Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s.
ROČNÁ SPRÁVA
2010
ŽOS TRNAVA Group
ROČNÁ SPRÁVA
2
2010
3
812
736
712
Naše poslanie a ciele
Our Mission and Objectives
Obsah
Content
4
724
712 746 744
813
5 Naše poslanie a ciele
5 Our Mission and Objectives
6 Profil spoločnosti
6 Company Profile
7 Príhovor generálneho riaditeľa
7 Address by the Director General
8 Orgány spoločnosti
8 Company Bodies
9 Obchodná a výrobná činnosť
9 Business and Production Activity
13 Výkaz ziskov a strát
13 Profit and Loss Account
14 Komentár k výkazu ziskov a strát
14 Profit and Loss Account Statement Comment
16 Súvaha
16 Balance Sheet
18 Komentár k súvahe
18 Comments on Balance Sheet
20 Správa nezávislého audítora
20 Auditor’s Report
22 Manažérske systémy riadenia
22 Management Systems
24 Výrobný program
24 Production Program
26 Sociálna oblasť
26 Social Area
29 Investičná činnosť
29 Investments
30 Štruktúra akcionárov
30 Company Shareholders
31 Kontakty
31 Contacts
Poslanie
„Zmyslom a cieľom nášho podnikania je využívanie
svojich vedomostí a skúseností pri zabezpečení
komplexnej údržby, modernizácie a výroby koľajových
vozidiel v rámci európskeho regiónu a výroba
komponentov strojárskeho charakteru.“
Vízia
Popredná stredoeurópska spoločnosť v oprave ŽKV,
výrobe lokomotív a pridruženej strojárskej výrobe.
Vytvoriť pod značkou ŽOS Zvolen uznávanú,
životaschopnú a výkonnú spoločnosť s kvalifikovanými
zamestnancami, progresívnym opravárenským,
montážnym a výrobným potenciálom, a špecializovanou
strojárskou technológiou. Spoločnosť schopnú
komplexne plniť požiadavky zákazníkov v predmete
svojich činností.
Cieľ
Prostredníctvom tvorby zisku zvyšovať hodnotu firmy
a tým zabezpečovať zhodnotenie vložených prostriedkov
pre akcionárov ŽOS Zvolen, a. s.
Mission
“The sense and objective of our business activity is in the
use of our knowledge and experience for the provision of
services having the form of complex maintenance,
modernisation and production of rail vehicles within the
European Region and production of mechanical
engineering components”.
Vision
Acquire a leading position as the Central European
company in the area of RV repair, manufacture of
locomotives and related mechanical engineering
production.
We wish to create, under the trade mark of ŽOS Zvolen
a recognised, viable and productive company with highly
qualified personnel, progressive repairing, assembling
and production potential and specialised mechanical
engineering technologies. The company we wish to
create should be capable of meeting customer
requirements in a comprehensive manner.
Objective
Increase the company value through gaining the profit
and thus achieving the valuation of input resources for
the shareholders of ŽOS Zvolen a. s.
5
Príhovor generálneho riaditeľa
Speech by the General Director
Profil spoločnosti
Company Profile
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. (ďalej
ŽOS Zvolen, a. s.) sú modernou spoločnosťou na opravy
motorových rušňov v Slovenskej republike. Oprava
železničných koľajových vozidiel má 138 ročnú tradíciu
od vzniku železničných dielní vo Zvolene v roku 1872 ako
predchodcu dnešných ŽOS Zvolen, a. s. Z historického
pohľadu významným obdobím je október 1994, kedy
prestávame byť súčasťou ŽSR a vzniká akciová spoločnosť
ŽOS Zvolen. Po ukončení privatizácie sa majoritným
akcionárom ŽOS Zvolen, a. s. stáva Zvolenský
opravárenský závod, a. s.
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. (hereinafter
ŽOS Zvolen, a. s.) is a modern company repairing motor
locomotives in the Slovak Republic. The tradition of rail
vehicle repairs started 139 years ago by establishment of
railway works in Zvolen in 1872, the predecessor of
today`s ŽOS Zvolen, a. s. From the historical point of view,
ceased to exist as a part of ŽSR (Slovak Republic Railways)
and ŽOS Zvolen, a. s. established. After the privatisation
was completed, Zvolenský opravárenský závod, a. s.
became the majority shareholder of ŽOS Zvolen, a. s. and
in 2008 ŽOS Zvolen, a. s. joined the ŽOS Group.
Súčasný výrobný program v oblasti opráv železničných
koľajových vozidiel (ďalej ŽKV) predstavuje široký
sortiment motorových rušňov a motorových vozňov,
ďalej sem radíme osobné prívesné vozne podľa
požiadaviek zákazníka a železničné podvozky. Sortiment
opravovaných ŽKV sa mení podľa požiadaviek
zákazníkov. Technologické vybavenie vždy zodpovedalo
úrovni technologického parku ŽKV. Vo výrobných
priestoroch prevádzky LOKO – jednej z dvoch ťažiskových
prevádzok ŽOS Zvolen, a. s. – je možné vykonávať
najnáročnejšie operácie pri rekonštrukciách
a modernizáciách ŽKV. Vykonávajú sa tu klasické opravy
aj rekonštrukcie a výroba náhradných dielcov nielen pre
ŽKV, ale aj výroba strojových súčiastok a zostáv pre
neželezničných zákazníkov. Prevádzka Strojná výroba
bola zameraná na výrobu a renováciu náhradných dielov
pre opravy ŽKV a na špecializovanú oblasť výroby.
V poslednom období sa okrem strojového opracovania
orientuje aj na výrobu zváraných konštrukcií. Strojový
park bol doplnený aj o ohraňovací lis, stroj na delenie
materiálu a horizontálne vyvrtávacie centrum pre
zaistenie výroby zváraných konštrukcií s následným
opracovaním.
The current production programme in the area of rail
vehicle (hereinafter referred to as “RV”) repairs covers
a wide range of 18 different types of motor locomotives
and motor carriages, as well as tailor-made passenger
railway cars and rail chasses. The range of RVs that can be
repaired differs according to customer requirements.
Technological equipment has always corresponded with
the level of RV sophistication. Production technologies of
the LOKO production plane – one of the two most
important production planes of ŽOS Zvolen, a. s. – allow
carrying out of the most demanding operations required
in connection with reconstruction and production of
machine spare parts for RVs, as well as production of
machine production focuses predominantly on
production and renovation of spare parts needed for RV
repairs and on a specialised area of production. Besides
machining the production programme has been recently
extended by fabrication of welded steel works. A new
brake press, machine for material splitting and horizontal
drilling machine which serves for subsequent machining
of welded steel works were added to the machinery.
Vážený akcionári, dámy a páni,
Dear shareholders, ladies and gentlemen,
Predkladám Vám výročnú správu akciovej spoločnosti
ŽOS Zvolen, a. s. sumarizujúcu informácie o spoločnosti
a výsledky činností za rok 2010.
Let me submit to you the annual report of the joint-stock
company ŽOS ZVOLEN including the information about
the company and the results of activities in 2010.
Rok 2010 bol pre spoločnosť výnimočný z viacerých
pohľadov na činnosť organizácie. Podarilo sa nám
úspešne ukončiť dodávku motorových jednotiek
813-913. Posledný 44. kus sme odovzdávali s nadšením,
pýchou a pocitom dobre odvedenej práce. Tiež nám to,
ale prináša výzvu, priniesť do tohto segmentu niečo
nové, čím nadviažeme na úspech tejto motorovej
jednotky. Už teraz môžem povedať, že výzvu naplníme.
V tomto roku sme tiež ukončili výrobu posledných kusov
modernizovaných lokomotív 756 a 773. Uvedené
a predchádzajúce projekty nám priniesli množstvo
skúseností. Tieto sme v tomto roku preniesli do výstavby
nového prototypu lokomotívy radu 757, s úplne novým
a moderným vnútorným riešením. Jej uvedenie na trh
plánujeme v prvom kvartáli roku 2011. Zintenzívnili sme
naše obchodné aktivity na zahraničných trhoch, kde sme
výraznejší prienik zaznamenali na Poľskom trhu.
V budúcnosti plánujeme s takýmto úspechom
pokračovať aj na ostatných trhoch V4 a balkánskych
krajín. Aj v tomto roku sa nám podarilo zvýšiť objem
výnosov a tržieb, a udržať si status jedného
z najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne.
Opätovne sme obhájili audit spoločnosti TUV Rheinland
InterCert Kft. s konštatovaním udržiavania a zlepšovania
procesov v porovnaní z predchádzajúcim obdobím.
Opätovne sme na trhu potvrdili svoju pozíciu
spoľahlivého partnera v oblasti opráv, servisu
a modernizácií koľajových vozidiel.
The year 2010 was an extraordinary one from the several
views to the activities of the company. The deliveries
of Diesel motor units 813-913 were finished successfuly.
We delivered the final 44th unit with the passion, pride
and with the sense of the good realized task. It is the
challenge for us to get something new to this program
segment, whereby we will take up again the success of
this Diesel motor unit.
I can say now that the challenge will be fulfilled. We also
finished the serial production of last modernized
locomotives 756-type and 773-type. The above
mentioned and the previous projects gave us many skills.
These we used in the production of the locomotive –
prototype 757 in this year, with the complete new and
modern internal design. We plan it to put on the market
in first quartel 2011. We made our commercial activities
on the foreign markets more intensive, major penetrating
on the polish market. In the future we plan to go on such
success also on other markets V4 and in Balkan countries.
Also this year we increased revenues and retained the
status one of the most important employer in our region.
Once again we vindicated the audit performed by the
company TUV Rheinland InterCert Kft., which observed
an improvement when compared with the previous
period. Again we supported our position of the
responsible partner in the area of repairs, maintenance
and modernizations of railway vehicles on the
railway market.
Ďakujem akcionárom spoločnosti, vedeniu a všetkým
zamestnancom spoločnosti, za dosiahnuté výsledky.
Vážení akcionári, obchodní partneri a zamestnanci, aj
do budúcnosti zostáva naším cieľom pokračovať
v nastúpenom trende zvyšovať hodnotu spoločnosti,
byť spoľahlivým obchodným partnerom a tiež
významným zamestnávateľom.
Let me thank the company shareholders, the company
management and all company employees for the results
achieved. Dear shareholders, business partners and
employees, our aim is to continue with the current trend,
to increase the value of the company and to be the
responsible business partner and considerable employer.
Ing. Miroslav Dzurinda
generálny riaditeľ
6
7
Obchodná a výrobná činnosť
Business and Production Activities
V súčasnosti ŽOS Zvolen, a. s., vyvíja obchodné aktivity
nielen v tuzemsku, ale aj zahraničí. Medzi hlavné
obchodné aktivity strategických jednotiek LOKO a SV
radíme:
Orgány spoločnosti
Company Bodies
Predstavenstvo
Board of Directors
Vladimír Poór
Miroslav Náhlik
Ján Rajnic
Ing. Ján Krajč
Ing. Miloš Jaroška
Ing. Alexej Beljajev
Ing. Juraj Pilát
Ing. Ľubomír Krištof
Ing. Ján Jombík
Dušan Hulla
Ing. Ondrej Bielek
Ing. Zlatica Volková
JUDr. Michal Lazar
predseda / Chairman of the Board
podpredseda / Vice Chairman
člen / Member
člen / Member
člen / Member
člen / Member
opravy žkv a ich agregátov
• generálne a stredné opravy motorových rušňov
s dieselelektrickým prenosom výkonu, typ T 448.0 (740),
T 457.1 (731), T 458.1 (721), 742, 751, 752, 753, 754, 750,
T 669.0 (770), T 669.1 (771), T 458, T 669 a 773 aj
s rozchodom 1520 mm,
opravy elektrických rušňov 140, 181, 182, 183.
