TEXT Erika Kuhnová
FOTO Dano Veselský a archív firiem
Odborná spolupráca Martin Duchoň
8 užitočných rád
Ako si vybrať
stavebný materiál
Dnes je na trhu množstvo stavebných materiálov a vybrať z nich
ten najlepší pre svoj budúci dom nemusí byť ľahké. Podľa čoho sa
rozhodnúť? Roztrieďte ich metódou postupných krokov.
P
ri voľbe stavebného systému by sme mali začínať
obvodovými stenami, na ktoré sa väčšinou kladú
najvyššie nároky.
1 Rozhodnutie srdca
V prvom kroku by ste sa mali rozhodnúť medzi
drevostavbou a domom z klasických či menej klasických kusových stavív. Táto voľba je často záležitosťou
pocitu a sympatií. Hoci s drevostavbami môže len
máloktorý stavebný systém súťažiť napríklad v rýchlosti výstavby, ľahké konštrukcie majú svoje typické
vlastnosti, ktoré nemusia vyhovovať každému. V tomto
článku sa budeme venovať len murovaným konštrukciám, fanúšikom stavieb z dreva odporúčam pokračovať
na strane 72.
2 Statika
Stavebný materiál musí v prvom rade spĺňať
požiadavky statiky. Každá tvarovka má predpísanú
únosnosť, respektíve pevnosť v tlaku. Na jedno- až dvojpodlažný objekt postačuje pevnosť v tlaku 2 až 4 MPa
– presná hodnota záleží napríklad na tvare a zložitosti
domu alebo navrhnutom nosnom systéme. Takúto
požiadavku hravo splnia aj steny s hrúbkou 20 až 30 cm,
postavené z tvaroviek určených na nosné priečky.
Martin Duchoň
konateľ spoločnosti
Greenstudio
a certifikovaný
projektant pasívnych
domov
www.greenstudio.sk
3 Izolácia
Na rozdiel od priečok obvodové steny musia mať
aj dostatočný tepelný odpor R, respektíve tepelnoizolačnú schopnosť, ktorú vyjadruje súčiniteľ prechodu tepla
U. Tu máte v zásade dve možnosti – buď jednoduché
murivo, ktoré spĺňa požiadavku na únosnosť, doplníte
tepelnou izoláciou, alebo si vyberiete tvarovku, ktorá spĺňa oboje. V prvom rade by ste sa ale mali rozhodnúť, aké
parametre má mať dom– či vám stačí bežný, alebo chcete
dosiahnuť nízkoenergetický či pasívny štandard.
4 Akumulácia
Nielen schopnosť tepelne izolovať, ale aj schopnosť akumulovať, teda uchovávať teplo je pri stavebnom
materiáli dôležitá. Aby rozhodovanie nebolo také jednoduché, materiály s najlepšou tepelnoizolačnou schopnosťou majú najhoršiu tepelnoakumulačnú schopnosť.
Obidve totiž súvisia s hustotou, ale každá opačne. Musíte
si teda vybrať, čo je vašou prioritou. Akumuláciu domu
postaveného z ľahkých materiálov, respektíve z materiálov s izolačnou vrstvou aj na vnútornom povrchu
však možno zvýšiť aj inými konštrukciami – napríklad
priečkami alebo stropmi z ťažkých materiálov (priečkami
z tehál alebo vápennopieskových tvaroviek, železobetónovými stropmi, betónovými potermi a podobne).
Akumulácia
vs. izolácia
Ťažké konštrukcie s dobrou
tepelnoakumulačnou
schopnosťou reagujú na
zmenu vonkajšieho prostredia
pomaly – dlho trvá, kým
sa prehrejú (či už slnkom,
alebo vykurovaním), a na ich
ohriatie treba dodať pomerne
veľa energie. Dokážu však
teplo aj dlho udržať a pomaly
ho uvoľňovať do interiéru.
Naopak, dom s ľahkou
konštrukciou (alebo takou,
ktorá má izolant aj z vnútornej
strany) rýchlo vykúrite, ale
sa aj rýchlo vychladí. Rozdiel
v tepelnej zotrvačnosti
rôznych materiálov, respektíve
stavebných systémov treba
zohľadniť aj pri výbere
spôsobu vykurovania.
Čím nižšia je objemová hmotnosť (hustota) materiálu, tým lepšia je jeho schopnosť tepelne izolovať (nižší súčiniteľ tepelnej
vodivosti). Naopak, akustické vlastnosti a tepelná akumulácia sa s klesajúcou hustotou zhoršujú.
