Návod na obsluhu
Obsah
>>>
OBSAH
Obsah
2
>D
Bezpečnostné pokyny
6
> GB
Traffic Assist
Obsah návodu na obsluhu
Použitie
8
8
8
>F
Navigácia
Hudba*
Obrázky*
Video*
Telefón
>I
>E
>P
Vybalenie prístroja
Traffic Assist
> NL
Kontrola obsahu balenia
Rozsah dodávky
Pri reklamáciách
Zaobchádzanie s balením
> DK
>S
Opis prístroja
>N
Traffic Assist - Základný prístroj
Kábel pre napájanie zo zapaľovača
cigariet
Akumulátor
Prepojovací kábel USB
Držiak prístroja
Príslušenstvo
Siet'ový zdroj do zásuvky
Externá GPS anténa
Kábel na integrovanie do vozidla
Slúchadlá
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
8
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
Rady k dokumentácii
Začíname
Návod na obsluhu
2
12
12
Registrácia
Opravy
Emisie a likvidácia odpadu
12
12
12
Prehľad Traffic Assist
13
Obsluha všeobecne
Údržba a ošetrovanie
Prehlásenie o kvalite akumulátora
Prehlásenie o kvalite displeja
Uvedenie do prevádzky
Napájanie
16
16
17
17
17
17
Napájanie z akumulátorov
Prípojka do zapaľovača cigariet
Prípojka na zásuvku
Pripojenie napájacieho napätia
18
18
19
19
TMC anténa
GPS anténa
Anténa prístroja
Pripojenie vonkajšej antény
Kábel na integrovanie do vozidla
(alternatívne príslušenstvo)
Pamä˙ová karta
Vloženie pamä˙ovej karty
Vybratie pamä˙ovej karty
Držiak prístroja
Montáž držiaka
Na čelnom skle
> SK
12
19
19
19
20
20
21
21
21
22
22
23
Nastavenie držiaka prístroja
Nasadenie prístroja Traffic Assist
Vybratie prístroja Traffic Assist
Traffic Assist zapnú˙/vypnú˙
Zapnutie
Vypnutie
Informácie o dotykovej obrazovke
Obsluha
Kalibrácia
Informácie o menu
Hlavné menu
Zadávanie cez menu zadávania
Zadávanie znakov
Prevzatie návrhov
Listovanie v zoznamoch
Zvláštne znaky a prehlasovanie
Iné súbory znakov
Zadanie čísel
Prepnutie veľkých/malých písmen
Vymazávanie znakov
Vloženie medzery
Tlačidlo Becker
Content Manager
Inštalácia Content Manager
Spustenie aplikácie Content Manager
Prenášanie hudobných skladieb,
obrázkov a videa
Pri poruche
23
23
23
23
24
25
25
25
25
26
26
27
27
27
28
28
29
29
29
30
30
30
30
31
31
32
33
OBSAH
Prevádzka navigačného
systému
Čo znamená navigácia?
Voľba prevádzky Navigácie
Rýchly prístup
Štruktúra ponuky rýchleho prístupu
Zoznam cieľov
Použité symboly
Ovládanie ponuky rýchleho prístupu
Zadanie adresy hlasovým
príkazom
Začat' s cieľom, ktorý je k
dispozícii
Listovat' v pamäti cieľov
Zobrazit' a editovat' cieľ
Domáca adresa
Vyvolanie ponuky pre zadanie cieľa
Ponuka pre zadanie cieľa
Štruktúra ponuky pre zadanie cieľa
Zadat‘ adresu
Vybrat‘ bod záujmu
Osobné ciele
Kontakty
Vybrat‘ na mape
Zadat‘ zem. súradnice
Plánovanie trasy
Zadanie adresy
Voľba štátu
Voľba adresy a spustenie
navádzania na cieľ
Zadanie adresy hlasovým príkazom
34
34
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
44
Špeciálny cieľ
Voľba zvláštneho cieľa v okolí
Zvláštny cieľ v blízkosti určitej
adresy
Zvláštny cieľ v blízkosti cieľa
Priame zadanie zvláštneho cieľa
Zavolanie telefónneho čísla
špeciálneho cieľa
Ďalšie informácie o zvláštnom cieli
Voľba cieľa z Osobné ciele
Osobné ciele upravit’
Voľba cieľa z Kontakty
Plánovanie trasy
Vytvorenie novej trasy
Úprava trasy
Optimalizácia trasy
Voľba cieľa z mapy
Zadanie súradníc
Nastavenie navigácie
Tlačidlo Inf. navádzania
Tlačidlo Možnosti trasy
Nastavenie profilu vozidla
Voľba typu trasy
Časovo závislé navádzanie do
cieľa
Vyhnutie sa typom ciest
Tlačidlo TMC
Tlačidlo Zobrazenie mapy
Automatická transfokácia
(autozoom)
Nastavenie kategórií POI
45
46
47
47
47
48
48
49
49
50
51
52
53
54
54
55
56
56
57
58
58
59
59
59
60
62
62
Tlačidlo Upozornenia
Tlačidlo Upozornenia pre vodiča
Tlačidlo Inf. o rýchlosti
Tlačidlo Hlasové navádzanie
Tlačidlo Hlas
Tlačidlo Hlasitost‘
Tlačidlo Formát
Tlačidlo Čas
Tlačidlo Blokované cesty
Tlačidlo Vynulovat‘
Dopravné hlásenia cez TMC
Zobrazenie TMC hlásení v mape
Využitie TMC
Čítanie hlásení
Zobrazenie postihnutej cesty na
automape
Výpočet trasy so zohľadnením
všetkých aktuálnych hlásení
Automatický nový výpočet trasy
Manuálny nový výpočet trasy
Zobrazenie mapy
Vyvolanie zobrazenia mapy
Štruktúra zobrazenia mapy
Zobrazenie mapy bez
navádzania na cieľ
Zobrazenie mapy s navádzaním
na cieľ
Delený displej s navádzaním
na cieľ
Navádzanie na cieľ so smerovými
šípkami
Zobrazenie mapy s Junction View
>>>
63
64
64
65
66
66
67
67
68
69
>D
> GB
>F
>I
>E
69
>P
70
70
71
> NL
> DK
72
>S
72
72
72
>N
73
> FIN
73
73
> TR
73
> GR
74
> PL
75
> CZ
76
77
>H
> SK
3
>>>
OBSAH
Ovládanie zobrazenia mapy
Opakovanie posledného hlásenia
Zmena hlasitosti navigačných
hlásení
Priblíženie mapy
Presunutie mapy
Voľby zobrazenia mapy
Zvláštny cieľ na trase
TMC na trase
Prerušenie navádzania na cieľ
Zmena možností trasy
Zablokovanie trasy
Prepínanie zobrazenia mapy
Zmena nastavenia orientácie mapy
Cestovný počítač
Nastavenie denného/nočného
zobrazenia
Voľba/nastavenie profilu vozidla
Zadanie cieľa
Zadanie/vymazanie priebežného cieľa
Zobrazenie celej trasy
Zobrazenie zoznamu cieľov
Preskočenie cieľa
Zobrazenie aktuálnej polohy
Zobrazenie/uloženie polohy
Vyvolanie funkcie telefónu
Vypnutie displeja
Priradenie funkcií tlačidlám
rýchleho prístupu
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
77
77
77
78
78
78
79
80
80
81
81
82
82
83
84
84
88
88
89
91
92
92
93
93
93
93
TELEFÓNNY REŽIM
Vyvolanie telefónneho režimu
Menu Telefón
Voľba telefónneho čísla
Telefónny zoznam
Krátke textové správy (SMS)
Doručená textová správa
Zoznamy telefónnych čísiel
Použité symboly
Listovanie v zozname
telefónnych čísiel
Voľba telefónneho čísla zo
zoznamu
Zobrazit' alebo upravovat' zápisy
Zoznamy zavedené z mobilného
telefónu
Spojenie telefónu s Bluetooth
Zobrazenie zoznamu prístrojov
Automatické spojenie
Vyhľadávanie mobilných telefónov
Spojenie zo zoznamu prístrojov
Spojenie z mobilného telefónu
Odpojenie pripojeného telefónu
Telefónne hovory
> SK
4
96
97
99
100
100
101
101
101
101
102
102
102
103
103
104
104
105
105
Nadviazanie hovoru
Prijatie hovoru
Ukončenie hovoru
Počas hovoru
105
105
106
106
Nastavenia telefónu
107
Bluetooth – zapnutie/vypnutie
Automatické spojenie
>H
95
95
96
108
108
Zviditeľnenie
Automatický príjem hovoru
Hlasitost' telefónu
Aktualizácia telefónneho zoznamu
Názov Bluetooth
Signalizácia prijatej správy SMS
Doplnky
MP3 prehrávač*
Voľba titulu
Ponuka prehrávania
Preskočenie titulu
Prehrávanie
Prerušenie prehrávania
Opakovanie titulov/reprodukcia v
náhodnom poradí
Nastavenie hlasitosti
Zatvorenie prehrávača MP3
Prehliadač obrázkov*
Ponuka prehliadača obrázkov
Voľba obrázka
Zväčšenie obrázka
Otáčanie obrazu
Zobrazenie informácií o obrázku
Prezentácia diaobrázkov
Nastavenia
Prehrávač videa*
Zobrazenie ponuky videa
Prehrávanie
Prerušenie prehrávania
Nastavenie hlasitosti
Informácie o krajinách
108
109
109
109
110
110
111
111
111
113
113
113
113
114
114
114
115
115
116
116
116
117
117
117
118
119
119
119
120
120
OBSAH
Nastavenia
Voľba nastavenia systému
Ponuka nastavenia systému
Ovládanie
Možnosti výberu
Zatvorenie ponuky nastavení
Položky ponuky
Batérie
Denné/nočné zobrazenie
Kalibrácia
Jas
Jazyk
Automatické zapnutie/vypnutie
Zvuk
Nastavenie farby
Základné nastavenia z výroby
Informácia
My XTRAS
>>>
122
122
>D
122
122
122
122
123
123
123
124
124
124
125
125
126
126
126
127
Odborné výrazy
128
Heslá
130
Technické údaje
134
POUČENIE
Prehlásení výrobcu o zhodnosti
výrobku EG
Ekologická likvidácia
elektroodpadu
Ekologická likvidácia batérií
135
135
136
137
Informačná povinnost' v zmysle
nariadenia o likvidácii batérií (BattV) 137
Vymontovanie akumulátora
137
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
Údaje a dáta uvedené v tejto
dokumentácii môžu byt’ zmenené bez
predchádzajúceho oznámenia.
Bez výslovného písomného súhlasu
firmy HARMAN/BECKER Automotive
Systems GmbH nie je dovolené žiadny
diel tejto dokumentácie rozmnožovat’
alebo ináč rozširovat’. Všetky technické
údaje, výkresy a pod. podliehajú
ochranným autorským právam.
© Copyright 2009, HARMAN/
BECKER Automotive Systems GmbH
Všetky práva vyhradené.
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
5
>>>
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Bezpečnostné pokyny
!Bezpečnostné pokyny
>D
• Obsluha prístroja je povolená len vtedy, keď to dopravná situácia umožňuje a ste si absolútne istí, že vy sami, vaši
spolujazdci alebo iní účastníci premávky tým nie sú ohrození, obmedzovaní alebo obt’ažovaní.
> GB
>F
• V každom prípade však platia predpisy o premávke na cestách. Zadávanie cieľového miesta možno robit’ len pri
stojacom vozidle.
>I
>E
• Navigačný systém je len pomôckou, dáta a údaje môžu byt’ v jednotlivých prípadoch nesprávne. Vodič sa musí v
každej situácii sám rozhodnút’, či sa nimi bude riadit’. Ručenie za nesprávne údaje navigačného systému je
vylúčené. Na základe meniaceho sa vedenia dopravy alebo odchylných dát môže dôjst’ k tomu, že budú zistené
nepresné alebo chybné údaje. Preto treba stále dávat’ pozor na správne značky a reguláciu dopravy. Hlavne pri
zlej viditeľnosti nemôže navigačný systém slúžit’ ako orientačná pomôcka.
>P
> NL
> DK
>S
• Prístroj sa smie používat' len na účely, na ktoré bol určený. Hlasitost’ navigačný systém treba tak nastavit', aby
bolo počut' zvuky okolia.
>N
> FIN
• V prípade poruchy (napr. dym alebo zápach) treba prístroj ihneď vypnút’.
> TR
• Z bezpečnostných dôvodov smie prístroj otvárat' len odborník. V prípade opravy sa obrát’te na vášho predajcu.
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
6
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
>>>
>D
• Je zakázané prekročit’ údaje pre maximálne napätie (Volt), uvedené na siet’ovom zdroji do elektrickej siete, na
nabíjacom adaptéri do vozidla a na prístroji. Pri nedodržaní týchto pokynov hrozí zničenie prístroja, nabíjacieho
prístroja a explózia akumulátora.
> GB
>F
• Prístroj a akumulátor sa nesmie v žiadnom prípade otvárat’. Je zakázané vykonávat’ akékoľvek zmeny na
prístroji, inak to má za následok stratu platnosti povolenia k prevádzke.
>I
>E
• Používajte výlučne originálne príslušenstvo BECKER. Len tak môžete zaistit' splnenie všetkých príslušných
zákonných ustanovení a tým zabránit' škodám na zdraví a vecným škodám. Už vyradené prístroje alebo
akumulátory odovzdajte do triedeného zberu vo zmysle platných zákonných predpisov o ekologickej likvidácii
odpadových materiálov.
>P
> NL
> DK
• Neodborné používanie vylučuje akúkoľvek záruku! Tieto bezpečnostné pokyny platia rovnakou mierou tiež pre
originálne príslušenstvo BECKER.
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
7
>>>
TRAFFIC ASSIST
Obsah návodu na
obsluhu
Traffic Assist
>D
> GB
V tomto návode na obsluhu je opísaný
prístroj Traffic Assist Z217.
Funkcie, ktoré sú k dispozícii iba na
želanie, sú označené hviezdičkou (*)
a príslušnou poznámkou pod čiarou.
Tieto funkcie je možné za príplatok
dodatočne aktivovat' prostredníctvom
aplikácie Content Manager.
>F
>I
>E
>P
Použitie
Traffic Assist predstavuje výkonný
PND (Personal Navigation Device) pre
použitie vo vozidlách a zatvorených
priestoroch. Prístroj a príslušenstvo
chráňte pred vlhkost'ou a znečistením.
> NL
> DK
>S
>N
Traffic Assist možno použit’ ako:
• Navigačný prístroj
• Prehrávač MP3*
• Zobrazovač*
• Video prehrávač*
• Cez mobilný telefón s bezdrôtovou
technológiou Bluetooth® ako veľmi
pohodlné zariadenie hands-free.
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
Navigácia
S pomocou GPS = Global Positioning
System odpadá zdĺhavé hľadanie v
mapách.
Prostredníctvom prijímacej antény
integrovanej do prístroja máte mimo
budov trvalý prístup k navigačným
možnostiam. Vo vnútri budov v
závislosti od príjmu nemusí byt’
navigačná funkcia možná. Pri používaní
vo vozidlách nemusí byt’, v závislosti od
toho, ako je Traffic Assist zabudovaný,
možný dostatočný príjem dát GPS. V
takom prípade je možné pripojit’
vonkajšiu anténu (nie je súčast’ou
dodávky).
Váš Traffic Assist je vybavený funkciou
TMC. Funkcia TMC Vám umožňuje
prijímat' všetky aktuálne dopravné
hlásenia. Budete dostávat' všetky
informácie o prípadných dopravných
zápchach. V závislosti na zvolenom
nastavení budete pri dopravnej zápche
usmerňovaný po obchádzkových trasách
buď automaticky alebo na základe Vašej
požiadavky.
>H
> SK
8
*Túto funkciu je možné doinštalovat' pomocou aplikácie Content Manager.
TRAFFIC ASSIST
Hudba*
Integrovaný MP3-Player vám umožňuje
zobrat’ si na cestu vašu obľúbenú hudbu.
Obrázky*
Traffic Assist má vlastný Picture Viewer
s mnohými funkciami pre zobrazovanie
obrázkov.
Video*
Prístroj Traffic Assist je vybavený video
prehrávačom pre prehrávanie videa.
Telefón
Prístroj Traffic Assist je vybavený
bezdrôtovou technológiou Bluetooth®.
Prostredníctvom
technológie
Bluetooth®
ho
môžete
spojit'
s mobilným telefónom, ktorý je
vybavený bezdrôtovou technológiou
Bluetooth®. Prístroj Traffic Assist
môžete potom použit' ako veľmi
pohodlné zariadenie handsfree. Naviac
máte k dispozícii možnost’ vyhľadávania
v adresári alebo v telefónnom zozname
mobilného telefónu a tiež si môžete
nechat’ prečítat’ prijaté krátke správy.
Vybalenie prístroja
Traffic Assist
>>>
Rozsah dodávky
>D
> GB
2
Pokyny:
Traffic Assist sa dodáva v pevnom
balení. Ak toto balenie alebo jeho obsah
vykazujú známky vážneho poškodenia,
nesmie sa prístroj ďalej vybaľovat’. V
takom prípade sa obrát’te na vášho
predajcu.
>F
1
>I
>E
4
>P
3
> NL
Kontrola obsahu balenia
Predtým než uvediete Traffic Assist do
prevádzky, overte si úplnost’ a stav
dodávky (pozri tiež strana 13).
> Opatrne vybaľte obsah balenia a
skontrolujte ho.
> DK
1
2
3
4
Traffic Assist
Držiak prístroja s nosnou doskou
USB kábel
Siet'ový adaptér 12V/24 V pre
zapojenie do zásuvky zapaľovača
cigariet vozidla so zabudovanou
anténou TMC
5 DVD s aplikáciou Content Manager
a príslušnými návodmi na obsluhu
(nie je zobrazené)
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
*Túto funkciu je možné doinštalovat' pomocou aplikácie Content Manager.
9
>>>
TRAFFIC ASSIST
Opis prístroja
Pri reklamáciách
>D
V prípade reklamácie sa obrát’te na
vášho predajcu. Prístroj môžete poslat’
aj v originálnom balení priamo na adresu
Harman/Becker.
> GB
>F
>I
Zaobchádzanie s balením
Originálne balenie treba aspoň počas
záručnej doby uchovávat’ na suchom
mieste.
>E
>P
Pokyny:
Likvidáciu treba uskutočnit’ podľa
predpisov platných v príslušnej krajine.
Balenie sa nesmie spaľovat’. V
niektorých krajinách je možné balenie
odovzdat’ aj predajcovi.
> NL
> DK
>S
>N
Traffic Assist sa skladá zo základného
prístroja Traffic Assist a príslušenstva,
ktoré je v dodávke.
Zobrazenie jednotlivých dielov nájdete
pod:
• "Prehľad Traffic Assist" na strane 13
Pokyny:
Základný prístroj a príslušenstvo sa
nesmú otvárat’, ani žiadnym spôsobom
menit’.
Traffic Assist - Základný
prístroj
Základný prístroj obsahuje kompletnú
elektroniku:
• integrovanú anténu,
• TMC prijímač pre príjem dopravných
hlásení,
• dotykovú obrazovku Touchscreen,
• integrovaný
reproduktor
na
reprodukciu hlasových výstupov
navigačného systému, príp. súborov
MP3*, videa* a telefónnych hovorov,
• mikrofón.
Okrem toho je prístroj vybavený
rôznymi prípojkami a rozhraniami.
Ďalšie údaje o prístroji nájdete pod:
> "Technické údaje" na strane 134
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
10
*Túto funkciu je možné doinštalovat' pomocou aplikácie Content Manager.
TRAFFIC ASSIST
Kábel pre napájanie zo
zapaľovača cigariet
Tento kábel umožňuje pripojenie
do zapaľovača cigariet v aute.
Požiadavky na napájanie sú:
• Jednosmerné napätie 12/24 V
0,5 A
Akumulátor
Integrovaný akumulátor je možné po
vybití opät' nabit' pripojením Traffic
Assist na napájacie napätie.
K
tomu
prístroj
pripojte
prostredníctvom adaptéra do 12/24 V
zásuvky zapaľovača cigariet vo vozidle
alebo pri použití alternatívneho
siet’ového zdroja do elektrickej siete
230V.
Pokyny:
Váš Traffic Assist môžete dobíjat’
prostredníctvom napájacieho adaptéra
pre zapojenie do zásuvky vozidla, ktorý
je
súčast’ou
dodávky,
alebo
prostredníctvom siet’ového zdroja,
dodávaného ako príslušenstvo.
Ak si budete priat' s prístrojom Traffic
Assist počúvat' hudbu alebo prezerat'
obrázky/video, musia byt' tieto dáta
uložené na separátnej karte alebo na
nosiči dát USB (nie je súčast'ou
dodávky prístroja).
Prepojovací kábel USB
Pomocou
dodávaného
USB
spojovacieho kábla môžete prístroj
Traffic Assist spojit' s každým osobným
počítačom z bežnej obchodnej siete,
vybaveným rozhraním USB. 4GB
kapacitu flash pamäte prístroja Traffic
Assist s prípadne vloženou kartou Micro
SD budete môct' potom využit'
prostredníctvom počítača ako výmenné
pamät'ové médium.
Držiak prístroja
Traffic Assist môže byt’ vo vozidle
upevnený v držiaku.
>>>
Príslušenstvo
>D
Siet'ový zdroj do zásuvky
Tento
siet'ový
zdroj
umožňuje
pripojenie Traffic Assist priamo do
elektrickej siet'ovej zásuvky.
Požiadavky na napájacie napätie sú:
• Striedavý prúd 100-240 V
0,3 A
50-60 Hz
> GB
>F
>I
>E
>P
Externá GPS anténa
S vonkajšou anténou môžete vo
vozidlách, v ktorých je možný len
obmedzený príjem GPS, dosiahnut’
zlepšenie (nie je v dodávke). Informujte
sa na to u vášho dodávateľa.
Vysvetlenie postupu pre pripojenie
mikrofónu nájdete v kapitole "Anténa
prístroja" na strane 19.
> NL
Kábel na integrovanie do vozidla
Pomocou alternatívne dodávaného kábla
si môžete Váš prístroj Traffic Assist
optimálne zabudovat’ do vozidla.
Vysvetlenie spôsobu pripojenia prístroja
nájdete v kapitole "Kábel na
integrovanie do vozidla (alternatívne
príslušenstvo)" na strane 20.
> GR
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> PL
> CZ
>H
> SK
11
>>>
TRAFFIC ASSIST
Slúchadlá
Do Traffic Assist je možné pripoji″
bežné slúchadlá pomocou 3,5 mm
konektora alebo príslušného adaptéru
(nie je súčas″ ou dodávky prístroja).
>D
> GB
>F
!Nebezpečenstvo!
>I
Opatrenia proti poškodeniu sluchu
Dlhšie
používanie
slúchadiel
s
vysokou
hlasitost'ou môže mat' za
následok trvalé poškodení sluchu.
Zaručená je zhoda s medznými
hodnotami pre hladinu akustického
tlaku podľa štandardu NF EN 503321:2000 v znení predpisu French
Article L. 5232-1.
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
Upozornenie:
Počas jazdy nedoporučujeme používat’
slúchadlá. Dodržujte platné národné
normy a zákony.
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
12
Rady k dokumentácii
Začíname
Quick Start Guide Vám ponúka
potrebné informácie pre rýchly vstup do
všetkých funkcií ovládania Vášho
prístroja Traffic Assist. Quick Start
Guide Vám vysvetlí najdôležitejšie
základné funkcie Vášho Traffic Assist.
Návod na obsluhu
Podrobný popis všetkých možností
ovládania a funkcií prístroja Traffic
Assist nájdete v tomto návode na
obsluhu.
Registrácia
Môžete sa zaregistrovat' u nášho
software-servisu,
budeme
Vás
potom
pravidelne
informovat' o nových updates a ďalších
novinkách.
Zaregistrovat' sa môžete na domovskej
stránke Becker www.mybecker.com.
Položku „Software update“ nájdete v
menu „SERVICE/SUPPORT“.
Opravy
V prípade poškodenia sa prístroj nesmie
otvárat’. Obrát’te sa na vášho predajcu.
Emisie a likvidácia odpadu
Údaje o emisiách, elektromagnetickej
kompatibilite a likvidácii odpadu
nájdete v kap. "POUČENIE" na
strane 135.
PREHľAD TRAFFIC ASSIST
>>>
>D
1
> GB
2
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
4
3
>S
>N
Obsah dodávky
1 Traffic Assist - PND (Personal Navigation Device)
2 Prepojovací kábel USB
3 Držiak prístroja s nosnou doskou
4 Kábel na pripojenie zdroja napätia do zásuvky zapaľovača
cigariet vozidla (12/24 V) so zabudovanou TMC anténou
Prehľad Traffic Assist
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
13
>>>
PREHľAD TRAFFIC ASSIST
>D
2
> GB
>F
>I
>E
3
>P
4
> NL
> DK
5
1
>S
>N
> FIN
Predná čast’ prístroja s ovládacími a zobrazovacími
prvkami
1 Tlačidlo Becker ( )
Pritlačenie = vo väčšine aplikácií to znamená funkciu Spät'
Dlhé stlačenie = vyvolá sa hlavné menu
2 Dotyková obrazovka so zvoleným hlavným menu
3 Stlačenie tlačidla dotykovej obrazovky = aktivovanie
povelu príslušného tlačidla
4 Mikrofón
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
14
Zadná strana prístroja
5 Možnost’ pripojenia vonkajšej antény
(nie je súčast’ou dodávky)
PREHľAD TRAFFIC ASSIST
>>>
>D
> GB
>F
>I
1
2
3
4
>E
5
>P
> NL
> DK
>S
>N
Horná strana prístroja
1 Zapnutie a vypnutie systému Traffic Assist (Standby)
> FIN
Spodná strana prístroja
2 Slot pre kartu Micro-SD
3 3,5-mm pripojenie pre slúchadlá (slúchadlá nie sú
súčast'ou dodávky prístroja)
4 Mini-USB zásuvka / napájanie
5 Spínač On/Off
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
15
>>>
OBSLUHA VŠEOBECNE
Údržba a ošetrovanie
Obsluha všeobecne
>D
Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu.
K ošetrovaniu prístroja používajte bežné
čistiace prostriedky pre elektrotechnický
spotrebný materiál, ktoré môžete
nanášat' na povrch prístroja vlhkou,
mäkkou handrou.
> GB
>F
>I
>E
!Nebezpečenstvo!
>P
Nebezpečenstvo ohrozenia života
úrazom elektrickým prúdom. Pred
začatím prác na ošetrovaní prístroja,
dodávaných dielov a príslušenstva
prístroj vždy vypnite a odstráňte
siet'ový zdroj.
> NL
> DK
>S
>N
Pokyny:
V žiadnom prípade nepoužívajte
agresívne, drsné čistiace prostriedky
alebo drsné špongie, ktoré by mohli
poškriabat' povrch.
Na prístroj sa nesmie dostat' voda.
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
16
Váš mobilný navigačný prístroj bol
vyvíjaný a vyrobený s najväčšou
starostlivost'ou a preto by sa mal tiež
veľmi starostlivo ošetrovat'. Aby ste
mali z Vášho mobilného navigačného
prístroja dlho radost', dodržujte
nasledujúce doporučenia:
• Chráňte Váš mobilný navigačný
prístroj a príslušenstvo pred mokrom a
vlhkost'ou! Ak sa Vám niekedy stane,
že sa na prístroj dostane voda,
okamžite ho vypnite a odpojte
napájacie napätie. Prístroj nechajte
dôkladne vyschnút' pri izbovej
teplote.
• Nepoužívajte Váš mobilný navigačný
prístroj v prašnom alebo špinavom
prostredí a tiež ho v takomto prostredí
neskladujte.
• Váš mobilný navigačný prístroj
neskladujte pri vysokých teplotách
okolia. Vysoké teploty majú
negatívny účinok na všetky
elektronické komponenty, čím sa
môže skrátit' ich životnost'. Ďalej sa
môžu poškodit' akumulátory a
zdeformovat' alebo roztopit' niektoré
plastové materiály.
• Váš mobilný navigačný prístroj tiež
neskladujte pri príliš nízkych
teplotách okolia. Pri spustení
podchladených dielov do prevádzky a
zahriatí na prevádzkovú teplotu sa
môže vo vnútri týchto dielov vytvorit'
kondenzačná vlhkost', ktorá môže
mat' za následok poškodenie
elektronických komponentov.
• Dávajte pozor, aby Vám mobilný
navigačný prístroj nespadol na zem,
chráňte ho pred nárazmi a otrasmi.
Neodbornou manipuláciou môžete
poškodit' vnútorné komponenty
prístroja.
• Na čistenie v žiadnom prípade
nepoužívajte žieraviny, chemikálie,
agresívne alebo drsné čistiace
prostriedky.
Všetky vyššie uvedené pokyny platia
ako pre mobilný navigačný prístroj, tak i
pre akumulátor, siet'ový a vozidlový
nabíjací adaptér a ostatné príslušenstvo
Ak niektorý z týchto dielov nebude
fungovat' správne, obrát'te sa prosím na
Vášho odborného predajcu.
OBSLUHA VŠEOBECNE
Prehlásenie o kvalite
akumulátora
Prehlásenie o kvalite
displeja
Kapacita akumulátora Vášho mobilného
navigačného prístroja sa znižuje s
každým cyklom nabíjania/vybíjania.
Negatívny
vplyv
na
postupné
znižovanie kapacity má tiež neodborné
skladovanie akumulátorov pri príliš
vysokých alebo pri príliš nízkych
teplotách. Týmto spôsobom sa môže
podstatne skrátit' prevádzková doba aj
úplne nabitého akumulátora.
Akumulátor je v každom prípade
dimenzovaný tak, že i po uplynutí
prevádzkovej doby 6 mesiacov po
zakúpení
mobilného
navigačného
prístroja sa môže ešte nabíjat' a vybíjat'.
V dôsledku technológie výroby sa v
displeji môžu vo výnimočných
prípadoch objavit' malé rôznofarebné
body (pixely). Niekedy sa môžu tiež
zobrazovat' jednotlivé svetlejšie alebo
tmavšie body obrazovky. V týchto
prípadoch sa však nejedná o závadu.
Uvedenie do prevádzky
Keď je Traffic Assist vybalený a jeho
stav z hľadiska nepoškodenosti
skontrolovaný, možno prístroj uviest’ do
prevádzky. Jednotlivé kroky sú:
• Vloženie pamät’ovej karty
• Zabezpečit’ napájanie
• Zapnutie prístroja
• Zabezpečenie príjmu antény (pri
použití navigácie)
>>>
Napájanie
>D
Pokyny:
Váš Traffic Assist môžete dobíjat’
prostredníctvom napájacieho adaptéra
pre zapojenie do zásuvky vozidla, ktorý
je
súčast’ou
dodávky,
alebo
prostredníctvom siet’ového zdroja,
dodávaného ako príslušenstvo.
Počas pripojenia Vášho Traffic Assist s
počítačom je prístroj napájaný cez
spojovací kábel, pritom nespotrebuje
žiadnu energiu z akumulátora..
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
17
>>>
OBSLUHA VŠEOBECNE
Napájanie z akumulátorov
>D
Interné napájacie napätie zaist'uje
integrovaný
akumulátor.
Tento
akumulátor nevyžaduje žiadnu údržbu
ani žiadne zvláštne ošetrovanie.
> GB
>F
Upozornenie:
Nezabudnite, že pri úplne vybitom
akumulátore potrebuje prístroj až jednu
minútu, než sa dá opät' zapnút'.
>I
>E
>P
Upozornenie:
Pri závade akumulátora sa obrát'te na
Vášho
odborného
predajcu.
Nepokúšajte
sa
akumulátor
vymontovat' sami.
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
18
Prípojka do zapaľovača
cigariet
Upozornenie:
Ak bola zásuvka zapaľovača cigariet
predtým používaná a má ešte vysokú teplotu, počkajte až sa vo svojom uložení
ochladí.
