DO TRNAVY
Modularita kontajnerových stavieb umožňuje pracovať s priestorovou variabilitou tak, aby sa objekt dal navrhnúť presne podľa
požiadaviek klienta. V tomto prípade spoločnosť chcela sama pre
seba vytvoriť nové pracovisko s kombinovaným účelom. Pôvodné
sídlo v Bratislave už nemalo ďalšie priestorové kapacity na rast
a rozširovanie firmy. Rozhodnutie, kam presunúť prevádzku, padlo
na rozľahlý trnavský areál, ktorý zároveň slúži ako skladové depo
pre kontajnery a nachádza sa na hlavnom slovenskom diaľničnom
ťahu.
Vzhľadom na počet pracovníkov a požadovaný pracovný priestor
sa Algeco rozhodlo pre jednopodlažnú budovu. Sídlo z dispozičného hľadiska tvorí vstupná chodba so zádverím a sociálnymi za-
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
kontajnerové stavby
stavebné aktivity
samospráv
Sídlo spoločnosti sa nachádza v priemyselno-logistickom parku
v Trnave-Modranke, blízko diaľničného privádzača. Umiestnenie
v tomto priestore vytvára pre firmu všetky predpoklady na efektívnu
logistiku kontajnerov.
Základným prvkom výstavby administratívnych priestorov sú obytné kontajnery zbavené bočných stien a spojené do jednej rámovej
konštrukcie.
Areál slúži aj ako kontajnerové depo a miesto pre úpravy jednotlivých kontajnerov podľa požiadaviek klienta.
63
stavebné aktivity
samospráv
kontajnerové stavby
Modularita kontajnerov umožňuje postaviť – vyskladať takmer ľubovoľne veľký priestor aj bez vnútorných deliacich stien. Vďaka tomu
možno s úspechom použiť kontajnerové moduly napríklad aj na
stavbu moderných open space priestorov pre administratívu alebo priestranných výrobných hál pre ľahký priemysel. Nosnú funkciu
vtedy na seba preberajú oceľové stĺpy.
riadeniami, centrálna veľkopriestorová otvorená kancelária - pracovisko pre 5 administratívnych pracovníkov s kuchynkou, ďalej
uzatvorená kancelária riaditeľa a osobitná zasadacia miestnosť.
Dodatočnou prístavbou k administratívnym priestorom - doplnením zostavy o ďalšie nové moduly so sociálnym zázemím vznikli
šatne pre montérov spoločnosti.
ZÁKLADNÝ PRVOK - KONTAJNER
Základným prvkom modulárnej výstavby je priestorový modul –
oceľový kontajner, ktorý môže byť definovaný a navrhnutý ako
obytný, sanitárny, skladový či technologický. Rozmery jednotlivých druhov modulov sa rôznia, optimalizované sú najmä v závislosti od druhu dopravy, teda tak, aby ich preprava bola v čo
najväčšej miere možná štandardným nákladným automobilom
s návesom. Šírka kontajnerového modulu sa zvyčajne pohybuje
okolo troch metrov, dĺžka je od dvoch do desiatich metrov. Naj64
menšie druhy obytných kontajnerov majú pôdorysné rozmery asi
2,5 x 3 metre. Výška kontajnera závisí od požadovanej svetlej výšky miestnosti. Štandardne je celková výška obytného kontajnera
približne tri metre, pričom svetlá výška miestnosti potom dosahuje asi 2,5 metra.
Na výstavbu trnavského sídla spoločnosti Algeco bolo použitých
celkom deväť kusov kontajnerov z toho päť kontajnerov s rozmermi 8 995 x 2 438 x 2 800 mm a 4 kontajnery s rozmermi 6 058
x 2 438 x 2 800 mm. Využité boli moduly s variabilnými vnútornými priečkami, ktoré umožnili vytvorenie spoločného centrálneho
otvoreného pracoviska.
Celková podlahová plocha nových administratívnych priestorov
spoločnosti dosahuje 151,90 m2. Samotná montáž celej zostavy
trvala 10 dní.
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
kontajnerové stavby
stavebné aktivity
samospráv
Vykurovanie priestoru zabezpečujú priamo výhrevné elektrické radiátory. Administratívne priestory z kontajnerových modulov sú vybavené všetkými štandardnými rozvodmi, vrátane počítačovej siete.
a dvere sú plastové s dvojitým vákuovým zasklením, opatrené vonkajšími žalúziami.
Chladenie priestorov v letnom období zabezpečujú klimatizačné
splitové jednotky. Vykurovanie budovy sa realizuje priamo výhrevnými elektrickými radiátormi. V súvislosti s rastúcimi nákladmi na
energie Algeco už túto jeseň začína vo svojich priestoroch s testovaním nového systému vykurovania a chladenia kontajnerových
stavieb tepelnými čerpadlami vzduch - vzduch. Vlastnou prevádzkou chce nazbierať skúsenosti z reálnej praxe, ktoré bude môcť
potom ponúknuť aj svojim zákazníkom. •
KONŠTRUKCIA, MATERIÁL, TECHNOLÓGIE
Statickým východiskom modulu je oceľová rámová konštrukcia
stien, podlahy a strechy ošetrená proti korózii pozinkovaním. Vonkajšiu stenu modulu tvorí obvykle lakovaný pozinkovaný profilový plech, vnútornú stenu najčastejšie predstavuje drevovláknitá
doska. Medzi oboma povrchmi sa nachádza parozábrana a tepelnoizolačná vrstva. V štandardnom vyhotovení sú kontajnery
zateplené 60 alebo 80 mm hrubou vrstvou minerálnej vlny, pre extrémnejšie použitie je možné osadiť až 160 mm minerálnej vlny, čo
už je tepelný odpor murovanej konštrukcie. Najlacnejšie dostupné
varianty modulov sa ponúkajú len ako riešenia na dočasné stavby, vyššie triedy priestorových modulov však spĺňajú požiadavku
stavebnej normy na tepelný odpor konštrukcie zaradenej medzi
trvalé stavby.
V prípade tejto realizácie hrúbka izolačnej vrstvy v stene dosahuje 80 mm, v podlahe 100 mm a v strope 80 mm. Osadené okná
65
stavebné aktivity
samospráv
modulárna výstavba, advertorial
valého bývania, celú stavbu možno opláštiť štandardnou fasádou
so škrabanou omietkou, po ktorej je kontajnerová stavba na nerozoznanie od murovanej.
Modulárne stavby
rýchlo a takmer na čokoľvek
NOVÉ MOŽNOSTI: PROGRESS A SAFE BOX
Novinkou v sortimente Algeca sú produktové rady Progress a Safe
box. Kontajnery Safe box sú určené do odľahlých alebo opustených oblastí s vyšším rizikom vandalizmu. Práve proti nemu sú
kontajnery Safe box vybavené novými funkciami. Tento druh kontajnerov má masívnejšiu a robustnejšiu konštrukciu, pevné oceľové okenice, integrálne zamykanie dverí proti vniknutiu cudzích
osôb či rámy dverí a okien odolné voči vypáčeniu.
Typizovaná zostava z najvyššieho produktového radu Progress je
dizajnovo príťažlivá kompozícia z troch kontajnerov, terasy a vonkajšieho schodiska so všetkými vnútornými sieťami. Je komplexným priestorovým riešením pre malú komerčnú prevádzku. Môže
tu byť kaviarnička, agentúra, kaderníctvo, kancelárie, čokoľvek
podľa požiadaviek klienta, predovšetkým však rýchlo a za veľmi
prijateľnú cenu.
Algeco
V
ýrobca a dodávateľ modulárnych stavieb z oceľových kontajnerov - spoločnosť Algeco má svoje pobočky v 29
krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí už sedem
rokov a za ten čas vyrástla na najväčšieho dodávateľa kontajnerových modulov a stavieb u nás.
foto: Algeco
Jadro činnosti spoločnosti tvorí prenájom obytných kontajnerových modulov pri rôznych druhoch výstavby. V poslednom období však Algeco zaznamenáva expanziu záujmu aj z iných oblastí.
BYTY – PONUKA PRE SAMOSPRÁVU
Predpripravené zostavy bytov z kontajnerov predstavujú pre starostov a primátorov jednu z možností ako veľmi rýchlo zabezpečiť
vo svojej obci či meste kapacity sociálneho ubytovania, dočasných alebo náhradných bytov.
