Arborétum Mlyňany SAV
POZVÁNKA NA VEDECKÚ KONFERENCIU
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske
a veterinárske vedy pri SAV
DENDROLOGICKÉ DNI V ARBORÉTE MLYŇANY SAV 2012
a
Združenie arborét a botanických záhrad Slovenska
„Nové výsledky vo výskume a uplatňovaní drevín“
Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu
DENDROLOGICKÉ DNI V ARBORÉTE
MLYŇANY SAV 2012
venované 120. výročiu založenia Arboréta Mlyňany
18.09. – 19.09.2012, Arborétum Mlyňany SAV
2/9 Cieľ konferencie
Dátum a miesto konania:
História ľudstva a samotná existencia človeka je od nepamäti úzko spätá s rastlinami.
Obzvlášť dreviny fascinovali človeka rôznymi spôsobmi. Vždy ho udivovali najmä svojou
dlhovekosťou, rozmermi, užitočnosťou a estetickými vlastnosťami. Cítil potrebu žiť v ich
blízkosti, pochopiť ich v celej rozmanitosti a hľadal možnosti ich využitia. Dreviny
významným spôsobom ovplyvnili aj život a prácu Dr. Štefana Ambrózy-Migazziho, ktorý pred
120. rokmi začal vytvárať unikátnu zbierku drevín - Arborétum Mlyňany. Pripravované
podujatie pri príležitosti tohto významného výročia je jednak pohľadom do minulosti
s úctou a vďakou k tvorcom a zveľaďovateľom Arboréta Mlyňany SAV, ale jeho cieľom je
predovšetkým aktuálny pohľad na súčasné podmienky života drevín a to prostredníctvom
rôznych oblastí výskumu.
Téma konferencie „Nové výsledky vo výskume a uplatňovaní drevín“ bude detailnejšie
špecifikovaná a diskutovaná v nasledovných sekciách:
1. Genofond drevín v botanických záhradách a arborétach
Konferenčný poplatok:
18. – 19. september 2012
Priestory kaštieľa Arboréta Mlyňany SAV,
Vieska nad Žitavou
70 €
Konferenčný poplatok zahŕňa náklady na publikáciu príspevkov, obedy a občerstvenie
účastníkov konferencie počas prestávok, spoločenského večera a režijné náklady spojené s
organizovaním konferencie.
Forma aktívnej účasti:
prednáška alebo panelová prezentácia
Rokovací jazyk konferencie:
slovenský, český, anglický
2. Dreviny v ekofyziologickom, genetickom a fytopatologickom výskume
3. Dreviny v záhradnej architektúre, krajinárstve a lesníctve.
Publikácia príspevkov:
Veríme, že Vás téma konferencie zaujme a radi sa jej zúčastníte. Svoj záujem potvrďte
prosím vyplnením záväznej prihlášky do 31. 05.2012.
Vedecký výbor konferencie:
Ing. Peter Hoťka, PhD. - Arborétum Mlyňany SAV
Ing. Marek Barta, PhD. – Arborétum Mlyňany SAV
Prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. – FZKI SPU Nitra
Doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc. – Arborétum Borová Hora, TU Zvolen
Prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. – Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
Doc. Ing. Ivo Tábor, CSc. – Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v.v.i, Průhonice, Česká republika
Dr. Géza Kósa – Ústav ekológie a botaniky MAV, Vácrátót, Maďarsko
Prof. Dr. Adam Boratyński – Ústav dendrológie PAV, Laboratórium systematiky a
geografie, Kórnik, Poľsko
Prehľad termínov prípravy vedeckej konferencie:
1. Zaslanie záväznej prihlášky:
2. Zaslanie abstraktov príspevkov a vložného:
3. Zaslanie celých príspevkov:
31.05.2012
31.05.2012
15.08.2012
Záväzné prihlášky posielajte prosím do 31.05.2012 emailom, alebo poštou na adresu:
Ing. Jana Konôpková, PhD.
Arborétum Mlyňany SAV
Vieska nad Žitavou 178
95152 Slepčany
e-mail: [email protected]
tel.: +421 37 633 42 11, kl.138, 0915 778 530
Organizačný výbor konferencie:
Ing. Jana Konôpková, PhD.
Ing. Peter Ferus, PhD.
Ing. Peter Maňka, PhD.
Ing. Marek Barta, PhD.
RNDr. Martin Galgóci, PhD.
Abstrakty príspevkov budú uverejnené v tlačenej forme v zborníku abstraktov, príspevky
v plnom znení budú uverejnené na CD nosičoch.