Zásobovanie
napájacím
napätím
prostredníctvom akumulátora vozidla
prebieha pomocou dodávaného kábla
pre zapaľovač cigariet nasledujúcim
spôsobom:
> Uchopte konektor pripojovacieho
kábla a jemne ho zasuňte až na doraz
do pripojovacej zásuvky prístroja
Traffic Assist alebo do pripojovacej
zásuvky na spodnej strane nosnej
dosky.
> Adaptér
zasuňte
do
zásuvky
zapaľovača cigariet vo vozidle.
Upozornenie:
Zásobovanie
napájacím
napätím
prostredníctvom zapaľovača cigariet
pri vypnutom motore pomaly vybíja
batériu vozidla!
Nepoužívajte preto systém Traffic
Assist pri vypnutom motore po dlhšiu
dobu.
Aby sa mohli prijímat’ správy TMC,
musí byt’ do nosnej dosky pripojené
napájacie napätie.
OBSLUHA VŠEOBECNE
Prípojka na zásuvku
TMC anténa
!Nebezpečenstvo ohrozenia
života!
Dodaná TMC anténa je integrovaná do
napä″ ového kábla.
Pri dodaní je TMC anténa uložená
paralelne s káblom pre zapaľovač
cigariet.
Ak je v tomto usporiadaní príjem TMC
neuspokojivý, musíte odpoji″ kábel
TMC antény od kábla pre zapaľovač
cigariet. Pomocou dodanej prísavky
môžete upevni″ TMC anténu na čelné
sklo.
Dbajte na to, aby ste pri manipulácii
s prístrojom mali vždy suché ruky a
aby bol suchý tiež napájací zdroj.
Teraz zapojte napájací zdroj do
schválenej elektrickej siete.
Pripojenie napájacieho napätia
Pri pripojení do verejného rozvodu
elektrickej siete použitím alternatívne
dodávaného siet'ového zdroja do
zásuvky postupujte nasledovne:
> Uchopte konektor a opatrne ho
zasuňte do pripojovacej zásuvky
prístroja Traffic Assist až na doraz.
> Vidlicu napájacieho zdroja zasuňte do
zásuvky.
Upozornenie:
TMC anténa sa musí umiestni″ tak, aby
Vám počas jazdy neprekážala.
>>>
GPS anténa
>D
Anténa prístroja
> GB
GPS-anténa je integrovaná do krytu.
>F
Upozornenie:
Integrovaná GPS-anténa nie je vhodná
pre montáž do vozidiel vybavených
sklami so špeciálnou ochranou proti
slnečnému žiareniu (technológiou
sublimačného pokovovania alebo s
kovovými fóliami - dá sa poznat' podľa
označenia na sklách SIGLA SOL,
SIGLA CHROM, SIGLA, KOOL-OF,
SUNGATE, a pod.) a do vozidiel so
sklami s jemnými zalisovanými drôtmi
pre vyhrievanie skiel.
V týchto prípadoch použite externú
GPS-anténu. Informácie k tomu Vám
rád poskytne Váš odborný predajca.
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
Upozornenie:
Ak Váš Traffic Assist nebudete dlhší
čas používat', odpojte napájací zdroj zo
siete.
> PL
> CZ
>H
> SK
19
>>>
OBSLUHA VŠEOBECNE
Pripojenie vonkajšej antény
>D
Pre umožnenie príjmu signálu i pri zlých
podmienkach príjmu, je možné pripojit'
externú GPS-anténu (nie je súčast'ou
dodávky prístroja). Za tým účelom je na
zadnej strane krytu umiestnený
pripojovací konektor. Ak nie je externá
anténa pripojená, je potrebné tento
pripojovací konektor vždy uzavriet'.
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> Uzáver otvorte ľahkým t'ahom za jeho
bočnú čast'.
> Externú anténu spojte s alternatívne
dodávaným adaptérom.
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
20
Kábel na integrovanie do
vozidla (alternatívne
príslušenstvo)
Pomocou alternatívne dodávaného kábla
si môžete Váš prístroj Traffic Assist
optimálne zabudovat’ do vozidla.
Na tento kábel môžete:
• Pripojit’ Váš Traffic Assist k funkcii
pre stlmenie telefónu, ktorou je
vybavený Váš audio systém. Pri
správnom zapojení kábla sa musí
počas hlásenia navigačného systému
stlmit’ hlasitost’ audiosystému.
• Za účelom reprodukcie audio signálu
môžete prístroj Traffic Assist pripojit’
na Váš audiosystém.
• Môžete pripojit' mikrofón dodávaný
na želanie.
Jednotlivé konektory na konci kábla sú
príslušne popísané.
> Kábel zasuňte do príslušnej zásuvky
na spodnej strane nosnej dosky.
Upozornenie:
Okamžite po zapojení kábla sa
reproduktor prístroja Traffic Assist
vypne.
OBSLUHA VŠEOBECNE
Pamä˙ová karta
L
R
GND
Audio
Potrebné obsadenie kontaktov 3,5 mm
kolíkového konektora na pripojenie
audio kábla.
Prístroj Traffic Assist má jeden zásuvný
otvor pre pamät’ovú kartu typu MicroSD.
Pretože v prístroji Traffic Assist sú dáta
mapy uložené v internej pamäti, je slot
pre
pamät'ovú
kartu
Micro-SD
používaný
na
aktualizáciu
dát,
prehrávanie
hudby*,
prehliadanie
obrázkov* alebo videozáznamov*.
Pamät'ová karta sa dá použit' aj na
rozšírenie dát mapy.
MIC MIC GND
IN DET
Potrebné obsadenie kontaktov 3,5 mm
kolíkového konektora na pripojenie
mikrofónu.
Mute
GND
Potrebné obsadenie kontaktov 2,5 mm
kolíkového konektora na pripojenie
kábla pre stlmenie telefónu (funkcia
Telefonmute).
Zásuvný otvor na kartu sa nachádza na
ľavej strane prístroja. Zásuvný otvor na
kartu je vybavený odpruženým
mechanizmom pre aretáciu a vysunutie
karty.
>>>
Vloženie pamä˙ovej karty
> Pamät'ovú kartu Memory Card
vyberte z obalu, pritom dbajte na to,
aby ste sa nedotýkali kontaktnej lišty.
> Pamät’ovú kartu uchopte tak, aby
kontaktná lišta ukazovala k prístroju a
smerom k zadnej strane prístroja.
> Vložte pamät’ovú kartu do otvoru.
> Zasuňte pamät’ovú kartu s miernym
tlakom do zásuvky, až kým
nezaklapne.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
Vybratie pamä˙ovej karty
> DK
Zásuvka na kartu vysunie kartu natoľko,
že ju môžete chytit’ dvoma prstami.
> Potlačte pamät’ovú kartu prstom
mierne proti pružine v otvore a
uvoľnite.
Karta sa vysunie.
> Memory Card vytiahnite a odložte do
obalu, pritom dbajte na to, aby ste sa
nedotýkali kontaktnej lišty.
*Túto funkciu je možné doinštalovat' pomocou aplikácie Content Manager.
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
21
>>>
OBSLUHA VŠEOBECNE
Držiak prístroja
>D
Vo vozidle sa dá prístroj Traffic Assist
upevnit’ pomocou držiaka prístroja
priamo na čelné sklo.
> GB
>F
3
1
7
Pokyny:
Traffic Assist a držiak prístroja sa
nemajú dlhšiu dobu vystavovat’
priamym slnečným lúčom. Vnútorná
teplota +70 C a viac môže poškodit’
diely držiaka.
>I
>E
>P
> NL
> DK
2
>S
1
2
3
4
5
6
7
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
22
4
Prísavná plocha
Stojan
Páka
Aretačná skrutka
Aretačná skrutka
Nosná doska
Uvoľňovacie tlačidlo
5
6
Montáž držiaka
Pokyny:
Držiak prístroja upevnite tak, aby Vám
tento spoločne s namontovaným Traffic
Assist neobmedzoval výhľad z vozidla
a aby nebol umiestnený v oblasti
rozpínania airbagu.
Dajte pozor na to, aby prípojný
elektrický kábel nerušil prístup k
obslužným prvkom vozidla.
Plochu pre upevnenie držiaka prístroja
na čelné sklo vyčistite úplne dosucha.
Nepoužívajte žiadne mydlové čistiace
prostriedky.
OBSLUHA VŠEOBECNE
Na čelnom skle
Pomocou sacieho mechanizmu je možné
držiak prístroja upevnit' priamo na čelné
sklo.
> Nosnú dosku nasuňte na štyri
upevňovacie
výstupky
držiaka
prístroja.
> Vyberte najvhodnejšie miesto.
> Uvoľnite trochu aretačné skrutky
4 a 5 .
> Pritlačte pätku 2 prísavnou plochou
1 na čelné sklo. Držiak prístroja
natočte tak, aby sa nosná doska
nachádzala približne v požadovanom
zornom uhle.
> Stlačte páku 3 dolu.
Držiak je pevne prisatý na čelné sklo.
Teraz môže byt' presne nastavený. Na
odstránenie slúži opät' páka 3 , ktorú
stlačíte.
Nastavenie držiaka prístroja
> Aretačné skrutky 4 a 5 uvoľnite
tak, aby sa dalo nosnou doskou 6 bez
väčšej námahy ľahko pohybovat’.
6
> Nastavte nosnú dosku
do
požadovanej polohy a v tejto polohe ju
pevne držte.
> Aretačné skrutky 4 a 5 opät’ pevne
dotiahnite tak, aby bol Traffic Assist
pri jazde bezpečne upevnený.
Traffic Assist zapnú˙/vypnú˙
>D
Pomocou spínača On/Off 1 môžete
prístroj Traffic Assist zapnút', resp.
úplne vypnút'.
Stlačením tlačidla displeja 2 na hornej
strane Traffic Assist môžete zariadenie
uviest' do režimu spánku alebo režim
spánku opät' deaktivovat'.
> GB
>F
>I
>E
>P
1
Nasadenie prístroja Traffic
Assist
> Upevňovací bod na spodnej strane
krytu prístroja Traffic Assist nasaďte
na nosnú dosku 6 .
> Prístroj Traffic Assist jemne pritlačte
na nosnú dosku 6 . Prístroj Traffic
Assist sa zaaretuje.
>>>
> NL
> DK
>S
2
>N
> FIN
> TR
Vybratie prístroja Traffic
Assist
> GR
Stlačte tlačidlo 7 na hornej strane
nosnej dosky 6 . Prístroj Traffic Assist
sa tak odistí a je možné ho vybrat' z
nosnej dosky.
> PL
> CZ
>H
> SK
23
>>>
OBSLUHA VŠEOBECNE
Zapnutie
> Prepnite spínač On/Off na spodnej
strane prístroja do polohy On.
> Stlačte tlačidlo na hornej strane
Traffic Assist.
Prístroj sa zapne. Na dotykovej
obrazovke sa zobrazí logo výrobcu.
>D
> GB
>F
>I
> Stlačte tlačidlo s označením jazyka,
ktorý chcete nastavit'.
> Výber potvrdíte stlačením tlačidla OK.
> Ak s touto výzvou súhlasíte, stlačte
tlačidlo OK.
>E
>P
> Zvoľte teraz požadovanú hovoriacu
osobu.
> NL
> DK
Pri prvom spustení prístroja Traffic
Assist sa automaticky zobrazí okno pre
voľbu jazyka.
>S
>N
> FIN
Upozornenie:
Hlasové výstupy, označené skratkou
(TTS) podporujú reprodukciu textov
hlasom (napr. hlásenie názvov ulíc a
predčítanie SMS).
Budete počut’ krátky príklad hlásenia.
> Svoju voľbu potvrďte stlačením
tlačidla OK.
> TR
> GR
> PL
Pomocou tlačidiel
sa dá v
zobrazenom zozname listovat' v smere
príslušnej šípky.
> CZ
>H
> SK
24
Krátko na to sa zobrazí nasledujúca
výzva:
Upozornenie:
Použitie systému Traffic Assist je
dovolené len v zhode s príslušnými
platnými národnými pravidlami cestnej
premávky!
Prístroj vás následne vyzve, aby ste
potvrdili nastavený profil (stlačte
tlačidlo OK).
Stlačením tlačidla Zmenit‘ profil môžete
zvolit' iný profil, v súlade s opisom v
časti „Nastavenie profilu vozidla“ na
strane 58.
Profily
osobných
a
nákladných
automobilov
môžete
upravit' aj podľa opisu v časti „Voľba/
nastavenie profilu vozidla“ na strane 84.
OBSLUHA VŠEOBECNE
Vypnutie
Prístroj môžete kedykoľvek vypnút'.
> Stlačte tlačidlo na hornej strane
Traffic Assist.
Prístroj Traffic Assist prejde do režimu
spánku.
> Na definitívne vypnutie prístroja
Traffic Assist prepnite spínač On/Off
na spodnej strane prístroja do polohy
Off.
Upozornenie:
Pri krátkych prestávkach v prevádzke
prístroja (až do jedného týždňa)
odporúčame prístroj Traffic Assist
ponechat' len v pohotovostnom režime.
Tým sa podstatne skráti doba zapnutia a
prístroj Traffic Assist bude schopný
podstatne rýchlejšie vyhľadat' satelity,
potrebné pre navigáciu.
Pokiaľ bolo pri aktivovaní režimu
spánku aktívne navádzanie na cieľ,
bude toto navádzanie automaticky
pokračovat', ak bude prístroj Traffic
Assist opät' zapnutý do doby cca 4
hodín.
Informácie o dotykovej
obrazovke
Traffic Assist je vybavený dotykovou
obrazovkou.
Pokyny:
Aby sa nepoškodila vonkajšiu plochu
displeja, možno sa jej dotýkat’ len
prstom alebo tupým nemastiacim
predmetom.
>>>
Obsluha
Pri stlačení tlačidla dotykovej plochy
obrazovky sa za účelom potvrdenia
voľby krátko objaví okolo tohto tlačidla
červený rámček.
Ak sa dotknete niektorého dotykového
tlačidla, ktoré nie je práve aktívne,
zaznie jeden krátky zvukový signál.
>D
Kalibrácia
>P
> GB
>F
>I
>E
Keď dotyková obrazovka nepresne
reaguje a napr. tlak prsta ju ovláda len
pri posunutí do stredu spínacej plôšky, je
potrebné urobit’ kalibráciu.
Kalibrácia sa spúšt’a z menu nastavení
(pozri tiež strana 124).
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
25
>>>
OBSLUHA VŠEOBECNE
Informácie o menu
>D
> GB
Pri obsluhe vám pomôžu rôzne menu a
zadávacie okná.
>F
Hlavné menu
>I
Najvyššia úroveň menu je hlavné menu.
Z hlavného menu sa spúšt’ajú jednotlivé
aplikácie.
>E
Či je už pripojený telefón, môžete zistit'
podľa symbolu tlačidla Telefón.
2
1
Ak je práve aktívne navádzanie na cieľ,
medzi dvomi radami tlačidiel sa zobrazí
aktuálna adresa cieľa a tlačidlo na
prerušenie navádzania na cieľ.
1 Pripojený telefón
2 Nepripojený telefón
Symbol satelitu v ľavej oblasti tlačidla
Vybrat‘ cieľ Vás informuje o tom, či je
1
momentálne k dispozícii signál GPS.
>P
1
> NL
2
1 Príjem signálu GPS
2 Signál GPS nie je k dispozícii
> DK
>S
Informácie o jednotlivých aplikáciách
nájdete v príslušných kapitolách.
Pri vyvolávaní jednotlivých aplikácií
dostanete naviac v hlavnom menu
ďalšie informácie resp. ďalšie možnosti
ovládania.
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
26
Na prerušenie navádzania na zobrazený
cieľ priamo v hlavnom menu, stlačte
tlačidlo 1 .
OBSLUHA VŠEOBECNE
Zadávanie cez menu
zadávania
V niektorých aplikáciách je nutné
zadávanie cez menu zadávania. Menu
zadávania sa obsluhuje podobne ako
klávesnica.
Zadávanie znakov
Zadávanie znakov sa robí stláčaním
tlačidiel v prostrednej oblasti.
6007
V hornom riadku na písanie sa zobrazujú
znaky zadané cez klávesnicu. Prostredná
oblast’ slúži na zadávanie znakov. V
dolnom riadku sú k dispozícii pomocné
funkcie. Ďalej je opísaná obsluha.
Po skončení zadávania sa táto tlačidlom
zatvorí a prenesie na spracovanie
do Traffic Assist.
Pri zadávaní určitého navigačného cieľa
Traffic Assist porovnáva zadávané dáta
s uloženým súborom dát.
Dovolená bude voľba už len tých
písmen, ktoré budú pre doplnenie
zadania k dispozícii.
Znaky, ktoré nie sú pre výber k
dispozícii, sú zobrazené svetlejším
písmom.
>>>
Prevzatie návrhov
Pri zadávaní zobrazuje prístroj Traffic
Assist v najvyššom riadku návrhy.
Prístroj pri zobrazovaní návrhov
zohľadňuje Vaše užívateľské zvyklosti.
Ak napr. často zadávate mesto
Hamburg, tak sa Vám po zadaní
písmena “H” automaticky zobrazí návrh
“Hamburg”.
Ak pre zadané písmeno nie je ešte
známa žiadna obľúbená voľba, tak sa pre
zadanie
zobrazujú
ako
návrhy
najvhodnejšie veľké mestá/miesta.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> Ak chcete návrh prevziat', stlačte buď
zadávacie pole alebo tlačidlo
.
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
27
>>>
OBSLUHA VŠEOBECNE
Listovanie v zoznamoch
Keď ste už zadali niekoľko písmen
požadovanej voľby, môžete si vo
výberovom zozname zobrazit’ všetky do
úvahy prichádzajúce ciele s touto
písmenovou kombináciou.
>D
> GB
>F
Zobrazí sa výberový zoznam.
6008
>I
>E
>P
> NL
> DK
> Pre zobrazenie výberového zoznamu
stlačte tlačidlo
.
>S
Upozornenie:
Počet možností výberu sa zobrazuje
pomocou čísla na tlačidle. Pri viac než
300 možnostiach sa presný počet
nezobrazuje.
V zozname sa zobrazujú všetky zápisy,
ktoré zodpovedajú práve zadanému
písmenu. Zadané písmená sa u
jednotlivých
zápisoch
zafarbujú
červeno.
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
28
> Stlačte tlačidlá so šípkou
na pravej strane obrazovky, aby ste si
zoznam prelistovali.
> Stlačte požadovaný cieľ.
Cieľ sa prijme a výberový zoznam sa
zatvorí.
Zvláštne znaky a prehlasovanie
Pri zadávaní názvov obcí alebo ulíc
nemusíte používat’ žiadne zvláštne
znaky ani prehlasované písmená. Traffic
Assist zmení podľa potreby zadanie AE,
OE a UE.
> Ak hľadáte určité miesto napr.
„Würzburg“, stlačte jednoducho
„WUERZBURG“
alebo
„WURZBURG“.
Zvláštne znaky môžu byt’ užitočné pri
pomenovávaní cieľov a trás.
> Ak chcete prepnút' na klávesnicu so
zvláštnymi znakmi, stlačte tlačidlo
označené šípkou.
Zobrazí sa klávesnica so zvláštnymi
znakmi.
> Zadajte požadovaný zvláštny znak.
Po zadaní znaku sa prístroj Traffic
Assist
automaticky
prepne
do
normálneho menu na zadanie.
Ak chcete opustit' klávesnicu so
zvláštnymi znakmi bez zadania, stlačte
tlačidlo označené šípkou.
OBSLUHA VŠEOBECNE
Iné súbory znakov
Pre klávesnicu systému Traffic Assist je
možné nastavit' rôzne súbory znakov.
Zadanie čísel
Ak chcete zadávat' čísla, musíte prepnút'
na číselnú klávesnicu.
> Stlačte tlačidlo displeja
.
Zobrazí sa číselná klávesnica.
>>>
Prepnutie veľkých/malých písmen
Pri zadávaní voľného textu je možné
prepínat' medzi písaním veľkých a
malých písmen a automatickou
funkciou.
>D
> GB
>F
>I
>E
> Tlačte tlačidlo označené šípkou,
dokiaľ sa nezapne požadovaný súbor
znakov.
>P
> Ak chcete prepnút' na zadávanie
písmen, stlačte tlačidlo označené
šípkou.
> NL
> Tlačte tlačidlo v pravom hornom rohu
displeja, dokiaľ nebude aktivovaný
požadovaný spôsob zadávania.
Nadpis tlačidla symbolizuje spôsob
zadávania.
• Tlačidlo
označuje automatický
režim. To znamená, že pri zadávaní je
prvé písmeno automaticky napísané
veľkým písmenom a potom sa
automaticky prepne na písanie
malými písmenami.
• Tlačidlo
označuje zadávanie
veľkých písmen.
• Tlačidlo
označuje zadávanie
malých písmen.
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
29
>>>
OBSLUHA VŠEOBECNE
>D
Vymazávanie znakov
Ak chcete vymazat’ posledný znak,
použite tlačidlo spät’.
> GB
Tlačidlo Becker
Tlačidlo
je integrované v ľavom
dolnom rohu skrinky prístroja.
>F
>I
>E
>P
> Ak chcete vymazat’ znak vľavo od
značky pre vkladanie, stlačte tlačidlo
.
> NL
> DK
Vloženie medzery
Ak je treba zadat’ dve slová, napr. pri
názvoch miest, treba ich oddelit’
medzerou.
>S
>N
> FIN
> TR
Vykonáva rôzne funkcie:
• Podľa menu spôsobí krátke stlačenie
návrat do predchádzajúcej úrovne
zadávania.
• Ak tlačidlo podržíte stlačené, zobrazí
sa hlavné menu.
Content Manager
Content Manager je aplikácia počítača s
radou dôležitých funkcií, ktoré Vám
pomôžu pri administrácii obsahu
informácií vo Vašom prístroji Traffic
Assist.
Pomocou aplikácie Content Manager
môžete:
• informácie z Traffic Assist ukladat' na
počítači a neskôr ich znovu obnovit'
na Vašom Traffic Assist;
• inštalovat' informácie uložené na
disku DVD;
• stiahnut' aktuálne informácie z
internetu a nainštalovat' ich do Traffic
Assist.
Pre použitie aplikácie Content Manager
budete potrebovat' dodávaný kábel USB
a počítač, ktorý musí spĺňat' nasledujúce
minimálne požiadavky.
> GR
> PL
> CZ
> Pre vloženie medzery stlačte tlačidlo
.
>H
Operačný systém
Procesor
Operačná pamät'
Voľná pamät'
> SK
30
Minimálne
Windows XP
Taktovacia
frekvencia
300 MHz
256 MB
2 GB
OBSLUHA VŠEOBECNE
Inštalácia Content Manager
Pri inštalácii aplikácie Content Manager
do
počítača
postupujte
podľa
nasledujúcich krokov:
> DVD s aplikáciou Content Manager
vložte do diskovej jednotky DVD
počítača.
> Ak sa DVD nespustí automaticky, v
adresári „CONTENTMANAGER“
spust'te
súbor
„BECKERCMSETUP.EXE“
manuálne.
> Zo zoznamu vyberte požadovaný
jazyk a kliknite na OK.
> Prečítajte si úvodnú stranu a
pokračujte kliknutím na Ďalej.
> Vyberte
inštalačný
adresár.
Štandardný inštalačný adresár je už
predvolený. Ak chcete vybrat' iný
adresár, kliknite na názov prístupovej
cesty alebo kliknite na Prehl‘adávat‘ a
zadajte požadovaný adresár.
> Kliknutím na Inštalovat‘ spust'te
proces kopírovania. Kliknutím na
Zobrazit‘ podrobnosti si môžete počas
kopírovania
zobrazit'
podrobné
informácie.
Aplikácia Content Manager sa po
ukončení inštalácie spustí automaticky.
Ak si neželáte automatické spustenie
aplikácie, odstráňte z políčka háčik.
Proces inštalácie je týmto ukončený.
> Inštalačný
program
ukončíte
kliknutím na Dokončit‘.
>>>
Spustenie aplikácie Content
Manager
>D
Ak chcete spustit' aplikáciu Content
Manager,
postupujte
podľa
nasledujúcich krokov:
> Dodaným USB káblom spojte USB
rozhranie prístroja Traffic Assist s
niektorou USB prípojkou na počítači.
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
> Traffic Assist
tlačidla
.
zapnite
>N
stlačením
> FIN
Upozornenie:
Pri prvom pripojení prístroja Becker
Traffic Assist k počítaču sa nainštalujú
všetky potrebné ovládače a potom sa
zobrazí hlásenie „Ihr Gerät kann jetzt
verwendet werden“ (Váš prístroj je už
pripravený na použitie).
> TR
Po krátkej chvíli sa prístroj Traffic
Assist zobrazí v počítači ako výmenný
nosič dát.
>H
> GR
> PL
> CZ
> SK
31
>>>
OBSLUHA VŠEOBECNE
>D
> V počítači kliknite na Štart > Všetky
programy.
> Zvoľte Becker.
> Kliknite na Content Manager.
> GB
>F
Po spustení aplikácie Content Manager
vykoná program niekoľko operácií a až
potom môžete pracovat' s obsahom
Vášho navigačného software.
Pri každom vyvolaní sa naviaže
pripojenie k internetu, kde sa
skontroluje, či je k dispozícii nová
verzia aplikácie Content Manager. Ak sa
zistí nová verzia softwaru, ponúkne
Vám aplikácia Content Manager
možnost', túto verziu nainštalovat'. Ak je
k
dispozícii,
odporúčame
Vám
nainštalovat' vždy najnovšiu verziu. Ak
sa zistí nová verzia softwaru, máte
nasledujúce možnosti:
• Kliknutím na Áno potvrdíte inštaláciu
novej verzie softwaru. Nová verzia sa
stiahne a nainštaluje ešte pred
spustením aplikácie Content Manager.
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
• Kliknutím na Nie spustíte aplikáciu
Content Manager pomocou už
nainštalovanej staršej verzie.
• Ak sa pri aktualizácii novej verzie
jedná o dôležitú aktualizáciu, zobrazí
sa miesto tlačidla Nie tlačidlo
Ukončit‘. Túto novú verziu musíte
nainštalovat'; inak budete musiet'
používanie aplikácie ukončit'.
Ak vložíte disk DVD do diskovej
jednotky DVD počítača a obsah disku
DVD ešte nebol priradený k zoznamu
obsahov, aplikácia Content Manager
obsah disku automaticky načíta a
skatalogizuje.
Pokiaľ ste si ešte navigačný prístroj
nezálohovali, pri každom spustení
prístroja sa Vás aplikácia Content
Manager opýta, či si budete želat'
vytvorit' kompletnú alebo čiastočnú
bezpečnostnú kópiu.
Prenášanie hudobných
skladieb, obrázkov a videa
Obrázky*, hudbu* a videozáznamy* je
možné uložit' na samostatnú pamät'ovú
kartu Micro-SD (nie je súčast'ou
dodávky prístroja) alebo do internej
pamäte prístroja Traffic Assist do
priečinku „Media“.
Súbory je možné preniest' pomocou
čítačky pamät'ových kariet alebo
prostredníctvom prípojky USB.
Upozornenie:
Odporúčame vám označit' súbory
údajov a priečinky svojím vlastným
spôsobom, aby ste ich v prípade
potreby rýchle znova našli.
Upozornenie:
V každom prípade Vám odporúčame,
aby ste si dáta zálohovali. Len tak si
budete môct' obsahy dát v prípade straty
dát obnovit'.
> SK
32
*Túto funkciu je možné doinštalovat' pomocou aplikácie Content Manager.
OBSLUHA VŠEOBECNE
>>>
Pri poruche
>D
Poruchy operačného systému alebo
prístroja sa zodpovedajúcim spôsobom
zobrazujú. Ak následne nie je možné
vykonat' požadovanú funkciu, mali by
ste Traffic Assist reštartovat' pomocou
spínača On/Off.
V prípade, že sa hlásenie znova objaví
alebo prístroj z iných dôvodov
nefunguje správne, obrát’te sa na vášho
predajcu.
Na
domovskej
stránke
Becker
www.mybecker.com v oblasti Support a
FAQ si môžete nájst' pomoc pri riešení
Vášho problému.
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
Pokyny:
Nikdy sa sami nepokúšajte otvárat'
prístroj! Pokiaľ sa Vám chybu nepodarí
odstránit', obrát'te na Vášho odborného
predajcu!
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
33
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Čo znamená navigácia?
Prevádzka navigačného systému
>D
Slovom navigácia (lat. navigare =
cestovat' k moru) sa všeobecne rozumie
určenie aktuálnej polohy vozidla,
určenie smeru a vzdialenosti
k požadovanému cieľu a určenie
a sledovanie vopred definovanej trasy až
k cieľu. Ako vodidlo sa pri navigácii
používajú okrem iného hviezdy, výrazné
body, kompas a satelity.
Pri prístroji Traffic Assist sa aktuálna
poloha vozidla určuje prostredníctvom
prijímača
GPS.
Systém
Global
Positioning System (GPS) bol vyvinutý
v 70. rokoch americkou armádou, aby
slúžil ako navádzací systém zbraní.
Systém GPS je založený na spolu
24 satelitoch, ktoré krúžia okolo Zeme
a vysielajú signály. Prijímač GPS tieto
signály prijíma a z doby trvania signálov
počíta odstup od jednotlivých satelitov.
Z toho sa dá následne určit' Vaša
aktuálna geografická poloha.
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
34
Na určenie polohy sú potrebné signály
od minimálne troch satelitov, pri použití
signálu od štvrtého či ďalšieho satelitu je
možné určit' taktiež nadmorskú výšku.
Určenie smeru a vzdialenosti do cieľa
prebieha v prístroji Traffic Assist
pomocou navigačného počítača
a digitálnej automapy v internej pamäti.
Z bezpečnostných dôvodov prebieha
navádzanie
na
cieľ
prevažne
prostredníctvom hlasového výstupu.
Ako podpora slúži zobrazenie smeru
jazdy a zobrazenie automapy na
dotykovej obrazovke.
!Bezpečnostné pokyny
• Prednost' má vždy bezpečnost' jazdy
podľa pravidiel cestnej premávky.
Navigačný systém je len pomôcka,
dáta/údaje sa v niektorých prípadoch
nemusia zhodovat' so skutočným
stavom. Vodič vozidla je v každej
situácii sám zodpovedný za to, či
bude nasledovat' pokyny zadávané
systémom.
Zodpovednost' za nesprávne údaje
navigačného systému je vylúčená.
• Pri prvom uvedení do prevádzky
môže určenie pozície trvat' až 30
minút.
• Prednost' majú vždy dopravné
značenia a miestne úpravy pravidiel
cestnej premávky.
• Dopravné navádzanie sa vzt'ahuje
výlučne na osobné vozidlá. Špeciálne
odporúčania pre jazdu zohľadňujúce
predpisy pre iné kategórie vozidiel
(napr. pre nákladné vozidlá nie sú
k dispozícii.
• Zadávanie údajov o cieli sa smie
vykonávat' len v stojacom vozidle.
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Voľba prevádzky
Navigácie
Navigačný systém sa spustí z hlavnej
ponuky.
Rýchly prístup
V ponuke rýchleho prístupu sa
zobrazuje
zoznam
posledných
dosiahnutých cieľov a uložených cieľov,
ktoré je tu možné priamo zvolit'.
Prostredníctvom rýchleho prístupu si
môžete okrem toho vyvolat' ponuku na
zadanie cieľa alebo hlasovým príkazom
zadat' adresu.
> V hlavnom menu stlačte tlačidlo Vybrat‘ cieľ.
Aktivuje sa ponuka rýchleho prístupu.
Upozornenie:
Ak sa medzi radami tlačidiel zobrazí
adresa, znamená to, že už bolo spustené
navádzanie na cieľ k zobrazenej adrese.
