Užívatelská prírucka
pre AC Generátory
Slovenčina - Slovak
QAX 12-20-24-30-35 Dd
QAX 12-20-24-30-35 Dd
Užívatelská prírucka pre AC Generátory
Užívateľská príručka..................................................................................5
Diagramy obvodov .................................................................................. 81
Printed matter N°
2954 3491 70
07/2008
ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION
www.atlascopco.com
Záruka a obmedzenia zodpovednosti výrobcu
Používajte len schválené súčiastky.
Akákoľvek škoda alebo porucha spôsobená použitím neschválených súčiastok nie je zahrnutá v
záruke ani zodpovednosti výrobcu za škodu.
Výrobca nepripúšt’a žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek škody vzniknuté úpravou, pridaním alebo
prerobením, ktoré boli vykonané bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu.
Autorské práva 2008, Atlas Copco Airpower n.v., Antverpy, Belgicko.
Akékoľvek neoprávnené použitie alebo kopírovanie obsahu, alebo jeho časti je zakázané.
Toto sa vzt’ahuje najmä na obchodné značky, modelové označenia, čísla súčiastok a nákresy.
-4-
Gratulujeme vám k zakúpeniu tohto AC generátora. Je to spoľahlivé, bezpečné a osvedčené zariadenie, skonštruované podľa najnovšej technológie. Dodržiavajte
inštrukcie v tejto príručke a my vám garantujeme roky bezproblémovej prevádzky. Pred začatím používania zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.
Aj napriek tomu, že sa vynaložilo všetko úsilie na zaistenie toho, aby boli informácie v tejto príručke správne, spoločnost’ Atlas Copco nepreberá zodpovednost’ za možné
chyby. Spoločnost’ Atlas Copco si rezervuje práva k vykonávaniu zmien bez predchádzajúceho upozornenia.
Obsah
Bezpečnostné opatrenia pre
prenosné generátory ....................................6
Hlavné údaje ................................................13
Hlavné časti, kovový kryt a
bezpečnostné prvky .................................13
Všeobecný popis ......................................15
Označenia ................................................16
Vypúšt’acie zátky......................................16
Ovládací a indikačný panel Qc1002™ .....17
Výstupné zásuvky (S)...............................25
Svorkovnica pre QAX 24-35 Dd ...............27
Bez rozliatia..............................................27
Zdvíhací nosník ........................................27
Údržba ...........................................................31
Plán údržby ..............................................31
Používanie servisných balíčkov................33
Plán preventívnej údržby pre
generátor ..................................................33
Údržba motora..........................................33
(*) Meranie odporu izolácie
alternátora ................................................33
Špecifikácie motorového oleja..................33
Kontrola hladiny motorového oleja ...........35
Nastavenia a servisné postupy ................35
Uskladnenie generátora.............................38
Uskladnenie..............................................38
Príprava na prevádzku po skladovaní. .....39
Prevádzkové pokyny ..................................28
Inštalácia ..................................................28
Pripojenie generátora ...............................28
Pred spustením ........................................29
Prevádzka Qc1002™ ...............................30
Kontroly a riešenie problémov .................39
Kontrola voltmetra P4 ...............................39
Kontrola ampérmetra P1 ..........................39
Riešenie problémov s alternátorom..........40
Riešenie problémov s motorom................41
-5-
Doplnky dostupné pre zariadenia
QAX 12-20-24-30-35 Dd ..............................43
Diagramy obvodov....................................43
Prehľad elektrických doplnkov..................43
Popis elektrických volieb ..........................43
Prehľad mechanických doplnkov..............45
Popis mechanických doplnkov .................45
Technické údaje ..........................................55
Technické údaje pre QAX 12 Dd ..............55
Technické údaje pre QAX 20 Dd ..............60
Technické údaje pre QAX 24 Dd ..............65
Technické údaje pre QAX 30 Dd ..............70
Technické údaje pre QAX 35 Dd ..............75
Hodnoty krútiacich momentov ..................79
Zoznam SI jednotiek prevedených do
britských jednotiek ....................................79
Tabuľka s údajmi ......................................80
Bezpečnostné opatrenia pre prenosné generátory
Mali by byt’ pozorne prečítané a mali by sa vykonat’ pred t’ahaním, prenášaním, prevádzkovaním a vykonávaním údržby alebo opravy na generátore.
Úvod
Politika spoločnosti Atlas Copco je poskytovat’
používateľom zariadení bezpečné, spoľahlivé a výkonné
výrobky. Činitele brané medzi inými do úvahy sú:
-
plánované a predvídateľné budúce používanie
výrobkov a prostredia, v ktorých je očakávané ich
používanie,
-
aplikovateľné zásady, predpisy a smernice,
-
očakávaná
použiteľná
životnost’
predpokladaný vhodný servis a údržba,
-
poskytnutie návodu na použitie s aktuálnymi
informáciami.
výrobku,
Pred zaobchádzaním s ktorýmkoľvek výrobkom si
vyhraďte čas na naštudovanie príslušného návodu na
použitie. Okrem detailných pokynov k používaniu
poskytuje aj špecifické informácie o bezpečnosti,
preventívnej údržbe atď.
Uchovávajte manuál vždy v blízkosti zariadenia, aby bol
ľahko dostupný prevádzkovému personálu.
Pozrite si aj opatrenia pre bezpečnost’ motora a iného
možného vybavenia, ktoré je oddelene dodané spolu s
výrobkom, alebo je uvedené vo vybavení alebo častiach
zariadenia.
Tieto bezpečnostné opatrenia sú univerzálne a preto sa
niektoré údaje nevzt’ahujú vždy k jednotlivému
zariadeniu.
Prevádzkovanie, nastavovanie a vykonávanie údržby
alebo opráv na zariadeniach spoločnosti Atlas Copco by
mali mat’ povolené len osoby, ktoré majú príslušnú
kvalifikáciu. Je zodpovednost’ou vášho manažmentu
vybavit’ obsluhu príslušným školením a kvalifikáciou
pre každú kategóriu práce.
Úroveň kvalifikácie 1: Operátor
Operátor je vyškolený vo všetkých hľadiskách
prevádzky zariadenia s tlačidlami a je vyškolený tak, aby
poznal bezpečnostné hľadiská.
Úroveň kvalifikácie 2: Strojový technik
Strojový technik je vyškolený na prácu so zariadením
rovnako ako operátor. Okrem toho je strojový technik
vyškolený aj k vykonávaniu údržby a opráv, tak ako je to
uvedené v návode na použitie a je oprávnený menit’
nastavenia ovládania a bezpečnostného systému.
Strojový technik nesmie pracovat’ na elektrických
častiach pod napätím.
Úroveň kvalifikácie 3: Elektrický technik
Elektrický technik je vyškolený a má rovnakú
kvalifikáciu ako operátor a strojový technik. Okrem toho
môže elektrický technik vykonávat’ elektrické opravy vo
vnútri rôznych uzavretých častí zariadenia. To zahrňuje
aj prácu s elektrickými čast’ami pod napätím.
Úroveň kvalifikácie 4: Odborník od výrobcu
Je to kvalifikovaný odborník, vyslaný výrobcom alebo
jeho zástupcom, na vykonávanie komplexných opráv
alebo úprav na zariadení.
-6-
Vo všeobecnosti je doporučené, aby zariadenie
neobsluhovali viac ako dve osoby, pretože viac
operátorov by mohlo viest’ k nebezpečným
prevádzkovým podmienkam. Uskutočnite potrebné
kroky, aby sa k zariadeniu nedostali neoprávnené osoby
a vylúčili sa všetky možné zdroje nebezpečenstva na
zariadení.
Pri zaobchádzaní, prehliadkach alebo vykonávaní
údržby alebo opráv na zariadeniach spoločnosti Atlas
Copco sa od mechanikov očakáva používanie
bezpečných inžinierskych postupov a dodržiavanie
všetkých príslušných miestnych bezpečnostných
požiadaviek a nariadení. Nasledujúci zoznam pripomína
špeciálne bezpečnostné smernice a predbežné opatrenia
aplikovateľné prevažne na zariadenia spoločnosti Atlas
Copco.
Zanedbanie bezpečnostných opatrení môže ohrozit’
osoby, tak ako aj životné prostredie a vybavenie:
-
ohrozit’ osoby elektrickými, mechanickými alebo
chemickými účinkami,
-
ohrozit’ životné prostredie unikaním oleja, roztokov
alebo iných látok,
-
ohrozit’ zariadenia funkčnými poruchami.
Celková zodpovednost’ za akékoľvek poškodenie alebo
poranenie, ktoré bolo výsledkom zanedbania týchto
opatrení alebo nedodržanie štandardných upozornení a
kvôli starostlivosti požadovanej v rámci zaobchádzania,
prevádzky, údržby alebo opráv, aj keď nie sú výslovne
spomenuté v tomto návode na použitie, sa spoločnost’ou
Atlas Copco neuznáva.
Výrobca neprijíma žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek
poškodenie, vyplývajúce z používania neoriginálnych
súčiastok a úprav, prídavkov alebo zmien uskutočnených
bez jeho písomného povolenia.
Ak ktorékoľvek prehlásenie v tomto manuáli nie je v
zhode s miestnou legislatívou, malo by byt’ použité to
prísnejšie.
4
Bežné hodnoty (tlaky, teploty, rýchlosti, atď.) by
mali byt’ stabilne vyznačené.
5
Používajte zariadenie len na určený účel a v rámci
stanovených obmedzení (tlak, teplota, rýchlosti,
atď.).
6
Zariadenie a vybavenie sa má udržiavat’ čisté, t.j.
podľa možnosti bez oleja, prachu alebo iných
usadenín.
Údaje v týchto bezpečnostných opatreniach sa nemajú
interpretovat’ ako pokyny, odporúčania alebo podnety,
ktoré by mohli byt’ použité v rozpore s akýmikoľvek
zákonmi alebo predpismi.
7
Všeobecné bezpečnostné
opatrenia
Aby sa zabránilo zvýšeniu pracovnej teploty,
pravidelne kontrolujte a čistite povrchy prenosu
tepla (listy rotora chladičov, medzichladičov,
chladiace plášte, atď.) Pozrite si plán údržby.
8
So všetkými regulačnými a bezpečnostnými
zariadeniami by sa malo zaobchádzat’ s patričnou
opatrnost’ou, aby sa zaistilo ich správne fungovanie.
Nesmú sa vypínat’.
1
2
3
Vlastník je zodpovedný za udržiavanie zariadenia v
bezpečnom prevádzkovom stave. Časti zariadenia a
príslušenstvo musia byt’ vymenené, ak chýbajú
alebo nie sú spôsobilé pre bezpečnú prevádzku.
Vedúci, alebo zodpovedná osoba by sa mal vždy
ubezpečit’, že všetky inštrukcie ohľadom
fungovania a údržby zariadenia a vybavenia sú
striktne dodržiavané a že všetky zariadenia s
príslušenstvom a bezpečnostné prístroje, ako aj
spotrebné zariadenia sú v dobrom stave, bez
nadmerného opotrebovávania alebo používania a že
sa s nimi nedovolene nemanipuluje.
Kedykoľvek sa objaví náznak alebo podozrenie, že
sú vnútorné časti zariadenia prehriate, zariadenie sa
musí zastavit’, no nesmú sa otvárat’ žiadne kontrolné
kryty predtým, ako uplynie potrebný čas na
ochladenie; je to kvôli zabráneniu rizika
spontánneho vzplanutia olejových výparov
vplyvom prístupu vzduchu.
9
Meradlá tlaku a teploty sa majú pravidelne
kontrolovat’ na presnost’. Majú sa vymenit’
kedykoľvek budú mimo prijateľných odchýlok.
10 Bezpečnostné zariadenia by mali byt’ testované tak,
ako je to uvedené v pláne údržby v návode na
použitie aby sa určilo, že sú v dobrom
prevádzkovom stave.
11 Dávajte pozor na označenia a informačné štítky na
zariadení.
12 V prípade, že sú bezpečnostné označenia poškodené
alebo zničené, musia sa nahradit’, aby sa zaistila
bezpečnost’ operátora.
13 Pracovnú oblast’ udržiavajte v čistote. Neporiadok
zvyšuje riziko nehôd.
-7-
14 Pri práci so zariadením noste ochranný odev. V
závislosti od druhu aktivít sú to: ochranné okuliare,
ochrana sluchu, ochranná prilba (vrátane priezoru),
ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné
topánky. Nenoste dlhé účesy a rozpustené vlasy
(dlhé vlasy chráňte siet’kou na vlasy) alebo voľné
oblečenie a šperky.
15 Urobte opatrenia proti vzniku požiaru. S palivom,
olejom a nemrznúcou kvapalinou zaobchádzajte
opatrne, pretože sú to horľavé látky. Nefajčite ani sa
nepribližujte s otvoreným ohňom pri zaobchádzaní
s podobnými látkami. Udržiavajte v blízkosti
hasiaci prístroj.
16a Pojazdné generátory (s uzemňovacím kolíkom):
Generátor ako aj náklad dôkladne uzemnite.
16b Pojazdné generátory IT:
Poznámka: Tento generátor bol postavený na
napájanie pri zmenách v odchýlke aktuálnej siete
IT.
Dôkladne uzemnite zat’aženie.
Bezpečnost’ počas prepravy a
montáže
2
Na vlečenie zariadenia použite t’ažné vozidlo s
dostatočnou kapacitou. Pozrite si dokumentáciu k
t’ažnému vozidlu.
Pri zdvíhaní zariadenia musia byt’ najskôr bezpečne
upevnené voľné alebo otáčavé časti, ako napr. dvere a
t’ažné tyče.
3
Ak je zariadenie podopierané t’ažným vozidlom,
uvoľnite nájazdový brzdový mechanizmus (ak nie
je automatický).
Nepripájajte káble, ret’aze alebo laná priamo na závesné
oko; používajte žeriavový hák alebo zdvižný záves
vyhovujúci miestnym bezpečnostným predpisom. Nikdy
nedovoľte, aby sa na zdvíhacích kábloch, ret’aziach
alebo lanách nachádzali ostré ohyby.
4
Nikdy neprekračujte maximálnu rýchlost’ t’ahania
zariadenia (dodržiavajte miestne predpisy).
5
Umiestnite zariadenie na úroveň zeme a pred
odpojením zariadenia od t’ažného vozidla použite
parkovaciu brzdu. Odpojte bezpečnostný kábel
proti uvoľneniu alebo bezpečnostnú ret’az. Ak
zariadenie nemá parkovaciu brzdu alebo napínaciu
kladku, znehybnite zariadenie umiestnením klinov
pred predné alebo za zadné kolesá. Ak môže byt’
t’ažná tyč umiestnená vertikálne, musí byt’ použité
blokovacie zariadenie a musí sa dodržat’ správny
postup.
Nie je povolené zdvíhanie helikoptérou.
Je výslovne zakázané zdržiavat’ sa alebo ostávat’ v
rizikovom priestore pod zdvíhaným nákladom. Nikdy
nezdvíhajte zariadenie ponad ľudí alebo obývané oblasti.
Zrýchlenie a spomalenie zdvihu má byt’ v rámci
bezpečných limitov.
1
Pred vlečením zariadenia:
- skontrolujte t’ažnú tyč, brzdiaci systém a ucho
vlečného zariadenia. Taktiež skontrolujte spojku
t’ažného vozidla,
- skontrolujte spôsobilost’ t’ahu a bŕzd t’ažného
vozidla,
- skontrolujte či je t’ažná tyč, napínacia kladka
alebo noha stojanu bezpečne upevnená v
zdvihnutej polohe,
- presvedčte sa že sa ucho vlečného zariadenia
môže voľne otáčat’ na háku,
- skontrolujte, či sú kolesá zabezpečené a či sú
pneumatiky v dobrom stave a správne nafúkané,
- pripojte signalizačný kábel, skontrolujte svetlá a
zapojte pneumatické brzdové spojkové hlavice,
- pripojte bezpečnostný kábel proti uvoľneniu
alebo bezpečnostnú ret’az k t’ažnému vozidlu,
- odstráňte kliny spod kolies, ak sú použité a
uvoľnite parkovaciu brzdu.
6
7
8
9
Na zdvíhanie t’ažkých častí sa používa zdvihák
dostatočnej kapacity, ktorý bol testovaný a
schválený podľa miestnych bezpečnostných
predpisov.
Zdvižné háky, uchá, putá, atď., by nikdy nemali byt’
ohnuté a mali by byt’ napnuté len v línii s ich
navrhnutou nakladacou osou. Kapacita zdvižného
zariadenia klesá, keď je zdvihová sila použitá v uhle
k jeho nakladacej osi.
Pre maximálnu bezpečnost’ a účinnost’ zdvíhacieho
aparátu by mali byt’ všetky použité zdvihové súčasti
čo najkolmejšie. Ak je to potrebné, mala by byt’
medzi zdvihákom a nákladom použitá zdvihová
kladka.
Nikdy nenechávajte náklad visiet’ na zdviháku.
-8-
10 Zdvihák by mal byt’ namontovaný tak, aby bol
objekt zdvíhaný v kolmej polohe. Ak tak nie je
možné vykonat’, musia byt’ urobené potrebné
opatrenia, aby sa predišlo hojdaniu nákladu, napr.
použitím dvoch zdvihákov, každý približne v
rovnakom uhle, ktorý neprekračuje 30° od
vertikálnej osi.
11 Umiestnite zariadenie mimo stien. Urobte všetky
opatrenia aby ste zabezpečili, že horúci vzduch
uvoľnený z motora a hnacieho stroja chladiacich
systémov nemôže byt’ recirkulovaný. Ak sa takýto
horúci vzduch dostane do motora alebo hnacieho
motora chladiaceho ventilátora, môže spôsobit’
prehriatie zariadenia; ak sa dostáva dovnútra na
spaľovanie, výkon motora sa zníži.
12 Generátory by mali byt’ namontované na rovnej,
pevnej podlahe, na čistom mieste s dostatočným
vetraním. Ak podlaha nie je plochá alebo sa môže
líšit’ v sklone, konzultujte to so spoločnost’ou Atlas
Copco.
13 Elektrické pripojenia musia zodpovedat’ miestnym
predpisom. Zariadenia by mali byt’ uzemnené a
chránené
proti
skratom poistkami
alebo
prerušovačmi.
14 Nikdy nepripájajte výstupy generátora na
zariadenie, ktoré je pripojené aj na verejné siete.
15 Predtým ako pripojíte zat’aženie, vypnite
zodpovedajúci prerušovač obvodu a skontrolujte či
frekvencia, napätie, prúd a účinník zodpovedajú
menovitému výkonu generátora.
16 Pred prepravou zariadenia
prerušovače obvodov.
vypnite
všetky
Bezpečnost’ pri používaní a
prevádzke
1
Keď má zariadenie pracovat’ v prostredí s
nebezpečenstvom požiaru, každý výfuk z motora
musí byt’ vybavený lapačom iskier, aby sa zachytili
zápalné iskry.
2
Každý výfukový plyn obsahuje kysličník uhoľnatý,
čo je jedovatý plyn. Ak je zariadenie používané v
obmedzenom priestore, zaveďte výfuk motora do
vonkajšieho ovzdušia potrubím dostatočného
priemeru; urobte to tak, aby sa v motore nevytváral
žiadny ďalší spätný tlak. Podľa potreby namontujte
extraktor. Dodržujte všetky existujúce miestne
nariadenia.
Zaistite, aby malo zariadenie dostatočný prísun
vzduchu na prevádzku. Podľa potreby namontujte
doplnkové prívody vzduchu.
3
Pri prevádzke s prašným ovzduším umiestnite
zariadenie tak, aby prach nebol vedený vetrom
smerom k nemu. Prevádzka v čistom prostredí
podstatne predlžuje intervaly čistenia filtrov pre
prívod vzduchu a jadier chladičov.
4
Nikdy neodstraňujte uzáver plnenia chladiaceho
systému horúceho motora. Počkajte, kým sa motor
dostatočne ochladí.
5
Nikdy nedopĺňajte palivo počas prevádzky
zariadenia, kým nie je inak uvedené v Návode na
použitie spoločnosti Atlas Copco. Palivo skladujte
mimo horúcich častí ako napr. potrubia na vývod
vzduchu alebo výfuku motora. Pri dopĺňaní paliva
nefajčite. Keď čerpaní z automatickej pumpy by
mal byt’ k zariadeniu pripojený uzemňovací kábel
na vybitie statickej elektriny. Nikdy nerozlievajte
ani nenechávajte olej, palivo, chladiacu kvapalinu
alebo čistiaci prostriedok vo vnútri alebo okolo
zariadenia.
6
Všetky dvierka by mali byt’ počas prevádzky
zatvorené, aby nebol rušený tok chladiaceho
vzduchu dovnútra stroja a/alebo aby bola nižšia
hlučnost’. Dvierka by mali byt’ otvorené len na
krátky čas, napr. na inšpekciu alebo nastavenie.
7
Pravidelne vykonávajte všetky údržbárske práce
podľa plánu údržieb.
8
Pevné ochranné kryty sú na všetkých rotujúcich
alebo piestových častiach, ktoré nie sú inak
chránené a ktoré by mohli byt’ nebezpečné pre
personál. Zariadenie by nikdy nemalo byt’ uvedené
do prevádzky pred opätovným namontovaním
chráničov, ak boli tieto chrániče odstránené.
9
Hluk, aj v primeraných úrovniach, môže zapríčinit’
podráždenie a rozrušenie, počas dlhšej doby môže
zapríčinit’ aj vážne poranenia nervového systému
ľudí.
Keď je zvuková úroveň na ktoromkoľvek mieste,
kde bežne musia byt’ pracovníci:
- pod 70 dB(A): nie je potrebné žiadne opatrenie,
- nad 70 dB(A): mali by byt’ poskytnuté zariadenia
na ochranu uší pre osoby nepretržite prítomné v
miestnosti,
- pod 85 dB(A): nemusia sa vykonávat’ žiadne
opatrenia pre občasných návštevníkov, ktorí sa
zdržia len obmedzený čas,
- nad 85 dB(A): miestnost’ je klasifikovaná ako
oblast’ nebezpečnej hlučnosti a pri každom
vstupe sa umiestni jasné varovanie pre
upozornenie osôb vchádzajúcich do miestnosti,
aj na relatívne krátky čas, že treba nosit’ ochranu
sluchu.
-9-
- nad 95 dB(A): varovania pri vchodoch sa doplnia
odporúčaním, že aj občasní návštevníci musia
nosit’ ochranu sluchu,
- nad 105 dB(A): zabezpečia sa špeciálne chrániče
na sluch, ktoré sú adekvátne k takejto úrovni
hluku a k spektrálnej kompozícii hluku a pri
každom vchode sa umiestni špeciálne
upozornenie na takýto efekt.
