EURACTIV ŠPECIÁL
3.—7. októbra 2011
Bezpečný internet
www.euractiv.sk/bezpecny-internet
S podporou
Obsah
Slovenskí operátori sa chopili ochrany detí na internete
1
Problém detskej pornografie na internete sa potláča, ale nerieši
4
Sociálne siete sú najrizikovejšie miesto na internete
2
EK: Sociálne siete nedostatočne ochraňujú súkromie maloletých
5
Anna Záborská: Legislatíva bude pri ochrane detí vždy krok za
novými technológiami
3
Analýza: EÚ deti online
6
Slovenskí operátori sa chopili ochrany detí na internete
Európska komisia nedávno
zverejnila správu, v ktorej
hodnotí snahu a pokrok
jednotlivých členských štátov
EÚ v oblasti dosahovania
bezpečnejšieho internetu pre
deti.
Správa konkrétne poukazuje
na to, že štáty EÚ nereagujú
adekvátne alebo majú odlišné
spôsoby
zaobchádzania
s
nelegálnym alebo škodlivým
obsahom a jeho oznamovania,
zabezpečovania prístupu detí
len k takému obsahu, ktorý je
primeraný ich veku, zvyšovania
bezpečnosti detí v prostredí
sociálnych sietí a ochrany detí
pred škodlivými videohrami.
Medzi členskými štátmi tak
existuje veľa rozdielov napríklad
v spôsobe, akým poradenské
linky overujú nelegálnosť alebo
škodlivosť obsahu, vyhľadávajú
jeho zdroj a oznamujú ho
príslušným orgánom. Štáty EÚ
taktiež používajú rôzne systémy
klasifikácie vhodnosti obsahu
podľa
veku
a
technické
prostriedky na zabezpečenie
vhodnosti webových stránok a
hier
pre
používateľov
v
príslušnom veku.
Správa
konštatuje,
že
existuje výrazný priestor na
zvýšenie ochrany detí v týchto
oblastiach. Komisia bude v
priebehu tohto roka reagovať
na tieto otázky v rámci
komplexnej iniciatívy s cieľom
posilniť práva detí, ktoré
používajú nové technológie, a
ich ochranu.
Ochrana detí na Slovensku
Dôvodom odlišnej úrovne
och-rany členských štátov je, že
v oblasti bezpečnosti detí na
internete neexistuje v rámci
Európske
únie
jednotná
legislatíva. Otázku tak riešia
krajiny
najmä
pomocou
legislatívnej úpravy na národnej
úrovni. Na Slovensku je to
napríklad trestný zákon, ktorý
rozpoznáva niekoľko trestných
činov v tejto oblasti. Sem patrí
ohrozovanie mravnosti, výroba,
prechovávanie a rozširovanie
detskej
pornografie,
či
kupliarstvo.
Zároveň
však
medzi
sloven skými
op erátorm i
existujú viaceré iniciatívy, ktoré
tento právny rámec dotvárajú.
Jedným z príkladov je Národný
kódex mobilných operátorov o
bezpečnom
používaní
mobilných služieb, do ktorého
sú zapojení traja najväčší
slovenskí operátori- spoločnosti
Orange
Slovensko
Slovak
Telekom (T-mobile) a Telefónica
O2 Slovakia. Potreba vytvorenia
takejto iniciatívy sa ukázala aj
vplyvom
čoraz
väčšieho
využívania
sofistikovaných
technológií,
ako
napríklad
mobily s internetom, ktoré ale
ešte zvyšujú riziko narušenia
bezpečnosti detí.
V kódexe sa tak mobilní
operátori okrem iného zaviazali,
že
sprístupnia
možnosť
blokovania
prístupu
ku
komerčnému
mobilnému
obsahu určenému len pre
dospelých.
Spoločnosť
O2
Telefónica
túto
službu
sprístupňuje cez Zákaznícku
linku 949, ktorá „umožňuje na
každom
mobilnom
čísle
zablokovať služby mobilného
obsahu, či už ako celok alebo
len jeho jednotlivé časti,
Autor: Tim & Selena Middleton, Zdroj: flickr
napríklad erotický obsah, či
platby za služby cez mobil,“
uviedla pre EurActiv hovorkyňa
spoločnosti Martina Jamrichová.
