OBSAH
CONTENTS
Príhovor 1. podpredsedu vlády
a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR . . . . . . . . . . 3
Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2011 . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nomenklatúra
1. Predprojektová a projektová príprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Architektúra, urbanizmus, design
Projektové služby
Inžiniersko – investorská činnosť
Geológia, hydrogeológia
Geodézia, kartografia
2. Realizácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Pozemné stavby
Inžinierske stavby
Stavebné technológie a remeslá
3. Materiály a výrobky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Stavebné a hutné materiály
Stavebná chémia
Stavebniny
Stavebné a hutné výrobky
Konštrukčné systémy
Paženie, debnenie, lešenie
7. TZB - Inštalácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Vykurovanie
Vetranie, klimatizácia, chladenie
Voda, kanalizácia
Zariaďovacie predmety, bazény, sauny, soláriá
Meranie, riadenie, regulácia
8. TZB – Ostatné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Výťahy, eskalátory, pohyblivé chodníky
Protipožiarne zariadenia
Zabezpečovacie systémy
9. Služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Veda, výskum, vzdelávanie
Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia
Inštitúcie, zväzy, asociácie
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Ekológia, likvidácia odpadov
Realitné kancelárie a správa nehnuteľností
Odborné prehliadky a skúšky VTZ
Veľtrhy a výstavy
Marketing
Servisné spoločnosti
Slovenská stavebná inšpekcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4. Interiér a exteriér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Interiérové vybavenia
Okná, dvere
Exteriér
Kontakty na úrady a inštitúcie
Krajské stavebné úrady, úrady životného prostredia,
regionálne rozvojové agentúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR . . . . . . . . 66
Ministerstvo životného prostredia SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5. Stroje a zariadenia, nástroje a náradie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Stavebné stroje a zariadenia
Dopravná a manipulačná technika
Náradie a nástroje
Databáza firiem
Stavebníctvo 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Databáza overených spoločností pôsobiacich
v oblasti stavebníctva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6. TZB - Elektroinštalácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
El. rozvodné zariadenia a elektroinštalácie
Komunikačné systémy
Osvetľovacia technika
V. I. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Vydalo:
INFOMA Business Trading, spol. s r. o.®
Bulharská 70, P. O. Box 47
820 02 Bratislava 22
tel.: +421-2-4342 1531
fax: +421-2-2081 2018
+421-2-4825 2449
e-mail: [email protected]
www.infoma.sk
Editor: Ing. Milan Nehaj
Produkt manažér: Daniela Malečková
Grafické spracovanie:
INFOMA Graphics Studio
Bulharská 70, P. O. Box 47
820 02 Bratislava 22
tel.: +421-2-4342 1563
fax: +421-2-2081 2018
+421-2-4825 2449
e-mail: [email protected]
Mgr. Marcel Kostelník
Register prezentovaných spoločností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Redakčná rada:
Ing. Miroslav Porubän
Ing. Július Geleta
Ing. Ferdinand Krasňanský
Daniel Vydra
Peter Kotrha
Recenzenti:
Ing. Milan Gašparovič
Vlastimil Rosa
Copyright © INFOMA® Business Trading, spol. s r. o. 2011
Náklad: 5000 výtlačkov
Dvanáste vydanie
Všetky práva vyhradené
ISBN 978-80-89087-47-1
Tlač:
OTA, a. s.
044 54 Košice
1
CONTENTS
OBSAH
Words by First Deputy Prime Minister and Minister of Transport,
Construction and Regional Development of the SR. . . . . . . . . . . . . . . . 3
Slovak Building Industry Quality Study 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nomenclature
1. Pre-project and Project Preparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Architecture, Urbanism, Design
Project Services
Engineering and Investments
Geology, Hydrogeology
Geodesy, Cartography
2. Execution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ground Works
Civil Engineering Works
Civil Engineering Technology and Craft Industry
3. Materials and Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Construction and Metallurgical Materials
Construction Chemistry
Building Materials
Construction and Metallurgical Products
Construction Systems
Sheeting, Casing and Scaffolding
4. Interior and Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Interior Fitment
Windows, Doors
Exterior
5. Machinery and Equipment, Instruments and Tools . . . . . . . . . . . . 40
Building Machines and Equipment
Transport and Manipulation Technology
Instruments and Tools
6. Building Equipment – Electrical installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Electrical Distribution Equipment and Electrical Installation
Communication Systems
Illuminating Engineering
Published by:
INFOMA Business Trading, spol. s
r. o.®
Bulharská 70, P. O. Box 47
820 02 Bratislava 22
tel.: +421-2-4342 1531
fax: +421-2-2081 2018
+421-2-4825 2449
e-mail: [email protected]
www.infoma.sk
Editor: Dipl. Ing. Milan Nehaj
Product manager: Daniela Malečková
2
Graphical design:
INFOMA Graphics Studio
Bulharská 70, P. O. Box 47
820 02 Bratislava 22
tel.: +421-2-4342 1563
fax: +421-2-2081 2018
+421-2-4825 2449
e-mail: [email protected]
Mgr. Marcel Kostelník
Printed by:
OTA, a. s.
044 54 Košice
7. Building Equipment – Wiring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Heating
Ventilation, Air-conditioning and Cooling
Water, Sewerage
Fixtures and Fittings, Pools, Saunas and Solariums
Instrumentation and Control
8. Building Equipment – Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Lifts, Escalators, Travellators
Fire-fighting Devices
Alarm Systems
9. Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Research Institutions, Education, Schools
Standardization, Testing, Certification and Metrology
Institutions, Associations
Safety and Protection of Health at Work
Ecology, Waste Disposal
Estate Agencies and Facility Management
Technical Examinations and Tests of Technical Equipment
Fairs and Exhibitions
Marketing
Service Companies
Slovak Building Inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Addresses of Departments and Institutions
Regional Building Offices, Environmental Offices,
Regional Development Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Ministry of transport, construction
and regional development of the Slovak Republic . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Ministry of the environment of the Slovak Republic . . . . . . . . . . . . . . . 68
Important Companies
Building 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Database of verified companies in the Building Industry . . . . . . . . . . 79
V. I. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Register of Presented Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Editorial board:
Dipl. Ing. Miroslav Porubän
Dipl. Ing. Július Geleta
Dipl. Ing. Ferdinand Krasňanský
Daniel Vydra
Peter Kotrha
Reviewers:
Dipl. Ing. Milan Gašparovič
Vlastimil Rosa
Copyright © INFOMA® Business Trading, spol. s r. o. 2011
12th edition
Circulation: 5000 copies
All Rights Reserved
ISBN 978-80-89087-47-1
PRÍHOVOR 1. PODPREDSEDU VLÁDY A MINISTRA DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR
WORDS BY FIRST DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF TRANSPORT, CONSTRUCTION AND REGIONAL DEVELOPMENT OF THE SR
Stavebníctvo je a aj naďalej bude významným
odvetvím slovenskej ekonomiky. V roku 2010
sa podiel stavebníctva na tvorbe HDP pohyboval na úrovni 8,2 %. Stavebníctvo vytvorilo
9 % hrubej pridanej hodnoty a zamestnávalo
asi 8,3 % z celkového počtu osôb pracujúcich
v hospodárstve SR.
Hodnotenie výsledkov slovenského stavebníctva za uplynulý rok a jeho vývoj v tomto roku
je ovplyvnené viacerými vplyvmi. Najvýznamnejšou skutočnosťou je pretrvávajúca recesia
v stavebníctve, ktorá bola prejavom hospodárskej krízy. Kríza, ktorá zasiahla výstavbu
v rokoch 2009 a 2010, a ktorej účinky pociťujeme aj v tomto roku, sa prejavuje najmä v poklese celkovej produkcie stavebníctva a v poklese zamestnanosti. Očakáva sa, že problémy
so zamestnanosťou vzhľadom na potenciálne
zákazky budú mať hlavne malé stavebné podniky, ktorých počet sa bude zmenšovať, rovnako ako aj počet ich zamestnancov.
Hospodársky vývoj v roku 2010 bol celkovo
poznačený pretrvávajúcimi vplyvmi globálnej
hospodárskej a finančnej krízy s výraznými dopadmi na stavebnú produkciu, parlamentnými
voľbami i komunálnymi voľbami. V priebehu
roka 2010 došlo k rozsiahlym prejavom obmedzovania stavebných investícií, pozastaveniu
mnohých stavebných projektov a zníženiu
objemu stavebných zákaziek a to sa negatívne
odrazilo vo všetkých veľkostných kategóriách
stavebných podnikov.
Štruktúra stavebnej produkcie zostáva
v podstate zachovaná, zvyšovať by sa mal
v najbližšom období podiel inžinierskych stavieb na úkor výstavby nebytových budov. Nepredpokladá sa výraznejšie zvyšovanie počtu
začatých bytov v roku 2011. V tomto roku je
na bytovú výstavbu plánovaný vyšší objem
financovania z verejných zdrojov ako v roku
2010. V priebehu roka 2010 bolo začatých
16 211 bytov, čo je o 20,2 % menej ako v predchádzajúcom roku. Dokončených bolo 17 076
bytov, o 9,3 % menej ako v roku 2009, pričom
ubudlo 1 198 bytov (prevažne asanáciou), t.j.
o 0,8 % menej ako v predchádzajúcom roku.
MINISTERSTVO
DOPRAVY, VÝSTAVBY
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
tel.: +421-2-5831 7111
e-mail: [email protected]
www.build.gov.sk
V tomto roku sa predpokladá vyššie čerpanie
úverov a súkromných zdrojov na bytovú výstavbu. Vývoj v tomto segmente je ovplyvňovaný dopytom po nových aj starších bytoch
a oživením realitného trhu.
Vo výstavbe nebytových budov sa odráža ekonomická situácia z obdobia krízy, keď začatie
výstavby viacerých plánovaných projektov
bolo pozastavené, zrušené, presunuté a prehodnocované. Výstavba objektov pre priemysel je v najväčšej miere závislá od prílevu
zahraničných investícií a od rozvoja etablovaných výrobcov. Celkovo sa však predpokladá
zníženie zdrojov vynakladaných v tomto segmente stavebníctva a tým aj pokles realizovanej stavebnej produkcie.
Práve v rezorte dopravy a výstavby sme priniesli zásadnú zmenu v prístupe. V tomto
roku sa nám podarilo naštartovať výstavbu
diaľnic a rýchlostných ciest. Ukázalo sa, že
zrušenie predražených PPP projektov bolo
správne rozhodnutie. O súťaže je veľký záujem
a transparentná súťaž prináša benefity tak pre
obstarávateľa ako aj dodávateľa. Obstarávateľ
má lepšie cenové podmienky a dodávateľ má
istotu zákazky, ku ktorej nemusí pripočítavať
nejaké percentá za „vybavenie“.
Som presvedčený, že vývoj odvetvia stavebníctva môžu pozitívne ovplyvniť opatrenia vlády
SR prijímané na zamedzenie dopadov krízy
na slovenskú ekonomiku ako aj na zvyšovanie
transparentnosti vo verejnej správe.
V najbližšom období sa bude musieť slovenské stavebníctvo vysporiadať so zmenami
pravidiel na úseku stavebných výrobkov
a energetickej hospodárnosti budov, ktoré
sú vyvolané novými právnymi predpismi EÚ.
Tieto zmeny sú pre nás výzvami, ich úspešné
zvládnutie zvýši našu konkurencieschopnosť,
a to hlavne na európskom trhu. Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
chce vytvárať transparentné, stabilné a európske prostredie pre zdravý a efektívny rozvoj
celého sektora a tým aj ekonomiky, regiónov
a spoločnosti.
Ján FIGEĽ
Prvý podpredseda vlády a minister dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
3
KVALITATÍVNA ŠTÚDIA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2011
SLOVAK BUILDING INDUSTRY QUALITY STUDY 2011
Kvalitatívna štúdia
slovenského stavebníctva 2011
Výskum potenciálu stavebníctva
v krajinách strednej a východnej európy
Poďakovanie
Vážení čitatelia,
Ďakujeme, že využívate Kvalitatívnu štúdiu slovenského stavebníctva 2011, ktorú pripravila
spoločnosť CEEC Research v spolupráci so spoločnosťami KPMG Slovensko a Ipsos Tambor.
Táto analýza je spracovaná na základe údajov
získaných zo 100 uskutočnených telefonických
interview s kľúčovými predstaviteľmi vybraných
stavebných spoločností. Uvedené rozhovory sa
uskutočnili začiatkom mája 2011.
Vďaka tomu môže Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2011 poskytnúť vyvážené,
aktuálne a dostatočne podrobné údaje o slovenskom stavebníctve, nevyhnutné pre rozhodovanie vedúcich predstaviteľov spoločností
podnikajúcich v danej oblasti.
Okrem štandardnej analýzy odpovedí celej
vzorky respondentov ponúka tento výskum
detailné informácie o postojoch hlavných segmentov slovenského stavebníctva podľa dvojrozmernej segmentácie vzorky, (t. j. z hľadiska
veľkosti stavebných spoločností, aj stavebného
zamerania účastníkov). Segmenty rozdeľujeme
Poďakovať chceme predstaviteľom stavebných
firiem, ktorí nám venovali svoj čas a poskytli potrebné informácie pre spracovanie tejto štúdie,
ale aj všetkým aktívnym užívateľom, ktorí nám
pravidelne poskytujú cenné návrhy, vďaka ktorým sme schopní lepšie a efektívnejšie uspokojovať ich informačné potreby.
Jiří VACEK
Ředitel společnosti
CEEC Research
4
na veľké a stredné/malé spoločnosti, z druhého
pohľadu na segmenty zaoberajúce sa pozemným alebo inžinierskym staviteľstvom.
Ľuboš VANČO
Managing Partner
KPMG na Slovensku
Jakub MALÝ
Managing Director
Ipsos Tambor SR
KVALITATÍVNA ŠTÚDIA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2011
SLOVAK BUILDING INDUSTRY QUALITY STUDY 2011
Vážení čitatelia,
Vážení čitatelia,
Recesia, do ktorej vyústila svetová hospodárska
kríza, oslabila aj rozvojové ašpirácie slovenskej
ekonomiky. Vzhľadom na jej vysokú otvorenosť
sa dopady prejavili najmä výrazným zhoršením
dynamiky ekonomického rastu. Stavebníctvo
je a aj naďalej bude významným odvetvím slovenskej ekonomiky. Kríza, ktorá ho zasiahla v rokoch 2009 a 2010, a ktorej účinky pociťujeme
aj v tomto roku, sa prejavuje najmä v poklese
celkovej produkcie stavebníctva a v poklese
zamestnanosti. Očakáva sa, že problémy so
zamestnanosťou vzhľadom na potenciálne zákazky budú mať hlavne malé stavebné podniky,
ktorých počet sa bude zmenšovať, rovnako ako
aj počet ich zamestnancov.
Čakanie na obrat. Tak by sa dal nazvať terajší
stav v odvetví stavebníctva. Pokiaľ národné
hospodárstvo ako celok, ťahané výrobnými odvetviami kvartál za kvartálom zvyšuje obrátky,
v stavebníctve zatiaľ obrat čakáme márne. Chvíľami sa zdá, že už-už dôjde k prelomu, ktorý naplno naštartuje oživenie, že zmena je na dosah.
Ale mesiac za mesiacom prechádza a v našom
odvetví naďalej pozorujeme ubíjajúcu stagnáciu. Zdalo by sa, že keď sa podarilo naštartovať priemysel, skôr či neskôr príde oživenie aj
na našu ulicu. Obávam sa však, že si budeme
musieť počkať dlhšie.
Štruktúra stavebnej produkcie zostáva v podstate zachovaná, zvyšovať by sa mal v najbližšom období podiel inžinierskych stavieb
na úkor výstavby nebytových budov. Nepredpokladá sa výraznejšie zvyšovanie počtu začatých bytov v roku 2011.
Som však presvedčený, že vývoj odvetvia stavebníctva môžu pozitívne ovplyvniť opatrenia
vlády SR prijímané na zamedzenie dopadov
krízy na slovenskú ekonomiku. Realita nás núti
počítať s poklesom tempa rastu stavebnej výroby aj v roku 2011, ktorý môže spôsobiť znížený
dopyt po niektorých segmentoch stavebnej
produkcie.
V tomto roku očakávame postupný nárast verejných objednávok na infraštruktúrne stavby,
ktorý súvisí s oživením výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácií. Tento rozvoj bude pokračovať v rastúcej intenzite aj v najbližších rokoch.
V najbližšom období sa bude musieť slovenské
stavebníctvo vysporiadať so zmenami pravidiel
na úseku stavebných výrobkov a energetickej
hospodárnosti budov, ktoré sú vyvolané novými právnymi predpismi EÚ. Tieto zmeny sú pre
nás výzvami, ich úspešné zvládnutie zvýši našu
konkurencieschopnosť, a to hlavne na európskom trhu. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR chce vytvárať transparentné, stabilné a európske prostredie pre
zdravý a efektívny rozvoj celého sektora a tým
aj ekonomiky, regiónov a spoločnosti.
Kolaps realitného trhu v Spojených štátoch,
ktorý bol jedným z hlavných spúšťačov súčasnej finančnej krízy hlboko poznamenal realitné
trhy na celom svete. Globálny realitný biznis sa
nachádza v stave, z ktorého sa bude spamätávať roky a za oceánom sa o nadchádzajúcom
desaťročí hovorí ako o chudobnej dekáde. Dovolíme si predpokladať, že do našej, tradične
podinvestovanej ekonomiky nepríde výraznejší
kapitál oveľa skôr. Aj keď chápeme pohnútky
našej vlády, z dôvodu znižovania rozpočtového
deficitu obmedziť podporu stavebného sporenia, v súčasnej situácii môžu byť podobné kroky
oveľa nebezpečnejšie, ako inokedy. Nedotknú
sa tak finančných ústavov ako v prvom rade vreciek radových sporiteľov. Okrem toho odsunú
na neskôr naštartovanie stavebného biznisu,
ktorý okrem stavebníctva dáva prácu aj najrozmanitejším iným oblastiam ľudskej činnosti,
ako sú napríklad výroba stavebných materiálov,
stavebné strojárstvo, či odborné školstvo. V dôsledku toho sa oddiali plnohodnotné oživenie
našej ekonomiky.
Napriek všetkému však čakáme na obrat aktívne. Pripravujeme sa na nové výzvy, ktoré nám
prinesie lepšia ekonomická situácia občanov,
podnikateľov aj verejnej správy, než tá, čo tu
vládne ešte dnes.
Zsolt Lukáč
Prezident ZSPS
Ján FIGEĽ
Minister dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR
5
KVALITATÍVNA ŠTÚDIA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2011
SLOVAK BUILDING INDUSTRY QUALITY STUDY 2011
Riaditelia stavebných spoločností potvrdzujú svoje predchádzajúce predikcie
mierneho poklesu slovenského stavebníctva v roku 2011 (aktuálne očakávajú
pokles o 1,8 %). Firmy stále čakajú na výraznejšie oživenie dopytu ako základného impulzu na naštartovanie rastu. K tomu by malo dôjsť od roku 2012.
Riaditelia stavebných
spoločností potvrdzujú
predchádzajúce predikcie
– mierny pokles v 2011
Najnovšie výsledky Kvalitatívnej štúdie slovenského stavebníctva 2011 potvrdzujú predchádzajúce predikcie riaditeľov stavebných spoločností. Aktuálne približne polovica riaditeľov stavebných
spoločností (52 %) uvádza, že ešte stále očakáva v roku 2011 pokles slovenského stavebníctva, druhá časť firiem naopak predikuje návrat k už veľmi miernemu rastu v tomto roku. Vážený priemer
očakávaní všetkých predstaviteľov stavebných spoločností ukazuje na rok 2011 na mierny pokles
sektora, a to o 1,8 %. Ide teda o takmer nezmenený výhľad za posledných šesť mesiacov (novembrové predikcie ukazovali na 1,3% zníženie v roku 2011, februárové čísla potvrdzovali 1,4% celoročný pokles). Na návrat k rastu bude potrebné výraznejšie oživenie dopytu a k tomu podľa riaditeľov
spoločností ešte celkom nedošlo (výsledky za prvý štvrťrok prezentované Slovenským štatistickým
úradom ukazujú, že za prvé tri mesiace slovenské stavebníctvo kleslo o 2,5 %).
Signály stabilizácie slovenského stavebníctva, ktoré sa začali prejavovať v závere roka 2010, nepokračovali
v prvých mesiacoch roku 2011 (index stavebnej produkcie v 1. štvrťroku 2011 za rovnakým obdobím minulého roku zaostal o 2,5 bodu). Nedostatok zdrojov na financovanie verejných investícií, pokračujúce prieťahy
v realizácii dopravnej infraštruktúry a pomalé oživovanie trhu s realitami bránia stabilizácii a rozvoju slovenského stavebníctva.
Dagmar Blahová
Vedúca oddelenia stavebníctva, konjunktúry, vedy a techniky Štatistický úrad SR
Slovenské stavebníctvo prechádza výraznou recesiou. Za posledné dva roky došlo k významnému poklesu,
a síce mierny, ale napriek tomu pokles sa očakáva aj tento rok. Spoločnosti sú si vedomé tejto neľahkej situácie, a preto už skôr reagovali zavedením zoštíhľovacích opatrení tak, aby boli schopné túto krízu prežiť. Aktuálne situácia graduje, čo ukazuje aj nezanedbateľný podiel firiem, ktoré sú ochotné prijať zákazku s nulovou
prípadne zápornou maržou alebo aj vysoký podiel firiem porušujúcich vlastný risk manažment kvôli získaniu
zákazku. Napriek tomu ostávam optimistom a rovnako ako väčšina riaditeľov stavebných spoločností verím,
že budúci rok by sme už mali vidieť návrat sektora k rastu.
Ľuboš Vančo
Managing Partner, KPMG na Slovensku
Očakávaný vývoj stavebníctva (na daný rok)
12%
10%
100%
10%
Očakávaný vývoj stavebníctva
(vážený priemer)
8%
80%
6%
5,6%
4,0%
4%
0%
-1,4%
-2%
- 4%
-4%
40%
-1,8%
-3,2%
20%
-6%
-8%
-7,1%
-7,0%
0%
-10%
2008
2009
rast 0 -5%
rast 16 -20%
pokles 6 -10%
pokles >20%
6
60%
2%
02/2010 05/2010 08/2010 02/2011 05/2011
rast 6 -10%
rast >20%
pokles 11-15%
nevie
2012
rast 11-15%
pokles 0 -5%
pokles 16 -20%
priemer
Podiel respondentov
Pokles sektora v tomto
roku sa očakáva o 1,8 %
KVALITATÍVNA ŠTÚDIA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2011
SLOVAK BUILDING INDUSTRY QUALITY STUDY 2011
V období jedného roka očakávame stabilizáciu finančného systému, ktorý je hnacou silou v stavebníctve. Začína sa postupne prejavovať zvýšený záujem najmä o výstavbu a zlepšenie efektivity v oblasti bývania.
Miroslav Rašman
Konateľ spoločnosti E-THERM, s.r.o.
Veľké stavebné spoločnosti sú vo svojich
predpovediach vývoja
slovenského stavebníctva
mierne optimistickejšie
než stredné/malé firmy
Pohľad optikou veľkých a stredných/malých spoločností ukazuje aktuálne vyšší optimizmus v segmente veľkých stavebných spoločností. V roku 2011 očakávajú riaditelia veľkých spoločností už stabilizovaný vývoj slovenského stavebníctva (rast o 0,1 %) a pokračuje tak trend zlepšujúcich sa predikcií v tomto segmente (v novembri veľké spoločnosti na rok 2011 uvádzali zníženie výkonu sektora
o 4,4 %, vo februári už len o 2,8 %). Riaditelia stredných/malých stavebných firiem naopak mierne
zhoršili svoj výhľad, a to na pokles sektora o 2,2 % (februárová predikcia znela: pokles o 1,2 %).
Mierne oživenie v stavebníctve je už cítiť, ale vo viacerých prípadoch firmy v nastavovaní ceny ešte stále idú
na doraz. Štát sa oneskoril s výstavbou viacerých významných infraštrukturálnych stavieb a stále nie je známe, ktoré a v akom časovom horizonte sa zrealizujú. Preto si myslím, že reálne oživenie, ktoré sme viac, menej
očakávali v priebehu tohto roka, sa presunie skôr na rok 2012. Vzhľadom na vývoj v tomto segmente dôjde
k začatiu výstavby viacerých dôležitých dopravných stavieb na jeseň alebo až, žiaľ, v zimnom období, čo je
z hľadiska začatia stavby najmenej vyhovujúce obdobie.
Marek Reviľák
Obchodný riaditeľ, BÖGL a KRÝSL, k.s.
Z hľadiska stavebného
zamerania sú v očakávaniach firiem taktiež
mierne rozdiely
Pokiaľ sa na túto oblasť pozrieme z hľadiska spoločností zaoberajúcich sa pozemným alebo inžinierskym staviteľstvom, mierne optimistickejší sú riaditelia z pozemného staviteľstva (očakávajú
pokles stavebníctva len o 0,9 %), naopak riaditelia firiem z inžinierskeho staviteľstva predikujú pokles o 3,4 % a sú tak najpesimistickejším segmentom.
Na trhu stavebných zákaziek nastalo určité oživenie. Vrátili sa pripravované projekty, resp. pozastavené projekty developerských spoločností. Aj keď počet dopytov je väčší, objem investícií v menových jednotkách rozhodne nebude predstavovať nejakú rastovú tendenciu. Z pohľadu nových projektov v oblasti stavebníctva je
značne vypovedajúci enviroportál. Príprava stavieb je orientovaná predovšetkým do odpadového hospodárstva a do prípravy územných generelov obcí. Príprava projektov v oblasti priemyslu je minimálna a rovnaká
situácia je aj v oblasti bytového fondu a polyfunkcie a aj infraštruktúry. Je teda evidentné, že objem súkromných investícií je veľmi rezervovaný a už vôbec nenahradí reštrikciu investícií z pohľadu štátneho rozpočtu.
Rastislav Rázus
Predseda predstavenstva, IDOPS
Rok 2012 by mal byť
rokom prvého rastu
po predchádzajúcich
troch rokoch poklesov
Na rok 2012 aktuálne výsledky rozhovorov s riaditeľmi spoločností stále ukazujú na potenciálne
zlepšenie a rast. V súčasnosti sa na predikciách rastu stavebníctva v budúcom roku zhodujú až štyria z piatich riaditeľov firiem. Vážený priemer predikcií všetkých opýtaných ukazuje na predpokladaný rast sektora o 4,0 %, čo je mierne zhoršenie (5,6 % vo februári). Poklesla ale aj predchádzajúca
miera neistoty, a to zo 16 % respondentov, ktorí nedokázali vo februári predikovať vývoj na budúci
rok, na iba 3 %.
V druhej polovici roku 2011 očakávame nárast z hľadiska zvýšenia objemu výroby a v roku 2012 predpokladáme celoročne rastúci trend.
Ján Kato
Generálny riaditeľ, VÁHOSTAV-SK, a.s.
Trh v oblasti stavebných zákaziek sa bohužiaľ vyvíja naďalej negatívne a to najmä vo verejnom sektore v segmente veľkých infraštruktúrnych stavieb.
Pavol Kováčik
Predseda predstavenstva, Inžinierske stavby a.s.
Situácia v ďalších
krajinách Visegrádskej
štvorky
Výsledky podobného prieskumu realizovaného v Českej republike v apríli 2011 ukazujú, že české
stavebné spoločnosti taktiež stabilizovali svoje očakávania na tento rok, predikujú pokračovanie
poklesu celého sektora aj v roku 2011, a to o 5,6 % (5,5 v januári). Na budúci rok firmy očakávajú
ďalšie, ale už len mierne zníženie výkonu sektora (o 0,6 %). Obzvlášť znepokojené sú predovšetkým
veľké spoločnosti a z hľadiska zamerania inžinierski stavitelia, ktorým na trhu chýbajú veľké zákazky.
Pro rok 2011 očekávám pokračování poklesu objemu investic o 5 - 10 % meziročně.
Aleš Ullmann
Obchodní ředitel, PSG – International a.s, Česká republika
7
KVALITATÍVNA ŠTÚDIA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2011
SLOVAK BUILDING INDUSTRY QUALITY STUDY 2011
Stavební trh v Česku byl dosud i přes svoje problémy zasažen méně, než v řade jiných zemí. Z toho může plynout i nebezpečí, že to nejhorší ještě nemáme za sebou.
František Vaculík
Generální ředitel a předseda představenstva, PSJ a.s., Česká republika
Výsledky interview s riaditeľmi spoločností v Poľsku (z marca 2011) ukazujú na pokračovanie mierneho tempa rastu poľského stavebníctva v tomto roku. Ten by mal dosiahnuť 3,4 % (predikcie zo
septembra ukazovali na rast o 3,2 % v roku 2011). Poľsko ako jediné z krajín Visegrádskej štvorky nezaznamenalo pokles stavebníctva v priebehu celosvetovej ekonomickej krízy, došlo ale k výraznej
decelerácii predchádzajúcich vysokých rastových hodnôt z rokov 2006-2008 (rast vyše 10 % p. a.).
Maďarské stavebné spoločnosti očakávajú, že rok 2011 bude rokom stabilizácie sektora (minimálny
rast o 0,4 %) po predchádzajúcich piatich rokoch neustáleho poklesu (maďarské stavebníctvo klesá
neprestajne od roku 2006).
Vývoj stavebníctva (predikcia firiem)
Slovensko
Maďarsko
Česká republika
Poľsko
2011
-1,8 %
0,4 %
-5,6 %
3,4 %
2012
4,0 %
5,3 %
-0,6 %
1,5 %
V nadväznosti na vývoj trhu spoločnosti očakávajú aj mierny pokles vlastných
tržieb v tomto roku. Najpesimistickejšie sú v predikciách vývoja svojich tržieb
spoločnosti zaoberajúce sa inžinierskym staviteľstvom. K rastu tržieb by malo
dôjsť v budúcom roku, zhodujú sa všetky segmenty.
Tržby by v tomto roku
mali klesnúť v priemere
o 2,3 %
V aktuálnych predpovediach vývoja tržieb na tento rok riaditelia stavebných spoločností zhoršujú
predchádzajúci výhľad z februára a novembra. V roku 2011 firmy v súčasnosti očakávajú pokles
vlastných tržieb o 2,3 % (v novembri aj februári očakávali mierny rast, a síce o 0,9 %). Rast svojich
tržieb v roku 2011 očakáva 48 % spoločností. Predchádzajúci trend pomaly sa zlepšujúcich očakávaní sa teda v tejto oblasti pribrzdil (62 % vo februári 2011, 58 % v novembri a 52 % v auguste 2010).
Pokles vlastných tržieb predpovedá aktuálne 49 % riaditeľov (35 % vo februári, 36 % v novembri,
36 % v auguste). Faktory spôsobujúce tieto obavy sú okrem iného stále nízky stav dopytu/zákaziek
na trhu a taktiež tvrdá konkurencia, ktorá výrazne tlačí na znižovanie realizačnej ceny a tým pádom
aj menšie tržby (každá štvrtá spoločnosť potvrdzuje, že je ochotná vziať zákazku s nulovou alebo
dokonca zápornou maržou, len aby zákazku získala/udržala sa na trhu).
V roku 2011 predpokladáme stagnáciu tržieb a následne ich nárast v roku 2012.
Ján Kato
Generálny riaditeľ, VÁHOSTAV-SK, a.s.
8
Veľké spoločnosti očakávajú pokles tržieb o 3,3 %
Detailnejší pohľad na situáciu v jednotlivých analyzovaných segmentoch ukazuje na mierne rozdielne očakávania medzi predstaviteľmi stredných/malých stavebných firiem a veľkých spoločností. Prvý z uvedených segmentov očakáva pokles svojich tržieb o 2,1 %, druhý predikuje zníženie
o 3,3 %.
Inžinierske staviteľstvo
očakáva pokles tržieb
o 4,2 %
V predpovediach vývoja tržieb v roku 2011 z hľadiska predstaviteľov spoločností zaoberajúcich sa
inžinierskym alebo pozemným staviteľstvom sú aktuálne rozdiely o niečo viditeľnejšie, riaditelia
z pozemného staviteľstva očakávajú pokles svojho predaja len o 1,3 %, inžinierske staviteľstvo je
naopak najpesimistickejším segmentom v tejto oblasti – pokles o 4,2 %.
KVALITATÍVNA ŠTÚDIA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2011
SLOVAK BUILDING INDUSTRY QUALITY STUDY 2011
Očakávaný vývoj tržieb (na daný rok)
100%
12%
10%
11%
Očakávaný vývoj tržieb
(vážený priemer)
8%
80%
6%
4,4%
4%
3,8%
2%
2%
0,9%
-0,3%
0%
60%
40%
-2%
-2,3%
-4%
-5,2%
Podiel respondentov
Spoločnosti mierne brzdia
svoj predchádzajúci
optimizmus
20%
-6%
-7,3%
-8%
0%
-10%
2008
2009
02/2010
05/2010
08/2010
02/2011
05/2011
2012
rast 0 -5%
rast 6 -10%
rast 11 -15%
rast 16 -20%
rast >20%
pokles 0-5%
pokles 6 -10%
pokles 11-15%
pokles 16 -20%
pokles >20%
nevie
priemer
Očakávam, že sa zvýši množstvo realizovaných projektov v druhom polroku, ale za stratové ceny. Oživuje sa
trh v SRN, Rakúsku, ale pôjdeme budovať do zahraničia za cenu práce? Stav bude pokračovať aj v roku 2012
a pokiaľ sa naplno nerozbehne diaľničná výstavba, stav sa nezlepší.
Miroslav Trnovský
Generálny riaditeľ, Skybau s.r.o.
Rast svojich tržieb v roku
2012 predikuje väčšina
stavebných spoločností
Na rok 2012 predikuje rast vlastných tržieb väčšina respondentov (76 %, 70 % vo februári, 78 %
v novembri). Priemer odpovedí všetkých riaditeľov stavebných spoločností ukazuje na očakávaný
návrat k rastu tržieb a to o 3,8 %, t. j. mierne zhoršenie zo 4,4 % vo februári a 5,3 % v novembri minulého roka.
Stavebné firmy sa zmenšili a prispôsobili novému stavu. Dá sa predpokladať, že tento nový stav bude hospodárskou realitou dlhšie obdobie. Môžeme teda povedať, že z pohľadu podielu stavebníctva na tvorbe HDP
bude možno už dlhšie obdobie očakávať stabilizovaný objem výkonov. Niektoré väčšie stavebné spoločnosti
preto posilnili marketing na zahraničné trhy. Táto snaha však nie podporená žiadnymi obchodnými nástrojmi zo strany štátu, ako to poznáme v iných členských štátoch EÚ. Vzhľadom na ich absenciu sa ani v tejto
oblasti jednoducho nedajú očakávať výraznejšie ekonomické prínosy.
Rastislav Rázus
Predseda predstavenstva, IDOPS
Situácia v ďalších
krajinách Visegrádskej
štvorky
Výsledky porovnateľného výskumu v Českej republike z apríla ukazujú na pokračujúce znižovanie
tržieb stavebných spoločností v roku 2011, a to o 2,7 %, stabilizácia by mohla prísť najskôr budúci
rok (predikcia takmer nulového rastu v 2012, a to o 0,4 %).
V roce 2011 očekáváme v naší společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. další pokles výkonů. V roce 2012 by se
mohl pokles přibrzdit, možná i zastavit. Situace bude rozhodně lepší u divize pozemního stavitelství, která
není tolik závislá na veřejných zákazkách.
Petr Čížek
Jednatel SWIETELSKY stavební s.r.o. Předseda Sdružení pro výstavbu silnic, Česká republika
Perspektiva vývoje dopravního stavebnictví je nepříznivá a pro roky 2011 a 2012 pro nás znamená i výrazné snížení tržeb (cca 50%). Nejistota plynoucí z omezení zakázek v oblasti dopravní infrastruktury a nejasná
představa o jejím dalším rozvoji (viz naprosto defenzivní tzv. “Superstrategie” MD) nás donutila k výraznému
snížení (o jednu třetinu) výrobních a montážních kapacit.
Karel Mora
Generální ředitel, Elektrizace železnic Praha a.s., Česká republika
9
KVALITATÍVNA ŠTÚDIA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2011
SLOVAK BUILDING INDUSTRY QUALITY STUDY 2011
Poľské stavebné firmy predikujú na rok 2011 mierny rast svojich tržieb (o 3,5 %, predikcia zo septembra 2010 ukazovala na rast o 3,2 %), ktorý spájajú predovšetkým s rastovým vývojom celého
odvetvia. Maďarské stavebné spoločnosti predikujú mierny nárast svojho predaja v rozsahu 0,9 %
v roku 2011 (rozhovory sa konali v decembri 2010).
Vývoj tržieb (predikcie firiem)
Slovensko
Maďarsko
Česká republika
Poľsko
2011
-2,3 %
0,9 %
-2,7 %
3,5 %
2012
3,8 %
4,7 %
0,4 %
2,8 %
V prekonanie konkurencie aktuálne verí približne každá druhá stavebná
spoločnosť. Tento stav už trvá posledných šesť mesiacov a výhľad firiem
ukazuje, že k miernemu zlepšeniu by mohlo dôjsť v roku 2012. Návrat
k vysokým predkrízovým hodnotám je však stále ďaleko.
Sebadôvera spoločností
zostáva takmer rovnaká,
ako pred tromi mesiacmi
Stavebné spoločnosti opäť odpovedali na otázku o očakávanom vývoji svojho trhového podielu v roku 2011, inými slovami, či očakávajú, že sa im bude dariť lepšie, ako konkurencii. Výsledky
ukazujú, že situácia v tejto oblasti zostáva síce stabilná, ale k podstatnému zlepšeniu chýbajú výraznejšie impulzy. Na trhu naopak prebieha tvrdý konkurenčný boj – napríklad každá druhá firma
potvrdzuje porušenie vlastných predpisov/risk manažmentu kvôli získaniu zákazky. Na rok 2011
si dôveruje približne polovica stavebných spoločnosti (53 %, 55 % vo februári a 55 % v novembri).
Znížila sa aspoň predchádzajúca vysoká miera neistoty, t. j. z 20 % firiem v novembri na 16 % vo
februári a ďalej na terajších 10 %.
V prekonanie konkurencie
verí približne jedna
z dvoch stavebných
spoločností
Z hľadiska veľkosti jednotlivých segmentov nebadať výraznejšie rozdiely v hodnotení spoločností.
V prekonanie konkurencie verí 47 % riaditeľov veľkých stavebných spoločností, v segmente stredných/malých firiem ide o 54 %.
Z hľadiska stavebného zamerania sú rozdiely medzi oboma segmentmi malé. V segmente pozemného staviteľstva si dôveruje 52 % spoločností (57 % vo februári, 55 % v novembri), v inžinierskom
staviteľstve ide o 54 % respondentov (52 % vo februári, 55 % v novembri).
Tento rok bude ešte horší ako 2010, a to najmä z hľadiska výrazne nižšej zásoby práce a tiež výrazne sa znižujúcich marží, kedy konkurenčný boj prechádza u niektorých firiem do fázy boja o holé prežitie.
Pavol Kováčik
Predseda predstavenstva, Inžinierske stavby a.s.
Výhľad na budúci rok
naznačuje mierne
zlepšenie
Vo výhľade na rok 2012 - v lepšie výkony oproti konkurencii v budúcom roku verí 65 % riaditeľov
(65 % vo februári, 63 % v novembri). Čo v porovnaní s výsledkami z posledného roku pred krízou, t.
j. roku 2008 (kedy v prekonanie konkurencie verilo 100 % opýtaných riaditeľov), ukazuje, že návrat
k predkrízovému stavu ešte nejaký čas potrvá.
Situácia v ďalších
krajinách Visegrádskej
štvorky
V Českej republike v súčasnosti v prekonanie konkurencie verí mierne nadpolovičná väčšina stavebných spoločností (58 %). Ide o mierne zlepšenie oproti januárovým (50 %) i októbrovým výsledkom (44 %). V Poľsku došlo k určitému poklesu sebadôvery riaditeľov spoločností (predovšetkým
vďaka veľmi tvrdej konkurencii, čo je jeden z najčastejšie uvádzaných problémov, ktorý trápi poľské
stavebné spoločnosti). Vyššiu sebadôveru je vidno skôr u stredných/malých poľských stavebných
firiem, než u veľkých spoločností. Aktuálne v prekonanie konkurencie verí 58 % firiem (oproti 70 %
v septembri 2010). V Maďarsku ide o 59 % (zhoršenie zo 71 % v júni 2010).
Podiel spoločností očakávajúcich zlepšenie svojej trhovej pozície
10
Slovensko
Maďarsko
Česká republika
Poľsko
2011
53 %
59 %
58 %
58 %
2012
65 %
67 %
65 %
56 %
KVALITATÍVNA ŠTÚDIA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2011
SLOVAK BUILDING INDUSTRY QUALITY STUDY 2011
Vyťaženie kapacít stavebných spoločností sa v porovnaní s výsledkami
z februára zlepšilo. Ide však o dôsledok rozbehnutia stavebnej sezóny a už
realizovaných optimalizácií kapacít. Stále približne polovica spoločností
uvádza, že má zákaziek menej ako pred dvanástimi mesiacmi.
Stavebné spoločnosti
zaznamenali rast
vyťaženosti svojich
kapacít
Výsledky májového výskumu naVývoj vyťaženosti kapacít (%)
značujú mierne zlepšenie (percentuálne) vo vyťaženosti kapacít 100 100 100
94
93
90
90
90
85
stavebných spoločností v porov80
92
80
78
76
naní s výsledkami z februára 2011. 80
70
70
80
69
65
Toto zlepšenie je dané jednak
70
58
63
50
rozbehnutím stavebnej sezóny 60
60
60
60
(oproti situácii vo februári) a jed- 40
30
40
nak je výsledkom prebiehajúcich
optimalizácií – znižovania kapacít, 20
čo spoločnosti označili za kľúčovú
0
prioritu na tento rok. V porovnaní
s rovnakým obdobím minulého
roka, t. j. májom 2010, je vyťaženosť približne rovnaká, v súčasnosti je tu však vidno výraznejšie
Dolný kvartil
Priemer Horný kvartil
rozdiely v situácii jednotlivých firiem (pozri širšie rozmedzie horného a dolného kvartilu). Vyťaženosť pod 50 % hodnoty kapacít je
dlhodobo neudržateľná a pre tieto spoločnosti, pokiaľ nepríde k zlepšeniu, bude likvidačná. Z celkového makro pohľadu tak „čistenie“ trhu ešte neskončilo. Ak porovnáme súčasnú situáciu opäť
s posledným predkrízovým rokom 2008, kedy stavebníctvo rástlo až o 12,1 %, je tu celkom zreteľný
prepad z predchádzajúcej úrovne vyťaženosti (92 %).
Momentálne máme kapacity vyťažené na 75%.
Tibor Kočvara
Generálny riaditeľ, Skanska SK a.s.
Kapacitu v oblasti ľudských zdrojov máme v súčasnosti (aj ako dôsledok hromadného prepúšťania) vyťaženú
na 100%, avšak vyťaženie našich technológií je na úrovni 55%.
Ján Kato
Generálny riaditeľ, VÁHOSTAV-SK, a.s.
Aktuálna vyťaženosť
kapacít je porovnateľná
u veľkých i stredných/
malých spoločností
Z hľadiska veľkosti opýtaných spoločností výsledky neukazujú výraznejšie rozdiely (oba segmenty
uvádzajú priemerne 70 %), čo naznačuje u veľkých stavebných spoločností podobnú vyťaženosť
ako vo februári (68 %) a jej nárast najmä u stredných/malých spoločností (z 56 % vo februári). Z hľadiska stavebného zamerania v súčasnosti taktiež nevidno výraznejšie rozdiely vo vyťaženosti kapacít (tzn. nárast u oboch segmentov).
Situácia v ďalších
krajinách Visegrádskej
štvorky
České stavebné spoločnosti v apríli uvádzali vyťaženosť svojich kapacít v priemere na 79 % (t. j. rast
zo 72 % v januári). V Poľsku (v marci) išlo o 71 % (pokles z 80 % v septembri), v Maďarsku (v decembri) sa vyťaženosť kapacít pohybovala na úrovni 74 %.
Střediska rekonstrukcí a stavby bytových domů jedou na 100 % vytíženosti. Středisko sanace a zateplování
panelových domů kvůli stále se měnícím podmínkám čerpání dotací je v současné době vytíženo na cca 40 %
kapacity.
Marcel Soural
Předseda představenstva, Trigema a.s, Česká republika
Zásoba práce má posledních 15 měsíců trvale klesající trend, nových příležitostí, nově vypisovaných zakázek
je velmi málo. A kritická situace u malých společností způsobuje to, že podávají nabídky hluboko pod úrovní
přímých nákladů, což ve střednědobém časovém horizontu musí být pro ně smrtelné. Veliké potíže to logicky
přinese i investorům, kteří takové nabídky musí přijímat.
Martin Doksanský
Generální ředitel a místopředseda představenstva, SMP CZ a.s., Česká republika
11
KVALITATÍVNA ŠTÚDIA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2011
SLOVAK BUILDING INDUSTRY QUALITY STUDY 2011
Priemerný počet
mesiacov, na ktoré majú
firmy zazmluvnené
zákazky do novej sezóny,
je 5,4 mesiaca
Na najdlhšie obdobie
majú zákazky
zazmluvnené veľké
stavebné spoločnosti
Priemerný počet mesiacov, na ktoré majú stavebné spoločnosti zazmluvnené zákazky, sa od výskumu z februára výraznejšie nezmenil (teraz 5,4 mesiaca, 5,3 mesiaca v februári, 4,3 mesiaca v novembri). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide len o veľmi mierny pokles (v máji 2010
mali spoločnosti zazmluvnené zákazky priemerne na 5,7 mesiaca).
Pokiaľ sa zase pozrieme na situáciu optikou veľkých spoločností a stredných/malých stavebných
firiem, potom priemerná dĺžka zazmluvnených zákaziek u veľkých stavebných spoločností vzrástla
zo 7,3 na 8,7 mesiaca. Stredné/malé spoločnosti uvádzajú v priemere mierny pokles, a síce z 5,0
mesiaca vo februári na súčasných 4,8. Spoločnosti zaoberajúce sa inžinierskym staviteľstvom potvrdzujú nárast, aktuálne ide o 7,8 mesiaca (5,3 vo februári), firmy zaoberajúce sa pozemným staviteľstvom majú zmluvy priemerne na 4,2 mesiaca (5,2 vo februári).
Vnútorné rozdiely v analyzovaných segmentoch medzi jednotlivými spoločnosťami (rozdiely v dĺžke zákaziek) sú najväčšie v segmente veľkých spoločností.
53 % spoločností
potvrdzuje menší objem
zákaziek ako pred rokom
Podiel spoločností, ktoré uvádzajú, že majú zákaziek menej ako pred rokom, je 53 % respondentov (61 % v máji 2010). Naopak nárast zákaziek zaznamenala približne jedna z piatich stavebných
spoločností (17 %, 17 % v máji 2010). Rovnaký objem zákaziek ako pred rokom potvrdzuje takmer
každá tretia spoločnosť (30 %).
Od začiatku roku 2011 sa len súťaží o zákazky a výber zhotoviteľov, ale prakticky sa všetky pripravované projekty posúvajú a nerozhodujú. Veď posledný veľký projekt v pozemnom staviteľstve Central v Bratislave sa
začal na začiatku roka 2010. Investori zneužívajú situáciu a ceny sú stratové, mnohokrát dumpingové.
Miroslav Trnovský
Generálny riaditeľ, Skybau s.r.o.
Za dodávateľský segment v oblasti lešenia, debnenia a podperných konštrukcií vidíme, že získavané zákazky
v r. 2011 sú za nižšie jednotkové ceny v porovnaní s r. 2010, pričom aj výber dodávateľov trvá dlhšie. Mierne
zlepšenie očakávame v súvislosti s prirodzeným sezónnym dopytom v stavebníctve v druhej polovici r. 2011.
Patrik Szetey
Výkonný riaditeľ pre ČR a SR, Harsco Infrastructure Slovensko s.r.o.
Jedným zo spomínaných negatívnych následkov poklesu investícii v stavebníctve bolo, že veľké spoločnosti
nedokázali efektívne využívať svoj strojový park. Počas stavebného boomu v roku 2007-2008 mnohé spoločnosti investovali značné prostriedky do nákupu novej mechanizácie a rozšírili svoje flotily. Dnes je ich kapacita
nevyužitá, ale náklady na tieto stroje sú stále rovnaké ak nie vyššie.
Ján Bubán
Riaditeľ pre ČR a SR, RAMIRENT spol. s r.o.
V segmente veľkých
spoločností pociťujú
úbytok zákaziek tri zo
štyroch stavebných
spoločností
Situácia v ďalších
krajinách Visegrádskej
štvorky
Z hľadiska veľkosti respondentov najväčší úbytok zákaziek potvrdzujú veľké stavebné spoločnosti.
Aktuálne potvrdzujú menšie množstvo zákaziek ako pred rokom tri zo štyroch veľkých firiem. Situácia z hľadiska respondentov zaoberajúcich sa pozemným alebo inžinierskym staviteľstvom ukazuje
na náročnejšiu situáciu, predovšetkým v inžinierskom staviteľstve. Menší objem zákaziek v tomto
segmente uvádza aktuálne 59 % firiem. V pozemnom staviteľstve ide o každú druhú firmu (49 %).
Podiel českých stavebných spoločností, ktoré majú zákaziek menej ako pred rokom, bol v apríli
47 % (48 % v apríli 2010). V Poľsku (v marci) to bolo len 30 % spoločností (37 % v septembri 2010), čo
je najnižší podiel zo všetkých krajín Visegrádskej štvorky. V Maďarsku (v decembri 2010) vykazovalo
menšie množstvo zákaziek než pred rokom 52 % respondentov, t. j. mierny pokles z 59 % stavebných spoločností v júni 2010.
Přestože stavební Skupina EUROVIA CS zaznamenala v roce 2010 velmi dobrý hospodářský výsledek, je potřeba uvést, že jej dosáhla díky svým aktivitám na Slovensku, kde realizuje výstavbu rychlostní komunikace v délce 52 km podle konceptu PPP. V České republice evidujeme za loňský rok propad obratu o 15 %. Předpokládám,
že situace se bude i nadále zhoršovat a české stavebnictví se v následujících dvou letech kvůli nedostatku jak
veřejných, tak i soukromých finančních zdrojů, dostane do ještě tíživější situace.
Zdeněk Synáček
Člen představenstva a obchodní ředitel EUROVIA CS a.s., Česká republika
Konkrétnymi spôsobmi získavania zákaziek, hodnotením transparentnosti výberových konaní, skúsenosťami s úplatkami a ďalšími témami z tejto oblasti sa zaoberá záverečná kapitola Kvalitatívnej
štúdie slovenského stavebníctva 2011.
12
KVALITATÍVNA ŠTÚDIA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2011
SLOVAK BUILDING INDUSTRY QUALITY STUDY 2011
Kľúčovými problémami stavebných spoločností, ktoré obmedzujú ich
hospodárske výsledky, sú vysoká miera byrokracie (požiadavky úradov),
nedostatočný dopyt a tvrdý, niekedy až nekalý, konkurenčný boj o zákazky
na trhu dostupné v súčasnosti.
Kľúčovými problémami sú
miera byrokracie úradov,
nedostatočný dopyt
a tvrdá konkurencia
Aké sú v súčasnosti hlavné problémy, ktorým stavebné spoločnosti čelia? Všetci respondenti potvrdzujú, že sú limitovaní vo svojom raste (rovnako ako aj vo všetkých našich výskumoch realizovaných minulý rok). Za kľúčové obmedzenie považujú predovšetkým tri faktory, a to byrokraciu
úradov (požiadavky zo strany štátu), ktorá podľa stavebných firiem konzistentne narastá (6,5 bodu
aktuálne, 6,3 bodu vo februári, škála 0-10 max), nedostatočný dopyt (financovaný z verejných zdrojov 6,1 bodu, aj zo súkromných zdrojov 5,7 bodu) a tvrdá konkurencia (5,7 bodu) o zákazky dostupné na trhu v súčasnosti.
Aktuálne problémy sa podľa nás skrývajú v systéme riadenia a prístupe pracovníkov zodpovedných za riadenie rezortov na úrovni jednotlivých ministerstiev.
Miroslav Rašman
Konateľ spoločnosti E-THERM, s.r.o.
Ďalšie obmedzenia,
s ktorými sa musia
stavebné spoločnosti
potýkať
Medzi „Iné obmedzenia“, ktoré spoločnostiam komplikujú podnikanie, patria predovšetkým zvýšená platobná neschopnosť odberateľov, ktorá má priamy vplyv aj na ich vlastnú platobnú morálku
(vzniká tak druhotná platobná neschopnosť), tvrdý cenový boj, niekedy až na hranici dumpingu,
v niektorých prípadoch nízka transparentnosť výberových konaní a korupcia, nie celkom konzistentná dlhodobá stratégia výstavby, ktorá sa mení pri zmene vlády, a taktiež zlá vymožiteľnosť práva, ktorú uvádzajú najmä malé firmy napríklad v sporoch, kedy vystupujú ako subdodávateľ veľkých
spoločností, a finančné náklady spoločne s dlhými termínmi riešenia sporu sú pre ne likvidačné.
V posledných dvoch rokoch boli súťaže až na niekoľko výnimiek zrušené, či prerušené, prípadne očakávané
súťaže neboli ani vypísané. V rokoch 2011-2012 naďalej pokračuje tento trend. Vo verejnom sektore sa nezmyselne rušia zákazky a súťaže prostredníctvom Úradu pre verejné obstarávanie, často odôvodnené právne
neobhájiteľnými argumentmi bez možnosti prakticky účinnej obrany. Žijeme v prostredí extrémne silnej konkurencie neprimeranej k veľkosti a finančným možnostiam trhu.
Juraj Hirner
Generálny riaditeľ, ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Obmedzenia s najmenším
negatívnym dopadom
na výsledky
Ostatné obmedzenia, napr. vysoké náklady na materiál a prácu, nedostatok skúsenej pracovnej sily,
vplyvy počasia, atď., sú hodnotené ako faktory s podpriemerným vplyvom na hospodárske výsledky stavebných spoločností.
Dlhodobý vývoj a porovnanie s hlavnými problémami, ktoré trápili stavebné spoločnosti v poslednom roku rastu, t. j. 2008, prináša nižšie uvedený graf. Ten ukazuje, k akým veľkým zmenám došlo
v priebehu predchádzajúcich troch rokov. Najväčšou zmenou prešla už skôr uvedená byrokracia,
t. j. nárast z 19 % spoločností uvádzajúcich tento faktor v roku 2008 až na aktuálnych 93 % a taktiež nedostatočný dopyt. Predtým s nedostatkom zákaziek bojovala jedna zo štyroch firiem, dnes
takmer všetky. Naopak kedysi najčastejšie uvádzaný problém – nedostatok skúsenej pracovnej sily
– sa aktuálne uvádza takmer najmenej často zo všetkých faktorov.
Najviac nás trápi nedostatočné plánovanie stavebných investícií vo verejnom sektore a absencia reálnych
plánov na 2-3 roky dopredu. Bez týchto dokumentov nie je možné v stredných a väčších podnikoch investovať
do technického rozvoja, technologických investícií a naplno pripravovať zamestnancov, čo sa v budúcnosti
nutne prejaví v poklese konkurencieschopnosti slovenského stavebníctva.
Pavol Kováčik
Predseda predstavenstva, Inžinierske stavby a.s.
Štát sa vôbec nestará o zlepšenie podmienok podnikania a v stavebníctve. Dlhé platobné termíny, neuhrádzanie faktúr, stav v súdnictve a nevymožiteľnosť práva, stále horšie dodacie podmienky a útek výrobných kapacít do krajín EU úplne rozbijú a znehodnotia stavebné kapacity, ktoré sa vybudovali v rokoch 2006 – 2008.
Miroslav Trnovský
Generálny riaditeľ, Skybau s.r.o.
13
KVALITATÍVNA ŠTÚDIA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2011
SLOVAK BUILDING INDUSTRY QUALITY STUDY 2011
Vývoj faktorov obmedzujúcich rast stavebných spoločností 2008 – 2011
Zmeny v rokoch
2008 – 2011
Podiel spoločností
Vpliv faktoru na hospodarské výsledky
10
7,5
4
5
7
5
3
2
1
6
8
6
4
5
8
1
3
7
2
2,5
0
0%
20%
40%
1 Nedostatočný dopyt
2 Vplyv počasia
3 Nedostatok skúsenej pracovnej sily
4 Nedostatok financií k financovaniu
svojích aktivít
Najvážnejší problém pre
veľké stavebné firmy:
nedostatočný dopyt
60%
80%
5 Byrokracia (požiadavky štátu)
6 Konkurencia
7 Vysoké náklady na materiál
8 Vysoké náklady na prácu
100%
2011
2008
Z hľadiska jednotlivých analyzovaných segmentov je pre veľké stavebné spoločnosti kľúčovým
problémom s najväčším vplyvom na hospodárske výsledky stále nedostatočný dopyt, či už financovaný zo súkromných zdrojov (6,5 bodu z 10 max), alebo z verejných zdrojov (6,2 bodu). Obmedzenie nedostatočným dopytom potvrdzujú všetky veľké stavebné spoločnosti (100 %). S tým sa
spája aj ďalšie najčastejšie uvádzané obmedzenie, t. j. tvrdá konkurencia, ktorú spoločnosti hodnotia 6,3 bodu a taktiež ju všetky potvrdzujú. Ukážkou tvrdého konkurenčného boja je skutočnosť,
že až 53 % spoločností, t. j. každá druhá, je ochotných vziať zákazku s nulovou alebo aj zápornou
maržou a tri zo štyroch týchto spoločností potvrdzujú, že už porušili svoje interné predpisy – risk
manažment, aby zákazku vyhrali. S miernym odstupom nasledujú komplikácie spôsobené byrokraciou/požiadavkami štátu. Naopak ostatné problémy, napr. nedostatok ľudských zdrojov, cena
práce, atď. sa už považujú za obmedzenia s výrazne podpriemerným vplyvom na ich hospodárske
výsledky.
Je to nedostatok zákaziek, ktorý vyvolal obrovský tlak na ceny, čo spôsobilo výrazný pokles tržieb, a tým aj
zhoršenie hospodárskych výsledkov.
Ján Kato
Generálny riaditeľ, VÁHOSTAV-SK, a.s.
Stredné/malé spoločnosti
bojujú s byrokraciou
Pre stredné/malé stavebné firmy zostáva kľúčovým problémom byrokracia (požiadavky štátu), ktorej vplyv na hospodárske výsledky týchto firiem sa neustále zosilňuje (nárast z 5,9 bodu v auguste
na 6,0 bodu v novembri, ďalej až na 6,5 bodu vo februári a súčasných 6,6 bodu). Ďalšími problémami sú nedostatočný dopyt a s tým spojená tvrdá konkurencia.
Pozemné staviteľstvo
taktiež bojuje
s byrokraciou úradov
a nedostatočným
dopytom
Z hľadiska segmentov podľa stavebného zamerania spoločnosti z pozemného staviteľstva bojujú najviac s byrokraciou/požiadavkami štátu. V tejto oblasti, rovnako ako v segmente stredných/
malých spoločností, dochádza k ďalšiemu zhoršovaniu, aktuálne túto oblasť spoločnosti hodnotia
6,7 bodu z 10 max (6,6 bodu vo februári, 6,0 bodu v novembri). S istým odstupom taktiež potvrdzujú nedostatočný dopyt (či už financovaný z verejných rozpočtov alebo súkromných zdrojov).
Pre respondentov z inžinierskeho staviteľstva zostáva kľúčovým problémom nedostatočný dopyt
financovaný z verejných zdrojov. Udržiava si vysokých 6,5 bodu (6,4 vo februári, 6,5 v novembri).
Naopak najmenším – zanedbateľným problémom pre spoločnosti zaoberajúce sa inžinierskym staviteľstvom je nedostatok skúsenej pracovnej sily.
Spoločnostiam
z inžinierskeho
staviteľstva spôsobuje
najväčšie problémy
nedostatočný dopyt
fnancovaný z verejných
zdrojov
14
Najväčším problémom v súčasnej dobe je zabezpečenie likvidity vzhľadom na prebytok ponuky nad dopytom. Včasné plnenie finančných záväzkov je ojedinelé. Druhotným dôsledkom je potom nutnosť redukcie
zamestnanosti, a to aj na úkor kvalitných kmeňových pracovníkov.
Rastislav Rázus
Predseda predstavenstva, IDOPS
KVALITATÍVNA ŠTÚDIA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2011
SLOVAK BUILDING INDUSTRY QUALITY STUDY 2011
Situácia v ďalších
krajinách Visegrádskej
štvorky
Hlavným obmedzením, ktoré má najväčší vplyv na hospodárske výsledky českých stavebných spoločností, je nedostatočný dopyt, najmä dopyt financovaný z verejných zdrojov. Tento problém uvádzajú predovšetkým veľké stavebné spoločnosti a inžinierski stavitelia. Jednou z významných príčin tohto stavu je predchádzajúce výrazné obmedzenie štátnych výdavkov na oblasť infraštruktúry.
Celý obor je od druhé poloviny roku 2008 postižen recesí. Dosud se nijak výrazně neoživila privátní poptávka
po stavebních kapacitách a navíc pokračuje restrikce veřejných rozpočtů. Největší problém do budoucnosti vidím ale v tom, že byla zastavena projektová příprava staveb. Takže i kdyby došlo ke změně investiční strategie
veř. rozpočtů, nebudou připraveny projekty, tudíž nebude co stavět.
Pavel Pilát
Generální ředitel, Metrostav a.s., Česká republika
V Poľsku uvádzali stavebné firmy (v marci) najmä byrokraciu, vysoké náklady na pracovnú silu a tvrdú konkurenciu (poľské stavebníctvo ako jediné z krajín Visegrádskej štvorky v priebehu celosvetovej ekonomickej krízy nezaznamenalo pokles). V Maďarsku (v decembri) uvádzali spoločnosti
za obmedzenie s najväčším dopadom na ich hospodárske výsledky byrokraciu, vysoké náklady
na prácu, nedostatok financií, vysoké náklady na materiál a nedostatočný dopyt.
Za aktuálne najefektívnejší spôsob získavania zákaziek považujú veľké
firmy výberové konanie. Naopak riaditelia stredných/malých stavebných
spoločností preferujú osobné kontakty. Sedem z desiatich spoločností
potvrdzuje, že je možné získať privátnu stavebnú zákazku bez úplatku, pri
verejných zákazkách ide len o dve až tri firmy z desiatich.
V súčasnosti
najefektívnejší spôsob
získavania zákaziek:
osobné kontakty
Kríza zatiaľ nemala
významnejší vplyv
na zmenu spôsobov
využívaných na získanie
stavebných zákaziek
Ako najefektívnejší spôsob získavania stavebných zákaziek uvádzajú riaditelia slovenských stavebných spoločností osobné kontakty (7,3 bodu z 0-10 max) a s veľmi malým odstupom dlhodobú
spoluprácu so zadávateľom/investorom. Naopak predtým vysoko kladne hodnotený priamy dopyt zákazníkov je aktuálne hodnotený ako podstatne menej efektívny zdroj (kríza spôsobila prepad dopytu, preto i pokles efektivity tohto zdroja). Výberové konania/tendre sú stále považované
za najmenej užitočný zdroj zákaziek. Vplyv krízy sa teda zatiaľ na spôsoboch získavania zákaziek
výraznejšie neprejavil. V hodnotení jednotlivých segmentov však existujú zrejmé rozdiely medzi
veľkými a strednými/malými spoločnosťami (viac pozri ďalej).
Spôsoby získavania zákaziek
Hodnotenie efektivity najčastejšie využívaných spôsobov (0-10 max)
10
9
8
7
9,0
8,8
7,5
7,4
8,4
8,0
7,2
7,3
7,4
7,1
6,3
5,9
5,9
6
5
7,5
5,3
5,0
4
2008
2009
Dlhodobá spolupráca/zmluvy
Výberové konania
2010
2011
Osobné kontakty
Priamy dopyt zákazníkov
V Českej republike naopak kríza mala výrazný vplyv na zmenu správania firiem – predchádzajúce vysoké hodnotenie osobných kontaktov a dlhodobej spolupráce so zadávateľom pri získavaní
zákaziek výrazne klesli a naopak efektivita tendrov vzrástla. Aktuálne ich firmy považujú za najlepší zdroj zákaziek. Podstatne sa zlepšila aj ich transparentnosť, dosiahla najlepšie hodnotenie
za posledných päť rokov. Treba však podotknúť, že spoločnosti pozitívne hodnotia predovšetkým
výberové konania financované z privátnych zdrojov. Tendre financované z verejných zdrojov sú
hodnotené podstatne skromnejšie.
15
KVALITATÍVNA ŠTÚDIA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2011
SLOVAK BUILDING INDUSTRY QUALITY STUDY 2011
Zlepšila sa
transparentnosť
výberových konaní
Spoločnosti hodnotia
pozitívne najmä
tendre financované zo
súkromných zdrojov
Na Slovensku medziročne taktiež došlo k zlepšeniu v oblasti transparentnosti výberových konaní.
Hodnotenie transparentnosti týchto konaní vzrástlo z podpriemerných 4,4 bodu (škála 1-10 max)
spred roka na terajších 5,9 bodu. Tento priemer je ale výrazne tlačený nahor predovšetkým pozitívnym hodnotením výberových konaní financovaných zo súkromných zdrojov (6,8 bodu, v ČR 7,3
bodu). Transparentnosť konaní financovaných z verejných zdrojov firmy hodnotia skôr ako priemernú (5,1 bodu, v ČR 5,5 bodu). Na týchto rozdieloch sa zhodujú veľké i stredné a malé firmy.
V oblasti transparentnosti, obzvlášť pri verejných zákazkách, hodnotia riaditelia firiem negatívne
predovšetkým v realite nejednotný prístup k informáciám pre všetkých účastníkov konania a v niektorých prípadoch nekvalitne spracovanú zadávaciu dokumentáciu, ktorá nahráva netransparentnosti. Na spôsob stanovovania kritérií pre výber víťaza konania sú však rovnako ako v Českej republike v názoroch riaditeľov stavebných spoločností isté rozdiely.
Teší nás, že novelizácia zákona o verejnom obstarávaní riešila inštitút užších súťaží a posunula ho do roviny, kedy je menšia pravdepodobnosť manipulácie s týmito súťažami, čo je veľmi dobrý krok. A k samotnému
zlepšeniu transparentnosti v stavebníctve – úplne by stačilo, keby sa presne dodržiaval účel a zmysel zákona.
Tibor Kočvara
Generálny riaditeľ, Skanska SK a.s.
Pri stanovovaní
postupov/kritérií pre
výber víťaza v tendroch
nie sú riaditelia
stavebných spoločností
jednotní
Niektoré spoločnosti navrhujú maximálnu orientáciu zo strany zadávateľa na čo najnižšiu cenu
a v mnohých prípadoch odporúčajú využívať internetové aukcie (t. j. napríklad po doložení racionálnych kvalifikačných predpokladov na realizáciu zákazky v prvom kole navrhujú využiť internetovú aukciu ako druhé kolo pre maximálne zníženie ceny). Druhá skupina firiem naopak zdôrazňuje
zahrnutie širšieho portfólia faktorov pri hodnotení podaných ponúk tak, aby výsledná realizácia
bola zhotovená nielen za čo najlepšiu cenu, ale aj za zodpovedajúcich podmienok (t. j. v potrebnej kvalite, s využitím patričných technológií, uhradením všetkých záväzkov voči subdodávateľom,
atď.).
Už piaty rok rastie
podiel spoločností,
ktoré uvádzajú, že boli
požiadané o úplatok
Respondenti tiež dostali otázku, či už niekedy v priebehu získavania zákazky boli požiadaní o úplatok. Najnovšie výsledky ukazujú, že v tejto oblasti bohužiaľ dochádza ku konzistentnému zhoršovaniu situácie. Aktuálne najvyšší podiel riaditeľov firiem (41 %) za posledných päť rokov potvrdzuje, že
pri získavaní zákazky boli požiadaní o úplatok. Viac informácií prináša priložený graf.
Stretla sa už vaša spoločnosť pri získavaní zákaziek s požiadavkou na úplatok?
100%
80%
14
45
60%
40%
16
48
41
31
38
41
2009
2010
2011
43
12
14
2007
2008
Áno
Kde začína hranica
úplatku podľa riaditeľov
stavebných spoločností
18
42
72
20%
0%
14
27
Nie
Bez komentára
Čo považujú spoločnosti za úplatok? Nižšie priložený graf ukazuje, že riaditelia stavebných spoločností sú v posudzovaní limitu pre úplatok prísni (podobná situácia je aj v ČR) a že rozpoznávacia
znalosť v tejto oblasti je vysoká. Až 36 % spoločností považuje za úplatok akýkoľvek darček venovaný zástupcovi zadávateľa/investora. Darčeky či plnenia (či už finančné alebo nefinančné)zo strany
zhotoviteľa pre zástupcu zadávateľa/investora do hodnoty 4 000 eur považuje za úplatok deväť
z desiatich riaditeľov stavebných spoločností.
KVALITATÍVNA ŠTÚDIA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2011
SLOVAK BUILDING INDUSTRY QUALITY STUDY 2011
V akej hodnote je darček/plnenie už úplatkom?
0%
nad 40 000 EUR
Slovensko
2%
Česká republika
8%
7%
4 000 - 40 000 EUR
800 - 4 000 EUR
10%
11%
400 - 800 EUR
17%
18%
23%
40 - 400 EUR
42%
Do 40 EUR
36%
16%
5%
5%
Bez komentára
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Podiel respondentov
V období pokračujúcej „nepriazne osudu“ pre stavebníctvo a všetky oblasti s tým súvisiace je efektívne tento
čas využiť nielen pre maximálne zefektívnenie procesov vo firmách, ale nezabudnúť na posilňovanie imidžu
firmy, čo je vždy dlhodobou záležitosťou. Určite sa oplatí v tento moment viac popremýšľať napr. o aktivitách
CSR - Corporate Social Responsibility.
Jakub Malý
Managing Director, Ipsos Tambor SR
Len 2-3 z desiatich
spoločností uvádzajú, že
je možné získať verejnú
zákazku bez poskytnutia
úplatku
Riaditelia spoločností taktiež dostali otázku, či je podľa ich skúseností možné získať stavebnú zákazku bez úplatku. Sedem z desiatich firiem potvrdzuje, že je možné získať stavebnú zákazku financovanú zo súkromných prostriedkov bez nutnosti poskytnúť úplatok (v ČR ide o deväť z desiatich
firiem). Naopak pri výberových konaniach financovaných z verejných zdrojov možnosť získať stavebnú zákazku bez úplatku potvrdzujú len dvaja až traja riaditelia z desiatich (šesť z desiatich v ČR).
