DERATIZACE
Škodliví hlodavci
1 – zoologické zařazení
2 – zařazení dle výskytu
3 – obecná charakteristika
4 – morfologie
5 – srovnání
6 – biologie - a/ eusynantropní
- b/ hemisynantropní
7 – charakteristika reprodukce
1 – Zoologické zařazení
Taxon
Česky
kmen :
podkmen:
třída:
řád:
čeleď:
druh:
Latinsky
strunatci
Chordata
obratlovci
Vertebrata
savci
Mammalia
hlodavci
Rodentia
myšovití
Muridae
potkan
Rattus norvegicus
krysa
Rattus rattus
myš domácí
Mus musculus
myšice lesní
Apodemus flavicolis
myšice křovinná
Apodemus sylvaticus
myšice temnopásá
Apodemus agrarius
čeleď:
křečkovití
Cricetidae
podčeleď:
hraboši
Microtinae
hraboš polní
Microtus arvalis
hraboš mokřadní
Microtus agrestis
hryzec vodní
Arvicola terrestris
norník rudý
Clethrionomys
glareolus
2 - Zařazení dle výskytu
Synantropní - v kontaktu s lidskou populací
- eusynantropní - celoživotně v lidských stavbách (potkan, myš domácí, krysa)
- hemisynantropní - příležitostně popř. sezónně v lidských stavbách (myšice,
hraboši)
Exoantropní - celoživotně mimo lidské stavby: hryzec vodní
3 – Obecná charakteristika hlodavců
- nejpočetnější řád savců - 1800 druhů (od počátku třetihor, dodnes
vývojově progresivní)
- malí a drobní býložravci, semeno- a všežravci
- hlodavé řezáky (sklovina jen na přední straně, stálé zabrušování,
celoživotní dorůstání)
- největší reprodukční schopnost ze všech savců (rychlé dospívání, krátká
gravidita, velký počet mláďat, páření ihned po porodu)
- vysoká adaptabilita na prostředí
4 – Morfologie hlodavců (upraveno podle Chmely,1993)
potkan
krysa
myš
hraboši
hraboši
rejskovití
5 - Srovnání tělesné stavby našich nejčastějších škodlivých hlodavců
potkan
Krysa
hnědorezavý
hřbet, světle
šedé břicho,
ocas u kořene
silný kratší než
tělo, ušní
boltce slabě
osrstěné nedosahují překlopením k oku,
oči skryté v
7srsti
variabilní,
sedohnědé až
černé se
světlým břichem, slabší
ocas delší než
tělo, ušní
boltce lysé velké – sahají
při překlopení
až k oku, oči
vystupující
hmotnost (g)
délka těla
do 600
190 - 270
130 - 250
160 - 240
délka ocasu
délka zadní
tlapky
délka ušního
boltce
130 - 230
30 - 45
18 - 22
Zbarvení a
Hlavní
rozlišovací
znaky
myš domácí
myšice lesní
a křovinná
myšice
temnopásá
hraboš polní hraboš
mokřadní
hryzec
vodní
norník
rudý
žluto-šedohnědý hřbet
kontrastuje s
bílým břichem,
nápadně velké
oči a uši, ocas
dvoubarevný a
stejně dlouhý
jako tělo
řezáky bez
zářezu
rezavohnědý
hřbet s ostře
kontrastujícím
černým pruhem od temene až po kořen
jednpbarevného ocasu
kratšího než
tělo, řezáky
bez zářezu
šedožlutý až
hnědošedý
hřbet se světle
šedým břichem
nevýrazně
dvou barevný
krátký ocas,
ušní boltec silný s krátkými
chlupy,chodidla zadních
končetin světlá
oproti h.polnímu,srst tmavší,
delší a hrubší,,
břicho světlejší, ocas dvoubarevný, na
spodu bílý,
ušní boltec
blanitý s dlouhými chlupy,
zadní chodidla
tmavá
statný hraboš
často zaměňován s potkanem,tmavě
hnědý až černo
rezavý hřbet a
o málo světlejší břicho,
relativně dlouhý, tmavý a
krátce osrstěný ocas
tmavý rezavohnědý hřbet a
světlé bělošedé
či žlutošedé
břicho, relativně dlouhý
ocas je výrazně
dvoubarevný,
vespod bílý
18 - 22
70 - 90
13 - 45
77 - 125
16 - 25
90 - 110
15 - 40
80 - 130
17 – 50
100 - 140
60 - 200
130 - 230
10 - 36
80 - 122
185 - 255
28 - 40
65 - 80
15 - 17
69 - 127
19,5 - 27
65 - 85
17 - 21
21 - 45
13 - 18
25 - 52
18 - 21
65 - 130
23 - 32
31 - 65
15 - 20
22 - 26,5
12 - 13
15 - 21
11 - 14,5
9 - 11
11 - 16
11 - 16
10 - 17
šedý hřbet,
světlejší břicho
bez kontrastů,
ocas jednobarevný, řezáky
se zářezem
6 - Ekologické a etologické charakteristiky našich nejčastějších škodlivých hlodavců , strategie kontroly početnosti
A - EUSYNANTROPNÍ DRUHY
Potkan
Původ a
rozšíření
Výskyt
v ČR
Stanoviště
Lokomoce
Způsob
života
Projevy
prozrazující
přítomnost
Potrava a
její spotřeba
Cirkadiánní
aktivita
Domovský
okrsek
Zjišťování
početnosti
Kontrola
početnosti
Krysa
Myš domácí
Bažiny východní Asie, přímořské oblasti všech Subtropy a tropy východní Asie, teplé přímořské
Stepi a polopouště Předního Východu,
kontinentů, v EvropěEkologické
od 18. stol. n.l.a etologickéoblasti
všech kontinentů,
v Evropě
2500 letškodících hlodavců
kosmopolitně
charakteristiky
našich
nejčastěji
a strategie kontroly
jejich početnosti
- eusynantropní druhy Celé území
Severozápadní
Čechy
Celé území
Preferuje vlhká a podzemní místa (kana- Preferuje teplá, suchá a výše položená místa –
lizace, energovody a nory v jejich okolí)
(půdní prostory, sýpky, sušárny ovoce, sklady
potravin
Běh, hlodání, hrabání, plavání, potápění a
Běh, hlodání a skákání, hrabání, lezení, šplhání.