Porovnanie fyzikálnych vlastností rôznych stavebných materiálov
(výpočet akumulácie a času vychladnutia pre 1 m2 konštrukcie hrúbky 200 mm)
Súčiniteľ tepelnej
Merná tepelná
Objemová hmotnosť
vodivosti
kapacita
Materiál
ρ (kg/m3)
λ (W/(m . K))
c (J/(kg . K))
Tepelná
akumulácia
Qs (J/(m2 . K))
Čas vychladnutia
tA (h)
Pórobetón (Ytong P4,4-650)
650
0,16
1 000
130 000
45,1
Pórobetón (PORFIX P4/580)
580
0,127
1 073
128 000
43
Vápennopieskové tvárnice (Silka KS 2,0)
2 000
1,10
1 000
400 000
20,2
Betón
2 100
2,30
1 000
420 000
10,1
Tehla
800
0,24
1 000
160 000
37,0
Minerálna vlna
80
0,040
840
13 440
18,7
(Zdroj: Xella a Porfix)
36 | môjdom špeciál 2013
Kniha_MDspecial2013.indb 36
12. 4. 2013 17:20:40
môjdom
praktický radca
Energeticky pasívny dom
Projektovaná merná potreba tepla na vykur. 11 kWh/(m2 . a)
(počítaná podľa programu PHPP)
Merná potreba tepla na vykurovanie pri n50 = 0,185/h:
10 kWh/(m2 . a)/rok (počítaná podľa programu PHPP)
Vzduchotesnosť budovy (Blower-Door test): n50 = 0,185/h
Merná potreba primárnej energie: 77 kWh/(m2 . a)
Tepelná strata pri n50 = 0,185/h: 11 W/m2
Tepelná záťaž pri n50 = 0,185/h: 7 W/m2
Celková úžitková plocha: 142,4 m2
Pôdorys domu: 9,0 × 11,1 m
Hrúbka obvodovej steny: 55,7 cm
R obvodovej steny: 10,2 m2 . K/W
Cena za materiál na hrubú stavbu:
približne 1 200 €/m2 úžitkovej plochy
Čas výstavby: 6 mesiacov
Fasáda s kontaktným zateplením:
hrúbka obvodových stien 557 mm, U = 0,098 W/(m2. K),
skladba smerom z interiéru:
ƒƒ tenkovrstvová omietka s hrúbkou 5 mm
ƒƒ YTONG P2-400 s hrúbkou 250 mm
ƒƒ Isover TF profi s hrúbkou 120 mm
ƒƒ Isover TF profi s hrúbkou 180 mm
ƒƒ tenkovrstvová silikátová omietka na lepidle s hrúbkou
približne 2 mm
Dom v pasívnom štandarde s obvodovým murivom z pórobetónových tvárnic
hrubých 25 cm (P2-400), zateplených 30 cm minerálnej izolácie (Isover TF Profi – čadič). „Plynulý tepelnoizolačný obal chráni konštrukciu pred prehrievaním aj premŕzaním, výhodou sú
aj jednoduchšie detaily – napríklad v styku obvodového muriva so základovou konštrukciou,“
upozorňuje Martin Duchoň. Pri tejto stavbe tepelná izolácia plynulo prechádza z obvodových
múrov na základovú dosku až po penosklo, na ktorom je dom založený. (foto: Dano Veselský)
Na obvodové steny nízkoenergetických
domov sa najčastejšie používajú tvarovky Ytong
so šírkou 450 mm, pri ktorých sa dosahuje
tepelný odpor muriva R = 5,29 m2 . K/W,
prípadne tvarovky so šírkou 250 a 300 mm,
ktoré sa doplnia zateplením v hrúbke podľa
výpočtu. (foto: Xella)
Obľúbeným spôsobom stavby
pasívnych domov je vymurovanie z ťažkých
vápennopieskových tehál (najpoužívanejšia je
hrúbka muriva 200 mm), ktoré zabezpečia potrebnú
nosnosť, ako aj tepelnú akumuláciu. Obvodové
steny sa väčšinou dopĺňajú tepelnou izoláciou
s hrúbkou 250 až 300 mm. (foto: Xella)
Typický detail, ktorý treba
vyriešiť pri nízkoenergetickom
alebo pasívnom dome –
osadenie okien bez tepelných
mostov, v tomto prípade
v úrovni tepelnej izolácie.