Dozorná rada
Board of Trustees
•komponenty pre zahraničných zákazníkov na
výrobu a opravy koľajových vozidiel
•zvárané konštrukcie pre koľajové a cestné vozidlá
•okrem výroby sa vykonávajú renovácie
komponentov pre koľajové vozidlá
používané technológie:
• nalisovanie a rozlisovanie dvojkolesia nápravy a obruče
(lisovacia sila MPa/398 t),
• vyvrtávanie skríň motorov (hĺbka vyvrtávania
pracovným vretenom do 1600 mm),
• opravy naftových motorov (ČKD: vŕtanie 230 a 310 mm,
LIAZ: vŕtanie 130 mm),
• opravy hláv naftových motorov na linke SERDI
(opracovanie sediel ventilov a vodítok, brúsenie
ventilov, tlakovanie hláv),
• brúsenie kľukových hriadeľov (max. dĺžka obrobku
5 000 mm a hmotnosť 5 t),
• rezanie plazmou – deliaci rez max. 25 mm,
• rezanie kyslíkom – deliaci rez max. 100 mm,
• ohraňovanie: max. dĺžka / max. hrúbka 4000 / 15 mm,
predseda / Chairman
podpredseda / Vice Chairman
člen / Member
člen / Member
člen / Member
člen / Member
člen / Member
Vrcholový manažment
Top Management
Ing. Miroslav Dzurinda
Ing. Ladislav Poór
Anton Gemela
Ing. Milan Sedláček
8
odernizáciu a remotorizovanie koľajových vozidiel
m
• motorové rušne 712, 744, 746, 756, 757, 773, 774,
motorové jednotky 813 – 913 (motory MAN),
prívesné vozne 012,
elektrické rušne pre jednotky PUSH-PULL.
generálny riaditeľ / General Director
finančný riaditeľ / Finance Director
technický riaditeľ / Production-Technical Director
marketingový riaditeľ / Marketing Director
ŽOS Zvolen, a. s. current business activity stretches, apart
from covering the local territory, also outside this
country. Among the main business activities provided by
the company production planes the LOKO and MP
belong the following:
modernization and re-motorization of rail vehicles:
• combustion engine powered locomotives 712, 744, 746,
756, 757, 773, 774,
• combustion engine powered carriages 813-913 (MAN
engines)
• carriages 012,
• electrical locomotives for units PUSH-PULL.
RV and related aggregates repair
• overhaul and medium repair of combustion engine
powered locomotives with diesel-electric transmission
of power, types T 448.0 (740),T 457.1 (731), T 458.1 (721),
742, 751, 752, 753, 754, 750, T 669.0 (770), T 669.1 (771),
T 458, T 669 and 773 including 1,520 mm gauge,
• repair of electric locomotives, types 140, 181, 182, 183.
•components for foreign customers, for production
and repair of rail vehicle
•welded steelworks designed for the use with rail
and road vehicles
•operations include apart from production of new
components also renovation of used components
for rail vehicles
technologies used:
• pressing the dual wheel of axle hub and rim on and off
dual (compressive force MPa/398 t)
• engine blocks boring (depth of boring with the use of
tool up to 1,600 mm length)
• diesel engines repair (ČKD: bores 170, 230 and 310 mm,
LIAZ: bore 130 mm)
• diesel engine cylinder heads repair on the SERDI line
(valve seats and guides machining, valve grinding,
cylinder heads pressurizing)
• crankshaft grinding (max. length of machined part
5,000 mm and weight 5 t)
• plasma cutting – splitting cut of max. 25 mm, oxygen
cutting – splitting cut of max. 100 mm
• brake press forming: max. length/max. thickness 4,000 /
15 mm
9
0110101001001010100101
010101010001001101011
011101010101100001110101
00111010101011001010
01110011010110110101001
0110101011000111000
0011001011010100
01010010101010100010
00101100110101
01101011001001001010100101
0110110010101010001001101011
01110011101010101100001110101
001110111010101011001010
0011110011010110110101001
1101101011111101001101010100110010110
1010010101111110101101011101101001110
100101101010001010101001101010011010
10111101011011111111011010110100110110
11011010110100100011110101
011101111111111100101100110101
• presné súradnicové vŕtanie, vyvrtávanie a frézovanie
veľkých súčiastok,
• sústruženie – vodorovné: max. dĺžka / max. priemer
4000 / 400 mm, sústruženie – zvislé (max. dĺžka / max.
priemer 1 150 / 1 300 – 1 400 mm),
• frézovanie, vyvrtávanie, zvislé obrážanie, ozubenie
čelné priame a šikmé, brúsenie zubov a pod.
• fine line drilling, boring and milling of large machine
parts
• turning – horizontal: max. length/max. diameter 4,000 /
400 mm, turning – vertical (max. length / max. diameter
1,150 / 1,300 – 1,400 mm)
• milling, boring, vertical slotting, face cylindrical and
helical gearing, gear grinding etc.
Výstupy obchodných aktivít boli v zmysle súčasnej
obchodnej stratégie ŽOS Zvolen, ktorá sa opiera
o spoluprácu s dvoma najdominantnejšími partnermi,
ktorými sú Železničná spoločnosť CARGO Slovakia
a Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., pre ktorých sa
realizuje rozhodujúca časť produkcie firmy. Komerčné
aktivity firmy sa rozširujú aj na európske teritóriá –
prevažne do krajín EÚ, kam sú exportované komponenty
a zvárané konštrukcie pre výrobcov vozidiel zo
železničnej a inej oblasti. K ďalším stálym partnerom
ŽOS Zvolen, a. s. radíme spoločnosti USS Košice, Slovnaft
Bratislava, ZOS Zvolen, Rocla OYJ.
Outputs of business activity were fully in line with the
current business strategy pursued by ŽOS Zvolen, which
is backed by the cooperation with the two most
dominant partners Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.,
a Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a. s., to which
the company supplies most of its production.
Nevertheless, the current business activities stretch
beyond the local territory and they cover the European
territories as well - predominantly the member countries
of the European Union, to which components and
welded steelworks are exported, to manufacturers of rail
vehicles, but also to other customers. Other significant
customers of the ŽOS Zvolen a. s. company include the
following: USS Košice, Slovnaft Bratislava, ZOS Zvolen,
Rocla OYJ.
Strategickým zámerom ŽOS Zvolen je rozšírenie
obchodných aktivít aj smerom na východ a Balkán, ako
aj do ďalších teritórií a to so sortimentom svojich
rekonštruovaných a modernizovaných lokomotív
a motorových vozňov. Ďalší medzník vo vývoji
spoločnosti je stratégia výroby nových dieselových
lokomotív.
Obrat výnosov z pohľadu výroby má hodnotu
53 213 tis. € a tržby firmy spolu s predajom dlhodobého
majetku, materiálu a tovaru dosiahli obrat 54 537 tis. €.
The ŽOS Zvolen, a. s. has set the strategic objective in
terms of extending business activity also towards Eastern
European countries and to Balkans, as well as to other
territories with the wide assortment of reconstructed and
modernized locomotives and motor-powered rail
carriages. Another keystone in the company
development is the strategy of manufacturing new types
of diesel powered locomotives.
Prevádzka LOKO
V roku 2010 dosiahla prevádzka LOKO obrat tržieb
v hodnote 52 534 tis. €, čo v porovnaní s minulým rokom
znamená rast o 4 % (nárast o 2 039 tis. €). Obrat tržieb
možno rozdeliť na skupinu modernizácie s hodnotou
33 472 tis. €, opravy ŽKV s hodnotou 4 465 tis. €, opravy
sóloagregátov s ostatnou nešpecifikovanou výrobou
v hodnote 10 927 tis. € a na predaj dlhodobého
hmotného majetku, materiálu a nepotrebných zásob
v hodnote 3 670 tis. €.
Z pohľadu štruktúry tržieb medzi rozhodujúcich
zákazníkov radíme ZSSK CARGO s obratom 32 994 tis. €
(62,8 % podiel na obrate) s realizáciou modernizovaných
rušňov radu 773, 746, 756 ako aj opráv železničných
koľajových vozidiel radu 750 a 754.
Pre zákazníka ZSSK Slovensko sme pokračovali
v modernizácii motorových jednotiek 813-913
a prívesných vozňov 012 s celkovým obratom v hodnote
12 147 tis. € (23,1 % podiel na celkovom obrate).
Ostatných 14,1 % z celkového obratu pripadá na opravy
ŽKV a opravy sóloagregátov pre ostatných tuzemských
a zahraničných zákazníkov, ktorými sú Škoda Vagónka
(1 796 tis. €, podiel 3,4 %), ŽOS Vrútky (1 768 tis. €, podiel
3,4 %), ZTO, s. r. o. (645 tis. €, podiel 1,2 %), Impuls –
Leasing Slovakia, s. r. o. (619 tis. €, podiel 1,2 %), Prvá
slovenská železničná (537 tis. €, podiel 1 %),
ZOS Zvolen, s. r. o. (529 tis. €, podiel 1,0 %) a ostatní
odberatelia (1 500 tis. €, podiel 2,9 %).
Turnover of revenues from the production view was in
sum of 53 213 thous. Euro, and company sales with sales
of fixed assets, materials and goods were in sum 54 537
thous. Euro.
As regards the revenue structure, the position of the
most important customer was assumed by ZSSK CARGO
with revenues of 32 994 th. Euro (62,8 % share of
turnover) for modernization of locomotives, types 773,
746, 756, as well as for repairs of RV, types 750 and 754.
We continued modernizing of engine units 813-913 and
of railway cars 012 for the ZSSK Slovakia customer with
the total revenue in the amount of 12 147 th. Euro
(23,1 % share of total turnover).
The remaining 14,1% share of the total revenues
(turnover) falls on RV repairs and repairs of solo
aggregates for other Slovak and foreign customers who
include Škoda Vagónka (1 796 th. €, 3,4 % share), ŽOS
Vrútky (1 768 th. €, 3,4 % share), ZTO, Ltd. (645 th. €, 1,2 %
share), Impuls – Leasing Slovakia, Ltd. (619 th. €, 1,2 %
share), Prvá slovenská železničná (537 th. €, 1 % share),
ZOS Zvolen, Ltd. (529 th. €, 1,0 % share) and other
customers (1 500 th. €, 2,9 % share).
Podiel odberateľov na zákazkách LOKO v roku 2010
Customers´ shares on LOKO orders in 2010
3
1 Cargo
2 ŽOP
3 Ostatní oberatelia
2
10
LOKO Operation Place
The revenues achieved by the LOKO operation place
(premises) amounted to 52 534 th. EUR in 2010, which
means a 4 % increase (an increase by 2 039 th. Euro)
when compared with the previous year. The revenues can
be divided into four groups as follows: a modernisation
with the revenues of 33 472 th. Euro, RV repairs with the
revenues of 4 465 th. Euro, repairs of solo aggregates and
other revenues in the amount of 10 927 th. Euro and
a sale of tangible fixed assets, material inventory and not
needed inventory in the amount of 3 670 th. Euro.