Podobné služby ponúka
svojim zákazníkom aj Slovak
Telekom (T-mobile). Ten v
súčasnosti dokonca postavil na
bezpečnom internete aj svoju
reklamnú kampaň. V prípade, že
má užívateľ záujem zablokovať
svojim
deťom
prístup
z
mobilného telefónu k plateným
službám pre dospelých, „stačí
poslať bezplatnú SMS správu s
textom 18 STOP na číslo 321, a
to zo SIM karty, ktorú využíva
dieťa,“ potvrdila hovorkyňa
Slovak
Telekom
Dominika
Peterová.
Doplnila, že zablokovanie
prís-tupu pre dospelých je
možné aj na stránke wap.tzones.sk v sekcii Erotika.
„Odblokovanie je pritom možné
len
prostredníctvom
kontaktovania linky Služby
zákazníkom“, čo má zabrániť
deťom, aby si blokovanie
obsahu zrušili sami.
Zákazníkom Slovak Telecom
je tiež k dispozícii služba
Rodičovská
kontrola.
Tá
umožňuje rodičom blokovať
nevhodné stránky na internete
v rámci rôznych úrovní podľa
veku
dieťaťa.
Služba
je
bezplatná a nie je nutné si ju
inštalovať. Úroveň ochrany si
následne
môže
zákazník
kedykoľvek zmeniť v osobnej
zóne na webe alebo v prípade
mobilného internetu aj na
predajni, či telefonicky na linke
služieb zákazníkom.
Spoločnosť
Orange
Slovensko zároveň pomáha
chrániť deti pred nevhodným
obsahom pomocou overenia
veku užívateľa. To prebieha cez
takzvaný ID kód, ktorý operátor
pridelí len dospelej osobe,
uvádza
sa
na
stránke
spoločnosti.
Osveta už na školách
V schválenom kódexe sa
zároveň
mobilní
operátori
zaväzujú k zvyšovaniu informoPokračovanie na str. 2
2
3.—7. októbra 2011 | EURACTIV ŠPECIÁL | BEZPEČNÝ INTERNET
Pokračovanie zo str. 1
-vanosti o ochrane detí na
internete a k ich vzdelávaniu v
tejto oblasti.
Spoločnosť O2 Telefónica
potvrdila, že pre svojich
predajcov pravidelne pripravuje
školenia na tieto témy. „Rodičia,
ktorí kupujú mobilný telefón pre
svoje dieťa tak majú možnosť
informovať sa, čo môžu pre
bezpečnosť dieťaťa urobiť oni,“
uviedla Jamrichová.
Operátori Orange Slovensko
a Slovak Telekom zároveň
pristúpili k organizovaniu rôznych informačno- vzdelávacích
aktivít, ktoré majú deťom
jednoduchým a zrozumiteľným
spôsobom vysvetliť ako sa
chrániť pri používaní mobilných
telefónov, či internetu.
Zároveň o rizikách informujú
rodičov. Slovak Telekom je
napríklad „partnerom rozprávok
o bezpečnom internete Ovce.sk,
prostredníctvom
ktorých
pracuje
predovšetkým
na
zvyšovaní povedomia o ochrane
detí na internete a vzdeláva
rodičov v tejto oblasti,“ hovorí
Peterová. Prvé štyri pilotné časti
mali na Slovensku premiéru v
roku 2009 a odvtedy k nim
pribudlo ďalších deväť častí.
Tieto sa vysielajú na Dvojke,
sú voľne prístupné na internete,
púšťajú sa na školeniach pre
školy, či najnovšie aj v
prostriedkoch MHD a vyšli na
DVD nosiči. Rozprávky tak dnes
pozná niekoľko tisíc divákov.
Spoločnosť zároveň spolupracuje s neziskovými organizáciami ako eSlovensko a
UNICEF,
ako
aj
ďalšími
partnermi
projektu
Zodpovedne.sk - medzi ktorých sa
radia napríklad Ministerstvo
kultúry, či Európska únia - na
príprave rôznych osvetových
materiálov.
Orange Slovensko na svojej
stránke už v októbri 2010
informoval, že plánuje pokračovať v projekte interaktívneho vzdelávania, ktorý
rozbehol na školách.
Počas neho sa odborníci
stretávali s deťmi na hodinách
etickej alebo mediálnej výchovy,
aby im zábavnou alebo poučnou
formou vysvetlili, ako sa vyrovnať s rôznymi rizikovými situáciami, ktorým sú pri internetovej komunikácii vystavené.
*
Autor: Vít Luštinec, zdroj: Wikipedia.