(foto: Greenstudio)
Odborník radí
Martin Duchoň
Na konštrukciu, ktorá spĺňa statické požiadavky, stačí murivo z pálených tehál alebo pórobetónu s hrúbkou 250 až 300 mm; pri vápennopieskových tvárniciach, ktoré majú vyššiu pevnosť
v tlaku, to môže byť aj menej. Pri takýchto tenkých stenách je však dôležité myslieť na vedenie
inštalácií – ak by sa do steny hrubej 20 cm zasekala rúra s priemerom 10 cm, statické oslabenie
konštrukcie by bolo priveľké, rovnako aj zhoršenie tepelnotechnických vlastností. Riešením je
takzvaná inštalačná rovina (využíva sa najmä v energeticky úsporných stavbách) – všetky rozvody sa vedú pred stenou zo strany interiéru, takže vlastnosti obvodovej konštrukcie sa nezmenia.
Vyskúšajte si
Ak si nie ste istí, môžete si
bývanie v EPD vyskúšať – vo
vzorovom dome v rakúskom
Kittsee tesne za hranicami.
Zistíte, či vám takéto
prostredie, teplota alebo
vetranie vyhovujú.
Viac informácií nájdete na
www.pasivnydom.info
môjdom špeciál 2013 | 37
Kniha_MDspecial2013.indb 37
12. 4. 2013 17:20:46
5 Hrúbka konštrukcie
Dnes majú prakticky všetci výrobcovia v ponuke
tvarovky, ktoré spĺňajú tepelnotechnické požiadavky
nízkoenergetických, prípadne pasívnych domov. Jediný
výrobok je nosným prvkom a zároveň dostatočnou
tepelnou izoláciou. Hrúbka takejto konštrukcie je však
značná, pričom hrúbka múrov uberá z využiteľného
priestoru v dome. Výhodou kombinácie materiálov – nosného a zatepľovacieho – je, že centimetrom
tepelného izolantu možno nahradiť niekoľko centimetrov bežnej tvarovky. Ak sa teda skombinuje murivo
s vysokou pevnosťou so zatepľovacím materiálom, budú
steny tenšie, čo znamená pri rovnakej zastavanej ploche
väčšiu úžitkovú plochu. Ale aj väčšiu prácnosť a dlhší
čas výstavby.
6 Prácnosť a čas
Na cenu hrubej stavby domu má vplyv aj rýchlosť
výstavby – ľudská práca je totiž drahá. Dôležitá je
teda prácnosť, ktorá je, pochopiteľne, vyššia, ak treba
murivo aj zatepľovať. Prácnosť však rastie aj pri väčšej
hrúbke tepelnej izolácie – napríklad ak treba minerálnu
izoláciu vyskladať z dvoch vrstiev. Rôzne izolanty si tiež
vyžadujú rôzne spôsoby kotvenia (závisí to najmä od
ich hmotnosti). Aj pri murovaní je prácnosť pri rôznych
materiáloch odlišná. Napríklad pórobetón je ľahký,
takže sa s ním jednoducho manipuluje a ľahko sa opracováva. Naproti tomu ťažké vápennopieskové tvarovky
si vyžadujú celkom inú techniku aj iný čas na manipuláciu či rezanie. Pri rozdielnych materiáloch je rôzna
prácnosť aj pri vedení inštalácií (do mäkšieho materiálu
sa ľahšie robia drážky), čas výstavby sa predlžuje aj pri
mokrých procesoch.
7 Detaily
Prácnosť výstavby súvisí aj s detailmi. Čím jednoduchšie sú, tým rýchlejšia, a teda aj lacnejšia je stavba.
Všimnite si preto, ako sú vyriešené detaily v stavebnom
systéme. Napríklad osadenie okien v úrovni tepelnej
izolácie slúži na odstránenie tepelného mosta v tomto
mieste. Eliminovanie tepelných mostov, ktoré je dôležité
najmä v energeticky pasívnej výstavbe, býva všeobecne časovo aj finančne náročné. V pasívnom dome sú
pritom tieto detaily naozaj dôležité – až do takej miery,
že kotvy treba do zatepľovacieho materiálu zafrézovať
a prelepiť, aby sa odstránili tepelné mosty aj v tomto
mieste. A takáto práca znamená ďalší čas a peniaze.
