AKTUALITY
|
2
Galantské noviny
10. zasadnutie MsZ
V
úvode zasadnutia poslanec Jozef Keppert oznámil vystúpenie z poslaneckého klubu SMK-MKP a SDKÚ-DS
a po odchode Petra Koleka, Zsolta Takáča
a Jozefa Vígha z poslaneckého klubu nezávislých poslancov a poslancov za stranu MOSTHÍD rozšíril tak rady poslancov bez klubovej
príslušnosti. Po bode interpelácie nasledoval
bod kontrola plnenia uznesení mestského
zastupiteľstva, počas ktorého poslanec Peter
Závodský navrhol zrušenie spoplatnenia Galantských trhov (GT). Nasledovala búrlivá
diskusia, ale poslanci svojím hlasovaním potvrdili svoje predchádzajúce uznesenie o spo-
platnení kultúrneho programu GT. Ďalší bod
programu sa venoval činnosti mestskej polície
za rok 2011. Poslanec Peter Kolek apeloval na
kolegov poslancov ohľadom zlepšenia podmienok pre príslušníkov MsP. Poukázal aj na
problém nadčasov, ktoré nemajú kedy policajti
vyčerpať, a na potrebu rozšírenia kamerového
systému v meste. Nezabudol pochváliť MsP
za odhalenie grafitistov, ktorí zanechali svoje
značky na budovách, dopravných značkách
a iných objektoch v celom meste. Návrh VZN,
ktorým sa mení VZN č. 43/2009 o poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom DD
Patria v Galante poslanci schválili a vzápätí aj
zrušili, keďže sa zistilo, že medzičasom došlo
k zmene zákona. Návrh VZN o poskytovaní
peňažných príspevkov sociálne odkázaným
obyvateľom mesta poslanci schválili. V bode
osem bol poslancom znova predložený návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2012,
na základe ktorého poslanci schválili sumu
30000 € na osobné príplatky zamestnancov MsÚ. Ďalším znova predloženým bodom bol návrh zmluvy o spolupráci medzi
mestom Galanta a Občianskym združením
Neogotický kaštieľ v Galante. Poslanci po
úpravách sporných bodov zmluvy súhlasili
s podpisom rámcovej zmluvy medzi mestom a Občianskym združením Neogotický
kaštieľ v Galante. Primátor mesta oznámil
poslancom aj skutočnosť, že spoločnosť
Samsung taktiež prispeje mestu na obnovu
Neogotického kaštieľa v Galante. Zmluva medzi mestom Galanta a spoločnosťou
Samsung bude pravdepodobne podpísaná
v mesiaci júl. Na podnet občana mesto už
rieši problém túlavých mačiek na sídliskách
SNP a Revolučná štvrť ich odchytom. Na
návrh poslancov a hlavného kontrolóra by sa
problém premožených túlavých mačiek mal
riešiť celoplošne na území celého mesta.
Róbert Rybársky
Foto: Róbert Rybársky
ARLI nebude špatiť mesto
N
a „hoteli“ ARLI je v posledných dňoch rušno.
Nový majiteľ stavby AVAstav s.r.o. Galanta rozbehol práce
na stavbe v plnom prúde, aby
stihli dokončiť stavbu do apríla 2013 napriek 3-mesačnému
sklzu pri prevode majetku, ktorú
spôsobili Taliani. Investor plánuje
dokončiť fasádu do zimy a potom
budú pokračovať práce vo vnútri.
Po dokončení budovy vznikne
multifunkčný komplex. Na spodných poschodiach sa budú nachádzať obchodné priestory a na
ostatných poschodiach po zmene
účelu využitia stavby sa budú nachádzať byty. Jedno poschodie by
malo mať 4 až 5 bytových jednotiek o rozlohe 50 – 70 m2. Na
11. poschodí sa budú nachádzať
maximálne 2 byty. Objekt bude
disponovať 34 podzemnými parkovacími miestami a 16 nových
parkovacích miest sa vybuduje
vonku pozdĺž príjazdovej cesty.
Zberný dvor
odpadov – zmena
otváracích hodín
V termíne od 1.7.2012 do
31.10.2012 bude Zberný
dvor vždy otvorený od 8:00
hod. do 14:00 hod.
