PL
CZ
UA
Malacky
Podunajské Biskupice
A
HU
Marcelová
Tekuté listové hnojivo
RWA Slovakia spol. s r.o.
Pri trati 15, P.O.BOX 58
820 14 Bratislava 214
E-mail: [email protected]
www.rwaslovakia.sk
Silo Marcelová
Štrková 2
946 32 Marcelová
Tel: 035/7798320
Fax: 035/3214411
Silo Podunajské Biskupice
Pri trati 15
820 14 Bratislava 214
Tel: 02/40201104
Fax: 02/40201156
Silo Malacky
Dielenská 14
901 01 Malacky
Tel: 034/7722430
Fax: 034/7722432
Tekuté listové hnojivo ROKOHUMIN
ROKOHUMIN® v kvapalnej forme
ROKOHUMIN® je univerzálne organicko
- minerálne hnojivo v kvapalnej forme s
obsahom humínových kyselín určené tak na
listové hnojenie ako aj na aplikáciu zálievkou,
či zapracovaním do pôdy ako nadstavba k
základnému hnojeniu tuhými hnojivami.
Významným atribútom hnojiva ROKOHUMIN®
je jeho ekologický charakter. Ekologickosť
hnojiva spočíva v tom, že jeho základnú
stavebnú surovinu tvorí perie - biologický
odpad, ktorý by bez spracovania mohol
znečisťovať životné prostredie. Na druhej
strane je perie ako surovina dôležitým a úplne
prirodzeným zdrojom živín a jeho spracovaním
a zhodnocovaním získava hnojivo dôležitú
organickú zložku. Technologický proces výroby
hnojiva ROKOHUMIN® je chránený úžitkovým
vzorom číslo SK 5789 Y1.
ROKOHUMIN® v kvapalnej forme je
univerzálnym hnojivom neškodným voči
životnému prostrediu, určeným na ošetrovanie
porastov všetkých kultúrnych plodín bez
výnimky. Zloženie hnojiva je navrhnuté tak,
aby sa čo najlepšie prispôsobilo schopnostiam
jednotlivých rastlín prijímať živiny cez listovú
plochu. Rovnomerná a rýchla absorpcia
jednotlivých zložiek hnojiva je podmienená
dodržaním správnej koncentrácie a časového
harmonogramu jednotlivých aplikácií. Hnojivo
využívame predovšetkým na otvorených
pestovateľských plochách, vo fóliovníkoch,
skleníkoch a aplikujeme všetkými štandardne
2
dostupnými spôsobmi, vrátane kvapkovej
závlahy.
Úloha HUMÍNOVÝCH KYSELÍN v hnojive
ROKOHUMIN®
- zvyšujú intenzitu dýchania rastlín (pri
nedostatku kyslíka uľahčujú dýchanie
prostredníctvom chinónových štruktúr,
ktoré pri oxidácii v rastlinných bunkách
prijímajú vodík)
- zvyšujú obsah chlorofylu
- pomáhajú zlepšovať fotosyntézu aj pri
nižšej intenzite svetla, napr. v skleníkoch
alebo fóliovníkoch (zvyšujú adsorpciu
fotónov)
- ovplyvňujú príjem a transport živín (viažu
makro a mikroprvky do chelátových
komplexov, z ktorých ich rastliny ľahšie
prijímajú)
- pôsobia priaznivo na rozvoj koreňovej
sústavy, zvyšujú klíčivosť a celkovú
životaschopnosť
Aplikácia hnojením na list:
-p
redstavuje jednoduchú a cielenú aplikáciu
prostredníctvom ktorej dodávame rastline
rýchlo a cielene živiny a deficitné prvky.
- v počiatočnej fáze vegetácie zabezpečuje
vitálny rast a zvýšenú odolnosť ošetrených
rastlín voči chorobám a nepriaznivým
poveternostným vplyvom, nakoľko práve
vtedy je potrebné posilniť kondíciu či
prípadnú rýchlu regeneráciu.
-o
svedčuje sa v prípadoch, kedy je v pôde
nedostatok vlahy dôsledkom čoho dochádza
k fyziologickému zablokovaniu príjmu živín
koreňovou sústavou. Obdobne hnojivo
napomáha v podmienkach nadmernej
vlhkosti pôdy, kedy je fyziologickobiochemická činnosť koreňovej sústavy
obmedzená v dôsledku nedostatku kyslíka
v pôdnom prostredí. V neposlednom rade
v situáciách, kedy dochádza k vyplavovaniu
živín do nižších vrstiev mimo dosahu
koreňov, respektíve splavovaniu do
povrchových vôd.
Prostredníctvom listového hnojenia hnojivom
ROKOHUMIN® je možné vylepšiť celkový
zdravotný stav rastlín a s relatívne nízkymi
nákladmi napomáhať dosahovaniu výborných
výstupov v podobe výšky a kvality úrody
pestovaných plodín.
Vo všeobecnosti platí, že hnojivo aplikujeme
v období regeneračného hnojenia spoločne
s herbicídmi resp. pri najbližšom vstupe do
porastu.
Zloženie:
(% v sušine) celkový objem *
humínové kyseliny min. 13 % 45,3 g / liter
celkový dusík (N) min. 4 % 19,8 g / liter
celkový fosfor (P2O5) min. 9 % 26,8 g / liter
celkový draslík (K2O) min. 14 % 46,1 g / liter
* Hodnoty podľa protokolov o skúške:
- protokol Bel/Novamann č. 3156
- protokol ÚKSÚP č. 108/2010
Hnojivo ďalej obsahuje: horčík, vápnik, síru,
železo, bór, zinok, meď, mangán.
