revue
p r e h ľ a d
Programy na obnovu dát
Strata dát je jedna z najhorších
udalostí, ktorá môže používateľa
počítača postihnúť. Takmer každý
má na pevných diskoch počítača
uložených množstvo informácií a ich
dôležitosť si často uvedomíme až
vtedy, keď o ne prídeme. Vtedy
zároveň s hrôzou zisťujeme, že sme
práve prišli o stovky
nenahraditeľných rodinných
fotografií, desiatky hodín práce
v kancelárskych aplikáciách alebo
niekoľkoročnú zbierku hudby či iných
multimédií. V tejto chvíli však ešte
nemusí byť všetko stratené, a preto
netreba predčasne vešať hlavu.
Vo väčšine prípadov sa totiž dajú
dáta obnoviť s použitím
najrôznejších nástrojov
a špeciálnych postupov, ktoré vám
predstavíme v tomto článku.
Získajte svoje stratené
dáta späť
momente straty dát z pevného disku
máte niekoľko možností. Pokiaľ sa odmietate so stratou zmieriť a svoje dáta
chcete späť, môžete ich záchranu zveriť
do rúk špecializovaných firiem alebo ich dostať
späť svojpomocne. Úspešnosť, samozrejme, závisí od vašich schopností, použitých nástrojov
a závažnosti poškodenia zariadenia.
Strata dát môže mať tri základné príčiny: ľudský omyl či úmysel, chyba softvéru alebo zlyhanie
hardvéru. Tieto faktory následne môžu vyústiť do
niekoľkých druhov porúch s rôznym stupňom závažnosti. Elementárnym pravidlom, ktoré platí pri
záchrane dát, je ihneď vypnúť počítač a disk z počítača vymontovať. Pri ďalšom štarte operačného
systému, používaní programov, ako je internetový
prehliadač, alebo inštalácii záchranného softvéru
totiž môžete zasiahnuť do dátového priestoru,
v ktorom sa môžu ešte fyzicky nachádzať vaše
stratené dáta, a nenávratne ich tak prepísať novým obsahom. Výnimkou je prípad, keď sú dáta
na inom ako systémovom disku a práca operačného systému a nainštalovaných programov nezasahuje nepriaznivo do jeho činnosti. Pokiaľ sa
strata dát týka disku s operačným systémom,
treba ho vymontovať a pripojiť k inému počítaču,
prípadne načítať operačný systém z iného umiestnenia.
V
42
október
2008
Pri strate dát nestrácajte ihneď hlavu a nesnažte
sa uľaviť si kladivom či obdobnými „pomôckami“
Strata dát na softvérovej úrovni
K strate dát veľmi často dochádza len na softvérovej úrovni, keď je pevný disk či iné pamäťové
zariadenie technicky v poriadku, mechanicky
funkčné, ale požadované dáta už nie sú ďalej prístupné. Najjednoduchší spôsob straty dát je ich
neúmyselné zmazanie. Súbory nedopatrením
alebo omylom zmažete, pričom ich odstránite aj
z koša, ktorého úlohou je práve pred takýmto
omylom chrániť. Súbory sú tak náhle preč a nie je
po nich ani stopy. Ako ich teda dostať späť?
V skutočnosti disk dáta fyzicky nemaže a zostávajú naďalej zaznamenané na pôvodnom mieste.
Súborový systém disku, ktorý obsahuje informácie o každom zapísanom súbore, dané miesto len
označí za prázdne. V prípade zápisu na disk
môže byť zvolený práve tento priestor a dáta sú
prepísané inými. Tento systém prináša úsporu
času a vynaložených činností zaradenia, pretože
dáta sú zmazané (prepísané) až vtedy, keď to
skutočne treba.
Konštrukcia pevného disku rozložená na časti
Na operačných systémoch Microsoft Windows
XP a Vista je použitý najčastejšie systém súborov
NTFS. Informácie o súboroch, priečinkoch
a metadátach sú uložené v Master File Table
(MFT), ktorá je pri mazaní alebo presúvaní
súborov neustále editovaná. Pri odstránení
dát dôjde len k odstráneniu záznamu z MFT.
Rýchlosť týchto úkonov vidieť aj pri presúvaní
súborov. Zatiaľ čo pri presúvaní medzi diskami treba čakať na fyzické vytvorenie dát na
inom mieste, pri presúvaní medzi priečinkami
v rámci oddielu je práca okamžitá, pretože
dáta zostávajú nedotknuté a zmeny v polohe
sa vykonávajú len v rámci MFT. Práve tieto
princípy, ktoré sú podobné aj pri iných súborových systémoch, umožňujú obnovu dát,
ktoré v prostredí operačného systému zmažete. V tomto prípade je veľmi dôležité na
disk ďalej neukladať súbory, nespúšťať programy
(mnohé vytvárajú počas svojho behu dočasné
súbory) či neinštalovať žiadne nové programy.
Existuje totiž možnosť, že nové dáta prepíšu
práve to miesto na disku, na ktorom sa žiadané dáta fyzicky ešte nachádzajú.
Pokiaľ ste súbory zmazali na systémovom
disku, odpojte ho a pripojte k druhému počítaču. Na inom disku s nainštalovaným
operačným systémom potom nainštalujte
program určený na obnovu. S veľkou pravdepodobnosťou svoje súbory zachránite. Ak
ste zmazali súbory na inom ako systémovom
disku alebo program na obnovu už máte nainštalovaný, možno obnovu vykonať aj okamžite. Program prehľadá priestor disku, nájde
zmazaný súbor a kopírovaním vytvorí novú
položku v MFT, čím vám ho opäť zviditeľní
a sprístupní na prácu.