63 %
23 %
14 %
1
11
Prevádzka Strojná výroba
Prevádzka Strojná výroba v hodnotenom období
zaznamenala rast výroby pri súčasnom zvýšení vnútornej
kooperácie s väzbou na zákazky Loko. Obrat výroby
v porovnaní s minulým obdobím rastie o 13 % (hodnota
2 323 tis. €, nárast o 268 tis. €). Tržby z predaja výrobkov,
služieb a predaja materiálu zaznamenali rast o 9 %
(hodnota 1 629 tis. €, nárast o 135 tis. €).
Majoritným zákazníkom ostáva firma Rocla OYJ (obrat
749 tis. €, podiel 46 %, smerovanie výroby na rámy, sety,
vozíky), Cargo (obrat 387 tis. €, podiel 23,7 %, naftové
nádrže), CZ Loko (obrat 133 tis. €, podiel 8,2 %, skrine
trakčných motorov),
Willing (obrat 98 tis. €, podiel 6 %,
1
lopaty, nádrže, rámy). Ostatní zahraniční zákazníci z krajín
EÚ a v menšej miere tuzemskí zákazníci tvorili zvyšný
podiel na tržbách odbytovej výroby (obrat 262 tis. €,
podiel 16,1%, dvere, traverzy, tesniace krúžky). Produkcia
prevádzky SV je zameraná na zvárané konštrukcie
s opracovaním a povrchovou úpravou.
Pre nasledujúce obdobie sú kontrahované zákazky pre
Škoda Vagónku, ktorá sa stáva v poradí – druhým
strategickým partnerom. Rocla OYJ predpokladá zvýšenie
obratu v porovnaní s rokom 2010 o 87 %. Na tuzemský
trh sa predpokladajú umiestniť zákazky v hodnote
124 tis. €. Okrem náročného plnenia externých zákaziek,
prioritným cieľom prevádzky ostáva naplnenie vlastnej
výroby orientovanej na zákazky v prevádzke Loko.
MP Operation Place
In 2010 the machine production (MP) operation place
(premises) showed an increase of production while an
inside cooperation was increasing at the same time with
a connection to Loko orders. Production turnover
increased by 13 % (amount 2 323 th. €, an increase by 268
th. €) comparing with the previous period of time. An
income from a selling of products and services and from
a selling of a material inventory showed an increase by
9% (amount 1 629 th. €, an increase by 135 th. €).
Major customer still stays a Rocla OYJ company (revenue
749 th. €, 46 % share, production direction set to frames,
sets, trucks), Cargo (revenue 387 th. €, 23,7 % share, diesel
tanks/cisterns), CZ Loko (revenue 133 th. €, 8,2 % share,
boxes of drive motors), Willing (revenue 98 th. €, 6 %
share, shovels, tanks/cisterns, frames). Other foreign
customers from EU countries and some local customers
accounted for the rest (revenue 262 th. €, 16,1% share,
doors, traverses, sealing circles). The MP Operation Place
production focuses on welded steel works including the
surface finish treatment.
For the upcoming/next/following period of time the
orders have been preset/prepared for Škoda Vagónka
which becomes the second strategic partner in a row.
Rocla OYJ assumes/supposes a rise/an increase of the
turnover by 87 % in comparison with the year 2010.
Orders in the amount of 124 th. Euro are assumed/
supposed to be placed on the Slovak market.
Except of a demanding/difficult/challenging fulfilling of
extern orders, the priority operation place objective still
stays a fulfilling/a sale of its own production which has
been aimed at/oriented at orders in Loko operation place.
Výkaz ziskov a strát
Profit and Loss Statement
2010
Tržby z predaja tovaru
Revenue from sales of merchandise
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
Cost of merchandise sold
88 823
Gross profit
16 339
Obchodná marža
VÝROBA
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
Revenues from own products and services
Aktivácia
Change in inventory of own production
VÝROBNÁ SPOTREBA
Consumed material and utilities and other non-storable supplies
Služby
Services
PRIDANÁ HODNOTA
1
3
1
2
3
4
5
2
12
Podiel odberateľov na zákazkách SV v roku 2010
Customers´ shares on MP orders in 2010
ROCLA OYJ
CARGO CZ LOKO
WILLING
Ostatné/Other
46 %
24 %
8 %
6 %
16 %
ADDED VALUE
Osobné náklady
Personnel expenses
Dane a poplatky
Taxes and fees
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
53 213 116
51 272 685
50 698 418
48 972 307
128 451
- 158 529
2 386 247
2 458 907
37 214 222
31 695 198
29 978 217
27 403 351
7 236 005
4 291 847
16 015 233
19 577 487
13 956 421
16 912 815
123 399
116 355
Depreciation of intangible and tangible fixed assets
2 066 091
1 703 288
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
Revenues from disposals of fixed assets and materials
3 732 973
3 252 990
ZC predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
Net book value of disposed fixed assets and materials
1 352 253
1 678 406
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
Additions to adjustments to receivables
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
24 679
- 498 028
Other operating revenues
43 312 008
39 678 203
Other operating expenses
43 254 358
40 309 728
2 283 013
2 286 116
PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES
Výnosové úroky
Interest received
159 069
142 261
Nákladové úroky
Interest paid
383 389
314 087
Kurzové zisky
Foreign exchange rate gains
34 212
79 692
Kurzové straty
Foreign exchange rate loss
90 743
126 909
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Other financial expenses deposits
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
4
PRODUCTION CONSUMPTION
Spotreba mat., energie a ostatných nesklad. dodávok
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
5
Revenue from sales of merchandise
Production
2009
105 162
PROFIT (LOSS) FROM FINANCIAL OPERATIONS
Profit (loss) from ordinary activities before taxes
273 592
209 265
- 554 443
- 428 308
1 728 570
1 857 808
Daň z príjmov z bežnej činnosti
Ordinary income tax
338 745
323 730
- splatná
- due
262 694
262 968
- odložená
- deferred
76 051
60 762
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z BEŽNEJ ČINNOSTI PO ZDANENÍ
ORDINARY INCOME AFTER TAXES
1 389 825
1 534 078
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PRED ZDANENÍM
PROFIT (LOSS) OF CURRENT ACCOUNTING PERIOD BEFORE TAXES
1 728 570
1 857 808
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PO ZDANENÍ
PROFIT (LOSS) OF CURRENT ACCOUNTING PERIOD AFTER TAXES
1 389 825
1 534 078
ZISK PRIPADAJÚCI NA AKCIU
PROFIT PER SHARE
3.88 €
4.28 €
PODIEL ZISKU NA VLASTNOM IMANÍ
RETURN ON EQUITY
8.84 %
9.80 %
uvedené hodnoty sú v celých eurách - listed values are in whole Euro
13
Komentár k výkazu ziskov a strát
Profit and Loss Account Statement Comments
Obrat výroby v porovnaní s minulým rokom zaznamenal
rast o 3,8 percentuálneho bodu (hodnota 53 213 tis. €,
rast o 1 940 tis. €). Tržby z výroby rastú o 3,5 % (hodnota
50 698 tis. €, rast o 1 726 tis. €). Z porovnania vidieť, že
tržby majú rozhodujúcu váhu na pozitívnom vývoji
obratu z výroby. Realizácia tržieb smeruje do
modernizovaných opráv, kde prioritnými zákazkami sú
ŽKV rad 813-913, 773, 756, a 746 s priemerným obratom
na každú radu v hodnote 7 150 tis. €. V skupine opravy
súčiastok a sól spomenieme meranie spotreby nafty,
montáž podvozkov, opravy motorov ako aj ostatných
nešpecifikovaných sól v celkovej hodnote 10 927 tis. €.
Aktivácia je na porovnateľnej úrovni s minulým rokom.
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob zvyšuje
nedokončenú výrobu o hodnotu 128 tis. €, najmä
v dôsledku rozpracovanosti na prototyp radu 757.
Realizácia tržieb mimo výrobu smeruje do predaja
dlhodobého majetku a materiálu v hodnote 3 733 tis. €
(rast o 14,8 %) – rozhodujúca štruktúra predaja je tvorená
z radu ŽKV 851, 742 a 810.
Výrobná spotreba rastie o 18,5% (hodnota 36 965 tis. €,
rast o 5 763 tis. €). Rozhodujúce zmeny smerujú do
služieb (zmena o 83,9 %) a priameho materiálu (zmena
o 6,9 %) a ich štruktúra je nasledovná: opravy
a udržovanie (hodnota 794 tis. €, rast o 408 tis. €;
zrealizované opravy: oprava striech, okien, podláh a iných
objektov v rámci budov a stavieb v hodnote 379 tis. €,
opravy rozvodov, strojov a dopravných prostriedkov
v hodnote 279 tis. €, opravy všeobecného charakteru
v hodnote 136 tis. €), kooperácia (hodnota 1 917 tis. €,
nárast o 380 tis. €; dôvodom sú externé dodávky pre
meranie spotreby nafty), obchodné provízie (hodnota
1 918 tis. €, nárast o 1 825, cieľom je zvýšenie
obchodných aktivít v súčasnom a budúcom období),
reklamné služby (hodnota 996 tis. €, rast o 536 tis. €,
zviditeľnenie firmy v obchodných miestach partnerov),
náklady na softvér (hodnota 395 tis. €, rast o 150 tis. €,
prevádzka IS IT ako aj ostatných produktov – MAX, BNS,
internet, sysklass a pod.), priamy materiál (hodnota
27 390 tis. €, nárast o 1 774 tis. €; vyššia náročnosť opráv
v skupine modernizácie). Zvýšenie priamych nákladov sa
neodzrkadlilo priamo úmerne v raste výnosov z výroby,
firma očakáva pridanú hodnotu na rozpracovanom
prototype a následných zákazkách radu 757 ako aj na
ostatných nových projektoch v nasledujúcom roku.
Z ostatných výnosov a nákladov z hospodárskej činnosti
najvyššiu položku tvorí postúpenie pohľadávok z hlavnej
činnosti (ZSSK Cargo a ZSSK Slovensko) na faktoring
v hodnote 43 241 tis. €.
V dôsledku vymenovaných zmien sa pridaná hodnota
znižuje o 19 % (hodnota 16 264 tis. €, pokles o 3 807
tis. €), čím sa úmerne znižuje prerozdeľovacia schopnosť
smerujúca najmä do osobných nákladov (hodnota
14 205 tis. €, pokles o 2 938 tis. €). Zvýšené odpisy
o hodnotu 363 tis. € sú úmerné k rastu investičných
aktivít v oblasti majetku smerujúcich najmä do strojov
a zariadení.
14
A production turnover increased by 3,8 % (value 53 213 th. €,
a rise by 1 940 th. €) comparing with the previous year.
Production revenues increased by 3,5 % (value of 50 698 th. €,
a rise by 1 726 th. €). It can be seen from that comparison that
the revenues take the most important/determining/crucial
part in order to positively develope a production turnover.
Revenues realisation/sale lies in modernisation repairs where
the priority orders have been RV of the 813-913, 773, 756, and
746 type with an average turnover per each type with value of
7 150 th. €. Measurement of diesel consumption, chassis
installation, engine repairs as well as other non-specified solo
aggregates repairs with a total value of 10 927 th. € are
mentioned in the repairs of parts and of solo aggregates
group. Capitalisation is at the comparable level to the last
year. The change in inventory of own production causes/
makes an increase of a production in process by the value of
128 th. € mainly/especially as a result of work in process to
prototype of the 757 type. Revenues realisation/sale outside
of the production is directed at/lies in a disposal of fixed
assets and material with the value of 3 733 th. € (an increase
by 14,8 %) – determining/crucial sales structure is made of RV
851, 742 and 810 type.