Štruktúra ponuky rýchleho
prístupu
V ponuke rýchleho prístupu sa
v najvyššom riadku zobrazí tlačidlo
Zadajte cieľ, ktoré slúži na vyvolanie
ponuky na zadanie cieľa a tlačidlo
na zadanie adresy hlasovým príkazom.
Ak ste v druhom riadku uložili svoju
domácu adresu, môžete spustit'
navádzanie na cieľ na domácu adresu.
V ďalších riadkoch sa zobrazuje zoznam
cieľov posledných uskutočnených
a uložených jázd.
>>>
Zoznam cieľov
V zozname cieľov sú v riadkoch
zobrazené všetky ciele, ktoré sú
k dispozícii pre rýchlu voľbu.
Ak ste v prvom riadku uložili svoju
domácu adresu, môžete spustit'
navádzanie na cieľ na domácu adresu.
Každý riadok v zozname cieľov je
rozdelený do dvoch polí. Každé pole
v zozname predstavuje jedno tlačidlo.
Na pravom tlačidle sa zobrazuje cieľ
a symbol vľavo zobrazuje vlastnosti
cieľa.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
Upozornenie:
Do zoznamu cieľov sa automaticky
uloží max. posledných 200 cieľov. Ak
je naplnená kapacita pamäte, najstarší
cieľ je automaticky vymazaný, aby
mohol byt' uložený nový cieľ. Dôležité
ciele je však možné chránit'.
Ak zvolíte domácu adresu a táto adresa
nebola ešte definovaná, budete vyzvaní
zadat' adresu.
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
35
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
>D
Použité symboly
V zozname cieľov
nasledujúce symboly.
> GB
Symbol
>F
>I
>E
sú
používané
Význam
Tento cieľ je štandardný cieľ
bez zvláštností.
Tento cieľ je chránený.
Ak je pamät' plná, tento cieľ
nebude automaticky
zmazaný. Zmazanie je
v prípade potreby možné
vykonat' ručne.
V prípade chráneného
zápisu môžete tiež definovat'
pozíciu v menu rýchleho
prístupu.
Tento cieľ je aktuálna
domáca adresa.
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
Ovládanie ponuky rýchleho
prístupu
Zadanie
adresy
hlasovým
príkazom
Stlačením tlačidla
sa aktivuje
funkcia hlasového ovládania.
Postup pri zadávaní príkazov hlasovým
ovládaním je uvedený v kapitole
“Zadanie adresy hlasovým príkazom”
strana 44
Začat' s cieľom, ktorý je k
dispozícii
Ciele, ktoré sú k dispozícii v ponuke
rýchleho prístupu, sú uvedené
v zozname cieľov.
> Pre spustenie výpočtu trasy stlačte
tlačidlo so zvoleným cieľom.
Výpočet sa spustí.
Po dokončení výpočtu sa zobrazí
automapa a začne navádzanie na cieľ.
Listovat' v pamäti cieľov
Pomocou tlačidiel
sa dá
v zobrazenom zozname listovat' v smere
príslušnej šípky.
> PL
> CZ
>H
> SK
36
Zobrazit' a editovat' cieľ
Každý cieľ v ponuke rýchleho prístupu
môže byt' zobrazený a spracovaný.
> Stlačte tlačidlovú plochu, ktorá sa
nachádza vľavo od požadovaného
cieľa.
> Zobrazí sa výberová ponuka.
Voľba
Význam
Zobrazit‘ de- Zobrazia sa údaje
taily
o cieli. Prostredníctvom
tejto obrazovky môžete
cieľ zobrazit' na
automape, zobrazit'
trasu a spustit'
navádzanie na cieľ.
Pomenovat‘ Cieľ môžete
položku
premenovat'. Ak je cieľ
pomenovaný, je
automaticky chránený.
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Voľba
Význam
Vymazat‘ po- Cieľ sa vymaže
ložku
z ponuky rýchleho
prístupu.
Chránit‘ poCieľ je chránený proti
ložku
automatickému
vymazaniu z pamäte
cieľov. Táto funkcia je
k dispozícii len pre
nechránené ciele.
Odstránit‘
Ochrana cieľa je
ochranu
zrušená. Táto funkcia je
k dispozícii len pre
chránené ciele.
Presunút‘
Cieľ sa presunie o jednu
nahor
pozíciu dopredu. Ak je
cieľ presunutý, je
automaticky chránený.
Presunút‘ na- Cieľ sa presunie o jednu
dol
pozíciu dozadu. Ak je
cieľ presunutý, je
automaticky chránený.
Vym. všetky Zo zoznamu sa vymažú
položky
všetky ciele (až na
chránené ciele a domácu
adresu)
Domáca adresa
Ak stlačíte tlačidlo Domov, ak ešte
nebola definovaná domáca adresa,
budete vyzvaní zadat' adresu.
>>>
Ponuka pre zadanie
cieľa
>D
> GB
Ak si neprajete vykonat' rýchle zadanie
cieľa alebo ak plánovaný cieľ zatiaľ nie
je v ponuke rýchleho prístupu, môžete
nový cieľ zadat' práve pomocou ponuky
pre zadanie cieľa.
>F
>I
>E
>P
> Ak chcete zadat' adresu, stlačte
tlačidlo Áno.
Potom môžete zadat' cieľ, ako je
popísané nižšie v časti “Ponuka pre
zadanie cieľa” strana 37.
Upozornenie:
K dispozícii sú taktiež položky ponuky
Nastavit‘ aktuálnu pozíciu a Vybrat‘ z
posledných cieľov (rýchly prístup) pre
zvolenie cieľa.
> NL
> DK
>S
> V menu rýchleho prístupu stlačte
tlačidlo Zadajte cieľ na hornom okraji
displeja.
Zobrazí sa ponuka pre zadanie cieľa.
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
Vyvolanie ponuky pre zadanie
cieľa
Stlačením tlačidla Zadajte cieľ môžete
vyvolat' ponuku pre zadanie cieľa.
• Pozri “Ponuka pre zadanie cieľa”
stranu 37.
> CZ
>H
> SK
37
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
>D
Štruktúra ponuky pre
zadanie cieľa
Zadat‘ adresu
Pomocou tlačidla Zadat‘ adresu je
možné vykonávat' rôzne kroky od
zvolenia adresy až po spustenie
navádzania na cieľ.
• Pozri “Zadanie adresy” stranu 38.
> GB
>F
>I
>E
>P
Vybrat‘ bod záujmu
Pomocou tlačidla Vybrat‘ bod záujmu
môžete zvolit' ľubovoľný špeciálny cieľ
ako napr. letisko, prístav, reštaurácie,
hotely, čerpacie stanice alebo verejné
inštitúcie a do tohto miesta spustit'
navádzanie na cieľ.
• Pozri “Špeciálny cieľ” stranu 45.
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
Osobné ciele
Stlačením tlačidla Osobné ciele môžete
vyvolat’ zvláštne ciele Google™,
importované do prístroja Traffic Assist a
do týchto miest spustit’ navádzanie na
cieľ.
• Pozri “Voľba cieľa z Osobné ciele”
stranu 49.
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
38
Kontakty
Stlačením tlačidla Kontakty môžete
vyvolat’
kontakty
Microsoft®
Outlook®, importované do prístroja
Traffic Assist a na adresu uvedenú v
kontakte spustit’ navádzanie na cieľ.
• Pozri “Voľba cieľa z Kontakty”
stranu 50.
Vybrat‘ na mape
Pomocou tlačidla Vybrat‘ na mape
môžete zvolit' určitý cieľ priamo na
mape a do tohto miesta spustit'
navádzanie na cieľ.
• Pozri “Voľba cieľa z mapy” stranu 54.
Zadat‘ zem. súradnice
Prostredníctvom tlačidla Zadat‘ zem.
súradnice máte možnost' zadat' pre
určitý cieľový bod príslušné zemepisné
súradnice a k tomuto miestu spustit'
navádzanie na cieľ.
• Pozri “Zadanie súradníc” stranu 55.
Plánovanie trasy
Pomocou tlačidla Plánovanie trasy
môžete naplánovat' trasu s viacerými
vloženými cieľmi.
• Pozri “Plánovanie trasy” stranu 51.
Zadanie adresy
Stlačením tlačidla Zadat‘ adresu môžete
z ponuky pre zadanie cieľa vyvolat'
ponuku pre zadanie adresy.
> V ponuke pre zadanie cieľa stlačte
tlačidlo displeja Zadat‘ adresu.
Zobrazí sa ponuka pre zadanie adresy.
Upozornenie:
Stlačením tlačidla Vym. form. (vpravo
hore) môžete zmazat' všetky údaje
okrem krajiny.
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Voľba štátu
Tlačidlom displeja pre cieľovú krajinu
môžete zvolit' krajiny, ktoré sú
k dispozícii. Po zvolení určitého štátu sa
tento automaticky prevezme do menu
pre zadanie adresy. Ak bola cieľová
krajina zadaná už skôr, zostáva platná,
dokiaľ nevyberiete inú krajinu.
Upozornenie:
V prípade potreby použite tlačidlá
s šípkami
na pravom okraji
displeja na prelistovanie všetkých
cieľových krajín, ktoré sú k dispozícii.
Symbolom
sú označené krajiny,
kde je možné zadávat’ adresy hlasovým
príkazom.
Voľba
adresy
a
spustenie
navádzania na cieľ
V ponuke pre zadanie adresy môžete
zadat' presnú cieľovú adresu.
> Ak chcete prejst' do zoznamu krajín,
stlačte tlačidlo s cieľovou krajinou.
Zobrazí sa zoznam voľby.
>>>
V ponuke pre zadanie adresy máte
k dispozícii nasledujúce údaje:
• miesto,
• poštové smerovacie číslo,
• ulica a číslo domu,
• priečne ulice ako pomôcka pre
orientáciu.
>D
> GB
>F
>I
>E
Ďalej máte možnost':
• zvolit' taktiež zvláštny cieľ v blízkosti
zadanej adresy (Hľadat‘ POI). Zadanie
prebieha spôsobom, ktorý je popísaný
v časti “Zvláštny cieľ v blízkosti určitej
adresy” strana 47;
• uložil cieľ v ponuke rýchleho
prístupu;
• zobrazit' adresu na mape;
• začat' priamo s navádzaním na cieľ.
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
> Stlačte tlačidlo požadovanej krajiny.
>H
> SK
39
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Voľba miesta
Zadanie cieľového miesta je možné
vykonat'
zadaním
názvu
alebo
poštového smerovacieho čísla mesta.
Pri zadávaní písmen určitého miesta
zobrazuje prístroj Traffic Assist možné
návrhy (pozri “Prevzatie návrhov”
stranu 27). Ak nechcete použit'
zobrazený návrh, zadajte jednoducho
ďalšie písmená požadovaného miesta.
Prístroj Traffic Assist automaticky
vylučuje všetky nemožné kombinácie
písmen a poštových smerovacích čísel
a aktivuje len tie písmená resp. čísla,
ktoré vedú k existujúcemu mestu resp.
poštovému smerovaciemu číslu.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> Zvoľte zadanie miesta, alebo
poštového smerovacieho čísla.
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
> Zadajte postupne písmená názvu
cieľového
miesta,
príp.
čísla
poštového smerovacieho čísla.
>H
> SK
40
Upozornenie:
Ak je treba zadat' dve slová, oddeľte ich
znakom .
Ak je zadaných dost' písmen, prejdete
automaticky do zoznamu, z ktorého
môžete zvolit' miesto. Do zoznamu však
môžete prejst' už predtým stlačením
tlačidla
.
Upozornenie:
Ak ste zadali poštové smerovacie číslo,
v ponuke zadania sa dočasne deaktivuje
meno miesta. Ďalej zadajte názov ulice.
Potom sa zobrazí taktiež názov miesta.
Použitie zoznamu miest
Ak ste už zadali niekoľko písmen
požadovaného miesta, môžete zobrazit'
zoznam všetkých miest so všetkými
kombináciami
písmen,
ktoré
prichádzajú do úvahy, príp. sa tento
zoznam zobrazí automaticky.
> Ak chcete zobrazit' zoznam, stlačte
tlačidlo
na pravom okraji
displeja.
Pomocou tlačidiel
môžete
v zobrazenom zozname listovat'.
> Stlačte tlačidlo displeja
s požadovaným miestom.
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Voľba ulice
V ponuke Ulica môžete pomocou poľa
pre písmená a čísla oddelene zadat' ulicu
a číslo domu.
Systém Traffic Assist automaticky
vylučuje všetky nemožné kombinácie
písmen a aktivuje len tie písmená, ktoré
vedú k existujúcej ulici.
Číslo domu je možné zvolit' len vtedy,
ak bola zvolená ulica a číslo domu je
k dispozícii v údajoch.
> Stlačte postupne
cieľovej ulice.
písmená
Použitie zoznamu ulíc
Ak ste už zadali niekoľko písmen
požadovanej ulice, môžete zobrazit'
zoznam všetkých ulíc so všetkými
kombináciami
písmen,
ktoré
prichádzajú do úvahy, príp. sa tento
zoznam zobrazí automaticky.
> Ak chcete zobrazit' zoznam ulíc,
stlačte tlačidlo
na pravom
okraji displeja.
názvu
Ak je zadaných dost' písmen, prejdete
automaticky do zoznamu, v ktorom
môžete zvolit' ulicu. Do zoznamu však
môžete prejst' už predtým stlačením
tlačidla
.
Pomocou tlačidiel
môžete
v zobrazenom zozname listovat'.
> Stlačte tlačidlo displeja
s požadovanou ulicou.
>>>
Voľbatlačidla Križovatka
Po zadaní cieľového miesta a cieľovej
ulice môžete cieľ spresnit' zadaním
ulice, ktorá križuje cieľovú ulicu.
>D
> GB
Upozornenie:
Miesto priečnej ulice môžete zadat'
taktiež číslo domu, zadanie obidvoch
údajov súčasne však nie je možné.
>F
> Stlačte tlačidlo Križovatka.
Zobrazí sa menu zadania pre názov
priečnej ulice.
> Zadajte požadovaný názov priečnej
ulice.
Ak ste už zadali niekoľko písmen
požadovanej
ulice,
zobrazí
sa
automaticky zoznam.
> Stlačte tlačidlo displeja
s požadovanou ulicou.
>P
>I
>E
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
41
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
>D
Voľba čísla domu
Po zadaní cieľového miesta a ulice
môžete cieľ spresnit' zadaním čísla
domu.
> GB
>F
Upozornenie:
Miesto čísla domu môžete zadat' taktiež
priečnu ulicu, zadanie obidvoch údajov
súčasne však nie je možné.
>I
>E
Zobrazenie trasy
Po zadaní adresy máte možnost'
v ponuke zadania adresy zobrazit' trasu
k cieľu na mape.
> Ak chcete zobrazit' trasu na mape,
stlačte tlačidlo Zob. trasu.
Prebieha výpočet trasy.
> Stlačte tlačidlo Č..
Zobrazí sa menu pre zadanie čísla domu.
> Zadajte číslo domu a potom stlačte
tlačidlo
.
>P
> NL
> DK
Pomocou tlačidla Štart môžete taktiež
priamo z tejto obrazovky spustit'
navádzanie na cieľ.
>S
>N
> FIN
Uloženie cieľa
V ponuke zadania adresy je možné
tlačidlom Uložit‘ otvorit' ponuku pre
zadanie názvu cieľa.
Ak bol požadovaný názov zadaný
a použitý pomocou tlačidla
, bude
prenesený do ponuky rýchleho prístupu
a tam chránený.
Spustenie navigácie
Pre spustenie navádzania na cieľ slúži
tlačidlo Štart.
Všetky doposiaľ zadané údaje sú použité
pri výpočte trasy.
> Ak chcete spustit' navádzanie na cieľ,
stlačte tlačidlo Štart.
Ďalšie možnosti ovládania pre túto
obrazovku sú popísané v časti
“Zobrazenie celej trasy” strana 89.
> TR
> GR
> PL
Prebieha výpočet trasy. Potom sa
zobrazí automapa a začne navádzanie na
cieľ.
> CZ
>H
> SK
42
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Upozornenie:
Prostredníctvom
symbolov
nad
postupovým
pruhom
budete
upozornený na prípadné, Vami
aktivované
obmedzenia
(napr.
nespevnené cesty, úseky ciest s
výberom mýta).
Symbol
vedľa postupového pruhu
informuje o tom, že je aktivované
časovo závislé navádzanie na cieľ,
popísané v kapitole “Tlačidlo Možnosti
trasy” strana 57.
Ak už prebieha navádzanie na cieľ,
prístroj sa vás spýta, či má nový cieľ
nahradit' starý alebo či má byt' použitý
ako priebežný cieľ.
Ak už prebieha navádzanie na cieľ a bol
už taktiež zadaný priebežný cieľ, prístroj
sa vás spýta, či má nový cieľ nahradit'
starý cieľ alebo priebežný cieľ.
>>>
Upozornenie:
Ak nie je v okamihu výpočtu trasy
k dispozícii žiadny signál GPS, objaví
sa nasledujúca obrazovka.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> Zvoľte možnost' Nahr. prerušenie,
alebo Nahr. starý cieľ.
> NL
Ak je signál GPS k dispozícii,
automaticky sa spustí výpočet trasy.
Ak stlačíte tlačidlo Posl. pozícia,
použije sa posledná známa pozícia
a trasa sa vypočíta od tejto pozície.
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> Zvoľte možnost' Pridat‘ prerušenie,
alebo Nahr. starý cieľ.
> CZ
>H
> SK
43
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Zadanie
adresy
hlasovým
príkazom
Zadanie adresy hlasovým príkazom
môžete aktivovat’ z ponuky rýchleho
prístupu alebo z menu na zadanie adresy
stlačením tlačidla
.
>D
> GB
>F
>I
Upozornenie:
• Hlasovým príkazom sa môže zadat’
vždy len jedna adresa. Hlasovým
príkazom sa nemôže ovládat’ zoznam
pre voľbu adries.
• Hlasovým príkazom nie je možné
zadat’ cieľovú krajinu.
• V zozname krajín sú symbolom
označené krajiny, kde je možné
zadávat’ adresy hlasovým príkazom.
Ak nie je zadávanie adries hlasovým
príkazom možné, je zobrazenie
tlačidla
šedé.
• Adresa a číslo domu sa musia
vyslovit’ v jazyku cieľovej krajiny.
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
Po stlačení tlačidla
sa zobrazí
menu, ktoré Vám ukáže, ako sa musí
vyslovit’ adresa.
> PL
> CZ
>H
> SK
44
Ak bolo Vaše zadanie jednoznačné,
zobrazí sa po krátkej dobe týmto
zadaním vyplnené menu na zadanie
adresy.
Akonáhle sa vedľa štylizovanej tváre
zobrazí línia, môžete vyslovit’ adresu.
Upozornenie:
• Ak sa v cieľovej krajine hovorí
viacerými jazykmi (ako napr. vo
Švajčiarsku), je možné stlačením
tlačidla Zmenit‘ jazyk zvolit’ iný
jazyk.
• Môžete vyslovit’ celú adresu alebo
len niektorú čast’.
Možné je zadat’:
– miesto – ulicu – číslo domu
– miesto – ulicu
– miesto
> Vyslovte adresu.
V prípade, že zobrazená adresa
nezodpovedá vysloveným údajom,
môžete príslušné údaje korigovat’.
Ak je adresa správna, môžete podľa
príslušných pokynov (strana 42) spustit’
navigáciu do zadaného cieľa, zobrazit’
trasu alebo túto adresu uložit’.
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
V prípade, že Vaše zadanie nebolo
jednoznačné príp. ak prístroj Traffic
Assist
nemohol
zadané
údaje
jednoznačne priradit’, zobrazia sa
príslušné zoznamy. Z týchto zoznamov
môžete potom vybrat’ požadovanú
adresu.
Podľa údajov, ktoré ste zadali, môžu sa
zobrazit’ zoznamy s názvami miest,
zoznamy s názvami ulíc alebo
kombinované zoznamy s názvami miest
a ulíc.
Upozornenie:
V týchto zoznamoch sa dá vždy
stlačením tlačidla
spustit’ nové
hlasové zadanie.
V
prípade
údajov,
označených
symbolom
, sa po výbere tohto
záznamu zobrazí ešte ďalší zoznam.
Tento zoznam sa dá využit’ napr. vtedy,
ak sa rovnaký názov miesta vyskytuje vo
zvolenej krajine viackrát.
Ak ste v zoznamoch vybrali požadované
miesto príp. ulicu, zobrazí sa po krátkej
dobe týmto zadaním vyplnené menu na
zadanie adresy.
Potom môžete podľa uvedených
pokynov (strana 42) spustit’ navigáciu
do zadaného cieľa, zobrazit’ trasu alebo
túto adresu uložit’.
>>>
Špeciálny cieľ
>D
Zvláštne ciele, skrátene taktiež POI
(Point of Interest), sú obsiahnuté v mape
a je možné ich zobrazit'. K zvláštnym
cieľom patria napr. letiská, prístavy,
reštaurácie, hotely, čerpacie stanice
a verejné inštitúcie. Zvláštne ciele
môžete použit' ako navigačné ciele.
> GB
>F
>I
>E
Upozornenie:
Zvláštne ciele môžete z aktuálneho
okolia zvolit' len vtedy, ak je príjem
GPS dostačujúci pre zistenie pozície.
Inak bude použitá posledná uložená
pozícia.
>P
> NL
> DK
>S
> V ponuke rýchleho prístupu stlačte
tlačidlo Zadajte cieľ.
>N
Na nasledujúcom obrázku je uvedený
príklad zoznamu, z ktorého sa dá vybrat’
požadované miesto.
> FIN
> TR
> GR
> PL
> Stlačte tlačidlo Vybrat‘ bod záujmu.
> CZ
>H
> SK
45
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
> Zvoľte jednu z dostupných kategórií.
>D
Upozornenie:
Môžete stlačit' taktiež tlačidlo Všetky
kateg.. Tým sa otvorí ponuka zadávania
a vy môžete priamo zadat'
a potvrdit' názov zvláštneho cieľa.
> GB
>F
>I
Môžete si vybrat' medzi:
• voľbou zvláštneho cieľa v okolí,
• voľbou zvláštneho cieľa v blízkosti
určitej adresy,
• voľbou zvláštneho cieľa v blízkosti
cieľa a
• priamym zadaním zvláštneho cieľa.
>E
>P
> NL
> DK
>S
Voľba zvláštneho cieľa v okolí
> Stlačte tlačidlo displeja Blízke POI.
>N
Pri niekoľkých kategóriách, napr.
čerpacie stanice, sa zobrazí ďalšia
výberová ponuka, v ktorej môžete
stanovit' ďalšie obmedzenia, napr.
značky.
Ak ste zvolili kategóriu, zobrazia sa
zvláštne ciele príslušnej kategórie
dostupné v aktuálnom okolí.
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
Pomocou tlačidiel s šípkami
môžete v zobrazenom zozname listovat'.
>H
> SK
46
Pri každom zadaní sa zobrazí označenie,
vzdialenost' vzdušnou čiarou a adresa.
> Vyberte požadovaný zvláštny cieľ.
Teraz dostanete ďalšie informácie
o zvolenom cieli.
> Ak chcete spustit' priame navádzanie
k zvláštnemu cieľu, stlačte tlačidlo
Štart.
Zvolený zvláštny cieľ môžete tiež
• zobrazit’ v mape (Na mape),
• uložit’ v menu rýchleho prístupu
(Uložit‘),
• zobrazit’ trasu do zvláštneho cieľa
(Zob. trasu),
• zavolat' stlačením tlačidla so
symbolom , pokiaľ je pripojený
telefón a k dispozícii aj telefónne
číslo.
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Zvláštny cieľ v blízkosti určitej
adresy
> Stlačte tlačidlo displeja POI v blízkosti
umiestnenia.
Zobrazia sa dostupné kategórie
zvláštnych cieľov pre dané miesto.
> Vyberte požadovaný zvláštny cieľ
podľa pokynov v časti “Voľba
zvláštneho cieľa v okolí” strana 46.
>>>
Zvláštny cieľ v blízkosti cieľa
> Stlačte tlačidlo displeja Blízke POI.
>D
> GB
>F
>I
>E
> Zvoľte požadovaný štát.
> V poli Mesto alebo Kód zadajte
miesto,
v ktorom chcete hľadat' zvláštny cieľ.
Upozornenie:
Ak ste už vykonali zadanie adresy, je
táto adresa predvolená.
> Stlačte tlačidlo displeja Hľadat‘ POI.
> Stlačte tlačidlo displeja Vybrat‘ kategóriu.
Upozornenie:
Môžete stlačit' taktiež tlačidlo Vybrat‘
POI. Tým sa otvorí ponuka zadávania a
vy môžete priamo zadat' a potvrdit'
názov zvláštneho cieľa.
> Ak chcete spustit' priame navádzanie
k zvláštnemu cieľu, stlačte tlačidlo
Štart.
Zvolený zvláštny cieľ môžete taktiež
uložit' v ponuke rýchleho prístupu
(Uložit‘) alebo môžete zobrazit' trasu k
zvláštnemu cieľu (Zob. trasu).
Stlačením
tlačidla
vedľa
zvoleného zvláštneho cieľa môžete
zobrazit' dodatočné dostupné informácie
o cieli.
Zobrazia sa všetky dostupné kategórie
v blízkosti cieľa.
> Vyberte požadovaný zvláštny cieľ
podľa pokynov v časti “Voľba
zvláštneho cieľa v okolí” strana 46.
>P
> NL
> DK
>S
Priame zadanie zvláštneho cieľa
> Stlačte tlačidlo displeja Hľadat‘ POI
podľa názvu.
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
> Zadajte požadovaný zvláštny cieľ,
príp. čast' jeho názvu.
> Stlačte tlačidlo
.
>H
> SK
47
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
>D
Systém Traffic Assist zobrazí
v zozname všetky zvláštne
zodpovedajúce zadanému názvu
v zozname.
> GB
>F
ciele
Upozornenie:
Polomer vyhľadávania je obmedzený
na 50 kilometrov okolo Vašej aktuálnej
pozície.
>I
>E
Zavolanie
telefónneho
čísla
špeciálneho cieľa
Na
telefónne
číslo
uvedené
v informáciách o špeciálnom cieli
môžete priamo zavolat'.
Predpokladom je, že mobilný telefón je
spojený s prístrojom Traffic Assist
prostredníctvom funkcie Bluetooth.
> Vyberte požadovaný zvláštny cieľ zo
zoznamu.
>P
Za účelom vyvolania ďalších informácií
o zvláštnom cieli stlačte tlačidlo Ďalšie,
zobrazené v spodnej časti.
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
Teraz dostanete ďalšie informácie o
zvolenom cieli.
> Ak chcete spustit' priame navádzanie
k zvláštnemu cieľu, stlačte tlačidlo
Štart.
Zvláštny cieľ môžete taktiež zobrazit' na
mape (Na mape), uložit' v ponuke
rýchleho prístupu (Uložit‘) alebo môžete
zobrazit' trasu k nemu (Zob. trasu).
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
48
Ďalšie informácie o zvláštnom
cieli
Ak zvláštny cieľ obsahuje ďalšie
informácie, môžete si ich zobrazit’.
>V
spodnej
časti
informácií
o špeciálnom cieli stlačte zobrazené
tlačidlo so symbolom .
Začína sa naväzovat' telefónne spojenie.
Pomocou zobrazených tlačidiel so
šípkami môžete v zobrazenom texte
listovat’.
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Voľba cieľa z Osobné ciele
Môžete si vyvolat’ zvláštne ciele
Google™, importované do prístroja
Traffic Assist a do týchto miest spustit’
navádzanie na cieľ.
Upozornenie:
Aby ste si mohli nechat' zobrazit'
vlastné zvláštne ciele Google™, musia
sa súbory KML Google™ uložit' do
adresára
iGO8\content\userdata\mydest
prístroja Traffic Assist.
> V menu rýchleho prístupu stlačte
tlačidlo Zadajte cieľ.
> Stlačte tlačidlo Osobné ciele.
Zobrazí sa zoznam s dostupnými cieľmi.
Pomocou tlačidiel so šípkami
môžete v zobrazenom zozname
listovat’.
Upozornenie:
Pokiaľ je k dispozícii veľké množstvo
položiek
môže
byt’
vhodné,
požadovaný cieľ vyhľadat’ zvolením
funkcie
Hľadat‘
položku
prostredníctvom menu pre zadanie.
Importovat' je možné maximálne 1000
cieľov.
Novo importované ciele sa zaradia na
začiatok zoznamu.
> Zvoľte požadovaný cieľ.
Spustí sa navádzanie na zvolený cieľ.
>>>
Osobné ciele upravit’
> Pred cieľom, ktorý chcete upravit’,
stlačte v zozname vlastných cieľov
tlačidlo
.
Zvolením Vymazat‘ položku môžete
teraz tento cieľ vymazat’ zo zoznamu.
Zvolením Vym. všetky položky môžete
vymazat’ celý zoznam.
Zvolením Zobrazit‘ detaily si môžete
zobrazit’ podrobné informácie o cieli.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
Ak chcete priamo spustit’ navádzanie k
zvolenému cieľu, stlačte tlačidlo Štart.
Vybraný cieľ si môžete zobrazit' aj na
mape (Na mape), uložit' v menu
rýchleho prístupu (Uložit‘), zobrazit'
trasu do cieľa (Zob. trasu), alebo ak je
pripojený telefón a k dispozícii
telefónne číslo, stlačením tlačidla
môžete na toto číslo aj zatelefonovat'.
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
49
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Voľba cieľa z Kontakty
>D
Môžete si tiež vyvolat’ kontakty,
importované do prístroja Traffic Assist z
aplikácie Microsoft® Outlook® a
spustit’ navádzanie k tam uloženému
cieľu.
> GB
>F
>I
Upozornenie:
Import
kontaktov
z
aplikácie
Microsoft®
Outlook®
prebieha
prostredníctvom aplikácie Content
Manager.
Importovat' je možné až 2000
kontaktov.
>E
>P
> NL
> DK
>S
> V menu rýchleho prístupu stlačte
tlačidlo Zadajte cieľ.
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> Stlačte tlačidlo Kontakty.
> CZ
>H
1
2
Ak je uložených viac ako 10 kontaktov,
zobrazí sa menu pre zadanie. Ak je v
zozname uložených menej ako 10
záznamov, zobrazí sa priamo zoznam
kontaktov.
> V menu pre zadanie zvoľte začiatočné
písmeno hľadaného záznamu.
> Keď sa v hornom riadku zobrazí
hľadané meno, stlačte tlačidlo
.
Ak je k dispozícii 5 alebo menej
záznamov so zadanou kombináciou
písmen, automaticky sa zobrazí zoznam
s týmito záznamami.
Upozornenie:
Môžete si tiež predtým priamo
zobrazit’ zoznam, ktorý zodpovedá
zadanej kombinácii písmen. Na tento
účel stlačte v menu pre zadanie tlačidlo
.
> V zozname vyberte požadovaný zápis.
> SK
50
Ak chcete spustit’ navádzanie priamo do
cieľovej adresy, ktorá je pri tomto
kontakte zobrazená, stlačte tlačidlo
Štart.
Zobrazenú adresu kontaktu si môžete
zobrazit’ aj na mape (Na mape), uložit’
ju v menu rýchleho prístupu (Uložit‘),
zobrazit’ trasu do cieľa (Zob. trasu),
alebo ak je k dispozícii telefónne číslo,
môžete na zobrazené číslo aj
zatelefonovat’ (Tlačidlo so symbolom
).
V prípade, že pre zvolený kontakt je k
dispozícii viacero adries, môžete ich
vybrat’ stlačením tlačidla 1 .
V prípade, že pre zvolený kontakt je k
dispozícii viac telefónnych čísiel,
môžete
ich
vybrat’
stlačením
tlačidla 2 .