Pre umiestnenie bytov z kontajnerových modulov obec potrebuje
len vyrovnaný pozemok s dovedenými inžinierskymi sieťami (elektrická energia, voda, odpad), v prípade záujmu o vykurovanie plynom aj plynovú prípojku. Ponúkané typizované byty sú po montáži kontajnerových modulov okamžite pripravené na používanie.
Sú totiž dodávané aj vrátane vybavenia kúpeľne, WC, malej kuchynskej linky s chladničkou a sporákom. Typizované byty Algeco ponúka komunálnej sfére na prenájom alebo na predaj. Cena
závisí od parametrov konštrukcie a požadovaného vnútorného vybavenia, zjednodušene sa však dá povedať, že cena kontajnerovej stavby predstavuje 50 až 70 percent veľkostne porovnateľnej
murovanej stavby.
Rýchlosť realizácie sa však pri modulárnej výstavbe ráta v dňoch
a týždňoch, nie mesiacoch a rokoch. Zaujímavá je modularita. Ak
vznikne potreba na viac bytov, kontajnery možno bezproblémovo
trikrát stohovať, doplniť vonkajším schodiskom s podestami a vytvoriť tak tri plnohodnotné podlažia. Obec tak maximálne využije
už upravený pozemok so sieťami. Ak má toto riešenie charakter tr66
ORGANIZUJETE FESTIVAL, KONCERT?
Rastúcim segmentom pre využitie kontajnerov je organizovanie
rôznych podujatí – eventov. Na hudobných festivaloch, koncertoch skupín, športových podujatiach, prehliadkach či výstavách
na voľných plochách sa práve kontajnery dajú veľmi efektívne využiť ako organizátorske zázemie s kanceláriami, pokladne, tribúny,
šatne, ale predovšetkým sociálne zariadenia. Sanitárne kontajnery sú dôstojnejšou alternatívou k prenosným WC kabínkam. Algeco ponúka osem druhov sanitárnych kontajnerov, pričom okrem
toaliet môžu byť v nich umiestnené aj sprchy, umývadlové zostavy
alebo ich prípadné kombinácie. Na ich inštaláciu je potrebná vodovodná prípojka, ich hlavnou prednosťou je možnosť osadiť ich
aj na miesta, kde nie je kanalizácia. V takomto prípade je vyvedenie odpadu do približne 60cm vysokého uzavretého oceľového
tanku s objemom až 10 m3 s rovnakým pôdorysom ako kontajner
umiestneného priamo pod kontajnerom. Po skončení podujatia sa
sanitárne tanky odvezú na vyprázdnenie priamo do čističky odpadových vôd. •
ALGECO, s.r.o. – organizačná zložka
Sereďská 247/4012
917 05 Trnava – Modranka
www.algeco.sk
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
úspory v bytových domoch, advertoriál
stavebné aktivity
samospráv
Správne návyky
ušetria stovky eur
Napriek tomu, že veľká časť bytových domov na Slovensku má tepelnoizolačné parametre stien podstatne horšie, než požadujú súčasné normy, nemusí byť prvým krokom k úsporám zateplenie.
Prax ukázala, že jedným z opatrení, ktoré sa jednoznačne oplatia,
je hydraulické vyregulovanie s termostatizáciou. Môže ušetriť 20 až
30 % výdavkov na teplo. Až potom prichádza na rad zaizolovanie
vhodným zatepľovacím systémom. Keďže významným zdrojom úniku tepla sú schodiská a spoločné priestory, pri zatepľovaní nemožno zabudnúť na výmenu okien a odstránenie plechových stien na
schodisku. „Termokamery a merania ukázali, že v bežnej tepelnoizolačne neošetrenej budove uniká najviac tepla, a to až 35 %, cez
steny domu, 23 % cez strechu, 18 % cez okná a dvere, 14 % cez ventiláciu a 10 % cez podlahu s neizolovaným stropom nad pivnicou,“
hovorí František Sás, energetický manažér spoločnosti Cofely, ktorá je jedným z najväčších výrobcov a dodávateľov tepla na Slovensku. Ak však nemáte možnosť takéto riešenia realizovať, znížiť účty
pomôžu aj správne užívateľské návyky.
TEPELNÉ MOSTY, OKNÁ, DVERE, TERMOSTATY
Kúty stien, či podlahy sú miestom najväčšieho úniku tepla z domácnosti. Je to spôsobené rozdielnou veľkosťou vnútornej plochy, ktorá teplo prijíma a vonkajšej plochy, ktorá teplo odovzdáva. Tieto tzv.
tepelné mosty sú kvôli svojim teplotným a vlhkostným charakteristikám miestom vzniku plesní a iných hygienických problémov v interiéri. Nevyhnutnosťou je preto dostatočné vetranie, ktoré odvedie
zvýšené množstvo vodnej pary z teplého izbového vzduchu.
V prípade okien je, samozrejme, ideálne vymeniť staré netesné
okná za nové, alebo aspoň vymeniť obyčajné sklenené výplne za
izolačné dvojsklá. Ak vám to rozpočet nedovolí, aj utesnením okien
izolačnými penami a páskami usporíte 6 až 10 % nákladov. Platí to
aj pre exteriérové dvere, za ktorými sa tiež odporúča vytvoriť zádverie, znižujúce tepelné straty.
Termostatické ventily na všetkých radiátoroch sú najlepším spôsobom, ako regulovať spotrebu tepla v každej miestnosti. Ak odchádzate, nastavte nižšie teploty, tlmeným vykurovaním môžete usporiť
TIPY, KTORÉ NESKLAMÚ
•
•
•
•
•
•
Skontrolujte vodovodné batérie a sprchové hlavice. Nahraďte ich, ak netesnia, už 10 kvapiek za minútu predstavuje 170 l vody za mesiac.
Znížte spotrebu teplej vody. Púšťajte najmä studenú vodu.
Šetrite vodu. Uprednostňujte sprchu pred kúpaním, pri
umývaní zubov alebo holení vodu vypnite.
Pri odchode z miestnosti zhasnite. Tam, kde svietite najviac, používajte úsporné žiarovky.
Vypínajte aj spotrebiče pracujúce v úspornom režime
„STAND BY“.
Utesnite všetky škáry na oknách a dverách izolačnou penou alebo páskami.
až 30 %. Úplne však radiátory nikdy nezatvárajte, opätovný nábeh
si vyžiada vyššiu spotrebu na vyrovnanie vplyvu chladných stien.
Vhodnou pomôckou je izolačná fólia za radiátorom, ktorá odráža
teplo zo steny späť do miestnosti. Dôležité je aj umiestnenie termostatov a snímačov teploty v priestore. Ak ich umiestnite pri oknách alebo dverách, spotreba tepla bude vyššia.
IDEÁLNA TEPLOTA A EFEKTÍVNE VETRANIE
Predchádzajte prekurovaniu priestorov v zime. „Každé zvýšenie teploty v interiéri o 1 °C zvyšuje spotrebu energie až o 6 %. Izbová
teplota by mala dosahovať 20 až 22 stupňov,“ dodáva energetický manažér. Ideálna teplota v obývačke, spálni, detskej izbe, jedálni a pracovni je 21 °C, pre kuchyňu a WC je to 20 °C, v kúpeľni by
malo byť najteplejšie, 24 °C. Vykurovaná chodba, predsieň a schodisko by mali mať 10 až 15 °C.
Platí, že čím je vonku chladnejšie, tým kratšie a intenzívnejšie treba vetrať, aby sa vzduch vymenil. Ideálne je nárazové vetranie 5 -10
minút, ktoré je oveľa efektívnejšie ako priebežné vetranie pootvoreným oknom. Pri vetraní zbytočne nevykurujte, znížte teplotu, prípadne zatvorte všetky termostatické ventily v miestnosti. •
www.cofely.sk
foto: Cofely
Ú
spora energií je aktuálnou témou najmä
v čase zúčtovania, keď sa naše hospodárenie prejaví aj v peňaženke. Predchádzať nepríjemnému prekvapeniu sa však dá
počas celého roka, hoci len jednoduchými, no
účinnými opatreniami.
67
stavebné aktivity
samospráv
komplexná obnova bytových domov
Pred realizáciou.