Častý problém, ktorý je spôsobený zlyhaním softvéru, je poškodenie partície, respektíve jej súborového systému. K tomuto prob-
lému dochádza napríklad pri náhlom prerušení
elektrického prúdu a vypnutí počítača pri práci
s diskom, jeho násilnom odpojení počas chodu
alebo inom podobnom zásahu. Nezriedkavé sú
aj zlyhania špecializovaných programov na správu partícií, ktoré umožňujú manipulovať s jednotlivými oddielmi disku aj po zápise dát. Problém
sa môže prejavovať rôzne. Pokiaľ nejde o systémový disk, respektíve systémovú partíciu, možno
sa stratí zo zoznamu diskov v zobrazení označovanom ako Tento počítač. Keďže ide o softvérovú
poruchu, hardvér naďalej pracuje správne. Pri
jednom fyzickom disku rozdelenom na dve samostatné partície tak jedna môže bez problémov
pracovať, zatiaľ čo druhá stratí priradené písmeno
jednotky a operačný systém ju označuje ako nenaformátovanú (RAW). V jednej chvíli dáta máte
a v druhej je disk akoby prázdny a systém ponúkne jeho naformátovanie. To, samozrejme, nerobte a pokúste sa najprv dáta obnoviť. Pokiaľ je
poškodenie na systémovom disku, operačný systém sa po štarte počítača nezavedie a na monitore sa objaví len jednoduchá správa „no boot
device“, teda nie je dostupné zariadenie, z ktorého sa dá zaviesť systém. Ak nejde o jeden
fyzický disk bez iných fungujúcich partícií, skontrolujte jeho pripojenie, ako aj to, či nie je poškodený dátový či napájací kábel.
Pri obnove dát z takýchto diskov je prvým krokom obnovovacieho softvéru správna detekcia
súborového systému. Po nej možno dáta začať
rekonštruovať. Obnova pozostáva z nájdenia partície, jej súborového systému a nakoniec jednotlivých súborov. Nájdené štruktúry priečinkov
a súbory sa následne pomocou programu kopí-
Pri teste obnovy dát zo stratených partícií
a formátovaných diskov sme používali aj výrazne
fragmentované diskové oddiely, práve tie totiž
bývajú vážnou prekážkou pri záchrane dát
Program Handy Recovery má jednoduché
a prehľadné rozhranie
rujú na iný disk. Úspešnosť obnovy závisí od
stupňa poškodenia súborového systému a fragmentácie disku. Uvedomte si, že disk nakoniec
budete musieť znova naformátovať a vytvoriť novú
partíciu, takže je zbytočné obnovovať rôzne systémové či programové súbory. Zamerajte sa na
dáta, ktoré sú dôležité. Programy jednoducho nainštalujete znova, rovnaké fotky však už znova
zrejme nenafotíte.
Ďalšia príčina straty dát môže byť naformátovanie disku. Formátovanie je buď rýchle, tzv.
high-level, pri ktorom sa vytvorí iba nová a prázdna tabuľka MFT, alebo low-level, pri ktorom sú
okrem vytvorenia novej tabuľky MFT jednotlivé
stopy rozdeľované na sektory a prebieha ich kontrola. V oboch prípadoch po analýze disku možno
dáta znova rekonštruovať, tak ako sa to robí pri
strate partície, pričom úspešnosť je vyššia pri
partícii naformátovanej rýchlym formátom. Pre
úspešnú záchranu súborov je veľmi dôležité nezapisovať na disk po formátovaní žiadne dáta,
pretože tie okamžite prepisujú pôvodné a znemožnia vám tak obnovenie. Úspešnosť záchrany
dát z naformátovaných diskov výrazne klesá pri
jednotkách s vysokým stupňom fragmentácie.
Zachraňujeme dáta
Ak sa rozhodnete pre záchranu dát vlastnými prostriedkami, na softvérovej úrovni slúži mnoho nástrojov. Treba však dávať pozor na to, ktorý si
vyberiete. Veľa nástrojov často spôsobí pri obnove viac škody ako úžitku a samy tak zapríčinia
nenávratnú stratu dát. My sme pre vás vybrali tie,
s ktorými chybu určite neurobíte. Zároveň sme ich
podrobili skúške, aby sme zistili, nakoľko sú pri
riešeniach jednotlivých problémov úspešné
a ako si s nimi dokážu poradiť. Okrem platených programov sme vyberali aj nástroje zadarmo; uvidíme, či si so stratou dát môžete
poradiť aj bez siahnutia do svojej peňaženky.
Zároveň opíšeme postup obnovovania v každom z nich, takže ktorýkoľvek budete môcť
v prípade potreby veľmi rýchlo použiť.
Zvolili sme troch známych zástupcov plateného záchranného softvéru. Program Handy
Recovery vo verzii 4.0, ktorý sa predáva v prepočte z USD približne za 1000 Sk (33,19 EUR),
ďalej R-Studio od R-Tools technology vo verzii 4.5 za 1672 Sk (55,5 EUR) a napokon
EasyRecovery Professional od spoločnosti
Ontrack vo verzii 6.12 za 10 428 Sk (346,14 EUR).