Daniela Amrichová
Mestský úrad Galanta
„Všetko robíme podľa schváleného projektu. Fasáda bude v krásnej grafitovo-šedo-bielej kom-
binácii. Bude zladená s budovou
MsKS a bude pôsobiť decentne.
Nebudú tam žiadne krikľavé far-
by. Strecha bude pokrytá trávnikom a budú tam stromy,“ takto
sa vyjadril konateľ spoločnosti
AVA-stav Alexander Gyurkovics,
ktorý takto reagoval na interpeláciu poslanca Dezidera Horvátha
na ostatnom zasadnutí MsZ,
ktorý tvrdil, že na vizualizácii sú
veľké sklenené okná. Vedúca oddelenia životného prostredia a výstavby MsÚ Miriam Károlyová
vylúčila zmenu oproti vizualizácii
a informovala poslancov, že okná
sú podľa pôvodnej dokumentácie
a schváleného projektu.
Róbert Rybársky
Foto: Róbert Rybársky
júl 2012
3
|
AKTUALITY
Galantské kino nezanikne ani po 100 rokoch
K
ino v Galante sa v roku 2012 ako
jedno z mála na Slovensku dožíva
okrúhleho jubilea 100 rokov. Pôvodná budova, ktorá dnes už neexistuje, sa nachádzala približne na mieste terajšej lekárne na Poštovej ulici. Kino v Galante patrilo
medzi prvých 15 kín, ktoré na Slovensku
fungovali. Kvôli obrovskému technologickému pokroku však dnešné kino bolo na
prahu svojho zániku. Východiskom z tejto
situácie je digitalizácia, keďže distribúcia
filmov na 35mm celuloidovom páse končí.
Na investícii v celkovej hodnote 128913 €,
ktorá zahŕňa digitalizáciu na 2D s predprípravou na 3D, sa mesto Galanta po schválení uznesenia č. 114/Z-2011 dňa 13. decembra 2011 poslancami MsZ podieľa
sumou vo výške 93913 €. Audiovizuálny
fond (AVF) galantský projekt vyhodnotil ako jeden z najlepších a v marci 2012
poskytol dotáciu vo výške 35000 €. Treba
však podotknúť, že na kompletnú modernizáciu kina, ktorá by zahŕňala už aj možnosť premietania v 3D, ktoré je magnetom
na divákov, je potrebných ešte 30000 €.
„V roku 2013 sa budeme snažiť zapracovať
do rozpočtu mesta sumu určenú na investičnú akciu - rozšírenie o 3D technológiu,“
povedal vedúci kina a poslanec MsZ Peter
Kolek. Zámerom je pritiahnutie filmového diváka zo širšieho regiónu, skvalitnenie
premietania vďaka prínosu nových 3D
technológií. Digitalizácia umožní aj napr.
maďarský dabing filmov na národnostne
zmiešanom území, živé predstavenia diva-
diel, opier, live koncertov, multimediálne
využitie kinosály na školenia a prezentácie. Vďaka online distribúcii budú všetky
filmy dostupné už v deň premiéry. Podľa
vyjadrenia vedúceho kina Petra Koleka sa
plánuje opätovné založenie filmového klubu v Galante. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa technológie.
Záujemcovia musia svoje ponuky predložiť
do 30. 7. 2012 do 14:00 hod. Po otvorení
obálok, ktoré je naplánované na ten istý
deň o 15:00, úspešní uchádzači postupujú
do elektronickej aukcie. „Ak nebude problém s verejným obstarávaním, tak by sme
v mesiaci september chceli premietať už
prostredníctvom novej technológie,“ dodal
Peter Kolek. Pretože mesto nemá také finančné zdroje, aby mohla prebehnúť digitalizácia aj v amfiteátri, tak pôvodná technológia by sa v najbližších rokoch mohla
podľa vyjadrenia vedúceho kina využívať
počas letných mesiacov na príležitostné
premietanie klubových filmov, ktoré budú
ešte k dispozícii na klasickom celuloidovom filme. Čo bude s amfiteátrom, ukáže
budúcnosť, ale definitívny koniec premietania čaká v súčasnosti asi 50 kín na Slovensku, letné kiná nevynímajúc.
Róbert Rybársky
Foto: reprofoto z archívu Jozefa Kepperta
Júnová sobota patrila v Mikulove hudbe
M
esto Galanta po roku, už
tradične, prišlo pobaviť
na námestie v sobotu
9. júna 2012 partnerské mestečko Mikulov. Domácu štrúdľu,
oškvarkové pagáčiky a dychovú
kapelu doviezli na južnú Moravu
zástupcovia Galanty.
