CK
Cestovná kancelária
Obstarávateľ: Mgr. Slavka Chromiaková
CK SLAVTOUR
Autorizovaný predajca:
Kempelenova 3413/15, 010 15 Žilina
Korešpondenčná adresa:
P.O.BOX 16, 010 15 Žilina
IČO: 34355961 , IČ DPH SK 1020062824
OÚ v Žiline: sp.č.:Žo - 2002/04068/00004; reg.č. 2020/2002
Bankové spojenie: ČSOB a.s., č. účtu: 184192843 / 7500
tel./fax:+421 41 56 40 982, mobil: 0907 839 212, 0905 168 991
Zmluva o obstaraní zájazdu
e-mail: [email protected], web: www.ckslavtour.sk
Objednávateľ:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa:
Číslo pasu/OP:
Mesto:
E-mail:
PSČ:
Nástup. miesto*:
Telefón:
Spolucestujúci:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Termín zájazdu*:
Kód zájazdu*:
Číslo pasu:
Adresa: (ulica, obec, PSČ)
Nástupne miesto*:
Doprava*:
Miesto pobytu, krajina*:
Stravovanie*:
Názov a kategória ubytovacieho zariadenia*:
Trasa cesty*:
Ďalšie služby:
Cenový rozpis:
Základná cena: Počet osôb:
Cena spolu:
Základná cena:
,-€
,-€
Zľavy:
,-€
,-€
,-€
,-€
,-€
,-€
,-€
,-€
,-€
,-€
,-€
,-€
Príplatky:
Poistenie:
Ďalšie služby:
,-€
,-€
Celková cena:
,-€
Celkové vyúčtovanie v SKK (Konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK)
Vyplní CK
Preddavok:
Termín úhrady:
Doklad číslo:
Doplatok preddavku:
Termín úhrady:
Doklad číslo:
,-SKK
* bližší popis je uvedený v katalógu (katalógovom liste)
Objednávateľ svojím podpisom potvrdzuje a súhlasí a to aj v zastúpení všetkých vyššie uvedených osôb, ktoré ho k prihláseniu a účasti na zájazde splnomocnili, že bol oboznámený s rozsahom, kvalitou a cenou
poskytovaných služieb uvedených v katalógu (katalógovom liste), ako aj s podmienkami uvedenými vo „Všeobecných zmluvných podmienkach účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie Mgr. Slavka Chromiaková CK
SLAVTOUR" (ďalej len CK). Objednávateľ zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal „Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie“.
Objednávateľ zároveň súhlasí, aby osobné údaje, ktoré uvádza, boli spracovávané CK v súlade s platným znením Zákona č. 428/2002 Z.z. Poskytnuté údaje môžu byť sprístupnené len pracovníkom CK a zmluvným
partnerom CK, ktorí majú opravnenie poskytovať služby, ponúkať a predávať produkty CK.
Miesto:
potvrdenie CK
Dátum:
Slovenská poisťovňa
podpis objednávateľa
KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE ŠTANDARD - TRAVEL INSURANCE
Číslo poistnej zmluvy
93-14023
V prípade poistnej udalosti poskytne poisťovateľ na jedného poisteného (ak nie je ďalej uvedené inak) poistné plnenie do výšky týchto poistných súm:
a) z poistenia liečebných nákladov v zahraničí (okrem zubného ošetrenia) 106.220,54 EUR:
na akútne zubné ošetrenie...165,97 EUR; na transport chorého....bez obmedzenia; na
prepravu a ubytovanie osoby blízkej v prípade hospitalizácie poisteného...99,582 EUR/1deň (max. do výšky 995,82 EUR), na prepravu...995,82 EUR; náklady spojené s obstaraním alebo opravou dioptrických,
ortopedických alebo protetických pomôcok...165,97 EUR; liečebné náklady vzniknuté v dôsledku teroristického činu...49.790,88 EUR
b) z úrazového poistenia:
v prípade smrti úrazom (neplatí pre osoby staršie ako 70 rokov)...3.319,39 EUR; v prípade trvalých následkov úrazu...6.638,78 EUR; na denné odškodné za hospitalizáciu počas
dovolenky...9,958 EUR/deň (max. 15 dní)
c) z poistenia batožiny, cennosti, elektronických a optických prístrojov a športového náradia:
na všetky škody na batožinách jedného poisteného/na jednej veci... 663,88
EUR/331,94 EUR; na všetky škody na cennostiach/na jednu cennosť...331,94 EUR/165,97 EUR; na všetky škody na elektronických a optických prístrojoch/na jeden elektronický a optický prístroj s