10 Izolačné alebo bezpečnostné ochrany častí, ktorých
teplota môže dosiahnut’ 80°C a ktorých sa náhodne
môže dotknút’ personál, sa nesmú odstraňovat’ skôr,
ako sa časti ochladia na izbovú teplotu.
11 Nikdy nepoužívajte zariadenie v prostredí, kde
existuje možnost’ vytvárania horľavých alebo
toxických výparov.
12 Ak pracovný proces vytvára výpary, prach alebo
vibrácie, atď., vykonajte potrebné kroky, aby ste
eliminovali riziko poranenia osôb.
13 Pri používaní stlačeného vzduchu alebo inertného
plynu na čistenie zariadenia buďte opatrní a
používajte vhodnú ochranu, minimálne ochranné
okuliare ako pre operátora, tak aj pre všetkých
okolostojacich. Nepoužívajte stlačený vzduch alebo
inertný plyn na vašu pokožku, alebo nemierte
prúdom na osoby. Nikdy ho nepoužívajte na
čistenie špiny z vášho odevu.
14 Keď čistíte časti v alebo s čistiacim roztokom,
zabezpečte požadovanú ventiláciu a používajte
vhodnú ochranu, ako napríklad dýchací filter,
bezpečnostné okuliare, gumenú zásteru a rukavice,
atď.
15 Ochranné topánky by mali byt’ povinné v každej
dielni a ak existuje riziko, akékoľvek malé, z
padajúcich predmetov, mala by byt’ v tejto ochrane
zahrnutá aj ochranná prilba.
16 Ak existuje riziko vdýchnutia nebezpečných
plynov, výparov alebo prachu, musí byt’ chránené
dýchacie ústrojenstvo a v závislosti od charakteru
nebezpečia aj oči a pokožka.
17 Pamätajte, že tam kde je viditeľný prach, jemnejšie,
neviditeľné čiastočky sú prítomné skoro určite tiež;
ale fakt, že nie je vidiet’ žiadny prach nie je
spoľahlivý indikátor toho, že nebezpečný,
neviditeľný prach nie je prítomný v ovzduší.
18 Nikdy neprevádzkujte generátor pri prekročení jeho
limitov, tak ako je to uvedené v technických
špecifikáciách a vyhýbajte sa dlhým sekvenciám
bez zat’aženia.
19 Nikdy nepoužívajte generátor vo vlhkom ovzduší.
Nadmerná vlhkost’ spôsobuje zhoršenie izolácie
generátora.
20 Neotvárajte elektrické skrinky, komory alebo iné
vybavenie počas prívodu napätia. Ak sa tomu nedá
vyhnút’, napr. kvôli meraniam, testom alebo
nastaveniam, nechajte túto prácu vykonat’ len
kvalifikovanému elektrikárovi
s vhodnými
nástrojmi a presvedčte sa, že je použitá požadovaná
telesná ochrana proti nebezpečenstvu zásahu
elektrickým prúdom.
21 Nikdy sa nedotýkajte elektrických svoriek počas
prevádzky zariadenia.
22 Kedykoľvek nastane výnimočná situácia, napr.
nadmerné vibrácie, hluk, zápach, atď., vypnite
prerušovače do polohy OFF a zastavte motor. Pred
opätovným spustením zariadenia napravte chybný
stav.
23 Pravidelne kontrolujte elektrické káble. Poškodené
káble a nedostatočné utesnenie pripojení môže
zapríčinit’ elektrické šoky. Kedykoľvek sú
spozorované poškodené drôty alebo nebezpečné
podmienky, prepnite prerušovače do polohy OFF a
zastavte motor. Vymeňte poškodené káble, alebo
napravte nebezpečný stav pred opätovným
spustením zariadenia. Ubezpečte sa, že sú elektrické
pripojenia bezpečne upevnené.
Bezpečnost’ počas údržby a opráv
Údržba, prehliadka alebo opravy by mali byt’
vykonávané len adekvátne vyškoleným personálom; v
prípade nutnosti pod dohľadom niekoho, kto je pre túto
prácu kvalifikovaný.
1
Pre údržbu a opravy používajte len správne nástroje
a ktoré sú v dobrom stave.
2
Súčiastky by mali byt’ nahradené len originálnymi
náhradnými súčiastkami spoločnosti Atlas Copco.
3
Všetky údržby, iné ako bežná starostlivost’, by sa
mali vykonávat’, len keď je zariadenie zastavené.
Mali by sa uskutočnit’ kroky, ktoré zabránia
mimovoľnému spusteniu zariadenia. Dodatočne by
mala byt’ k spúšt’aciemu zariadeniu pripojená
varovná tabuľa s nápisom ako napr. „nedokončená
práca; nespúšt’at’“.
Na motorových zariadeniach by mala byt’ batéria
odpojená a vybratá, alebo svorky zakryté
izolačnými krytmi.
Na zariadeniach hnaných elektrinou by mal byt’
hlavný vypínač uzamknutý do otvorenej polohy a
poistky by mali byt’ vybraté. Varovná tabuľka
nesúca nápis ako napr. „nedokončená práca;
nepripájat’ napätie“, by mala byt’ pripojená k
poistkovej skrinke, alebo k hlavnému vypínaču.
4
Pred rozobratím motora alebo iného zariadenia,
alebo pri vykonávaní generálnej prehliadky
zabráňte prevráteniu alebo pohybu pohyblivých
častí.
24 Zabráňte pret’aženiu generátora. Generátor je
vybavený prerušovačmi pre ochranu pred
pret’ažením. Ak sa prerušovač vypol, znížte
príslušné zat’aženie predtým, ako zariadenie
opätovne spustíte.
25 Ak je generátor použitý v úspornom režime pre
dodávku hlavného napájania, nesmie pracovat’ bez
ovládacieho systému, ktorý automaticky odpojí
generátor od hlavného napájania, keď bude táto
dodávka napájania obnovená.
26 Nikdy nedávajte dole kryt z výstupných svoriek
počas prevádzky. Pred pripájaním alebo odpájaním
drôtov, vypnite zat’aženie a prerušovače, zastavte
zariadenie a ubezpečte sa, že zariadenie sa nemôže
nevedomky zapnút’, alebo že vo výkonovom
obvode neostalo žiadne zvyškové napätie.
27 Prevádzka generátora pri nízkom zat’ažení počas
dlhých cyklov zníži životnost’ motora.
- 10 -
5
Ubezpečte sa, že v zariadení alebo na zariadení
neostalo žiadne náradie, uvoľnené súčiastky alebo
handry. Nikdy nenechávajte handry alebo uvoľnený
odev v blízkosti prívodu vzduchu do motora.
6
Nikdy na čistenie nepoužívajte horľavé roztoky
(riziko vzplanutia)
7
Vykonajte bezpečnostné opatrenia proti toxickým
výparom z čistiacich kvapalín.
8
Nikdy nepoužívajte časti zariadenia ako pomôcku
na vystúpenie.
9
Starostlivo dodržiavajte čistotu počas údržby a
opráv. Zabráňte nečistotám, zakryte časti a odkryté
otvory čistou látkou, papierom alebo páskou.
10 Nikdy nezvárajte, alebo nevykonávajte žiadne
činnosti vytvárajúce horúčavu v blízkosti
palivových alebo olejových systémov. Palivové a
olejové nádrže musia byt’ pred vykonávaním
podobných úkonov úplne očistené, napr. parou.
Nikdy nezvárajte, alebo inak neupravujte tlakové
nádoby. Počas oblúkového zvárania na zariadení
odpojte káble alternátora.
11 Bezpečne podporte t’ažnú tyč a os (osi), ak pracujete
pod zariadením alebo ak odstraňujete koleso.
Nespoliehajte sa na zdviháky.
12 Neodstraňujte žiadny materiál tlmiaci hluk, ani do
neho nezasahujte. Udržujte materiál od nečistoty a
tekutín, ako napr. palivo, olej a čistiace prostriedky.
Ak je poškodený ktorýkoľvek materiál tlmiaci hluk,
vymeňte ho, aby ste zabránili zvýšeniu úrovne
akustického tlaku.
13 Používajte len mazacie oleje a mazivá doporučené a
schválené spoločnost’ou Atlas Copco, alebo
výrobcom zariadenia. Zaistite, aby vybrané mazivá
spĺňali platné bezpečnostné nariadenia, hlavne s
ohľadom na výbuch alebo riziko požiaru a možnost’
rozkladu alebo tvorby nebezpečných plynov. Nikdy
nemiešajte syntetický a minerálny olej.
14 Chráňte motor, alternátor, filter prívodu vzduchu,
elektrické a regulačné súčiastky, atď. pred
vniknutím vlhkosti, napr. pri čistení parou.
15 Pri vykonávaní akýchkoľvek úkonov vytvárajúcich
horúčavu, plamene alebo iskry na zariadení, by mali
byt’ okolité súčiastky najprv prikryté nehorľavým
materiálom.
16 Nikdy nepoužívajte ako zdroj svetla otvorený oheň
na kontrolu interiéru zariadenia.
17 Po dokončení opravy by sa malo zariadenie nechat’
bežat’ aspoň jednu otáčku u piestových zariadení,
niekoľko otáčok u zariadení s rotujúcimi piestami,
aby sa overilo, či sa v zariadení alebo hnacom
kolese nenachádza žiadna mechanická prekážka.
Skontrolujte smer rotácie elektrických motorov pri
počiatočnom spúšt’aní zariadenia a po všetkých
modifikáciách na elektrickom pripojení alebo
spínacom zariadení, a skontrolujte či olejové
čerpadlo a vetrák pracujú správne.
- 11 -
18 Údržba a opravy by mali byt’ zaznamenávané do
technickej knihy záznamov operátora pre všetky
zariadenia. Frekvencia a charakter opráv môže
odhalit’ nebezpečné stavy.
19 Ak sa má pracovat’ s horúcimi súčiastkami, napr.
nalisovanie za tepla, mali by sa použit’ špeciálne
žiaruvzdorné rukavice a ak treba, aj iná ochrana
tela.
20 Ak sa používa kazetový typ dýchacieho filtra,
zabezpečte, aby bol použitý správny typ kazety a jej
doba použiteľnosti nebola vypršaná.
21 Zaistite, aby sa správne zaobchádzalo s olejom,
roztokmi a inými látkami, ktoré môžu spôsobit’
znečistenie prostredia.
22 Pred uvedením generátora do používania po údržbe
alebo prehliadke vykonajte skúšobné spustenie,
skontrolujte či je výkon AC energie správny a či
ovládacie a vypínacie zariadenia fungujú správne.
Bezpečnost’ práce s nástrojmi
Na každú prácu použite správny nástroj. Keď budete
poznat’ správne použitie nástrojov a tiež ich funkčné
obmedzenia, spolu s použitím zdravého úsudku môžete
predíst’ mnohým havarijným situáciám.
4
Keď pripájate prídavnú batériu (AB) paralelne k
základnej batérii (CB) pomocou pomocných
káblov: pripojte + pól batérie AB na + pól batérie
CB, potom pripojte – pól batérie CB na konštrukciu
zariadenia. Odpájajte v opačnom poradí.
Špeciálne servisné nástroje sú k dispozícii pre špecifické
práce a mali by byt’ použité, ak sú odporúčané. Použitie
týchto servisných nástrojov ušetrí váš čas a zabráni
poškodeniu častí zariadenia.
Bezpečnostné opatrenia pri práci
s batériami
Batérie
Pri servisnej činnosti s batériami vždy noste ochranné
oblečenie a okuliare.
1
Elektrolyt v batériách je vlastne roztok kyseliny
sírovej, ktorá je veľmi nebezpečná pri zasiahnutí očí
a tiež môže vyvolat’ popáleniny pri kontakte s
pokožkou. Preto buďte opatrní pri manipulácii s
batériami, napríklad pri kontrole ich stavu nabitia.
2
Nainštalujte tabuľku s upozornením, ktoré zakazuje
prácu s ohňom, otvoreným plameňom a fajčenie na
mieste, kde sa batérie nabíjajú.
3
Pri nabíjaní batérií vzniká v článkoch výbušná zmes
plynov, ktorá môže uniknút’ cez vetracie otvory v
kontaktoch.
Výbušná zmes plynov sa tiež môže utvorit’ okolo
batérie, ak je slabé vetranie a môže zotrvat’ v batérii
alebo v jej okolí po dobu niekoľkých hodín po
vlastnom nabití. Preto:
- nikdy nefajčite v blízkosti batérií, ktoré sa
nabíjajú alebo sú tesne po nabíjaní,
- nikdy neprerušujte elektrické obvody pod
napätím na svorkách batérie, lebo obyčajne tak
vzniká iskrenie.
- 12 -
Hlavné údaje
Hlavné časti, kovový kryt a bezpečnostné prvky
Generátor QAX 12-20-24-30-35 Dd je AC generátor, skonštruovaný pre plynulú prevádzku na miestach, kde nie je k dispozícii žiadna elektrina. QAX 12 Dd pracuje pri
50 Hz a 230 V – 1-fáz. alebo 400 V – 3-fáz. QAX 20-30 Dd pracuje pri 50 Hz a 400 V – 3-fáz. QAX 24-35 Dd pracuje pri 60 Hz a 240 V – 3-fáz. Generátor QAX 12-2024-30-35 Dd je poháňaný dieselovým motorom chladeným olejom, vyrobeným spoločnost’ou DEUTZ. Prehľad hlavných častí je uvedený v nasledujúcom diagrame.
BH
CP
D
DPEC
DPFT
ER
H
JW
SN
SS
TB
JW
CP
H
ER
TB
BH
SN
D
SS
DPEC
H
DPFT
BH
TB
SN
CP
JW
ER
D
SS
DPFT
- 13 -
DPEC
Brzdová páka
Ovládací panel
Štítok s údajmi
Vypúšt’acia zátka olejového chladiča motora
Vypúšt’acia zátka palivovej nádrže
Uzemňovací drôt
Kryt
Vodiace koliesko
Sériové číslo
Zásuvky a ochrany
Ťažná tyč
EP
OFE
E
EA
AF
F
FF
FC1
VI
A
DSE
FC2
FU
FT
DV
- 14 -
A
AF
DSE
DV
E
EA
EP
F
FC1
FC2
FF
FT
FU
OFE
VI
Alternátor
Vzduchový filter
Mierka hladiny oleja v motore
Odsávanie prachu
Motor
Alternátor
Výfuková rúra
Ventilátor
Veko plnenia (motorový olej)
Uzáver plnenia (palivová nádrž)
Palivový filter
Palivová nádrž
Palivová pumpa
Olejový filter (motor)
Indikátor podtlaku
Sériové číslo
Všeobecný popis
Rám a náprava
Motor
Generátorová/motorová jednotka
gumenými podložkami v ráme.
Alternátor je poháňaný dieselovým motorom
chladeným olejom. Výkon motora sa prenáša
prostredníctvom priamej kotúčovej spojky.
Alternátor
Generátor obsahuje
regulátorom napätia.
jednosmerný
alternátor
s
Synchrónny alternátor bez kefiek má rotor triedy H a
vinutie statora v kryte IP23.
Chladiaci systém
Motor je vybavený olejovým chladičom. Chladiaci
vzduch vytvára ventilátor, ktorý je poháňaný
motorom.
Bezpečnostné zariadenia
Motor je vybavený vypínačmi pri nízkom tlaku oleja
a pri vysokej teplote oleja.
sú
podopreté
Jednotka môže byt’ vybavená nastaviteľnou alebo
pevnou t’ažnou tyčou, nájazdovou alebo parkovacou
brzdou a t’ažnými okami typu AC, DIN, guľa, GB, IT,
NATO (možnosti pozri „Podvozok (náprava, t’ažná
tyč, t’ažné očká)“ na str. 45).
Sériové číslo je umiestnené na pravej prednej strane
rámu.
Konštrukcia
Konštrukcia má otvory v tvarovanej prednej a zadnej
časti pre prívod a vývod chladiaceho vzduchu a kryt
pre údržbu a servis.
Brzdový systém tvorí zabudovaná parkovacia brzda a
nájazdová brzda. Pri jazde dozadu sa nájazdová brzda
nezapne automaticky.
Alternátor, motor, chladiaci systém atď. sú
uzatvorené vo zvukotesnej karosérii, ktorá sa dá
otvorit’ prostredníctvom strmeňov v zadnej časti.
Otvor na prepravu dvíhaním
Aby bolo možné generátor QAX 12-20-24-30-35 Dd
zdvihnút’ pomocou vysokozdvižného vozíka, v ráme
sa nachádzajú obdĺžnikové otvory.
Závesné oko je prístupné, keď sú malé dvierka v
hornej časti jednotky odomknuté.
Ovládací panel
Ovládací panel, na ktorom sa nachádzajú voltmeter a
ampérmeter, spínač riadenia a podobne, je
umiestnený v strede zadnej časti.
Štítok s údajmi
Generátor je vybavený štítkom s údajmi o kóde
výrobku, čísle zariadenia a výkone (Pozri „Tabuľka s
údajmi“ na str. 80).
- 15 -
Uzemňovacia tyč, ktorá sa má pripojit’ k uzemňovacej
svorke generátora, sa nachádza vo vnútri generátora.
Označenia
Označuje vypúšt’anie motorového
oleja.
Toto je stručný popis všetkých označení, ktoré sa
nachádzajú na generátore.
Pred prácou s batériou si
prečítajte si návode na
obsluhu.
Označuje vypúšt’aciu zátku pre palivo
motora.
Neotvárajte kryt, ak je generátor
spustený.
Označenie príručky na obsluhu.
Indikuje vypúšt’anie chladiacej
kvapaliny + vypúšt’ací rám.
Označuje, že výfukové plyny sú
horúce a škodlivé a že sú toxické v
prípade inhalácie. Vždy zabezpečte,
aby prevádzka zariadenia prebiehala
vonku alebo v dobre vetranej
miestnosti.
Indikuje, že tieto časti zariadenia sa
počas prevádzky zahrievajú na vysokú
teplotu (napr. motor, chladič, atď.)
Vždy si overte, či sú tieto časti
vychladnuté, než sa ich dotknete.
Indikuje, že závesné oko sa NESMIE
použit’ na dvíhanie generátora. Platí,
keď je generátor namontovaný na
svetelnej veži.
Označuje závesné oko generátora.
Indikuje, že generátor sa môže plnit’
diesel len dieselovým palivom.
PAROIL
15W40
Používajte len značku PAROIL
15W40.
QAX 12, QAX 20/24, QAX 30/35
Service Pak
QAX 12
QAX 20/24
QAX 30/35
Engine oil
Označuje rôzne pripojenia uzemnenia
generátora.
500 h
Yearly (max. 1000h)
2912 4397 05
2912 4397 05
2912 4397 05
PAROIL 15W40
5l (1.3 US gal) 1615 5953 00
20 l (5.2 US gal) 1615 5954 00
210 l (55 US gal) 1615 5955 00
2912 4398 06
2912 4399 06
2912 4399 06
PAROIL 5W30
1604 6060 01
1604 6059 01
Označuje čísla častí
rozdielnych servisných
balíkov a motorového oleja.
Tieto časti sa môžu
objednat’ vo výrobnom
závode.
Vypúšt’acie zátky
Indikuje, že alternátor by nemal byt’
čistený vysokotlakovou vodou.
Indikuje, že zariadenia sa
môže samovoľne spustit’ a
že pred použitím by mala
byt’ naštudovaná príručka na
obsluhu.
Pred použitím závesného
oka si prečítajte užívateľskú
príručku.
- 16 -
Odtokové otvory pre motorový olej a zátka pre palivo
sa nachádzajú a sú označené na ráme; zátka odtoku
paliva v prednej časti, ostatné na servisnej strane.
Pružný odtok pre motorový olej sa umiestňuje na
vonkajšiu stranu generátora cez odtokový otvor.
Ovládací a indikačný panel
Qc1002™
Všeobecný popis ovládacieho panela
Qc1002™
Ovládací a indikačný panel sa nachádza na paneli v
zadnej časti zariadenia. Tento panel umožňuje
jednoduchý prístup k súčiastkam namontovaným za
ním.
Qc 1002
Pripojenia diaľkového spustenia
Stlačte tlačidlo na zastavenie generátora v
núdzovom prípade. Keď je tlačidlo stlačené,
musí byt’ odomknuté otočením proti smeru
hodinových ručičiek predtým, ako môže byt’
generátor reštartovaný.
X25
1234
S20 ..... Prepínač Diaľkové/ZAP/VYP
X25 1-2
X25 3-4
Používa sa na naštartovanie zariadenia
(lokálne alebo na diaľku).
0 I
!
145
S2 ....... Tlačidlo núdzového vypnutia
www.atlascopco.com
X25
1234
F10
P4
P1
S2
A1
S20
S20
0 I
X25 1-2 ..... Vstup signálu diaľkového spustenia
X25 3-4 ..... Výstup prevádzkového stýkača
!
A1 ....... displej Qc1002™
F10...... Poistka
Poistka sa aktivuje, keď prúd z batérie do
ovládacieho obvodu motora prekročí svoju
nastavenú hodnotu. Poistka sa môže
resetovat’ stlačením tlačidla.
- 17 -
Pre správne pripojenia si pozrite
schémy obvodov.
Kontrolky generátora
Modul Qc1002™
Funkcie tlačidiel a LED kontroliek
P1 ....... Ampérmeter
Na zariadení Qc1002™ sa používajú
nasledujúce tlačidlá
Indikuje výstupný prúd prvej fázy (L1).
P4 ....... Voltmeter
Indikuje elektrické napätie medzi L2 a L3.
2
0
10
Qc 145
ENTER: Používa sa na výber a
potvrdenie zmenených nastavení v
zozname Parameter.
HORE: Používa sa na prechádzanie
informáciami na displeji a na
nastavenie hodnoty parametra
smerom hore.
Modul Qc1002™ je umiestnený vo vnútri
ovládacieho panelu. Tento kontrolný modul vykoná
všetky potrebné činnosti na kontrolu a ochranu
generátora, bez ohľadu na použitie generátora.
To znamená že modul Qc1002™ sa môže použit’ pre
niekoľko aplikácií.
DOLE: Používa sa na prechádzanie
informáciami na displeji a na
nastavenie hodnoty parametra
smerom hore.
SPÄŤ: Používa sa na opustenie/
vstúpenie do okna rolovacieho menu
Alarm, na opustenie zoznamu
Parameter a na opustenie ponuky bez
zmeny.
- 18 -
Na zariadení Qc1002™ sa používajú
nasledujúce LED diódy
Power
Qc 1002
145
Alarm
Remote
Power
Zelená dióda indikuje, že zariadenie je
napájané.