V programe pre návštevníkov
a občanov Mikulova sa predstavili Cimbalová muzika Jitky
Ondráčkové, na pravé poludnie
prechádzal námestím cyklistický
pelotón „Na kole deťom“ s Jozefom Zimovčákom, Cyklotour
2012 a ďalej pokračoval opäť
program plný hudby. Mikulovské publikum zabával dychový
súbor Galanťan, skupina Važinka
zo Šoporne a na záver programu
si prišli na svoje fanúšikovia country v zastúpení českej skupiny
Holátka.
Táto udalosť potvrdzuje, že
spolupráca medzi Mikulovom
a Galantou, ktorá vznikla v auguste 2003, je výborná. Najbližšie
sa partnerské mestá stretnú opäť
v Mikulove na Pálavskom vinobraní 7. až 9. septembra 2012.
Michaela Hrabinská
Foto: Michaela Hrabinská
rôzne
|
4
Galantské noviny
Mestské oslavy Medzinárodného dňa detí
C
entrum voľného času Spektrum Galanta v spolupráci s MsKS, GOS a za
finančnej podpory mesta Galanta zorganizovali 1. júna 2012 na nádvorí neogotického kaštieľa oslavy MDD.
Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, atrakcie a bohatý tanečný i koncertný program.
Myslelo sa na všetky vekové kategórie. Väčšie
deti skákali, hádzali, modelovali, tie menšie
mali pripravený kútik s plastovými hojdačkami a mohli si dať namaľovať tváričky.
Na pódiu sa vystriedali mažoretky, tanečníci a speváci, ktorí tiež prispeli k vytvoreniu
príjemnej atmosféry pre deti a rodičov.
Zábavné, veselé a farebné popoludnie sa
vydarilo. Odmenou pre organizátorov boli
šťastné usmiate tváre detí a radosť z toho, čo
spoločnými silami dokázali urobiť.
Michaela Hrabinská
Foto: Michaela Hrabinská
Naše motto – veďme žiakov k tolerancii
M
DD - deň, ktorý patrí všetkým deťom. I my sme neváhali a snažili sa
našim žiakom tento deň spríjemniť,
spestriť chvíle strávené v škole, no zároveň
pripraviť pre nich čosi užitočné, niečo, čo by
obohatilo ich rozvoj k nadobudnutiu nových
poznatkov a hodnôt.
Jedným z našich cieľov je naučiť deti tolerancii a vzájomnému rešpektovaniu sa, vybudovať v nich základy utvárania dobrých
a kamarátskych vzťahov. Rozhodli sme sa,
že opäť uskutočníme akciu, kde žiaci vyšších
a nižších ročníkov budú spolupracovať.
Čo sa teda dialo?
Spolupráca vyšších a nižších ročníkov sa
stáva na našej škole už pomaly tradíciou.
Nebolo to inak ani dňa 1.6.2012, keď žia-
ci 7.A triedy opäť pripravili pre žiakov 3.A
triedy zaujímavý program. Naučili ich, ako
sa vyrábajú „Šumivé bomby“, tzv. Šumivky.
Pretože každá akcia má svoj harmonogram, siedmaci si všetko vopred natrénovali
a, samozrejme, pochvala patrí aj tretiakom,
ktorí si na náš malý experiment všetko priniesli. Pod starostlivým a odborným dohľadom siedmakov sa úspešne vydarila výroba
„Šumiviek“, ktorých funkčnosť si žiaci následne vyskúšali.
Vytvorila sa tak príjemná atmosféra a pohoda, ktorá je dôležitá na zachovanie pozitívnych vzťahov žiakov tejto školy. Milou
odvetou zo strany tretiakov bolo pozvanie
siedmakov na pripravený program scénok,
tancov, spevu i prednesu básní. Koncom
júna prebehne aj ďalšia spoločná akciaškolský výlet. Po dobre vykonanej práci patrí
každému aj náležitá odmena. A na to už boli
nachystané naše dievčatá, ktoré pre všetkých
pripravili v našej školskej kuchynke chutné
chlebíčky. Vidno, že z nich raz budú šikovné
gazdinky, pretože po ich výtvoroch sa len tak
„zaprášilo“.