Sociálne siete sú najrizikovejšie miesto
na internete
Nedávna správa bezpečnostnej
firmy Sophos hodnotiaca rok
2010 odhalila, že najväčšie
bezpečnostné riziko na internete v súčasnosti prichádza zo
stránok sociálnych sietí ako sú
Facebook, Twitter, LinkedIn, či
MySpace.
Ďalšie veľké hrozby predstavujú zneužitie e-mailovej
komunikácie, útoky na nové
prístroje ako BlackBerry, či
iPhone a takzvaný phishingteda snaha o vylákanie rôznych
hesiel od používateľov, napríklad k bankovému účtu.
Facebook fenomén
Najväčšia sociálna sieť na
internete, Facebook, má v súčasnosti viac ako 800 miliónov
aktívnych užívateľov. Viac ako
50 percent z nich sa na svoje
konto prihlasuje každý deň.
Ľudia denne okomentujú alebo
označia, že sa im páčia, viac ako
dve
miliardy
postovto
predstavuje lukratívny potenciálny trh nielen pre spoločnosti, ale v čoraz vyššej miere aj
pre podvodníkov. Používatelia
sú tak dnes často vystavení
bezpečnostnému riziku- najmä
vplyvom skutočnosti, že ich
profil na sociálnych sieťach
často obsahuje citlivé osobné
údaje.
Ako vysvetľuje bezpečnostný
IT analytik Rastislav Turek:
„Ľudia začali ľahšie a otvorenejšie komunikovať, viac sa
delia o svoje intímne chvíle. To
zločincom a ľuďom s nie najlepšími úmyslami dáva do rúk
tie najlepšie informácie, aké
o svojej potenciálnej obeti
potrebujú. Vďaka tomu môže
napríklad zlodej vedieť, kedy nie
je majiteľ doma a vykradnúť
ho.“
V poslednom čase sa tak na
internete objavuje čoraz viac
prípadov kyber kriminality.
Jedným z nástrojov je ClickJacking.
Ako uvádza blog Synopsi,
ide o formu útoku, pri ktorej
útočník prekryje jednu web
stránku druhou. Používateľa
potom naláka, aby klikol na
tlačítko „Páči sa mi“ alebo
v prípade videa na jeho prehratie.
Ak tak ale spravia, neotvorí
sa im žiadaná stránka, no na ich
profil sa pridá útočnikom
vopred vybraná stránka a je tak
prístupná a odporúčaná jeho
priateľom.
Ak už útočník nazbiera
dostatočný počet takýchto
užívateľov, môže na pôvodný
link pridať malware a tým sa
dostať do počítača obetí.
Príkladmi
ClickJackingu
sú
stránky, ktoré lákajú už svojim
názvom, ako napríklad: „Pozrite
si najsmiešnejšie video na
svete“, či „Po tomto videu už
nikdy nebudete chcieť piť Coca
Colu“, pričom po kliknutí naň si
od užívateľa vypýtajú súhlas
k prístupu k jeho verejným
informáciám a k zverejneniu na
jeho stránke.
ClickJacking je zároveň jedným zo spôsobov ako sa
z užívateľovho počítača môže
stať súčasť botnetov, teda siete
navzájom prepojených takzvaných zombie počítačov, ktoré sú
ovládané a dostávajú príkazy
z jedného centra- napríklad
uskutočňujú nežiadúcu činnosť,
ako sú rozposielanie spamu,
či DDoS útoky.
Tie spôsobujú neobvyklé
spomalenie služby, či už pri
otváraní súboru alebo pri
prístupe, alebo jej celkovú
nedostupnosť. Tento druh
3
BEZPEČNÝ INTERNET | EURACTIV ŠPECIÁL | 3—7. októbra 2011
útoku sa použil napríklad v roku
2007
pri
masívnom
kybernetickom útoku v Estónsku, kedy padli vládne stránky.
Ďalším bezpečnostným rizikom, ktoré sa objavilo už aj na
sociálnych sieťach, je takzvaný
phishing- teda aktivita, pri
ktorej sa podvodník snaží od
užívateľov vylákať prístupové
heslá alebo údaje o bankovom
účte. Jedným z častých spôsobov je vytvorenie stránky,
ktorá je identickou kópiou už
existujúcej dôveryhodnej webstránky. Meno a heslo, ktoré ale
používateľ zadá, sa ale odošlú
podvodníkovi, ktorý ich môže
následne zneužiť.