Production consumption/running costs increased by 18,5 %
(value 36 965 th. €, an increase by 5 763 th. €). Crucial/
Determining changes were directed at services (a change by
83,9 %) and at direct material (a change by 6,9 %) and their
structure is as follows: repairs and maintenance (value 794 th.
€, an increase by 408 th. €; repairs done: a repair of roofs,
windows, floors and other objects/things within buildings
and premises with the value of 379 th. €, repairs of
distributors, machines and means of transport with the value
of 379 th. €, general repairs with the value of 136 th. €),
cooperation (value 1 917 th. €, an increase by 380 th. €; the
reason is external supplies for a measurement of diesel
consumption), business incentive payments/sales
commissions (value 1 918 th. €, an increase by1 825, the
target/aim/objective is an increase of business activities in
a current and future period of time), commercial services
(value 996 th. €, a rise by 536 th. €, an expression of
a corporation itself at business partner places), software
services costs (value 996 th. €, an increase by 536 th. €, an IS IT
operation as well as the operation of the rest of the products MAX, BNS, the Internet, sysklass etc.), direct material (value
27 390 th. €, an increase by 1 774 th. €; higher intensity of
repairs in the group of modernisation). An increase of direct
costs did not proportionally mirror an increase of production
revenues, a company expects an added value from the
prototype in process and from following orders of the 757
type as well as from other new projects in the following/next
year. The biggest item from other revenues and costs from
operating/running activities is a sale of receivables/cession
from main activities (ZSSK Cargo and ZSSK Slovakia) for
factoring with the value of 43 241 th. €
The added value has decreased by 19 % (value 16 264 th. €,
a decrease by 3 807 th. €) as a result of above mentioned
changes, which makes/causes a proportional decrease of
distribution ability/ability to allocate which has been mainly
directed at personal costs (value 14 205 th. €, a decrease by
2 938 th. €). Increased depreciation by the value of 363 th. €
is proportional to the investment activities growth in the field
of assets which have been mainly directed at machines and
equipment.
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti sa znižuje
o 9,5 % (hodnota 2 067 tis. €, medziročný pokles o 216
tis. €). Hospodársky výsledok pred zdanením sa znižuje
o stratu z finančnej činnosti (hodnota - 822 tis. €,
odchýlka - 267 tis. €) najmä v dôsledku zvýšených úrokov.
Rentabilita vlastného kapitálu je 8,8 %.
Financovanie firmy je takmer v celom roku vyvážené,
firma si plní povinnosti voči štátu, zamestnancom,
dodávateľom ako aj bankám.
Štruktúra majetku
Structure of assets
Profit (Loss) from operating activities decreased by 9,5 %
(value 2 067 th. €, year-on-year profit decrease by 216 th. €).
Profit (Loss) from ordinary activities before taxed/ Profit (Loss)
of current accounting period before taxed was decreased by
a Loss from financial operations (value - 822 th. €, deviation 267 th. €) as a result of increased interests especially.
Rentability of equity/return of equity from net profit is 8,8 %.
Funding of the company was balanced almost throughout
the whole year, the company complies with its liabilities/
duties towards the state, employees, suppliers as well as
towards the banks.
2010
Aktíva / Assets
Neobežný
majetok
Fixed assets
Current
assets
Obežný majetok
2009
v€
Spolu
Total
Dlhodobý nehmotný majetok
%
v€
%
22 858 435
55,3
14 514 285
Intangible fixed assets
5 595 484
13,5
225 955
0,5
Dlhodobý hmotný majetok
Tangible fixed assets
17 261 951
41,8
14 288 330
34,5
Dlhodobý finančný majetok
Financial fixed assets
Spolu
Total
Zásoby
Inventory
Krátkodobé pohľadávky
Short-term receivables
Finančné účty
Financial assets
Časové rozlíšenie
Accruals
Majetok spolu
Assets total
35,0
1 000
0,0
18 402 648
44,5
26 646 025
64,3
11 449 361
27,7
11 176 284
27,0
6 942 284
16,8
15 426 631
37,3
11 003
0,0
43 110
0,1
79 725
0,2
249 994
0,6
41 340 808
100
41 410 304
100
Štruktúra vlastného imania a záväzkov
Structure of equity and payables
2010
Pasíva / Liabilities
Vlastné imanie
Equity
Payables
%
v € / in €
%
Spolu
Total
15 714 087
38,0
15 659 443
37,8
Základné imanie
Equity
11 899 777
28,8
11 899 777
28,7
Kapitálové fondy
Capital funds
19 153
0
19 153
0
Fondy zo zisku
Funds created from net profit
765 763
1,9
612 355
1,5
Nerozdelený zisk minulých rokov
Retained earnings from previous years
1 639 569
4,0
1 594 080
3,8
1 389 825
3,4
1 534 078
3,7
25 297 961
61,2
25 627 731
61,9
0,8
Výsledok hosp. za ú. o. po zdanení Profit (loss) of current period after taxes
Záväzky
2009
v € / in €
Spolu
Total
Rezervy
Reserves
327 761
0,8
326 758
Dlhodobé záväzky
Long-term payables
2 157 539
5,2
1 679 311
4,1
Krátkodobé záväzky
Short-term payables
11 843 408
28,6
16 667 377
40,2
Bankové úvery a výpomoci
Bank loans and aids
10 969 253
26,5
6 954 285
16,8
328 760
0,8
123 130
0,3
41 340 808
100
41 410 304
100
Časové rozlíšenie
Accruals
Vlastné imanie a záväzky spolu
Equity and payables total
Vývoj pracovného kapitálu
Working capital development
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2010
2010
Krátkodobé záväzky
Short-term payables
2009
2009
Obežný majetok
Current assets
15
Total assets
Long-term
112328456
417455221
4457548854
541422000
2133546497
54111012122
2412158742
12200131 4542104
54641
54454215421
55874412 200
42211110
4002578510
2010
2009
SPOLU MAJETOK
TOTAL ASSETS
41 340 808
41 410 304
NEOBEŽNÝ MAJETOK
FIXED ASSETS
22 858 435
14 514 285
Dlhodobý nehmotný majetok – súčet
Intangible fixed assets
5 595 484
225 955
ASSETS
8 406
60 071
116 144
151 203
10 934
14 681
5 460 000
0
Aktivované náklady na vývoj
Capitalised development cost
Softvér
Software
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
Intangible fixed assets in the process
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
Advanced payments for intangible fixed assets
Dlhodobý hmotný majetok súčet
17 261 951
14 288 330
Pozemky
Land
2 452 960
2 452 960
Stavby
Buildings
7 090 849
5 934 749
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Tangible items and inventory
7 406 819
5 553 812
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Other tangible fixed assets
9 427
7 435
Tangible fixed assets
301 896
339 374
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
Tangible fixed assets in process
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
Advance payments to suppliers of tangible fixed assets
Dlhodobý finančný majetok súčet
Long-term financial investments
1 000
Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
Long-term investments in controlling influence equity secur.
Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
Long-term investments in signif. influence equity securities
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
Other investments in equity and deposits
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
Loans to associated companies
Ostatný dlhodobý finančný majetok
Other long-term financial investments
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
Loans with maximum one year repayment period
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
Long-term financial investment in process
Poskytnuté preddavky na dlhodobý FM
1 000
Advance payments related to long-term investment
18 402 648
26 646 250
Zásoby súčet
Total inventory
11 449 361
11 176 284
Materiál
Material inventory
6 576 571
6 445 300
Nedokončená výroba a polotovary
Work in process and semi finished goods inventory
4 267 392
4 155 546
592 043
575 438
Výrobky
Finished goods
Agricultural stock, cattle
Tovar
Merchandise
Poskytnuté preddavky na zásoby
Advance payments to inventory suppliers
Short-term receivables
Pohľadávky z obchodného styku
Trade accounts receivable
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
Receivables towards subjects controlled
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
Other consolidated receivables
Daňové pohľadávky
Tax receivables
Iné pohľadávky
Other receivables
Finančné účty
Financial assets
Peniaze
Cash
Účty v bankách
Cash on bank accounts
Časové rozlíšenie
Timing differences
Náklady budúcich období dlhodobé
Long-term deferred expenses
Náklady budúcich období krátkodobé
Short-term deferred expenses
Príjmy budúcich období dlhodobé
Long-term accrued revenues
Short-term accrued revenues
Príjmy budúcich období krátkodobé
13 355
6 942 284
15 426 631
3 011 169
10 403 854
2 467 882
2 430 382
1 081
101 882
1 462 152
2 490 513
11 003
43 110
10 324
15 521
679
27 589
79 725
249 994
86 042
61 430
18 295
150 625
13 327
uvedené hodnoty sú v celých eurách - listed values are in whole Euro
16
PASÍVA
2009
TOTAL LIABILITIES AND OWNER`S EQUITY
41 340 808
41 410 304
VLASTNÉ IMANIE
OWNER`S EQUITY
15 714 087
15 659 443
Základné imanie súčet
Share capital
11 899 777
11 899 777
11 899 777
11 899 777
Capital accounts
19 153
19 153
Ostatné kapitálové fondy
Other contributed capital
19 153
19 153
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov
Contributed capital statutory reserves
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Adjusting entries to revaluated assets and liabilities
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Adjusting entries to share capital
Základné imanie
Kapitálové fondy súčet
Fondy zo zisku
LIABILITIES
Share capital
Retained earnings account
765 763
612 355
Zákonný rezervný fond
Statutory reserve fund
765 763
612 355
Štatutárne fondy a ostatné fondy
Statutory and other funds
Výsledok hospodárenia z minulých rokov
Retained earnings from previous years
1 639 569
1 594 080
Nerozdelený zisk minulých rokov
Retained earnings from previous years
1 639 569
1 594 080
Neuhradená strata minulých rokov
Accumulated unpaid loss from previous years
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
Income from current operations
ZÁVAZKY
LIABILITIES
1 389 825
1 534 078
25 297 961
25 627 731
Reserves total
327 761
326 758
Rezervy zákonné krátkodobé
Statutory reserves
324 061
266 958
Ostatné dlhodobé rezervy
Other long-term reserves
Ostatné krátkodobé rezervy
Short-term reserves
Dlhodobé záväzky súčet
CURRENT ASSETS
Zvieratá
2010
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY
Rezervy súčet
OBEŽNÝ MAJETOK
Krátkodobé pohľadávky súčet
813
1470365
Súvaha
Balance Sheet
AKTÍVA
745
Long-term obligations
3 700
59 800
2 157 539
1 679 311
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
Long-term liabilities from trading
Dlhodobé prijaté preddavky
Long-term advance payments from buyers
Dlhodobé zmenky na úhradu
Long-term bills outstanding
Záväzky zo sociálneho fondu
Long-term social security fund liabilities
Ostatné dlhodobé záväzky
Other long-term liabilities
Odložený daňový záväzok
Deferred tax liabilities
447 380
371 329
Krátkodobé záväzky súčet
Short-term payables
11 843 408
16 667 377
Záväzky z obchodného styku
Liabilities from trading
9 752 874
13 055 752
Nevyfakturované dodávky
Non-invoiced supplies to customers
226 902
708 078
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
Wages and salaries payable
Záväzky voči zamestnancom
Social security payable
505 083
Záväzky zo sociálneho poistenia
Government tax and subsidies payable
302 335
305 359
Daňové záväzky a dotácie
Government tax and subsidies payable
312 391
1 323 999
Ostatné záväzky
Other short-term payables
743 823
631 249
10 969 253
6 954 285
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery
672 742
42 981
57 017
994 436
1 250 965
125 490
517 450
Bank loans and short term financial transfers
Bank loans
Bankové úvery dlhodobé
Long-term bank loans
4 227 555
218 471
Bežné bankové úvery
Short-term bank loans
6 741 698
6 735 814
TIMING DIFFERENCES
328 760
123 130
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SÚČET
Výdavky budúcich období dlhodobé
Long-term accrued expenses
Výdavky budúcich období krátkodobé
Short-term accrued expenses
1 268
14
Výnosy budúcich období dlhodobé
Long-term accrued expenses
261 328
111 977
Výnosy budúcich období krátkodobé
Short-term accrued expenses
66 164
11 139
uvedené hodnoty sú v celých eurách - listed values are in whole Euro
17
Komentár k súvahe
Comments on Balance Sheet
Majetok spoločnosti (netto) sa medziročne znižuje
o 0,2 % (hodnota 41 341 tis. €, medziročný pokles o 69
tis. €) a to v dôsledku obežného majetku resp. zníženia
krátkodobých pohľadávok o 55 % (hodnota 6 942 tis. €,
zníženie o 8 484 tis. €). Opačnú tendenciu má neobežný
majetok, ktorý v dôsledku poskytnutého preddavku na
zakúpenie technickej dokumentácie pre potreby údržby,
opráv a modernizácie železničných koľajových vozidiel
– ČME-3 (výkresy, katalógy, popisy) v hodnote 5 460 tis. €,
zvyšuje neobežný majetok o 57,5 % (hodnota 22 858
tis. €, nárast o 8 344 tis. €). Krytie stálych aktív vlastným
imaním je na úrovni 68,7 %. Rozhodujúcim spôsobom sa
znižujú pohľadávky z obchodného styku (odberatelia –
Cargo, ŽOP, Duslo, Rocla OYJ). Pohľadávky do lehoty
splatnosti sú v hodnote 2 437 tis. € a súčasťou tejto sumy
sú poskytnuté krátkodobé preddavky v hodnote
239 tis. €. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného
celku sú na úrovni minulého obdobia a smerujú
k majoritnému akcionárovi. Opravné položky sú
v hodnote mínus 120 tis. €. Ukazovateľ doba obratu
pohľadávok je 46 dní. Z pohľadu štruktúry aktív ja podiel
pohľadávok na úrovni 17 %. Zásoby rastú medziročne
o 2,4 % (hodnota 11 449 tis. €, nárast o 273 077 tis. €).