Programy zadarmo zastupovala podarená freewarová aplikácia PC Inspector File Recovery 4.0
a open source projekt TestDisk vo verzii 6.10.
Zmazané súbory
Najprv sme vyskúšali jednoduché zmazanie.
Použili sme textový dokument programu
Microsoft Excel, ktorý sme klasickou cestou
odstránili a následne vysypali kôš. Takáto situácia nie je nezvyčajná a takmer každému sa
už aspoň raz stala nepríjemná udalosť, keď si
omylom zmazal potrebný súbor. Po otvorení
programu Handy Recovery sa zobrazí okno
s výzvou na výber partície, kde zvolíte tú,
z ktorej ste dáta zmazali. Program vykoná
analýzu, ktorá na našej testovanej systémovej
50 GB partícii trvala približne pol minúty. Následne otvoríte priečinok koša Windows (RECYCLER), v ktorom nájdete zmazaný súbor.
Názov sa na rozdiel od prípony pri tomto
druhu obnovy často nezachová, a tak sme doku-
október
2008
43
revue
p r e h ľ a d
revue
p r e h ľ a d
ment našli označený DC1.xmls. Následne už stačí
pravým tlačidlom kliknúť na súbor, zvoliť recover
a vybrať cieľ, najlepšie iný diskový oddiel, kde sa
má súbor prekopírovať.
Program R-Studio pôsobí na prvý pohľad oveľa
technickejším dojmom ako Handy Recovery. Veľké pestré ikony nahradzuje množstvo informácií
a dôležitých údajov. V ľavej časti programu so
zoznamom diskov otvoríme ten, v ktorom sa dáta
zmazali. Nasleduje rýchle skenovanie, ktoré
R-Studiu zabralo iba štvrtinu času v porovnaní
s Handy Recovery. Postup obnovy je totožný. Na
súbor v priečinku koša stačí kliknúť pravým tlačidlom, zvoliť recovery a zadať cieľ, kde sa vybratý
súbor obnoví. EasyRecovery Professional už
vzhľadom na svoju cenu ponúka množstvo doplnkových funkcií, medzi ktoré patrí napríklad obnova poškodených súborov balíka Microsoft
Office, testovanie správnej funkčnosti partícií či
testy S.M.A.R.T., ktoré dokážu včas varovať pred
hardvérovým zlyhaním pevného disku. Všetko je
rozdelené do prehľadných grafických sekcií. Pri
obnove zmazaných súborov zvolíme sekciu Data
Recovery a funkciu DeleteRecovery. Po zvolení
disku program vykoná skenovanie jednotky, ktoré
v našom prípade trvalo 20 sekúnd, pričom program ďalších niekoľko desiatok sekúnd vytváral
stromový zoznam priečinkov. Nakoniec mu teda
úloha zobrala z platených programov najviac
Zverte svoje dáta
do rúk odborníkom
Všetky postupy v našom článku sú mierené
na používateľa, ktorý už má určité skúsenosti.
Uvedomte si, že keď stratíte dáta a postupujete pri ich „záchrane“ nepremyslene a neodborne, svoju situáciu výrazne zhoršujete.
Rovnako je to aj vtedy, ak dávate zachraňovať
dáta rôznym známym a každý nejakým spôsobom zmení ich štruktúru. Ak si na to netrúfate, zverte záchranu dát odborným firmám,
ktoré pôsobia aj na Slovensku. Poskytujú obnovu dát aj do 24 hodín, expresné doručenie,
záchranu dát aj po živelných katastrofách,
problém im nerobí pole RAID, exotické operačné systémy ani záchrana cenných fotiek
z pamäťových kariet či údajov z kľúčov USB.
Cena záchranného zásahu závisí od viacerých faktorov, ako je požadovaný čas reakcie,
počet obnovovaných súborov, rozsiahlosť zákroku, komplikovanosť hardvérového usporiadania a pod. Prehliadka je obyčajne zadarmo, vtedy sa dozviete aj výslednú cenu
zásahu. Býva to okolo 5000 Sk. Disky tieto
firmy neopravujú, pri súčasných cenách sa to
ani neoplatí. Dáta dostanete späť na zvolenom nosiči (DVD, iný disk).
hraním, a preto jeho použitie nebude vyhovovať každému. Ide však o softvér,
ktorý nemusíte na použitie inštalovať. Na
obnovu zmazaných súborov slúži podprogram Photorec. Po spustení zvolíte
disk, platformu (program sa dá používať aj
na platformy Macintosh, Solaris, Xbox
a pod.), partíciu a súborový systém. Zmazané súbory sa obnovujú hromadne do
vopred zvoleného miesta. To nie je práve
najpohodlnejšie a v prípade, že hľadáte
rýchly a jednouchý nástroj na obnovu
zmazaných súborov, siahnite radšej po
PC Inspector File Recovery.
Výborný a rýchly program R-Studio pri zobrazení
jednotlivých fyzických diskov a ich jednotlivých
partícií
času. Dosiahnutý čas nie je dôležitý, pretože
stúpa alebo klesá v závislosti od veľkosti jednotky
a počtu súborov. Pomer časových rozdielov medzi programami sa však dodržiava. Súbor bol podobne ako v prípade konkurencie obnovený bez
zachovania názvu, stačilo ho označiť a po kliknutí
na tlačidlo Next v dolnom rohu programu vybrať
cieľ kopírovania.
