Opakovací okruhy k maturitě z dějepisu
1. Úvod do dějepisu a doba prehistorická
Charakteristika dějepisu jako vědy, historické prameny, PVH, charakteristika a
periodizace doby prehistorické, naše území v době prehistorické
2. Staroorientální civilizace
Charakteristika starověkého státu, kultury a společnosti, Mezopotámie, Egypt, Indie,
Čína a východní středomoří ve starověku
3. Starověké Řecko
Periodizace řeckých dějin, život a kultura v řeckých státech
4. Starověký Řím
Periodizace římských dějin, život a kultura v Římské říši
5. Raný středověk (5.–11. století)
Obecná charakteristika raně středověké společnosti a kultury, Franská říše, počátky
středověké Anglie a Francie, Římská říše, severní Evropa a expanze Normanů, Byzanc a
Balkán, Kyjevská Rus, počátky polského a uherského státu, arabská expanze
6. Historický vývoj našeho území od 6. do 11.století
Příchod Slovanů, jejich život a kultura, Sámova říše, Velká Morava, vznik a rozvoj
českého státu
7. Vrcholný středověk (12.–13.století)
Obecná charakteristika vrcholně středověké společnosti a kultury, křížové výpravy,
církev a stát, Itálie, Španělsko, Francie, Anglie, Svatá říše římská a severní Evropa ve
vrcholném středověku, křížové výpravy, mongolský vpád, Byzanc, Balkán, Polsko, Uhry
a ruská knížectví ve vrcholném středověku, počátek expanze Osmanů
8. Historický vývoj našeho území od 12. do poloviny 14.stol.
Historický vývoj od Čech knížecích k Čechám královským, charakteristika české
společnosti a kultury
9. Pozdní středověk v západní Evropě (14.–15.století)
Společenský a kulturní vývoj v pozdním středověku, Itálie, Španělsko, Francie, Anglie,
Burgundsko, Svatá říše římská a severní Evropa v pozdním středověku, počátky
zeměpisných objevů, Rusko, Uhry, Polsko, Balkán a Osmanská říše v pozdním
středověku
10. Historický vývoj našeho území od poloviny 14. do počátku 16. století
Historický vývoj českých zemí od Karla IV. po nástup Habsburků, společnost a kultura
11. Období reformace a protireformace v Evropě
Charakteristika a rozšíření reformačních proudů a protiopatření katolické církve,
zeměpisné objevy a jejich důsledky, Itálie, Španělsko, Francie, Anglie, Nizozemí, Svatá
říše římská a severní Evropa v 16.století, kultura a společnost
12. Historický vývoj Evropy v 17.století
Charakteristika novověké společnosti a kultury, třicetiletá válka jako historický mezník,
Anglie, Nizozemí, habsburské državy, Dánsko, Švédsko, Polsko a Osmanská říše
v 17.století
13. Historický vývoj našeho území od roku 1526 do konce 17.století
Historický vývoj českých zemí od nástupu Habsburků po vládu Leopolda I., společenské,
hospodářské a kulturní změny
14. Období absolutismu a osvícenství v Evropě
Charakteristika absolutistického státu, osvícenství, nástup a rozvoj absolutismu ve
Francii, Prusku a Rusku, mezinárodní politika v 18. století, koloniální soupeření Anglie
a Francie
15. Historický vývoj našeho území v 18.století
Historický vývoj českých zemí v rámci habsburské říše od Josefa I. po Leopolda II.,
charakteristika české společnosti, kultury a hospodářství
16. Doba velkých revolucí (přelom 18. a 19.století)
Společenské předpoklady společenských změn, počátky průmyslové revoluce, vznik USA,
příčiny, průběh a důsledky francouzské revoluce a napoleonských válek
17. Svět v první polovině 19.století
Vývoj v evropských zemích od vídeňského kongresu po revoluci 1848, průmyslová
revoluce a její důsledky, nacionalismus a vytváření občanské společnosti, rozpad
španělské koloniální říše, územní expanze USA a problém otroctví, nástin vývoje v Asii a
Africe
18. České země v době předbřeznové a rok 1848
Historický vývoj českých zemí v rámci habsburské říše od Františka I. po revoluční
léta1848-1849, nástup a průběh národního obrození, společenské a hospodářské změny
19. Svět v druhé polovině 19.století
Vývoj v evropských zemích od revoluce 1848 po vypuknutí světové války, mezinárodní
politika, hospodářské a společenské změny, občanská válka v USA a její důsledky,
otevření Japonska a jeho nástup do role světové velmoci, imperialismus a rozšíření
evropského koloniálního panství
20. České země od roku 1848 do první světové války
Historický vývoj českých zemí v rámci habsburské říše od Bachova absolutismu po
počátek světové války, česká politická scéna, společenské a hospodářské změny
21. Světové dějiny do druhé světové války
První světová válka, ruská revoluce roku 1917, české země za první světové války,
poválečné uspořádání světa, střet demokracie a totalitních režimů, velká ekonomická
krize, vývoj mezinárodních vztahů a cesta k novému válečnému střetu, společnost a
kultura
22. Vznik ČSR a období tzv. první republiky
Vznik samostatného státu, jeho politická, národnostní a sociální struktura, mezinárodní
vztahy, kulturní a hospodářský vývoj, cesta k mnichovské krizi
23. Příčiny, průběh a důsledky druhé světové války
Mezinárodní vazby na počátku války, idea bleskové války, jednotlivá bojiště,
mezinárodní spojenectví, holocaust, konec války a její dopady, druhá republika, vznik
protektorátu, domácí i zahraniční odboj, život za okupace, osvobození, odsun
24. Svět po druhé světové válce
Vznik, hlavní krizové momenty a zánik bipolárního světa, rozpad koloniálního panství a
problém třetího světa, evropská integrace, společenský, kulturní a hospodářský vývoj
25. Historický vývoj našeho území mezi lety 1945 a 1993
Československo v bipolárním světě, hlavní politické, společenské a kulturní mezníky,
sametová revoluce a vznik ČR
Download

Opakovací okruhy k maturitě z dějepisu