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Plánovanie trasy
Ponuka pre plánovanie trasy ponúka
možnost'
zvolenia
a
uloženia
individuálnych trás. Zadajte jednotlivé
cieľové body požadovaných trás.
K týmto bodom potom bude možné
postupne pristupovat' bez ďalšieho
zadávania. Okrem toho máte možnost'
optimalizácie zadaných cieľových
bodov, a tým zmeny poradia.
> V ponuke rýchleho prístupu stlačte
tlačidlo Zadajte cieľ.
> Stlačte tlačidlo Plánovanie trasy.
V ponuke trás môžete pomocou tlačidla
Vytvorit‘ novú trasu vytvorit' novú trasu.
Doposiaľ uložené trasy sa zobrazia
v nižšie zobrazenom zozname.
>>>
Len stlačením tlačidla Pridat‘ zastávku
môžete k trase pridat' etapu.
Po stlačení tlačidla Premenovat‘ trasu
môžete zadat' nový názov trasy.
Stlačením tlačidla Vymazat‘ trasu
môžete vymazat' trasu zo zoznamu
uložených trás.
Upozornenie:
Ak nebola ešte uložená žiadna trasa, je
ponuka trás prázdna.
Listovanie v zozname uložených trás
> Pre listovanie v zozname uložených
trás použite tlačidlá s šípkami
na pravom okraji displeja.
Úprava zoznamu uložených trás
K uloženej trase môžete pridat' ďalšie
etapy, môžete zmenit' jej názov alebo
trasu môžete vymazat'.
> Stlačte tlačidlo
pred trasou, ktorú
chcete upravit'.
>D
> GB
>F
>I
>E
Voľba a spustenie trasy
> Pre voľbu požadovanej trasy na ňu
kliknite.
Spustí sa zavádzanie trasy a trasa sa
zobrazí v ponuke etáp.
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> Stlačte tlačidlo hore.
> GR
Upozornenie:
Môžete tiež zvolit' jednu etapu trasy.
Trasa sa potom spustí z tejto etapy.
> PL
> CZ
>H
> SK
51
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
>D
> GB
>F
>I
> Zvoľte štartovaciu polohu, príp.
aktuálnu polohu ako štartovací bod
pre navádzanie k cieľu.
>E
>P
Upozornenie:
Ak sa zvolí miesto štartu, slúži to len na
prehliadnutie trasy.
> NL
> DK
Vypočítajú sa jednotlivé etapy.
Potom sa zobrazí mapa s etapami.
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> Ak chcete spustit' navádzanie na cieľ
trasy, stlačte tlačidlo Štart.
> CZ
>H
> SK
52
Stlačením tlačidla Možnosti môžete
zobrazit' možnosti trasy.
Stlačením
tlačidla
Optimalizovat‘
môžete
optimalizovat'
poradie
plánovaných cieľov.
Stlačením tlačidla
, príp. tlačidla
môžete simulovat' celú trasu
v nízkej alebo vyššej rýchlosti.
Simuláciu je možné ukončit' dvojitým
klepnutím na obrazovku.
V spodnom riadku môžete pomocou
tlačidiel
a
prelistovat' jednotlivé
etapy trasy. Pri listovaní sa zobrazí
príslušná etapa.
Vytvorenie novej trasy
> V ponuke trás stlačte tlačidlo Vytvorit‘
novú trasu.
Môžete zadat' cieľ etapy, ako je
popísané v časti “Ponuka pre zadanie
cieľa” strana 37 (Zadat‘ adresu, Vybrat‘
bod záujmu, Osobné ciele, Kontakty,
Vybrat‘ na mape alebo Zadat‘ zem.
súradnice). Pomocou tlačidla Vybrat‘ z
posledných cieľov môžete taktiež zvolit'
cieľ
v ponuke rýchleho prístupu.
> Stlačením tlačidla Pridat‘
v ponuke zadania prijmite príslušný
cieľ etapy.
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Úprava trasy
> Vyberte trasu, ktorú chcete upravit'.
> Stlačte tlačidlo
pred etapou, ktorú
chcete upravit'.
> Stlačením tlačidla Pridat‘ zastávku
zadajte ďalšie ciele etapy, ako bolo
popísané vyššie.
> Až zadáte všetky ciele etapy, stlačte
tlačidlo OK.
Zobrazí sa ponuka pre úpravu. Máte
nasledujúce možnosti:
>>>
Voľba
Význam
Presunút‘
Etapa sa presunie
nahor
o jednu pozíciu
dopredu.
Presunút‘ na- Etapa sa presunie
dol
o jednu pozíciu dozadu.
Vymazat‘
Etapa bude vymazaná
zastávku
z trasy.
Nahradit‘
Zvolenú etapu môžete
zastávku
nahradit' iným cieľom
etapy.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
Voľba
> Zadajte svoj vlastný názov trasy.
Zobrazí sa ponuka etáp novej trasy.
Význam
Zobrazit‘ de- Zobrazia sa údaje o cieli
taily
etapy. Prostredníctvom
tejto obrazovky môžete
zobrazit' cieľ etapy na
mape.
Nastav. čas
Predpokladanú dobu
nakladania
nakladania je možné
definovat'. Nastavenie
doby nakladania je
dôležité pre správny
výpočet
predpokladaného času
príjazdu.
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
53
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Optimalizácia trasy
Ak ste zadali viac cieľov jednej trasy,
môžete systému Traffic Assist dat'
pokyn, aby optimalizoval poradie cieľov
vzhľadom k vzdialenosti jazdy. Uložená
trasa ale zostáva zachovaná aj po
optimalizácii.
Vyvolajte zobrazenie mapy etáp.
>D
> GB
>F
>I
>E
Voľba cieľa z mapy
Cieľ môžete zvolit' taktiež priamo na
zobrazenej mape.
> V ponuke rýchleho prístupu stlačte
tlačidlo Zadajte cieľ.
> Stlačte ľahko obrazovku
v požadovanom bode.
Na príslušnom mieste sa
pulzujúci červený kruh.
>P
> NL
> Stlačte tlačidlo Vybrat‘ na mape.
Zobrazí sa mapa.
> DK
>S
> Stlačte tlačidlo Optimalizovat‘.
Trasa bude optimalizovaná a novo
spočítaná.
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
Zobrazí sa optimalizovaná trasa.
>H
> SK
54
Upozornenie:
Aby sa zobrazil požadovaný bod,
musíte oblast' prípadne ešte zväčšit'
pomocou tlačidiel zoomu
a
.
Môžete taktiež presunút' mapu na
požadovaný bod.
zobrazí
Upozornenie:
Stlačením tlačidla Spät‘ na GPS
môžete opät' zobrazit' svoju aktuálnu
polohu.
Stlačením tlačidla Blokovat‘ môžete
zablokovat' ulicu pri navádzaní na cieľ,
ako je opísané v časti “Tlačidlo
Blokované cesty” strana 68.
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
> Stlačte tlačidlo Detaily.
Zadanie súradníc
Svoj cieľ môžete zadat' taktiež
prostredníctvom zemepisných súradníc.
> V ponuke rýchleho prístupu stlačte
tlačidlo Zadajte cieľ.
Ak je k dispozícii, zobrazí sa adresa
zvoleného bodu.
> Ak chcete spustit' priame navádzanie
k zvolenému cieľu, stlačte tlačidlo
Štart.
V okolí zvolené polohy môžete taktiež
pomocou tlačidla Blízke POI hľadat'
zvláštne ciele.
Zvolenú polohu môžete taktiež uložit'
v ponuke rýchleho prístupu (Uložit‘)
alebo môžete zobrazit' trasu
k zvláštnemu cieľu (Zob. trasu).
> V menu navigácie stlačte tlačidlo Zadat‘ zem. súradnice.
1
2
3
> Zvoľte pomocou tlačidiel 2 vždy
príslušnú hodnotu, ktorú chcete
zmenit'.
> Zvoľte pomocou obidvoch tlačidiel
1 požadovaný smer zemepisnej
dĺžky a šírky (východ/západ, príp.
sever/juh).
>>>
> Potom zadajte požadované hodnoty
tlačidlami
až
.
Súradnice môžete zadat' tromi rôznymi
spôsobmi zápisu.
Možné sú nasledujúce spôsoby zápisu:
• stupeň minúta sekunda.decimálna
sekunda, napr. 42°52’46.801“;
• stupeň minúta. minúta v desiatkovej
sústave, napr.
48° 53.56667';
• stupeň v desiatkovej sústave, napr.
48,89277778.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
Upozornenie:
• Zadanie súradníc musí zodpovedat'
systému WGS84 (World Geodetic
System 1984).
• Stlačením tlačidla 3 je možné do
polí zadat' vašu aktuálnu zemepisnú
polohu.
> DK
> Stlačte tlačidlo
.
Ak je to možné, zobrazí sa adresa
zodpovedajúca
súradniciam.
Cieľ
môžete zobrazit' na mape či uložit',
môžete zobrazit' trasu k cieľu alebo
priamo spustit' navádzanie k cieľu.
> GR
>S
>N
> FIN
> TR
> PL
> CZ
>H
> SK
55
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Nastavenie navigácie
>D
V nastavení navigácie sa nachádzajú
všetky nastavenia relevantné pre funkcie
nastavenia.
> GB
>F
Štruktúra
V ponuke máte k dispozícii rôzne strany
s funkciami:
Upozornenie:
Všetky nastavenia potvrďte stlačením
tlačidla OK. Tlačidlom
môžete
kedykoľvek opustit' aktuálnu ponuku
bez vykonania zmien.
>I
>E
>P
Tlačidlo Inf. navádzania
V okne pre nastavenie Inf. navádzania
môžete nastavit', ktoré prídavné
informácie sa majú zobrazovat' počas
navádzania na cieľ.
> V menu nastavenia stlačte tlačidlo Inf.
navádzania.
Zobrazí sa okno pre nastavenie Inf.
navádzania.
> NL
> DK
>S
>N
> V hlavnej ponuke stlačte tlačidlo
Nastavenia.
> FIN
> TR
Pomocou tlačidiel
a
prejdite
na ďalšiu alebo predchádzajúcu stranu
nastavení.
Je možné menit' nasledujúce nastavenia:
Nastavenie
Inf. o dopr.
pruhoch
> GR
> PL
> CZ
>H
> Stlačte tlačidlo Nast. navigácie.
Prejdite k ponuke pre nastavenie
navigácie.
> SK
56
Význam
Pri aktivovaní tejto
funkcie sa pri jazde na
cestách s viacerými
jazdnými pruhmi
zobrazí v podobe malej
šípky informácia, do
ktorého jazdného pruhu
sa máte zaradit'.
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Nastavenie
Význam
Dopr. značky Pri aktivovanej funkcii
dostanete naviac na
diaľničných
križovatkách
informácie
o dopravnom značení,
ktoré budete musiet'
dodržovat'.
Inf. o kr.
Ak je aktivovaná táto
funkcia, pri prekročení
štátnej hranice určitej
krajiny dostanete
automaticky všeobecne
platné dopravné
informácie, platné
v tejto krajine (napr.
obmedzenia
maximálnych
povolených rýchlostí).
Nastavenie
Junction
View
Význam
Keď je táto funkcia
aktívna a príslušné
údaje sú k dispozícii, na
mnohých diaľničných
križovatkách Vám
prístroj poskytne
realistické zobrazenie
aktuálnych jazdných
pruhov.
Upozornenie:
Informácie sa môžu zobrazit' len
v prípade, ak sú uvedené v dátach
automapy.
> Svoju voľbu
tlačidla OK.
potvrďte
>>>
stlačením
>D
> GB
Tlačidlo Možnosti trasy
>F
V okne pre nastavenie Možnosti trasy
môžete nastavit' spôsob jazdy. Tu
zvolené nastavenia sú rozhodujúce pre
voľbu trasy a výpočet predpokladaných
dôb jazdy.
> V menu nastavenia stlačte tlačidlo
Možnosti trasy.
Zobrazí sa okno
Možnosti trasy.
pre
>I
>E
>P
> NL
> DK
nastavenie
>S
> Požadovanú
funkciu
zapnite
stlačením tlačidla displeja
alebo
vypnite stlačením tlačidla
.
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
57
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Nastavenie profilu vozidla
Toto nastavenie ovplyvňuje výpočet
predpokladaného času príjazdu a napr.
v prípade nastavenia profilu bicykla
zablokuje diaľnicu, alebo v prípade
profilu nákladného vozidla zablokuje
cesty, ktoré nezodpovedajú zadaným
kritériám.
>D
> GB
>F
>I
>E
Upozornenie:
Pri zobrazovaní mapy sa cesty, po
ktorých sa podľa nastavení profilu
nákladného automobilu nesmie jazdit',
zobrazujú so svetločerveným obrysom.
>P
> NL
> DK
> Stlačením tlačidla displeja vedľa
položky Vozidlo vyberte režim jazdy
resp. požadovaný profil vozidla.
>S
>N
> FIN
> TR
1
> GR
4
2
5
6
3
7
8
> PL
Zobrazia sa rôzne profily. Stlačením
príslušného tlačidla môžete zvolit'
požadovaný profil.
> CZ
>H
> SK
58
1 Uložený profil nákladného
2
3
4
5
6
7
8
automobilu
Uložený profil nákladného
automobilu
Uložený profil nákladného
automobilu
Všeobecný profil nákladného
automobilu
Profil osobného automobilu
Profil motocykla
Profil bicykla
Profil chodca
Po zvolení požadovaného profilu sa
tento profil zobrazí.
V súlade s opisom v časti “Voľba/
nastavenie profilu vozidla” strana 84
teraz môžete zmenit' zvolený profil (len
u profilov pre nákladné a osobné
automobily).
> Zvolený profil potvrďte tlačidlom OK.
Voľba typu trasy
> Stlačením tlačidla displeja vedľa
položky Typ trasy zvoľte jednu
z možností.
Varianty
Význam
Ekonomická Ak zvolíte túto
trasa
možnost', po
zohľadnení potrebného
času, celkovej dĺžky
trasy v kilometroch
a ďalších parametrov,
ako napr. stúpaní, sa
vypočíta čo možno
najhospodárnejšia trasa.
Rýchla trasa Ak zvolíte tento variant,
pri zohľadnení
potrebného času sa
vypočíta najrýchlejšia
trasa.
Krátka trasa Ak zvolíte tento variant,
pri zohľadnení celkovej
dĺžky trasy
v kilometroch sa
vypočíta najkratšia
trasa.
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Varianty
Jednoduchá
trasa
Význam
Ak zvolíte tento variant,
vypočíta sa trasa s čo
možno najmenej
manévrami. To môže
viest' k väčším
zachádzkam.
Časovo závislé navádzanie do
cieľa
Pri zapnutej funkcii (
Použit‘
parametre premávky) budú do výpočtu
trasy, pokiaľ sú k dispozícii
(momentálne len Nemecko, Francúzsko
a Veľká Británia), započítané všetky
dostupné
informácie
(štatistické
informácie) o možných dovolených
rýchlostiach na určitých úsekoch
v určitých denných časoch. To potom
umožňuje presnejšie vypočítat' čas
príjazdu alebo môže mat' tiež za
následok voľbu inej trasy.
Vyhnutie sa typom ciest
Po stlačení tlačidla displeja vedľa
položky , Obíst‘ môžete z výpočtu trasy
vylúčit' rôzne typy ciest
(napr. diaľnice , trajekty a cesty
s výberom mýta).
Pre tieto typy môžete stanovit' vždy
jednu z nasledujúcich možností.
Varianty
Povolené
Vyhnút' sa
Zakázané
Význam
Ak zvolíte túto
možnost', daný typ cesty
sa zahrnie do výpočtu
trasy.
Ak zvolíte túto
možnost', daný typ cesty
sa do výpočtu trasy
podľa možností
nezahrnie.
Ak zvolíte túto
možnost', daný typ cesty
sa do výpočtu trasy
nezahrnie.
> Svoju voľbu
tlačidla OK.
potvrďte
>>>
Tlačidlo TMC
>D
v okne nastavení TMC môžete vykonat'
nastavenie pre príjem dopravných
hlásení.
> V menu nastavenia stlačte tlačidlo
TMC.
> GB
>F
>I
>E
Zobrazí sa okno pre nastavenie TMC.
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
stlačením
> CZ
>H
> SK
59
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Nastavenie
>D
Aut. výber
stanice
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
Význam
Zvoľte, či sa má
automaticky
vyhľadávat' vysielač
s najlepším príjmom
(
= funkcia zapnutá).
Stlačením tlačidiel
s šípkami sa aktivuje
automatické
vyhľadávanie
vysielačov. Aktuálne
používaný vysielač
TMC sa zobrazí vo
vedľajšom poli.
Nastavenie je možné
vykonat' len v prípade,
že je vypnutá funkcia
Aut. výber stanice.
Nastavenie
Prepočít.
Význam
Pomocou tohto tlačidla
displeja môžete zvolit',
či sa má zmena trasy
vykonat' pomocou
funkcie Nikdy,
Automaticky alebo
Manuálne.
(Pozri “Výpočet trasy so
zohľadnením všetkých
aktuálnych hlásení”
stranu 72.) Nastavenie
Nikdy zodpovedá
vypnutiu funkcie TMC.
> Svoje nastavenia potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Tlačidlo Zobrazenie mapy
Zobrazenie mapy si môžete nastavit' na
zobrazenie v 3D alebo 2D pohľade, na
delenú obrazovku so zobrazením v 3D
alebo 2D pohľade alebo na zobrazenie
so smerovými šípkami.
Naviac si môžete nastavit', či sa majú pri
3D zobrazení v mestách zobrazit'
dostupné budovy v 3D zobrazení alebo
nie.
V rozšírených nastaveniach máte
k dispozícii ešte ďalšie možnosti
nastavenia.
> V menu nastavenia stlačte tlačidlo
Zobrazenie mapy.
Zobrazí sa okno
Zobrazenie mapy.
pre
nastavenie
> GR
1
> PL
4
> CZ
>H
> SK
60
2
5
3
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
>>>
> V menu pre zobrazenie mapy stlačte
tlačidlo 3D budovy a funkciu zapnite
alebo vypnite
.
> Stlačením tlačidla 4 resp. 5 zvoľte,
či sa má použit' 2D alebo 3D
zobrazenie.
> Na zobrazenie celej mapy stlačte
tlačidlo 1 .
>D
> GB
>F
>I
> Pre zobrazovanie smerových šípok
stlačte tlačidlo 3 .
>E
>P
Mapa s aktivovanými budovami 3D.
> NL
> Zvolené
nastavenie
potvrďte
stlačením tlačidla OK.
Rozšírené
nastavenia
vyvolajte
stlačením tlačidla Rozšírené.
> Pre zobrazenie delenej obrazovky
stlačte tlačidlo 2 .
> DK
>S
>N
Zapnutie/vypnutie 3D zobrazenia
budov
Môžete nastavit', či sa v 3D režime
v mestách majú zobrazit' dostupné
budovy v 3D zobrazení alebo nie.
> FIN
> TR
> GR
Upozornenie:
Toto nastavenie je k dispozícii len
v zobrazení 3D.
> PL
> CZ
>H
> SK
61
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
V rozšírených nastaveniach máte
k dispozícii
nasledujúce
možnosti
nastavenia:
• Aut. lupa
Môžete nastavit', ako sa má menit'
merítko mapy pri priblížení
k určitému manévrovaciemu miestu
alebo pri rozdielnych rýchlostiach.
• Vybrat‘ kategórie POI
Môžete nastavit', ktoré symboly pre
zvláštne ciele sa majú na mape
zobrazovat'.
• Názvy ulíc 2D/Názvy ulíc 3D
Môžete nastavit', či sa v 3D alebo 2D
pohľade majú zobrazovat' názvy ulíc
( ) alebo nie ( ).
• 2D smerovanie hore
Môžete nastavit', či má byt' mapa v 2D
pohľade orientovaná v smere jazdy
( ) alebo na sever ( ).
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
62
Automatická
transfokácia
(autozoom)
> V rozšírených nastaveniach stlačte
tlačidlo Aut. lupa.
Stlačením tlačidla Aut. lupa môžete
funkciu zoom zapnút' ( ) alebo
vypnút' ( ).
Pri zapnutej funkcii zoom môžete
zvolit', či sa má byt' autozoom slabý,
stredný alebo silný.
Nastavenie kategórií POI
Môžete nastavit', ktoré symboly pre
zvláštne ciele (POI) sa majú na mape
zobrazovat'.
> V rozšírených nastaveniach stlačte
tlačidlo Vybrat‘ kategórie POI.
Ak zvolíte možnost' Zobrazit‘ všetky
body POI, na mape sa zobrazia všetky
zvláštne ciele.
Ak zvolíte možnost' Nezobrazit‘ žiadne
body POI, nezobrazia sa žiadne zvláštne
ciele.
Ak zvolíte možnost' Používateľom definovaný výber a následne stlačíte tlačidlo
Vybrat‘
body
POI,
môžete
v nasledujúcom menu pri každej
kategórii zvláštneho cieľa sami určit', či
sa zvláštne ciele tejto kategórie majú či
nemajú na mape zobrazit'.
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Tlačidlo Upozornenia
> Teraz môžete zapnút' ( ) alebo
vypnút' ( )
zobrazenie celých
kategórií.
Stlačením tlačidla
za určitou
kategóriou môžete zapnút' alebo vypnút'
podkategórie v ďalších menu.
> Všetky svoje nastavenia potvrďte
stlačením tlačidla OK.
V okne pre nastavenia Upozornenia
môžete určit', ktoré výstrahy prístroja
Traffic Assist sa majú zobrazovat', resp.
ktoré výstražné tóny má prístroj
vydávat'.
> V menu nastavenia stlačte tlačidlo
Upozornenia.
Zobrazí sa okno
Upozornenia.
pre
nastavenie
K dispozícii máte teraz nasledujúce
možnosti nastavenia:
• Upozornenia pre vodiča
Pokiaľ sú v dátach mapy tieto
informácie uložené, môžete si nechat'
zobrazit' výstražné značky
a upozornenia napr. na nebezpečné
zákruty alebo na nebezpečné klesania.
>>>
• Inf. o rýchlosti
Môžete si nastavit', či sa majú
obmedzenia maximálnej povolenej
rýchlosti zobrazovat' súbežne
s navigáciou.
Okrem toho si môžete nastavit', či sa
chcete nechat' pred prekročením
maximálnej povolenej rýchlosti
varovat' akustickým signálom.
• Nebezpečné miesta*
Môžete sa nechat' varovat' pred
nebezpečnými miestami, akými sú
napr. pevne inštalované radary na
meranie rýchlosti.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
Upozornenie:
Pre využívanie tejto funkcie (varovanie
pred kontrolami rýchlosti) neplatia
v krajinách Európy jednotné predpisy.
Informujte sa prosím o právnej situácii
v príslušnej krajine.
Napr. v Nemecku je použitie tejto
funkcie pri jazde klasifikované ako
priestupok.
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
*Túto funkciu je možné doinštalovat'
63
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Tlačidlo Upozornenia pre vodiča
Pokiaľ sú v mape tieto informácie
uložené, môžete si zobrazit’ výstražné
značky a upozornenia napr. na
nebezpečné
zákruty
alebo
na
nebezpečné klesania. Naviac môžete
stanovit’, či má byt’ zobrazenie
informačného návestia signalizované aj
výstražným zvukovým signálom.
> V menu nastavenia stlačte tlačidlo
Upozornenia pre vodiča.
Zobrazí sa okno pre nastavenie
Upozornenia pre vodiča.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
Jednotlivé
kategórie
obsahujú
nasledujúce informačné značky:
• Výstr. pred zákrutou
V tejto kategórii sú zahrnuté výstražné
značky, ktoré označujú ostré zákruty.
• Všeobecné výstrahy
V tejto kategórii sú ostatné výstražné
značky, ako napr. nebezpečné
klesania, padajúce kamene a pod.
• Dopravné predpisy
V tejto kategórii sú zahrnuté dopravné
predpisy, ako napr. zákazy
predchádzania.
• Informatívne dopravné značky
Táto kategória obsahuje všetky
dostupné informačné značky.
> Svoje nastavenia potvrďte stlačením
tlačidla OK.
> FIN
> TR
Dostupné informačné značky sú
rozdelené do 4 kategórií. Každú zo
štyroch kategórií môžete aktivovat’
alebo deaktivovat’
zvlášt’.
Stlačením symbolu so zvončekom
môžete nastavit’ zvukovú signalizáciu
pre každú zo štyroch kategórií zvlášt’
(
zapnutý varovný zvukový
signál).
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
64
Tlačidlo Inf. o rýchlosti
Okno nastavení Inf. o rýchlosti
umožňuje
zobrazit'
obmedzenia
maximálnej povolenej rýchlosti súbežne
s navigáciou. Ďalej máte možnost'
nastavit' akustické varovanie pred
prekročením maximálnej povolenej
rýchlosti.
Upozornenie:
Táto informácia sa môže zobrazit' len
v prípade, ak je uvedená v údajoch
automapy.
!Nebezpečenstvo nehody!
Informácie v údajoch automapy
môžu
byt'
vzhľadom
ku
krátkodobým zmenám (napr. práce
na ceste) chybné!
Dopravná situácia a dopravné
značenie na mieste majú prednost'
pred informáciami navigačného
systému.
> V menu nastavenia stlačte tlačidlo Inf.
o rýchlosti.
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Zobrazí sa okno pre nastavenie Inf. o
rýchlosti.
Možné sú nasledujúce nastavenia:
Ak chcete zmenit' nastavenie, kliknite
vždy na pole vedľa nastavenia, ktoré
chcete zmenit'.
Nastavenie
Zobrazit‘
značky
V meste
Význam
Zvoľte, či sa má
obmedzenie
maximálnej povolenej
rýchlosti zobrazovat'
vždy, nikdy alebo len
pri prekročení rýchlosti.
Zvoľte mieru
prekročenia najvyššej
povolenej rýchlosti, pri
ktorej prekročení v obci
chcete byt' akusticky
varovaní.
Význam
Mimo mesta Zvoľte mieru
prekročenia najvyššej
povolenej rýchlosti, pri
ktorej prekročení mimo
obec chcete byt'
akusticky varovaní.
Podmienečné Zvoľte, či si želáte
obmedzenia upozorňovanie
rýchl.
akustickým signálom
pri jazde po úsekoch
s obmedzenou
rýchlost'ou, ktorá platí
len pri daždi, snežení
alebo počas určitého
vymedzeného denného
času (
funkcia je
zapnutá).
Tlačidlo Hlasové
navádzanie
> Svoju voľbu
tlačidla OK.
K dispozícii máte teraz nasledujúce
možnosti nastavenia:
• Hlas
Môžete nastavit' hlas hovoriacej
osoby, ktorá má pre zvolený jazyk
oznamovat' hlasové výstupy
navigácie.
Nastavenie
potvrďte
stlačením
>>>
>D
V okne pre nastavenie Hlasové
navádzanie môžete nastavit' parametre,
ktoré ovplyvňujú funkciu hlasového
navádzania prístroja Traffic Assist.
> V menu nastavenia stlačte tlačidlo
Hlasové navádzanie.
> GB
>F
>I
>E
>P
Zobrazí sa okno pre nastavenie Hlasové
navádzanie.
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
65
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
• Hlasitost‘
Môžete nastavit' štandardnú hlasitost'
hlasového výstupu pri každom
spustení prístroja Traffic Assist alebo
hlasový výstup úplne vypnút'.
• Ohlasovat‘ ulice
Stlačením tlačidla Ohlasovat‘ ulice
môžete zapnút' ( ) alebo vypnút'
( ) hlásenie názvov ulíc, do ktorých
sa má odbočit'.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
Upozornenie:
Táto funkcia nie je k dispozícii pre
všetky jazyky/všetkých hovorcov. Ak
táto funkcia nie je k dispozícii, toto
tlačidlo nie je aktivované.
> NL
> DK
>S
>N
• Čas príchod
Stlačením tlačidla Čas príchod
môžete zapnút' ( ) alebo vypnút'
( ) automatické hlásenie
predpokladaného času príjazdu.
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
66
Tlačidlo Hlas
V okne nastavení Hlas môžete nastavit',
ktorý hovorca má pre nastavený jazyk
oznamovat' hlasové výstupy navigácie.
> V menu nastavenia stlačte tlačidlo
Hlas.
Zobrazí sa okno pre nastavenie Hlas.
Tlačidlo Hlasitost‘
V okne pre nastavenia Hlasitost‘
môžete štandardne nastavit' hlasitost'
hlasového výstupu systému Traffic
Assist alebo hlasový výstup kompletne
vypnút'. Toto nastavenie je možné vždy
prispôsobit' podľa situácie v zobrazení
mapy.
> V menu nastavenia stlačte tlačidlo
Hlasitost‘.
Zobrazí sa okno pre nastavenie
Hlasitost‘.
> Zvoľte požadovaného hovorcu.
Budete počut' krátky príklad hlásenia.
> Svoju voľbu potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Upozornenie:
Hlasové výstupy, označené skratkou
(TTS) podporujú reprodukciu textov
hlasom (napr. hlásenie názvov ulíc a
predčítanie SMS).
> Pomocou tlačidiel
a
nastavte požadovanú hlasitost'.
> Stlačením tlačidla
hlasový výstup
úplne vypnete.
> Svoje nastavenia potvrďte stlačením
tlačidla OK.
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Tlačidlo Formát
Tlačidlo Čas
V okne pre nastavenie Formát môžete
určit', ktoré merné jednotky sa majú
používat' pre časy a vzdialenosti.
> V menu nastavenia stlačte tlačidlo
Formát.
V okne pre nastavenie Čas môžete
nastavit' platné časové pásmo svojho
aktuálneho stanovišt'a. Toto nastavenie
je dôležité pre správny výpočet
predpokladaných časov príjazdu.
> V menu nastavenia stlačte tlačidlo
Čas.
>>>
Ak je automatická funkcia vypnutá,
môžete stlačením tlačidla Časové pásmo zvolit' požadované časové pásmo.
Stlačením tlačidla Letný čas môžete
zvolit', či má systém Traffic Assist
automaticky nastavit' letný čas alebo či
chcete letný čas zapnút' či vypnút' sami.
>D
> GB
>F
>I
>E
Zobrazí sa okno pre nastavenie Formát.
>P
Zobrazí sa okno pre nastavenie Čas.
> NL
> DK
>S
Stlačením poľa vedľa položky Čas
môžete prepínat' medzi zobrazením
v dvanást'hodinovom
a dvadsat'štyrihodinovom formáte.
Stlačením poľa vedľa položky Vzdial.
môžete prepínat' medzi zobrazením
kilometrov a míľ.
> Svoje nastavenia potvrďte stlačením
tlačidla OK.
>N
> FIN
Stlačením tlačidla vedľa položky Časové pásmo môžete zvolit', či má systém
> TR
Traffic Assist automaticky nastavit'
letný čas (
= zapnutie automatického
nastavenia,
=
vypnutie
automatického nastavenia).
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
67
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Tlačidlo Blokované cesty
>D
V okne pre nastavenie Blokované cesty
môžete u predtým trvale uzavretých
ciest (pozri “Zablokovanie úsekov trasy
/ ciest” stranu 89) toto obmedzenie
zrušit', alebo ho upravit' (v závislosti na
časoch obmedzenia v týždni).
> V menu nastavenia stlačte tlačidlo
Blokované cesty.
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
Zobrazí sa okno s cestami, ktoré sú
uzavreté.
> DK
> Vyberte požadovanú uzavretú cestu.
> Za účelom vymazania tejto cesty zo
zoznamu stlačte tlačidlo Vym. form..
alebo
> Za účelom úpravy obmedzenia stlačte
tlačidlo Zmenit‘.
> Stlačte tlačidlá s tými dňami,
v ktorých sa cesta nemá uzavriet'
(symbol hodín pod príslušným dňom
sa stratí).
> Svoje nastavenia potvrďte stlačením
tlačidla OK.
alebo
> Stlačte tlačidlo
pod niektorým
dňom a nastavte maximálne dva časy,
počas ktorých má byt' cesta uzavretá.