PC Inspector File Recovery za plateným softvérom nijako nezaostáva. Po kliknutí na ikonu
Open drive sa zobrazí zoznam diskov, kde po vybratí jedného z nich program veľmi rýchlo vykoná
skenovanie. Celá operácia pri testovaní trvala len
dve sekundy, čo bolo najmenej zo všetkých programov. Zmazané súbory sú oddelené od klasickej stromovej štruktúry priečinkov a indikuje ich
ikona koša. Po kliknutí na vybratý súbor stačí zvoliť Save to, čím vyberiete cieľ kopírovania. Z porovnávaných programov tak zmazané súbory PC
Inspector dokáže obnoviť suverénne najrýchlejšie a najjednoduchšie, čo je zaujímavé zistenie
vzhľadom na to, že je zadarmo. TestDisk, druhý
program zadarmo, nedisponuje grafickým roz-
44
október
2008
Poškodená alebo stratená partícia
Stratený diskový oddiel celkom určite spôsobuje
väčší šok ako zmazanie jedného či niekoľkých súborov. Okamih, keď sa nenazdajky stratí obsah
disku s veľkosťou stoviek gigabajtov, je nanajvýš
stresujúci. Nepodliehajte však panike. Opäť je dôležité dané súbory neuvážene neprepísať. Postup
obnovy je trochu odlišný od predchádzajúceho prípadu a každopádne aj zdĺhavejší. Pri testovaní sme
úmyselne odstránili partíciu disku, ktorý bol za-
Skenovanie dátového priestoru so stratenou
partíciou programom EasyRecovery Professional
plnený dátami najrôznejšieho druhu. Pri tejto operácii sa dátový priestor javí ako nenaformátovaný a
partícia, respektíve jej zástupná disková jednotka
zmizne zo zoznamu diskov. V prípade jej poškodenia, naopak, disk stále vidíte, ale pri pokuse
o jeho otvorenie sa ponúkne formátovanie.
V programe Hand Recovery treba na obnovu
kliknúť v zozname funkčných partícií na find more
partitions a následne vybrať medzi fyzickými, teda
hardvérovými diskami. Tu je potrebné označiť
disk, na ktorom sa stratená partícia nachádza,
a nastaviť pozíciu, odkiaľ a pokiaľ sa dátové platne
disku budú skenovať. Ak vieme jej polohu (koniec, stred či začiatok disku), môžeme urýchliť
skenovací proces. Keďže naša odstránená partícia sa nachádzala v úvode disku, program ju odhalil hneď po začatí skenovania a okamžite bolo
možné pokračovať v podrobnejšom hľadaní. Po
kliknutí na odhalenú partíciu sa po detekcii súborového systému objavila bezchybná stromová
štruktúra pôvodného disku spolu so správne pomenovanými súbormi. Rovnako si poradil aj softvér R-Studio. Po označení fyzického disku treba
spustiť skenovanie. Keďže sme poznali pôvodnú
polohu partície, skenovanie bolo možné rýchlo
vykonať a nechať si zobraziť výsledok. Program
odstránenú partíciu a jej súborový systém identifikoval bez problémov a zobrazil stromovú štruktúru priečinkov a súbory bez chyby. Postup
v programe EasyRecovery je o čosi komplikovanejší. V sekcii Data recovery musíte vybrať funkciu
Advanced Recovery, potom vám po malej chvíľke
program zobrazí zoznam fyzických diskov spolu
s ich partíciami a nealokovaným miestom. V prípade, že je partícia iba poškodená, pokračujte tlačidlom next na ďalší krok. Pokiaľ došlo k jej strate,
Šikovný program na obnovu dát môžete mať aj
zadarmo – program PC Inspector File Recovery
nájdete na DVD REVUE
treba zvoliť pokročilé nastavenia a vybrať na karte
partition settings nepoužitie MFT (Ignore MFT),
inak sa použije prázdna a na zobrazenej stratenej partícii neuvidíte žiadne súbory. Po tomto nastavení program začne jednotku skenovať, čo
v závislosti od veľkosti nealokovaného priestoru
zaberie aj niekoľko desiatok minút. Po podrobnom skenovaní program podobne ako konkurencia odhalil stromovú štruktúru priečinkov
a ukázal bezchybné názvy súborov, ktoré boli
okamžite pripravené na zálohovanie na iný disk.
PC Inspector sa ani v tomto prípade nenechal
plateným softvérom zatieniť. Po jeho spustení je
potrebné zvoliť fyzický disk (Physical drive), na
ktorom sa stratená partícia nachádza, a kliknúť na
Find logical drive. Následne vyberieme oblasť
disku, ktorá má byť prehľadávaná, a potvrdíme
svoje nastavenie zelenou ikonou štartu. Skeno-
vanie bolo rovnako ako v predošlom prípade
veľmi rýchle a trvalo menej ako 5 sekúnd. Po kliknutí na odhalenú partíciu program bleskurýchlo
zrekonštruoval stromovú štruktúru a bol pripravený na obnovovanie. Po spustení programu
TestDisk ste vyzvaní na označenie fyzického
disku, ktorý vyberiete pohybom kurzorovými šípkami. Následne rovnako ako pri obnove zmazaných dát zvoľte platformu (pre procesory AMD
Výber obnovovacích nástrojov programu
EasyRecovery Professional, medzi ktorými
nechýba obnova z naformátovaných diskov
a Intel je to zhodná platforma s názvom Intel). Pri
následnom zozname však treba byť ostražitý.