Predsadené
železobetónové
lodžie
P
Michal Vincourek
foto: Revitalstav
redsadené železobetónové lodžie sú moderným riešením pri rekonštrukcii panelových či murovaných bytových domov.
Týmto spôsobom možno nahradiť jestvujúce
balkónové zostavy, ktorých životnosť vypršala,
alebo vybudovať nový exteriérový priestor aj pre
taký byt, kde doteraz balkón nejestvoval. V každom prípade byt získa väčšiu úžitkovú plochu (až
5,4 m2) a bytový dom nový moderný dizajn.
Balkóny bytových domov patria medzi nechránené konštrukcie
priamo vystavené klimatickým vplyvom. Striedanie teplôt a vlhkosti v nich spôsobuje objemové zmeny stavebných materiálov a koróziu. Väčšina balkónov v bytových domoch postavených v predchádzajúcich desaťročiach je konštrukčne riešená ako konzola
z nosnej konštrukcie, ktorá prestupuje obvodovým plášťom. Častým statickým problémom, zaradeným aj medzi systémové poruchy, je zníženie spoľahlivosti balkónových konzol v dôsledku
korózie výstuže. Ďalším negatívom je tepelný most, ktorý balkónová konštrukcia spôsobuje v obvodovom plášti. Keďže oba tieto
problémy možno efektívne riešiť predsadenými železobetónovými
lodžiami, najčastejšie sa realizujú práve ako náhrada za existujúce balkónové zostavy, ktoré sú na konci svojej technickej životnosti a nezodpovedajú už ani súčasným požiadavkám na komfort
bývania.
VÝCHODISKOM JE DOBRÁ STATIKA
Základom predsadených lodžií sú železobetónové prefabrikované moduly s rozmerom 3,6 m x 1,5 m. Zo statického hľadiska ide
68
Po realizácii.
o osvedčené konštrukcie - stenové dielce hrúbky 140 mm, ktoré
sa oceľovými kotvami ukotvia do muriva v mieste styku obvodového plášťa s priečnymi nosnými panelmi. Stropné dosky lodžií
majú hrúbku 120 alebo 150 mm, ukladajú sa na bočné steny ako
prosté nosníky, ku ktorým sú pripevnené výstužou prenášajúcou
namáhanie v ťahu. Platí, že zaťaženie od lodžií sa prenáša až na
základový rošt. Pôdorys lodžie môže byť s pravouhlými alebo skosenými vonkajšími rohmi, ktorý kopíruje betónové či kovové zábradlie. Konštrukcia zábradlia lodžie je z pohľadového betónu alebo oceľová z uzavretých profilov (ošetrená žiarovým zinkovaním
a syntetickým náterom) s možnosťou výberu rôznych druhov výplní. Navrhovaná životnosť predsadených železobetónových lodžií
je 60 rokov.
AJ TAM, KDE NIKDY NEBOLI
Samotná realizácia predsadených lodžií spočíva v odstránení existujúcich závesných oceľových balkónov, alebo odbúraní betónových konzol a v následnej stavbe novej konštrukcie. Predsadené
lodžie možno vystavať aj v domoch, ktoré disponujú len francúzskym oknom či štandardným okenným otvorom a kde pôvodne
žiadne balkóny neboli. V tomto prípade dochádza k úprave obvodovej steny vyrezaním nového otvoru do panelu a zmene existujúcej okennej zostavy na okenno-dverovú (balkónovú). Výstavbou
predsadených lodžií získa byt nový exteriérový priestor s rozlohou
až 5,4 m2 úžitkovej plochy. Ten možno dodatočne vybaviť úplným
zasklením, čo zvyšuje jeho využiteľnosť aj v zimnom období.
Výrazne sa tak zlepšuje kvalita bývania v byte, zlepšuje sa dizajn
a vzhľad celého bytového domu. Investície do nových lodžií však
znamenajú nielen zvýšenie komfortu bývania a vzhľadu domu, ale
nezanedbateľne zvýšia aj trhovú hodnotu bytu pri prípadnom predaji. Netreba sa preto nechať uniesť cenou za sanáciu starého balkóna. Treba
brať do úvahy, že vždy to
bude ten istý
starý balkón
len s novým
kabátom, pričom životnosť
opráv je rádovo nižšia ako
životnosť novej konštrukcie lodžie. •
REVITALSTAV SK, s.r.o. - výroba, dodávka a montáž prefabrikovaných lodžií.
Kragujevská 12, 010 01 Žilina, tel.: 0904/593 885, www.revitalstav.cz
Predsadené železobetónové lodžie zabezpečia:
• odstránenie systémových chýb starých konštrukcií balkónov,
• exteriérový priestor navyše aj pre byty, kde balkón nebol,
• zväčšenie úžitkovej plochy bytu,
• zlepšenie komfortu bývania,
• zvýšenie ceny bytu,
• výhodný pomer investícia – úžitok.
Súčasťou kompletnej dodávky na kľúč je demontáž pôvodných balkónov, zábradlí
a betónových podest, vrátane výrezov do panelov. Ďalej usadenie prefabrikovaných
dielov lodžií, včítane betónového alebo kovového zábradlia, klampiarskych
výrobkov, náterov, terénnych úprav, všetko na základe projektovej dokumentácie a statického posúdenia.
Máme za sebou množstvo vydarených projektov a dostatok
referencií. Garantujeme realizáciu diela v najvyššej kvalite.
Prostredníctvom našich špecialistov zabezpečujeme
prezentácie pre majiteľov bytov, poskytujeme technické poradenstvo a úplnú
súčinnosť pri realizácii projektu.
prevádzkové úspory
a modernizácia
v y k u r o v a n i e, c h l a d e n i e
Zrekonštruovať
a ukázať ako príklad
Vlasta Rafajová
I
v prípade správcovských a teplárenských
spoločností u nás často platí príslovie, že
obuvníkove deti chodia bosé. Firmy, ktoré
foto: Komunálna energetika
svojim odberateľom pomáhajú realizovať opatrenia na úsporu energií, samy neraz sídlia v budovách, ktoré majú k energetickej efektívnosti
veľmi ďaleko. Jednu z najčerstvejších výnimiek
z tohto stavu predstavuje zrekonštruované administratívne sídlo dodávateľa tepla vo Zvolene.
70
Spoločnosť MPBH, spol. s r.o., člen Skupiny STEFE, zabezpečuje dodávku tepla a teplej úžitkovej vody do väčšiny domácností
vo Zvolene. Majoritným vlastníkom spoločnosti je STEFE SK, a.s.,
so 66 percentným podielom, mesto Zvolen má v spoločnosti 34
percent. Dominantným výrobcom tepla vo Zvolene je spoločnosť
Zvolenská teplárenská, a.s. MPBH, spol. s r. o., od nej odoberá
vyrobené teplo, ktoré transformuje z pary na horúcu vodu a ďalej
distribuuje. Okrem toho prevádzkuje aj niekoľko vlastných zdrojov
na zemný plyn. Celkom MPBH spravuje 37 kilometrov primárnych
a sekundárnych sietí a dodáva teplo pre vyše 32 000 obyvateľov
Zvolena.
Príkladne zrekonštruovaná administratívna budova – sídlo MPBH,
s.r.o. – sa nachádza priamo v areáli výmenníkovej stanice v blízkosti sútoku Hrona a Slatiny. Dvojpodlažná budova z konca 80tych rokov prešla v minulom a tomto roku rozsiahlou stavebno-
v y k u r o v a n i e, c h l a d e n i e
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
prevádzkové úspory
a modernizácia
Teplo a chlad sa z kapilárnych
rohoží šíria do priestoru sálaním, čo je pre osoby v priestore príjemnejšie a zdravšie ako
prúdenie teplého a studeného
vzduchu. Ide o rovnaký prirodzený princíp, aký napríklad
využívajú rastliny pri odovzdávaní tepla listami.
technickou i technologickou
rekonštrukciou. Ako významne obnovená budova dnes disponuje energetickým certifikátom, ktorý ju vďaka všetkým
realizovaným opatreniam zaradil do skupiny B, čiže do kategórie nízkoenergetických budov.