1
1
1
1
2
2
2
2
>S
>N
> FIN
> TR
Upozornenie:
Ak chcete zo zoznamu vymazat' všetky
uzavreté cesty, stlačte tlačidlo Vymazat‘
všetky blokovania a v nasledujúcom
zobrazení potvrďte tlačidlom Áno.
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
68
Pre každý deň v týždni môžete nastavit',
či má byt' cesta uzavretá alebo nie.
> Pomocou tlačidiel nastavte 1 prvý
časový úsek, počas ktorého má byt'
táto cesta blokovaná.
> Ak je to potrebné, pomocou tlačidiel
nastavte 2 druhý časový úsek, počas
ktorého má byt' táto cesta uzavretá.
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Upozornenie:
Ak
chcete
nastavit'
celodenné
obmedzenie, stlačte tlačidlo Blokovat‘
24h.
Po stlačení tlačidla Použit‘ nastav. pre...
môžete toto blokovanie použit' aj
v iných dňoch.
> Svoje nastavenia potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Tlačidlo Vynulovat‘
Týmto tlačidlom môžete nastavenie
navigácie vrátit' spät' na základné
nastavenie z výroby.
Nastavenie sa vráti spät' do stavu z
výrobného závodu. Údaje rýchleho
prístupu, uložené trasy, uzavreté cesty,
hlasový výstup a domáca adresa sa
nezmažú.
> Stlačte tlačidlo Vynulovat‘.
> Stlačte tlačidlo Áno.
Nastavenia navigácie sa vrátia spät' na
základné nastavenie z výroby.
>>>
Dopravné hlásenia cez
TMC
>D
> GB
Prístroj Traffic Assist môže prijímat'
dopravné hlásenia (hlásenia TMC) z
rozhlasového vysielania. K tomu je
potrebné, aby bola do nosnej dosky
pripojená anténa TMC a zapnuté
napájacie napätie.
>F
>I
>E
>P
Upozornenie:
TMC nie je ešte možné využívat' vo
všetkých krajinách (momentálne je k
dispozícii len v Belgicku, Nemecku,
Dánsku,
Francúzsku,
Taliansku,
Holandsku,
Rakúsku,
Švédsku,
Švajčiarsku a Španielsku).
Na území Nemecka môžete prijímat'
dopravné hlásenia prostredníctvom
funkcie TMCpro.
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
Dopravné
hlásenie
sa
vysiela
prostredníctvom TMC (Traffic Message
Channel) z rozhlasových vysielaní,
navyše k rozhlasovému programu,
a navigačný systém ho prijíma
a vyhodnocuje. Príjem dopravných
hlásení je bez poplatku.
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
69
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Upozornenie:
Pretože všetky aktuálne dopravné
hlásenia vysielajú rozhlasové stanice,
nemôžeme ručit' za úplnost' a správnost'
vysielaných hlásení.
Rakúsko: Location a Event-kód
poskytla firma ASFINAG a BMVIT.
>D
> GB
>F
>I
>E
Systém Traffic Assist nepretržito
kontroluje, či nie sú vysielané hlásenia
týkajúce sa nastavenej trasy. V náhľade
mapy sa zobrazujú všetky ohlásené
dopravné zápchy.
Ak systém pri kontrole prijatých
dopravných hlásení zistí, že niektoré
z hlásení je pre aktuálne navádzanie na
cieľ dôležité, prístroj automaticky
vypočíta k danému cieľu novú trasu
(pozri “Tlačidlo TMC” stranu 59).
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
Zobrazenie TMC hlásení v
mape
Aktuálne hlásenia TMC sa na mape
zobrazujú graficky. Jednotlivé úseky
trasy, na ktorých sa nachádzajú
dopravné zápchy sú zvýraznené modrou
farbou. Ďalej sa zobrazujú šípky,
ukazujúce v smere jazdy, ktorý je touto
prekážkou postihnutý.
K tomuto farebnému označeniu sa na
postihnutom úseku trasy zobrazuje ešte
výstražná značka.
Využitie TMC
Ak je Traffic Assist umiestnený na
nosnej doske (s pripojeným napätím a
TMC anténou), bude Váš prístroj Traffic
Assist
zásobovaný
aktuálnymi
dopravnými hláseniami. Vďaka tomu
bude možný výpočet dynamických trás
(obchádzanie dopravných zápch).
Dopravné hlásenia si môžete prehliadat'
aj priamo.
Nastavenie TMC je možné zadat'
spôsobom popísaným v časti “Tlačidlo
TMC” strana 59.
> V hlavnom menu stlačte tlačidlo TMC.
> GR
> PL
1
> CZ
2
3
>H
> SK
Zobrazí sa zoznam hlásení.
70
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Pomocou tlačidiel s šípkami
na pravom okraji obrazovky môžete
v zozname listovat'.
Pri každom dopravnom hlásení sa
zobrazuje:
1 druh
prekážky
a vzdialenost'
(vzdušnou čiarou) od aktuálnej
polohy
2 číslo cesty (diaľnica, štátna alebo
okresná komunikácia) a dielčí úsek
trasy so smerom jazdy
3 dĺžka prekážky
Ak leží hlásenie TMC na vašej trase, je
označené symbolom
.
Dopravné
hlásenia
prijaté
prostredníctvom funkcie TMCpro sú
označené symbolom
.
>>>
Čítanie hlásení
> Stlačte požadované hlásenie
v zozname.
Zobrazí sa text hlásenia.
>D
> GB
>F
>I
> Stlačením
tlačidiel s šípkami
môžete v jednotlivých
hláseniach listovat'.
> Ak chcete prejst' spät' do zoznamu
hlásení, stlačte tlačidlo .
v tomto príklade, na vašej trase, môžete
stlačením tlačidla Zohľadnit‘ správu
rozhodnút', čo sa s ním má stat'.
Ak chcete trasu novo vypočítat', stlačte
tlačidlo Áno.
Prebehne nový výpočet trasy a, ak je to
možné, vypočíta sa obchádzka.
Ak prípadne chcete zmenu opät' zrušit',
môžete príslušné hlásenie znova
vyvolat' a potom stlačit' tlačidlo Ignorovat‘ správu.
Objaví sa opät' otázka, na ktorú musíte
odpovedat' pomocou tlačidla Áno.
Trasa sa potom znova vypočíta bez
zohľadnenia príslušného hlásenia.
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
71
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Zobrazenie postihnutej cesty na
automape
> V texte hlásenia stlačte tlačidlo
.
V automape sa zobrazí prekážkou
postihnutý úsek trasy.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
Stlačením tlačidla Zoznam môžete
znova prejst' na zobrazenie hlásení.
Vo spodnom riadku môžete pomocou
tlačidiel
a
prelistovat' všetky
hlásenia v zozname hlásení a zobrazit'
ich na mape.
Pomocou tlačidla Zohľadnit‘ môžete pri
každom hlásení stanovit', či sa má
nahlásená trasa použit' pri výpočte trasy.
Ak ste niektorú trasu zablokovali
(Zohľadnit‘), môžete ju stlačením
tlačidla Ignorovat‘ opät' odblokovat'.
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
72
Výpočet trasy so
zohľadnením všetkých
aktuálnych hlásení
Váš Traffic Assist môže pri výpočte
danej trasy zohľadnit' príslušné
dopravné hlásenia. Či ich bude
zohľadňovat'
automaticky,
pri
manuálnom určení alebo vôbec, môžete
nastavit' podľa pokynov v časti
“Tlačidlo TMC” strana 59.
Automatický nový výpočet trasy
Ak sa na Vašej trase vyskytne dopravná
prekážka, prístroj Traffic Assist zistí, či
je možná vhodná obchádzka tejto
dopravnej prekážky. Ak je k dispozícii
vhodná obchádzka, bude vypočítaná
trasa obchádzky a Vy budete po tejto
trase obchádzky navigovaný.
Manuálny nový výpočet trasy
Ak sa vysielané dopravné hlásenie týka
Vášho úseku trasy, zobrazí sa okno so
všetkými detailnými informáciami
o príslušnom dopravnom hlásení.
Ak chcete vypočítat' obchádzku tejto
prekážky, stlačte tlačidlo Zohľadnit‘
správu. v opačnom prípade stlačte
tlačidlo Ignorovat‘ správu.
Upozornenie:
Pri zvolení Zohľadnit‘ správu sa nie
vždy vypočítava trasa obchádzky. To
prebieha len v prípade, keď to má
význam z hľadiska úspory času
a skrátenia trasy.
Zvolené nastavenie môžete kedykoľvek
zmenit' v zozname hlásení.
Ak prístroj Traffic Assist po zvolení
Zohľadnit‘
správu
zistil, že je
k dispozícii vhodná trasa obchádzky,
objaví sa nasledujúce zobrazenie.
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Upozornenie:
Toto zobrazenie sa môže zobrazit' aj
vtedy, ak sa napr. práve uvoľnila trasa,
na ktorej bola predtým dopravná
prekážka.
Zobrazenie mapy
Zobrazenie
mapy
sa
používa
predovšetkým na navádzanie na cieľ.
Svoju aktuálnu polohu však môžete
stanovit' pomocou zobrazenia mapy
taktiež bez navádzania na cieľ a môžete
nastavit' napr. varovanie pri prekročení
maximálnej povolenej rýchlosti.
Vyvolanie zobrazenia mapy
Zobrazenie Vám poskytuje prehľad
o vypočítanej trase obchádzky.
Červenou, príp. pri prekážke modrou
farbou označený úsek ukazuje pôvodnú
trasu. Žltou farbou označený úsek
ukazuje vypočítanú trasu obchádzky.
V pravej časti displeja sa zobrazuje
o koľko sa zmení trasa, ktorá sa má
prejst' a akú úsporu času budete môct' pri
použití tejto trasy obchádzky predbežne
dosiahnut'.
> Ak chcete využit' trasu navrhnutej
obchádzky stlačte tlačidlo
alebo
ak chcete použit' pôvodnú trasu,
stlačte tlačidlo
.
Zobrazenie mapy sa vyvolá automaticky
pri spustení navádzania na cieľ.
Bez navádzania na cieľ môžete
zobrazenie mapy vyvolat' pomocou
hlavnej ponuky.
>>>
Ak je už spustené navádzanie na cieľ,
zobrazí sa mapa s navádzaním na cieľ.
>D
> GB
Štruktúra zobrazenia mapy
>F
Štruktúra zobrazenia závisí od toho, aké
nastavenie bolo zvolené v časti
“Prepínanie zobrazenia mapy” strana 82
alebo “Tlačidlo Zobrazenie mapy”
strana 60 a či je aktívne navádzanie na
cieľ alebo nie.
>I
>E
>P
> NL
Zobrazenie mapy bez navádzania
na cieľ
> DK
1
7
>S
2
>N
5
> FIN
3
6
> V hlavnom menu stlačte tlačidlo Zobr.
mapu.
Zobrazí sa mapa, ktorá, ak je k dispozícii
príjem GPS, ukazuje vašu aktuálnu
polohu.
> TR
4
> GR
Ak nie je navigácia aktívna, takmer celá
plocha dotykovej obrazovky je vyplnená
zobrazením mapy.
1 Maximálna povolená rýchlost' po
aktuálne absolvovanom úseku trasy
(zobrazenie nie je k dispozícii pre
všetky úseky trasy). Naviac sa
zobrazujú aj varovné značky
> PL
> CZ
>H
> SK
73
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
>D
2 Tlačidlá zoom
3 Zobrazenie stavu nabitia / režimu
> GB
4 Tlačidlo
telefónu
na vyvolanie ponuky
volieb
5 Poloha vozidla
6 Aktuálna cesta
7 Informačné
pole (pokiaľ je
zobrazené) s údajom o aktuálnej
rýchlosti vozidla a nadmorskej
výške
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
Zobrazenie mapy s navádzaním
na cieľ
>S
14
1
13
2
>N
3
7
12
> FIN
11
4
10
9
8
aktuálne absolvovanom úseku trasy
(zobrazenie nie je k dispozícii pre
všetky úseky trasy)
2 Varovné upozornenia pre vodičov
3 Tlačidlá zoom
> CZ
>H
> SK
74
Upozornenie:
Ak budete pokračovat' v jazde
v doporučenom jazdnom pruhu, bude
možné
ďalší
jazdný
manéver
absolvovat' bez toho, aby ste museli
zmenit' jazdný pruh.
7 Poloha vozidla
8 Aktuálna cesta alebo cesta, po ktorej
9
5
1 Maximálna povolená rýchlost' po
> PL
telefónu
5 Tlačidlo na vyvolanie ponuky
volieb
6 Doporučenie pre voľbu jazdného
pruhu (zobrazuje sa len pri určitých
komunikáciách
s viacerými
jazdnými pruhmi, zelené šípky =
doporučené jazdné pruhy)
6
> TR
> GR
4 Zobrazenie stavu nabitia / režimu
10
11
12
13
budete
pokračovat'
po
nasledujúcom jazdnom manévri
Vzdialenost'
k nasledujúcemu
jazdnému manévru
Nasledujúci jazdný manéver
Vyvolanie nastavenia hlasitosti
Zobrazenie hlásení TMC platných
pre aktuálnu trasu
Zobrazenie zvláštnych cieľov na
trase
čas
príjazdu,
zostávajúca
doba
jazdy
a zostávajúca vzdialenost' do cieľa
alebo (ak je zobrazená) aktuálna
rýchlost' vozidla a nadmorská výška
Na mape sa zobrazí Vaše aktuálne
stanovište,
znázornené
pozičným
symbolom.
14 Predpokladaný
Počas navádzania na cieľ si môžete
zobrazit' informácie.
1
2
3
Stlačte tlačidlo pri ľavom okraji displeja
1 . Zobrazenie sa prepne medzi:
• Informáciami o cieli príp.
o priebežnom cieli 2
(predpokladaný čas príjazdu,
zostávajúca doba jazdy a zostávajúca
vzdialenost' do cieľa/priebežného
cieľa),
• Zobrazením Vašej aktuálnej rýchlosti
a nadmorskej výšky 3 .
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
V ľavom spodnom okraji sa ďalej
zobrazuje oblast' displeja s prehľadom
informácií.
Ďalší priebeh jazdy sa pritom zobrazuje
pomocou šípky a pod ňou umiestneným
údajom o vzdialenosti. Ak nasledujú
dva jazdné manévre bezprostredne za
sebou, nad prvou šípkou sa zobrazí
ďalšia, menšia šípka pre druhý jazdný
manéver.
Ak v oblasti displeja s prehľadom
informácií stlačíte tlačidlo so symbolom
reproduktora, môžete nastavit' hlasitost'
navigačných hlásení (pozri “Zmena
hlasitosti
navigačných
hlásení”
stranu 77).
Ak je pre Vašu trasu vysielané aktuálne
hlásenie TMC, zobrazí sa pri ľavom
okraji oblasti displeja s prehľadom
informácií nasledujúci symbol.
Stlačením symbolu si môžete zobrazit'
hlásenia TMC, ktoré sa týkajú Vašej
trasy. Pozri “TMC na trase” stranu 80.
Môžete si zobrazit' zvláštne ciele, ktoré
sa nachádzajú na/pri Vašej trase.
Stlačte symbol zvláštneho cieľa pri
ľavom okraji displeja. Zobrazia sa
zvláštne ciele. Pozri k tomu tiež popis
v kapitole “Zvláštny cieľ na trase”
strana 79.
>>>
Delený displej s navádzaním na
cieľ
>D
1
15
14
9
13
8
> GB
2
3
>F
4
>I
5
>E
12
11
10
7
6
>P
1 Maximálna povolená rýchlost' po
2
3
4
5
6
7
> NL
aktuálne absolvovanom úseku trasy
(zobrazenie nie je k dispozícii pre
všetky úseky trasy). Naviac sa
zobrazujú aj varovné značky
Varovné upozornenia pre vodičov
Tlačidlá zoom
Poloha vozidla
Zobrazenie stavu nabitia / režimu
telefónu
Tlačidlo na vyvolanie ponuky
volieb
Doporučenie pre voľbu jazdného
pruhu (zobrazuje sa len pri určitých
komunikáciách
s viacerými
jazdnými pruhmi, zelené šípky =
doporučené jazdné pruhy)
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
75
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Upozornenie:
Ak budete pokračovat' v jazde
v doporučenom jazdnom pruhu, bude
možné
ďalší
jazdný
manéver
absolvovat' bez toho, aby ste museli
zmenit' jazdný pruh.
>D
> GB
>F
>I
8 Nasledujúci jazdný manéver
9 Zobrazenie zvláštnych cieľov na
>E
>P
10
> NL
> DK
11
>S
12
>N
> FIN
13
> TR
14
15
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
76
trase
Aktuálna cesta alebo cesta, po ktorej
budete
pokračovat'
po
nasledujúcom jazdnom manévri
Vzdialenost'
k nasledujúcemu
jazdnému manévru
Pruhový diagram pre vizualizáciu
vzdialenosti
k nasledujúcemu
jazdnému manévru
Zobrazenie hlásení TMC platných
pre aktuálnu trasu
Vyvolanie nastavenia hlasitosti
Predpokladaný
čas
príjazdu,
zostávajúca
doba
jazdy
a zostávajúca
vzdialenost'
do
ďalšieho cieľa alebo informačné
okno
s aktuálnou
rýchlost'ou
vozidla a nadmorskou výškou
Navádzanie na cieľ so smerovými
šípkami
15
8
1
14
7
2
13
9
12
10
11
1 Rýchlost'
2
3
4
5
6
7
8
3
6
4
5
vozidla
a aktuálna
nadmorská výška
Zobrazenie zvláštnych cieľov na
trase
Zobrazenie hlásení TMC platných
pre aktuálnu trasu
Zobrazenie stavu nabitia / režimu
telefónu
Tlačidlo na vyvolanie ponuky
volieb
Predpokladaný
čas
príjazdu,
zostávajúca
doba
jazdy
a zostávajúca
vzdialenost'
do
najbližšieho cieľa
Vyvolanie nastavenia hlasitosti
Maximálna povolená rýchlost' po
aktuálne absolvovanom úseku trasy
(zobrazenie nie je k dispozícii pre
všetky úseky trasy)
9 Varovné upozornenia pre vodičov
10 Odporúčania pre voľbu jazdného
pruhu (zobrazuje sa len pri
niektorých viacprúdových cestách,
čierne šípky = odporúčané jazdné
pruhy)
Upozornenie:
Ak budete pokračovat' v jazde
v doporučenom jazdnom pruhu, bude
možné
ďalší
jazdný
manéver
absolvovat' bez toho, aby ste museli
zmenit' jazdný pruh.
11 Aktuálna cesta alebo cesta, po ktorej
12
13
14
15
budete
pokračovat'
po
nasledujúcom jazdnom manévri
Vzdialenost'
k nasledujúcemu
jazdnému manévru
Pruhový diagram pre vizualizáciu
vzdialenosti
k nasledujúcemu
jazdnému manévru
Nasledujúci jazdný manéver
Ďalší po nasledujúcom jazdnom
manévri
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Zobrazenie mapy s Junction View
Na mnohých diaľničných križovatkách
Vám prístroj poskytne detailné
a realistické
zobrazenie
jazdných
pruhov.
Podľa popisu v kapitole “Tlačidlo Inf.
navádzania” strana 56 zapnite funkciu
Junction View.
Ak Vás prístroj Traffic Assist navádza
cez diaľničnú križovatku, na displeji sa
objaví príslušné zobrazenie.
Ovládanie zobrazenia mapy
Opakovanie posledného hlásenia
Počas navádzania na cieľ dostávate
hlásenia s dôležitými informáciami,
napr. o nasledujúcom jazdnom manévri.
Posledné hlásenie si môžete nechat'
zopakovat' s aktualizovanými údajmi.
> Pri aktívnom navádzaní na cieľ stlačte
symbol reproduktora v oblasti displeja
s prehľadom informácií.
Posledné hlásenie bude opakované
s aktualizovanými údajmi. Navyše sa
zobrazí nastavená hlasitost'.
> Pokračujte ďalej podľa trasy, ktorú
označujú šípky.
Upozornenie:
Jednoduchým dotykom displeja sa
môžete
vrátit'
k
normálnemu
zobrazeniu mapy.
>>>
Zmena hlasitosti navigačných
hlásení
Hlasitost' vydávaných hlásení môžete
zmenit'.
>D
> GB
>F
>I
Hlasitost' je zobrazovaná stĺpcovým
diagramom.
> Ak chcete zvýšit', resp. znížit'
hlasitosti, stlačte tlačidlo
, resp.
.
> Ak chcete vypnút' výstup navigačných
hlásení, stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo má teraz červený rámček.
> Pre opätovné zapnutie výstupu
navigačných hlásení opät' stlačte
tlačidlo
.
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
!Pozor!
> TR
Pri nastavení hlasitosti dbajte na to,
aby ste mohli ešte dobre počut'
všetky signály z okolitého prostredia.
> GR
> PL
Zobrazenie stĺpcového diagramu sa po
krátkej dobe nečinnosti automaticky
deaktivuje.
> CZ
>H
> Pri aktívnom navádzaní na cieľ stlačte
symbol reproduktora v oblasti displeja
s prehľadom informácií.
> SK
77
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
>D
Priblíženie mapy
Pomocou tlačidiel zoom sa dá postupne
menit' mierka zobrazenia automapy.
> GB
>F
> Tlačidlom zoom
sa aktivuje
funkcia „zmeny mierky mapy zoom“, potom sa dostanete ďalej
k zobrazeným podrobnostiam.
> Tlačidlom pre zmenšenie mierky
dostanete väčší plošný prehľad
o polohe na mape.
> Ak chcete znovu prepnút' na predtým
nastavený zoomový stupeň, stlačte
tlačidlo .
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
Upozornenie:
Stlačením a podržaním tlačidla
alebo
budú postupne v rýchlom
slede za sebou prebiehat’ jednotlivé
stupne merítka zobrazenia (funkcia
zoom).
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
78
Presunutie mapy
Mapu je možné presunút' na ľubovoľný
bod.
> Ak chcete mapu posunút', krátko ju
stlačte.
Voľby zobrazenia mapy
Vo voľbách pre zobrazenie mapy
môžete vykonat' nastavenie pre
navádzanie na cieľ, zobrazenie mapy a
trasy.
V zobrazení mapy stlačte tlačidlo
umiestnené vpravo dole.
> Stlačte ľubovoľný bod na mape
a rýchlo ho presuňte v požadovanom
smere.
Automapa sa posunie v danom smere
súčasne s ním.
Upozornenie:
Stlačením tlačidla Spät‘ na GPS môžete
opät' zobrazit' svoju aktuálnu polohu.
Môžete taktiež zvolit' ľubovoľný bod
ako cieľ, ako je popísané v časti “Voľba
cieľa z mapy” strana 54.
Zobrazí sa menu možností pre
zobrazenie mapy.
Dostupné možnosti uvidíte v strednej
oblasti.
Na ďalšiu alebo na predchádzajúcu
stranu s možnost'ami voľby prejdete
stlačením tlačidiel
a
.
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Upozornenie:
Rozsah zobrazených funkcií závisí od
toho, či je aktívne jedno navádzanie na
cieľ alebo trasa s niekoľkými cieľmi.
V ľavej oblasti menu možností sa
zobrazia štyri tlačidlá rýchleho prístupu.
Podľa popisu v kapitole “Priradenie
funkcií tlačidlám rýchleho prístupu”
strana 93, môžete týmto tlačidlám
priradit' z menu možností rôzne funkcie,
ktoré sú pre Vás dôležité.
Menu možností sa opustí po zvolení
niektorej funkcie alebo stlačením
tlačidla .
Zvláštny cieľ na trase
(K dispozícii len pri aktívnom navádzaní
na cieľ.)
Počas navádzania na cieľ môžete
zobrazit' zvláštne ciele, ktoré sa
nachádzajú na trase. Môžete taktiež
stanovit'
kategórie
ponúkaných
zvláštnych cieľov. Taktiež môžete
zvolit', či chcete zobrazit' len
bezprostredne najbližšie zvláštne ciele,
zvláštne ciele na celej trase alebo len
zvláštny cieľ v blízkosti cieľa.
> Vyvolajte
ponuku
volieb
pre
zobrazenie mapy.
>>>
Prvý údaj o kilometroch udáva
vzdialenost' k zvláštnemu cieľu. Údaj na
pravom okraji ukazuje zachádzku, ktorá
vznikne, ak pôjdete k zvláštnemu cieľu.
Symboly na pravom okraji názorne
ukazujú, či je obchádzka pre príjazd k
príslušnému špeciálnemu cieľu malá
( ), stredná ( ) alebo veľká ( ).
Stlačením jedného zo zvláštnych cieľov
spustíte navádzanie na cieľ jeho
smerom. Stlačením tlačidla
pri
zvláštnom cieli môžete zobrazit'
informácie o tomto cieli.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
Definovanie kategórií
> Stlačte tlačidlo displeja Kategórie:.
>S
> Stlačte tlačidlo POI na trase.
>N
> FIN
> TR
> GR
Zobrazia sa najbližšie zvláštne ciele
troch nastavených kategórií.
> Stlačte tlačidlo s kategóriou, ktorú
chcete zmenit'.
> Potom zvoľte požadovanú kategóriu.
> Zmeny potvrdíte stlačením tlačidla
OK.
> PL
> CZ
>H
> SK
79
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Zvláštny cieľ v blízkosti cieľa/na celej
trase
> Ak chcete zvolit' zvláštne ciele
v blízkosti cieľa, stlačte v ponuke
zvláštnych cieľov na trase tlačidlo
, alebo, ak chcete zvolit'
zvláštne ciele na celé trase, tlačidlo
.
>D
> GB
>F
>I
>E
Upozornenie:
Zobrazia sa tiež hlásenia dopravných
informácií TMC, ktoré mali za
následok zmenu trasy.
> Vyvolajte
ponuku
zobrazenie mapy.
volieb
pre
> Stlačte tlačidlo TMC na trase.
>P
> NL
> Zvoľte požadovanú kategóriu.
> Vyberte potom požadovaný zvláštny
cieľ.
Spustí sa navádzanie na zvolený
špeciálny cieľ.
>N
> FIN
> TR
TMC na trase
(K dispozícii len pri aktívnom navádzaní
na cieľ.)
Máte možnost' prezriet' si a upravit'
hlásenia TMC, ktoré sa nachádzajú na
vašej trase.
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
80
> Stlačte tlačidlo Zast. navig..
Navádzanie k všetkým cieľom sa
preruší.
Upozornenie:
Navádzanie na cieľ môžete prerušit' tiež
podľa popisu v kapitole “Hlavné menu”
strana 26.
> DK
>S
Prerušenie navádzania na cieľ
(K dispozícii len pri aktívnom navádzaní
na cieľ.)
Aktívne navádzanie na cieľ je možné
prerušit'.
> Vyvolajte
ponuku
volieb
pre
zobrazenie mapy.
Zobrazia sa hlásenia TMC, ktoré sa
nachádzajú na trase.
Po výbere hlásení môžete napr. určit', či
máte dopravnú prekážku obíst' alebo
nie. Nahliadnite taktiež do pokynov
v časti “Dopravné hlásenia cez TMC”
strana 69.
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Zmena možností trasy
(K dispozícii len pri aktívnom navádzaní
na cieľ.)
Počas navádzania na cieľ môžete
zmenit' možnosti trasy (voľba trasy
atď.).
> Vyvolajte
ponuku
volieb
pre
zobrazenie mapy.
> Stlačte tlačidlo Možnosti trasy.
> Nastavte možnosti trasy podľa
pokynov v časti “Tlačidlo Možnosti
trasy” strana 57.
Po zmene bude trasa znovu vypočítaná.
Zablokovanie trasy
Máte možnost' zablokovat' určitú v
smere jazdy ležiacu trasu. Stanovíte
pritom dĺžku trasy, po ktorej sa nemá
íst'. Systém Traffic Assist sa potom
pokúsi vypočítat' obchádzku.
Upozornenie:
• Zvolená dĺžka blokovania je len
približná, pretože skutočná
vzdialenost' blokovaného úseku
závisí od toho, či je k dispozícii
výjazd.
• Taktiež môžete určit', či táto cesta má
byt' blokovaná trvalo alebo len pri
výpočte aktuálnej trasy.
>>>
> Stlačením jedného z tlačidiel zvoľte
požadovanú dĺžku blokovania.
>D
Upozornenie:
• Ak navádzanie na cieľ nie je aktívne,
volit' môžete len medzi 200 a 500 m
(250 a 500 yardami). Potom môžete
určit', v ktorých dňoch a časoch má
byt' táto cesta blokovaná.
• Po stlačení tlačidla Vymazat‘ všetky
dočasné blokovania sa vymažú
všetky dočasné blokovania.
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> Vyvolajte menu možnosti zobrazenia
mapy.
> Stlačte tlačidlo Blokovat‘.
> FIN
> Teraz môžete určit', či táto cesta má
byt' blokovaná trvalo alebo len pri
výpočte aktuálnej trasy.
Pri ďalšom ovládaní postupujte podľa
popisu v kapitole “Tlačidlo Blokované
cesty” strana 68.
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
81
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Prepínanie zobrazenia mapy
Zobrazenie mapy si môžete nastavit' na
zobrazenie v 3D alebo 2D pohľade, na
delenú obrazovku so zobrazením v 3D
alebo 2D pohľade alebo na zobrazenie
so smerovými šípkami.
Naviac si môžete nastavit', či sa majú pri
3D zobrazení v mestách zobrazit'
dostupné budovy v 3D zobrazení alebo
nie.
V rozšírených nastaveniach máte
k dispozícii ešte ďalšie možnosti
nastavenia.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
> Vyvolajte menu možnosti zobrazenia
mapy.
>S
>N
Zmena nastavenia orientácie
mapy
Okolie svojej aktuálnej polohy si môžete
prehliadnut' v 3D režime.
Tu máte potom možnost' menit' smer
pohľadu, uhol mapy a veľkost' výrezu
mapy.
> Vyvolajte menu možnosti zobrazenia
mapy.
> Stlačte tlačidlo Orientácia mapy.
2
1
1
3
2
> FIN
> Stlačte tlačidlo Zobrazenie mapy.
> TR
> GR
1
> PL
2
3
4
> CZ
Pri ďalšom ovládaní postupujte podľa
popisu v kapitole “Tlačidlo Zobrazenie
mapy” strana 60.
>H
> SK
82
3
Stlačením tlačidiel 1 môžete menit'
smer pohľadu príp. zobrazenú mapu
otáčat'.
Kompas v ľavom hornom okraji Vám
ukazuje svetovú stranu, do ktorej je
mapa momentálne orientovaná.
Stlačením tlačidiel 2 môžete menit'
uhol mapy.
Stlačením tlačidiel 3 môžete menit'
veľkost' zobrazeného výrezu mapy.
Toto zobrazenie môžete
stlačením tlačidla .
opustit'
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
6
7
8
9
>>>
Jazdný čas bez prerušení jazdy
Jazdný čas s prerušeniami jazdy
Kompas
Vyvolat' stopky so záznamom
okruhu
Cestovný počítač
Vďaka cestovnému počítaču máte
k dispozícii údaje o priemerných
rýchlostiach, maximálnej rýchlosti atď.,
ako aj stopky s možnost'ou záznamu
okruhu.
> Vyvolajte menu možnosti zobrazenia
mapy.
Ak chcete resetovat' všetky hodnoty,
stlačte tlačidlo Vynulovat‘.
> Stlačte tlačidlo Palubný počítač.
Na zobrazenie stopiek so záznamom
okruhu na displeji stlačte tlačidlo 9 .
>D
> GB
>F
>I
> Ak chcete aktuálny záznam zastavit'
a spustit' nový záznam okruhu, stlačte
tlačidlo Kolo.
>E
>P
> NL
1
> DK
2
5
3
6
4
7
8
>S
9
Zobrazia sa jednotlivé údaje.