TestDisk je mocný nástroj umožňujúci mazať tabuľku partície, meniť rozloženie jednotlivých partícií či ich modifikovať. Je preto vhodný skôr pre
pokročilejších používateľov. Zo zoznamu treba vybrať Analyse partition structure and search lost
partition, ktorá vykoná následný sken. Ten v našom prípade trval necelú minútu. Po tomto čase
TestDisk zobrazil nájdené partície a ponúkol možnosť hlbšieho skenovania. V našom prípade to
však nebolo potrebné, pretože stratenú partíciu
vrátane jej predchádzajúceho názvu našiel. Po jej
vybraní nenasledoval rovnaký proces ako pri konkurenčných programoch. Pribudla len voľba write.
Po jej zadaní program zapíše obnovené MFT,
pričom je potrebný reštart počítača. Po ňom je
partícia úplne obnovená a prístupná bez potreby
zdĺhavého kopírovania. Pokiaľ oželiete grafické
prostredie, získate v podobe programu TestDisk
výkonný a hlavne účinný nástroj na obnovu partícií.
Obnova zo sformátovaných diskov
Postup obnovy dát zo sformátovaných diskov je
o niečo komplikovanejší. Pri takejto strate dát síce
odpadáva hľadanie jednotky, pretože ju vidíte, je
však po formátovaní prázdna. Obnoviť dáta zo
sformátovaných diskov nedokázal každý testovaný softvér. Handy Recovery touto funkciou nedisponuje a PC Inspector síce naformátovanú
jednotku dokázal skenovať, nebol však schopný
obnoviť funkčné súbory ani z partície bez fragmentácie. EasyRecovery Professional má na to
samostatnú funkciu (FormatRecovery), ktorá sa
nachádza v sekcii Data Recovery. Po jej vybratí
stačí zvoliť danú jednotku a pomôcť programu zadaním predchádzajúceho súborového systému.
Následne sa automaticky spustí skenovanie, ktoré aj na veľmi malej partícii, ktorú sme na test použili, trvalo takmer trištvrte hodiny. Po nej však
program rozoznal stromovú štruktúru aj názvy súborov a bolo ich možné bez problémov obnoviť.
Rýchlejšie bolo R-Studio. V zozname stačí kliknúť
na skenovanie sformátovaného disku a nechať ho
prebehnúť. Na malom testovacom disku to trvalo
veľmi krátko, len dve minúty. Program rozoznal
stromovú štruktúru i názvy súborov a bol schopný
ich bez problémov obnovovať. So sformátovaným
diskom si poradí aj open source aplikácia
TestDisk. Rovnako ako v prípade obnovenia zmazaných súborov treba použiť podprogram Photorec. V ňom vyberiete zo zoznamu fyzický disk,
platformu počítača, následne z výberu partície
sformátovanú jednotku a súborový systém. V ďalšom kroku sa nastavuje, či chcete skenovať len
voľné miesto na disku (používa sa pri obnove súborov zmazaných omylom) alebo celú partíciu
(používa sa pri naformátovaných diskoch). V tomto prípade treba vybrať celú partíciu a zadať
miesto, kam budú súbory obnovované. Skenovanie spolu s obnovou trvalo niekoľko minút, program sa však platenému softvéru nevyrovnal.
Nezachoval štruktúru priečinkov ani názvy súborov a aj napriek tomu, že disk bol defragmentovaný, mnoho súborov bolo nefunkčných. Napriek
tomu mu výsledky nemožno uprieť a množstvo
súborov, ako napríklad fotografie, sa mu podarilo
zachrániť.
Výsledky obnovy dát zo sformátovaných diskov výrazne závisia od stupňa fragmentácie dát.
Pri ďalšom teste sme použili veľmi fragmentovanú
jednotku a počet nefunkčných súborov pri všetkých programoch výrazne stúpol. Pri bohatých
multimediálnych súboroch je pomerne častým
problémom miešanie. Vtedy je spojených viac
skladieb dohromady a hudba po pár sekundách
mení často nielen skladbu, ale aj autora a žáner.
To síce v konečnom dôsledku pôsobí humorne,
ale pri obnove dát zväčša človek nemá náladu na
smiech. Výhodné je, že napríklad fotografie sú vo
veľkosti 1 až 2 MB a textové súbory v rádoch stoviek kB, čo zvyšuje šance, že nebudú fragmentované a ich obnova sa bez problémov podarí.
O tento druh súborov ide totiž domácim používateľom najviac.
Ak porovnáme testované programy, možno
konštatovať, že tie neplatené sa nedali zahanbiť.
PC Inspector File Recovery je skvelý nástroj, ktorý
vám zadarmo umožní nájsť zmazané súbory a obnovovať dáta zo stratených alebo poškodených
partícií. Hlavne pri partíciách stojí za pozornosť
TestDisk, ktorý sa vyznačuje skvelou funkčnosťou. Pri veľmi pokročilej obnove, keď je potrebné
obnovovať dáta zo sformátovaných alebo poškodených diskov, už hrajú prvé husle platené programy. Pomer cena/výkon hovorí v prospech
R-Studia, v doplnkových funkciách, naopak, vedie EasyRecovery, ktorý je však často oveľa pomalší ako jeho konkurent. Záleží teda na type
problému a vašich požiadavkách.