V nízkoenergetických stavbách sú isté tepelné mosty
prípustné, nižšia investícia pri výstavbe však prinesie
vyššie prevádzkové náklady.
8 Cena až na prvom mieste
Pochopiteľne, za svoje peniaze chce každý to
najlepšie. Pri výbere stavebného materiálu by ste mali
hľadať optimálnu kombináciu vlastností – dôležité je
pritom vybrať si, čo vyhovuje práve vám. V prvom rade
si teda musíte ujasniť vaše priority. Vždy sa však treba
v súčte ceny stavebného materiálu a práce zmestiť do
rozpočtu. Dôležité je pritom všetko si dobre prepočítať
vopred – v prípade potreby sa dajú zmeniť priority,
upustiť z nárokov na veľkosť domu, energetický štandard... Premyslieť si to však musíte včas, pretože zmeny
v priebehu stavby vás určite prídu draho.
Odborník radí
Martin Duchoň
Jednou z najčastejších chýb
pri hrubej stavbe domu je
zmena počas výstavby. Ak
sa napríklad na začiatku rozhodnete pre pasívny dom, ale
v konečnej fáze pre chýbajúce
financie upustíte od detailov,
pre ktoré pasívny štandard
nedosiahnete, zbytočne ste
preplatili na projekte aj na
takmer celej stavbe. A za
vyššiu cenu budete mať dom
s drahšou prevádzkou. Najdôležitejšie je teda hneď na úvod
dobre zvážiť možnosti svojho
rozpočtu. Tým treba už od začiatku prispôsobiť parametre
domu – energetický štandard,
prípadne veľkosť alebo iné
vybavenie. S vyšším energetickým štandardom totiž súvisia
nielen nižšie prevádzkové
náklady, ale aj hrubšie, a teda
drahšie konštrukcie, náročnosť odstránenia tepelných
mostov a podobne.
Na základe vami požadovaných parametrov domu vyplývajúcich
zo spotreby energie a architektonickej štúdie si môžete dať
navrhnúť rôzne varianty skladieb obvodových stien. K nim vám
potom stavebná firma vie vypracovať cenové ponuky.
Z hľadiska pomeru zastavanej a využiteľnej plochy sú optimálne čo najtenšie obvodové múry. To sa dá dosiahnuť vhodnou kombináciou materiálov –
nosného a zatepľovacieho. Pri takejto konštrukcii však rastie prácnosť, a tým aj cena, najmä pri veľkých vrstvách tepelnej izolácie potrebných na dosiahnutie
pasívneho štandardu. Ak má základný stavebný materiál lepšie tepelnotechnické vlastnosti, klesá hrúbka tepelnej izolácie a s ňou aj prácnosť, rastie však
celková hrúbka obvodových múrov. Treba teda hľadať rozumný kompromis.
Porovnanie cien stien s rôznou skladbou
(ceny za m2 s DPH vrátane povrchových úprav a spojovacích materiálov)
Tepelný odpor
Alternatíva
R (m2 . K/W)
Celková
hrúbka (mm)
Cena za materiál
za m2
Cena za prácu
a presun hmôt za m2
Celková cena
za m2
1
Tvárnice Ytong s hrúbkou 250 mm, zateplené min.
vlnou s hrúbkou 350 mm v dvoch vrstvách *
10,5
510
102,11 �
85,80 �
187,91 €
2
Tvárnice Ytong Lambda s hrúbkou 450 mm,
zateplené min. vlnou s hrúbkou 200 mm *
10,5
660
97,72 �
67,66 �
165,38 €
3
Tvárnice Ytong s hrúbkou 250 mm, zateplené min.
vlnou s hrúbkou 140 mm *
6,3
400
96,03 �
70,78 �
139,81 €
4
Tvárnice Ytong Theta s hrúbkou 499 mm *
6,3
510
68,52 �
59,89 �
128,41 €
5
Tvárnice PORFIX Plus so šírkou 500 mm
5,75
515
43,59 �
42,66 �
86,25 €
* Vypočítané na základe cenníkových cien, z ktorých sa dá väčšinou dohodnúť zľava.