Obsah ťažkých kovov neprekročuje povolené
limity v zmysle platnej legislatívy SR (vyhláška
č. 577/2005)
Obsah spáliteľných látok v sušine: min. 50 %
Obsah sušiny: cca 19 %
Hodnota pH: 6,5 - 7,0
Hustota hnojiva (pri 20°C): 1,15 kg/liter
Forma: tmavá tekutina s charakteristickým
zápachom (typickým pre hnojivo s vysokým
obsahom organickej hmoty)
Aplikácia formou zálievky alebo priamym
zapracovaním do pôdy:
- slúži ako nadstavba základného hnojenia
- prínosom je obzvlášť v prípade, kedy je
v pôde nižší obsah základných živín, prípadne
ak je v pôde nedostatok organickej hmoty
- pre zabezpečenie správneho aplikačného
procesu je nevyhnutné využitie moderných
mechanizmov umožňujúcich aplikovanie
hnojiva priamo do pôdy (využitím
hnojovicovej ceisterny alebo prihnojovacieho
kultivátora)
3
Tekuté listové hnojivo ROKOHUMIN
Číslo certifikátu: 952
Vydal: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky (ÚKSÚP) dňa 9. 8. 2010
Číslo colného sadzobníka: 3101 00 00 00
Aplikácia a dávkovanie:
Aplikujeme postrekom na listy so začiatkom
pri 40 - 50 % pokryvnosti pôdy listami,
aby bola plocha listov dostatočná na
efektívny príjem živín z hnojiva. Aplikácia
je v tomto období najoptimálnejšia, keďže
dochádza k najlepšiemu zúžitkovaniu
zložiek stimulujúcich rast koreňového
systému ako aj produkcii nadzemnej hmoty.
Vo všeobecnosti platí, že je potrebné
sa sústrediť na rozhodujúcu vegetačnú
fázu konkrétnej plodiny. Odporúčané
dávkovanie sa pohybuje v rozmedzí 5 - 10
litrov koncentrátu na hektár v závislosti od
konkrétnej plodiny. Hnojivo môžeme miešať
s bežne používanými pesticídmi. V prípade,
že to miešateľnosť pesticídov dovoľuje, je
možné miešateľnosť kombinovať aj s vysoko
obohateným kvapalným dusíkatým hnojivom
DAM s vysokým obsahom dusíka (amónny,
dusičnanový, amidický) - formou tank-mixu.
Aplikácia si vyžaduje dodržiavanie všetkých
všeobecne známych a používaných postupov,
to znamená aplikovať podľa možnosti
za bezvetria, pri teplote nad 15°C. Vo
všeobecnosti odporúčame neaplikovať pri
silnom priamom slnečnom žiarení. Napriek
tomu je však zloženie hnojiva ROKOHUMIN®
upravené tak, že umožňuje aplikáciu aj za
takýchto podmienok kedy vďaka využitiu
sofistikovanej zložky hnojiva s aminokyselinami
4
a uhľohydrátmi by k poškodeniu porastu
nemalo dochádzať.
Neaplikujeme za prítomnosti rosy alebo počas
zrážok. Aplikáciu je možné opakovať každých
10 - 14 dní, pri intenzívne pestovanej zelenine
aj každých 7 - 14 dní. Podrobné inštrukcie sú
uvedené v aplikačnej tabuľke jednotlivých
plodín.
Maximálna koncentrácia hnojiva pri aplikácii
na listy je 0,5 až 1,5 % v uzatvorených
priestoroch (skleník, fóliovník). Na voľnej
ploche odporúčame ako štandardnú 3 až 5%
koncentráciu, vo výnimočných prípadoch až
10% koncentráciu. Upozorňujeme, že viac
ako štandardné 3 až 5% koncentrácie je pred
celoplošnou aplikáciou nevyhnutné otestovať
na malej ploche (pôdno-klimatické podmienky,
odrodová skladba) a až následne podľa
získaného výsledku aplikovať na celé plochy.
Pri kombinácii s vysoko obohateným
kvapalným dusíkatým hnojivom DAM
s vysokým obsahom dusíka (amónny,
dusičnanový, amidický) formou tank-mixu,
odporúčame nahradiť pomernú časť vysoko
obohateného dusikatého hnojiva DAM
hnojivom ROKOHUMIN®, čím zamedzíme
jednostrannému hnojeniu dusíkom a dodáme
porastu aj ďalšie dôležité základné živiny
a mikroelementy.
V prípade že hrozí, že sa s mechanizáciou
nebude dať v sezóne do porastu vstupovať viac
ako jeden krát (napríklad pri rozmáčanej pôde
v extrémne vlhkom roku), je možné aplikovať
celú dávku listového hnojiva jednorázovo,
bez delenia (bez viacerých opakovaní). Pri
aplikácii hnojiva jednorázovo bez delenia je
nevyhnutné upraviť riedenie vodou v tankmixe o dávku +50 litrov na každý hektár.
Príprava na aplikáciu:
- hnojivo v obale pred každým použitím
dokonale premiešame
- do postrekovača nalejeme cca 3/4 množstva
vody a zapneme miešanie
- pridáme zvolené množstvo hnojiva podľa
aplikačnej tabuľky
- v prípade spojenej aplikácie môžeme pridať
ďalšie prípravky (napr. pesticídy)
- nádrž postrekovača doplníme do plného
objemu zvyškom vody a aplikujeme
- celý objem pripraveného postreku je
potrebné aplikovať hneď po príprave
Hnojivo je balené a skladované v 1000 lit.
nádrži (IBC kontajner), ktorá umožňuje
pohodlnú manipuláciu pri príprave hnojiva
na aplikáciu. Jemná usadenina na dne obalu
nie je závadou! Pred vypúšťaním hnojiva z
IBC kontajnera je potrebné obsah dôkladne
premiešať!
zasiahnuté oko vyplachovať tečúcou vodou
a vyhľadať lekára. V prípade náhodného požitia
prípravku vypľuť, prípadne vyvolať zvracanie,
vypláchnuť ústnu dutinu vodou a vyhľadať
lekára. Lekárovi poskytnúť informácie
o vykonanej prvej pomoci a o prípravku,
s ktorým postihnutý pracoval.