Strata dát na hardvérovej úrovni
Strata dát na hardvérovej úrovni je oproti softvérovej vo väčšine prípadov vážnejšia. Ide o fyzické
poškodenie elektronickej, mechanickej alebo záznamovej časti dátového zariadenia. Pri elektronickej poruche môže byť poškodená vonkajšia
alebo vnútorná elektronika pevného disku. Dochádza k tomu zvyčajne pri prepätí, ktoré vyvolá
napájací zdroj počítača pri svojom zlyhaní, prípadne pri výkyve napätia priamo zo siete, ktoré
lacné a nekvalitné zdroje často prenesú až na vnútorné komponenty. Okrem týchto porúch môže
dôjsť k zlyhaniu zariadenia aj samovoľne v dôsledku zlyhania materiálu. Vonkajšia elektronika je
viditeľná aj bez potreby otvorenia pevného disku
revue
p r e h ľ a d
Na poškodenej elektronike nezriedkavo vidieť aj
Utrhnutá čítacia hlava na konci posuvného
Fatálne poškodenie disku, keď hlavy narazia do
stopy po vzplanutí
ramena
dátových platní a poškodia záznamovú vrstvu
a nachádza sa na jeho spodnej strane. Pri jej poškodení môže nastať aj viditeľné zničenie, ktoré
môžeme pozorovať v podobe spálených čipov.
Prejavom poškodenia vonkajšej elektroniky disku
je jeho úplná nefunkčnosť. Disk nie je rozpoznaný
BIOS-om počítača a neprejavuje žiadnu mechanickú aktivitu. Z rovnakého dôvodu ako k poruche
vonkajšej elektroniky môže dôjsť aj k poruche vnútornej elektroniky. Pri tomto druhu poškodenia disk
najčastejšie vôbec nereaguje. V prípade, že dokáže čítacie hlavičky dostať nad záznamové platne disku, počuť hlasné klopanie až záseky.
Druhá príčina straty dát na hardvérovej úrovni
je poškodenie mechanických častí pevného
disku. K týmto poruchám môže dôjsť pri prepätí,
pri zlyhaní z dôvodu únavy materiálu (napríklad
pri nedostatočne chladenej skrinke počítača)
alebo pádu disku na zem. Pri poruche motora
disk neroztočí záznamové platne, a tak nie je rozoznaný BIOS-om. Keďže platne a hlavičky sa nehýbu, disk takmer vôbec nepočuť. Opačný prípad
nastane pri zadrení ložiska, keď platne neustále
roztáčané motorom vydávajú silný a ostrý zvuk.
Ďalšia porucha je nefunkčnosť vystavovacieho
mechanizmu hláv, keď dôjde len k roztočeniu
platní, ale vzhľadom na to, že hlavy sa nikam nedostanú, nemožno dáta čítať.
Poškodenie záznamovej časti disku sa dá
rozdeliť na dva typy. Pomerne častá porucha je
výskyt chybných sektorov. Ide o sektory, na ktoré
už nemožno zapisovať. Ich výskyt sa postupom
technologického života stáva bežným a v ideálnom prípade sú ihneď označené a ich ďalšie používanie je znemožnené, čo sa prejaví na malom
znížení kapacity disku. Horší prípad nastáva, keď
sa začnú chybné sektory objavovať častejšie, napríklad pri zlyhávaní materiálu v dôsledku otrasov.
Pri častom výskyte sa samovoľne spúšťajú nástroje operačného systému na kontrolu disku
(napr. Scandisk), disk reaguje veľmi pomaly, počuť veľmi časté záseky hláv, ktoré sa opakovane
pokúšajú prečítať dáta, objavujú sa chyby pri čítaní a podobne. Druhý typ poškodenia záznamovej časti je vôbec ten najhorší prípad. Ide o fyzické
poškodenie záznamových platní, ku ktorému dochádza napríklad pri páde disku na zem počas
prevádzky. Hlavičky nad diskom totiž drží vo
vzdialenosti niekoľkých mikrometrov len vzduchový vankúš vytvorený rýchlym točením záznamových platní. V okamihu, ako disk narazí za
prevádzky na zem, dôjde k strate odstupu a hlavička udrie do rýchlo sa točiacich platní. Okrem
toho, že sa sama môže poškodiť, vytvorí v záznamovej platni ryhy. O hlavičku sa zároveň môže zachytiť aj vniknutá nečistota, ktorá razom začne
pôsobiť na disk ako ostré hrable, ktoré ničia vaše
cenné súbory.
Zachraňujeme dáta
Záchrana dát z fyzicky poškodeného disku je pomerne komplikovaná. Pritom predstavuje približne štvrtinu prípadov stratených dát, zvyšok
tvoria problémy softvérového charakteru. Pri záchrane dát z hardvérových poškodení sa riaďte
elementárnymi, ale dôležitými pravidlami. Len čo
ste si istí, že strata dát je spôsobená poruchou
hardvéru, vymontujte disk z počítača, položte ho
na bezpečné miesto napr. na stole a nechajte ho
zatiaľ tak. Asi každý človek pri bezprostrednej
strate dôležitých dát stratí nervy a pokúsiť sa o záchranu v tomto stave by bolo veľmi nerozumné.