Zobrazenie
zahŕňa
nasledovné
informácie:
1 Aktuálna rýchlost' (formou čísla
a riadkového indikátora)
2 Maximálna rýchlost'
3 Priemerná rýchlost' bez prerušení
jazdy
4 Priemerná rýchlost' s prerušeniami
jazdy
5 Celková dĺžka trasy
> Ak chcete spustit' záznam, stlačte
tlačidlo Spustit‘.
>N
Týmto spôsobom môžete zaznamenat'
až 300 okruhov.
> FIN
Upozornenie:
• Druhý čas, zobrazený v hornej časti,
predstavuje celkový čas odjazdených
okruhov.
• Po stlačení tlačidla so šípkou na ľavej
strane zobrazenia alebo stlačením
tlačidla
sa vrátite na
predchádzajúce zobrazenie údajov.
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
83
>>>
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Ak chcete záznam zastavit', stlačte
tlačidlo Zastavit‘. Ak po zastavení
záznamu opät' stlačíte tlačidlo Spustit‘,
čas sa bude merat' ďalej.
Ak chcete zmazat' všetky záznamy
a resetovat' všetky časy, stlačte tlačidlo
Vynulovat‘.
Nastavenie
denného/nočného
zobrazenia
Zobrazovanie displeja Traffic Assist
môžete nastavit' na denné alebo nočné.
> Vyvolajte menu možnosti zobrazenia
mapy.
Stlačením tlačidla Zoznam sa zobrazí
zoznam jednotlivých okruhov.
> Stlačte tlačidlo Deň/noc.
Zobrazovanie sa bude menit' z denného
na nočné a opačne.
> NL
> DK
>S
>N
> Ak chcete vymazat' zaznamenané
okruhy, stlačte tlačidlo Vym. všetky
položky.
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
84
Voľba/nastavenie profilu vozidla
Profil vozidla môžete zvolit' alebo
nastavit'. V prípade profilov pre
nákladné automobily môžete definovat'
rozmery, hmotnost', počet náprav a pod.
Po nastavení príslušného profilu
prebehne výpočet trasy, kde budú tieto
parametre zohľadnené.
Upozornenie:
Pamätajte prosím na to, že špeciálne
informácie pre nákladné vozidlá sú k
dispozícii len pre prístroje dodávané do
Nemecka,
Belgicka,
Rakúska,
Francúzska, Španielska, Talianska a
Holandska.
V
ostatných
krajinách
nebudú
nastavenia profilov pre nákladné
vozidlá zohľadnené.
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
!Nebezpečenstvo nehody!
Informácie v údajoch automapy
môžu
byt'
vzhľadom
ku
krátkodobým zmenám (napr. práce
na ceste) chybné!
Dopravná situácia a dopravné
značenie na mieste majú prednost'
pred informáciami navigačného
systému.
> Aktuálne nastavený profil potvrďte
stlačením OK alebo ak chcete profil
zmenit', zvoľte Zmenit‘ profil.
Upozornenie:
Pri zobrazovaní mapy sa cesty, po
ktorých sa podľa nastavení profilu
nákladného automobilu nesmie jazdit',
zobrazujú so svetločerveným obrysom.
> Stlačte tlačidlo Náklad. auto.
V závislosti od nastaveného profilu
vozidla sa zobrazia rôzne menu.
Pre všeobecný profil nákladného
vozidla resp. pre uložené profily
nákladných vozidiel:
>D
> GB
V zobrazených menu profilov pre
osobné a nákladné automobily máte k
dispozícii rôzne možnosti nastavenia.
Pre ostatné profily nie sú k dispozícii
žiadne ďalšie možnosti nastavenia.
Pre profil osobného automobilu:
> Vyvolajte menu možnosti zobrazenia
mapy.
>>>
>F
>I
>E
>P
Stlačením tlačidla v pravej časti tu
môžete priamo upravit' nastavenie
profilu tak, ako je to opísané na
nasledujúcich stranách.
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
tlačidiel Pomalé auto,
Normálne auto a Rýchle auto tu môžete
Pomocou
zvolit'
rôzne
automobilov.
profily
> TR
osobných
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
85
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Nastavenie profilov nákladných
automobilov
> Vyberte niektorý z uložených profilov
nákladných
automobilov
alebo
všeobecný
profil
nákladného
automobilu.
>D
> GB
>F
>I
6
Nastavenie veľkosti
> V menu nastavenia profilov stlačte
tlačidlo pre nastavenie veľkosti.
2
1
2
>E
5
>P
3
4
> NL
> DK
Teraz môžete zvolený profil nastavit':
1 Týmto tlačidlom môžete nastavit'
veľkost' nákladného automobilu.
2 Týmto tlačidlom môžete nastavit', či
má nákladné vozidlo príves a koľko
má náprav.
3 Týmto tlačidlom môžete nastavit'
maximálne dovolenú a skutočnú
hmotnost'.
4 Týmto tlačidlom môžete nastavit'
triedu nebezpečného nákladu.
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
Zobrazený
symbol
nákladného
automobilu 5 a názov 6 môžete
upravit' u troch uložených profilov
nákladných automobilov.
>H
> SK
86
1
> Stlačte tlačidlo vedľa zadávaného
rozmeru.
Zobrazí sa menu pre zadanie.
> Zadajte požadovaný rozmer.
> Zadanie potvrďte v menu pre zadanie
stlačením tlačidla
.
Ak ste ukončili požadované nastavenia,
potvrďte ich stlačením OK.
2
> Pomocou tlačidla 1 nastavte, či je k
vozidlu pripojený príves ( ) alebo
nie ( ).
2
> Pomocou tlačidiel
nastavte
celkový počet náprav.
> Vaše nastavenia potvrďte stlačením
OK.
Nastavenie hmotnosti
> V menu nastavenia profilov stlačte
tlačidlo pre nastavenie hmotnosti.
Nastavenie prívesu a náprav
> V menu nastavenia profilov stlačte
tlačidlo pre nastavenie prívesu a
náprav.
> Stlačte tlačidlo vedľa zadávanej
hmotnosti.
Zobrazí sa menu pre zadanie.
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
> Zadajte požadovanú hmotnost’.
> Zadanie potvrďte v menu pre zadanie
stlačením tlačidla
.
Ak ste ukončili požadované nastavenia,
potvrďte ich stlačením OK.
Nastavenie triedy nebezpečného
nákladu
> V menu nastavenia profilov stlačte
tlačidlo pre nastavenie triedy
nebezpečného nákladu.
Zvoľte symbol nákladného auta a
názov
Pokiaľ ste zmenili niektorý z uložených
profilov nákladného vozidla, máte
možnost’ zadat’ zobrazený symbol
nákladného automobilu a zobrazený
názov.
2
> Stlačte tlačidlo
zobrazovaný symbol.
a
>>>
zmeňte
>D
> GB
>F
>I
1
2
>E
> Zvoľte požadovaný symbol.
V profile sa zobrazí nový symbol.
>P
> NL
> DK
> Zvoľte potrebnú triedu nebezpečného
nákladu.
> Stlačte tlačidlo 1 a zadajte iný
názov.
Zobrazí sa menu zadávania.
> Zadajte požadovaný názov.
> Zadanie potvrďte v menu pre zadanie
stlačením tlačidla
.
Názov bol zmenený.
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
87
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Zadanie cieľa
(K dispozícii len ak nie je aktívne
navádzanie na cieľ.)
Cieľ môžete zadat'.
> Vyvolajte menu možnosti zobrazenia
mapy.
>D
> GB
>F
>I
>E
> Stlačte tlačidlo Zadajte cieľ.
Zadanie/vymazanie priebežného
cieľa
(K dispozícii len pri aktívnom navádzaní
na cieľ.)
Pomocou tejto funkcie môžete zadat'
priebežný cieľ, príp. zmazat' zadaný
priebežný cieľ.
> Vyvolajte
ponuku
volieb
pre
zobrazenie mapy.
>P
> Stlačte tlačidlo Pridat‘ prer..
> NL
Zadaný priebežný (vložený) cieľ je na
mape označený červenou vlajkou.
Vymazanie vloženého cieľa
> Vyvolajte
ponuku
volieb
zobrazenie mapy.
> DK
>S
> Stlačte tlačidlo Vym. preruš..
Tu môžete cieľ zadat' buď podľa popisu
v kapitole “Ponuka pre zadanie cieľa”
strana 37 (Domov, Zadat‘ adresu, Vybrat‘ bod záujmu, Osobné ciele, Kontakty, Plánovanie trasy, Vybrat‘ na mape
alebo zadaním zemepisných súradníc
Zadat‘ zem. súradnice).
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
88
Môžete zadat' priebežný cieľ podľa
pokynov v časti “Ponuka pre zadanie
cieľa” strana 37 (Zadat‘ adresu, Vybrat‘
bod záujmu, Osobné ciele, Kontakty,
Vybrat‘ na mape alebo Zadat‘ zem.
súradnice). Pomocou tlačidla Vybrat‘ z
posledných cieľov môžete taktiež zvolit'
cieľ v ponuke rýchleho prístupu.
Po zadaní požadovaného priebežného
cieľa prebehne nový výpočet trasy.
> Stlačte tlačidlo Áno.
Priebežný cieľ bude vymazaný.
pre
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Zobrazenie celej trasy
(K dispozícii len pri aktívnom navádzaní
na cieľ.)
Celú trasu do cieľa môžete zobrazit’ na
mape. Naviac máte možnost’ zobrazenia
kompletného popisu trasy a trvale
zablokovat’ niektoré úseky trasy alebo
celé cesty na trase.
Ďalej si môžete nechat' zobrazit',
prípadne zvolit', rôzne trasy, ktoré je
možné nastavit' v menu pre verzie trasy.
> Vyvolajte
ponuku
volieb
pre
zobrazenie mapy.
Stlačením tlačidla
, príp. tlačidla
môžete simulovat' celú trasu
v nízkej alebo vyššej rýchlosti.
Simuláciu je možné ukončit' dvojitým
klepnutím na obrazovku.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> Pomocou
tlačidiel
s
šípkami
na pravom okraji displeja
môžete zoznam prelistovat'.
Ak stlačíte zápis na popise cesty, tento
zápis sa zobrazí na mape.
Na mape sa zobrazí prvý bod popisu
cesty.
Pomocou tlačidiel
a
môžete
prelistovat' celkový popis cesty.
Pomocou tlačidla Možnosti môžete
zadat' možnosti trasy.
Popisu cesty môžete zobrazit' taktiež vo
forme zoznamu. Ak chcete popis
zobrazit' vo forme zozname, stlačte
tlačidlo Zoznam.
Popis cesty
> Ak si chcete zobrazit' celú trasu,
stlačte tlačidlo Úseky.
> Stlačte tlačidlo Zob. trasu.
Zobrazí sa celá trasa.
>>>
> NL
> DK
>S
>N
Zablokovanie úsekov trasy / ciest
Môžete zablokovat’ jednotlivé úseky
trasy/cesty. Prístroj Traffic Assist potom
vypočíta vhodnú obchádzku mimo
zablokovaného úseku.
> Pomocou tlačidiel
a
vyberte v
popise trasy úsek, ktorý chcete
zablokovat’.
> Stlačte tlačidlo Blokovat‘.
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
89
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
>D
> GB
>F
>I
> Pre zablokovanie úseku trasy len pre
účely aktuálnej navigácie do zadaného
cieľa zvoľte Blokovat‘ pre aktuálnu
trasu.
>E
>P
> NL
Upozornenie:
Ak je úsek trasy dlhší než 10
kilometrov, môžete v ďalšom menu
zvolit’, či má byt’ zablokovaný celý
úsek alebo len jeho čast’.
> DK
>S
>N
> Pre zablokovanie úseku trasy aj pre
ďalšiu navigáciu do zadaného cieľa
zvoľte Blokovat‘ trvale.
> FIN
> TR
Pre každý deň v týždni môžete nastavit',
či má byt' cesta blokovaná alebo nie.
> Stlačte tlačidlá s tými dňami,
v ktorých sa cesta nemá blokovat'
(symbol hodín pod príslušným dňom
sa stratí).
> Svoje nastavenia potvrďte stlačením
tlačidla OK.
alebo
> Stlačte tlačidlo
pod niektorým
dňom a nastavte maximálne dva časy,
počas ktorých má byt' cesta
blokovaná.
>
1
1
1
1
2
2
2
2
Pomocou tlačidiel nastavte 1
nastavte prvý časový úsek, počas
ktorého má byt' táto cesta blokovaná.
> Ak je to potrebné, pomocou tlačidiel
nastavte 2 druhý časový úsek, počas
ktorého má byt' táto cesta blokovaná.
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
90
Upozornenie:
Ak
chcete
nastavit'
celodenné
blokovanie, stlačte tlačidlo Blokovat‘
24h.
Po stlačení tlačidla Použit‘ nastav. pre...
môžete toto blokovanie použit' aj
v iných dňoch.
> Svoje nastavenia potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Upozornenie:
Zoznam ciest, ktoré ste trvalo
zablokovali, môžete ďalej upravovat'
podľa popisu v kapitole “Tlačidlo
Blokované cesty” strana 68.
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Zobrazenie/voľba rôznych typov trás
V systéme Traffic Assist je možné
zobrazit' rozličné trasy v jednom
zobrazení.
> Ak si chcete zobrazit' celú trasu,
stlačte tlačidlo Alternatíva.
Po krátkej chvíli sa objaví mapa.
Postupne sa vypočítajú jednotlivé trasy
a zakreslia na mapu.
Zobrazenie zoznamu cieľov
Ak je aktívna plánovaná trasa
s viacerými cieľmi, môžete zobrazit'
celkovú trasu s všetkými cieľmi na
mape, príp. v zozname.
> Vyvolajte
ponuku
volieb
pre
zobrazenie mapy.
>>>
V spodnom riadku môžete pomocou
tlačidiel
a
prelistovat' jednotlivé
etapy trasy. Pri listovaní sa zobrazí
príslušná etapa.
Zvolením možnosti Vym. form. môžete
príslušnú etapu zmazat'.
>D
> GB
>F
>I
Ak chcete etapy trasy zobrazit'
v zozname, stlačte tlačidlo Zoznam.
>E
> Stlačte tlačidlo Itinerár.
>P
> NL
> DK
>S
V pravej časti uvidíte farby priradené
jednotlivým trasám, celkovú dĺžku trasy
v kilometroch a predpokladanú dobu
jazdy.
Upozornenie:
Uvedomte si, prosím, že v mnohých
prípadoch sa jednoduchá, príp.
hospodárna
trasa
prekrýva
s najrýchlejšou trasou.
Stlačením jedného z tlačidiel vpravo
môžete vybrat' požadovanú trasu.
Plánovaná trasa sa zobrazí na mape.
Stlačením tlačidla
, príp. tlačidla
môžete simulovat' celú trasu
v nízkej alebo vyššej rýchlosti.
Simuláciu je možné ukončit' dvojitým
klepnutím na obrazovku.
Jednotlivé etapy trasy sa zobrazia
v zozname. Stlačením horného tlačidla
prejdete spät' k navádzaniu na cieľ trasy.
Ak chcete niektorú z etáp upravit',
stlačte tlačidlo
pred príslušnou
etapou.
>N
K dispozícii potom budete mat'
nasledujúce možnosti:
• zobrazenie informácií k zvolenej
etape pomocou možnosti Zobrazit‘ detaily,
> PL
> FIN
> TR
> GR
> CZ
>H
> SK
91
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
• zmena poradia etáp pomocou
možnosti Presunút‘ nahor a Presunút‘
nadol,
• vymazanie zvolenej etapy pomocou
možnosti Vymazat‘ zastávku,
• spustenie navádzania na cieľ
k zvolenej etape pomocou možnosti
Spustit‘ navigáciu.
• Prostredníctvom funkcie Nastav. čas
nakladania môžete definovat'
predpokladanú dobu nakladania.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
Preskočenie cieľa
Ak je aktívna naplánovaná trasa
s viacerými cieľmi, môžete vymazat'
aktuálny cieľ tejto trasy. Potom sa spustí
navádzanie do najbližšieho cieľa.
To môže byt' potrebné vtedy, ak nejdete
priamo do cieľa. Inak Vás bude prístroj
Traffic Assist i naďalej navádzat'
k aktuálnemu cieľu.
> Vyvolajte menu volieb pre zobrazenie
mapy.
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
> Stlačte tlačidlo Ďalší cieľ.
Spustí sa navádzanie do najbližšieho
cieľa.
>H
> SK
92
Zobrazenie aktuálnej polohy
Svoju aktuálnu polohu môžete zobrazit'
a uložit'. Môžete zobrazit' taktiež
informácie o momentálnom príjme GPS
a aktuálnej krajine.
> Vyvolajte
ponuku
volieb
pre
zobrazenie mapy.
Stlačením tlačidla Inf. o kr. môžete
zobrazit' informácie typické pre danú
krajinu, napr. najvyššiu povolenú
rýchlost'.
Po stlačení možnosti Inf. o GPS sa
zobrazia informácie o príjme GPS.
> Stlačte tlačidlo Inf. o pozícii.
Zobrazenie aktuálnej polohy Ak je to
možné, zobrazí sa adresa. Ak nie je pre
aktuálnu polohu k dispozícii žiadna
adresa,
zobrazia
sa
zemepisné
súradnice.
Pomocou tlačidla Pokračovat‘ sa môžete
vrátit' spät' na mapu.
Zvolením možnosti Uložit‘ môžete
aktuálnu polohu uložit' do rýchleho
prístupu navigácie.
Môžete sledovat', z koľkých satelitov sú
prijímané informácie a či je satelitný
príjem pre navigáciu dostačujúci. Ďalej
sa zobrazí aktuálny čas a zemepisné
súradnice.
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Zobrazenie/uloženie polohy
Aktuálnu polohu je možné uložit'.
> Vyvolajte menu možnosti zobrazenia
mapy.
> Stlačte tlačidlo Uložit‘ pozíciu.
> Zadajte požadovaný názov pre
aktuálnu pozíciu.
> Potvrďte názov stlačením tlačidla
.
Vyvolanie funkcie telefónu
Môžete vyvolat' funkciu telefónu.
> Vyvolajte menu možnosti zobrazenia
mapy.
> Stlačte tlačidlo Telefón.
Aktivuje sa funkcia telefónu.
Vypnutie displeja
Aby sa znížilo rozptyľovanie spôsobené
displejom prístroja Traffic Assist,
displej
môžete
vypnút'.
Počas
navádzania na cieľ tak budete dostávat'
iba akustické hlásenia. Napriek tomu sa
všetky dôležité informácie budú
zobrazovat'.
> Vyvolajte menu možnosti zobrazenia
mapy.
>>>
Priradenie
funkcií
tlačidlám
rýchleho prístupu
Prístroj Traffic Assist má v ľavej oblasti
menu možností štyri tlačidlá, ktorým je
možné ľubovoľne priradit' vybrané
funkcie z menu možností.
Tým získate rýchly prístup k funkciám,
ktoré sú pre Vás zvlášt' dôležité.
Tlačidlá sú vopred nastavené už z
výroby.
> Vyvolajte menu možnosti zobrazenia
mapy.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
> Stlačte tlačidlo Skratky.
>S
>N
> FIN
> TR
> Stlačte tlačidlo Displej vyp..
Ak chcete vypínanie displeja zrušit',
dotknite sa displeja alebo stlačte tlačidlo
.
> GR
> Teraz vyberte to tlačidlo rýchleho
prístupu, ktorého obsadenie chcete
zmenit'.
> PL
> CZ
>H
> SK
93
>>>
PREVÁDZKA NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
>D
> GB
>F
>I
> Zo zobrazeného zoznamu vyberte
požadovanú funkciu.
> Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Zobrazí sa mapa a pri nasledujúcom
vyvolaní menu možností bude už
tlačidlu rýchleho prístupu priradená
funkcia, ktorú ste zvolili.
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
94
TELEFÓNNY REŽIM
Prístroj Traffic Assist môžete spojit' s
mobilným telefónom, ktorý je vybavený
bezdrôtovou technológiou Bluetooth®.
Prístroj Traffic Assist môžete potom
použit' ako veľmi pohodlné zariadenie
handsfree.
TELEFÓNNY REŽIM
Upozornenie:
• U niektorých mobilných telefónov
vybavených bezdrôtovou
technológiou Bluetooth® sa môže
stat', že niektoré z popísaných funkcií
nebudú k dispozícii.
• Nasledujúci popis vychádza z
predpokladu, že v mobilnom telefóne
je aktivovaná funkcia Bluetooth.
Popis aktivácie funkcie Bluetooth
v mobilnom telefóne je uvedený
v popise príslušného mobilného
telefónu.
• Pre naviazanie automatického
spojenia s mobilným telefónom musí
byt’ táto funkcia tiež aktivovaná v
mobilnom telefóne.
Vyvolanie telefónneho
režimu
Telefónny režim sa dá vyvolat'
1
z hlavného menu
alebo zo
zobrazenia
mapy
s
aktívnym
zobrazením 2 .
>>>
Ak je zapnutá funkcia Bluetooth
a prístroj Traffic Assist je spojený
s mobilným telefónom, zobrazí sa menu
Telefón.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
1
> NL
Ak pri vyvolaní telefónneho režimu
nebude funkcia Bluetooth zapnutá,
budete vyzvaný na zapnutie funkcie
Bluetooth.
> DK
>S
>N
2
> FIN
> Telefónny režim vyvolajte v hlavnom
menu tlačidlom Telefón.
alebo
> V menu možnosti zobrazenia mapy
stlačte tlačidlo Telefón.
> TR
> GR
> PL
> Funkciu Bluetooth zapnite tlačidlom
Áno.
> CZ
>H
> SK
95
>>>
TELEFÓNNY REŽIM
Prístroj Traffic Assist sa po zapnutí
pokúsi znovu nadviazat' spojenie
s posledne
spojeným
mobilným
telefónom. Po nadviazaní spojenia sa po
krátkej dobe zobrazí menu Telefón.
Ak nebol ešte pripojený žiadny mobilný
telefón alebo ak naposledy spojený
prístroj nie je dostupný, dostanete
nasledujúce oznámenie.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
> Mobilné telefóny, vybavené funkciou
Bluetooth môžete vyhľadat' stlačením
tlačidla Áno podľa popisu v položke
“Vyhľadávanie mobilných telefónov”
strana 103.
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
96
Menu Telefón
V menu Telefón môžete:
• Voľba čísiel resp. voľba z
telefónneho zoznamu,
• Zobrazovanie, úprava a čítanie
krátkych textových správ (SMS),
• vyvolat' zoznamy telefónnych čísiel,
• vyhľadat' telefóny s funkciou
Bluetooth,
• zrušit' spojenie k mobilnému telefónu.
Ak je zapnutá funkcia Bluetooth
a prístroj Traffic Assist je už spojený
s mobilným telefónom, po vyvolaní
funkcie telefónu sa zobrazí menu
Telefón.
V hornej oblasti menu Telefón sa
zobrazujú (ak sú dostupné) nasledujúce
položky: intenzita príjmu mobilného
telefónu, stav nabitia akumulátora
mobilného telefónu, názov telefónu
a prevádzkovateľ siete.
Voľba telefónneho čísla
Môžete zadat’ telefónne číslo a na toto
číslo zatelefonovat’ alebo môžete zvolit’
telefónne číslo z telefónneho zoznamu.
> V menu Telefón stlačte tlačidlo
displeja Volat‘.
> Pomocou
zobrazených
tlačidiel
zadajte požadované telefónne číslo.
TELEFÓNNY REŽIM
Upozornenie:
Zadané znaky vymažte tlačidlom
.
Ak musíte počas volania urobit’
prestávku, stlačte tlačidlo Pozastavit‘.
> Stlačte tlačidlo Volat‘.
Prístroj Traffic Assist sa teraz pokúsi
nadviazat' spojenie so zadaným
telefónnym číslom. Ďalší postup
obsluhy nájdete v kapitole “Telefónne
hovory” strana 105.
Telefónny zoznam
V telefónnom zozname sa zobrazujú
všetky záznamy uložené na SIM karte a
v
pamäti
telefónneho
zoznamu
mobilného telefónu. Po zvolení
požadovaného
záznamu
môžete
zatelefonovat' na príslušné telefónne
číslo.
> V menu Telefón stlačte tlačidlo
displeja Volat‘.
Upozornenie:
• Počítajte prosím s tým, že zavádzanie
telefónneho zoznamu môže trvat' aj
niekoľko minút.
• Ak sa znovu spojí mobilný telefón,
ktorého telefónny zoznam už bol
zavedený, príslušný zoznam sa
druhýkrát nezavedie. Ak boli po
dobu, keď nebol mobilný telefón
pripojený, zmenené alebo uložené
nové záznamy, musí sa telefónny
zoznam prístroja Traffic Assist
aktualizovat' ručne. Pozri
“Aktualizácia telefónneho zoznamu”
stranu 109.
> Stlačte tlačidlo displeja Telefónny
zoznam.
>>>
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
Ak telefónny zoznam obsahuje viac ako
10 záznamov, zobrazí sa menu pre
zadanie. Ak je v zozname uložených
menej ako 10 záznamov, zobrazí sa
priamo zoznam so záznamami.
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
97
>>>
TELEFÓNNY REŽIM
>D
> V menu na zadanie zvoľte začiatočné
písmeno hľadaného záznamu.
Upozornenie:
• Ak ste zadali napr. písmená “M“
a “I“, zobrazia sa všetky záznamy,
ktorých priezviská alebo mená
začínajú písmenami “MI“. Tak napr.
“Miller John“ alebo “Bauer
Michael“.
• Môžete zadat' tiež začiatočné
písmeno priezviska a po oddelení
pomocou medzerníka (tlačidlo )
zadat' začiatočné písmeno mena.
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
> Keď sa v hornom riadku zobrazí
hľadané meno, stlačte tlačidlo
.
Ak telefónny zoznam obsahuje 5 alebo
menej
záznamov
so
zadanou
kombináciou písmen, automaticky sa
zobrazí zoznam s týmito záznamami.
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
98
Upozornenie:
Môžete taktiež predtým priamo
zobrazit' zoznam, ktorý zodpovedá
zadanej kombinácii písmen. Na tento
účel stlačte v menu na zadanie tlačidlo
.
> V zozname vyberte požadovaný zápis.
Ak je pre zvolený zápis k dispozícii viac
ako jedno telefónne číslo, môžete
vybrat' príslušné telefónne číslo.
Tieto telefónne čísla sú označené
rôznymi symbolmi.
Symbol
Význam
Súkromné telefónne číslo
Firemné telefónne číslo
Mobilné telefónne číslo
> Vyberte požadované telefónne číslo.
Prístroj Traffic Assist sa teraz pokúsi
nadviazat' spojenie so zvoleným
telefónnym číslom. Ďalší postup
obsluhy nájdete v kapitole “Telefónne
hovory” strana 105.
TELEFÓNNY REŽIM
Krátke textové správy (SMS)
Pokiaľ mobilný telefón túto funkciu
podporuje, budú všetky textové správy,
uložené na SIM karte a v pamäti
telefónu načítané do prístroja Traffic
Assist. Tu si môžete textové správy
zobrazit’ príp. prečítat’ a upravovat’.
> V menu Telefón stlačte tlačidlo
displeja SMS.
Zobrazia sa prenesené textové správy.
Ak to bude možné, zobrazí sa meno
odosielateľa. V prípade, že to nebude
možné, zobrazí sa číslo. Pokiaľ sú tieto
informácie k dispozícii, zobrazí sa ešte
čas prijatia resp. dátum.
> Vyberte požadovanú textovú správu.
Zobrazí sa zvolená krátka textová
správa.
> Po stlačení tlačidla Čítat‘ nahlas si
môžete nechat’ správu predčítat’.
Upozornenie:
Predčítanie správy môže prebehnút’ len
vtedy, ak bol zvolený hlasový výstup s
príponou TTS. Pozri “Tlačidlo Hlas”
stranu 66.
>>>
• Volat‘ spat‘
Stlačením tlačidla Volat‘ spat‘ môžete
zatelefonovat’ na číslo odosielateľa.
• Čísla
Stlačením tlačidla Čísla si môžete
zobrazit’ telefónne čísla, obsiahnuté v
texte správy a na zvolené číslo
zatelefonovat’.
• Vym. form.
Stlačením tlačidla Vym. form. môžete
zvolenú textovú správu vymazat’ z
pamäti prístroja Traffic Assist a z
pamäti telefónu.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> Stlačením tlačidla Možnosti si môžete
zobrazit’ možnosti úprav krátkej
správy.
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
99
>>>
TELEFÓNNY REŽIM
Doručená textová správa
Doručenie
textovej
správy
je
signalizované rôznym spôsobom a to
podľa
nastavenia
v
kapitole
“Signalizácia prijatej správy SMS”
strana 110.
Ak ste aktualizovali nastavenie Zobrazit‘
bublinu, zobrazí sa pri doručení novej
textovej správy nasledujúce menu.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
Zoznamy telefónnych čísiel
V zoznamoch telefónnych čísiel sa
v chronologickom poradí zobrazujú
posledné volané, prijaté alebo neprijaté
telefónne čísla alebo mená. Ak je to
možné, zobrazujú sa v týchto
zoznamoch tiež telefónne čísla alebo
mená, uložené v zozname mobilného
telefónu.
> V menu Telefón stlačte tlačidlo
displeja Posledné hovory.
> NL
> DK
>S
K dispozícii budete mat’ potom
nasledujúce možnosti ovládania:
• Čítat‘ nahlas
Predčítanie textovej správy.
• Zobrazit‘ text
Zobrazenie textu správy.
• Ignorovat‘
Ignorovanie textovej správy, správu si
ale môžete vyvolat’ neskôr.
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
100
Zoznamy zavedené z mobilného
telefónu
môžete
vyvolat'
prostredníctvom tlačidiel Zmeškané,
Prijaté a Volané.
V ďalších riadkoch sa zobrazuje zoznam
telefónnych čísiel alebo mien, ktoré boli
volané,
prijaté
alebo
neprijaté
prostredníctvom prístroja Traffic Assist.
Každý riadok v zozname telefónnych
čísiel je rozdelený do dvoch polí. Každé
pole v zozname predstavuje jedno
tlačidlo. Na pravom tlačidle sa
zobrazuje číslo/meno a pomocou ľavého
symbolu sa zobrazujú vlastnosti zápisu.
Upozornenie:
• Do zoznamu telefónnych čísiel sa
automaticky ukladá posledných 100
telefónnych čísiel/mien. Ak sa
kapacita pamäte 100 telefónnych
čísiel naplní, pre uloženie nového
čísla sa najstaršie uložené číslo
vymaže. Dôležité telefónne čísla je
však možné chránit'.
• Zápisy v zozname telefónnych čísiel
sa vzt'ahujú vždy len na dobu, počas
ktorej bol mobilný telefón spojený
s prístrojom Traffic Assist
prostredníctvom bezdrôtovej
technológie Bluetooth®.
Prostredníctvom tlačidiel Zmeškané,
Prijaté a Volané môžete vyvolat'
zoznamy, ak sú k dispozícii, ktoré
boli zavedené z mobilného telefónu.
TELEFÓNNY REŽIM
Použité symboly
V zozname telefónnych čísiel
používajú nasledujúce symboly.
Symbol
sa
Význam
Tento zápis je štandardný
zápis bez zvláštností.
Tento zápis je chránený. Ak
bude zoznam telefónnych
čísiel plný, tento zápis
nebude automaticky
vymazaný. Chránený zápis
môžete v prípade potreby
vymazat' len ručne.
U chráneného zápisu môžete
tiež definovat' jeho pozíciu
v menu rýchleho prístupu.
Listovanie v zozname telefónnych
čísiel
V zozname čísiel môžete pomocou
tlačidiel
listovat' v smere
príslušnej šípky.
Voľba telefónneho čísla zo
zoznamu
Telefónne
čísla/mená,
ktoré
sa
nachádzajú v zozname telefónnych
čísiel, sa môžu volit' priamo.