IMPULZ NA
REKONŠTRUKCIU
Napriek relatívne nízkemu
veku (kolaudácia bola v roku
1992) mala budova MPBH donedávna množstvo konštrukčných chýb vyplývajúcich z nekvalitne odvedenej práce
stavbárov či nevhodnej skladby strechy a obvodového plášťa. Popraskané obvodové múry nad
prievlakmi, zatekajúca netesná strecha a pôvodné okná veľmi nepriaznivo ovplyvňovali tepelnú pohodu tunajších pracovísk, v zime
si vyžadovali zvýšené náklady na vykurovanie, v lete sa kancelárie extrémne prehrievali. Rekonštrukcia bola teda podľa riaditeľa spoločnosti MPBH, spol. s r. o. Ivan Adama nevyhnutnosťou.
„V období pred rekonštrukciou sme si položili otázku, či je možné
na našej budove prakticky zrealizovať postupné opatrenia v duchu maximálnej efektívnosti a ekologickosti – tak, aby sme zabezpečili tepelnú pohodu v budove, a to nielen v období zimy, ale
aj v lete. Už v tejto fáze sme si uvedomovali, že praktická skúsenosť s pilotnou prevádzkou takéhoto druhu v našej spoločnosti
môže byť potenciálne nielen inšpiráciou pre ostatné operatívne
spoločnosti v rámci celej Skupiny STEFE, ale tiež prínosom pre
našich zákazníkov. Pretože hoci poskytujeme energetické služby
v oblasti výroby a dodávky tepla, z pohľadu očakávaných klimatických zmien možno budeme musieť v budúcnosti riešiť aj dodávku
chladu, vrátane kvalifikovaného odborného poradenstva ako služby zákazníkovi. Z hľadiska rozvoja podnikania a súčasnej veľkosti
trhu Skupiny STEFE – 200 000 obyvateľov zásobovaných teplom,
je to už zaujímavá výzva do budúcnosti.
Projekt, ktorý rieši dodávku tepla a chladu využitím jedného a zároveň jednoduchého systému – stropným vykurovaním a chladením prostredníctvom kapilárnych rohoží, požiadavke efektívnosti
aj ekologickosti jednoznačne vyhovel.
Pre zabezpečenie tepelnej pohody, ale aj v snahe zabrániť praskaniu múrov nám bolo odborne odporučené dôkladne zatepliť obvodový plášť budovy. Rozhodnutie vyspádovať a zatepliť strechu
budovy izolačným materiálom nám riešilo otázku základnej funkč-
Ako významne obnovená budova podliehalo rekonštruované sídlo
MPBH, spol. s r. o. podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej
hospodárnosti budov energetickému auditu, ktorý budovu s celkovou spotrebou primárnej energie 145 kWh na m2 a rok zaradil do
druhej najúspornejšej kategórie.
nosti plochej strechy. Zároveň tým bola vytvorená dôležitá bariéra
voči tepelným stratám objektu.
Omietkové materiály využité pri zateplení obvodového plášťa spĺňajú najprísnejšie ekologické požiadavky. Príslušnosť našej spoločnosti ku koncernu sme zasa podčiarkli farebnosťou fasády.“
Základom stavebnej časti rekonštrukcie budovy bolo zateplenie
obvodového plášťa budovy štandardným bielym polystyrénom
hrúbky 80 milimetrov, vymenené boli všetky okná a exteriérové
dvere v budove. Mimoriadnu pozornosť si vyžiadala strecha. Pôvodná jednoplášťová neodvetraná zle vyspádovaná strecha bola
v rámci rekonštrukcie dodatočne zateplená doskami zo 100 mm
hrubého expandovaného polystyrénu, vyspádovaná, vybavená
novou kvalitnou krytinou. Po prvej zime, ktorá rekonštruovanú
strechu preverila, sa zrekonštruovali stropy na druhom nadzemnom podlaží a vo vybraných miestnostiach sa inštaloval aj systém stropného vykurovania a chladenia. V súčasnosti má budova
vlastne dva autonómne vykurovacie systémy. Zatiaľ čo zrekonštruovaný štandardný vykurovací systém s radiátormi je inštalovaný
v celej budove, systém stropného vykurovania a chladenia kapilárnymi rohožami je určený len pre časť budovy. Inštalovaný je v jedenástich kanceláriách s najväčším pohybom osôb na východnej,
južnej a západnej strane druhého nadzemného podlažia.
71
prevádzkové úspory
a modernizácia
v y k u r o v a n i e, c h l a d e n i e
VYŤAŽILI MAXIMUM Z VLASTNÝCH ZDROJOV
Práve inovatívny systém stropného vykurovania a chladenia je najprogresívnejším prvkom celej rekonštrukcie budovy MPBH, spol.
s r. o., vo Zvolene. Ide o jednu z prvých realizácií v budove tohto druhu nielen v rámci Skupiny STEFE, ale na Slovensku vôbec.
Tunajší systém stropného vykurovania a chladenia kapilárnymi rohožami je o to zaujímavejší, že dôsledne využíva všetky prednosti,
ktoré vyplývajú z umiestnenia budovy MPBH priamo v areáli výmenníkovej stanice, kde sa para dodávaná z teplárne, mení na horúcu vodu potrebnú pre mestský systém centrálneho zásobovania
teplom (CZT). „Ako zdroj chladu pre stropné chladenie využívame
naše veľkoobjemové podzemné zásobné nádrže vody. Prioritne
sú určené na dopĺňanie vody do systému centrálneho zásobovania teplom. Voda z týchto nádrží cirkuluje cez výmenník do chladiaceho okruhu v budove. Ako zdroj tepla pre budovu sa zasa využíva kondenzát, ktorý opäť vzniká priamo v areáli pri transformácii
pary na horúcu vodu. Pri svojom ochladzovaní ešte odovzdá teplo cez výmenník do vykurovacieho systému v budove,“ vysvetľuje
72
ďalší z konateľov MPBH, spol. s r. o., Ján Bellák.
Na prvom podlaží administratívnej budovy sa nachádza odovzdávacia stanica s malými výmenníkmi tepla osobitne pre vykurovací a chladiaci okruh. Odtiaľ pokračujú rozvody na druhé podlažie, kde sú vedené pod stropom a zakryté zaveseným kazetovým
podhľadom. Vo všetkých miestnostiach, kde je inštalované vykurovanie a chladenie kapilárnymi rohožami, je časť podhľadu
z perforovaných kaziet, ktoré umožňujú prestup tepla a chladu
do miestnosti. Každá z miestností je vybavená priestorovým termostatom na reguláciu teploty, rohože sú vybavené snímačom
rosného bodu.
Systém kapilárnych rohoží je celoplastový. Rohože sú o strop prichytené cez reflexnú fóliu s hliníkovým povrchom, ktorá izoluje rohože od stropu a zvyšuje účinnosť systému odrážaním tepla a chladu
do priestoru.
Vo všetkých rekonštruovaných prestoroch zostal inštalovaný aj povôdný systém vykurovania radiátormi. V kanceláriach, kde sú inštalované kapilárne rohože, sú však radiátory odstavené.
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
v y k u r o v a n i e, c h l a d e n i e
prevádzkové úspory
a modernizácia
ČO SÚ KAPILÁRNE ROHOŽE?
Princíp vykurovania a chladenia kapilárnymi rohožami je obdobný ako v prípade tradičného systému teplovodného podlahového vykurovania. Rozdiel je však v objeme vody, jej teplote,
hustote uloženia rozvodov i vo výkone. Zatiaľ čo osový rozstup rozvodov klasického podlahového vykurovania uloženého
v meandroch je zhruba od 12 do 25 cm, priemer rúrok je od 1,5
do 3 cm a vykurovací výkon zvyčajne do 120 W/m², kapilárne
rohože majú priemer kapilár len 3 až 5mm, zato hustejší rozstup kapilár (asi 3 cm) a až dvojnásobný vykurovací výkon, do
240 W/m².
Oproti klasickému teplovodnému podlahovému vykurovaniu
kapilárnym rohožiam postačí teplota vykurovacej vody o približne 10 °C nižšia (v rozmedzí 25 až 35 °C).
Ak sú kapilárne rohože umiestnené pod stropom a je k dispozícii zdroj chladnej vody ako v prípade centrálneho zásobovania teplom, môžu kapilárne rohože plniť aj úlohu klimatizácie,
chladenia priestorov.
Kapilárne rohože sú naplnené čistou vodou, ktorej objem je výrazne menší ako v prípade tradičného podlahového vykurovania (podľa priemeru kapilár sa pohybuje od 1,2 dcl na m²).