Disk je odpojený a netočí sa. Bude teda v úplne
rovnakom stave a s odstupom času budete určite
rozvážnejší. Dáta vám z neho neujdú ani sa nevyparia. Pokiaľ dáta veľmi rýchlo potrebujete
a majú vysokú peňažnú hodnotu, vyhľadajte špecializovaný servis a nechajte ich obnoviť profesionálmi. Uvedomte si, že sami ste hardvérovú
opravu ešte nikdy nevykonali, nemáte žiadne skúsenosti, a preto je celkom možné, že zlyháte. Ak
sa naozaj chcete pokúsiť zachrániť svoje dáta
sami, ešte raz si to dobre rozmyslite. Uvedomte
si, že postup „najprv to skúsim sám, a ak to ne-
pôjde, odnesiem to do špecializovanej firmy“ je
nepoužiteľný. Ak sa totiž o nápravu pokúsite a zlyháte, následky vašej neúspešnej činnosti úplne
znemožnia opravu aj špecialistom.
Vo väčšine prípadov je najjednoduchšou hardvérovou poruchou výskyt veľkého počtu chybných sektorov. Tento problém sa dá riešiť
softvérovo, čo znamená, že sa môžete vyhnúť rizikovým fyzickým zásahom. Pri veľkom počte
chybných sektorov, ktoré neustále pribúdajú,
treba disk okamžite kompletne skopírovať. Ide
o vytvorenie úplného obrazu disku 1:1 (podobne
ako sa používajú obrazy CD či DVD), ktorý uložíte
na iný disk. V tom momente máte obraz svojho
disku trvalo uložený, už sa nijako nezhorší a môžete sa pokúsiť dáta obnoviť desiatkami rôznych
programov bez toho, aby ste spôsobovali stále
ďalšiu škodu neustálym používaním poškodeného hardvéru. Obraz disku dokážu vytvoriť aj
programy, ktoré sme používali pri softvérových
chybách. Z platených je to program R-Studio,
z neplatených programov zase TestDisk. Následne s nimi môžete postupovať rovnako ako pri
predchádzajúcich obnovách.
46
október
2008
Po otvorení disku buďte veľmi opatrní, aj malá
chyba môže spôsobiť nevratnú stratu dát
Odmontovať dosku plošných spojov, ktorá
reprezentuje vonkajšiu elektroniku pevného
disku, dokáže aj začiatočník
Výmena poškodenej elektroniky
V 15 % prípadov, keď je pri záchrane dát
nevyhnutný fyzický zásah do pevného disku, má najväčšie zastúpenie porucha vonkajšej elektroniky. Našťastie ide o problém,
ktorý dokáže zvládnuť priemerne zručný
používateľ, je to vlastne výmena dosky
s elektronikou disku.
Prvým krokom je zaobstaranie náhradnej
vonkajšej elektroniky. Jednotlivé časti sa
však nedajú kúpiť a treba zohnať rovnaký
disk, ako je ten poškodený. Mal by to byť
rovnaký model, navyše by mal byť aj dátumom výroby čo najbližšie k vášmu. Aj rovnaké série sa postupom času totiž menia, disky
dostávajú nový firmvér a podobne. Zlyhávajúci hardvér zvyčajne nebýva najnovší,
a tak zaobstaranie rovnakého kusa nemusí
byť finančne náročné. Využiť možno napríklad internetové predaje použitého hardvéru, prípadne bazáre. V prvom prípade si
pred zakúpením vždy vyžiadajte podrobné
údaje o disku, najlepšie fotografiu vonkajšej elektroniky. Pri bazároch, naopak, noste
pri sebe fotografiu s údajmi svojho disku.
Ak sa vám nepodarí disk zohnať hneď prvý
deň, nezúfajte. O týždeň bude možno situácia úplne iná a váš poškodený disk
nikam neutečie. Výmena elektroniky je jednoduchá a nevyžaduje špeciálne zručnosti.
Stačí ju zo spodnej strany disku vyskrutkovať klasickým krížovým skrutkovačom a nahradiť funkč-
p r e h ľ a d
revue
Výmena hlavy 1
nou z druhého disku. Disk tak razom ožije a bude
vykonávať svoju prácu.
Výmena hlavy 2
Výmena hlavy 3
Postup demontáže ramien s hlavami disku: Najprv
jemne vsuňte malý kúsok papiera medzi ramená,
aby sa hlavy vzájomne po uvoľnení nedotkli,
Výmena hláv
Približne 4 % porúch tvorí poškodenie čítacích/zapisovacích hláv disku. Ide o vážnu poruchu, ktorá
sa opravuje veľmi ťažko. Je dosť pravdepodobné,
že pri pokuse o jej nápravu disk nenávratne poškodíte. Pokiaľ sa aj napriek tomu chcete o to pokúsiť, treba rovnako ako v predošlom prípade
zohnať disk z rovnakého modelového radu, aký
vlastníte. Tu sa už nezaobídete bez priameho
otvorenia konštrukcie pevného disku. Je jasné,
Detailný pohľad na elektroniku ramien s čítacími
a zároveň zapisovacími hlavami
že doma nemáte také čisté prostredie, aké sa používa pri výrobe disku, ale na účely načítania poškodených dát sa dá disk otvoriť a takto ho
krátkodobo použiť. Pri prevádzke disku sa počíta
aj s tým, že občas sa nejaká nečistota dovnútra
dostane. Vzhľadom na rýchlosť otáčania platní sa
táto nečistota rýchlo vytlačí na vnútorné steny, na
ktorých sú niekedy umiestnené aj malé zachytávacie prvky. Nemusíte mať teda z otvorenia
panický strach. Veľká opatrnosť je však, samozrejme, namieste.