Spomínané hrozby sa vo
všeobecnosti nedotýkajú len
Facebooku a sociálnych sietí ako
takých. Pravdou však je, že
vďaka počtu ich užívateľov sú
najväčším lákadlom. Okrem už
spomínaného Facebooku dosiahol Twitter v roku 2011 viac
ako 200 miliónov užívateľov,
MySpace po poklese záujmu má
stále 33 miliónov užívateľov
vaným na čiernom trhu.
Správa
spoločnosti
Symantec, ktorá sa zaoberá
softvérovými riešeniami pre
zabezpečenie počítačov pred
vonkajšími hrozbami, tvrdí, že
takéto ilegálne obchodovanie
online prebieha najmä prostredníctvom webstránok, najčastejšie diskusných fór („chatov“),
kde sa predávajú osobné
informácie všetkého druhu za
prístupné ceny.
Symantec predpokladá, že
citlivé údaje o kreditných
kartách a ich majiteľoch môžu
prostriedky.
Ako sa chrániť
V súčasnosti je už na trhu
veľa kvalitných nástrojov, ktoré
užívateľa chránia. Problémom
však ostáva, že „všeobecná
bezpečnosť na internete je
pomerne nízka aj pre to, že
technológie sa hýbu vpred
rýchlejšie, ako sa stíha riešiť ich
bezpečnosť a ochrana,“ uvádza
bezpečnostný
IT
analytik
Rastislav Turek.
„Ak sa pýtate aké hrozby sa
objavujú dnes, sú to prakticky
Autor: Ruth Suehle, zdroj: opensource.com, cez flickr
Čierny trh s ukradnutými
údajmi
Masové využívanie internetových a mobilných komunikačných prostriedkov, či rozvoj
sociálnych sietí spôsobili, že
informácie o bankových účtoch
a kreditných kartách sa v súčasnosti podľa odborníkov stali
najbežnejším tovarom predá-
stáť v rozmedzí od 4,5 eurocentu po 22,8 eura. Ceny sa
pohybujú podľa typu „tovaru“ –
najdrahšie sú PIN kódy a heslá,
o niečo lacnejšie čísla kariet,
dátumy platnosti či detaily
majiteľa. „Spotrebitelia“ potom
tieto informácie používajú na
nákupy za „cudzie“ finančné
stále tie isté, len sofistikovanejšie. Sociálne inžinierstvo nevymrie nikdy, pretože
útočí na to, čo z nás robí ľudí.
Útoky budú prepracovanejšie a
útočníci si budú svoje obete viac
vyberať a triediť.
Vďaka nesmiernemu množstvu informácií, ktoré ľudia
o sebe poskytujú online, si už
dnes útočník dokáže napríklad
vytipovať starých ľudí, ktorých
vnuci, či vnučky sú v zahraničí
a pokúsiť sa v ich mene z nich
vylákať nejaké peniaze,“ hovorí
bezpečnostný IT analytik a dopĺňa: „Čo sa týka ochrany, aj tá sa
bude stále zlepšovať. Dnes je
tento trh veľký približne 16
miliárd dolárov ročne a neustále
sa masívne zväčšuje. Ochrana
však bude vždy krok pozadu
pred hrozbami,“ opakuje Turek.
Ten dodáva, že najväčšou
nástrahou v oblasti bezpečnosti
sú ale často užívatelia samotní.
„Darmo máte najlepší antivírus
na trhu ak ho dobrovoľne
vypnete, aby ste si mohli
stiahnuť nejaký súbor. Najlepšia
prevencia je zdravý rozum,“
prízvukuje Turek.
Riešením preto nie je nepoužívať sociálne siete, či emailovú telekomunikáciu- ktoré
sú už dnes každodennou súčasťou- ale väčšia informovanosť
a pozornosť.
Užívateľov preto varuje, aby
neotvárali každú neznámu
poštu, ktorý sa vyskytne v ich emailovej schránke a aby si
pravi de ln e
akt ual izovali
bezpečnostné systémy. Napriek
tomu, že je totiž v súčasnosti na
trhu mnoho kvalitných nástrojov na ochranu, technológie
sa vždy hýbu dopredu rýchlejšie
ako sa stíha riešiť ich ochrana,
dodáva Turek.