Remote
Zelená dióda indikuje, že je zvolený
režim diaľkového ovládania.
Alarm
Blikajúca červená dióda indikuje
alarm. Neprerušovaná červená dióda
indikuje, že užívateľ potvrdil alarm.
Konkrétny alarm je zobrazený na
displeji.
Prehľad ponúk Qc1002™
Na zariadení Qc1002™ sa na LCD displeji zobrazia
nasledujúce informácie:
– v stave Normal (Normálny) (informáciami
prechádzajte pomocou tlačidiel HORE a DOLE):
•
Typ a verzia ovládača
•
Zoznam parametrov
•
Zoznam alarmov
•
Zoznam protokolov
•
Servisné stopky 1 a Servisné stopky 2
•
Napätie batérie
•
Napätie – frekvencia – prevádzkové hodiny
Displej typu a verzie ovládača
Qc1002
v1.00.0
Tento náhľad zobrazuje typ ovládača a číslo verzie
ASW.
Displej parametra
Parameter
– v stave Alarm (Alarm) (informáciami
prechádzajte pomocou tlačidiel HORE a DOLE):
•
zoznam všetkých aktívnych alarmov
Cez zobrazenia môžete prechádzat’ pomocou tlačidiel
HORE a DOLE. Pohyb je plynulý.
Ak nastane špeciálny stav, zobrazí sa displej Stav.
Ak nastane alarm, zobrazí sa displej Alarm.
- 19 -
Tento náhľad zobrazuje počet nastavení parametra a
poskytuje k nim prístup.
Prehľad je uvedený v časti „Zoznam parametrov“ na
str. 21.
Displej zoznamu alarmov
Alarm List
0 Alarm(s)
Tento náhľad zobrazuje počet aktívnych alarmov a
poskytuje k nim prístup.
Prehľad je uvedený v časti „Displej Alarm (rolovacie
okno)“ na str. 23.
čas servisu. Môže sa odstránit’ resetovaním stopiek
alebo potvrdením symbolu servisných stopiek.
Popis ponúk Qc1002™
Symboly servisných stopiek odpočítavajú smerom
hore a aktivujú alarm, keď sa dosiahne nastavená
hodnota.
Displej Stav (rolovacie okno)
Servisné stopky sa môžu resetovat’ prostredníctvom
displeja Parameter.
Displej napätia batérie
V prípade vloženia špeciálnych stavov (napr.
diagnostický režim) bude rolovacie okno automaticky
vložené počas doby aktívneho stavu.
Battery 13.2 V
Displej zoznamu protokolov
Obrazovka pozadia sa nebude aktualizovat’, keď bude
aktívne rolovacie okno stavu.
00168.1h
LOG List
Tento náhľad zobrazuje pamät’ alarmov a poskytuje k
nej prístup.
Prehľad je uvedený v časti „Zoznam protokolov“ na
str. 24.
Displej servisných stopiek 1 a servisných
stopiek 2
Tento náhľad zobrazuje
prevádzkové hodiny.
napätie
batérie
a
Displej napätia – frekvencie –
prevádzkových hodín
400V
50Hz
00168.1h
Tento náhľad zobrazuje napätie, frekvenciu a
prevádzkové hodiny.
Service 1
Service 2
59h
59h
Tento náhľad zobrazuje obidve servisné stopky.
Symbol servisných stopiek je zobrazený, keď uplynie
- 20 -
Ak špeciálny stav uplynul, automaticky sa znovu
vloží aktívny náhľad.
Ak nastane alarm, zobrazí sa displej Alarm.
Zoznam parametrov
Ponuky parametrov sú vopred naprogramované!
Ak sa má vykonat’ zmena nastavenia, objaví sa
požiadavka na vloženie hesla (užívateľské heslo =
2003).
Ponuky zobrazené na displeji zoznamu parametrov:
– Nastavenie prevádzkových hodín
Táto ponuka sa používa na nastavenie počtu
prevádzkových hodín. Počet prevádzkových
hodín sa môže len zvyšovat’, nemôže sa znižovat’.
– Typ jednotky
!
Typ jednotky 4 pre QAX 12-20-24-3035 Dd!
– Reset servisných stopiek 2
– Reset servisných stopiek 1
Tieto ponuky sa používajú na resetovanie
servisných stopiek. Keď nastane alarm servisných
stopiek a potvrdí sa, servisné stopky sa resetujú
automaticky.
– Ponuka diagnostiky
– Ponuka jednotiek
Táto ponuka sa používa na výber jednotiek teploty
a tlaku (°C/bar alebo °F/psi).
– Výber jazyka
Výrobcom sú nastavené ikony, ale môže sa vybrat’
6 ďalších jazykov: angličtina, francúzština,
nemčina, taliančina, španielčina a cyrilika
(ruština). Všetky informácie na displeji zoznamu
parametrov sú vždy v angličtine.
– Nízka frekvencia generátora: trieda poruchy,
aktivácia, oneskorenie, nastavená hodnota
– Vysoká frekvencia generátora: trieda poruchy,
aktivácia, oneskorenie, nastavená hodnota
– Podpätie generátora: trieda poruchy, aktivácia,
oneskorenie, nastavená hodnota
– Prepätie generátora: trieda poruchy, aktivácia,
oneskorenie, nastavená hodnota
Medzi ponukami konfigurácie sa môžete pohybovat’
pomocou tlačidiel HORE a DOLE.
Stlačením tlačidla ENTER sa aktivuje ponuka
konfigurácie, ktorá je zobrazené na displeji.
Táto ponuka sa používa na zapnutie elektroniky
motora bez toho, aby sa spustil motor. Keď je toto
nastavenie zapnuté, elektrická energia bude
dodávan do elektroniky motora s polminútovým
oneskorením. Zariadenie sa nemôže zapnút’,
pokiaľ bude tento parameter zapnutý.
- 21 -
Toto je znázornený postup ponúk pri zmene typu jednotky:
Qc1002
Qc 1002
145
145
Parameter
Running time
Unit type
Unit type
Unit type
4
- 22 -
Displej Alarm (rolovacie okno)
Existujú tieto všeobecné skupiny alarmov:
– Varovanie: rozsvieti sa dióda alarmu, na displeji
sa zobrazí rolovacie okno alarmu a zapne sa relé
alarmu (ak je nastavené)
PODPÄTIE
GENERÁTORA
– Zastavenie: činnosti ako pri „rozpojení GB“ a
okamžité zastavenie zariadenia
Keď nastane Alarm, automaticky sa zobrazí rolovacie
okno počas doby aktívneho alarmu bez ohľadu na to,
ktorý náhľad je aktívny. Začne blikat’ červená dióda
alarmu. Zobrazia sa ikony alarmu spolu so
zaškrtávacím políčkom potvrdenia. Stlačením
tlačidla ENTER potvrďte alarm. Po potvrdení alarmu
sa v zaškrtávacom políčku objaví znak V a červená
dióda alarmu bude svietit’ neprerušovanie.
!
Alarm by sa mal vždy potvrdit’ pred
začatím riešenia problému, ktorý
spôsobil alarm.
Zoznam možných alarmov:
NÍZKY TLAK
OLEJA
VYSOKÁ
FREKVENCIA
GENERÁTORA
NÍZKA
FREKVENCIA
GENERÁTORA
VYSOKÁ
TEPLOTA CHLAD.
KVAPALINY
SERVISNÉ
STOPKY 1
Displej Alarm môžete vždy opustit’ stlačením tlačidla
naspät’.
Ak nastane viac alarmov, môžete sa cez tieto správy
alarmov pohybovat’ pomocou tlačidiel HORE a
DOLE. Najnovší alarm sa bude nachádzat’ na konci
zoznamu (čo znamená, že starší alarm ostane na
displeji, keď príde novší alarm).
Ak existuje viac ako jeden alarm, zobrazí sa na pravej
strane displeja šípka.
ALTERNÁTOR
NABÍJANIA
SERVISNÉ
STOPKY 2
PREPÄTIE
GENERÁTORA
ALARM MOTORA
- 23 -
NÚDZOVÉ
VYPNUTIE
Zoznam protokolov
Prevádzka s diaľkovým spúšt’aním
Zariadenie zachová záznam z posledných 30 udalostí.
Inštalačné prepojenia:
Udalosti sú:
– X25.1 a X25.2 sa musia prepojit’ pre spínač
diaľkového spustenia.
– zastavenie
– X25.3 a X25.4 sa musia prepojit’ pre stýkač
diaľkového spustenia (otvorený/zatvorený).
– reset servisných stopiek 1/2
ZAČIATOK
PORUCHY
– zmeny typu jednotky
Spolu s každou udalost’ou sa uložia prevádzkové
hodiny v čase udalosti.
Všetky aktivované alarmy Qc1002™ majú svoju
vlastnú preddefinovanú triedu poruchy.
1
2
Qc1002
Water
Time:
EVENT LOG #04
– deaktivovaný alarm, žiadna kontrola alarmu
(OFF)
00001h
– aktivovaný alarm, aktívna kontrola po celý čas
(ON)
KONIEC
PORUCHY
3
Triedy poruchy
Všetky alarmy sa aktivujú na základe jedného z
týchto troch stavov:
– aktívny alarm, kontrola existuje len pri činnosti
generátora (RUN)
4
1
2
3
4
Typ ovládača
Číslo udalosti
Udalost’
Prevádzkové hodiny
- 24 -
Výstupné zásuvky (S)
X3 ....... 1-fázová výstupná zásuvka (230 V Y)
Poskytuje fázy L, nulovú a uzemnenie.
Výstupné zásuvky pre 1-fázové zariadenia
QAX 12 Dd
Q1
Q2
Q1
Q2
Q1 ....... Hlavný prerušovač obvodu a relé
minimálneho napätia
Preruší dodávku energie pre X1, keď sa na
zat’aženej strane vyskytne skrat alebo ak je
aktivovaná nadprúdová ochrana (50 A),
alebo ak je pod prúdom zarážka elektrickej
prípojky. Po odstránení problému sa musí
spustit’ znovu manuálne.
Q3
Q3
Q2 ....... Prerušovač obvodu pre X2
0 I
X2
X3
PE
Preruší dodávku energie pre X2, keď sa na
zat’aženej strane vyskytne skrat, alebo ak je
aktivovaná nadprúdová ochrana (32 A). Po
aktivovaní Q2 preruší tri fázy smerujúce k
X2. Po odstránení problému môže byt’ znovu
aktivovaný.
X1
Q3 ....... Prerušovač obvodu pre X3
X1
X2
X3
Funkcia výstupné zásuvky poskytuje nasledovné
výstupné zásuvky a prerušovače obvodov:
X1 ....... 1-fázová výstupná zásuvka (230 V AC)
Poskytuje fázy L, nulovú a uzemnenie.
Preruší dodávku energie pre X3, keď sa na
zat’aženej strane vyskytne skrat, ak je
aktivovaný detektor zemného spojenia
(30 mA), alebo ak je aktivovaná nadprúdová
ochrana (16 A). Po aktivovaní, Q3 preruší
fázu L3 a neutrál smerom k X3. Po
odstránení problému môže byt’ znovu
aktivovaný.
X2 ....... 1-fázová výstupná zásuvka (230 V AC)
Poskytuje fázy L, nulovú a uzemnenie.
- 25 -
!
Prerušovač obvodu Q1 neprerušuje
len dodávku energie smerom k
zásuvke X1 ale aj k zásuvkám X2 a
X3.
Nezabudnite prepnút prerušovače
obvodov Q1, Q2 a Q3 po spustení
generátora, keďje dodávka energie
hotová pomocou X2 alebo X3.
Výstupné zásuvky pre 3-fázové zariadenia
QAX 12-20-30 Dd
X3 ....... 1-fázová výstupná zásuvka (230 V Y)
Poskytuje fázy L3, neutrálne a uzemňovacie.
Q1 ....... Hlavný prerušovač obvodu a relé
minimálneho napätia
Q1
Q2
Q1
Q2
Preruší siet’ové napájanie k X1, keď sa na
zat’aženej strane vyskytne skrat, alebo ak je
aktivovaná nadprúdová ochrana (QAX 12:
20 A, QAX 20: 32 A, QAX 30: 50 A), alebo
ak sa nabudí bočník. Po odstránení problému
sa musí spustit’ znovu manuálne.
Q3
Q3
Q2 ....... Prerušovač obvodu pre X2
0 I
X2
X3
PE
X1
X1
X2
Preruší siet’ové napájanie k X2, keď sa na
zat’aženej strane vyskytne skrat, alebo ak je
aktivovaná nadprúdová ochrana (QAX 1220: 16 A, QAX 30: 32 A). Po aktivovaní Q2
preruší tri fázy smerujúce k X2. Po
odstránení problému môže byt’ znovu
aktivovaný.
X3
Q3 ....... Prerušovač obvodu pre X3
Funkcia výstupné zásuvky poskytuje nasledovné
výstupné zásuvky a prerušovače obvodov:
X1 ....... 3-fázová výstupná zásuvka (400 V Y)
Poskytuje fázy L1, L2 a L3, nulový vodič a
uzemnenie.
X2 ....... 3-fázová výstupná zásuvka (400 V Y)
Poskytuje fázy L1, L2 a L3, nulový vodič a
uzemnenie.
Preruší dodávku energie pre X3, keď sa na
zat’aženej strane vyskytne skrat, ak je
aktivovaný detektor zemného spojenia
(30 mA), alebo ak je aktivovaná nadprúdová
ochrana (16 A). Po aktivovaní, Q3 preruší
fázu L3 a neutrál smerom k X3. Po
odstránení problému môže byt’ znovu
aktivovaný.
- 26 -
!
Prerušovač obvodu Q1 neprerušuje
len dodávku energie smerom k
zásuvke X1 ale aj k zásuvkám X2 a
X3.
Nezabudnite prepnút prerušovače
obvodov Q1, Q2 a Q3 po spustení
generátora, keďje dodávka energie
hotová pomocou X2 alebo X3.
Svorkovnica pre QAX 24-35 Dd
Bez rozliatia
V polohe bez rozliatia je možné odvodňovat’ rám
pomocou odvodňovacích otvorov.
Q1
!
Zdvíhací nosník
0 I
Pokyny pre zdvíhanie generátora
Keď generátor dvíhate, zdvihák musí byt’ umiestnený
tak, aby generátor, ktorý musí byt’ vo vodorovnej
polohe, bol dvíhaný zvislo. Rýchlost’ dvíhania a
spúšt’ania udržiavajte v rámci bezpečných limitov.
Rýchlost’ dvíhania a spúšt’ania musí
byt’ v rámci bezpečných limitov
(max. 2.g).
Nie
je
povolené
zdvíhanie
helikoptérou.
Určitá údržba stroja vyžaduje vybratie zdvíhacieho
nosníka, napríklad pri nastavovaní ventilov motora.
Pri opätovnej inštalácii zdvíhacieho nosníka sa
skrutky musia dotiahnut’ s 40 Nm ±10.
Pokyny pre zdvíhanie generátorov
namontovaných na svetelnej veži
X1
!
Použitie svorkovnice umožňuje tento prerušovač
obvodu:
X1 ....... Svorkovnica
2
Poskytuje jednoduchšie pripojenie káblov.
1
Q1 ....... Hlavný prerušovač obvodu a relé
minimálneho napätia
Preruší siet’ové napájanie k X1, keď sa na
zat’aženej strane vyskytne skrat, alebo ak je
aktivovaná nadprúdová ochrana (QAX 24:
63 A, QAS 35: 100 A), alebo ak sa nabudí
bočník. Po odstránení problému sa musí
spustit’ znovu manuálne.
1
Otvor na prepravu dvíhaním
2
Malé dvierka
Pokiaľ možno použite závesné oko (1) po otvorení
malých dvierok (2).
- 27 -
Keď je generátor namontovaný na
osvetľovacej veži, NIE je povolené
použit’ na zdvíhanie súpravy otvor
na prepravu dvíhaním. Namiesto
toho použite 4 zdvíhacie háky
umiestnené v rohoch podvozku
svetelnej veže. Nedodržanie týchto
pokynov môže spôsobit’ poškodenie
zariadenia alebo zranenie osôb!
Prevádzkové pokyny
!
Vo vašom vlastnom záujme si vždy
prísne všímajte všetky dôležité
bezpečnostné pokyny.
Neprevádzkujte
generátor
pri
presahovaní obmedzení, uvedených
v technických údajoch.
Miestne smernice vzt’ahujúce sa k
zavedeniu
nízkonapät’ových
zariadení (pod 1000 V) musia byt’
dodržiavané,
keď
pripájate
polohové
distribučné
panely,
spínacie zariadenia alebo zat’aženia
generátora.
Pri každom spustení a kedykoľvek
je pripojená nová zát’až treba
skontrolovat’ uzemnenie generátora.
Uzemnenie sa musí vykonat’ buď
pomocou uzemňovacej tyče, ak je
dostupná,
alebo
pomocou
existujúceho a vhodného zariadenia
pre uzemnenie. Ochranný systém
proti
neúmernému
pripojeniu
napätia nie je efektívny, pokiaľ sa
nevytvorí vhodné uzemnenie.
Generátor je zapojený pre TN
systém pripojený k IEC 364-3, t.j.
jeden bod zdroja napájania je
priamo uzemnený – v tomto prípade
nulový vodič. Vystavené vodivé časti
elektrickej inštalácie musia byt’
priamo pripojené k funkčnému
uzemneniu.
Ak prevádzkujete generátor v inom
systéme napájania, napr. IT
systéme, treba namontovat’ iné
potrebné ochranné zariadenia pre
tieto typy. Rozhodne je povolené iba
kvalifikovaným
elektrikárom
odstránit’ spojenie medzi nulovým
vodičom (N) a uzemňovacími
svorkami v svorkovej skrini
alternátora.
Inštalácia
– Umiestnite generátor na vodorovnú, rovnú a
pevnú podlahu.
– Generátor by mal zosta so zatvorenými
dvierkami, aby sa zabránilo vniknutiu vody alebo
prachu. Vniknutý prach znižuje životnost’ filtrov a
môže znížit’ výkon generátora.
– Skontrolujte, či nie je výfuk motora nasmerovaný
na ľudí. Ak sa generátor prevádzkuje vo
vnútorných priestoroch, nainštalujte výfukovú
rúru s dostatočným priemerom a tak, aby viedla
výfukové plyny smerom von. Skontrolujte
dostatočnú ventiláciu tak, aby sa chladiaci vzduch
nerecirkuloval. Ak je to potrebné, konzultujte
tieto záležitosti so spoločnost’ou Atlas Copco.
– Nechajte dostatočný priestor pre obsluhu,
inšpekciu a údržbu (minimálne 1 meter na každú
stranu).
– Skontrolujte, či je vnútorný uzemňovací systém v
zhode s miestnymi predpismi.
– Skontrolujte tesnost’ skrutiek a matíc.
- 28 -
– Namontujte uzemňovaciu tyč čo najbližšie ku
generátoru a zmerajte jej difúzny odpor (max.
1 kΩ), aby kontaktné napätie nebolo vyššie ako
25 V pri 30 mA zvodového prúdu.
– Skontrolujte, či je káblový koniec uzemňovacej
tyče pripojený k uzemňovacej svorke.
Pripojenie generátora
Opatrenia proti nelineárnym a citlivým
zát’ažiam
!
Nelineárne
zat’aženia
vytvárajú
prúdy
s
vysokými
zložkami
harmonických
kmitov,
ktoré
zapríčiňujú rušenie vo forme vĺn
elektrického napätia, vytváraného
alternátorom.
Najbežnejšie nelineárne, 3-fázové zat’aženia sú
tyristorom/rektifikátorom ovládané zat’aženia, ako
napr. transformátory dodávajúce elektrické napätie
do motorov s rôznymi rýchlost’ami, zdroje
neprerušiteľného napájania a Telekomunikačné
zdroje. Výbojové osvetlenie, umiestnené v
jednofázových obvodoch, vytvára vysoké tretie
harmonické kmity a riziko pre nadmerný neutrálny
prúd.
Zát’aže najviac citlivé na skreslenie napätia zahrňujú
žiarovky, výbojové lampy, počítače, röntgenové
vybavenie, zosilňovače a výt’ahy.
Konzultujte spoločnost’ Atlas Copco ohľadne meraní
o nepriaznivom vplyve nelineárneho zat’aženia.
Kvalita, minimálny prierez a maximálna
dĺžka káblov
Kábel pripojený na dosku svorkovníka generátora,
musí byt’ zvolený podľa miestnej legislatívy. Typ
kábla, jeho stanovená voltáž a vodivost’, sú
determinované podmienkami inštalácie, napnutím a
okolitou teplotou. Pre flexibilné vedenie káblov
musia byt’ použité pogumované vodiče s flexibilným
jadrom typu H07 RN-F (Celenec HD.22) alebo lepšie.
Nasledujúca tabuľka uvádza maximálne povolené 3fázové prúdy (v A) pri teplote prostredia 40°C, pre
typy uvedené káblov (vodiče s viacnásobným a
samostatným jadrom, izolované s PVC a H07 RN-F
vodiče s viacnásobným jadrom) a prierezy drôtov,
podľa VDE 0298 inštalačnej metódy C3. Miestne
predpisy ostávajú v platnosti, ak sú prísnejšie ako tie,
čo sú uvedené nižšie.
Prierez drôtu
(mm²)
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
Max. prúd (A)
Viacnásobné Samostatné
jadro
jadro
22
25
30
33
38
42
53
57
71
76
94
101
114
123
138
155
176
191
212
228
H07 RN-F
21
28
36
50
67
88
110
138
170
205
Pre viacžilový kábel alebo H07 RN-F pri menovitom
prúde (20 A), poklese napätia nižšom ako 5 % a
účinníku 0,8 je najmenší prijateľný prierez drôtu
2,5 mm² a príslušná maximálna dĺžka kábla alebo
vodiča je 144 m. V prípade potreby naštartovat’
elektrický motor sa odporúča nadmerná veľkost’
kábla.
Pokles napätia pozdĺž kábla sa dá určit’ nasledovne:
3 ⋅ I ⋅ L ⋅ ( R ⋅ cos ϕ + X ⋅ sin ϕ )
e = -----------------------------------------------------------------------------1000
e = Pokles napätia (V)
Pred spustením
– Pred prvotným spustením, pripravte batériu pre
prevádzku, ak ste tak už neurobili.
– Počas zastaveného generátora skontrolujte úroveň
oleja v motore a ak je potrebné dolejte olej.
Hladina oleja musí byt’ blízko značky, ale nesmie
prekračovat’ hornú značku na mierke hladiny
motorového oleja.
– Skontrolujte vákuový ukazovateľ vzduchového
filtra. Ak je úplne viditeľná červená čast’, vymeňte
vložku filtra.