Veľkosť odovzdávacej plochy na prestup tepla a chladu je určená
počtom perforovaných stropných kaziet. Vďaka modulárnosti stropných kaziet ich počet možno veľmi jednoducho upraviť. Prvá zimná
vykurovacia a letná chladiaca prevádzka testujú počet perforovaných kaziet.
73
prevádzkové úspory
a modernizácia
v y k u r o v a n i e, c h l a d e n i e
ÚSPORY A KOMFORT
Hovoriť o úsporách v tomto čase, keď systém ešte nie je v prevádzke ani celú vykurovaciu, ani celú klimatizačnú sezónu, je podľa
prevádzkovateľa budovy priskoro. „Bilancie budú k dispozícii až
v marci 2013, kedy budeme vedieť vyhodnotiť prvú celú vykurovaciu sezónu. A v prípade chladenia nemožno vravieť o úsporách,
keďže chladenie doteraz v budove nebolo,“ vysvetľuje J. Bellák.
Tepelnú pohodu v priestore však už možno ohodnotiť aj teraz, a tá
je podľa užívateľov budovy veľmi dobrá. „Komfort je neporovnateľný s predchádzajúcim stavom, keď sa v lete v niektorých kanceláriách nedalo vydržať. Teplo sálalo cez strechu, okná, od počítačov,
ľudia sa chodili ochladzovať na chodbu, kde bolo o niečo chladnejšie. Dnes sa dá v priestoroch normálne pracovať.“
Výhodou kapilárnych rohoží v porovnaní s klasickým klimatizač74
Odovzdávacia stanica sa nachádza na prízemí administratívnej budovy MPBH. Keďže využívané teplo a chlad vznikajú priamo v areáli MPBH, spol. s r. o.., pri transformácii tepla zo Zvolenskej teplárenskej, nebolo potrebné budovať nové rozsiahle rozvody.
ným systémom je sálavý spôsob ochladzovania, chladný vzduch
sa nedostáva do miestnosti núteným prúdením, nevzniká pocit
prievanu, neruší hluk ventilátora. Nevýhodou je zasa dlhší nábeh
vykurovania aj chladenia. „Klasickou klimatizáciou sa dá ochladiť
priestor veľmi rýchlo po zapnutí, ale tu je nábehová krivka oveľa
plytšia. Chladenie vypíname okolo pätnástej – šestnástej popoludní, aby sme zbytočne nevyčerpávali zdroj chladnej vody a zapíname zasa okolo jednej - druhej v noci, aby sa priestory stačili
ochladiť, kým prídu ľudia,“ dopĺňa Ján Bellák.
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
Chladiaci i vykurovací výkon systému sa reguluje úpravou prietokov.
Každá vetva systému má samostatné ovládanie, možno teda nastavovať výkon systému pre jednotlivé kancelárie osobitne.
NAZBIERAŤ SKÚSENOSTI, POSUNÚŤ ICH ĎALEJ
Celkové investičné náklady na realizáciu systému stropného vykurovania a chladenia dosiahli 16 tisíc eur. S ďalším rozširovaním
systému vo Zvolene zatiaľ nepočítajú. „Kapacita zásobných nádrží na vodu ako zdroja chladu je už na hranici, preto nejaké ďalšie
rozširovanie neprichádza veľmi do úvahy. Momentálne sa zameriavame skôr na doladenie celého systému tak, aby sme vychytali
všetky nedostatky. V niektorých miestnostiach treba upraviť počet
perforovaných kaziet, aby sa zvýšil prestup tepla a chladu a v zasadačke by sme radi systém doplnili aj o rekuperačné vetranie.
Z prevádzkovania systému chce MPBH v budúcnosti získať čo najviac praktických poznatkov: koľko sa dá pri akých teplotách do-
v y k u r o v a n i e, c h l a d e n i e
prevádzkové úspory
a modernizácia
siahnuť úspor, ako možno regulovať výkon upravovaním prietokov
v rohožiach. Tie chcú následne využiť a zužitkovať vo svojej rozšírenej ponuke pre odberateľov tepla.
„Prichádzame do obdobia, keď si bytovky zo 60-70-tych rokov vyžadujú už aj rekonštrukciu vnútornej technológie. Tu je priestor aj
na takéto riešenia. Práve preto sme aj našu budovu zrenovovali na
bežný štandard. Nejako extrémne sme ju nezatepľovali, skôr sme
chceli ukázať, že kapilárne rohože môžu byť efektívne aj v podmienkach štandardne zateplených bytových domov,“ uzatvára Ján
Bellák. •
Stavebná časť rekonštrukcie zahŕňala okrem dôkladnej opravy strechy aj zateplenie obvodového plášťa budovy kontaktným zatepľovacím systémom, výmenu okien a dverí a novú fasádu v korporátnej
farebnosti.
75
prevádzkové úspory
a modernizácia
energetická sebestačnosť, advertoriál
Cesta k energetickej sebestačnosti
Doc. Ing. Michal Bartko, CSc.
V
ízia nezávislosti od elektriny, kanalizácie, vody či základov sa javí ako
sci-fi. Vďaka trom v praxi overeným
slovenským patentom, inovatívnemu stropnému vykurovaniu a chladeniu i novele zákona o energetike, sa sen stáva skutočnosťou.
Podľa novely zákona č. 656/2004 platnej od 1. augusta 2012 nie
je výroba elektriny v malom zdroji výrobcom, ktorého ročná výroba nepresiahne 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby odberného miesta podnikaním v energetike. Novela tiež stanovuje,
že malým zdrojom na výrobu elektriny je zariadenie z obnoviteľného zdroja s inštalovaným výkonom do 10 kW. Pri splnení týchto
podmienok, teda nepotrebujete pri zabezpečovaní svojej energetickej sebestačnosti už žiadne povolenia, máte len oznamovaciu
povinnosť. Stačí už iba vhodne vybrať technológie a pracovať na
dome nezávislom od všetkých sietí. Ukážkovú bezenergetickú,
bezkanalizačnú montovanú stavbu bez prívodu vody a základov
budete môcť vidieť aj na veľtrhu Coneco 2013.
ZDROJ TEPLA A ELEKTRINY
Zdrojom tepla a elektriny sú hybridné ohrievače vody rad LX ACDC/M, ktoré využívajú prvý zo slovenských patentov – priamy bezstratový ohrev vody jednosmerným prúdom z fotovoltických panelov až na 80 °C. Zároveň sa cez inventer vyrába aj striedavý prúd.
Systém pracuje od rozvidnenia do súmraku, slnko môže byť aj za
hustými mrakmi, na výkone sa to neprejaví. Tento výhodný systém
a zároveň ekologicky čistý zdroj energie podporuje aj UniCreditBank, ktorá na jeho inštaláciu poskytuje spotrebný úver pre fyzické, alebo právnické osoby od 650 do 25 000 eur so splatnosťou
jeden až sedem rokov.
VYKUROVACÍ A CHLADIACI SYSTÉM
Nízkoteplotný vykurovací (vstupná voda do 40 °C), alebo chladiaci
(vstupná voda do 18 °C) systém bez potreby tepelného čerpadla
(TČ) zaručuje využitie kapilárnych rohoží v strope, energeticky oddelených od stavebnej konštrukcie systémom DAPE, ktorý odráža
až 95 % tepelnej alebo chladovej energie. Systém je od októbra
2011 v prevádzke v administratívnej budove MPBH, s.r.o. Zvolen.
Z doterajších skúseností počas silnej zimy: výstupná voda zo strojovne bola 38 °C, straty vo vedeniach asi 4 °C, vstup do miestnosti 33 °C, pri podlahe bolo 26 °C, ale vonku aj - 25 °C. Počas tohto
leta bolo overené aj stropné chladenie: vonku bolo 37 °C, v miestnostiach 25 °C.