> Ak chcete zatelefonovat', stlačte
tlačidlo s požadovaným zápisom.
Hovor bude zahájený.
Zobrazit' alebo upravovat' zápisy
Každý zápis v zozname telefónnych
čísiel sa môže zobrazit' alebo spracovat'.
> Stlačte tlačidlovú plochu, ktorá sa
nachádza vľavo od požadovaného
zápisu.
Zobrazí sa menu voľby.
>>>
Voľba
Význam
Zobrazit‘ de- Zobrazia sa údaje
taily
k zápisu (pokiaľ je
dispozícii tak telefónne
číslo a meno, doba
hovoru a dátum
hovoru).
Chránit‘ poZápis je chránený proti
ložku
automatickému
vymazaniu (k dispozícii
len pre nechránené
zápisy).
Odstránit‘
Ochrana zápisu je
ochranu
zrušená (k dispozícii len
u chránených zápisov).
Presunút‘
Zápis sa posunie o jednu
nahor /
pozíciu dopredu/
Presunút‘ na- dozadu.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
dol
> TR
Vymazat‘ po- Zápis sa vymaže zo
ložku
zoznamu telefónnych
Vym. všetky
položky
> GR
čísiel.
Zo zoznamu
telefónnych čísiel sa
vymažú všetky zápisy
(aj chránené).
> PL
> CZ
>H
> SK
101
>>>
TELEFÓNNY REŽIM
Zoznamy zavedené z mobilného
telefónu
> V zozname telefónnych čísiel
Zmeškané, Prijaté a Volané vyvolajte
príslušný zoznam.
>D
> GB
>F
>I
>E
Spojenie telefónu
s Bluetooth
Aby ste mohli s Vašim prístrojom
Traffic Assist telefonovat', musí byt'
spojený s mobilným telefónom, ktorý je
vybavený bezdrôtovou technológiou
Bluetooth® wireless. Rôzne možnosti
vytvorenia spojenia sú popísané
v nasledujúcom texte.
>P
V jednotlivých riadkoch zoznamu
prístrojov sa zobrazia všetky mobilné
telefóny, ktoré boli s Traffic Assist
spojené.
Každý riadok v zozname prístrojov je
rozdelený na dve polia. Každé pole
v zozname predstavuje jedno tlačidlo.
Na pravom tlačidle sa zobrazuje prístroj
a ľavý symbol zobrazuje jeho vlastnosti.
Symbol
> NL
>N
Pomocou tlačidiel
môžete
v zozname listovat' v smere príslušnej
šípky.
> Ak chcete zatelefonovat', stlačte
tlačidlo s požadovaným zápisom.
> FIN
Upozornenie:
> TR
Stlačením tlačidla
pred zápisom sa
zobrazia všetky údaje k zápisu (ak je
k dispozícii telefónne číslo a meno,
doba hovoru a dátum hovoru).
> DK
>S
> GR
> PL
> CZ
Zobrazenie zoznamu prístrojov
> V menu Telefón stlačte tlačidlo
displeja Telefóny.
Zobrazí sa zoznam prístrojov.
Zo zoznamu prístrojov môžete vyhľadat'
mobilné telefóny alebo zvolené mobilné
telefóny pripojit'.
Upozornenie:
Ak ste doposiaľ nenadviazali žiadne
spojenie s mobilným telefónom, bude
tento zoznam prázdny.
>H
> SK
102
Význam
Tento prístroj je štandardný
prístroj bez zvláštností.
Tento prístroj je chránený.
Ak bude zoznam prístrojov
plný, tento prístroj sa
automaticky nevymaže.
Tento prístroj môžete
v prípade potreby vymazat'
len ručne.
U chráneného zápisu môžete
tiež definovat' jeho pozíciu
v zozname prístrojov.
Tento prístroj je
momentálne pripojený
mobilný telefón.
TELEFÓNNY REŽIM
Stlačením symbolu môžete vyvolat'
menu, v ktorom môžete napr. aktivovat'
ochranu prístroja.
Automatické spojenie
Váš prístroj Traffic Assist sa po zapnutí
pokúsi nadviazat' spojenie s posledne
spojeným mobilným telefónom.
Upozornenie:
Posledne pripojený mobilný telefón sa
spojí len vtedy, ak pred ním v zozname
prístrojov nestojí žiadny chránený
prístroj.
Voľba
Význam
Chránit‘ poPrístroj je chránený
ložku
proti automatickému
vymazaniu (k dispozícii
len pre nechránené
prístroje).
Odstránit‘
Ochrana prístroja je
ochranu
zrušená (k dispozícii len
pre chránené prístroje).
Presunút‘
Prístroj sa presunie o
nahor /
jednu pozíciu dopredu /
Presunút‘ na- dozadu.
dol
Vymazat‘
Vymazat‘
všetky
Prístroj sa vymaže zo
zoznamu prístrojov.
Zo zoznamu sa vymažú
všetky prístroje (aj
chránené).
Vyhľadávanie
telefónov
>>>
mobilných
>D
Upozornenie:
Pred vyhľadávaním zapnite na
vyhľadávanom mobilnom telefóne
funkciu Bluetooth®.
> GB
>F
>I
> Vyvolajte zoznam prístrojov.
>E
>P
Túto funkciu môžete zapnút' alebo
vypnút' podľa popisu v kapitole
“Automatické spojenie” strana 108.
Predpoklady pre úspešné nadviazanie
spojenia:
• Váš prístroj Traffic Assist musí mat'
zapnutú funkciu Bluetooth®. (Pozri
“Bluetooth – zapnutie/vypnutie”
stranu 108.)
• Mobilný telefón je zapnutý, nachádza
sa v dosahu a má aktivovanú funkciu
Bluetooth®.
> NL
> DK
>S
> Stlačte tlačidlo Hľadat‘ telefóny s
rozhraním Bluetooth.
Začne sa vyhľadávanie.
Počas vyhľadávania sa zobrazujú
nájdené prístroje a vy máte možnost'
stlačením tlačidla Zastavit‘ vyhľadávanie vyhľadávanie prerušit'.
Po ukončení vyhľadávania resp. po
stlačení tlačidla Zastavit‘ vyhľadávanie
sa zobrazí zoznam nájdených prístrojov.
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
103
>>>
TELEFÓNNY REŽIM
Spojenie zo zoznamu prístrojov
Spojenie s mobilným telefónom môžete
inicializovat' zo zoznamu prístrojov. Ak
je už nejaký mobilný telefón pripojený,
spojenie sa automaticky preruší a pripojí
sa nový prístroj.
> Vyvolajte zoznam prístrojov.
>D
> GB
>F
>I
> Klepnite na meno mobilného telefónu,
ktorý chcete spojit'.
Prístroj Traffic Assist sa teraz pokúsi
nadviazat' spojenie. V mobilnom
telefóne by sa mala zobrazit' požiadavka
na zadanie hesla. Heslo je prednastavené
prístrojom Traffic Assist.
>E
>P
> NL
> DK
> V zozname klepnite na požadovaný
mobilný telefón.
Začína sa naväzovat' spojenie so
zvoleným mobilným telefónom. Po
úspešnom pripojení sa zobrazí menu
Telefón.
>S
>N
> FIN
> TR
> Zobrazené heslo zadajte na mobilnom
telefóne.
Prebieha pripojenie. Po úspešnom
pripojení sa zobrazí menu Telefón.
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
104
Spojenie z mobilného telefónu
Môžete sa tiež pokúsit’ nadviazat’
spojenie s prístrojom Traffic Assist z
mobilného telefónu.
Pri pokuse o aktivovanie spojenia z
mobilného telefónu, ktorý ešte nebol
pripojený sa zobrazí dotaz, či toto
spojenie pripustíte.
> Spojenie pripustíte stlačením tlačidla
Áno.
> Zadajte do mobilného telefónu
zobrazené heslo (štyri nuly).
Prebieha pripojenie. Po úspešnom
pripojení sa zobrazí menu Telefón.
TELEFÓNNY REŽIM
Odpojenie pripojeného
telefónu
Telefónne hovory
Spojenie s mobilným telefónom, ktorý
je aktuálne spojený prostredníctvom
funkcie Bluetooth, môžete prerušit'.
V položke telefónne hovory sú zhrnuté
všetky možnosti ovládania, ktoré sú k
dispozícii pre naväzovanie hovoru,
prijatie hovoru a pre ukončenie hovoru.
>>>
Prijatie hovoru
>D
Prichádzajúci hovor je oznamovaný
vyzváňacím signálom. Naviac sa na
displeji zobrazí nasledujúce hlásenie.
> GB
>F
>I
Nadviazanie hovoru
> Stlačte tlačidlo Odpojit‘.
Spojenie s aktuálne pripojeným
mobilným telefónom sa preruší.
> Zadajte telefónne číslo alebo vyberte
niektorý
zápis
zo
zoznamu
telefónnych čísiel, príp. z telefónneho
zoznamu.
Telefónne číslo sa začne vytáčat'.
Ak volaný účastník hovor prijme,
zobrazenie sa zmení a vy ste spojený s
účastníkom hovoru.
>E
>P
Ak je k dispozícii, zobrazí sa telefónne
číslo a meno volajúceho.
U prichádzajúcich hovorov máte
niekoľko možností ovládania:
> NL
Voľba
>N
Prijat‘
Odmietnut‘
> DK
>S
Význam
Hovor sa prijme.
Zobrazí sa obrazovka
aktívneho hovoru.
Prichádzajúci hovor sa
odmietne. Volajúci
počuje obsadzovací tón.
Zobrazí sa posledné
aktívne zobrazenie.
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
105
>>>
TELEFÓNNY REŽIM
Voľba
>D
Ignorovat‘
> GB
>F
>I
>E
Význam
Vyzváňací signál sa
vypne. Zobrazí sa
posledné aktívne
zobrazenie. Hovor sa
ukončí, až položí
volajúci účastník.
Ak ste zapli automatické prijímanie
hovorov podľa popisu v kapitole
“Automatický
príjem
hovoru”
strana 109, zobrazuje sa naviac pri
tlačidle Prijat‘ aj čas do prijatia hovoru.
>P
> NL
> DK
Ukončenie hovoru
Počas hovoru
Aktívny hovor môžete ukončit'.
Počas hovoru máte rôzne možnosti
ovládania.
> Na displeji so zobrazením hovoru
stlačte tlačidlo Ukončit‘ hovor.
Hovor sa ukončí. Zobrazí sa posledné
aktívne zobrazenie.
Upozornenie:
Hovor sa tiež ukončí, keď položí
účastník hovoru. Aj v tomto prípade sa
zobrazí posledné aktívne zobrazenie.
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
Na displeji so zobrazením hovoru sa
zobrazujú (ak sú dostupné) nasledujúce
položky: intenzita príjmu mobilného
telefónu, stav nabitia akumulátora
mobilného telefónu, názov telefónu
a prevádzkovateľ siete.
Nižšie sa zobrazuje doba hovoru a ak je
k dispozícii, tiež telefónne číslo príp.
meno účastníka hovoru.
Ak je aktívne navádzanie na cieľ,
navigačné pokyny dostávate na displeji
so zobrazením hovoru prostredníctvom
šípok.
Upozornenie:
Ak počas prebiehajúceho hovoru
prichádza ďalší hovor, tento nie je
signalizovaný. Číslo volajúceho sa však
objaví v zozname telefónnych čísiel.
> CZ
>H
> SK
106
TELEFÓNNY REŽIM
> Ak chcete vyvolat' menu voľby
zobrazenia hovoru stlačte tlačidlo
Možnosti.
• Hlasitost‘
Stlačením tlačidla Hlasitost‘ môžete
aktivovat' nastavovanie hlasitosti.
Pozri “Hlasitost' telefónu” stranu 109.
• Mikrofón vyp./Mikrofón zap.
Pre zachovanie diskrétnosti počas
súkromných rozhovorov vo vozidle
môžete vypnút' mikrofón prístroja
Traffic Assist. Účastník hovoru na
telefóne potom nič nepočuje.
Mikrofón vypnite tlačidlom Mikrofón
vyp.. Tlačidlom Mikrofón zap. môžete
mikrofón opät' zapnút'.
• Súkromný režim/Handsfree
Hovor môžete presunút' spät' na
mobilný telefón. Funkcia hands-free
sa potom ukončí.
Po ukončení hovoru sa automaticky
znovu nadviaže spojenie s mobilným
telefónom.
Stlačte tlačidlo Súkromný režim.
Funkcia hands-free sa ukončí.
Aby ste mohli pred ukončením hovoru
znovu telefonovat' prostredníctvom
prístroja Traffic Assist, stlačte tlačidlo
Handsfree.
• Tóny DTMF
Počas hovoru môžete vysielat' DTMF
tóny ( napr. za účelom vypočutia
telefónneho záznamníka).
Stlačte tlačidlo Tóny DTMF.
V zobrazenom menu zadajte
požadovaným tlačidlom príslušný tón.
>>>
Nastavenia telefónu
>D
V menu Nastavenia telefónu sa
nachádzajú všetky nastavenia, ktoré sú
dôležité pre prevádzku telefónu.
> GB
>F
Upozornenie:
Všetky nastavenia sa musia potvrdit'
stlačením tlačidla OK. Tlačidlom
môžete kedykoľvek opustit' aktuálne
menu bez vykonania zmien.
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> V hlavnom menu stlačte tlačidlo
Nastavenia.
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> Stlačte tlačidlo Nastavenia telefónu.
> SK
107
>>>
TELEFÓNNY REŽIM
>D
Dostanete sa do menu na nastavenia
telefónu.
> GB
Štruktúra
V menu máte k dispozícii rôzne strany s
funkciami:
>F
>I
>E
Bluetooth – zapnutie/
vypnutie
Tlačidlom Bluetooth môžete zapnút'
alebo vypnút' funkciu Bluetooth.
> V menu nastavenia stlačte tlačidlo
Bluetooth.
V závislosti na predchádzajúcom
nastavení sa funkcia Bluetooth zapne
alebo vypne.
>P
> NL
> DK
>S
• Horná ikona: funkcia je zapnutá
• Spodná ikona: funkcia je vypnutá
>N
Automatické spojenie
> FIN
Pomocou tlačidla Autom. pripojenie
môžete zapnút' alebo vypnút' funkciu,
ktorá sa po zapnutí prístroja Traffic
Assist automaticky pokúsi nadviazat'
spojenie s mobilným telefónom.
> TR
Pomocou tlačidiel
a
dostanete na ďalšiu alebo
predchádzajúcu stranu nastavení.
> GR
> PL
sa
na
> V menu nastavenia stlačte tlačidlo Autom. pripojenie.
V závislosti na predchádzajúcom
nastavení sa táto funkcia zapne alebo
vypne.
> CZ
>H
> SK
108
• Horná ikona: funkcia je zapnutá
• Spodná ikona: funkcia je vypnutá
Zviditeľnenie
Tlačidlom Viditeľnost‘ môžete zapnút'
alebo vypnút', či budú môct' iné prístroje
s funkciou Bluetooth pri vyhľadávaní
identifikovat' prístroj Traffic Assist
alebo nie.
> V menu nastavenia stlačte tlačidlo Viditeľnost‘.
V závislosti na predchádzajúcom
nastavení sa táto funkcia zapne alebo
vypne.
• Horná ikona: funkcia je zapnutá
• Spodná ikona: funkcia je vypnutá
TELEFÓNNY REŽIM
Automatický príjem hovoru
Hlasitost' telefónu
Pomocou tejto funkcie môžete nastavit',
či a poprípade po akom čase sa má
automaticky prijat' prichádzajúci hovor.
Pomocou tejto funkcie môžete nastavit'
hlasitost' zvonenia a hlasitost' hovoru.
> V menu nastavenia stlačte tlačidlo Autom. príjem hov..
> V menu nastavenia stlačte tlačidlo
Hlasitost‘.
>>>
Aktualizácia telefónneho
zoznamu
>D
Prostredníctvom tejto funkcie môžete
aktualizovat' príp. znova preniest' zápisy
uložené v telefónnom zozname prístroja
Traffic Assist.
> GB
>F
>I
>E
> V menu nastavenia stlačte tlačidlo Obnovit‘.
>P
> NL
> DK
> Tu môžete nastavit', či sa má
prichádzajúci hovor automaticky
prijat' po 3, 5 alebo 10 sekundách.
Zvolením Vypnuté sa funkcia vypne.
Momentálne zvolené nastavenie je
označené háčkom ( ).
> Nastavenia
potvrďte
stlačením
tlačidla OK.
> Požadovanú
hlasitost'
nastavte
pomocou tlačidiel
a
.
> Stlačením tlačidla
môžete vypnút'
zvuk.
> Nastavenia
potvrďte
stlačením
tlačidla OK.
>S
>N
Počítajte prosím s tým, že zavádzanie
telefónneho zoznamu môže trvat' aj
niekoľko minút.
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
109
>>>
TELEFÓNNY REŽIM
Názov Bluetooth
>D
Táto funkcia Vám umožní zadat' názov
Vášho prístroja Traffic Assist. Tento
názov bude potom zobrazovaný inými
Bluetooth prístrojmi.
> GB
>F
Signalizácia prijatej správy
SMS
Pomocou tejto funkcie môžete nastavit’,
ako má prístroj Traffic Assist reagovat’
v prípade, keď bude doručená textová
správa.
>I
> V menu nastavenia stlačte tlačidlo Názov Bluetooth.
>E
>P
> V menu nastavenia stlačte tlačidlo
SMS signál.
> NL
> DK
>S
> Zadajte požadovaný názov.
> Zadaný názov potvrďte stlačením
tlačidla OK.
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
110
> Vyberte požadované nastavenie.
• Žiadny signál
Nebude vydaný žiadny signál.
• Prehrat‘ len tón
Zaznie signalizačný tón.
• Zobrazit‘ bublinu
Zobrazí sa menu, kde si budete môct’
zvolit’, či má byt’ správa zobrazená,
predčítaná alebo ignorovaná. Pozri
“Doručená textová správa”
stranu 100.
• Automaticky prečítat‘ nahlas
Prichádzajúca textová správa bude
automaticky predčítaná.
Upozornenie:
Predčítanie správy môže prebehnút’ len
vtedy, ak bol zvolený hlasový výstup s
príponou TTS. Pozri “Tlačidlo Hlas”
stranu 66.
> Svoje nastavenia potvrďte stlačením
tlačidla OK.
DOPLNKY
Položka menu Doplnky obsahuje
nasledujúce funkcie:
• MP3 prehrávač*
• Prehliadač obrázkov*
• Videoprehrávač*
• Informácie o krajinách
Ponuku doplnkov je možné vyvolat'
z hlavnej ponuky.
Doplnky
MP3 prehrávač*
Pomocou MP3 prehrávača môžete
prehrávat’ tituly vo formáte MP3
uložené na vloženej pamät’ovej karte
Mikro-SD alebo v internej pamäti.
>>>
Voľba titulu
>D
Titul môžete zvolit' pomocou výberovej
ponuky.
> GB
>F
>I
>E
>P
Vo výberovej ponuke je k dispozícii
6 možností pre výber titulov.
> V hlavnom menu stlačte tlačidlo Doplnky.
Zobrazí sa ponuka doplnkov.
> Stlačením jedného z tlačidiel zvoľte
požadovanú funkciu.
Stlačte tlačidlo Hudba.
Ak už prehrávanie beží, ihneď sa zobrazí
ponuka prehrávania.
Ak nie je prehrávanie aktívne, prejdete
do výberovej ponuky.
> NL
Upozornenie:
Aby bolo možné zvolit' titul
prostredníctvom kategórií Interpreti,
Žánre a Albumy, pri tituloch MP3 by
mal byt' vytvorený ID3-Tag.
Prostredníctvom kategórie Zozn. na
prehr. môžete titul vybrat', len ak sa na
pamät'ovom médiu nachádzajú taktiež
zoznamy skladieb.
> DK
• Interpreti
Ak zvolíte možnost' Interpreti, zobrazí
sa výber titulov z pamät'ovej karty
roztriedený podľa interpreta.
> PL
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> CZ
>H
> SK
*Túto funkciu je možné doinštalovat' pomocou aplikácie Content Manager.
111
>>>
DOPLNKY
• Žánre
Ak zvolíte možnost' Žánre, zobrazí sa
výber titulov z pamät'ovej karty
roztriedený podľa hudobných štýlov
(napr. rock, pop).
• Albumy
Ak zvolíte možnost' Albumy, zobrazí
sa výber titulov z pamät'ovej karty
roztriedený podľa albumov.
• Priečinky
Ak zvolíte možnost' Priečinky,
zobrazí sa výber titulov z pamät'ovej
karty podľa štruktúry priečinkov na
pamät'ovej karte.
• Skladby
Ak zvolíte možnost' Skladby, zobrazí
sa výber titulov z pamät'ovej karty vo
forme abecedného zoznamu.
• Zozn. na prehr.
Ak zvolíte možnost' Zozn. na prehr.,
zobrazí sa výber zoznamov skladieb
z pamät'ovej karty.
>D
>GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
112
Ako príklad je tu použitý výber
pomocou možnosti Priečinky. Ostatné
možnosti výberu majú podobné funkcie.
> Stlačte tlačidlo Priečinky.
> Zvoľte požadovaný titul alebo stlačte
možnost' Prehrat‘ všetky skladby
a zobrazte všetky tituly zvoleného
priečinka.
Zobrazí sa ponuka prehrávania.
Zobrazia sa priečinky na pamät'ovej
karte.
Stlačením tlačidla Prehrat‘ všetky
priečinky môžete zobrazit' všetky tituly
na aktuálnej úrovni priečinka.
Pomocou tlačidiel s šípkami
na pravom okraji displeja môžete
prelistovat' aktuálnu úroveň priečinka.
Stlačením tlačidla
sa môžete
v hierarchii priečinka vrátit' vždy
o jednu úroveň vyššie.
> Zvoľte požadovaný priečinok, príp.
ďalšie podpriečinky.
DOPLNKY
Ponuka prehrávania
Pomocou ponuky prehrávania môžete
riadit' prehrávanie titulov MP3.
11
1
10
2
9
8
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6
5
4
3
Uplynulá doba prehrávania titulu
Vyvolanie zoznamu titulov
Vyvolanie navigačného systému
Prepínanie
medzi
náhodnou
reprodukciou a opakovaním titulu
Spustenie reprodukcie/prerušenie
Otvorenie prehľadu priečinkov
Nastavenie hlasitosti
Zobrazenie/tlačidlo pre nasledujúci
titul
Aktuálny titul
Zobrazenie/tlačidlo
pre
predchádzajúci titul
Grafické
zobrazenie
doby
prehrávania/rýchle vyhľadávanie
dopredu/dozadu
Preskočenie titulu
Nad resp. pod aktuálnym hudobným
titulom sa zobrazí predchádzajúci resp.
nasledujúci titul s príslušným názvom.
> Stlačte zvolený hudobný titul.
Hudobný titul sa zavedie do riadku
titulov.
• Ak nie je stlačené tlačidlo
prehrávania, titul ešte nebude
prehraný.
• Ak je práve prehrávaný hudobný titul,
prehrávanie sa preruší a začne
prehrávanie nového titulu.
Prehrávanie
Hudobné
tituly
počnúc
titulom
zobrazeným v riadku titulov prehráte
pomocou nasledujúceho tlačidla:
> Stlačte tlačidlo so symbolom
prehrávania.
Prehrávač MP3 spustí prehrávanie.
Zobrazenie tlačidla sa zmení na symbol
pozastavenia.
>>>
Vpravo hore v zobrazení vidíte uplynulý
čas prehrávania. Vedľa je formou
stĺpcového
diagramu
znázornený
uplynulý čas prehrávania. Stlačením
a presunutím šípky na koniec stĺpcového
diagramu môžete zmenit' pozíciu
prehrávania aktuálneho titulu.
>D
> GB
>F
>I
Upozornenie:
Zobrazené časy sa môžu od reálneho
času titulu MP3 líšit' podľa použitej
prenosovej rýchlosti (komprimácie).
>E
>P
> NL
> DK
Prerušenie prehrávania
Prehrávanie je kedykoľvek v jeho
priebehu možné prerušit' a potom v ňom
opät' pokračovat'.
>S
>N
> FIN
> TR
> Stlačte tlačidlo so symbolom
pozastavenia.
Prehrávanie sa preruší. Aktuálny titul sa
bude v riadku titulov zobrazovat'
i naďalej. Zobrazenie tlačidla sa zmení
na symbol prehrávania. Opätovným
stlačením sa bude v prehrávaní
pokračovat'.
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
113
>>>
DOPLNKY
Opakovanie titulov/reprodukcia v
náhodnom poradí
Máte možnost' nastavit' opakované
prehrávanie jedného titulu alebo
prehrávanie titulov v náhodnom poradí.
>D
>GB
>F
>I
>E
Nastavenie hlasitosti
Hlasitost' prehrávania titulov MP3 je
možné nastavit'.
!Pozor!
Pri nastavení hlasitosti dbajte na to,
aby ste mohli ešte dobre počut'
všetky signály z okolitého prostredia.
> V ponuke prehrávania stlačte tlačidlo
.
>P
> NL
> Stláčajte tlačidlo označené šípkou,
dokiaľ sa nezapne požadovaná
funkcia.
Zobrazený symbol sa zmení podľa
zvolenej funkcie.
• Symbol
: Funkcie sú vypnuté.
• Symbol
: Je zapnuté prehrávanie
v náhodnom poradí.
• Symbol
: Je zapnuté opakovanie
titulov.
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
114
> Pre zvýšenie resp. zníženie hlasitosti
stlačte tlačidlo
resp.
.
> Pre vypnutie hudby stlačte tlačidlo
.
> Pre zapnutie hudby opät' stlačte
tlačidlo displeja
.
Zatvorenie prehrávača MP3
Prehrávač MP3 sa zatvorí stlačením
tlačidla
. Objaví sa ponuka médií.
Upozornenie:
Nezabudnite na to, že reprodukcia
hudby prebieha ďalej aj po opustení
ponuky prehrávania. Ak chcete ukončit'
reprodukciu hudby, stlačte symbol
pozastavenia.
(Siehe
“Prerušenie
prehrávania” auf Seite 113.)
DOPLNKY
Prehliadač obrázkov*
Ponuka prehliadača
obrázkov
Upozornenie:
Prehliadač obrázkov nie je možné
vyvolat', ak je aktívne navádzanie na
cieľ.
V ponuke prehliadača obrázkov môžete
zvolit' obrázky, spustit' prehľad
diaobrázkov a vyvolat' nastavenie.
Pomocou prehliadača obrázkov si
môžete prezriet’ obrázky vo formáte
MP3 uložené na vloženej pamät’ovej
karte Mikro-SD alebo v internej pamäti.
Podporované sú formáty JPG a BMP.
Nasleduje upozornenie, že sa prehliadač
obrázkov nesmie používat' počas jazdy.
Rešpektujte prosím toto upozornenie.
> Potvrďte hlásenie stlačením tlačidla
OK.
Stlačte tlačidlo Obrázky.
Zobrazí
sa
obrázkov.
ponuka
prehliadača
>>>
>D
> GB
>F
1
2
2
>I
2
2
2
>E
3
4
>P
5
> NL
1 Priečinok s obrázkami
2 Minimalizované
> DK
zobrazenia
obrázkov v aktuálnom priečinku
3 Predchádzajúca strana s obrázkami/
vyvolat' priečinok
4 Vrátit' sa o jednu úroveň v hierarchii
priečinka vyššie
5 Ďalšia strana s obrázkami/vyvolat'
priečinok
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
*Túto funkciu je možné doinštalovat' pomocou aplikácie Content Manager.
115
>>>
DOPLNKY
Voľba obrázka
>D
>GB
>F
Pomocou tlačidiel vpravo a vľavo vedľa
obrázka prepnete na ďalší, resp.
predchádzajúci obrázok.
Stlačením stredu obrázka deaktivujete
ponuku obrázka.
Zväčšenie obrázka
> Zobrazte ponuku obrázka.
> Stlačte tlačidlo Lupa.
>I
>E
> V ponuke prehliadača obrázkov
zvoľte požadovaný priečinok a potom
požadovaný obrázok.
Pomocou tlačidiel
a
môžete
zobrazit' ďalšie strany s obrázkami
a priečinkami.
Zvolený obrázok sa zobrazí spolu
s ponukou obrázka.
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
Pomocou tlačidiel ponuky môžete
obrázok otočit', zväčšit' alebo môžete
zobrazit' informácie.
> CZ
>H
> SK
116
Pomocou tlačidiel na pravej, resp. ľavej
strane obrazovky prepnete na ďalší,
resp. predchádzajúci obrázok.
Stlačením stredu obrázka zobrazíte
ponuku obrázka.
> Presuňte ovládač na pravom okraji
obrazovky na požadovaný stupeň
veľkosti.
Teraz môžete obrázok presunút'.
Stlačením stredu obrázka zväčšenie
zrušíte.
Otáčanie obrazu
> Zobrazte ponuku obrázka.
> Stláčajte tlačidlo Otočit‘, dokiaľ
obrázok
nezíska
požadovanú
orientáciu
Stlačením stredu obrázka deaktivujete
ponuku obrázka.
DOPLNKY
Zobrazenie informácií o obrázku
> Zobrazte ponuku obrázka.
> Stlačte tlačidlo EXIF.
Zobrazia sa informácie o aktuálnom
obrázku.
> Ak chcete informácie zatvorit', stlačte
tlačidlo .
>>>
Prezentácia diaobrázkov
Počas prezentácie diaobrázkov sa
postupne automaticky zobrazia všetky
obrázky aktuálnej úrovne priečinka.
> V ponuke prehliadača obrázkov
stlačte tlačidlo Prezent..
Zobrazenie obrázkov prejde do
celoplošného zobrazenia a prezentácia
začne
podľa
nastavenia
prvým
obrázkom z aktuálnej úrovne priečinka.
Keď sa zobrazia všetky obrázky,
prezentácia sa ukončí.
Prezentáciu obrázkov je možné
predčasne prerušit' stlačením tlačidla
.
Nastavenia
V nastavení môžete stanovit', akou
rýchlost'ou sa majú obrázky zobrazovat',
či sa pri zobrazení nového obrázka majú
používat' určité efekty a či majú byt'
obrázky nahrané vo vysokej kvalite.
> V ponuke prehliadača obrázkov
stlačte tlačidlo Nastavenia prezentácie.
>D
> GB
>F
>I
> Pomocou možnosti Interval nastavte
požadovanú dobu zobrazenia.
> Pomocou možnosti Efekty zvoľte
požadovaný efekt prelínania.
> Pomocou možnosti Načítat‘ obr. vo
vys. kval. (pomalšie) zvoľte, či majú
byt' obrázky nahrané s vysokým
rozlíšením ( ) alebo nie ( ).
Ak majú byt' obrázky nahrané
s vysokým rozlíšením, zobrazenie bude
pomalšie.
> Svoje nastavenia potvrďte stlačením
tlačidla OK.
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
117
>>>
DOPLNKY
Prehrávač videa*
>D
Upozornenie:
Prehrávač videa nie je možné vyvolat',
ak je aktívne navádzanie na cieľ.
Prehrávač videa sa nesmie používat'
počas jazdy.
>GB
>F
>I
>E
Pomocou videoprehrávača si môžete
pozriet’ videozáznamy, uložené na
vloženej pamät’ovej karte Mikro-SD
alebo v internej pamäti.
Systém Traffic Assist podporuje
videoformát MPEG4 Part2 s koncovkou
.avi.
>P
> NL
> DK
>S
Nasleduje upozornenie, že sa prehrávač
videa nesmie používat' počas jazdy.
Rešpektujte prosím toto upozornenie.
> Potvrďte hlásenie stlačením tlačidla
OK.
Zvolené video sa prehrá na celej ploche
obrazovky.
>N
> FIN
> TR
> GR
Stlačte tlačidlo Filmy.
> PL
> CZ
Zobrazí sa výberová ponuka.