skákání. Leze a šplhá hůře než krysa.
Běhá a skáče lépe než potkan.
Teritoriální rodinné kolonie do několika desítek kusů se společným pachem.
Preferuje teplá a suchá místa i ve vyšších
patrech budov, v létě ve stozích a na polích
Polyfázická, většinou v noci
Tiché chování.
Polyfázická, většinou v noci
Běh, hlodání, hrabání, šplhání, skákání, plavání
Teritoriální kolonie s dominantním samcem
s možností společně odchovávaných mláďat
v jednom hnízdě
Zaschlé močové stopy s přirozenou fluorescen- Zaschlé močové stopy, podlouhlý trus (až 4x20 mm) Acetoamidový zápach – zaschlé močové stopy,
cí, oválný trus (až 8 x20 mm), hlodání
hlodání i ve vyšších místech (stěny a stropy), škody množství podlouhlého trusu (do 6 mm délky),
na izolacích a elektroinstalacích
nahlodané potraviny šířka hlodáků < 1 mm
v úrovni podlahy a podzemí, šířka hlodáků >1
mm, otvory ve dřevě, zdivu i v betonu
Všežravost, možnost celoživotní monodiety: Cereálie, ovoce, zelenina, zelené části rostlin, Býložravec až všežravec: cereálie, přizpůsobení
cereálie, maso, vejce, atd., drobní živočichové živočišná složka zastoupena méně než u potkana, veškeré rostl. i živ. potravě včetně hmyzu a
-1
-1
-1
-1
-1
-1
ptáci, myši, kanibalizmus, 30 g.ks .den
20 g.ks .den
masa, 3 g.ks .den
2
Desítky i stovky m , přeběhy i několik km
Polyfázická, většinou v noci
Hlučnost, hlasitý pískot.
2
Desítky i stovky m
2
Malý, okolo 50m
Návnadový pokus, trus, stopy na plošce
Návnadový pokus, trus, stopy na ploše Antikoagulantní rodenticidy v místech výskytu a na přístupových cestách.
Ekologické a etologické charakteristiky našich nejčastějších škodlivých hlodavců, strategie kontroly početnosti
B - HEMISYNANTROPNÍ DRUHY
Druh
myšice lesní (ml) a
myšice křovinná
(mk)
myšice
temnopásá
hraboš polní
Původ a
rozšíření
Výskyt v
ČR
Stanoviště
Eurasie, sev. Afrika
střední Evropa až po
Dálný východ
nejhojnější hlodavec tzv. Střední Evropa, na střední Evropa až po od Anglie až po
kulturních stepí Eurasie
východ po sever. Čínu Bajkal
západní Sibiř
celé území
při sever. hranici
celé území
170-1800 m.n.m.
celé území
celé území
m.l.- listnaté a smíšené
lesy; m.k.- meze, lesní
okraje, pole, větrolamy a
stohy, stromy, ptačí budky, v zimě i v budovách
lezení, šplhání a skákání
lépe než myš domácí,
pohyb dlouhými skoky
usedlý i migrující, převážně v rodinách
okolo stojatých vod,
vlhčí a otevřené lokality, stohy, stodoly, v
zimě i v budovách
otevřené bezlesé plochy
luk a polí, do 1900 m.n.m.
vojtěšková pole a řepná
pole, krechty
Otevřené, vlhčí,chladnější, močálové
plochy s bohatým
bylinným porostem
Břehy vod, močály,
mokřiny, zahrady, sa dy, vzácně sklepy se
zeleninou a ovocem
listnaté a smíšené lesy,
parky, remízky, větro lamy, lesní budovy,
spižírny, sklady potr.