Nasledoval čas plný hier, športu a súťaží,
kde všetci zrelaxovali a zároveň sa zabavili.
A, samozrejme, niečo sladké na záver nesmie chýbať: takže sme sa prešli do najbližšej
zmrzlinárne a zavŕšili sme tento netradične
strávený deň sladkou dobrotou.
Mgr. Beáta Kavická,
Mgr. Monika Danišovičová,
ZŠ Štefánikova, Galanta
MDD v školskom klube detí
D
eťom patrí 1. jún. V tento deň sa školy
zmenia na miesta, kde sa žiaci hrajú,
pozerajú rozprávky, športujú, získavajú vedomosti iným, zábavnejším spôsobom.
V školskom klube detí na MDD čakalo na
deti veľké prekvapenie. Pani vychovávateľky
pozvali do areálu školy záchranárskych psov
so svojimi cvičiteľmi pod vedením pani Evy
Prágai. Zúčastňujú sa hľadania osôb nielen
pri zemetraseniach, ale hľadajú i nezvestné
osoby. Táto práca vyžaduje veľa trpezlivosti,
pracovitosti tak zo strany cvičiteľov aj psov.
Deti s úžasom sledovali psov, ako poslúchali na povely –ľah, sed, plazenie, prinášanie predmetov, chôdza pri nohe cvičiteľa.
Predviedli sa v hľadaní predmetu podľa čuchu i „nezvestného“ človeka.
Strach zo psov je pre mnohé deti nepríjemný, stretnutiam s nimi sa v bežnom živote nedá vyhnúť. Toto júnové popoludnie
však bolo výnimočné. Deti psíkov hladkali,
nikto sa ich nebál, tešili sa ich prítomnosti. Najviac sa tešila malá Sofinka, pretože p.
Prágai je jej maminka a tá bola na ňu veľmi
pyšná. Ukázala nám aj svojho malého psíka, o ktorého sa vzorne stará. Popoludnie sa
nám všetkým páčilo, za čo ďakujeme poslušným psíkom a ich cvičiteľom.
Vychovávateľky ŠKD
ZŠ G. Dusíka Galanta
júl 2012
5
Naše Mesto: Najviac zapojených
dobrovoľníkov
N
ajväčšie podujatie firemného
dobrovoľníctva
Naše Mesto sa uskutočnilo v piatok 15. júna a v sobotu 16.
júna 2012. V rámci galantského
okresu pracovalo 650 dobrovoľníkov aj v Tešedíkove, Seredi, Šali
a Nededi. Najviac zapojených
dobrovoľníkov na počet obyvateľov bolo v meste Galanta, ktorá sa
do projektu zapojila druhýkrát.
Okrem spoločnosti Samsung
Electrocnics Slovakia, ktorý je
jedným z hlavných partnerov
firemného dobrovoľníctva organizovaného Nadáciou Pontis,
sa do akcie zapojili spoločnosti
ako EuroTrade, SAD Dunaj-
ská Streda, Autobusová doprava
Fermo, Dell, IBM, ako aj ďalšie
galantské a bratislavské firmy
a dobrovoľníci. V Rodinnom centre Bambuľ-
kovo vyčistili bazén, namaľovali
plot, usporiadali knihy a aktualizovali databázu. Imobilných
seniorov na vozíčkoch z Domova
dôchodcov Patria potešili náv-
Pri stíšenom svetle
Dejiny Galanty
V
lastivedné múzeum v Galante v spolupráci s Pro Renovatione pripravili pre záujemcov histórie podujatie pod názvom „Pri
stíšenom svetle“, ktoré sa konalo podvečer
6. júna v priestoroch vlastivedného múzea.
Prednáška Mgr. Gábora Strešňáka bola
zameraná na tému Esterházyovské majetky
v 17.-18. storočí, príspevok k dejinám Galanty. Prednáška sa venovala reáliám z každodenného života z polovice 17. storočia, kde
boli spomínané niektoré momenty spoločnej
správy galantského kaštieľa medzi rôznymi
príslušníkmi rodu. Ďalšia časť prednášky sa
zaoberala majerským hospodárstvom z druhej polovice 18. storočia v Galante a majetkami, ktoré ležali v Rumanovej a v Zemian-
Drogám povedz nie!
