Novinka v sortimente
DDD Prípravky
AquaPy
Aqua
K - Othrine
Baycidal
Coopex
Ficam
Quick
Bayt
K - Othrine
Rodilon
Maxforce
Prime
K - Obiol
Solfac
Maxforce
Quantum
www.rwaslovakia.sk
Záväzná objednávka DDD prípravkov
Objednávateľ:
Číslo zákazníka:
Za objednávateľa koná:
Funkcia:
Sídlo:
IČO / IČ SK:
DIČ:
Zapísaný v evidencii podnikateľov / číslo zápisu:
Dodávateľ: RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., Pri trati 15, 820 14 Bratislava 214
IČO / IČ SK: 35744723, SK2020220081
Zapísaný v evidencii podnikateľov/číslo zápisu: Okres. súdu Bratislava I., oddiel Sro, vl. č. 17091/B
Objednávateľ si záväzne od RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. objednáva tento tovar:
Množstvo
Kúpna cena bez
DPH / balenie
Prípravky DDD
Balenie
Aqua K-Othrine®
1l
55,20
AquaPy®
1l
80,90
Baycidal® WP 25
1 kg
104,20
Coopex® dymovnica
12 ks
11,10
Ficam® 80 WP
0,5 kg
134,50
K-Obiol® 25 EC
5l
248,50
K-Othrine® 25 SC
1l
82,00
K-Othrine® 25 SC
200 l
15 400 ( 77 € / l )
K-Othrine® WG 250
0,04 kg
32,76
Maxforce® Prime
0,03 kg
15,22
Maxforce® Quantum
0,03 kg
33,09
QuickBayt® Spray
1 kg
65,70
Rodilon® Block
4 kg
33,60
Rodilon® pasta
5 kg
33,50
Solfac® EW 50
1l
86,10
Spolu cena bez
DPH
Miesto plnenia :
Požadovaný termín dodania: Kontaktná osoba na strane objednávateľa:
Tel./ fax na kontaktnú osobu:
Kontaktná osoba zo strany RWA SLOVAKIA spol. s r.o.:
V ..................................... dňa....................................
............................................
Objednávateľ
V prípade nejasností volať tel. č.: 02 / 40 201 128
.....................................................
RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Objednávky odoslať na fax: 02 / 40 201 169
www.rwaslovakia.sk
DDD Prípravky
Coopex® dymovnica
Coopex
Dávka:
permethrin 135 g/kg
Insekticídna dymovnica pre profesionálne použitie,
určená na ničenie škodlivého a obtiažneho hmyzu v
uzatvorených priestoroch.
Lezúci hmyz 3 dymovnice/ 200 m3
Lietajúci hmyz 1 dymovnica/ 500 m3
K-Othrine® 25 SC
deltamethrin 25 g/l
K - Othrine
AquaPy®
AquaPy
prírodné pyrethrum 30 g/l
piperonyl butoxid 150 g/
Insekticídny prípravok pre profesionálne použitie
vo forme vodnej emulzie, určený proti skladovým
škodcom (ako sú: červotoč tabakový - Lasioderma
serricone, potemníky - Tribolium spp., vijačky - Ephestia spp., Plodia spp.
a pod.) a škodlivému hmyzu vo sfére komunálnych služieb, v skladoch,
poľnohospodárskych a potravinárskych prevádzkach (ako sú: mucha
domáca - Musca domestica, švábovité - Blatta orientalis, Blattella germanica, osy - Vespula vulgaris, blchy - Ctenocepholides spp. a pod.) a ďalej vo
vonkajšej sfére proti komárom (Aedes, Culex) a kliešťom (Ixodes ricinus).
Dávka:
Vonkajšie priestory: 500-2 000 ml* /ha
Vnútorné priestory: 25-400 ml* (0,6-0,975 l vody) na 3 000 m3
Ficam® 80 WP
Ficam
prevádzkach.
Dávka:
Dávka: 5 g (na 1 l vody)/ 10 m2 plochy
K-Othrine® WG 250
deltamethrin 250 g/kg
Vodou riediteľný granulovaný insekticíd pre profesionálne použitie určený
na ničenie škodlivého a obtiažneho hmyzu v obytných a komunálnych budovách, zdravotníckych zariadeniach, skladoch, potravinárskych prevádzkach a objektoch živočíšnej výroby.