Najpozitívnejšími v tejto oblasti sú riaditelia veľkých spoločností, ktoré sa o tieto zákazky uchádzajú
predovšetkým – avšak aj tu sú o možnosti získať verejnú stavebnú zákazku bez úplatku presvedčení
len štyria z desiatich riaditeľov, t. j. menšina.
Je možné získať stavebnú zákazku bez úplatku?
50%
38%
40%
35%
32%
28%
30%
21%
20%
10%
15% 13%
10%
4%
4%
0%
Rozhodne áno
Skôr áno
Skôr nie
Rozhodne nie
Neviem
Konania financované z verejných prostriedkov
Konania financované zo súkromných prostriedkov
Navrhované riešenia pre
zlepšenie situácie
Aké riešenia na zlepšenie súčasnej situácie stavebné spoločnosti navrhujú? Podľa slov zástupcov
spoločností by situáciu pomohol zlepšiť nárast objemov zákaziek na trhu, vďaka čomu by sa uvoľnil súčasný tlak. Taktiež zjednodušenie a skvalitnenie legislatívy tak, aby viedla k väčšiemu sprehľadneniu a skvalitneniu procesu výberu dodávateľov a jednotnému prístupu k informáciám pre
všetkých účastníkov konania. Ďalej potom zvýšenie odborných znalostí zamestnancov investora,
aby zadávacia dokumentácia i celý priebeh bol realizovaný profesionálne a aby kvalitná zadávacia dokumentácia neumožňovala vytváranie priestoru pre netransparentnosť a korupciu. Súčasťou
riešenia by tiež malo byť kvalitné ohodnotenie zamestnancov. Rovnako ako v ČR, aj na Slovensku
zástupcovia firiem uvádzali potrebu spretŕhania v niektorých prípadoch existujúcich väzieb medzi
zástupcami zadávateľa a zhotoviteľa zákazky tak, aby mali všetci potenciálni záujemcovia o zákaz-
17
KVALITATÍVNA ŠTÚDIA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2011
SLOVAK BUILDING INDUSTRY QUALITY STUDY 2011
ku rovnaké východiskové podmienky. A taktiež potrebu tlaku na morálnu stránku tohto problému
a výchovu v rámci celej spoločnosti.
Pomohol by kvalitný Zákon o verejnom obstarávaní, ktorý by do čo najvyššej možnej miery „ošetril“ všetky
oblasti tohto procesu. Okrem toho očakávame, že sa situácia čiastočne zlepší aj vďaka pripravovanej novele
Stavebného zákona.
Ján Kato
Generálny riaditeľ, VÁHOSTAV-SK, a.s.
Pri myšlienke
centralizácie zadávaní
verejných zákaziek sa
riaditelia spoločností
názorovo rozchádzajú
Riaditelia spoločností ďalej odpovedali na otázku, či by pomohla centralizácia všetkých verejných
zákaziek a zriadenie jedinej komory verejných zadávateľov, ktorá by slúžila pre všetkých verejných
zadávateľov v SR. Ako dobrý krok hodnotí tento postup 44 % riaditeľov (v ČR 33 %). Ostatní sa naopak domnievajú, že by sa týmto opatrením len zhoršila situácia vzhľadom k vysokým odborným
i kapacitným potrebám takej inštitúcie a k ďalšiemu nárastu byrokracie.
A teraz sa poďme pozrieť na situáciu a názory spoločností s rozdelením podľa jednotlivých segmentov.
Skúsenosti veľkých
stavebných spoločností
Veľké stavebné spoločnosti považujú za najefektívnejší spôsob získavania zákaziek výberové konania, priemerné hodnotenie dosahuje 8,1 bodu (z 0-10 max, v ČR 8,0). Naopak priamy dopyt zákazníkov aktuálne považujú za zdroj zákaziek s podpriemerným prínosom (dopyt sa oproti rokom
rastu zreteľne prepadol a najmä veľkých zákaziek je málo). Transparentnosť výberových konaní financovaných zo súkromných zdrojov hodnotia veľké spoločnosti vysoko, a to 6,9 bodu (na škále
1-10 max, 7,4 v ČR). Transparentnosť konaní z verejných zdrojov hodnotia horšie, a to iba 5,8 bodu
(5,3 v ČR). Vzhľadom k malému objemu zákaziek na trhu je každá druhá veľká spoločnosť (53 %,
rovnako v ČR) ochotná zobrať aj zákazku s nulovou alebo dokonca zápornou maržou. Porušenie
svojich interných predpisov (risk manažmentu) kvôli získaniu zákazky potvrdzuje až 77 %, t. j. tri zo
štyroch firiem (61 % v ČR). V oblasti skúseností s úplatkami až 53 % riaditeľov veľkých spoločností využilo možnosť nekomentovať túto oblasť (39 % v ČR). Na porovnanie v segmente stredných/
malých firiem išlo len o 10 % predstaviteľov (6 % v ČR). Iba jedna zo štyroch firiem potvrdzuje, že
nebola požiadaná o úplatok (23 %).
Výberové konania sa vďaka ich nedostatku na trhu stali značne “preplnenými” a hlásia sa do nich aj spoločnosti, ktoré sa zameriavali na iné veľkosti prípadne iné typy zákaziek. V terajšej dobe sú typické značnými
rozdielmi v ponúkaných cenách medzi najnižšou a najvyššou ponukou. Často je ten rozdiel aj viac ako 100%ný. Toto značne deformuje trh a sťažuje kvalitným dodávateľom prístup k zákazkam, pretože sa často stáva,
že jedna, dve firmy to “podstrelia” dumpingovými cenami, za ktoré veľakrát ani nie je možné danú zákazku
zrealizovať v požadovanej kvalite.
Dušan Štefanides
Riaditeľ, Helika, s.r.o.
18
Skúsenosti stredných/
malých stavebných friem
Situácia v stredných/malých firmách sa od veľkých spoločností líši. Riaditelia týchto firiem sa spoliehajú hlavne na svoje osobné kontakty, ktoré hodnotia ako najefektívnejší spôsob získavania zákaziek (7,5 bodu, v ČR 7,1). Ich využívanie potvrdzuje 98 % všetkých firiem v tomto segmente (rovnaký
podiel v ČR). Transparentnosť výberových konaní financovaných zo súkromných zdrojov hodnotia
6,8 bodu (7,1 v ČR), tendre financované z verejných rozpočtov hodnotia 5,0 bodmi (5,8 v ČR). Iba
jedna z piatich firiem v tomto segmente je ochotná prijať zákazku s nulovou alebo zápornou maržou. Porušenie svojich interných predpisov (risk manažmentu) kvôli získaniu zákazky potvrdzuje
43 % riaditeľov (60 % v ČR).
Skúsenosti friem
zaoberajúcich sa
pozemným staviteľstvom
Ak sa na výsledky pozrieme podľa stavebného zamerania, označujú riaditelia spoločností z pozemného staviteľstva za najužitočnejši zdroj svojich zákaziek osobné kontakty (7,4 bodu, 6,8 bodu
v ČR). Transparentnosť konaní z privátnych zdrojov hodnotia 6,3 bodu (7,4 v ČR). Zákazku s nulovou
alebo zápornou maržou by prijalo len 22 % respondentov. Svoj risk manažment porušilo kvôli získaniu zákazky 48 % respondentov (59 % v ČR).
Skúsenosti spoločností
zaoberajúcich sa inžinierskym staviteľstvom
Spoločnosti z inžinierskeho staviteľstva za najefektívnejšie spôsoby získavania zákaziek považujú
osobné kontakty a dlhodobú spoluprácu so zadávateľom (zhodne po 7,1 bodu). Transparentnosť
výberových konaní z privátnych zdrojov hodnotia 7,6 bodu (7,0 v ČR), verejné konania hodnotia
podpriemernými 4,8 bodu (5,3 v ČR). Zákazku s nulovou alebo zápornou maržou je ochotná prijať
každá tretia firma (31 %, v ČR 53 %) a svoj risk manažment porušilo kvôli získaniu zákazky 51 %
respondentov (62 % v ČR). 63 % riaditeľov uvádza, že boli požiadaní o úplatok, alebo túto oblasť
nechceli komentovať.
KVALITATÍVNA ŠTÚDIA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2011
SLOVAK BUILDING INDUSTRY QUALITY STUDY 2011
Situácia v ďalších
krajinách Visegrádskej
štvorky
Porovnajme teraz tieto výsledky s ostatnými krajinami Visegrádskej štvorky. Poľské stavebné spoločnosti považujú za najefektívnejší zdroj svojich zákaziek výberové konania. Len 23 % spoločností,
t. j. podobne ako na Slovensku, by prijalo zákazku s nulovou alebo zápornou maržou a 63 % riaditeľov potvrdzuje porušenie interných predpisov (risk manažmentu) kvôli získaniu zákazky.
V Maďarsku (údaje z decembra 2010) označujú firmy za najužitočnejší zdroj nových zákaziek osobné kontakty, ktorých hodnotenie bolo najvyššie v celej skupine Visegrádskej štvorky. Ochotu prijať
zákazku s nulovou alebo aj zápornou maržou potvrdzuje každá tretia firma, porušenie risk manažmentu potvrdilo len 22 % spoločností (najnižší podiel z krajín Visegrádskej štvorky).
Zhrnutie
Slovensko
Maďarsko
(2010)
Česká
Republika
Polsko
Dlhodobá
spolupráca/ zmluvy
7,1 / 95 %
7,6 / 89 %
6,1 / 96 %
6,9 / 89 %
Osobné kontakty
7,3 / 97 %
8,1 / 95 %
6,2 / 97 %
6,4 / 93 %
Tendre/ výberové
konania
5,9 / 75 %
5,8 / 77 %
7,0 / 93 %
7,0 / 92 %
Priamy dopyt
zákazníkov
6,3 / 95 %
7,2 / 91 %
5,2 / 95 %
4,9 / 99 %
Riaditelia stavebných spoločností potvrdzujú svoje predchádzajúce predikcie mierneho
poklesu slovenského stavebníctva v roku
2011 (aktuálne očakávajú pokles o 1,8 %). Firmy stále čakajú na výraznejšie oživenie dopytu ako základného impulzu na naštartovanie
rastu. K tomu by malo dôjsť od roku 2012.
Vyťaženosť kapacít stavebných spoločností
sa v porovnaní s februárovými výsledkami
zlepšila. Ide však o dôsledok rozbehnutia
stavebnej sezóny a už realizovaných optimalizácií kapacít. Stále približne polovica spoločností uvádza, že má zákaziek menej ako pred
dvanástimi mesiacmi.
V nadväznosti na vývoj trhu spoločnosti
očakávajú aj mierny pokles vlastných tržieb
v tomto roku. Najpesimistickejšie sú v predikcii vývoja vlastných tržieb spoločnosti zaoberajúce sa inžinierskym staviteľstvom. K rastu
tržieb by malo prísť v budúcom roku, zhodujú
sa všetky segmenty.
Kľúčovými problémami stavebných spoločností, ktoré obmedzujú ich hospodárske
výsledky, sú vysoká miera byrokracie (požiadavky úradov), nedostatočný dopyt a tvrdý,
niekedy až nekalý konkurenčný boj o zákazky
dostupné na trhu v súčasnosti.
V prekonanie konkurencie aktuálne verí približne každá druhá stavebná spoločnosť.
Tento stav už trvá posledných šesť mesiacov
a výhľad firiem ukazuje, že k miernemu zlepšeniu by mohlo dôjsť v roku 2012. Návrat
k vysokým predkrízovým hodnotám je však
stále ďaleko.
Za aktuálne najefektívnejší spôsob získavania zákaziek považujú veľké firmy výberové
konanie. Naopak riaditelia stredných/malých
stavebných spoločností preferujú osobné
kontakty. Sedem z desiatich spoločností potvrdzuje, že je možné získať privátnu stavebnú
zákazku bez úplatku, pri verejných zákazkách
ide len o dve až tri firmy z desiatich.
Informácie tu uvedené majú všeobecný charakter a nie sú určené na riešenie situácií konkrétnej osoby či subjektu. Hoci sa
snažíme zabezpečiť, aby boli poskytované informácie presné a aktuálne, nedá sa zaručiť, že budú zodpovedať skutočnosti
k dátumu, ku ktorému sú doručené, alebo že zostanú platné i v budúcnosti. Používatelia by pred konaním alebo zdržaním sa
konania na základe informácií obsiahnutých v tejto štúdii mali zvážiť využitie príslušných profesionálnych služieb. Zodpovednosť
za kroky podniknuté na základe obsahu tejto štúdie nebude akceptovaná.
© CEEC Research
The KPMG name, logo and “cutting through complexity” are registered trademarks or trademarks of KPMG International
Cooperative (“KPMG International”).
19
PREDPROJEKTOVÁ A PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA
PRE-PROJECT AND PROJECT ORGANIZATION
Architektúra, urbanizmus, dizajn
architektúra interiéru stavieb a stavebný dizajn
architektúra pozemných stavieb
tvorba krajiny a záhradná architektúra
urbanizmus a územné plánovanie
Projektové služby
projektová činnosť
projektový manažment
konzultačná činnosť pre PS
konzultačná činnosť pre VHS
Inžiniersko - investorská činnosť
investorská činnosť
inžinierska činnosť
autorizovaný stavebný dozor
rozpočtovanie stavieb, cenníky
Geológia, hydrogeológia
geológia
hydrogeológia
inžinierska geológia
Geodézia, kartografia
1
1. Predprojektová a projektová príprava
Pre-project and Project Organization
Architektúra, urbanizmus, dizajn
URBAN PROJEKCIA, s. r. o., Dolný Kubín
ARZA - Architektúra záhrad, spol. s r.o., Bratislava
DSC BUILDING, a.s., Bratislava
EKOCONSULT® - enviro, a.s., Bratislava
HELIKA, s.r.o., Bratislava
HYDRO - Ing. Štefan HROMADA, Bratislava
INPROKON s.r.o., Bratislava
MIGA, s. r. o., Bratislava
Projektové služby
AG - EXPERT, s.r.o., Bratislava
BDL consult, s.r.o., Bratislava
HELIKA, s.r.o., Bratislava
HYDRO - Ing. Štefan HROMADA, Bratislava
Ing. IRENA JAMRICHOVÁ - JAMIRE, Bratislava
INPROKON s.r.o., Bratislava
MIGA, s. r. o., Bratislava
SOLEARIS, s. r. o. PROJEKTOVÝ ATELIÉR - ELEKTRO - SILNOPRÚD, Bratislava
SONING Praha, a.s. - org. zložka, Bratislava
ALAM s.r.o., Bratislava
DSC BUILDING, a.s., Bratislava
HUECK SYSTEM s.r.o., Bratislava
MONT ELEKTRO a.s., Banská Bystrica
RNDr. Vladimír Kočvara - ADONIS CONSULT, Bratislava
TERMOSTAV - MRÁZ, spol. s r. o., Košice
URBAN PROJEKCIA, s. r. o., Dolný Kubín
WYVERN s.r.o.. Divina
Inžiniersko - investorská činnosť
STAVO - ing, spol. s r.o., Bratislava
ALAM s.r.o., Bratislava
HELIKA, s.r.o., Bratislava
HYDRO - Ing. Štefan HROMADA, Bratislava
Ing. IRENA JAMRICHOVÁ - JAMIRE, Bratislava
INPROKON s.r.o., Bratislava
KOVODRUŽSTVO, Bratislava
MIGA, s. r. o., Bratislava
MONT ELEKTRO a.s., Banská Bystrica
SOLEARIS, s. r. o. PROJEKTOVÝ ATELIÉR - ELEKTRO - SILNOPRÚD, Bratislava
URBAN PROJEKCIA, s. r. o., Dolný Kubín
WYVERN s.r.o.. Divina
Geológia, hydrogeológia
HGM - ŽILINA, s r .o., Žilina
MIGA, s. r. o., Bratislava
Geodézia, kartografia
GEODET - TEAM s.r.o., Bratislava
MIGA, s. r. o., Bratislava
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
20
strana
22
38
25
53
21
21
21
21
21, 52
21
21
21
21
21
21
21
22, 32
25
25
30, 34
45
53
26
22
26
22
25
21
21
21
21
38
21
45
21
22
26
s s s s
s
s s
s s
s s
s
s
s s
v v
v
s s
s
v v
s
s
s
s
s s
v
s
s
s
s
s
s
s
v v
s
s
s
s
v
s
s
s s s
s
s
s
s
s
v
s
s
s
s
s
s
v
s
s
v
s
s
s s
s s
s
s s
v
s
s
s
s s s
s
s
s s s
v
v
o o o o
s
s s
s
s s s
v
s
v v
s
s
v
s
s
s
s s s
s
v
s
s
s
s
s
s
v v
v
s
s s
s s s
s
o o o o
v
s
s v
s
s
v v
s s
s
s
s s s
s s
s
s
s s s
v
v
s
s
s s s
v
s s
s s
s
s s
s
v
s s
s
s
s
s
s
s
v
v
s
s
s s
o o o o
21, 53
21
v v
v
v v
v
v
s s s
o o o o
21
21
v v
v
v v
v
v
s
o o o o
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
1
PREDPROJEKTOVÁ A PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA
PRE-PROJECT AND PROJECT ORGANIZATION
AG - EXPERT, s. r. o.
HYDRO - Ing. Štefan HROMADA
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
tel.: +421-2-3901 6790
fax: +421-2-3901 6790
e-mail: [email protected]
Sibírska 29, 831 02 Bratislava
tel.: +421-2-4446 0093
mobil: +421-905 385 718
e-mail: [email protected]
www.hydro-sk.sk
Ing. Štefan HROMADA - autorizovaný stavebný inžinier
Ing. Alexander GUBRIC, CSc.
3687*A*2-2 - inžinierske stavby
3687*A*5-1 - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
• správa budov pre vlastníkov bytov
• projektové práce pre pozemné stavby
• statické výpočty stavieb
• konzultácie v oblasti uvedených činností
str.: 52
•
•
•
•
•
•
•
• projektová, konzultačná, inžinierska činnosť
• vodovody, kanalizácie, plynovody, čistiace stanice odpadových vôd,
čerpacie stanice, úpravne vody a smerné územné plány
• technická infraštruktúra
• zdravotechnika
• výkon autorského a technického dozoru
BDL consult, s.r.o.
Ing. IRENA JAMRICHOVÁ - JAMIRE
Tomášikova 19
Bratislava 821 02
tel.: +421-2-482 694 47
fax: +421-2-482 694 45
e-mail: [email protected], www.bdl.sk
Rusovská cesta 15
851 01 Bratislava
tel.: +421-2-6381 5367
mobil: +421-905 787 610
e-mail: [email protected]
• Statické a dynamické výpočty nosných konštrukcií pozemných a inžinierskych stavieb
• Stavebné a technologické oceľové konštrukcie – návrhy, posudky, rekonštrukcie a diagnostika
• Projektové dokumentácie-profesia „Statika“
- dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavieb
- výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií
- dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ
ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD
HOSPODÁRENIE S DAŽĎOVOU VODOU
VODOVODY A STOKOVÉ SIETE
ZDRAVOTECHNIKA
POSUDZOVANIE A OCEŇOVANIE VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ
PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
GEODET - TEAM s.r.o.
INPROKON s.r.o.
Partizánska 23, 811 03 Bratislava
tel.: +421-2-5441 1219
fax: +421-2-5464 0944
mobil: +421-905 631 040, 905 631 042, 905 631 041
e-mail: [email protected], [email protected],
[email protected], www.geodet-teamsro.sk
Šustekova 16
851 04 Bratislava
tel.: +421-2-6720 2102, 6241 1616
fax: +421-2-62411631
e-mail: [email protected], www.inprokon.sk
• geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov
• identifikácia parciel a vlastníkov, poradenstvo v oblasti katastra
nehnuteľností
• digitálna technická mapa mesta
• zameranie polohopisov, výškopisov a inžinierskych sietí
• zameranie skutočného stavu objektov, pôdorysy, pohľady, rezy
• vytyčovanie stavebných objektov, zameranie fasád objektov
Dipl. Ing. Mikuláš VÁRY - konateľ
•
•
•
•
HELIKA, s.r.o.
MIGA, s. r. o.
Bajkalská 41
821 09 Bratislava
tel.: +421-2-4464 9477
fax: +421-2-4464 9478
e-mail: [email protected], www.helika.sk
Liptovská 4
821 09 Bratislava
tel.: +421-2-4341 3454
mobil: +421-905 723 786
fax: +421-2-4341 3454
e-mail: [email protected]
Ing. Milan GAŠPAROVIČ
Architektonická, projektová a inžinierska spoločnosť
• pozemné stavby, dopravné stavby, infraštruktúra
• technické dozory, riadenie výstavby
• management nákladov, projektový management
• projektovanie a inžinierská činnosť v oblasti pozemných stavieb
HGM - ŽILINA, s r .o.
SOLEARIS, s. r. o.
PROJEKTOVÝ ATELIÉR - ELEKTRO - SILNOPRÚD
Stárkova 26
010 01 Žilina
tel.: +421-41-5000 596
tel./fax: +421-41-5000 597
e-mail: [email protected], www.hgm.sk
•
•
•
•
•
•
projektová činnosť v investičnej výstavbe
inžinierska činnosť v stavebníctve
čistenie a monitorovanie potrubných systémov
analýzy vodovodov
Námestie hraničiarov 31
851 03 Bratislava
tel.: +421-2-6241 0457, 3301 4720
fax: +421-2-6241 0458
mobil: +421-903 461 260
e-mail: [email protected], [email protected]
www.solearis.sk
priemyselná ekológia, environmentálna geológia
hydrogeológia, sanačné práce a ekologické audity
odpadové hospodárstvo a technické práce
inžinierska geológia
projekcia
stavebné práce
•
•
•
•
projektovanie elektrických zariadení do 52 kV a bleskozvodov
technický a poradenský servis
rozpočtovanie stavieb
vyhľadávanie geopatogénnych zón
str.: 53
21
1
PREDPROJEKTOVÁ A PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA
PRE-PROJECT AND PROJECT ORGANIZATION
SONING Praha, a.s., organizačná zložka
Cukrová 14
811 08 Bratislava
tel.: +421-2-5263 4296, mobil: +421-917 796 198
e-mail: [email protected], [email protected]
www.soning.sk, www.soning.cz
štúdie • projektovanie • meranie • realizácie
•
•
•
•
•
priestorová a stavebná akustika
elektroakustika, ozvučovanie
audio video technika
znižovanie hluku v priemysle a doprave
akustické materiály
str.: 32
STAVO - ing, spol. s r.o.
Koceľova 9
821 08 Bratislava 2
tel.: +421-2-5542 2452, 5024 8284
tel.: +421-2-5541 0525, 5024 8236
fax: +421-2-5024 8237
e-mail: [email protected], www.stavo-ing.sk
•
•
•
•
marketing
inžinierska činnosť
konzultačná činnosť
stavebno-technický dozor
• investičná výstavba, predaj bytov
a nebytových priestorov
• sprostredkovateľská činnosť
URBAN PROJEKCIA, s. r. o.
A. Sládkovičova 1795/16, 026 01 Dolný Kubín
tel./fax: +421-43-5863 884, 5864 392
mobil: +421-905 382 723
e-mail: [email protected]
Ing. Igor URBAN PhD. - konateľ, autorizovaný stavebný inžinier
Ing. arch. POLDAUFOVÁ-URBANOVÁ - konateľ, autorizovaný architekt
• architektúra stavieb, interiér, architektúra pozemných stavieb
• urbanizmus
• projektová činnosť a projektový management
(projektovanie pozemných, dopravných a inžinierskych stavieb, projektovanie vnútorných inštalácií a vonkajších inžinierskych sietí)
• inžinierska činnosť, rozpočtovanie stavieb
• realizácia stavieb, výkon stavebného dozoru
• energetická certifikácia budov
Prezentujte svoju činnosť na mape
miest a regiónov SR
CIELENÁ bezplatná distribúcia:
inzerenti podľa uvedeného kľúča
mesto – 2000 až 4000 ks
kultúrne a informačné centrá v rámci SR
cestovné kancelárie, ktoré realizujú aktívny
cestovný ruch na území SR (cca. 30 CK)
Výstavy (MSV Nitra, ELO SYS Trenčín,
AGROKOMPLEX Nitra, FOR ARCH Banská
Bystrica, DOM EXPO Nitra, CONECO Bratislava)
predajná sieť (stánky, kníhkupectvá, čerpacie
stanice, hotelové zariadenia), podľa požiadaviek
22
tel.: 0908 178 897
Získate prezentáciu na
internete ZDARMA
Pripravujeme 13. vydanie
+421 - 2 - 43 42 15 60
[email protected]
2
REALIZÁCIA
2. Realizácia
Execution
Pozemné stavby
strana
4H s. r. o., Bratislava
25
DSC BUILDING, a.s., Bratislava
25
IN VEST s.r.o., Šaľa
25, 27
MATISTAV & BARTON DESIGN, Bratislava
26
Š&L LIPTAI - Rekonštrukcie, nové stavby,
26, 33
Vojna nad Dunajom
TERMOSTAV - MRÁZ, spol. s r. o., Košice
26
WYVERN s.r.o.. Divina
26
DOKARO, výrobné družstvo, Bratislava
25
Freyssinet CS, a.s. - organizačná zložka, Bratislava
25, 27, 30
MONT ELEKTRO a.s., Banská Bystrica
45
MPL TRADING, spol. s r. o., Bratislava
26, 31, 35, 38
STAVO - ing, spol. s r.o., Bratislava
22
STRAWA, spol. s r.o., Bratislava
26
Inžinierske stavby
ALAM s.r.o., Bratislava
25
EUROVIA SK, a.s., Košice
25
Freyssinet CS, a.s. - organizačná zložka, Bratislava
25, 27, 30
STRABAG s.r.o., Bratislava
26
4H s. r. o., Bratislava
25
DOKARO, výrobné družstvo, Bratislava
25
DSC BUILDING, a.s., Bratislava
25
IN VEST s.r.o., Šaľa
25, 27
INPROKON s.r.o., Bratislava
21
MATISTAV & BARTON DESIGN, Bratislava
26
WYVERN s.r.o.. Divina
26
Stavebné technológie a remeslá
ALSTAD, s.r.o., Bratislava
25
Denali s.r.o., Trnava
25
DOKARO, výrobné družstvo, Bratislava
25
KARŠAY JAROSLAV F.O., Bratislava
25
MIBAG sanácie, spol. s r.o., Bratislava
26
MPL TRADING, spol. s r. o., Bratislava
26, 31, 35, 38
PASTELL - TERRAEKO s.r.o., Bratislava
26, 53
RESTIKO, s. r. o., Bratislava
26
STRAWA, spol. s r.o., Bratislava
26
4H s. r. o., Bratislava
25
ARZA - Architektúra záhrad, spol. s r.o., Bratislava
38
EUROVIA SK, a.s., Košice
25
Freyssinet CS, a.s. - organizačná zložka, Bratislava
25, 37, 30
Harsco Infrastructure Slovensko s.r.o., Bratislava
30
IN VEST s.r.o., Šaľa
25, 27
KOVODRUŽSTVO, Bratislava
38
MATISTAV & BARTON DESIGN, Bratislava
26
MONT ELEKTRO a.s., Banská Bystrica
45
RAVAGO SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
31
SONING Praha, a.s. - org. zložka, Bratislava
22, 32
STRABAG s.r.o., Bratislava
26
Š&L LIPTAI - Rekonštrukcie, nové stavby, Vojna
26,
33
nad Dunajom
TERMOSTAV - MRÁZ, spol. s r. o., Košice
26
WYVERN s.r.o.. Divina
26
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
24
Pozemné stavby
realizácia bytových stavieb
nízkoenergetické stavby
realizácia nebytových stavieb
Inžinierske stavby
realizácia inžinierskych stavieb
technické a technologické dodávky inžinierskych stavieb
inžinierske siete
cestná svetelná signalizácia
Stavebné technológie a remeslá
asfaltovanie
betonárske práce
demolačné a deštrukčné práce
injektáž
inštalatérske práce
izolatérske práce
kamenárske práce
klampiarske práce
maliarske a natieračské práce
montážne práce
murárske práce
odvodňovacie práce
omietkárske práce
podlahy a vyrovnávky
pokrývačské práce
práce na povrchových úpravách
práce vo výškach
príprava stavieb
rekonštrukcie a adaptácie
rekonštrukcie komínov
revízie a sanácie skalných svahov
sanačné práce
sanačné práce po požiaroch a vode
stolárske, tesárske a armovacie práce
suchá výstavba / sadrokartón
štukatérstvo a reštaurátorské práce
vŕtanie a rezanie betónu
vysúšanie muriva a novostavieb
zámočnícke a kováčske práce, kovovýroba
zatepľovanie budov
zemné práce a zakladanie
stavebné technológie a remeslá iné
EXECUTION
v v v
s
s
v
v
s s s
v
v v v
s
v v v
s s s s s s s s s s s s s s s s
s s s
s
v v
v v
v v v v
v v v v v s v
s s
s s s s s s s
s s s s
s s
v
s s
s s s s s s s
s s s s
s
s
s s
s
s s
s s
s
s
s s
s
m m
m m m m
s
s
s s
s s
v
v
s
s
s
s
s
s
v s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s s s s s s s s s s s
s s
s
s s
s s
s
s
v v
s
v
v v v v
s s s
s s
s
s s s s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
v v
s
m m m
s
s
s
m v
s
m m
s
s
s
s
s
m
s s
v v v
s s
s
s
v
v
s
s
s
v
v
v
v
s
s
v
s
s
s
s s
v v
s
v
v v
s
v v
s s
v v v v
v
v
s
s s s s
s
s
s s s s s s s s s s s s s s s s
s s
s s
s s s
s
v v
v v
v v v v
v v v v v
s
s
s
s
s
s
s
s s
s
s
s
s
s s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s s s
s
s s
s s s
s
s
s
s
v v
s
s
s
s
v
s
s
s
v v
s
s
s
s
s v
v v
s
s
s
s
s
s
s
s
s
v
s
s m
s
m
v
v
s
s
v v v
v v v
s
s
v v v
v s
v v v v
s
v v v
v v
v
s
v
s s s
v
v
s
s
s
s
s
s
s
s
v v v v
s
s
s
m
s s
s
s
s
v
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
v
s
v v
s s
v v v v
s
s s s s s s s
m m
m m m m
s s
v v
s
s
s
s
s
v
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
v
v v
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
v
s
v v v v v s v
v v
s s s s
s s
m m m
m v
v
s s
s
v v
v v v v
s
s s s
m m
o
s
s
v
v
v
v
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
2
REALIZÁCIA
EXECUTION
4H s. r. o.
DSC BUILDING, a.s.
29. augusta 9, 811 09 Bratislava
prevádzka: Hraničná 16, 821 05 Bratislava
tel./fax: +421-2-5341 9819
mobil: +421-905 444 852, 903 433 015
e-mail: [email protected]
www.4h-sro.sk
Odborárska 3
831 02 Bratislava
tel.: +421-2-4445 5009
mobil: +421-903 218 929
fax: +421-2-4445 5026
e-mail: [email protected], www.dscbuilding.sk
František HORVÁTH - konateľ
Ing. Peter THUR - predseda predstavenstva
•
•
•
•
•
• výstavba bytových, priemyselných a dopravných stavieb
• projektovanie stavieb
• inžinierska činnosť
výstavba rodinných domov na kľúč
nízkoenergetické domy
realizácia stavebných prác
interiérové úpravy reštaurácií a obchodov
autodoprava
DOPRAVNÉ SYSTÉMY
• cestná svetelná signalizácia CSS
• parkovacie systémy CROSS PARK
• cestné meteorologické stanice
CROSS MET
• automatický sčítač dopravy
CROSS ASD/5 WIN
ALAM s.r.o.
EUROVIA SK, a.s.
Nezábudková 40, 821 01 Bratislava
Prevádzka: Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava
tel.: +421-2-4820 3232
fax: +421-2-4820 3233
e-mail: [email protected], www.alam.sk
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
tel.: +421-55-7261 101
fax: +421-55-7261 110
e-mail: [email protected], www.eurovia.sk
BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY
• elektrická požiarna signalizácia EPS
• elektrické zabezpečovacie systémy EZS
• kamerové systémy CCTV
• kontrola vstupu a docházkový systém
SKV a DS
•
•
•
•
•
•
diaľnice, cesty, komunikácie
centrá miest, parkovistá, cyklotrasy
vodohospodárske, ekologické, špeciálne stavby
regionálne PPP projekty pre kraje, mestá a obce
výroba a predaj asfaltobetonových zmesí
dodávka drveného kameniva
ALSTAD, s.r.o.
Freyssinet CS, a.s., organizačná zložka
Jadranská 25
841 01 Bratislava
tel./fax: +421-2-6446 3095
mobil: +421-905 618 292
e-mail: [email protected], www.alstad.sk
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
tel.: +421-2-5020 1060
fax: +421-2-5020 1069
e-mail: [email protected], www.freyssinet-cs.cz
Ing. Maroš DEMJAN - vedúci organizačnej zložky
Ing. Miroslav TAPFER - konateľ
Anna HARSSANOVÁ
•
•
•
•
•
Špecialista na dopravné stavby po celom Slovensku,
člen nadnárodného koncernu VINCI
predaj zatepľovacích systémov
realizácia zatepľovania
rekonštrukcie balkónov a lódžií
hydroizolácia a tepelná izolácia striech
výmena schodiskových presklení (copility)
Dodávateľ:
• predpínacie systémy Freyssinet • mostné ložiská hrncové a elastomerové
• synchrónne zdvíhanie ťažkých konštrukcií • technológie vysúvania
• ochrana, oprava a zosilňovanie betónových konštrukcií • ochrana
betonárskej výstuže • vystužovanie drevených konštrukcií
• horninové kotvy • mikropilóty GEWI a TRM • injektážne vŕtacie kotvy, SN kotvy
• prvky spínania debnenia
str.: 27, 30
Denali s.r.o.
IN VEST s.r.o.
Malženická cesta 3
917 21 Trnava
tel./fax: +421-33-5334 397
mobil: +421-905 332 257
e-mail: [email protected], www.denali.sk
Areál Duslo a.s., objekt č. 21-07
927 03 Šaľa
tel.: +421-31-770 6187
fax: +421-31-770 6187
e-mail: [email protected], www.invest-in.sk
ŠPECIÁLNE STAVEBNÉ PRÁCE VO VÝŠKACH
•
•
•
•
•
priemyselné a protipožiarne nátery
tmelenie a zatepľovanie fasád
priemyselné čistenie
prenájom lešenia a pojazdných plošín
montáž antén, vysielačov a reklám
IN VEST s r.o. so sídlom v Šali je spoločnosť, ktorej hlavným predmetom podnikania je:
• Dodávka stavebných a technologických diel
• Výroba betónových dlažieb
Obe základné činnosti sú rozvíjané samostatne v rámci nezávisle od seba
fungujúcich divízií. Divízie majú svoje závody situované v Šali, Bratislave
a v Geči pri Košiciach. V stavebnej oblasti sa spoločnosť orientuje na pozemné
staviteľstvo, dodávky komplexných stavebných diel, na výrobu betónu
a betónových prefabrikovaných prvkov, halových, stenových a mostových,
predpätých aj nepredpätých, s povrchovou úpravou aj bez nej.
str.: 27
DOKARO, výrobné družstvo
KARŠAY JAROSLAV F.O.
Trenčianska 11
821 09 Bratislava
tel.: +421-2-5556 8185
mobil: +421-905 702 162
fax: +421-2-5556 8184
e-mail: [email protected], www.dokaro.sk
Veternicova 17
841 05 Bratislava
tel.: +421-2-6531 6158
mobil: +421-903 422 306
fax: +421-2-6531 6158
e-mail: [email protected]
Ing. Pavel KOPOREC
• asfaltérske práce a recyklácia asfaltu
• bytová a občianska výstavba, rodinné domy formou na kľúč
• stavba inžinierskych sietí
• zatepľovanie budov
• búracie a zemné práce
• pokládka dlažieb
Poskytujeme:
•
•
•
•
•
maliarske a natieračské práce
vodoinštalácia a elektroinštalácia
plávajúce podlahy, dlažby a obklady
sadrokartónové priečky a podhľady
realizácia krbov
25
2
REALIZÁCIA
EXECUTION
MATISTAV & BARTON DESIGN
STRABAG s.r.o.
Štyndlova 10
821 05 Bratislava
fax: +421-2-4342 5261
mobil: +421-903 436 692, 903 207 173
e-mail: [email protected], www.matistav.sk
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
tel.: +421-2-3262 1026
fax: +421-2-3262 3361
e-mail: [email protected], www.strabag.com
Ing. Lýdia MATIAŠKOVÁ CSc. - obchodný riaditeľ
•
•
•
•
•
•
Výstavba
• ciest, diaľníc, mostov, železníc • kanalizácií • skládok komunálnych odpadov
• inžinierských sietí • športovísk, cyklotrás • opravy komunikácií
• pokládka asfaltových povrchov • asfaltobetónové tesnenia
realizácia nadstavieb nad bytové domy
stavby domov na kľúč s použitím progresívnych technológií
realizácia bytových a občianskych stavieb
rekonštrukcia stavebných objektov a opravy
projektová činnosť a inžiniering
poradenská činnosť v stavebníctve
www.matistav.sk
MIBAG sanácie, spol. s r.o.
STRAWA, spol. s r. o.
Furmanská 3, 841 03 Bratislava 47
bezplatné núdzové volanie: 0800 10 30 90
tel.: +421-2-6436 0751
fax: +421-2-6436 0751
mobil: +421-902 964 220
e-mail: [email protected], [email protected], www.mibag.sk
Hlavná 45
831 01 Bratislava
tel./fax: +421-2-5479 3242
mobil: +421-903 724 591
e-mail: [email protected]
• sanačné práce po škodách spôsobených požiarom a vodou
• dekontaminácia, čistiace práce po požiari, odstraňovanie zápachu
• vysúšanie stien, stropov, podláh, likvidácia plesní, meranie vlhkosti
• stavebné rekonštrukcie a iná stavebná činnosť
• údržba priemyselných strojov a zariadení
• konzultačná a poradenská činnosť
•
•
•
•
•
realizácia vnútorných a vonkajších omietok
zatepľovanie budov
maliarske práce
rekonštrukčné práce, štukatérske a murárske práce
izolačné práce, klampiarske práce
MPL TRADING, spol. s r. o.
Š&L LIPTAI - Rekonštrukcie, nové stavby
Galvaniho 8
821 04 Bratislava
infolinka: 0914 326 090
infolinka: 0917 673 605
e-mail: [email protected]
www.mpl.sk
Vojka nad Dunajom č. 170
930 31 Vojka nad Dunajom
mobil: +421-903 426 152, 918 864 580
e-mail: [email protected], [email protected]
www.stavmatvojka.sk
• dodávateľ kompletného sortimentu stavebných materiálov a výrobkov pre
stavbu a rekonštrukciu
• murovacie materiály, sadrokartónové systémy, zatepľovací systém, tepelné
a protipožiarne izolácie, zdvojené podlahy, strešné krytiny, strešné fólie,
komínové systémy, extrudovaný polystyrén
• stavebná oceľ, betónové výrobky, sklobetón, odvodňovacie systémy,
stavebné dosky
• montáž a inštalácia uvedených materiálov
Štefan LIPTAI ml.
• výstavba bytov, rodinných domov, rekreačných chát a drobných stavieb na kľúč •
rekonštrukcie bytov, rodinných domov a jednoduchých stavieb
• dodávka bazénov, sáun a iné ozdravné zariadenia • montáž elektroinštalácií,
UK, zdravotechniky, sadrokartóny, obklady, dlažby • výmena bytových jadier
• strojové omietky, montáž zámkovej dlažby, zateplenie budov
• odizolovanie vlhkých stien - podrezávaním
• betonáreň • nákladná doprava • stavebniny • požičovňa náradia
str.: 31, 35, 38
str.: 33
PASTELL - TERRAEKO s.r.o.
TERMOSTAV - MRÁZ, spol. s r. o.
Kopčianska 65
851 01 Bratislava
tel.: +421-2-6381 0266
fax: +421-2-6381 1807
e-mail: [email protected], www.pastellterraeko.sk
Priemyselná 3
042 99 Košice
tel.: +421-55-6006 209
mobil: +421-902 909 100
fax: +421-55-6227 590
e-mail: [email protected]
www.termostav-mraz.sk
Ing. Ján GÁBOR
Martin VAŇA
Zdeněk NEVRLÝ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
izolácie proti tlakovej vode bentonitovou rohožou
izolácie fóliami PVC, PEHD, PELLD, MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY
izolácie proti únikom látok znečisťujúcich životné prostredie
izolácie skládok odpadov resp. sanácie starých skládok
izolácie rezervoárov úžitkovej a pitnej vody
Žiarotechnické práce
Tepelné, chladové, povlakové a ostatné izolácie
Výstavba, oprava a odborné obhliadky komínov
Stavebné práce HSV, PSV
Servis, diagnostika, projekcia, doprava
str.: 53
RESTIKO, s. r. o.
WYVERN s.r.o.
Osadná č. 1
831 03 Bratislava
tel.: +421-2-4445 2706
fax: +421-2-4437 2657
e-mail: [email protected], www.restiko.sk
Divina 451
013 31 Divina
mobil : 0907 855 735
e-mail : [email protected]
www.wyvern.sk
Peter KORISTA ml. - konateľ
Rekonštrukcie šikmých a plochých striech
• montáž PVC fólií
• dodávka a montáž plechových a tvrdých krytín
Realizácia bytových stavieb
• rekonštrukcia a výstavba
• zatepľovanie budov
26
Spoločnosť WYVERN s.r.o. je moderná stavebná spoločnosť zameraná na realizáciu
rodinných domov a menších stavebných objektov vrátane inžinierskych činností.
Ďalej poskytuje služby v oblasti :
• výstavba rodinných domov „na kľúč“
• fasády a zatepľovanie budov
• rekonštrukčné a opravné práce
• konzultačná činnosť (design interiéru, exteriéru)
• ďalšie práce podľa požiadaviek klienta
REALIZÁCIA
EXECUTION
2
Spoloðne nájdeme riešenie
predpínanie betónových konštrukcií
závesové systémy mostov
mostné ložiská
sanácie a zosilňovanie betónových
konštrukcií (opravy a ochrana
betónu, ochrana betonárskej
výstuže, zosilňovanie konštrukcií
- kompozity z uhlíkových vlákien,
vystužovanie oceľových, drevených
konštrukcií, striekaný betón)
Hydroservis (zdvíhanie ťažkých
bremien vrát. synchrónneho,
zaistenie technológie výsuvu
mostných konštrukcií, servis
hydraulických zariadení)
geotechnika (horninové kotvy,
mikropilóty, baranené pilóty, skalné
svorníky, zemné klince)
ostatné systémy (FLIMU, GEWI, prvky
spínania debnenia)
FREYSSINET CS, a.s.
Dcérska spoločnosť firiem SMP CZ, a.s. a FREYSSINET INTERNATIONAL & COMPAGNIE sne,
nástupca spoločnosti SM 7, a.s.
Prefa
KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIA
S NÁPADOM
Závod PREFA spoločnosti IN VEST s.r.o. ponúka výrobu prefabrikátov pre
> skeletové konštrukcie pozemného staviteľstva
> stenové prefabrikáty s povrchovou úpravou alebo bez povrchovej úpravy
> predpäté väzníky pre skeletové systémy
> prievlaky, väzníky, stužidlá, väznice, trámy
> filigránové stropné dosky
> vopred predpäté nosníky pre mosty pozemných komunikácií
> rímsové prefabrikáty mostov
> výrobu armokošov, strihanie a ohýbanie armatúry
> predaj betonárskej ocele a jej spracovanie
I N V E S T s.r.o.
927 03 ŠAĽA, SLOVENSKO
PREFA inz.indd 36
www.invest-in.sk
[email protected]
+421 918 900 915
+421 917 618 022
7/22/2011 12:32:08 PM
27
3
MATERIÁLY A VÝROBKY
3. Materiály a výrobky
Materials and Products
Stavebné a hutné materiály
strana
AGRIPENT spol. s r. o., Lehnice
29
ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
29
EURO BETON, s.r.o., Bratislava
30
FATRA IZOLFA, a. s., Partizánske
30, 32
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Dolní Bukovsko
30, 32
ITALINOX Slovakia, s. r. o., Bratislava
30
LEIER Baustoffe SK s.r.o., Bratislava
31
Lindab a.s., Spišská Nová Ves
31
MPL TRADING, spol. s r. o., Bratislava
26, 31, 35, 38
Považská cementáreň, a.s., Ladce
31, 34
RAVAGO SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
31
ROCKWOOL Slovensko s.r.o., Bratislava
31
SLOVASFALT, spol. s r.o.
32
BOVA SK, spol. s r. o., Bratislava
29
CEVASERVIS 210 spol. s r.o., Stupava
30
DOKARO, výrobné družstvo, Bratislava
25
EUROVIA SK, a.s., Košice
25
Harsco Infrastructure Slovensko s.r.o., Bratislava
30
IN VEST s.r.o., Šaľa
25, 27
KERAIN, spol. s r. o., Bratislava
30
KOVODRUŽSTVO, Bratislava
38
Scholl & Kovo - Halla s.r.o., Kostolište
32
SCHOMBURG Slovensko s.r.o., Bratislava
32
SONING Praha, a.s. - org. zložka, Bratislava
22, 32
STRABAG s.r.o., Bratislava
26
Š&L LIPTAI - Rekonštrukcie, nové stavby, Vojna nad Dunajom
26, 33
Stavebná chémia
KERAIN, spol. s r. o., Bratislava
30
LANXESS Cebtral Estern Europe, s.r.o., Bratislava
31, 33
MAPEI SK, s.r.o., Ivanka pri Dunaji
31
MPL TRADING, spol. s r. o., Bratislava
26, 31, 35, 38
SCHOMBURG Slovensko s.r.o., Bratislava
32
CEVASERVIS 210 spol. s r.o., Stupava
30
IN VEST s.r.o., Šaľa
25, 27
Scholl & Kovo - Halla s.r.o., Kostolište
32
Stavebniny
CEVASERVIS 210 spol. s r.o., Stupava
30
MPL TRADING, spol. s r. o., Bratislava
26, 31, 35, 38
Š&L LIPTAI - Rekonštrukcie, nové stavby, Vojna nad Dunajom
26, 33
RAVAGO SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
31
Stavebné a hutné výrobky
BOVA SK, spol. s r. o., Bratislava
29
ELV PRODUKT, a.s., Senec
30, 45
Freyssinet CS, a.s. - organizačná zložka, Bratislava
25, 27, 30
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o., Bratislava
31
Scholl & Kovo - Halla s.r.o., Kostolište
32
SONING Praha, a.s. - org. zložka, Bratislava
22, 32
ZinkPower Malacky, s.r.o., Malacky
33
AMONIT s.r.o., Bratislava
38
CEVASERVIS 210 spol. s r.o., Stupava
30
Denali s.r.o., Trnava
25
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Dolní Bukovsko
30, 32
IN VEST s.r.o., Šaľa
25, 27
KERAIN, spol. s r. o., Bratislava
30
KOVODRUŽSTVO, Bratislava
38
LEIER Baustoffe SK s.r.o., Bratislava
31
Lindab a.s., Spišská Nová Ves
31
MONT ELEKTRO a.s., Banská Bystrica
45
RAVAGO SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
31
TEBAU, spol. s r.o., Bratislava
33
Konštrukčné systémy
HUECK SYSTEM s.r.o., Bratislava
30, 34
Lindab a.s., Spišská Nová Ves
31
Scholl & Kovo - Halla s.r.o., Kostolište
32
Paženie, debnenie, lešenie
ALLIMPEX, spol. s r. o., Bratislava
29, 40
AS TRADING, spol. s r.o., Bratislava
29
Harsco Infrastructure Slovensko s.r.o., Bratislava
30
MULTI-TRADE spol. s r. o. - ZARGES, Bratislava
31
TEBAU, spol. s r.o., Bratislava
33
ULMA CONSTRUCCION SK, s.r.o., Bratislava
33, 36
Denali s.r.o., Trnava
25
IN VEST s.r.o., Šaľa
25, 27
MONT ELEKTRO a.s., Banská Bystrica
45
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
28
Stavebné a hutné materiály
asfalty, asfaltové zmesi
betóny, výstuže do betónov
cementy
drevo, drevené polotovary
hutné materiály
izolačné materiály a systémy
malty, maltové zmesi, omietky
materiály na báze živíc
murovacie materiály
sadry
spojovací a kotviaci materiál
strešné materiály
stropy, stropné konštrukcie
štrky, piesky, kamenivo, hliny a íly
vápna, vápenný hydrát
žiaruvzdorný materiál
stavebné a hutnícke materiály iné
Stavebná chémia
antikorózne ochranné prostriedky
hydroizolačné a hydrofobizačné nátery
injektážne hmoty
lepidlá
maliarske a natieračské potreby
náterové látky, moridlá, farby
odstraňovače náterov (grafiti...)
penetračné nátery
plastické omietkoviny
plastifikačné prísady
podlahové náterové systémy
prísady a prímesy do betónov,
mált a omietok
strešné náterové systémy
tesniace a špárovacie hmoty
tmely
prípravky pre ochranu a sanáciu iné
výrobky stavebnej chémie iné
MATERIALS AND PRODUCTS
v
v
v
v
v
v
v
o
o
v
o
v
o
v
o
v
o o
v
v
o o o o o o o
o o
o
o
o o
o o o o o o o o
o
o o o o
o o
o
o o o o
s
o o o o
o
s s
o o o o o
o
o
o o o o
o
v
o
o
o
o
o o o o o
v
o o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
s s
o o
o o
o o o o o o o o
o
o
o o o o
o o o o
o o
o
o o o o
o
s s
o o o o o
o
v
o o
o
v
v
o
o o o
o o
o o o
o o
v
s
v
v
s
o o
o o
s
o
s
v
o
v v o
v o v
o
v
v
v
o o
o
o
o
o
v
o o
o o
o o o o o o o
o
v v o
o o o
o o
o o o
v
o
o o o o
o o o
o o o o o o
o o
o o o o o o o o
v o v
o
o
o o
o o
s
s
s
v
o
o
o
o o o
o o
o o
o o o
o o o o o o o
o
o o
v
o o
o
o o
v
v
o
o
o o o
o o
o o o
v
v
o o
v
v
s
o o
o o
s
o
s
o o o o
s
v
v
v
o o
o
v
v
s
v
v
s
s
s
s
s
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
3
MATERIÁLY A VÝROBKY
Stavebniny
Stavebné a hutné výrobky
drôty, laná, rošty
klampiarske výrobky (strešné
odkvapy, zvody, doplnky...)
komínové systémy
lamináty a polystyrénové dosky
obklady
plasty a výrobky z plastov
potrubia a rúry, spojovacie diely, tvarovky
povrchová úprava kovov
stavebné diely
stavebné výrobky na komunikácie a spevňovanie svahov
stĺpy a piliere
stavebné výrobky iné
Konštrukčné systémy
halové konštrukčné systémy
hliníkové konštrukčné systémy
oceľové konštrukčné systémy
strešné konštrukčné systémy
Paženie, debnenie, lešenie
debnenie
lešenie
paženie
rebríky
konštrukčné a spínacie prvky
MATERIALS AND PRODUCTS
AGRIPENT spol. s r. o.
prevádzka: Lehnice 77
930 37 Lehnice
tel.: +421-31-5902 821
fax: +421-31-5902 822
e-mail: [email protected], www.agripent.sk
• ťažba, úprava a predaj certifikovaného kameniva a štrkopieskov
• výroba a doprava betónových zmesí
v
v
v
v
ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
o
o
Polianky 23
841 01 Bratislava
tel.: +421-2-6920 4011, -70, -60, -91
fax: +421-2-6920 4009, -77
e-mail: [email protected], www.alas.sk
o o
o
o
o
o
o
Ing. Ján FOLTÝN - konateľ
o o
v m m v v
v
o
v
v
v
v
v
• drvené kamenivo: Sološnica, Lošonec, Trstín, Kamenec pod
Vtáčnikom, Hontianske Trsťany - Hrondín
• ťažené kamenivo: Vysoká pri Morave, Nové Košariská, Pusté Úľany,
Komjatice, Okoč, Bratislava - Petržalka
• betonárne: Bratislava - Polianky, Mlynské nivy, Senec, Nitra, Trnava
• trasportovaná malta, univerzálne maltové zmesi
v
ALLIMPEX, spol. s r. o.
o
Turbínová 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-2-44 46 03 35, 44 45 31 48
fax: +421-2-44 46 03 35
e-mail: [email protected]
www.allimpex.sk
o
o
o
o
o
v
v m m v v
v
o
o
o
o
o
v
v
o
•
•
•
•
•
•
hliníkové rebríky pre všetky druhy použitia
hasičské rebríky
pojazdné lešenia
fasádne lešenia
špeciálne konštrukcie na preklenutie výšok
náradie a stroje PROMA - FERM - WORX
PRENÁJOM:
• pojazdné lešenia
• hliníkové rebríky
str.: 40
o o
o
o
v
v
v
AS TRADING, spol. s r. o.
v
v
v
v
v
v
Rybničná 38 J
Kostiviarska 43
831 06 Bratislava
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421-2-4488 6106
tel./fax: +421-48-4285 394
e-mail: [email protected]
fax: +421-2-4488 6107
e-mail: [email protected]
www.astrading.sk
v
s
s
s
o
o
m
Predaj a prenájom:
• lešenárske a debniace systémy
• pojazdné lešenia
• závesné plošiny
• dištančný a spínací materiál
• lešenárske siete, tieniace siete a pod.
Predaj:
• stavebné rezivo ihličnaté
• sušené hobľované rezivo ihličnaté
o
m
s
m
m
v
v
v m m v v
o
v
v
v
m
o
v
m
o o
o
o
o
o
o o
o
v
v
v
o
o
m
v
m
m
o
s
o
v
v
o
o
s s
s
o o
o
o
o o
o
o
m
m
v m m v v
m
BOVA SK, spol. s r. o.
Vajnorská 89
831 04 Bratislava
tel./fax: +421-2-4446 2614
mobil: +421 903 616 803
e-mail: [email protected], www.bova.sk
Dr. Andrej GREŠ, CSc., riaditel‘ spoločnosti
Dodáva:
• technológiu na výrobu priehradových a ostatných drevených konštrukcií (spájaných
doskami s prelisovanými tŕňami)
• kovanie na výrobu drevených priehradových a ostatných tesárskych konštrukcií vrátane
kotviacich prvkov
• kovanie na výrobu nástavcov na EURO palety
• protištepné spony na okovanie čiel pražcov a drevených prírezov pred sušením
• prvky na ukotvenie kamenných obkladov
29
3
MATERIÁLY A VÝROBKY
MATERIALS AND PRODUCTS
Cevaservis 210 spol. s r.o.
Harsco Infrastructure Slovensko s.r.o.
Cementárska 15, 900 31 Stupava
tel.: +421-2-6025 2250
fax: +421-2-6025 2277
e-mail: [email protected]
www.cevaservis210.sk
Vajnorská 135
831 04 Bratislava 3
tel: +421-2-4445 9871
fax: +421-2-4445 8691
e-mail: [email protected], www.harsco-i.sk
predávame stavebný materiál:
• cement • vápno • tehly • presné stavebné bloky - YTONG, Porfix
• exteriérové dlažby • stavebné lepidlá • montážne peny • tmely • škárovačky
• vnútorné a vonkajšie lišty • sifóny • dvierka • mriežky
ďalej ponúkame:
• zárubne • interiérové dvere • lepenky • polystyrén • sadrokartón
• príslušenstvo na zateplenie • stavebnú oceľ • kombidosky • Novodur
• kanalizačné systémy • náradie • komíny • autobatérie • iný stavebný materiál
modulové lešenie CUPLOK a rámové lešenie SPRINT vrátane montáže
debnenie mostoviek, pilierov a tunelov zo systému MULTIFORM
stenové panelové debnenie MANTO, RASTO/TAKKO
stropné panelové debnenie TOPEC a TOPMAX
a prvkové debnenie TOPFLEX
• podperné systémy SOLDIER, INFRA-KIT, H33
• projekčné práce vrátane odborného vedenia
ELV PRODUKT, a.s.
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Nitrianska 3
903 12 Senec
tel.: +421-2-20 202 649, -611
fax: +421-2-20 202 604
e-mail: [email protected], www.elv.sk
CZ - 373 65 Dolní Bukovsko 295
tel.: +421-2-4342 1062
fax: +421-2-4342 0104
zákaznícka linka: 0800 106 206
e-mail: [email protected], www.heluz.sk, www.heluz.cz
Ing. Ján POLERECKÝ - vedúci obchodného oddelenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tehlový systém pre úsporné a zdravé bývanie
oceľové osvetľovacie stožiare
trakčné, signalizačné, telekomunikačné a štadiónové stožiare
betónové stožiare pre energetiku (VN a NN)
stožiare pre veterné elektrárne
ohraňované oceľové stožiare pre rozvod 1 x 110 kV a 2 x 110 kV liniek
výroba zámkovej dlažby, obrubníkov a debniacich tvárnic
•
•
•
•
•
tepelnoizolačné tehlové bloky pre obvodové murivo
tehly pre nosné, priečkové a akustické murivo
keramické preklady, nosné roletové a žalúziové preklady
keramické stropy a stropné panely
tehlové komíny, tehlové obkladové pásiky, nepálené tehly
str.: 45
str.: 32
EURO BETON, s.r.o.
HUECK SYSTEM s.r.o.
Rožňavská 24
821 04 Bratislava
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.eurobeton.eu
Osadná 15
831 03 Bratislava
tel.: +421-2-4437 2731, 4437 2708
fax: +421-2-4437 2729
e-mail: [email protected], www.hueck.sk
Roman DANAY - vedúci výroby 0911 724 000
Mgr. Rastislav LAMOŠ - výrobný manager 0911 724 001
• výroba, doprava a čerpanie betónových a anhydridových zmesí
• poradenstvo a kontrola kvality v oblasti betónových zmesí
HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRE:
• okná, dvere
• fasády
• svetlíky a strechy
• protipožiarne konštrukcie
• zimné záhrady
str.: 34
FATRA IZOLFA, a. s.
ITALINOX Slovakia, s. r. o.
Nitrianska 114/1764
958 01 Partizánske
tel.: +421-38-7497 828
fax: +421-38-7497 838
e-mail: [email protected], www.fatrafol.sk
Ul. svornosti 100
820 11 Bratislava
tel.: +421-2-4020 3300 - 3
fax: +421-2-4020 3304
e-mail: [email protected], [email protected]
[email protected], www.italinox.sk
ANTIKOROVÉ MATERIÁLY
Hydroizolačné fólie FATRAFOL
•
•
•
•
•
veľkoobchodný predaj, technické poradenstvo
hydroizolácie striech plochých, šikmých, oblúkových...
izolácie spodných častí stavieb proti vlhkosti, tlakovej vode, radónu
izolácie proti priesakom ropných látok
izolácie záhradných jazierok
str.: 32
•
•
•
•
•
•
•
plechy • trubky • tyče • drôty • siete a ťahokov
armatúry a tvarovky • fitingy • spojovací materiál
klenuté dná • prielezy • príruby • laná a reťaze
drezy a vovarovacie vane • protisklzové schodíky
zváracie materiály • disky • mosadzné materiály
prídavný materiál na ošetrovanie zvarov
duplex, super duplex a niklové superzliatiny
Freyssinet CS, a.s., organizačná zložka
KERAIN, spol. s r. o.
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
tel.: +421-2-5020 1060
fax: +421-2-5020 1069
e-mail: [email protected], www.freyssinet-cs.cz
prevádzka: Studená 3
821 04 Bratislava
tel.: +421-2-2086 2090
fax: +421-2-2086 2091
e-mail: [email protected], www.kerain.sk
Ing. Maroš DEMJAN - vedúci organizačnej zložky
Dodávateľ:
• predpínacie systémy Freyssinet • mostné ložiská hrncové a elastomerové
• synchrónne zdvíhanie ťažkých konštrukcií • technológie vysúvania
• ochrana, oprava a zosilňovanie betónových konštrukcií • ochrana
betonárskej výstuže • vystužovanie drevených konštrukcií
• horninové kotvy • mikropilóty GEWI a TRM • injektážne vŕtacie kotvy, SN kotvy
• prvky spínania debnenia
str.: 25, 27
30
• obklady, dlažby
• stavebná chémia a fasádne omietky CERESIT
• sanita a zariaďovacie predmety pre vybavenie kúpeľní (vane, sprchovacie kúty, umývadlá, wc misy)
• stavebné profily pre obklady, dlažby a zatepľovací systém
• armatúry, senzory, doplnky
3
MATERIÁLY A VÝROBKY
MATERIALS AND PRODUCTS
LANXESS Central Eastern Europe, s.r.o.
MPL TRADING, spol. s r. o.
Štetinova 4, 811 06 Bratislava
tel.: +421-2-3215 1640
mobil: +421-905 719 637
fax: +421-2-3215 1699
e-mail: [email protected]
www.bayferrox.com, www.lanxess.com
Galvaniho 8
821 04 Bratislava
infolinka: 0914 326 090
infolinka: 0917 673 605
e-mail: [email protected]
www.mpl.sk
Ing. Peter GERGEL - product&sales manager
• murovacie malty, omietkové zmesi, lepiace hmoty BAUMIT,
WEBER TERRANOVA, CEMIX
• polyuretánové tmely a peny, stavebné a montážne lepidlá
DEN BRAVEN , MAPEI
• lepiace a špárovacie hmoty, maliarske farby, základné penetračné nátery,
ochranné protiplesňové nátery, interiérové a fasádne farby HET, JUB
Prefarbenie betónových zmesí
• železité pigmenty Bayferrox ®
• chromité pigmenty Colortherm Green ®
• pigmenty spĺňajú podmienky aj pre prefarbenie železobetónu
(konštrukčného betónu)
• EN 12 878, kat. B
str.: 33
LEIER Baustoffe SK s.r.o.
MULTI-TRADE spol. s r. o. - ZARGES
Pribylinská 3
831 04 Bratislava
tel.: +421-2-4319 1751
fax: +421-2-4364 2044
e-mail: [email protected], www.leier.sk, www.durisol.sk
Černyševského 26
851 01 Bratislava
tel.: +421-2-6252 0391
mobil: +421-903 450 935
fax: +421-2-6252 0393
e-mail: [email protected], www.multi-trade.sk
Výroba keramických, betónových prvkov a durisolových tvaroviek
tehly • keramické preklady • komíny • betónová dlažba • záhradné
doplnky • prefabrikované steny, stropy a schodiská • durisolové tvarovky,
ploty, protihlukové steny • inžinierske siete
•
•
•
•
•
•
str.: 26, 35, 38
Obchodné zastúpenie firmy ZARGES Nemecko
• hliníkové rebríky
• pojazdné lešenia
• pracovné plošiny
• prepravné debny a boxy
Lindab a.s.
Považská cementáreň, a.s.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421-53-4172 220-30
fax: +421-53-4492 494
e-mail: [email protected], www.lindab.sk
ul. Janka Kráľa
018 63 Ladce
tel.: +421-42-4603 111
fax: +421-42-4603 386
e-mail: [email protected], www.pcla.sk
odkvapový systém
strešné krytiny
trapézové profily
odvetrávacie prvky striech
bezpečnostné prvky striech
strešné okná a výlezy
Výroba:
• portlandské cementy
• portlandské troskové cementy
• vysokopecné cementy
• portlandský cement s vápencom
• portlandský zmesový cement
str.: 34
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.
RAVAGO SLOVAKIA, s.r.o.
Obchodno-technická kancelária:
Kopčianska 15, 85101 Bratislava
tel.: +421-2-2024 0056, fax: +421-2-2024 0060
Janoškova 10, 831 03 Bratislava
tel.: +421-2-4445 9073-5, 4445 3815-6
fax: +421-2-4425 9903
e-mail: [email protected]
www.lambdasysteme.sk, www.ravago.sk
Sídlo/Výrobný závod:
Štverník 663, 90613 Brezová pod Bradlom
tel.: +421-34-6946 611, fax: +421-34-6946 629
e-mail: [email protected], www.maccaferri.sk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
výrobky z dvojzákrutovej siete
geosyntetické výrobky
oporné a vystužené konštrukcie
ochrana proti padaniu skál
protierózna ochrana
• vystužovanie vozoviek, svahov a podloží
• enviromentálne riešenia a skládky
• vlákna do betónu
• aplikácie pre tunely
• Izolácie pre pozemné stavby – XPS, EPS, materiály zo sklených a kamenných
minerálnych vlákien, akustické izolácie, hydroizolácie, separačné, drenážne, filtračné,
paronepriepustné a difúzne fólie.
• Suchá výstavba – sadrokartónové a sadrovláknité systémy priečok, podláh, stropov
a podkroví, Vidiwal, Gigafloor, Aquapanel, protipožiarne systémy, akustické stropné
podhľady.
• Technické izolácie – doskové, pásové a potrubné izolačné materiály na báze
kaučuku, polyolefinu, polyetylénu a minerálnych vlákien.
• Obkladové dosky pre prevetrávané fasády a príslušenstvo
MAPEI SK, s.r.o.
ROCKWOOL Slovensko s.r.o.
Nádražná 39
900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421-2-5341 4702 - 5
fax: +421-2-5363 2692 - 3
e-mail: [email protected], www.mapei.sk
Rožňavská 24
821 04 Bratislava
tel.: +421-2-49200911
fax.: +421-2-49200910
e-mail: [email protected], www.rockwool.sk
Produkty stavebnej chémie
Materiály pre keramické obklady, dlažby a dosky z prírodného kameňa
Materiály pre lepenie pružných a textilných krytín
Produkty pre drevené podlahy a parkety
Sanácia betónu
Prísady do betónu a malty
Ochranné a dekoratívne nátery a stierky
Priemyselné podlahy
Tunely
• Svetový líder a špecialista vo výrobe produktov a systémov na báze
kamennej vlny
• Komplexné riešenia pre Vašu stavbu – stavebné izolácie, technické izolácie,
protipožiarne izolácie
• Použitie na tepelnoizolačné, akustické, protipožiarne účely
obchodno - technický zástupca - Západ (BA, TT, NR)
obchodno - technický zástupca - Stred (ZA, TN, BB)
obchodno - technický zástupca - Východ (KE, PO)
+421-903 411 243
+421-903 778 988
+421-903 235 027
31
3
MATERIÁLY A VÝROBKY
MATERIALS AND PRODUCTS
Scholl & Kovo - Halla s.r.o.
SLOVASFALT, spol. s r.o.
prevádzka:
fakt. adresa:
Kozia ul., 901 01 Malacky
900 62 Kostolište č. 162
tel.: +421-34-774 6310
fax: +421-34-774 6311
e-mail: [email protected], [email protected]
www.kovo-halla.sk
•
•
•
•
•
•
•
stojany na prepravu skla
palety pre automobilový priemysel
stojany na prepravu plestových okien
iné oceľové palety
oceľové zábradlie
oceľové schody
oceľové konštrukcie
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
www.slovasfalt.sk
• výrobca asfaltových zmesí •
• riaditeľstvo:
ŽILINA, Kragujevská 17, tel.: 041/5002 684, fax: 041/5002 683
e-mail: [email protected]
• skupina Západ:
PODUNAJSKÉ BISKUPICE, tel.: 02/4020 6721, fax: 02/4020 6722
mobil: 0911 709 737, e-mail: [email protected]
• skupina Stred:
LIESKOVEC, tel.: 045/5369 166, fax: 045/5402 282
mobil: 0911 740 127 , e-mail: [email protected]
• skupina Východ: SPIŠSKÝ ŠTVRTOK, tel.: 053/4598 188, fax: 053/4598 188
mobil: 0911 773 168 , e-mail: [email protected]
SCHOMBURG Slovensko s.r.o.
SONING Praha, a.s., organizačná zložka
Rybničná 38/F
831 06 Bratislava
tel.: +421-2-3240 0502
fax: +421-2-3240 0501
e-mail: [email protected], www.schomburg.sk
Cukrová 14
811 08 Bratislava
tel.: +421-2-5263 4296, mobil: +421-917 796 198
e-mail: [email protected], [email protected]
www.soning.sk, www.soning.cz
• predaj špeciálnej stavebnej chémie
• hydroizolácie, sanácie, priemyselné podlahy, lepidlá
a škárovacie hmoty
• prísady do betónu, farby na betón
• bezplatné poradenstvo
štúdie • projektovanie • meranie • realizácie
•
•
•
•
•
priestorová a stavebná akustika
elektroakustika, ozvučovanie
audio video technika
znižovanie hluku v priemysle a doprave
akustické materiály
str.: 22
Skvelé tehly pre Váš dom
NOVINKA
tehly pre pasívne
a nízkoenergetické domy
HELUZ FAMILY 2in1
keramické stropy
HELUZ MIAKO
nosné roletové a žalúziové
preklady HELUZ
tehlové komíny
HELUZ
HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295,
tel.: +421 2 43 421 062, fax: +421 2 43 420 104, e-mail: [email protected],
www.heluz.sk, zákaznícka linka 0800 106 206
32
3
MATERIÁLY A VÝROBKY
MATERIALS AND PRODUCTS
Š&L LIPTAI - Rekonštrukcie, nové stavby
ULMA CONSTRUCCION SK, s.r.o.
Vojka nad Dunajom č. 170
930 31 Vojka nad Dunajom
mobil: +421-903 426 152, 918 864 580
e-mail: [email protected], [email protected]
www.stavmatvojka.sk
Bojnická 20
831 04 Bratislava
tel.: +421-2-4910 2920, -23
fax: +421-2-4910 2922
e-mail: [email protected]
www.ulma-c.com, www.bepatech.sk
Štefan LIPTAI ml.
• výstavba bytov, rodinných domov, rekreačných chát a drobných stavieb na kľúč •
rekonštrukcie bytov, rodinných domov a jednoduchých stavieb
• dodávka bazénov, sáun a iné ozdravné zariadenia • montáž elektroinštalácií,
UK, zdravotechniky, sadrokartóny, obklady, dlažby • výmena bytových jadier
• strojové omietky, montáž zámkovej dlažby, zateplenie budov
• odizolovanie vlhkých stien - podrezávaním
• betonáreň • nákladná doprava • stavebniny • požičovňa náradia
ALPI
rámové, modulové, stropné debnenie a podperné systémy
ULMA
debniace a podperné systémy, lešenia a výstupové schodiská
EMULDS+STAUDINGER pažiace systémy pre všetky typy výkopov
SHORCO vertikálne a horizontálne hliníkové pažiace boxy
VETTER pneumatické upchávky potrubia
WIMAG samozvierateľné kliešte na manipuláciu so skružami
RAMMAX vežková vibračná technika
str.: 26
str.: 36
TEBAU, spol. s r.o.
ZinkPower Malacky, s.r.o.