Skladovanie:
V uzatvorených plastových obaloch,
v uzatvorených, suchých a vetrateľných
skladoch pri teplote 0 až +40°C, oddelene od
potravín, krmovín, dezinfekčných prostriedkov
a ich obalov. Chrániť pred mrazom a priamym
slnečným svetlom.
Likvidácia obalov:
Po spotrebovaní hnojiva je potrebné obal
vypláchnuť vodou. V prípade nepoškodeného
IBC kontajnera - možnosť vrátiť výrobcovi
ako vratný obal. Iné druhy prázdnych obalov
odovzdajte do organizovaného zberu na
recykláciu. Zahraničný odberateľ obaly
likviduje podľa predpisov platných v tomto
smere v danej krajine.
Bezpečnosť pri práci:
Pri práci s prípravkom je potrebné dodržiavať
základné hygienické zásady, nejesť, nepiť,
nefajčiť. Po skončení práce je potrebné vykonať
hygienickú očistu umytím mydlom a teplou
vodou. Hnojivo je potrebné chrániť pred
nepovolanými osobami a deťmi.
Záručná doba:
24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní
predpísaných podmienok skladovania.
Prvá pomoc:
Pri kontakte s pokožkou miesto opláchnuť
a umyť mydlom. Pri zasiahnutí oka je potrebné
Dátum výroby / číslo výrobnej šarže:
je uvádzané na obale
Balenie:
1000 litrov (IBC kontajner) respektíve podľa
požiadaviek odberateľa.
5
Aplikačná tabuľka
plodina
dávka v litroch /
hektár
husto siate obilniny 5 litrov ROKOHUMIN®
(pšenica, jačmeň,
150 litrov vody
ovos, ráž, tritikale)
ľan olejný
ľan priadny
5 litrov ROKOHUMIN®
200 litrov vody
(odporúča sa použíť
zmáčadlo)
repka olejná
(ozimná, jarná)
5 litrov ROKOHUMIN®
150 litrov vody
(odporúča sa použíť
zmáčadlo)
slnečnica
kukurica
(na zrno / na siláž)
horčica
mak
strukoviny
(hrach, sója, fazuľa,
bôb)
6
opakovanie
termín aplikácie
sprievodný účinok
dosahovaný efekt
plodina
dávka v litroch /
hektár
opakovanie
termín aplikácie
sprievodný účinok
dosahovaný efekt
2 - 3 krát / kombinácia s
- ochranou proti chorobám
- ochranou proti škodcom
- DAM-om
(tank-mix)
1 krát: koniec odnožovania
2 krát: štádium predlžovacieho rastu
3 krát: pred začiatkom kvitnutia
- zlepšenie kondície porastu
- optimalizácia rastu
koreňovej sústavy
- optimalizácia príjmu dusíka
- zvýšenie pekárenskej a
sladovníckej hodnoty
zrna
- vyšší počet zŕn v
klase a vyššia HTS
(hmotnosť tisíc
semien)
zemiaky
(konzumné,
škrobárenské,
sadbové)
10 litrov ROKOHUMIN®
200 litrov vody
3 krát / kombinácia s
- ochranou proti chorobám
- ochranou proti škodcom
(tank-mix)
1 - 2 krát / kombinácia s
- ochranou proti chorobám
- ochranou proti škodcom
- ochranou proti burinám atď.
1 krát: v štádiu rýchleho rastu (do
40-teho dńa po vzídení)
2 krát: 10 - 14 po prvej aplikácii,
najneskôr však do 40-teho dňa po
vzídení)
- zvýšenie odolnosti voči
suchu
- stimulácia rastu pri
normálnych vlahových
pomeroch
- prežitie porastov pri
dlhodobom suchu
- zvýšenie odolnosti
porastu voči poliehaniu
1 krát: na jar pri pokryvnosti pôdy
listami minimálne na 40 - 50 %
(kombinácia s ochranou proti
chorobám, škodcom)
2. a 3. krát: pri vzniku potreby
aplikácie prípravkov na ochranu
rastlín (napr. proti plesniam, pásavka
a podobne - aplikujeme formou
tank-mix)
- podpora tvorby koreňového
systému
- podpora rastu stolonov
- zvýšenie počtu stredných a
menších hľúz pri sadbových
zemiakoch
- zvýšenie obsahu škrobu pri
priemyselných zemiakoch
- zväčšenie počtu hľúz pri
konzumných zemiakoch
- zvýšenie príjmu
dusíka a jeho efektívne
využitie na tvorbu
úrody
- optimálna kondícia
rastlín
- zvýšenie koncentrácie
chlorofylu
- zväčšovanie listov a ich
pomalšie starnutie
cukrová repa
5 litrov ROKOHUMIN®
150 litrov vody
3 - 4 krát podľa stavu porastu
a priebehu poveternostných
podmienok
2 - 3 krát / kombinácia s
- o chranou proti chorobám
- o chranou proti škodcom
- DAM-om
(tank-mix)
1 krát: na jar pri pokryvnosti pôdy
listami minimálne na 40 - 5 0 %
2 krát: v štádiu butonizácie
3 krát: pre kvitnutím
- zlepšenie kondície porastu
- optimalizácia rastu
koreňovej sústavy
- optimalizácia príjmu dusíka
- zvýšenie odolnosti voči
chladu a suchu
- zosilnenie porastu
- udržanie HTS
(hmotnosť tisíc
semien) pri nedostatku
vlahy
- zvýšenie HTS
(hmotnosť tisíc
semien) pri normálnej
vlhkosti
1 krát: na jar pri pokryvnosti pôdy