lezení a skákání méně
než myšice, pohyb
spíše běháním
přemnožení v několikaletých cyklech
Běh, rytí v povrchové
vrstvě, rozsáhlé nory se
zásobárnami
přemnožení v několikaletých cyklech, až 2000ks/ha
Běh , méně nápadná
rycí činnost v povrchové vrstvě
méně výrazné přemnožení
běh, plavání, potápě-.
ní, hrabání hlodání
pod zemí v sadech
menší kolonie, dlouhé
nory se zásobárnami
běh a lezení po keřích
a stromech méně
obratně než myšice
mělké nory, zásobárny
a hnízda, až 100 ks/ha
trus, moč, hlodání,
Příroda - nory, okusy,
kulovitá hnízda zrůzného Budovy- trus, okus,
materiálu
stavba hnízd
ušlapané chodníčky (potrava, trus) mezi norami,
ušlapané výhrabky hlíny
Chodníčky, nadzemní nory (5 cm), chodníč- při přemnožení četné
hnízda z trávy (20cm), ky, usychající plody a nory, zřetelný pohyb
trus, zbytky potravy
stromy v zahradách
v hrabance i za dne
rostlinná, živočišná,
organické zbytky 5-10
g.ks-1 .den-1
polyfázická noční
Rostlinná,živočišná
(<30%), odpadky,
5 g.ks-1.den -1
polyfázická noční
Rostlinná - zelené části,
plody, kořenový systém,
5 g.ks-1 .den-1
převážně denní
Šťavnaté zelené části
zelené i podzemní
rostlin, semena, plody, (hlízy, kořeny) části
mladé stromky, kůra
rostlin, zahrady, sady
převážně denní
Polyfázická denní
Rostlinná (nadzemní
části) i živočišná,
ohryz stromů
polyfázická, i denní
až do 3 ha a migrace
okolo 1 km
při přemnožení jen ně- samci 300m 2
kolik desítek m2
samice 150m2
Překrývající se,
několik set m2
30 - 150 ks /ha
Lokomoce
Způsob
života
Projevy
prozrazující
přítomnost
Potrava a
její spotřeba
Aktivita
Domovský
okrsek
Zjišťování
početnosti
Kontrola
početnosti
hraboš mokřadní
hryzec
vodní
Při přemnožení >10
ks/100m2
v přírodě: pasti, počet obývaných nor resp. hnízd; vbudovách - trus, okus, škody
pasti, antikoagulanty (VOLID) plošně, (STUTOX) do nor
norník
rudý
7. Charakteristika reprodukce hlodavců
Ukazatele
Potkan
Myš
Myšice
Hraboši
Pohl.dospělost
8-12
6-8
? 3.týden ,
(týdny)
jinak 4-6
Délka gravidity
21-24
17-21
(dny)
Po páření post partum až o 1/3 delší
Post partum
Schopnost plodného páření do 24 hodin po porodu
Období gravidity
Převaha III.-X.
převaha IV-VIII
Počet vrhů v roce
3-6
4-6 (8)
2-3 (4)
Odstav mláďat
4.týden
okolo 3.týdne
Počet mláďat
Narozená 4-7 (2-9); odstavená o 1-3 méně
(myši domácí někdy společný odchov a kojení v jednom
hnízdě až s 50 mláďaty)
Délka života
6-8 měsíců (1 přezimování) až 16-20 měsíců, v zajetí až
(měsíce)
trojnásobek
Maximální
Město – 2-3x
Cyklus 3-5 let
hustota
více než
až 3000 ks. ha-1
obyvatel
Negativní působení hlodavců
- škody ekonomické
- hygienická a zdravotní rizika
Ekonomické škody
Přímé
- konzumace potravin (1 potkan (krysa) / 1 rok  10 kg obilí nebo jiných produktů)
- znehodnocení potravin močí a trusem (1 potkan (krysa) / 1 rok  až 200 kg obilí)
- ostatní zboží - obalový materiál (stavba hnízd)
- poškozování (ohlodání) - stavební konstrukce, izolační materiály,
součásti technologie, elektroinstalace, počítačová technika
-škody na porostech - pole, zahrady, ovocné sady, lesy
- WHO: ztráty na Zemi za 1 rok ...... 33 mil. tun úrody
- FAO : zničené potraviny na Zemi za rok - pro 130 mil. lidí
- ČR : v letech přemnožení - hraboš polní zničí  50 % úrody jetelovin
Nepřímé
- náklady na - preventivní opatření proti výskytu hlodavců v objektech
- represivní opatření (roční odhad v ČR několik desítek mil. Kč)
- zavlečení jiných skladištních škůdců (roztoči, hmyz, plísně !)