Bojnická 18/C
831 04 Bratislava
tel.: +421-2- 4968 3900-11
fax: +421-2- 4464 8135
e-mail: [email protected], www.tebau.sk
Továrenská 17, 901 01 Malacky
tel.: +421-34-7731 441
fax: +421-34-7731 442
e-mail: [email protected],
[email protected],
www.zinkpower.com
• kontakt: Ing. Branislav FILO - konateľ
VŠETKO PRE MONOLITICKÉ BETÓNY
PRENÁJOM DEBNENIA A LEŠENIA
PREDAJ SPOTREBNÉHO MATERIÁLU
VÁŠ PARTNER PRE ŽIAROVÉ ZINKOVANIE
• rýchly • flexibilný • spoľahlivý
• rozmery vane 7 x 1, 8 x 3 m
• DIN EN ISO 1461 + DIN EN ISO 9001 + DIN EN ISO 14001
BAYFERROX® is a registered trademark of Bayer AG, Leverkusen, Germany
RED CONCRETE ENERGIZED BY
Contact:
LANXESS Central Eastern Europe, s.r.o.
Ing. Peter Gergel
Anorganické pigmenty/Inorganic Pigments
Štetinova 4 · 811 06 Bratislava · Slovakia
Tel.: +42 1 905 719 637
E-mail: [email protected]
www.bayferrox.com
110505_4531946_126_LXS_IPG_RedConcrete_EN_90x125mm.indd 1
16.05.11 15:26
33
3
MATERIÁLY A VÝROBKY
MATERIALS AND PRODUCTS
Fasády pre inteligentné budovy, hliníkové systémy pre
okná, dvere, fasády, strechy a protipožiarne konštrukcie.
Poradenská služba a technický servis pre architektov
a stavebné spoločnosti.
Okná Lambda – úspora vďaka technológiám
HUECK SYSTEM s.r.o.
Osadná 15, 831 03 Bratislava
tel.: +421 2 44 372 731, 44 372 708
fax: +421 2 44 372 729
e-mail: [email protected]
www.hueck.sk
34
MPL TRADING spol. s r.o.
Zvolenská cesta 63/A
974 01 Banská Bystrica
e-mail: [email protected]
Infolinka: 0914 326 095, 0917 673 608
MPL TRADING spol. s r.o.
Galvaniho 8
821 04 Bratislava
e-mail: [email protected]
Infolinka: 0914 326 090, 0917 673 604
MPL TRADING spol. s r.o.
Južná trieda 115
040 01 Košice
e-mail: [email protected]
Infolinka: 0914 326 092, 0917 673 605
MPL TRADING spol. s r.o.
Cabajská cesta 37, vedľa Citroen autoservis
949 01 Nitra
e-mail: [email protected]
Infolinka: 0914 326 081, 0917 673 612
MPL TRADING spol. s r.o.
Výpalisko 12/B
940 01 Nové Zámky
e-mail: [email protected]
Infolinka: 0914 326 087, 0917 673 613
MPL TRADING spol. s r.o.
Teplická 34
059 06 Poprad
e-mail: [email protected]
Infolinka: 0914 326 094, 0917 673 607
MPL TRADING spol. s r.o.
Maybaumova 7963
080 01 Prešov
e-mail: [email protected]
Infolinka: 0914 326 093, 0917 673 606
MPL TRADING spol. s r.o.
MPL – EGA. s.r.o.
Bánovská cesta 6
010 01 Žilina
e-mail: za@mpl.sk
Infolinka: 0914 326 098, 0917 673 611
Mikovíniho 4
917 01 Trnava
e-mail: mpl-ega@stonline.sk
Infolinka: 033/534 6281
MPL espace s.r.o.
Priemyselná 6
921 01 Piešany
e-mail: stavebniny@mpl-py.sk
Infolinka: 033/774 4396
MPL STAVRO s.r.o.
areál železničnej stanice
956 36 Rybany
e-mail: rybany@mplstavro.sk
Infolinka: 038/769 2458
MPL STAVRO s.r.o. – predajňa INTERIÉR
Predajne JOVAK
Stavebniny JOVAK s.r.o.
Prievozská 32, 821 05 Bratislava
e-mail: muran@jovak.sk
Infolinka: 0907 901 755
Nová Lipnica 381, 900 42 Dunajská Lúžna
e-mail: luzna@jovak.sk
Infolinka: 0907 901 733
Neresnícka 5
960 01 Zvolen
e-mail: zv@mpl.sk
Infolinka: 0914 326 096, 0917 673 609
Zlatovská 1268
911 01 Trenčín
e-mail: zahrada@mplstavro.sk,
obklady@mplstavro.sk
Infolinka Trenčín / interiér: 032/640 0597
MPL TRADING spol. s r.o.
MPL STAVRO s.r.o. – predajňa STAVEBNINY
Trnavská 19, 903 01 Senec
e-mail: senec@jovak.sk
Infolinka: 0907 901 793
Priemyselná 23, Ladomerská Vieska
965 01 Žiar nad Hronom
e-mail: zh@mpl.sk
Infolinka: 0914 326 097, 0917 673 610
Rybárska 3
911 01 Trenčín
e-mail: tn-rybarska@mplstavro.sk
Infolinka Trenčín / stavebniny: 032/658 2354
Chorvátsky Grob 901/5, 900 25 Čierna Voda
e-mail: ciernavoda@jovak.sk
Infolinka: 0907 989 631
CEMENT, VÁPNO
BETÓNOVÉ VÝROBKY
STAVEBNÁ OCEĽ
HYDROIZOLÁCIE
MUROVACÍ MATERIÁL
NÁRADIE
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY
STREŠNÉ KRYTINY A PRÍSLUŠENSTVO
STREŠNÉ FÓLIE
VÝPLNE OTVOROV
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
TEPELNÉ IZOLÁCIE
TECHNICKÉ IZOLÁCIE
SADROKARTÓNOVÉ SYSTÉMY
ODVODŇOVACIE SYSTÉMY
SANITA
KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY
SKLOBETÓN
PODHĽADOVÉ SYSTÉMY
PODLAHY
DVERE A PRÍSLUŠENSTVO
STREŠNÉ OKNÁ A PRÍSLUŠENSTVO
MPL TRADING spol. s r.o.
PODLAHOVÉ SYSTÉMY
SUCHÉ OMIETKOVÉ ZMESY
EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN
STAVEBNÁ CHÉMIA
STAVEBNÉ DOSKY
SANITÁRNE PRIEČKY
FARBY
SVIETIDLÁ
FASÁDNE A INTERIEROVÉ FARBY
35
3
MATERIÁLY A VÝROBKY
MATERIALS AND PRODUCTS
ULMA Construccion SK, s.r.o.
Komplexné riešenie pre každú stavbu
MIDI-MIDI PLUS-MIDI ALU
Rámové debnenie
ENKOFLEX, EP STOJKY
Drevené nosníky, hlavice
Rektifikovateľné stojky
MECCANO
Modulárny systém tvarovo
náročných konštrukcií
Oporné, podperné
a posuvné konštrukcie
Jednostranné opory
Prekladané konzoly
Pracovné plošiny šácht
T-60
Podperný systém
BRIO
Modulové lešenie
Pojazdné lešenie
Podperné konštrukcie
Výstupové schodiská
EMUNDS & STAUDINGER
Paženie výkopov, kanalizačných
rýh a šachiet
Kanálové zameriavače
VETTER
Potrubné, skúšacie tesniace vaky
pre potrubia od 10 - 140 cm
ULMA Construccion SK
Spoločnosť ULMA CONSTRUCCION SK, s.r.o.
„My dávame betónu tvar“ či „komplexné riešenie pre každú stavbu“
sú mottá spoločností, ktoré sa združili s cieľom poskytnúť čo najširšie
portfólio služieb svojim zákazníkom aj na slovenskom stavebnom trhu.
História spoločnosti sa začala písať v roku 1993 založením
spoločnosti BEPATECH BRATISLAVA, s.r.o. s podielom talianskej spoločnosti ALPI A.G. ktorá je od roku 1984 celosvetovo známa svojim dômyselným prístupom k riešenia najme
v oblasti dopravných stavieb. V roku 2004 sa majoritným, a v roku 2007
celkovým vlastníkom spoločnosti ALPI A.G. stala neustále rozrastajúca
španielska spoločnosť ULMA Construccion, patriaca k celosvetovým
lídrom v oblasti debniacich systémov a lešenia. Tá od svojho vzniku
v roku 1961 nazbierala v tejto oblasti bohaté skúsenosti, ktorých výsledkom sú poskytované produkty a služby. Zmenou obchodného
mena z BEPATECH BRATISLAVA, s.r.o. na ULMA Construccion, s.r.o. sa
v roku 2009 táto transformácia ukončila. Dnes už má spoločnosť aj
vďaka tejto medzinárodnej spolupráci za sebou množstvo zaujímavých
a neraz aj technicky veľmi náročných projektov.
Najväčší podiel na širokom portfóliu spokojných zákazníkov má nepochybne modulový systém z názvom Meccano. Hoci tento unikátny systém bol vyvinutý v už roku 1988 je úspešne v nezmenenej podobe používaný až dodnes. Dôvodom je jednoduchosť, a pri tom univerzálnosť,
čo zo sebou prináša nesporné výhody. Modifikáciou dĺžok, a variabilitou konfigurácií dvojíc profilov spojených dištančnými prvkami, sa stáva tento systém nástrojom umožňujúcim realizáciu i najnáročnejších
konštrukcií. Modulové rozmiestnenie dier v profiloch slúžiacich na ich
spájanie, ako i uchytávanie príslušenstva, umožňuje v prípade potreby
skracovanie profilov na potrebnú dĺžku bez straty využiteľnosti. Meccano systém je popri konštrukciách ako priehradové nosníky, šplhacie
a prekladané konzoly, jednostranné opory možné nasadiť doplnením
o sekundárne Omega nosníky aj na konštrukcie debnenia. Na vytvorenie formy sa používajú drevené laty, plech, plast no najčastejšie sa
str.: 33
36
Bojnická 20, 831 04 Bratislava
www.ulma-c.com
www.bepatech.sk
jedná o bežne dostupnú preglejku. Vďaka uchytávaniu z rubovej strany
je výsledný povrch pohľadový, čo je taktiež častým dôvodom nasadenia tohto systému. Spolu z možnosťou vytvárania rozmanitých tvarov
konštrukcie použitím drevených šablón, ako aj možnosťou optimalizácia návrhu na požadovanú únosnosť výsledného debnenia je použitie
tohto systému efektívnym a ekonomickým prínosom pri realizácii každej stavby.
REFERENČNÉ STAVBY:
2004 – Piliere SO 24, SO 25, SO 26, SO 36 mostu Apollo
2005 – Vodojem Kamzík
2006 – Mostné konštrukcie Sverepec SO220, R2 Ožďany SO203
– Bytový dom Lamač
2007 – Polyfunkčný objekt Waw house
– Bytový dom Dlhé diely
– Kaskádové bytové domy Staré Grunty
2008 – ČOV Hamuliakovo
– R1 Žarnovica – Šášovské podhradie I.etapa SO 207
– Bytový dom Palác Mojtešických
2009 – Mestská estakáda Považská Bystrica SO 206-01b
– R1 Žarnovica – Šášovské podhradie, I.etapa SO 209
– ČOV Námestovo
2010 – ČOV Senec, Fiľakovo, Závadka nad Hronom
– R1 Žarnovica – Šášovské podhradie, Most nad cestou I/50
– Križovatka Stupava –juh na dialnici D2; SO211, SO212
2011 – R4 Košice – Milhosť SO 206; Piliere SO 201;209;212;213;216
– Obchvat Banskej Bystrice mostové konšt. SO 213, SO 221
– Obchvat Trnavy mostové konšt.
SO 203, SO 204, SO205
– Rekonštrukcie mostov Nemecká,
Liptov
Interiérové vybavenie
deliace steny
dekoračné prvky z polystyrénu
interiérové vybavenie bytov
interiérové vybavenie kancelárií
interiérové vybavenie obchodov
interiérové vybavenie spoločenských priestorov
interiérové vybavenie kúpeľní
krby
podhľady
podlahy, podlahové krytiny, dlažba a doplnky
schody, rebríky, zábradlia
Okná, dvere
okná, svetlíky, parapety, sieťky
zatieňovacia technika (žalúzie, rolety, markízy)
okenné fólie
dvere interiérové
dvere exteriérové
stavebné kovania, zámky, vložky
samozatvárače
Exteriér
brány, bránové systémy
doplnky stavieb (fasádne prvky, tabule...)
ploty a ohrady
prvky drobnej vonkajšej a záhradnej architektúry
terénne úpravy
vonkajšia dlažba
zámková dlažba
vráta garážové a priemyselné
zakladanie trávnikov
úprava zelene
zatepľovacie systémy
vstupné rohože
závlahové systémy
INTERIOR AND EXTERIOR
strana
38, 39, 46
38
26, 31, 35, 38
30, 34
25, 27
25
30
38
38
45
31
22, 32
26
38
38
37, 38
26, 31, 35, 38
30, 34
25, 27
45
38
38
26, 31, 35, 38
38
38
25
30
25
30, 45
30, 34
25, 27
38
30
38
31
31
38
45
31
26
o
m m
o o
m
o
v
s
s
s
s
s
v
m m
m
s
m
s s
m
s s s
v v v
v m o
o
v
m m m
o
m
s
v
v
o o
o
v
s
m m
s
s
s
s
v v v
m m m
o
o
s s
o
o
o o o o
s s s s s
m
o
s
o
s v
v
v
s
s
v s
s
o
v
v v
v v m v v
m m m m m m m
v
o
m
m
m
o
s
v
v v
v v m v v
o
o
s s s
m m m
v
o
o
o
o
o o o o
s s s s
m m m m
o
v
s
v
o
m
o
o
s s v
m
s
o o
v v
m
o
o
v v
s s
s s s
o
v
o
s s
m
v s
s
s
s
s
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
4. Interiér a exteriér
Interior and Exterior
Interiérové vybavenie
CERSA spol.s.r.o., Bratislava
IZY - FAR, s.r.o., Malacky
MPL TRADING, spol. s r. o., Bratislava
HUECK SYSTEM s.r.o., Bratislava
IN VEST s.r.o., Šaľa
KARŠAY JAROSLAV F.O., Bratislava
KERAIN, spol. s r. o., Bratislava
KOVODRUŽSTVO, Bratislava
MATEP BA, spol. s r. o., Bratislava
MONT ELEKTRO a.s., Banská Bystrica
RAVAGO SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
SONING Praha, a.s. - org. zložka, Bratislava
WYVERN s.r.o.. Divina
Okná, dvere
KOVODRUŽSTVO, Bratislava
MATEP BA, spol. s r. o., Bratislava
MP KOVANIA, Bratislava
MPL TRADING, spol. s r. o., Bratislava
HUECK SYSTEM s.r.o., Bratislava
IN VEST s.r.o., Šaľa
MONT ELEKTRO a.s., Banská Bystrica
Exteriér
AMONIT s.r.o., Bratislava
ARZA - Architektúra záhrad, spol. s r.o., Bratislava
MPL TRADING, spol. s r. o., Bratislava
PKZ Keramika Poštorná a.s., Břeclav - Poštorná
RONDO, s.r.o., Bratislava
ALSTAD, s.r.o., Bratislava
CEVASERVIS 210 spol. s r.o., Stupava
Denali s.r.o., Trnava
ELV PRODUKT, a.s., Senec
HUECK SYSTEM s.r.o., Bratislava
IN VEST s.r.o., Šaľa
IZY - FAR, s.r.o., Malacky
KERAIN, spol. s r. o., Bratislava
KOVODRUŽSTVO, Bratislava
LEIER Baustoffe SK s.r.o., Bratislava
MAPEI SK, s.r.o., Ivanka pri Dunaji
MATEP BA, spol. s r. o., Bratislava
MONT ELEKTRO a.s., Banská Bystrica
RAVAGO SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
WYVERN s.r.o.. Divina
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
4
INTERIÉR A EXTERIÉR
o
s
o
o
m
v v
o
v
s s
m
s
s
s
v v v
m m
o
v
o
s s
v
s
o o o o
s s s s
s
o
s v
v v
v
v
v v
m
s
s
v s
m
o
s
v
v
v
o
m
o
v
m m
s
s
s
s
s
s
m m m
o
s
v v m v v
m m m m m m m
m
m
o
s
s
37
4
INTERIÉR A EXTERIÉR
INTERIOR AND EXTERIOR
AMONIT s.r.o.
sídlo:
Hlavná 83/41,
925 28 Pusté Úľany
MATEP BA, spol. s r. o.
predaj a sklad:
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Pribylinská 2
831 04 Bratislava
tel.: +421-2-4487 1459, 4463 4824
fax: +421-2-4487 1459
mobil: +421-905 592 425
e-mail: matepba@matepba.sk
www.matepba.sk
infolinka: 0800 555 999; tel.: +421-911 626 452
e-mail: plotshop@plotshop.sk, www.plotshop.sk
• Predaj a montáž kovových oplotení. Kompletná ponuka kvalitných
panelových plotov, pletív, zváraných sietí, brán a doplnkov pre
stavebníkov aj maloobchod.
• Poskytujeme dopravu zadarmo, projektovanie a tvorbu rozpočtov.
Objednávanie cez internetový obchod Betafence - www.plotshop.sk
je zárukou kompletných informácií, montážnych postupov a
elektronických katalógov.
• Kovové ploty, pletivá, brány, stĺpiky, drôty, gabióny, doplnky k plotom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
výroba a montáž plastových okien, dverí a zimných záhrad
dodávka a montáž žalúzií, roliet a sietí
dodávka a montáž deliacich interiérových stien
murárske vysprávky + likvidácia, odvoz starých okien
WPC terasové kazety - dodávka+montáž
WPC drevoplastové terasové dosky - dodávka
ARZA - Architektúra záhrad, spol. s r.o.
MP KOVANIA
Urbárska 1
851 10 Bratislava
mobil: +421-903 416 046, 918 622 992
e-mail: arza@arza.sk
www.arza.sk, www.arza.eu
Bojnická 10
prevádzka: Žižkova 13
831 04 Bratislava
040 01 Košice
tel.: +421-2-4445 5585
tel.: +421-55-6445 585
fax: +421-2-4445 4801
e-mail: mpke@mp-kovania.sk
mobil: +421-905 202 742
e-mail: mp@mp-kovania.sk
www.mp-kovania.sk, www.kluckynadvere.sk
projekcia záhradnej architektúry a terénnych úprav
3D vizualizácia prostredia so zakreslením pred a po úprave terénu
realizácia výsadieb a pokládka trávnych kobercov
automatické závlahové systémy trávnikov a výsadieb
starostlivosť o zeleň: kosenie trávnikov, rez stromov a krov
E.I.A. - posudzovanie vplyvov na životné prostredie
• kľučky na dvere a okná
• okopové plechy a madlá
• bezpečnostné kovania
• zámky, vložky do dverí a iné doplnky
• samozatvárače dverí
• kúpeľňové doplnky
• panikové kovania
• uzamykacie systémy
str.: 37
CERSA spol.s.r.o.
MPL TRADING, spol. s r. o.
Rožňavská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-2-4444 2833, -34 mobil: +421-903 270 900
fax: +421-2-4464 2113
e-mail: obchod@cersa.sk
www.cersa.sk
Galvaniho 8
821 04 Bratislava
infolinka: 0914 326 090
infolinka: 0917 673 605
e-mail: office@mpl.sk
www.mpl.sk
obklady • dlažby • sanita
•
•
•
•
design, architektúra - 3D návrhy, dekorácia
obklady, dlažby, sanita, batérie, sprchové kúty, kúpeľový nábytok
kompletná realizácia, dekorácia interiérov
maloobchodný a veľkoobchodný predaj
• stropné podhľady THERMATEX, EUROCOUSTIC, ARMSTRONG, GEIPEL
• laminátové a drevené parkety PARADOR, KRONOPOL
• interiérové dýhované a laminované dvere
KRONODOOR, GARANT, BLANKE
• montované predeľovacie priečky CHICAGO Metallic, PHM
• okná a príslušenstvo, výplne otvorov, sanita, svietidlá, obklady a dlažby
str.: 39, 46
IZY - FAR, s.r.o.
PKZ Keramika Poštorná a.s.
Mierové námestie 9
901 01 Malacky
tel.: +421-917 503 438
tel.: +421-903 575 881
e-mail: izyfar@gmail.com
Nádražní 1167
691 41 Břeclav-Poštorná, Česká republika
tel.: +420-519 309 520
fax: +420-519 309 510
e-mail: odbyt@pkz-keramika.cz, www.pkz-keramika.cz
Mgr. Petra JURKÁČKOVÁ - konateľ
•
•
•
•
str.: 26, 31, 35
montáž sadrokartónu
fasádne zatepľovacie systémy
maliarske a natieračské práce
demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
PKZ Keramika Poštorná a.s. má již téměř půl druhého století dlouhou tradici a více než
polovina produkce je vyvážena do mnoha zemí Evropy. Současnou produkci společnosti
tvoří především sériová a zakázková výroba v těchto základních sortimentech:
•
•
•
•
•
•
tažené dlažby, obklady, kameninová krytina
kanalizační kamenina, hospodářská kamenina
zahradní a užitková keramika
speciální chemická kamenina
komínové vložky, tvarovky a základové kondenzátní jímky
umyvadla pro vestavění do koupelnového nábytku
KOVODRUŽSTVO
RONDO, s.r.o.
Galvaniho 6
821 04 Bratislava
tel.: +421-2-4363 6262
mobil: +421-918 324 720
fax: +421-2-4333 5461
e-mail: sekretariat@kovodruzstvo.sk
www.kovodruzstvo.sk
Pod Rovnicami 21
841 05 Bratislava
tel.: +421-2-6544 3400
mobil: +421-905 268 078
fax: +421-2-6544 3401
e-mail: rondosro@stonline.sk
www.rondo.sk
Ing. Gabriel BADIN - konateľ
•
•
•
•
výroba všetkých typov zárubní
výroba plechových dverí
výroba garážových brán - sklopných a otočných
zákazková výroba - stavebné prvky
38
•
•
•
•
•
orezávanie a výrub stromov
štiepkovanie konárov
frézovanie pňov
odvoz odpadu zo zelene
práce vo výškach
INTERIÉR A EXTERIÉR
INTERIOR AND EXTERIOR
4
Tel.: +421 / 2 / 43 42 15 60
E-mail: office@infoma.sk
Pripravujeme 13. vydanie
39
5
STROJE A ZARIADENIA,NÁSTROJE A NÁRADIE
Stavebné stroje a zariadenia
KOBIT - SK, s. r. o., Dolný Kubín
KUHN - Slovakia s. r. o., Bratislava
IN VEST s.r.o., Šaľa
KRANIMEX, spol. s r. o., Bratislava
RAVAGO SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
SONING Praha, a.s. - org. zložka, Bratislava
TEBAU, spol. s r.o., Bratislava
TERMOSTAV - MRÁZ, spol. s r. o., Košice
Dopravná a manipulačná technika
HASKON spol. s r.o., Nitra
KESTLER Co spol. s r.o., Bratislava
KRANIMEX, spol. s r. o., Bratislava
Harsco Infrastructure Slovensko s.r.o., Bratislava
IN VEST s.r.o., Šaľa
KOBIT - SK, s. r. o., Dolný Kubín
LIFTEX, s.r.o., Košice
TERMOSTAV - MRÁZ, spol. s r. o., Košice
ZEMA, s. r. o., Bratislava
Náradie a nástroje
ALLIMPEX, spol. s r. o., Bratislava
ELEKTROPRODUKT, spol. s r. o., Bratislava
Denali s.r.o., Trnava
Harsco Infrastructure Slovensko s.r.o., Bratislava
IN VEST s.r.o., Šaľa
Uponor GmbH organizačná zložka, Bratislava
•
•
•
•
•
•
strana
41, 42, 43
41
25, 27
41
31
22, 32
33
26
40
40
41
30
25, 27
41, 42, 43
51
26
51
29, 40
40, 41
25
30
25, 27
48
o o o
s s s
s
s s
o
o
v
o s s
s s
o o
v
o s
s s
s
s
s
s s
o
s
s
s
s
s
s
s
s
o
s s
s
o
s
o
s
s
s
s
s
s
o
o
s
s
s
s
s
o o
s
s
s
s
s
s
s
o
s s
s s s
o
s
s
v
v
v v
s
s
s
s
s
m m
o
o
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
o
m
o
s s s s s
o o
o o
ALLIMPEX, spol. s r. o.
HASKON spol. s r.o.
Turbínová 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-2-44 46 03 35, 44 45 31 48
fax: +421-2-44 46 03 35
e-mail: allimpex@allimpex.sk
www.allimpex.sk
Vašinova 61
949 01 Nitra
tel.: +421-37-6537 006
mobil: +421-905 622 928
fax: +421-38-5315 279
e-mail: haskon@stonline.sk, www.haskon.sk
náradie a stroje PROMA - FERM - WORX
hliníkové rebríky pre všetky druhy použitia
hasičské rebríky
pojazdné lešenia
fasádne lešenia
špeciálne konštrukcie na preklenutie výšok
PRENÁJOM:
• pojazdné lešenia
• hliníkové rebríky
• prenájom vežových stavebných žeriavov MB, LIEBHEER, POTAIN
a LINDEN-COMANSA
prenájom, montáž, servis, prepravy a predaj
str.: 29
ELEKTROPRODUKT, spol. s r. o.
KESTLER Co spol. s r.o.
Prípojná 1 (Kazanská ul., obj. MotoRacing)
821 06 Bratislava
tel./fax: +421-2-5541 0326
mobil:+421-903 793 363, 902 603 388
e-mail: elektroprodukt@elektroprodukt.sk
www.elektroprodukt.sk
Krajinská cesta 12
821 07 Bratislava
tel.: +421-2-4341 1172
mobil: +421-915 777 217
fax: +421-2-4333 9572
e-mail: miroslav.franko.kestler_co@partner.renault.sk,
http://www.renault-kestler.sk/renault/
• BOSCH, MAKITA, METABO, ALFRA, REMS, FLEX, DEWALT - elektrické ručné náradie a
príslušenstvo
• MAUS ITALIA - zavalcovacia technika
• STIHL, DOLMAR, VIKING, BOSCH, AL-KO, KÄRCHER - lesná a záhradná technika, čerpadlá
• KNIPEX, PROXXON, TONA - ručné komunálne náradie
• DREBO, TYROLIT, OPTIMA, CEDIMA - vŕtacie, sekacie, brúsne a rezné nástroje
• EISEMANN, HERON - generátory elektrického prúdu
• ESAB, ETP, COMPIN - zváracia technika
str.: 41
40
•
•
•
•
•
•
autorizovaný predajca vozidiel značky Renault a Dacia
servis a predaj náhradných dielov
pick up delivery servis
zapožičanie náhradných voziel
výkup jazdených vozidiel
financovanie nových a jazdených vozidiel a poistenie vozidiel
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
5. Stroje a zariadenia,
nástroje a náradie
Machines and Equipment,
Tools and Utensils
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
Stavebné stroje a zariadenia
stroje na zemné práce
stroje a zariadenia na demoláciu
stroje a zariadenia na spracovanie betonárskej ocele
nádoby na uloženie a prepravu stavebných hmôt
stroje na výrobu, uloženie, dopravu a spracovanie stavebných zmesí
súpravy pre striekanie betzónových zmesí
preprava omietkových zmesí
stroje na budovanie a údržbu komunikácií
predaj, požičiavanie stavebných a montážnych strojov
servis a oprava strojov a zariadení
ostatné príslušenstvo k strojom a zariadeniam
stavebné stroje iné
PHM, palivá, oleje, mazivá
súčasti a diely strojov a zariadení
Dopravná a manipulačná technika
nákladné a úžitkové automobily
autožeriavy, mobilné žeriavy
stavebné vežové žeriavy a výťahy
nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky
dopravníky
zdvíhacie zariadenia
rampy, plošiny
špeciálne dopravné prostriedky iné
Náradie a nástroje
mechanické náradie a nástroje
elektrické náradie a nástroje
zabezpečovacia technika pre práce vo výškach
hydraulické náradie
náradie a nástroje iné
MACHINES AND EQUIPMENT, TOOLS AND UTENSILS
STROJE A ZARIADENIA,NÁSTROJE A NÁRADIE
MACHINES AND EQUIPMENT, TOOLS AND UTENSILS
KOBIT - SK, s. r. o.
KUHN - Slovakia s. r. o.
M. R. Štefánika 2970/48
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421-43-550 6221
fax: +421-43-5865 857
e-mail: obchod@kobit.sk, www.kobit.sk
Dialnicna cesta 16A
903 01 Senec
tel.: +421-2-6383 8509
fax: +421-2-6381 1097
e-mail: komatsu@kuhn.sk, www.kuhn.sk
5
Ing. Ján ZAJAC - riaditeľ
•
•
•
•
•
•
výroba zariadení pre letnú a zimnú údržbu komunikácií
výroba zariadení na čistenie a zametanie
predaj zariadení na zber a odvoz komunálneho odpadu
predaj transportných cisterien a polievacích strojov
predaj fekálov, kombinácií a špec. nadstavieb
predaj kosačiek a malej techniky
•
•
•
•
•
predaj, prenájom a leasing stavebných strojov
záručný a pozáručný servis
zabezpečenie náhradných dielov
technické poradenstvo
zaškolenie posádky
str.: 42, 43
KRANIMEX, spol. s r. o.
Lazaretská 4/A
812 01 Bratislava
tel.: +421-2-4595 1620
fax: +421-2-4564 6065
mobil: +421-903 242 902
e-mail: kranimex@kranimex.sk
www.kranimex.sk
pobočky:
• Opatovská cesta
040 18 Košice
tel.: +421-911 453 545
• Juraja Závodského 27
010 04 Žilina
tel.: +421-911 452 545
Miroslav STRIEŽENEC - konateľ - riaditeľ
•
•
•
•
výhradné zastúpenie firiem LIEBHERR a HEK
vežové žeriavy
betonárske miešacie zariadenia a recykling
stavebné plošiny a výťahy
+421 - 2 - 43 42 15 60
office@infoma.sk
• predaj • prenájom • servis • ND • montáž • demontáž •
Pripravujeme 12. vydanie
BEZPLATNE OBDRŽIA
výrobné spoločnosti s počtom
zamestnancov 20 a viac
zo strojárskeho sektoru
z energetického sektoru
z ostatných odvetví priemyslu
útvary energetiky výrobných organizácií
41
42
5
STROJE A ZARIADENIA,NÁSTROJE A NÁRADIE
MACHINES AND EQUIPMENT, TOOLS AND UTENSILS
15 rokov pre Vás
V tomto roku oslavuje firma KOBIT-SK, s. r. o. pätnáste narodeniny pôsobenia na Slovensku. Za dobu svojej existencie
sa stala jedným z popredných „hráčov“ na poli výrobcov
strojov pre opravy a údržbu ciest a komunálnej techniky.
Na cestách stretáme oranžové stroje, ktoré odstraňujú
sneh, vyspravujú výtlky alebo
zametajú. Keď si ich starostlivo prezrieme, nájdeme
na mnohých z nich nápis
svojej existencie si získala
vedúce miesto na slovenskom
trhu nielen svojimi výrobkami,
ale aj starostlivosťou o zákazníka a snahou poskytnúť mu
komplexný sortiment a služby.
Zábřeh na Moravě, TS Motory
s.r.o., NTC Stavební technika
s.r.o., MTM Tech s.r.o., Marko
MT s.r.o., ECS Invention s.r.o.,
ISUZU Trucks Slovakia, s.r.o.,
Scania Slovakia, s.r.o. HIT Slovensko, s.r.o., Agrifarmi, s.r.o.,
Tvrdex s.r.o.
Táto prezentačná akcia
komunálnej techniky je
určená doterajším a budúcim
zákazníkom, pre ktorých firma
dodáva špeciálnu techniku podľa ich požiadaviek.
Cisterna na pitnú vodu MK 4 s čelným
zametačom SZK 2400 na podvozku Mercedes
Benz 4x2
MK – 4 s čelným agregátom a roztrekovacou
lištou na podvozku UNIMOG U400.
Samozberný zametač K2 na podvozku
LADOG
Ťahaný traktorový sypač SK-2H
Ukážka práce na vyspravkovéj súprave TURBO 5000 Combi
KOBIT. Spoločnosť KOBIT-SK,
s. r. o. je výrobcom prevažne
kusových a malosériových
zákaziek vo vyššie spomínaných odboroch. Nejde teda
o bežnú sériovú výrobu, ale
často z brán výrobných hál vychádza unikát „ušitý na mieru“
podľa požiadaviek zákazníka.
Okrem nákupu podvozkov si
firma všetko ostatné vyrába
vo svojich výrobných priestoroch. Človek tu môže pozorovať, ako sa z kusu plechu
zo surového železa rodí stroj,
ktorý čistí komunikácie alebo
na ne aplikuje asfalt.
Krátko z histórie
Spoločnosť KOBIT-SK, s. r. o.
vznikla v roku 1996 v Dolnom
Kubíne, kde svoju výrobnú
a obchodnú činnosť zahájila
v prenajatých priestoroch
spoločnosti SEZ. V roku 2007
bola dokončená výstavba
novej výrobnej haly a administratívnych priestorov.
KOBIT–SK, s. r. o. Dolný Kubín
je súkromná čeko-slovenská
spoločnosť, ktorá počas doby
Čelná snehová radlica RSK T-3500 na
podvozku LIAZ 4x4
Ramenový nosič kontajnerov NKR 130 na
podvozku SCANIA 4x4.
STAN 2011 –
„15 rokov pre Vás“
Ani tento rok sa začiatok
letnej sezóny nemohol zaobísť bez tradičného prezentačného podujatia firmy
s názvom STAN 2011, ktorý
sa niesol v duchu osláv 15
výročia firmy – „15 rokov pre
Vás“. Mnoho partnerov, existujúcich ale aj potenciálnych,
našlo opäť cestu do obrovského stanu postaveného priamo
v areáli slovenského KOBIT-u
v Dolnom Kubíne. V príjemnej
atmosfére si tak mohli prezrieť
vybraný sortiment spoločnosti KOBIT a ostatných prezentujúcich firiem: Energreen CZ,
s.r.o., Fornal trading s.r.o., Pas
Záujmom spoločnosti nie je
len dodávať, ale aj starať sa
o stroje počas jej životnosti
a ponúkať tak kvalitný servis,
náhradné diely a služby.
Za 15 rokov svojej existencie sa spoločnosť KOBIT-SK,
vypracovala na významného výrobcu a dodávateľa
zariadení na letnú a zimnú
údržbu ciest a komunikácií
na Slovensku. Značku KOBIT
prostredníctvom medzinárodného holdingu poznajú
klienti nielen v Európe, ale aj
v Ázii a v Austrálii. V oblasti
komunálnej sféry je čo vidieť
a domáca firma KOBIT-SK, s. r.
o. predviedla v plnej paráde
všetky vybrané výrobné
segmenty, ktoré produkuje, t. j.: asfaltová technika,
technika pre zimnú údržbu
komunikácií, technika pre
zber komunálneho odpadu,
transportná technika pre
prepravu kvapalín, fekálne
nadstavby....
Tohtoročný STAN bol
naozaj veľkolepý. Znova sa
preukázalo, že konkurencia sa
môže schádzať pod jednou
strechou a pracovať na spoločných projektoch. Zákazníci majú čím ďalej tím väčší
výber komunálnej, cestnej,
záhradnej techniky a rôzneho
príslušenstva. Pre spokojnosť
zákazníkov sa firmy snažia
urobiť maximum a ponúkať
čo najlepšiu techniku.
Na záver pár slov Ing. Jána
Zajaca, riaditeľa spoločnosti
KOBIT-SK, s. r. o.
Som Veľmi rád, že sa nám
za 15 rokov podarilo vybudovať takúto ojedinelú akciu
na prezentáciu komunálnej
techniky a príslušenstva.
Každým rokom nám vzrastá
záujem o vystavovanie strojov
v rámci tejto prezentácie
a taktiež rastie záujem z radov
návštevníkov. Veríme že
tohtoroční návštevníci boli
s prezentáciou spokojní a odniesli si pár nezabudnuteľných
zážitkov.
str.: 41
43
6
TZB - ELEKTROINŠTALÁCIE
El .rozvodné zariadenia a elektroinštalácie
DMS Control System, s.r.o., Bratislava
HAGARD:HAL, a.s., Nitra
IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEMS s.r.o., Bratislava
MONT ELEKTRO a.s., Banská Bystrica
Denali s.r.o., Trnava
ELEKTROPRODUKT, spol. s r. o., Bratislava
IN VEST s.r.o., Šaľa
KARŠAY JAROSLAV F.O., Bratislava
PANAKO ELEVATORS s.r.o., Bratislava
SOLEARIS, s. r. o. PROJEKTOVÝ ATELIÉR - ELEKTRO - SILNOPRÚD, Bratislava
Komunikačné systémy
IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEMS s.r.o., Bratislava
ADI Global Distribution, Bratislava
ALAM s.r.o., Bratislava
Denali s.r.o., Trnava
DMS Control System, s.r.o., Bratislava
HAGARD:HAL, a.s., Nitra
MONT ELEKTRO a.s., Banská Bystrica
PANAKO ELEVATORS s.r.o., Bratislava
Osvetľovacia technika
ELV PRODUKT, a.s., Senec
Denali s.r.o., Trnava
HAGARD:HAL, a.s., Nitra
MONT ELEKTRO a.s., Banská Bystrica
SOLEARIS, s. r. o. PROJEKTOVÝ ATELIÉR - ELEKTRO - SILNOPRÚD, Bratislava
SONING Praha, a.s. - org. zložka, Bratislava
strana
45, 47
45
44, 45
45
25
40, 41
25, 27
25
50, 51
21
44, 45
50
25
25
45, 47
45
45
50, 51
30, 45
25
45
45
21
22, 32
m
o o o o o o o o o o o o o
k
m m m m m m v m m m m v v
m
m
o
s s s s
s
s s
s
v
v
s
s s s s s s
k
m
m
o o o o o o o o o o o o o
m m m m m m v m m m m v v
v
v
m
m
o o o o o o o o o o o o o
m m m m m m v m m m m v v
s
s s s s s s
o o o o o o o
k
m m
m
m m m m m m
m m m
m
s
k k k
o
m m m
m
Široká ponuka produktov a služieb v oblasti
komunikačných a kabelážnych systémov,
distribúcii úložných, pasívnych a aktívnych prvkov
komunikačných systémov, kancelárskej a výpočtovej
technicky, obchodných a ekonomických
informačných
systémov.
www.ies.sk
m
o
k k k
m
m
s
s
s
s
s
s
k
m m
m m m
m
o
m
m
o o o o o o o
m m m m m m
m
m
m m
o
m
m
v
m
o o o o o
m m m m m
s s s s s
m m
o o
m
s s
s
zabezpečenie dodávok
materiálov a riešení pre
káblový manažment
od renomovaných
výrobcov
zabezpečenie
komplexných dodávok pre
siete LAN, MAN, WAN
zabezpečenie
komplexných dodávok
a riešení pre dátové
centrá
vývoj a návrh
inteligentných TZB
systémov ich ovládanie,
správa a riadenie cez web
rozhranie
Bratislava 831 04
Vajnorská 136, Slovakia
Nitra
Žilina
Banská Bystrica
Prešov
Humenné
Tel.: +421-2-49101400
Fax: +421-2-49101412
dopyt@ies.sk
44
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby, k - kompletná dodávka
6. TZB - Elektroinštalácie
Building equipment – Electrical installation
Zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
El .rozvodné zariadenia a elektroinštalácie
bleskozvody a uzemnenie
elektroinšt. prístroje, zásuvky, ističe, spínače a iné
elektroinštalačný materiál pre EEx
inteligentná elektroinštalácia budov
záložné zdroje elektrickej energie
prepäťová ochrana
rozvodné skrine, rozvádzače
systémy diaľkového ovládania
trafostanice
upevňovacie a úložné prvky
vodiče a káble
odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
elektroinštalácia iná
Komunikačné systémy
dorozumievacie systémy, domové telefóny a videotelefóny
informačné systémy
počítačové siete + príslušenstvo
rádiokomunikačné systémy
telekomunikačné siete + príslušenstvo
Osvetľovacia technika
zdroje svetla a svietidlá
svetelné zdroje, žiarovky, žiarivky a iné
regulácia osvetlenia
interiérové osvetlenie
verejné a priemyselné osvetlenie
osvetlenie pre nebezpečné a náročné prostredie
špeciálne svetelné efekty
BUILDING EQUIPMENT – ELECTRICAL INSTALLATION
6
TZB - ELEKTROINŠTALÁCIE
BUILDING EQUIPMENT – ELECTRICAL INSTALLATION
DMS Control System, s.r.o.
Záborského 42
831 03 Bratislava
tel./fax: +421-4445 5330
mobil: +421-903 217 278
e-mail: dms@dmscs.sk, www.dmscs.sk
Kto tam nie je,
Projekt, dodávka, montáž, servis a poradenské služby pre:
•
•
•
•
meranie a regulácia, priemyselné elektroinštalácie zariadení do 1kV
systémy riadenia technológií na báze PLC a ich monitorovanie na PC
riadenie a monitorovanie inteligentných budov
zastúpenie spoločnosti SAIA Burgess: distribútor programovateľných
automatov, operátorských pracovísk a panelov, elektromerov a iné
nie je!
str.: 47
ELV PRODUKT, a.s.
Nitrianska 3
903 12 Senec
tel.: +421-2-20 202 649, -611
fax: +421-2-20 202 604
e-mail: elv@elv.sk, www.elv.sk
Ing. Ján POLERECKÝ - vedúci obchodného oddelenia
•
•
•
•
•
•
oceľové osvetľovacie stožiare
trakčné, signalizačné, telekomunikačné a štadiónové stožiare
betónové stožiare pre energetiku (VN a NN)
stožiare pre veterné elektrárne
ohraňované oceľové stožiare pre rozvod 1 x 110 kV a 2 x 110 kV liniek
výroba zámkovej dlažby, obrubníkov a debniacich tvárnic
str.: 30
HAGARD:HAL, a.s.
Pražská 9
949 11 Nitra
tel.: +421-37-7913 110
fax: +421-37-7414 600
e-mail: hagard@hagard.sk, www.hagard.sk
•
•
•
•
•
Pripravujeme
7. vydanie
úplný sortiment elektroinštalačného materiálu a svietidiel
najväčší výber a dizajnové riešenia pre zásuvky a vypínače
káble a vodiče
materiál pre bleskozvody
poradenstvo a technické riešenia
IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEMS s.r.o.
Vajnorská 136
831 04 Bratislava
tel.: +421-2-4910 1400
fax: +421-2-4910 1412
e-mail: dopyt@ies.sk, www.ies.sk
• Nitra • B. Bystrica • Žilina • Prešov • Humenné •
• zabezpečenie dodávok materiálov a riešení pre káblový manažment
od renomovaných výrobcov
• zabezpečenie komplexných dodávok pre siete LAN, MAN, WAN
• zabezpečenie komplexných dodávok a riešení pre dátové centrá
• vývoj a návrh inteligentných TZB systémov ich ovládanie,
správa a riadenie cez web rozhranie
str.: 44
MONT ELEKTRO a.s.
Kremnička 47/A, P. O .Box 69
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421-048-4161 089, 4700 971
fax: +421-48-4161 075
e-mail. montelektro@montelektro.sk, www.montelektro.sk
Náplňou spoločnosti je komplexná dodávka stavebných prác
bytových aj nebytových priestorov ( banky, nemocnice, obchodné
centrá, čerpacie stanice, výstavy a iné )., príprava projektov, výroba
rozvádzačov, realizácia elektroinštalačných NN a VN prác a pre
komplexnosť dodávok zabezpečujeme aj slaboprúdové dodávky ako
štruktúrovanú kabeláž, EPS, EZS.
office@infoma.sk
+421 - 2 - 43 42 15 60
45
7
TZB - INŠTALÁCIE
Vykurovanie
kotle a horáky
výhrevné telesá a podlahové vykurovanie
ostatné zdroje tepla
obnoviteľné a alternatívne zdroje
výmenníky tepla pre vykurovanie
odovzdávacie stanice
rozvody a armatúry vykurovacie
čerpadlá, kompresory, dúchadlá
zabezpečovacie zariadenia pre vykurovanie
úprava vody pre vykurovanie
Vetranie, klimatizácia a chladenie
vetranie a vykurovanie priemyselných objektov
vetracie jednotky s rekuperáciou tepla
zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu
rozvody vzduchu – vetrania a klimatizácie
prvky pre vzduchotechnické rozvody
úprava vzduchu – filtrácia, ohrev, chladenie ...
klimatizačné (vetracie a chladiace) jednotky pre jednotlivé miestnosti
klimatizačné zariadenia
klimatizačné zariadenia čisté priestory
ventilátory
stacionárne chlad. a mraziace zariadenia
priemyselné chladenie
výmenníky teplo – chlad
akumulácia chladu
armatúry pre chladenie
Voda, kanalizácie
čerpadlá pre vodu a kaly + príslušenstvo
filtre a úprava pitnej a úžitkovej vody
čističky odpadových vôd
ohrev vody
rozvody a armatúry vody a kanalizačné
BUILDING EQUIPMENT – WIRING
7. TZB - Inštalácie
Building equipment – Wiring
Vykurovanie
ELTERM, spol. s r.o., Pezinok
INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť, s. r. o., Bratislava
K.T.O. International Slovensko s.r.o., Bratislava
KKH spol. s r.o., Bratislava
Uponor GmbH organizačná zložka, Bratislava
KARŠAY JAROSLAV F.O., Bratislava
OVENTROP, GmbH & Co.KG, Bratislava
Vetranie, klimatizácia a chladenie
AZ KLIMA SK s. r. o., Bratislava
KKH spol. s r.o., Bratislava
MultiAir Slovakia s.r.o., Bratislava
Multi-VAC SK spol. s r.o., Bratislava
Denali s.r.o., Trnava
ELEKTROPRODUKT, spol. s r. o., Bratislava
K.T.O. International Slovensko s.r.o., Bratislava
KERAIN, spol. s r. o., Bratislava
KOVODRUŽSTVO, Bratislava
MONT ELEKTRO a.s., Banská Bystrica
OVENTROP, GmbH & Co.KG, Bratislava
Uponor GmbH organizačná zložka, Bratislava
Voda, kanalizácie
PURECO s.r.o., Bratislava
DMS Control System, s.r.o., Bratislava
IN VEST s.r.o., Šaľa
INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť, s. r. o., Bratislava
K.T.O. International Slovensko s.r.o., Bratislava
OVENTROP, GmbH & Co.KG, Bratislava
Uponor GmbH organizačná zložka, Bratislava
Zariaďovacie predmety, bazény, sauny, soláriá
CERSA spol.s.r.o., Bratislava
INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť, s. r. o., Bratislava
MP KOVANIA, Bratislava
IN VEST s.r.o., Šaľa
K.T.O. International Slovensko s.r.o., Bratislava
KERAIN, spol. s r. o., Bratislava
Meranie, riadenie, regulácia
DMS Control System, s.r.o., Bratislava
KKH spol. s r.o., Bratislava
OVENTROP, GmbH & Co.KG, Bratislava
Denali s.r.o., Trnava
INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť, s. r. o., Bratislava
Multi-VAC SK spol. s r.o., Bratislava
SONING Praha, a.s. - org. zložka, Bratislava
Uponor GmbH organizačná zložka, Bratislava
strana
47
47
47
47
48
25
48, 49
46
47
47
48
25
40, 41
47
30
38
45
48, 49
48
48
45, 47
25, 27
47
47
48, 49
48
38, 39, 46
47
37, 38
25, 27
47
30
45, 47
47
48, 49
25
47
48
22, 32
48
v
m m m m m m m m m m
o o
o o
o o
o o
o
o
v
v
v
v v
o
o o
o o
v
v
o o
o
o
v
o o
o o
o o
o o o
o o o o o o o
o o
o o o o
o
o
m
m m
o
o
o
v
m
m
v v
o
v
v
o
v
o o
m m m m m m m m m m
o o
o o
o o
v
v
v v
o
o o
v
v
o
o
o
v
o o
o o
o o
m
s s s s
m m m m
o
o
v
o
m m m m m m m m m m
s
m
o
v
o
m m m m m
o o
s s
o
o
s
s s
o o
o
m
o o
v
o
v
o o
o o
v v
v
m
v
v
m m
m m m m m m m m m m
m m m m m
o o
o o o o
o
o
o
o o
o
o
CERSA spol.s.r.o.
kancelária:
Štúrova 39
900 01 Modra
tel.: +421-33-6405 045
Rožňavská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-2-4444 2833, -34 mobil: +421-903 270 900
fax: +421-2-4464 2113
e-mail: obchod@cersa.sk
www.cersa.sk
obklady • dlažby • sanita
VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZÁCIA
projektová činnosť
dodávka zariadení
inštalácia zariadení
záručný a pozáručný servis
o o
v v
e-mail: azklima@azklima.sk, www.azklima.sk
•
•
•
•
o o
k
o o
AZ KLIMA SK, s. r. o.
servis:
Rybničná 40
831 06 Bratislava
tel./fax: +421-2-4488 0574
m m m m m
o
o o
o
•
•
•
•
design, architektúra - 3D návrhy, dekorácia
obklady, dlažby, sanita, batérie, sprchové kúty, kúpeľový nábytok
kompletná realizácia, dekorácia interiérov
maloobchodný a veľkoobchodný predaj
str.: 38, 39
46
7
TZB - INŠTALÁCIE
Zariaďovacie predmety, bazény, sauny, soláriá
zariaďovacie predmety pre kúpeľne a WC
batérie, sanitárne armatúry
bazény, whirlpooly, sauny, soláriá, príslušenstvo
Meranie, riadenie, regulácia
regulátory pre vykurovanie
regulátory pre vzduchotechniku a chladenie
monitorovacie a riadiace systémy
regulačné armatúry a pohony
meranie a riadenie spotreby elektriny, plynu, tepla, vody
meranie teploty, tlaku a iných veličín
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby, k - kompletná dodávka
BUILDING EQUIPMENT – WIRING
m m
o
m m m m m m
o o
o o
o
v v
v
ELTERM, s.r.o.
Bratislavská 87
902 04 Pezinok
tel.: +421-33-6422 539
fax: +421-33-6422 539
e-mail: elterm@elterm.sk, www.elterm.sk
•
•
•
•
výroba supertmavých plynových infražiaričov 3. generácie
infražiariče s výkonmi od 25 do 300kW a dĺžkami od 8 do 120m
dodávka a montáž infražiaričov
návrh a optimalizácia vykurovania priemyselných hál
INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť, s. r. o.
Zátišie 12
831 03 Bratislava
tel.: +421-2-4445 4353
fax: +421-2-4445 4353
e-mail: insspoltech@slovanet.sk, www.insspol.com
•
•
•
•
•
ústredné vykurovanie, kotolne, výmenníkové stanice
plynofikácia
zdravotechnika
meranie a regulácia
tepelné čerpadlá
o o
o o
K.T.O. International Slovensko s.r.o.
m m
Odborárska 52
831 02 Bratislava
tel.: +421-2-4445 4900
fax: +421-2-4445 2509
e-mail: kto@ktosk.sk, www.ktosk.sk, www.kto.cz
o
o o
m m m m m m
v v
v
o o
o
m m m
m m m m m m
v v
o o
o
m
o
s
o
o
o o
m
m m
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
s s
m m
o
•
•
•
•
•
•
v
o
m m m m m m
s
o
m m
m m m
m m
o o
v v
v
m m
m m m m m m
o o
s
o o
o
voda - vykurovanie - plyn - sanita
medené a plastové rozvody
podlahové vykurovanie TOP THERM
solárne vykurovanie TOP SOLAR
potrubné a pásové izolácie
chladenie-klimatizácia
KKH spol. s r.o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava
tel.: +421-2-4820 0802
fax: +421-2-4820 0822
e-mail: kkh@kkh.sk, www.kkh.sk
•
•
•
•
•
•
•
kotlová technika WOLF od 3,2 kW - do 5800 kW
špičková solárna technika WOLF
zásobníkové a akumulačné ohrievače vody WOLF
tepelné čerpadlá WOLF
vetracie systémy a klimatizačné zariadenia WOLF
podlahové a stenové vykurovanie s rúrkami gabotherm
radiátorové pripojenia a rozvody vody s rúrkami gabotherm
DMS Control System, s.r.o.
MultiAir Slovakia s. r. o.
Záborského 42
831 03 Bratislava
tel./fax: +421-4445 5330
mobil: +421-903 217 278
e-mail: dms@dmscs.sk, www.dmscs.sk
Hraničná 18
zastúpenie Východ:
821 05 Bratislava
tel.: +421-911 269 700
tel.: +421-2-5831 8312
tel.: +421-2-3240 9564
fax: +421-2-5341 2534
e-mail: info@multiair.sk, www.multiair.sk
Projekt, dodávka, montáž, servis a poradenské služby pre:
•
•
•
•
meranie a regulácia, priemyselné elektroinštalácie zariadení do 1kV
systémy riadenia technológií na báze PLC a ich monitorovanie na PC
riadenie a monitorovanie inteligentných budov
zastúpenie spoločnosti SAIA Burgess: distribútor programovateľných
automatov, operátorských pracovísk a panelov, elektromerov a iné
•
•
•
•
vetracie a chladiace systémy
split systémy, rooftopy
klimatizácia a vetranie priemyselných a obchodných priestorov
presná a špeciálna klimatizácia
str.: 45
47
7
TZB - INŠTALÁCIE
BUILDING EQUIPMENT – WIRING
Multi-VAC SK spol. s r.o.
PURECO s.r.o.
Vajnorská 140
831 04 Bratislava
tel.: +421-2-4564 6474
fax: +421-2-2085 0363
e-mail: multivac@multivac.sk, www.multivac.sk
Tomášikova 19
821 02 Bratislava
tel.: +421-2-482 694 44
fax: +421-2-482 694 45
e-mail: info@pureco.sk, www.pureco.sk
• spoločnosť špecializujúca sa na úpravu vnútornej klímy
• so zameraním na veľkoobchodnú činnost v oblasti vzduchotechniky
• ponúka ucelený sortiment produktov od popredných európskych
výrobcov
• nadštandardnú starostlivosť o zákazníkov
• kvalitné a spoľahlivé technické poradenstvo
• pobočky po celej Slovenskej republike
odlučovače ropných látok a lapače tuku
čerpacie stanice splaškových a dažďových vôd
akumulačné nádrže na dažďovú a splaškovú vodu
vsakovacie systémy
čistiarne odpadových vôd
odvodňovacie žľaby
OVENTROP, GmbH & Co.KG
Uponor GmbH organizačná zložka
Pestovateľská 10
821 04 Bratislava 2
tel.: +421-2-4363 3677 -8
mobil:+421-903 727 602
fax: +421-2-4363 3679
e-mail: oventrop@oventrop.sk, www.oventrop.sk
Vajnorská 105
831 04 Bratislava
tel.: +421-2-3211 1300, fax: +421-2-3211 1301
mobil: +421-911 300 801, 911 300 341
e-mail: info-slovakia@uponor.com, www.uponor.sk
Ing. Peter HROMADA - vedúci org. zl., manažér pre západné Slovensko
Ing. Marek KORHEĽ - manažér pre stredné a východné Slovensko
Marián BORSÍK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
armatúry a systémy na vykurovanie
armatúry a systémy na olej a plyn
armatúry a systémy pre sanitárnu techniku
podlahové vykurovanie
solárne systémy
•
•
•
•
•
Inštalačný plastohliníkový MLC a PEX-a systém pre rozvody vody a vykurovania
Systémy plošného vykurovania a chladenia pre novostavby aj rekonštrukcie
Zónová aj centrálna regulácia teploty aj vlhkosti pre vykurovanie a chladenie
Priemyselné a špeciálne aplikácie a tepelne aktívne prvky budov
Predizolované flexibilné potrubie na diaľkové zásobovanie budov energiami
str.: 49
Oslovte skutocných
profesionálov
Inštalačný systém MLC
Inštalačný systém Pe-Xa
Podlahové vykurovanie
Priemyselné podlahové
vykurovanie
Stenové a stropné chladenie
> Kontakt: www.uponor.sk
Uponor GmbH, organizačná zložka, Vajnorská 105, 831 04 Bratislava 3
Tel.: +421 – 2 – 32 111 300, fax: +421 – 2 – 32 111 301, e-mail: info-slovakia@uponor.com
Tepelne aktívne budovy
Infraštruktúra
,
Kto tam nie je
nie je!
48
TZB - INŠTALÁCIE
BUILDING EQUIPMENT – WIRING
7
www.oventrop.sk
Váš kompetentný partner
Armatúry a systémy na vykurovanie • Armatúry a systémy na olej a plyn • Armatúry
a systémy na sanitárnu techniku • Podlahové vykurovanie • Solárne systémy
Marián Borsík - odborný poradca • Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava 2 • tel.: 02/43 63 36 77-8 • 0903 727 602 • fax: 02/43 63 36 79 • e-mail: oventrop@oventrop.sk
OVENTROP GmbH & Co. KG • Paul-Oventrop-Strasse 1, D-59939 OLSBERG • tel.: 0049/2962 82-0 • fax: 0049/2962 82 434 • e-mail: mail@oventrop.de • www.oventrop.de
Kompletné systémy pre solárne okruhy
Vzhľadom na stále sa zvyšujúce ceny energii ako
aj uvedomelejší prístup k životnému prostrediu
sa stále viac do popredia dostávajú ekologickejšie zdroje energie. Solárne systémy nadobúdajú
v tejto súvislosti čoraz väčší význam.
Zostavy armatúr „Regusol
E-130“ a “Regusol EL-130“
majú okrem hydraulický prvkov kompletne zmontovanú
digitálnu reguláciu solárnej
sústavy.
Oventrop prichádza s ponukou vysokohodnotných komponentov ako aj kompIetných
systémov pre solárne okruhy,
ohrev pitnej vody a kúrenie.
Tieto systémy je možné inštalovať nielen do novostavieb
ale je možné ich inštalovať
do už existujúcich systémov.
Moderná solárna technika sa
dá optimálne zladiť s ostatnými komponentmi vykurovacej
sústavy.
Výhody stanice „Regusol:
Oventrop ponúka prostredníctvom svojích systémov,
„RegusoI“ moderný systém
armatúr a regulátorov. Stanica
Regusol sa skladá z odovzdávacej stanice, čerpadlovej sluč-
ky, zloženej z čerpadla, uzatváracích a poistných armatúr,
meračov prietoku, napúšťacích
a vypúšťacich kohútov atď.
Pre oddelenie primárnej
a sekundárnej strany na dve
nezávislé média má k dispozícii Oventrop solárnu stanicu
„Regusol X“ ktorá obsahuje
zabudovaný výmenník tepla.
• vysoká funkčná bezpečnost,
dosiahnutá vďaka vysokokvalitným materialom
• všetky armatúry od jedného
výrobcu
• dodávka kompletných
systémov
• nízke montážné náklady
• teplota prívodu
v nábehovej fáze do 160°C
• prevádzková teplota
v prívode max. 120°C
• systém armatúr je vrátane
izolácie
Príklad integrácie solárnej sústavy
do vykurovacieho systému:
Použité materiály ako i usporiadanie jednotlivých komponentov sú optimálne zladené
s potrebami solárnej sústavy.
Týmto je z dlhodobého hl‘adiska zabezpečený bezpečný
a bezporuchový chod zariadenia.
str.: 48
49
8
TZB - OSTATNÉ
Výťahy, eskalátory, pohyblivé chodníky
domáce výťahy
zdvíhacie zariadenia pre telesne postihnutých
nákladné výťahy
osobné výťahy
eskalátory
pohyblivé chodníky
špeciálne výťahy
Protipožiarne zariadenia
PZ aktívne
PZ pasívne (rozvody)
elektrická požiarna signalizácia
odborné prehliadky a skúšky protipožiarnych zariadení
Zabezpečovacie systémy
elektrické zabezpeč. zariadenia a kontrola vstupov
prístupové systémy
priemyselné TV
elektronické
mechanické
dochádzkové systémy
uzamykacie systémy
BUILDING EQUIPMENT – OTHER
8. TZB - Ostatné
Building equipment – other
Výťahy, eskalátory, pohyblivé chodníky
ARES, spol. s r. o., Bratislava
LIFTEX, s.r.o., Košice
PANAKO ELEVATORS s.r.o., Bratislava
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o., Bratislava
ZEMA, s. r. o., Bratislava
Protipožiarne zariadenia
ADI Global Distribution, Bratislava
ALAM s.r.o., Bratislava
Denali s.r.o., Trnava
UTC Fire & Security Slovensko s.r.o. , Bratislava
HUECK SYSTEM s.r.o., Bratislava
Slovak alarms s.r.o., Poprad
Zabezpečovacie systémy
ADI Global Distribution, Bratislava
UTC Fire & Security Slovensko s.r.o. , Bratislava
Slovak alarms s.r.o., Poprad
ALAM s.r.o., Bratislava
AMONIT s.r.o., Bratislava
strana
50
51
50, 51
51
51
v
v
v
v
m
v v v
v
v v v
v
v v
o v v v v v
m m m
m
50
25
25
51
30, 34
51
o
m m m m
m m
o
o
o
o o o o
m m m m m m m
50
51
51
25
38
o
o
o
m m m m
o
o
o
m
o o o o
o o o o
o
o
o
m
s
o
o
o
m
o
o
o
m m m m
s s s
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
www.panako.sk
ADI Global Distribution
Vajnorská 142
831 04 Bratislava
tel.: +421-2-444 54 660, -661, -268
fax: +421-2-444 54 265
e-mail: obchod.sk@adiglobal.com, www.adiglobal.com/sk
výroba a dodávka výťahových
rozvádzačov jednorýchlostných,
dvojrýchlostných
a s frekvenčným riadením
výroba vonkajších a kabínových
tlačidlových ovládačov
výroba polohových signalizácií,
hlásičov poschodí
dodávky nových kabín pre
rekonštrukcie výťahov
kompletné dodávky malých
výťahov typu c
Púpavová 18, 841 04 Bratislava, mobil: 0905 624 681
fax: 02/654 23 178, e-mail: panako@panako.sk
50
•
•
•
•
•
•
•
elektronická zabezpečovacia signalizácia
ip a analógové uzavreté televízne systémy
systémy elektronickej kontroly vstupu a dochádzky
audio a video vrátnikové systémy
elektrická požiarna signalizácia
systémy perimetrickej ochrany
integrované bezpečnostné riešenia
ADI je obchodnou značkou Honeywell s. r. o. - Security Products o. z.
ARES, spol. s r. o.
Banšelova 4
821 04 Bratislava
tel.: +421-2-4341 4664
fax: +421-2-4820 4528
e-mail: ares@ares.sk, www.ares.sk
Ing. Ján DROBNÝ - konateľ
Ing. Mojmír MÁLEK - konateľ
•
•
•
•
špecialisti na odstraňovanie arch. bariér
kompletná realizácia na kľúč
osobné a nákladné výťahy, výťahy do rodinných domov
zdvíhacie plošiny, schodišťové plošiny, zdviháky,
nájazdové rampy pre telesne postihnutých
8
TZB - OSTATNÉ
BUILDING EQUIPMENT – OTHER
LIFTEX, s.r.o.
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
Južná trieda 117
040 01 Košice
tel.: +421-55-6770 050
fax: +421-55-6770 049
mobil: +421-905 634 214
e-mail: liftex@liftex.sk, www.liftex.sk
Nové Záhrady I/13A, 821 05 Bratislava
tel.: +421-2-4020 8888
fax: +421-2-40208899
e-mail: tvb.tkesk@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp-vytahy.sk
Ing. Jozef KAŇUCH - konateľ spoločnosti
Vladimír RUSNAČKO - konateľ spoločnosti
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. ponúka riešenia pre vertikálnu
a horizontálnu prepravu osôb a nákladu v osobných, nákladnych
(malých aj veľkých) výťahoch zahrňujúc projektovanie a konzultačnú
činnosť, dodávku a montáž, komplexný servis, technickú podporu
s profesionálnym a individuálnym prístupom.
Dodávame taktiež aj pohyblivé schody a chodníky.
Výťahy, plošiny, zdvihadlá, elektromotory
• poradenstvo, projekcia, výroba, predaj
• dodávka, montáž, opravy, rekonštrukcie
• servis, odborné prehliadky, odborné skúšky
• oprava a prevíjanie elektromotorov
PANAKO ELEVATORS s.r.o.
UTC Fire & Security Slovensko s.r.o.
Púpavová 18
841 04 Bratislava
mobil: +421-905 624 681
fax: +421-6542 3178
e-mail: panako@panako.sk, www.panako.sk
Jókaiho 1
821 06 Bratislava
tel.: +421-2-4552 3656
e-mail: slovakia@fs.utc.com
www.utcfssecurityproducts.sk
VÝROBA, PREDAJ, CERTIFIKÁCIA, ŠKOLENIA
• elektrické zabezpečovacie systémy
• elektrická požiarna signalizácia
• systémy kontroly vstupu
• priemyselná televízia
• prevodníky na prenos po optických vláknach
• výroba a dodávka výťahových rozvádzačov
jednorýchlostných , dvojrýchlostných a s frekvenčným riadením
• výroba vonkajších a kabínových tlačidlových ovládačov
• výroba polohových signalizácií, hlásičov poschodí
• dodávky nových kabín pre rekonštrukcie výťahov
• kompletné dodávky malých výťahov typu c
str.: 50
Slovak alarms s.r.o.
ZEMA, s. r. o.
Teplická 34
05801 Poprad
tel.: +421-052-7722 729
mobil: +421-903 624 309
fax: +421-052 -7722 275
e-mail: info@slovakalarms.sk, www.slovakalarms.sk
Fedinova 4
851 02 Bratislava
tel.: +421-2-6381 4057-8
fax: +421-2-6353 7853
e-mail: zema@post.sk
Spoločnosť sa zaoberá veľkoobchodom, dodávkami a odborným
technickým poradenstvom v oblastiach:
•
•
•
•
•
Zabezpečovacie systémy
Kamerová technika
Požiarne systémy
Prístupové systémy
Systémy na ochranu tovaru
• poradenstvo
• dodávka, montáž a servis
• výťahy osobné, nákladné a špeciálne
Grafické návrhy, výtvarné realizácie, design
Návrhy a tvorba webových stránok,
e-katalógov, e-shopov, cd-prezentácií
Tvorba a realizácia tlačovín rôzneho druhu
Príprava a dodávka potlače na rôzne druhy
textilných a syntetických materiálov
Reklamné a darčekové predmety
02 / 43 42 15 31
infoma@infoma.sk www.infomatim.infoma.sk
51
9
SLUŽBY
Veda, výskum, vzdelávanie
prieskum trhu
Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia
skúšobníctvo v stavebníctve
meranie v stavebníctve
Inštitúcie, zväzy, asociácie
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
bezpečnostné a požiarne značenia
vzdelávanie v oblasti BOZP
Ekológia, likvidácia odpadov
čistenie odpadových vôd
úprava pitných a úžitkových vôd
vodné hospodárstvo
čistenie vzduchu
likvidácia komunálneho odpadu
likvidácia stavebného odpadu
recyklácia stavebného materiálu
IPKZ - Integrované povolenie
E.I.A. - posudzovanie vplyvov na ŽP
ekologické hydroizolačné systémy
štúdie, posudky, recyklácia plastov
Realitné kancelárie a správa nehnuteľností
realitné kancelárie
správa nehnuteľností
technická správa budov
Odborné prehliadky a skúšky VTZ
zdvíhacie zariadenia
Veľtrhy a výstavy
Marketing
vydavateľstvá
reklamné agentúry
Servisné spoločnosti
kongresové služby
poradenské služby
SERVICES
9. Služby
Services
Veda, výskum, vzdelávanie
CEEC Research s.r.o., Průhonice, Praha-západ
Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia
INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o., Martin
IN VEST s.r.o., Šaľa
SONING Praha, a.s. - org. zložka, Bratislava
Inštitúcie, zväzy, asociácie
Slovenská stavebná inšpekcia, Bratislava
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Denali s.r.o., Trnava
INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o., Martin
Ekológia, likvidácia odpadov
EKOCONSULT® - enviro, a.s., Bratislava
ENVIWORK, s.r.o., Bratislava
HGM - ŽILINA, s r .o., Žilina
INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o., Martin
PASTELL - TERRAEKO s.r.o., Bratislava
RNDr. Vladimír Kočvara - ADONIS CONSULT, Bratislava
ŠPEP®, Bratislava
ARZA - Architektúra záhrad, spol. s r.o., Bratislava
Denali s.r.o., Trnava
INPROKON s.r.o., Bratislava
PURECO s.r.o., Bratislava
Realitné kancelárie a správa nehnuteľností
AG - EXPERT, s.r.o., Bratislava
Váš správca spol. s r.o., Bratislava
STAVO - ing, spol. s r.o., Bratislava
Odborné prehliadky a skúšky VTZ
ZEMA, s. r. o., Bratislava
Veľtrhy a výstavy
EXPO CENTER a.s., Trenčín
INCHEBA, a.s., Bratislava
LCE - Low cost expo, a. s., Bratislava
SPIŠ - VIEW - TRADING, spol. s r. o., Spišská Nová Ves
Marketing
VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o., Bratislava
LCE - Low cost expo, a. s., Bratislava
SPIŠ - VIEW - TRADING, spol. s r. o., Spišská Nová Ves
Servisné spoločnosti
EKOCONSULT® - enviro, a.s., Bratislava
strana
52
s
53
25, 27
22, 32
s s
s
s
53, 61
s s
s
s
s
s
s s
s
s
s
25
53
s
s
53
53
21, 53
53
26, 53
53
54
38
25
21
48
s
s
s
s s
s
s s
s
s s
s
s s
s
m
s s
s
s s s
s
s
s
s
s s s
v
v
s
s
s
s
s
21, 52
54
22
s s
s s
s
51
s
53, 55
53 ,58, 59
53, 56
54, 57
s
v
v
v
54, 60
53, 56
54, 57
v
v
v
v
v
53
s
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
s
s
s
v
v
s
s
s
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
AG - EXPERT, s. r. o.
CEEC Research s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
tel.: +421-2-3901 6790
fax: +421-2-3901 6790
e-mail: info@ag-expert.sk
Dobřejovická 385, CZ - 252 43 Průhonice
Praha-západ, Česká republika
tel.: +421-949 193 922
tel.: +420-774 325 111
e-mail: kontakt@CEEC.Eu, www.stavebnictvo.com
• spracovanie pravidelných výskumov v stavebníctve, realizovaných
v spolupráci s kľúčovými predstaviteľmi popredných stavebných firiem
v štátoch strednej a východnej Európy
• pravidelné a bezplatné poskytovanie aktuálnych informácii a analýz
o vývoji kľúčových kvalitatívnych faktorov a dôležitých trendov v oblasti
stavebníctva
• realizácia prieskumu trhu, spracovanie analýz Vami vybratých segmentov
stavebníctva a poradenstvo priamo pre potreby Vašej spoločnosti
Ing. Alexander GUBRIC, CSc.