minimálne na 40 - 5 0 %
2 a 3 krát: v dvoj - troj týždňových
intervaloch
- zvýšenie príjmu dusíka a
jeho efektívne využitie
- optimálna kondícia porastu
- zväčšenie buliev, koreňa
- neskorá letná aplikácia
(Júl) môže zvýšiť
cukornatosť buliev
až o 2 %
- optimalizácia tvorby
koreňov
- dobrá kondícia porastu
- podpora nasadzovania
kvetenstva
- udržanie porastov pri
nedostatku vlahy resp. pri
nadbytku vlahy
- optimalizácia príjmu dusíka
- zvýšenie počtu zŕn
a HTS (hmotnosť
tisíc semien) a tým aj
celkovej úrody
- zvýšenie olejnatosti
- optimalizácia tvorby
koreňov
- dobrá kondícia porastu
- podpora nasadzovania
kvetenstva
- udržanie porastov pri
nedostatku vlahy resp. pri
nadbytku vlahy
- optimalizácia príjmu dusíka
- zvýšenie počtu zŕn
a HTS (hmotnosť
tisíc semien) a tým aj
celkovej úrody
- optimalizácia tvorby
koreňov
- dobrá kondícia porastu
- podpora vetvenia
- zvýšenie počtu kvetov
- optimalizácia príjmu dusíka
- predpoklad zvyšovania
HTS (hmotnosť tisíc
semien)
- udržanie HTS
(hmotnosť tisíc
semien) pri nedostatku
vlahy
- zvýšenie HTS pri
normálnych vlahových
pomeroch
(pri potravinárskej pšenici
odporúčame aj štvrtý krát a to po
odkvitnutí - s cieľom dosiahnuť čo
najlepšiu kvalitu)
varianta 1:
1 - 2 krát / kombinácia s
2 x 5 litrov ROKOHUMIN® - o chranou proti chorobám
150 litrov vody
- o chranou proti škodcom
- DAM-om
varianta 2:
(tank-mix)
10 litrov ROKOHUMIN®
150 litrov vody
1 krát: v štádiu 6 - 8 listov
2 krát: pri výške porastu cca 1
meter (kombinácia s postrekom proti
chorobám / škodcom)
varianta 1:
1 - 2 krát / kombinácia s
2 x 5 litrov ROKOHUMIN® - o chranou proti chorobám
150 litrov vody
- ochranou proti škodcom
- DAM-om
varianta 2:
(tank-mix)
10 litrov ROKOHUMIN®
150 litrov vody
1 krát: v štádiu 6 - 8 listov
2 krát: pri výške porastu cca 1
meter (kombinácia s postrekom proti
chorobám / škodcom)
5 litrov ROKOHUMIN®
1ť0 litrov vody
1 krát: na jar pri pokryvnosti pôdy
listami minimálne na 40 - 50 %
2 krát: v štádiu - predlžovací rast tvorba púpät
3 krát: pred kvitnutím
5 litrov ROKOHUMIN®
150 - 200 litrov vody
2 - 3 krát - kombinácia s
- ochranou proti chorobám
- ochranou proti škodcom
2 - 3 krát / kombinácia s
- ochranou proti chorobám
- ochranou proti škodcom
* nikdy nie v kvete!
* nikdy nie v kvete!
1 krát: v štádiu mladých rastlín
do 7 listov
2 krát: v období od hlavného rastu do
začiatku kvitnutia
3 krát: v období kvitnutia - tvorby
strukov
- vyššie založenie spodného
poschodia vetiev
- zvýšenie toku asimilátov
do semien
- zvýšenie odolnosti voči
suchu
- podpora tvorby koreňovej
sústavy
- zlepšenie kondície porastu
- zvýšenie príjmu dusíka
- udržanie HTS
(hmotnosť tisíc
semien) pri nedostatku
vlahy
- zvýšenie HTS pri
normálnych vlahových
pomeroch
4. krát - n eskorá letná (júl)
- možnosť aplikácie samostatne
alebo v kombinácii s ochranou proti
chorobám / škodcom
(tank-mix)
chmeľ
5 litrov ROKOHUMIN®
200 litrov vody
2 - 3 krát - kombinácia s
- ochranou proti chorobám
- ochranou proti škodcom
1 krát: koniec Mája - začiatok Júna
2 krát: od druhej polovice Júna
do 10. Júla
3 krát: od druhej polovice do
konca Júla
- rozzelenanie rastlín (green
efekt)
- zväčšenie plochy listov a
ich počtu
- zvýšenie príjmu dusíka
(vytvorenie predpokladu
zvýšenej úrody)
- podpora rastu a
procesov vedúcich k
tvorbe vyšších úrod
- zvýšenie kvalitatívnych
parametrov
- zvýšenie obsahu alfa
horkých kyselín v
hlávkach chmeľu
vinná réva
5 litrov ROKOHUMIN®
200 litrov vody
5 - 6 krát - k ombinácia s
- ochranou proti chorobám
- ochranou proti škodcom
(tank-mix)
1 krát: aplikácia na mladé rastúce
výhonky
- zvýšenie toku asimilátov do
bobuliek
- bezprostredný vplyv na
biosyntézu cukrov a kyselín
- z vyšovanie
cukornatosti a extraktu
pri miernom zvýšení
úrody
- p odstatné zlepšenie
zdravotného stavu
- p osilnenie porastu
a vytvorenie predpokladov na zvýšenie
úrody
1 krát po vytvorení prvých
pravých listov, a potom podľa
potreby každých 10 - 14 dní v
kombinácii s ochranou proti
chorobám / škodcom
aplikácia na rastliny do 10 pravých
listov
- intenzívna tvorba koreňovej
sústavy
- vyššia odolnosť voči
výkyvom počasia
