Prevencia negatívnych javov vo virtuálnom
priestore
 Šikanovanie
 Kyberšikanovanie – virtuálne šikanovanie,




elektronické šikanovanie - cyberbullying,
cybermobbing
Cyberstalking - kybernetické prenasledovanie
Happy slapping – natáčanie násilných a ponižujúcich
scén
Phishing – vylákanie citlivých údajov od užívateľov,
napr. heslá
Netiketa – pravidlá slušného správania na internete
Riziká = poškodenie?
Môže za to internet?
Je toto ohrozenie naozaj niečo nové, čo je možné spojiť s
nástupom nových technológií? Alebo je internet iba
novým prostriedkom, kanálom pre staré ohrozenie?
Faktory internetu:
 Pozitíva – výhody využívania internetu, učenie
vyrovnávať sa so záťažou, zvyšovanie odolnosti
 Negatíva: digitálne sociálne vylúčenie, nepríjemné
pocity, poškodenie
 Iná forma, iné prostriedky, ale samotný fenomén







ostáva rovnaký
Nemá časové ani priestorové obmedzenie
Páchateľ môže ostať v anonymite
Rýchlo sa šíri k širokému publiku
Používa psychické prostriedky ubližovania a
manipulácie
Kyberšikanovanie ľahšie prekonáva generačné rozdiely
Prelínanie rol – obete môžu byť súčasne i páchateľmi
Prelínanie svetov – obeť môže byť šikanovaná v
skutočnom i virtuálnom svete súčasne
 Urážanie a nadávanie, komentáre fotiek a videí na






nástenke, cez SMS
Sexuálne obťažovanie a sexuálne návrhy
Obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážanie, vydieranie
Zverejňovanie trápnych, upravených fotografií alebo
videí
Šírenie osobných informácií, klebiet
Krádež identity, vytváranie falošných a posmešných
profilov
Kybernetické prenasledovanie
 Šikanovanie je v skupine považované za bežné, je






tolerované, svedkovia nepomôžu, dospelí zatvárajú
pred problémom oči
Nuda
Medziskupinové a vnútriskupinové konflikty
Konflikty v kolektíve
Zánik priateľstiev a vzťahov
Zmeny v kolektíve
Neželané zverejnenie osobných údajov, fotografií, videí
– aj pôvodne bez zlého úmyslu
Agresor, šikanujúci – Prečo to
robí?
Obeť - Čo môže urobiť? Ako sa
môže brániť?
Prizerajúci sa – Pasivita a kráčanie
s davom alebo zodpovednosť a
vlastný názor?
Význam šikanovania pre agresora:
 Odbúranie napätia – ventil pre nahromadenú
agresivitu
 Uznanie – získať si určitú povesť, byť cool
 Posilňovanie pocitu spolunáležitosti – spolu sme silní,
boj proti spoločnému nepriateľovi
 Demonštrácia moci – ukázať svoju silu, predviesť, kto
je v skupine ten, čo určuje pravidlá
 Strach – môže to byť strach zo zlyhania, strach, že sa
sám stane obeťou, tak sa radšej pridá k šikanovaniu
Potenciálne obete:
 Citlivejšie a zraniteľnejšie deti
 Outsideri v skupine
 Odlišné deti
 Deti, ktoré majú problémy s prispôsobením sa skupine
 Za určitých podmienok sa obeťou môže stať každé
dieťa
 Rozhodujúci faktor je odolnosť, schopnosť brániť sa
 49,8% mladých sa stretlo na internete s nadávaním





a vysmievaním
42,6% s ohováraním a šírením nepravdivých informácií
5,9% s kyberšikanovaním
64,5% obetí vie, kto je agresorom
8,9% o tom povie dospelému
2% o tom povie učiteľovi
 Zanedbávanie školských povinností, zlyhávane






škole
Psychosomatické ťažkosti
Pocity hanby, poníženia, smútku, úzkosti
Neustály strach a pocit ohrozenia
Pokles sebavedomia a dôvery v ľudí
Bezvýchodiskovosť a beznádej
Pomsta, sebapoškodzovanie, samovražda
 Dieťa nečakane odmieta počítač
 Je nervózne, neisté pri čítaní správ
 Je nahnevané, frustrované pri odchode od
počítača
 Nechce chodiť do školy, medzi ľudí
 Nechce hovoriť o tom, čo robí na počítači
 Popiera, že by sa niečo dialo
 Okamžitá reakcia
 Nahlásiť obťažovanie, ubližovanie (Facebook, Pokec)
•
•
•
•
•
•
Obťažovanie
Nevyžiadaný obsah
Nenávistný obsah
Násilie alebo vyhrážanie násilím
Sexuálne explicitný obsah
Ohrozenie zabezpečenia účtu
 Uschovávanie dôkazov
 V škole - zapojenie aj rodičov
 Zapojiť kompetentných – Polícia, CPPPaP
 Hovoriť so všetkými zúčastnenými, spoločne hľadať riešenie aj s
odčinením a nápravou
 Vyhľadať Pomoc.sk
 Všímať si – venovať zvýšenú pozornosť deťom, ktoré






by sa mohli stať obeťami alebo agresormi
Posilňovať sebavedomie detí
Rozvíjanie empatie
Zlepšovanie klímy v skupine, triede – spoločné aktivity
Ocenenie hodnoty druhého – každý je jedinečný a
niečím výnimočný
Pozitívna spätná väzba – oceňovať deti, všímať si
pozitíva, menej kritizovať
Budovanie dobrého vzťahu medzi dospelými a deťmi
 Internet môže byť nebezpečný
 Nikdy nevieš, kto je na druhej strane internetu
 Nie všetko, čo je na internete, je pravda
 Nie je bezpečné dávať na internet svoje osobné




údaje
Buď ostražitý voči provokácii
Kyberšikanovanie nie je správne, môže ublížiť
S agresorom nenadväzuj kontakt
Požiadaj o pomoc dospelého, uchovaj dôkazy
 Agresora môžeš zablokovať alebo nahlásiť
administrátorovi stránky
 Ak si sa s niekým zoznámil na internete,
nesmieš sa s ním stretnúť bez vedomia
rodičov a bez prítomnosti niekoho
dospelého
 Preruš kontakt s ľuďmi, ktorí ťa navádzajú
klamať alebo niečo zatajovať
 Stanovte jasné pravidlá pre používanie internetu
 Dôveruj, ale preveruj – majte prehľad o tom, ako sa
správa dieťa na internete
 Majte počítač /monitor umiestnený v obývacej
izbe
 Dbajte, aby dieťa hralo hry, ktoré sú určené
správnej vekovej skupine s vhodným obsahom
 Vytvorte si s dieťaťom vzťah dôvery
 Projekt Zodpovedne.sk
 Nahlasovanie nezákonného obsahu a činností
 Poradenstvo a pomoc
 Prevencia, osveta
 Pomoc.sk
 Téme kybernetické prenasledovanie sa venuje
rozprávka Pomsta zo seriálu Ovce.sk
 Téme virtuálne šikanovanie sa venuje rozprávka
Hrubokrk zo seriálu Ovce.sk
 Téme natáčania násilných scén sa venuje rozprávka
Guľovačka zo seriálu Ovce.sk
Dana Wodzinska
Download

Prevencia negatívnych javov vo virtuálnom priestore