QuantiFERON-TB Gold TEST PRI BIOLOGICKEJ LIEČBE – PREHĽAD VÝSLEDKOV ZA
TROJROČNÉ OBDOBIE.
1
Kozáková, D., 1Záňová, E., 1,2Rybár, I., 1Rovenský, J.
1
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, SR
2
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, SR
Úvod: Testovanie prítomnosti latentnej tuberkulóznej infekcie (LTBI) pomocou QuantiFERON-TB Gold
testu (QFT-G) sa v ostatnom čase stalo neodmysliteľnou súčasťou diagnostického vyšetrenia pacientov
liečených biologickými preparátmi. Tieto, vzhľadom k svojmu účinku, môžu reaktivovať LTBI, čo
v klinickej praxi znamená konverziu prvotne negatívneho výsledku QFT-G na pozitívny.
Cieľ: Vyhodnotiť výsledky QuantiFERON-TB Gold testu u pacientov liečených biologickou terapiou
v súvislosti s podávanými preparátmi v období rokov 2011-2013.
Súbor chorých: 3 069 pacientov s reumatoidnou artritídou, ankylozujúcou spondylitídou a psoriatickou
artritídou. Všetci spĺňali základné diagnostické kritériá a kritériá zahájenia liečby biologickými prípravkami
(anti-TNF-α, anti-IL-6, klinické štúdie).
Metódy: QuantiFERON TB-Gold In-Tube (QFT-G), metóda ELISA (QIAGEN). Výsledky testu sa na
základe prepočtu koncentrácie IFN-γ produkovaného v skúmavkách s negatívnou kontrolou, TB antigénmi
a pozitívnou kontrolou (mitogén) interpretujú ako negatívne, pozitívne alebo neurčité (analytický softvér
QuantiFERON-TB Gold Analysis Software).
Výsledky: V sledovanom období r. 2011-2013 bolo QFT-G celkovo vyšetrených 3 069 pacientov. Negatívny
výsledok sa stanovil u 2 818 pacientov (91,82%), pozitívny u 247 (8,05%) a neurčitý výsledok u 4 pacientov
(0,13%).
Z celkového počtu pozitívnych nálezov QFT-G predstavoval počet konverzií 18,62% (46/247), počet
pozitivít u prvýkrát vyšetrených pacientov 48,99% (121/247) a počet opakovane pozitívnych nálezov
32,39% (80/247).
V súvislosti s biologickou liečbou sa konverzia QFT-G zistila u 65,22% pacientov (30/46) s anti-TNF-α
terapiou, u 15,22% pacientov (7/46) s anti-IL-6 terapiou a u 19,57% pacientov (9/46) s liečbou inými
preparátmi, vrátane štúdií.
V r. 2013 bolo QFT-G vyšetrených 1 215 pacientov, konverzia testu sa dokázala u 8 (0,66%). Z nich boli 4
jedinci liečení anti-TNF-α preparátmi, čo vzhľadom k celkovej skupine pacientov s touto terapiou
predstavuje 0,59% (4/677). U pacientov s indikovanou anti-IL-6 liečbou predstavoval počet konverzií QFTG vzhľadom k celkovému počtu pacientov s uvedenou liečbou 1,17% (2/171) a u ostatných preparátov
0,54% (2/367).
Záver: V práci sme uviedli prehľad výsledkov QFT-G získaných za trojročné obdobie sledovania pacientov
s biologickou liečbou. Celkový počet pozitívnych nálezov korešponduje s údajmi z dostupných zdrojov,
napriek tomu percento prvotne pozitívnych nálezov je pomerne vysoké. Počet konverzií QFT-G v priebehu
troch rokov vykázal klesajúcu tendenciu.
Počet konverzií QFT-G v skupine pacientov liečených preparátmi obsahujúcimi protilátky proti cytokínu
TNF-α a v skupine pacientov s inými prípravkami, vrátane štúdií, sledovaných v r. 2013 nepredstavuje
významné rozdiely a korešponduje s celkovým počtom pacientov zaradených v jednotlivých skupinách.
Výsledky však naznačili pomerne vysoké percento konverzií QFT-G u jedincov s anti-IL-6 biologickou
terapiou. Vzhľadom ku skutočnosti, že ide o prvé pozorovanie takýchto vzťahov, sledovanie naznačených
súvislostí bude predmetom ďalších štúdií.
Download

QuantiFERON-TB Gold TEST PRI BIOLOGICKEJ LIEČBE