Hygienická a zdravotní rizika
Přímý zdroj - aktuální
- potenciální - původce zoonóz
Aktivní – rezervoár původců zoonóz
- leptospirózy (močí)
- salmonelózy a listeriózy (močí a trusem)
- Yersinia enterolitica, Hantanviry, tularemie (močí)
- Lymfocytární choriomeningitida (močí a výkaly)
- Virus klíšťové encefalomyelitidy (CNS, krví, slinami)
- Sodoku – nemoc z krysího kousnutí (slinami)
- Toxoplazmóza (svalovinou)
- TBC (orgány)
Pasivní – kontaminovaným povrchem těla hlodavců
Nepřímý přenos vektory (krev sající hmyz a roztoči)
Vši (skvrnitý tyf)
Blechy (mor, tyfus)
Roztoči -Ornitonyssus bacoti (Weilova žloutenka, tyfus, tularemie, Lymská borelióza
- klíště obecné -(všechna stadia (klíšťová encefalomyelitida)
Složky deratizace
Preventivní opatření - proti výskytu hlodavců
Represivní opatření - vlastní hubení hlodavců
Druhy deratizace z hlediska epidemiologického a
epizootologického
Preventivní (ochranná) deratizace
- preventivní a represivní opatření mimo ohnisko nákazy
Ohnisková deratizace
- preventivní a represivní opatření v ohnisku nákazy
Objekty veterinární deratizace
-
místa ustájení a shromažďování zvířat
-
místa zpracování, skladování a přepravy krmiv
-
místa zpracování, skladování a přepravy potravin, produktů a
surovin živočišného i rostlinného původu
-
místa výroby, úpravy, skladování a přepravy krmiv
-
okolí těchto objektů a potencionální migrační trasy (stoky,
kanály, trativody)
Preventivní opatření proti výskytu
hlodavců
1 – zamezení průniku (objekty, budovy, místnosti apod.)
2 – znemožnění přístupu k potravě
3 – znemožnění zasídlení a hnízdění
4 – odpuzování hlodavců
1 - Za m e z e n í p rů n ik u d o o b je k tů , b u d o v a m ís tn o s tí
- s ta v e b n í ú p ra v y - b e to no vá o c hra nná s tě na zá kla d ů b ud o v
- o p ra va p o d la h, zd iva , uza vře ní m o žných c e st p růniku
- o k na - utě s ně ní
- za vře ní
- husté d rá tě né p le tivo , la m e lo vé c hrá niče , p o p ř. p e rfo ro va ný p le ch
- d ve ře - o p le cho vá ní
- p ra hy
- vě tra cí o tvo ry - p e vné p le tivo , la m e lo vé c hrá nič e , p e rfo ro va ný p le c h
- k a na liza ce (tra tivo d y, o s ta tní p o d ze m ní e ne rg o vo d y)
- o p ra va ne tě s no stí
- p o k lo p y
- m říže (o tvo ry m a x.2 x2 c m - p o tk a n, k rysa m a x.1 x1 c m - m yš d o m á c í)
- tě s né ins ta la ční p růcho d k y - e le ktřina
- p lyn
- c hrá nič e - o ka p ů - k ruho vé
- s tě n - p lo š né
- za m e ze ní p růniku d o m e zis tě n a s tro p ních k o ns trukc í le hk ýc h s ta ve b
- o chra na izo la čních m a te riá lů p le tive m (p o p ř.p le che m )1
- te c h n o lo g ic k é ú p ra v y - za říze ní (tě s níc í p o k lo p y, k ryty, d o p ra vníky k rm iva )
- zm ě na te chno lo g ické ho p o s tup u
- o d s tra n ě n í v ě tv í s tro m ů v b lízko s ti fa sá d y a s tře c hy
2 – Znemožnění přístupu k potravě
Skladování - potravin, krmiva, odpadků v plechových těsně uzavíratelných sudech
nebo kontejnerech
3 - Znemožnění zasídlení a hnízdění hlodavců
- nevytváření nových potencionální stanovišť - tj. temných a těžko přístupných
míst
„mrtvých koutů“
- otvory a niky ve zdivu
- prostory pod schodištěm, podlahami, koryty, žlaby..
- zrušení všech existujících „mrtvých koutů“:
- dokonalé uzavření nebo
- zcela zpřístupnění
- zprůchodnění rohů a prostorů kolem stěn
- udržování pořádku
- zabránění vzniku skládek vně i uvnitř budov
- krechty na brambory, řepu, stohy sena, slámy a komposty a další potencionální
stanoviště - lokalizace min. 200 m od objektů živočišné výroby
Poznámka:
Umělá hmota i hliníkový plech podléhají hlodání.
4 - Odpuzování hlodavců (pomocné metody bez zaručeného účinku)
- fyzikální - ultrazvukové generátory (  20 kH a  80 dB)
- elektromagnetické vlnění
- chemické - pachově aktivní látky – nátěry
(karbonáty, vodný roztok lysolu apod.)