Vedecké príspevky (prihlásených referátov, nie posterov) zodpovedajúce požiadavkám
časopisu Folia oecologica budú po schválení Redakčnou radou časopisu uverejnené v plnom
znení v samostatnom čísle tohto časopisu.
Mgr. Silvia Turčeková
Ing. Zuzana Švecová
Ing. Tomáš Bibeň
Sylvia Straková
Záväzná prihláška je súčasťou tejto pozvánky (str. 9). Prihlášku vo formáte DOC si môžete
stiahnuť tu: http://www.arboretum.sav.sk/files/file/konferencie/Reg_DD2012.doc Podrobné informácie nájdete tiež na web stránke konferencie:
http://www.arboretum.sav.sk/sk/dd-2012/
3/9 4/9 Predbežný program konferencie:
Platobné inštrukcie pre účastníkov zo Slovenskej republiky:
Konferenčný poplatok je potrebné uhrádzať bankovým prevodom alebo šekom na účet AM
SAV - č. účtu: 7000005604/8180
Variabilný symbol: 18092012
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: neudávajte nič
Poznámka (správa pre prijímateľa): napíšte meno účastníka a pracovisko
18.09.2012
08.00 - 09.00
09.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 15. 00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 – 18.00
18.00
Prezentácia účastníkov konferencie
Otvorenie konferencie a spoločné plenárne rokovanie
Prestávka
Spoločné plenárne rokovanie
Obed
Rokovanie v sekciách
Prestávka
Panelová prezentácia posterov
Prehliadka zbierok drevín Arboréta Mlyňany SAV
Spoločenský večer
Platobné inštrukcie pri prevode finančných prostriedkov zo zahraničia:
Názov organizácie, ktorej zasielate platbu:
Arborétum Mlyňany SAV
Vieska nad Žitavou 178
951 52 Slepčany
19.09.2012
09.00 - 10.30
10.30 - 10.00
11.00 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.30
Rokovanie v sekciách
Prestávka
Rokovanie v sekciách
Obed
Rokovanie v sekciách
Prestávka
Spoločné plenárne zasadnutie a záver konferencie
Presný program konferencie bude zasielaný v priebehu júna 2012.
Autorov prihlásených referátov a posterov prosíme, aby abstrakt príspevku alebo abstrakt
posteru (pri domácich účastníkoch prosíme uvádzať abstrakt v slovenčine aj v angličtine)
poslali najneskôr do 31.05.2012 a celý príspevok do 15.08.2012 elektronicky na e-mailovú
adresu: [email protected], alebo uložený na CD nosiči poštou na adresu:
Ing. Marek Barta, PhD.
Arborétum Mlyňany SAV
Vieska nad Žitavou 178
95152 Slepčany
Tel.: +421 37 633 42 11, kl.138, 0908 304 717
IBAN: SK4181800000007000005604
SWIFT: SUBASKBX
Názov banky:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia
Ak potrebujete vystaviť daňový doklad na platbu konferenčného poplatku, uveďte :
Názov organizácie/firmy:
adresa (ulica, mesto, PSČ):
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu (pri bezhotovostnej platbe):
Kontaktná osoba:
V prípade nejasností ohľadom platby sa obráťte na Ing. Zuzanu Švecovú,
e-mail: [email protected], tel.: +421 37 633 42 11, kl.121, 0908 304 716
Vzhľadom na to, že príspevky prihlásených referátov budú tiež predložené na zverejnenie v
časopise Folia oecologica, formálna úprava príspevkov musí byť v súlade s uvedeným
časopisom. Pokyny pre autorov nájdete na konci pozvánky (str. 7-8). Podmienkou
zverejnenia príspevku v časopise je, že rukopis úspešne prejde recenzným procesom v
Redakčnej rade.
Upozornenie: Rozsah prihlásených príspevkov je limitovaný počtom 10 strán (formát A4,
veľkosť písma 12, font Times New Roman, okraje 3 cm a riadkovanie 1,5), vrátane tabuliek a
obrázkov. Minimálny počet strán rukopisu je 5. Prosíme všetkých účastníkov aby akceptovali
uvedené požiadavky.
Možnosti ubytovania:
Hotel ViOn*** - Zlaté Moravce, Továrenská 64, http://www.hotelvion.eu/
Ceny za ubytovanie:
jednolôžková izba - 47,00€
dvojlôžková izba - 65,00€
trojlôžková izba - 85,00€
apartmán
- 90,00€
Ak máte záujem o ubytovanie kontaktujte Ing. Petra Ferusa, PhD.,
email: [email protected], tel.: +421 37 633 42 11, kl.138,
Náklady na ubytovanie, nie sú zahrnuté v cene vložného.