*
Anna Záborská : Legislatíva bude pri ochrane detí vždy
krok za novými technológiami
Rodičia často nie sú dostatočne
informovaní o tom, čo ich deti
robia na internete a akým
rizikám čelia. Práve oni pritom
zohrávajú najdôležitejšiu úlohu
pri ochrane detí pred online
nebezpečenstvom,
keďže
legislatíva je vždy krok za
novými technológiami, uviedla
v rozhovore pre EurActiv Anna
Záborská.
Sú podľa Vás deti dostatočne
chránené
pri
používaní
internetu?
Zdroj: TASR
Europoslankyňa Anna Záborská.
Správne by sme sa mali pýtať:
Sú rodičia dostatočne infor-
movaní o rizikách, ktorým sú
vystavené ich deti pri používaní
internetu? Som totiž presvedčená, že ak chcem deti účinne
chrániť pred týmito rizikami,
nemôžeme obchádzať rodičov.
Sú to nakoniec oni, kto kupuje
počítač a platí pripojenie
domácnosti k internetu.
V čom vidíte hlavné nástrahy
internetovej komunikácie pre
deti?
Deti majú menej skúseností a sú
prirodzene dôverčivejšie, než
Pokračovanie na str. 4
4
3.—7. októbra 2011 | EURACTIV ŠPECIÁL | BEZPEČNÝ INTERNET
Pokračovanie zo strany 3.
dospelí. Sú preto ľahkým terčom
pre každého, kto to vie
využiť. Nebezpečnými môžu byť
pornografické stránky, ale tiež
rôzne zoznamky a sociálne siete,
na ktorých je ľahké vystupovať
pod vymyslenou identitou.
Chystá EÚ/Európsky parlament
v súčasnosti ohľadom ochrany
detí na internete nejakú
iniciatívu/legislatívnu úpravu?
Áno, ide o návrh smernice
Európskeho parlamentu a Rady
o boji proti sexuálnemu
zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej
pornografii, pri ktorom som bola
tieňovou spravodajkyňou EĽS vo
Výbore pre práva žien.
Ako
hodnotíte
snahy
poskytovateľov chrániť deti na
internete?
Náš tlak na poskytovateľov
prináša úspechy. Spoločnosť
Microsoft v spolupráci s americkým Národným centrom pre
stratené a zneužívané deti a
odborníkmi z Dartmouth College vyvinula program s názvom
PhotoDNA. Ide o softvér, ktorý
odhaľuje fotografie sexuálne
zneužívaných detí. Najväčšia
sociálna sieť Facebook už
oznámila, že tento nový softvér
začne používať. Verím, že používanie tohto nástroja sa čoskoro
stane
jedným
z
internetových štandardov.
Aké nástroje ochrany dieťaťa
pred
škodlivým
vplyvom
internetu sú podľa Vás
efektívne?
Program PhotoDNA je jedným z
takýchto efektívnych nástrojov.
Schopnosť programu preveriť
veľké množstvo fotografií umožňuje polícii okamžite konať.
Zároveň
umožňuje
poskytovateľovi okamžite zablokovať
alebo vymazať takto identifikovaný škodlivý obsah.
Je vôbec možné v dostatočnej
miere ochrániť deti pred škodlivým obsahom alebo im
zabezpečiť ochranu, keď zmeny
v tomto ohľade (modernizácia,
nové technológie) sú oveľa
rýchlejšie
ako
prijímanie
nových nástrojov?
Aj preto som presvedčená o
tom, že najdôležitejšiu úlohu pri
ochrane dieťaťa by aj tu mali
zastávať rodičia. Legislatíva
bude vždy krok pozadu za stále
novými technológiami, ale rodičia majú v rukách výchovu,
ktorá prirodzeným spôsobom
chráni deti pred škodlivými
javmi okolitého sveta.
Ako je to v tomto ohľade
s
právnou
úpravou
na
Slovensku? Je podľa Vás
dostat oč ná?
(Na prík lad
v porovnaní s inými členskými
štátmi...)
Internet nie je vecou jedného
štátu, poskytovateľom škodlivého obsahu môže byť firma
so sídlom vzdialeným tisícky kilometrov od nášho domova.
Preto je potrebné koordinovať
legislatívne kroky nielen na úrovni EÚ, ale globálne.
*
Problém detskej pornografie na internete sa potláča, ale
nerieši
ming" (spriatelenie sa s deťmi
prostredníctvom internetu s
cieľom sexuálne ich zneužiť).