Odporúčame najprv otvoriť náhradný disk
a preskúmať mechanizmus hlavičiek. Ten sa podľa typu a výrobcu disku líši, a preto nie je možný
celkom podrobný opis. Celý mechanizmus pozostáva z niekoľkých nad sebou umiestnených ramien, na konci ktorých sú hlavičky. Pri vypnutí sú
bezpečne zaparkované vedľa disku, držiac na
malých podložkách tesne pred koncom. Pri vyberaní ramena v žiadnom prípade nesmiete dopustiť, aby sa hlavičky vzájomne dotkli. Pokiaľ sa
tak stalo, sú pravdepodobne zničené a vy sa môžete pustiť do zháňania nového náhradného kusa.
Preto medzi ne na ochranu najprv vsuňte malé
prúžky jemného (napr. cigaretového) papiera
a odstráňte všetky skrutky držiace rameno. Následne ho nakloňte do vyberacej pozície a oddeľte od konštrukcie disku.
48
október
2008
následne ich odtiahnite z parkovacej zóny
a napokon celé zariadenie vytiahnite z disku
Teraz, keď ste získali malú prax, urobte to isté
s poškodeným diskom a nasaďte doň rameno
s funkčnými hlavami. Počas celého procesu
buďte mimoriadne opatrní. V prípade, že rameno
s hlavami umiestnite zle, pri spustení disku sa
konštrukcia dotkne platní a spôsobí nenávratné
poškodenie dát. Pri mimoriadne chybnom osadení môžu hlavy doslova kompletne zoškrabnúť
magnetickú vrstvu disku, prípadne sa v rýchlosti
ulomiť a odletieť. Precíznosť je teda pri výmene
viac ako dôležitá. Pokiaľ sa vám disk podarilo
sfunkčniť, urýchlene vytvorte jeho kompletný obraz a až z neho následne obnovujte dáta. Rozobratý disk už nedávajte dokopy a nepoužívajte,
riziko jeho ďalšieho zlyhania je príliš vysoké.
Výmena dátových platní
Posledné percento porúch je povestnou čerešničkou na torte. Porucha sa týka motorčeka, ktorý
roztáča dátové platne. Ak k tejto poruche dôjde,
treba ich vybrať a vložiť do rovnakého, ale funkčného disku. A to je práve kameň úrazu. Pokiaľ
disk obsahuje len jednu dátovú platňu, je to doslova výhra v lotérii. Nasaďte si gumové rukavice,
aby ste nezanechali na platni odtlačky prstov, povoľte upevňovacie svorky v jej strede, vytiahnite
ju a nasaďte dovnútra druhého disku. Rovnako
ako v predošlom prípade rýchlo vytvorte kópiu
1:1 a máte svoje dáta späť. Je to vždy najvhod-
Svorky disku držiace dátové platne – pokiaľ ich
uvoľníte a platne najprv nezaistíte, vaše dáta sú
nenávratne stratené
nejšie, pretože pri nej sa dáta kopírujú kontinuálne. Keby ste kopírovali len vybraté dáta,
hlavička by rýchlo poskakovala a pri otvorenom
disku, s ktorým sa manipulovalo, to nie je najšťastnejšie riešenie.
Sťahovač piestnych krúžkov, ktorý možno použiť
na provizórne zaistenie dátových platní
Problém nastáva v prípade, keď je záznamových hláv viac, čo je, žiaľ, častejšie. Treba si uvedomiť, že jednotlivé platne sú navzájom zosynchronizované. V okamihu, keď povolíte upevňovacie svorky a jednu platňu pootočíte oproti druhej čo i len o pol milimetra, vaše dáta sú nenávratne stratené a všetky snahy o záchranu môžete zanechať. Neprinesú totiž už žiadny výsledok. Pred uvoľnením treba platne veľmi bezpečne
ukotviť. Na to slúžia špecializované nástroje, ako
napríklad HD HPE Pro, ktorý je však cenovo výhodný (viac ako 7000 Sk/232,35 EUR) len vtedy,
ak sa záchrane dát chcete venovať profesionálne.
Ako lacná náhrada aspoň sčasti poslúži zariadenie na sťahovanie piestnych krúžkov, ktoré je
známe skôr automechanikom. To možno zakúpiť
približne za 800 Sk (26,55 EUR). Pomocou neho
sa dajú platne dostatočne pevne zovrieť a následne povoliť svorky a hromadne ich presunúť
do útrob druhého disku. Pri tejto úlohe nie je priestor ani na najmenšiu chybu, a preto treba byť mimoriadne opatrný.
Záver
Každá strata dát je bolestná a spôsobí používateľovi veľa vrások. Dobrá rada teda znie: ZÁLOHUJTE, ZÁLOHUJTE a ešte raz zálohujte. Jediná
možná prevencia je pravidelná záloha najdôležitejších súborov. Nech totiž robíte čokoľvek, dáta
aspoň raz takmer určite stratíte. Aby bola obnova
skôr zábavou a výzvou ako nočnou morou,
udržujte svoje zálohy vždy aktuálne. Ušetrí vám
to mnoho nervov a starostí.
František Urban
Download

revue-testy-bez inz:Layout 1.qxd