- zvýšenie príjmu dusíka
- vytvorenie predpokladov pre vyššiu a
kvalitnejšiu úrodu
2 - 3 krát podľa stavu porastu
a priebehu poveternostných
podmienok
1 krát: na jar pri pokryvnosti pôdy
rastlinami minimálne na 40 - 5 0 %
2. a 3. krát: v dvoj - troj týždňových
intervaloch
- optimálna kondícia porastu
- zväčšenie buliev, koreňa
- zvýšenie príjmu
dusíka a jeho efektívne
využitie
- vytvorenie predpokladov pre vyššiu a
kvalitnejšiu úrodu
- intenzívna tvorba koreňovej
sústavy
- vyššia odolnosť voči
výkyvom počasia
- zvýšenie príjmu dusíka
- vytvorenie predpokladov pre vyššiu a
kvalitnejšiu úrodu
zelenina
(priesady / mladé
rastliny)
2,5 litrov ROKOHUMIN®
200 litrov vody
koreňová zelenina
(mrkva, petržlen,
zeler, cvikla, reďkev,
chren)
5 litrov ROKOHUMIN®
150 litrov vody
(odporúča sa použíť
zmáčadlo)
- dalšia aplikácia po odkvitnutí a
následne zhruba v 2 - 3 týždňových
intervaloch v kombinácii s ochranou proti chorobám / škodcom
-m
ožnosť aplikácie samostatne
alebo v kombinácii s ochranou proti
chorobám / škodcom
(tank-mix)
zelenina - c ibuľová
(cibuľa, cesnak,
pažítka, pór)
5 litrov ROKOHUMIN®
200 litrov vody
(na cibuľu, cesnak a
pažítku je nevyhnutné
použiť zmáčadlo)
každých 10 - 1 4 dní
počas obdobia hlavného rastu
7
Aplikačná tabuľka
Zapracovanie tekutého hnojiva do pôdy nadstavbové hnojenie k základnému hnojeniu
plodina
dávka v litroch /
hektár
opakovanie
termín aplikácie
sprievodný účinok
dosahovaný efekt
plodina
dávka v litroch /
hektár
termín aplikácie
do pôdy
spôsob aplikácie
dosahovaný efekt
zelenina - plodová
(paradajka, paprika,
feferónka, uhorka,
cukina, baklažán,
patizón, tekvica)
5 litrov ROKOHUMIN®
200 litrov vody
každých 10 - 1 4 dní
počas obdobia hlavného rastu
- intenzívna tvorba koreňovej
sústavy
- vyššia odolnosť voči
výkyvom počasia
- zvýšenie príjmu dusíka
- vytvorenie predpokladov pre vyššiu a
kvalitnejšiu úrodu
husto siate obilniny
(pšenica, jačmeň,
ovos, ráž, tritikale)
ROKOHUMIN®
50 - 100 litrov
pred sejbou
- napr. hnojovicovou cisternou kombinovanou
s diskovým či radličkovým náradím a podobne
(pod tlakom)
- r evitalizácia pôdneho profilu pri nedostatku
organickej hmoty
- a ktivácia mineralizačných procesov
repka olejná
(ozimná, jarná)
ROKOHUMIN®
50 - 100 litrov
pred sejbou
- napr. hnojovicovou cisternou kombinovanou
s diskovým či radličkovým náradím a podobne
(pod tlakom)
- r evitalizácia pôdneho profilu pri nedostatku
organickej hmoty
- a ktivácia mineralizačných procesov
horčica
mak
ROKOHUMIN®
50 - 100 litrov
pred sejbou
- napr. hnojovicovou cisternou kombinovanou
s diskovým či radličkovým náradím a podobne
(pod tlakom)
- r evitalizácia pôdneho profilu pri nedostatku
organickej hmoty
- a ktivácia mineralizačných procesov
slnečnica
ROKOHUMIN®
100 - 200 litrov
do medziriadkov
pri plečkovaní
- napr. hnojovicovou cisternou kombinovanou
s diskovým či radličkovým náradím a podobne
(pod tlakom)
- r evitalizácia pôdneho profilu pri nedostatku
organickej hmoty
- a ktivácia mineralizačných procesov
kukurica
(na zrno / na siláž)
ROKOHUMIN®
100 - 200 litrov
do medziriadkov
pri plečkovaní
- napr. hnojovicovou cisternou kombinovanou
s diskovým či radličkovým náradím a podobne
(pod tlakom)
- r evitalizácia pôdneho profilu pri nedostatku
organickej hmoty
- a ktivácia mineralizačných procesov
(odporúča sa použíť
zmáčadlo)
zelenina - kapus5 litrov ROKOHUMIN®
tovitá
200 litrov vody
(kapusta, kel, kaleráb,
karfiol)
(odporúča sa použíť
zmáčadlo)
1. krát - pri pokryvnosti pôdy
listami na minimálne 40% a
následne každých 10 - 14 dní
počas celej vegetačnej doby
- intenzívna tvorba koreňovej
sústavy
- vyššia odolnosť voči
výkyvom počasia
- zvýšenie príjmu dusíka
- vytvorenie predpokladov pre vyššiu a
kvalitnejšiu úrodu
zelenina - listová
(šalát, špenát)
1. krát - pri pokryvnosti pôdy
listami na minimálne 40% a
následne každých 10 - 14 dní
počas celej vegetačnej doby
- intenzívna tvorba koreňovej
sústavy
- vyššia odolnosť voči
výkyvom počasia
- zvýšenie príjmu dusíka
- vytvorenie predpokladov pre vyššiu a
kvalitnejšiu úrodu
2 - 3 krát s ochranou proti
chorobám, škodcom
1. krát: na regeneráciu porastu