Páchatelia sexuálnych trestných činov budú tiež čeliť
prísnejším pravidlám po odslúžení trestu. Môžu mať obmedzený prístup k zamestnaniam,
ktoré vyžadujú kontakty s
deťmi. Zamestnávatelia si môžu
vyžiadať tieto informácie a mali
by sa zaviesť aj registre
sexuálnych delikventov.
Opatrenia proti šíreniu
detskej pornografie na
Slovensku
Autor: hlkljgk, zdroj: flickr
Jednou z najvážnejších hrozieb
pre deti v súčasnosti je, že sa
stanú
obeťou
detskej
pornografie
na
internete.
Europoslanci preto v súčasnosti
presadzujú nulovú toleranciu
voči
tomuto
fenoménu.
Každému, kto sa dopustí
zneužívania detí alebo sleduje
detskú
pornografiu
na
internete by tak mohlo hroziť 1
až 10 rokov za mrežami.
Schválený
text
stanovuje
minimálne postihy za zhruba 20
trestných činov sexuálneho
vykorisťovania,
sexuálneho
zneužívania detí a detskej
pornografie. Parlament bojoval
za tvrdšie sankcie, najmä v
prípadoch, keď je páchateľom
niekto blízky, ako napríklad
rodina, či učitelia.
Nové opatrenia na online
ochranu detí
Podľa
nového
právneho
pred-pisu tak musia byť všetky
webové stránky, ktoré obsahujú
alebo šíria detskú pornografiu
odstránené priamo pri zdroji.
Minimálne tresty boli stanovené aj pre výrobu alebo
držanie detskej pornografie.
Trestné by mohlo byť i samotné
prezeranie takýchto stránok na
Internete.
Do právnych predpisoch EÚ
sú po prvýkrát zaradené nové
koncepty a trestné činy ako
"sexuálni turisti" alebo "groo-
Podobne ako v prípade všeobecnej ochrany bezpečnosti
detí na internete, ani pri blokovaní webových stránok s
nezákonným obsahom, konkrétne detskou pornografiou, neexistuje na Slovensku ani v EÚ
priama legislatíva upravujúce
povinnosti operátorov v tomto
ohľade. Tí tak konajú najmä
pomocou
samoregulačných
iniciatív.
Traja najväčší slovenskí
operátori sa však už v roku 2009
dohodli napríklad na spustení
blokovania nelegálnych stránok
Pokračovanie na strane 5
5
BEZPEČNÝ INTERNET | EURACTIV ŠPECIÁL | 3—7. októbra 2011
Pokračovanie zo strany 4
obsahujúcich detskú pornografiu na základe čiernej listiny
od organizácie Internet Watch
Foundation- renomovanej medzinárodnej organizácie zaoberajúcej sa monitorovaním
šírenia internetovej pedofílie.
Možnosť nahlásiť takéto
stránky však majú aj samotní
užívatelia. V prípade spoločnosti
Slovak Telekom je na to určený
f o r m u l á r
n a
stránke www.stopline.sk. Ako
vysvetľuje
hovorkyňa
spoločnosti Dominika Peterová:
„Stopline je národné centrum
pre nahlasovanie nezákonného
obsahu alebo činností na
internete, ktorý by mohol
ohrozovať deti a mládež. Podnety v centre analyzujú
špecialisti,
ktorí
podozrivé
stránky zo Slovenska posielajú
na prešetrenie Policajnému zboru.“
Spoločnosť O2 Telefónica
zároveň
zriadila
nonstop
telefónnu linku pomoci na čísle
0800 500 500, či konzultácie
pomocou
e-mailu
na
[email protected]
Orange
dáva
svojim
zákazníkom
tiež
možnosť
upozorniť na stránku s obsahom
nevhodným
pre
deti
a
mladistvých
prostredníctvom
online
formulára
na www.orange.sk alebo na
Zákazníckej linke 905.
Po prešetrení podnetu
rozhodne, či bude daná stránka
Orangeu alebo jeho zmluvného
partnera sprístupňovaná až po
zadaní ID kódu, píše sa na
stránke spoločnosti.
Politická vôľa
Viacerí odborníci tvrdia, že
hoci je blokovanie účinným
nástrojom, nie je dokonalým a
často len problém potláča, no
nerieši ho. Blokované stránky
totiž naďalej ostávajú prístupné
na sieti a blokovanie je možné
obísť. Na to, aby sa problém
vyriešil úplne, je ale potrebná
medzinárodná spolupráca.