– Stlačte vypúšt’ací ventil vzduchového filtra, aby
ste odstránili prach.
I = Menovitý prúd (A)
L = Dĺžka vodičov (m)
R = Odpor (Ω/km k VDE 0102)
– Skontrolujte generátor či netečie, skontrolujte
tesnost’ terminálov atď. Opravte ak je to potrebné.
X= Reaktancia (Ω/km k VDE 0102)
– Skontrolujte, či poistka F10 nie je rozpojená a či
je núdzové vypnutie v polohe OUT (VYP).
Pripojenie zat’aženia
– Skontrolujte, či je zat’aženie vypnuté.
– Skontrolujte či je frekvencia, voltáž a prúd v
zhode s hodnotami generátora.
– Skontrolujte či prerušovač obvodov Q1 je
vypnutý.
– Zabezpečte kábel pre zat’aženie kábel, bez
nadmernej dĺžky a položte ho bezpečne bez
pokrútenia.
- 29 -
Prevádzka Qc1002™
Počas prevádzky Qc1002™
Spustenie Qc1002™
Nasledovné
pravidelne:
by
mali
– Skontrolujte či kontrolky
normálne hodnoty.
Pri lokálnom spustení zariadenia
postupujte nasledovne:
– Zapnite spínač batérie.
– Vypnite prerušovač obvodov Q1. Nie je to
potrebné, ak je prevádzkový stýkač namontovaný
medzi Q1 a zat’ažením.
– Prepnite spínač štartéra S20 do polohy I.
– Zariadenie sa začne roztáčat’. Pokus o
naštartovanie bude trvat’ maximálne 12 sekúnd.
– Zapnite prerušovač obvodu Q1 v prípade, ak nie je
namontovaný žiadny stýkač.
Pri spustení zariadenia na diaľku
postupujte nasledovne:
– Prepnite spínač štartéra S20 do polohy
body
.
– Zapnite prerušovač obvodov Q1.
– Uveďte diaľkový spínač zapnutia/vypnutia do
polohy štart.
– Zariadenie sa začne roztáčat’. Pokus o
naštartovanie bude trvat’ maximálne 12 sekúnd.
Vypnutie Qc1002™
byt’
vykonávané
motora
ukazujú
Zabráňte, aby v motore došlo palivo.
Ak sa to stane, rýchlejšiemu
naštartovaniu pomôže manuálne
načerpanie paliva.
– Skontrolujte, či netečie olej, palivo alebo
chladiaca kvapalina.
!
– Vyhýbajte sa obdobiam s nízkou zát’ažou
(< 30%). V tomto prípade sa môžu objavit’ pokles
výkonu a tiež vyššia spotreba oleja motora.
– Pomocou ukazovateľov generátora skontrolujte,
či je napätie medzi fázami rovnaké a že sa
neprekročil menovitý prúd v prvej fáze (L1).
Pri lokálnom zastavení zariadenia
postupujte nasledovne:
– Vypnite zát’až.
– Vypnite prerušovač obvodov Q1.
– Nechajte motor bežat’ asi 5 minút.
– Zastavte motor prepnutím spínača štartéra S20 do
polohy O.
– Uzamknite kryt a dvierka
indikačného
panelu,
aby
neoprávnenému prístupu.
ovládacieho a
ste
zabránili
Ak chcete zastavit’ zariadenie, keď je
spínač štartéra v polohe
, postupujte
nasledovne:
– Vypnite zát’až.
– Keď sú k výstupným svorkám generátora
pripojené jednofázové zát’aže, snažte sa, aby
všetky boli dobre vyvážené (len pre QAX, 3-fáz.).
– Zastavte motor uvedením spínača diaľkového
ovládania do polohy stop alebo nastavením
spínača štartéra S20 do polohy O.
– Ak sú prerušovače obvodov počas prevádzky
aktívne, vypnite zát’až a zastavte generátor.
Skontrolujte a v prípade potreby znížte zát’až.
– Predvolená doba ochladzovania - 15 sek.
!
Dvierka generátora môžu ostat’
otvorené len na krátky čas počas
prevádzky, napríklad na vykonanie
kontrol.
- 30 -
– Uzamknite kryt a dvierka
indikačného
panelu,
aby
neoprávnenému prístupu.
ovládacieho a
ste
zabránili
Údržba
Plán údržby
!
Pred vykonávaním akýchkoľvek úkonov údržby skontrolujte, či je tlačidlo START v polohe O a či nie je žiadna svorka pod elektrickým prúdom.
Plán údržby
Servisný balík
Denne
po 500 hodinách
Každých 1000 hodín alebo
ročne
-
2912 4397 05
2912 4398 06 (QAX 12 Dd)
2912 4399 06
(QAX 20-24-30-35 Dd
Pre najdôležitejšie montážne podskupiny, spoločnost’ Atlas Copco vytvorila servisné balíky, ktoré obsahujú výber všetkých často opotrebovávaných súčiastok. Tieto
servisné balíky vám poskytujú výhodu originálnych súčiastok, znižujú administratívne náklady a sú ponúkané v nižšej cene v porovnaní s voľne predávanými
súčiastkami. Viac informácií o obsahu servisných balíkov nájdete v zozname súčiastok.
Kontrola alebo vypustenie vody z palivového filtra/odlučovača vody
x
x
x
Vyčistenie čističa vzduchu a misky na prach
x
x
x
Kontrola ukazovateľa podtlaku
x
x
x
Vizuálna obhliadka zariadenia
x
x
x
x
x
Výmena motorového oleja (1)
Výmena filtra motorového oleja (1)
x
x
Kontrola/vyčistenie chladiča/rebier chladiča
x
x
Kontrola napnutia a stavu klinového remeňa
x
x
Namazanie závesov a zámok krytu
x
x
Výmena vložky palivového filtra
x
x
Výmena vložky palivového predfiltra
x
x
Kontrola hladiny elektrolytu a svoriek batérie
x
x
Kontrola pripevnenia motora
x
x
- 31 -
Kontrola vetracej sústavy kľukovej skrine
x
x
Kontrola stavu zostavy vetráka
x
x
Kontrola pripojenia elektrického uzemnenia motora
x
x
Výmena vložky vzduchového filtra (2)
x
x
Sledovanie izolačného odporu hlavného alternátora
x
x
Kontrola tlaku v pneumatikách
x
x
Kontrola utiahnutia matíc na kolesách
x
x
Kontrola/nastavenie brzdového systému (ak je nainštalovaný)
x
x
Kontrola kĺbov, pripojení, spojok t’ažnej tyče
x
x
Výmena klinového remeňa
x
Výmena bezpečnostnej klietky
x
Skontrolujte a nastavte vstupné a výstupné ventily motora (3)
x
Kontrola alternátora a štartovacieho motora
x
Kontrola elektrickej sústavy na bezpečnost’ káblov a opotrebovanie
x
Skúška termostatov
x
Servisná inšpekcia vykonaná technikom spoločnosti Copco
!
!
Skrutky krytu, závesného oka, t’ažnej tyče a osi udržiavajte pevne dotiahnuté.
Pozri „Technické údaje“ na str. 55 a „Hodnoty krútiacich momentov“ na str. 79.
- 32 -
Generátory, ktoré sú málo používané (stand-by), by mali byt’
pravidelne testované. Minimálne raz za mesiac by sa mal motor
spustit’ na minimálne 30 minút pri vysokom zat’ažení (50%70%), pri ktorom motor dosiahne svoju prevádzkovú teplotu.
Plán preventívnej údržby pre
generátor
(*) Meranie odporu izolácie
alternátora
Tento plán obsahuje súhrn pokynov pre údržbu. Pred
vykonaním krokov údržby si prečítajte príslušnú čast’.
Pre meranie izolačného odporu alternátora je
potrebný 500 V megger.
(1) údaj 500 hodín je platný len pri použití PAROIL
15W40. Tiež vypustite motorový olej z
olejového chladiča.
Pri oprave vymeňte všetky uvoľnené tesnenia,
napríklad tesniace krúžky, kruhové tesnenia,
podložky.
Ak je terminál N pripojený na systém uzemnenia,
musí byt’ odpojený od terminálu uzemnenia. Odpojte
AVR.
(2) Vzduchový filter vymeňte skôr, keď používate
zariadenie v prašnom prostredí.
Pokyny pre údržbu motora nájdete v Prevádzkovej
príručke motora.
(3) Nevyžaduje sa pre zariadenia vybavené motormi
s hydraulickými ventilmi (QAX 30 COM2).
Plán údržby sa má považovat’ za pravidlá pre
zariadenia pracujúce v prašnom prostredí, ktoré je
typické pre generátory. Plán údržby sa môže
prispôsobit’ podľa aplikácie, prostredia a kvality
údržby.
Prepojte megger medzi svorkou uzemnenia a svorkou
L1 a vygenerujte napätie 500 V. Ukazovateľ musí
ukazovat’ odpor najmenej 1 MΩ.
Poznámky:
Tieto intervaly servisov neplatia pre veľmi prašné
prostredia.
Pravidelne
kontrolujte
prípadne
vymieňajte filtre a čistite chladič.
Používanie servisných balíčkov
Servisné balíčky obsahujú všetky originálne
súčiastky potrebné pre bežnú údržbu generátora aj
motora. Servisné balíčky minimalizujú prestoje a
znižujú váš rozpočet na údržbu.
Objednávacie čísla Servisných balíčkov sú uvedené v
zozname Atlas Copco Parts List (ASL). Objednajte si
servisné balíčky u svojho miestneho zástupcu
spoločnosti Atlas Copco.
Údržba motora
Informácie o pláne úplnej údržby nájdete v
prevádzkovej príručke motora. Pozri tiež „Technické
údaje“ na str. 55.
Viac informácií nájdete v pokynoch na prevádzku a
údržbe alternátora.
Špecifikácie motorového oleja
!
Odporúčame používat’ mazacie oleje
značky Atlas Copco.
Odporúča sa vysoko kvalitný, minerálny, hydraulický
alebo syntetický uhľovodíkový olej s inhibítormi
korózie a oxidácie, s vlastnost’ami nepenivosti a
neopotrebovania.
Stupeň viskozity by mal zodpovedat’ teplote okolia a
norme ISO 3448.
Motor
- 33 -
Typ maziva
od -15°C do 40°C
PAROIL 15W40
od -25°C do 40°C
PAROIL 5W40
!
Nikdy nemiešajte syntetický a
minerálny olej.
Pri zmene z minerálneho na
syntetický olej (alebo naopak)
musíte
vykonat’
ďalšie
prepláchnutie.
Po kompletnej výmene syntetického
oleja zapnite zariadenie na niekoľko
minút a nechajte syntetický olej
dobre a úplne cirkulovat’. Potom
vypustite syntetický olej a znovu
naplňte novým syntetickým olejom.
Pri nastavovaní hladín oleja
postupujte bežným spôsobom.
Špecifikácie pre PAROIL
PAROIL bráni usadzovaniu sadzí.
PAROIL od spoločnosti Atlas Copco je JEDINÝ olej
testovaný a schválený na použitie vo všetkých
motoroch zabudovaných v kompresoroch a
generátoroch spoločnosti Atlas Copco.
Rozsiahle laboratórne a praktické testy na únavu na
zariadeniach Atlas Copco preukázali, že PAROIL
spĺňa všetky požiadavky na mazivo v rôznych
podmienkach. Spĺňa najprísnejšie požiadavky na
kontrolu kvality, čím zabezpečí hladký a spoľahlivý
chod vášho zariadenia.
Kvalitné mazacie prísady v oleji PAROIL umožňujú
rozšírené intervaly výmeny oleja bez zníženia výkonu
alebo životnosti.
PAROIL je optimálny pre najnovšie motory EURO 3 & -2, EPA TIER II & III s nízkou emisiou, ktoré
bežia na naftu s nízkym obsahom síry pre nižšiu
spotrebu oleja a paliva.
PAROIL poskytuje ochranu pre opotrebovaním v
extrémnych podmienkach. Silná odolnost’ voči
oxidácii, vysoká chemická stabilita a prísady
zamedzujúce tvorbe korózie pomáhajú znížit’
koróziu, aj keď sa motor nechá v nečinnosti dlhú
dobu.
PAROIL obsahuje vysoko kvalitné antioxidanty na
reguláciu usadenín, kalu a znečist’ujúcich látok, ktoré
majú tendenciu vznikat’ pri veľmi vysokých
teplotách.
Čistiace prísady oleja PAROIL zabezpečujú tvorbu
jemných čiastočiek kalu a zabraňujú upchatiu filtra a
zhromažďovaniu v oblasti ventilu/krytu ventilového
rozvodu.
PAROIL účinne uvoľňuje nadmerné teplo, pričom
zachováva vynikajúcu ochranu leštených otvorov,
čím sa obmedzuje spotreba oleja.
PAROIL má vynikajúce zachovanie čísla celkovej
alkality (TBN) a viac alkality na reguláciu vzniku
kyselín.
- 34 -
PAROIL 5W40 a PAROIL 15W40
Syntetický motorový olej PAROIL 5W40
PAROIL 5W40 je syntetický ultra vysoko výkonný
olej pre dieselové motory s vysokým indexom
viskozity. Atlas Copco PAROIL 5W40 je určený na
vynikajúce mazanie od naštartovania pri nízkych
teplotách -25°C.
kanister
sud
Liter
USA
gal.
Imp
gal.
cu.ft
Obj. číslo
5
1,3
1,1
0,175
1604 6060 01
210
55,2
46
7,35
1604 6059 01
Minerálny motorový olej PAROIL 15W40
PAROIL 15W40 je minerálny vysoko výkonný olej
pre dieselové motory s vysokým indexom viskozity.
Atlas Copco PAROIL 15W40 je určený pre vysoký
výkon a ochranu pri štandardných podmienkach
okolia od -15°C.
kanister
Nastavenia a servisné postupy
Liter
USA
gal.
Imp
gal.
cu.ft
Obj. číslo
5
1,3
1,1
0,175
1615 5953 00
Kontrola hladiny motorového oleja
kanister
20
5,3
4,4
0,7
1615 5954 00
sud
210
55,2
46
7,35
1615 5955 00
Kontrola hladiny motorového
oleja
Pozri „Nastavenia a servisné postupy“ na str. 35.
Ďalšie intervaly, pozri „Plán preventívnej údržby pre
generátor“ na str. 33.
Čistenie chladičov
Nikdy nemiešajte rôzne značky
alebo typy olejov. Používajte len
netoxické oleje, u ktorých neexistuje
riziko vdýchnutia výparov.
Pozrite si tiež Prevádzkovú príručku motora, kde
nájdete špecifikácie oleja, odporúčanú viskozitu a
intervaly výmeny oleja.
!
1
Informácie o intervaloch, pozri „Údržba“ na str. 31.
Hladinu oleja kontrolujte podľa pokynov v
Prevádzkovej príručke motora a podľa potreby olej
doplňte.
Výmena oleja a olejového filtra
– Olejový chladič (1) udržiavajte čistý, aby sa
zachovala účinnost’ chladenia.
– Ventilátorová strana na olejovom chladiči je
prístupná po zložení hornej časti krytu ventilátora.
1
2
1
2
Olejový filter (motor)
Palivový filter
- 35 -
– Druhá strana olejového chladiča motora je
prístupná po zložení strednej časti predných
tlmičov.
!
Prípadné nečistoty odstráňte z
chladiča vláknovou kefou. Nikdy
nepoužívajte drôtenú kefu alebo
kovové predmety.
– Môže sa použit’ v kombinácii s čistiacim
prostriedkom.
!
Aby ste nepoškodili chladič, uhol
medzi tryskou a chladičom by mal
byt’ približne 90 stupňov.
Chráňte elektrické a ovládacie
zariadenia, olejové filtre atď. proti
vniknutiu vlhkosti.
Alternátor nečistite parou.
– Zatvorte servisné dvierka.
!
Nikdy
nenechávajte
rozliate
kvapaliny, ako je palivo, olej, voda a
čistiace prostriedky vo vnútri alebo
v okolí generátora.
Čistenie palivovej nádrže
!
Dodržiavajte
všetky
platné
environmentálne a bezpečnostné
opatrenia.
Elektrolyt
!
Pozorne si prečítajte bezpečnostné
inštrukcie.
– Pod vypúšt’aciu zátku palivovej nádrže umiestnite
vhodnú nádobu.
Elektrolyt v batériách je roztok kyseliny sírovej v
destilovanej vode.
– Odstráňte vypúšt’aciu zátku.
Roztok musí byt’ namiešaný pred vliatím do batérie.
– Zodvihnite t’ažnú tyč (pozri „Návod na t’ahanie“
na str. 49) a nakloňte generátor asi o 15°, aby
vytieklo všetko palivo, nečistoty a voda.
Aktivácia batérie dobíjanej nasucho.
– Vyčistite palivovú nádrž a ručne dotiahnite
vypúšt’aciu zátku.
!
Nikdy
nenechávajte
rozliate
kvapaliny, ako je palivo, olej, voda a
čistiace prostriedky vo vnútri alebo
v okolí generátora.
– Palivovú nádrž doplňte čistým palivom.
Údržba batérie
!
Pred prácou s batériami si prečítajte
príslušné bezpečnostné upozornenia
a riaďte sa podľa nich.
Ak je batéria stále suchá, musí byt’ aktivovaná, ako sa
popisuje v časti „Aktivácia batérie dobíjanej
nasucho.“
Batéria sa musí uviest’ do prevádzky do 2 mesiacov
od doby aktivácie; ak nie, musí sa najskôr dobit’.
- 36 -
– Vyberte batériu.
– Batéria a elektrolyt musia byt’ zhodnej teploty nad
10°C.
– Zložte kryt alebo zátku zo všetkých článkov.
– Naplňte každý článok elektrolytom, pokiaľ
hladina nedosiahne výšku 10 až 15 mm nad
platničkami alebo do výšky označenej na batérii.
– Potraste niekoľkokrát batériou, aby unikli
prípadné vzduchové bublinky; počkajte 10 minút
a skontrolujte hladinu v každom článku ešte raz;
ak je potrebné, pridajte ešte elektrolyt.
– Znovu nasaďte zátky alebo kryt.
– Vložte batériu do generátora.
Nabíjanie batérie
Pred a po nabíjaní batérie vždy skontrolujte hladinu
elektrolytu v každom článku; ak je potrebné, dolejte
destilovanú vodu. Keď nabíjate batérie, každý článok
musí byt’ otvorený, to znamená musia byt’ zložené
zátky alebo kryt.
!
Vzduchový filter motora
Odporúčanie
Hlavné časti
!
1
Používajte štandardnú automatickú
nabíjačku batérií podľa návodu
výrobcu nabíjačky.
– Nové vložky sa pred nainštalovaním musia
skontrolovat’, či nie sú roztrhnuté alebo
prederavené.
Aplikujte preferovanú metódu pomalého nabíjania a
upravte nabíjací prúd v súlade s nasledovným
pravidlom zo skúsenosti: kapacita batérie v Ah
vydelená číslom 20 dáva bezpečný nabíjací prúd v
ampéroch.
– Ak je vložka filtra (4) poškodená, zahoďte ju.
– V aplikáciách s veľkým zat’ažením sa odporúča
nainštalovat’ bezpečnostnú klietku, ktorá sa môže
objednat’ pod číslom: 2914 9307 00.
Údržba batérie
– Udržujte batériu čistú a suchú.
– Udržujte hladinu elektrolytu 10 až 15 mm nad
platničkami alebo vo výške vyznačenej na batérii;
dopĺňajte len destilovanou vodou.
– Udržujte terminály a svorky utiahnuté, čisté a
ľahko pokryté petrolejovým želé.
Vzduchové filtre Atlas Copco sú
špeciálne navrhnuté pre túto
aplikáciu.
Používanie
neoriginálnych vzduchových filtrov
môže viest’ k vážnemu poškodeniu
motora alebo alternátora.
Nikdy nespúšt’ajte generátor bez
vložky vzduchového filtra.
6
1
2
3
Záklopky
2
Zachytávač prachu
3
Bezpečnostná klietka
4
Vložka filtra
5
Teleso filtra
6
Vypúšt’ací ventil
4
5
– Špinavá bezpečnostná klietka (3) je znakom
nesprávnej funkcie vložky filtra. V takom prípade
vymeňte vložku a bezpečnostnú klietku.
– Bezpečnostná klietka (3) sa nedá čistit’.
Čistenie zachytávača prachu
Pre odstránenie prachu zo zachytávača
niekoľkokrát stlačte vypúšt’ací ventil (6).
- 37 -
(2)
Výmena vložky vzduchového filtra
Uskladnenie generátora
Palivový systém
– Uvoľnite záklopky (1) a odmontujte zachytávač
prachu (2). Vyčistite zachytávač.
Uskladnenie
– Vyberte vložku filtra (4) z telesa filtra (5).
– Uskladnite generátor v suchej miestnosti, v ktorej
nemrzne a ktorá je dobre vetraná.
– Zmontujte opačným postupom.
– Pravidelne uvádzajte do chodu motor, napr. raz za
týždeň, až kým sa nezohreje. Ak to nie je možné,
musia byt’ vykonané osobitné bezpečnostné
opatrenia:
– Skontrolujte a dotiahnite všetky spojenia vstupov
pre vzduch.
– Resetujte indikátor podtlaku.
8
•
Pozri prevádzkovú príručku pre motor.
•
Vyberte batériu. Uskladnite ju v suchej
miestnosti, v ktorej nemrzne. Udržujte batériu
v čistom stave a jej kontakty potrite
petrolejovým želé. Pravidelne batérie
dobíjajte.
•
Generátor udržujte v čistote a chráňte všetky
elektrické komponenty pred vlhkost’ou.
•
Umiestnite balíčky so silikagélom, papier VCI
(Antikorozívny pohlcovač výparov), alebo iný
vysušovací prostriedok dovnútra generátora a
zatvorte dvere.
•
Prilepte hárky papiera VCI (Antikorozívny
pohlcovač výparov) lepiacou páskou na
konštrukciu a prekryte všetky otvory.
•
Zabaľte generátor, okrem jeho spodnej časti,
do plastickej fólie.
7
1
9
Výmena vložky filtra:
7
Indikátor znečistenia vzduchového filtra
– Odskrutkujte vložku filtra (1) z hlavy adaptéra.
8
Tlačidlo vynulovania
9
Žltý indikátor
– Vyčistite hlavu adaptéra, ktorá zakrýva
zariadenie. Zľahka naolejujte tesnenie novej
vložky filtra a priskrutkujte ho na hlavu, až kým
tesnenie správne nesedí a potom utiahnite
obidvomi rukami.
– Po opätovnom naštartovaní motora skontrolujte,
či palivo nepresakuje.