po zime
2. krát: od 1. dekády Júna do konca
1. dekády Septembra v kombinácii
s fosforečnou (P) a draselnou (K)
výživou
- lepšia tvorba koreňových
vláskov
- lepšia kondícia porastu
(predpoklad vysokej a kvalitnej úrody)
- zvýšenie odolnosti voči
suchu
- väčšie plody so
zvýšeným obsahom
cukru
- vyšší obsah cukru v
plodoch aj pri nižšom
slnečnom svite
- zvýšenie počtu kvetov
na rastline
ľan olejný
ľan priadny
ROKOHUMIN®
100 - 200 litrov
do medziriadkov
pri plečkovaní
- napr. hnojovicovou cisternou kombinovanou
s diskovým či radličkovým náradím a podobne
(pod tlakom)
- r evitalizácia pôdneho profilu pri nedostatku
organickej hmoty
- a ktivácia mineralizačných procesov
zemiaky
(konzumné, škrobárenské,
sadbové)
ROKOHUMIN®
100 - 200 litrov
do medziriadkov
pri plečkovaní
- napr. hnojovicovou cisternou kombinovanou
s diskovým či radličkovým náradím a podobne
(pod tlakom)
- r evitalizácia pôdneho profilu pri nedostatku
organickej hmoty
- a ktivácia mineralizačných procesov
1 krát: po odkvitnutí na mladé
- zvýšenie obsahu chlorofylu
rastúce vetvičky
v listoch (green efekt)
2 krát: 14 - 2 1 dní po prvej aplikácii
- zvýšenie počtu listov
3 krát: 2 - 3 týždne po druhej aplikácii - vyšší tok asimilátov do
plodov
- výrazné zlepšenie zdravotného stavu
- lepšia kondícia
stromov (predpoklad
pre vyššie úrody ovocia
v dobrej kvalite)
- zvýšenie cukornatosti
- väčšie plody
cukrová repa
ROKOHUMIN®
100 - 200 litrov
do medziriadkov
pri plečkovaní
- napr. hnojovicovou cisternou kombinovanou
s diskovým či radličkovým náradím a podobne
(pod tlakom)
- r evitalizácia pôdneho profilu pri nedostatku
organickej hmoty
- a ktivácia mineralizačných procesov
koreňová zelenina
(mrkva, petržlen,
zeler, cvikla,
reďkev, chren)
ROKOHUMIN®
100 - 200 litrov
do medziriadkov
pri plečkovaní
- napr. hnojovicovou cisternou kombinovanou
s diskovým či radličkovým náradím a podobne
(pod tlakom)
- r evitalizácia pôdneho profilu pri nedostatku
organickej hmoty
- a ktivácia mineralizačných procesov
1 krát: po odkvitnutí na mladé
- zvýšenie obsahu chlorofylu
rastúce vetvičky
v listoch (green efekt)
2 krát: 14 - 2 1 dní po prvej aplikácii
- zvýšenie počtu listov
3 krát: 2 - 3 týždne po druhej aplikácii - vyšší tok asimilátov do
plodov
- výrazné zlepšenie zdravotného stavu
- lepšia kondícia
stromov (predpoklad
pre vyššie úrody ovocia
v dobrej kvalite)
- zvýšenie cukornatosti
- väčšie plody
zelenina - cibuľová
(cibuľa, cesnak,
pažítka, pór)
ROKOHUMIN®
100 - 200 litrov
do medziriadkov
pri plečkovaní
- napr. hnojovicovou cisternou kombinovanou
s diskovým či radličkovým náradím a podobne
(pod tlakom)
- r evitalizácia pôdneho profilu pri nedostatku
organickej hmoty
- a ktivácia mineralizačných procesov
zelenina - plodová
(paradajka, paprika,
feferónka, uhorka, cukina,
baklažán, patizón, tekvica)
ROKOHUMIN®
100 - 200 litrov
do medziriadkov
pri plečkovaní
- napr. hnojovicovou cisternou kombinovanou
s diskovým či radličkovým náradím a podobne
(pod tlakom)
- r evitalizácia pôdneho profilu pri nedostatku
organickej hmoty
- a ktivácia mineralizačných procesov
1 krát: po odkvitnutí na mladé
- zvýšenie obsahu chlorofylu
rastúce vetvičky
v listoch (green efekt)
2 krát: 14 - 2 1 dní po prvej aplikácii
- zvýšenie počtu listov
3 krát: 2 - 3 týždne po druhej aplikácii - vyšší tok asimilátov do
plodov
- výrazné zlepšenie zdravotného stavu
- lepšia kondícia
stromov (predpoklad
pre vyššie úrody ovocia
v dobrej kvalite)
- zvýšenie cukornatosti
- väčšie plody
zelenina - kapustovitá
(kapusta, kel,
kaleráb, karfiol)
ROKOHUMIN®
100 - 200 litrov
do medziriadkov
pri plečkovaní
- napr. hnojovicovou cisternou kombinovanou
s diskovým či radličkovým náradím a podobne
(pod tlakom)
- r evitalizácia pôdneho profilu pri nedostatku
organickej hmoty
- a ktivácia mineralizačných procesov
zelenina - listová
(šalát, špenát)
ROKOHUMIN®
100 - 200 litrov
do medziriadkov
pri plečkovaní
- napr. hnojovicovou cisternou kombinovanou
s diskovým či radličkovým náradím a podobne
(pod tlakom)
- r evitalizácia pôdneho profilu pri nedostatku
organickej hmoty
- a ktivácia mineralizačných procesov