Štruktúra rozhodujúcich zmien: materiál 2 % a 131 tis. €,
nedokončená výroba 2,7 % a 112 tis. €, výrobky 2,9 %
a 17 tis. €. Výška materiálových zásob bola ovplyvnená
najmä v poslednom mesiaci a to kúpou rušňa radu 140,
profilu U2811 pre výrobu komponentov Rocla OYJ ako aj
položiek pre rozpracovanú výrobu na zákazky radu 746
a 757. Z dôvodu verného a pravdivého obrazu účtujeme
opravnú položku k materiálovým zásobám v hodnote
mínus 184 tis. €. Časové rozlíšenie sa znižuje o 69 tis. €
v dôsledku znížených nákladov na leasing strojov a áut.
Ukazovateľ podiel obežných aktív je 44,7 %.
Vlastné imanie rastie medziročne o 0,3 % (hodnota
15 714 tis. €, nárast o 55 tis. €). Po rozdelení účtovného
zisku z minulého obdobia do fondov (zákonný rezervný
fond + 153 tis. €, sociálny fond + 31 tis. €) a dividend
a tantiém akcionárom (1 305 tis. €), sa zvyšuje
nerozdelený zisk o hodnotu 45 tis. €. Rezervy sa znižujú
minimálne o 1 tis. € (hodnota 328 tis. €) a ich vykazovaná
štruktúra je nasledovná: rezervy na dovolenku a poistenie
76 % (hodnota 292 tis. €) a rezervy na režijné dodávky
10 % (hodnota 32 tis. €). Dlhodobé záväzky sa zvyšujú
o 478 tis. € a rozhodujúcou položkou je zúčtovanie
dlhodobých preddavkov na projekt podvozky (hodnota
673 tis. €). Súčasne sa znižujú záväzky z prenajatého
majetku o 257 tis. € (finančný prenájom). V súčasnosti
evidujeme 16 lízingových zmlúv na stroje a automobily.
Odložený daňový záväzok sa zvyšuje o 76 tis. € (hodnota
447 tis. €). Krátkodobé záväzky sa znižujú o 28,9 %
(hodnota 11 843 tis. €, zníženie o 4 824 tis. €). Štruktúra
rozhodujúcich zmien je nasledovná: z obchodného styku
– zníženie o 3 303 tis. € (dodávatelia – A-Z Lokomat,
Phoenix - Zeppelin, DOPP Trade CZ, Škoda Vagónka),
daňové záväzky a dotácie – zníženie o 1 011 tis. €
a nevyfakturované dodávky – zníženie o 481 tis. €.
Záväzky do lehoty splatnosti evidujeme v hodnote 2 284
18
The company assets (net) decreased year-on-year by 0,2 %
(value 41 341 th. €, a year-on-year decrease by 69 th. €) due
to current assets or due to a decrease of short-term
receivables by 55 % (value 6 942 th. €, a decrease by 8 484 th.
€). The fixed assets take the opposite direction and increase
by 57,5 % (value 22 858 th. €, an increase by 8 344 th. €) as
a result of a given/paid advance payment for a buy of a
technical documentation for a need of maintenance, repairs
and modernisation of railway vehicles ČME-3 (drawings,
catalogues, descriptions) with the value of 5 460 th. €. The
fixed assets take the opposite direction when a given/paid
advance payment for a buy of a technical documentation for
a need of maintenance, repairs and modernisation of railway
vehicles ČME-3 (drawings, catalogues, descriptions) with the
value of 5 460 th. € causes an increase of fixed assets by
57,5 % (value 22 858 th. €, an increase by 8 344 th. €). Fixed
assets covered by owner´s equity index ratio is at the 68,7 %
level. Trade/business receivables decrease in a significant/
crucial way (customers - Cargo, ŽOP, Duslo, Rocla OYJ). Up to
due receivables are with the value of 2 437 th. € and given/
paid short-term advance payments with the value of 239 th.
€ are part of that sum. Other consolidated/associated
receivables are at the level of last accounting period and are
directed at a major stockholder/shareholder. Adjustments to
receivables are with the value of minus 120 th. €. An index
ratio an average receivables amount to revenue per day or a
period of time until receivables are paid off or a period of
time of a receivables turnover is 46 days. A share of
receivables is at the level of 17% from an assets structure
point of view. Inventory/stock increases by 2,4 % (value
11 449 th. €, an increase by 273 077 th. €) on a year-on-year
basis. The structure of crucial/significant changes: material
inventory 2 % and 131 th. €, production in process 2,7 % and
112 th. €, finished goods 2,9 % and 17 th. €. The amount of
material inventory/materials on stock was influenced mainly
in the last month by a locomotive of the 140 type, U2811
profile buy in order to produce Rocla OYJ components/parts
as well as by a buy of items for a production in process of 746
and 757 type orders. Adjustment to material inventory/
materials on stock with the value of minus 184 th. € is
accounted for sake of an accurate and true image. Timing
differences/Accruals decrease by 69 th. € due to decreased
costs of machine and vehicle leasing. An index ratio a share
of current assets is at the level of 44,7 %.
tis. € a prijaté preddavky krátkodobé v hodnote 2 647
tis. €. Pri investičných úveroch (hodnota 2 868 tis. €) je
formou zabezpečenia dlhodobý hmotný majetok
a splatnosť úverov je v rokoch 2011 a 2012. Spolu
dlhodobé bankové úvery majú hodnotu 4 228 tis. €.
Štruktúra bežných bankových úverov v hodnote 6 742
tis. € (rast o 6 tis. €) smeruje na kontokorentné úvery
v hodnote 6 220 tis. € so splatnosťou v roku 2011.
Priemerná výška úrokov v bankovom sektore je 2,8 %.
Ukazovateľ celková zadlženosť je na úrovni 62,0 %, podiel
krátkodobého cudzieho kapitálu je 45,8 %.
Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku,
je súčasťou konsolidovaného celku (konsolidovanú
závierku zostavuje materská spoločnosť ŽOS Trnava, a. s.).
Cash Flow
Hodnota peňažných prostriedkov na konci obdobia je
minimálna (hodnota 11 tis. €) a medziročne sa znížila
o 32 tis. €. Nepeňažné operácie (odpisy, zmena rezerv,
opravných položiek, časového rozlíšenia a kurzových
rozdielov) zvyšujú peňažné toky o 2 726 tis. €. Zmena
stavu pracovného kapitálu počítaná ako rozdiel medzi
obežným majetkom a krátkodobými záväzkami zvyšuje
tok o 3 866 tis. € (pohľadávky + 8 484, záväzky - 4 346,
zásoby - 273 tis. €). Hotovosť je znižovaná peňažnými
tokmi z investičných aktivít o hodnotu 10 300 tis. € (v tom
príjem z predaja dlhodobého hmotného majetku
533 tis. €). Zmena stavu dlhodobého nehmotného
majetku už bola spomenutá – poskytnutý preddavok na
zakúpenie dokumentácie pre potreby opráv ŽKV radu
ČME-3. Do rozhodujúcich investičných akcií radíme
rekonštrukciu pracoviska povrchových úprav v sume
2 375 tis. €. Cieľom investičných výdajov je zvýšenie
možností dizajnového prevedenia povrchových úprav so
súčasným znížením hlučnosti, prašnosti a ostatných
ekologických faktorov a tiež znížením elektrickej energie.
Celkom boli peňažné toky znižované realizáciou
investičných úloh vo výške 4 620 tis. €. (v porovnaní
s minulým rokom zvýšenie o sumu 625 tis. €). Kladný tok
vzniká zo zmeny stavu bankových úverov v sume
4 015 tis. €.
3
Owner´s equity increased by 0,3 % (value 15 714 th. €, an
increase by 55 th. €) year-on-year basis. After distributing of
the profit of the previous accounting period into funds
(statutory reserve fund + 153 th. €, social security fund + 31
th. €) and into dividends and residuals for shareholders (1 305
th. €), the undistributed profit increased by the value of
45 th. €. Reserves decreased just a little by 1 th. € (value 328
th. €) and they show out the following structure: reserves for
vacation and for insurance 76 % (value 292 th. €) and reserves
for fixed supplies out of running supplies (burden,
overheads) 10 % (value 32 th. €). Long-term payables
increased by 478 th. € and the crucial/significant item is an
accounting of long-term received advance payments of the
chassis project (value 673 th. €). Payables resulting from a
1
2
Podiel bánk na financovaní spoločnosti
Split of the company bank funding
1 VÚB a. s.
2 Tatrabanka a. s.
3 ČSOB a. s.
47,0 %
29,0 %
24,0 %
leasing of assets (from rented out assets) decreased by 257
th. € at the same time (financial leasing). 16 leasing contracts
of machines and cars have currently been registered.