Ako uvádza bezpečnostný
IT analytik Rastislav Turek:
„Akýkoľvek závadný obsah by
nemal byť blokovaný, ale
odstraňovaný, pokiaľ k tomu
existuje všeobecná zhoda. Na
to, aby to tak mohlo fungovať
však chýba väčšinová dohoda
viacerých krajín sveta. Určite by
sa dala dosiahnuť, ale zatiaľ na
to nie je politická objednávka.
Bez
požiadavky
občanov
nebude existovať ani tlak na
politikov, teda ani ich záujem.“
Dohoda medzi štátmi je
potrebná najmä z toho dôvodu,
aby mohli príslušné orgány v
jednej
krajine
žiadať
odstránenie
alebo
priamo
odstrániť inkliminovaný obsah v
druhej krajine, na čo v súčasnosti neexistuje legislatíva.
Problémom však je aj
skutočnosť, že vo viacerých
krajinách nie je detská pornografia nelegálna a mnohé
ďalšie nemajú účinnú ochranu
pred týmto fenoménom.
Stránka Chartsbin.com v
tomto ohľade ponúka prehľad o
situácii v jednotlivých štátoch
sveta. Tá ukazuje, že medzi
krajinami s nulovou ochranou
pred detskou pornografiou sú
napríklad viaceré štáty Afriky,
Vietnam, Mongolsko, ale aj
Bolívia, Haiti, Albánsko či
Turkmenistan a Uzbegistan.
Ako sú na tom členské štáty
EÚ
V rámci EÚ má podľa
stránky adekvátnu ochranu
proti detskej pornografii len 15
členských
štátov,
z
toho Francúzsko a Belgicko jedi
né dosiahli najvyšší stupeň
ochrany vďaka reportovaniu
ISP.
Slovensko je jedným z
nich. Naopak, ako krajiny s
nedostatočnými zákonmi v
tomto ohľade bolo vyhodnotených až 12 členských
štátov, a to Česká republika,
Poľsko, Španielsko, Portugalsko,
Estónsko, Litva, Lotyšsko, Slovinsko,
Luxembursko,
Bulharsko, Malta a Švédsko.
*
EK: Sociálne siete nedostatočne ochraňujú súkromie maloletých
Výsledky nového prieskumu,
ktorý zadala Európska komisia,
ukázali, že len dve z deviatich
sociálnych sietí majú také
východiskové nastavenia, pri
ktorých je osobný profil
maloletých
používateľov
dostupný len kontaktom zo
schváleného zoznamu. Ide o
siete Habbo Hotel a Xbox Live.
Zdroj: TASR
Väčšina testovaných sietí
však mladým ľudom poskytuje
informácie o bezpečnosti spôsobom primeraným ich veku,
ponúka usmerňujúce alebo
vzdelávacie materiály určené
pre maloletých a reaguje na žiadosti o pomoc. Sedem sietí
odpovedalo na žiadosť o pomoc, väčšina z nich v časovom
horizonte kratšom ako jeden
deň.
Dve siete (Dailymotion a
Windows Live) zaručujú tiež východiskové nastavenie, pri ktorom maloletých môžu kontaktovať prostredníctvom verejných alebo súkromných správ
len priatelia.
Na všetkých skúmaných
sieťach má však ktokoľvek
možnosť zaslať maloletým žiadosť o zaradenie medzi priateľov. Na šiestich sieťach majú
priamy prístup k profilom maloletých priatelia ich priateľov.
Všetky testované siete
ponúkajú aj kratšiu verziu svojich podmienok používania
alebo poskytovania služieb koncipovanú pre
deti,
uvádza Európska komisia.
Podpredsedníčka EK pre
digitálnu agendu Neelie Kroesová vyhlásila: „Mladí ľudia radi
trávia čas online na sociálnych
sieťach a môžu im z nich plynúť
veľké výhody, často si však nie
sú dostatočne vedomí rizík,
akým je napríklad grooming
(nadväzovanie kontaktov s deťmi na účely sexuálneho zneužitia). Sociálne siete musia brať
vážne svoju zodpovednosť voči
mladým ľuďom.“ Eurokomisárka
zároveň dodala, že v priebehu
tohto roka plánuje predstaviť
komplexnú stratégiu zvyšovania
bezpečnosti na internete kombináciou ochranných a podporných opatrení.
Pokr.