Dávka:
Lezúci hmyz: 5 g (na 5 l vody)/100 m2 plochy
Lietajúci hmyz: 2,5 g (na 5 l vody) /100 m2 plochy
bendiocarb 800 g/kg
Karbamátový insekticíd pre profesionálne použitie vo
forme dispergovateľného prášku na ničenie škodlivých
článkonožcov vo sfére komunálnych služieb, v skladoch, poľnohospodárskych a potravinárskych
1,5 - 3 g (na 1 l vody) prípravku* / 25 m2 plochy
Maxforce® Prime
Maxforce
Prime
Stabilizovaná
vodná
suspenzia
insekticídneho
prípravku pre profesionálne použitie, určeného na
ničenie škodlivého a obtiažneho hmyzu (rusov, švábov,
cvrčkov, pavší, ploštíc domácich, ôs, múch, mravcov,
rôznych škodlivých chrobákov, molí, vijačiek, komárov, bĺch a švehiel).
Prípravok je použiteľný v bytoch, obchodoch, zdravotníckych zariadeniach,
potravinárskych prevádzkach a výrobniach, ako aj v objektoch živočíšnej
výroby a pod.
imidacloprid 21,5 g/kg
Solfac
0,1-0,3 g/m plochy*
2
cyfluthrin 50 g/l
Insekticídny prípravok pre profesionálne použitie vo
forme makro-emulzie (olej-voda) určený na ničenie
škodlivého a obťažujúceho hmyzu v bytoch, obchodoch, zdravotníckych zariadeniach, kanceláriách, priemyselných a potravinárskych prevádzkach, ako aj v objektoch živočíšnej
výroby a v iných priestoroch, kde sa môže vyskytovať hmyz.
Dávka:
Insekticídna nástraha vo forme pasty pre profesionálne
použitie určená k ničeniu švábov a rusov.
Dávka:
Solfac® EW 50
100 ml prípravku (na 900 ml vody) / 1 000 m3
* Dávka je závislá od spôsobu aplikácie, od intenzity výskytu
a od druhu škodca.
www.rwaslovakia.sk
DDD Prípravky
Aqua K-Othrine®
Aqua
K - Othrine
Dávka:
deltamethrin 20 g/l
Insekticídny koncentrát vo vorme vodnej emulzie (olej,
voda) pre profesionálne použitie na ničenie komárov
a múch. Prípravok sa aplikuje vo forme priestorového
postreku (aerosólu).
Vonkajšie priestory 25-50 ml* (na 0,95 - 9,9 l vody)/ha
Vnútorné priestory: 5 ml (na 0,95 l vody)/1000 m3
Baycidal® WP 25
Baycidal
K-Obiol® 25 EC
K - Obiol
deltamethrin 25 g/l
piperonyl butoxid 250 g/l
Postrekový prípravok vo forme emulzného koncentrátu pre riedenie vodou na ochranu pred skladovými
škodcami (chrobáky, vijačky a pod.), ktorí napádajú
zrno (pšenicu, raž, jačmeň, ovos a kukuricu) za predpokladu, že zrno bude
uskladnené dlhšie ako 6 týždňov. Pre dlhšie uskladnenie (viac ako 3 mesiace) sa môže zrno ošetriť i preventívne.
Dávka:
10-20 ml/t*
triflumuron 250 g/kg
Insekticídny prípravok vo forme zmáčateľného prášku
pre profesionálne použitie, používaný ako postrek proti
larvám múch a potemníka maštaľného v objektoch pre
chov dobytka, ošípaných a hydiny. Prípravok nezabíja
hmyz priamo, ale zabraňuje dokončenie vývoja hmyzu!
Dávka: proti muchám v stajniach 20 g (na 1-10 l vody)/ 10 m2 plochy;
4 g (na 1-10 l vody)/ 1 000 l odpadovej vody z ošipárne
proti potemníkovi maštaľnému - 250 g (na 25 l vody)/ 125 m2
Quick
Bayt
Maxforce® Quantum
QuickBayt® Spray
imidacloprid 100 g/kg
Insekticídna nástraha vo forme granúl určená na
ničenie muchy domácej v objektoch živočíšnej výroby.
Dávka: 250 g (na 2l vody)/ 100 m2 plochy (40 m2 stien)
Maxforce
Quantum
imidacloprid 0,3 g/kg
Insekticídna nástraha vo forme riedkej pasty pre profesionálne použitie určená k ničeniu mravcov faraónskych a mravcov čiernych.
Dávka: Vnútoré priestrory 0,2 g / m2 plochy
Okolie budov cca 2 g / hniezdo
Rodilon® Block
Rodilon
Dávka:
difethialone 0,025 g/kg
Požerová nástraha vo forme bloku pre profesionálne
použitie na ničenie škodlivých hlodavcov (myš domová,
potkan čierny a hnedý) v uzavretých objektoch. Prípravok sa používa bez ďalších úprav.
1 blok na 1-2 m*
2-4 bloky na jeden kanalizačný vstup*
Rodilon® pasta
difethialone 0,025 g/kg
Požerová nástraha vo forme tuhej pasty.
Dávka: 2 vrecúška po 1 - 2 m*
www.rwaslovakia.sk
Download

DDD Prípravky