Francúzsko v kontexte európskych dejín
Doc. PhDr. Ján Mojdis, CSc.
Rozsah : 1/1 – hodnotený zápočet
Výberová prednáška a seminár
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Formovanie francúzskeho národa a vznik štátu
Úloha Francúzska v európskej politike stredoveku.
Náboženské vojny a ich vplyv na vnútropolitický vývoj Francúzska .
Veda a školstvo vo Francúzsku v stredoveku.
Dejiny každodenného života v stredovekom Francúzsku
Úloha cirkvi v stredovekom Francúzsku.
Hospodárstvo Francúzska v stredoveku
Demografická štruktúra francúzskej spoločnosti v období ranného novoveku.
Slovensko – francúzske kontakty v období ranného novoveku.
Seminár :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Epocha slávnych francúzskych trubadúrov v stredovekom Francúzsku
Veda v stredovekom Francúzsku.
Výtvarné umenie stredovekého Francúzska
Architektúra v stredovekom Francúzsku.
Anglo – francúzske súperenie a dôsledky
Významné umelecké osobnosti francúzskej architektúry stredoveku.
Križiacke výpravy a Francúzsko – templári
Hugenoti a náboženske vojny vo Francúzsku
Literatúra :
Maurois, A.: Dějiny Francie. Praha 1994.
Dautry, J.: Dejiny revolúcie 1848 vo Francúzsku. Bratislava 1972.
Šimončič, J. Ohlasy francúzskej revolúcie na Slovensku. Košice 1982.
Soboul,A.: Francúzska revolúcia 1789-1799. Bratislava 1949.
Krajčovič, M.: Slovenská politika v strednej Európe 1890-1901. Bratislava 1971.
Křivský, P.: Francouska buržoázní revoluce. Praha 1989.
Chéradame, A.: Evropa a otázka Rakouska na prahu 20. století. Praha 1901.
Haubelt, J.: Velká revoluce ve Francii a společnost v českých zemí. Praha 1989.
Denis, E.: Otázka Rakouska - Slováci. Ružomberok 1921.
Kató, I.: Jakobínske hnutie v Uhorsku. Kapitoly z uhorských dejín. Bratislava 1951.
Brachová, V.: Francouzska vojenská mise v Československu. Praha 1967.
Felix, J.: Európske obzory. Bratislava 1989.
Mojdis,J.: Slováci a Francúzi v premenách času. Universum Prešov 2004.
Kató, I.: Jakobínske hnutie v Uhorsku. Kapitoly z uhorských dejín. Bratislava 1951.
Brachová, V.: Francouzska vojenská mise v Československu. Praha 1967.
Felix, J.: Európske obzory. Bratislava 1989.
Mojdis,J.: Slováci a Francúzi v premenách času. Universum Prešov 2004.
Honzák, F., Pečenka, M., Vlčková,J.: Evropa v promněnách staletí, Praha 1995
Duby,G.: Dějiny Francie od počátku po současnost, Praha 2003
Ferro,M.: Dějiny Francie, Praha 2006
Kató, I.: Jakobínske hnutie v Uhorsku. Kapitoly z uhorských dejín. Bratislava 1951.
Brachová, V.: Francouzska vojenská mise v Československu. Praha 1967.
Múcska, V. a Skladaný, M.: Európa v období stredoveku, Orbis Pictus Istropolitana,
Bratislava 1996
Jelínek, Hanuš (trans.), Zpěvy sladké Francie, Československý spisovatel, Praha 1967.
La Rochefoucauld, François de, Maximy a úvahy morální, přel. Jaroslav Pšenička, Votobia,
Praha 1997 (1. vyd. J. Otto 1903). [144 s.]
Montesquieu, Ch.-L. S. baron de la Brède et de, Perské listy, Odeon, Praha 1989. [525 s. Přel.
Josef Kopal.]
http://de.wikipedia.org/wiki/Franche-Comt%C3%A9
http://www.historiarevue.sk/hr03-02/nato/caplovic.htm
http://wapedia.mobi/sk/Franc%C3%BAzsko
http://www.animacia.sk/kniznica.htm
Download

J. Mojdis - Francúzsko v kontexte európskych dejÃn.pdf