• správa budov pre vlastníkov bytov
• projektové práce pre pozemné stavby
• statické výpočty stavieb
• konzultácie v oblasti uvedených činností
str.: 21
52
s
9
SLUŽBY
SERVICES
•
•
•
•
•
EKOCONSULT® - enviro, a. s.
INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o.
Miletičova 23
821 09 Bratislava
tel.: +421-2-55 56 97 58
mobil: +421-904 682 936
fax: +421-2-50 24 43 29
e-mail: ekoconsult@ekoconsult.sk
www.ekoconsult.sk
Komenského 19
036 01 Martin
tel.: +421-43-4301 043
fax: +421-43-4301 042
e-mail: insl@insl.sk, www.insl.sk
Merania škodlivých faktorov v životnom a pracovnom prostredí
EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie
IPKZ – integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania
konzultácie a poradenstvo v oblasti životného prostredia
environmentálne audity
systémy manažérstva (ISO 9001 a ISO 14001)
•
•
•
•
hlukové štúdie, exhalačné štúdie
meranie hluku, hlukové mapy
protihlukové opatrenia, odhlučnenie
posudzovanie vplyvov na ŽP, IPKZ, EIA
ENVIWORK, s.r.o.
LCE - Low cost expo, a. s.
Mlynské Nivy 56
821 05 Bratislava
mobil: +421-918 632 027, 917 258 589, 918 632 006
e-mail: enviwork@enviwork.sk
www.enviwork.sk
Súkennícka 8
821 09 Bratislava
tel.: +421-2-53 41 35 68
fax: +421-2-53 41 50 54
e-mail: info@lce.sk, www.domexpo.sk
Ing. Mária HOLASOVÁ - manažér výstavy
komplexný stavebný veľtrh
DOMEXPO
miesto konania - Agrokomplex Nitra
zber (odber), preprava a zhodnotenie
str.: 56
•
•
•
•
•
•
EXPO CENTER a.s.
PASTELL - TERRAEKO s.r.o.
Pod Sokolicami 43
911 01 Trenčín, SLOVAKIA
tel.: +421-32-7435 600
fax: +421-32-7435 600
e-mail: expocenter@expocenter.sk, www.expocenter.sk
Kopčianska 65
851 01 Bratislava
tel.: +421-2-6381 0266
fax: +421-2-6381 1807
e-mail: info@terraeko.sk, www.pastellterraeko.sk
Ing. Ján GÁBOR
Martin VAŇA
poriadanie medzinárodných výstav a veľtrhov
zabezpečenie účasti firiem na iných výstavách
realizácia výstavných stánkov
prenájom hnuteľných vecí a nehnuteľností
kongresová turistika
reklamná činnosť a propagácia
•
•
•
•
•
izolácie proti tlakovej vode bentonitovou rohožou
izolácie fóliami PVC, PEHD, PELLD, MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY
izolácie proti únikom látok znečisťujúcich životné prostredie
izolácie skládok odpadov resp. sanácie starých skládok
izolácie rezervoárov úžitkovej a pitnej vody
str.: 55
•
•
•
•
•
•
str.: 26
HGM - ŽILINA, s r .o.
RNDr. Vladimír Kočvara - ADONIS CONSULT
Stárkova 26
010 01 Žilina
tel.: +421-41-5000 596
tel./fax: +421-41-5000 597
e-mail: hgm@nextra.sk, www.hgm.sk
Uhrovecká 6
841 07 Bratislava
mobil: +421-904 591 037
e-mail: info@adonisconsult.sk
www.adonisconsult.sk
•
•
•
•
•
priemyselná ekológia, environmentálna geológia
hydrogeológia, sanačné práce a ekologické audity
odpadové hospodárstvo a technické práce
inžinierska geológia
projekcia
stavebné práce
EIA, SEA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie
environmentálny audit
IPKZ, environmentálne poradenstvo
ÚSES, dendrologické prieskumy
manažérske systémy ISO 9001, ISO 14001
str.: 21
•
•
•
•
•
•
INCHEBA, a.s.
Slovenská stavebná inšpekcia
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava
tel.: +421-2-6727 2205, 2414, 2140, 3090
fax: +421-2-6727 2055
e-mail: coneco@incheba.sk, www.incheba.sk
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava
tel.: +421-2-5936 4433
fax: +421-2-5936 4254
e-mail: ssi-ri@ri.ssi.sk, www.ssiri.sk
Ing. Rudolf KOVAČKA - riaditeľ
Mgr. Marek PUTEC - vedúci odd. SI
CONECO
RACIOENERGIA
STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA
CLIMATHERM
CONECOINVEST
SLOVREALINVEST
•
•
•
•
•
77
str.: str.:
58, 59
výkon hlavného štátneho stavebného dohľadu
dohľad na plnenie podmienok a opatrení uložených stav. úradmi
chrániť verejné aj súkromné záujmy všetkých účastníkov výstavby
predchádzať škodám preventívnym a výchovným pôsobením
nariaďovanie nápravy zistených nedostatkov
str.: 61
53
9
SLUŽBY
SERVICES
SPIŠ - VIEW - TRADING, spol. s r. o.
Vydavateľstvo Eurostav s.r.o.
Starosaská 15
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421-53-4424 748
fax: +421-53-4426 364
e-mail: svt@svt.sk, www.svt.sk
Nová 3
831 03 Bratislava
tel.: +421-2-3266 2826, 3266 2827
fax: +421-2-4445 0779
e-mail: eurostav@eurostav.sk, arch@eurostav.sk
www.eurostav.sk, www.arch.sk
Ing. arch. Mária KLEINOVÁ
•
•
•
•
reklama, reklamné predmety
autorské výstavy a veľtrhy
výstavy a veľtrhy podľa výberu klienta
návrh a realizácia atypických expozícií
str.: 57
Vydavateľstvo EUROSTAV je odborným vydavateľstvom pre oblasť stavebníctva a
architektúry. Vydáva odborné časopisy EUROSTAV (stavebníctvo a architektúra) a
ARCH (architektúra a iná kultúra).
Vydáva tiež knihy pre odbornú aj širokú verejnosť. Venuje sa aj organizovaniu
odborných a osvetových podujatí (každoročne organizuje arch. súťaž CENA ARCH,
medzinárodnú konferenciu „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“, atď.).
Je generálnym mediálnym partnerom významných stavbárskych
a architektonických podujatí a súťaží.
str.: 60
ŠPEP®
Váš správca spol. s r.o.
Račianska 188, P. O. BOX 73
830 05 Bratislava 35
tel.: +421-2-16 747
hotline: -421-903 719 713
fax: +421-2-4464 6571
e-mail: spep@spep.sk, www.spep.sk
Furdekova 4, 851 03 Bratislava
tel.: +421-2-6252 0551, fax: +421-2-6252 0552
e-mail: klientservis@vasspravca.com
Štefan PETRÁŠ - majiteľ
Alžbetina 41, 040 01 Košice
tel.: +421-55-685 4071, fax: +421-55-685 4002
e-mail: asistentka.ke@vasspravca.com
Správa a údržba bytového a nebytového fondu
odvoz a likvidácia odpadu kontajnermi
nákladky odpadu všetkého druhu
likvidácia nelegálnych skládok
ekologické práce
•
•
•
•
•
ekonomika bytových a polyfunkčných domov
technické zabezpečenie bytových a polyfunkčných domov
sprostredkovanie právny služieb
zabezpečenie úverov v komerčných bankách
technická pomoc pri zatepľovaní a obnove bytových domov
www.vasspravca.com
Váš správca spol. s r.o.
SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ
Správa a údržba bytového
a nebytového fondu
ekonomika bytových a nebytových priestorov
technické zabezpečenie bytových a nebytových priestorov
sprostredkovanie právnych služieb
zabezpečenie úverov v komerčných bankách
technická pomoc pri zatepľovaní a obnove domov:
– zabezpečenie stavebného povolenia
– sprostredkovanie stavebného dozoru
– sprostredkovanie certifikovanej realizačnej firmy
na zateplenie a obnovu
– podanie žiadosti o zaujatie verejného priestranstva
– podanie oznámenia o vzniku/zániku daňovej povinnosti
za užívanie verejného priestranstva
– zabezpečenie podania žiadosti o štátnu dotáciu
na odstránenie systémových porúch
– zabezpečenie kolaudačného konania
Furdekova 4, 851 03 Bratislava
tel.: 02/6252 0551
fax: 02/6252 0552
e-mail: klientservis@vasspravca.com
Alžbetina 41, 040 01 Košice
tel.: 055/685 4071
fax: 055/685 4002
e-mail: asistentka.ke@vasspravca.com
IČO: 35 846 925 • IČ pre DPH: SK 20 21 69 35 86
www.vasspravca.com
54
Predaj Kúpa Prenájom
Nehnuteľností Úvery
Hypotéky
w w w. i n f o m a r e a l i t y. s k
STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA
CLIMATHERM
CONECOINVEST
SLOVREALINVEST
27. - 31. 3. 2012
INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7 • 851 01 Bratislava
T +421-2-6727 2205, 6727 2214, 6727 2140
F +421-2-6727 2055 • E coneco@incheba.sk
www.incheba.sk
MODDOM
16. VEĽTRH NÁBYTKU
ART
DESIGN SALON 2011
MEDZINÁRODNÁ PREHLIADKA SLOVENSKÉHO
A ZAHRANIČNÉHO DIZAJNU
19. - 23. 10. 2011
INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava
T +421-2-6727 2140 • F +421-2-6727 2055 • E moddom@incheba.sk
www.incheba.sk
Základný pilier vašej
odbornej informovanosti
Ako úspešne
získať
stavebnú zákazku
Igor Trávnik a kol.
O D B O R N É V Y DAVAT E Ľ S T VO
P R E O B L A S Ť S TAV E B N Í C T VA A A R C H I T E K T Ú RY
PRE ARCHITEKTOV, PROJEKTANTOV, STAVEBNÝCH INŽINIEROV A PODNIKATEĽOV,
ŠTUDENTOV, INVESTOROV A DODÁVATEĽOV
Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r . o., Nová 3, 831 03 Bratislava
Tel.: 02/326 62 812, 819, 827, Fax: 02/444 50 779
e-mail: eurostav@eurostav.sk, www.eurostav.sk, www.arch.sk
SLOVENSKÁ STAVEBNÁ INŠPEKCIA
SLOVAK BUILDING INSPECTION
Činnosť a úlohy Slovenskej
stavebnej inšpekcie
Ochrana životného prostredia, života, zdravia a majetku sú významným verejným záujmom. Aby bolo riziko ich poškodenia
nesprávnou stavebnou činnosťou minimálne, zákon č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov veľmi podrobne upravuje
povinnosti a práva všetkých účastníkov výstavby a upravuje aj
základné pôsobnosti orgánov štátnej stavebnej správy, ktorým
je zverený aj dohľad nad dodržiavaním stavebného zákona.
Slovenská stavebná inšpekcia (SSI) je osobitným orgánom
štátnej stavebnej správy, prostredníctvom ktorého vykonáva
Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja SR ( ďalej MDVRR SR) hlavný štátny stavebný dohľad. SSI bola zriadená
k 1.11.2003 novelou stavebného zákona č. 417/2003 Z.z. ako
nástupnícka organizácia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (útvaru stavebnej inšpekcie), ktorá bola zriadená zákonom
č. 237/2000 Z. z. Podrobnosti o organizácii a kompetenciách inšpekcie upravuje § 123a stavebného zákona, ďalšie podrobnosti
vyplývajú zo zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zo Štatútu SSI, ktorý schvaľuje minister.
SSI je oprávnená v rámci výkonu hlavného štátneho stavebného dohľadu:
• vykonávať štátny stavebný dohľad (podľa § 98 až 102 stavebného zákona),
• dohliadať na plnenie podmienok a opatrení uložených
stavebnými úradmi, dodržiavanie povinností ustanovených
stavebným zákonom účastníkmi výstavby,
• nariaďovať odstraňovanie zistených nedostatkov (§ 123a ods.
4 stavebného zákona) okrem tých, ktorých nariadenie je vo
výhradnej právomoci stavebných úradov,
• ukladať pokuty podľa § 105 až § 107 stavebného zákona
Hlavným poslaním Slovenskej stavebnej inšpekcie, vyplývajúcim z kontextu stavebného zákona a súvisiacich predpisov nie je ukladanie pokút, ale vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním stavebného zákona s cieľom chrániť verejné aj súkromné záujmy všetkých
účastníkov výstavby, najmä predchádzať škodám preventívnym
a výchovným pôsobením, nariaďovaním nápravy zistených nedostatkov, ich postupovaním stavebným úradom na ďalšie konanie
a pravidelným poskytovaním informácií a štatistických prehľadov
Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Riaditeľstvo inšpekcie Bratislava
Ing. Rudolf Kovačka, riaditeľ
Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava
Tel.: 02/54 410 475, 02/59 364 433
Fax: 02/59 36 4254
E-mail: kovacka@ri.ssi.sk; ssi-ri@ri.ssi.sk
Inšpektorát Bratislava
Ing. Július Dupák, riaditeľ
Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava
Tel.: 02/546 504 66,
Fax: 02/54650467
E-mail: ssi-ba@ba.ssi.sk
Inšpektorát Nitra
Ing. Dagmar Plačková, riaditeľ
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Telefón: 037/657 87 81
Fax: 037/6503942
E-mail: ssi-nr@stonline.sk
Inšpektorát Banská Bystrica
Ing. Jozef Štefánik, poverený riaditeľ
Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/414 26 34, Fax: 048/4142632
E-mail: ssi-bb@mail.t-com.sk,
jozefstefanik@mail.t-com.sk
Inšpektorát Košice
Ing. Boris Troščák, riaditeľ
Hroncova 13, 040 01 Košice
Tel.: 055/632 00 24
Fax: 055/6320024
E-mail: ssi-ke@mail.t-com.sk
Inšpektorát Žilina
Ing. Ján Amešný, riaditeľ
Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina
Tel.: 041/500 52 58
Fax: 041/5005258
E-mail: ssi-za@stonline.sk
Organizačná štruktúra
Organizácia Slovenskej stavebnej inšpekcie (§123a ods.5 stavebného zákona). Inšpekciu tvorí 5 Inšpektorátov (v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Nitre, Žiline) a Riaditeľstvo, ktoré sídli v Bratislave. Inšpektoráty sú prvostupňové orgány, vykonávajú hlavný štátny
stavebný dohľad priamo v teréne a ukladajú nápravné opatrenia a pokuty, prešetrujú petície a sťažnosti na činnosť inšpektorov.
Riaditeľstvo je správnym orgánom druhého stupňa, najčastejšie rieši odvolania proti uloženým pokutám, alebo sťažnosti na postup
Inšpektorátov, navrhuje a vyhodnocuje ročné plány a metodicky riadi Inšpektoráty. Pri výbere stavieb na vykonávanie hlavného štátneho stavebného dohľadu je Slovenská stavebná inšpekcia povinná v súlade so Štatútom a svojim ročným plánom práce prihliadať
na význam stavby z hľadiska štátneho, verejného a miestneho záujmu a technickej náročnosti. Z uvedeného vyplýva, že na výkon
dohľadu, ktorého sa vo svojich podnetoch domáhajú právnicke a fyzické osoby, nie je právny nárok, ani na vybavenie takýchto podnetov nie sú určené lehoty žiadnymi predpismi.
Inšpektorát sídlo
I. Inšpektorát Banská Bystrica
II. Inšpektorát Bratislava
III. Inšpektorát Košice
IV. Inšpektorát Nitra
V. Inšpektorát Žilina
Územná Pôsobnosť v obvodoch okresov
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen,
Žarnovica, Žiar nad Hronom.
Bratislava l, Bratislava ll, Bratislava lll, Bratislava lV, Bratislava V, Dunajská Streda, Malacky, Myjava, Pezinok, Senec,
Senica, Skalica.
Bartdejov, Gelnica, Humenné, Kežmarok, Košice l, Košice ll, Košice lll, Košice lV, Košice - okolie, Levoča,
Medzilaborce, Poprad, Prešov, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov,
Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou, Michalovce.
Bánovce nad Bebravou, Galanta, Hlohovec, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Piešťany, Prievidza,
Šaľa, Topolčany, Trnava, Zlaté Morance.
Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Nové Mesto nad
Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Ružomberok, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina
61
ÚRADY A INŠTITÚCIE
DEPARTMENTS AND INSTITUTIONS
Krajské stavebné úrady
Krajský stavebný úrad v Bratislave
Lamačská cesta č. 8, 845 14 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59364285
fax: +421 - (0)2 - 59364339
e-mail: ksu.bratislava@ba.ksu.sk
Krajský stavebný úrad v Trnave
Kollárova 8, 917 02 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5564329, 5564328
fax: +421 - (0)33 - 5564459
e-mail: prednosta@tt.ksu.sk
www.ttksu.sk
Krajský stavebný úrad v Trenčíne
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7411111,
7411491, 7434568
fax: +421 - (0)32 - 7435571
e-mail: ksu@tn.ksu.sk
Krajský stavebný úrad v Nitre
Lomnická č. 44, 949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6930340
fax: +421 - (0)37 - 6523212
e-mail: danis.zoltan@nr.ksu.sk
www.nrksu.sk
Krajský stavebný úrad v Žiline
Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5643325, 5643425
fax: +421 - (0)41 - 5643325
e-mail: sekretariat@za.ksu.sk
www.za.ksu.sk
Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - 48 - 4134510, 4306410
fax: +421 - 48 - 4134511, 4306410
e-mail: bb.ksu@bb.ksu.sk
www.bb.ksu.sk
Krajský stavebný úrad v Prešove
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
tel.: +421 - 51 - 7081111, 7082382, 7082340
fax: +421 - 51 - 7732663
e-mail: sekretariat@po.ksu.sk
www.po.ksu.sk
Krajský stavebný úrad v Košiciach
Komenského 52, 041 26 Košice
tel.: +421 - 55 - 6001451, 6001450
fax: +421 - 55 - 6338419
e-mail: sekretariat@ke.ksu.sk,
prednosta@ke.ksu.sk
www.ke.ksu.sk
Slovenská stavebná inšpekcia
Slovenská stavebná inšpekcia
Riaditeľstvo inšpekcie Bratislava
Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54410475, 59364433
fax: +421 - (0)2 - 59364254
e-mail: rudolf.kovacka@build.gov.sk,
kovacka@ri.ssi.sk
Slovenská stavebná inšpekcia Inšpektorát
Košice
Hroncova 13, 040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6320024
fax: +421 - (0)55 - 6320024
e-mail: ssi-ke@mail.t-com.sk
Slovenská stavebná inšpekcia Inšpektorát Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6503943, 6578781
fax: +421 - (0)37 - 6503942
e-mail: ssi-nr@stonline.sk
Slovenská stavebná inšpekcia Inšpektorát Žilina
Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina
tel.: +421 - 41 - 5005256-58
fax: +421 - 41 - 5005258
e-mail: ssi-za@stonline.sk
Krajské a obvodné úrady
životného prostredia
Krajský úrad životného prostredia Banská
Bystrica
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - 48 - 4306 111
fax: +421 - 48 - 4230 160
e-mail: info@bb.kuzp.sk
www.bb.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Banská
Bystrica
Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - 48 - 4712960
fax: +421 - 48 - 4113328
e-mail: info@bb.ouzp.sk
www.bb.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Banská
Štiavnica
Radničné námestie 18, 969 01 Banská Štiavnica
tel.: +421 - 45 - 6920037
e-mail: info@bs.ouzp.sk
www.bb.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Banská
Štiavnica - Stále pracovisko Žarnovica
Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
tel./fax: +421 - 45 - 6838116
e-mail: info@zc.ouzp.sk
www.bb.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Banská
Štiavnica - Stále pracovisko Žiar nad Hronom
Ulica SNP č. 124, 965 01 Žiar nad Hronom
tel.: +421 - 45 - 6733292
fax: +421 - 45 - 6732317
e-mail: info@zh.ouzp.sk
www.bb.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Brezno
Rázusova 40, 977 01 Brezno
tel.: +421 - 48 - 6114642
fax: +421 - 48 - 6114641
e-mail: info@br.ouzp.sk
www.bb.kuzp.sk
Slovenská stavebná inšpekcia Inšpektorát
Bratislava
Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54650466-8
fax: +421 - (0)2 - 54650467
e-mail: ssi-ba@ba.ssi.sk
Obvodný úrad životného prostredia Lučenec
Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
tel.: +421 - 47 - 4812801
fax: +421 - 47 - 4812828
e-mail: info@lc.ouzp.sk
www.bb.kuzp.sk
Slovenská stavebná inšpekcia Inšpektorát
Banská Bystrica
Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4142628, 32, 34
fax: +421 - (0)48 - 4142632
e-mail: ssi-bb@mail.t-com.sk
Obvodný úrad životného prostredia Lučenec Stále pracovisko Poltár
Železničná 9, 987 01 Poltár
tel.: +421 - 47 - 4333722
e-mail: info@pt.ouzp.sk
www.bb.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Rimavská
Sobota
Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
tel.: +421 - 47 - 5603777
fax: +421 - 47 - 5603722
e-mail: info@rs.ouzp.sk
www.bb.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Rimavská
Sobota - Stále pracovisko Revúca
Komenského 40, 050 01 Revúca
tel./fax: +421 - 58 - 4421285
e-mail: info@ra.ouzp.sk
www.bb.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Veľký Krtíš
Imre Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
tel.: +421 - 47 - 4911817, 4831128
fax: +421 - 47 - 4831272
e-mail: ozp@vk.ouzp.sk
www.bb.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Zvolen
Nám. SNP č. 96/50, 960 01 Zvolen
tel.: +421 - 45 - 5224666
fax: +421 - 45 - 5479400
e-mail: ouzp@zv.ouzp.sk
www.bb.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Zvolen Stále pracovisko Detva
Záhradná 12, 962 12 Detva
tel.: +421 - 45 - 5457847
fax: +421 - 45 - 5410021
e-mail: ouzp@dt.ouzp.sk
www.bb.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Zvolen Stále pracovisko Krupina
ČSA 2190/3, 963 01 Krupina
tel.: +421 - 45 - 5511601
e-mail: ouzp@ka.ouzp.sk
www.bb.kuzp.sk
Krajský úrad životného prostredia Košice
Komenského 52, 040 01 Košice
tel.: +421 - 55 - 6001251
fax: +421 - 55 - 6339509
e-mail: info@ke.kuzp.sk
www.ke.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Košice
Adlerova 29, 040 22 Košice
tel.: +421 - 55 - 6713086, 6719510
fax: +421 - 55 - 6713108
e-mail: ouzp@ke.ouzp.sk
www.ke.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Košice okolie
Adlerova 29, 040 22 Košice
tel.: +421 - 55 - 6715679
fax: +421 - 55 - 6713108
e-mail: info@ks.ouzp.sk
www.ke.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Michalovce
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
tel.: +421 - 56 - 6280511
fax: +421 - 56 - 6441693
e-mail: info@mi.ouzp.sk
www.ke.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Michalovce
- Stále pracovisko Sobrance
Tyršova 12, 073 01 Sobrance
tel./fax: +421 - 56 - 6523575
e-mail: info@so.ouzp.sk
www.ke.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Rožňava
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
tel.: +421 - 58 - 7324068
fax: +421 - 58 - 7882169
e-mail: info@rv.ouzp.sk
www.ke.kuzp.sk
zdroj: www.build.gov.sk, www.kuzp.sk
62
ÚRADY A INŠTITÚCIE
DEPARTMENTS AND INSTITUTIONS
Obvodný úrad životného prostredia Spišská
Nová Ves
Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - 53 - 4298915
fax: +421 - 53 - 4173244
e-mail: info@sn.ouzp.sk
www.ke.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Spišská
Nová Ves - Stále pracovisko Gelnica
Hlavná 1, 056 01 Gelnica
tel.: +421 - 53 - 4299408
fax: +421 - 53 - 4822470
e-mail: info@gl.ouzp.sk
www.ke.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Trebišov
M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
tel.: +421 - 56 - 6688850
fax: +421 - 56 - 6722544
e-mail: info@tv.ouzp.sk
www.ke.kuzp.sk
Krajský úrad životného prostredia v Bratislave
Karloveská 2, 842 19 Bratislava 4
tel.: +421 - 2 - 60 301 717
fax: +421 - 2 - 654 289 61
e-mail: info@ba.kuzp.sk
www.ba.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Bratislava
Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
tel.: +421 - 2 - 60301706
fax: +421 - 2 - 60301758
e-mail: info@ba.ouzp.sk
www.ba.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Malacky
Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
tel.: +421 - 34 - 7971255, 7971252
fax: +421 - 34 - 7724140, 7725713
e-mail: info@ma.ouzp.sk
www.ba.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Pezinok
M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
tel.: +421 - 33 - 6411181, 6412340
fax: +421 - 33 - 6412072
e-mail: info@pk.ouzp.sk
www.ba.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Senec
Hurbanova 21, 903 01 Senec
tel.: +421 - 2 - 40202451
fax: +421 - 2 - 45922640
e-mail: info@sc.ouzp.sk
www.ba.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Senica
Vajanského 17, 905 01 Senica
tel./fax: +421 - 34 - 6513991
e-mail: info@se.ouzp.sk
www.ba.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Senica Stále pracovisko Skalica
Nám. slobody 15, 909 1 Skalica
tel.: +421 - 34 - 6648262
e-mail: info@si.ouzp.sk
www.ba.kuzp.sk
Krajský úrad životného prostredia Nitra
Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra
tel.: +421 - 37 - 7920 144
fax: +421 - 37 - 7920 145
e-mail: info@nr.kuzp.sk
www.nr.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Komárno
Námestie Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
tel.: +421 - 35 - 7908711
fax: +421 - 35 - 7908710
e-mail: info@kn.ouzp.sk
www.nr.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Levice
Dopravná 14, 934 03 Levice
tel.: +421 - 36 - 6355911
fax: +421 - 36 - 6355922
e-mail: info@lv.ouzp.sk
www.nr.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Poprad
Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
tel.: +421 - 52 - 7871921
fax: +421 - 52 - 7871924
e-mail: ouzp@pp.ouzp.sk
www.po.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Nitra
Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra
tel.: +421 - 37 - 7920111
fax: +421 - 37 - 7920122
e-mail: info@nr.ouzp.sk
www.nr.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Poprad Stále pracovisko Levoča
Nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
tel.: +421 - 53 - 4411825
e-mail: ouzp@le.ouzp.sk
www.po.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Nitra Stále pracovisko Zlaté Moravce
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
tel.: +421 - 37 - 6421106
e-mail: info@zm.ouzp.sk
www.nr.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Prešov
Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
tel.: +421 - 51 - 4881231 (233-239)
fax: +421 - 51 - 4881232
e-mail: informacie@po.ouzp.sk
www.po.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Nové
Zámky
Svätoplukova 1, 940 62 Nové Zámky
tel./fax: +421 - 35 - 6420906
e-mail: prednosta@nz.ouzp.sk
www.nr.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Prešov Stále pracovisko Sabinov
Nám. slobody 85, 083 01 Sabinov
tel.: +421 - 51 - 4880346
e-mail: info@sb.ouzp.sk
www.po.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Šaľa
Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa
tel.: +421 - 31 - 7711902
fax: +421 - 31 - 7711909
e-mail: info@sa.ouzp.sk
www.nr.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Stará
Ľubovňa
Prešovská 3, 064 01 Stará Ľubovňa
tel.: +421 - 52 - 4282582
e-mail: ouzp@sl.ouzp.sk
www.po.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany
ul. 17. novembra 2304, 955 01 Topoľčany
tel.: +421 - 38 - 5325807
fax: +421 - 38 - 5324094
e-mail: prednosta@to.ouzp.sk
www.nr.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Stropkov
Šarišská 148, 091 01 Stropkov
tel./fax: +421 - 54 - 7423414
e-mail: sekretariat@sp.ouzp.sk
www.po.kuzp.sk
Krajský úrad životného prostredia Prešov
Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
tel.: +421 - 51 - 7715530
fax: +421 - 51 - 7723633
e-mail: info@po.kuzp.sk
www.po.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Bardejov
Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
tel./fax: +421 - 54 - 4710369
e-mail: sekretariat@bj.ouzp.sk
www.po.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Humenné
Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
tel.: +421 - 57 - 4861101
fax: +421 - 57 - 4861102
e-mail: sekretariat@he.ouzp.sk
www.po.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Humenné Stále pracovisko Medzilaborce
Duchnovičova 530/2, 068 01 Medzilaborce
tel./fax: +421 - 57 - 7321867
e-mail: sekretariat@ml.ouzp.sk
www.po.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Humenné Stále pracovisko Snina
Partizánska 1057, 069 01 Snina
tel./fax: +421 - 57 - 7685637
e-mail: sekretariat@sv.ouzp.sk
www.po.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Kežmarok
Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
tel.: +421 - 52 - 4680022
fax: +421 - 52 - 4680028
e-mail: ouzp@kk.ouzp.sk
www.po.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Stropkov Stále pracovisko Svidník
Sovietskych hrdinov 102, 089 01 Svidník
tel.: +421 - 54 - 7863225
fax: +421 - 54 - 7863158
e-mail: sekretariat@sk.ouzp.sk
www.po.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad
Topľou
Nám. slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
tel.: +421 - 57 - 4861591
fax: +421 - 57 - 4861592
e-mail: sekretariat@vt.ouzp.sk
www.po.kuzp.sk
Krajský úrad životného prostredia Trenčín
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
tel.: +421 - 32 - 74 11 251
fax: +421 - 32 - 743 64 12
e-mail: info@tn.kuzp.sk
www.tn.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto
nad Váhom
Hviezdoslavova 2254/36, 915 41 Nové Mesto nad
Váhom
tel.: +421 - 32 - 7745801, 7745800
fax: +421 - 32 - 7745814
e-mail: info@nm.ouzp.sk
www.tn.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto
nad Váhom - Stále pracovisko Myjava
Moravská 1, 907 01 Myjava
tel./fax: +421 - 34 - 6215686
e-mail: info@my.ouzp.sk
www.tn.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Považská
Bystrica
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - 42 - 4300193
fax: +421 - 42 - 4300199
e-mail: info@pb.ouzp.sk
www.tn.kuzp.sk
zdroj: www.build.gov.sk, www.kuzp.sk
63
ÚRADY A INŠTITÚCIE
DEPARTMENTS AND INSTITUTIONS
Obvodný úrad životného prostredia Považská
Bystrica - Stále pracovisko Púchov
Štefánikova 820, 020 01 Púchov
tel.: +421 - 42 - 4300193
fax: +421 - 42 - 4326940
e-mail: info@pu.ouzp.sk
www.tn.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Prievidza
Dlhá 3, 971 01 Prievidza
tel.: +421 - 46 - 5423642
fax: +421 - 46 - 5426786
e-mail: info@pd.ouzp.sk
www.tn.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Prievidza Stále pracovisko Partizánske
Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske
tel.: +421 - 38 - 7492638
fax: +421 - 38 - 7490988
e-mail: info@pe.ouzp.sk
www.tn.kuzp.sk
Krajský úrad životného prostredia v Žiline
Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
tel.: +421 - 41 - 5076816
fax: +421 - 41 - 5076809
e-mail: info@za.kuzp.sk
www.za.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Čadca
Horná č. 2483, 022 01 Čadca
tel.: +421 - 41 - 4334780
fax: +421 - 41 - 4334782
e-mail: info@ca.ouzp.sk
www.za.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Dolný
Kubín
Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 - 43 - 5823377
fax: +421 - 43 - 5823379
e-mail: info@dk.ouzp.sk
www.za.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Trenčín
Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín
tel./fax: +421 - 32 - 7434620
e-mail: info@tn.ouzp.sk
www.tn.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Dolný
Kubín - Stále pracovisko Námestovo
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
tel.: +421 - 43 - 5524263
e-mail: info@no.ouzp.sk
www.za.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Trenčín Stále pracovisko Bánovce nad Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
tel./fax: +421 - 38 - 7603792
e-mail: info@bn.ouzp.sk
www.tn.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Dolný
Kubín - Stále pracovisko Tvrdošín
Medvedzie I/132, 027 44 Tvrdošín
tel.: +421 - 43 - 5324450
e-mail: info@ts.ouzp.sk
www.za.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Trenčín Stále pracovisko Ilava
Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
tel.: +421 - 42 - 4442095
e-mail: info@il.ouzp.sk
www.tn.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Liptovský
Mikuláš
Vrbická 1993, P.O.Box 38, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - 44 - 5514959
fax: +421 - 44 - 5521482
e-mail: info@lm.ouzp.sk
www.za.kuzp.sk
Krajský úrad životného prostredia v Trnave
Kollárova 8, 917 02 Trnava
tel.: +421 - 33 - 55 642 51
fax: +421 - 33 - 55 138 71
e-mail: info@tt.kuzp.sk
www.tt.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Dunajská
Streda
Ádorská ul. č. 5400, 929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - 31 - 5901211
fax: +421 - 31 - 5524809
e-mail: info@ds.ouzp.sk
www.tt.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Galanta
Mierové nám. č. 1, 924 01 Galanta
tel.: +421 - 31 - 7804739
fax: +421 - 31 - 7804729
e-mail: info@ga.ouzp.sk
www.tt.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Piešťany
Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany
tel./fax: +421 - 33 - 7741362
e-mail: info@pn.ouzp.sk
www.tt.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Trnava
Kollárova 8, 917 02 Trnava
tel.: +421 - 33 - 5564341
fax: +421 - 33 - 5564199
e-mail: info@tt.ouzp.sk
www.tt.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Trnava Stále pracovisko Hlohovec
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
tel./fax: +421 - 33 - 7330746
e-mail: info@hc.ouzp.sk
www.tt.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Martin
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
tel.: +421 - 43 - 4132275
fax: +421 - 43 - 4131066
e-mail: info@mt.ouzp.sk
www.za.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Martin Stále pracovisko Turčianské Teplice
Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianské Teplice
tel.: +421 - 43 - 4915513
fax: +421 - 43 - 4923304
e-mail: info@tr.ouzp.sk
www.za.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia
Ružomberok
Nám. A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
tel.: +421 - 44 - 4329193
e-mail: bocko@rk.ouzp.sk
www.za.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Žilina
Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
tel.: +421 - 41 - 5076818
fax: +421 - 41 - 5076827
e-mail: info@za.ouzp.sk
www.za.kuzp.sk
Obvodný úrad životného prostredia Žilina Stále pracovisko Bytča
Zámok 104, 014 01 Bytča
tel.: +421 - 41 - 6215686
e-mail: info@by.ouzp.sk
www.za.kuzp.sk
Regionálne rozvojové agentúry
Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica
Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - 48 - 4123 104
tel. / fax: +421 - 48 - 4123 135
e-mail: director@krabb.sk
www.krabb.sk
Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER
Hviezdoslavovo nám. 1, 026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 - 43 - 5866305
fax: +421 - 43 - 5866305
e-mail: agsever@stonline.sk
www.arr.szm.sk
Regionálna rozvojová agentúra ISTER
Galantská cesta 4, 929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - 31 - 5515368
fax: +421 - 31 - 5515368
e-mail: borosova_rraister@real-net.sk
www.rraister.sk
Regionálna rozvojová agentúra Galanta
Mierové námestie 941/1, 924 00 Galanta
tel.: +421 - 31 - 7801661
fax: +421 - 31 - 7801662
e-mail: rra_ga@stonline.sk
www.rraga.sk
Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
tel.: +421 - 33 - 730 16 61
fax: +421 - 33 - 730 16 61
e-mail: rrah@rrah.sk,
rahlohovec@yahoo.com
www.rrah.sk
Agentúra pre rozvoj Gemera
Vansovej 711, 981 01 Hnúšťa
tel.: +421 - 948 001 079
e-mail: monika.vaskovicova@rozvojgemera.sk
www.rozvojgemera.sk
Regionálna rozvojová agentúra Humenné
Chemlonská 1, 066 01 Humenné
tel.: +421 - 57 - 778 34 92
fax: +421 - 57 - 778 34 92
e-mail: rra@rra.sk
www.rra.sk
Regionálna rozvojová agentúra Horný Spiš
Dr. Daniela Fischera 957/4, 060 01 Kežmarok
tel.: +421 - 915 934 431
e-mail : rozvoj@rozvoj.org
www.hornyspis.szm.com
Regionálna rozvojová agentúra Komárno
Nádvorie Európy 50/1, Nórsky dom, 945 01
Komárno
tel.: +421 - 35 - 7733105-6
fax: +421 - 35 - 7733105-6
e-mail: dirsctor@rrakn.sk
www.rrakn.sk
Krajská rozvojová agentúra Košického kraja
Hellova 2, 040 11 Košice
tel.: +421 - 55 - 685 31 37
fax: +421 - 55 - 633 80 19
e-mail: krakk@krakk.sk
www.krakk.sk
Regionálna rozvojová agentúra v Kráľovskom
Chlmci
Ľ. Kossutha 101, 077 01 Kráľovský Chlmec
tel.: +421 - 56 - 628 12 10
fax: +421 - 56 - 628 12 11
e-mail: rra@rrakch.sk
www.rrakch.sk
Regionálna rozvojová agentúra Tatry – Spiš
Okružná 35, 054 01 Levoča
tel. / fax: +421 - 52 - 468 16 81
e-mail : rda.spis@stonline.sk
www.rozvoj.org
zdroj: www.build.gov.sk, www.kuzp.sk
64
ÚRADY A INŠTITÚCIE
DEPARTMENTS AND INSTITUTIONS
Regionálna rozvojová agentúra Liptov
Ul. Moyzesova 196, 033 01 Liptovský Hrádok
tel.: +421 - 44 - 522 53 96
fax: +421 - 44 - 522 12 14
e-mail: rral@rral.sk
www.rral.sk
Regionálna rozvojová agentúra Rožňava
Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava
tel.: +421 - 58 - 733 13 84
fax: +421 - 58 - 788 23 40
e-mail: regag@stonline.sk
www.regag.sk
Regionálna rozvojová agentúra Záhorie
Záhorácka 15/A, 901 01 Malacky
tel.: +421 - 34 - 7743004
fax: +421 - 34 - 7743005
e-mail: rrazahorie@rraz.sk
www.rraz.sk
Regionálna rozvojová agentúra Skalica
Koreszkova č. 1, 909 01 Skalica
tel.: +421 - 34 - 664 73 98
e-mail: rrasi@rrasi.sk
www.rrasi.sk
Regionálna rozvojová agentúra Šírava
Štefánikova 4, 071 01 Michalovce
tel.: +421 - 56 - 62 827 59
e-mail: rra@sirava.sk
www.rra.sirava.sk
Regionálna rozvojová agentúra Moldava nad
Bodvou
Rožňavská 10, 045 01 Moldava nad Bodvou
tel.: +421 - 55 - 381 03 99
e-mail: rra@rramoldava.sk
www.rramoldava.sk
Regionálna rozvojová agentúra Nitra
Akademická 4, 949 01 Nitra
tel.: +421 - 37 - 6578084, 87
fax: +421 - 37 - 6578085
e-mail: rra-nitra@rra-nitra.sk
www.rra-nitra.sk
Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok
M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok
tel.: +421 - 33 - 6414026-7
fax: +421 - 33 - 6414028
e-mail: pavlovova@region-bsk.sk
www.rrasenec-pezinok.sk
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
tel.: +421 - 46 - 5425696
fax: +421 - 46 - 5426733
e-mail: zrrhn@projecteu.org;
www.projecteu.org
Krajská rozvojová agentúra Prešov
Levočská 9, 080 01 Prešov
tel.: +421 - 51 - 772 54 80
fax: +421 - 51 - 772 54 80
e-mail: krapo@kryha.sk
www.krapo.sk
Regionálna rozvojová agentúra Púchov
Ul. 1. Mája 1455, 020 01 Púchov
tel.: +421 - 42 – 463 32 52
e-mail: hromadik@rrap.sk
www.rrap.sk
Regionálna rozvojová agentúra – Združenie pre
rozvoj regiónu Gemer – Malohont
Ul. SNP 21, 979 01 Rimavská Sobota
tel.: +421 - 47 - 581 11 85
fax: +421 - 47 - 563 44 19
e-mail: rrars@mail.t-com.sk
www.rrars.szm.sk
Regionálna rozvojová agentúra Borolo
Kancelária: Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance
tel. (KE): +421 - 55 - 633 80 19
Kancelária: Cimborkova 11, 040 01 Košice
tel. (SO): +421 - 56 - 652 22 61
fax: +421 - 56 - 652 22 61
e-mail: borolo@borolo.sk
www.borolo.sk
Spišská regionálna rozvojová agentúra
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - 53 - 441 14 29
fax: +421 - 53 - 441 14 29
e-mail: srra@srra.sk; sprag@srra.sk
www.srra.sk
Regionálna rozvojová agentúra Domaša
Chotčanská 85/3, 091 01 Stropkov
tel.: +421 - 908 345 828
e-mail: pavol.petra@centrum.sk
www.rra-domasa.eu
Regionálna rozvojová agentúra Svidník
Ul. MUDr. Pribulu 1, 089 01 Svidník
tel.: +421 - 54 - 788 13 92
tel. / fax: +421 - 54 - 788 13 90
e-mail: rrask@vl.sk
www.rrasvidnik.sk
Regionálna rozvojová agentúra Južný región
Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo
tel.: +421 - 36 - 752 30 51
fax: +421 - 36 - 752 30 51
e-mail: attila.toth@rra-juznyregion.sk
www.rra-juznyregion.sk
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj
Dolného Zemplína
Kukučínova 184/1, 075 01 Trebišov
tel.: +421 - 56 - 28 61 148 - 149
fax: +421 - 56 - 28 12 009
e-mail: rradz@slovanet.sk
www.rradz.sk
Združenie - Regionálna rozvojová agentúra
Trnavského kraja
Jeruzalemská 15, 917 01 Trnava
tel.: +421 - 33 - 5345991
fax: +421 - 33 - 5345991
e-mail: rratk@rratk.sk
www.rratk.sk
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj
regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1, 990 01 Veľký Krtíš
tel.: +421 - 47 - 491 17 98
tel. / fax: +421 - 47 - 491 17 97
e-mail: rrapoiplie@rrapoiplie.sk
www.rrapoiplie.sk
Regionálna rozvojová agentúra Zemplín
Sídlisko Lúčna 824/22, 093 01 Vranov nad Topľou
tel.: +421 - 57 - 446 21 25
fax: +421 - 57 - 446 21 25
e-mail: rraz@mail.t-com.sk
www.rra-zemplin.sk
TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra
Sídlo: Starý Smokovec 7, 062 01 Vysoké Tatry
tel.: +421 - 52 - 4284013
Kancelária: Biskupická 22; 821 06 Bratislava 214 korešpondenčná adresa
fax: +421 - 2 - 4552 69 00
e-mail: tatravia@tatravia.sk
www.tatravia.sk
Regionálna rozvojová agentúra Horné Požitavie
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
tel.: +421 - 37 - 6426748
e-mail: rrahornepozitavie@mail.t-com.sk
www.rrahornepozitavie.sk
Regionálna rozvojová agentúra Šaľa
Žihárec 85, 925 83 Žihárec
tel.: +421 – 915 706 071
e-mail: baranyay@rra-sala.sk
www.rra-sala.sk
Agentúra pre regionálny rozvoj v Žiline
Predmestská 1, 010 01 Žilina
tel.: +421 - 41 - 7002325-6, 7
fax: +421 - 41 - 5622295
e-mail: arrza@mail.t-com.sk
www.arrza.sk
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra
Opatovská 23, 911 01 Trenčín
tel.: +421 - 32 - 7444579
fax: +421 - 32 - 7443990
e-mail: trra@ trra.sk
www.trra.sk
zdroj: www.build.gov.sk, www.kuzp.sk
65
MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR
MINISTRY OF TRANSPORT, CONSTRUCTION AND REGIONAL DEVELOPMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC
Kancelária ministra
Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky
Odbor odmeňovania
RAFAJDUSOVÁ Zuzana, Ing.
tel.: 02/52 498 756
zuzana.rafajdusova@mindop.sk
LEŠŠ Jozef, Ing.
tel.: 02/59 494 679
jozef.less@mindop.sk
Odbor vládnej a parlamentnej agendy
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2/ 5949 4111
Fax: +421 2/ 5249 4794
Odbor informatiky
NEMCOVÁ RAFFAYOVÁ Andrea, Ing.
andrea.raffayova@mindop.sk
tel.: 02/59 494 369
KLEIN Peter, Ing.
tel.: 02/59 494 529
peter.klein@mindop.sk
Hovorca ministerstva
Odbor hospodárskej správy
KRAJČOVIČ Martin, Mgr.
tel.: 02/59 494 815
martin.krajcovic@mindop.sk
Minister
FIGEĽ Ján, Ing.
minister@mindop.sk
tel.: 02/52 731 438
KOBELA Jozef, Ing. Mgr.
tel.: 02/59 494 290
jozef.kobela@mindop.sk
Odbor pre vzťahy s verejnosťou
Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu
TUCHSCHER Ľubomír, Mgr.
tel.: 02/59 494 453
lubomir.tuchscher@mindop.sk
Štátny tajomník
HUDACKÝ Ján, Ing.
jan.hudacky@mindop.sk
02/52 731 462
TAKÁCS Zoltán, Ing.
tel.: 02/52 731 439
zoltan.takacs@mindop.sk
Inštitút stratégie
Oddelenie vnútorného auditu a systémového
auditu prostriedkov EÚ
KOVALČÍK Ján, Ing.
tel.: 02/59 494 424
jan.kovalcik@mindop.sk
Štátny tajomník
ÉRSEK Árpád, PaedDr.
arpad.ersek@mindop.sk
tel.: 02/52 442 301
HRABINOVÁ Daniela,
Ing. daniela.hrabinova@mindop.sk
tel.: 02/59 494 266
Osobný úrad
Odbor krízového riadenia
HORŇÁKOVÁ Jiřina, PhDr.
tel.: 02/52 731 455
jirina.hornakova@mindop.sk
Vedúci služobného úradu
MACH Peter, RNDr.
peter.mach@mindop.sk
tel.: 02/52 494 862
BURSA Ivan, Ing.
tel.: 02/52 731 453
ivan.bursa@mindop.sk
Odbor ľudských zdrojov a organizačný
Sekcia legislatívna a právna
ŠIMONOVIČOVÁ Iveta, Ing.
tel.: 02/52 731 454
iveta.simonovicova@mindop.sk
PASTÝRIKOVÁ Martina, JUDr.
tel.: 02/52 731 459
martina.pastyrikova@mindop.sk
Minister
Štátny tajomník
2
28
Sekcia
riadenia
projektov
2
Inštitút stratégie
6
Osobný
úrad
20
Odbor
informatiky
11
Odbor kontroly,
štátneho
dozoru a dohľadu
23
Sekcia
legislatívna
a právna
27
Oddelenie
koordinácie
subjektov reg.
rozvoja
7
Oddelenie vnútorného
auditu a
systémového auditu
prostriedkov EÚ
9
Sekcia rozpočtu
a hospodárskej
správy
72
8
Odbor
krízového
riadenia
Odbor výkonu
akcionárskych
práv a
zriaďovateľských
funkcií
8
zdroj: www.build.gov.sk
66
Sekcia
cestnej dopravy,
pozemných komunikácií
a investičných projektov
90
2
Vedúci
služobného úradu
Útvar
odborného vyšetrovania
leteckých nehôd
a incidentov
Sekcia
záležitostí EÚ
a medzinárodných
vzťahov
Štátny tajomník
29
Kancelária
ministra
66
Sekcia
výstavby
a bytovej politiky
Útvar
splnomocnenca vlády SR
pre výstavbu a prevádzku
Sústavy vodných diel
Gabčíkovo -Nagymaros
4
Sekcia
železničnej
dopravy a dráh
84
26
Sekcia
civilného letectva a
vodnej dopravy
Sekcia
cestovného
ruchu
18
22
2
Sekcia
elektronických
komunikácií
a poštových služieb
Sekcia
koordinácie
fondov EÚ
74
14
MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR
MINISTRY OF TRANSPORT, CONSTRUCTION AND REGIONAL DEVELOPMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC
Odbor legislatívny
SAGANOVÁ Slávka, Mgr.
tel.: 02/59 494 776
slavka.saganova@mindop.sk
Odbor právnych služieb Lucia PÁPAYOVÁ, Mgr.
tel.: 02/59 494 256
lucia.papayova@mindop.sk
Sekcia rozpočtu a hospodárskej správy
MORAVČÍK Miloš, Ing., PhD.
tel.: 02/59 494 246
milos.moravcik@mindop.sk
Odbor rozpočtu a financovania
MATEJKA Ján, Ing.
tel.: 02/59 494 750
jan.matejka@mindop.sk
Odbor dráh
HRČKOVÁ Mária, JUDr.
tel.: 02/59 494 504
maria.hrckova@mindop.sk
Odbor železničnej dopravy
SEDLÁK Mikuláš, Ing.
tel.: 02/59 494 410
mikulas.sedlak@mindop.sk
Odbor vodnej dopravy
VANÍČEK Matej, Ing.
tel.: 02/59 494 287
matej.vanicek@mindop.sk
Sekcia záležitostí EÚ a medzinárodných
vzťahov
KRAK Ján, Ing.
tel.: 02/52 731 446
jan.krak@mindop.sk
HUDCOVSKÁ Jelena, Ing. arch. PhD.
jelena.hudcovska@mindop.sk
tel.: 02/59 364 310
Odbor verejných prác
KREMEŇ Miloš, Ing.
tel.: 02/59 364 224
milos.kremen@mindop.sk
Odbor civilného letectva
HELIENEK Pavol, Ing.
tel.: 02/59 494 419
pavol.helienek@mindop.sk
Odbor financovania úradu
Odbor zakladateľských funkcií a privatizácie
Odbor štátnej stavebnej správy a územného
plánovania
Sekcia civilného letectva a vodnej dopravy
VALÍČKOVÁ Radmila, Ing.
tel.: 02/52 731 457
radmila.valickova@mindop.sk
BIELIKOVÁ Veronika
tel.: 02/59 494 481
veronika.bielikova@mindop.sk
JANOČKO Marián, JUDr.
tel.: 02/52 731 447
marian.janocko@mindop.sk
Odbor bytovej politiky a mestského rozvoja
SZOLGAYOVÁ Elena, Ing. arch.
elena.szolgayova@mindop.sk
tel.: 02/59 364 200
Sekcia cestovného ruchu
RUSINKO Stanislav, Ing.
stanislav.rusinko@mindop.sk
tel.: 02/59 494 395
Sekcia koordinácie fondov EÚ
SALAMONOVÁ Sandra PhDr. PhD.
sandra.salamonova@mindop.sk
tel.: 02/5949 4604 Sekcia pošty a telekomunikácií
PODHORSKÝ Viliam, Ing.
tel.: 02/52 731 434
viliam.podhorsky@mindop.sk
Odbor ITMS
HASON Miloš, Ing.
milos.hason@mindop.sk
tel.: 02/59 494 551
Odbor telekomunikácií
JÁNOŠIKOVÁ Michaela, JUDr.
tel.: 02/52 731 436
michaela.janosikova@mindop.sk
Odbor metodiky
HRČKOVÁ Eva, Ing.
eva.hrckova@mindop.sk
tel.: 02/59 494 561
Odbor pošty
Sekcia cestnej dopravy, pozemných
komunikácií a investičných projektov
KAŇUŠČÁK Milín, Ing.
tel.: 02/59 494 675
milin.kanuscak@mindop.sk
Odbor cestnej dopravy
TISOVSKÝ Jozef, Ing. PhD.
tel.: 02/59 494 659
jozef.tisovsky@mindop.sk
Štátny dopravný úrad
DURDÍK Rudolf, JUDr.
tel.: 02/59 494 248
rudolf.durdík@mindop.sk
Odbor pozemných komunikácií
HANTÁK Marián, Ing. CSc.
tel.: 02/59 494 778
marian.hantak@mindop.sk
Odbor technickej realizácie projektov
KUNC Ľuboš, Ing.
lubos.kunc@mindop.sk
tel.: 02/59 494 562
BRICHTOVÁ Jarmila, Ing.
tel.: 02/52 731 448
jarmila.brichtova@mindop.sk
Sekcia riadenia projektov
DULEBOVÁ Eva, Ing.
tel.: 02/52 731 645
eva.dulebova@mindop.sk
Odbor projektov cestnej infraštruktúry
TEREKOVÁ Miroslava, Ing.
tel.: 02/59 494 279
miroslava.terekova@mindop.sk
Odbor projektov železničnej infraštruktúry
MEČÁR Milan, Ing.
milan.mecar@mindop.sk
tel.: 02/59 494 799
Odbor koordinácie a metodického
riadenia projektov OPD
DYČKOVÁ Dana, Ing.
dana.dyckova@mindop.sk
tel.: 02/59 494 572
Sekcia výstavby a bytovej politiky
Odbor metodického riadenia projektov
SVOREŇOVÁ Martina, JUDr.
tel.: 02/59 494 508
martina.svorenova@mindop.sk
Odbor informovanosti a publicity
SLOVÁKOVÁ Zdenka, Ing.
zdenka.slovakova@mindop.sk
tel.: 02/59 494 575
BAXA Pavol, Ing.
pavol.baxa@mindop.sk
tel.: 02/59364231
Odbor riadenia a implementácie OP
Technickej pomoci
CHROPOVSKÁ Magdaléna, Ing.
magdalena.chropovska@mindop.sk
tel.: 02/59 494 581
Odbor monitorovania a hodnotenia
zahraničnej technickej pomoci
GMITERKO Juraj, Ing.
juraj.gmiterko@mindop.sk
tel.: 02/59 494 606
Odbor regionálnej politiky
LITTERA Ľuboš, Mgr.
lubos.littera@mindop.sk
tel.: 02/59 494 613
Útvar odborného vyšetrovania leteckých
nehôd a incidentov
BENEK Igor, Ing.
tel.: 02/59 494 468
igor.benek@mindop.sk
Odbor stavebníctva
Sekcia železničnej dopravy a dráh
KUBÁČEK Jiří,
jiri.kubacek@mindop.sk
tel.: 02/52 442 274
OHRADZANSKÁ Alena, Ing.
alena.ohradzanska@mindop.sk
tel.: 02/59 364 258
67
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC
Ministerstvo životného
prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Tel.: +421 - (0)2 - 5956 1111
Fax: +421 - (0)2 - 5956 2031
E-mail: podatelna@enviro.gov.sk
Web: www.enviro.gov.sk
Minister
József Nagy, Ing.
e-mail: minister@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2306
fax: +421 2 5956 2438
Štátny tajomník
Branislav Cimerman, RNDr.
e-mail: branislav.cimerman@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2490
Vedúca služobného úradu
Patrícia Hradilová, Ing., MA
e-mail: sekvedur@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2020
fax: +421 2 5956 2389
Kancelária ministra
Ladislav Csenkey, Ing.
e-mail: ladislav.csenkey@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2306
fax: +421 2 5956 2438
Odbor komunikácie
Beatrice Hudáková, Mgr.
e-mail: hovorca@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2713
fax: +421 2 5956 2481
Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy
Eva Boďová, PhDr.,vedúca oddelenia
e-mail:eva.bodova@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2472
Odbor krízového riadenia a kritickej
infraštruktúry
Miroslav Chlpík, JUDr.
e-mail: miroslav.chlpik@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2507
fax: +421 2 5956 2671
Odbor rezortnej kontroly
Jaroslav Pokorný, PhD.
e-mail: jaroslav.pokorny@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5942 9102
fax: +421 2 5942 9105
Oddelenie vnútorného auditu
Lýdia Oulehlová, Ing.
e-mail: lydia.oulehlova@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 59429 103
Odbor organizácie, riadenia a koordinácie
štátnej správy
Ľudmila Szabová, Mgr.
e-mail:ludmila.szabova@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2341
fax: +421 2 5956 2355
Osobný úrad
Renáta Krajčírová, Ing.
e-mail: renata.krajcirova@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2226
fax: +421 2 5956 2524
68
Odbor verejného obstarávania a prevádzky
Kornélia Černá, PaeDr.
e-mail: kornelia.cerna@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2310
Odbor právnych služieb a odvolacích konaní
Branislav Ujvári, Mgr.
e-mail: branislav.ujvari@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2495
fax: +421 2 5956 2910 Odbor informatiky
Csaba Balko, Mgr.
e-mail: csaba.balko@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2343
Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny
Generálny riaditeľ sekcie
Rastislav Rybanič, Mgr.
e-mail: rastislav.rybanic@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2160
fax:+421 2 5956 2533
Odbor koncepčných činností
Vladimír Poljak, Ing.
e-mail: vladimir.poljak@enviro.gov.sk
telefón:+421 2 59562212
Odbor výkonu štátnej správy
Lenka Jamborová, Mgr.
e-mail: lenka.jamborova@enviro.gov.sk
telefón:+421 2 59562334
fax:+421 2 59562533
Odbor medzinárodných dohovorov
Martina Blatnická, Mgr.
e-mail: martina.blatnicka@enviro.gov.sk
telefón:+421 2 5956 2546
Sekcia environmentálneho hodnotenia
a riadenia
Generálny riaditeľ sekcie
Vladimír Blažíček, Ing.
e-mail: vladimir.blazicek@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 6020 1673
fax: +421 2 6020 1673
Odbor ochrany ovzdušia
Katarína Jankovičová, Ing.,
e-mail:katarina.jankovicova@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 6020 1671
fax: +421 2 6020 1673
Odbor environmentálnych rizík
a biologickej bezpečnosti
Henrieta Čajková, Ing.
e-mail:henrieta.cajkova@enviro.gov.sk
telefón: +421 905669515
fax: +421 2 6541 2050
Odbor odpadového hospodárstva
Ján Ščerbák, Ing.
e-mail:jan.scerbak@enviro.gov.sk
Mobil: +421 905 717 023
fax: +421 2 6020 1678
Odbor environmentálneho posudzovania
Gabriel Nižňanský, RNDr.
e-mail:gabriel.niznansky@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 6020 1676
fax: +421 2 6436 9945
Sekcia environmentálnej politiky,
záležitosti EU a legislatívy
Generálny riaditeľ sekcie Kamil Vilinovič, RNDr.
e-mail:kamil.vilinovic@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2003
fax: +421 2 5956 2002
Odbor environmentálnej politiky
Mária Vidová, RNDr.
e-mail:maria.vidova@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2455
fax: +421 2 5956 2002
Odbor záležitostí Európskej únie
Soňa Fernandes, Ing., PhD.
e-mail:sona.stibrana@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2205
fax: +421 2 5956 2132
Odbor legislatívy
Monika Rozborilová, JUDr.
e-mail: monika.rozborilova@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2300
Odbor medzinárodných vzťahov a protokolu
Adela Ladzianská, Mgr.
e-mail: adela.ladzianska@enviro.gov.sk
telefón:+421 2 5956 2456
fax: +421 2 5956 2457
Sekcia environmentálnych programov
a projektov
Generálny riaditeľ sekcie
Vladimír Kováčik, PhDr.
e-mail:vladimir.kovacik@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2350
fax: +421 2 5956 2508
Odbor riadenia programov
Martin Králik, Mgr.
e-mail:martin.kralik@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2517
fax: +421 2 5956 2110
Odbor platieb a koordinácie auditov
Alexandra Vašašová, Ing.
e-mail:alexandra.vasasova@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5998 0770
fax: +421 2 5998 0715
Odbor technickej pomoci
Peter Lukáč, Mgr.
e-mail:plukac@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2400
fax: +421 2 5956 2508
Odbor riadenia administrácie projektov
Vladimír Bulík, Mgr.
e-mail: vladimir.bulik@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2669
fax: +421 2 5956 2511
Odbor riadenia implementácie projektov
Peter Viglaš, Ing.
e-mail: peter.viglas@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5998 0702
fax: +421 2 5477 6207
Sekcia vôd
Generálny riaditeľ sekcie
Dušan Čerešňák, Ing.
e-mail:dusan.ceresnak@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5980 6101
Fax: +421 2 5980 6202
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC
Odbor štátnej vodnej správy
Ladislav Nagy, Ing.
e-mail: ladislav.nagy@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5980 6107
fax: +421 2 5980 6208
Odbor geológie
Peter Hanas, RNDr.
e-mail:peter.hanas@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5778 3105
fax: +421 2 5778 3218
Odbor obchodovania s emisnými kvótami
Veronika Jaceková, Mgr.
e-mail: veronika.jacekova@enviro.gov.sk
tel.: +421 2 59562648
Odbor ekonomických nástrojov a analýz
Odbor vodnej politiky
Alena Bujnová, Ing.
e-mail:alena.bujnova@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5980 6105
fax: +421 2 5980 6206
Odbor manažmentu povodí a ochrany pred
povodňami
Norbert Halmo, Ing.
e-mail:norbert.halmo@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5980 6103
fax: +421 2 5980 6204
Odbor environmnetálnej geológie
Želmíra Greifová, RNDr.
e-mail: zelmira.greifova@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5778 3202
fax: +421 2 5778 3218
Odbor štátnej geologickej správy
Viera Maťová, RNDr.
e-mail: viera.matova@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5778 3107
fax: +421 2 5778 3208
Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Sekcia financovania a rozpočtu
Generálny riaditeľ sekcie
Ján Masaryk, Ing.
e-mail: jan.masaryk@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5956 2305
fax: +421 2 5956 2224
Odbor rozpočtu
Sekcia zmeny klímy a ekonomických nástrojov
Generálna riaditeľka sekcie
Vlasta Jánová, RNDr. e-mail:vlasta.janova@enviro.gov.sk
telefón: +421 2 5778 3114
fax: +421 2 5778 3218
Radoslav Jonáš, Ing.
tel.: +421 2 59562647
e-mail: radoslav.jonas@enviro.gov.sk
Generálny riaditeľ sekcie
Radoslav Jonáš, Ing.
tel.: +421 2 59562647
e-mail: radoslav.jonas@enviro.gov.sk
Odbor politiky zmeny klímy
Viera Kollárová, Ing.
telefón: +421 2 5956 2714
Odbor financovania a účtovníctva
Stela Okruhlicová, Ing.
telefón: +421 2 5956 2209
Helena Princová, Ing.
e-mail:helena.princova@enviro.gov.sk
telefón: (+421) 905 976286
zdroj: www.enviro.gov.sk
69
2011
NOMENKLATÚRA
NOMENCLATURE
1 Predprojektová a projektová príprava
1 Pre-project and Project Preparation
Architektúra, urbanizmus, design
Projektové služby
Inžiniersko – investorská činnosť
Geológia, hydrogeológia
Geodézia, kartografia
2 Realizácia
Pozemné stavby
Inžinierske stavby
Stavebné technológie a remeslá
3 Materiály a výrobky
Stavebné a hutné materiály
Stavebná chémia
Stavebniny
Stavebné a hutné výrobky
Konštrukčné systémy
Paženie, debnenie, lešenie
4 Interiér a exteriér
Interiérové vybavenia
Okná, dvere
Exteriér
5 Stroje a zariadenia, nástroje a náradie
Stavebné stroje a zariadenia
Dopravná a manipulačná technika
Náradie a nástroje
6 TZB - Elektroinštalácie
El. rozvodné zariadenia a elektroinštalácie
Komunikačné systémy
Osvetľovacia technika
7 TZB - Inštalácie
Vykurovanie
Vetranie, klimatizácia, chladenie
Voda, kanalizácia
Zariaďovacie predmety, bazény, sauny, soláriá
Meranie, riadenie, regulácia
8 TZB – Ostatné
Výťahy, eskalátory, pohyblivé chodníky
Zabezpečovacie systémy
9 Služby
Veda, výskum, vzdelávanie
Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia
Inštitúcie, zväzy, asociácie
Ekológia, likvidácia odpadov
Realitné kancelárie a správa nehnuteľností
Odborné prehliadky a skúšky VTZ
Veľtrhy a výstavy
Digitálna tlač a reprografia
Architecture, Urbanism, Design
Project Services
Engineering and Investments
Geology, Hydrogeology
Geodesy, Cartography
2 Execution
Ground Works
Civil Engineering Works
Civil Engineering Technology and Craft Industry
3 Materials and Products
Construction and Metallurgical Materials
Construction Chemistry
Building Materials
Construction and Metallurgical Products
Construction Systems
Sheeting, Casing and Scaffolding
4 Interior and Exterior
Interior Fitment
Windows, Doors
Exterior
5 Machinery and Equipment, Instruments and Tools
Building Machines and Equipment
Transport and Manipulation Technology
Instruments and Tools
6 Building Equipment – Electrical installation
Electrical Distribution Equipment and Electrical Installation
Communication Systems
Illuminating Engineering
7 Building Equipment – Wiring
Heating
Ventilation, Air-conditioning and Cooling
Water, Sewerage
Fixtures and Fittings, Pools, Saunas and Solariums
Instrumentation and Control
8 Building Equipment – Other
Lifts, Escalators, Travellators
Alarm Systems
9 Services
Research Institutions, Education, Schools
Standardization, Testing, Certification and Metrology
Institutions, Associations
Ecology, Waste Disposal
Estate Agencies and Facility Management
Technical Examinations and Tests of Technical Equipment
Fairs and Exhibitions
Digital Printing and Reprography
STAVEBNÍCTVO 2011
BUILDING 2011
1
Predprojektová a projektová príprava
Pre-project and Project Preparation
1.1 Architektúra, urbanizmus, design
Architecture, Urbanism, Design
URBAN PROJEKCIA, s. r. o.
A. Sládkovičova 1795/16, 026 01 Dolný Kubín
tel./fax: +421-43-5863 884, 5864 392, mobil: +421-905 382 723
e-mail: urban@urbandk.sk
- architektúra, interiér, projektovanie stavieb, inžiniering, realizácia
strana: 22
SOLEARIS, s. r. o. PROJEKTOVÝ ATELIÉR - ELEKTRO - SILNOPRÚD
Námestie hraničiarov 31, 851 03 Bratislava
tel.: +421-2-6241 0457, 3301 4720
fax: +421-2-6241 0458, mobil: +421-903 461 260
e-mail: blaha@solearis.sk, solearis.konatelka@centrum.sk, www.solearis.sk
- projekcia - technická pomoc - silnoprúd - MaR
strana: 21
SONING Praha, a.s., organizačná zložka
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
tel.: +421-2-5263 4296, mobil: +421-917 796 198
e-mail: soning@stonline.sk, soning@soning.sk, www.soning.sk, www.soning.cz
- štúdie, projektovanie, meranie, realizácie
strana: 22, 32
1.2 Projektové služby
Project Services
1.3 Inžiniersko – investorská činnosť
Engineering and Investments
AG - EXPERT, s. r. o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
tel.: +421-2-3901 6790, fax: +421-2-3901 6790
e-mail: info@ag-expert.sk
- správa budov a projektovanie stavieb
strana: 21, 52
BDL consult, s.r.o.
Tomášikova 19, Bratislava 821 02
tel.: +421-2-482 694 47 , fax: +421-2-482 694 45
e-mail: info@bdl.sk, www.bdl.sk
- projektová, poradenská a konzultačná činnosť v obore vodohospodárskych,
hydrotechnických a hydroenergetických stavieb
strana: 21
CABEX, s. r. o.
Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava
tel.: +421-2-5827 0324, fax: +421-2-5296 6652, mobil: +421-903 209 021
e-mail: proj.cabex@nextra.sk
- inžinierska, projektová a konzultačná činnosť, vodohospodárske stavby
HELIKA, s.r.o.
Bajkalská 41, 821 09 Bratislava
tel.: +421-2-4464 9477, fax: +421-2-4464 9478
e-mail: helika@helika.sk, www.helika.sk
- architektonická, projektová a inžinierska spoločnosť
STAVO - ing, spol. s r.o.
Koceľova 9, 821 08 Bratislava 2
tel.: +421-2-5542 2452, 5024 8284, 5541 0525, 5024 8236,
fax: +421-2-5024 8237
e-mail: stavo-ing@stavo-ing.sk, www.stavo-ing.sk
- inžinierska činnosť, predaj bytov a nebytových priestorov
strana: 22
1.4 Geológia, hydrogeológia
Geology, Hydrogeology
GEOCOMPLEX, a. s.
Geologická 21, 821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4524 3500, fax: +421-(0)2-4524 3428
mobil: +421-905 257 269
e-mail: geocomplex@geocomplex.sk, www.geocomplex.sk
- geofyzikálny, radónový, inžinierskogeologický prieskum
HGM - ŽILINA, s r .o.
Stárkova 26, 010 01 Žilina
tel.: +421-41-5000 596, tel./fax: +421-41-5000 597
e-mail: hgm@nextra.sk, www.hgm.sk
- hydrogeológia, sanačné práce a ekologické audity
- odpadové hospodárstvo a technické práce
strana: 21, 53
strana: 21
HYDRO - Ing. Štefan HROMADA
Sibírska 29, 831 02 Bratislava
tel.: +421-2-4446 0093, mobil: +421-905 385 718
e-mail: hydro29@chello.sk, www.hydro-sk.sk
- projektová, konzultačná, inžinierska činnosť
strana: 21
INFOS PROJEKT s.r.o.
Bajzova 13, 821 08 Bratislava
tel.: +421-2-5556 8060, fax: +421-2-5556 8060
e-mail: infosprojekt@infosprojekt.sk, www.infosprojekt.sk
- projekcia, inžiniering, statika stavebných konštrukcií
1.5 Geodézia, Kartografia
Geodesy, Cartography
GEO 3 Trenčín s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 42, 911 01 Trenčín
tel.: +421-32-6581 208, fax: +421-32-6581 207, mobil: +421-903 725 314
e-mail: dzurik@geo3.sk, www.geo3.sk
- geodetické práce, spracovanie dokumentácie pre majetkoprávne
vysporiadanie
GEODET - TEAM s.r.o.
Partizánska 23, 811 03 Bratislava
tel.: +421-2-5441 1219, fax: +421-2-5464 0944
mobil: +421-905 631 040, 905 631 042, 905 631 041
e-mail: siget@geodet-teamsro.sk, javor@geodet-teamsro.sk,
stuparin@geodet-teamsro.sk, www.geodet-teamsro.sk
- geodetické práce
Ing. IRENA JAMRICHOVÁ - JAMIRE
Rusovská cesta 15, 851 01 Bratislava
tel.: +421-2-6381 5367, mobil: +421-905 787 610
e-mail: jamire@mail.t-com.sk
- statika, projekty, výpočty, posudky
strana: 21
strana: 21
INPROKON s.r.o.
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
tel.: +421-2-6720 2102, 6241 1616, fax: +421-2-62411631
e-mail: inprokon@inprokon.sk, www.inprokon.sk
- projektová a inžinierska činnosť
2
Realizácia
Execution
2.1 Pozemné stavby
Ground Works
strana: 21
J&J PROJEKT – Ing. Ladislav Jágerský
Janotova 4, 841 04 Bratislava
tel.: +421-2-6544 1492, fax: +421-2-6541 2480
e-mail: info@jajprojekt.sk
- služby: projektová činnosť, statika, statické posúdenie konštrukcií
MIGA, s. r. o.