Deferred tax liability/payable increased by 76 th. € (value
447 th. €). Short-term payables decreased by 28,9 % (value
11 843 th. €, a decrease by 4 824 th. €). The structure of
crucial/significant changes is as follows: business payables –
a decrease by 3 303 th. € (suppliers – A-Z Lokomat, Phoenix Zeppelin, DOPP Trade CZ, Škoda Vagónka), tax and subsidies
payables – a decrease by 1 011 th. € and non-invoiced
supplies – a decrease by 481 th. €. Up to due payables have
been registered with the value of 2 284 th. € and received
short-term advance payments have been registered with the
value of 2 647 th. €. Investment loans/ fixed assets loans
(value 2 868 th. €) have been secured by tangible fixed assets
and they are due in 2011 and 2012. Total long-term bank
loans are with the value of 4 228 th. €. The structure of
ordinary/short-term bank loans with the value of 6 742 th. €
(a rise by 6 th. €) includes bank overdrafts with the value of
6 220 th. € due in 2011.The average interest rate is 2,8 %
within the bank sector. Index ratio payables to total liabilities
or non-own/lent capital to total capital or a total debt is at
the 62,0 % level, a share of short-term payables/non-own
capital/lent capital is at the 45,8 % level.
The company has not produced a consolidated/associated
accounting statement of finances, the company is a part of
consolidated/associated companies (the consolidated/
associated accounting statement of finances has been
produced by a parent company ŽOS Trnava, Co.).
Cash Flow
The value of financial funds/cash funds is minimal at the end
of the period (value 11 th. €) and decreased by 32 th. € on
a year-on-year basis. Non-cash operations (depreciations,
a change in reserves, in adjustments, in accruals/timing
differences and in foreign exchange rate differences)
increased cash flows by 2 726 th. €. The change of the
working capital balance calculated as a difference between
current assets and short-term payables increased the flow by
3 866 th. € (receivables + 8 484, payables - 4 346, inventory/
stock – 273 th. €). Cash value was decreased by cash flows of
investments activities by the value of 10 300 th. € (of which
an income from a tangible fixed assets sale/disposal is 533 th.
€).The change of the intangible fixed assets balance has
already been mentioned - a given/paid advance payment for
a buy of a technical documentation for a need of
maintenance, repairs and modernisation of railway vehicles
-ČME-3. Crucial investment activities include reconstruction
of a finishing/interface treatment work place in the amount
of 2 375 th. €. The objective of the investment expenses is to
increase possibilities of design performance of finishing/
interface treatment while decreasing noise levels, dust levels
and other ecological factors at the same time and also while
decreasing electric power consumption. Cash flows have
been totally decreased by making happen/carrying out/
realisation of the investment tasks in the amount of 4 620
th. € (an increase by the amount of 625 th. € comparing to
the last year ). Cash-in arises from the change of bank loans
balance in the amount of 4 015 th. €.
19
Správa nezávislého audítora
Independent Auditor´s Report
20
21
Manažérske systémy riadenia
Management Systems
Rozvoj, funkčnosť, zlepšovanie vybudovaného
integrovaného manažérskeho systému podľa normy ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 potvrdila spoločnosť
úspešným absolvovaním kontrolných auditov
certifikačnou firmou TÜV Rheinland InterCert Kft.
Pre oblasť zvárania je systém zabezpečený a certifikovaný
certifikačnou firmou SLV Hannover podľa normy DIN EN
15085 a DIN EN 3834-2.
Každodennými výstupmi kladieme dôraz na prioritu
nášho podnikania:
•zvyšovanie spokojnosti zákazníka zvyšovaním kvality
a úžitkovej hodnoty našich výrobkov,
•ochranu životného prostredia nášho regiónu,
pracovného prostredia našej spoločnosti ako aj
minimalizácia negatívnych vplyvov našej produkcie na
životné prostredie zákazníka,
•bezpečnosť a spokojnosť našich zamestnancov,
•výber dodávateľa, aby výsledok našej práce neohrozili
komponenty, ktoré nakupujeme jednak z pohľadu
kvality a jednak z pohľadu environmentu.
Register environmentálnych aspektov a vplyvov, ktorý
mapuje celú našu výrobnú aj nevýrobnú činnosť,
priebežne aktualizujeme a prehodnocujeme.
Zároveň slúži ako nástroj riadenia v jednotlivých
oblastiach ochrany životného prostredia:
blasť ochrany ovzdušia – v roku 2010 sme realizovali
O
výstavbu nových lakovacích boxov S20 a S 22, v ktorých
sú prchavé organické látky zachytávané na aktívnom uhlí.
Celkové množstvo majoritných znečisťujúcich látok sa
v prípade tuhých znečisťujúcich látok oproti roku 2009
znížilo z 0,553 t na 0,339 t a v prípade prchavých
organických látok z 5,677 na 5,498, oproti roku 2008 je to
pokles zo 7,904 t na 5,498 t.
blasť ochrany vôd – naša spoločnosť v roku 2010
O
odobrala 18 766 m3 pitnej vody a 3 749 m3 úžitkovej vody
na technologické účely. Odpadové vody z čistenia
železničných koľajových vozidiel a ich dielcov
predčisťujeme vo vlastnej neutralizačnej stanici, ktorej dva
aktívne kalové polia boli v roku 2010 renovované. Za rok
2010 bolo vyčistených 4 476 m3 takýchto zaolejovaných
odpadových vôd. Dodržanie kvality všetkých odpadových
vôd našej spoločnosti je kontrolované správcom
spoločnej priemyselnej stoky 1-krát mesačne rozborom
v externom akreditovanom laboratóriu.
22
Development, functionality and improvement of an
implemented and integrated management system
according to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 standards
were confirmed / demonstrated by successful graduation
of recertification audits performed by a TÜV Rheinland
InterCert Kft. certification company.
The system is secured and certified by a SLV Hannover
certification company according to DIN EN 15085 a DIN
EN 3834-2 standards for a welding/sealing area.
An emphasis is put on a priority of our business/
enterpreneuring by everyday outputs:
•an increase of customer satisfaction by an increase of
our products quality and an efficient value/value in use
•environmental protection of our region, protection of
our company work ambient as well as a minimalisation
of negative environmental impacts of our operation at
our customers
•safety and satisfaction of our employees
•a choice of a supplier in order not to endanger a result/
an outcome of our work by components which are
bought from a quality point of view and on the other
hand from an environment point of view
An environmental aspects and influences/impacts
register/list, which maps our whole productional as well
as non-productional activity, has been ongoingly
updated and thought over.
Air protection – New varnish boxes S20 and S 22 have
been constructed in the year 2010, in which active
carbon filters volatile organic compounds. The overall
amount of majority pollutants has decreased from 0,553 t
to 0,339 t in case of solid pollutants and from 5,677 to
5,498 in case of volatile organic compounds comparing
with the year 2009. It is a drop from 7,904 t to 5,498 t in
case of volatile organic compounds comparing with the
year 2008.
Water protection – Our company consumed 18 766 m3
of drinking water and 3749 m3 of industrial water for
technological purposes in the year 2010. Waste water
used for cleaning of railway vehicles and their
components/parts is pre-treated in our own
neutralisation station whose two of the sludge beds were
renovated in the year 2010. 4 476 m3 of such oiled waste
water was treated in 2010. Compliance of quality of all
the waste water of our company is checked by the
common industrial sewer administrator once in a month
by means of an analyse performed by an external
accredited laboratory.
blasť odpadového hospodárstva – za rok 2010 naša
O
spoločnosť vyprodukovala spolu 1926 ton odpadov,
z čoho 235 ton bolo nebezpečných odpadov a 1 418 ton
bolo železného šrotu, pilín a farebných kovov. Oproti roku
2009 sme na recykláciu odovzdali o 7,5 % viac odpadov
ako roku 2009 a o 49,1 % viac odpadov ako v roku 2008.
Waste management – in the year 2010 our company
produced 1926 tons of waste altogether, of which 235
tons was dangerous/hazardous waste and 1 418 tons was
metal scrap, sawdust and nonferrous metals. We had
7,5 % more waste recycled as in the year 2009 and 49,1 %
more waste recycled as in the year 2008.
Zaistenie kvality, ochrany životného prostredia,
bezpečnosti pri práci sú základné ciele všetkých
zamestnancov spoločnosti, o ktorých komunikujeme na
všetkých úrovniach riadenia a so všetkými
zainteresovanými stranami – zákazníci, dodávatelia,
štátne orgány, samospráva, zamestnanci a verejnosť.
Insurance of quality, of environment protection, of
occupational safety are the main targets of all the
employees of the company which have been
communicated at all of the management levels and with
all of the interested parties – customers, suppliers, state
bodies, self-government, employees and community.
Certifikát
Norma
ISO 9001:2008
Registr. íslo certifikátu
75 100 9023
Vlastník certifikátu:
Železniné opravovne
a strojárne Zvolen, a.s.
TÜV Rheinland InterCert Kft. potvrdzuje:
Môt'ovská cesta 259/11
SK - 960 03 Zvolen
Oblas platnosti:
Výroba, opravy, modernizácie a rekonštrukcie koajových
vozidiel a ich komponentov. Výroba a renovácie strojových
súiastok a výroba zváraných konštrukcií.
Audit potvrdzuje, že všetky požiadavky normy ISO 9001:2008
sú splnené.
Platnos:
Tento certifikát je platný od 2011.06.30 do 2014.06.29.
Prvá certifikácia: 2002.
Budapeš, 2011.07.06.
TÜV Rheinland InterCert Kft.
H-1132 Budapeš, Váci út 48/a-b
www.tuv.hu
DGA-ZM-09-08-00
23
Výrobný program
Production Programme
Výrobný program spoločnosti zabezpečujú dve nosné
jednotky LOKO a Strojná výroba.
The company production programme is covered by two
organisational units the LOKO and Machine production.
LOKO
Prevádzka Loko predstavuje ťažiskovú jednotku ŽOS
Zvolen, ktorá zabezpečuje revízie, údržby, opravy
a modernizácie železničných koľajových vozidiel
dieselovej a elektrickej trakcie, výrobu a opravu
náhradných dielov potrebných pre prevádzku ŽKV
a s tým spojenú obchodnú činnosť. Ďalej výrobu
komponentov pre železničné koľajové vozidlá ako aj
výrobu strojových súčiastok a zostáv pre ostatných
domácich a zahraničných klientov.
Division LOKO
The LOKO operation place is the main production unit of
ŽOS Zvolen, which provides for overhaul, maintenance
and repair of rail vehicles of both, the diesel as well as
electric traction, production and repair of machine parts
needed for operation of railway stock and commercial
activity related with respect thereof. Besides, the plant
provides for production of components designed for the
use with rail vehicles and production of machine parts
and assemblies for other local as well as international
customers.
V prevádzke pracujú vyškolení odborníci s dlhoročnými
skúsenosťami v odbore údržby, opráv, rekonštrukcií
a modernizácií železničných koľajových vozidiel, opráv
a rekonštrukcií agregátov, výroby a repasácie náhradných
dielov a strojových súčiastok.
Pre uvedené činnosti je prevádzka charakteristická
nasledujúcimi certifikátmi:
Pre uvedené činnosti je prevádzka charakteristická
nasledujúcimi certifikátmi:
ISO 9001:2000 – Systém manažérstva kvality
ISO 14001:2004 – Environmentálny manažérsky systém
DIN 15085 – Zváranie podľa EÚ normy
Prevádzka LOKO vykonáva tieto činnosti:
Opravy železničných koľajových vozidiel a ich
agregátov
•opravy motorových rušňov s dieselelektrickým
prenosom výkonu
• opravy elektrických rušňov
• opravy motorových a prívesných vozňov
• opravy nasledujúcich agregátov železničných
koľajových vozidiel:
• opravy spaľovacích motorov (SM) typu: ŠKODA (ČKD),
LIAZ, CATERPILLAR, MAN
• opravy trakčných motorov (TM) typu: TM 004, 005, 015,
006, 028, AL 4542 FIR, AD4636 gT
• oprava vstrekovacích, vodných, olejových čerpadiel
• oprava nápravových prevodoviek
• opravy dvojkolesí a podvozkov
• oprava TBD
• oprava elektrickej inštalácie a funkčné skúšky
• oprava meracích prístrojov
• oprava rôznych typov ETS
24
The operation place employs qualified and skilled
workers with many years of experience in the area of
maintenance, repair, reconstruction of aggregates,
production and renewal of machine parts and machine
components.