Zodpovednost’
Výrobca neprijíma žiadnu zodpovednost’ za
akékoľvek poškodenie, vyplývajúce z používania
neoriginálnych súčiastok a úprav, prídavkov alebo
zmien uskutočnených bez jeho písomného povolenia.
- 38 -
Kontroly a riešenie
problémov
Príprava na prevádzku po
skladovaní
Pred opätovnou prevádzkou generátora odstráňte
obal, VCI papier a balíčky so silikagélom a podrobne
skontrolujte generátor (podľa zoznamu „Pred
spustením“ na str. 29).
– Pozri prevádzkovú príručku pre motor.
– Skontrolujte, či
presahuje 1 MΩ.
izolačný
odpor
generátora
– Vymeňte palivový filter a naplňte palivovú nádrž.
Odvzdušnite palivový systém.
– Znovu nainštalujte a pripojte batériu, ak je to
potrebné po jej nabití.
– Vykonajte testovací beh generátora.
!
Nikdy nevykonávajte testovací beh
generátora
s
pripojenými
elektrickými káblami. Nikdy sa
nedotýkajte elektrického konektora
bez predošlej kontroly výšky jeho
napätia.
Keď sa vyskytne závada, vždy
zaznamenajte čo sa stalo pred, počas a
po závade. Informácie týkajúce sa
zát’aže (typ, veľkost’, elektrický
faktor,
atď),
vibrácie,
farba
výfukových plynov, kontrola izolácie,
zápach, výstupné napätie, netesnosti a
poškodené časti, teplota okolia,
každodenná a normálna údržba a
nadmorská
výška
môžu
byt’
nápomocné pre rýchlu lokalizáciu
problému.
Tiež
zaznamenajte
akékoľvek informácie o vlhkosti a
umiestnení generátora (napr. blízko
mora).
- 39 -
Kontrola voltmetra P4
– Zapojte voltmeter paralelne s voltmetrom P4 na
ovládacom paneli.
– Skontrolujte zhodnost’ údajov na obidvoch
voltmetroch.
– Zastavte generátor a odpojte jednu svorku.
– Skontrolujte, či vnútorný odpor voltmetra je
vysoký.
Kontrola ampérmetra P1
– Prúd merajte prostredníctvom pripevnenia sondy
počas aktuálnej zát’aže v prvej fáze (L1).
– Porovnajte namerané hodnoty prúdu s hodnotami
na ampérmetri P1. Obidve hodnoty by mali byt’
zhodné.
Riešenie problémov s alternátorom
Príznak
Možný dôvod
Alternátor dáva 0 V
Vypálená poistka.
Vymeňte poistku.
Žiadne zostatkové napätie.
Nabuďte alternátor aplikovaním 12 V batériového napätia s 30 W
odporom zapojeným do série na svorky + a – elektronického
regulátora, pričom dodržiavajte polaritu.
Po nabudením alternátor stále dáva 0 V.
Sú prerušené kontakty.
Skontrolujte pripájacie káble, zmerajte odpory vinutia a porovnajte s
hodnotami uvedenými v návode pre alternátor.
Nízke napätie pri nulovom zat’ažení
Potenciometer napätia je mimo rozsahu.
Resetujte napätie.
Zásah pre ochranu.
Skontrolujte regulátor frekvencie/napätia.
Porucha na vinutí.
Skontrolujte vinutie.
Vysoké napätie pri nulovom zat’ažení
Nižšie než menovité napätie pri zát’aži
Vyššie než menovité napätie pri zát’aži
Nestabilné napätie
Náprava
Potenciometer napätia je mimo rozsahu.
Resetujte napätie.
Porucha regulátora.
Vymeňte regulátor.
Potenciometer napätia je mimo rozsahu.
Resetujte potenciometer napätia.
Ochranný zákrok.
Prúd je príliš vysoký, faktor elektrického prúdu je nižší ako 0,8;
rýchlost’ je nižšia o 10% stanovenej rýchlosti.
Porucha regulátora.
Vymeňte regulátor.
Zlyhanie rotačného mostíka.
Skontrolujte diódy, odpojte káble.
Potenciometer napätia je mimo rozsahu.
Resetujte potenciometer napätia.
Porucha regulátora.
Vymeňte regulátor.
Nepravidelná rýchlost’ motora.
Skontrolujte pravidelnost’ otáčok.
Regulátor je mimo nastavenej hodnoty.
Regulujte stabilitu regulátora nastavením potenciometra do polohy
STABILITY (Stabilita).
- 40 -
Riešenie problémov s motorom
Tabuľka uvedená nižšie poskytuje prehľad možných
problémov s motorom a ich možné príčiny.
Nedostatočný výkon
Tlak mazacieho oleja je príliš nízky
– Obmedzenie v palivovom potrubí.
– Nesprávna akost’ mazacieho oleja.
Štartovací motor otáča motor príliš
pomaly
– Chyba v palivovom zdvihovom čerpadle.
– Nedostatok mazacieho oleja v olejovej vani.
– Špinavá vložka palivového filtra.
– Poškodený ukazovateľ.
– Kapacita batérie je príliš nízka.
– Špinavý mazací olej vložky filtra.
– Nesprávne elektrické pripojenie.
– Obmedzenie v vzduchovom filtri/čističi alebo v
indukčnom systéme.
– Porucha v štartovacom motore.
– Vzduch v palivovom systéme.
– Nesprávna akost’ mazacieho oleja.
– Chyba v atomizéroch
nesprávneho typu.
Motor sa nespustí, alebo sa spúšt’a t’ažko
– Obmedzenie vo vetraní palivovej nádrže.
– Štartovací motor otáča motor príliš pomaly.
– Nesprávny typ alebo kvalita použitého paliva.
– Palivová nádrž je prázdna.
– Obmedzený pohyb v ovládaní otáčok motora.
– Chyba v ovládaní palivového solenoidu.
– Obmedzenie vo výfukovom potrubí.
– Obmedzenie v palivovom potrubí.
– Teplota motora je príliš vysoká.
– Chyba v palivovom zdvihovom čerpadle.
– Teplota motora je príliš nízka.
– Špinavá vložka palivového filtra.
– Vzduch v palivovom systéme.
– Chyba v atomizéroch.
– Štartovací systém za studena bol použitý
nesprávne.
atomizéry
alebo
atomizéry
– Chyba v štartovacom systéme za studena.
– Nesprávny typ alebo kvalita použitého paliva.
– Teplota motora je príliš nízka.
– Nesprávne vymazanie ventilačného hrotu.
– Špinavá vložka palivového filtra.
– Chyba v atomizéroch
nesprávneho typu.
– Chyba v atomizéroch
nesprávneho typu.
– Obmedzenie vo výfukovom potrubí.
– Chyba v palivovom zdvihovom čerpadle.
– Obmedzenie vo vetraní palivovej nádrže.
– Obmedzenie v vzduchovom filtri/čističi alebo v
indukčnom systéme.
– Obmedzený pohyb v ovládaní otáčok motora.
– Obmedzenie v palivovom potrubí.
– Vzduch v palivovom systéme.
– Obmedzenie vo výfukovom potrubí.
alebo
Zlyhanie zapaľovania
– Chyba v štartovacom systéme za studena.
– Nesprávny typ alebo kvalita použitého paliva.
Vysoká spotreba paliva
alebo
atomizéry
Čierny dym z výfuku
– Obmedzenie v vzduchovom filtri/čističi alebo v
indukčnom systéme.
– Chyba v atomizéroch
nesprávneho typu.
alebo
atomizéry
– Chyba v štartovacom systéme za studena.
– Chyba v štartovacom systéme za studena.
– Nesprávny typ alebo kvalita použitého paliva.
– Teplota motora je príliš vysoká.
– Obmedzenie vo výfukovom potrubí.
– Nesprávne vymazanie ventilačného hrotu.
– Teplota motora je príliš nízka.
- 41 -
– Nesprávne vymazanie ventilačného hrotu.
– Obmedzený pohyb v ovládaní otáčok motora.
Tlaková upchávka
– Pret’aženie motora.
– Teplota motora je príliš vysoká.
– Obmedzenie v odvetrávacej trubici.
– Nesprávne vymazanie ventilačného hrotu.
– Vákuová trubica má trhlinu alebo je chyba v
odsávaní.
Modrý alebo biely dym z výfuku
– Nesprávna akost’ mazacieho oleja.
Vibrácie
– Chyba v štartovacom systéme za studena.
– Chyba v atomizéroch
nesprávneho typu.
– Teplota motora je príliš nízka.
Motor klope
alebo
atomizéry
Chybná kompresia
– Obmedzený pohyb v ovládaní otáčok motora.
– Obmedzenie v vzduchovom filtri/čističi alebo v
indukčnom systéme.
– Teplota motora je príliš vysoká.
– Nesprávne vymazanie ventilačného hrotu.
– Chyba v palivovom zdvihovom čerpadle.
– Poškodené vetranie.
– Chyba v atomizéroch
nesprávneho typu.
Motor naštartuje a zastaví sa
– Porucha v pripevnení motora alebo v skrini
zotrvačníka.
– Špinavá vložka palivového filtra.
alebo
atomizéry
– Nesprávny typ alebo kvalita použitého paliva.
Tlak mazacieho oleja je príliš vysoký
– Obmedzenie v vzduchovom filtri/čističi alebo v
indukčnom systéme.
– Teplota motora je príliš vysoká.
– Nesprávna akost’ mazacieho oleja.
– Vzduch v palivovom systéme.
– Nesprávne vymazanie ventilačného hrotu.
– Poškodený ukazovateľ.
Motor sa vypína po približne 15 sekundách
Motor beží nepravidelne
Teplota motora je príliš vysoká
– Chyba v palivovom ovládaní.
– Obmedzenie v vzduchovom filtri/čističi alebo v
indukčnom systéme.
– Nesprávne pripojenie spínača tlaku oleja /spínača
teploty chladiacej kvapaliny.
– Chyba v štartovacom systéme za studena.
– Obmedzenie v palivovom potrubí.
– Chyba v palivovom zdvihovom čerpadle.
– Špinavá vložka palivového filtra.
– Vzduch v palivovom systéme.
alebo
alebo
atomizéry
– Chyba v štartovacom systéme za studena.
– Obmedzenie v vzduchovom filtri/čističi alebo v
indukčnom systéme.
– Chyba v atomizéroch
nesprávneho typu.
– Chyba v atomizéroch
nesprávneho typu.
atomizéry
– Chyba v štartovacom systéme za studena.
– Obmedzenie vo výfukovom potrubí.
– Poškodené vetranie.
– Nadbytok mazacieho oleja v olejovej vani.
– Obmedzenie vo vedení vzduchu alebo chladiacej
zmesi radiátora.
– Obmedzenie vo vetraní palivovej nádrže.
- 42 -
Doplnky dostupné pre
zariadenia QAX 12-20-24-3035 Dd
Diagramy obvodov
Popis elektrických volieb
Q1 ....... Hlavný prerušovač obvodu
Uzemňovacie relé pre zemný prúd
S13...... Uzamikací spínač pre ochranu pred
skratom zemného prúdu (N13)
Doplnok zemné relé poskytuje detektor, ktorý odpojí
hlavný prerušovač obvodov Q1, keď je zistená
porucha týkajúca sa zemného prúdu.
Spínač sa nachádza vo vnútri skrine a je
označený I∆N.
Poloha O: Bez vypnutia hlavného
prerušovača obvodu Q1 pri výskyte
zemného skratu.
Schémy obvodov ovládania motora a schémy
elektrickej energie pre štandardné zariadenia QAX,
pre zariadenia s doplnkami a pre zariadenia s
kombinovanými zariadenia sú:
N13
Elektrický obvod
0 I
Obvod
QAX 12 Dd - 1-fáz.
QAX 12-20 Dd - 3-fáz.
QAX 12-20-30 Dd - 3-fáz.
QAX 24-35 Dd - 3-fáz.
Pozícia 1: Vypnutie hlavného prerušovača
obvodu Q1 pri výskyte zemného skratu.
Q1
!
Zariadenia
9822 0997 12
9822 0997 01
9822 0997 11
9822 0997 06
N13 Q1
Ovládací obvod motora
Obvod
Zariadenia
QAX 12-20-24-30-35 Dd - Qc1002™9822 0997 83
Prehľad elektrických doplnkov
K dispozícii sú nasledujúce elektrické doplnky:
– Uzemňovacie relé pre zemný prúd
– IT-relé (len pre QAX 12-20-30 Dd)
– Jednofázová zásuvka (len pre QAX 12 Dd)
– 16 A alebo 32 A stredná zásuvka (len pre QAX 30
Dd)
– Súprava na vylepšenie COSMOS™
S13
N13 ..... Detektor zemného spojenia
Zistí a indikuje závadu týkajúcu sa zemného
prúdu a aktivuje hlavný prerušovač obvodu
Q1. Stupnica zistenia sa dá nastavit’ na
30 mA, pevne stanovená s okamžitým
vypínaním, ale dá sa tiež prispôsobit’ od 0,1
A až 1 A s časovo oneskoreným vypínaním
(0 – 0,5 sekundy). N13 musí byt’ spustená
znovu manuálne po vyriešení problému
(tlačidlo reštartovania označené písmenom
R). Môže byt’ anulovaná spínačom pre
zemné spojenie (S13, označeným I∆N), ale
musí byt’ raz za mesiac testovaná stlačením
testovacieho tlačidla T13.
- 43 -
Poloha O sa použije len spolu s
vonkajším zariadením na zemnú
ochranu (napr. zabudovaný v
rozvodnej doske).
Ak je S13 v polohe O, je správne
uzemnenie mimoriadne dôležité pre
bezpečnost’ užívateľa. Eliminovanie
akejkoľvek ochrany pred zemným
skratom môže viest’ k vážnemu
zraneniu alebo dokonca smrti
každého, kto sa dotkne zariadenia
alebo zat’aženia.
IT-relé (len pre QAX 12-20-30 Dd)
Generátor je pripojený na siet’ IT, t.j. žiadne napájacie
vedenia hlavného napájania nie sú priamo uzemnené.
Zlyhanie izolácie, spôsobujúce príliš nízky izolačný
odpor, zdetekuje monitorovacie relé izolácie.
N14
Q1
0 I
!
Generátor
by
sa
nemal
prevádzkovat’ s inými siet’ami (ako
napríklad TT alebo TN). Takáto
prevádzka
spôsobí
vypnutie
monitorovacieho relé izolácie.
Pri každom spustení a kedykoľvek
kedy je pripojená nová zát’až treba
skontrolovat’
izolačný
odpor.
Skontrolujte
nastavenie
monitorovacieho
relé
izolácie
(predvolene nastavené na 13 kΩ).
Súprava na vylepšenie COSMOS™
COSMOS™ je celosvetový monitorovací systém na
internete, ktorý elektronicky sleduje každú stránku
zariadenia od jeho umiestnenia po jeho prevádzkové
parametre. Systém Cosmos umožňuje zasielat’ emaily alebo SMS správy dodávateľom alebo
majiteľom v reálnom čase o kritických a nekritických
udalostiach a údajoch týkajúcich sa vašich
kompresorov a generátorov. Umožňuje optimálny
servis.
N14 Q1
N14 ..... Monitorovacie relé izolácie
Skontroluje izolačný odpor a aktivuje Q1, ak
je izolačný odpor príliš nízky. Môže byt’
vynulované stlačením tlačidla reset
(vynulovat’).
1
Pri spúšt’aní generátora sa rozsvieti dióda napájania
(1) modulu Cosmos, keď bola inštalácia vykonaná
správne.
Q1 ....... Hlavný prerušovač obvodu
Informácie o inštalácii modulu COSMOS™ získate u
vášho miestneho obchodného zástupcu spoločnosti
Atlas Copco.
- 44 -
Prehľad mechanických doplnkov
Pri používaní tohto doplnku
K dispozícii sú nasledujúce mechanické doplnky:
– Ubezpečte sa, že t’ažné vybavenie vozidla
zodpovedá t’ažnému očku predtým, ako budete
prenášat’ generátor.
– Otvory pre vysokozdvižný vozík
– Podvozok (náprava, t’ažná tyč, t’ažné očká)
– Cestná signalizácia
– Nikdy neprenášajte generátor, keď sú k zariadeniu
pripojené elektrické káble.
– Svetelná veža (len pre zariadenia s kovovým
krytom 50 Hz)
– Vždy zatiahnite ručnú brzdu keď parkujete s
generátorom.
Popis mechanických doplnkov
– Nechajte dostatočný priestor pre obsluhu,
inšpekciu a údržbu (minimálne 1 meter na každú
stranu).
Zariadenie QAX 12-20-24-30-35 Dd môže byt’
voliteľne vybavené otvormi pre vysokozdvižný vozík
alebo podvozkom.
Otvory pre vysokozdvižný vozík
Aby bolo možné generátor QAX 12-20-24-30-35 Dd
zdvihnút’ pomocou vysokozdvižného vozíka, v ráme
sa nachádzajú obdĺžnikové otvory.
Podvozok (náprava, t’ažná tyč, t’ažné očká)
Podvozok je vybavený prispôsobiteľnou t’ažnou
tyčou s DIN okom, AC okom, IT okom, GB okom,
NATO okom alebo guľovou spojkou.
Pokyny pre parkovanie, t’ahanie a dvíhanie
!
– Pred uvedením generátora do prevádzky
skontrolujte brzdový systém, ako je opísané v
časti „Nastavenie bŕzd“ na str. 47.
– Po prvých 100 km cesty:
•
Skontrolujte a dotiahnite matice kolies a
t’ažnej tyče na špecifikované momenty sily.
Pozri čast’ „Nastavenie výšky (s nastaviteľnou
t’ažnou tyčou)“ na str. 49 a „Hodnoty
krútiacich momentov“ na str. 79.
•
Pozri „Nastavenie bŕzd“ na str. 47.
Udržovanie podvozku
– Skontrolujte tesnost’ závory t’ažnej tyče, nápravy a
matice kolies minimálne dvakrát do roka a po 50
hodinách prevádzky.
– Ložiská zavesenia nápravy kolies a vretena
brzdovej páky namažte minimálne dvakrát ročne.
Použite guľové ložiská pre kolesá a grafitové
ložiská pre t’ažnú tyč a vreteno.
– Dvakrát do roka skontrolujte brzdový systém.
– Dvakrát do roka skontrolujte stav tlmičov
vibrácii.
– Znovu obaľte ložiská hlavy kolesa raz do roka,
pomocou mazadla.
- 45 -
Od operátora sa očakáva, že použije
všetky bezpečnostné opatrenia,
vrátane tých, ktoré sú uvedené na
str. 6 až str. 12 tejto knihy.
Návod na parkovanie
Nenastaviteľná
t’ažná tyč
stabilizačnou nohou bez bŕzd:
so
štandardnou
1
Stabilizačná noha
2
Vodiace koliesko
3
Páka parkovacej brzdy
4
Poistný kolík
2
Pri parkovaní generátora zaistite stabilizačnú nohu
(1) alebo vodiace koliesko (2) pre podporu generátora
vo vodorovnej polohe. Nezabudnite vodiace koliesko
(2) zaistit’ poistným kolíkom (4).
1
Nastaviteľná t’ažná tyč s vodiacim kolieskom a
brzdami:
3
Parkovacia poloha vodiaceho kolieska
Zatiahnite parkovaciu brzdu potiahnutím parkovacej
brzdovej páky (3) nahor. Umiestnite kompresor čo
najviac do vodorovnej polohy; no môže byt’ dočasne
prevádzkovaný
v
nevodorovnej
polohe
neprekračujúcej 15°. Ak je generátor zaparkovaný na
naklonenom povrchu, znehybnite ho umiestnením
klinov (voliteľné) pred a za kolesá. Otočte zadnú čast’
generátora proti smeru vetra (pozri obrázok nižšie)
preč od kontaminovaných vzdušných prúdov a stien.
Zabráňte opätovnej cirkulácii vyfukovaného vzduchu
z motora. Toto spôsobuje prehrievanie a pokles
výkonu motora.
2
4
- 46 -
1
2
1
1
Vodiace koliesko
2
Poistný kolík
Zadná čast’ generátora proti smeru vetra
Nastavenie bŕzd
Pred zdvihnutím generátora ho
pripevnite k t’ažnému vozidlu alebo
pripojte k t’ažnej tyči závažie s
hmotnost’ou minimálne 50 kg.
!
Nastavenie brzdových čeľustí
Skontrolujte hrúbku brzdového obloženia. Odstráňte
obidve čierne plastové zátky (5) z obidvoch kolies.
Keď je brzdové obloženie opotrebované na hrúbku 1
mm lebo menej, musia sa brzdové čeľuste vymenit’.
Po kontrole prípadne výmene nasaďte znovu zátky.
1
– Nastavením brzdovej čeľuste sa upraví
vzdialenost’ medzi obložením a bubnom a tak sa
kompenzuje opotrebovanie obloženia.
– Zodvihnite a podoprite generátor. Skontrolujte, či
sú všetky brzdy uvoľnené (nájazdová brzda a páka
ručnej brzdy). Brzdové lanká musia byt’ bez
napätia. Zablokujte zvonku otočné vačky brzdy
kolesa prostredníctvom 4 mm kolíka (4) cez otvor,
ako je to na obrázku hore.
– Otáčajte nastavovací svorník (1) v smere
hodinových ručičiek pomocou kľúča, kým sa
koleso nezablokuje. Vycentrujte brzdové čeľuste
niekoľkonásobným pohnutím parkovacej brzdy.
– Otáčajte nastavovací svorník proti smeru
hodinových ručičiek, kým sa koleso neuvoľní v
smere jazdy (asi 1 celá otáčka nastavovacieho
svorníka).
4
2
– Skontrolujte polohu vyrovnávacieho kotúča
(pozri „Nastavenie brzdového lanka“ na str. 48)
so zatiahnutou parkovacou brzdou.
– Kolmá poloha vyrovnávacieho kotúča = rovnaká
vzdialenost’ bŕzd kolies.
– Ak je potrebné, znovu nastavte brzdové čeľuste.
5
1
Nastavenie svorníka
2
Náprava
3
Brzdové lanko
4
Kolík 4 mm
5
Plastová zátka
3
– Pre otestovanie jemne zatiahnite parkovaciu
brzdu a skontrolujte, či je rovnaký brzdný moment
na ľavej aj pravej strane.
– Vyberte poistný kolík (4). Odstráňte vôľu z
brzdových laniek (3).
– Skontrolujte všetky poistné matice (pozri
„Nastavenie brzdového lanka“ na str. 48).
- 47 -
Postup testovania nastavenia brzdového
lanka
– Skontrolujte, či je tyč so závesným okom
nájazdového
brzdového
mechanizmu
v
najkrajnejšej polohe.