- biologické - vysazování rostlin s repelentním účinkem
(pryšec křižmolistý - odpuzuje hryzce)
B- Represivní opatření proti
výskytu hlodavců
1 - fyzikální hubení hlodavců
2 - mechanické hubení hlodavců
3 - biologické hubení hlodavců
4 - chemické hubení hlodavců
1 - Fyzikální hubení hlodavců
- vyplavování nor vodou - méně používané proti hemisynantropním druhům
- neúčinné proti potkanům
2 – Mechanické hubení hlodavců
- pasti povolené
- pérové - umístění na vhodné podložce (dřevo, kov, plast)
- usmrcují okamžitě (rozdrcení lebky či přerušení krční páteře)
- živolovné - nutnost pravidelné kontroly (prevence hynutí žízní)
-utrácení - ve smyslu zákona 246/1992 Sb.,
- pasti zakázané (dle zákona 246/1992 Sb.)
- čelisťové (tzv. „železa“) – zranění a zdlouhavé hynutí
- lepové
Kladení pastí – místa ověřeného či předpokládaného pohybu (u nor, podél zdí)
Zvýšení účinnosti – předvnadění
Účinnost pastí - myši - dobrá až vynikající (dle způsobu jejich aplikace)
- potkani a krysy - problematická
3 – Biologické hubení hlodavců
Využití přirozených predátorů
- exoantropní hlodavci (např.přemnožení hraboši) v agrocenózách
- podpora výskytu dravců - instalace bidélek pro dravé ptáky
- rozvěšování hnízdních budek pro sovy
- omezení hubení šelem - lišky
- kunovité šelmy (lasička, kuna, tchoř)
- synantropní hlodavci – použití psů, koček, fretek atd. (nebezpečí z hlediska
epizootologického). V objektech živočišné výroby a potravinářských závodech není
dovoleno (kočka  toxoplasmóza).
Využití patogenních mikroorganismů- Salmonella enteritidis, var. Danysz - není
dovoleno (nebezpečí rezistence a onemocnění domácích zvířat)
4. Chemické hubení hlodavců
- nejspolehlivější a nejpoužívanější
- schválené přípravky -Hlavním hygienikem ČR
- Ústředním zemědělským zkušebním ústavem pro ochranu rostlin
Základní pojmy deratizace - 1
Jedy - látky způsobují otravy již v malých dávkách -zvlášť nebezpečené jedy (ZNJ)
- ostatní jedy (OJ)
(viz - Příloha Nařízení vlády 192 Sb. 19.10.1978 O jedech a některých jiných
látkách škodlivých zdraví - seznam ZNJ, OJ, omamných a psychtropních látek)
Rodenticid – přípravek s účinnou látkou usmrcující hlodavce)
Raticid – přípravek s účinnou látkou usmrcující potkany a krysy
Návnada - potrava (chemická látka, biologický materiál), lákající svou atraktivitou
Nástraha = návnada + rodenticid (raticid) v malé koncentraci – není považována za
jed – připravuje deratizátor
Nástrahový přípravek – profesionálně vyrobená nástraha
Předvnadění - předkládání návnady
- zjišťování početnosti populace (návnadový pokus)
- přilákání k pastem, nástrahám apod.,
Základní pojmy deratizace - 2
Neofobie - strach a nedůvěra k novým a neznámým předmětům včetně návnad,
nástrah a pastí (potkani a krysy)
Obranný reflex – neochota opakovaně přijímat nástrahu, jejíž subletální příjem
způsobil nepříjemné pocity (akutně působící rodenticidy)
LD 50 – množství účinné látky (v mg / 1 kg živé hmotnosti), působící úhyn 50 %
testovaných jedinců
Letální čas – doba od zahájení konzumace do uhynutí
Akceptabilita – vůle přijímat nástrahu
Atraktanty - druhově specifické i nespecifické chemické či biologické látky
upoutávající pozornost (např. feromony)
Atraktivita – schopnost návnad, resp. nástrah upoutávat pozornost ke konzumaci
Palatabilita – chutnost
Necílové druhy – druhy, které nemají být deratizací postiženy
Jedové staničky - zařízení - chrání rodenticidní přípravky před klimatickými vlivy
- znemožňují přístup necílovým druhům
- poskytují přechodný úkryt hlodavců pro nerušenou
konzumaci (profesionální výrobky popř. improvizace - trubky apod.)
Rozdělení deratizačních přípravků
- podle formulace
- podle vstupu do organizmu a působení
Přípravky podle formulace
- poprach
- zrno
Pevné
- granule - pasta
Tekuté
Plynné
- bloky (voskový, lojový)
Přípravky podle vstupu do organizmu a působení
Požerové přípravky – (nejběžnější) nástrahové přípravky určené ke konzumaci
Aspirační přípravky (ZNJ) – (specielní použití)
- dýmovnice - po zapálení uvolňuje ( SO2, CO2, CO a různé směsi těchto
plynů)
- tablety - vzdušná vlhkost uvolňuje fosforo- či kyano-vodík
Požerové rodenticidy
- se zpožděným účinkem - výhody - není nutné předvnadění, nevytvářejí obranný
reflex, letální čas 3 - 10 dnů.