Príspevky študentov a mladých vedeckých pracovníkov (do 35r.) budú počas konferencie
vyhodnotené členmi Vedeckého výboru a autori 3 najlepších prác budú ocenení.
5/9 6/9 Pokyny pre formálnu úpravu príspevkov (v súlade s časopisom Folia oecologica):
Directions to authors
Manuscript layout. The manuscripts should be written in English, well-arranged, not
exceeding a maximum extent of 10 pages, including tables and figures. The authors are
responsible for the quality of the text, manuscripts written in poor English will be returned.
Please, send two copies of the manuscript (A4 format, type size 12 font Times New Roman,
double-space lines, 3 cm margins on each edge of the page) together with all figures and
tables (each on a separate sheet) to the Organising committee of conference
([email protected]). Avoid dividing the words, smoothing right text margins; do not
define the styles and paragraphs. Do not use either spacing or tabulator for beginning of a
paragraph.
An original scientific paper should comprise: 1. The title. 2. The author’s (authors’) name: full
first name and second name. 3. Address: complete address and E-mail address (if available) of
all the authors. 4. Abstract: in one paragraph, without references to tables, figures and
literature, not exceeding 15 lines (900 characters). 5. Key words (maximum 6). 6.
Introduction. 7. Material and methods. 8. Results. 9. Discussion (or Results and discussion).
10. Acknowledgement. 11. References. 12. Summary in Slovak (or in Czech): not exceeding
an extent of one page, including the title of the paper in Slovak. In the papers, it is necessary
to use SI symbols. Non-integer numbers should be provided with a decimal point, (e.g. 1.7),
not a comma (1,7), the thousands (with exception of years) are separated with a comma:
5,600. The variables in mathematical formulae and expressions should be written in italics,
the symbols for functions and constants in the normal font, the matrices in bold capitals , the
vectors in bold small letters. Latin names of genera, species, sub-species and varieties are
written in italics, the name of the author of the description (or his abbreviation) normally:
e.g. Lymantria dispar (Linnaeus, 1758), Lymantria dispar (L.), Abies cephalonica Loud. var. graeca
(Fraas) Liu. The names of cultivars are written normally, e.g. Olea europea L. cv. Chalkidikis.
All the tables and figures must be referred to in the text: Table 1, Tables 2–4, Figs 2–4. The
authors are asked to indicate placing of the tables and figures on the text margins.
Literature citations. The literature cited in the text should conform to the following
patterns:
one author - FUNKE (1971) or (FUNKE, 1971), two authors - SOKAL and ROHLF (1995)
or (SOKAL and ROHLF, 1995), three and more authors - ALSTAD et al. (1982) or
(ALSTAD et al., 1982). More than one work written by the same author is to be
distinguished with small letters appended after the year: NOVÁK (1950a, 1950b). If the
document does not contain either the name of the responsible person or the corporation
and if it is not possible to conclude about the author with certainty from other authorities,
the work should be cited as written by an ANONYMUS.
References in the final list are to be provided with the full title and names of all authors;
ordered alphabetically and according to the publication year. Latin names of genera, species
and sub-species cited in the list of references are to be written in standard type. The titles
are to be cited in the original language appended by an English translation (in brackets). The
issue number (except the volume number) should be given (in parentheses) only in the case
when the volumes are not paginated continually. The titles of periodicals should be cited in
shortened form, according to the international rules, conform to the World list of scientific
periodicals. The basic instructions can be found in Bojňanský et al. (1982) Periodiká z oblasti
biologicko-poľnohospodárskych vied, ich citácia a skratky [Periodicals in area of biological
and agricultural sciences, their citations and abbreviations]. Bratislava: Slovenská spoločnosť
pre poľnohospodárske, lesnícke a potravinárske vedy pri SAV. 704 p. In the case of a
possible ambiguity, cite the periodical under the full name. Titles in languages not using the
Latin alphabet should be transliterated keeping with the British Standard 2979 (in the case of
the Cyrilic e.g. ж = zh, х = kh, ц = ts, ч = ch, ш = sh, щ = shch, ю = yu, я = ya). (the basic
rules can be found e.g. in Bojňanský et al. 1982).
Examples
Work in a periodical
SHAROV, A. A., LIEBHOLD, A. M., RAVLIN, F. W. 1995. Prediction of gypsy moth
(Lepidoptera: Lymantriidae) mating success from pheromone trap counts. Envir. Ent., 24:
1239−1244.