– Skontrolujte, či je nastaviteľná t’ažná tyč (=
doplnok) v aktuálnej t’ahacej polohe.
– Zatiahnite páku ručnej brzdy.
– Zatlačte generátor niekoľko centimetrov dozadu,
aby sa páka brzdy automaticky vytiahla viac hore.
– Skontrolujte polohu šípky „1“ na západke so
šípkou „2“ na ozubenej časti, podľa obrázka.
Nastavenie brzdového lanka
1
6
4
– Niekoľkokrát zatiahnite páku ručnej brzdy a
zopakujte
nastavenie.
Dotiahnite
matice
poistnými maticami (2). Odstráňte zdvihák a
kliny.
2
– Niekoľkokrát sa pohnite s generátorom a
zabrzdite. Skontrolujte nastavenie brzdových
čeľustí a brzdových laniek a podľa potreby ich
nastavte.
Správne nastavené
1
Prijateľné
Príliš voľné; nastavte
brzdové lanká. Pozri
„Nastavenie
brzdového lanka“ na
str. 48.
Príliš tesné; nastavte
brzdové lanká. Pozri
„Nastavenie
brzdového lanka” na
str. 48.
1
2
3
4
2
5
Brzdové lanko
2
Poistná matica
3
Nastavovacia matica
4
Matica brzdového lanka
5
Hlavné brzdové lanko
6
Vyrovnávací kotúč
– Vytiahnite závesné oko do krajnej polohy, páku
ručnej brzdy zatlačte dole (obrázok dole) a
uvoľnite poistné matice (2). Otáčajte nastavovacie
matice (3) a matice brzdového lanka (4) v smere
hodinových ručičiek, kým v brzdovom
mechanizme neodstránite uvoľnenie.
Vyrovnávací kotúč musí ostat’ kolmo na hlavné
brzdové lanko (5).
- 48 -
Návod na t’ahanie
!
Pred
t’ahaním
generátora
skontrolujte, či je t’ažné zariadenie
vozidla spojené s t’ažným okom
alebo guľou a skontrolujte, či je kryt
zatvorený a dobre zaistený.
1
Páka ručnej brzdy
2
Bezpečnostné lanko
3
Vodiace koliesko
Nastavenie výšky (s nastaviteľnou t’ažnou
tyčou)
Pred
t’ahaním
generátora
skontrolujte, či sú spoje t’ažnej tyče
zabezpečené maximálnou silou bez
poškodenia
t’ažnej
tyče.
Skontrolujte, či nie je medzi zubami
spojov medzera.
Konkrétne pokyny nájdete nižšie!
!
Páku ručnej brzdy (1) zatlačte úplne nadol a pripojte
bezpečnostné lano (2) k vozidlu. Zaistite vodiace
koliesko (3) alebo stabilizačnú nohu v najvyššej
možnej polohe. Vodiace koliesko ja zaistené proti
otáčaniu (pozri „Návod na parkovanie“ na str. 46).
Ťahacia poloha vodiaceho kolieska
3
2
3
3
X
1
XX
Pre nenastaviteľnú aj nastaviteľnú t’ažnú tyč platí, že
t’ažná tyč by mala byt’ čo najviac vo vodorovnej
polohe a generátor a koniec t’ažného oka vo
vodorovnej polohe.
1
2
3
- 49 -
XXX
MA [Nm]
A [mm]
B [N]
ZV 2000
250-300
600
420-500
ZV 2500
350-400
600
580-660
1
Pružinový kolík
2
Poistná matica
3
Predlžovací nástroj
Cestná signalizácia
– Vyberte pružinový kolík (1).
– Uvoľnite poistnú maticu
predĺženého nástroja (3).
(2)
pomocou
Tento doplnok vybavuje podvozok cestnou
signalizáciou schválenou právnymi predpismi ES.
– Nastavte požadovanú výšku t’ažnej tyče.
– Najprv dotiahnite poistnú maticu (2) rukou.
– Potom dotiahnite poistnú maticu (2) dot’ahovacím
krútiacim momentom podľa tabuľky (pozri
tabuľku hore). Pomocou predĺžovacieho nástroja
(3) (v tabuľke ako „A“) a ručnej sily (v tabuľke
ako „B“) je dot’ahovanie jednoduché.
– Zaistite poistnú maticu (2) pomocou pružinového
kolíka (1).
!
Nastavovanie výšky by sa malo
vykonávat’ na rovnej ploche vo
dvojici.
Pri
opätovnom
nastavovaní
skontrolujte, či je predný koniec
t’ažnej tyče vo vodorovnej polohe s
miestom spojenia.
Pred jazdou skontrolujte, či je
hriadeľ nastavenia zabezpečený,
aby sa zaistila stabilita a bezpečnost’
počas
jazdy.
Podľa
potreby
dotiahnite poistnú maticu (2) (podľa
tabuľky).
- 50 -
Svetelná veža (len pre zariadenia s kovovým krytom 50 Hz)
Všeobecný popis
Funkciu osvetľovacej veže poskytuje podvozok (rám, náprava a t’ažná tyč) a 6 halogénových projektorov, každý 1500 W. Osvetľovacia veža je veľmi prospešná pre
staveniská, kde nie je k dispozícii elektrina alebo osvetlenie.
EC
FS
HHF
HLF
HLS
HP
JW
LH
LP
LTF
M
PSC
Q1
ST
TF
U
WM
X2
HP
HP
TF
LTF
M
Q1 X2
EC
WM LP
LH HLS
ST
HHF
HLF
FS
JW
U
- 51 -
Kábel elevácie
Stabilizačná noha
Rukovät’ na nastavenie výšky stabilizačnej nohy
Rukovät’ na zaistenie/odistenie stabilizačnej nohy
Rukovät’ na zaistenie/odistenie stabilizátora
Halogénové projektory
Vodiace koliesko
Zdvíhací hák
Poistný kolík
Páka prepravného rámu
Stožiar
Kábel napájania
Hlavný prerušovač prúdu
Stabilizátor
Prepravný rám
Podvozok
Kľukový mechanizmus
Výstupná zásuvka
Pracovný postup
LH
Všeobecné pokyny
1. Skontrolujte terén, kde sa má osvetľovacia veža
postavit’:
•
Maximálny dovolený sklon terénu: generátor
sa môže dočasne prevádzkovat’ v naklonenej
polohe, ktorá nepresahuje 15°.
•
Skontrolujte, či sa v danom mieste
nenachádzajú prekážky, ktoré by bránili
postaveniu osvetľovacej veže: (napr. vedenia
vysokého napätia, konštrukcie, ...)
2. Osvetľovaciu vežu nikdy nenechávajte bez
dozoru. Po dokončení prác na stavenisku zložte
osvetľovaciu vežu do zloženej polohy.
!
Keď je generátor namontovaný na
osvetľovacej veži, NIE je povolené
použit’ na zdvíhanie súpravy otvor
na prepravu dvíhaním. Namiesto
toho použite 4 zdvíhacie háky (LH)
umiestnené v rohoch podvozka (U)
osvetľovacej veže. Nedodržanie
týchto pokynov môže spôsobit’
poškodenie
zariadenia
alebo
zranenie osôb!
•
Znehybnite generátor zatiahnutím ručnej
brzdy, pomocou stabilizačnej nohy alebo
pomocou klinov položených pred alebo za
kolesá.
•
Generátor, nainštalovaný na osvetľovacej
veži, umiestnite čo v najvodorovnejšej polohe
pomocou zvislého nastavenia vodiaceho
kolieska (alebo stabilizačnej nohy).
U
3. Pred presúvaním zariadenia VŽDY spustite
stožiar (M) a pripevnite ho k prepravnému rámu
(TF).
4. Nikdy neprenášajte generátor, keď sú k zariadeniu
pripojené káble napájania.
U
Postavenie osvetľovacej veže
1. Umiestnenie generátora
osvetľovacej veži.
•
nainštalovaného
na
Otočte zadnú čast’ generátora proti smeru vetra
(pozri
obrázok
nižšie)
preč
od
kontaminovaných vzdušných prúdov a stien.
Zabráňte opätovnej cirkulácii vyfukovaného
vzduchu z motora. Toto spôsobuje
prehrievanie a pokles výkonu motora.
- 52 -
HLS
ST
HHF
HLF
FS
2. Vysuňte štyri stabilizátory (ST) v rohoch až na
doraz a zaistite ich príslušnými pákami (HLS).
Všetky stabilizátory sa musia vysunút’ na rovnakú
dĺžku.
Odistite stabilizačné nohy stabilizátorov (FS)
pomocou rukoväte na boku stabilizátora (HLF) a
spustite ich až na doraz. Skontrolujte, či sú všetky
stabilizačné nohy zaistené v jednom z otvorov.
Pomocou rukoväte na stabilizátore (HLF) spustite
stabilizačnú nohu (FS), kým sa nedotkne zeme a
prichyt’te stabilizátor (ST) pevne k podvozku (U).
!
4. Otáčanie stožiara osvetľovacej veže.
Stožiar osvetľovacej veže sa môže otáčat’ doľava
a doprava do zaistenej polohy o 45°, 90°, 135° a
180°. Najprv odistite stožiar potiahnutím páky
(LM), otočte stožiar do požadovanej polohy a
znovu ho zaistite touto pákou.
EC
WM
M
LTF
LP
Ak je podvozok príliš voľný,
odporúča sa pod stabilizátor položit’
plochú podperu (drevený hranol, ...).
3. Zdvihnite stožiar osvetľovacej veže:
•
Uvoľnite kábel elevácie (EC) otáčaním páky
kľukového mechanizmu (WM) doprava.
Týmto sa uľahčí odistenie stožiara.
•
Odistite stožiar zdvihnutím páky (LTF), ktorá
sa nachádza na zadnej strane prepravného
rámu (TF).
H
LM
•
Otáčaním páky kľukového mechanizmu
(WM) doľava zdvihnite stožiar (M) z
vodorovnej polohy do vertikálnej polohy. Keď
bude stožiar vo zvislej polohe, skontrolujte, či
poistný kolík (LP) zaist’uje zvislú polohu
stožiara.
•
Stožiar (M) zdvihnite do požadovanej výšky
ďalším
otáčaním
páky
kľukového
mechanizmu (WM).
- 53 -
Spustenie generátora a zapínanie a
vypínanie svetiel
!
Generátor spúšt’ajte a svetlá
zapínajte len vtedy, keď je
osvetľovacia veža zdvihnutá do
požadovanej polohy.
1. Aby ste zapli lampy (HP), zapojte konektor kábla
napájania do lámp (PSC) vo výstupnej zásuvke
X2 v generátore.
2. Skontrolujte, či je hlavný prerušovač obvodu Q1
vypnutý.
3. Spustite
generátor
Qc1002™“).
(pozri
„Prevádzka
4. Svetlá zapnete zapnutím hlavného prerušovača
obvodu Q1. Svetlá vypnete vypnutím hlavného
prerušovača obvodu Q1.
!
Keď stlačíte tlačidlo núdzového
vypnutia, hlavný prerušovač obvodu
Q1 sa automaticky vypne.
Rozobratie osvetľovacej veže
!
Osvetľovaciu vežu nerozoberajte,
keď sú zapnuté svetlá a keď beží
generátor.
1. Skontrolujte, či je stožiar (M) otočený do
pôvodnej polohy (svetlá smerom dozadu
osvetľovacej veže) a či je zaistený.
2. Pri rozoberaní osvetľovacej veže postupujte
podľa pokynov pre „postavenie osvetľovacej
veže“ v opačnom poradí.
Ďalšie kontroly:
– Po zaistení stožiara v jeho vodorovnej polohe
dotiahnite kábel elevácie (EC) otočením páky
kľukového mechanizmu (WM).
– Nezabudnite VŽDY zasunút’ stabilizátory (ST).
– Po zasunutí stabilizátorov (ST) skontrolujte, či sú
zaistené pomocou príslušných rukovätí
(HLS). Skontrolujte, či sú stabilizačné nohy (FS)
pevne pritiahnuté (pomocou rukovätí HHF a
HLF).
- 54 -
Údržba osvetľovacej veže
– Pozrite si pokyny pre údržbu, uvedené v kapitole,
ktorá sa zaoberá doplnkom „Podvozok“.
– Skontrolujte stav veže, tesnost’ jej skrutiek a
upevnenie kábla elevácie (EC) minimálne dvakrát
do roka.
!
Nepoužívajte
rukoväte
na
osvetľovacej veži na t’ahanie alebo
zdvíhanie generátora.
Technické údaje
Technické údaje pre QAX 12 Dd
Údaje na ukazovateľoch
Ukazovateľ
Údaj
Zariadenie
Ampérmeter L1 (P1)
Voltmeter (P4)
Pod max. výkonom
Pod max. výkonom
A
V
Nastavenia spínačov
Spínač
Funkcia
Aktivuje sa pri
Tlak motorového oleja
Teplota chladiacej kvapaliny v motore
Zastavenie
Zastavenie
0,5 bar
105°C
Údaje o motore/alternátore/zariadení
Odporúčané podmienky 1) 4)
Menovitý kmitočet
Menovité otáčky
Povinnost’ údržby generátora
Absolútny tlak privádzaného vzduchu
Relatívna vlhkost’ vzduchu
Teplota privádzaného vzduchu
Obmedzenia 2)
Maximálna teplota prostredia
Nadmorská výška
Maximálna relatívna vlhkost’ vzduchu
Minimálna teplota spustenia
Minimálna teplota podporovaného spustenia
Údaje o výkone 2) 3) 5)
Menovitý aktívny výkon (PRP) 3-fázový
Menovitý aktívny výkon (PRP) 1-fázový
Menovitý účinník (oneskorenie) 3-fázový
- 55 -
400 V - 3-fáz.
230 V - 1-fáz.
50 Hz
1500 ot./min.
PRP
100 kPa
30%
25°C
50 Hz
1500 ot./min.
PRP
100 kPa
30%
25°C
40°C
4000 m
< 100%
-10°C
nie je k dispozícii
40°C
4000 m
< 100%
-10°C
nie je k dispozícii
9,6 kW
0,8
10,1 kW
Údaje o aplikácii
Menovitý účinník (oneskorenie) 1-fázový
Menovitý zdanlivý výkon (PRP) 3-fázový
Menovitý zdanlivý výkon (PRP) 1-fázový
Menovité napätie 3-fázové, združené
Menovité napätie 1-fázové, združené
Menovitý prúd 3-fázový
Menovitý prúd 1-fázový
Trieda výkonu (podľa ISO 8528-5:1993)
Klesanie frekvencie
Spotreba paliva pri plnom zat’ažení/žiadnom zat’ažení
Špecifická spotreba paliva
Hodinová spotreba paliva pri plnom zat’ažení
Max. spotreba oleja pri plnom zat’ažení
Maximálna hladina hluku (LWA) meraná podľa smernice 2000/14/ES o emisii
hluku zariadení používaných vo vonkajšom prostredí
s kovovým krytom
s plastovým krytom (voliteľný)
Kapacita palivovej nádrže
Jednokroková akceptácia zat’aženia
12 kVA
400 V
17,3 A
G2
< 5%
2,74/0,77 kg/h
0,285 kg/kWh
12,6 h
0,3% spotreba paliva
1,0
10,1 kVA
230 V
43,9 A
G2
< 5%
2,98/0,80 kg/h
0,295 kg/kWh
11,5 h
0,3% spotreba paliva
91 dB(A)
89 dB(A)
40 l
100%
91 dB(A)
89 dB(A)
40 l
100%
Režim prevádzky
Umiestnenie
Prevádzka
Spúšt’ací a ovládací režim
PRP
územné využitie
samostatný
ručný / automatický
(diaľkový)
nešpecifikovaný
prepraviteľný/D
mobilné/E
plne pružná
vonkajší priestor
IP 54
uzemnený
PRP
územné využitie
samostatný
ručný / automatický
(diaľkový)
nešpecifikovaný
prepraviteľný/D
mobilné/E
plne pružná
vonkajší priestor
IP 54
uzemnený
Čas spúšt’ania
Mobilita/Konfig. podľa ISO 8528-1:1993
(voliteľné)
Montáž
Vystavenie klimatickým podmienkam
Stupeň ochrany (skriňa)
Stav nulového vodiča
- 56 -
Alternátor
Štandard
Značka
Model
Menovitý výkon, trieda H tepl. vzostup
Stupeň ochrany
Stator triedy izolácie
Rotor triedy izolácie
Počet drôtov
Motor 1)
Typ DEUTZ
Menovitý siet’ový výkon
Chladiaca kvapalina
Spaľovací systém
Odsávanie
Počet valcov
Obsah motora
Regulácia otáčok
Kapacita olejovej vane
Kapacita chladiaceho systému
Elektrický systém
Elektrický obvod
Prerušovač obvodu, 3-fázový
Počet pólov
Uvoľňovanie tepla It (uvoľnenie tepla je vyššie pri 25°C)
Magnetické uvoľňovanie Im
Ochrana proti poruchovému prúdu
Uvoľňovanie zvyškového prúdu IDn (ELR-konfig.)
Odpor izolácie (IT-konfig.)
Výstupné zásuvky
- 57 -
IEC34-1
ISO 8528-5
NEWAGE
BCI 164 C1
13,5 kVA
IP 23
H
H
12
IEC34-1
ISO 8528-5
NEWAGE
BCI 184 E1
22,5 kVA
IP 23
H
H
12
F2M2011 F
12 kW
olej
priame vstrekovanie
prirodzené
2 v rade
1,55 l
mechanická
6l
8l
12 Vdc
F2M2011 F
12 kW
olej
priame vstrekovanie
prirodzené
2 v rade
1,55 l
mechanická
6l
8l
12 Vdc
4
20 A
3..5xIn
2
50 A
3..5xIn
0,03-30 A
10-100 kOhm
0,03-30 A
10-100 kOhm
Domácnosti (1x)
2f + E
16 A 230 V
Domácnosti (1x)
2f + E
16 A 230 V
Zariadenie
Rozmery s podvozkom (nastaviteľ. s brzdami) (DxŠxV)
Rozmery s podvozkom (pevným s brzdami) (DxŠxV)
Rozmery bez podvozku (DxŠxV)
Váha čistej hmoty - skriňa
Váha vlhkej hmoty - skriňa
Váha čistej hmoty – podvozok AB
Váha vlhkej hmoty – podvozok AB
Váha čistej hmoty – podvozok FB
Váha vlhkej hmoty – podvozok FB
typ CEE (1x)
3f + N + E
16 A 400 V
typ CEE (1x)
3f + N + E
32 A 230 V
typ CEE (1x)
3f + N + E
32 A 400 V
typ CEE (1x)
3f + N + E
63 A 230 V
3562 x 1410 x 1258 mm 3562 x 1410 x 1258 mm
3160 x 1410 x 1258 mm 3160 x 1410 x 1258 mm
2016 x 1040 x 1019 mm 2016 x 1040 x 1019 mm
672 kg
691 kg
706 kg
725 kg
814 kg
833 kg
848 kg
867 kg
799 kg
718 kg
833 kg
852 kg
Poznámky
1)
Odporúčané podmienky pre výkon motora podľa ISO 3046-1.
2)
Informácie o ďalších podmienkach nájdete v grafe zníženia zat’ažiteľnosti, alebo sa poraďte s výrobcom.
3)
Pri štandardných podmienkach, ak nie je inak uvedené.
4)
Definícia menovitého výkonu (ISO 8528-1):
LTP: Energia obmedzeného času je maximálna elektrická energia, ktorú je schopný generátor dodávat’ (pri rozličných zat’aženiach), v prípade
poruchy úžitkovej energie (až do 500 hodín ročne, z čoho maximálne 300 hodín nepretržitého chodu). Pri týchto ukazovateľoch nie je
povolené pret’aženie. Alternátor je vypočítaný na najvyšší bod permanencie (ako je uvedené v ISO 8528-3) pri 25°C.
PRP: Primárna energia je maximálna energia k dispozícii počas premenlivej sekvencie energie, ktorá má byt’ v prevádzke počas
neobmedzeného počtu hodín v roku, medzi uvedenými intervalmi údržby a v rámci uvedených podmienok okolitého prostredia. 5%
pret’aženie je povolené na 1 hodinu počas 12 hodín. Prípustný priemerný výstupný výkon počas 24 hodín by nemal presahovat’ uvedený faktor
zat’aženia 80%.
5)
Špecifická použitá hmotnost’ paliva: 0,86 kg/l.
- 58 -
Činiteľ odľahčenia %
Výška
(m)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0
100
100
95
88
81
74
68
61
54
5
100
100
93
87
80
73
67
60
53
10
100
98
92
85
79
72
66
59
53
15
100
97
90
84
78
71
65
58
52
20
100
95
89
83
76
70
64
57
51
Teplota
(°C)
25
100
94
88
81
75
69
63
56
50
- 59 -
30
97
91
85
79
73
67
61
55
49
35
95
89
83
77
71
65
59
53
47
40
92
86
80
75
69
63
57
52
46
45
89
83
78
72
67
61
56
50
45
50
86
81
75
70
65
59
54
49
43
Technické údaje pre QAX 20 Dd
Údaje na ukazovateľoch
Ukazovateľ
Údaj
Zariadenie
Ampérmeter L3 (P1)
Voltmeter (P4)
Pod max. výkonom
Pod max. výkonom
A
V
Nastavenia spínačov
Spínač
Funkcia
Aktivuje sa pri
Tlak motorového oleja
Teplota chladiacej kvapaliny v motore
Zastavenie
Zastavenie
0,5 bar
105°C
Údaje o motore/alternátore/zariadení
400 V - 3-fáz.
Odporúčané podmienky 1) 4)
Menovitý kmitočet
Menovité otáčky
Povinnost’ údržby generátora
Absolútny tlak privádzaného vzduchu
Relatívna vlhkost’ vzduchu
Teplota privádzaného vzduchu
Obmedzenia 2)
Maximálna teplota prostredia
Nadmorská výška
Maximálna relatívna vlhkost’ vzduchu
Minimálna teplota spustenia
Minimálna teplota podporovaného spustenia
Údaje o výkone 2) 3) 5)
Menovitý aktívny výkon (PRP) 3-fázový
Menovitý aktívny výkon (PRP) 1-fázový
Menovitý účinník (oneskorenie) 3-fázový
Menovitý účinník (oneskorenie) 1-fázový
Menovitý zdanlivý výkon (PRP) 3-fázový
50 Hz
1500 ot./min.