UCHOVANIE ENERGIE
Ďalším z trojice patentov je riešenie na uchovanie tepelnej a chladovej energie úspešne použité napr. v Relaxačno-športovom areáli v Kalnej nad Hronom, ktorý funguje od roku 2009 s priemernou
návštevnosťou 2 – 5 tisíc hostí mesačne. Kapilárne rohože sú tu
76
umiestnené v lexanovom prekrytí bazéna. Nízkoteplotné vykurovanie rohožami v dĺžke 12 m prekrytia bazéna z celkových 33 m
stačilo aj v najsilnejších mrazoch vykúriť priestor nad bazénom pri
vstupnej teplote vody do 45 °C. V lete rohože zasa chladia prekrytie bazéna, ak lexanové prstence nie sú zasunuté. Zdrojom tepla
a chladu sú vŕtané studne a TČ s výkonom 125 kW so siedmimi
funkciami (napúšťa vodu z vrtov do bazéna - 250 m3, ohrieva ju
na 38 °C, vykuruje podlahovým vykurovaním, vykuruje fitnesscentrum a celé podzemie vrátane sociálnych priestorov stropnými kapilárnymi rohožami v omietke, pripravuje 3 000 litrov teplej vody
pre návštevníkov, vykuruje podlahu pod bazénovým prekrytím,
vykuruje oblúkové prekrytie bazéna kapilárnymi rohožami alebo
chladí prekrytie bazéna zo zásobníka chladu a pripravuje teplú
vodu pre vzduchotechniku).
AUTONÓMNY DOM
Samotné bezenergetické, bezkanalizačné montované stavby bez
prívodu vody a bez základov sú tretím slovenským patentom. Aj tu
sa využíva systém stropného vykurovania a chladenia kapilárnymi rohožami bez TČ alebo iného zdroja tepla. Opätovne je využitý
zatepľovací systém DAPE (tri vrstvy v jednej: parozábrana, tepelná izolácia, reflexná fólia a hmotnosť na 10 m2 len 5kg). Zdrojom
elektriny a tepla sú hybridné ohrievače. Zdrojom chladu je vlastná
studňa, alebo automobilová klimatizácia napojená na zdroj elektriny z hybridných ohrievačov. Stavba má pod podlahou vlastné
nádrže na dažďovú, pitnú a úžitkovú vodu, interiérovú čističku odpadových vôd. Nespotrebovaná elektrina sa ukladá do Li-On batérií. Osvetlenie je vysoko úspornými LED diódami. Bivalentným
zdrojom tepla je teplovzdušný kozub, alebo peletková pec. Stavba
je z montovaných prvkov, preto je aj opakovane demontovateľná.
Na montáž netreba zdvíhacie zariadenia, stavba nie je spojená so
zemou, je založená na zemných vrtákoch s poistením polohy. Bezenergetická, bezkanalizačná montovaná stavba bez prívodu vody
a základov s podlahovou plochou do 25 m2 je drobnou stavbou,
ktorú stačí iba ohlásiť. Cena takejto stavby so zastavanou plochou
25 m2, ale obytnou plochou 75 m2 s veľkosťou strát do 2 kW na
kľúč sa pohybuje podľa vybavenosti na úrovni trojizbového bytu.
Stačí mať vlastný alebo prenajatý pozemok. Nemusíte robiť základy ani žiadne prípojky elektriny, kanalizácie, vody. Bez akýchkoľvek poplatkov môžete celoročne bývať.
Úspory sú jednoznačné: ak máte v banke 3000 eur, pri 2,5 % úročení dostanete za rok výnos 61 eur. Ak si kúpite 2,0 kW systém, vyrobíte ročne 2400 kWh elektriny, teda toľko neodoberiete zo siete.
Pri cene 0,18 eur za 1 kWh tak získate 432 eur, čo je sedemnásobok výnosu v banke. Navyše banka vám na takéto investície požičia, pretože ich návratnosť je od 3,5 do 6,5 roka. •
INTERGEO, a.s.
Sládkovičova 7
97201 Bojnice
email: [email protected]
www.intergeo.sk
www.privatwash.sk
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
e n e r g i a z b i o m a s y, a d v e r t o r i á l
neutrálna
CO2 energia
prevádzkové úspory
a modernizácia
stanovené emisné limity, zvyšuje účinnosť spaľovacieho procesu, a tým vytvára predpoklady, aby sa biomasa presadila ako perspektívne palivo a spoľahlivý zdroj energie.
Firma Polytechnik produkciou technológií šetriacich životné prostredie nielenže podporuje súčasné trendy, ale neustálym vývojom
týchto technológií sa zasadzuje o stále širšie uplatňovanie výroby
CO2 neutrálnej energie.
SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV
Spoločnosť Polytechnik sa cielene orientuje na požiadavky svojich zákazníkov, najvyšší cieľ predstavuje dosiahnutie spokojnosti
zákazníka. O tom, že sa to darí, svedčí dlhý zoznam referencií a vysoký dopyt po produktoch Polytechniku.
V drevospracujúcom priemysle si dobré meno vďaka svojej vysokej kvalite získali aj odsávacie a filtračné zariadenia, zariadenia
E
kologické získavanie energie z biomasy
je jedným z prioritných opatrení na
zabezpečenie
trvalo
udržateľného
rozvoja v rámci všetkých rozvinutých ekonomík.
Lídrom na európskom trhu v tomto segmente
je dolnorakúska firma Polytechnik Luft- und
Feuerungstechnik GmbH, ktorá až 95 % svojej
produkcie exportuje.
Spoločnosť Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH patrí
k najvýznamnejším výrobcom spaľovacích zariadení pre biogénne palivá. Známa je predovšetkým projektovaním a komplexnou dodávkou týchto zariadení na kľúč. Exportná bilancia firmy
dosahuje v súčasnosti približne 95 %, pričom na celom svete je
nainštalovaných viac ako 2600 zariadení z produkcie spoločnosti Polytechnik. Rakúsky výrobca ponúka spaľovacie zariadenia na
biomasu vo výkonostnom rade od 300 kW do 30000 kW (výkon
jedného kotla). Podľa druhu a vlhkosti paliva sú dodávané s rôznymi ohniskovými systémami (systém podsuvného spaľovania, podsuvné spaľovanie spolu s vyhorievacím roštom a posuvný rošt).
Teplonosným médiom môže byť teplá voda, horúca voda, para
a termoolej.
TRVALÝ ROZVOJ
Spaľovacie zariadenia na biomasu môžu slúžiť jednak na výrobu
vykurovacieho a technologického tepla, ako aj na výrobu elektrického prúdu (parný a ORC-proces). Oblasť elektrického výkonu zariadení sa pritom pohybuje od 200 kW do 20000 kW.
Polytechnik súčasne s vlastnou výrobou neustále realizuje vývoj
nových a zdokonaľovanie jestvujúcich produktov prostredníctvom
trvalých výskumných projektov a spoluprácou s technickými univerzitami v Mníchove, vo Viedni a v Grazi, ako aj s Rakúskym výskumným inštitútom vo Viedni (Österreichisches Forschungsinstitut in Wien / Institut für Öko-Technik). Výsledkom týchto aktivít
je technológia, ktorá spoľahlivo a s rezervou dodržiava zákonom
striekacích miestností, drvičky na drevo, ako aj hasiace zariadenia
na iskry od Polytechniku. V ostatnom priemysle, ako aj v komunálnej sfére sa popri vykurovacích a kogeneračných zariadeniach
uplatňujú aj zariadenia pre miestne a diaľkové vykurovanie – systémy centrálneho zásobovania teplom.
Širokú ponuku produktov a služieb spoločnosti Polytechnik dopĺňa efektívne pracujúca servisná sieť, ktorá umožňuje optimálnu
a rýchlu starostlivosť o zákazníka. •
www.polytechnik.com
Polytechnik
Luft- und Feuerungstechnik, GmbH
2564 Weissenbach, Hainfelderstr. 69, Rakúsko
Kontakt na Slovensku:
Ing. Juraj Horský, Tel.: 033 / 7330 996
Mobil: 0905 / 278 998, e-mail: [email protected]
77
prevádzkové úspory
a modernizácia
k o n f e r e n c i e, s e m i n á r e
Jubilejný desiaty ročník enef
J
eseň, tradične bohatú na konferenčné, seminárne a výstavnícke podujatia tvorí každý
druhý rok aj medzinárodná konferencia enef
zameraná na energetickú efektívnosť. Jej jubilejný
desiaty ročník sa uskutoční od 16. do 18. októbra
v Banskej Bystrici. Nosnou témou tohto ročníka konferencie je „Udržateľné využívanie energetických
zdrojov energie na národnej a regionálnej úrovni“.