(Vypracoval Drevstav Slovakia, www.drevstavslovakia.sk a Porfix)
38 | môjdom špeciál 2013
Kniha_MDspecial2013.indb 38
12. 4. 2013 17:20:46
môjdom
rodinný dom POrFiX Bungalov. V rýchlosti a jednoduchosti výstavby je pórobetón
jednotkou. Je ako LEGO pre dospelých – dvaja šikovní murári s dvomi pomocníkmi dokážu
vymurovať hrubú stavbu jednopodlažného domu za dva dni aj s prekladmi a vencami. Najmä ak
chcete stavať svojpomocne, mali by ste pri výbere stavebného materiálu zohľadniť aj služby, ktoré
výrobca poskytuje – či je ochotný a schopný presne vypočítať potrebu materiálu, či vám bezplatne založí stavbu, ukáže, ako pracovať s materiálom, požičia profesionálne náradie a či poskytuje
bezplatné poradenstvo počas celej hrubej stavby. (foto: Porfix)
praktický radca
Energetický štandard: energetická trieda B
Zastavaná plocha: 128,7 m2
Úžitková plocha: 104,4 m2
Materiál obvodovej steny: PORfIX Plus so šírkou 375 mm
R obvodovej steny bez omietok: 3,83 m2 . K/w
cenníková cena prvkov PorFiX: 11 432 €
cena prvkov PorFiX po zľave: približne 8 000 €
cena hrubej stavby – odhad: 52 600 €
cena domu na kľúč – odhad: 116 700 €
Vymurovanie hrubej stavby: 2 až 3 dni
cena projektu: 1 €
cena situačného riešenia: 180 €
Tvarovka POrFiX 500 × 250 × 500 mm známa
pod označením PORfIX Plus aj bez zateplenia bez
problémov spĺňa odporúčania tepelnotechnických
noriem. Najčastejšie sa bez zateplenia používa
šírka 375 mm, kde je tepelný odpor muriva R pri
praktickej vlhkosti 3,83 m2 . K/w. Tvarovky so šírkou
500 mm sú bez zateplenia vhodné aj na výstavbu
nízkoenergetických domov (R = 5,75 m2 . K/w)
a umožňujú bezproblémové riešenie detailov
z hľadiska predchádzania tepelným mostom.
Energetický štandard: energetická trieda B
Úžitková plocha: 246 m2
Konštrukcia obvodovej steny: tvarovky Durisol DSs
37,5/12n NEO
hrúbka obvodovej steny: 375 mm
R obvodovej steny: 5,0475 m2 . K/w
cena za materiál na hrubú stavbu*: 8 237,47 € s DPH
cena za 1 m2 steny*: 33,48 € s DPH
Čas výstavby: 2 až 3 dni
(* ceny po zľave)
dvojpodlažný dom zo stavebného systému dUriSOL od spoločnosti Leier
Baustoffe SK s. r. o. Výhodou tohto systému je rýchlosť výstavby – pri dome s jednoduchým pôdorysom sa dá za deň zhotoviť celé jedno podlažie. Tvarovky sa na seba ukladajú nasucho a následne
sa previažu výplňovým betónom, vďaka ktorému dosiahnu vysokú nosnosť (takzvaný systém
strateného debnenia). (foto: Leier)
dobre
vedieť
Systém strateného debnenia
Pórovitý povrch tvaroviek zabezpečuje vysokú pohltivosť hluku a výplňový
betón zasa dobrú nepriezvučnosť stien. Ďalšou dôležitou vlastnosťou Durisolu je
schopnosť difúzie vodných pár či vysoká požiarna odolnosť. Kompletný sortiment
zahŕňa okrem základných tvaroviek aj univerzálne tvarovky na ostenia, nárožia či
preklady. Novinkou sú akustické tvarovky s pridaním piesku – ten zvyšuje ich
celkovú objemovú hmotnosť a tým aj nepriezvučnosť.
Tvarovky durisol sa vyrábajú z drevnej
štiepky (až 90 % objemu), ku ktorej sa
pridáva cement, voda a ďalšie komponenty.
Obvodové tvarovky s hrúbkou 37,5 cm s už
integrovanou tepelnou izoláciou (polystyrénom
Neopor) dosahujú hodnotu tepelného odporu
omietnutého muriva R = 5,0475 m2 . K/w.
môjdom špeciál 2013 | 39
Kniha_MDspecial2013.indb 39
12. 4. 2013 17:20:49
Energetický štandard: energetická trieda C
Úžitková plocha: 152 m2
Konštrukcia obvodovej steny: Porotherm 38 Ti Profi
hrúbka obvodovej steny: 420 mm
R obvodovej steny: 3,17 m2 . K/w
cena za materiál na hrubú stavbu: približne 8 200 €
Čas výstavby: približne 6 mesiacov
(z toho steny + strop asi 14 dní)
Stavať z tvarovky,
ktorá už obsahuje tepelnú izoláciu,
je omnoho menej prácne, než
zatepľovať jednoduché murivo.