PRP
100 kPa
30%
25°C
40°C
4000 m
< 100%
-10°C
nie je k dispozícii
16 kW
0,8
20 kVA
- 60 -
Údaje o aplikácii
Menovitý zdanlivý výkon (PRP) 1-fázový
Menovité napätie 3-fázové, združené
Menovité napätie 1-fázové, združené
Menovitý prúd 3-fázový
Menovitý prúd 1-fázový
Trieda výkonu (podľa ISO 8528-5:1993)
Klesanie frekvencie
Spotreba paliva pri plnom zat’ažení/žiadnom zat’ažení
Špecifická spotreba paliva
Hodinová spotreba paliva pri plnom zat’ažení
Max. spotreba oleja pri plnom zat’ažení
Maximálna hladina hluku (LWA) meraná podľa smernice 2000/14/ES o emisii
hluku zariadení používaných vo vonkajšom prostredí
s kovovým krytom
s plastovým krytom (voliteľný)
Kapacita palivovej nádrže
Jednokroková akceptácia zat’aženia
400 V
28,9 A
G2
< 5%
4,26/1,01 kg/h
0,267 kg/kWh
16,3 h
0,3% spotreba paliva
Režim prevádzky
Umiestnenie
Prevádzka
Spúšt’ací a ovládací režim
PRP
územné využitie
samostatný
ručný / automatický
(diaľkový)
nešpecifikovaný
prepraviteľný/D
mobilné/E
plne pružná
vonkajší priestor
IP 54
uzemnený
Čas spúšt’ania
Mobilita/Konfig. podľa ISO 8528-1:1993
(voliteľné)
Montáž
Vystavenie klimatickým podmienkam
Stupeň ochrany (skriňa)
Stav nulového vodiča
Alternátor
Štandard
93 dB(A)
90 dB(A)
80 l
100%
IEC34-1
ISO 8528-5
NEWAGE
BCI 184 E1
Značka
Model
- 61 -
Menovitý výkon, trieda H tepl. vzostup
Stupeň ochrany
Stator triedy izolácie
Rotor triedy izolácie
Počet drôtov
22,5 kVA
IP 23
H
H
12
Motor 1)
Typ DEUTZ
Menovitý siet’ový výkon
Chladiaca kvapalina
Spaľovací systém
Odsávanie
Počet valcov
Obsah motora
Regulácia otáčok
Kapacita olejovej vane
Kapacita chladiaceho systému
Elektrický systém
Elektrický obvod
Prerušovač obvodu, 3-fázový
Počet pólov
Uvoľňovanie tepla It (uvoľnenie tepla je vyššie pri 25°C)
Magnetické uvoľňovanie Im
F3M2011 F
19 kW
olej
priame vstrekovanie
prirodzené
3 v rade
2,33 l
mechanická
5,5 l
8l
12 Vdc
Ochrana proti poruchovému prúdu
Uvoľňovanie zvyškového prúdu IDn (ELR-konfig.)
Odpor izolácie (IT-konfig.)
Výstupné zásuvky
4
32 A
3..5xIn
0,03-30 A
10-100 kOhm
Domácnosti (1x)
2f + E
16 A 230 V
typ CEE (1x)
3f + N + E
16 A 400 V
- 62 -
typ CEE (1x)
3f + N + E
32 A 400 V
Zariadenie
Rozmery s podvozkom (nastaviteľ. s brzdami) (DxŠxV)
Rozmery s podvozkom (pevným s brzdami) (DxŠxV)
Rozmery bez podvozku (DxŠxV)
Váha čistej hmoty - skriňa
Váha vlhkej hmoty - skriňa
Váha čistej hmoty – podvozok AB
Váha vlhkej hmoty – podvozok AB
Váha čistej hmoty – podvozok FB
Váha vlhkej hmoty – podvozok FB
3562 x 1410 x 1258 mm
3160 x 1410 x 1258 mm
2016 x 1040 x 1019 mm
737 kg
804 kg
879 kg
946 kg
864 kg
931 kg
Poznámky
1)
Odporúčané podmienky pre výkon motora podľa ISO 3046-1.
2)
Informácie o ďalších podmienkach nájdete v grafe zníženia zat’ažiteľnosti, alebo sa poraďte s výrobcom.
3)
Pri štandardných podmienkach, ak nie je inak uvedené.
4)
Definícia menovitého výkonu (ISO 8528-1):
LTP: Energia obmedzeného času je maximálna elektrická energia, ktorú je schopný generátor dodávat’ (pri rozličných zat’aženiach), v prípade
poruchy úžitkovej energie (až do 500 hodín ročne, z čoho maximálne 300 hodín nepretržitého chodu). Pri týchto ukazovateľoch nie je
povolené pret’aženie. Alternátor je vypočítaný na najvyšší bod permanencie (ako je uvedené v ISO 8528-3) pri 25°C.
PRP: Primárna energia je maximálna energia k dispozícii počas premenlivej sekvencie energie, ktorá má byt’ v prevádzke počas
neobmedzeného počtu hodín v roku, medzi uvedenými intervalmi údržby a v rámci uvedených podmienok okolitého prostredia. 5%
pret’aženie je povolené na 1 hodinu počas 12 hodín. Prípustný priemerný výstupný výkon počas 24 hodín by nemal presahovat’ uvedený faktor
zat’aženia 80%.
5)
Špecifická použitá hmotnost’ paliva: 0,86 kg/l.
- 63 -
Činiteľ odľahčenia %
Výška
(m)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0
100
100
95
88
81
74
68
61
54
5
100
100
93
87
80
73
67
60
53
10
100
98
92
85
79
72
66
59
53
15
100
97
90
84
78
71
65
58
52
20
100
95
89
83
76
70
64
57
51
Teplota
(°C)
25
100
94
88
81
75
69
63
56
50
- 64 -
30
97
91
85
79
73
67
61
55
49
35
95
89
83
77
71
65
59
53
47
40
92
86
80
75
69
63
57
52
46
45
89
83
78
72
67
61
56
50
45
50
86
81
75
70
65
59
54
49
43
Technické údaje pre QAX 24 Dd
Údaje na ukazovateľoch
Ukazovateľ
Údaj
Zariadenie
Ampérmeter L1 (P1)
Voltmeter (P4)
Pod max. výkonom
Pod max. výkonom
A
V
Nastavenia spínačov
Spínač
Funkcia
Aktivuje sa pri
Tlak motorového oleja
Teplota chladiacej kvapaliny v motore
Zastavenie
Zastavenie
0,5 bar
105°C
Údaje o motore/alternátore/zariadení
240 V - 3-fáz.
Odporúčané podmienky 1) 4)
Menovitý kmitočet
Menovité otáčky
Povinnost’ údržby generátora
Absolútny tlak privádzaného vzduchu
Relatívna vlhkost’ vzduchu
Teplota privádzaného vzduchu
Obmedzenia 2)
Maximálna teplota prostredia
Nadmorská výška
Maximálna relatívna vlhkost’ vzduchu
Minimálna teplota spustenia
Minimálna teplota podporovaného spustenia
Údaje o výkone 2) 3) 5)
Menovitý aktívny výkon (PRP) 3-fázový
Menovitý aktívny výkon (PRP) 1-fázový
Menovitý účinník (oneskorenie) 3-fázový
Menovitý účinník (oneskorenie) 1-fázový
Menovitý zdanlivý výkon (PRP) 3-fázový
60 Hz
1800 ot./min.
PRP
100 kPa
30%
25°C
40°C
4000 m
< 100%
-10°C
nie je k dispozícii
19,2 kW
0,8
24 kVA
- 65 -
Údaje o aplikácii
Menovitý zdanlivý výkon (PRP) 1-fázový
Menovité napätie 3-fázové, združené
Menovité napätie 1-fázové, združené
Menovitý prúd 3-fázový
Menovitý prúd 1-fázový
Trieda výkonu (podľa ISO 8528-5:1993)
Klesanie frekvencie
Spotreba paliva pri plnom zat’ažení/žiadnom zat’ažení
Špecifická spotreba paliva
Hodinová spotreba paliva pri plnom zat’ažení
Max. spotreba oleja pri plnom zat’ažení
Maximálna hladina hluku (LWA) meraná podľa smernice 2000/14/ES o emisii
hluku zariadení používaných vo vonkajšom prostredí
Kapacita palivovej nádrže
Jednokroková akceptácia zat’aženia
240 V
57,7 A
G1
< 8%
5,15/1,44 kg/h
0,27 kg/kWh
13,4 h
0,3% spotreba paliva
Režim prevádzky
Umiestnenie
Prevádzka
Spúšt’ací a ovládací režim
PRP
územné využitie
samostatný
ručný / automatický
(diaľkový)
nešpecifikovaný
prepraviteľný/D
mobilné/E (c)
plne pružná
vonkajší priestor
IP 54
uzemnený
Čas spúšt’ania
Mobilita/Konfig. podľa ISO 8528-1:1993
Montáž
Vystavenie klimatickým podmienkam
Stupeň ochrany (skriňa)
Stav nulového vodiča
Alternátor
Štandard
93 dB(A)
80 l
100%
IEC34-1
ISO 8528-5
NEWAGE
BCI 184 E1
30 kVA
IP 23
Značka
Model
Menovitý výkon, trieda H tepl. vzostup
Stupeň ochrany
- 66 -
Stator triedy izolácie
Rotor triedy izolácie
Počet drôtov
H
H
12
Motor 1)
Typ DEUTZ
Menovitý siet’ový výkon
Chladiaca kvapalina
Spaľovací systém
Odsávanie
Počet valcov
Obsah motora
Regulácia otáčok
Kapacita olejovej vane
Kapacita chladiaceho systému
Elektrický systém
F3M2011 F
22,6 kW
olej
priame vstrekovanie
prirodzené
3 v rade
2,33 l
mechanická
5,5 l
8l
12 Vdc
Elektrický obvod
Prerušovač obvodu, 3-fázový
Počet pólov
Uvoľňovanie tepla It
Magnetické uvoľňovanie Im
4 (a) / 3 (b)
63 A
3..5xIn
Ochrana proti poruchovému prúdu
Uvoľňovanie zvyškového prúdu IDn
0,03-30 A
Výstupné zásuvky
Twist-lock (1x) (b)
2f + N + PE
50 A 240 V
GFCI duplex (2x) (b)
1f + N + PE
20 A 127 V
- 67 -
Zariadenie
Rozmery s podvozkom (nastaviteľ. s brzdami) (DxŠxV)
Rozmery s podvozkom (pevným s brzdami) (DxŠxV)
Rozmery bez podvozku (DxŠxV)
Váha čistej hmoty - skriňa
Váha vlhkej hmoty - skriňa
Váha čistej hmoty – podvozok AB
Váha vlhkej hmoty – podvozok AB
Váha čistej hmoty – podvozok FB
Váha vlhkej hmoty – podvozok FB
3562 x 1410 x 1258 mm
3160 x 1410 x 1258 mm
2016 x 1040 x 1019 mm
737 kg
804 kg
879 kg
946 kg
864 kg
931 kg
Poznámky
(a)
Len mimo USA.
(b)
Len u verzii USA.
(c)
Štandardné u verzii USA, voliteľné mimo USA.
1)
Odporúčané podmienky pre výkon motora podľa ISO 3046-1.
2)
Informácie o ďalších podmienkach nájdete v grafe zníženia zat’ažiteľnosti, alebo sa poraďte s výrobcom.
3)
Pri štandardných podmienkach, ak nie je inak uvedené.
4)
Definícia menovitého výkonu (ISO 8528-1):
LTP: Energia obmedzeného času je maximálna elektrická energia, ktorú je schopný generátor dodávat’ (pri rozličných zat’aženiach), v prípade
poruchy úžitkovej energie (až do 500 hodín ročne, z čoho maximálne 300 hodín nepretržitého chodu). Pri týchto ukazovateľoch nie je
povolené pret’aženie. Alternátor je vypočítaný na najvyšší bod permanencie (ako je uvedené v ISO 8528-3) pri 25°C.
PRP: Primárna energia je maximálna energia k dispozícii počas premenlivej sekvencie energie, ktorá má byt’ v prevádzke počas
neobmedzeného počtu hodín v roku, medzi uvedenými intervalmi údržby a v rámci uvedených podmienok okolitého prostredia. 5%
pret’aženie je povolené na 1 hodinu počas 12 hodín. Prípustný priemerný výstupný výkon počas 24 hodín by nemal presahovat’ uvedený faktor
zat’aženia 80%.
5)
Špecifická použitá hmotnost’ paliva: 0,86 kg/l.
- 68 -
Činiteľ odľahčenia %
Výška
(m)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0
100
100
95
88
81
74
68
61
54
5
100
100
93
87
80
73
67
60
53
10
100
98
92
85
79
72
66
59
53
15
100
97
90
84
78
71
65
58
52
20
100
95
89
83
76
70
64
57
51
Teplota
(°C)
25
100
94
88
81
75
69
63
56
50
- 69 -
30
97
91
85
79
73
67
61
55
49
35
95
89
83
77
71
65
59
53
47
40
92
86
80
75
69
63
57
52
46
45
89
83
78
72
67
61
56
50
45
50
86
81
75
70
65
59
54
49
43
Technické údaje pre QAX 30 Dd
Údaje na ukazovateľoch
Ukazovateľ
Údaj
Zariadenie
Ampérmeter L3 (P1)
Voltmeter (P4)
Pod max. výkonom
Pod max. výkonom
A
V
Nastavenia spínačov
Spínač
Funkcia
Aktivuje sa pri
Tlak motorového oleja
Teplota chladiacej kvapaliny v motore
Zastavenie
Zastavenie
0,5 bar
105°C
Údaje o motore/alternátore/zariadení
400 V - 3-fáz.
Odporúčané podmienky 1) 4)
Menovitý kmitočet
Menovité otáčky
Povinnost’ údržby generátora
Absolútny tlak privádzaného vzduchu
Relatívna vlhkost’ vzduchu
Teplota privádzaného vzduchu
Obmedzenia 2)
Maximálna teplota prostredia
Nadmorská výška
Maximálna relatívna vlhkost’ vzduchu
Minimálna teplota spustenia
Minimálna teplota podporovaného spustenia
Údaje o výkone 2) 3) 5)
Menovitý aktívny výkon (PRP) 3-fázový
Menovitý aktívny výkon (PRP) 1-fázový
Menovitý účinník (oneskorenie) 3-fázový
Menovitý účinník (oneskorenie) 1-fázový
Menovitý zdanlivý výkon (PRP) 3-fázový
50 Hz
1500 ot./min.
PRP
100 kPa
30%
25°C
40°C
2 500 m
< 100%
-10°C
nie je k dispozícii
24 kW
0,8
30 kVA
- 70 -
Údaje o aplikácii
Menovitý zdanlivý výkon (PRP) 1-fázový
Menovité napätie 3-fázové, združené
Menovité napätie 1-fázové, združené
Menovitý prúd 3-fázový
Menovitý prúd 1-fázový
Trieda výkonu (podľa ISO 8528-5:1993)
Klesanie frekvencie
Spotreba paliva pri plnom zat’ažení/žiadnom zat’ažení
Špecifická spotreba paliva
Hodinová spotreba paliva pri plnom zat’ažení
Max. spotreba oleja pri plnom zat’ažení
Maximálna hladina hluku (LWA) meraná podľa smernice 2000/14/ES o emisii
hluku zariadení používaných vo vonkajšom prostredí
s kovovým krytom
s plastovým krytom (voliteľný)
Kapacita palivovej nádrže
Jednokroková akceptácia zat’aženia
400 V
43,3 A
G1
< 8%
6,07/1,11 kg/h
0,255 kg/kWh
11,3 h
0,5% spotreba paliva
Režim prevádzky
Umiestnenie
Prevádzka
Spúšt’ací a ovládací režim
PRP
územné využitie
samostatný
ručný / automatický
(diaľkový)
nešpecifikovaný
prepraviteľný/D
mobilné/E
plne pružná
vonkajší priestor
IP 54
uzemnený
izolovaný
Čas spúšt’ania
Mobilita/Konfig. podľa ISO 8528-1:1993
(voliteľné)
Montáž
Vystavenie klimatickým podmienkam
Stupeň ochrany (skriňa)
Stav neutrálu (ELR-konfig.)
Stav neutrálu (IT-konfig.)
Alternátor
Štandard
91 dB(A)
89 dB(A)
80 l
100%
IEC34-1
ISO 8528-5
NEWAGE
Značka
- 71 -
Model
Menovitý výkon, trieda H tepl. vzostup
Stupeň ochrany
Stator triedy izolácie
Rotor triedy izolácie
Počet drôtov
BCI 184 G1
31,3 kVA
IP 23
H
H
12
Motor 1)
Typ DEUTZ
Menovitý siet’ový výkon
Chladiaca kvapalina
Spaľovací systém
Odsávanie
Počet valcov
Obsah motora
Regulácia otáčok
Kapacita olejovej vane
Kapacita chladiaceho systému
Elektrický systém
Elektrický obvod
Prerušovač obvodu, 3-fázový
Počet pólov
Uvoľňovanie tepla It (uvoľnenie tepla je vyššie pri 25°C)
Magnetické uvoľňovanie Im
BF3M2011 F
27,6 kW
olej
priame vstrekovanie
turbo
3 v rade
2,33 l
mechanická
5,5 l
8l
12 Vdc
Ochrana proti poruchovému prúdu
Uvoľňovanie zvyškového prúdu IDn (ELR-konfig.)
Odpor izolácie (IT-konfig.)
Výstupné zásuvky
4
50 A
3..5xIn
0,03-30 A
10-100 kOhm
Domácnosti (1x)
2f + E
16 A 230 V
typ CEE (1x)
3f + N + E
16 A alebo 32 A 400 V
- 72 -
typ CEE (1x)
3f + N + E
63 A 400 V
Zariadenie
Rozmery s podvozkom (nastaviteľ. s brzdami) (DxŠxV)
Rozmery s podvozkom (pevným s brzdami) (DxŠxV)
Rozmery bez podvozku (DxŠxV)
Váha čistej hmoty - skriňa
Váha vlhkej hmoty - skriňa
Váha čistej hmoty – podvozok AB
Váha vlhkej hmoty – podvozok AB
Váha čistej hmoty – podvozok FB
Váha vlhkej hmoty – podvozok FB
3562 x 1410 x 1258 mm
3160 x 1410 x 1258 mm
2016 x 1040 x 1019 mm
737 kg
804 kg
879 kg
946 kg
864 kg
931 kg
Poznámky
1)
Odporúčané podmienky pre výkon motora podľa ISO 3046-1.
2)
Informácie o ďalších podmienkach nájdete v grafe zníženia zat’ažiteľnosti, alebo sa poraďte s výrobcom.
3)
Pri štandardných podmienkach, ak nie je inak uvedené.
4)
Definícia menovitého výkonu (ISO 8528-1):
LTP: Energia obmedzeného času je maximálna elektrická energia, ktorú je schopný generátor dodávat’ (pri rozličných zat’aženiach), v prípade
poruchy úžitkovej energie (až do 500 hodín ročne, z čoho maximálne 300 hodín nepretržitého chodu). Pri týchto ukazovateľoch nie je
povolené pret’aženie. Alternátor je vypočítaný na najvyšší bod permanencie (ako je uvedené v ISO 8528-3) pri 25°C.
PRP: Primárna energia je maximálna energia k dispozícii počas premenlivej sekvencie energie, ktorá má byt’ v prevádzke počas
neobmedzeného počtu hodín v roku, medzi uvedenými intervalmi údržby a v rámci uvedených podmienok okolitého prostredia. 5%
pret’aženie je povolené na 1 hodinu počas 12 hodín. Prípustný priemerný výstupný výkon počas 24 hodín by nemal presahovat’ uvedený faktor
zat’aženia 80%.
5)
Špecifická použitá hmotnost’ paliva: 0,86 kg/l.
- 73 -
Činiteľ odľahčenia %
Výška
(m)
0
500
1000
1500
2000
2500
0
100
100
100
100
100
99
5
100
100
100
100
100
97
10
100
100
100
100
98
94
15
100
100
100
100
96
91
20
100
100
100
98
93
88
Teplota
(°C)
25
100
100
100
96
90
85
- 74 -
30
100
100
100
93
87
82
35
97
97
96
89
84
80
40
95
95
93
86
81
77
45
92
92
89
83
77
74
50
90
90
86
80
75
71
Technické údaje pre QAX 35 Dd
Údaje na ukazovateľoch
Ukazovateľ
Údaj
Zariadenie
Ampérmeter L1 (P1)
Voltmeter (P4)
Pod max. výkonom
Pod max. výkonom
A
V
Nastavenia spínačov
Spínač
Funkcia
Aktivuje sa pri
Tlak motorového oleja
Teplota chladiacej kvapaliny v motore
Zastavenie
Zastavenie
0,5 bar
105°C
Údaje o motore/alternátore/zariadení
240 V - 3-fáz.
Odporúčané podmienky 1) 4)
Menovitý kmitočet
Menovité otáčky
Povinnost’ údržby generátora
Absolútny tlak privádzaného vzduchu
Relatívna vlhkost’ vzduchu
Teplota privádzaného vzduchu
Obmedzenia 2)
Maximálna teplota prostredia
Nadmorská výška
Maximálna relatívna vlhkost’ vzduchu
Minimálna teplota spustenia
Minimálna teplota podporovaného spustenia
Údaje o výkone 2) 3) 5)
Menovitý aktívny výkon (PRP) 3-fázový
Menovitý aktívny výkon (PRP) 1-fázový
Menovitý účinník (oneskorenie) 3-fázový
Menovitý účinník (oneskorenie) 1-fázový
60 Hz
1500 ot./min.