To provide for the above operations the unit is the holder
of the following quality assurance certificates:
ISO 9001:2000 – Quality assurance management system
ISO 14001:2004 – Environmental management system
DIN 6700-2 – EU Standard welding
The LOKO operation place performs the operations as
follows:
Repairs of rail vehicles and their aggregates
•Repair of rail vehicles and related aggregates
•repair of motor locomotives with the diesel-electric
transmission of power,
•repair of electric locomotives,
•repair of engine powered carriages and railway
cars,
• repair of rail vehicles aggregates as follows:
• repair of combustion engines (CE) types: ŠKODA (ČKD),
LIAZ, CATERPILL,
• repair of traction motors (TM) types: TM 004, 005, 006
AL 4542 FIR, TM AD 4636 gT,
• repair of injection pumps,
• repair of gearboxes,
• TBD repair,
• electric installation rewiring and carrying out of
fu,nctional tests,
• Measuring instruments repair,
• ETS repair.
Prestavby, modernizácie a remotorizácie koľajových
vozidiel
• motorové rušne 736, 712, 711, 724, 744, 756, 746, 757,
773, 774
• motorové a prívesné vozne 812, 813-913, 012
Strojná výroba
Činnosť organizačnej jednotky Strojná výroba je
kapacitne viac zameraná na podporu výroby v prevádzke
LOKO. Zabezpečuje hlavne výrobu a renováciu
náhradných dielov pre opravy a modernizácie
železničných koľajových vozidiel so zameraním na
špecializovanú oblasť výroby.
Strojový park je neustále dopĺňaný o technologické
zariadenia ako sú napríklad stroje na spracovanie
plechov, ohraňovací lis a plazmové páliace stroje na
delenie plechov.
Okrem strojového opracovania sa prevádzka SV orientuje
aj na výrobu a opracovanie zváraných konštrukcií.
Doplnením strojového parku o veľkorozmerné
horizontálne obrábacie centrum FUQ 150 je zaistená
možnosť výroby veľkých detailov, zostáv a taktiež
opracovanie zváraných konštrukcií.
Implementované požiadavky normy DIN EN 15 085 pre
oblasť zvárania a opracovania zaručuje vysokú kvalitu
výroby.
Strojná výroba sa v súčasnosti zameriava na
nasledovnú výrobu:
• výroba komponentov a náhradných dielov pre
železničné koľajové vozidlá,
• zváranie konštrukcií pre dopravnú a manipulačnú
techniku,
• výroba rámov podvozkov a ostatných komponentov,
• renovácie dielov koľajových vozidiel,
• zváranie tenkostenných konštrukcií,
• výroba súčiastok obrábaním.
Z hľadiska blízkej budúcnosti je spoločnosť pripravená
uviesť na trh dva vlastné produkty. Prvým projektom je
modernizované vozidlo na prepravu osôb v regionálnej
doprave. Vozidlo 813-913 bude mať nízko podlažný
nástup pre cestujúcich, uzavreté WC i pre invalidov, plnú
klimatizáciu, zväčšené priestory pre rušňovodiča, prvky
pohlcujúce nárazovú energiu ako aj moderný design.
Následným projektom je vývoj novej lokomotívy
v spolupráci so silným európskym partnerom. Projekt sa
pripravuje tak, že okrem umiestnenia na ZSSK Slovensko
sa predpokladá prienik aj na zahraničné trhy.
Rebuilding, modernisation and remotorisation of rail
vehicles
• engine powered locomotives 736, 712, 711, 724, 744,
756, 746, 757, 773,774,
• engine powered carriages and railway cars 812, 813913, 012.
MP Operation Plane
Proceeding of MP operation plane uses capacity mainly
for aid of LOKO operaration plane. MP operation plane
provides for production and renovation of spare parts for
repairs and modernisation of rail vehicles in particular.
Machinery has been continuously supplemented by new
technological equipment, such as sheet processing
machines, brake press and plasma cutting machines for
sheet splitting. Apart from machining the MP division also manufactures
and provides for finish treatment of welded steel work.
Adding a new heavy duty horizontal machine tool centre
FUQ 150 currently brought the possibility of processing
big-sized parts, assemblies, as well as the finish treatment
of welded steel work.
The implemented ISO standard for the area of welding
and finish treatment guarantees production of high
quality.
MP operation plane currently focuses on the
following production:
• production of components spare parts for rail vehicles,
• welding of steelworks for transportation and handling
technologies,
• production of frame of chassis and other components,
• renovations of individual rail vehicle parts,
• welding of thin-walled steelworks,
• production of components by machine tools.
The company is in near future prepared put on the
market two own products. First is modernized powered
carriage for passenger transport in regional traffic. Rail
vehicle 813-913 will be constructed with low deching
boarding, special closed WC for disabled persons, full air
condition, larger space for engine-driver, better
deformation zones and modern desing. Next project is
development of a new type of locomotive in partnership
with powerful European partner. Project is prepared to
put on the market not only in Slovakia in ZSSK Slovakia,
but also penetred to foreign countries.
25
Sociálna oblasť
Social Area
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
V spoločnosti bolo 24 pracovných úrazov, t.j. o 10 viac ako
v predchádzajúcom roku. V porovnaní s minulým rokom
sa počet vymeškaných kalendárnych dní na jeden
pracovný úraz zvyšuje z 33 na 64 dní.
Náklady na ochranné pracovné odevy a pomôcky
predstavovali hodnotu 77 tis. €. Čistenie pracovných
odevov zabezpečujeme prevažne vo vlastnej réžii.
Riadenie ľudských zdrojov
K poslednému dňu spoločnosť zamestnávala 628
zamestnancov, čo predstavuje zníženie oproti obdobiu
minulého roka o 27 zamestnancov. Podiel žien dosiahol
14,1 %. Z pohľadu prepočítaného stavu zamestnávame
633 zamestnancov, čo je v porovnaní s minulým obdobím
zníženie o 15 zamestnancov. V priebehu roka nastúpilo
29 zamestnancov a odchádza 57, čo je stav pod úrovňou
minulého roka (menej o 9). Miera fluktuácie klesá o 1,2 %
na úroveň 9 %.
Mzdová a sociálna oblasť
V roku 2010 bol vydané tri zmeny Mzdového predpisu.
Zmeny sa týkali doplnenia mzdovej formy – osobného
príplatku, doplnenia zrážok zo mzdy za obedy ako aj zmena
podmienok pre poskytovanie polročnej a ročnej odmeny.
V danom roku bolo v Kolektívnej zmluve dohodnuté
dosiahnuť priemernú mzdu minimálne vo výške 730 €.
Skutočná priemerná mzda bez miezd TOP manažmentu
a vedúcich útvarov v roku 2010 dosiahla výšku 829 €, čo
predstavuje prekročenie záväzku o 13,6 %, t.j. o 99 €.
Oproti skutočnosti roku 2009 je dosiahnutá priemerná
mzda za rok 2010 vyššia o 44 €, čo je zvýšenie o 5,6 %.
Produktivita práce z pridanej hodnoty na zamestnancov
bez vedúcich sa znižuje o 22,3 %.
Pre vykonávanie zdravotného dohľadu pracovnou
zdravotnou službou vrátane preventívnych lekárskych
prehliadok bola uzatvorená zmluva s poskytovateľom
PZS NOVAPHARM, s. r. o. Bratislava.
ŽOS zabezpečovala v priebehu roka vstupné lekárske
26
Occupational health and safety
Tventy four occupational injuries happened in the
company, i.e. 10 more than during the previous period.
The number of missed calendar days per one
occupational injury increased from 33 to 64 days,
in comparison with the year 2009.
prehliadky (ďalej len LP), periodické LP zamestnancov
rizikových pracovísk a odborné LP potrebné k získaniu
odbornej spôsobilosti. Spolu absolvovaných LP – 176.
Pripravuje sa zabezpečenie rekondičných pobytov
alternatívnym spôsobom – rehabilitáciou pre všetkých
zamestnancov pracujúcich na rizikových pracoviskách.
During 2010 ŽOS Zvolen provided for entrance medical
check-ups, periodical medical chesk-ups of employees
working in risk workplace and specialised medical checkups necessary in order to attain professional competence.
The employees underwent 176 medical check-ups
altogether.
Costs of protection work clothes and protection aids
were 77 thousent Eur. Cleaning of the work clothes
is realised in our workplace.
Doplnkové dôchodkové sporenie – k 31.12.2010 bolo
v DDS poistených 366 zamestnancov t.j. cca 57,8 %
z celkového počtu zamestnancov. Celkový príspevok od
zamestnávateľa predstavuje sumu 51 402 €.
The supplementary pension savings – 366 emploees, i.e.
57,8 % of all the employees were insured in
a supplementary pension savings insurance company as
of December 31, 2010. Total supplementary pension
savings benefit from employer was in sum of 51 402 Euro.
Human resources management
As of the last day of the year 2010 the company had 628
employees, i.e. 27 less than in the previous year. The ratio
of women was 14,1 %. From the point of view of adjusted
number we employ 633 employees, i.e. 15 less than in the
prevoious year. During the year we recruit 29 new
employees and release 57, what is beneath the previous
year level (9 less). The fluctuation level drops by 1,2 %
to 9 %.
Wages and social area
In 2010 three changes of Wage regulations were issued.
The changes included the integration of wage form –
personell bonus, rake off for the catering, and also
change of conditions for half year and end year bonuses.
It was agreed in the Collective Agreement that the
average wage in 2010 should be at least 730 Eur. Actual
average wage excluding the top management wages
and middle management wages was 829 Euro in 2010,
i.e. the commitment was exceeded by 13,6 %, i.e.
by 99 Euro.
When compared with 2009 the average wage in 2010
was 44 Eur higher. i.e. the increase was 5,6 %. Value
added labour productivity of employees exluding
managmenet decrease by 22,3 %.
In order to provide for the performance of health
surveillance including preventive medical check-ups the
company entered in a contract with wok health service
provider NOVAPHARM, Ltd. Bratislava.
V priebehu roka boli poskytnuté benefity (náborový
príspevok, príspevok na ubytovanie a dopravu
a príspevok na vzdelávanie) 18 zamestnancom v celkovej
výške 14 751 €.
Regenerácia pracovnej sily a využívanie voľného času
bola zabezpečovaná počas celého roka v spolupráci
s odborovou organizáciou. Boli zabezpečované rôzne
kultúrne, športové podujatia, ambulantná kúpeľná liečba,
REGE – centrum, ozdravné zariadenia, detské tábory a
tematické zájazdy. Pre zamestnancov a ich rodinných
príslušníkov bola zabezpečená plaváreň, sauna a tri
telocvične. Na túto činnosť sa vyčerpalo spolu 17 076 €.
During the year special benefits were provided to 18
employees (recruitment benefit, accommodation and
transport nenefit) in total sum of 14 751 Euro.
Labour force regeneration and spare time activites were
provided for throughout the whole year in cooperation
with the labour union. Various cultural and sport events
were organized, ambulant spa treatment was provided
for, employees could make use of REGE-center,
sanatorium facilities, children camps and tours. The
employees and their family members could make use of
a swimming pool, sauna and three gyms. Expenses of
these activities was in total sum of 17 076 Euro.