Plnené tehly Porotherm T Profi sú určené
dom zo stavebného systému Porotherm. Komplexné stavebné systémy z brúsených
tehál Porotherm Profi a Porotherm ProfiDryfix zahŕňajú nielen murovací materiál, ale aj vhodné
spojivo s možnosťou výberu – murovať môžete na tenkú maltu alebo na murovaciu penu. Tieto
technológie znamenajú predovšetkým urýchlenie murárskych prác až o 30, respektíve 50 % v porovnaní s klasickým murovaním. (foto: Porotherm)
na výstavbu nízkoenergetických a pasívnych
domov ako obvodové murivo s vysokou tepelnou
izoláciou bez nutnosti dodatočnej izolácie na
fasáde. Výborné tepelnoizolačné vlastnosti
získavajú kombináciou dvoch materiálov – pálenej
tehly a minerálnej vlny. Takéto murivo zabezpečí
aj prirodzenú difúziu vodných pár a tepelnú
akumuláciu, ako aj výbornú protipožiarnu
a protihlukovú ochranu.
Energeticky pasívny dom
(tepelné straty pri vonkajšej teplote –10 °C 4 kw)
Úžitková plocha: 140 m2
Konštrukcia obvodovej steny:
systém Medmax 400 (Neopor) alebo Maxfix 420
hrúbka obvodovej steny: 400, respektíve 420 mm
R obvodovej steny: 8,33 m2 . K/w (U = 0,12 w/(m2 . K))
cena za materiál na hrubú stavbu:
10 500, respektíve 8 000 € bez DPH
Čas výstavby:
1 týždeň základy, 3 týždne horná stavba nosných
a obvodových stien plus monolitický strop,
1 týždeň strecha
Pasívny dom zo stavebného systému MEdMAX. Systém strateného debnenia
z EPS umožňuje zvoliť hrúbku stien podľa energetických požiadaviek na stavbu. Odporúčaným
riešením pre pasívne domy je stena s hrúbkou 42 cm – 7 cm EPS z interiéru a 21 cm z exteriéru,
ktorá dosahuje súčiniteľ prechodu tepla U = 0,12 W/(m2 . K). Polystyrén hrubý 7 cm na vnútornej
strane zároveň umožňuje vedenie inštalácií. Tento systém je veľmi obľúbený napríklad v Rakúsku
– jeho výhodou je rýchla výstavba, výborné tepelnoizolačné vlastnosti, systémovo odstránené
tepelné mosty a priaznivá cena. (zdroj: www.pasivnydom.sk)
dobre
vedieť
konštrukcie s izolantom na vnútornej strane
Konštrukcie, ktoré majú aj na vnútornej strane izolant, sa z pohľadu
tepelnej akumulácie správajú podobne ako ľahké materiály – majú
nízku tepelnú zotrvačnosť (na rozdiel od odkrytého betónu). Priestor
v takomto dome teda rýchlo vykúrite, čo je optimálne napríklad pri
vykurovaní vzduchom, ktoré je typické pre pasívne domy.
Systém MEdMAX z neoporových tvaroviek
dosahuje pri bežne projektovanej hrúbke stien
400 mm tepelný odpor neporovnateľný so
štandardnými materiálmi – R = 8,33 m2 . K/w,
čím spĺňa požiadavky pasívnej výstavby. Ak máte
obmedzený rozpočet, v ponuke je lacnejší variant
tvaroviek MAXfIX. Systém obsahuje aj tvarovky
nadokenných prekladov, okenných ostení a systém
stropných a strešných panelov.
9 EšTE STáLE STE SA nErOZhOdLi?
Možno u vás rozhodne ekologické hľadisko – koľko
energie a CO2 sa spotrebovalo na výrobu stavebného materiálu. Zvážiť môžete aj vyžarovanie rôznych materiálov, ich
požiarne či akustické vlastnosti.
40 | môjdom špeciál 2013
Kniha_MDspecial2013.indb 40
12. 4. 2013 17:20:52
Download

AkO Si VyBrAť STAVEBný MATEriáL - Úvod | Pasívny Dom