Konferencia „enef“ píše už dvadsaťročnú históriu tohto zaujímavého a medzi odborníkmi – energetikmi veľmi obľúbeného podujatia. Hľadanie možností lepšieho a efektívnejšieho využitia energie
je cestou k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti. Myšlienka organizovania trojdňovej medzinárodnej konferencie „enef“ – energetická efektívnosť sa zrodila v roku 1993, po založení Asociácie
energetických manažérov (ASENEM). Prvá konferencia „enef ´94“
sa konala na strednom Slovensku v Banskej Bystrici, v novembri 1994. Hlavnými organizátormi boli ASENEM, Slovenská ener-
78
getická inšpekcia – Energetická agentúra (SEI-EA) a spoločnosť
MEEN. Po veľmi úspešnej odozve sa organizátori rozhodli založiť
tradíciu pravidelných stretnutí každý druhý rok v oblastiach efektívneho využívania energie, energetickej efektívnosti, energetických
služieb, financovania projektov na medzinárodnej úrovni. Postupne sa ako spoluorganizátori podujatia pridali aj ďalšie organizácie:
Slovenský výbor Svetovej energetickej rady (WEC), Energetické
centrum Bratislava (ECB), Združenie priemyselných odberateľov
elektriny (ZPOE), Slovenská inovačná a energetická agentúra,
Únia miest Slovenska a ďalšie subjekty.
BOHATÝ TROJDŇOVÝ PROGRAM
Počas prvého dňa konania konferencie sa uskutoční plenárne
zhromaždenie, program ďalších dvoch dní je rozdelený do šiestich
sekcií. Dominovať bude energetická efektívnosť v praxi a vo vzťahu k energetickým službám, znižovanie energetickej náročnosti,
efektívne pestovanie a využívanie biomasy, biopalivá ako alternatíva pre komunálnu energetiku, či energetické zdroje a zariadenia
z pohľadu ochrany životného prostredia.
Súčasťou programu konferencie bude Národný seminár „Projekt
NET-CoM, Národná platforma k Dohovoru primátorov a starostov
– 3x20 do roku 2020“. •
3/2012
w w w. k o m u n a l n a - e n e r g e t i k a . s k
efektívna administratíva, advertoriál
prevádzkové úspory
a modernizácia
Aby šetrenie
nezostalo na papieri
Konica Minolta Slovakia, spol. s r. o.
T
lak na znižovanie výdavkov a zoštíhľovanie
(miestami už poddimenzovaného) stavu
zamestnancov dostali samosprávu do
zložitej situácie. Ako spoľahlivo plniť svoje
administratívne
úlohy,
vynakladať
financie
hospodárne, zamedziť zbytočnému plytvaniu,
zvýšiť bezpečnosť údajov a zároveň si zjednodušiť
prácu?
Mnoho úradov už zatlačilo na svoju energetickú úspornosť, zateplilo priestory a vymenilo okná s cieľom nevyhadzovať peniaze za
energiu von oknom. Čo si však mnoho z nich neuvedomuje, je, že
nemalé peniaze im odtekajú zastaranými tlačiarňami alebo kvôli zle nastavenému tlačovému systému. Jeden úrad vlastní neraz
mnoho značiek starých tlačových zariadení, ktoré sú náročné ako
energeticky, tak aj na spotrebný materiál a servisné zásahy. Samosprávy často ani netušia, koľko financií odhodia do odpadkov
spolu so zbytočne potlačenými stránkami papiera a kvôli neefektívnej elektronizácii svojich dokumentov. Úplne bežne sa stáva, že
už nikto nemá prehľad, koľko tlačiarní, kopírok, multifunkcií, faxov
a skenerov na úrade vlastne je. Samozrejme, samosprávy majú
mnoho povinností, starostlivosť o „strojový park“ nie je prioritou
a neraz na to nie je ani dostatok ľudí. V ústrety im preto vychádza
spoločnosť Konica Minolta Slovakia, ktorá je v oblasti optimalizácie tlačového prostredia odborník. Dokáže vykonať audit samosprávneho úradu a odhaliť príležitosti na optimalizáciu, vďaka ktorej môže úrad ušetriť až 30 % tlačových nákladov.
ZÍSKAJTE PREHĽAD
Skutočnú pridanú hodnotu dodajú tlačovému prostrediu softvérové riešenia. Doteraz mnoho úradov len nainštalovalo do počítačov
ovládače ku každému tlačovému zariadeniu a bolo vybavené. Za
následok to má rozbité tlačové prostredie, v ktorom nemá nikto
prehľad o ničom, a úrady len odhadujú svoje náklady na tlač na
základe faktúr za spotrebný materiál, bez možnosti ich jednoduchého a spravodlivého rozúčtovania, bez kontroly, bez nastavení
bezpečnosti, bez možnosti manažovať tlač a jej pravidlá. Zo začiatku to možno postačovalo, ale samospráva nie je fosília s nemennými potrebami.
Zosieťovanie tlačových zariadení a ich napojenie na server je prvotný predpoklad organizovanej tlače. Nasadenie jediného softvéru od Konica Minolta zabezpečí, aby mali k multifunkciám prístup
len oprávnení ľudia. Možno im určiť pravidlá tlače, skenovania
a kopírovania – kto to nepotrebuje, nebude napríklad môcť tlačiť
farebne. Takéto jednoduché riešenie ušetrí nemalé prostriedky. Informácie o tom, kto, kedy, koľko a za koľko tlačil sú uložené na serveri a nadriadený pracovník si môže nechať pravidelne generovať
reporty. Na základe nich potom dokáže centrálne manažovať tlač
a spravodlivo účtovať náklady.
ZJEDNODUŠTE SI PRÁCU
Centralizácia je veľkou výhodou. Systém možno jednoducho napojiť aj na databázu zamestnancov, rozdeliť ich do skupín napríklad podľa oddelenia, potom im skupinovo alebo individuálne
určiť pravidlá tlače. Akúkoľvek zmenu stačí urobiť raz, tá sa totiž
prostredníctvom siete prejaví na všetkých zvolených zariadeniach.
Okrem toho existujú ešte ďalšie praktické riešenia, ktoré zvyšujú
komfort a uľahčujú zamestnancom prácu. Napríklad vďaka riešeniu ScanFlow možno naskenovať papierové dokumenty do editovateľnej podoby. Texty rovno do wordu, tabuľky do excelu. Skenovanie do prehľadávateľného formátu pdf umožňuje zároveň
jednoduché plnenie povinností v Zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Praktických riešení je omnoho viac a možno ich ušiť na
mieru každého úradu. Chce to len moderný pohľad na vec a ochotu informovať sa, aké sú možnosti. •
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
Karol Rafaj
produktový manažér pre SW riešenia
[email protected]
0907/779 326
www.konicaminolta.sk
79
prevádzkové úspory
a modernizácia
advertoriál
EkoFond
prináša viac energie do škôl
E
koFond, n.f., neinvestičný fond, zriadený SPP, od
svojho vzniku v roku 2008, okrem podpory projektov zameraných na efektívne využívanie ener-
gie a ochranu životného prostredia, sám vytvoril a podporuje aktivity na zlepšenie vzdelávania na Slovensku.
Realizuje ich v rámci vlastného projektu EkoFond pre
školy.
EkoFond pre školy je dlhoročný vzdelávací projekt pre všetky stupne školstva, ktorého poslaním je vzbudiť záujem žiakov, študentov,
pedagógov o oblasť zdrojov energie, motivovať ich k úsporám, ale
aj vytvárať čo najlepšie podmienky pre vzdelávanie. V rámci projektu sa realizuje hneď niekoľko samostatných aktivít pre školy.
foto: EkoFond
PLATFORMA O ENERGII 3. TISÍCROČIA
Multimediálna vzdelávacia platforma www.platforma.ekofond.sk
je určená pedagógom a žiakom ZŠ a SŠ i verejnosti zaujímajúcej
sa o energetické témy. Obsah platformy tvorí niekoľko modulov.
Modul Škola v akcii je virtuálnou budovou, v ktorej miestnostiach
možno nájsť praktické tipy na efektívnejšie využitie energie alebo hotové riešenia už realizované v konkrétnych školách. Modul
Pokusy a videá ponúka návody na fyzikálne alebo chemické pokusy na tému energia a krátke vzdelávacie videoklipy. V module
Moderné vyučovanie sa nachádzajú teoretické poznatky o zdrojoch energie s názornými animáciami a vysvetleniami. Súčasťou
platformy je E-learning určený na vzdelávanie učiteľov, ktorí úlohy
z neho môžu preniesť pracovnými listami priamo do vyučovania.