Liptovská 4, 821 09 Bratislava
tel.: +421-2-4341 3454, fax: +421-2-4341 3454, mobil: +421-905 723 786
e-mail: migasurb@mail.t-com.sk
- projektovanie a inžinierska činnosť v oblasti pozemných stavieb
strana: 21
4H s. r. o.
29. augusta 9, 811 09 Bratislava
prevádzka: Hraničná 16, 821 05 Bratislava
tel./ fax: +421-2-5341 9819
mobil: +421-905 444 852, 903 433 015
e-mail: postmaster@4h-sro.sk, www.4h-sro.sk
- výstavba rodinných domov na kľúč
strana: 25
DSC BUILDING, a.s.
Odborárska 3, 831 02 Bratislava
tel.: +421-2-4445 5009, fax: +421-2-4445 5026, mobil: +421-903 218 929
e-mail: dscbuilding@dscbuilding.sk, www.dscbuilding.sk
- realizácia občianskych, priemyselných a dopravných stavieb
strana: 25
71
STAVEBNÍCTVO 2011
BUILDING 2011
IN VEST s.r.o.
Areál Duslo a.s., objekt č. 21-07, 927 03 Šaľa
tel.: +421-31-770 6187, fax: +421-31-770 6187
e-mail: sek3@invest-in.sk, www.invest-in.sk
- spoločnosť IN VEST s.r.o. tvoria jednotlivé divízie: stavebníctva, developmentu
a strojárstva, spoločnosť vyrába aj betón, betónové prefabrikáty, zámkovú
dlažbu.
strana: 25, 27
MATISTAV & BARTON DESIGN
Štyndlova 10, 821 05 Bratislava
fax: +421-2-4342 5261, mobil: +421-903 436 692, 903 207 173
e-mail: matistav@gmail.com, www.matistav.sk
- stavby domov na kľúč s použitím progresívnych technológií
- pôsobnosť: bratislavský kraj
strana: 26
Š&L LIPTAI - Rekonštrukcie, nové stavby
Vojka nad Dunajom č. 170, 930 31 Vojka nad Dunajom
mobil: +421-903 426 152, 918 864 580
e-mail: info@stavmatvojka.sk, stefanliptai@gmail.com, www.stavmatvojka.sk
- komplexná realizácia pozemných stavieb
- pôsobnosť: bratislavský kraj
strana: 26, 33
TERMOSTAV - MRÁZ, spol. s r. o.
Priemyselná 3, 042 99 Košice
tel.: +421-55-6006 209, fax: +421-55-6227 590, mobil: +421-902 909 100
e-mail: nevrly@termostav-mraz.sk, www.termostav-mraz.sk
- žiarotechnické práce, tepelné, chladové a ostatné izolácie
strana: 26
TREBOR, s. r. o.
Galvaniho 2/a, 821 04 Bratislava
tel.: +421-2-4341 5118, fax: +421-2-4341 5119, mobil: +421-903 468 695
e-mail: trebor@trebor.sk, www.trebor.sk
- veľkoobchod železiarstvo, záhradkárstvo, domáce potreby, tesnenia okien,
dverí, siete, pletivá, ručné a elektrické náradie, ochrana proti krtom
WYVERN s.r.o.
Divina 451, 013 31 Divina
mobil : 0907 855 735
e-mail : info@wyvern.sk, www.wyvern.sk
- realizácia rodinných domov a menších stavebných objektov
strana: 26
2.2 Inžinierske stavby
Civil Engineering Works
ALAM s.r.o.
Nezábudková 40, 821 01 Bratislava
Prevádzka: Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava
tel.: +421-2-4820 3232, fax: +421-2-4820 3233
e-mail: alam@alam.sk, www.alam.sk
- cestná svetelná signazizácia, bezpečnostné systémy
2.3 Stavebné technológie a remeslá
Civil Engineering Technology and Craft Industry
ALLESMONT, s.r.o.
korešp. adr.: Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina
fakt. adr.: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín
mobil: +421-903 549 387
e-mail: allesmont@allesmont.sk, www.allesmont.sk
- rezanie, vŕtanie železobetónu a panelu
ALSTAD, s.r.o.
Jadranská 25, 841 01 Bratislava
tel./fax: +421-2-6446 3095, mobil: +421-905 618 292
e-mail: alstadsk@gmail.com, www.alstad.sk
- zapetľovanie, rekonštrukcia, revitalizácia, obnova bytových domov
strana: 25
Denali s.r.o.
Malženická cesta 3, 917 21 Trnava
tel./fax: +421-33-5334 397, mobil: +421-905 332 257
e-mail: denali@denali.sk, www.denali.sk
- výškové stavebné práce
strana: 25
DOKARO, výrobné družstvo
Trenčianska 11, 821 09 Bratislava
tel.: +421-2-5556 8185, fax: +421-2-5556 8184, mobil: +421-905 702 162
e-mail: dokaro@dokaro.sk, www.dokaro.sk
- stavebné, zemné a asfaltérske práce
- pôsobnosť: bratislavský kraj
strana: 25
KARŠAY JAROSLAV F.O.
Veternicova 17, 841 05 Bratislava
tel./fax: +421-2-6531 6158, mobil: +421-903 422 306
e-mail: karsay@r3.roburnet.sk
- murárske, maliarske práce: stierky, maľby, obklady, dlažby, zateplenie, voda,
elektrina
strana: 25
MIBAG sanácie, spol. s r.o.
Furmanská 3, 841 03 Bratislava 47
bezplatné núdzové volanie: 0800 10 30 90
tel.: +421-2-6436 0751, fax: +421-2-6436 0751, mobil: +421-902 964 220
e-mail: turcany@mibag.sk, info@mibag.sk, www.mibag.sk
- čistenie a sanačné práce po požiari s následnou rekonštrukciou objektov
- sanácia škôd spôsobených požiarom a vodou
- vysúšanie stien, stropov, podláh, stavieb, likvidácia plesní, meranie vlhkosti
strana: 26
MPL TRADING, spol. s r. o.
Galvaniho 8, 821 04 Bratislava
infolinka: 0914 326 090, 0917 673 605
e-mail: office@mpl.sk, www.mpl.sk
- sieť veľkoskladov a predajní stavebných materiálov
strana: 26, 31, 35, 38
strana: 25
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel.: +421-55-7261 101, fax: +421-55-7261 110
e-mail: sekrss@eurovia.sk, www.eurovia.sk
- špecialista na dopravné stavby po celom Slovensku, člen nadnárodného
koncernu VINCI
strana: 25
Freyssinet CS, a.s., organizačná zložka
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
tel.: +421-2-5020 1060, fax: +421-2-5020 1069
e-mail: e-mail: freyssinet@freyssinet.sk, www.freyssinet-cs.cz
- dodávateľ predpínacích systémov Freyssinet, mostných ložísk, horninových
kotiev, mikropilót GEWI a TRM, technológii sanácii betónu, prvkov spínania
debnenia
strana: 25, 27, 30
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
tel.: +421-2-3262 1026, fax: +421-2-3262 3361
e-mail: strabag.sk@strabag.com, www.strabag.com
- realizácia a rekonštrukcia cestných stavieb a inžinierskych sietí
strana: 26
72
PASTELL - TERRAEKO s.r.o.
Kopčianska 65, 851 01 Bratislava
tel.: +421-2-6381 0266, fax: +421-2-6381 1807
e-mail: info@terraeko.sk
- ekologické a tlakové izolácie
strana: 26, 53
RESTIKO, s. r. o.
Osadná č. 1, 831 03 Bratislava
tel.: +421-2-4445 2706, fax: +421-2-4437 2657
e-mail: restiko@isternet.sk, www.restiko.sk
- rekonštrukcie šikmých a plochých striech
- realizácia bytových stavieb, zateplenie fasád budov
strana: 26
Slovenské izolácie s.r.o.
Záborského 45, 831 03 Bratislava
tel./fax: +421-2-4463 6087, mobil: +421-905 600 448
e-mail: office@slovenske-izolacie.sk
- dodávka a montáž strešných izolácií a izolácií proti zemnej vlhkosti všetkého
druhu na rekonštrukcie i novostavby
STRAWA, spol. s r. o.
Hlavná 45, 831 01 Bratislava
tel./fax: +421-2-5479 3242, mobil: +421-903 724 591, 903 178 290
e-mail: strawa@t-zones.sk
- realizácia vnútorných a vonkajších omietok, zatepľovanie budov, maliarske
práce
strana: 26
STAVEBNÍCTVO 2011
BUILDING 2011
3
PÍLA - TŠM
Kalinčiakova 1, 900 31 Stupava
mobil: +421-904 420 356
e-mail: tsm.drevocentrum@centrum.sk
- pílenie dreva, výroba stavebného reziva, výroba krovov, sušenie reziva
Materiály a výrobky
Materials and Products
3.1 Stavebné a hutné materiály
Construction and Metallurgical Materials
Považská cementáreň, a.s.
ul. Janka Kráľa, 018 63 Ladce
tel.: +421-42-4603 111, fax: +421-42-4603 386
e-mail: pcla@pcla.sk, www.pcla.sk
- výroba špičkových cementov všetkých pevnostných tried
AGRIPENT spol. s r. o.
prevádzka: Lehnice 77, 930 37 Lehnice
tel.: +421-31-5902 821, fax: +421-31-5902 822
e-mail: agripent@agripent.sk, www.agripent.sk
- ťažba, úprava a predaj certifikovaného kameniva a štrkopieskov
strana: 31, 34
strana: 29
ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Polianky 23, 841 01 Bratislava
tel.: +421-2-6920 4011, -70, -60, -91, fax: +421-2-6920 4009, -77
e-mail: info@alas.sk, www.alas.sk
- ťažba a spracovanie kameniva
strana: 29
EURO BETON, s.r.o.
Rožňavská 24, 821 04 Bratislava
Roman DANAY: +421-911 724 000, Mgr. Rastislav LAMOŠ: +421-911 724 001
e-mail: lamos@euro-beton.sk, danay@euro-beton.sk, www.eurobeton.eu
- výroba, doprava a čerpanie betónových a anhydridových zmesí
- poradenstvo a kontrola kvality v oblasti betónových zmesí
strana: 30
FATRA IZOLFA, a. s.
Nitrianska 114/1764, 958 01 Partizánske
tel.: +421-38-7497 828, fax: +421-38-7497 838
e-mail: fatra@izolfa.sk, www.fatrafol.sk
- dodávateľ hydroizolačných fólií FATRAFOL
RAVAGO SLOVAKIA, s.r.o.
Janoškova 10, 831 03 Bratislava
tel.: +421-2-4445 9073-5, 4445 3815-6, fax: +421-2-4425 9903
e-mail: ravago@ravago.sk, www.ravago.sk
- izolačné materiály pre pozemné stavby, technické izolácie, produkty pre
suchú výstavbu, prevetrávané fasády
strana: 31
ROCKWOOL Slovensko s.r.o.
Rožňavská 24, 821 04 Bratislava
tel.: +421-2-49200911, fax.: +421-2-49200910
e-mail: info@rockwool.com, www.rockwool.sk
- svetový líder a špecialista vo výrobe produktov a systémov na báze
kamennej vlny
- dodávateľ tepelnej, akustickej a protipožiarnej izolácie
strana: 31
SLOVASFALT, spol. s r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
riaditeľstvo: ŽILINA, Kragujevská 17
tel.: 041/5002 684, fax: 041/5002 683, kamil.lysican@strabag.com
strana: 30, 32
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
CZ - 373 65 Dolní Bukovsko 295
tel.: +421-2-4342 1062, fax: +421-2-4342 0104, zákaznícka linka: 0800 106 206
e-mail: info@heluz.sk, www.heluz.sk, www.heluz.cz
- komplexný tehlový systém pre hrubú stavbu
- tehly, preklady, stropy, komíny
strana: 30, 32
Ing. Juhás Miloš - Ľahké strešné krytiny
Novozámocká 104, 949 05 Nitra
tel.: +421-(0)37-6584831-2, mobil: +421-905 598 924
e-mail: stresnekrytiny@stresnekrytiny.sk
- predaj ľahkých strešných krytín, trapézov, odkvapov, PUR-panelov značky
Lindab-Rova,
- spolupráca s montážnymi firmami
ITALINOX Slovakia, s. r. o.
Ul. svornosti 100, 820 11 Bratislava
tel.: +421-2-4020 3300-3, fax: +421-2-4020 3304
e-mail: blava@italinox.sk, obchod@italinox.sk,
zilina@italinox.sk, www.italinox.sk
- antikorové materiály
Skupina Západ: PODUNAJSKÉ BISKUPICE,
tel.: 02/4020 6721, fax: 02/4020 6722, mobil: 0911 709 737
vladimir.chudy@strabag.com
skupina Stred: LIESKOVEC
tel.: 045/5369 166, fax: 045/5402 282, mobil: 0911 740 127
martin.olejar@strabag.com
skupina Východ: SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
tel.: 053/4598 188, fax: 053/4598 188, mobil: 0911 773 168
milan.vencel@strabag.com
- výrobca asfaltových zmesí
strana: 32
STAVEBNINY BEBA, s.r.o.
Viničianska 1, 902 01 Pezinok
tel.: +421-33-6408 610-12, fax: +421-33-6408 612, mobil: +421-910 972 792
e-mail: info@beba.sk, www.beba.sk
- predaj stavebného materiálu, tehla, krytina, izolácia, oceľ, sanita, dlažba,
interiérové doplnky
3.2 Stavebná chémia
Construction Chemistry
strana: 30
LEIER Baustoffe SK s.r.o.
Pribylinská 3, 831 04 Bratislava
tel.: +421-2-4319 1751, fax: +421-2-4364 2044
e-mail: leier@leier.sk, www.leier.sk, www.durisol.sk
- Dom od základov po strechu
KERAIN, spol. s r. o.
prevádzka: Studená 3, 821 04 Bratislava
tel.: +421-2-2086 2090, fax: +421-2-2086 2091
e-mail: kerain@kerain.sk, www.kerain.sk
- keramické obkladové materiály, stavebná chémia
strana: 30
strana: 31
Lindab a.s.
Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421-53-4172 220-30, fax: +421-53-4492 494
e-mail: info@lindab.sk, www.lindab.sk
- Spoločnosť Lindab a.s. slovenský výrobca najširšej ponuky strešných krytín
na slovenskom trhu, trapézových plechov, odkvapového systému a strešného
príslušenstva.
strana: 31
MPL TRADING, spol. s r. o.
Galvaniho 8, 821 04 Bratislava
infolinka: 0914 326 090, 0917 673 605
e-mail: office@mpl.sk, www.mpl.sk
- sieť veľkoskladov a predajní stavebných materiálov
LANXESS Central Eastern Europe, s.r.o.
Štetinova 4, 811 06 Bratislava
tel.: +421-2-3215 1640, fax: +421-2-3215 1699, mobil: +421-905 719 637
e-mail: peter.gergel@lanxess.com, www.bayferrox.com, www.lanxess.com
- prefarbenie betónových zmesí
strana: 31, 33
MAPEI SK, s.r.o.
Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421-2-5341 4702 - 5, fax: +421-2-5363 2692 - 3
e-mail: office@mapei.sk, www.mapei.sk
- lepiace a tesniace tmely - stavebná chémia
strana: 31
strana: 26, 31, 35, 38
MPL TRADING, spol. s r. o.
Galvaniho 8, 821 04 Bratislava
infolinka: 0914 326 090, 0917 673 605
e-mail: office@mpl.sk, www.mpl.sk
- sieť veľkoskladov a predajní stavebných materiálov
strana: 26, 31, 35, 38
73
STAVEBNÍCTVO 2011
BUILDING 2011
Pavel Benkovič – Predaj epoxidov a farieb
Športová ul. 640, 900 66 Vysoká pri Morave
mobil: +421-907 742 513, mobil: +421-911 742 513
e-mail: benkovic@epoxidy.sk, www.epoxidy.sk
- EPOXIDY A EPOXIDOVÉ PODLAHY, POLYURETÁNY A PU PODLAHY
SCHOMBURG Slovensko s.r.o.
Rybničná 38/F, 831 06 Bratislava
tel.: +421-2-3240 0502, fax: +421-2-3240 0501
e-mail: schomburg@schomburg.sk, www.schomburg.sk
- výroba a predaj: špeciálne stavebné hmoty
strana: 32
3.3 Stavebniny
Building Materials´
Cevaservis 210 spol. s r.o.
Cementárska 15, 900 31 Stupava
tel.: +421-2-6025 2250, fax: +421-2-6025 2277
e-mail: stavebniny@cevaservis210.sk, www.cevaservis210.sk
- stavebné materiály od A po Z - predaj, uskladnenie, dovoz, poradenstvo
strana: 30
Š&L LIPTAI - Rekonštrukcie, nové stavby
Vojka nad Dunajom č. 170, 930 31 Vojka nad Dunajom
mobil: +421-903 426 152, 918 864 580
e-mail: info@stavmatvojka.sk, stefanliptai@gmail.com, www.stavmatvojka.sk
- komplexná realizácia pozemných stavieb
- pôsobnosť: bratislavský kraj
strana: 26, 33
3.4 Stavebné a hutné výrobky
Construction and Metallurgical Products
BOVA SK, spol. s r. o.
Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
tel./fax: +421-2-4446 2614, mobil: +421 903 616 803
e-mail: bova@bova.sk, www.bova.sk
- obchod: dodáva technológiu a spojovací materiál na výrobu drevených
konštrukcií a kamenných obkladov
strana: 29
ELV PRODUKT, a.s.
Nitrianska 3, 903 12 Senec
tel.: +421-2-20 202 649, -611, fax: +421-2-20 202 604
e-mail: elv@elv.sk, www.elv.sk
- výroba betónových a oceľových stožiarov
- the biggest slovak producer of prestressed concrete and steel poles
strana: 30, 45
Freyssinet CS, a.s., organizačná zložka
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
tel.: +421-2-5020 1060, fax: +421-2-5020 1069
e-mail: e-mail: freyssinet@freyssinet.sk, www.freyssinet-cs.cz
- dodávateľ predpínacích systémov Freyssinet, mostných ložísk, horninových
kotiev, mikropilót GEWI a TRM, technológii sanácii betónu, prvkov spínania
debnenia
strana: 25, 27, 30
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.
Obchodno-technická kancelária: Kopčianska 15, 85101 Bratislava
tel.: +421-2-2024 0056, fax: +421-2-2024 0060
Sídlo/Výrobný závod: Štverník 663, 90613 Brezová pod Bradlom
tel.: +421-34-6946 611, fax: +421-34-6946 629
e-mail: office@maccaferri.sk, www.maccaferri.sk
- Geotechnické riešenia v stavebníctve
- Výrobky z oceľovej dvojzákrutovej siete, oceľové vlákna a geosyntetické
materiály
strana: 31
74
STAVEBNINY BEBA, s.r.o.
Viničianska 1, 902 01 Pezinok
tel.: +421-33-6408 610-12, fax: +421-33-6408 612, mobil: +421-910 972 792
e-mail: info@beba.sk, www.beba.sk
- predaj stavebného materiálu, tehla, krytina, izolácia, oceľ, sanita, dlažba,
interiérové doplnky
ZinkPower Malacky, s.r.o.
Továrenská 17, 901 01 Malacky
tel.: +421-34-7731 441, fax: +421-34-7731 442
e-mail: malacky@zinkpower.com, branislav.filo@zinkpower.com, www.
zinkpower.com
- žiarovým zinkovaním vaše oceľové konštrukcie zvýšia vašu hodnotu
strana: 33
3.5 Koštrukčné systémy
Construction Systems
HUECK SYSTEM s.r.o.
Osadná 15, 831 03 Bratislava
tel.: +421-2-4437 2731, 4437 2708, fax: +421-2-4437 2729
e-mail: office@hueck.sk, www.hueck.sk
- dodávka hliníkových systémov a príslušenstva
strana: 30, 34
3.6 Paženie, debnenie, lešenie
Sheeting, Casing and Scaffolding
ALLIMPEX, spol. s r. o.
Turbínová 1, 831 04 Bratislava
tel.: +421-2-4446 0335, 4445 3148, fax: +421-2-4446 0335
e-mail: allimpex@allimpex.sk, www.allimpex.sk
- hliníkové rebríky a lešenia - predaj a prenájom
- stroje a náradie FERM, PROMA, WORX
strana: 29, 40
ALLROUND PRODUCTION s.r.o.
Na Kalvárii 5, 040 01 Košice
tel./fax: +421-55-6231 837, mobil: +421-903 628 852
e-mail: allround@axpro.sk, www.allround.cc
- laserové zameriavacie prístroje
- paženie - systém ALLROUND - výroba, predaj, prenájom
AS TRADING, spol. s r. o.
Rybničná 38 J, 831 06 Bratislava
tel.: +421-2-4488 6106, fax: +421-2-4488 6107
e-mail: astrading@astrading.sk, www.astrading.sk
Kostiviarska 43, 974 01 Banská Bystrica
tel./fax: +421-48-4285 394
e-mail: astradingbb@astrading.sk
- predaj a prenájom fasádneho a pojazdného lešenia, debnenia, závesných
plošín
strana: 29
Harsco Infrastructure Slovensko s.r.o.
Vajnorská 135, 831 04 Bratislava 3
tel: +421-2-4445 9871, fax: +421-2-4445 8691
e-mail: info@harsco-i.sk, www.harsco-i.sk
-predaj, prenájom, montáž a doprava lešenia, debnenia a bezpečnostných
prvkov
strana: 30
MULTI-TRADE spol. s r. o. - ZARGES
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
tel.: +421-2-6252 0391, fax: +421-2-6252 0393, mob.: +421-903 450 935
e-mail: multi-trade@multi-trade.sk, www.multi-trade.sk
- hliníkové rebríky a lešenia firmy ZARGES
- alluminium laders and stafoldings ZARGES
strana: 31
Scholl & Kovo - Halla s.r.o.
fakt. adresa: 900 62 Kostolište č. 162
prevádzka: Kozia ul., 901 01 Malacky
tel.: 421-34-774 6310, fax: +421-34-774 6311
e-mail: info@kovo-halla.sk, halla@kovo-halla.sk, www.kovo-halla.sk
- výroba výrobkov z ocele
strana: 32
TEBAU, spol. s r.o.
Bojnická 18/C, 831 04 Bratislava
tel.: +421-2- 4968 3900-11, fax: +421-2- 4464 8135
e-mail: info@tebau.sk, www.tebau.sk
- predaj a prenájom debnení a lešení
SONING Praha, a.s., organizačná zložka
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
tel.: +421-2-5263 4296, mobil: +421-917 796 198
e-mail: soning@stonline.sk, soning@soning.sk, www.soning.sk, www.soning.cz
- štúdie, projektovanie, meranie, realizácie
strana: 22, 32
ULMA CONSTRUCCION SK, s.r.o.
Bojnická 20, 831 04 Bratislava
tel.: +421-2-4910 2920, -23, fax: +421-2-4910 2922
e-mail: info@ulma-c.sk, www.ulma-c.com, www.bepatech.sk
- prenájom a predaj debnenia, lešenia, paženia a upchávok kanalizácií
- Rentals and Sales of Formwork, Scaffolding, Trench shoring and Sealing bags
strana: 33, 36
strana: 33
STAVEBNÍCTVO 2011
BUILDING 2011
4
4.3 Exteriér
Exterior
Interiér a exteriér
Interior and Exterior
AMONIT s.r.o.
sídlo: Hlavná 83/41, 925 28 Pusté Úľany
predaj a sklad: Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava
infolinka: 0800 555 999; tel.: +421-911 626 452
e-mail: plotshop@plotshop.sk, www.plotshop.sk
- internetový obchod s kovovými plotmi, bránami a gabiónmi Betafence
strana: 38
4.1 Interiérové vybavenia
Interior Fitment
ASCONA - združenie podnikateľov
Boženy Němcovej 12, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421-53-4421 257, fax: +421-53-4421 257
e-mail: ascona@mail.t-com.sk
- predaj keramickej dlažby, obklady, sanita
CERSA spol.s.r.o.
Rožňavská 1, 831 04 Bratislava
tel.: +421-2-4444 2833, -34, fax: +421-2-4464 2113, mobil: +421-903 270 900
e-mail: obchod@cersa.sk, www.cersa.sk
- kompletné vybavenie: obklady, dlažby, sanita, batérie, sprchové kúty,
kúpeľový nábytok
strana: 38, 39, 46
IZY - FAR, s.r.o.
Mierové námestie 9, 901 01 Malacky
tel.: +421-917 503 438, 903 575 881
e-mail: izyfar@gmail.com
- montáž sadrokartónu, fasádne systémy kompletne
ARZA - Architektúra záhrad, spol. s r.o.
Urbárska 1, 851 10 Bratislava
mobil: +421-903 416 046, mobil: +421-918 622 992
e-mail: arza@arza.sk, www.arza.sk, www.arza.eu
- projekcia a realizácia zelene, automatické závlahy, E.I.A.
strana: 38
IZY - FAR, s.r.o.
Mierové námestie 9, 901 01 Malacky
tel.: +421-917 503 438, 903 575 881
e-mail: izyfar@gmail.com
- montáž sadrokartónu, fasádne systémy kompletne
strana: 38
strana: 38
MPL TRADING, spol. s r. o.
Galvaniho 8, 821 04 Bratislava
infolinka: 0914 326 090, 0917 673 605
e-mail: office@mpl.sk, www.mpl.sk
- sieť veľkoskladov a predajní stavebných materiálov
strana: 26, 31, 35, 38
4.2 Okná, dvere
Windows, Doors
LAMELLAND s.r.o.
Rybárska 1, 911 01 Trenčín
tel.: +421-0800 150 488, tel./fax: +421-32-6400 461
e-mail: lamelland@stonline.sk, www.lamelland.sk
- garážové brány, tieniaca technika, plastové okná, sieťky
MPL TRADING, spol. s r. o.
Galvaniho 8, 821 04 Bratislava
infolinka: 0914 326 090, 0917 673 605
e-mail: office@mpl.sk, www.mpl.sk
- sieť veľkoskladov a predajní stavebných materiálov
strana: 26, 31, 35, 38
KOVODRUŽSTVO
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
tel.: +421-2-4363 6262, fax: +421-2-4333 5461, mobil: +421-918 324 720
e-mail: sekretariat@kovodruzstvo.sk, www.kovodruzstvo.sk
- výroba všetkých typov zárubní, plechových dverí a garážových brán
strana: 38
LAMELLAND s.r.o.
Rybárska 1, 911 01 Trenčín
tel.: +421-0800 150 488, tel./fax: +421-32-6400 461
e-mail: lamelland@stonline.sk, www.lamelland.sk
- garážové brány, tieniaca technika, plastové okná, sieťky
MATEP BA, spol. s r. o.
Pribylinská 2, 831 04 Bratislava
tel.: +421-2-4487 1459, 4463 4824
fax: +421-2-4487 1459, mobil: +421-905 592 425
e-mail: matepba@matepba.sk, www.matepba.sk
- plastové okná dvere, zimné záhrady, WPC drevoplastové terasové dosky
strana: 38
MP KOVANIA
Bojnická 10, 831 04 Bratislava
tel.: +421-2-4445 5585, fax: +421-2-4445 4801, mobil: +421-905 202 742
e-mail: mp@mp-kovania.sk, www.mp-kovania.sk, www.kluckynadvere.sk
prevádzka: Žižkova 13, 040 01 Košice, tel.: +421-55-6445 585
e-mail: mpke@mp-kovania.sk, www.mp-kovania.sk, www.kluckynadvere.sk
- stavebné a nábytkové kovanie, kúpeľňové doplnky
strana: 37, 38
MPL TRADING, spol. s r. o.
Galvaniho 8, 821 04 Bratislava
infolinka: 0914 326 090, 0917 673 605
e-mail: office@mpl.sk, www.mpl.sk
- sieť veľkoskladov a predajní stavebných materiálov
strana: 26, 31, 35, 38
NAPAKO - bezpečnostné dvere (ENCEMA SOFT)
Tranovského 25, 841 02 Bratislava
tel.: +421-2-6428 8987, mobil: +421-903 381 317
e-mail: kasza@stonline.sk, www.napako.cz
- výhradný zástupca NAPAKO - bezpečnostné dvere, interiérové dvere SOLODOOR
PKZ Keramika Poštorná a.s.
Nádražní 1167, 691 41 Břeclav-Poštorná, Česká republika
tel.: +420-519 309 520, fax: +420-519 309 510
e-mail: odbyt@pkz-keramika.cz, www.pkz-keramika.cz
- PKZ Keramika Poštorná a.s. je dominantním výrobcem speciální chemické
kameniny v ČR a jejím největším vývozcem
strana: 38
RONDO, s.r.o.
Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava
tel.: +421-2-6544 3400, fax: +421-2-6544 3401, mobil: +421-905 268 078
e-mail: rondosro@stonline.sk, www.rondo.sk
- výrub a orezávanie stromov, práce vo výškach
strana: 38
5
Stroje a zariadenia, nástroje a náradie
Machines and Equipments, Instruments and Tools
5.1 Stavebné stroje a zariadenia
Building Machines and Equipments
KOBIT - SK, s. r. o.
M. R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín
tel.: +421-43-550 6221, fax: +421-43-5865 857
e-mail: obchod@kobit.sk, www.kobit.sk
- výroba a predaj zariadení pre letnú a zimnú údržbu komunikácií
strana: 41, 42, 43
KUHN - Slovakia s. r. o.
Dialnicna cesta 16A, 903 01 Senec
tel.: +421-2-6383 8509, fax: +421-2-6381 1097
e-mail: komatsu@kuhn.sk, www.kuhn.sk
- predaj a prenájom stavebných mechanizmov, záručný a pozáručný servis,
predaj ND
strana: 41
5.2 Dopravná a manipulačná technika
Transport and Manipulation Technology
HASKON spol. s r.o.
Vašinova 61, 949 01 Nitra
tel.: +421-37-6537 006, fax: +421-38-5315 279, mobil: +421-905 622 928
e-mail: haskon@stonline.sk, www.haskon.sk
- stavebné vežové žeriavy - prenájom, predaj, servis
strana: 40
75
STAVEBNÍCTVO 2011
BUILDING 2011
KESTLER Co spol. s r.o.
Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava
tel.: +421-2-4341 1172, fax: +421-2-4333 9572, mobil: +421-915 777 217
e-mail: miroslav.franko.kestler_co@partner.renault.sk, http://www.renaultkestler.sk/renault/
- Autorizovaný predajca vozidiel značky Renault a Dacia
- Authorized dealer of Renault and Dacia
strana: 40
KRANIMEX, spol. s r. o.
Lazaretská 4/A, 812 01 Bratislava
tel.: +421-2-4595 1620, fax: +421-2-4564 6065, mobil: +421-903 242 902
pobočky: Opatovská cesta, 040 18 Košice, tel.: +421-911 453 545
Juraja Závodského 27, 010 04 Žilina, tel.: +421-911 452 545
e-mail: kranimex@kranimex.sk, www.kranimex.sk
- vežové žeriavy, betonárne zn. LIEBHERR
strana: 41
5.3 Náradie a nástroje
Instruments and tools
ALLIMPEX, spol. s r. o.
Turbínová 1, 831 04 Bratislava
tel.: +421-2-4446 0335, 4445 3148, fax: +421-2-4446 0335
e-mail: allimpex@allimpex.sk, www.allimpex.sk
- hliníkové rebríky a lešenia - predaj a prenájom
- stroje a náradie FERM, PROMA, WORX
strana: 29, 40
ELEKTROPRODUKT, spol. s r. o.
Prípojná 1 (Kazanská ul., obj. MotoRacing), 821 06 Bratislava
tel./fax: +421-2-5541 0326, mobil:+421-903 793 363, 902 603 388
e-mail: elektroprodukt@elektroprodukt.sk, www.elektroprodukt.sk
- predaj elektrického, pneumatického náradia a príslušenstva, lesnej a
záhradnej techniky
strana: 40, 41
6
TZB - Elektroinštalácie
Building Equipment – Electrical installation
6.1 El. rozvodné zariadenia a elektroinštalácie
Electrical Distribution Equipment and Electrical Installation
6.3 Osvetľovacia technika
Illuminating Engineering
ELV PRODUKT, a.s.
Nitrianska 3, 903 12 Senec
tel.: +421-2-20 202 649, -611, fax: +421-2-20 202 604
e-mail: elv@elv.sk, www.elv.sk
- výroba betónových a oceľových stožiarov
- the biggest slovak producer of prestressed concrete and steel poles
strana: 30, 45
7
TZB – Inštalácie
Building Equipment – Wiring
7.1 Vykurovanie
Heating
ELTERM, s.r.o.
Bratislavská 87, 902 04 Pezinok
tel.: +421-33-6422 539, fax: +421-33-6422 539
e-mail: elterm@elterm.sk, www.elterm.sk
- výroba supertmavých plynových infražiaričov 3. generácie s výkonmi od 25
do 300kW a dĺžkami od 8 do 120m
- návrh a optimalizácia vykurovania priemyselných hál
- dodávka a montáž infražiaričov
strana: 47
INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť, s. r. o.
Zátišie 12, 831 03 Bratislava
tel.: +421-2-4445 4353, fax: +421-2-4445 4353
e-mail: insspoltech@slovanet.sk, www.insspol.com
- dodávka a montáž: ústredné vykurovanie, zdravotechnika a plynofikácia
strana: 47
K.T.O. International Slovensko s.r.o.
Odborárska 52, 831 02 Bratislava
tel.: +421-2-4445 4900, fax: +421-2-4445 2509
e-mail: kto@ktosk.sk, www.ktosk.sk, www.kto.cz
- klimatizácia, chladenie, voda, vykurovanie, plyn, sanita, podlahové
vykurovanie, solárne systémy
strana: 47
KKH spol. s r.o.
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
tel.: +421-2-4820 0802, fax: +421-2-4820 0822
e-mail: kkh@kkh.sk, www.kkh.sk
- vykurovacia technika a vzduchotechnika
DMS Control System, s.r.o.
Záborského 42, 831 03 Bratislava
tel./fax: +421-4445 5330, mobil: +421-903 217 278
e-mail: dms@dmscs.sk, www.dmscs.sk
- automatizácia riadenia technologických zariadení budov
strana: 47
strana: 45, 47
HAGARD:HAL, a.s.
Pražská 9, 949 11 Nitra
tel.: +421-37-7913 110, fax: +421-37-7414 600
e-mail: hagard@hagard.sk, www.hagard.sk
- predaj a distribúcia elektroinštalačného materiálu, svietidiel, svetelných
zdrojov a káblov v plnom sortimente
strana: 45
IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEMS s.r.o.
Vajnorská 136, 831 04 Bratislava
tel.: +421-2-4910 1400, fax: +421-2-4910 1412
e-mail: dopyt@ies.sk, www.ies.sk
- kompletná dodávka komunikačných a kabelážnych systémov
strana: 44, 45
MONT ELEKTRO a.s.
Kremnička 47/A, P. O .Box 69, 974 05 Banská Bystrica
tel.: +421-048-4161 089, 4700 971, fax: +421-48-4161 075
e-mail. montelektro@montelektro.sk, www.montelektro.sk
- dodávka a montáž elektroinštalačného zariadenia bez obmedzenia napätia
vrátane bleskozvodov a výroby rozvádzačov
strana: 45
6.2 Komunikačné systémy
Communication Systems
IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEMS s.r.o.
Vajnorská 136, 831 04 Bratislava
tel.: +421-2-4910 1400, fax: +421-2-4910 1412
e-mail: dopyt@ies.sk, www.ies.sk
- kompletná dodávka komunikačných a kabelážnych systémov
strana: 44, 45
76
TRIANGEL, s. r. o.
Tomášikova 35, 821 01 Bratislava
tel.: +421-2-4910 3040, fax: +421-2-4910 3046
e-mail: triangel@triangel-ba.sk, www.triangel-ba.sk
- predaj, servis, montáž kotlov Protherm Vaillant a solárnych zariadení
Uponor GmbH organizačná zložka
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
tel.: +421-2-3211 1300, fax: +421-2-3211 1301,
mobil: +421-911 300 801, 911 300 341
e-mail: info-slovakia@uponor.com, www.uponor.sk
- Inštalačné plastohliníkové MLC a Wirsbo PEX-a systémy vody a vykurovania,
plošné vykurovanie a chladenie, priemyselné a špeciálne aplikácie,
infraštruktúra
- Plumbing MLC and Wirsbo PEX-a pipe systems for tap water and radiator
connections, underfloor heating and cooling, industry and special
applications, infrastructure
strana: 48
7.2 Vetranie, klimatizácia, chladenie
Ventilation, Air-conditioning and Cooling
AIR TECHNIK, s. r. o.
Rudlovská cesta 2, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421-48-4146 254, fax: +421-48-4146 255
mobil: +421-905 934 969, +421- 905 252 328
e-mail: airtechnik@airtechnik.sk, www.airtechnik.sk
prevádzka: Kpt. Weinholda 22/34, 972 43 Zemianske Kostoľany
tel.: +421-46-5466 228 fax: +421-46-5466 229
mobil: +421-905 934 969, 905 607 955
e-mail: zulko@airtechnik.sk, airzk@airtechnik.sk, www.airtechnik.sk
- dodávky, realizácie vzduchotechniky, kúrenia, sanity, elektroinštalácií a MaR,
klimatizácie
STAVEBNÍCTVO 2011
BUILDING 2011
AZ KLIMA SK s. r. o.
Servis: Rybničná 40, 831 06 Bratislava
tel./fax: +421-2-4488 0574
kancelária: Štúrova 39, 900 01 Modra
tel.: +421-33-6405 045
e-mail: azklima@azklima.sk, www.azklima.sk
- komplexná realizácia vzduchotechniky a klimatizácie
KKH spol. s r.o.
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
tel.: +421-2-4820 0802, fax: +421-2-4820 0822
e-mail: kkh@kkh.sk, www.kkh.sk
- vykurovacia technika a vzduchotechnika
strana: 47
strana: 46
KKH spol. s r.o.
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
tel.: +421-2-4820 0802, fax: +421-2-4820 0822
e-mail: kkh@kkh.sk, www.kkh.sk
- vykurovacia technika a vzduchotechnika
strana: 47
Klima LG, s.r.o.
Sumbalova 3, 841 04 Bratislava
tel.: +421-2-4446 0374, fax: +421-2-4446 0374, mobil: +421-905 615 504
e-mail: klimalg@stonline.sk, www.klimalg.sk
- LG klimatizácia, dodávka a montáž, atraktívny design
- pôsobnosť: bratislavský, trnavský kraj
MultiAir Slovakia s. r. o.
Hraničná 18, 821 05 Bratislava
tel.: +421-2-5831 8312, 3240 9564, fax: +421-2-5341 2534
zastúpenie Východ: tel.: +421-911 269 700
e-mail: info@multiair.sk, www.multiair.sk
- klimatizácie, vzduchotechnika, chladiarenské zariadenia – dodávka, montáž
strana: 47
Multi-VAC SK spol. s r.o.
Vajnorská 140, 831 04 Bratislava
tel.: +421-2-4564 6474, fax: +421-2-2085 0363
e-mail: multivac@multivac.sk, www.multivac.sk
- veľkoobchodná činnosť v oblasti vzduchotechniky
strana: 48
7.3 Voda, kanalizácia
Water, Sewerage
ProMinent Slovensko s.r.o.
Roľnícka 21, 831 07 Bratislava
tel.: +421-2-4820 0111-7, fax: +421-2-4371 1030, mobil: +421-903 718 842
e-mail: prominent@prominent.sk, www.prominent.sk
- ProMinent Slovensko s.r.o. je výrobcom dávkovacích čerpadiel, zostáv pre
skladovanie a dávkovanie chemikálií a dodávateľ technologických zariadení
pre úpravu vody
PURECO s.r.o.
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
tel.: +421-2-482 694 44, fax: +421-2-482 694 45
e-mail: info@pureco.sk, www.pureco.sk
- spracovávanie a následné využívanie odpadových a dažďových vôd
strana: 48
7.4 Zariaďovacie predmety, bazény, sauny, soláriá
Fixtures and Fittings, Pools, Saunas and Solariums
CERSA spol.s.r.o.
Rožňavská 1, 831 04 Bratislava
tel.: +421-2-4444 2833, -34, fax: +421-2-4464 2113, mobil: +421-903 270 900
e-mail: obchod@cersa.sk, www.cersa.sk
- kompletné vybavenie: obklady, dlažby, sanita, batérie, sprchové kúty,
kúpeľový nábytok
strana: 38, 39, 46
INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť, s. r. o.
Zátišie 12, 831 03 Bratislava
tel.: +421-2-4445 4353, fax: +421-2-4445 4353
e-mail: insspoltech@slovanet.sk, www.insspol.com
- dodávka a montáž: ústredné vykurovanie, zdravotechnika a plynofikácia
strana: 47
7.5 Meranie, riadenie, regulácia
Instrumentation and Control
DMS Control System, s.r.o.
Záborského 42, 831 03 Bratislava
tel./fax: +421-4445 5330, mobil: +421-903 217 278
e-mail: dms@dmscs.sk, www.dmscs.sk
- automatizácia riadenia technologických zariadení budov
strana: 45, 47
OVENTROP, GmbH & Co.KG
Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava 2
tel.: +421-2-4363 3677 -8, fax: +421-2-4363 3679, mobil:+421-903 727 602
e-mail: oventrop@oventrop.sk, www.oventrop.sk
- armatúry a systémy na: vykurovanie, olej a plyn, sanitárnu techniku
strana: 48, 49
8
TZB – Ostatné
Building Equipment – Other
8.1 Výťahy, eskalátory, pohyblivé chodníky
Lifts, Escalators, Travellators
ARES, spol. s r. o.
Banšelova 4, 821 04 Bratislava
tel.: +421-2-4341 4664, fax: +421-2-4820 4528
e-mail: ares@ares.sk, www.ares.sk
- komplexná realizácia atypických výťahov a zariadení na prekonávanie arch.
bariér
strana: 50
LIFTEX, s.r.o.
Južná trieda 117, 040 01 Košice
tel.: +421-55-6770 050, fax: +421-55-6770 049, mobil: +421-905 634 214
e-mail: liftex@liftex.sk, www.liftex.sk
- projektovanie, výroba, montáž, servis výťahov
- opravy elektromotorov
strana: 51
PANAKO ELEVATORS s.r.o.
Púpavová 18, 841 04 Bratislava
mobil: +421-905 624 681, fax: +421-6542 3178
e-mail: panako@panako.sk, www.panako.sk
- výroba výťahových komponentov
strana: 50, 51
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
Nové Záhrady I/13A, 821 05 Bratislava
tel.: +421-2-4020 8888, fax: +421-2-40208899
e-mail: tvb.tkesk@thyssenkrupp.com, www.thyssenkrupp-vytahy.sk
- ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. je dodávateľom osobných a nákladných výťahov
a eskalátorov.
- ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. offers passenger, freight elevators, escalators and
moving walks.
strana: 51
ZEMA, s. r. o.
Fedinova 4, 851 02 Bratislava
tel.: +421-2-6381 4057-8, fax: +421-2-6353 7853
e-mail: zema@post.sk
- výťahy osobné, nákladné a špeciálne, poradenstvo, montáž a servis
strana: 51
8.2 Zabezpečovacie systémy
Alarm Systems
ADI Global Distribution
Vajnorská 142, 831 04 Bratislava
tel.: +421-2-444 54 660, -661, -268, fax: +421-2-444 54 265
e-mail: obchod.sk@adiglobal.com, www.adiglobal.com/sk
- integrované bezpečnostné riešenia
strana: 50
Slovak alarms s.r.o.
Teplická 34, 05801 Poprad
tel.: +421-052-7722 729, fax: +421-052 -7722 275, mobil: +421-903 624 309
e-mail: info@slovakalarms.sk, www.slovakalarms.sk
- spoločnosť sa zaoberá veľkoobchodom, dodávkami a odborným technickým
poradenstvom v oblastiach: zabezpečovacie systémy, kamerová technika,
požiarne systémy, prístupové systémy, systémy na ochranu tovaru
strana: 51
UTC Fire & Security Slovensko s.r.o.
Jókaiho 1, 821 06 Bratislava
tel.: +421-2-4552 3656
e-mail: slovakia@fs.utc.com, www.utcfssecurityproducts.sk
- predaj zabezpečovacích, vstupných, požiarnych a kamerových systémov
strana: 51
77
STAVEBNÍCTVO 2011
BUILDING 2011
9
ŠPEP®
Račianska 188, P. O. BOX 73, 830 05 Bratislava 35
tel.: +421-2-16 747, fax: +421-2-4464 6571, hotline: -421-903 719 713
e-mail: spep@spep.sk, www.spep.sk
- odvoz a likvidácia odpadu
strana: 54
Služby
Services
9.1 Veda, výskum, vzdelávanie
Research Institutions, Education, Schools
9.5 Realitné kancelárie a správa nehnuteľností
Estate Agencies and Facility Management
CEEC Research s.r.o.
Dobřejovická 385, CZ - 252 43 Průhonice
Praha-západ, Česká republika
tel.: +421 949 193 922, +420 774 325 111
e-mail: kontakt@CEEC.Eu, www.stavebnictvo.com
- Prieskum stavebného trhu
strana: 52
9.2 Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia
Standardization, Testing, Certification and Metrology
INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o.
Komenského 19, 036 01 Martin
tel.: +421-43-4301 043, fax: +421-43-4301 042
e-mail: insl@insl.sk, www.insl.sk
- hlukové a exhalačné štúdie a posudky vo všetkých fázach stavebnej prípravy
- monitoring hluku, návrh a realizácia protihlukových opatrení
strana: 53
9.3 Inštitúcie, zväzy, asociácie
strana: 21, 52
Váš správca spol. s r.o.
Furdekova 4, 851 03 Bratislava
tel.: +421-2-6252 0551; fax: +421-2-6252 0552
e-mail: klientservis@vasspravca.com, www.vasspravca.com
Alžbetina 41, 040 01 Košice
tel.: +421-55-685 4071; fax: +421-55-685 4002
e-mail: asistentka.ke@vasspravca.com, www.vasspravca.com
- správa a údržba bytového a nebytového fondu
strana: 54
9.6 Odborné prehliadky a skúšky VTZ
Technical Examinations and Tests of Technical Equipment
Institutions, Associations
Slovenská stavebná inšpekcia
Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava
tel.: +421-2-5936 4433, fax: +421-2-5936 4254
e-mail: ssi-ri@ri.ssi.sk, www.ssiri.sk
- osobitný orgán štátnej stavebnej správy
strana: 53, 61
Blažek Juraj
Mýtna 12, 902 01 Pezinok
tel./fax: +421-33-6411 110, mobil: +421-905 244 713
e-mail: revizie@nextra.sk
- odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení
9.7 Veľtrhy a výstavy
Fairs and Exhibitions
9.4 Ekológia, likvidácia odpadov
Ecology, Waste Disposal
EKOCONSULT® - enviro, a. s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +421-2-5556 9758, fax: +421-2-5024 4329, mobil: +421-904 682 936
e-mail: ekoconsult@ekoconsult.sk, www.ekoconsult.sk
- konzultácia a poradenstvo v ŽP, E.I.A., IPKZ
strana: 53
EXPO CENTER a.s.
Pod Sokolicami 43, 911 01 Trenčín, SLOVAKIA
tel.: +421-32-7435 600, fax: +421-32-7435 600
e-mail: expocenter@expocenter.sk, www.expocenter.sk
- organizácia medzinárodných veľtrhov a výstav
- organization of international fairs and exhibitions
strana: 53, 55
ENVIWORK, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava
mobil: +421-918 632 027, 917 258 589, 918 632 006
e-mail: enviwork@enviwork.sk, www.enviwork.sk
- autorizovaná spoločnosť na zhodnocovanie vyradených elektrozariadení
strana: 53
INCHEBA, a.s.
Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava
tel.: +421-2-6727 2205, 2414, 2140, 3090, fax: +421-2-6727 2055
e-mail: coneco@incheba.sk, www.incheba.sk
- organizácia veľtrhov a výstav
strana: 53, 58, 59
HGM - ŽILINA, s r .o.
Stárkova 26, 010 01 Žilina
tel.: +421-41-5000 596, tel./fax: +421-41-5000 597
e-mail: hgm@nextra.sk, www.hgm.sk
- hydrogeológia, sanačné práce a ekologické audity
- odpadové hospodárstvo a technické práce
LCE - Low cost expo, a. s.
Súkennícka 8, 821 09 Bratislava
tel.: +421-2-53 41 35 68, fax: +421-2-53 41 50 54
e-mail: info@lce.sk, www.domexpo.sk
- komplexný stavebný veľtrh DOMEXPO
strana: 53, 56
strana: 21, 53
INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o.
Komenského 19, 036 01 Martin
tel.: +421-43-4301 043, fax: +421-43-4301 042
e-mail: insl@insl.sk, www.insl.sk
- hlukové a exhalačné štúdie a posudky vo všetkých fázach stavebnej prípravy
- monitoring hluku, návrh a realizácia protihlukových opatrení
strana: 53
SPIŠ - VIEW - TRADING, spol. s r. o.
Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421-53-4424 748, fax: +421-53-4426 364
e-mail: svt@svt.sk, www.svt.sk
- zabezpečenie a realizácia výstav a veľtrhov
- exhibitions - fairs - advertising – grafics
strana: 54, 57
9.8 Marketing
Marketing
PASTELL - TERRAEKO s.r.o.
Kopčianska 65, 851 01 Bratislava
tel.: +421-2-6381 0266, fax: +421-2-6381 1807
e-mail: info@terraeko.sk
- ekologické a tlakové izolácie
strana: 26, 53
RNDr. Vladimír Kočvara - ADONIS CONSULT
Uhrovecká 6, 841 07 Bratislava
mobil: +421-904 591 037
e-mail: info@adonisconsult.sk, www.adonisconsult.sk
- ekológia, EIA, IPKZ, SEA
strana: 53
78
AG - EXPERT, s. r. o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
tel.: +421-2-3901 6790, fax: +421-2-3901 6790
e-mail: info@ag-expert.sk
- správa budov a projektovanie stavieb
Vydavateľstvo Eurostav s.r.o.
Nová 3, 831 03 Bratislava
tel.: +421-2-3266 2826, 3266 2827, fax: +421-2-4445 0779
e-mail: eurostav@eurostav.sk, arch@eurostav.sk
www.eurostav.sk, www.arch.sk
- Vydavateľstvo EUROSTAV je odborným vydavateľstvom pre oblasť
stavebníctva, architektúry a bývania.
- Vydáva časopisy Eurostav a ARCH ako aj odborné knižné publikácie z tejto
oblasti.
strana: 54, 60
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
„CHLADENIE“, spol. s r.o.
Kovorobotnícka 3
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43420738, 43632851
oprava, montáž, servis chladiarenských
zariadení - náhradné diely
“ITC spol. s r.o.”
Novozámocká 120
949 05 Nitra
tel.: +421-(0)37-7416319
montáž kúrenárskych zariadení
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
Priemyselná 5
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5513754
odpadové hospodárstvo - odvoz a
likvidácia komunálneho odpadu a
stavebnej sute
A.T.S. - Automatik - Tür - Systeme
Nitra, spol. s.r.o.
Dvorčianska 72
949 05 Nitra
tel.: +421-(0)37-6517161, 6517140
výroba, montáž a servis automatických
hliníkových dverí, okien, presklenných
stien a fasád
AAA Klima Midea Slovakia, s. r. o.
Stará Vajnorská 17
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44464048
dodávka a montáž klimatizácie
AB Craft, s.r.o.
Na letisko 2088/15
058 01 Poprad - Velká
tel.: +421-(0)52-7767555, 7723201
stavebná chémia
3 H - design, s.r.o.
AB MAT s.r.o.
Jablonec 202
900 87 Jablonec
tel.: +421-(0)33-648 81 30
výroba kuchyňských liniek
Bratislavská 30
841 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65956475
stavebné firmy, spoločnosti
3E PRAHA ENGINEERING, a.s. pracovisko Nitra
ABAKE spol. s. r.o.
Mostná 13
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6537251
CAD/CAM systémy pre strojárstvo, CNC
obrábanie, strojné konštruktérstvo
3M /East/ AG obchodné
zastupiteľstvo
Vajnorská 142
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49105222
obchodná spoločnosť: priemysel, ochrana
zdravia ...
A - MONT, spol. s r.o.
Saleziánska 21
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5341586
výroba a montáž plastových okien a dverí,
výstavba montovaných rodinných domov
A - Z UNIVERZAL, s.r.o.
Bratislavská 13
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7419354
stavba krbov, pecí, sporákov
A & D STUDIO, s.r.o.
Martinengova 38
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62802741
projektová a inžinierska činnosť
A & M Elektrické Nářadí s.r.o.,
organizačná zložka
Saratovská 26
841 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63810964
elektrické ručné náradie zn. AEG
A D V E S s.r.o.
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6581941
automatické dver.systémy, brány
protipožiarne uzávery
A J Produkty a.s.
Galvániho 7/B
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48214712 - 13
VO - kancelársky a pracovný nábytok,
regály a police
A&Z Consulting s.r.o.
Technická 5
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45648351, 2
oceľové, hliníkové, celosklenené
konštrukcie, svetlíky, žalúzie - dodávka,
montáž
A.C.T. Nitra, s.r.o.
Jaskyňová 9
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7412006, - 09
vzduchotechnika, garážové automatické
brány
Kollárova 73
036 01 Martin
tel.: +421-(0)43-4131061
pásky, jednostranne lepiace peny, tesnenia,
fólie...
ABC KLÍMA s.r.o. - sídlo
Tomášikova 19
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48269210
komplexné klimatizačné a chladiace
systémy - projekcia, dodávka,montáž, servis
ABCongress, s.r.o.
Záhradnícká 72
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
konferencie, kongresy - organizácia a
služby, reklamná a propagačná činnosť
ABDIN, s.r.o.
Bohrova 7
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59375386,
hliník polotovary aj z medi
ABF Slovakia Združenie pre
rozvoj slovenskej architektúry a
stavebníctva
Drieňová 34
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43295525
orgány, organizácie, inštitúcie,starostlivosť
o rozvoj a zvelaďovanie architektúry a
výstavby na Slovensku
ABRASIV - DRONCO Slovakia, s.
r. o.
Priemyselná 1
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5536415, 5514617, 5349941
veľkoobchod s brusivom a náradím,
nitovanie, navarovanie, drôtené kartáče
kartáče - predaj
ABSOL s. r. o. ( KRBEX, s.r.o. - starý
názov)
Dobšinského 29
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6453161
výroba krbových vložiek
ABSOLUTGAZ, s.r.o.
Mlynské Nivy 73/A
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45522632
vykurovacia technika
ABT, s.r.o.
Levická 7
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6513688
dvere, brány a vráta
ABUS SLOVAKIA, s. r. o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43411928 - 9
mechanické zabezpečenie
ACO Stavebné prvky, s.r.o.
AG - SPOL
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44453651
odvodňovacia a odlučovacia technika
Liptovská 4
911 08 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6580276
projektovanie pozemných a dopravných
stavieb
ACROSUN s. r. o.
ul. 29. augusta 11/b
811 09 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
návrh, dodávka a inštalácia strešných
fotovoltatických systémov
AG & E, s.r.o.
Activa Slovakia s.r.o.
AG agentúra, spol. s r.o.
Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44462304, -5
dodávka kancelárskych a hygienických
potrieb
Hollého 23
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7726655
realizácia expozít na výstavných akciách
ACTIVITY, spol. s r.o.
Kovácsova 5
851 10 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62859146
ekológia - údržba zelene, udržba
AD Consult, a.s.
Hradská 80
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43422391
konzultačná, projektová a inžinierska
činnosť
ADACCO, s.r.o.
Vajnorská 108/B
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44461888
predaj, vykurovacia technika
ADAP TRNAVA, s.r.o.
Zlievarenská 3
917 00 Trnava
tel.: +421-(0)33-5504075, 5354587
dovozca diamantovej a hutiacej techniky stavebné stroje
ADET, s.r.o.
Orlové 149
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4321624
výroba a predaj ochranných pracovných
pomôcok - kožené a plátené rukavice
ADLO - bezpečnostné dvere s.r.o.
Trnavské mýto 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55569066, 55568533
mechanické zabezpečovacie systémy predaj, montáž
ADMIRE, s.r.o.
Račianska 188
831 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49204849
službyv stavebnictve
ADM-STAV s.r.o. (ANIS SK - starý
názov)
Kopčianska 63
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63815505
stavebniny, stavebný materiál
ADOZ, s.r.o.
Pred Poľom 8
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7440587
investičná spoločnosť
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
geologický prieskum
AGC TRENČÍN, spol. s r.o. /
Glaverber Trenglav spol.s.r.o. starý názov/
Súvoz 12
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7441525, 7436453
sklo, tabuľové a špeciálne
AGITO
Rolnícka 187
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43711447, 43711457, -67,
43711692
stavebné firmy, spoločnosti
AGROB BUCHTAL SLOVENSKO,
spol. s r.o.
Hattalova 12/A
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44372739
keramické fasády, keramické bazény,
dlažby, kúpeľňové štúdio
AGROSTAV TRNAVA a.s.
Priemyselná 2
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5511369, 5514653
vykonávanie inžinierskych stavieb,
priemyselných stavieb, bytových a
občianskych stavieb, elektroinštalatérstvo,
kúrenárske práce, drevárska výroba
AGROSTAV, a.s. Nitra
Farská 1
949 57 Nitra
tel.: +421-(0)37-6519833
prenájom staveb.strojov,
AGS TRNAVA, s.r.o.
Malženice 365
919 29 Malženice
tel.: +421-(0)33-7434121
betonáreň - výroba betónu
AGUA Bratislava s.r.o.
Hraničná 16
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53417303
medené a predizolované rúrky, izolácie pre
chladenie a klimatizácie - predaj
AIR COMPONENTS, s.r.o.
Traktorová 1
058 01 Poprad
tel.: +421-(0)52-iba mobil / only GSM
vzduchotechnika
AIRCONFUJI SLOVENSKO, s.r.o.
Miletičova 1
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55567469
vzdelávacia a poradenská spoločnosť
Vajnorská 136
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45650687
klimatizácia a kompresory s technológiou
japonského výrobcu - nástenné, kazetové,
okenné - predaj, montáž
AEROFLEX - SK s.r.o.
AKORD - R spol. s r.o.
Galvaniho 10
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44455768
izolácia pre solárne a chladové rozvody,
potrubia - predaj
Bratislavská 8
917 02 Trnava
tel.: +421-(0)33-5532033
sauny - predaj, poradenstvo a servis
AFZ SECURITY, a.s.
Galvaniho 8
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43337745, 43337754,
48283228
služby poskytované v oblasti
elektronického predaja počítačov, softwaru,
digitalizácia videa
ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
Gogoľova 18
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63537056
bezbečnostné služby a agentúry
Akruks, spol. s r.o.
79
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
ALBA SR, s.r.o.
ALUWIN, spol. s r.o.
APIS spol. s r.o.
Arbor, spol.s.r.o.
919 28 Bučany
tel.: +421-(0)33-7435400
kancelárske stoličky a kreslá - výroba,
predaj
Nobelovo námestie 10
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62412331
výroba a montáž plastových okien, dverí,
presklených stien, zimných záhrad
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44452461, 44452459
kamenárska výroba - pomníky, dlažby,
obklady, pulty - prírodný kameň
Cukrová 14
813 39 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52932450
poskytovateľ informácií v elektronickej
podobe, elektronické vydavateľstvo
ALVA GROUP s.r.o.
APOLLOPROJEKT, s.r.o.
Polianky 17
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64287808
veľkoobchod s drevom a drevenými
výrobkami, rezivom a palivovým drevom,
predaj drevených lepených nosníkov
Jozefská 2979/1
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44880102
palivo tuhé, plynové, kvapalné
Alfa 04 a.s.
AM SUDOP s.r.o.
Vlčie Hrdlo
820 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45247571
projektanti, projektovanie
strojnotechnologických zariadení
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48291 486
kompletná príprava stavby - projekty
Černiševského 26
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62520920 - 2
projektanti, projektovanie
ALFA DEVÍN spol.s r.o.
AMARI spol. s r.o.
Kozičova 9
841 10 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65730412
predaj stavebného materiálu
Moyzesova 2
811 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65936659
stavebné firmy, spoločnosti
A-LIFT spol.s.r.o. /AGRI FAIR POWER LIFT, s.r.o./
AMMOS, s.r.o.
Albertina icome Bratislava s.r.o.
Biovetská 2
949 05 Nitra
tel.: +421-(0)37-6586032, - 33
náradie a nástroje, zdvíhacie
mechanizmy,manipuôlačná technika
ALLMEDIA, spol. s r.o.
Pod gaštanmi 4
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62248748, 62317223,
62310920
kotviaca a upevňovacia technika
ALL-MONT Nitra, s.r.o.
Štúrova 12
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6529039zč
obchodná spoločnosť, okná,okenice
ALLWEILER s.r.o. v likvidácii
Bajkalská 22
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53411971,53411646
čerpadlá - predaj
ALPED PRINT s.r.o.
Hrobákova 25
851 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
tlačiarne
AltisPro, spol. s r.o.
Štefánikova 4445/4
058 01 Poprad
tel.: +421-(0)52-7721661
izolácia proti vode, strechy - ploché, šikmé
ALU GLOBAL spol. s r.o.
Lazaretská 4
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52733401
výroba a montáž hliníkových konštrukcií
ALU STABRO spol. s r.o.
Voj.nemocnica, cesta na Červený most 1
841 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55424849, 55424179
hliníkové okná a dvere
ALUMISTR Slovakia, s. r. o. zasklievanie balkónov a lódžií
Drobného 27
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64285636
zasklievanie balkónov a lódžií (ALUGLAS
Slovakia s.r.o. - starý názov)
80
Oriešková
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43638474 - 6
stavebné mechanizmy - požičovňa
AMTEST Slovakia s.r.o.
Mikovíniho 10
917 00 Trnava
tel.: +421-(0)33-5907925
elektrotechnický priemysel
Andante, spol. s r.o.
Nižovec 10
960 01 Zvolen
tel.: +421-(0)45-043/4306 206
nízkoenergetické drevodomy, energetika
ANECT a.s.
Teslova 30
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48213111
HW SW informačné technológie
ANET Slovakia s.r.o.
Jilemníckeho 2
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6401363
zabezpečovacie zariadenia a systémy montáž, predaj, MO, VO
Anos, s.r.o.
Štefánikova 1089
908 01 Kúty
tel.: +421--iba mobil / only GSM
podlahové kúrenie, ochranné systémy
Raychem
ANTES B+M s. r. o.
Trenčianska Turná 2501
913 21 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6580050, 6529342
zabezpečovacie zariadenia a systémy
ANTES GM, spol. s r.o.
Jilemnického 25
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6582523, 6583433
zabezpečovacie zariadenia a systémy,
požiarna signalizácia - projekcia, montáž,
servis
ANTONY STAV STAVEBNOOBCHODNO-DOPRAVNÁ FIRMA
Družstevná 10
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7720414, 7729413 - 4
stavebné firmy, spoločnosti
ALUMON s.r.o.
AP MEDIA, s.r.o.
Mlynarovičova 10
851 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62245368
okná a okenice
Staré grunty 7
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-60202111, - 26
prezentačná technika, inteligentné budovy
ALUMONT s.r.o.
APEX A s.r.o.
Pribylinská 4
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44680941
realizácia pozemných stavieb, pôsobnosť:
bratislavský, trnavský a nitriansky kraj
Bajkalská 13
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55571728
architektonický atelier
APPLIED PRECISION s.r.o.
Staviteľská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-32662385, 43633151,
43426628
výskum, vývoj a výroba meracej techniky,
skúšobné laboratórium
APROPO, spol. s r.o.
Červeňova 33
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6503724
požiarna ochrana - zariadenia, služby
APROX, spol.s.r.o.
Moskovská 7
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55575740
projektanti
APT - SK, spol. s r.o.
Trnavská cesta 70
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44372318
technické plyny
APW s.r.o.
ARDOS AZ a.s
Popradská 80
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-50205700
dopravné informačné systémy, elektrická
požiarna signalizácia, ozvučenie a
evakuačný rozhlas
ARES Provider, spol. s.r.o.
Šintavská 18
851 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
projektovanie malých stavieb, doplnkové
činnosti
ARGUSS, s.r.o.
Záhradnícka 27
814 99 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55565632, 55421642
nakladanie s odpadmi, recyklácia a úprava
ARCHICOMP s.r.o.
1. mája 4
058 01 Poprad
tel.: +421-projektanti, projektovanie
ARKEMA s.r.o. - organizačná zložka
Vysoká 26
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2vinylová, priemyselná a špeciálna chémia
Hany Meličkovej 15
841 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2výroba manipulačnej techniky, oceľových
konštrukcií pre stavebníctvo
ARLAM s.r.o.
aqua Bratislava s.r.o.
ARMAST, s.r.o.
Hraničná 16
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53417303
tepelná energetika
Magnezitárska 5
040 13 Košice
tel.: +421-(0)55-7998384
asfaltové šindle, lepenky, modifikované
pásy
AQUA M TEAM, s.r.o
Homolova 4
841 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55567777
doprava pitnej vody v domácnosti,
vodoinstalaterske práce, krtkovanie
AQUACENTRUM SK, s.r.o.
Brnianska 420/2A
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6581186
ochranné a bezpečnostné pomôcky
ARMAT SLOVAKIA s.r.o. (ARMAT SERVIS s.r.o. - starý názov)
Vašinova 63
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6511155
armatúry priemyselné
Žilinská 49
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7944174, 7944172
čerpacia, vykurovacia a sanitárna technika
- VO
ARMAT, spol. s r.o.
Aquaclean, s.r.o.
ARMATUREX spol. s r.o.
Mišíkova 20
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5244 4938
piestové čerpadlá, čistenie vody
Krížna 17
811 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55577158, 55566272,
55410719
kompletné vybavenie kúpeľní a WC - predaj
AQUAFLOT spol. s r.o.
Sikárska 8
949 05 Nitra
tel.: +421-(0)37-6514717 - 9, 6559151 - 3,
6559161 - 3
voda - úprava, čistenie
AQUAGAS, spol. s r.o.
Hurbanova 15
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7743784,
VO - predaj armatúr pre vodu a plyn
AQUATEST P & R, s.r.o.
Malá 15
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54414569
geológia
AQUIFER, s.r.o.
Bleduľová 66
841 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54792015
geologické prieskumné práce, inžinierskogeologický prieskum
Súvoz 1
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7442141
armatúry
ARPROG, a.s., Poprad
Partizánska 387/86A
058 01 Poprad
tel.: +421-(0)52-7721020, 7721022
inžinierske stavby, pozemné stavby stavebná firma
ART DESIGN ATELIER
Beblavého 10
811 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54415277
projektovanie a realizácia na kľúč, návrhy a
projektovanie interiérov
ART KRB spol. s.r.o.
Kubranská 50/A
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7445549
interiérové krby
ARTAX s.r.o.
Vysokoškolská
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6251130, 6251182
projektanti, projektovanie
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
Asociácia leasingových
spoločností SR
Cintorínska 21
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52931748
záujmové združenie právnických osôb
podnikajúcich v oblasti dlhodobého
prenájmu majetku
ASOM s.r.o.
Agátová 1
840 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64461361
vzduchotechnika - predaj
ASONIUM s.r.o.
Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-33006220
solárne kolektory na ohrev vody,
podlahové a stropné vykurovanie
ASSA ABLOY, s.r.o. ( FAB Slovakia,
s.r.o. - divízia projekty - starý
názov)
ATHINA INTERIÉR, s.r.o.
AVG GROUP, a.s.
B2B Partner s.r.o.
Farského 26
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65459016, 62410170
štúdio interiérového designu, výroba,
dodávka, montáž - interiérové dvere,
drevené a laminátové podlahy, sklenené
dvere, obklady a steny, schody, šatníky
a vstavané skrine, drevené eurookná,
vchodové dvere, kuchynské linky
Vlkanovská cesta 2
976 31 Vlkanová
tel.: +421-(0)48-4188312, 4188332
opláštenie objektov, výroba a montáž
oceľových konštrukcií pre montované
haly, fasády
Šulekova 2
811 06 Bratislava
tel.: +421--0800 115 000
stoličky, regále atď.
ATHOS syntec s.r.o.
Rastislavova 12
951 41 Lužianky - Nitra
tel.: +421-(0)37-7410189
výrobca hydroizolačných systémov
ATIN - INTERIÉRY, NÁBYTOK,
DESIGN /Akad.arch.Ivan Cabadaj/
Novozámocká 185
949 05 Nitra
tel.: +421-(0)37-6559291, 6523411
Interiéry, nábytok, dizajn
ATLAS Žilina, s.r.o.
Popradská 71
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45520141
obchodná činnosť, vložky, klúče, zámky,
hotelové kartové systémy
Dlhá 88
010 09 Žilina
tel.: +421-(0)41-7002006, 7637349
výroba vlnitého papiera
ASSA SR s.r.o.
Nábrežná 3
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7443981
projekčná činnosť
Vašinova 61
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6537374
klimatizácia, centrálne vysávanie
Assask, s.r.o.
Vašinova 61
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6537374
Návrhy a realizácie centrálnych
vysávačových systémov, klimatizačných
systémov a zabezpečovacej techniky
ASSYX, spol. s r.o.
Tallerová 4
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44631147
fasády, stavebné firmy, spoločnosti
AST Odenwald, a.s. (PRAVIS, a.s. starý názov)
Jozefská 23
813 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5443 07 71
realitné kancelárie
ASV-náradie s.r.o.
ASV-náradie s.r.o.
Púchovská 8
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44872620
maloobchodnou a veľkoobchodnou
činnosťou v oblasti predaja ručného
náradia, nástrojov a strojov
ATELIÉR DV, s.r.o.
Hornopotočná 20
917 08 Trnava
tel.: +421-(0)33-5354507-9
projektanti, projektovanie
ATELIÉR KUSÁ, s.r.o.
Prievozská 37
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53410136
komplexné projekčné činnosti
ateliér záhradnej a krajinnej
tvorby
Dolnohorská 102
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6511209,
architektúra
ATELIÉR ZÁHRADNEJ
ARCHITEKTÚRY A SADOVNÍCTVA Ing. LÍVIA FO
Kmeťkova 12
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7721443
architekti
Atrium, s.r.o.
AT-Solid s.r.o.
Údolná 11
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62810343
nehnuteľnosti
ATYP PROJEKT s.r.o. ( s.r.o. Ing.
arch. Andrej Gürtler+Kiska)
Košická 6
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53419286
autorizovaný architekt, člen SKA, architekti
AUDIRO spol. s r. o.