jahody
ROKOHUMIN®
100 - 200 litrov
do medziriadkov
pri plečkovaní
- napr. hnojovicovou cisternou kombinovanou
s diskovým či radličkovým náradím a podobne
(pod tlakom)
- r evitalizácia pôdneho profilu pri nedostatku
organickej hmoty
- a ktivácia mineralizačných procesov
5 litrov ROKOHUMIN®
200 litrov vody
(odporúča sa použíť
zmáčadlo)
jahody
5 litrov ROKOHUMIN®
150 litrov vody
drobné ovocie
(ríbezle, maliny,
egreše, černice, josty,
čučoriedky)
5 litrov ROKOHUMIN®
100 litrov vody
kôstkové ovocie
(marhuľa, broskyňa,
slivka, čerešňa)
jadrové ovocie
(hruška, jablko, dula)
5 litrov ROKOHUMIN®
100 litrov vody
citrusové ovocie
5 litrov ROKOHUMIN®
(citrón, limetka,
100 litrov vody
kiwi, mandarínka,
pomaranč, grapefruit)
3 krát s ochranou proti
chorobám / škodcom
3 krát s ochranou proti
chorobám / škodcom
3 krát s ochranou proti
chorobám / škodcom
UPOZORNENIE
ROKOHUMIN® môžeme aplikovať samostatne alebo v kombinácii s bežne používanými pesticídmi formou tank-mixu. V každom prípade odporúčame
pripraviť malé množstvo postrekovej látky v požadovanej koncentrácii, resp. kombinácii a vyskúšať ho na malej ploche. Zvlášť to odporúčame pri
aplikácií na priesady, pri ošetrovaní ovocných stromov a vinnej révy (odrodová citlivosť). Rovnako upozorňujeme na tento postup v podmienkach
trópov (citrusové ovocie), kde sú vysoké teploty vzduchu ako aj veľmi silné priame slnečné žiarenie. Pokiaľ nedôjde k poškodeniu porastu do 24 resp.
do 48 hodín - môžeme testovaný tank-mix aplikovať na celej ploche.
V prípade že hrozí, že sa s mechanizáciou nebude dať v sezóne do porastu vstupovať viac ako jeden krát (napríklad pri rozmáčanej pôde v extrémne
vlhkom roku), je možné aplikovať celú dávku listového hnojiva jednorázovo, bez delenia (bez viacerých opakovaní). Pri aplikácii hnojiva
jednorázovo bez delenia je nevyhnutné upraviť riedenie vodou v tank-mixe o dávku +50 litrov na každý hektár.
8
** (pod tlakom) znamená, že aplikačná nádrž má byť vybavená čerpadlom, aby bolo možné dávkovať,
regulovať množstvo hnojiva na jednotku plochy
ROKHUMIN® je možné zapracovať do pôdy aj bežnými jednoduchými spôsobmi kedy aplikujeme roztok hnojiva postrekovačom a následne
zapracujeme do pôdy kombinátormi, ťažšími bránami, radličkovým alebo diskovým náradím či rotavátorom. Zapracovanie hnojiva do pôdy
odporúčame kombinovať s inou, nevyhnutnou operáciou, aby sme zabránili navyšovaniu precovných nákladov.
9
Tekuté listové hnojivo ROKOHUMIN
Listová aplikácia / plodiny
Orientačné a odporúčané
dávkovanie hnojiva
Certifikáty
Husto siate obilniny (pšenica, jačmeň, ovos, ráž) - 5 lit. / hektár
Olejniny 5 – 10 lit. / hektár
Kukurica 10 lit. / hektár
Mak / horčica / chmeľ 5 lit. / hektár
Cukrová repa 5 lit. / hektár
Zemiaky 10 lit. / hektár
Strukoviny 5 lit. / hektár
Plodová zelenina - 5 lit. / hektár
Koreňová zelenina - 5 lit. / hektár
Listová a hlúbová zelenina - 5 lit. / hektár
Vinič a drobné ovocie - 5 lit. / hektár
Kôstkové a jadrové ovocie - 5 lit. / hektár
Citrusové ovocie - 5 lit. / hektár
10
11
Tekuté listové hnojivo ROKOHUMIN
Logistické dáta
Balenie:
IBC kontajner v objeme 1000 litrov
Rozmery:
1200 x 1000 x 1200 mm
Hmotnosť obalu:
cca 70 kg
1 000 litrov hnojiva + váha obalu =
1200 kg (netto pre 1ks IBC)
Dodávka návesom
Kapacita 20 000 litrov hnojiva
* prázdny IBC kontajner je VRATNÝM OBALOM
* PRÁZDNE obaly je možné po upevnení pásmi stohovať
Dodávka v lodných kontajneroch
20’ kontajner - kapacita 10 ks IBC kontajnerov
40’ kontajner - kapacita 21 ks IBC kontajnerov
20’ kontajner / uloženie
12
40’ kontajner / uloženie
ROKOHUMIN®
5 najdôležitejších pozitív
1. Univerzálnosť
-R
OKOHUMIN® je tekuté hnojivo, ktoré je
univerzálne a vhodné na všetky druhy plodín,
rastlín. Posilňuje odolnosť porastov voči
stresovým faktorom (príliš vysoké alebo nízke
teploty) a zároveň pomáha pri regenerácii už
poškodených porastov (mráz, extrémne sucho,
krupobitie) - cielene dodáva živiny a deficitné
prvky
2. Ekologickosť / Organicky viazaný dusík
- z ákladnou stavebnou surovinou hnojiva
je perie, ktoré je živočíšnym produktom s
vysokým obsahom organicky viazaného dusíka
