Výpis z uznesení zo zasadnutia Vedeckej rady Právnickej fakulty UK v Bratislave
zo dňa 10.12.2014 – Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
K bodu 2b)
Návrh na začatie habilitačného konania – Mgr. Miroslava Lysého, PhD. – Právnická fakulta,
Katedra právnych dejín, v odbore 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva.
VR PraF UK prerokovala návrh na začatie habilitačného konania o udelenie vedeckopedagogického titulu docent Mgr. Miroslava Lysého, Ph.D. v odbore 3.4.2. Teória a dejiny štátu
a práva. Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. - predseda vedeckej rady predniesol návrh na začatie
habilitačného konania menovaného.
Habilitačná komisia:
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.
Členovia:
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.
Dr. h.c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická
fakulta, Katedra histórie
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Právnická fakulta, Kat. dejín štátu a práva
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická
fakulta (doplnený člen HK)
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave,
Filozofická fakulta
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická
fakulta
Téma habilitačnej prednášky:
Odraz legitimity v prameňoch stredovekých právnych dejín
Téma habilitačnej práce:
Moravania, Mojmírovci a Franská ríša. Štúdie k etnogenéze, politickému zriadeniu a ústavnému
zriadeniu na území Slovenska vo včasnom stredoveku
Predseda Vedeckej rady otvoril k tomuto bodu programu diskusiu:
Do diskusie sa zapojil prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc., ktorý navrhol doplniť do uvedenej
habilitačnej komisie ešte jedného člena a to Dr.h.c. prof. JUDr. Petra Mosného, CSc.
z Trnavskej univerzity v Trnave.
O uvedenom návrhu dal predseda vedeckej rady hlasovať. Hlasovanie: Za 22 členov
VR, proti nebol nikto a taktiež sa nikto nezdržal hlasovania. Návrh bol prijatý.
VR PraF UK ďalej aklamačným hlasovaním rozhodovala o návrhu na začatie habilitačného
konania o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent Mgr. Miroslavovi Lysému, PhD.
Z prítomných 22 členov VR PraF UK za schválenie návrhu na začatie konania hlasovalo
22 prítomných členov vedeckej rady, žiadny hlas nebol záporný a nikto sa nezdržal hlasovania.
Uznesenie č. 3
VR PraF UK aklamačným hlasovaním jednomyseľne s c h v á l i l a návrh na začatie
habilitačného konania o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent Mgr. Miroslavovi Lysému,
PhD. v odbore 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
predseda VR PraF
Download

Výpis - Univerzita Komenského