Drieňová 34
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43631731, 43426398
projektanti, projektovanie
AUREKA s.r.o. - divízia
BYTOSPRÁVA
Americká 1
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44634608, 09, 07
byty, domy - správa a údržba, účtovníctvo
AUSTRIA BETON WERK s.r.o.
areál PD
900 50 Kráľová pri Senci
tel.: +421-(0)2-45901872
výroba tvaroviek na ploty, murovací
material, betonová dlažba
AVALON PRODUKT, spol. s r.o.
Matejkova 13
841 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65440316 - 18
interiéry
AVIP s.r.o.
Petofiho 39
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55565838
stavebná činnosť, vykurovacie systémy a
zariadenia
AWAS, s.r.o.
Borská 3
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65412096, 65423751
kompresory
AXO s. r. o. (SCHRAMKO, s.r.o. starý názov)
Bratislavská 57
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-45923521
stavebné stroje, zdvíhacie plošiny a
zariadenia, import
AZ kovo, s.r.o.
Stará Ivánska cesta
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43412391
zámočníctvo, zámočníci
A-Z STROJ, s.r.o.
Trenčianska 66
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53412432
VO - predaj elektrickej ručnej mechanizácie,
strojov, náradia a nástrojov
AZ-PROJEKT spol. s r.o.
Braneckého 8
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6583224
projektanti, projektovanie
B & K s.r.o.
Palisády 20
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5443 0701
diagnostika strojov, vibrodiagnostika,
meranie zvuku, hluku a vibrácií,
B E H U S T A V spol. s r.o.
Wolkrova 41
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44873257
stavebné firmy, spoločnosti
B.J. Services s.r.o.
Papradno 791
018 13 Papradno
tel.: +421--iba mobil / only GSM
zámočníctvo, zváračské práce, stavebná
činnosť
B.N.L., s.r.o.
Winterova 62
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7742107, 032/656 46 13
výroba iného nábytku
B.O.S. - Plast, s.r.o.
Levočšská 4892
058 01 Poprad
tel.: +421-(0)52-7721033
export - import plechy, a žiaruvzdorné
materiály
Rozkvet 2001/A2-6
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4340262
výroba, predaj a montáž dopravného
značenia, výroba a predaj reflexných
kužeľov
AVENT, s.r.o.
B.P.A. spol. s r.o.
AVAN, spol. s r.o.
Obchodná 58
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52731381
projekčné služby
Závodníková 2
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44250428
bazény,sauny - výroba, predaj, montáž
AVENT, s.r.o.
B.P.O. s.r.o.
Rybničná 36
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44681637
priemyselné ventilátory, inžinierske stavby
Arménska 4
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-20723881
bezpečnostné práce
B.S.S. Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 12
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43423377
spracovanie plastov- scénografia
BA BUILDING s.r.o.
Vysoká 8
811 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52927318
stavebná činnosť
BALNEA REGIA PSW, spol. s r.o.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44456925
bazény, záhradný nábytok, sauny
Balog, s.r.o., Košice
Ostravská 28
040 07 Košice
tel.: +421-(0)55-6461569, 7897731-2
vykurovacie systémy a zariadenia,
obchodná činnosť, servis, solárne systémy
BANCOO s. r. o.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44458421
preprava autami s hydraulickou rukou,
autožeriavy
BAND SERVIS s.r.o.
Paulinská 22
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5512624
elektrické ručné náradie
Barttrade, s.r.o.
Pásová 10/8009
917 05 Trnava
tel.: +421-(0)33-2933174
spoločenstvo podpory bývania
BASCO SK s.r.o.
Šenkvická cesta 14/K
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6402108, 6406720, 21
výroba nábytku - kancelárskeho,
kuchynského a zdravotníckeho
BASF Slovensko s.r.o. divízia
Stavebné hmoty
Na Stanicu
010 09 Žilina
tel.: +421-(0)41-7631483, 7234591
dovoz - stavebné hmoty
BATEA-STAV, s.r.o.
Viničnianska cesta 1
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6413866
stavebná spoločnosť
BAU holding, s. r. o.
Púpavová 14
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2výstavba rodinných domov, realizácia
interiérov, technologických objektov,
inštalácii a stavebno - tesárska výroba
BAU LAND spol. s r. o.
Levočská 2
058 01 Poprad
tel.: +421-(0)52-7722258
stavebné stroje a zariadenia
Bau3Mex a.s.
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48202801
výstavba a rekonštrukcia - budov,
dopravných, priemyselných, občianskych
stavieb
BAUEXTA, s.r.o.
Hroncova 1
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6829842
komplexná stavebna činnosť
BAU-MARKET, a.s.
Galvániho 8
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48511482
služby v stavebníctve, poradenstvo,
stavebné materiály a výrobky
81
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
BAUMIDA INVEST, s.r.o.
BESAM, spol. s r.o.
BOLIS s.r.o.
Sabinovská 14
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43191569
vykonávanie priemyselných, inžinierskych,
bytových a občianskych stavieb,
projektovanie
Kapitulská 15
811 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54431045
výroba, montáž a servis automatických
dverných systémov - posuvné, krídlové
karuselové, vstupné brány, aktivačné čidlá,
protipožiarne dvere
Palackého 4
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54433391
okná a okenice, výplne stavebných otvorov
BAUMIT, s.r.o.
Zrínskeho 13
811 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59303311,-33,-01,
stavebné materiály, chémia
BauSen, s.r.o.
Zaborského 42
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44637501-2
dodávka a montáž lešení
BAUSTRA, s.r.o.
Palisády 33
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45520095
prípr. práce pre stavbu - výkopové a
búracie práce
BB real servis, spol. s r.o.
Šustekova 29/31
851 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62414164
plastové okná
BB STAVING, s.r.o. - pobočka
Stará Vajnorská 6
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2výroba stavebného náradia a strojov
BB Tools s.r.o. - stavebné náradie
Chrenovisko 2680
979 01 Rimavská Sobota
tel.: +421-(0)47-58 11 233
výroba stavebného náradia a strojov
BDI s.r.o - pobočka
Werferova 1
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-7895561
klinové a ozubené remene
BDI spol. s r.o.
Smreková 10
960 01 Zvolen
tel.: +421-(0)45-5321552
ložiská, klinové a ozubené remene,
pneumatiky, distribútor optických a
meracích senzorov, kamerových systémov
BEGRA spol. s r.o.
na Hriadkach 15
841 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64770770
jazierka, fontány a čerpadlá
BELLATRIX, spoločnosť s ručením
obmedzeným Košice
Popradská 80
040 11 Košice
tel.: +421-(0)55-6325292, 6325315
osvetľovacia technika - návrhy, predaj
talianskych svietidiel
BELUMI PUMPY, s.r.o. - pobočka
Bratislava
Tuhovská 1
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63452833
armatúry, čerpadlá, rozvody
BELUMI PUMPY, s.r.o. - pobočka
Trenčín
Zlatovská 1278
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6402057
armatúry, čerpadlá, rozvody
Bemar Slovakia s.r.o.
Račianska 13
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
výroba nábytku - obývačky, stoly, komody,
kuchyne, vstavané skrine, poličky,
kancelársky nábytok, drobné doplnky z
dreva
82
BETA TRENČÍN s.r.o.
Sopného 1772
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7440134, 7430770
bytový nábytok do firiem
BETIS spol. s r.o.
Mierová 172
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43414380
požičovňa náradia, malá stavebná
mechanizácia, predaj - servis náradia
MAKITA
BetónRacio, spol. s.r.o.
Skladová 2
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5531531, 5532553
stavebná chémia
BeVeBe s.r.o.
Tribečská 7
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7410189
hydroizolačné fólie Carlise (USA)
BIEN - HAUS Slovakia, s.r.o.
Hurbanova 1/A
902 01 Grinava
tel.: +421-(0)33-6422713
rodinné domy- montované, stavebná
spoločnosť
BIO EKO, s.r.o.
Bezručová 16
940 01 Nové Zámky
tel.: +421-(0)35-6432 436
biotechnológia pre čistenie odpadových
vôd, mikrobiálne preparáty EKOL
BIOKLIMA s.r.o.
Kollárova 34
917 11 Trnava
tel.: +421-(0)33-5441385
klimatizačné zariadenia
Bio-Water Gardens, s.r.o.
Ľubovnianska 14
851 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
bazény s biologickou filtráciou, vodné
záhrady a jazierka
Bittner print s.r.o. (REPRO BITTNER
- starý názov)
Ivánska cesta 2C
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58103700,53412771
reprografia a digitálna tlač
BJ projekt, s.r.o.
Trnavská cesta 59
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43335506
projektanti, projektovanie, zdravotechnika,
plyn, tech.vybav. Stavieb
BLUE BALNEA, s.r.o. (BALNEA
REGIA, s.r.o.)
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44456925
bazény, sauny
BÖGL a KRÝSL, k.s. – pobočka
Bratislava
Nevädzova 5
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48 287 777
inžinierske stavby
BOLID, s.r.o.
Bajkalská 9
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44630501
okná a dvere, PVC parkety, rolety dodávka, montáž
BOR s.r.o.
Dvojkrížna 13
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63814678, 4445968
distribúcia drevených výrobkov, parkety
BOR, s.r.o. - pobočka
Ľudovíta Starka 2202
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6401336
podlahoviny a parkety
BOR, spol. s r.o. ( st. názov KOSE,
s.r.o.)
Dvojkrížná 13
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45642304, 45642307
laminátové drevené podlahy
BOS Bratislava, a.s.
Dunajská 38
810 00 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52965169
stavebné kovanie
BOŠS, s r. o.
Blagoevova 10 - 12
851 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43426279
vykurovacia technika - JUNKERS
BOTAMENT SYSTEMBAUSTOFFE
BRATISLAVSKÁ STAVEBNÁ
SPOLOČNOSŤ, s.r.o. (BSS, spol. s
r.o. - skratka)
Rebarborová 47
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43428527,43428523
stavebníctvo
Bratislavská stavebno-realitná
spoločnosť, a.s.
Radlinského 27
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52444490
prenájom priestorov
BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.
Bajkalská 21/A
8510 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-57372145, 57372111,
57372301, 2239
výroba a distribúcia tepla
Bratislavské stavebné družstvo,
Bratislava
Galvaniho 10
823 64 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43424410
stavebné firmy, spoločnosti - okrajovo
BRATISLAVSKÉ STAVEBNINY, s.r.o.
Mlynské nivy 56
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53413774
stavebniny, stavebný materiál
Brickland Sk, s.r.o.
Cukrová 14
813 39 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
stavebná chémia
Orešanská 11
917 00 Trnava
tel.: +421-(0)33-5344004
dovoz a predaj licových tehal, dlažby,
obkladové pásiky
BOZIN, spol. s r. o.
Brusivo profit, s.r.o.
Holubyho 23
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6411 101
dodávka, montáž, renovácia parkiet,
dodávka a montáž dverí
Cabajská 42
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6529952, 7781150
brúsiace materiály a nástroje
BPP, s.r.o.
BSM Boleček, s.r.o. - pretláčanie
rúr a chráničiek
Cesta ku Smrečine 5
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421-(0)48-4141066, - 2843
záhradné chatky, sauny, altánky, výroba
infrakabín, záhradné chatky
Staviteľská 7
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44872774
bezvýkopové práce, pretláčanie rúr a
chráničiek
BQZ, spol. s r.o.
BUČINA DDD spol. s r.o.
Mlynarovičova 11
851 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62315446
elektroinštalačný materiál
Lučenecká cesta 1335/21
960 96 Zvolen
tel.: +421-(0)45-5301981
výroba drevotrieskovej surovej a laminovej
dosky, stavebný materiál
BRAMAC - strešné systémy, spol.
s r.o.
Mojmírovská cesta 9
951 12 Ivanka pri Nitre
tel.: +421-(0)37-692 00 00
strechy - krytiny, výroba a predaj
BRANET, spol. s r.o.
BUČO, s.r.o.
Fedinova 18
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63531017, 63531255
elektroinštalácie, výroba a predaj
rozvádzačov
Palisády 39
811 06 Bratislava
tel.: +421-dovoz vzduchotechniky, teplovzdušné
clony THERMOSCREENS, SHEARFLOW
- centrálne vysávače pre rodinné domy,
klimatizácia
Bytkomfort - BA, a.s.
(STAROMESTSKÁ, a.s - starý
názov.)
BRANO SLOVAKIA, s. r. o.
BYTOČ, spol. s r.o.
Rybničná 40/a
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44883362, 44883384
obchodné zastúpenie výrobkov zn. BRANO
na Slovensku a v Maďarsku
BRANTNER Slovakia s.r.o.
Vietnamská 22
824 70 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43415045, 43638651-3
ekológia
Bratislavská bytová kancelária,
spol. s r.o.
Mikovíniho 7
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55563694
byty - predaj, prenájom, široká spektrála
Železničiarska 8
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-57106111
byty, domy - správa a údržba
Sklenárova 4
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53419453
realitné kancelárie
BYTOKOMPLET, s.r.o.
Ružinovská 1
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43292111
správa nehnuteľností
BYTOS spol. s r.o.
Galbavého 2
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64364444
rekonštrukcie budov
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
Bytový podnik Petržalka, s.r.o.
CECH STRECHÁROV SLOVENSKA
Haanova 10
852 23 Bratislava
tel.: +421-(0)2-68203201, 68203206
správa nehnuteľností, zateplenie, poistenie,
vymáhanie pohľadávok
Ivanská cesta 27
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43426259
združuje realizačné strechárske firmy,
výrobcov a distributérov strešných
materiálov, školy a ostatných odborníkov
zaoberajúcich sa problematikou striech
C - bau, spol. s r.o.
Einsteinova 25
852 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-68207251, 61
inžinierska činnosť
CAFÍK & SPOL.
Pribišova 35
841 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65428115
strechy - opravy, nátery, čistenie
Calmit, spol. s r.o.
Gaštanová 15
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54654298
výroba a predaj vápna, mletých vápencov,
odsírovacej zmesi, cevamitu, vápencových
dŕv
CANEX connections, spol. s r.o.
Máchova 6
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45259041-3
monitorovacie systémy, kamery, video
servery, školenia
Carlton Property, s. r. o.
(BRATCARL, a.s. - starý názov)
Hviezdoslavovo námestie . 3
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59390000,
prenájom priestorov, nehnuteľnosti
Carol line spol. s r.o.
Beckovská
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48208200
bezpečnostné fólie
CARPENTER, s.r.o.
Seberíniho 19
821 03 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
Hydromasážne bazény
Carrier chladiaca technika Slovakia
s.r.o.
Dlhá 91
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7764011
chladiarenské zariadenia - výroba
CELOX spol. s.r.o
Družstevná 1
900 23 Viničné
tel.: +421-(0)33-6476573, - 34
plastové a kovové profily pre stavebníctvo,
výroba a predaj výrobkov z masívneho
dreva
CEMDESIGN, spol. s r.o.
Bratislavská 483
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6509411
Výroba účelových strojov pre cementársku
výrobu, pre výrobu stav. Látok, zariadenia
na energetické zhodnocovanie odpadov
a biomasy,
Citibank Europe plc, pobočka
zahraničnej banky (Citibank
Slovakia a.s. - st.názov)
Mlynské nivy (Apollo Business Center) 43
825 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58230111
banky
CITY CORP REAL a.s.
Nobelova 9
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44462248
developerska spoločnosť
CLIMAT, s.r.o.
Edisonova 35
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43414833
klimatizácia, vzduchotechnika - predaj
COBRA - strešné a fasádne systémy
Štúrova 74/138
949 33 Nitra
tel.: +421-(0)37-6417653
strešné krytiny
CEMMAC, a.s.
Cobra Light s.r.o.
Cementárska 14
914 42 Horné Sŕnie
tel.: +421-(0)32-6576111, 6576 284
výroba cementu, trhacie práce
Budatínska 10
851 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
osvetlenie skladov, exteriér, interiér
CENEKON, s.r.o.
COBRA Slovensko s.r.o.
Martinengova 3
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62801092, 62804274
oceňovanie a hodnotenie podnikov v
stavebníctve
Nádražná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421-(0)2-45944581
stavebné kovanie
CENEKON, spol. s r.o.
Údernícka 5
850 00 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63532921
kancelársky nábytok, stoličky, projektory,
tabule
Martinengova 3
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62801092
služby v stavebníctve
CENTRO MOBILI spol. s r. o.
Bratislavská 1016
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7431727
nábytok
CERTIMA, s.r.o.
Pri Šajbách 46
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44681603, 44882242
vykurovanie, chladenie, príslušenstvo - VO
Cestné a stavebné mechanizmy
Tisovec, a.s.
CODUM, s.r.o.
COFACE Slovakia Credit
Management Services s.r.o.
COM.S.I., spol. s r.o.
Tomášikova 3
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44631571
VO, MO s osvetlovacou technikou
Štrková 17
011 54 Žilina
tel.: +421-(0)41-5620197, 5620618
vykonávanie dopravných, priemyselných a
inžinierskych stavieb
Bajkalská 5
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44882252
obchodná spoločnosť, polotovary z dreva,
interierové a bezpečnostné dvere
CESTPROJEKT, spol. s r.o.
COMAN spol. s r.o.
Černyševského 26
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62410462
dopravné stavby - projekcie
Lovinského 43
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54777365
výstavby povrchov - športoviská, ihriská,
telocvične atď.
Račianska 71
831 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52926049
rekvalifikačné kurzy na remeslo kachliar
CECH PODLAHÁROV Slovenska
Štefánikova 118
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7729093
združenie, bezplatné poradenstvo v rámci
podlahových prác
CESTY NITRA, a.s. - sídlo
Murgašova 6
949 78 Nitra
tel.: +421-(0)37-692 0500, 692 0511, -516
výstavba a rekonšturkcia diaľníc a
komunikácií, výroba a predaj kameniva,
inžinierske siete
CGS, spol. s.r.o.
Včelárska 2
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43421442
geodézia, geodeti
Commeris, s.r.o.
Sládkovičova 16
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6400360
vykurovacie systémy, inžinierske stavby,
služby v stavebníctve
COMPAG SK s.r.o.
Galvaniho 8
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48511854
stavba protihlukových stien a oporných
múrov - gabiónové konštrukcie
Compass Manufacturing Europe
s.r.o.
Poľná 4
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-45648254
bazény
CONMAT s.r.o.
Cabanova
841 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64531311
stavebné kovania
CONREX, spol. s.r.o.
Dlhá 89
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6536713
výroba izolačných prírubových spojoch
na PN 6
CONSTRUCTION - SK, s.r.o
Diaľničná cesta 7
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-55 64 04 67
predaj a prenájom stavebnej techniky a
kontajnerov
Partizánska cesta 3
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421-(0)2-32605222
pracovné cesty, ubytovanie, cestovné
poistenie, víza, prenájom áut, poznávacie
zájazdy, letenky, kúpele a wellness
CESTNÉ STAVBY ŽILINA, spol. s r.o.
CECH KACHLIAROV A KRBÁROV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Hrachová 4
821 05 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
klimatizácia, vzduchotechnika
COGOTRADE, s.r.o.
CASCA, spol. s r.o.
Nám.1.mája 18
811 00 Bratislava
tel.: +421-(0)2-32553300
realitná kancelária skladových priestorov
COM-KLIMA, s.r.o. - pobočka
Záborského 42
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44637501, 44373445
stavebné firmy, spoločnosti
Krásnohorská 18
851 07 Bratislava
tel.: +421-(0)33-iba mobil / only GSM
kolesové vozidla, hydrauliké ruky
CB Richard Ellis s.r.o.
Štetinová 5
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52965286
HW SW informačné technológie
ul.Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-67201611
finančné, investičné poradenstvo, riadenie
pohladávok, vymáhanie pohladávok
Daxnerova 756
980 61 Tisovec
tel.: +421-(0)47-5494400-2
stavebné stroje a zariadenia, výrobca teleskopických rýpadiel UDS, rýpadiel
DH, odmínovacích kompletov, náhradné
diely, servis
CASANTRUCK s. r. o. - (dcéra f.
HYCA)
Comert, s.r.o.
COLEMAN S.I. s.r.o.
Bojnická 20
831 04 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
predaj strešných krytín a materiálov
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84
917 48 Trnava
tel.: +421-(0)33-5536043
distribúciu elektrickej energie, plynu,
telekomunikačných služieb a odvodu
odpadových vôd
COMERON SPS, spol. s r.o.
Hviezdna 2
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-40206366
meracia a regulačná technika,
vzduchotechnika
CONTAINER SERVICES, s.r.o.
CONTI-MAT, s.r.o.
Galvaniho 10
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43426895
brúsenie nástrojov, kovoobrábanie , výroba
iných výrobkov z dreva
CONVEC, s.r.o
Trstínska cesta 2
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5354968
dopravníky, dopravníkové systémy,
jednoúčelové stroje
Convoi s.r.o.
Jégeho 8
8231 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-436 383 85
premiestňovanie nadrozmerných nákladov
a zariadení
Copex print s. r. o.
Cukrová 14
813 39 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59324414, 59324417
investorská činnosť, projektová činnosť,
COPY OFFICE s.r.o.
Rádiová 39
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43425254
kancelárska technika, vybavenie
CORADO Elektrik, s.r.o.
Párovská 2
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6511941
zabezpečovacie zariadenia a
systémy,elektroinštalacie
83
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
CORCOM INTERNATIONAL s.r.o.
ČSOB Leasing, a.s.
DARPOL, s.r.o.
DEKONTA s.r.o.
Odborárska 52
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44456285
izolačný materiál - VO
Panónska cesta 11
852 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-68202158
leasingové spoločnosti - člen ALS
Drevárska 23
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6404833
výroba nábytku, stoly
CS JANSER, spol. s r.o. - náradie
a nástroje pre stavbárov a
podahárov
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
DAS - PRO, spol. s r.o.
Štyndlova 11/A
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-33004138
zneškodňovanie odpadov s obsahom PCB,
sanácia zemín, odpadové oleje
Radlinského 10
813 23 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59667888
banky, bankové služby
Železničná 85
900 27 Bernolákovo
tel.: +421-(0)2-4599 40 41
szt-elektroenergetiku
D & D UNIMEX Slovakia, s.r.o.
DATART MEGASTORE, s.r.o.
Trstínska 9
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5502529
vysokozdvíhacie a prepravné vozíky - servis
Zadunajská 10
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58103303, 58103302
MO s elekronikou, výroba, požičiavanie a
distribúcia videa a audia
Mlynská Dolina (Areál UK) 175
840 00 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65424600
náradie a nástroje pre stavbárov a
podahárov
CSK - IKS, s.r.o.
Strojnícka 23
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43420316
kompresory, dúchadlá,
CSK, spol. s r.o.
Prístavná 10/4
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58271569
preprava sypkých materiálov, zemné a
výkopové práce
CŠO - stav., s.r.o.
Partizánska 4213/89
058 01 Poprad
tel.: +421-(0)52-7722560
stavebné materiály
CTY GROUP, a.s. (Hutné stavby,
a.s.)
Bellova 3
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6809207
stavebná činnosť
Cushman&Wakefield Property
Services Slovakia, s.r.o.
Kopčianska 65
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63838336
prenájom plôch, hál, sál a učební
D. K. D. spol. s r.o.
Hraničiarska 1005
851 10 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62850777
výroba hydrauliky a zváranie hlinníka a
hlinníkových zliatin v ochrannej atmosfére,
D.A.L.I.-M.N., s.r.o.
903 01 Tureň 385
tel.: +421-(0)2-45918080, 45918230,
45918240
elektrotechnika, výroba baterií
D.O.S. SK, s.r.o.
Zlatovská 2195
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7446067
dvere, brány a vráta, tieniaca technika
D.T. STUDIO, s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava
tel.: +421--+420 234 603 603
realitné kancelárie skladových priestorov
Búdkova cesta 33
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43331701
inžinierska činnosť - mapy
CVZ a spol., s.r.o.
DAD s.r.o.
Rajecká 15
820 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
lešenárske práce
Štúrova 1
902 03 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6413535, 6413525
suché stavebné systémy
CWS-boco Slovensko, s. r. o. (HTS
Textil Servis Slovensko, s.r.o. -st.
názov)
DACH - ING s.r.o.
Bojnická 10
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44632738, 44461703
sanitárne zariadenia
CYKR expert s.r.o.
Smikova 1/8, 1/9
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44253452
inžiniersko-projekčné služby, izolácie proti
vode
CZB REAL s.r.o.
Rajská
811 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52632844-6
investičné celky
Č a P, s.r.o.
Zlatovská 24
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6581237
parné čističe, čistiace rohože
ČECHVALAB, s.r.o.
Popradská 84
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64287924, -34
spotrebný materiál pre laboratória, okná,
vchodové dvere
ČOVDESIGN spol. s r.o.
Strojnícka 34
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43636078
komplexné projektové, konzultačné a
inžinierske služby
84
D O M E S a.s.
Škultétyho 18
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44371224, 43424141
strechy, stavebná činnosť, údržba budov
DACHSER Slovakia a.s.
(LINDBERGH a.s. - starý názov)
logistický park 1126
900 55 Lozorno
tel.: +421-(0)2-48201690,-1, 48201608
logistika
DALKIA POPRAD a.s.
Široká 2
058 94 Poprad
tel.: +421-(0)52-7880908
vykurovacia technika, výrobcovia tepla,
Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská 8/a
040 11 Košice
tel.: +421-(0)55-6427 886
rekonštrukcie teplovodov a kúrenia
DAMPIER, s.r.o.
Bojnická 3
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44372120
služby v stavebníctve, vzduchotechnika,
klimatizácia - predaj, montáž
DANCAR, s.r.o.
Banšelová 16
820 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43424706
doprava betónu, nákladná cestná doprava
DANTER-SK s.r.o.
Bratislavská cesta 5608
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421-(0)31-5515353
predaj a montáž garažových a
priemyselných brán
DATAVICO, s.r.o.
Trenčianska 47
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55424800
tlačiarne, multifunkčné zariadnia, faxy,
kopírky a spotrebný materiál
DATOM-DT s. r. o.
Břeclavská 3
901 01 Malacky
tel.: +421-(0)34-7725080
plastové a hlinikové okná, dvere, zimné
záhrady
DAVID interier design, spol. s r.o.
Bratislavská cesta 2791/114
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7724827, 7743110
výroba iného nábytku
dbarczi, s.r.o.
DEKOSTA spol. s r.o.
Kováčska 6
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55571102
sanácia zemín
DEKTRADE SR s.r.o.
Elektrárenská 2
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44442888
dodávateľ strešných krytín a stavebnoizolačných materiálov
DEKTRADE, a.s., org. zložka centrála, pobočka
Elektrárenská 2
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44442888
strešné krytiny, stavebné izolačné materiály
Delphia s.r.o.
Búdková 3
811 04 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
riešenie energetickej náročnosti budov,
projektovanie budov, stavieb
DELTA D, a.s.
Poštová 3 15
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-20864321-3
investičná činnosť nehnuteľnosti
Horný dvor 1
900 27 Senec
tel.: +421-(0)2stavebný odpad - odvoz, výkopové práce,
búracie práce, úprava terénu
DELTASTAV TRADING s.r.o.
DBV s.r.o.
DEPONIA SYSTEM, s.r.o.
Šafárikovo nám. 7
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2nákladné automobily - doprava a preprava
Holíčska 13
851 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5564 28 11
ekologické a vodohospodárske stavby
DCN - Data Communication
Networks, spol. s r.o.
DESIGN ENGINEERING, s.r.o.
Studená 5
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
telekomunikačná technika a zariadenia
DCR Postavba, s.r.o.
Račianska 66
832 64 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44630784-6
stavebná činnosť
Štúrova 74
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7415069
stavby, zhotovované na kľúč
Palisády 33
811 06 Bratislava
tel.: +421--045/ 6016500
projektové práce
DEVANA spol. s r. o.
Priemyselná 6
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53413893
lesníctvo - ťažba dreva
de ADDA, s.r.o.
Development In Slovak
Investments, s.r.o.
Stará Vajnorská 27A
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44456472
kovový tovar, oceľové a hliníkové
konštrukcie
Tolstého 7
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6411313
inžinierska činnosť
De Bondt, s.r.o.
Chmelová dolina 27
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6517109
skladová a manipulačná technika - predaj
Rybárska ul.
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7480011
projektovanie stavieb, výrobné areály,
logistické centrá
DECOR INTERIER, spol. s r.o.
Františkánske námestie 7
811 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54435262
interiéry
DECS CONSULTING spol. s r.o.
Mierová 83
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43428969
kancelárska technika, kavovary, obchodná
spoločnosť, diktafóny, dielenský skladový
nábytok, servis na kávovary,
DEKOMP spol. s r.o.
Novohradská 2
821 08 Bratislava
tel.: +421-dvere, brány a vráta
DEXION, spol. s r.o.
DIAMANT UNIPOOL s.r.o.
Talihov dvor 3
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6413374
montaž bazénov, zastrešenie bazénov,
DIC Bratislava s.r.o.
Koceľova 15
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55642474
projekcia dopravných staveb.značiek
DIMALINE, s.r.o.
Babuškova 6
829 00 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43423898zč
distribútor stavebnej techniky - Husqvarna
DITEC, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58 222 222, 58 222 111
dátové komunikácie
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
DKB-stav, s.r.o.
DÖRKEN SK, s.r.o.
DS mont a.s.
EADS TELECOM Slovakia, s.r.o.
Kubranská 52
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6402390
fasády, zateplovacie systémy a vnútorné
omietky
Nádražná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421-(0)2-45944917
hydroizolácie
Bratislavská 41
010 11 Žilina
tel.: +421-(0)41-5624483,371
výroba, dodávka a montáž garážových a
priemyselných brán
Teslová 19
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44462533
telekomunikačná technika a zariadenia,
bezpečnostné zariadenia,
DLAŽBASTAV s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-50221283
dvere, brány a vráta
DS mont, a.s.
EARTH RESOURCES s.r.o. - sídlo
Vrakunská 29
825 63 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45522716
dvere, brány a vráta
Sabinovská 10
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43412722
zariadenia a technológie na úpravu,
filtráciu a monitoring vôd
Obilná 44
900 27 Bernolákovo
tel.: +421-stavebné firmy, spoločnosti
DLH SLOVAKIA s.r.o.
Logistické centrum
900 21 Svätý Jur
tel.: +421-(0)2-53410023
drevené podlahy, parkety, eurohranoly
Dodávky automatizace, spol. s r.o.
- organizačná zložka
Bulharská 70
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43411755
meracia a regulačná technika
DOFA, spol. s r.o. (MG Kovoplast,
spol. s r.o. - starý názov)
Horná ulica 100/
922 10 Trebatice
tel.: +421-(0)33-7798217, 7798185
elektroinštalácie
DOM A BYT
Brnianska 6
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7444186
výstavba rodinných domov, rekonštrukcia
stavieb, bytov a fasád
DOMA - X interier spol. s.r.o.
Einsteinová 9
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63530067
nábytok, projekčné práce
DOMARK, spol. s r.o. - pobočka
Martinčekova 17
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53630344
výroba čalúneného nábytku - sedačky,
postele, kreslá, stolíky
DOMES Trnava, s.r.o.
Trstínska cesta 2
917 00 Trnava
tel.: +421-(0)33-5532624
žeriavy, nákladná doprava - prenájom
DOMOV, a.s.
SNP 1450
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4260324-6
predaj - podlahové krytiny, podlahoviny,
parkety, pokladačské práce
DOMUS REAL spol. s r.o.
Haanova 15
851 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62247720
byty, domy - správa a údržba
Doprastav, a.s. - generálne
riaditeľstvo
Drieňová 27
826 56 Bratislava
tel.: +421-(0)2-248271252
realizácie pozemných a inžinierskych
stavieb
DOPRAVIA a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43331256
cesty, diaľnice - stavba a údržba
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4
832 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-50234111, 50234231
projektové služby pre inžinierske stavby so
zameraním najmä na dopravu a dopravnú
infraštruktúru, pozemné, ekologické a
vodohospodárske stavby
DORMA Slovensko s.r.o.
DÓZATEAM, s.r.o.
Priemyselná
900 27 Bernolákovo
tel.: +421-(0)2-45943904, 4594 5121
výroba garážových brán z dreva,
automatizácia brán, bránové systémy
DP Kontrol s.r.o.
Radlinského 27
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52931124
hasiace prístroje - predaj, servis, OOPP,
pracovné odevy a obuv, bezpečnostné
značenie, piktogramy
DSI Slovakia, s.r.o. (DATART
SLOVAKIA - starý názov)
Nám. Dr.A.Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
tel.: +421-(0)32-2289951-3
Výroba a dodávky meracej a regulačnej
techniky - regulátory, snímače teploty atď.
DST, spol. s r.o.
Eaton Electric s.r.o. (stary nazov:
MOELLER ELECTRIC, s.r.o.)
Stará Vajnorská 4
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44460175
náradie, nástroje VO, MO
DREDOS, s.r.o.
DUOSAT,spol.s.r.o.
Bratislavská 38
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5548563, 4
predaj drevoobrábacích strojov a potrieb
pre stolárov
Záhorácka 2
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54793604, 54793602
montáž vysielačov
DREKOBETAS spol. s r.o.
Karloveská 6
841 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65424882
dodávka, montáž a údržba zariadení
kotolní, výmeníkových staníc a úpravovní
vody, chemické čistenie kotlov a ÚK
Šenkvická 20
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6451009 -10
výroba stavebného reziva
DREMHAUSE s.r.o.
Jašikova (KERAMETAL) 2
821 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43191711
výroba a výstavba zrubových,
nizkoenergetických drevených domov
Drevocom s.r.o.
Hraničná 21/A
917 05 Trnava
tel.: +421-(0)33-5521257
výroba ostatná z dreva
DREVOCOMERC, spol. s r.o.
Staré Grunty 202
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65425205
pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
20100
DREVONA BRATISLAVA a.s.
EASYTHERM.SK spol. s.r.o
Južná trieda 117
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6118110, 6118131
počítače - predaj, VO elektrických zariadení,
príslušenstvo k PC
DUOS-CHEM spol. s.r.o.
Dupl spol.s r.o.
Novozámocká 89
949 05 Nitra
tel.: +421-(0)37-6556556
zabezpečovacie zariadenia, kamerové a
požiarné systémy
DURATHERM s.r.o.
Vyšehradská 37
851 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63532311, 12
vykurovacie telesá, meranie, regulácia a
rozvody
ĎURIŠ, spol. s r.o.
Trnavská 15
919 27 Dolné Lovčice
tel.: +421-(0)33-5596398
výroba iného nábytku
Drieňová 1/B
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48204311
prístroje a rozvádzače NN a VN,
inteligentné inštalácie, záložné zdroje UPS
Eaton Electric Solutions s.r.o.
(POWER Products, spol. s r.o. starý názov)
Vajnorská 89
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44637046
záložné zdroje napájania, motorgenerátory
EBEN, spol. s r.o.
Boldocká - areál družstva 190
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-45926374
výroba iného nábytku
Eco 3 Energy spol. s r. o.
Dvojkrížna 49
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)31dodáva a realizuje technológiu na výrobu
fotovoltaických elektrárni, veterné
elektrárne
Eco Team Slovakia, spol. s r.o.
Slnečná 1
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6433002
brány, vráta, ploty
ECOLAB s.r.o.
Čajakova 18
811 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-57204911, 57204915
predaj dezinfekčných a čistiacich
prostriedkov a zariadení, čistiaca chémia
Výhonská 1
835 10 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49274115, 44888060,
49274225, 49274211
interiér, nábytok, stolárske materiály
DUVYSTAV s.r.o. - pobočka
DREVONA SLOVAKIA s.r.o.
DUVYSTAV, s.r.o. - sídlo
Púchovská 6
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49274115
nábytok slovenských aj zahraničných
výrobcov
Kupeckého 85
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6402697
stavebné firmy, spoločnosti
DREVOSEN, s.r.o.
Janotova 12
841 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65423508
vzduchotechnika, klimatizácia
ul. Fraňa Krála
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52630095
hospodárska agentúra Dolného Rakúska
na Slovensku
Dynamik Holding, a.s.
ECO-PROM, s.r.o.
Štúrová 22
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-3141500
stavebniny, stavebný materiál
Brnianska 2
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7430761
obchod a stavebné inžinierstvo
DYTRON SLOVAKIA s.r.o.
EDICO SK, a.s.
Panónska cesta 17
851 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63812006
strojárstvo - CAD/Cam systémy
Kopčianska 65
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63811816, 63810265
vodohospodárske práce
DZ DRAŽICE - SLOVENSKO spol.
s r.o.
Edomy, s.r.o.
Šoltésovej 1672
017 01 Horný Moštenec
tel.: +421-(0)42-4325394
lešenia, plošiny, stavebné pomôcky,
drevovýroba, prestavby podkroví
DREVOVÝVOJ a.s. výskumno vývojová a inžinierska organizácia
Geologická 21
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45243500, 45520826
výroba dreva
Druna, výrobné družstvo
Galvaniho 16
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43411588,43295774
nábytok
Hradská 3/G
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-40208065
stavebné firmy, spoločnosti
DVT, s.r.o.
Bojnická 3
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44637911
výrobca zásobníkových ohrievačov vody,
výroba tepelných čerpadiel
ECOMA SERVIS spol. s r.o.
Vrakunská 29
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45643181
projektovanie stavieb
ecoplus International Slowakei
s.r.o.
Zadunajská cesta 8
851 01 Bratislava
tel.: +421-realizácia stavieb, rodinná a bytová
výstavba, stavebné materiály a výrobky
85
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
EEB, s.r.o.
ELEKTRIA, spol. s r.o.
ELSEMP spol. s r.o.
EMZET spol. s r.o.
Líščie údolie 68
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64282795
projekčná činnosť, tepelné čerpadlá,
riadené vetranie
Domaniža 228
018 16 Domaniža
tel.: +421-(0)42-4394940, 4394598
výroba ostatná z dreva
Staviteľská 3
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43643301
VO - chladenie, klimatizácia
EFG Slovakia, s.r.o.
Račianska 66
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-33 889 040
zabezpečovacie zariadenia a systémy dochádzkové systémy
Pestovateľská 4
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43635656
vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie,
vykurovanie, zdravotechnika, elektro, MaR,
inžinierska, projektová činnosť
Malinová 8
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43428694
výroba a distribúcia hodín a barometrov,
výber glóbusových barov a nábytkových
doplnkov.
Egas spol. s r.o.
ELEKTRO - KMK, s.r.o.
Žižkova 1
814 99 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54412921
stavebné firmy, spoločnosti
Pionierske nám. 1
919 34 Biely Kostol
tel.: +421-(0)33-5521156
elektroinštalácie
Eiffage Construction Slovenská
republika, s. r. o. (Špeciálne
činnosti, s r.o.-st.n.)
ELEKTROČAS®, s.r.o.
Mlynské Nivy 58
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-32221745
demolácie a búranie budov; zemné práce
Eko - Salmo s.r.o.
Závodná 8
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45522473
ekológia
EKOBAL, s.r.o.
018 21 Dolný Lieskov
tel.: +421-(0)42-4353380, -70
výroba - paketové lisy a materiály, balenie obaly, výroba baliacich materiálov
EKOLINE, s.r.o.
Podzáhradná 90
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45257734, 54415313
ekologické práce
EKOMA design spol. s r.o.
Bajkalská 29
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44458679, 80
nábytok, kancelársky
EKOPACK SLOVAKIA, s.r.o.
Cerovská 152/B
900 81 Šenkvice
tel.: +421-(0)33-6496410
výroba a distribúcia - papierové vrecia s
LPDE vložkami, polyetylénové plachty,
vrecia, tašky, sáčky, mikroténové vrecia
EKOPARK, s.r.o.
Bzovícka 32
851 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
likvidácia stavebného a ostatného odpadu,
prenájom kontajnerov, dovoz - piesok,štrk,
ornica, kamene
Hlavná 48
900 27 Bernolákovo
tel.: +421-(0)2-45993714
elektronické prístroje a zariadenia
ELHYCO - IDOP spol. s r.o.
Rajská 15
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5292 22 50
projekčné služby
ELIEN, s.r.o.
Sasinkova 6
811 06 Bratislava
tel.: +421-dodávka a montáž terás a obkladov,
záhradný nábytok, parkety, tapety
ELINST, spol. s r.o.
Stará Prievozská 2
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53416005
elektroinštalácie, stropné podhľady
ELIS INTERNATIONAL s.r.o.
Škultétyho 11
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55565312
osvetlenie,návrhy
ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o.
Frana Mojtu 18
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6586731
inteligentná elektroinštalácia
ELKSAS, s.r.o.
Biskupická 54
911 04 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6528987
hydraulika
Ellio s.r.o.
Novozamocká 242
949 05 Nitra
tel.: +421-(0)37-6526369
stavebno - obchodná spoločnosť
EKOSOLAR, s.r.o.
ELMARK, spol. s r.o.
Bratislavská 50
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-774 4040
montáž slnečných kolektorov
Martinčekova 2
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53415725
dodávky a inštalácie, údržba elektrických
zariadení nízkeho a vysokého napätia
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o.
Mikovíniho 2
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5512648
spojovací materiál - VO
ELAVIS, s.r.o.
Zvolenská 29
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53418524
elektroinštalácie
ELBA servis, spol. s r.o.
Chrenovská 14
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6536708
betonárne
Elbatex SK s.r.o.
Tomášikova 30
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48250850
elektronické súčiastky a meracie prístroje
86
ELEKTRO - KLÍMA, spol. s r.o.
ELMONOP, s.r.o. - pobočka
Galvaniho 2a
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43424451
čerpadlá - predajňa, náhradné diely,
elektromotory
ELPAM, spol. s r.o.
Nové záhrady 11
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48235316
elektroinštalácie, bleskozvody, revízie
ElpoTeam, s.r.o.
Medená 10
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52964395
automatická ochrana objektov,
automatické závlahové systémy
Elso Philips Service, spol.s r.o.
Jilemnického 2/53
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6582410, 7431690
meracia a regulačná technika
ELSPOL - ELEKTROMONTÁŽNE
PRÁCE
Cabajská 25
949 11 Nitra
tel.: +421-(0)37-6566967, 65410096
elektroinštalácie
ELTEC, a.s
Vodárenská 11
921 21 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7622931, 7935832
elektrorozvádzače do 25 kV - výroba
ELTER constructions, s.r.o.
Trnavská 61
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43337809, 43335623
projektanti, projektovanie
ELTEXIM, s. r. o.
Mišíkova 10
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)33-iba mobil / only GSM
stroje na výrobu a dopravu betónových
zmesí - dodávka, montáž, servis
ELTIS electronic, spol. s.r.o.
Teplárenská 2
970 01 Prievidza
tel.: +421-(0)46-5423030
vetranieso spätným ziskom tepla
ELWA s.r.o.
Nová Rožnavská 3
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55561930
dažďové systémy ELWA
EMBACO spol. s r.o.
Pri Strelnici 22
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43424968
predaj víriviek, masážnych vaní, sprchových
a parných kútov, sprchových panelov,
infrasáun, biliardových stolov
Emerson Process Management,
s.r.o.
Ševčenkova 34
851 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52451196
meracia a regulačná technika
EMFI Slovakia s.r.o. - pobočka
Staviteľská - Žabí majer 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43412276, 43636176
stavebná chémia - široký sortiment lepidiel,
tmelov pre priemysel a stavebníctvo
EMGF, spol. s r.o.
Račianska 71
832 59 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44257032
armatúry, rozvody
EMINENS, spol. s r.o.
ENERGIA EFEKT, spol. s r.o.
Zadunajská 8
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63453834 - prev. 52963394
- sídlo
inžiniersko - projekčné služby
ENERGO CONTROLS ZOBOR s.r.o.
Ďurkova 20
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6557561
kúrenie
Energomont, s.r.o.
Pekárska 11
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5512368
výroba a montáž stavebné konštrukcie,
potrubia
ENERGONET Nitra, s.r.o.
Novozámocká 184
949 05 Nitra
tel.: +421-(0)37-7418135
elektroinštalácie
Energoplyn, spol.s. r.o.
Nobelova 34
836 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44634591
montáž, údržba a servis energetických
zariadení
ENERGOPROJEKTY a.s.
Sabinovská 12
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43415132
projektovanie pre energetiku
ENERGOTERM, a.s.
Pribišova 47
840 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65316662
izolácie stavieb
ENERGYR spol. s r.o.
Trenčianska 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421-(0)32-7715146
meracia a regulačná technika
ENVI-PUR.SK s.r.o. - Pobočka
Bratislava
Čajakova 14
811 05 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
výroba výrobkov z plastov
ENVItech s.r.o.
J. Kráľa 16
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6527293, 6563511
ekológia
ER & P elektro, s.r.o.
Odborárska 52
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44458293
stavebná spoločnosť - elektroinštalácie
ERDOM s.r.o.
Štefaniková 79
949 01 Nitra
tel.: +421--iba mobil / only GSM
realizácia stavieb
Glejovka 1
902 05 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6423106
stavebníctvo, zemné práce a dopravná
činnosť
ERILUM, s.r.o.
EMINENT - S spol. s r.o.
ERIO spol. s r.o.
Levická 12
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6513070
podlahové krytiny, podlahoviny
EMOTRANS, spol. s r.o.
Púchovská 12
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44871029
oleje, priemyselné - predaj zn. shell
Račianska 90
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52636831
osvetlenie interiérov a exteriérov
Novozámocká 78
949 05 Nitra
tel.: +421-(0)37-6515735,6515731
spojovací materiál VO, MO,
ERLIS s.r.o.
Rybničná 40
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44880495
predaj projektov, katalógové rodinné domy
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
ERS spol. s r.o.
EUROSAFE Slovakia s.r.o.
FARESIN SK, a.s.
FINAL spol. s r.o.
Polianky 18
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-69307000
meracia a regulačná technika
Smrečianska 43
811 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52623685
zabezpečovacie zariadenia a systémy trezory, bezpečnostné skrine, protipožiarne
dvere
Elektrárenská 6
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44638661-2
predaj a prenájom debniacej techniky
Estónska 3/A
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-40203032
stavebné firmy, spoločnosti
FE - STAV, spol. s r.o.
FINALMONT ELEKTRO spol. s r.o.
Stará Vajnorská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44452515
betonárska oceľ
Ružinovská 1
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43420818, -615
elektroinštalácie v obytných objektoch,
elektromontážne práce
Esa Logistika, s.r.o.
Diaľničná 12
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-40587172, - 4
logistický servis v rámci Európy,
medzinárodná doprava a špedícia,
skladovanie, vykonávanie marketingových
úprav tovaru, outsourcing
ESCO, s.r.o.
Agátová 1
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2vykurovanie
ESM-YZAMER, energetické služby
a monitoring s.r.o.
Skladová 2
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5545913
meranie a regulácia - výroba
ESSOX, s.r.o.
Bartókova 4
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62802019
podlahy - montáž predaj
EUBOIA GLASS, spol. s r.o.
Cesta na Klanec 81
841 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54793203
bytové zariadenia, keramika, sklo - predaj
EURO HOUSING SLOVAKIA, s. r. o.
Javorová 6
900 42 Dunajská Lužná
tel.: +421--iba mobil / only GSM
radové rodinné domy
EURO REAL spol. s r.o.
Hatalova 12/C
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55563312
stropy a stropné materiály, stavebná
činnosť
EUROBETON PLUS, s.r.o.
Železničná 4040
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-4592 5630
výroba certifikovaných betónových zmesí
EURO-DREVINA s.r.o.
J. Alexyho
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64365871
pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
EUROLINE SLOVAKIA spol. s r.o.
Stará Vajnorská 17/A
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44458549-51
ponuka projektov rodinnych domov, stavba
domu na kľúč, výstavba rodinných domov,
stavebný materiál
EUROPEAN PARTNER, s.r.o.
Trnavská cesta 60
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44450425
podlahové systémy, drevené podlahy,
parkety a vlysy
EUROPLAN, spol.s.r.o.
Hlboká 1
900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421-(0)2-45943746, 45649527
alternatívne zdroje tepla
EURORECYCLING, s.r.o.
Hospodársky dvor Adamovské Kochanovce
913 05 Melčice
tel.: +421-(0)32-6539173, 6539171, 6490036
káblová recyklácia, spracovanie plastového
odpadu - výroba - priemyselná a úžitková
plastová dlažba, plastové dosky, kvetináče
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o.
Hlinská 40
011 18 Žilina
tel.: +421-(0)41-5171796
ťažba stavebného kameňa
Evel, s.r.o.
Mlynské nivy 56
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53419225
elektroinštalácie, stavby realizácia
EVIS, s.r.o.
Svätourbanská 62
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6519274
obchod zo stavebným materiálom,
EVVA s.r.o.
Piaristická 2
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7413235, 6519525
zabezpečovacie zariadenia a systémy
EXMONT ENGINEERING, spol. s r.o.
Domkárska 13
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43422954
montážne podniky, rekonštrukcie domov
EXPEL s.r.o.
Líščie nivy 9
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55568230
kancelárska technika, vybavenie
EXPO LINE, s.r.o.
Moyzesova 5
811 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54434774
architektonická činnosť, výstavy, sympóziá
F - PLAN BRATISLAVA s.r.o.
Koceľova 9
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55566493
projektová kancelária
F I E R A spol. s r.o.
Pri Mlyne 1
949 05 Nitra
tel.: +421-(0)37-6537122
realizácia stavieb, stavebné a strešné
materiály, výrobky a doplnky
F.A.IN., s.r.o.
Považské Podhradie 325
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4326615
výroba nábytku na zákazku, schody, dvere
F.S.C. Bezpečnostné poradenstvo,
s.r.o.
Oriešková 6
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43634415
integrované bezpečnostné systémy
FABRICA ANIMA, s.r.o.
Račianska 106
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44889923
architekti, farby, laky
FAKRO - organizačná zložka
Mlynské nivy 56
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53631084, 53630068
výrobca strešných okien
FALCO SLOVAKIA, s.r.o.
Bottova 7
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52733031-2
dovozca kancelárskeho nábytku a stoličiek
FANKLIMA s.r.o.
Kollárová 1
900 27 Benolákovo
tel.: +421-(0)2-63814479
VO - MO s klimatizačnými, chladiarenskými
a VZT zariadeniami
FEDAX s.r.o.
Šúrska 2169
900 01 Modra
tel.: +421-(0)33-6474711
stavebniny, stavebný materiál
FEMONT, s.r.o.
FINSKKA, s.r.o.
Kubranska 60
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7430570, 7430569
sauny, bazény, soláriá
Voderady 361
919 42 Voderady
tel.: +421-(0)33-5354570
výroba kovových konštrukčních častí oceľové haly
FIRIM s.r.o.
FENESTRA Sk, spol. s r.o. - pobočka
Firma C&C - Staviteľstvo a obchod
s.r.o.
Žitná 23
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49207211, 44649094-5
okná a dvere
FENESTRA SK, spol. s r.o. (sídlo)
Priemyselná 17
953 00 Zlaté Moravce
tel.: +421-(0)37-6403666
plastové okná, hliníkové konštrukcie
Ferdinand Belanský-Oprava a
predaj elektr.motorov a elektr.
spotrebičov
Súľovská 56
821 05 Bratislava II
tel.: +421--43422923
meď hlinník
Ivanská cesta 10
820 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43420123
drevené schody, okná a dvere
Firma FERDICS
Kopčianska 82/A
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63814126
fasády, stavebné materiály
FirstFarms s. r. o./WESTPRO s.r.o. starý názov/
Robotnícka 1380/13
900 31 Stupava
tel.: +421-(0)2-65933823
oprava a predaj elektr. Motorov
Ružinovská 42
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43426442, 43426430
obchodné spoločnosti, poradenská činnosť
FEREX, s.r.o.
fischer SK s.r.o. - upevňovacie
systémy
Vodná 23
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7411057, 7412130
výroba kontajnerov na zber komunálneho
a domového odpadu, výroba plechových
obalov
feroMAX, spol. s r.o.
Vajnorská 136
831 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44452580
hutné materiály - predaj, spracovanie
FERONA Slovakia, a.s. - prevádzka
Nitra
Vajnorská 134/A
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49206046
upevňovacie systémy, závesná technika
FLORSAD, spol. s r.o.
Pod gaštanmi 8
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43427499
sadovnícke a zemné práce pri dostavbe
budov, sídlisk, obchodných centier, ciest,
diaľníc
FONTES, s.r.o
Dvorčianska 70
950 50 Nitra
tel.: +421-(0)37-6404600
veľkoobchod s hutníckym materiálom
Olympionikov 4
971 01 Prievidza
tel.: +421-(0)46-5423833
vykurovanie
FEST - Glas,spol.s r.o.
FORINAL, s.r.o.
Holubyho 83
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6413214, 6411179
výroba izolačných skiel
Botanická 5
917 08 Trnava
tel.: +421-(0)33-5521228
výroba zákazkového nábytku - vstavané
skrine atď.
FESTAP s.r.o.
Hattalova 2
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44456800,811
smaltované vane, sprchovacie misy, vane s
vodnou masážou
FORMAT spol. s.r.o.
FIERA spol. s r.o.
Forte P, spol. s r.o.
Pri Mlyne 42
949 05 Nitra - Dolné Krškany
tel.: +421-(0)37-6537122
bezúdržbová strešná krytina - dovoz,
predaj
Stará Prievozská 2
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55649033
interiérové štúdio, zostavovanie stolárskych
dielcov
FILLA, spol. s r. o.
FORTUNA PLUS, s.r.o.
Galvaniho 12
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43635166
Bytová výstavba, rodinné domy
Lehotská 2
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7415750, 7784141-2
stropné a stavebné systémy
Filux design s.r.o.
FOX NITRA, s.r.o.
Cesta na Klanec 1
841 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64530103
krby, kachle, pece, komíny - výroba a
kompletná montáž
Zlatomoravecká cesta 3
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6537415
stavebné materiály, výrobky, izolačné mat.,
stroje a prístroje v stav., pojazdné lešenia
Kopčianska 20
852 89 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63813671
inžinierska činnosť, zabezpečovanie stavieb
87
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
Frigopartner SK, s.r.o.
Geberit Slovensko s.r.o.
GEOLINE s.r.o.
GOLDEN REAL SLOVAKIA, a.s.
Rybničná 40
835 54 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44649841-2
klimatizačná technika - veľkoobchod
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49203071-74
výroba sanitárnej techniky
Bratislavská 29
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6510030
geodézia, kartografia
Červeňova 28
811 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59355664
správa nehnutelností
G A S E N E R G spol. s r.o.
GEDOS Bratislava spol.s.r.o.
GEOMETRA, s.r.o.
GOODWILL plus, a. s.
Račianska 71
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44252726
inštalácia, kúrenie a revízia
Galvaniho 12
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43422042
obklady a dlažby
Nám. sv. Anny 21
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6587634, 6587875
geodézia, geodeti
Slovanská 18
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421-(0)32-7712259
stavebná spoločnosť
G.M.A. NITRA
GEHRI, spol. s r.o.
GEOplán Trenčín s.r.o.
GORDON CONSTRUCT, s.r.o.
Šurianska cesta 1498/18
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6506648
stavebné práce-obklady, dlažby, podlahyveľkosklad
Lietavská 9
851 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63820080
priemyselné čistenie a maliarske práce
Dolný Šianec 1
911 48 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6529470
geodézia, geodeti
GeminoX s.a.s. - Výhradné
zastúpenie GeminoX pre
Slovensko
GEOS a. s. v likvidácii
Kapitulská 4
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5511002, kl.25-sekret.,
5511357, 5511365
dodávka montovaných objektov
G4S Security Services (SK), a.s.
Višňová 16
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59425111
integrované bezpečnostné systémy,
vzdelávanie a školenia
G5 Geodeticko-obchodná
spoločnosť spol. s r.o.
Kopčianska 65
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63811546
geodézia, geodeti
Gabion s.r.o.
Technická
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55565804,
stavebné materiály, náradie, stavebná
činnosť
GABRIPLAST s.r.o.
Vaďovce 334
916 13 Vaďovce
tel.: +421-(0)32-7790409
výroba obalov z plastov
Gálik & Veselý, s.r.o.
Osuského 3
851 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62311880
elektroinštalačný materiál - predaj
GALLUX s.r.o.
Budišínska 8
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2interiéry, bytový textil
GAPA, spol. s r.o.
Nová 134
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4322632
výroba drevových fríz
GAS - THERM, s.r.o.
Dolná 17
900 90 Dubová
tel.: +421--iba mobil / only GSM
výroba vykurovacích telies
GAS & OIL Engineering, a.s.
Tatranská ul. 742
059 34 Špiská teplica
tel.: +421-(0)52-7144111, 101
projektová, inžinierska spoločnosť
pôsobiaca hlavne v plynárenskom, ropnom
priemysle a energetike
GASCONT, spol. s r.o.
Južná trieda 78
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6445120
kotly a kotolne, montáž, opravy a revízie
plynových zariadení, regulačné stanice
p=lynové,
GasOil engineering, a.s.
Tatranská 742
059 34 Spiššská Teplica
tel.: +421-(0)52súčasť naftového a plynárenského
priemyslu
88
Smrečianska 18
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44255633, 44256601
kliešťové kľúče
GENERAL TRADING s.r.o.
Slovnafstká 108
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45643054-6
oceľové potrubia a príslušenstvo
Podunajská 25
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45242535
geologický prieskum a prenájom miestnosí
GEOtest Bratislava, spol. s r.o.
Stavbárská 27
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45640075
ekológia, projektovanie stavieb,
geologické a sanačné práce
GERDA SK, s.r.o.
GORENJE SLOVAKIA s.r.o.
Polianky 5A
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-69203939
elektrické spotrebiče
GOSET, s.r.o.
Harmónia 3018
900 01 Modra
tel.: +421-(0)33-6473724
kancelárska technika, vybavenie, náplne
do tlačiarní,
Šustekova 49
851 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62412832
bezpečnostné vchodové dvere, držiaky a
stojany ROTT®
GOSET, s.r.o.
Staviteľská 1
811 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52623514
obchodná a realitná činnosť
GEO - KOD, s.r.o.
GEROtop spol. s r.o.
G-PLANT, spol. s r.o.
Kovová 26
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45640734
tepelné čerpadlá - technické poradenstvo,
dodávka
Svätourbanská 45
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7413560
stroje pre manipuláciu s materiálom,
zemné a stavebné stroje
GERUST a.s. Košice
GPM Nitra, s.r.o.
Vstupný areál US Steel
044 54 Košice
tel.: +421-(0)55-6734047
stavby, zhotovované na kľúč
Tehelná 3
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7416647, 9525010
náhradné diely na hydrauliku
GEZE Slovensko s.r.o.
GRADA Slovakia s.r.o.
Panenská 6
811 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5823899
predaj - systémy pre stavebníctvo v oblasti
bezpečnostnej, dvernej a okennej techniky
Moskovská 29
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55645189
prezentačná technika a servisné
spoločnosti
GIPA - M plus, spol. s.r.o.
GRAFOL, s.r.o.
Piaristická 1
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6504721
stavebné firmy, spoločnosti
Hraničná 12
058 01 Poprad
tel.: +421-(0)52-7733726
fólie pod plávajúce podlahy
GIPSOL, a.s.
GRATAX spol. s r.o.
Mlynské nivy 56
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53416042
predaj - sadrokartóny, stavebniny
Južná trieda 74
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6783995
drevo - predaj, MO
GLOBE Consultants, s.r.o.
GREGOR, s.r.o.
Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52932985
stavby, realizácia
Galvaniho 2
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43414993
drevené výrobky, drevársky priemysel
GLYNWED, s.r.o.
GRIFF spoločnosť s ručením
obmedzeným Košice
GENIAL, s.r.o.
Žitná 21
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44646551
geodézia
GEO - TEAM SLOVAKIA s.r.o.
Drieňová 34
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4333 64 85
geodézia, geodeti
GEO spol. s r.o.
Tehelná 48
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6513750
geológia
GEOCENTRUM, s.r.o.
J. Vuruma 4
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7419596, 6421768
geodézia, geodeti
Geoddat, spol. s r.o.
Vrútocká 43
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43423578
geodézia, geodeti
GEODET BRATISLAVA spol. s r.o.
Malodunajská 15
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45642131, 45642134
geodézia, geodeti
GEODETIC, spol. s r.o.
Dunajská 10
040 16 Košice
tel.: +421-(0)55-7297081 - 3
geodézia, geodeti
Geodetická služba, s.r.o.
Moyzesova 1
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6528134
geodézia, geodeti
GEODÉZIA BRATISLAVA a.s.
Pekná cesta 15
834 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44885142, 44889771
geodézia, geodeti
GASPARI s.r.o.
GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. - divízia
fotogrametrie
Dechtice 130
919 53 Dechtice
tel.: +421-(0)33-5575265
výroba piliarska
Dúbravská cesta 9
842 37 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54653334
kartografia
Nitrianska 18
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5514626, 5513 307
predaj technickej a laboratórnej keramiky
DEGUSSIT AL203
GODUR, s.r.o.
Jilemnického 30
020 61 Lednické Rovne
tel.: +421-(0)42-469 3307 - 9
dopravné pásy pre stavebníctvo,
spojovanie a pogumovanie hnacích valcov
GODUR, s.r.o. - pobočka
Polianky 41
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64463804
dopravné pásy pre stavebníctvo,
spojovanie a pogumovanie hnacích valcov
Harmónia 3018
900 01 Modra
tel.: +421-(0)33-647 5191
kopírovacie stroje, tonery
Krivá 17
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6441419
projektanti, projektovanie
GRiph, s.r.o., organizačná zložka
zahraničnej osoby
Ďurkova 18
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6522333
vysávače s umelou inteligenciou
GROMANN, s.r.o.
Gessayova 16
851 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62316965
výroba hliníkových dvierok a nábytkové
rolety, nábytok
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
GRUSKA, s. r. o.
HAAS FERTIGBAU, spol. s r.o.
HB Therm s.r.o.
HMP Eco Team, s.r.o.
Jesenná 4
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
tapetovanie, maľovanie, špeciálne
maliarske techniky, rekonštrukcie bytov a
domov, návrh a zariaďovanie interiérov
Liptovská 21
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
stavby, realizácia
Tuhovská 1/A
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44454728
vykurovanie, elektroinštalácia, rozvody
vody, plynoinštalácia budov
Matičná 19
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44649914
stavebné práce - búracie
HDSecurity, s.r.o.
GTS Slovakia, a. s. (DIAL
TELECOM,a.s. - starý názov)
Piaristická (obchodné centrum) 2
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7787258
realizácia stavieb, nízkoenergetické rodinné
domy
Hviezdna 38
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45259074
zabezpečovacie systémy - VO montážne
firmy
Kopčianska 90/C
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-68206040 - 9
ťahače, návesy - predaj, požičiavanie,
financovanie
Hadice pro s.r.o.
HEATING s.r.o.
Železničná 571/10
922 02 Krakovany
tel.: +421-(0)33-7718777
gumové výrobky, hydraulické hadice,
kovové tesnenia
Stredná 45
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43421249
kúrenie, voda, plynoinštalatérstvo
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO
s.r.o.
Cintorínska 3a
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52621848
žalúzie, rolety, markízy a kazetové preklady
pre rodinné domy, byty a kancelárie
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-20602111,32487111
telekomunikácie, telekomunikačné služby
GU SLOVENSKO, s.r.o.
Dolné Hony 24/1085
951 41 Lužianky
tel.: +421-(0)37-28525 00
okenná a dverová technika, automatické
dverové systémy
GUARD SYSTÉM, s.r.o.
HAAS FERTIGBAU, spol. s r.o. pobočka
K výstavisku 12
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7442795, 7441264
zabezpečovacie systémy - montáž,
silnoprúd. aj slaboprúd. zariadenia
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44455688
čistiace a leštiace prostriedky
GUMEX SK, spol. s.r.o.
Párovská 44
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6532532, 6529695, 6514615
náradie a nástroje
Studená 5
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49683801
podlahoviny, dopravníkové pásy, lepidlá,
protihlukové dosky, gumové profily,
tesniace gumy, spony a spojky, hadice
Gutman Lifting, s.r.o.
Bratislavská 13
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7410007
žeriavy, zdvíhacie mechanizmy, dopravné
vozíky
H - COLOR, spol. s r.o.
Novozámocká 36
949 05 Nitra
tel.: +421-(0)37-6515820
náterové hmoty
HAKER, spol. s r.o.
HA-KL, spol. s.r.o.
Vajnorská cesta 6
900 28 Ivánka pri Dunaji
tel.: +421-(0)2-4594 4469,45648292
úsporné elektrické prietokové ohrievače
vody
Hansgrohe CS s.r.o., organizačná
zložka
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43637670 - 2
sanitárny priemysel
HAPPY END, spol. s r.o.
Trnavská 8
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6524452
stavebné firmy, spoločnosti
Bratislavská 83
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6412742
predaj - bezpečnostnej techniky a
prostriedkov v obore ekológie, požiarnej
ochrany, záchrannej činnosti
H - STAV Ing. Peter Hanúsek
HARMANN, s.r.o.
H - STAV
Sládkovičova 23
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6403 017
realizácia bytových a priemyselných stavieb
H & H UNIKOV s.r.o.
Paulínska 9
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5345092
špeciálne náterové materiály
H + L Hutterer & Lechner GmbH
Pri Vápenickom potoku 20
841 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65956202
zdravotnotechnická inštalácia
H.D. team, spol. s r.o.
Stupavská 55
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44880746
nábytok
H.KA, s.r.o.
Fraňa Kráľa 13
811 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52444201
urbanizmus, architektúra, interiér
Suchovská 12
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5344791-2
energetika, vykurovanie
HaRT spol. s r.o.
Hrnčiarska 12
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6227737
stavebné firmy
HARTES SK s. r. o.
Kuzmányho 7
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6494638, 6583588, 6520190
predaj, servis, požičovňa, upratovacie
služby
HASIL, s.r.o.
Tomášikova 19
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48269420
stavebné výrobky
HASTA s.r.o.źilina
H.L.EX, s. r. o.
Lehota 73
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6553841
okná,okenice
H.L.EX, s. r. o.
HASTEX® spol. s r.o.
Hrdličková 32
831 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62250144,
stavby - realizácia, a ich zmeny
Stará Vajnorská 8
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49300000
VO - predaj - hasiace prístroje a zariadenia
H8 Development s.r.o. (IAS
Bratislava, s.r.o. str. názov)
HAUSER Slovakia, s.r.o.
Kláštorská 27
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43413614
stavebno - obchodná spoločnosť
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64536145
chladiarenské zariadenia - servis, údržba
HELLA Tieniaca technika, s.r.o.
HOCHSTAFFL SLOVAKIA spol. s r.o.
HOME & POOL s.r.o.
Poľná 4
903 01 Senec
tel.: +421--iba mobil / only GSM
výroba sanitárne keramiky
HOME CENTRUM, s.r.o.
Bottova 7
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52921011
realitno-poradenské služby
HOMMEL HERCULES FRANCE, s.r.o.
Odborárska 52
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44461766
VO kancelárske potreby
Pribylinská 2
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44884881
predaj a distribúcia prvkov stavebnej
chémie, spojovacieho materiálu, matice,
hmoždinky, skrutky
HESTA, spol.s r.o.
HONOR SLOVAKIA spol. s r.o.
Jilemnického (areál VAP) 3
080 01 Prešov
tel.: +421-(0)51-7731036
výroba plastových okien, plastových a
hliníkových dverí
Biela 7
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6230002
interiérové a exteriérové svietidlá
HERLITZ SLOVAKIA spol. s r.o.
Hettich SR s.r.o.
HORNBACH - Baumarkt SK spol.
s r.o.
Hollého 11
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6583885
nábytkové kovanie
Galvaniho 9
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48708111
predaj stavebného a záhradníckeho tovaru
HETZL, spol. s r.o.
HORNEX a.s.
Vavilovova 26
851 01 Bratislava
tel.: +421-stavebné práce
Agátová 1
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64461350
firma zabezpečujúca proces stavby
objektov od prípravy až po samotnú
realizáciu výstavby
HILTI Slovakia spol. s r.o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48221243, 48221211
náradie a nástroje
HIM TRADE, a.s. v likvidácii
Domkárska 12
820 15 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43415256
veľkoobchod a maloobchod s inštalačným
materiálom
HIROSTAVBET, spol. s r.o.
Mikovíniho 7
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5532632, 5515482
betonárka
HKH spol. s r.o.
Kysucká 5
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-45925984
stavebné nástroje, debnenie, lešenie
HLUBÍK a spol., spol. s r. o.
Podháj 125
841 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64789723, 65968791
okná a okenice, výroba, predaj a montáž
HM Košice, spol. s r.o.
Južná trieda 66
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6770219
oceľové a inžinierske konštrukcie,
koštrukcia mostov a priemyselných stavieb,
výroba a montáž
HMH INTERIER, s.r.o.
Odeská 75
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45520787
posuvné dvere, renovácia dverí
Horník plus, s.r.o.
Ožvoldíkova 6
841 02 Bratislava
tel.: +421-klimatizácia, zámočnícke práce a
projektová činnosť v oblasti kúrenia
HORP - STAV, s.r.o.
Jarná 64
919 43 Cífer
tel.: +421-(0)33-559 99 88
stavebné práce, realizácia stavieb
HORUS TRADE, spol. s r.o.
Horárska (Dom lodníkov) 12
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55563019
textilné a vinylové tapety, dekoratívne
techniky
HOSPING, spol. s r.o.
Bajkalská 29
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43427653-54
projektanti, projektovanie, len zdravotnícke
stavby
HPS mont s.r.o.
Zátišie 1
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44454361
návrh a realizácia zimných záhrad,
zasklievanie balkónov, okná a dvere
HROMEX s.r.o.
Bulharská 44
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5533733
stavebné firmy, spoločnosti
89
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
HRONSTAV 01, spol. s.r.o.
HYDROSERVIS s.r.o.
CHYOSLA - STAV, s.r.o.
ILD SK, spol. s r.o.
Rázusova 51
977 01 Brezno
tel.: +421-(0)48-6112844, 6711700
kompletná stavebná činnosť, piliarska
výroba a zruby, eurookná a dvere,
stavebniny
Kopčianska 65
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63834653, 63810047
obchodné a sprostredkovateľské služby,
hydraulika
Pri Šajbách 1
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44872354
realitno - stavebná spoločnosť
Barčianska 66
040 17 Košice
tel.: +421-(0)55-7295659, 7295744
výroba chladiarenských, filtračných a
klimatizačných zariadení
HYDROSTAV, a.s.
HRT spol. s r.o.
Miletičova 21
824 87 Bratislava
tel.: +421-(0)2-50571710
výstavba vodných diel
Tuhovská 27
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49101611
elektroinštalácie - veľkoobchod
Skladová 1
917 00 Trnava
tel.: +421-(0)33-5545618, 5545620
stavebné firmy, spoločnosti
HS - INGREAL a.s.
Bellova 3
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6841155, 6809346
stavebná činnosť - zemné a demolačné
práce
HS - TEC spol. s r.o.
Kláštorné námestie 64
901 01 Malacky
tel.: +421-(0)34-7726874
predaj vodoinštalačného a kúrenárskeho
materálu
HYDROTEAM - BB, spol. s r.o.