- Antikoagulanty
-Vitamin D2 (ergokalciferol) D3 (cholekalciferol)
- Chemosterilanty a biologicky účinné látky
- s okamžitým účinkem - nevýhody – nutné předvnadění, obranný reflex po požití
subletální dávky, letální čas několik hodin,
značná toxicita pro necílové druhy (úzký
okruh použití)
- Fosfid zinku
- Scillirosid
Ro d e n tic id y s e z p o ž d ě n ý m ú č in k e m
Antikoagulanty
Vitaminy D2 a D3
Chemosterilanty a biologicky účinné látky
Ro d e n tic id y s e z p o ž d ě n ý m ú č in k e m
Antikoagulanty
Mechanismus účinku – zastavení tvorbu prothrombinu v játrech s následným
vykrvácením do vnitřních orgánů a z povrchových sliznic (bezbolestné, ztráta
plachosti, pohyblivosti, apatie)
Antikoagulanty I. – III. Generace
Ro d e n tic id y s e z p o ž d ě n ý m ú č in k e m
I. generace (kumulativní) - v praxi od 50. Let
Účinná látka
Warfarin
Vlastnosti
- nízká toxicita,
Přípravky
Kumatox
Chlorophacinone - úhyn až po opakovaném požití nástrahy
Kumatox G
Diphacinone
- relativně velká bezpečnost pro necílové druhy
Hubex
Coumatetryl
- povoleno do tekutých nástrah
Ro d e n tic id y s e z p o ž d ě n ý m ú č in k e m
II. generace (jednorázové) - v praxi od 70. let
Účinná látka
Brodifacoum
Vlastnosti
- vysoká toxicita
Přípravky
Talon G,H,AT
Bromadiolon
- úhyn po jednorázovém požití
Lanirat G,Z
Difenacoum
Difethialon
Flocoumafen aj.
- malá bezpečnost pro necílové druhy
Ro d e n tic id y s e z p o ž d ě n ý m ú č in k e m
III. generace (mimo snižování srážlivosti krve zvyšují též prostupnost cév )
Účinná látka
Difethialone
Vlastnosti
- často zahrnován do II.generace
Přípravky
Baraki G,Z,B
Pozn.: G – granule, H – parafin, AT – proti hryzcům, Z – zrno, B – voskový blok
Vitaminy D2 (ergocalciferol) a D3 (cholecalciferol)
- velké dávky - ukládání vápníku v cévách a ledvinách - následné vykrvácení
(účinek zvláště na myši)
Chemosterilanty a biologicky účinné látky
- látky na bázi hormonálních přípravků, omezujících plodnost
(potencionální mutageny - nejsou povoleny)
Ro d e n tic id y s e o k a m ž itý m ú č in k e m
Fosfid zinku (Zn3P2 )
Scillirosid
Ro d e n tic id y s e o k a m ž itý m ú č in k e m
Fosfid zinku (Zn3P2 )
-
ZNJ, hotové potravní nástrahy - OJ ,černý prášek, zápach a chuť po
česneku
-
dobrý příjem hlodavci
-
reakce s HCl v žaludku » fosforovodík » smrt krátce po požití srdeční
zástavou
Ro d e n tic id y s e o k a m ž itý m ú č in k e m
Scillirosid
-
původně látky z mořské cibule, nyní izolovány a stabilizovány, žlutý
prášek
hořké chuti
-
ovlivnění činnosti srdce, dýchací a nervové soustavy
-
dávivý reflex
bezpečný
-
účinnost – především na potkany
u necílových organizmů včetně
člověka  relativně
Metodika deratizace
Vyhlášená hlavním hygienikem ČR v r. 1994, určuje postup deratizace a způsob
hodnocení její účinnosti, je závazná pro akce, vyhlašované a kontrolované orgány
hygienické služby ČR.