Závodné stravovanie bolo zabezpečované v zmysle
kolektívnej zmluvy. V mesiacoch máj až september 2010
bola vykonaná rekonštrukcia celého objektu závodnej
kuchyne a jedálne. V priebehu roka (okrem obdobia
rekonštrukcie ZK) bolo celkom vyvarených 72 150 jedál
a počas rekonštrukcie bolo vydaných 48 324 stravných
lístkov – šekov.
Company cattering was realised according to Collective
Agreement. It was realised complex reconstruction of
canteen and company kitchen from the May to
September of 2010. During the year (except of period of
reconstructon) were realised 72 150 dishes, during the
reconstruction were realised 48 324 meal tickets.
Celkové čerpanie zo sociálneho fondu na 1 zamestnanca
bolo 214 €, t.j. o 22 € menej v porovnaní s rokom 2009.
Prídel do sociálneho fondu zo zisku bol schválený valným
zhromaždením vo výške 2 %.
Total expences from Social Fund on 1 employee was in
sum of 214 Eur, i.e. 22 Euro less than in the year 2009.
Allocation from income to Social Fund was agreed by
annual general meeting in the tolal sum of 2 %.
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
Vzdelávanie sa v spoločnosti realizuje na základe ročného
plánu vzdelávania. Vzdelávanie je rozdelené na:
• povinné vzdelávanie vyplývajúce zo zákonných noriem
a iných noriem vzťahujúcich sa na výkon hlavných
a pridružených činností spoločnosti podľa STN alebo EN
(časť kvalita výroby). Ide o rôzne druhy štátnych skúšok,
Education and development of employees
Education in the company follows the annual educational
plan. Education is divided into:
•complulsory education based on legal standards and
other standards relating to performance of main and
associated company acitivities in accordance with STN
or EN (production quality part). It includes various types
27
Investičná činnosť
Investments Activities
V roku 2010 pokračujeme v stabilizácii nových výrob
s cieľom zvyšovať produktivitu práce a kvalitu našich
výrobkov, pri trvalom rešpektovaní požiadaviek Systému
manažérstva kvality a ochrany životného prostredia.
of state examinations, certifications, competence
certificates, certificates of conformity, ets.,
certifikácií, osvedčení spôsobilosti, potvrdení zhody
a pod.,
• nepovinné, ale nemenej dôležité vzdelávacie aktivity
v oblasti soft skills zamestnancov (napr. vzdelávanie
obchodníkov, stredného a vrcholového manažmentu
a pod.). Vzdelávanie je zamerané od rozšírenia
komunikačných zručností, riadiacich zručností,
vyjednávacích zručností až po cudzojazyčnú prípravu.
•optional, however not less important, educational
activities in the area of employees soft skills (e.g.
education of businessmen, middle and top
management, ets.). Education is focused on
improvement of communication skills, negotiating
skills, foregn language preparations.
Hlavným bodom vzdelávania v roku 2010 je pravidelné
školenie pracovníkov z odbornej spôsobilosti – v znení
STN, platných vyhlášok a nariadení – v štruktúre technickí
pracovníci, zvárači a novoprijatí zamestnanci. Najväčší
podiel nákladov na vzdelávanie tvorila položka v oblasti
odborných kurzov a školení (kurzy výpočtovej techniky,
jazykové kurzy, odborné kurzy s podielom 50,3 %)
a odbornej spôsobilosti, ktorá je nevyhnutná na výkon
práce podľa platnej legislatívy (podiel 49,7 %).
Vzdelávacie aktivity zabezpečované externými
vzdelávacími organizáciami dosiahli počet 93 a zúčastnilo
sa ich 339 zamestnancov. Priemerné náklady na
vzdelávanie s váhou na jedného účastníka sú 47 €.
Značnú časť vzdelávacích aktivít v oblasti oprávnení,
realizuje ŽOS Zvolen, a. s. vo vlastnej réžii, čo výrazne
znižuje celkové náklady na vzdelávanie spoločnosti. ŽOS
Zvolen, a. s. má všetky oprávnenia na vzdelávania, ktoré
realizuje (elektrikári, VZV, viazači bremien a pod.).
V danom období sa zrealizovalo 24 aktivít – na báze
interného vzdelávania s počtom účastníkov 976.
Just like in the previous years, the main education point
in 2010 was to organize regular employee training of
Professional competence in accordance with the STN and
decrees and regulations in force; training of technical
employees, newly admitted employees and for welders.
The biggest share of education costs went to the
education and specialised courses (computer technology
courses, language courses, specialised courses, wiht
share of 50,3 %) and education in the field of Professional
competenc e that is inevitable assumption for
performance of works under the legislation in force
(share 49,7 %). Education activities realised by external
organizations were in total sum of 93, with 339 educated
employees. Average costs of education per one empoyee
were 47 Euro. ŽOS Zvolen, a. s. provides for a significant
part of educational activities in the field of certificates
within its own lectores, and so the company`s overall
costs of education are significantly reduced. ŽOS Zvolen,
a.s. has all the necessary licences for education it
organizes (electricans, fork-lift trucks, load binders, ets.).
In the period were realised internal education in total
number of 24 activities with 976 educated employees.
In the year 2010 we continued on the stabilisation with
the main focus on increasing the productivity of labour
and quality of our products, while fully respecting the
requirements laid by the Quality Assurance System and
environmental protection needs.
Kľúčovým projektom investičných aktivít bola
rekonštrukcia pracoviska povrchových úprav v hale 04
v lodi 13 Ľ – etapa PS 2. V rámci tohto zámeru bol
vybudovaný prípravný box S 20 a kombinovaný box S 22
v celkovej sume 2 375 tis. €.
Reconstruction of the finishing treatment workplace, in
hall 04 – stage PS 2, was the key investment project.
According of this intention was builded preparation box
S 20 and combined box S 22, in total sum 2 375 th. Euro.
V poradí ďalším významným projektom je realizácia novej
Elektrodielni v prístavku haly 04 v hodnote 265 tis. €.
Rozpracovanou investíciou je technológia na pracovisku
čistenia dielov a rozvodov HDV, ktorá bude ukončená
v nasledujúcom roku a v danom roku sa na tento projekt
preinvestovalo 335 tis. €. Ku koncu roka sa zmodernizoval
sústruh SIU 160/3000 v hodnote 619 tis. €.
Next important project was reazation of new Electroworkshop in outhouse of hall 04, in amount of 265 thous.
Euro. Unfinished investment is technology of cleaning of
machine parts, which will be finished next year. During
this year reach this investment activity total sum of 335
thous. Euro. On the end of the year was modernized lathe
SIU 160/3000 in amount of 619 thous. Euro.
V rámci rozšírenia technicko-technologickej podpory sa
zrealizoval stláčací stav na podvozky (43 tis. €), zváracie
polohovadlá 18 a 25 t (15 tis. €), nákup komorovej pece
v rámci rekonštrukcie kováčne (35 tis. €), dodávka
skladovej haly 40 x 20 m (70 tis. €) a iné dodávky
a technológie (predĺženie koľají v lodi 7 v hale 04).
Within the expansion of technical-technological support
were realized investments to compaction condition for
chassis (43 th. Euro), to welding positioners, 18 and 25
tonnes (15 th. Euro), to chamber furnace during the
reconstruction of forge (35 th. Euro), to warehaus, 40 x 20
meters (70 th. Euro), and other deliveries and
technologies (etc. extension of rail in hall 04, part 07).
V zmysle platnej legislatívy zlepšujeme kultúru a hygienu
stravovania zamestnancov. Pri rekonštrukcii závodnej
kuchyni sa na stavebných prácach a dodávkach
technológií preinvestovala hodnota 634 tis. €.
Celkové naplnenie investičných aktivít je v hodnote
4 620 tis. €.
We improved the quality of canteen by the rebuilding of
canteen, kitchen and its technologies, according to valid
laws. Investment expenses of canteen reconstruction,
rebuilding and delivered technologies, amounted to
634 th. Euro.
The investment activities reached the total sum of
4 620 th. Euro.
Zamestnanci (priemerné prepočítané stavy) / štruktúra
Employees (average adjusted numbers) / structure
2006
Stav/number
2007
%
Stav/number
2008
%
Stav/number
2009
%
Stav/number
Investície a ich vývoj
Development of Investment
2010
%
Stav/number
%
Výrobní robotníci
Productive employees
368
56,0
335
54,0
368
56,5
355
54,8
347
54,8
Režijní robotníci
Non-productive employees
102
15,5
113
18,1
94
14,4
105
16,2
110
17,4
THP
Technical and clerical staff
187
28,5
173
27,9
190
29,1
188
29,0
176
27,8
Spolu
Total
657
100
621
100
652
100
648
100
633
100
3 995 000
1 308 000
4 620 000
6 000
4 000
1 601 000
2 000
0
28
2007
2008
2009
2010
29
Štruktúra akcionárov
Shareholders Structure
Kontakty
Contacts
Výška podielu na základnom imaní
Spoločník, akcionár / Partner, shareholder
Podiel na hlasovacích právach
celkovo a v %
celkovo %
Share on own equity
Share on votes
absolute & in %
absolute in %
Zvolenský opravárenský závod, a. s.
Zvolenský opravárenský závod (Repair Plant), a. s.
6 047 tis. €
50,82
50,82
ŽOS Trnava, a. s.
ŽOS Trnava, a. s.
2 915 tis. €
24,50
24,50
Expres Slovakia
„Medzinárodná preprava a. s.“ Bratislava
Expres Slovakia
„Medzinárodná preprava a. s.“(International
transport) Bratislava
2 937 tis. €
24,68
24,68
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s.
Môťovská cesta 259/11
SK-960 03 Zvolen
SLOVAKIA
Telefónna ústredňa | Telephone exchange
tel.: +421-(0)-45-5302-111
fax: +421-(0)-45-5320-526
Generálny riaditeľ | General Director
tel.: +421-(0)-45-5302-101
[email protected]
Štruktúra akcionárov ku koncu sledovaného obdobia je nasledovná:
The structure of shareholders of as at the end of the monitored period was as follows
Výrobno-technický riaditeľ | Production-Technical Director
tel.: +421-(0)-45-5302-507
[email protected]
3
1
2
1 Zvolenský opravárenský závod, a. s.
2 ŽOS Trnava, a. s. 3 Expres „Slovakia Medzinárodná preprava a. s.“ Bratislava
30
Finančný riaditeľ | Finance Director
tel.: +421-(0)-45-5302-501
[email protected]
Ekonomické identifikačné údaje
IČ DPH / VAT No.: SK 2020476337
DIČ / Tax No.: 2020476337
IČO / Id. No.: 31615783
50,82 % akcií / shares
24,50 % akcií / shares
24,68 % akcií / shares
31
Tallin
Riga
Glasgow
Copenhagen
Vilnjus
Minsk
Dublin
Berlin
Amsterdam
Warsaw
London
Brussels
Kiev
Prague
Luxembourg
Vienna
Paris
ŽOS Zvolen
ŽOS Trnava
Bratislava
Chisinau
Budapest
Bern
Ljubljana
Zagreb
Belgrad
Bucharest
GOŠA FŠV
Sarajevo
Sofia
Skopje
Rome
Tirana
Madrid
Lisbon
Athens
Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen, Slovak Republic
tel. : +421-(0)-45-5302-111, fax: +421-(0)-45-5320-526
e-mail:[email protected], web: www.zoszv.sk
Download

Ročná správa za rok 2010