I V R O , spol. s r.o.
Vlčkova 21
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52625222
stavebné firmy, spoločnosti
I. E. S. (Inteligentné elektrické
systémy) s.r.o.
Modranská 153
902 01 Vinosady
tel.: +421-(0)336461045,6461047,6462224,44884624
projekčná činnosť,vykonávanie stavieb
HYDROTERM spol. s r.o..
I.S.D.D. plus, s.r.o.
Helsinska 17
040 13 Košice
tel.: +421-(0)55-6367447
stavebné firmy
Pažítková 5 30
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5827 5800
ostatné softvérové poradenstvo a dodávka
softvéru
Hutní montáže a.s - organizačná
zložka zahraničnej právnickej
osoby
Mojmírova 14
972 01 Bojnice
tel.: +421-(0)46-543 08 62
bezvýkopové stavebné technológie,
pretlaky, chráničky tunely
CHÉMIA - SERVIS s.r.o.
Kominárska 2-4
832 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5023 4531
hutníctvo
Zadunajská 10
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63454090 - 1
poradenstvo v stavebníctve, stavebniny
HV mont, s.r.o.
Chemical Plant Design s.r.o.
Baničova 8
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43712584
klampiarstvo
HYCA s.r.o.
Viničianska 1
902 03 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6431141
hydraulické zdvíhacie zariadenia - výroba,
predaj
HYDROCONSULTING s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43634627
projektovanie pre vodné hospodárstvo
(povodia riek)
HYDROCOOP, s.r.o.
Madáchova 29
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45522116, 45640927
projekčná činnosť
HYDROMELIORÁCIE štatný podnik
Vrakunská 29
825 63 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43422931
závlahové systémy
HYDROSAN s.r.o.
Staviteľská 3
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2izolácie proti vode
HYDROSAN s.r.o. pobočka
Pražská 2
040 11 Košice
tel.: +421-(0)55-6446100
izolácia proti vode
Česká 17
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44461224
projekčno inž. a dodavateľská spol.pre
chem.farmautický, potr. a energetický
priemysel
IC DESIGN s.r.o.
Račianska 77
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63520141
Výroba nábytku na mieru, zariaďovanie a
vybavenie kuchýň, kúpeľní
ICT ISTROCONTI, a.s.
K. Kuzmányho 22
071 01 Michalovce
tel.: +421-(0)56-6880811
výstavba občianskych, bytových,
priemyselných, vodohospodárskych aj
rekonštrukcie pamiatkových objektov
IDOS, spol. s r.o.
CHEZAR, spol. s r.o.
Prievozská 4/C
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-209 111 11
ostatné softvérové poradenstvo a dodávka
softvéru
Chladiace veže Bohunice, spol.
s r.o.
Nám. sv. Michala 171/4
919 30 Jaslovské Bohunice
tel.: +421-(0)33-5592402, 5592122
služby v oblasti výstavby, generálnych
opráv a rekonštrukcií chladiacich veží
všetkých typov
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58 222 800
Výstavba administratívných centier
IMMOCONSULT Bratislava s.r.o.
Nám. SNP 15
810 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52967970
nehnuteľnosti
IN REAL s.r.o.
Slowackého 56
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43295955
stavby realizácia
Hýrošova 3
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59309117
stavebné firmy, spoločnosti, špeciálne
stavebné činnosti
Novozámocká 179
949 05 Nitra
tel.: +421-(0)37-iba mobil / only GSM
chladiarenské zariadenia čpavkom
Immocap Group, a.s.
IDEAL - MONT , spol. s r.o.
IDOPS družstvo
CHLADENIE NITRA spol. s r.o.
Zlatovská 2195
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-2850100, 6402123 - 5
VO plynových kotlov - predaj, servis
IMMOINVEST, s.r.o.
Pri vinohradoch 172
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44880630
poradenská a konzultačná činnosť v chémii
Nobelova 34
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44459148, 44250190 kl.327,
45525731
výroba zariadení pre membránové
technológie a pre úpravu a filtráciu vody
IMMERGAS, s.r.o
Ventúrska 18
815 48 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54431540
obchodná činnosť v oblasti výstavby
nehnuteľností
CHEMIX-D s.r.o.
CHEMKOSTAV, a.s.
IMI INTERNATIONAL, s.r.o.
Čajakova 21
811 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52442069
dvere, brány a vráta
Hroncova 2
040 33 Košice
tel.: +421-(0)55-7983300
stavebná činnosť
Mudroňova 2
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6770410
manipulačná technika, reťaze, zdvíhacie
zariadenia pre žeriavy na prenos bremien výroba + predaj
Hydrotunel s.r.o.
Polianky 18/A
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64463311
napájacie zdroje
IMM BRATISLAVA s.r.o.
Hydrotech, a.s.
Stará Vajnorská 37
832 18 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44644074-5
hutné materiály - výroba a predaj
IMCO POWER, s.r.o.
I.D.H., s.r.o.
HS HSV s.r.o.
HUTMAT, s.r.o.
Bárdošova 33
833 12 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5478 91 93
elektroinštalácie
Rastislavova 4
951 41 Nitra - Lužianky
tel.: +421-(0)37-7783181, 7783334
regulačná technika pre vykurovanie a
chladenie
Gen. M. R. Štefánika 19
911 60 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7441222
výroba upínacích zariadení
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43415440
elektroinštalácie
ILUMA +, s.r.o.
Moldavská 8
040 11 Košice
tel.: +421-(0)55-6435818, 6789895
inžiniersko-projektová činnosť, priemyselná
automatizácia
Nová 301
908 71 Moravský Svätý Ján
tel.: +421-(0)34-7726874
predaj čerpadiel, vodoinštalačného
materiálu, krbových kachlí a vložiek
HTI Slovakia s.r.o.
90
HYDROTEAM - BB, Robert Benkovič
i - center spol. s r.o.
Južná trieda 80
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6257228
stavebné práce
IDS Scheer Slovakia, s.r.o.
IDT Plus, s.r.o. - rezanie betónu
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54793753
rezanie betónov a panelov, vŕtanie otvorov
IEM s.r.o.
Mostná 13
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7721368
plyn - inštalácia, rozvod
ILABO, s.r.o.
Radlinského 9
811 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62243932
laboratórne potreby
Nám. SNP 15
811 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52965729
prenájom nehnuteľností
Nám. 29
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-45925329
zateplovanie objektov
INCO s.r.o.
Sečovská cesta 15
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6785360
veľkoobchod so železiarskym tovarom,
inštalatérskym a vykurovacím zariadením a
potrebami 51540
INDRA, a.s. (SOLUZIONA, a.s.- starý
názov)
Prievozská 4/D
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58229111
informačné systémy
INDUSTRIE ELEKTRONIK - spol.
s r.o.
Masarykova 2
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6323012
meracia a regulačná technika, energetika
Ing. Bohumil Gregor UNI
Šuranská 5
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7335 232
predaj, kúpa, opravy stavebných strojov a
nákladných automobilov
Ing. HOFER trsansport s r.o. (Ing.
HOFER spol. s r.o. - starý názov)
Vlčie hrdlo, Komárňanská 81 76
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-20608130, 20608134
vykládka a nakládka s hydraulickou rukou,
doprava tech.plynov, zváracia technika,
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
Ing. Jaroslav Kainar - DOPYT, s.r.o.
Nábrežná 3
911 61 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7441511
kotly a kotolne
Ing. Július OLŠIAK, CSc. EKOSOFTCENTRUM
Sabinovská 10
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43429608
projektovanie stavieb občianskych,
priemyselných a inžinierskych,
posudzovania environmentálnych aspektov
Ing. Ladislav Bujna - MUR TOO
Magnetová 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52495855,
rádiostanice, betonpumpy, domiešavače,
hydraulické ruky
Ing.VACHUT - STAVEBNÉ PRÁCE
HSV A PSV
Mostná 56
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7721110
stavebná činnosť v plnom rozsahu,
inžinierske siete, pozemné stavby.
INGSTEEL, s.r.o.
Tomášiková 17
820 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48269111
oceľové a hliníkové konštrukcie
IN-kanál, spol. s r.o.
Mlynské luhy 19
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43631945
prečisťovanie kanalizačných odpadov a
strešných zvodov - tlakom
INKOLA, s.r.o.
Strojárenská 8/24
900 27 Bernolákovo
tel.: +421-(0)2-45993594
stavebný materiál
INLUX, s.r.o.
Farského 26
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44458241, 62525531
svietidlá
INPEK s.r.o.
Štefánikova tr. 81
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6528545-6
stavby, zhotovované na kľúč
INSTAL, s.r.o.
Hviezdoslavova 122
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4326330
výroba stavebných plastových výrobkov
Inšpektoriát - Riaditeľstvo
inšpekcie Bratislava
Lamačská cesta 8
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59364253, 59364433
slovenská stavebná inšpekcia
Inštitút pre energeticky pasívne
domy
INTER - PARTNER, s.r.o. - masívny
mahagonový nábytok
INVESTING POPRAD, spol. s r.o.
ITAM, s.r.o.
Partizánska 3920
058 01 Poprad
tel.: +421-(0)52-7724378
hutné materiály - predaj
Drieňova 37
821 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43425879
správa a údržba budov
Inžinierske stavby, a. s.
ITP Control s.r.o (ITALPOINT, s.r.o.)
Udiča 693
018 01 Udiča
tel.: +421-(0)42-4383333
výroba kresiel a sedadiel
Priemyselná 7
042 45 Košice
tel.: +421-(0)55-6333565, 6339455,
6009352,
stavebné firmy, spoločnosti
Jaroslavova 11
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-67209119
meracia a regulačná technika
INTERCAMP, s.r.o.
Ioan Szlovak SLOV - BAU
Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44257373, 44450592
bezvýkopové opravy potrubí, krtkovanie,
služby v oblasti čistenia kanalizácií
Svätoplukova 2
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-iba mobil / only GSM
strechy, celá stavebná činnosť
Sliačská 10
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44256018
omietkárske, štukatérske práce
INTERCOM BRATISLAVA s.r.o.
Pod brehmi 2
841 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64288470
armatúry
Roľnícka 116
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48230101, - 111, 48230230
projekčná a konzultačná činnosť,
developeri skladových priestorov
INTERCOMP IMEX spol. s r.o.
IPEC - PROJEKT spol. s r.o.
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 5
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54415752,
dovoz finských vodovodných baterií
Roľnícka 116
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48230101, 48230230
projekčná a konzultačná činnosť
INTERECO, spol. s r.o.
IPRES INŽINIERING s.r.o.
Syslia 42
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43633474-6
ekológia
Dúbravská cesta 9
841 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54654904-6
čistenie, priemyselné
INTERENERGO spol. s r.o.
IPROS spol. s r.o.
Trnavská 59
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43428837, 43638938, -39
VO armatúry, čerpadlá, projektovanie a
realizácia stavieb.
Kasalova 22
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7410744
projektanti, projektovanie
INTERFOOD SK s.r.o.
Vápenná 1
811 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52964037
architektonická, projekčná a stavebná
činnosť
Panenská 30
811 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54436414
predaj replík dobového nábytku
INTERA, spol. s r.o.
Bezručová 3
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7443333
obchodná činnosť, plastové obaly do
potravinárstva
INTERCHAIR, s.r.o.
Trnavská 112
826 33 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43414150
výroba a predaj kancelárskych stoličiek a
kresiel, kancelársky nábytok
Interiér štúdio s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49200777, 49200711,
49200766
predaj nábytkového kovania a materiálov
na výrobu nábytku
INTERIOR PFD International s r.o.
(INTERIOR PFD Slovakia s.r.o. starý názov)
Trnavská cesta
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44442175
interierové vybavenie
INTERLUX Lighting spol. s r.o.
Líščie údolie 68
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64286649
služby v stavebníctve - poradenstvo
Tomašikova 30
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43636611,12
predaj svetelnej a štúdiovej techniky
INTEGRA Slovakia s.r.o.
INTERMONT, a.s. Bratislava
Prievozská 11/B
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53413481
vzduchotechnika, automatizácia
Železničiarska 13
811 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52499980
architektonické a inžinierske služby vrátane
projektovania
Intech Slovakia, s.r.o.
Vilova 2
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63814343-4
komplexné služby v oblasti energetickej
efektívnosti
INTERZEL spol. s r.o.
Domové role 78
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43410956
drevo, drevené obklady
INTRAM spol. s r.o.
Bočná 92
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43413869
meracia a regulačná technika
IPEC - Management, s.r.o.
IQ Bulding
IQ DESIGN Studio, s.r.o.
Radlinského 51
811 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52444452
grafici, designéri - do reklamy
IRPEX s.r.o.
Pezinská 29/A
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-45925030
stavebné firmy, spoločnosti
ISA SYSTEMS, s.r.o.
Saratovská
841 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-6428 51 21
geodeti
ISAS Chemicals Slovakia, s.r.o.
Štetinova 7
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52623591
predaj chemických látok
ise, s.r.o.
Elektrárenská 12 428
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43414052
stavebné firmy, spoločnosti
ISTER CENTRUM s.r.o.
Beňadická 1
851 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63532145
čistenie, priemyselné
ITALIA AGENCY, s.r.o.
Svornosti 50
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45640596
dlažby, obklady, lepiaca malta
ITALIAN DESIGN, s.r.o.
Zlatovská 35
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6527678
prenájom kancelárskych a skladových
priestorov
IVACO s.r.o.
IVAR CS, spol. s.r.o.
Hodžova 261/1
907 01 Myjava
tel.: +421-(0)34-6214431, - 2
komponenty pre vykurovanie, čerpadla,
klimatizácia, solárne systémy
IVAR SLOVENSKO, s.r.o.
Benediktiho 5
811 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52450137
automatizácia a meranie
IVS REKON, s.r.o.
Kopčianska 20
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2interiérové vybavenie
IZO - TECH Slovakia, s.r.o.
ul. 1. mája 6
841 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64779088
stavebné a hutnícke materiály
IZOKAD s.r.o
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6806306
vykonávanie stavieb chladiarenských
zariadení
IZOL BRATISLAVA spol. s r.o.
Belinského 5
851 01 Bratislava
tel.: +421-strechy
IZOL SYSTÉM, s.r.o.
Železničná 6407
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7441266
tepelné izolácie
IZOLA Košice, s.r.o.
Jarmočná 2
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6253386
komplexné služby v oblasti izoláciíí
IZOLÁCIE s.r.o., KOŠICE
Levočská 3
040 12 Košice
tel.: +421-(0)55-6749246
zatepľovanie, izolácie - strechy aj fasády
IZOLEX BAU s.r.o.
Garbiarska 16
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6001811, -23, -15
stavebné firmy, spoločnosti
IZOLFOL s.r.o.
Cabajská 25
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6529586
špeciálne hydroizolácie fóliami FATRAFOL,
fóliami PENEFOL - ploché strechy, bazény,
terasy, jazierka
IZOLPARTNER s.r.o.
Stará Vajnorská 27
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49 309 611
stavebné izolácie, geosyntetické materiály
IZOPLAST s.r.o.
Družobná 65
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45520304
distribúcia tepelných izolácií a izolačných
systémov
91
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
J & T REAL ESTATE, a.s.
JOMA THERM, s.r.o.
KALA elektro, s.r.o.
KEMAX, s.r.o.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59418200
realitné kancelárie
Bratislavská 8
917 01 Trnava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
rekonštrukcia a úprava exteriérov a
interiérov
Vodárenská 2
040 06 Košice
tel.: +421-(0)55-7999155-6
výroba rozvádzačov, elektro-montážne
práce
Stálicova 10
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6992619
výroba trapézových profilov
Josef Steiner s.r.o.
KALYPSO spol. s r.o.
Bojnická 18
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-35700000
rebríky, lešenia, schody, ploty, zábradlia
a iné
Pečnianska 1/A
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63453934-36-37
plastové okná
Pekná cesta 17
831 52 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43638817-9
vzduchotechnika
Kocelová 15
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55567806
výroba vlnitého papiera, lepenky a obalov z
papiera a lepenky 21210
Jozef Gavlík - KRT
Priemyselná 5
915 17 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421-(0)32-7712501, 7704022, 7704021
kameňolomy
J.M.Trade, spol. s r.o.
JŠ servis s.r.o.
ul. 8. mája 11
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44454361
vzduchotechnika
Bratislavská 83
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6423259
betón, stavebné a hutné materiály
JAF HOLZ Slovakia s.r.o. - sídlo
JUB, a.s.
Hospodárska 448
919 51 Špačince
tel.: +421-(0)33-5925111,15
dodávka širokého sortimentu drevárskych
materiálov pre výrobcov nábytku, stolárov
a stavbárov
Stará Vajnorská 27
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49113026
predaj zateplovacích systémov, fasádnych
farieb ...
JA-GA, s.r.o., Košice
Prešovská 39
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5556 97 98
realitné kancelárie
J.A.P. Slovakia, s.r.o.
Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63530368
stavebné puzdra pre zasúvacie dvere do
steny - montáž
J.F.HLAVÁČEK OBALY,s.r.o.
ul. Pri plynárni 7
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6224820
inštalatéri - náradie a potreby - predaj
JAGA, spol. s r.o.
Nám. Martina Benku 16
811 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55648231
ekonomická a technická správa
nehnuteľností
JAMADA - stav s.r.o.
Na Sihoti 12
040 13 Košice
tel.: +421-(0)55-6369566
stavebná činnosť - strechy
JAMADOS s.r.o.
Bratislavská 535
900 46 Most pri Bratislave
tel.: +421-(0)2-45646324
odvoz odpadu - zemné a búracie práce
Ján Polák – Vodoinštalácie
Sekurisova 3
841 02 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
Ján Polák – Vodoinštalácie, údržba.
Zapájanie umývačiek a pračiek
JL spol.s.r.o.
Dvojkrížna 5
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-40204114,17
farby a technológie pre povrchové úpravy
materiálov, autolakovanie rôznych farieb,
farby, laky, príslušenstvo.
JMB s.r.o.
Donnerova 13
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43426629
stavby, zhotovované na kľúč
JMi consulting, spol. s r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62525581
dávkovače, náplne, zásobníky, servítky,
čistiace prostriedky
JNČ, s.r.o.
Šrobárova 5
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5598080-1
výroba, servis - viazacia technika
JOLLY JOKER a.s
Pod Klepáčom 5
833 72 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59200700
garážové brány, elektronické systémy,
bezpečnostné mreže
92
Farského 10
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62243072
kanalizácia
JUDr. Xénia Semjanová - MADISON
Jungheinrich spol. s r.o.
Diaľničná cesta 17
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-49205811
vysokozdvíhacie a prepravné vozíky,
manipulačná technika
JUPET JURAJ KRIŠTOFÍK s.r.o.
Coburgova 84
917 02 Trnava
tel.: +421-(0)33-5531075
stavebné firmy, spoločnosti
Juraj Mašek
Wolkerova 19
900 31 Stupava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
pokládka laminatových a drevených podláh
Juvis, s.r.o.
Na Priehon 82
949 05 Nitra
tel.: +421-(0)37-6511733, 6511703, 6511704
vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém
K - TEST, s.r.o.
Letná 40
042 60 Košice
tel.: +421-(0)55-6253633, 6255150
chladiarenská, meracia a laboratórna
technika
K. T. I. družstvo
Banšelova 2
820 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43331641
inžiniersko-investorská činnosť
K.T. spol. s r.o. (KOMÁRŇANSKÉ
TLAČIARNE, s.r.o. - st. názov)
Bratislavská cesta 3012
945 01 Komárno
tel.: +421-(0)35-7731155,6
polygrafický priemysel
K+R,s.r.o.
Jánošíkova 758
900 42 Dunajská Lužná
tel.: +421-(0)2-45980296
recyklovanie kovového odpadu a šrotu
37100, export
K2J s.r.o.
Ivanská cesta 23
823 57 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43295643
komplexné služby dopravného značenia
cestných komunikácií, zabezpečovacie
zariadenia pre dopravné systémy a objekty
KAMEŇOLOMY s.r.o.
KANAL M.P.S. s.r.o. (M.P.S. Hosing
s.r.o. - st. názov)
Šamorínska 39
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-45923391, 45648662
monitoring a čistenie kanalizácii,
dažďových zvodov a žľabov, stavebné
stroje
KANKA spol. s r.o.
Bárdošova 33
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54774741, 54776397
stavebné firmy, spoločnosti
KAPPA TRADE, spol. s r.o.
Prievozská 38
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53417426
laboratórne sklo, plasty, prístroje, pomôcky
pre lekárenský priemysel,
KAPPAK, s.r.o.
Kvetná 6
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43413095
bezdrôtovo ovládané systémy, zvončeky,
zásuvky
KARBON s.r.o.
Nádražná 75
900 81 Šenkvice
tel.: +421-(0)33-6496077
stavebniny, stavebný materiál
KARKI spol. s r.o.
Kvetnica 138/2
058 01 Poprad
tel.: +421-(0)52-7731795, 7730758-9
distribútor interiérových dekoratívnych
materiálov - VO tapiet
Karloveská realizačná spoločnosť
s.r.o.
KENNEK COMMERCE, s.r.o.
KERALL s.r.o.
Pestovateľská 9
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2kúpeľňové štúdio
KeraMat, s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4463 8558
obklady, dlažby, sanita, vodovodné batérie
- dovoz - Taliansko, Španielsko, Nemecko
KERAMING, a.s.
Jesenského 3839
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6520075
dodávka stavieb na kľúč a komplexné
inžinierske služby
Keraservis s.r.o.
Galvaniho 2/A
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43422874
stavebné materiály a výrobky
KERDACH s.r.o.
Teplická 3376
058 01 Poprad
tel.: +421-(0)52-7767118
stavebniny, stavebný materiál
KERIMAX
Hodonímska cesta
840 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65457911
obklady, dlažby, sanita
KERIMAX s.r.o
Murgašova 10
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6522491
kupeľne vybavenie
KERKO, a.s. Košice
Tomášikova 35
043 22 Košice
tel.: +421-(0)55-7969920, 7969985, 7969911
stavebné materiály a výrobky, obkladačky a
dlaždice - výroba a predaj
KERKOTHERM, akciová spoločnosť
Matejkova 20
841 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65314330
byty, domy - správa a údržba
Hraničná 3
040 17 Košice
tel.: +421-(0)55-6855807-8
keramické pece, kozuby - výroba
Karma Slovakia s.r.o.
KERZAM, s.r.o.
Račianska 66
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-32109309
výroba plynových kachieľ, prietokové
ohrievače vody
Modranská cesta 531/4
900 86 Budmerice
tel.: +421-(0)33-6448 124-5
spracovanie dreva na kúrenie
KB - KRAJČA - BEHÚL, spol. s.r.o.
Zlatovská 29
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6583764
predaj, servis - plynové kotle
Prechodná 1
917 00 Trnava
tel.: +421-(0)33-5446715
stavebná firma - výstavba rodinných
domov, rekonštrukcie hist. pamiatok
KELLER špeciálne zakladanie, s.r.o.
Hraničná 18
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43411014
špeciálne zakladanie stavieb
KEMA, s.r.o.
Kultúrna 8
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44442542
komplexné služby pri zriaďovaní
gastronomických prevádzok
KESEL, spol. s r.o.
KESON spol. s r.o. Košice
Szakkayho 1
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6322889
stavby, zhotovované na kľúč , žumpy,
projekty
KIMEX, a.s., Košice
Poštová 8
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6223637
hutníctvo, ťažba surovín, obchodné
spoločnosti, dovoz nerastných surovin
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
KINEKUS, s.r.o.
KOGREKO, spol. s r.o.
KOPOS - BV, spol. s r.o.
KOVOTYP, s.r.o.
Kamenná 4
010 01 Žilina
tel.: +421-(0)41-7777777
vykurovacie zariadenia - plynové,
elektrické, naftové a na opotrebovaný olej
Revolučná 27
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43634981
návrh a realizácia interiérov, vybavenie
interiérov čerpacích staníc
Mýtna 40
811 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52620717
stavebné firmy, spoločnosti
Lanová 8
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44634181
kovový nábytok - kartotéky, skrine, trezory,
lekárenský nábytok
King Sturge, s.r.o.
KOLEX, s.r.o.
Suché mýto (Europeum Business Center) 1
811 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59209960
realitná kancelária skladových priestorov
Janka Krála 27
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6511598-7, 6511310
cestné stavebné stroje: DYNAPAC, DEMAG,
TERRA ...
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6521269
obchodnou činnosťou, dodavateľ
plastového granulátu aj pre strojárstvo
KLIMA KONZULT, spol. s r.o.
Trnavská cesta 63
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43420557, 43425397
chladenie, vzduchotechnika, priemyselné
stavby, občianské stavby
KLIMA TEAM, s.r.o.
Trnavská cesta 63
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43420759,43293969
klimatizácia, vetranie
KLIMAK - LABOŠ
Šturová 165
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6511740
klimatizačná technika
KLIMAKOM SK, s.r.o. (CADARCH
s.r.o - starý názov)
KOLLÁR & JURÍK & GOMBARČÍK,
s.r.o.
Družstevná 746
916 21 Čachtice
tel.: +421-(0)32-7787313,7743410
odkvapový systém, klampiarske prvky výroba
KOLORA, s.r.o.
Geologická 21
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45244986
stavebné materiály, projektanti,
KOLOVRÁTOK s.r.o.
Páričkova 18
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55410300
grafici - designéri
Stará Vajnorská 39
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49614020
vzduchotechnika, klimatizačná technika,
monáže, projekčná činnosť
KOMANDOR BRATISLAVA, s.r.o.
KLIMASOFT s.r.o.
KOMANDOR Slovensko a.s.
Vajanského 58
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-iba mobil /only GSM
predaj, inštalácia a servis
vzduchotechnických a klimatizačných
zariadení
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44631401, 49200800
výroba a predaj nábytku na mieru,
obývačky, spálne...
KLIMATEL, s.r.o.
Komenského 9/780
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421-(0)32-7716542
komíny, komínové vložky - import
Rybárska 33
950 03 Nitra
tel.: +421-(0)37-6510796
klimatizačná technika
KLOCOK Poprad, s.r.o.
Dubina 705
059 16 Hranovnica
tel.: +421-(0)52-7722491
výroba prvkov z architektonického betónu
a ich montáž na stavbe
KNITECH,spol. s.r.o.
Šándorová 17
821 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4329 18 82
kotle, ústredné vykurovanie, výhr.
dovozca kotlov a príslušenstva od spo. TH
Ratíškovice- ČR a komínovej techniky od
sp. ROKA-Raža- Teplice,ČR
KOAM Elektronik, s.r.o.
Cukrovarská 39
925 21 Sládkovičovo
tel.: +421-(0)31-7019461
výroba ostatných výrobkov z plastov pre
Samsung
KOBE SK s.r.o
KOBE SK s.r.o.
KOBE SK s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49200800
interiéry
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o.
Komizol s.r.o.
K rieke 4
949 05 Nitra
tel.: +421-(0)37-6566693
izolácia proti vode
Komora geodetov a kartografov
Pekná cesta 15
834 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44888348
komora
KOMPLET, s.r.o.
Trebišovská 3
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43427966
elektroinštalácie, vodoinštalácie,
plynoinštalácie
KONSTRUKT PLUS s.r.o.
Halašova 10
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44450378
izolácia, tepelná, projektovanie, statika,
KONŠTRUKTA - ZLIEVAREŇ, s.r.o.
(KONŠTRUKTA-ZPO,s.r.o. - starý
názov)
Továrenská 993
059 01 Spišská Belá
tel.: +421-výroba nekovových výrobkov z betónu,
sadry a cementu
K výstavisku 13
912 50 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7431215
odlievanie ocele 27520
KOBERA, spol. s r. o.
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6771719
kanalizácia - údržba
Pezinská 14
900 21 Svätý Jur
tel.: +421-(0)2-44971920
výroba a predaj ručne tkaných kobercov
KOGA s.r.o.
Priemyselná 1
917 00 Trnava
tel.: +421-(0)33-5537047
tapetovanie, plastové okná a dvere,
laminátové podlahy
KONTRAKT JMV, s.r.o.
KONZULTA s.r.o.
Ul. Ľudovíta Stárka 2202
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6400769
stavebné hmoty
KORA a.s.
KORA, s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6521269
náterové látky - výroba
KOREKT PLUS s.r.o.
Popradská
040 11 Košice
tel.: +421-(0)55-7895371, - 644
lepiace pásky - výroba, predaj
KOREZ s.r.o.
Kováčska 32
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6230130
plechy
Korok Jelínek spol. s r.o.
Vajnorská 134/B
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53418012
korkový stavebný materiál
KOSMEA 2000, s.r.o.
Staviteľská 3/A
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44871568, 44871570
stavebniny, plastové obaly
KOSMO, spol. s r.o.
Galvaniho 14
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43423207
prenájom lešenia, stenové debnenie
KOVAL interier, s.r.o.
KOVOVÉ PROFILY, SR s.r.o.
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6543441, 6543440
strechy - krytiny, lamináty, oplášťovanie
systémy budov
KRAJČOVIČ JÁN - KRAJAN VODOINŠTALATÉR
Cintorínska 24
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52962457
inštalatéri
KRAJSTAV s.r.o
Dolná 138
900 01 Modra
tel.: +421-(0)33-6475250
stavebniny, stavebný materiál
KrampeHarex SK s. r. o. (FATEK
BETONFASERTECHNIK SR, s.r.o. starý názov)
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44633424-5
oceľové a polypropylénové vlákna do
betónu
KRBY - UMELECKÉ
KAMEŇOSOCHÁRSTVO - BAKCHUS
Orechová 7
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
krby
KREDICO, spol. s r.o.
Nové Záhrady 5/6
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43428894
lešenia, ižiniering pre stav. Spoločnosti
Krížna 950/10
018 61 Beluša
tel.: +421-(0)42-4624792
výroba a montáž interiérov, bánk, hotelov a
spoločenských priestorov
KREDITSTAV, s.r.o.
KOVAPLET s.r.o.
KREMIX Trade s.r.o.
Poľná 616
900 89 Častá
tel.: +421-(0)33-6495577
ploty a ohrady, pletivá
Kmeťova 13
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-7999408-10, 7999555-6
omietkové zmesi - výroba
KOVEX spol. s r.o.
KRIMUS spol. s r.o. ŽELEZIARSTVO
Priemyselná 4
918 41 Trnava
tel.: +421-(0)33-5514643, 5514642, 5515072
výrobaa predaj záhradnej techniky,
zámočnícka výroba, kované polotovary
KOVMAST, s.r.o.
Pekná cesta 19
831 05 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
osvetľovacie stožiare, svietidlá verejného
osvetlenia, dekoratívne, záhradné
osvetlenie
KOVOPROJEKT B.I.O.S., spol. s r.o.
Černyševského 26
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62410439
technologická projekcia
KOVOPROJEKT BRATISLAVA a.s.
Ružová dolina 6
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-50221111
projekčná činnosť, reality
KOVOPROJEKT MARKET, spol. s r.o.
Ružová dolina 10
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55410912
podlahové kúrenie
KOVOSPOL NITRA, spol. s r.o.
Cabajská 37
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6518657
výroba kovania na nábytok
Rastislavova 1
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7623083
stavebniny, stavebný materiál
Žitavská 5
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45522871
náradie, elektrické- obchod
KRNÁČ - DREVOREZ Bratislava,
s.r.o. (DREVOREZ BRATISLAVA s.r.o.
- starý názov)
Vinohradnícka 3
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-455250104
okná a okenice, zateplovacie systémy
KRON, spol. s r.o.
Novozámocká 224
941 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7784321
drevotrieskové dosky a dyhy
KRYPTON s.r.o.
Partizánska 2898/92
058 01 Poprad
tel.: +421-(0)52-7724330
stavebné firmy, spoločnosti
KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, spol.
s r.o.
Gagarinova 7/C
821 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43333916, 43337444,
43424954
čerpadlá a armatúry pre všetky odvetvia,
pre všetky druhy médií, spoľahlivý servis
93
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
KUBALA, s.r.o.
Lantana - záhrady, s.r.o.
LEXXUS, a.s.
LPS MACHINE, spol. s r.o.
Novozámocká 102
949 05 Nitra
tel.: +421-(0)37-6525030
stavebná chémia
Koloseo, Tomašíková 50/C
834 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45690508
projektovanie a realizácia okrasných
záhrad, sadovníctvo
Laurinská 18
811 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52632944
realitné kancelárie
Považské Podhradie 4268
017 04 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4325555
výroba súčiastok do strojov, 29400
LIFTSTAV s.r.o.
Ľubomír Pír - stavebné remeslá
LARKO s. r. o. (KRAKEN Tech s.r.o. starý názov)
Závodná 3
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53413026
výťahy
Borinská 511/28
900 33 Marianka
tel.: +421--iba mobil / only GSM
tesárske, pokrývačské a klampiarske práce,
montáž terasových systémov
KUBANKA, spol. s r.o.
Vlčie hrdlo - Slovnaftská 100
820 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45522326, 40556916
realizácia stavieb, pôsobnosť: bratislavský
kraj
KUBEX, s.r.o.
Bohrova 3
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
elektro, plyn, voda - opravy, servis a revízie
KVT spol. s r.o.
Rožňavská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44632427
klimatizácia, chladenie, vetranie
KVZ Invest s.r.o.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44456955
stavby a rekonštrukcie, sanácia zavlhnutých
budov, obchodná činnosť
KVZ, s.r.o.
LASAKOV s.r.o.
Turgenevova 20
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6788521
veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
51520
LASER - ELTEK, s.r.o.
Šulekova 44
811 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54414439
servis a predaj laboratórnych prístrojov
LASER PLASMA TECHNIK s.r.o.
Púpavová 48
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65429690
zváracia technika
Medená 5
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44456955
sanačné a tesniace materiály dovoz,stavebniny,stav.materiál
LAUFEN SK, s.r.o.
KWESTO, s.r.o.
LAVEL SK s. r. o.
Cintorínska 12
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6930004
manipulačná a skladová technika /vydávajú
vlastné katalógy/
Slovnaftská 100
821 10 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45526220
predajom a prenájmom lešenia zn. Layher
L. S. M., spol. s r.o.
Pražská 33
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52620024-5
stroje a nástroje pre drevoobrábacie stroje
- pílové, kotúčové, spracovanie plastov,
neželezných kovov a materiálov na báze
dreva
Kostolná 59
900 24 Veľký Biel
tel.: +421-(0)2-45916308
výroba a predaj stavebného materiálu
L.U.N.A. 1, s. r. o.
Pod Sokolice 12
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7443575
výroba stavebno - stolárska
Labeko s.r.o.
Krajinská cesta 2929/9
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7741477
skúšobníctvo, certifikácia - hyg,
nezávadných materiálov, odpady vody
Lad, s.r.o.
Cuburgova 84
917 48 Trnava
tel.: +421-(0)33-5537333
stavebniny - predaj
LAFARGE BETON, s.r.o.
Nám. SNP 21
811 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59202611
piesky, drviny, štrky
LAMA, spol. s r.o.
Mierové námestie 16
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-45922434
žalúzie
Lamitec, spol. s r.o.
Štefanovičova 12
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52621024
sanitárna technika
Leitz - nástroje, s.r.o.
Lenza spol.s r.o. - výhradný
dovozca pre SR
Iľjušinova 10
851 01 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
výroba a predaj kancelárskeho nábytku
LEON PARTNER s.r.o.
Kurská 22
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-iba mobil / only GSM
elektronické prístroje a zariadenia
LEONI CABLE SLOVAKIA,s.r.o.
Nám.A.Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
tel.: +421-(0)32-7753100
produkcia káblových zväzkov pre
telekomunikačnú, medicínsku a
automatizačnú techniku
LESOSTAV NITRA a.s.
Piaristická 1
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6525266, 6525200
stavebné firmy, spoločnosti
LESY Slovenskej republiky, štátny
podnik, Generálne riaditeľstvo
Vajnorská 134/A
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49107474,4910 7444
predaj kancelárskych potrieb a techniky,
papiera, spotrebného materiálu,
kancelárskej hygieny a občerstvenia,
poradenstvo, dodávka tovaru
Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica
tel.: +421-(0)48-4344111
lesníctvo, trvalo udržateľné
obhospodarovanie lesov a ostatné lesnícke
činnosti
Landis+Gyr s.r.o., organizačná
zložka
Pestovateľská 4
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43426613
strojárenská výroba: oceľové konštrukcie,
zásobníky, rámy strojov a zariadení
Mlynské Nivy 43
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58267111, 113,112
meracia a regulačná technika
94
Kominárska 2,4
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil only GSM
komplexné zabezpečenie stavieb
LEWO spol. s r.o.
LIGNOFER spol. s r.o.
Petzvalova 18
917 02 Trnava
tel.: +421-(0)33-5532062, 5533320
výroba - nábytok
LICHARDUS, s. r. o.
Šípová 6
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45520525
stavebné zámočníctvo
LINAE s.r.o
Magnezitárska 11
040 13 Košice
tel.: +421-(0)55-6320824
hydraulika, výroba hydraulických hadíc
na mieru
LINDSTRÖM, s.r.o.
Orešianska 3
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5546601
prenájom pracovných odevov a ich údržba
LINEA s.r.o.
Nákovná 5
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45525484-87
podlahové krytiny, podlahoviny veľkoobchod
LINEA SK spol. s r.o.
Ružinovská 1/A
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43423707
výroba a predaj - školský nábytok, tabule,
flipcharty, vitríny, kancelársky nábytok,
projekčná technika, kancelárska technika
ĽUDOVÁ BANKA, a.s.
Vysoká 9
810 00 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59651111, 59651141
banky, bankové služby
Luft - R, s.r.o.
Galvaniho 8
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4851 1877
vzduchotechnika, klimatizácia: dodávka,
montáž, servis
LUKY PLUS, spol. s r.o.
Holubyho 28
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6407710-1, 6413002
výroba schodov a dverí
Lyreco CE, SE
Na Pántoch, logistický park 18
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-0800101414
najväčší predajca kancelárskych potrieb
v Európe
M - OVIMEX TRADING s.r.o.
Nová 39
058 01 Poprad - velká
tel.: +421-(0)52-7721690
nábytok, deliace steny - výroba, montáž,
predaj
M - SECURITY SERVICE s.r.o.
Pri hrádzi 9
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45522441
bezbečnostné služby a agentúry
LINECO, s.r.o.
M GASTREAL, s.r.o.
Vajnorská 7
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44372059
oceľové konštrukcie
Tomášikova 50/C
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
kompletné vybavenie kuchýň, nerezové
výrobky, servis
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA
spol. s r.o.
M. cup, s.r.o.
Kalinčiaková 27
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44631012-14, 44645077-79
predaj, servis a údržba čerpacej techniky
Muchovo námestie 12
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62410664
výstavba športových ihrísk - povrchy
LLENTAB Slovakia spol. s r. o.
M.B.M. comp., spol. s r.o.
Hraničná 18
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53630331
montované haly, oceľové haly a stavby,
projekcie, výroba, montáž.
Líščie údolie 23
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65412170
dovoz a montáž garážových a
priemyselných brán, automatických
otváračov, posuvných a krídlových brán
značky Lift-master
LOG systems, s.r.o.
Priemyselný areál 810
900 46 Most pri Bratislave
tel.: +421-(0)2-45650424, - 5
vysokozdvíhacie a prepravné vozíky
Lorencic Slovensko s.r.o.
(BAUDIENST Slovensko, s.r.o.)
Mlynské nivy 56
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53412355
omietkové zmesi,čerpadlá, predaj a
prenájom stavebných strojov
LÓZAN, s.r.o.
Napájadlá 5
042 12 Košice
tel.: +421-(0)55-7291361-3,7291371-3
hutné materiály obchodná spol.
LP - AXIS s.r.o.
Furdekova 25
851 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62250268, 62311211
elektrotechnický materiál a zariadenia,
aktívne bleskozvody
MAAG, s.r.o.
Rožňavská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44630127 - 9
MO - predaj obkladačiek
MACON Bauconsult spol. s r.o.
Miletičova 1
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55571835
stavebné firmy, spoločnosti
Madal Bal s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44454261
dovoz elektrického a ručného náradia,
nástrojov, vodovodných batérií a potrieb
pre dom
MADERO, s.r.o.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
tel.: +421--iba mobil / only GSM
výroba dosiek z dreva
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
MADMAT s.r.o. - predaj a
požičovňa náradia
MARIUS PEDERSEN, a.s. /EPSOL
s.r.o. - starý názov/
Žitná 50
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44871170
požičovňa náradia a strojov, internetový
predaj náradia a strojov
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43631397, 44635995
ekológia - likvidácia nebezpečného odpadu
a kovový odpad
Mados Plus, s.r.o
MARKO GAS, s.r.o.
Ružová dolina 17
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55563597
Nábytok
Pasienková 7
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45525626
výstavba inžiniersých sietí, kanalizácia,
plyn- rozvod, inštalácia
MaG Market, spol. s r.o.
ul. Sv. Vincenta 6
821 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43638624-25
kovanie, bezpečnostné kovanie a zámky
MAJES VÝŤAHY A ESKALÁTORY, a.s.
Bojnická 18
831 54 Bratislava
tel.: +421-(0)2-35448866
zdvíhacie zariadenia
MAJO - STAVEBNO-OBCHODNÁ
FIRMA
Komenského 73
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6255190
stavebné firmy, spoločnosti
MALENICA, s.r.o.
Pružina 59
018 22 Pružina
tel.: +421-(0)42-4353258
výroba píliarska a impregnácia dreva,
výroba drevených obalov a paliet, drobné
stavby
výroba píliarska a impregnácia dreva
výroba drevených obalov a paliet
MALEX s.r.o.
Nákovná 29
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45522630
maliarske práce
MALPRA s.r.o.
Medená 14
040 17 Košice
tel.: +421-(0)55-iba mobil / only GSM
stavebné firmy
MALSTAV INVEST, s.r.o.
Tomášikova
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49103420, 49103411
stavebná spoločnosť
MANAG - TERMO, spol. s r.o.
Ladislava Dérera 1
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44462595, 44634011
montáž plyn, voda, elektro
MANIPA s.r.o.
Františka Hečku 3908
058 01 Poprad
tel.: +421-(0)52-7732977, 7889481
vysokozdvíhacie a prepravné vozíky - VO,
MO
MARCO - CLIMATECH s.r.o.
Pavlovova 4375/11
058 01 Poprad
tel.: +421-(0)52-7871211, 4425530
klimatizačná technika, vzduchotechnika
MARINER, spol. s r.o.
Tallerova 4
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43337430, 45523688
bazény - výroba, predaj
Marius Pedersen, a.s. - pobočka
Hasičská 2
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6404428
komplexné služby v odpadovom
hospodárstve - odpady, kontajnery,
triedenie
MARKROP - architektonický ateliér
s.r.o.
Murgašova 4
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52444177
architekti
Marley Slovensko - Ing. Jaroslav
Koniarik - zastúpenie pre SR
Meszárosova 599
013 03 Varín
tel.: +421-(0)41-5692969
systémy pre novostavbu a rekonštrukcie
MARLUS Group, s.r.o.
Štúrova / Areál firmy KARTEL / 161
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7769911
voda - úprava, čistenie
MAROT s.r.o.
Polianky 17
841 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2odvoz a likvidácia odpadov zo stavieb
MARTINÁK, s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48207010
inžiniersko - investičná činnosť
MARTINEX, spol. s r.o.
Priemyselná 2
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6511555
odvlhčovanie objektov, predaj elektrického
náradia a motorov
MASIP, s.r.o.
Hubina 248
922 21 Hubina
tel.: +421-(0)33-7747238
výroba sklolaminátových výrobkov - pre
automobilový priemysel, sanitárna
technika, kryty optických káblových spojok
MATIG, s.r.o.
Slatinská 36
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45241746
elektrotechnický materiál a zariadenia,
projektovanie
MAXI Group Slovakia, s.r.o.
MC - Bauchemie, spol. s r.o.
METALARMEX s.r.o.
Na pántoch 10
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4444 2195
stavebná chémia
Jazerná 1
040 12 Košice
tel.: +421-(0)55-6744995
výroba betonárskych armatúr a dodávka
hutnického materialu
MEBZAST spol. s.r.o /Ernest
Prizbul Mebzast, f.o. - starý názov
Majakovského 33
902 01 Pezinok
tel.: +421--iba mobil / only GSM
elektromontáže, bleskozvody, kamerové
systémy
MEDEKO CAST s.r.o.
Orlové 255
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-432 44 95, 432 09 23, 432
09 24
zlievanie železných a neželezných kovov,
nákup, predaj, spracovanie odpadov
MEDEXIM, spol. s r. o.
Hlboká 58
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7724746, 7724035
výroba - akrylátové balneologické a
hydromasážne vane pre liečebné a
relaxačné účely
Media Control, s.r.o.
Stará Vajnorská 37/C
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-20862104
stavebná činnosť, okná dvere, brány,
elektroinštalácie, osvetlenie, vykurovacie
systémy
MEDIAL BYT, DRUŽSTVO
Páričková 24
824 83 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53414550
byty, domy - správa a údržba
MEDIDERMA spol. s r.o.
Dlhá 118
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6512351-3,
hydroizolácie plochých striech
MEDIPROJEKT spol. s r.o.
Winterová 17
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7734412-1
projektanti, projektovanie
MEDLAB spol. s r.o. - JÁGERSKÁ
ALŽBETA Ing.
Povrazová 76
040 16 Košice
tel.: +421-(0)55-6853761
zdravotnícka technika a zariadenie
MEIBES SK s.r.o.
Gaštanova 2
979 01 Rimavská Sobota
tel.: +421-(0)47-5634043
ventily, hadice, kompenzátory, regulačné
armatúry
Námestie Slobody 6
022 01 Čadca
tel.: +421-(0)41-4333412
vykurovacie systémy, čerpacie systémy,
stavebné stroje, geodézia, kartografia predaj VO
Melli Interiéry,s.r.o.
maxit SK, s.r.o.
Bulharská 4
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6550420
rolety, markízy
Rumančeková 28
821 01 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
výroba a predaj stavebných materiálov suchých maltových a omietkových zmesí
MBB HUBFIX, s.r.o.
Gogoľová 18
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52636611, 52636613
dodávateľ hydraulických zdvíhacích plošín
HUBFIX
MBM COMP., spol. s r.o.
Líščie údolie 23
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65412170
garážové brány
Ivánska cesta 32
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43422293
výroba kresiel a sedadiel 36110
MENT
Menzi Muck SLOVAKIA, a.s.
Jakuba Haška 3
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6921101
výroba bagrov
MEREGA CONTROLS s.r.o.
Priemyselná 1
917 00 Trnava
tel.: +421-(0)33-5522 365
automatizované systémy riadenia,
elektrosystémy, výroba rozvádzačov NN
METALEX BRATISLAVA spol. s r.o.
- pobočka
Mlynské nivy 56
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53417672
hutné materiály - predaj
METALEX Nitra, spol. s r.o. zrušená
Rastislavova 12
951 41 Lužianky
tel.: +421-(0)37-7784444
hutnícke materiály-predaj
Metalex Nové Mesto nad Váhom,
s.r.o.
Trenčianska 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421-(0)32-7713891
hutné materiály - predaj
METALEX Žilina, spol. s r.o. pobočka
Dlhá 88
010 09 Žilina
tel.: +421-(0)41-7003940
hutné materiály - predaj
METALEX, a.s.
Priemyselná 7
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-7979211, 7979212, 7979218
hutnícke polotovary a výrobky zo železa
a ocele
METALLIFT, s.r.o.
Nezábudková 14
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44457580
výťahy, oprava a údržba
METAMAX, s.r.o.
Južná trieda 74
040 11 Košice
tel.: +421-(0)55-7899721
hutné materiály
METRO Bratislava a.s.
Muchovo námestie 12
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-67201111-3
inžiniersko - investičná spoločnosť,
výstavba rýchlodráhy
METROL, s.r.o.
Beblavého 8
811 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5441 66 14
metrológia
Metrostav SK a.s.
Mlynské nivy 68
824 77 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5825 7111
pozemné staviteľstvo v Slovenskej
republike
MGM, s.r.o.
Hliny 2719
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4325409
stavebná činnosť
MICROTRI Bratislava, spol. s r.o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43294415
výroba škárovky
MIDAM s.r.o.
Rastislavova 79
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6233223-24
kotly a kotolne
MIDDEX, s.r.o.
Kozia 15
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54415321
stavebná činnosť
95
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
MIDO STAVEBNINY s.r.o. ( CERSTAV
- Stavebniny - st. názov)
MIDO STAVEBNINY s. r. o
Nár. oslobodenia 2703
900 27 Bernolákovo
tel.: +421-(0)2-45994843
stavebné materiály
MIHO a spol, s.r.o.
Jánošíková 17
825 00 Dunajská Lužná
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
lešenia - predaj, prenájom
Minusco Middle Europe s.r.o.
Nádražná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421-(0)2-45520214
internetový predaj dverí, kľučiek, zámkov
sprchových kabín a sklenených stien
Miroslav Havel - BRÁNY HAVEL,
VÁHY
Jánošíkova 1606/4
901 01 Malacky
tel.: +421--iba mobil / only mobile
garážové a priemyselné brány, priemyselné
váhy a vážiace systémy
MIRTAN, s.r.o.
Púpavová 30/a
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
trezory predaj,
zámočníctvo,zabezpečovacie zariadenia
a systémy
MISTAV, spol. s r.o.
Bazová 2
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55564843
stavebné firmy, spoločnosti
MITAN.SK, s.r.o.
Fazuľová 1
811 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52450045
investičná a realitná spoločnosť
MITAR, s.r.o.
Cabanova
841 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64288747
strojárstvo - metalografia
MM - TRANS
Ožvoldíková 9
841 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63838948
nákladná doprava
MO Slovakia s. r. o.
Račianska ulica 77/13059
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49100800, -6, 49100825
medzinárodné a vnútroštátne
zasielateľstvo, logistika
Mobart, s.r.o.
Lamačská cesta 103
841 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54793197
obklady
MODIFIN, s.r.o.
Domkárska 12
820 15 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43636491, 43423705
stavebníctvo a vodoinštalácie
MOGET a.s.
Vranovská 23
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)41-4323245
výroba a montáž oceľových konštrukcií,
stavebná činnosť, technologické zariadenia
MONAL, s.r.o.
Horný Dvor 2
900 27 Bernolákovo
tel.: +421-(0)2-45994121.45994814,815
veľkoobchod - farby, laky
MONINT, s.r.o.
Hodžova 3909
058 01 Poprad
tel.: +421-výroba stavebno - stolárska
MONOLIT Slovakia, s.r.o.
Nám. sv. Anny 360/10
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6526538
stavebné firmy, spoločnosti
MONTANA spol. s.r.o.
Pri hati 1
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6324317
geológia
Technická 6
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43635357
výroba, montáž, prenájom zvislého
dopravného značenia
Bezručova 9
811 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
poskytovanie softvéru odpadové
hospodárstvo
MURTEC, s.r.o
Magnetová 1
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52495855
zdvíhacie a hydraulické zariadenia
MVL, spol. s r.o. Košice
Južná trieda 117
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-7298866
náradie a nástroje- servis, požičovňa a
predaj, rezanie a vrtanie železobetonov
mz trade, s.r.o.
Priemyselná 1
956 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421-(0)45-6727485, 6735627-8
hutnícky materiál, spojovací materiál,
náradie, nástroje, strešný systém - VO, MO
N & V DESIGN, spol. s r.o.
Tešedíkova 23
841 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65956386
grafici - designéri
NIKO SLOVAKIA spol. s.r.o.
Údernícka 9
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63825155
elektroinštalačný materiál a zariadenia
NITTO EUROPE N. V. organizačná
zložka
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59302511
lepidlá, lepiace pásky a zariadenia
NLB trade, s.r.o.
Galvaniho 16
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only mobile
zábradlia, ploty, exotické dreviny,
kompozitné terasové dosky, nátery na
drevo
NORDSTAHL, s.r.o.
Hroboňová 14
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59206000
strojárstvo - hydraulické búracie kladivá,
drviče betónu
NOREM TRADE s.r.o.
Bezručova 8
811 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52923376
podlahové krytiny, plastické hmoty
NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.
NOSRETI SK, s.r.o.
Študenská 1
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6438247
stavebné firmy, montážne spoločnosti
Žehrianska 2
851 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63531275
hydroizolácie proti vlhkosti, tlakovej vode,
sanácia betónu, muriva, ochrana ocele /
corrosion - protection and waterproof paint
coat for concrete and porous materils
Vlčie hrdlo 50
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45644001
preprava nadrozmerných nákladov v
rámci EÚ
MONTRÚR s.r.o. Košice
NCN SLOVAKIA, s.r.o
Medená 12
040 17 Košice
tel.: +421-(0)55-6785729
stavebno-montážne práce
Svornosti 50
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45643045
oleje, priemyselné - prísady do olejov a
mazív
MONTREAL s.r.o.
MOST, s.r.o.
Južná trieda 48
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-7287796
bazény - výroba
Move One, s.r.o.
Bohúňova 22
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54654494-6
zabezpečovacie systémy
MOBILITA SERVIS, spol. s.r.o.
MUNTech, s.r.o.
Jasná 9
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43632808
osvetľovacia technika
NAVOM Slovakia s.r.o.
Štúrova 44
042 97 Košice
tel.: +421-(0)55-622 85 04,622 29 10,623 36
96,673 51 03
rúry, rúrky, duté profily - dodávka, výroba,
montáž
Mobilier In, s.r.o.
Ďurgalova 4
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54652961
výhradný dovozca mobilných domov IRM
pre SR
Šúrska 5
900 01 Modra
tel.: +421-(0)33-6472314
tepelná energetika
NextNRG, s. r. o.
Hraničná 4533/2A
058 02 Poprad
tel.: +421-(0)52-7722217
predaj, servis, požičovňa - stavebné stroje
a zariadenia
Údernícka 5
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63531303
prepravcovia alebo zasielatelia
mobilis mobilné domy
MTH s.r.o. (MODRATHERM
SLOVAKIA, spol. s.r.o. v konkurze
- st. názov)
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43413591
opravy a predaj čerpadiel
MONTÁŽE, a.s.
Vajnorská 89
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44372648
predaj polotovarov pre nábytkársky
priemysel
Bethovenova 5
921 01 Piešťany- Banka
tel.: +421-(0)33-7719611
výroba nadštandardného nábytku, návrh a
realizácia hotelových interiérov, nábytok a
podlahové krytiiny
96
MODENA - kúpeľňové šúdio
MP ELEKTRONIK s.r.o.
MS - Interier, s.r.o.
Štúrova 9
900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421-(0)2-45944214
čalúnenie bytových interiérov, návrhy
interiérového dizajnu a autočalúnenie
MSD Company, s.r.o
Andrusovova 3
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49512268
klimatizačná technika, vzduchotechnika
MSM architekti, s.r.o.
Klariská 14
811 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54432710,11
projektová a inžinierska činnosť
NAUTILA - servis, s.r.o.
NEKO spol. s r.o.
Dúbravská cesta 9
842 34 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54777407
elektroinštalácie NN a VN, trafostanice
22kV, revízie, bleskozvody
Nemček SONES spol. s r.o.
Bulharská 42
917 00 Trnava
tel.: +421-(0)33-5533441, 5545556
vysokozdvižné vozíky
NETmont, s.r.o.
Šaštínska 5
841 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-60202040
elektroinštalatérstvo, riešenia v oblasti
IT, riešenia v oblasti bezpečnostných
systémov, požiarneho zabezpečenia stavieb
Novatech Group s.r.o
Krásna 4
040 12 Košice
tel.: +421-(0)55-7899387
montáž el. zos. NN a VN - projekty, dodávky,
revízie, elektroinštalácie
NOVEL spol. s r.o.
Krivá 23
040 13 Košice
tel.: +421-(0)55-6806371
demolácie, trhacie práce
NOVPLASTA s.r.o.
Cerovská 152
900 81 Šenkvice
tel.: +421-(0)33-6496625
výroba strečovej fólie, vrecia
NP SLOVAKIA, s.r.o.
Bojnická 3
836 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44632494
spracovanie plastických hmôt pre
automobilový priemysel
N-stavn, a.s. ( N - stav. S.r.o. - st.
názov)
Areál U. S. Steel
044 54 Košice
tel.: +421-(0)55-6737577
výroba zmesí na odsírenie surového železa
Nitrianska cesta 1
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-45923415
výroba a predaj zámkovej dlažby, dlažbovej
tvarovky, nehlučnej dlažby, atypických
chodníkov, odtokových žľabov, cestných
panelov
NEXIM spol. s r.o.
O.P.R. s.r.o.
Kopčianska 65
851 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62524597-8
záhradná technika
Magnezitárska 11
040 13 Košice
tel.: +421-(0)55-6367878
stavebné firmy, dopravná spoločnosť
NEWCO, a.s.
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
Obecný úrad - Kostolište
Hlavná 66
900 62 Kostolište
tel.: +421-(0)34-7734056
obecný úrad
Océ - Slovenská republika, s.r.o.
Kamenárska 5
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48228700
reprografické zariadenia
OCTOPUS ENERGI, s.r.o
Račianska 2
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-20733773
tepelné čerpadlá Švédsko, podlahové
kúrenie
ODM, s.r.o.
Medzierka 3
811 01 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
výroba výrobkov z kovov
OFFICE PRO s.r.o. - sídlo
Agátová 22
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55641091
veľkoobchod a maloobchod so značkovým
kancelárskym nábytkom - Hobis
OHL Pozemné stavby a. s.
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-32784105
uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
OCHRANNÁ SLUŽBA s.r.o.
Ferienčiková 14
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54793237-39
zabezpečovacie služby
OLYMPS DOOR, spol. s.r.o.
Damjanichova ul. 3138
945 01 Komárno
tel.: +421-(0)35-7731085, 94, 95
garážové a piemyselné brány
OMV SLOVENSKO spol. s r.o.
Einsteinova 25
851 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-687 20 500
oleje, priemyselné, výstavba čerpacích
staníc
ONEP, s.r.o.
Mäsiarska 70
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6232233
hutné materiály - predaj
OPRaS - TZ, s.r.o.
Gorkého 3
917 00 Trnava
tel.: +421-(0)33-5345002
inžinierska činnosť, plynové revízie,
stavebný dozor
ORAG Slovakia, s.r.o.
Hrubá Borša 35
925 23 Jelka
tel.: +421-(0)2predaj strojov na údržbu a zakladanie
zelene
OSTEX s.r.o.
Vlčkova 11
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52491261
sedliacky nábytok
OXFORD INSTRUMENTS OVERSEAS
MARKETING LIMITED, organizáčna
zložka
Dúbravská cesta 9
842 19 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54791423
chemické prístroje
P + K s.r.o.
Vajnorská 89
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44460089
odvoz a uskladnenie odpadu - demolačné
práce, likvidácia kovových konštrukcií,
výkup šrotu a kovov
P.I.M. Slovakia, a.s.
Elektrárenská 6
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44461240
vykurovanie - sanita - plyn - chladenie
P.K. Technické textílie s.r.o.
Kopčianska 94
851 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63531102
geotextílie, folie používane v stavebníctve
PALAST s.r.o.
Majerníkova 34/a
841 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44454937
rekonštrukcia bytov a kúpeľní, obklady
a dlažby vo firmách, obchodoch,
priemyselných objektoch
PALETA KONTAKT, spol. s r.o.
Malženická 1
917 00 Trnava
tel.: +421-(0)33-5446476
palety, prepravné - VO, MO
PALIKO, s.r.o.
Južná trieda 78
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-7299648-9
stavebné firmy, spoločnosti
Palivá a stavebniny, a.s.
Floriánska 16
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6228526
uhlie, koks - predaj
PANOBA, s.r.o.
Púchovská (areál fi. Agrimex) 12
831 06 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
komplexné inžinierske služby v oblasti
zdvíhacej a manipulačnej techniky
PARMAL spol. s r.o.
Námestie Hraničiarov 4/B
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62240314
malovanie, nátery, rekonštrukcie, stierky,
laminátové podlahy, sadrokartón
PATRIA, a.s.
Miletičova 1
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55423289, 55571787
armatúry
PAVKON spol. s.r.o.
Obchodná 35
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5778 0031
využiie obnoviteľných zdrojov energie
Pavol Žouželka - ELZO
Pod násypom 19
841 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64369402
údržba verejného osvetlenia
Kostolište 264
900 62 Kostolište
tel.: +421-(0)34-iba mobil / only GSM
elektroinštalácie, el.prípojky, bleskozvody,
rekonštrukcia jadier, stavanie
teplovzdušných krbov, stavebné práce
OV - INVEST spol. s r.o.
PCP, s.r.o.
Pražská 4
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6445154
inžinierske siete
Drobného 27
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2obkladovo- nábytkový systém CRABIT
OSVETLENIE, s.r.o.
PDAwin, s.r.o.
Palisády 44
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54643551
meracia a regulačná technika
PEBEK, spol. s r. o.
PHOLY s r.o.
Hlavná 4512/96
059 51 Poprad
tel.: +421-(0)52-7780271
výroba zámkovej dlažby, pórobetónových
kvádrov
Mišíkova 1
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44259485
okná a okenice
PEGAL v.o.s.
Štefánikova 20
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6230057
klimatizačná technika
Kalinčiakova 1
900 31 Stupava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
pílenie dreva, výroba stavebného reziva,
výroba krovov, sušenie reziva
PERFORA spol. s r.o.
PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o.
Trstínska cesta 19
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5903726, 5903711,
5903715.12
podlahové rošty - výroba
Boldocká cesta, areál PD
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-5922626
plyn - inštalácia, rozvod, plotové prvky výroba, predaj, montáž
PERGAMEN TRNAVA s.r.o.
PILEXIM s.r.o.
Beethovenova 26
917 08 Trnava
tel.: +421-(0)33-5521138
grafický design, designéri, priemyselní
Pezinská 3
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-44462596
veľkoobchod s drevom, stavebnými
materiálmi ,
PERGAMON s.r.o.
Chemická 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44453569, 49202923
kancelárska technika, vybavenie
PERI s.r.o.
Šamorínska 18
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-49209101
debnenia, lešenia
Peter Šesták - KANPEX
Vajnorská 108
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49512190
kancelárske potreby, údržba a opravy
elektrických zariadení
PETER VARÁČEK
1. mája 50
014 01 Bytča
tel.: +421--iba mobil / only GSM
drogéria, autokozmetika, farby - laky
PETMAS spol. s r.o.
Šenkvická cesta 12
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6452312
stavebníctvo - technické služby
Petr Mikenda - PRESENT
Eisnerova 35
841 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64537741
výroba, dodávka, montáž a servis
protislnečnej a roletovej techniky,
garážových brán, systémov posuvných
dverí a sietí proti hmyzu
PÍLA - TŠM
PILKINGTON GLASS SLOVAKIA,
s.r.o.
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63532912
sklo pre stavebníctvo, veľkoobchod
PIO Keramoprojekt, a.s.
Dolný Šianec 1
911 48 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6577 111
stavby - realizácia, inžinierska činnocť,
strojárstvo, služby
PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o.
Kuzmányho 13
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7627173
stavebné materiály - veľkoobchod
PK PLAST, s.r.o.
Štefánikova 25/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421-(0)2-45943822
komplexná dodávka - plastových okien a
euro okien, okenných fólií, sietí, parapetov,
dverových výplní, interiérových žalúzií
PLAST - EX, s.r.o.
Kostolná 31
900 24 Veľký Biel
tel.: +421-(0)2-45916002
výrobca roletovej techniky, garážové brány
PLAST PROGRES, s.r.o.
919 01 Košolná 212
tel.: +421-(0)33-5580590
fólie
PETRIO, a.s.
PLASTCOM s.r.o.
Pernecká 9
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65411207
obaly - výroba fólie
Hattalova 4
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44372470, 44259160
výroba konštrukčných plastov pre
vstrekovanie na báze základných
polymérov
Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s.
Tehelná 9
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6412960
výroba a predaj stavebného systému
TERMOBRIK
PG PLAST s.r.o. ( st. názov PEKA PLAST)
Považanova 4
841 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64461077
výroba euro okien
PHC, s.r.o.
Jaslovské Bohunice 163
919 30 Jaslovské Bohunice
tel.: +421-(0)33-5591602
výroba prvkov z betónu
PHILIPS Slovakia, s.r.o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-20666158, 20666127, 121
svetelná technika
PLASTEXPO, s.r.o.
Magnetová 11
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65423386
guma, plasty » výroba » plastové výrobky
Plastimat - H+P, s.r.o.
Bohdanovce nad Trnavou 412
919 09 Trnava
tel.: +421-(0)33-5536269
výroba výrobkov z plastov, sklenného
vlákna a papiera, montáž stavebných
prvkov a kovových konštrukcií
Plastwood, s.r.o.
Králová pri Senci 533
900 50 Kráľová pri Senci
tel.: +421-(0)2-45901404
vráta, brány, ploty
PointPark Properties SK, s. r. o.
Poštová 3
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-20869000
developéri skladových priestorov
97
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
POLARIS GAMMA a.s.
Grösslingova 45
811 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59276288,59276600
realitné kancelárie
Polhora - Cabadaj s.r.o.
Wolkrova 25
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45527389
zabezpečovanie komplexných
elektroinštalačných služieb
POĽNOCENTRUM MATEJKA s.r.o.
Vajanského 26
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-45926526
hotové produkty kŕmne zmesi - MO,
stavebný materiál - sadrokartón - MO
POLYJUREX spol. s r. o.
Vajnorská 89
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44450387, 44372648
stavebníctvo
POOL & Home spol. s.r.o.
Poľná 4
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-45243068
predaj a realizácia bazénov, suchých, infra a
parných sáun, predaj masážnych vaní
Port Service Bratislava, spol. s r.o.
Prístavná 10
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55410873
nakládka, vykládka a skladovanie tovarov a
polotovarov pre rôzne odvetvia priemyslu a
poľnohospodárstva v prístavoch Bratislava
a Komárno, doprava - riečno-namorná,
kamiónová, železničná
PORT SLOVAKIA spol. s.r.o.
Radlinského 34
811 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52623228
betonárske práce, priemyselné podlahy,
špeciálne stavebné práce
PORTA, s.r.o.
Ševčenkova 33
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63537231-2-3
výroba oceľových konštrukcií
Pozemné stavby Poprad, a.s.
Levočská 866
058 80 Poprad
tel.: +421-(0)52-7721853, 7723398
stavebná činnosť
POZEMSTAV, a.s., Piešťany
Staničná 41
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33realizácia stavieb na kľúč
PP GRAPHIC IMAGE
Podzáhradná 19
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45525604
etikety, štítky, logá,
PPA ENERGO, s.r.o. - sídlo
Vajnorská 137
830 00 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44252575 ,49237231,
49237537
meracia a regulačná technika
PPA SERVIS, s.r.o.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49237310
meracia a regulačná technika
PPA SLAVUTIČ KYJEV, s.r.o.,
zastúpenie
Vajnorská 137
830 00 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44454570
meracia a regulačná technika
98
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
(PRIMALEX SLOVAKIA, s.r.o. st.názov)
Kamenná 11
040 01 Žilina
tel.: +421-(0)41-707 87 30
výrobca a predajca náterových hmôt a
omietok / The producer and seller of wallpaints and plasters.
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
(TRICHEM, s.r.o. - st. názov)
Horný dvor
900 27 Bernolákovo
tel.: +421-(0)2-45646250
farby-laky - VO
PPP INVEST s.r.o.
PPP INVEST s.r.o.
Blumentálska 5
811 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55565573
lešenie - prenájom, montáž
PRAMAC Central Europe, s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-32141845
diesel agregáty, prenosné elektrocentrály,
manipulačná technika
PREDAJ DOMÁCICH POTRIEB
29. augusta 28
811 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52926313
plynové spotrebiče - predaj
PReFIS, a.s.
Metodova 7
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-555 60 047,555 60 050
Firma sa zaoberá poskytovaním služieb v
oblasti technickej podpory technológii.
PREMAC, spol. s.r.o.
Pro - Klima, s.r.o.
ProModel, spol. s r.o.
Svetovojtešká ul. 7
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44642114
projekt - dodávka - montáž - servis klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie,
vykurovanie, tepelné čerpadlá, čističky
vzduchu
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49224155
architektonické, stavebné, urbanistické,
pracovné, súťažné aj prezentačné modely.
PROARCH s.r.o. POPRAD
Bajkalská 20
058 01 Poprad
tel.: +421-(0)52-7732936-8
architekti, projekčná činnosť
PROCOM, spol. s.r.o.
Smrečianska 18
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44255633, 44256601
výhradný dovoyca plynových
kondeyačných, celonereyových kotlov
GEMINOX
PRODEX, spol. s r.o.
Rusovská cesta 16
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-68202640, -650, -660
projektanti, projektovanie
PROFI BETÓN, s.r.o.
Talichova 2
841 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65456132
výroba transportbetónu
PROFI Elektro, s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44640214 - 5
meranie umelého osvetlenia, konzultačná
a poradenská činnosť, riešenia pri tvorbe
návrhov a realizácií nových projektov,
rekonštrukcie a modernizácia zastaraných a
transformácia inovovaných objektov, štúdie
a poradenstvo, prístroje a rozvádzače
Stará Vajnorská 25
832 17 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49279111, 49279156
betonové výrobky - zámková dlažba,
terasové platne, svahové oporné systémy,
plotové tvárnice
PROFI KURIER, spol. s r.o.
PRENAK spol. s r.o.
Rybničná 40
835 54 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44680344-5-6
stavebná firma
Nová 12
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7743458, 7734211
rozvody - čistiarne odpadových vôd
PRESKON s.r.o.
Gajova 21
811 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52926559
architekti
PRESNE, s. r. o.
Černyševského 39
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
MO, VO - stavebné príslušenstvo
PRESSBETON - Peter Salay
Záhradná 477
908 71 Moravský Svätý Ján
tel.: +421--iba mobil / only mobile
uzatvárací ochranný náter na betónové
dlažby
PricewaterhouseCoopers
Slovensko, s.r.o.
Nám.1.mája 18
815 32 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59350111
audítori
Priemyselné armatúry, spol. s r.o..
919 01 Zvončín 102
tel.: +421-(0)33-5580407
armatúry
PRIEMYSELNÉ PODLAHY A - Z, s.
r. o.
Boldocká 218
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-45258397
priemyselné podlahy
Wolkerova 6
900 31 Stupava
tel.: +421-(0)2-52621835
kurierske služby
PROFI MODUL spol. s r.o.
ProfiOKNO spol. s r.o.
Bratislavská cesta 45
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5342612
eurookná a dvere
ProfiRent, s.r.o.
Azalková 1
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-20901070
požičovňa stavebného náradia
PROFISEAL, s.r.o.
Kopčianska 63
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63536815
predaj - záhradné domčeky, sauny
PROMOPLAST, s. r. o.
Súkennícka 45
922 03 Vrbové
tel.: +421-(0)33-7791035, 7742107
výroba, spracovanie: plastové hmoty,
plastové hračky v plastových obaloch,
plastové obaly; výroba: bábiky rôznych
rozmerov a druhov
PROMOSYS, s.r.o.