Postup hubení hlodavců
A – jednorázový
B – průběžný
A - Postup jednorázového hubení
hlodavců
-
nepravidelně ošetřované objekty a území
1. Monitoring (průzkumné práce)
2. Přípravné práce
3. Kladení a doplňování nástrah
4. Sběr a likvidace uhynulých hlodavců a
nespotřebovaných nástrah
5. Evidence deratizace a vyhodnocení účinnosti
B – Postup průběžného hubení
hlodavců
-
pravidelně ošetřované objekty a území
1. Kladení a doplňování nástrah na vybraných místech
- imituje kontinuální monitoring a průběžně určuje
optimální počet a lokalizaci kladených nástrah
- přípravné práce jen v návaznosti na deratizovaná
místa
2. Sběr a likvidace uhynulých hlodavců a nespotřebovaných
nástrah
3. Evidence deratizace a průběžné vyhodnocování účinnosti
- z odběru nástrah na krmných místech
1. Monitoring (průzkumné práce)
Předpoklad realizace - samostatná objednávka v návaznosti na plánovanou
deratizaci
-
místa předpokládaného zásahu – budovy
- kontrolní šachty podzemních komunikací
- okolní prostranství
-
druh hlodavců
stupeň zamoření
- odhadem ( 10 % plochy všech typů biotopů a možných stanovišť )
- přímo - počty hlodavců - pozorovaných
- odchycených do pastí
- nepřímo - východy z nor, cestičky a stopy, přerušení pavučin
- čerstvý trus (černě lesklý), známky spotřeby potravy
- stopy po hlodání, zápach (např.myši), zvuky
- přesně - návnadový (krmný) pokus (jablka, brambory, krmné pelety, atd.) na
vybraných místech (viz výše)
- sledování stop na zametených prachových ploškách
- zjišťování nově otevřených vchodů do zašlapaných či zacpaných nor
-
zjištění atraktivnosti návnady
zjištění závad - stavební
- obecně hygienické
2. Přípravné práce
-
výběr firmy (výběrové řízení), sepsání písemné smlouvy
označení deratizovaného objektu a vhodná osvěta
plán provedení zákroku včetně návazností
(velkoplošné akce – součinnost jednotlivých složek)
- doporučení k odstranění závad - stavebních
- obecně hygienických
(viz preventivní opatření proti výskytu hlodavců)
3. Kladení a doplňování nástrah
-
dodržení pracovního postupu použití přípravků (podle etikety)
-
na místa zjištěného pohybu hlodavců
-
ochrana před klimatickými vlivy a rušivými vlivy provozu v daném objektu
(doprava, úklid apod.)
-
zajistit nedostupnost nástrah dětem a necílovým druhům živočichů
-
umístění nástrah
- ve vhodných jedových staničkách (na volném prostranství ve
fixovatelných a uzamykatelných)
- bez jedových staniček (nory, kontrolní šachy kanalizace a podobné
podzemní a uzavíratelné prostory) - nástrahy zavěšujeme, pokládáme
v krmítkách, resp. klademe volně (voskové bloky)
-
-
označení nástrah (pořadové číslo, jméno, adresa, a telefon
prováděcí firmy
-
předcházení zbytečné kontaminaci životního prostředí
kontrola a doplňování nástrah po dobu spotřeby
(kontinuální doplňování nástrahy vyznačit v protokolu)
Pulzní metoda kontroly a doplňování nástrah
= doplňování menších množství nástrahy v místech odběru v kratších intervalech
(5 – 10 dní)
Výhody - nedochází ke zbytečné hyperintoxikaci dominantních kusů
- stále čerstvá nástraha (prach a pachy postupně snižují atraktivitu)
- nižší kontaminace prostředí
4. Sběr a likvidace uhynulých hlodavců a nespotřebovaných
nástrah
-
Průběžný sběr a likvidace uhynulých hlodavců - kafilerie, spálení
-
sběr nespotřebovaných nástrah a odstranění jedových staniček
(po ukončení odběru nástrahy hlodavci)
-
likvidace nástrah - v souladu se zákonem o odpadech
5 A. Evidence deratizace
Evidence deratizačních prací
Protokol - objekt (název, adresa)
- průzkum (datum, stupeň zamoření)
- způsob deratizace
- nástrahy - datum kladení
- přípravek (druh, množství, technologický postup)
- rozložení (plán, popis míst )
- doplňování nástrah
- doporučená preventivní opatření proti výskytu hlodavců
- závěrečná kontrola - datum
- počet nalezených uhynulých hlodavců
- % účinnosti deratizace
- podpis - pracovníků provádějících - deratizaci
- kontrolu
- majitele (popř. uživatele, zaměstnance)
5 B. Vyhodnocení účinnosti deratizace
-
Kontrola - 3. týden po ukončení akce
Personální zabezpečení - pracovník provádějící deratizaci
- nezávislý pracovník (objednatel apod.)
Sledované faktory – viz monitoring
Výpočet (samostatný pro každý sledovaný faktor):
Účinnost
=
hodnota faktoru po zásahu
/ ------------------------------------------- / x 100 [ % ]
hodnota faktoru před zásahem
- Úspěšnost deratizace :
 50 % ........neúspěšná
50 - 90 % ...…..málo úspěšná
 90 % .....…úspěšná
- Opakování deratizace : málo úspěšná ........... do 30 dnů
neúspěšná .................. do 14 dnů
Hygiena a bezpečnost práce při provádění deratizace
-
Používání předepsaných ochranných pomůcek (silné gumové rukavice,
kombinéza aj.)
-
Dodržování osobní hygieny (nejíst, nepít a nekouřit při práci)
-
Asanační opatření - mechanická očista a dezinfekce kontaminovaných
předmětů
(pasti, oděvy, potřísněné a kontaminované předměty, apod.)