EIBERLE, K., NIGG, H. 1984. Zur Ermittlung und Beurteilung der Verbissbelastung. Forstwiss.
Cbl., 103: 97−110.
Book
SZUJECKI, A. 1983. Ekologia owadów leśnych [Ecology of forest insects]. Warszawa:
Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 604 p.
MILLER, J. R., MILLER, T. A. (eds) 1986. Insect-plant interactions. New-York: Springer-Verlag.
342 p.
Work published in a book or in a proceedings
BASSET, Y., SPRINGATE, N. D., ABERLENC, H. P., DELVARE, G. 1997. A review of
methods for sampling arthropods in tree canopies. In STORK, N. E., ADIS, J. and DIDHAM,
R. K. (eds). Canopy arthropods. London: Chapman & Hall, p. 27–52.
CIBEREJ, J., KOVÁČ, G., BILÁ, A. 1999. Faktory ovplyvňujúce početný stav kamzíka
vrchovského v TANAP-e [Factors influencing game populations in chamois (Rupicapra
rupicapra L.) in the High Tatra National Park]. In KOREŇ, M. (ed.). Päťdesiat rokov
starostlivosti o lesy TANAP-u. Zborník referátov z konferencie. Poprad: Marmota Press, p. 111–
116.
Dissertation
CHROMOVÁ, L. 2002. Pôdne a vegetačné zmeny lesných spoločenstiev okolia obce Brusno
(Veporské vrchy) [Changes in soils and vegetation of forest communities of the Brusno village
(the Veporské Mts.)]. PhD thesis. Bratislava: Comenius University, Faculty of Natural
Sciences. 122 p.
Tables. The tables should be submitted on separate sheets, not included into the text. The
sheets must not be folded. The tables are to be numbered, each after other, with Arabic
numerals (Table 1, Table 2…). The text in the caption should always begin with a capital
letter. The tables can be self-explicable, not requiring references in the text. The numbering
and captioning should be placed over the table, commentaries, if any, under the table.
Submitted are only tables prepared in Word and Excel, without vertical grid lines. Use the
font size 9. Table width should be of one or two text columns (77 and 160 mm). Avoid
doubling the information in tables and plots.
Figures. Submitted are only high-quality drawings, plots and photographs in black, each on a
separate A4 sheet. They can be prepared manually or printed with a laser or an ink printer.
Please use only hatching, not shading. Avoid three-dimensional graphs, if possible. In captions
use the Arial font. The lines must be well clean-cut and the written text must be distinctly
readable also after the diminution. For the electronic version, only MS Excel is acceptable.
The backside of sheet should be provided with the number of the figure and the author’s
name. The graphs and ink drawings must be self-explicable and readable with captions and
appended keys of symbols only, without necessity to seek explanations in the text.
Off-prints. Each author and co-authors will obtain one electronic copy of the published
paper.
7/9 8/9 Prihláška na konferenciu Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2012
(Zaslať do 31.05.2012)
Prihlášku na konferenciu vo formáte DOC (Reg_DD2012.doc) nájdete tiež ako
prílohu tejto pozvánky.
Meno a priezvisko účastníka (s titulmi):
Adobe Reader X, ver. 10:
Zobrazenie → Zobraziť/Skryť → Navigačné panely → Prílohy
Kontaktná adresa:
Telefón:
E-mail:
Prednáška: (dĺžka prednášky je 15 min. vrátane diskusie):
Autor(-i):
Názov:
Poster (rozmery posteru maximálne, 70 × 100 cm):
Autor(-i):
Názov:
Mám záujem o vegetariánske jedlo: *
 áno
 nie
Mám záujem o ubytovanie:*
17.09.2012
18.09.2012
19.09.2012
 áno
 áno
 áno
 nie
 nie
 nie
Mám záujem o ubytovanie v:*
jednoposteľovej izbe
dvojposteľovej izbe
trojposteľovej izbe
apartmáne
 áno
 áno
 áno
 áno
 nie
 nie
 nie
 nie
Prajem si byť ubytovaný s:
* Prosíme vyznačte správnu možnosť.
Prihlášky posielajte do 31.05.2012 e-mailom, alebo poštou na adresu:
Ing. Jana Konôpková, PhD.
Arborétum Mlyňany SAV
Vieska nad Žitavou 178
95152 Slepčany
e-mail: [email protected]
9/9 
Download

dendrologické dni v arboréte mlyňany sav 2012