PRP
100 kPa
30%
25°C
40°C
4000 m
< 100%
-10°C
nie je k dispozícii
28 kW
0,8
-
- 75 -
Údaje o aplikácii
Menovitý zdanlivý výkon (PRP) 3-fázový
Menovitý zdanlivý výkon (PRP) 1-fázový
Menovité napätie 3-fázové, združené
Menovité napätie 1-fázové, združené
Menovitý prúd 3-fázový
Menovitý prúd 1-fázový
Trieda výkonu (podľa ISO 8528-5:1993)
Klesanie frekvencie
Spotreba paliva pri plnom zat’ažení/žiadnom zat’ažení
Špecifická spotreba paliva
Hodinová spotreba paliva pri plnom zat’ažení
Max. spotreba oleja pri plnom zat’ažení
Maximálna hladina hluku (LWA) meraná podľa smernice 2000/14/ES o emisii
hluku zariadení používaných vo vonkajšom prostredí
Kapacita palivovej nádrže
Jednokroková akceptácia zat’aženia
35 kVA
240 V
84,2 A
G1
< 8%
7,29/1,43 kg/h
0,262 kg/kWh
9,5 h
0,5% spotreba paliva
Režim prevádzky
Umiestnenie
Prevádzka
Spúšt’ací a ovládací režim
PRP
územné využitie
samostatný
ručný / automatický
(diaľkový)
nešpecifikovaný
prepraviteľný/D
mobilné/E
plne pružná
vonkajší priestor
IP 54
uzemnený
Čas spúšt’ania
Mobilita/Konfig. podľa ISO 8528-1:1993
(voliteľné)
Montáž
Vystavenie klimatickým podmienkam
Stupeň ochrany (skriňa)
Stav neutrálu
Alternátor
Štandard
92 dB(A)
80 l
100%
IEC34-1
ISO 8528-5
NEWAGE
BCI 184 G1
37,5 kVA
Značka
Model
Menovitý výkon, trieda H tepl. vzostup
- 76 -
Stupeň ochrany
Stator triedy izolácie
Rotor triedy izolácie
Počet drôtov
IP 23
H
H
12
Motor 1)
Typ DEUTZ
Menovitý siet’ový výkon
Chladiaca kvapalina
Spaľovací systém
Odsávanie
Počet valcov
Obsah motora
Regulácia otáčok
Kapacita olejovej vane
Kapacita chladiaceho systému
Elektrický systém
BF3M2011 F
32,4 kW
olej
priame vstrekovanie
turbo
3 v rade
2,33 l
mechanická
5,5 l
8l
12 Vdc
Elektrický obvod
Prerušovač obvodu, 3-fázový
Počet pólov
Uvoľňovanie tepla It
Magnetické uvoľňovanie Im
4
100 A
3..5xIn
Ochrana proti poruchovému prúdu
Uvoľňovanie zvyškového prúdu IDn
Zariadenie
0,03-30 A
Rozmery s podvozkom (nastaviteľ. s brzdami) (DxŠxV)
Rozmery s podvozkom (pevným s brzdami) (DxŠxV)
Rozmery bez podvozku (DxŠxV)
Váha čistej hmoty - skriňa
Váha vlhkej hmoty - skriňa
Váha čistej hmoty – podvozok AB
Váha vlhkej hmoty – podvozok AB
Váha čistej hmoty – podvozok FB
Váha vlhkej hmoty – podvozok FB
- 77 -
3562 x 1410 x 1258 mm
3160 x 1410 x 1258 mm
2016 x 1040 x 1019 mm
737 kg
804 kg
879 kg
946 kg
864 kg
931 kg
Poznámky
1)
Odporúčané podmienky pre výkon motora podľa ISO 3046-1.
2)
Informácie o ďalších podmienkach nájdete v grafe zníženia zat’ažiteľnosti, alebo sa poraďte s výrobcom.
3)
Pri štandardných podmienkach, ak nie je inak uvedené.
4)
Definícia menovitého výkonu (ISO 8528-1):
LTP: Energia obmedzeného času je maximálna elektrická energia, ktorú je schopný generátor dodávat’ (pri rozličných zat’aženiach), v prípade
poruchy úžitkovej energie (až do 500 hodín ročne, z čoho maximálne 300 hodín nepretržitého chodu). Pri týchto ukazovateľoch nie je
povolené pret’aženie. Alternátor je vypočítaný na najvyšší bod permanencie (ako je uvedené v ISO 8528-3) pri 25°C.
PRP: Primárna energia je maximálna energia k dispozícii počas premenlivej sekvencie energie, ktorá má byt’ v prevádzke počas
neobmedzeného počtu hodín v roku, medzi uvedenými intervalmi údržby a v rámci uvedených podmienok okolitého prostredia. 5%
pret’aženie je povolené na 1 hodinu počas 12 hodín. Prípustný priemerný výstupný výkon počas 24 hodín by nemal presahovat’ uvedený faktor
zat’aženia 80%.
5)
Špecifická použitá hmotnost’ paliva: 0,86 kg/l.
Činiteľ odľahčenia %
Výška
(m)
0
500
1000
1500
2000
2500
0
100
100
100
100
100
99
5
100
100
100
100
100
97
10
100
100
100
100
98
94
15
100
100
100
100
96
91
20
100
100
100
98
93
88
Teplota
(°C)
25
100
100
100
96
90
85
- 78 -
30
100
100
100
93
87
82
35
97
97
96
89
84
80
40
95
95
93
86
81
77
45
92
92
89
83
77
74
50
90
90
86
80
75
71
Hodnoty krútiacich momentov
Pre dôležité zostavy
Zostavy
Pre všeobecné aplikácie
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené odporúčané
krútiace momenty pre všeobecné aplikácie pri
zostavovaní generátora.
Pre šest’hranné skrutky a matice s pevnost’ou 8,8:
Veľkost’
závitu
Nm
M6
M8
M10
M12
M14
M16
9
23
46
80
125
205
Pre šest’hranné skrutky a matice s pevnost’ou 12,9:
Veľkost’
závitu
Nm
M6
M8
M10
M12
M14
M16
15
39
78
135
210
345
Zaria Hodnoty
denie krútiacich
momentov
Matice kolies
Nm
80
+ 10/- 0
Skrutky, náprava/rameno
Nm
80
± 10
Skrutky, t’ažná tyč/náprava Nm
80
± 10
Skrutky, t’ažná tyč/spodok
Nm
80
± 10
Skrutky, t’ažné oko/t’ažná tyč Nm
80
± 10
Skrutky, závesné oko/skriňa Nm
205 + 20
zotrvačníka
Skrutky, motor/skriňa
Nm
80
± 10
riadenia (M12)
Skrutky, motor/skriňa
Nm
125 ± 10
riadenia (M14)
Zdvíhací nosník
Nm
40
± 10
Bezpečnostné spínače
Nm
35
±5
Spoje nastaviteľnej t’ažnej
Nm
275 ± 25
tyče M24
Spoje nastaviteľnej t’ažnej
Nm
375 ± 25
tyče M32
Zoznam SI jednotiek prevedených
do britských jednotiek
1 bar
=
1g
=
14,504 psi
0,035 oz
1 kg
=
2,205 lb
1 km/h
=
0,621 míle/h
1 kW
=
1,341 hp (UK a US)
1l
=
0,264 US gal
1l
=
0,220 lmp gal (UK)
1l
=
0,035 cu.ft
1m
=
3,281 ft
1 mm
=
0,039 in
1 m/min
=
35,315 cfm
1 mbar
=
0,401 palcov stĺpca vody (in wc)
1N
=
0,225 lbf
1 Nm
=
0,738 lbf.ft
t°F
=
32 + (1,8 x t°C)
t°C
=
(t°F - 32)/1,8
Teplotný rozdiel 1°C = teplotnému rozdielu 1,8°F.
!
Ručne dotiahnite veko nádrže a
vypúšt’aciu zátku palivovej nádrže.
- 79 -
Tabuľka s údajmi
!
"
#
$
ATLAS COPCO AIRPOWER n.v.
★★★★★
-YA3-★★★★★-★★★★★★★★★ kg
A
B
★★★★ kg
C
★★★★ kg
Model/Modell/Modèle
fN
★★★
★
PN
★★★ ★
PN
UN
IN
★
★★★★★★ ★★★★ ★★
Hz
kVA
kW
V
A
★
★
cos phi
★★★
★★★
★★★
★★★
★★
Manuf. year/Baujahr/Année de fabrication
MADE BY ATLAS COPCO AIRPOWER n.v. WILRIJK, BELGIUM
1615 6945 00
# $
%
%
&
'
★★
★★★★
!
"
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Maximálna povolená celková hmotnost’ vozidla
Maximálne povolené zat’aženie nápravy
Maximálne povolené zat’aženie t’ažného oka
Kód spoločnosti
Kód výrobku
Sériové číslo zariadenia
Názov výrobcu
EHS alebo číslo typu štátneho osvedčenia
Identifikačné číslo vozidla
Číslo modelu
Frekvencia
Zdanlivý výkon - PRP
Aktívny výkon - PRP
Nominálne menovité napätie
Nominálny menovitý prúd
Účinník
Rok výroby
EHS označenie podľa Smernice o strojoch 89/
392/EHS
Režim prevádzky
Pripojenia vinutia
- 80 -
Diagramy obvodov
- 81 -
N12
Alternator
Cubicle
9822 0997 06/01
Aplikovateľné pre QAX 24-35 Dd - 3-fázový - Elektrický obvod
W2
V5
W6
V2
W5
a =
b =
c =
d =
e =
f =
g =
h =
i =
j =
k =
l =
lx =
bx =
V1
7(=V5)
240V-60Hz
8(=U5)
V1
U1
x0
N
x0
x6
y54
U1
x0
W1
PE
V1
N1
.F1
U1
Alternator
Cubicle
x0
1U1
to Circ.Diagr ENGINE
Ampere-meter
Colour code :
Wire size :
V6
W1
6(=W5)
N1
8
U5
U6
W1
4
U1
U2
W1
Cubicle
Alternator
3
Frequency
Selection
50 60
C
X+(F1)
V1
7
2
Legend
XX-(F2)
U1
6
.6
Voltage
Adjustm.
See Note 2
.7
F1
.8
F2
1
.F2
G3
0 = black
1 mm²
1 = brown
1.5 mm²
2 = red
2.5 mm²
3 = orange
4 mm²
4 = yellow
6 mm²
5 = green
10 mm²
6 = blue
16 mm²
7 = purple
25 mm²
8 = grey
35 mm²
9 = white
50 mm²
54 = green/yell.
70 mm²
95 mm²
95 mm² EPR-CSP (BS6195-4C)
1.5 mm² NSGAFOeU
N1
W1
y54
a0
F1
125
x6
a0
F2
126
x0
V1
x0
W1
x0
V1
1U1
x0
a0
a0
A
- 82 -
to Circ.Diagr ENGINE
V-meter & Control Module
B
C
D
E
A
N13
D
E
1
T1
A2
T13
See Note 1
T2
2
31 34
5
118
13
12
102
y54
c2
PE
g54
13
S2b
U>
12
c1
L1
Note 1: The PE-N connection has to be made at the
alternator-side of main Circuit Breaker Q1.
Note 2: Link N12.1 to N12.2 on gen-sets without external
voltage regulation (= no potentiometer R12).
x0
x0
x0
L2
x0
Notes
x0
x6
x0
PE
y54
PE
L1
a6
N
a6
X9
y54
Q1
N
12
a3
a3
L3
a2
a2
L3
13
a6
L2
a3
S13
a3
12
5
13
a6
5
X9
a2
C
118
A1
X9
a3
B
Note: Set N13 at 30mA
I n
(O)
12
S13
T13
X1
X9
(O)
Poistky 4 A
Alternátor
Automatický stabilizátor napätia
Relé pre zemný prúd
Prerušovač obvodu
Núdzový STOP
(S2a: pozri Obvod motora)
Prepínač vypnutia zemného spojenia
Tlmivka toroid zemného spojenia
Doska svorkovnice
Svorkový pásik
Voliteľné výbava
to Circ.Diagr ENGINE
F1-F2
G3
N12
N13
Q1
S2b
x6
y54
X1
QAX
P1
Q1
Wire Size x
Wire Size y
24
35
60A
100A
63A
100A
16mm²
25mm²
16mm²
16mm²
L1
- 83 -
L2
L3
N
PE
9822 0997 11/02
Aplikovateľné pre QAX 12-20-30 Dd - 3-fázový - Elektrický obvod
N12
.7
W2
W5
V5
W6
V2
7(=V5)
V1
400V-50Hz
8(=U5)
x0
x0
x0
PE
N1
W1
V1
U1
U1
x54
x6
x6
x54
F1
Note: Do not connect (N) to (PE)
a3
a0
a0
to Circ.Diagr
ENGINE
V-meter &
Control Module
N1
5
b54
a0
F2
W1
a0
125
x0
126
x0
V1
x0
N1
1U1
x0
V1
x0
N
1U1
to Circ.Diagr ENGINE
Ampere-meter
W1
N1
V1
U1
U1
Alternator
Cubicle
W1
8
bx6
N14
A1
R
T
PE
L
R<
a6
A
B
13
118
A2
12
Cubicle
Alternator
4
Frequency
Selection
50 60
C
.8
7
3
U6 V6
6(=W5)
W1
2
F1-F2
G3
N12
N13
N14
Q1
Q2
Q3
S2b
U5
X+(F1)
W1
6
U2
V1
Voltage
Adjustm.
.6
F1
1
See
Note 2
U1
XX-(F2)
.F1
F2
Alternator
Cubicle
.F2
G3
a2
C
a3
D
(O)
E
F
- 84 -
G
H
I
S13
T13
X1
X2
X3
X9
(O)
Poistky 4 A
Alternátor
Automatický stabilizátor napätia
Relé pre zemný prúd (O)
IT-relé (O)
Prerušovač obvodu
Prerušovač obvodu
Prerušovač obvodu 16 A/30 mA
Núdzový STOP
(S2a: pozri Obvod motora)
Prepínač vypnutia zemného spojenia (O)
Tlmivka toroid zemného spojenia (O)
Zástrčka výstupu
Zástrčka výstupu
Zástrčka výstupu 16 A (1P+N)
Svorkový pásik
Voliteľné výbava
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Legend
N13
Wire size :
Note: Set N13 at 30mA
1
T1
I n
A2
T13
See Note 1
T2
2
31 34
a3
a6
a2
5
5
a3
c2
x54
x54
PE
f54
U>
c1
S13
Colour code :
0 = black
mm²
1 = brown
mm²
2 = red
mm²
3 = orange
mm²
4 = yellow
mm²
5 = green
mm²
6 = blue
mm²
7 = purple
mm²
8 = grey
mm²
9 = white
mm²
mm²
54= green/yell.
mm²
mm² EPR-CSP (BS6195-4C)
mm² NSGAFOeU
x0
N
L3
x0
x54
x6
Notes
y0
Note 1: The PE-N connection has to be made at the
alternator-side of main Circuit Breaker Q1.
Note 2: Link N12.1 to N12.2 on gen-sets without external
voltage regulation (= no potentiometer R12).
y54
N
L1
N
y6
c54
c6
c0
y0
Q3
Wire Size x
16A
16A
16A|32A(*)
2.5 mm²
6 mm²
10 mm²
N
L3
Wire Size y
2.5mm²
2.5mm²
2.5mm|6mm(*)
c0
c0
c0
c0
X1
L3
N
L2 L1
(*)= X2 optional on QAX30
- 85 -
X2
L3
N
L2 L1
3N
Q2/X2
32A
32A
63A
3L3
X1
20A
32A
50A
16A
30mA
x54
x6
2L3
Q1
0-30A
0-30A
0-60A
x0
2L2
P1
12
20
30
x0
2L1
QAX
L2
L1
Q2
x0
(*)= X2 optional on QAX30
L2
x6
x0
L1
N
x0
a6
L3
a6
L2
a2
12
a2
L1
13
13
a3
12
to Circ.Diagr ENGINE
Q1
a3
S2b
(O)
a3
118
13
12
102
118
A1
a = 1
b = 1.5
c = 2.5
d = 4
e = 6
f = 10
g = 16
h = 25
i = 35
j = 50
k = 70
l = 95
lx = 95
bx = 1.5
c6
X3
L
16A
N
9822 0997 12/01
Aplikovateľné pre QAX 12 Dd - 1-fázový - Elektrický obvod
U1
XX-(F2)
U5
X+(F1)
U6
U
U2
W2
W5
W
W1
S13
T13
X1
X2
X3
X9
(O)
8(=U5)
U
W
W1
U1
Alternator
Cubicle
x6
x54
x0
Ampere-meter
1U1
U1
x0
x0
F1
F2
a0
a6
A
B
C
- 86 -
125
1U1
x54
x6
W1
x0
W1
1U1
to Circ.Diagr ENGINE
Poistky 4 A
Alternátor
Automatický stabilizátor napätia
Relé pre zemný prúd (O)
Prerušovač obvodu
Prerušovač obvodu 32 A
Prerušovač obvodu 16 A/30 mA
Núdzový STOP
(S2a: pozri Obvod motora)
Prepínač vypnutia zemného spojenia (O)
Tlmivka toroid zemného spojenia (O)
Zástrčka výstupu 63 A
Zástrčka výstupu 32 A
Zástrčka výstupu 16 A (1P+N)
Svorkový pásik
Voliteľné výbava
a0
126
4
V1
W6
7(=W5)
230V
50Hz
V2
V5
W1
3
8
6(=V5)
U1
7
Frequency
Selection
50 60
C
.7
2
.8
6
.6
V6
Voltage
Adjustm.
See Note 2
PE
F1
.F1
1
.F2
G3
F2
Cubicle
Alternator
Alternator
Cubicle
N12
F1-F2
G3
N12
N13
Q1
Q2
Q3
S2b
a0
to Circ.Diagr ENGINE
V-meter & Control Module
A
N13
B
C
Legend
Note: Set N13 at 30mA
See Note 1
T2
A2
Wire size :
T13
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
lx
bx
2
31 34
a3
a6
118
13
12
102
118
A1
1
T1
In
a2
a3
a3
Q1
S2b
5
(O)
PE
a3
f54
13
U>
a2
c1
12
1
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
95
1.5
Colour code :
0 = black
mm²
mm²
1 = brown
2 = red
mm²
3 = orange
mm²
4 = yellow
mm²
mm²
5 = green
mm²
6 = blue
mm²
7 = purple
8 = grey
mm²
9 = white
mm²
mm²
54 = green/yell.
mm²
mm² EPR-CSP (BS6195-4C)
mm² NSGAFOeU
e0
Note 1: The PE-N connection has to be made at the
alternator-side of main Circuit Breaker Q1.
Note 2: Link N12.1 to N12.2 on gen-sets without external
voltage regulation (= no potentiometer R12).
e0
X1
e6
X2
L
N
N
32A
- 87 -
L2
c6
X3
L
63A
c0
3L2
L2
16A
30mA
32A
3L1
Wire Size x
10mm²
c54
c6
c0
Q3
2L2
Q1
50A
x54
x6
2L1
P1
0-60A
e54
e6
Q2
x0
QAX
12
L1
L1
x0
Notes
L2
x6
L2
x54
x6
L1
x0
L2
L1
a6
L1
to Circ.Diagr ENGINE
x54 x54
c2
S13
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
L
N
16A
a3
a3
c3
5
15
c3
14
5
14
c3
c3
PE
38
2
NO
Com
NO
Com
NO
NO
Central Alarm Horn
Fuel Control Relay
Com
NO
Start Relay Output
Generator Contactor
Wire size :
Low Oil Pressure
High Coolant Temperature
W/L-Input D+
Spare <Low Coolant Level>
Start/Stop
Remote Start
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Common (12 Vdc)
Magnetic Pick-up (Tacho)
Input
Coolant Temp (VDO)
6
Input
5
GND
Fuel Level (VDO)
Oil Pressure (VDO)
Input
Common for VDO-inputs (0 Vdc)
4
Input
CAN-H
Engine CAN-bus Interface
GND
3
4
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
lx
bx
7
8
9 12 13 14 15 16 17 18
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
1
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
95
1.5
Colour code :
mm²
0 = black
mm²
1 = brown
mm²
2 = red
mm²
3 = orange
mm²
4 = yellow
mm²
5 = green
mm²
6 = blue
mm²
7 = purple
mm²
8 = grey
mm²
9 = white
mm²
54 = green/yell.
mm²
mm² EPR-CSP (BS6195-4C)
mm² NSGAFOeU
125
2
3
Legend
Qc1002
1
Sx=Remote
Start/Stop-switch
Generator Contactor
Output: 12Vdc, max.8Adc1
Preheat Relay
Common for Relay Outputs
Generator Voltage L1
Generator Voltage L2
12/24 Vdc (Batt+)
0 Vdc (Batt-)
PE
12
to A1.18
1
23 24 25 32 33 34 35 36
19 21
a6
to Generator Contactor A2 <--
a0
a0
X25
to Generator Contactor A1 <--
a3
a0
15
38
14
125
17
A1 26 27
V
125
a0
a3
X25
Sx
P4
a0
a2
CAN-L
a0
a6
126
19
a2
12
17
12
a6
a3
X25
18
12
a6
126
126
125
126
a0
a0
a0
U1
a0
x0
x0
1U1
S8
S9
S20
V2
X10
X25
Y1
to Circ.Diagr
POWER
Fuses F1-F2
F10
G1
G2
K0
K4
K5
M1
P1
P4
R2
S2a
Ovládací panel generátora
(A1 konfigurovat’ v zariadení - typ 4)
Poistka 10 A
Batéria 12 Vdc
Nabíjací alternátor
Štartovací solenoid
Relé W/L invertora
Štartovacie relé
Štartovací motor
Ampérmeter
Merač napätia
Budiaci odpor 47 Ohm
Núdzový STOP
(S2b: pozri Výkonový obvod)
Spínač vysokej teploty chladiacej kvapaliny
Spínač nízkeho tlaku oleja
Spínač ZAP/VYP/DIAĽKOVÉ
Budiaca dióda
Konektor zväzku vodičov
Svorkový pásik zákazníka
Elektromagnet pre zastavenie paliva
to Circ.Diagr
POWER
A1
to A1.17
9822 0997 83/04
Aplikovateľné pre QAX 12-20-30 Dd - Qc1002™
P1
A
A
B
C
D
- 88 -
E
F
G
H
I
J
K L
S20
1
10A
c2
c2
X10
a3
a3
c3
5
14
15
18
19
7
6
17
22
a3
c3
14
c3
12
a6
a6
3
1
a3
K L
a2
3
14
X10
a3
J
12
1
a3
I
S2a
a3
a6
12
3
1
12
K5
c3
a2
H
19
a3
c2
a6
G
c2
a2
to Circ.Diagr POWER
X9.5 / X9.12 / X9.13
a2
F
17
c2
a6
E
17
F10
12
12
D
18
d2 d2
C
13
e7 e7
13
K5
1
K4
B
17
A
Position of Relay Contacts
a6
a3
R2
5
5
5
c3
c3
K5
b3
12
12
7
9
12
X10
7
7
b3
S9
9
7
X10
b6
S8
P
j6
b6
- 89 -
b6
12
12
b6
12
GND
12
1
6
b3
Y1
D+
B+ W
12
12
X10
b3
G2
d2
5
6
X10
a3
6
5
K0
M
6
5
2
2
a3
5
2
X10
-
j6
c3
2
K0
+
a6
a6
a6
a3
M1
G1
a6
a3
d2
c2
2
2
1
3
1
1
j0
12
1
V2
a6
j0
X25
K4 X25
K4
12
Canopy
Cubicle
a6
12
a3
12
3
1
c2
c2
5
c3
to Circ.Diagr POWER
X9.5 / X9.12 / X9.13
b6
Printed in Belgium 07/2008 - 2954 3491 70
www.atlascopco.com
Download

QAX 12-20-24-30