6
Pokračovanie zo str.5
Správa
sa
zamerala
konkrétne na dodržiavanie „Zásad pre bezpečnejšie sociálne
siete v EÚ“ na platformách
3.—7. októbra 2011 | EURACTIV ŠPECIÁL | BEZPEČNÝ INTERNET
venovaných blogovaniu (Skyrock), hrám (Xbox Live), fotografiám a videám (YouTube,
Dailymotion, Flickr), virtuálnym
svetom (Habbo Hotel, Stardoll),
na platformách s niektorými
funkciami sociálnej siete (Windows Live) a na platformách,
ktoré umožňujú vytvorenie
osobného profilu s možnosťou
pridávania blogových príspevkov, fotografií a iných aktu-
alizácií (Yahoo!Pulse).
Testy prebiehali od marca do
júna 2011.
Analýza: EÚ deti online
Zdroj: LSE (London School of Economics) | Autor: Sonia Livingstone a kol.
Pre viac informácií
o EurActiv
Špeciáloch...
Kontaktujte nás:
Pavel Nikodem
Commercial Director
[email protected]
Zuzana Gabrižová
Šéfredaktorka
[email protected]
Projekt
prináša
výsledky
prieskumu v členských štátoch
Európskej
únie
ohľadom
skúseností detí s používaním
internetu. Zameriava sa tiež na
ich aktivity online a na otázku
rizika a bezpečnosti v tejto
oblasti. Rovnako však mapuje
skúsenosti rodičov.
Za cieľom získať podrobné
informácie o správaní detí na
internete, uskutočnili autori
štúdie v priebehu troch rokov
(2009 až 2011) detailný prieskum medzi 25 tisíc deťmi vo
veku deväť až 16 rokov a ich
rodičmi v 25 európskych krajinách.
Prieskum okrem iného
zistil, že použitie internetu zo
strany mládeže je v súčasnosti
veľmi individualizované, personalizované a meniace sa.
V priemere ale deti strávia
online denne 88 minút, pričom
49 opýtaných detí pristupuje na
internet zo svojej izby a 33
percent cez mobilný telefón.
Deti a Mládež tak najviac
využívajú internet doma (87
percent) a v škole (63 percent).
Podľa výsledkov sa tiež
ukazuje, že intenzita používania
internetu u detí vo veľkej miere
odráža jeho používanie u
rodičov- teda v prípade, že
chodia rodičia na internet
častejšie, je tento vývoj
pravdepodobný aj u ich dieťaťa
a naopak.
Čo sa týka aktivít detí a
mládeže online, až 100 percent
z nich už niekedy hralo hru na
internete- prípadne to bol ich
prvý kontakt s internetom. Až
86 percent detí si prehráva
pomocou internetu videoklipy,
75 percent detí ho používa na
komunikáciu (chatovanie, okam
-žité odkazy a podobne) a 56
percent detí s ostatnými
užívateľmi aj zdieľa obsah, prí-
padne sťahuje položky a súbory.
Napriek rôznym rizikám a
hrozbám, ktorým sí deti na
internete vystavené, sa ale
autori štúdie domnievajú, že
internet je fenomén, ktorý je už
každodennou súčasťou života
detí a zakázať im preto prístup
znamená pripraviť ich okrem
rizika aj o mnohé príležitosti.
Dôležité preto podľa nich je
vyváziť tieto dve oblasti.
Autorkou štúdie je Sonia
Livingstone (LSE), spolu s Leslie
Haddon, Anke Görzig a
Kjartanom Ólafssonom.
Výsledky prieskumu a celú
štúdiu z dielne LSE (London
School
of
Economics)
v
spolupráci s EU Kids Online
Network si môžete pozrieť na
tejto
linke:
http://
[email protected]/
research/EUKidsOnline/
Home.aspx. Text je dostupný v
anglickom jazyku.
Kde nás nájdete:
Pribinova 25
Budova Tower 115
811 09 Bratislava
Vydavateľ:
I-Europa s.r.o.
EurActiv.sk je najväčší
slovenský informačný portál
o dianí v Európskej únii.
Poskytuje prehľadný súbor
aktuálnych článkov a analýz
z rozličných oblastí
európskej politiky a jej
slovenských súvislostí.
EurActiv.sk je informačnou
bránou do sveta európskej
integrácie pre štátne úrady,
firmy, médiá i občianske
združenia. Uverejňovaním
analýz zároveň poskytuje
think tankom a inštitúciám
priestor na prezentáciu
výsledkov vlastných
výskumov.
www.euractiv.sk
Download

Špeciálny report BEZPEČNÝ INTERNET vo formáte .PDF