SÚŤAŽ PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY
EkoFond každoročne organizuje súťaž pre druhý stupeň ZŠ v snahe podnietiť tvorivosť žiakov a učiteľov pri hľadaní riešení na znižovanie spotreby energie a osvetu. Súťaž sa realizuje na webovej
stránke platformy a skladá sa z dvoch častí - zo Súťaže v rámci
modulov platformy a Celkovej súťaže. Do Súťaže v rámci modulov môže učiteľ prihlásiť jeden alebo viacero súťažných príspevkov
v podobe metodického materiálu k aktivite so žiakmi na zadanú
tému; energetického opatrenia realizovaného na budove školy alebo v jej okolí či pokusu na zadanú tému. Autori príspevkov môžu
získať poukážku na nákup odbornej literatúry.
80
Víťazi súťaže pre základné školy
Do Celkovej súťaže školu zaradíme po realizácii vzdelávacieho
projektu na zadanú tému a po splnení ďalších podmienok. Školy
pritom hrajú o možnosť získať financie na nákup učebných pomôcok, na energetický audit budovy ZŠ alebo na realizáciu konkrétneho energetického opatrenia, na odmeny pre autorský tím i žiakov. Suma vyčlenená na odmeny pre víťazné školy je každoročne
vyše 20 tisíc eur.
TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV
Spoločne s troma strednými školami a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania sme pripravili študijný odbor Technik energetických zariadení budov. Ide o 4 - ročný študijný odbor s maturitou.
Študenti získajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti v nadväznosti na rôzne druhy elektrotechnických a stavebných činností spojených s montážou, údržbou a opravou energetických zariadení na báze zemného plynu a OZE. Výučba sa uskutočňuje
aj v novozariadených učebniach s plne funkčnými najmodernejšími energetickými zariadeniami, ktoré školám venoval EkoFond
a jeho partneri.
GRANTOVÉ PROGRAMY
Okrem aktivít realizovaných v rámci projektu EkoFond pre školy, sa všetky typy škôl môžu zapojiť aj do tradičných grantových
programov, ktoré Ekofond aktuálne realizuje.
V programe Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov podporujeme realizáciu energetických opatrení vo verejných a školských budovách s rokom výstavby do roku 1984, v ktorých sa
vykuruje plynom. EkoFond poskytuje finančnú podporu na zatepľovanie a výmenu starých okien. V programe Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG podporujeme zasa
nákup vozidiel s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG). V rámci programu Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych
technológií na báze zemného plynu je podpora zameraná na mladých vedeckých pracovníkov - autorov inovatívnych výskumných
projektov s konkrétnymi výsledkami využiteľnými v podmienkach
SR. V programe Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel (PTČ) môžete podporu získať na inštaláciu PTČ v budovách,
v ktorých budú slúžiť ako hlavný zdroj vykurovania.
V rámci programu Podpora kogenerácie a trigenerácie na báze
zemného plynu možno žiadať o finančný príspevok na nákup a inštaláciu kogenerácie, trigenerácie alebo mikrokogenerácie. •
prevádzkové úspory
a modernizácia
ISO 50001
Vodári získali
certifikát ISO 50001
Beáta Jarošová
S
tredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s., ako prvá organizácia na
Slovensku, ktorú certifikoval TÜV SÜD
Slovakia, s.r.o., získala certifikát systému hospodárenia s energiami podľa požiadaviek medzinárodnej normy STN EN ISO 50001.
foto: archív
Energia má ako jedna z dôležitých nákladových položiek organizácie zásadný význam pre činnosť organizácie bez ohľadu na jej zameranie. Lepšia energetická účinnosť znamená rýchly prínos pre
organizáciu, maximalizuje využitie vlastných zdrojov energie a znižuje tým náklady na energiu a spotrebu.
PRÍNOS PRE SPOLOČNOSŤ AJ KLIENTA
Práve preto sa manažment Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica rozhodol vytvoriť, zaviesť,
udržiavať a zdokonaľovať systém energetického manažérstva podľa požiadaviek normy STN EN ISO 50001. V spolupráci s poradenskou firmou Creative Energy, s.r.o., Levice začala vodárenská spoločnosť implementáciu normy v podmienkach spoločnosti.
Ako v tejto súvislosti povedal generálny riaditeľ Stredoslovenskej
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti Peter Martinka: „Od zavedeného systému si v našej spoločnosti sľubujeme zlepšenie energetickej efektívnosti, zníženie energetickej náročnosti procesov, rozšírenie environmentálneho povedomia zamestnancov vo vzťahu
k spotrebe energie, ako aj zvýšenie environmentálneho profilu systematickým a trvalo udržateľným spôsobom. Úspora energie sa
v budúcnosti určite pozitívne prejaví pre našich zákazníkov pri tvorbe ceny za vodné a stočné.“
82
NOVÁ STN EN ISO 50001
Medzinárodná norma ISO 50001 predstavuje účinný nástroj na
efektívne riadenie a zmenu situácie v oblasti spotreby energie pre
všetky typy organizácií. ISO 50001 patrí k najmladším členom rodiny ISO noriem. Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (ISO)
ju zverejnila len v máji minulého roka.
Norma si kladie za cieľ poskytnúť organizáciám a spoločnostiam
jednotný rámec a nákladovo efektívny nástroj na podporu systémov a procesov potrebných na zvýšenie energetickej efektívnosti.
Zároveň má zabezpečiť, že sa energetický manažment stane integrálnou súčasťou organizačných štruktúr spoločností.
Implementácia normy znamená záruku systematického prístupu
k dosiahnutiu trvalého zlepšovania energetickej účinnosti, energetickej efektívnosti, využívania a spotreby energie v organizácii.
Konkrétne sa premietne do zníženia energetickej náročnosti procesov organizácie. Norma poskytuje návod, ako lepšie využívať
svoje prostriedky na spotrebu energií, ako vyhodnocovať a stanoviť priority zavádzania energeticky účinných technológií. Umožňuje
tiež transparentnú a jednoduchšiu komunikáciu v oblasti riadenia
energetických zdrojov a poskytuje rámec pre podporu energetickej
efektívnosti v celom dodávateľskom reťazci.
SAMOSTATNE ALEBO INTEGROVANE
Zavedením STN EN ISO 50001 spoločnosť deklaruje snahu o efektívne hospodárenie s energiami a tiež ukazuje svoje zodpovedné
správanie voči životnému prostrediu. Vďaka tomu je ďalším prínosom certifikácie podľa STN EN ISO 50001 posilnenie dobrého
mena spoločnosti.
Systém energetického manažmentu podľa normy ISO 50001 môže
byť implementovaný ako samostatný manažérsky systém, ale je
možné integrovať ho aj s inými normami, napríklad s ISO 9001 (systém riadenia kvality), ISO 14001 (systém riadenia environmentu)
a OHSAS (systém riadenia BOZP). Proces implementácie normy
sa završuje záverečným auditom a vydaním certifikátu ISO 50001,
ktorý potvrdzuje, že organizácia spĺňa požiadavky tejto medzinárodnej normy. •
Skladáme mozaiku informácií
KOMUNÁLNA ENERGETIKA
PRIEMYSELNÁ ENERGETIKA
SAMOSPRÁVA A ODPADY
novin
ka
prie
m
ener yselná
getik
a
STAVEBNÉ AKTIVITY SAMOSPRÁV
PREVÁDZKOVÉ ÚSPORY A MODERNIZÁCIA
KOMUNÁLNE FINANCIE
Trilobyte s.r.o., Andreja Kmeťa 13, 010 01 ŽILINA
041 / 565 17 51, 565 17 52, 0910 963 386
[email protected]
www.komunalna-energetika.sk
83
DOKÁŽETE
PREDVÍDAŤ?
Ak nie, nevadí. U nás nemusíte
nakupovať plyn naraz na celý rok
dopredu. Optimalizujte jeho cenu
a nakupujte ho priebežne vďaka
našej inovatívnej službe StepOn.
Viac na www.sse.sk
ENERGIA NABITÁ INOVÁCIAMI
Download

Komunálna energetika 3/2012 - MicroStep