Pri Šajbách 11
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44680041
výroba pozinkovaných, klampiarskych,
hliníkových líšt, rezanie, delenie, ohýbanie
plechov
PROPLAN s.r.o.
Röntgenova 4
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62246452
projektanti, projektovanie
PROTEM s.r.o.
Gagarinova
821 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44635915
vykurovacia technika
PROX T. E. C. POPRAD s r.o.
Mnoheľova 3A
058 01 Poprad
tel.: +421-(0)52-7721705, 7722945
výroba a predaj ekologických zariadení
a služby
PRP - PLASTY, s.r.o.
A. Jiráska 5505/4B
984 01 Lučenec
tel.: +421-(0)47-4511819, 820
plastové okná, posuvné dvere, zimné
záhrady - výroba a montáž
Prvá elektromontážna spoločnosť,
a. s.
Lubochnianska 10
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43420402, 43338138,
43631241-3
projektovanie elektrických zariadení,
revízie elektrických zariadení, silnoprúdová
elektrotechnika
PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, a.s.
Bajkalská 30
829 48 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58231101, 58555855
produkty stavebnej sporiteľne
PRVÁ ŽELEZIARSKA, s.r.o.
Robotnícka 327
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4260462
strojárske komponenty, ložiská a oceľ
51520
PS INTERIÉR spoločnosť s ručením
obmedzeným
Na Križovatkách 35/E
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43191251
telekomunikačné stavby
Podvažie 216
017 04 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4385206, 7
výroba nábytku, zariaďovanie interiérov na
komplet, stavebno-stolárska činnosť, ...
PROLUX spol. s r.o.
PS STAVBY, s.r.o.
Ulica Svornosti 41
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45641245
osvetľovacia technika
Gagarinova 7/A
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45640592
strešné okná - Langer a ich príslušenstvo
PROMA, s.r.o.
PSL, a.s.
Bytčická cesta 16
010 01 Žilina
tel.: +421-(0)41-707 88 00
projektanti, projektovanie
Robotnícka, býv areál pov. Strojárni
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4371111
výroba, predaj - ložiská, frézovanie,
brúsenie
PROGRES, s.r.o.
Promo - Real, s.r.o.
Hlavné nám. . 5
811 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54413001
realitné kancelárie
PTÁČEK - veľkoobchod, a. s.
Vajnorská 140
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44455781, 48207800,
VO s kúrenárskou a sanitárnou technikou
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
PTÁČEK - veľkoobchod, a. s. (I.
TOPCENTRUM, s.r.o. - starý názov)
Vajnorská 140
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44455781
sanita, rozvody, vzduchotechnika, inštalácia
Pulzar s.r.o.
Podtatranská 1548
058 01 Poprad
tel.: +421-(0)52-7767127
zatepľovanie budov, maliarske a
natieračské práce
Q-EX, a.s.
Brnianska 1
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6502 111
výroba reklamných stojanov
QUASYS s.r.o.
Mojmírova 37
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7628822-1, 7744732-3
dvere, brány a vráta
QUAZAR s.r.o.
Zátišie 10
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44459833
elektroinštalácie
R & D MOLD ENGINEERING
SLOVAKIA s.r.o.
RAVAK SLOVAKIA spol. s r.o.
REMAPLAST spol. s r.o.
REVOS s.r.o.
Eisteinova 11
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44455001
sanitárna technika a zariadenia
Vranovská 4
851 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63830991 - 3
technické plasty
Rastislavova 12
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6557602, 7414567, 6557601
strešné materiály a doplnky, zimné záhrady
RAVAL Technológie, s.r.o.
ReMax Courier Service, spol. s r.o.
REYNAERS SYSTEMS, s.r.o.
Detvianska 20
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2automatizácia - priemyselná
cargo zóna 10
823 12 Bratislava
tel.: +421-(0)2-0800107107
kuriérske služby
Miletičova 1
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55641231
výroba hliníkových systémov na okná
RAVI SYSTEM, s.r.o.
REMBYT spol. s r.o.
Rhea spol. s r.o.
Drotárska cesta 9
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62802166
zabezpečovacie zariadenia a systémy
Haanova 10
852 23 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62317617
stavebné a rekonštrukčné práce, odvoz a
likvidácia stavebného odpadu, sklenárske a
stolárske práce
Elektrárenská 1/12440
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49101911, - 14
silnoprúdová elektrotechnika
RAVI, s.r.o.
Drotárska cesta 9
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62802144
elektronické zabezpečovacie zariadenia a
systémy, bezpečnostné služby
RAYPATH - SLOVAKIA, s.r.o.
Hattalova 12/A
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44458649, 44459695,
44452037
voda - úprava - filtre, technické čistiace
prostriedky mikrovlákna,
REA SK, s.r.o.
REMING CONSULT a.s.
Trnavská cesta 25
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55566161
projektová, inžinierska a konzultačná
spoločnosť
REMONTA spol. s r.o.
Panónska cesta 21
851 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44888169
vzdelávanie elektrotechnikov,
elektroinštalácie
M. R. Štefánika 161
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4330715
konštrukcia foriem na plasty a pre tlakové
liatie hliníka. konštrukcia lisovacieho a
ťahového náradia.
Odborárska 52
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44454901
mobilné teplovzdušné agregáty prenájom, servis, predaj
REMOT SI s.r.o.
Realitná kancelária EUROBYT, s.r.o.
REMPO, s.r.o.
R.I.T.A. SLOVAKIA, s.r.o.
Ružinovská
811 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52731486, 52731526
realitné kancelárie
Stará Vajnorská 19
832 45 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49232111
výroba a predaj ochranných osobných
a pracovných odevov, rukavíc, obuvi,
ochrany hlavy, technické potreby, posteľná
a stolová bielizeň
Továrenská 1
059 01 Spišská Belá
tel.: +421-(0)52-7884188
kovanie, lisovanie, valcovanie
R.M.BAL, s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44454778
obaly - lepiace pásky na palety
R.M.Pack, s.r.o.
Železničná 54
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-459 220 50
výroba obalov z plastov
RABIT BKS, spol. s r.o.
Karloveská 3
842 55 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54653351
inžinierska činnosť
RABIT ENGINEERING s.r.o.
Pri Starej Prachárni 14
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55577205,55563475
inžinierska činnosť
RAIMEX spol. s.r.o.
Švermova 12
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6413556,7.8,
drevené výrobky
RAIN, s.r.o.
Suché Mýto 1
811 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54410280
komplexné služby pri realizácii interiérov
RAINBOW SLOVAKIA spol. s r.o.
Hubeného 7
831 53 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44880101
čistiace prístroje a zariadenia
RAKO NA SLOVENSKU s.r.o.
Stará Vajnorská 17
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44451977, -2
obkladačky
RALEX INTERNATIONAL, s.r.o.
Škultétyho 12
832 27 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55563027
kancelárska technika, vybavenie
RECA Slovensko s.r.o.
Vajnorská 134/B
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44455915-8
spojovací materiál
REFORMATA, s.r.o.
Palisády 48
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54433739
údržba bytov, správcovská činnosť
Refrako, s.r.o.
Vstupný areál U.S.Steel
044 54 Košice
tel.: +421-(0)55-6734955, 544
výroba žiaruvzdorných materiálov
pre hutníctvo, farebnú metalurgiu,
stavebníctvo, priemysel, energetiku
REGMAX a.s. (REMAX International
a.s. - st. názov)
Štefánikova 1177/33
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7910111, - 88
dodávateľ skladovej techniky Schäfer
- prepravky, regály, dielne, kancelárie,
odpadové nádoby.
Partizánska 3711/95
058 01 Poprad
tel.: +421-(0)52-7888351,2
stavebný materiál
RENOJAVA s.r.o.
Bulharská 26
080 01 Prešov
tel.: +421-(0)51-7721789, 7722509
obchod a farbami HERBOL, ZINGA, LACOR,
OSMO a striekacou technikou KREMLIN
RENSTAV ĎURČO s.r.o. ( st. názov
STAVEBNÁ FIRMA - ĎURČO
RUDOLF)
Francisciho 3
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52967180
stavby, zhotovované na kľúč, atodoprava,
hydraulické ruky
REPP POPRAD spol. s r.o.
L. Svobodu 5
058 01 Poprad
tel.: +421-vzduchotechnika
RETECOM, s.r.o.
Pluhová 2
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44371766, 44461612
meracia a regulačná technika
Ružinovská 1
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only mobile
Retecom, s.r.o. - kvalita z princípu
- profesionálne nástroje, náradie,
príslušenstvo a potreby nielen pre
profesionálov.
REHAU, s.r.o.
RETIC, s.r.o.
REGOTRANS - RITTMEYER, s.r.o.
Kopčianska 82/A
850 00 Bratislava
tel.: +421-(0)2-68209110, 21
okenná a faádna technika, technické
zariadenia budov, inžinierske siete
Nové Sady 384
951 24 Nové Sady
tel.: +421-(0)37-7894233, 7894469
výrobky z drôtu, ploty, pletivá ...
REKORD, spol. s r.o.
Coburgová 84
917 02 Trnava
tel.: +421-(0)33-5536037
stavebné firmy, spoločnosti
Nerudova 21
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43422593
školenia a revízie mot. vozidiel a zdvih.
zariadení. Revízie - tlak, plyn a el. zariadení.
REKU - Slovakia, spol. s r.o.
RETRIX, s.r.o.
Priemyselná 10
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5913938, 5512033
výroba bazénov a schodov k bazénom
RETO, spol. s r.o.
RIGSTAV, spol. s r. o.
Štefánikova 9
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5353890
stavebné práce
RIM SK, s.r.o.
Mliekárenská 10
827 25 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53416296
nábytok, kancelársky
RIMAX, spol. s r.o.
Bratislavská 8
917 02 Trnava
tel.: +421-(0)33-5537300
stavebniny, stavebný materiál
RIMON, spol. s r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44460713,-14
výroba, prenájom, predaj viacúčelových
kontainerov
RiN s.r.o.
Mierová 222
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43413567
telekomunikačná technika a zariadenia,
zabezpečovacia technika
RMG Regel + Messtechnik
Slovakia,o.z.
Pri Habánskom mlyne 38
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54777265, 54777263
meracia a regulačná technika poradenstvo
ROBINCO SLOVAKIA s.r.o.
Na Pántoch 22
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44649874-5, 44649857-8
reprografia, banková technika
RODA - SP spol. s r.o.
Limbašská cesta 4
902 03 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6422003
výroba kovových prefabrikátov
RODACAR s.r.o.
Nobelova (areál Istrochemu) 34
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44457456, 44637741
vysokozdvižné vozíky,manipulač.
technika,servis+predaj
RODIS spol. s r.o.
Stará Vajnorská 15
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
okná a okenice
ROMIG spol. s r.o.
Flöglova 2
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44457663
dvere, brány a vráta
Rosenberg Slovakia s.r.o.
Staromlynská 50
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45247750
vzduchotechnika
Klenová 15
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2izolatérske práce
99
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
ROSNIČKA Slovakia, a.s.
Kopčianska 89
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63810991-3
stavebné, stolárske a nábytkárske
polotovary - predaj
RotoKovo Slovakia, spol. s r.o.
Coburgova 84
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5546706
stavebné celoobvodové kovania
ROVADOR s. r. o.
Račianska 155
834 15 Bratislava
tel.: +421--44631902
vstavané skrine a nábytok na mieru
RUX SR s. r. o.
Bernolákova 1
903 01 Senec
tel.: +421--iba mobil / only GSM
predaj, prenájom systémových lešení,
debniace podpery
S - KOMPLEX, a.s.
Galvaniho 10
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44455768
klimatizácia, vykurovanie, rozvody, izolácie
S & T Slovakia, spol. s r.o.
Mlynské Nivy (Apollo Business Center)
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58 273 111
informačné systémy, IT
S + K, s.r.o.
Hrachová 32
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43191241
označovacie panely
S A K A O, spol. s r.o.
Hlavná 325
900 41 Rovinka
tel.: +421-(0)2-45980523
výroba kovových konštrukčnych části
S Slovensko, spol. s r.o.
Tomášikova 17
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48269450
leasing - financovanie širokej škály
strojov a zariadení, motorových vozidiel,
techniky pre komunálnu oblasť, odvetvie
stavebníctva, poľnohospodárstva,
zdravotníctva
S. A., s.r.o.
Čachtická 13
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44873371
riadiace systémy
S. O. F. HERCEG spol. s r. o.
Slovnaftská 102/A
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45244186
stavby realizácia
S. O. F. I.,spol. s r.o.
Bazová 2
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55564843
stavby, realizácia
S.F. COMMERCE, s.r.o.
Silvánova 4
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6404630
obaly a obalová technika, potravinárske
prísady a stavebná činnosť, výst.RD
SAG ELV Slovensko, a. s.
(Elektrovod Stav s.r.o. - starý
názov)
SAG ELV Slovensko, a. s.
Čulenova 5
916 46 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5025 1400
stavebné práce, elektroinštalačné práce
100
Saint-Gobain Construction
Products, s.r.o. (Rigips Slovakia,
s.r.o.-st.názov)
Vlárska 22
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5514376,224
obchodná činnosť - staveb. polystyrén,
sadrokartón
SAKRET Slovakia, k.s.
Pri kalvárii 20
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5354470-3
služby v stavebníctve
SALIMEX, s.r.o.
Vajnorská 1067/74
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44450609
obchodná činnosť
SAM, s.r.o.
Šťastná 6
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53411502
kozuby a pece
Samat Kovoizospol spol. s.r.o.
Ľanová 6
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43414980
výroba hliníkových okien, rámov
SAMBA LIGHTING SYSTEMS
Hattalova 4
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44372545
svetelné dekorácie budov
SAMPET, s.r.o.
Rybničná /areál VUKI/-prev. SídloIljušinová 2
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44649615-7
nákladné automobily - náhradné diely
SANDVIK SLOVAKIA s.r.o.
Hraničná 18
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58318208, 54412497
dodávky profesionálneho náradia a
nástrojov
Sanitec, s.r.o. - organizačná zložka
810 00 Bratislava
tel.: +421-(0)2sanitárna keramika, kúpeľňový nábytok
Sapa Profily a.s. - predajňa
Galvaniho 8
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48511933
hliník, konštrukcie
SAS Institute GmbH, organizačná
zložka
SATTELEKOM, s.r.o.
SES Energoprojekt, s.r.o.
Obežná 16
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65429195
telekomunikačná technika a zariadenia
Tomášikova 32
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43413292 - 4
investorská, projekčná činnosť, ekológia
stavebníctva
SAUTER BUILDING CONTROL
SLOVAKIA s.r.o
Vranovská 6
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63810251
energetika, meranie, poradenstvo, audit
SAVE EXPRESS PROFI s.r.o.
Orešanská cesta 11
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5344030
čistenie a monitorovanie kanalizácií
Holíčská 26
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63810284
betón,rezanie
SAWBAC Slovensko, a.s.
Hrdličkova 2/B
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54650484
priemyselné čistenie, upratovacie služby
Račianska 182
831 54 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44880153-4
drevotrieskové dosky a dyhy
Scandique Slovakia s. r. o.
SGH, s.r.o.
Račianska 66
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-32109160, - 2
krby
Kysucká 14
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-45927441
žeriavová technika, káblové žľaby, svorky,
žeriavové dráhy - dodávka
SE Predaj, s. r. o.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58663445
Energetika
SEABRIDGE Transport-SK, s.r.o.
Černyševského 26
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62520332
medzinárodné zasielateľstvo, letecká
preprava, vnútrozemská preprava
SEDVEN spol. s r.o.
Tematínska 5
851 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63536491
športové stavby
SEDYA , spol. s.r.o. - sídlo
Einsteinova 9
851 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63454415
predaj nábytku značiek - NATUZZI, FLOU,
FIAM, ALF, BONALDO, seačky, obývačkový
nábytok, spálne, stoly
SELAR, s.r.o.
Ornisova 6
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-20901081, 20901082
ekológia
SATES, a.s., závod Bratislava
Vlčie Hrdlo
820 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45643584
dopravné značenie - len BA
SATINA, s.r.o.
Bratislavská 79
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6400570
stavebniny
Kvačalova 1
010 04 Žilina
tel.: +421-(0)41-7645997, 7243370, 7634826
predaj drevárských výrobkov
Americká 1
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44250660
klimatizačná technika
SATEC SK a.s. (V. I. TRADE, s.r.o. starý názov)
ul. Slovenských partizánov 1423/1
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4321420
dopravné stavby, inžinierske stavby
SEZAM spol. s r.o. - sídlo
SEZAM, servis a zásobovanie
matriálom spol. s r.o.
Páričkova 18
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55424982
obchodná činnosť
SATES, a.s.
SEZAKO Trnava, s.r.o.
SB KLIMA
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-57780910
informačné technológie, banky, poisťovne,
telekomunikácie
Vajnorská 89
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44371356
vodovodné baterie kúrenie, kanalizácia
SETING Bratislava, spol. s r.o.
Einsteinová 23
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62411811, 62525544
automatizácia technologických zariadení
budov
SENSOR® spol. s r.o.
Sensus Metering Systems a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
tel.: +421-(0)32-7752270, 7753251
výroba bytových, domových a
priemyselných vodomerov, meračov tepla a
skúšobných zariadení
SERVIS s.r.o.
Einsteinova 18
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44451118
priemyselné čistenie
SERVIS R.F.M., s.r.o.
Lichnerová 40
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-45647644
zabezpečovacie zariadenia a systémy
SH+, a.s.
Mydlárska 185
010 01 Žilina
tel.: +421-(0)41výroba sivého polystyrénu
SH-TECHNOLOGIE, s.r.o.
Svetlá 8
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55641001
zabezpečovacie zariadenia, kamerové
systémy
Schachermayer, spol. s r.o. - sídlo
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48202740
predaj potrieb pre stolárov a nábytkárov
Schiedel Slovensko, spol. s.r.o.
Zamarovská 177
911 05 Zamarovce
tel.: +421-(0)32-7440193, 7440269,
7460011,
stavebné technológie, remeslá, VO komínové systémy
Schneider Electric Slovakia, spol.
s.r.o.
Borekova 10
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45524010, 0850123455
elektrotechnický materiál a zariadenia,
rozvody, kamerové systémy
SCHULLER. EH’KLAR, s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44456465
remeselnícky materiál, brúsne materiály
SCHWARZMÜLLER SR, s.r.o. centrála
Pílska 1295
Pílsk Topoľčany
tel.: +421-(0)38-5322453
prívesy, návesy, nadstavby
Siemens IT Solutions and Services
s.r.o. (Siemens Business Services
s.r.o-st.n.)
Einsteinová 11
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59686622
informačné systémy, hardvérové
poradenstvo
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
Siemens s.r.o. - Divízia Verejné
osvetlenie (VO)
Stromová 9
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59683040
prevádzkovanie, realizácia, rekonštrukcie a
modernizácia verejného osvetlenia
SIGEO s.r.o.
Račianska 71
832 59 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44458342
mapovanie v 2D a 3D, vytyčovanie stavieb,
kontrolné merania počas výstavby,
zameranie skutočného vyhotovenia
stavieb, deformačné merania, práce v
KN / mapping in 2D and 3D, laying-out
of building and transport constructions,
supervision survey, as-built d
SIGMACON, s.r.o.
Jasná 16
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5501606
hutné materiály - predaj
SIGNOS s.r.o. ( st. názov EKOTECZ
SLOVAKIA, s.r.o.)
Robotnícka 60
953 01 Zlaté Morovce
tel.: +421-(0)37-6555923-5
klimatizačná technika
SKLODAX, s.r.o.
Mierová 194
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53631952-3
sklenárstvo
SKOV s.r.o.
Dúbravská cesta 9
842 20 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
ekológia
SkyLife, spol. s r.o.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54776181
výroba a predaj priemyselných laminátov
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p. - sídlo
Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica
tel.: +421-(0)45-6945 111
správa zverených vodných tokov a
vodohospodárskych diel a zabezpečenie
všetkých ich funkcií
SLOVINTERNORM, spol. s.r.o.
Staré Grunty 130
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55425980, 55542598,
55577685
okná a okenice
Slovlepex, a.s.
Pri mlyne 10
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48204013,12,10,
klimatizačná technika, chladiace zariadenia,
montáž, sevis
Bziny 219
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421-(0)43-5866404
výroba a predaj certifikovaných
eurohranolov, tatranského profilu,
palubovky
Slovak alarms s.r.o.
SLOVLINE+ s. r. o.
SLOV PM spol. s r.o.
Bojnická 3
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44451797
zabezpečovacie systémy, kamerové
systémy
Panenská 24
811 03 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
výroba stavebných sendvičových panelov
na stavby
Slovak Parcel Service s.r.o.
SLOVOKNO občianske združenie
Radlinského 11
813 68 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52961611
rozvoj podnikania, podpora a ochrana
členov, zákazníkov a odberateľov
Na úvrati 23
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43293290
vykurovacia technika
Senecká cesta 1
820 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48707101
slovenské zastúpenie medzinárodnej
expresnej doručovateľskej spoločnosti
United Parcel Service
SIKMAT, s.r.o.
SLOVAK POOL, s.r.o.
SLS - TECHNACO, s.r.o. (TECHNACO,
s.r.o. - starý názov)
Ivanská cesta 15
820 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43427378
stavebná chémia
Prievozská 18
824 51 Bratislava
tel.: +421-(0)2bazény, kúpelne, výrivky, sauny
Sasinkova 37
010 01 Žilina
tel.: +421-(0)41-5070810,14, 5070823
náradie a nástroje
SIMCOMEX, spol. s r.o.
SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.
Odborárska 5
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54773295
stolárstvo, stavebný materiál
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63820963
priemyselné čistenie
SLS - TECHNACO, s.r.o. (TECHNACO,
s.r.o. - starý názov)
SIMPLE CONSTRUCTION, s.r.o.
SLOVDAE s.r.o.
Kopčianska 92
852 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63810184
stavba a prenájom lešenia, stavebné stroje
a zariadenia - požičovne
Záleská cesta 22
900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421-(0)2-45944480-1
čerpadlá
SIMSTAV spol.s.r.o.
Rybničná
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44888449
výroba dopravných značiek + prenájom
SÍKELA s.r.o.
Varšavská 22
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44462990
stavby realizácia, rekonštrukcie
SIMTEC, spol. s r.o.
Púchovská 8
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-448 812 24
kotly a kotolne - opravy
SJTS, s.r.o
Obchodná 4
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59980411
výstavba rodinných domov
SK REALITA, spol. s.r.o.
Kollárova 85A
036 01 Martin
tel.: +421-(0)43-4221528, 4307363
obchodná činnosť, realizácia stavebných
poddodávok, projektovanie mostov
Skanska Technológie a.s. pobočka (Klimavex - starý názov)
Krajná 29
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48295647
klimatizačná technika
SKLOBETÓN, s.r.o.
Kopčianska 63
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63535333
stavebné materiály
SLOVEL s.r.o.
SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ MAJOLIKA
v.d.
Vajnorská 128/B
931 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44630228, 4463229
náradie a nástroje
S-LUX System
Lermontova 18
811 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
montáž a návrh osvetlovacej techniky
SMART spol. s r.o.
Coburgova 76
917 02 Trnava
tel.: +421-(0)33-5511855
spojovací materiál - MO, VO
Soft BANK, s.r.o.
Dolná 138
900 01 Modra
tel.: +421-(0)33-6472941
keramika- export
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
rezanie všetkých materiálov vodným lúčom
Slovenská pošta, a.s.. - pobočka
SOFTIP a.s. - sídlo
Bojnická 14
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-0800 122 413, 44888713
expresná preprava zásielok rámci SR a
medzinárodná preprava
Galvaniho (Business Center ARUBA) 7/D
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-492 83 100
komplexné podnikové informačné systémy
Slovenské reality, spol. s r.o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44250975, 44633971, -73
skladovacia, manipulačná technika
Sklenárova 4
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53419562, 53419455
reality, stroje a zariadenia na zakladanie
stavieb
SLOVENSKÝ DREVÁRSKY
VÝSKUMNÝ ÚSTAV (VÚCP)
Lamačská 3
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59418601, 59418644
veda a výskum
Slovenský elektrotechnický zväz
Radlinského 28
811 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55563938
zväzy
SOLITÉR SK, spol. s r.o.
SONDA PLUS s.r.o.
Bratislavská 716
900 46 Most pri Bratislave
tel.: +421-výroba transportného betónu
SONFOL s.r.o.
Talichova 51
841 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64367514
fólie na sklá - montáž, predaj
SONOVER s.r.o.
Kollárova 16
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6413034
projektanti, projektovanie
SOR - CHEM, s.r.o.
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43296692,48287620
chémia, chemické výrobky
SOUS s.r.o.
Holíčska 48
851 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63832966
stavebné firmy, spoločnosti
SOVOS s.r.o.
Gútska 38
946 51 Nesvady
tel.: +421-(0)35-769 23 64,769 23 12
strešné krytiny, stavebný materiál - VO, MO
SPD, s.r.o.
Obchodná 41
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52932425
projekčný ateliér
SPECTRA TRADE s.r.o.
Hviezdoslavova 75
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6412220, 6403930
stavebné výrobky, dodávka kameňa
SPEKTRA, a.s.
Pluhová 49
832 54 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44462258, 44462374
lisovacie kontajnery, výroba+predaj
SPELL Co., spol. s r.o.
Športová
919 26 Zavar
tel.: +421-(0)33-7434406
výroba viazacích drôtov
SPIROX s.r.o.
Malý trh 2/A
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45245388
spracovanie, predaj dreva
STABIL spol. s r.o.
Priemyselná 5/B
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5516275, 5533342
požiarna ochrana - zariadenia, služby
STACHEMA Bratislava, s.r.o.
900 41 Rovinka 411
tel.: +421-(0)2-45985500-2
výskum, výroba, predaj a skúšobníctvo
chemických materiálov pre stavebníctvo
STARKL - ZÁHRADNÍK s.r.o.
Senecká cesta 2553
900 27 Bernolákovo
tel.: +421-(0)2-45944797
záhradníctvo, zásielkový obchod a služby
STAS - stavby a sanácie, s.r.o.
Bulharská 37/1
917 00 Trnava
tel.: +421-(0)33-5516046
stavebná činnosť
STAV - TRADE, spol. s r.o.
Tomašikova
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49103411, 49103613
inžinierska činnosť
STAV A - Z, s.r.o.
Elektrárenská 1
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43711647
stavebíctvo
STAV CONTACT plus s.r.o.
Stará Vajnorská 4
832 55 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44454002
lešenia
STAVAN spol. s r.o. Košice
Vodárenská 2
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-7995161, 7980881
izolácia proti vode
STAVAN, s.r.o. (pobočka)
Odborárska 52
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44633411
izolácia proti vode
101
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
Stavebná firma KOMPLETING spol.
s r.o.
STIEFEL EUROCART, s.r.o. (STIEFEL
ELTRON/HYDROTHERM)
Pri trati 25
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45525769, 45525770
stavby, realizácia
Ružinovská 1/A
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43415991
výroba máp+predaj
Račianska 109/B
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44250212
projektanti, projektovanie elektroprojekcia
STAVEBNÁ FIRMA KOMPLETING,
s.r.o.
STOBEK s.r.o.
SVD - GROUP s.r.o
ŠTICH, s.r.o
Pri trati 25
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45525769
stavby realizácia
Galvániho 12
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43634268
hutné materiály - predaj a spracovanie
plechov
Čulenova 3
066 01 Humenné
tel.: +421-(0)57-7722254
stavebná činnosť, recyklácie
STAVEBNÁ FIRMA ŽEMBER
STOLÁRSTVO M&E KAŠŠA, s.r.o.
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-60201711-4
brigády pre študentov, sťahovanie,
inžinierska činnosť, maliarske a upratovacie
služby
Schillerova 15
811 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54412775
stavebné firmy, spoločnosti
Opoj 249
919 32 Opoj
tel.: +421-(0)33-5583662
výroba - okná
Stavebné stroje - Strojstav, s.r.o.
STOPKRIMI, s.r.o.
Zátišie 4
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44451662, 44451660
zariadenia na spracovanie betonárskej
oceľe, stavebné stroje a zariadenia, výroba
a predaj
Koceľova 9
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-50248278
zabezpečovacie zariadenia a systémy,
výroba, oprava a údržba elektr. Zariadení
STAVEBNÝ CECH - CPS Bratislava
Radničné nám. 4
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
vybavenie skladov
Mliekarenská 10
824 92 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59309101
združenie stavebných družstiev
STAVKERMAT, s.r.o.
Račianska 90
837 22 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43636366, 43411933
keramické obklady a dlažby, sanita,
kúpeľňové doplnky, batérie - vzorková
predajňa + veľkoobchod
STAVMAT IN, spol. s r.o. - predajňa
Vajnorská 128/A
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4445 68 98, 4463 53 44
predaj stavebných materiálov
STAVMAT IN, spol. s r.o. - predajňa
Polianky 17
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64366235
predaj stavebných materiálov
STAVOINDUSTRIA ZSP BRATISLAVA
a.s.
Stará Prievozská 2
827 20 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53413357, 53416020
stavebné firmy, spoločnosti, prenájom
priestorov
STAWAL s.r.o.
Brnianska 6
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7444186
komplexná obnova bytových domov
STD, a.s.
Hlavná 1
058 01 Poprad
tel.: +421-(0)52-7888951
výroba obalov z plastov
STEFER, s.r.o.
Kapitulská 17
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5513448
rekonštrukcie a výstavba domov
STEKO SLOVAKIA spol. s r.o.
Vajnorská 135
832 37 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44257069
výroba krbov, krbových vložiek, pecí,
brán, automatických a karuselových
dverí, dverových pohonov, bezpečnostné
protipožiarne a balisticky odolné systémy
STELLAR spol. s r.o.
Páričkova 18
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55574896, 55571520
nábytok - výroba a predaj
102
STORTECH s.r.o.
STRENA, s.r.o.
Ivánska cesta 15
820 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43429628
stavebno-obchodná firma
STREOS, s.r.o.
Závodníkova 2
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44452042
čerpacia technika
STROJDORMAŠEXPORT - MOSKVA
s.r.o.
Polianky 17
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64286713
reality
STROJSTALL spol. s r.o.
Koceľova 9
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55574097
stavebné stroje a zariadenia - výroba a
predaj
STROJSTAV Bratislava, s.r.o.
Koceľova 9
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2stavebná činnosť
STU Bratislava - Stavebná fakulta Katedra dopravných stavieb
Radlinského 11
813 68 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59274707, 59274456, - 71,
52923006, 59274644, 52932909
školy, vysoké
STUDIAL, s.r.o.
Turbínová
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44630927
obchodno - stavebná činnosť
STYLEX-SLOVAKIA, s.r.o.
Domaniža 421
018 16 Domaniža
tel.: +421-(0)42-4260455
stavebná výroba - domy na kľúč, stolárska
výroba, rámovanie obrazov ...
SUN system SR s.r.o.
Holubyho 71
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6413239
výroba garážových brán, markízy, sieťky
proti hmyzu
SUNIX, s.r.o.
Zámocká 14
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54430634
predaj exotického nábytku
SUPRA - ELEKTRO, s.r.o.
SVEGAL, s.r.o.
Magnetova 10
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44462166
epoxidové živice pre stavebníctvo a
priemysel
SVETLÍK - REALITNÁ A OBCHODNÁ
KANCELÁRIA
Jakubovo námestie 12
811 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-57263244
realitné kancelárie, nákup a predaj priem.
Tovaru
SWARCO TRAFFIC Slovakia, s. r. o.
Račianska 96
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44442616
dopravné značenie, riadiace systémy
SWN Slovakia, s.r.o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2výroba drevených schodíšť, kovových a
kombinovaných
SYMPEX spol. s r.o.
Nobelovo námestie . 1
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63453931
exkluzívne bazény
Systém inžinierskych služieb, spol.
s r.o.
Björnsonova 6
811 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52493559
voda - úprava, čistenie
SYSTEM S PLUS, s.r.o.
Štátny geologický ústav Dionýza
Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5937 5111
geológia
ŠV - STAV, spol. s r.o.
Pri Šajbách 1
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44872354
výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
T - Klima, s.r.o.
Rybničná 40
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48269275
klimatizačné a chladiace zariadenia
T - STUDIO KUCHYNE s.r.o.
Magurská
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54788875
kuchynský nábytok na mieru, dodávka od
projektu, výroby, dovozu až po montáž,
vrátane elektrospotrebičov, drezov a
doplnkov.
T E R M O S A N, spol. s.r.o. Dušan
Hrnčír
Poľná 1
917 00 Trnava
tel.: +421-(0)33-5521792
hnacie klinové a ozubené remene
TAB MEŽICA SLOVAKIA, s.r.o.
Tureň 386
903 01 Tureň
tel.: +421-(0)2-45918230
silnoprúdová elektrotechnika
Takenaka Europe GmbH,
organizačná zložka
Hlavné nám. 5
811 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54432976
architektonické a inžinierske služby vrátane
projektovania
TANDEM - SK s.r.o.
Koprivnická 32
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64369375
stavebné firmy, spoločnosti
Bottová 7
811 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43634095
interiérový dizajn, výroba a zaraďovanie
obchodných interiérov
SYSTEMAIR, a.s.
TANGE, s.r.o.
Odborárska 52
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49205311- 19
klimatizačná technika, vzduchotechnika
Estónska 21
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45522506
hygienické nátery interiérov v
potravinárskom, zdravotníckom a
veterinárnom priemysle
SYSTÉMY - Ratech, s.r.o.
Jeruzalemská 32/A
917 00 Trnava
tel.: +421-(0)33-5512590
realizácia dodávok v oblasti informačných
systémov a technológií
ŠKOLEX, spol. s r.o.
Horárska 12
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53418629
výroba a predaj školských, kancelárskych,
reklamných a aranžérskych potrieb
ŠPORTSTAV PRIEVIDZA, s.r.o.
(pracovisko)
TAS interiér, s.r.o.
Bratislavská 87
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-648 11 56
obklady a dlažby
TAST spol. s r.o.
Matičná 36
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43412895
slaboprúdové zariadenia, silnoprúdové
zariadenia
TATRA REAL a.s.
Drobného 27
840 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64462295, 046/5426778
lešenia
Dunajská 25
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-57267211
realitné kancelárie
ŠPORTSTAV PRIEVIDZA, spol.s r.o.
TATRACOM a.s.
Hasičská 2
971 01 Prievidza
tel.: +421-(0)46-5426778
lešenia
Stará Prievozská 2
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53416014 - 5, -8
stavebné firmy, spoločnosti
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
TATRACHEMA, výrobné družstvo
Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
tel.: +421-(0)33-5901109, 5901111,
bytová a priemyselná chémia
TATRASOD spol. s r.o.
Hraničná 16
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53419296, 53413737,
53413744
stavebné firmy, spoločnosti
TBG Doprastav, a.s.
Košická 52
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-50230376, 50230503
výroba betónových zmesí, doprava a
čerpanie
TC INTERIER s.r.o
Údernícka 9
852 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63825155
zariadovanie interiéru na kľúč
Tecton, a.s.
Mýtna 15
811 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-57200000
systémová integrácia
TECTUM - GEOSYNTHETIC, s.r.o.
Hrachová 40
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43427349
kompletné konštrukčné systémy
TECHALL SLOVENSKO, spol. s r.o.
TECHNOMAT SK, s.r.o.
TERMOSTAV Bratislava, s.r.o.
TIPS stavebná firma
Skladová 2
917 00 Trnava
tel.: +421-(0)33-5546677
náradie, elektrické - MO, VO
Staviteľská 3
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44872676
žiaruvzdorné výmurovky tepelných
agregátov, projektovanie, výstavba a
rekonštrukcia priem komínov, špecialne
monolitické konštrukcie, kotly a kotolne
Stavbárska 34
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45643715
stavby realizácia
TECHNOPOINT Sanitrends,
spol.s.r.o. (TECHNOMARKET, s.r.o. starý názov)
Púchovská 16
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49208600
voda - rozbory - predaj inštal. a sanitárneho
tovaru, plyn,
TECHNOTRADING, s.r.o.
TECHNOVA, s.r.o.
TERRATECHNIK, s.r.o.
Nobelova 34
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44462870
geotextílie
Radlinského 11
810 00 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52931304
stavebníctvo
TECHSTAV, spol. s r.o.
TERRATEST, s. r. o.
Mikovíniho 4-8
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5533208, 5512406
stavebniny, stavebný materiál - predaj
TEKSYS, s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44462927
odliatky z neželezných kovov
TECHEM spol. s r.o. - sídlo
TEPEDE SLOVAKIA spol. s r.o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49106411
meranie a rozpočítanie spotreby tepla a
vody, predaj meračov
Pluhová 2
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44451322
média - digitálna tlač veľkoplošná
Techmontstav spol. s r.o.
Pluhová 8
900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421-(0)2-45944743
stavebná firma
Zátišie 1
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44454361
výrobky z plastov pre stavebníctvo (okrem
okien a dverí)
TECHNEX - MONT, spol. s r.o.
TERCOPLAST, a.s.
Skladová 2
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5545948
elektroinštalácie
Zátišie 1
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44454361
presklievacie bezpečnostné platne, strechy,
strešné systémy
Technický skúšobný ústav
Piešťany, š.p.
Košická 52
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-50230202
telekomunikačná technika a zariadenia
TERCOMONT spol. s r.o.
TERCOPLAST, a.s.
Zátišie 1
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44454361
výroba a dodávka svetlíkov a prestrešení
z materiálu LEXAN, dodávka bodových
svetlíkov PULOPLASTICS
Termizol, s.r.o.
Krajinská cesta 2929/9
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7957111
skúšobníctvo, certifikácia a metrológia
Hraničná 16
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53632922
Izolácie striech
TECHNO GROUP spol. s r.o.
TERMODOM spol. s r.o.
Bratislavská 83
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6422373
výstroj a výzbroj pre hasičské, záchranné a
bezpečnostné zložky
Trenčianska 28
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53416276
stavebná firma, kúrenie
TECHNOKLIMA, spol. s r.o.
Šúrska 5
900 01 Modra
tel.: +421-(0)33-6474559
plastické hmoty, výroba plastov pre
stavebníctvo
Líščie údolie 88
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65442661
klimatizačná technika
TECHNOLIVING s.r.o.
Partizánska 23
811 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54418103, 54419054
stavebná a projektová činnosť
TERRASTROJ spol. s r.o.
Závodná 3
825 68 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45242542, 45241214
stavebné stroje a manipulačná technika
a ND
TELETECHNIK, spol. s r. o.
Studená 3
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49228101, -8111, -8100,
44453625,49228582
skúšobníctvo, certifikácia
Podhájska 24
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4552 3772-6
autorizovaný architekt, člen SKA
Račianska 155
834 15 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4488 77 58
miešadlá, čerpadlá, výhradný zástupca
firiem - CAPRARI, ROBUSCHI
Nálepkova 57
900 27 Bernolákovo
tel.: +421-(0)2-44453210
predaj a servis staničných, trakčných a
štartovacích akumulátorov
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV
STAVEBNÝ n.o.
Terraprojekt a.s.
TermoPa, spol. s r.o.
Podunajská 25
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45520113, 45520115
inžiniersko-geologický a hydrogeologický
prieskum, odvodnenie stavieb, mechanika
zemín
TEST SLOVAKIA, s.r.o.
Mlynské nivy 61
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53635997
čistenie priemyselné - upratovacia firma
TEXO PARTNER a. s. (IKORES
Slovakia, s.r.o. - starý názov)
Votrubová 28
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53419255, - 4600,5810236,40
výroba, montáž plastových okien a
hlinikových okien, dverí a zimných záhrad
TGB PLAST spol. s r.o.
Bratislavská 71
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-45923525
kúpeľne - vybavenie, výroba šmýkačiek,
člnov, kánoe
THERMOCENTRUM SLOVAKIA,
s.r.o.
TITAN - RAŠ s.r.o.
Hlavná 248
900 41 Rovinka
tel.: +421-(0)2-45985518
stavebno-obchodná spoločnosť, strešný
izolačný systém
TITAN AT, s.r.o.
Galvaniho 12
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43422598
špecialne stavebné technológie,
rekonštrukcie
TK STAVMAT, s.r.o.
Bojnická 16
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
stavebniny- predaj
TNT Express Worldwide spol. s r.o.
Pri starom letisku 14
830 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-0800100 868, 48275275,
48275106
medzinárodná a vnútroštátna preprava,
zasielateľstvo, logistika
TOMA SLOVAKIA
Hronská 4
934 01 Levice
tel.: +421-(0)36-6313018, 6333650
hutné materiály - predaj
TOMA SLOVAKIA, s.r.o.
Stará Vajnorská 39
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44259502
hutné materiály - predaj
TOMSTAV, a.s.
Gröslingova 45
811 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59276295
Projektovanie pozemných stavieb, predaj
nehnuteľností
TON - SLOVENSKO, spol. s r.o.
Karpatská 8
811 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52451106 - 7
nábytok - stoličky, stoly
Toner Recycling Service spol. s r.o.
Saratovská 26/A
841 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64286104, (0)43/ 4239590
kotly a kotolne
gen. M. R. Štefánika 9
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7445340, - 50
kancelárske potreby
THERMONA SLOVAKIA s.r.o.
TOP - EL, spol. s r. o.
Máchova 15
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45647863,
VO, predaj a servis kotlov
Karadžičova 8/A
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59396000
krbové pece, kachlové pece, krbové vložky
- predaj
THERMOTECH s.r.o.
Sabinovská 8
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44371209
armatúry
ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r.o.
(starý názov FERO STAV spol.s.r.o.)
Bešeňovská cesta 17
940 01 Nové Zámky
tel.: +421-(0)43-64 24 215
hutnícky a nerezový materiál
ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r.o.
- odštepný závod Bratislava
Turbínova 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44373737
izolačné materiály, strešné materiály
TIMBEX, s.r.o.
Leškova 3
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-659 381 07
drevo - drevené výrobky, sklenárske práce,
modernizácia drevených okien
TOP SERVIS, spol. s r.o.
Višňová 16
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59425101, -09
byty, domy - správa a údržba
TOP TIN, s.r.o.
Hagarova 9
934 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44883024
spracovanie plechov vysekávaním,
ohýbaním, bodovanie, zváranie,
zámočnícke práce
TOPIX, s.r.o.
Orechový rad 5
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43423460
dodávka a montáž elektrotechnických
zariadení - HW, SW
TOPOR - KVÁL, spol. s r.o.
Pribinova 13
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-45925913, 45926210
stavebné firmy, spoločnosti
103
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
TOREX PODLAHY, s.r.o.
Jankolova 2
851 04 Bratislava
tel.: +421-(0)33-5344991, 5515424
výroba priemyselných podláh, liatych
podlahových systémov, opravy a renovácie
podláh
TORO, s.r.o.
Strečnianska 11
851 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45523790-1
bezpečnostné zámky, kovania
TOSCANA BA, s.r.o.
Kopčianska 65
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63835069, 63811069
keramické obklady a dlažby, bezkomínové
interiérové krby na bioalkohol do domov
Toyota Material Handling
Slovensko s. r. o. (BT SLOVENSKO
s.r.o.)
Vajnorská 134/B
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48252500
manipulačná technika, skladová technika
T-PROJEKT, s.r.o.
Zámocká 30
811 00 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59104047
projektové práce
TRADE SERVICE spol. s r.o.
Hodonínska 2
841 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64364242
dodávka a montáž technologického
zabezpečenia, klimatizácie a
vzduchotechniky
TRAMAT, s.r.o.
Holubyho 23a
811 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54430267
manipulačná technika
TREND SERVIS s.r.o.
Studená 5
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44453317
kotly a kotolne - montáž a opravy
TriAl Trnava, s.r.o.
Orešanská cesta 11
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5341051
výroba a montáž hliníkových zasklených
výplní, stav. Otvorov
TRIANT, s.r.o.
Kutuzovova 17
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44455586
skladacie stropné schody, štýlový nábytok
TRIDO SLOVAKIA, s.r.o. - pobočka
Račianska 66
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
garážové brány, automatické dvere,
pohony brán
TRIFIT PLUS s.r.o.
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44450101
kancelárska technika, vybavenie
TRIMO d.d., org. zložka
Bojnická 10
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44635838
fasády
TRIMO SLOVAKIA spol. s r.o.
Agátová 1
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64462513
dodávka ohňovzdorných panelov
TRIV, s.r.o.
Agátová 22
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65422387
domáce a medzinárodné sťahovanie,
nákladná doprava, baliaca služba
104
TSA - ŠPECIÁLNE DOPRAVNÉ
SYSTÉMY
Novosvetská 12
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54412107
dopravné značenie,
UNITEC TS, s.r.o.
Dunajská
900 42 Most pri Bratislave
tel.: +421-(0)2-45951208
výrobky zo železa a z ocele
United Industries a.s.
Mliekárenská 8
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53417014, 53416380
skúšobníctvo, certifikácia - vsetky oblasti
Šafárikovo nám. 4
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5710 2211
vinohradníctvo, mliekárenstvo, obchod
agrokomodity, stavebníctvo, nehnuteľnosti,
developerská činnosť
TYKY, v.o.s.
UPS Gabria s.r.o.
Tüv Nord Slovakia s.r.o. (RWTÜV
BRATISLAVA s.r.o. - starý názov)
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44642004 - 5
dodávka a montáž elektrocentrál
Krížna 34
811 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55410937
akumulátory
TYNAKOMERC spol. s r.o.
URMET s.r.o. - organizačná zložka
Plynárenská 4
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53418680
interiéry, zriaď. Syst.
Rožňavská 1
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53631142 - 3
domové telefóny a vidoetelefóny
TYRA DESIGN, s.r.o.
URRCO spol. s r.o.
Vajnorská 76
831 05 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
grafici - designéri
Vajnorská 136
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43425585
drevo, nábytok
TYREX, s.r.o.
ÚSTAV KRAJINNEJ EKOLÓGIE SAV
Staviteľská 7
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49272468
stavebniny, stavebný materiál
Štefánikova 3
814 99 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52493882
ekológia
UDOS-SLOVAKIA TRANSPORT, s.r.o.
VAKO - SERVIS s.r.o.
Robotnícka 99
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4326551
kamiónová doprava
Nám. Hraničiarov 31
851 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62525374
výťahy
ULYSSES, a.s.
VALL s.r.o.
Tupého 19
830 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62801316
stavebné práce a deštrukcie,
umeleckoremeselné práce, export-import
Mlynské nivy 56
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53417062
viazacie a zdvíhacie prostriedky z
oceľových lán, textilných popruhov a reťazí,
výroba a predaj
Umicore Building Products
Slovensko, s.r.o.
VAMAX, s.r.o.
Pri starom letisku 1
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43712191, 48209031
strechy
UNI
Za soľnou 5
914 41 Nemšová
tel.: +421-(0)32-6589336
Výroba a predaj pracovných odevov,
pracovnej obuvy, ochranných pomocok
UNI LIGHT s.r.o.
Drieňova 1/C
802 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52733305-7
svietidlá- veľkoobchod
UNICOR spol. s r.o.
Harmincova 1/B
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64530108
predaj práškových farieb
UNICOSTAV spol. s r.o.
Šenkvická cesta 20
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6451010
stavebné firmy, spoločnosti
UNIPLAST s.r.o.
Vajnorská 140
832 98 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44457775, 44460954
fóliové obalové materiály v stavebníctve
UNITEAM, a.s. (UNITEA TRADE,
s.r.o. - st. názov)
Nádražná 28
900 28 Ivánka pri Dunaji
tel.: +421-(0)2-45943133
okná a okenice
Čajkovského 4
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52454051
zabezpečovacie zariadenia a systémy,
projektovanie dopravných stavieb
VANCI v.o.s.
Nobelova 46
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44459286
zabezpečovacie zariadenia a systémy
VAŇO spol. s r. o.
Chotárna 416/57
851 10 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
výmena vzduchu s rekuperáciou tepla
VARIA BRATISLAVA spol. s.r.o.
(TYCO Electronics)
Janáčkova 1
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52967639, 52967605
energetika, zahraničná elektrotechnika
VARIMONT P spol. s r.o.
Pribylinská 4
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44884968
stavebné firmy, spoločnosti
VASATI, s.r.o.
Karadžičova 31
811 08 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
ekologické vysušovanie budov
Vaša správcovská, a.s.
Skenárova 4
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54416171
byty, domy - správa a údržba
VCES a.s. - organizačná zložka
Slovensko
Lombardiniho 22/A
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55 644 250
pozemné a inžinierske stavby
VEĽKOOBCHOD HANCO a.s.
Stará Vajnorská 17
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44257514, 44457919
dodávky čistiacich prostriedkov, strojov
a pomôcok pre upratovacie firmy, školy,
reštaurácie, jedálne, výrobné podniky
VELOX-SYSTEM, s.r.o.
Lamačská cesta 69
841 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54792255
stavebné systémy VELOX
VERSITY BRATISLAVA a.s.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49111003
informačné technológie, kancelárska
technika
versity, a.s. (K + K , a.s.TRENČÍN starý názov)
Bratislavská 29
010 01 Žilina
tel.: +421-(0)32-7442040,1
informačné technológie
VERSUM, s.r.o
Strečnianska 11
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
interiérové masívne dvere
VERTICAL - Priemyselné Komíny,
a.s.
Kopčianska
852 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-68206017
komíny, komínové vložky
ViOn, a.s.
Továrenská 64
953 01 Zlaté Moravce
tel.: +421-(0)37-6403320, 6403322
cestné, vodohospodárske, inžinierske
a bytové stavby, výroba transportného
betónu, ubytovanie a stravovanie v hoteli
ViOn
VIPA s.r.o.
Pribišova 1
841 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65411170, 43330344,
43427647
prenájom priestorov
VIS - Výstavba inžinierskych
stavieb, s.r.o.
Mudroňova 70/4823
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7351110,7351111
stavba budov, mostov a inžinierskych sietí
VITAL a.s. - pobočka
Zadunajská cesta 10
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63530348
výroba, predaj - nábytku pre
administratívu, hotelové zariadenia a
reštauračné prevádzky
VK-KLIMASERVIS, s.r.o.
Vajnorská 138
831 04 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
obchodná činnosť a služby v odbore
klimatizácie a vzduchotechniky
VLTAVÍN DOORS s. r. o.
Podunajská 25
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45243852
výroba a predaj masívnych smrekových
vnútorných a vchodových dverí - zárubní,
montáž
DATABÁZA OVERENÝCH SPOLOČNOSTÍ PÔSOBIACICH V OBLASTI STAVEBNÍCTVA
DATABASE OF VERIFIED COMPANIES IN THE BUILDING INDUSTRY
VODA Invest Bratislava, s. r. o. v
likvidácii (CULLIGAN Bratislava,
s.r.o.-st.názov)
Ľubinská 13
811 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62802169
bazény - výroba, predaj, zariadenia na
úpravu vody
VODAmat, s.r.o.
Kopčianska 20
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63813464
inštalačný a spojovací materiál, sanita, ply,
voda, kúrenie
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY ekologický podnik, a.s.
Pestovateľská 8
823 53 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43424550
ostatné špecializované stavebné práce
VODOTIKA , a.s.
Černyševského 26
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62410376
projektanti, projektovanie
Vojenský projektový ústav, s.r.o.
Stavbárska 34
822 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44259730
projektanti, projektovanie
Volvo Stavebné stroje Slovensko
s.r.o. (IBK SLOVAKIA, spol. s r.o st.názov)
Pestovateľská 10
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43 643 421
priemyselné, komunálne, stavebné stroje
a zariadenia
Voss transport Slovakia s.r.o. ( st.
názov VOSS Spedition Sk, spol.
s r.o.)
VZDUCHO s.r.o.
WÜRTH International Trading s.r.o.
ZPA PEČKY - SLOVAKIA s.r.o.
Nobelova 34
836 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49512314, 44640136
vzduchotechnické potrubia a zariadenia,
výroba
Rybničná 40/A
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49211111
veľkoobchod so železiarskym tovarom,
inštalatérskym a vykurovacím zariadením a
potrebami 51540
Kopčianska 65
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63833868
meracia a regulačná technika
Xella Slovensko, spol. s r.o.
Furmanská 8
841 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64283793
stavby realizácia
VZDUCHOKLÍMA, s.r.o.
Muškátová 1
902 01 Pezinok
tel.: +421-klimatizačná technika
VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s. r. o.
Odborárska 52
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44458804
vzduchotechnika, klimatizácie - projekt,
dodávka, montáž, servis
W A W spol. s r.o.
Mlynské luhy 17
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48209801, 48209877
obklady
W.A.W. spol. s r. o.
Mlynské luhy 17
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48209801
obkladačky
WATEC, spol. s r.o.
Demänovská 26
831 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44464672
bazény, technika, príslušenstvo, bazénová
chémia
Watercut, s.r.o.
Hrachová 30
825 16 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53633537-8
rezanie vodným lúčom, rezanie a delenie
materiálov, rôznych surovín - zliatín,
kameňa, skla, plastov
WELLIS SLOVENSKO s.r.o.
Horárska 12
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53416202
doprava nadmerných a ťažkých nákladov
Vajnorská 45
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44452100
dovoz hydromasážnych vaní, sprchovacích
kútov
VÚIS - STAVEBNÁ CHÉMIA spol.
s r.o.
WellTec SK, s.r.o.
Lamačská cesta 8
840 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54793287
stavebné hmoty
VÚIS - VODOVODY A KANALIZÁCIE,
s.r.o.
Lamačská 8
841 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54771315
stavebníctvo
VÚIS - ZAKLADANIE STAVIEB s.r.o.
Mlynské nivy 61
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53634721
zabezpečovacie zariadenia a systémy
WILO SLOVAKIA, s.r.o.
Rybničná 34/E
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-33014511
výhradné zastúpenie značiek WILO,
SALMSON, WILO EMU
Wirtgen Slovensko, s.r.o.
Bajkalská (Obchodno-poradenská
kancelária) 25
827 18 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58103051-6
Xella je líder na svetovom trhu
pórobetónových tvárnic. Pod značkami
Ytong, Silka a Ytong Multipor poskytuje
najmodernejšie murovacie materiály pre
energeticky úsporné stavby.
Y.E.L.L. spol. s r.o.
Ukrajinská 8
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
elektroinštalácie
YARD s.r.o.
Radlinského 27
811 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52444489
moderný a exkluzívny kancelársky
nábytok zo svetovej a domácej produkcie,
zdravotnícky nábytok
Z. A. Y. spol. s r. o.
Romanova 5
851 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62311883
nábytok, obklady, dlažby, interiéry,
kuchyne, vstavané skryne
ZAVA SLOVAKIA s.r.o.
Sokolská 20
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52497238
stavby, zhotovované na kľúč
Zdenko Valchovník, OKNÁ A
DVERE SLOVAKTUAL
Kláštorné námestie /objekt SRDIEČKO/
4/66
901 01 Malacky
tel.: +421-(0)34-7725198
výroba, predaj a montáž plastových a
hliníkových okien, dverí a doplnkov
Zelená Energia, s. r. o.
WO & WO Slovakia, s.r.o.
Nádražná 34
900 28 Ivánka pri Dunaji
tel.: +421-(0)2-45646447
zatieňovacia technika
Lietavská 9
851 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63828367
priemyselné vodomery a merače tepla do
bytov a domov
VUIS-CESTY spol. s.r.o.
WOODCOTE - stavebné materiály,
spol. s r. o.
ZEPRIS s.r.o.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59418601
výskum, skúšobníctvo, certifikácia
Vypra, spol. s r.o.
Orešianska 7
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5545619
stavebná činnosť
Bratislavská (areál RDP) 535
900 46 Most pri Bratislave
tel.: +421--iba mobil / only GSM
pílenie guľatiny na CNC píle, výroba
presného reziva, krovov, altánkov, morenie,
predaj palivového dreva
Kováčska 3
832 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-20292140
telekomunikačné a dátové služby
Šintavská 14
851 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63812537
parkety
Drotárska cesta 5
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-6280 4421
stavebné materiály
WOODCUT, s.r.o.
ŽSR Železničné telekomunikácie
Bratislava
Z & K, spol. s r.o.
VUIS STAVCHEM, s.r.o.
VÚPC, a.s. - Výskumný ústav
papiera a celulózy
Pri Šajbách 1
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44880062
kovový odpad, výkup a spracovanie,
Bratislavská 283
841 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44254686, 65456272
kompresory
Stará Prievozská 2
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43423012
predaj, prenájom, servis: cestné stav. stroje
- valce, finišéry, frézy
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44452510
podlahové krytiny, stav.mat., zatepl.
materiál
ŽP EKO QELET a.s., pobočka ústredie Martin
YNNA spol. s r.o.
Kopčianska 82/C
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63531005-6, 68249425
zakladanie stavieb
Lamačská cesta 8
817 16 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54771332
znalecká organizácia v odbore stavebníctvo
- dopravné stavby
ŽELEZNIČNÉ STAVEBNÍCTVO
BRATISLAVA, a.s.
Galvaniho 12 B
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
obnoviteľné zdroje energie
ZEN - SERVIS, spol. s r.o.
Slovnaftská 102
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45981108
rozvody energie, vody, plynu, tepla
ZF Boge Elastmetall Slovakia,a.s.
Strojárenská 2
917 02 Trnava
tel.: +421-(0)33-5929211, 5929100, 212
vývoj, výroba, gumokovových dielov a
systémov tlmenia nárazov pre motorové
vozidlá
ZIRKON s.r.o.
Vajanského nábrežie 17
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54418380,1
nábytok, kancelársky
105
V. I. P.
Ing. BADIN Gabriel . . . . . . . . .
BORSÍK Marián . . . . . . . .
DANAY Roman . . . . . . . .
Ing. DEMJAN Maroš . . . . . . . .
Ing. DROBNÝ Ján . . . . . . . . .
Ing. FILO Branislav . . . . . . . . .
Ing. FOLTÝN Ján . . . . . . . . . .
Ing. GÁBOR Ján . . . . . . . . . .
Ing. GAŠPAROVIČ Milan . . . . .
Ing. GERGEL Peter . . . . . . . . .
Dr. GREŠ Andrej, CSc., . . . . . .
Ing. GUBRIC Alexander, CSc.. . .
HARSSANOVÁ Anna . . . . .
Ing. HOLASOVÁ Mária . . . . . .
HORVÁTH František . . . . .
Ing. HROMADA Peter . . . . . . .
Ing. HROMADA Štefan . . . . . .
Mgr. JURKÁČKOVÁ Petra . . . . .
Ing. KAŇUCH Jozef . . . . . . . .
Ing. arch. KLEINOVÁ Mária . . . . . . .
Ing. KOPOREC Pavel . . . . . . . .
Ing. KORHEĽ Marek . . . . . . . .
Ing. KOVAČKA Rudolf . . . . . . .
Mgr. LAMOŠ Rastislav . . . . . . .
LIPTAI Štefan ml. . . . . . . .
Ing. MÁLEK Mojmír . . . . . . . .
Ing. MATIAŠKOVÁ Lýdia, CSc. . .
NEVRLÝ Zdeněk . . . . . . . .
PETRÁŠ Štefan . . . . . . . .
Ing. arch. POLDAUFOVÁ-URBANOVÁ .
Ing. POLERECKÝ Ján . . . . . . . .
Mgr. PUTEC Marek . . . . . . . . .
RUSNAČKO Vladimír . . . . .
STRIEŽENEC Miroslav . . . .
Ing. TAPFER Miroslav . . . . . . .
Ing. THUR Peter. . . . . . . . . . .
Ing. URBAN Igor, PhD. . . . . . . .
VAŇA Martin . . . . . . . . .
Dipl. Ing. VÁRY Mikuláš . . . . . . . . .
Ing. ZAJAC Ján . . . . . . . . . . .
106
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . RONDO, s.r.o.
. . . . . . . . . OVENTROP, GmbH & Co.KG
. . . . . . . . . . . . . . . EURO BETON, s.r.o.
. . Freyssinet CS, a.s., organizačná zložka
. . . . . . . . . . . . . . . . ARES, spol. s r. o.
. . . . . . . . . . .ZinkPower Malacky, s.r.o.
. . . . . . . . . . . . . ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
. . . . . . . . . . PASTELL - TERRAEKO s.r.o.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIGA, s. r. o.
. . LANXESS Central Eastern Europe, s.r.o.
. . . . . . . . . . . . . . BOVA SK, spol. s r. o.
. . . . . . . . . . . . . . .AG - EXPERT, s. r. o.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ALSTAD, s.r.o.
. . . . . . . . . . . LCE - Low cost expo, a. s.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4H s. r. o.
. . . . Uponor GmbH organizačná zložka
. . . . . . HYDRO - Ing. Štefan HROMADA
. . . . . . . . . . . . . . . . . .IZY - FAR, s.r.o.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIFTEX, s.r.o.
. . . . . SPIŠ - VIEW - TRADING, spol. s r. o.
. . . . . . . . . DOKARO, výrobné družstvo
. . . . Uponor GmbH organizačná zložka
. . . . . . . Slovenská stavebná inšpekcia
. . . . . . . . . . . . . . . EURO BETON, s.r.o.
. Š&L LIPTAI - Rekonštrukcie, nové stavby
. . . . . . . . . . . . . . . . ARES, spol. s r. o.
. . . . . . . . MATISTAV & BARTON DESIGN
. . . . . . TERMOSTAV - MRÁZ, spol. s r. o.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŠPEP®
. . . . . . . . . . URBAN PROJEKCIA, s. r. o.
. . . . . . . . . . . . . . . ELV PRODUKT, a.s.
. . . . . . . Slovenská stavebná inšpekcia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIFTEX, s.r.o.
. . . . . . . . . . . . KRANIMEX, spol. s r. o.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ALSTAD, s.r.o.
. . . . . . . . . . . . . . .DSC BUILDING, a.s.
. . . . . . . . . . URBAN PROJEKCIA, s. r. o.
. . . . . . . . . . PASTELL - TERRAEKO s.r.o.
. . . . . . . . . . . . . . . . INPROKON s.r.o.
. . . . . . . . . . . . . . . . KOBIT - SK, s. r. o.
REGISTER PREZENTOVANÝCH SPOLOČNOSTÍ
REGISTER OF PRESENTED COMPANIES
4H s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADI Global Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . .
AG - EXPERT, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGRIPENT spol. s r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AIR TECHNIK, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALAM s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALLESMONT, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALLIMPEX, spol. s r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALLROUND PRODUCTION s.r.o. . . . . . . . . . . . .
ALSTAD, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AMONIT s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARES, spol. s r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARZA - Architektúra záhrad, spol. s r.o.. . . . . . . .
AS TRADING, spol. s r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASCONA - združenie podnikateľov . . . . . . . . . .
AZ KLIMA SK s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BDL consult, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blažek Juraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BOVA SK, spol. s r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CABEX, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CEEC Research s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CERSA spol.s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cevaservis 210 spol. s r.o. . . . . . . . . . . . . . . . .
Denali s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DMS Control System, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . .
DOKARO, výrobné družstvo . . . . . . . . . . . . . .
DSC BUILDING, a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EKOCONSULT® - enviro, a. s. . . . . . . . . . . . . . .
ELEKTROPRODUKT, spol. s r. o. . . . . . . . . . . . . .
ELTERM, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ELV PRODUKT, a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENVIWORK, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EURO BETON, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUROVIA SK, a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXPO CENTER a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FATRA IZOLFA, a. s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Freyssinet CS, a.s., organizačná zložka . . . . . . . .
GEO 3 Trenčín s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GEOCOMPLEX, a. s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GEODET - TEAM s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAGARD:HAL, a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harsco Infrastructure Slovensko s.r.o. . . . . . . . .
HASKON spol. s r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELIKA, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. . . . . . . . . . . . . .
HGM - ŽILINA, s r .o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HUECK SYSTEM s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HYDRO - Ing. Štefan HROMADA . . . . . . . . . . . .
IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEMS s.r.o.
IN VEST s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFOS PROJEKT s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ing. IRENA JAMRICHOVÁ - JAMIRE . . . . . . . . . .
Ing. Juhás Miloš - Ľahké strešné krytiny . . . . . . .
INCHEBA, a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INPROKON s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť, s. r. o. .
INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o. . . . . . . . . . . . .
ITALINOX Slovakia, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . .
IZY - FAR, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J&J PROJEKT – Ing. Ladislav Jágerský . . . . . . . .
K.T.O. International Slovensko s.r.o. . . . . . . . . . .
KARŠAY JAROSLAV F.O. . . . . . . . . . . . . . . . . .
KERAIN, spol. s r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KESTLER Co spol. s r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KKH spol. s r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klima LG, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOBIT - SK, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOVODRUŽSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KRANIMEX, spol. s r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Lehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Banská Bystrica . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Žilina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Košice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Pusté Úľany . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Spišská Nová Ves . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Pezinok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Průhonice, Praha-západ, Česká republika
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Stupava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Trnava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Pezinok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Senec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Košice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Trenčín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Partizánske . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Trenčín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Nitra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Nitra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Dolní Bukovsko, Česká republika . . . . . .
. Žilina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Šaľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Nitra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Malacky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Dolný Kubín . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . 25
. . . . . 50
. . . 21, 52
. . . . . 29
. . . . . 76
. . . . . 25
. . . . . 29
. . . . . 72
. . . 29, 40
. . . . . 74
. . . . . 25
. . . . . 38
. . . . . 50
. . . . . 38
. . . . . 29
. . . . . 75
. . . . . 46
. . . . . 21
. . . . . 78
. . . . . 29
. . . . . 71
. . . . . 52
. 38, 39, 46
. . . . . 30
. . . . . 25
. . . 45, 47
. . . . . 25
. . . . . 25
. . . . . 53
. . . 40, 41
. . . . . 47
. . . 30, 45
. . . . . 53
. . . . . 30
. . . . . 25
. . . 53, 55
. . . 30, 32
. 25, 27, 30
. . . . . 71
. . . . . 71
. . . . . 21
. . . . . 45
. . . . . 30
. . . . . 40
. . . . . 21
. . . 30, 32
. . . 21, 53
. . . 30, 34
. . . . . 21
. . . 44, 45
. . . 25, 27
. . . . . 71
. . . . . 21
. . . . . 73
. 53, 58, 59
. . . . . 21
. . . . . 47
. . . . . 53
. . . . . 30
. . . . . 38
. . . . . 71
. . . . . 47
. . . . . 25
. . . . . 30
. . . . . 40
. . . . . 47
. . . . . 77
. 41, 42, 43
. . . . . 38
. . . . . 41
107
REGISTER PREZENTOVANÝCH SPOLOČNOSTÍ
REGISTER OF PRESENTED COMPANIES
KUHN - Slovakia s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAMELLAND s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LANXESS Central Eastern Europe, s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . .
LCE - Low cost expo, a. s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEIER Baustoffe SK s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIFTEX, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lindab a.s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAPEI SK, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MATEP BA, spol. s r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MATISTAV & BARTON DESIGN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIBAG sanácie, spol. s r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIGA, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONT ELEKTRO a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MP KOVANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPL TRADING, spol. s r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MultiAir Slovakia s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MULTI-TRADE spol. s r. o. - ZARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Multi-VAC SK spol. s r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAPAKO - bezpečnostné dvere (ENCEMA SOFT) . . . . . . . . . .
OVENTROP, GmbH & Co.KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANAKO ELEVATORS s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PASTELL - TERRAEKO s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pavel Benkovič – Predaj epoxidov a farieb . . . . . . . . . . . . . .
PÍLA - TŠM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PKZ Keramika Poštorná a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Považská cementáreň, a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ProMinent Slovensko s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PURECO s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAVAGO SLOVAKIA, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESTIKO, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RNDr. Vladimír Kočvara - ADONIS CONSULT . . . . . . . . . . . . .
ROCKWOOL Slovensko s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RONDO, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scholl & Kovo - Halla s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHOMBURG Slovensko s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slovak alarms s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLOVASFALT, spol. s r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slovenská stavebná inšpekcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slovenské izolácie s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOLEARIS, s. r. o. PROJEKTOVÝ ATELIÉR - ELEKTRO - SILNOPRÚD
SONING Praha, a.s., organizačná zložka . . . . . . . . . . . . . . . .
SPIŠ - VIEW - TRADING, spol. s r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STAVEBNINY BEBA, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STAVO - ing, spol. s r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STRABAG s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STRAWA, spol. s r. o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Š&L LIPTAI - Rekonštrukcie, nové stavby. . . . . . . . . . . . . . . .
ŠPEP® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEBAU, spol. s r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TERMOSTAV - MRÁZ, spol. s r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TREBOR, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRIANGEL, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ULMA CONSTRUCCION SK, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uponor GmbH organizačná zložka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
URBAN PROJEKCIA, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTC Fire & Security Slovensko s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Váš správca spol. s r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vydavateľstvo Eurostav s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WYVERN s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZEMA, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZinkPower Malacky, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Senec . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Trenčín . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Košice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Spišská Nová Ves . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Ivanka pri Dunaji . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Banská Bystrica . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Vysoká pri Morave . . . . . . . . . . .
. Stupava . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Břeclav-Poštorná, Česká republika .
. Ladce . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Kostolište. . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Poprad . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Spišská Nová Ves . . . . . . . . . . . .
. Pezinok . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Vojka nad Dunajom . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Košice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Dolný Kubín . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Divina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Malacky . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . 41
. . . . . . . 75
. . . . . 31, 33
. . . . . 53, 56
. . . . . . . 31
. . . . . . . 51
. . . . . . . 31
. . . . . . . 31
. . . . . . . 31
. . . . . . . 38
. . . . . . . 26
. . . . . . . 26
. . . . . . . 21
. . . . . . . 45
. . . . . 37, 38
.26, 31, 35, 38
. . . . . . . 47
. . . . . . . 31
. . . . . . . 48
. . . . . . . 75
. . . . . 48, 49
. . . . . 50, 51
. . . . . 26, 53
. . . . . . . 74
. . . . . . . 73
. . . . . . . 38
. . . . . 31, 34
. . . . . . . 77
. . . . . . . 48
. . . . . . . 31
. . . . . . . 26
. . . . . . . 53
. . . . . . . 31
. . . . . . . 38
. . . . . . . 32
. . . . . . . 32
. . . . . . . 51
. . . . . . . 32
. . . . . 53, 61
. . . . . . . 72
. . . . . . . 21
. . . . . 22, 32
. . . . . 54, 57
. . . . . 73, 74
. . . . . . . 22
. . . . . . . 26
. . . . . . . 26
. . . . . 26, 33
. . . . . . . 54
. . . . . . . 33
. . . . . . . 26
. . . . . . . 51
. . . . . . . 72
. . . . . . . 76
. . . . . 33, 36
. . . . . . . 48
. . . . . . . 22
. . . . . . . 51
. . . . . . . 54
. . . . . 54, 60
. . . . . . . 26
. . . . . . . 51
. . . . . . . 33
Download

STAVEBNÍCTVO 2011