Vo výberovej ponuke sa zobrazia všetky
priečinky pamät'ovej karty, v ktorých sa
nachádzajú videá.
> Zvoľte
vo
výberovej
ponuke
požadovaný priečinok a potom
požadované video.
>H
> SK
118
*Túto funkciu je možné doinštalovat' pomocou aplikácie Content Manager.
DOPLNKY
Zobrazenie ponuky videa
Pomocou ponuky videa môžete riadit'
prehrávanie videa.
> Počas prehrávania videa v režime
celoplošného
zobrazenia
stlačte
obrazovku.
8
1
2
7
6
5
4
3
Zobrazí sa ponuka videa.
1 Uplynulá doba prehrávania titulu
2 Aktuálne prehrávané video
3 Vyvolanie ďalšieho videa
v priečinku
4 Vyvolanie predchádzajúceho videa
v priečinku
5 Spustenie reprodukcie/prerušenie
6 Otvorenie prehľadu priečinkov
7 Nastavenie hlasitosti
8 Grafické
zobrazenie
doby
prehrávania/rýchle vyhľadávanie
dopredu/dozadu
Po krátkej dobe bez ovládania sa ponuka
videa automaticky ukončí.
Prehrávanie
Zobrazené video je možné prehrat'
pomocou nasledujúceho tlačidla:
>>>
Prerušenie prehrávania
Prehrávanie je kedykoľvek v jeho
priebehu možné prerušit' a potom v ňom
opät' pokračovat'.
>D
> GB
>F
> Stlačte tlačidlo so symbolom
prehrávania.
Prehrávač videa spustí prehrávanie.
Zobrazenie tlačidla sa zmení na symbol
pozastavenia.
Vpravo hore v zobrazení vidíte uplynulý
čas prehrávania. Vedľa je formou
stĺpcového
diagramu
znázornený
uplynulý čas prehrávania. Stlačením
a presunutím šípky na koniec stĺpcového
diagramu môžete zmenit' pozíciu
prehrávania aktuálneho videa.
>I
> Stlačte tlačidlo so symbolom
pozastavenia.
Prehrávanie sa preruší. Aktuálny titul sa
bude v riadku titulov zobrazovat'
i naďalej. Zobrazenie tlačidla sa zmení
na symbol prehrávania. Opätovným
stlačením sa bude v prehrávaní
pokračovat'.
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
119
>>>
DOPLNKY
>D
Nastavenie hlasitosti
Hlasitost' prehrávania titulov MP3 je
možné nastavit'.
>GB
!Pozor!
>F
Pri nastavení hlasitosti dbajte na to,
aby ste mohli ešte dobre počut'
všetky signály z okolitého prostredia.
>I
>E
Informácie o krajinách
Prostredníctvom informácií o krajine si
môžete zobrazit’ celý rad dôležitých
informácií o danej krajine (maximálnu
povolenú rýchlost’, max. dovolenú
hranicu hladiny alkoholu v krvi a pod.).
Zobrazia sa špecifické informácie o
danej krajine (maximálna povolená
rýchlost’, max. dovolená hranica
hladiny alkoholu v krvi a pod.).
> V ponuke prehrávania stlačte tlačidlo
.
>P
> NL
> DK
> Stlačte tlačidlo Informácie o krajine.
>S
>N
> Pre zvýšenie resp. zníženie hlasitosti
stlačte tlačidlo
resp.
.
> Pre vypnutie hudby stlačte tlačidlo
.
> Pre zapnutie hudby opät' stlačte
tlačidlo displeja
.
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
120
Upozornenie:
Rešpektujte prosím skutočnost’, že
informácie z určitých oblastí nemusia
byt’ niekedy celkom vyčerpávajúce a v
ďalších krajinách môžu platit’ iné
predpisy.
V nasledujúcom odstavci je uvedený
popis používaných symbolov:
Zobrazí sa zoznam štátov.
> Stlačte tlačidlo požadovanej krajiny.
DOPLNKY
Symbol
>>>
Význam
Maximálna povolená
rýchlost’ v obciach
>D
> GB
Maximálna povolená
rýchlost’ mimo obce
>F
>I
Maximálna povolená
rýchlost’ na diaľniciach
>E
>P
Hranica obsahu alkoholu v
krvi
> NL
Povinná reflexná vesta
> DK
Povinné svietenie cez deň
>S
Povinné t’ažné lano vo
výbave
>N
> FIN
Povinné náhradné žiarovky
vo výbave
> TR
Povinný hasiaci prístroj vo
výbave
> GR
> PL
Menu môžete opustit’ stlačením tlačidla
OK alebo tlačidla
.
> CZ
>H
> SK
121
>>>
NASTAVENIA
Voľba nastavenia
systému
Nastavenia
>D
> GB
Pre všetky aplikácie systému Traffic
Assist môžete zadat' rôzne základné
nastavenia.
>F
>I
>E
>P
Ponuka nastavenia systému
V ponuke nastavenia systému môžete
zvolit' rôzne možnosti nastavení.
Ovládanie
Možnosti výberu
Požadovaný výber vykonáte stlačením
príslušného tlačidla. Funkčnost' tlačidiel
je v závislosti na zvolenej položke
rôzna, jednotlivé funkcie sú popísané
v časti “Položky ponuky” strana 123.
Pomocou tlačidiel
a
prejdite na
ďalšiu alebo predchádzajúcu stranu
nastavení.
> NL
> DK
> V hlavnom menu stlačte tlačidlo
Nastavenia.
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> Stlačte tlačidlo Syst. nastavenia.
Zobrazí sa ponuka nastavenia systému.
> PL
> CZ
>H
> SK
122
Zatvorenie ponuky nastavení
Ponuku nastavení zatvorte stlačením
tlačidla
.
NASTAVENIA
Položky ponuky
Batérie
Váš
Traffic
Assist
sa
môže
prevádzkovat' pomocou externého
napájacieho napätia alebo pomocou
zabudovaného akumulátora.
Upozornenie:
Pri prevádzke akumulátora je dôležitý
aktuálny stav nabitia akumulátora. Ak
nie je k dispozícii dostatočná zásoba
energie môže sa napr. stat', že
navádzanie na cieľ nebude funkčné až
do konca.
Stav nabitia akumulátora sa zobrazuje
prostredníctvom porovnania s plným
stavom. V príklade je akumulátor nabitý
ešte asi z dvoch tretín.
Nabíjací cyklus je na stavovej
obrazovke zobrazený pomocou symbolu
zástrčky.
>>>
Denné/nočné zobrazenie
Zobrazenie je v systéme Traffic Assist
možné nastavit' ako denné, nočné alebo
automatické.
Pri nastavení automatického zobrazenia
systém v závislosti na čase, aktuálnej
polohe a ročnom období automaticky
prepína medzi denným a nočným
zobrazením.
Nastavenie môžete vyvolat' stlačením
nasledujúceho tlačidla:
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
> Stlačte tlačidlo displeja Deň/noc.
>S
Zásobovanie energiou a stav energie sa
zobrazujú na stavovej obrazovke.
>N
> FIN
Zobrazenie zásobovania energiou
Stlačením
nasledujúceho
tlačidla
môžete vyvolat' stavovú obrazovku:
> Stlačte tlačidlo displeja Batéria.
Zobrazí sa stavová obrazovka a zobrazí
sa zásobovanie energiou.
> TR
Zatvorenie stavovej obrazovky
Stavovú obrazovku zatvoríte stlačením
tlačidla OK. Objaví sa ponuka nastavení.
> Zvoľte medzi Automaticky, Deň
a Noc.
Požadovaná funkcia sa aktivuje
a zobrazia sa systémové nastavenia.
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
123
>>>
NASTAVENIA
>D
Kalibrácia
Ak dotyková obrazovka nereaguje na
dotyk tlačidiel displeja správne, je
potrebné vykonat' kalibráciu.
> GB
>F
Spustenie kalibrácie
Kalibráciu
spustíte
nasledujúceho tlačidla:
>I
>E
>P
Jas
Jas displeja môžete nastavit' zvlášt' pre
denné a pre nočné zobrazenie.
Nastavenie môžete vyvolat' stlačením
nasledujúceho tlačidla:
stlačením
> DK
>S
> Stlačte tlačidlo displeja Jazyk.
Zobrazí sa výber jazyka.
> Tlačidlom
alebo
nastavte
požadovanú hodnotu jasu displeja pre
denné resp. pre nočné zobrazenie.
> Svoje nastavenia potvrďte stlačením
tlačidla OK.
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
124
Vyvolanie voľby jazyka
Stlačením
nasledujúceho
tlačidla
môžete zvolit' medzi rôznymi jazykmi:
> Stlačte tlačidlo displeja Jas.
> Stlačte tlačidlo displeja Kalibrácia.
Spustí sa proces kalibrácie. V procedúre
postupujte podľa textových inštrukcií.
> NL
Jazyk
Texty na dotykovej obrazovke sa môžu
zobrazovat' v rôznych jazykoch.
Výber jazyka zobrazuje dostupné jazyky
v zozname s viacerými stranami. Každé
pole zoznamu predstavuje jedno tlačidlo
displeja. Jednotlivé tlačidlá displeja sú
vybavené označením jazyka
a príslušnou národnou vlajkou.
NASTAVENIA
Listovanie
Pomocou tlačidiel
sa dá
v zobrazenom zozname listovat' v smere
príslušnej šípky.
Voľba jazyka
> Stlačte tlačidlo s označením jazyka,
ktorý chcete nastavit'.
> Výber potvrdíte stlačením tlačidla OK.
Prebehne upozornenie na nový štart
softvéru a otázka, či chcete naozaj
zmenit' jazyk.
> Otázku potvrďte voľbou možnosti
Áno.
Zrušenie voľby jazyka
Stlačením tlačidla
výber jazyka
prerušíte a prejdete do ponuky
nastavení.
Automatické zapnutie/vypnutie
Prístroj Traffic Assist sa môže prepnút'
do pohotovostného režimu tiež
automaticky, keď sa vypne zapaľovanie
vozidla. Pritom musia byt' splnené
nasledujúce podmienky:
• Prístroj Traffic Assist musí byt'
pripojený do zásuvky zapaľovača
cigariet vozidla (pozri tiež stranu 18).
• Zásuvka zapaľovača cigariet vozidla
musí zostat' po vypnutí zapaľovania
bez prúdu.
• Na prístroji Traffic Assist musí byt'
táto funkcia zapnutá.
Zapnutie a vypnutie funkcie
> Stlačte tlačidlo displeja Autom. zap./
vyp..
V závislosti na predchádzajúcom
nastavení sa táto funkcia zapne alebo
vypne.
Aktuálne
nastavenie
je
signalizované pomocou symbolu.
Počas automatického vypínania
objaví nasledovné zobrazenie.
>>>
sa
>D
> GB
>F
>I
>E
Stlačením tlačidla Abbrechen môžete
automatické vypínanie zrušit'.
>P
> NL
Zvuk
Tu môžete zapnút', resp. vypnút'
signalizačné tóny systému Traffic
Assist. K nim patrí taktiež klikanie
tlačidiel obrazovky.
> Stlačte tlačidlo Tóny.
Tóny sa v závislosti na predchádzajúcim
nastavení zapnú alebo vypnú.
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
• Horná ikona: funkcia je zapnutá,
prístroj Traffic Assist sa automaticky
vypne.
• Spodná ikona: funkcia je vypnutá,
prístroj Traffic Assist sa nevypne
automaticky.
> PL
• Horná ikona: Tóny sú zapnuté.
• Spodná ikona: Tóny sú vypnuté.
> CZ
>H
> SK
125
>>>
NASTAVENIA
>D
Nastavenie farby
Môžete zmenit' farbu symbolov
a ostatných designových prvkov.
> GB
>F
> Stlačte tlačidlo Farby.
>I
>E
>P
Základné nastavenia z výroby
Nastavenie prístroja Traffic Assist
môžete vrátit’ na základné nastavenia z
výroby.
Pritom sa zmažú nasledujúce zmenené
údaje: uložené ciele, uložené trasy,
domáca adresa, telefónne údaje, v
internej pamäti uložené obrázky,
videozáznamy atď.
Informácia
Informácie o systéme Traffic Assist
zobrazíte stlačením nasledujúceho
tlačidla.
> Stlačte tlačidlo displeja Informácie.
Zobrazia sa informácie o systéme.
1
2
> NL
> Stlačte tlačidlo Obnovit‘ predv..
> Vyberte jednu z 8 preddefinovaných
farieb.
alebo
> Pomocou posuvného ovládača 2
v spodnej oblasti displeja vyberte
požadovanú farbu.
> DK
>S
>N
> FIN
Upozornenie:
Farba tlačidla 1 zodpovedá červenej
farbe nastavenej z výroby.
> TR
> GR
> PL
> Svoje nastavenia potvrďte stlačením
tlačidla OK.
> CZ
>H
> SK
126
> Stlačte tlačidlo Áno.
Nastavenia Vášho Traffic Assist sa
vrátia spät' na základné nastavenia
z výroby.
Pozornost'
venujte
predovšetkým
označeniu výrobku a údaju o verzii
softvéru. V prípade otázok na servis
spoločnosti
Harman/Becker
vždy
uveďte tieto údaje.
Pomocou tlačidla Informácie o verzii
mapy môžete zobrazit' informácie
o inštalovaných údajoch mapy.
NASTAVENIA
>>>
My XTRAS
Prostredníctvom tejto položky je možné
zobrazit', ktoré softvérové moduly sú
nainštalované vo Vašom prístroji Traffic
Assist, ktoré moduly už boli
aktualizované, ktoré moduly boli
zakúpené a ktoré je ešte možné zakúpit'
prostredníctvom aplikácie Content
Manager.
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> Stlačte tlačidlo XTRAS.
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> Stlačte tlačidlo s informáciami
k požadovanému modulu.
Zobrazia sa softvérové moduly.
Ak chcete zobrazit' detailnejšie
informácie, stlačte tlačidlo príslušných
modulov.
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
127
>>>
ODBORNÉ VÝRAZY
GMT
(Greenwich Mean Time)
stredoeurópsky čas
Normálny čas pre zemepisnú dĺžku
0 stupňov (poludník, ktorý prechádza
cez Greenwich, Veľká Británia). Tento
čas sa celosvetovo používa ako
štandardný čas pre synchronizovanie
zberu dát.
Odborné výrazy
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
Bluetooth
Technológia bezdrôtového prenosu dát
do vzdialenosti cca 10 metrov.
> NL
> DK
GPS
(Global Positioning System)
GPS umožňuje satelitné zistenie vašej
aktuálnej zemepisnej polohy. Skladá sa
z 24 družíc, ktoré obiehajú zemeguľu, a
pritom vysielajú signály. Prijímač GPS
prijíma tieto signály a z ich časových
rozdielov vypočítava odstup od
jednotlivých družíc a tým aj aktuálnu
polohu podľa zemepisnej šírky a dĺžky.
Pre určenie polohy sú potrebné signály
aspoň troch družíc, pomocou štvrtej sa
dá zistit’ aj aktuálna výška.
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
128
Tag ID3
"Obsah"
titulu
MP3.
Obsahuje
informácie, ako je skladba, interpret,
album, rok a žáner.
JPG/JPEG
(Joint Photographic Experts Group)
Pri JPEG ide o najbežnejší záznamový
formát pre stratovú kompresiu obrazu.
To znamená, že pri tejto kompresii sa
podrobnosti obrazu strácajú. Napriek
kompresii poskytuje dobrú obrazovú
kvalitu, stupne kompresie sú voliteľné.
Je
to
najbežnejší
formát
pre
zobrazovanie a výmenu obrázkov na
internete.
MP3
Špeciálny postup kompresie zvukových
dát (napr. hudby).
Karta SD
(Secure Digital)
Kartu SecureDigital vyvinula v roku
2001 firma SanDisk na základe staršieho
štandardu MMC. Karta SD je
prepisovateľná výmenná pamät’ová
karta.
Stylus
Stylus je zadávacie pero, ktoré sa
používa na obsluhu dotykových
obrazoviek, mobilov alebo PDA.
Stylus sa v zásade skladá z
umelohmotnej tyčinky, ktorá má mäkké
umelohmotné jadro. Obal je tvrdý a
pevný, mäkké jadro vyúst’uje do špičky
a je určené na to, aby sa obrazovky
dotklo čo možno najšetrnejšie (teda bez
rizika poškrabania).
Stylus je presnejší než ovládanie
prstami, lebo len tenký špic sa dotkne
obrazovky. Ďalej sa tým zabráni
znečisteniu obrazovky odtlačkami
prstov.
ODBORNÉ VÝRAZY
>>>
TMC
(Traffic Message Channel)
Dopravné hlásenia, ktoré niektoré UKW
(FM)
vysielače
prenášajú
prostredníctvom RDS. Sú základom
dynamickej navigácie.
>D
> GB
>F
>I
USB
(Universal Serial Bus)
Universal Serial Bus (USB - univerzálna
sériová zbernica) je systém zbernice
určený na prepojenie počítača s
externými zariadeniami USB na
výmenu dát.
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
129
Heslá
>>>
HESLÁ
3D budova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Č
H
A
Čas príjazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Časové pásmo . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Číslo domu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Hlasový príkaz . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Hlavné menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Hlásenie ulíc . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Hospodárna trasa . . . . . . . . . . . . . . . 58
Hovor
Ignorovanie . . . . . . . . . . . . . . 105
Odmietnutie . . . . . . . . . . . . . . 105
Prijatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Ukončenie . . . . . . . . . . . 105, 106
Hovorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
>D
> GB
Aktuálna poloha . . . . . . . . . . . . . . . 92
Automatické spojenie . . . . . . 103, 108
Automatický príjem hovoru . . . . . 109
>F
>I
B
>E
Bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . 6, 34
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . 102, 128
Zapnutie/vypnutie . . . . . . . . . 108
Budova v zobrazení 3D . . . . . . . . . . 61
>P
> NL
> DK
D
Diaľnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Doba jazdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Domáca adresa . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Dopravné informácie . . . . . . . . 57, 120
E
Eko trasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
I
F
ID3-Tag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Informácie o krajinách . . . . . . 57, 120
Formát zobrazenia času . . . . . . . . . . 67
Foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
J
G
Jednoduchá trasa . . . . . . . . . . . . . . . 59
JPG/JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
GMT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
K
C
>S
Cestovný počítač . . . . . . . . . . . . . . . 83
Cieľ z mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ciele
- zadanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
chránené . . . . . . . . . . . . . . 36, 102
štandardné . . . . . . . . . . . . 36, 102
uloženie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Content Manager . . . . . . . . . . . . . . . 30
Inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
130
Karta SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Krátka textová správa . . . . . . . . . . . 99
Krátka trasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
HESLÁ
L
Letný čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
M
Mapa
zmenšenie . . . . . . . . . . . . . .54, 78
zobrazenie . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
zväčšenie . . . . . . . . . . . . . . .54, 78
Menu Telefón . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Merné jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Mikrofón zap/vyp . . . . . . . . . . . . . . 107
MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111, 128
MP3 prehrávač . . . . . . . . . . . . . . . . 111
prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . 113
Prerušenie prehrávania . . . . . . 113
Preskočenie titulu . . . . . . . . . . 113
Ukončenie prehrávania . . . . . . 114
N
Nadmorská výška . . . . . . . . . . . . . . . 74
Nastavenia
Navigácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Telefón . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Nastavenie
hlasitosti . . . . . . . . . 77, 109, 114, 120
Nastavenie orientácie mapy . . . . . . . 62
>>>
P
Nastavenie profilu vozidla
Nastavenie: . . . . . . . . . . . . . . . .84
Nastavenie systému . . . . . . . . . . . . 122
Nastavenie zobrazenia mapy . . .60, 82
Navádzanie na cieľ
prerušenie . . . . . . . . . . . . . .26, 80
spustenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Navigácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
prerušenie . . . . . . . . . . . . . .26, 80
spustenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Náhodná reprodukcia . . . . . . . . . . . 114
Nový cieľ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
O
Obmedzenia
Diaľnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Trajekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Úseky ciest s výberom mýta . . . 59
Obmedzenie maximálnej
povolenej rýchlosti . . . . . . . . . . . . . . 64
Obmedzenie rýchlosti jazdy . . . . . . . 64
Opakovanie aktuálneho titulu . . . . . 114
Opakovanie titulu . . . . . . . . . . . . . . 114
>D
Pamä˙ová karta . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Pamät' cieľov
listovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
zmena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
zmenit' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Plánovanie trasy . . . . . . . . . . . . 38, 51
Ponuka pre zadanie cieľa . . . . . . . . .37
Štruktúra . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Popis cesty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Posledné hlásenie . . . . . . . . . . . . . . .77
Prehliadač obrázkov . . . . . . . . . . . .115
Prehrávač videa
prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . .119
Prerušenie prehrávania . . . . . .119
Prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . 113, 119
Prezentácia diaobrázkov . . . . . . . . .117
Priečna ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Pripojenie telefónu . . . . . . . . . . . . .102
Profil nákladného automobilu . . . . .86
príjem GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
131
>>>
>D
> GB
>F
HESLÁ
R
T
V
Rýchla trasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Rýchly prístup . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Symboly . . . . . . . . . . . . . . 36, 101
Tag ID3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Telefónny režim . . . . . . . . . . . . . . . 95
Telefónny zoznam . . . . . . . . . . . 96, 97
Aktualizovanie . . . . . . . . . . . . 109
TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 69
na trase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Nový výpočet trasy . . . . . . . . . 72
Zobrazenie v mape . . . . . . . . . . 70
TMC anténa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tóny DTMF . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Trajekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Trieda nebezpečného nákladu . . . . . 87
Typy trás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Varovanie
Obmedzenie rýchlosti jazdy . . . 64
Varovné upozornenia pre
vodičov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Verzie trasy . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 81
Videoprehrávač . . . . . . . . . . . . . . . 118
Vložený cieľ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Voľba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Voľba cieľa
Zadanie adresy . . . . . . . . . . . . . 39
Voľba miesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Voľba profilu vozidla
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Zvoľte . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 84
Voľba štátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Voľba telefónneho čísla . . . . . . . . . 96
Voľba ulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Vyhľadávanie telefónu . . . . . . . . . 103
Výška aktuálnej polohy . . . . . . . . . . 74
S
>I
Satelity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Spustenie
Content Manager . . . . . . . . . . . 31
Stylus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
>E
>P
> NL
Š
> DK
Špeciálne ciele
telefonovanie . . . . . . . . . . . . . .
Špeciálny cieľ
blízko určitej adresy . . . . . . . . .
na trase . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
priame zadanie . . . . . . . . . . . . .
v blízkosti cieľa . . . . . . . . . . . .
v okolí . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
132
48
47
79
47
47
46
U
USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Uzavreté cesty . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Ú
Účel použitia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Úseky ciest s výberom mýta . . . . . . 59
HESLÁ
Z
Zablokovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Zablokovanie trasy . . . . . . . . . . . . . . 81
Zadanie adresy . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Zadanie adresy hlasovým
príkazom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Zadanie cieľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Zadanie mesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Zadanie súradníc . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Zapnutie prístroja Traffic Assist . . . . 24
Základné nastavenia z výroby . . . . . 69
Záznam okruhu . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Zemepisné súradnice . . . . . . . . . . . . 55
Zobrazenie 3D . . . . . . . . . . . . . .60, 82
Zobrazenie informačných
dopravných značiek . . . . . . . . . . . . . 64
Zobrazenie mapy . . . . . . . . . . . . . . . 73
Zobrazenie názvov ulíc . . . . . . . . . . 62
Zobrazenie polohy . . . . . . . . . . . . . . 54
Zobrazenie rýchlosti . . . . . . . . . . . . . 74
Zobrazenie rýchlosti jazdy . . . . . . . . 74
Zobrazenie trasy . . . . . . . . . . . . .42, 89
Zoznam cieľov . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zoznam hovorov . . . . . . . . . . . . . . . 100
Zoznam telefónnych čísiel
listovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Spracovat' . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Voľba telefónneho čísla . . . . . 101
>>>
Zoznamy
Telefónne čísla . . . . . . . . . . . . 100
Zoznam cieľov . . . . . . . . . . . . . 35
Zoznam miest . . . . . . . . . . . . . . 40
Zoznam ulíc . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Zoznamy telefónnych čísiel . . . . . . 100
Zviditeľnenie . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Zvláštne ciele Google™ . . . . . . . . . . 49
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
133
>>>
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje
• Rozmery:
(š x v x h) v mm 126,4 x 81,4 x 19,7
• Hmotnost':
214g
• Procesor:
600 MHz procesor
• Obrazovka:
4,3 palcová
dotyková obrazovka,
64000 farieb,
bezodrazová
Rozlíšenie displeja: 480 bodov
vodorovne a 272 zvisle
• Pamät’:
4 GB pamät’ flash
128 MB SD-RAM
• Čítačka kariet Micro SD:
Podpora pamät'ových kariet do 8 GB
class 6 SDHC
Formátované dát FAT 32
• Rozhranie USB:
USB Client 2.0
MINI USB
>D
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
> FIN
> TR
> GR
> PL
> CZ
>H
> SK
134
• Výstup pre slúchadlá:
3,5 mm stereofónny konektor
• 1 interné reproduktory:
max. 2 W.
• Napájanie:
LPS (Limited Power Source)
5 V / 1A cez USB-port
• AC adaptér (nie je súčast'ou dodávky prístroja):
110 - 240 V,
0,2 A,
50 - 60 Hz
Výstupné napätie: 5 V
POUČENIE
Vážený zákazník!
Tento prístroj môže podľa znenia platných smerníc EÚ používat' každý neobmedzene.
Tento prístroj zodpovedá všetkým aktuálne platným európskym resp. harmonizujúcim
národným normám. Certifikačné označenie Vám poskytuje záruku, že prístroj spĺňa
všetky platné špecifikácie pre elektromagnetickú kompatibilitu. To znamená, že je v
maximálnej možnej miere zamedzené rušeniu iných elektrických /elektronických
prístrojov následkom Vášho prístroja alebo rušivým vplyvom iných elektrických /
elektronických prístrojov na Váš prístroj.
>>>
POUČENIE
>D
> GB
>F
Z217
>I
>E
Typové schválenie (E13), udelené Luxemburským schvaľovacím úradom pre
cestnú premávku v znení novelizácie smerníc EU pre motorové vozidlá EMV
ECE-R10 povoľuje montáž a prevádzku v motorových vozidlách (kategórie L, M,
N a O).
>P
> NL
> DK
>S
>N
Prehlásení výrobcu o zhodnosti výrobku EG
> FIN
Výrobca Harman/Becker Automotive Systems GmbH, týmto prehlasuje, že
konštrukcia a výroba prístroja Traffic Assist spĺňa všetky požiadavky príslušných smerníc
EG, zvlášt' základné požiadavky a predpisy, ktoré sú definované v smernici R&TTE
1999/5/EG.
> TR
> GR
> PL
Podrobné znenie prehlásenia výrobcu o zhodnosti výrobku EG je k dispozícii na internete
http://www.mybecker.com pre príslušný produkt v položke „Downloads“.
> CZ
>H
> SK
135
>>>
POUČENIE
Ekologická likvidácia elektroodpadu
>D
Informácia pre zákazníkov, týkajúca sa ekologického odstraňovania použitých elektrických
a elektronických prístrojov (súkromní užívatelia)
Váš produkt bol v rámci základnej firemnej filozofie spoločnosti Harman/Becker
Automotive Systems GmbH, ktorá zohľadňuje ochranu životného prostredia
skonštruovaný a vyrobený z vysoko kvalitných recyklovateľných materiálov a
komponentov.
Tento symbol, ktorý sa nachádza na produkte a/nebo sprievodnej dokumentácii znamená,
že elektrické a elektronické produkty sa po ukončení svojej životnosti nesmú odstraňovat'
spoločne s bežným domácim odpadom. Z toho dôvodu odovzdajte prosím tieto produkty
za účelom ďalšej recyklácie do najbližšieho miestneho zberu odpadových materiálov. Tu
môžete tieto prístroje bezplatne odovzdat' do zberu.
Dodržovaním platných ustanovení o ekologickej likvidácii použitého elektrického
zariadenia sa zabráni škodlivým vplyvom na životné prostredie.
Podrobné informácie o najbližších podnikoch zaoberajúcich sa zberom odpadových
materiálov resp. recyklačných závodov obdržíte u Vašej obecnej správy.
> GB
>F
>I
>E
>P
> NL
> DK
>S
>N
Pre podnikateľov v EU
Ak musíte zlikvidovat' použité elektrické/elektronické prístroje, kontaktujte prosím
Vášho obchodného partnera resp. dodávateľa.
> FIN
> TR
> GR
Informácie pre ekologickú likvidáciu odpadu v krajinách mimo EU
Tento symbol platí len pre krajiny v rámci Európskej únie.
> PL
> CZ
>H
> SK
136
POUČENIE
>>>
Ekologická likvidácia batérií
>D
Informačná povinnost' v zmysle nariadenia o likvidácii batérií (BattV)
> GB
Batérie a akumulátory nepatria do bežného domáceho odpadu. Spotrebiteľ je povinný všetky nepotrebné batérie a akumulátory
vrátit'. Tieto nepotrebné batérie a akumulátory odovzdajte prosím v špecializovanom obchode alebo do zberu batérií. Tým sa
aktívne podieľate na ochrane životného prostredia.
Od roku 1998 sú všetci občania v Nemecku v zmysle Nemeckého nariadenia o likvidácii batérií povinní odovzdávat' všetky
použité batérie a akumulátory výlučne v špecializovanom obchode alebo do špeciálneho zberu batérií (zákonný predpis o vratnej
povinnosti). Obchodná siet' a výrobcovia sú povinní tieto použité batérie a akumulátory bezplatne vziat' spät' a ekologicky
zlikvidovat' v zmysle platných predpisov pre likvidáciu zvláštneho odpadu (zákonný predpis o vratnej povinnosti). Ak by ste
chceli Vaše použité batérie a akumulátory vrátit' nám, zašlite ich prosím s riadne zaplateným poštovným na nasledujúcu adresu:
>F
>I
>E
>P
> NL
Fa.
Harman/Becker Automotive Systems GmbH
- Batterieverwertung Becker-Göring-Str. 16
D- 76307 Karlsbad- Ittersbach
> DK
>S
>N
Zabudovaný lítiový akumulátor prístroja Traffic Assist je označený symbolom
preškrtnutej nádoby na odpadky a druhom použitého akumulátora.
> FIN
> TR
Vymontovanie akumulátora
Li-Ion
Pred odovzdaním Vášho nepotrebného prístroja do zberu elektrospotrebičov, musí sa akumulátor z prístroja odstránit'.
> GR
> PL
Upozornenie:
Dbajte prosím na to, že pri tu popísanej demontáži akumulátora z prístroja sa môže Váš prístroj prípadne zničit'.
Preto akumulátor z prístroja demontujte len vtedy, ak chcete Váš prístroj odovzdat' ako nepotrebný do zberu elektrospotrebičov.
> CZ
>H
> SK
137
>>>
POUČENIE
5
>D
> GB
>F
>I
>E
4
>P
3
> NL
> DK
2
1
>S
>N
> Akumulátor nechajte úplne vybit' (zapnutím prístroja bez napájacieho napätia, až sa sám vypne).
> Odstráňte 2 gumové krytky 1 nad otvormi pre skrutky.
> Tieto 2 skrutky krytu 2 vyskrutkujte malým krížovým skrutkovačom.
> Zadný diel krytu vypáčte bežným skrutkovačom (nasadením do drážok na bokoch krytu). 3 .
> Vytiahnite pripojovací konektor akumulátora 4 .
> Odstráňte akumulátor 5 .
> FIN
> TR
> GR
> PL
Upozornenie:
Otvorený prístroj už potom znovu nepripojte na napájacie napätie.
> CZ
>H
> SK
138
Download

Návod na obsluhu - Harman/Becker Automotive Systems GmbH