(z ekologického hľadiska najčistejšia forma
získavania pre účely výživy rastlín)
-R
OKOHUMIN® v kvapalnej forme je vyrábaný
formou zhodnocovania peria ako živočíšneho
odpadu, čo dáva hnojivu vysokú ekologickú
hodnotu
3. Aminokyseliny / Humínové kyseliny
-9
0% obsahu peria tvorí keratín, ktorý je
bohatým zdrojom aminokyselín
- c ystín: aminokyselina obsahujúca síru priaznivo
pôsobí na rastlinu i pôdny substrát
-p
rolín: je zdrojom energie pri regenerácii po
vystavení stresovým stavom. Vo vývojových
procesoch, napríklad pri oplodňovaní rastlín
významnou mierou podporuje fertilitu peľu
- k yselina asparágová, serín, treonín - pozitívne
vplývajú na výnosy rastlín
- a minokyseliny podporujú otváranie listových
prieduchov a uľahčujú tak transport živín
- stimulujú fotosyntézu a transpiráciu
-h
umínové kyseliny zvyšujú intenzitu dýchania
rastlín, zvyšujú obsah chlorofylu, pomáhajú
zlepšovať fotosyntézu aj pri nižšej intenzite
svetla, rozvíjajú koreňovú sústavu, zvyšujú
klíčivosť a celkovú životaschopnosť
4. Aplikačné výhody
- aminokyseliny v hnojive zlepšujú jeho
zmáčateľnosť a umožňujú tak lepší kontakt
s povrchom listu. Hnojivo sa správa ako
adhezívum - obmedzuje zmývanie hnojiva z
povrchu rastlín
- odolnosť voči rýchlemu zasychaniu na povrchu
listov. V prípade že sa aplikuje pri vysokých
teplotách alebo priamom slnečnom žiarení,
vytvorená mikrovrstva v kombinácii so zeolitom
je hygroskopická a dokáže po zvýšení vodných
pár vo vzduchu alebo pri pôsobení rosy
absorbovať vlahu a umožní tak obnovenie
príjmu živín
- celodenná aplikácia bez rizika poškodenia
listov (popálenia). Hnojivo je okrem organicky
viazaného dusíka obohacované aj o dusík
amidický (močovinový). Táto forma umožňuje
pracovať s vyššími koncentráciami, a v prípade
že si to situácia vyžaduje, je možné celú dávku
listového hnojiva aplikovať jednorázovo bez
delenia (napr. vo vlhkom roku kedy hrozí, že už
nebude možné do porastu vstupovať)
- takmer všetky makroelementy a mikroelementy
sú chelatizované
- ROKOHUMIN® obsahuje síru a meď v
dostatočnom množstve na to, aby potlačil
počiatočný tlak patgénnych húb
- ROKOHUMIN® v kvaplanej forme môžeme
aplikovať spolu s bežne pozívanými pesticídmi
- účinné zložky dokážu rastliny prijímať foliárne
(listami) a pri aplikácii do pôdy koreňovým
systémom
- pri aplikácii do pôdy revitalizuje pôdny profil a
aktivizuje mineralizačné procesy
5. Cena
- tekuté hnojivo ROKOHUMIN® predstavuje
svojimi atribútmi jednoznačne výhodnú
kombináciu ceny a poskytovanej kvality
13
RWA SLOVAKIA
Náš obchodný team Vám poradí najvhodnejšie riešenie Vášho problému.
Neváhajte a kontatkujte svojho regionálneho zástupcu!
Ing. Zoltán Csápai
[email protected]
0905 532 236
okr.: DS, GA, SA
Ing. Stella Waldnerová
[email protected]
0907 955 166
okr.: MT, TR, ZM, NR,
TO, PD
Ing. Jana Španitzová
[email protected]
0905 986 657
okr.: RS, LC, LV
Ing. Mirolsav Argay
[email protected]
0917 133 092
okr.: BA, PK, SC, TT,
PN, HL
Ing. Igor Čalkovský
[email protected]
0918 433 002
okr.: NR, PE, ZC, ZH, BS
Ing. Peter Luhan
[email protected]
0905 662 941
okr.: BB, BR, ZV, DT, PT,
RA, VK, KA
Ing. Norbert Kovács
[email protected]
0905 719 102
okr.: NZ, KO
Ing. Jana Ušáková
[email protected]
0917 947 674
okr.: MA, SE, SI, MY,
NM, TN, BN, IL, PU
Ing. Jaroslav Fabian
[email protected]
0915 888 367
okr.: LM, PP, KK, LE,
SL, SB, BJ, SK, SP, ML,
SV, HE, VT, PO, LE, SN
Ing. Miroslav Mihal
[email protected]
0917 977 838
okr.: PB, BY, ZA, KM,
CA, NO, DK, TS, RK
Ing. Ján Čertan
[email protected]
0905 662 056
okr.: RV, GE, KE, TV,
MI, SO
www.rwaslovakia.sk
• pesticídy
• osivá
• hnojivá
• krmivá a agrokomodity
• silá a služby
• palivá a mazivá
Veľkoobchod s obilím
Silo Marcelová
Štrková 2
946 32 Marcelová
Tel: 035/7798320
Fax: 035/3214411
Silo Podunajské Biskupice
Pri trati 15
820 14 Bratislava 214
Tel: 02/40201104
Fax: 02/40201156
RWA Slovakia spol. s r.o.
Pri trati 15, P.O.BOX 58
820 14 Bratislava 214
E-mail: [email protected]
www.rwaslovakia.sk
Silo Malacky
Dielenská 14
901 01 Malacky
Tel: 034/7722430
Fax: 034/7722432
Download

Tekuté listové hnojivo