príslušenstvom...331,94 EUR/165,97 EUR ; na všetky škody na športovom náradí/na jedno športové náradie alebo súpravu...331,94 EUR/165,97 EUR; na všetky škody spôsobené na batožine vlámaním do
auta...331,94 EUR; Maximálny limit plnenia z poistenia batožiny, cenností, elektronických a optických prístrojov a športového náradia pre všetky veci je 663,88 EUR
d) z poistenia zodpovednosti za škodu na jednu poistnú udalosť pri škode:
na živote a zdraví...66.387,84 EUR; na veci....33.193,92 EUR
e) z doplnkových asistenčných služieb:
na právnu pomoc...1.161,79 EUR; na základnú technickú pomoc pri škode na majetku v mieste bydliska poisteného...165,97 EUR; pomoc pri strate alebo
odcudzení dokladov...331,94 EUR; pomoc pri oneskorom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou o viac ako 24h...66,39 EUR; pomoc pri oneskorom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou o viac ako 48h...ďalších
66,39 EUR
f) z poistenia stornovacích poplatkov a predčasného návratu:
Poistná zmluva č.: 411019090
Poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK
Poistenie zájazdu je uzavreté v zmysle zákona č. 281/2001
Z.z.
Poistením sú kryté:
-neposkytuje poistenému dopravu z miesta pobytu v
zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava
súčasťou zájazdu,
- nevráti poistenému zaplatený preddavok, alebo cenu
zájazdu v prípade ak sa zájazd neuskutočnil
- nevráti poistenému rozdiel medzi zaplatenou cenou
zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v
prípade, ak zájazd bol poskytnutý iba sčasti.
Poistné je dojednané na poistnú sumu 13.000,-€ a
vzťahuje sa na vlastné zájazdy organizované CK.
storno zájazdu na osobu/PU...995,82 EUR/2.987,45 EUR; predčasný návrat na jednu poistenú osobu/jednu poistnú
udalosť...331,94 EUR/995,82 EUR
g) z poistenia meškania letu alebo meškania dopravného prostriedku: meškanie letu...nedojednáva sa; meškanie dopravného prostriedku o viac ako 3 hod...16,60 EUR
Platnosť poistenia od:
do:
Sadzba poistného na osobu
a deň:
Počet
osôb:
Počet dní:
Poistné:
Poistník dáva týmto poisťovateľovi súhlas: 1) so spracúvaním osobných údajov, ako aj osobitnej kategórie osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa a zaisťovateľa, na účely správy poistenia,
na účely likvidácie poistných udalostí a na účely zaistenia, na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy 2) s poskytnutím osobných údajov tretím osobám na účely realizácie
asistenčných služieb a zaisťovania 3) s cezhraničným prenosom osobných údajov, vykonávaným v prípade likvidácie poistných udalostí. Poistník týmto dáva poisťovateľovi osobitný písomný súhlas s
cezhraničným prenosom osobných údajov, vykonávaným v prípade likvidácie poistných udalostí do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Poistník je oprávnený podľa §
20 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov písomne odmietnuť cezhraničný prenos svojich osobných údajov. Poistník je oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať s
tým, že účinky odvolania nastanú okamihom vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Všeobecné zásady poistenia sú stanovené vo Všeobecných poistných podmienkach pre
cestovné poistenie a asistenčné služby, ktoré sú k dispozícii v CK. Klient svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s poistnými podmienkami a súhlasí s nimi.
Miesto:
Dátum:
potvrdenie CK
podpis objednávateľa
Pri platbe bankovým prevodom uvádzajte ako variabilný symbol kód zájazdu, pri platbe poštovou poukážkou uveďte kód zájazdu do správy pre prijímateľa. Vyplnené prihlášky spolu
s kópiou dokladu o zaplatení zálohy zašlite na adresu CK. Potvrdenú prihlášku na zájazd obdrží objednávateľ zájazdu po zaplatení 50% zálohy a poistenia.
Download

Cestovná kancelária Zmluva o obstaraní zájazdu