- dezinsekce (při sběru mrtvých hlodavců a při manipulaci
s jejich hnízdy či podobným substrátem)
- likvidace obalů od rodenticidů – nejčastěji spálením
-
Zabránění zneužití rodenticidů
-
Ochrana před kontaminací rodenticidy (vod, půdy, potravin a krmiv)
-
Dodržování zvláštních bezpečnostních opatření při práci s jedy
(Nařízení vlády ČSR č.192/1988)
Základní požadavky bezpečné aplikace :
- Zabránění kontaminace prostředí
(surovin, výrobků, technologie)
- Minimalizace rizika ohrožení necílových druhů a člověka
Řešení
- vhodná kombinace formulace použitého přípravku
- provedením deratizační staničky znemožnit hlodavcům
roznášení přípravků
- fixací staničky zamezit samovolnému uvolnění přípravku
- uzamčením staničky eliminovat zneužití přípravku
BRODIFACOUM
B
R
O
D
BRODIFACOUM
Deratizační staničky
- používání staniček vychází z požadavku § 56 zák.
258/2000 Sb.
- používají se kdykoliv při aplikaci deratizačních
antikoagulantních nástrah s výjimkou:
- kanalizačních šachet a obdobných staveb, kde by uvolněná
stanička mohla způsobit jakoukoliv závadu či poruchu
- výjímečných a speciálních aplikací, např. s využitím
přilnavosti gelových formulací v koridorech krys, avšak s
podmínkou vyloučení přítomnosti necílových druhů
- aplikace nástrah vhodné formulace přímo do nor
Deratizační staničky
- provedení staničky musí odpovídat typu stanoviště
- pevná fixace a uzamčení staniček jako prevence před
zcizováním, zároveň chrání nástrahový přípravek před jeho
zneužitím dětmi a necílovými druhy zvířat v zájmovém chovu
- konstrukce a vybavení deratizační staničky nesmí umožnit
vynášení nástrahového přípravku hlodavci a jeho
shromažďování v jejich zásobárnách ve volné přírodě
- stanička musí být čitelně označena typem použitého přípravku
a názvem deratizační firmy s operativním spojením
- ve staničkách spotřebují hlodavci při jednorázové konzumaci
více než dvojnásobné množství a v kratším čase než ve volném
prostranství
Pitná nástraha
Probíhá testování
pro povolení
Rodenticidní přípravky používané v uzavřených objektech, lesním
hospodářství, na orné půdě a na ochranu zahradních plodin - 1
Název
přípravku
Účinná
látka
Vzhled přípravku
Dávka
Použití
Uzavřené objekty
BARAKI B
Difethialon
BARAKI G
Difethialon
BARAKI PG Difethialon
zelené nebo červené
voskové bloky
zelená nebo červená
granulovaná nástraha
granulovaná nástraha
BARAKI Z
Difethialon
nástraha - červená zrna
HUBEX L
Bromadiolon
KUMATOX
Warfarin
tuhá červená nástraha ve
tvaru salámu
šedomodrý prášek
LANIRAT G Bromadiolon
růžové nástrahové granule
LANIRAT
PG
LANIRAT Z
Bromadiolon
růžové nástrahové granule
Bromadiolon
napuštěná pšenice
RATAK
G
STORM G
Difenacoum
modré nástrahové granule
Flocoumafen
modrozelené granule
TALON
Brodifacoum
růžové nástrahové granule
TALON H
Brodifacoum
růžové nástrahové granule
1 blok na
2-10 m
30-40 g/kupku
15 g/kupku
30-40 g/kupku
15 g/kupku
30-40 g/kupku
15 g/kupku
100-250 g
50 g
míchání s návnadou 1:19
200 g
50 g
100 g
25 g
100 g
25 g
100 g
25 g
100 g
25 g
10-20 g
20-80 g
5-25 g
20-50 g
5-10 g
potkan, krysa,
myš domácí
potkan, krysa
myš
potkan, krysa
myš
potkan, krysa
myš
potkan, krysa
myš
potkan
myš
potkan, krysa
myš
potkan, krysa
myš
potkan, krysa
myš
potkan, krysa
myš
potkan, krysa,
myš
potkan, krysa
myš
potkan, krysa
myš
Rodenticidní přípravky používané v uzavřených objektech, lesním
hospodářství, na orné půdě a na ochranu zahradních plodin - 2
Název
přípravku
Účinná
látka
Vzhled přípravku
Dávka
Použití
Lesní hospodářství
VOL I D
Brodifacoum
černé granule
několik zrn do
nory
ničení norníka
rudého v lesních školkách
Na orné půdě a na ochranu zahradních plodin
DELICIA
Fosfid hlinitý
šedozelené tablety
GASTOXIN
KROUNEX SO 2, CO, CO2 dýmovnice
4 tbl/m 3
NIVA ZRNA Fosfid
zinečnatý
STUTOX I. Fosfid zinku
TALON AT Brodifacoum
2-10 g/10 m 2
rezavěhnědá pšeničná
zrna
šedozelené granule
růžové granule
1 ks/noru
5-10 g/10 m 2
2-4 gran./m 2
potkan, krysa,
myš
všichni hlodavci
na orné půdě
všichni hlodavci
na orné půdě
hraboš polní
hryzec vodní
Download

deratizace