S
polok pracovníkov miestnej a regionálnej
kultúry Slovenska v Galante v spolupráci s mestom Galanta, Galantským osvetovým strediskom, Okresným riaditeľstvom
Policajného zboru v Galante, Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru
v Galante a Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Galante pripravili na koniec
školského roka už 12. ročník celomestského
podujatia s protidrogovým zámerom, ktoré
|
rôzne
števou mesta a Rímskokatolíckeho kostola Sv. Štefana Kráľa,
kde im galantský farár slúžil
omšu a predstavil kostol. Výlet
na ranč na Striebornom jazere so
zdravotne postihnutými deťmi
z DSS Galanta spestrili opekaním špekáčikov. ZŠ Štefánikova
vďaka dobrovoľníkom má vyčistenú atletickú dráhu. Naše Mesto je najväčšie po­
dujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku a v strednej
Európe. Vlani pomáhalo neziskovým organizáciám 4 400
dobrovoľníkov. Tento rok sa
konalo v Bratislave, Galante,
Seredi, Šali, Trenčíne, Partizánskom, Žiline, Liptovskom
Hrádku, Košiciach, Spišskej
Novej Vsi a v Hlohovci.
Róbert Rybársky
Foto: Lucia Gazdagová,
Michaela Hrabinská
ňa 20. júna 2012 Vlastivedné múzeum
v Galante v spolupráci s Pro Renovatione
a mestom Galanta pripravilo pre obdivovateľov kaligrafie a reštaurátorskej práce ďalšiu
prednášku s názvom „Pri stíšenom svetle“.
Reštaurovanie historických dokumentov
a papiera bola téma prednášky Doc. Ivana
Galamboša, vedúceho reštaurátora v Sloven-
skom národnom archíve v Bratislave. Ivan
Galamboš počas desaťročí vykonávania svojej
profesie reštauroval množstvo historických
skvostov knižnice Bratislavskej kapituly. Navrhuje a tvorí aj nové umelecké väzby, napríklad knižnú väzbu Ústavy Slovenskej republiky a Knihy hostí pre slovenských prezidentov.
Po dlhej a trpezlivej práci vychádzajú spod
jeho rúk v obdivuhodnej umeleckej i technickej kvalite písomné skvosty, ktoré pamätajú
dokonca i Svätopluka. Srdcovou záležitosťou
sú však bibliofílie. Zachránil tak nielen písomné pamiatky, ale aj ich obsah, historickú
hudbu, záznam gregoriánskych chorálov, ktoré sa v nezmenenej podobe spievajú už viac
ako tisíc rokov.
Výstava s názvom Odkaz na pergamene je
verejnosti prístupná vo Vlastivednom múzeu
v Galante do 15. septembra 2012.
Michaela Hrabinská
propaguje zdravý spôsob života a bezpečné
správanie detí počas letných prázdnin. Po­
dujatie pod názvom Drogám povedz nie!
sa konalo 20. júna 2012 v priestoroch GOS
a zúčastnili sa ho žiaci 2. ročníkov galantských
základných škôl. Súčasťou náučno-zábavného
dopoludnia boli aj vedomostné kvízy z oblastí prevencie závislostí - škodlivosť fajčenia
a alkoholu, zdravého spôsobu života - správna životospráva, pravidiel bezpečnosti a všeobecných znalostí bicyklistov - účastníkov
cestnej premávky. Deti sa do programu aktívne zapájali a za svoje vedomosti získali pekné
prezentačné predmety. V rámci podujatia sa
uskutočnilo aj oficiálne vyhlásenie výsledkov
celomestskej súťaže v kategórii základných
škôl, ktoré sa zapojili do projektu separovaného
zberu. Ocenenia školám odovzdala Mgr. Alica
Orbánová z Mestského úradu v Galante. Na
záver sa deti mohli zahrať v hrnčiarskej dielni, kde si na pamiatku vytvárali rôzne hlinené
odtlačky. Veríme, že uskutočnené podujatie
Drogám povedz nie! preferujúce bezpečnosť
detí a zdravý spôsob života prispeje k zvýšeniu
úrovne prevencie v meste Galanta.
Andrej Popluhár
skych Sadoch. Podvečer strávený v múzeu bol
spojený s prednáškami a multimediálnou prezentáciou. Bol určený pre všetkých tých, ktorí
chcú vedieť viac o histórii mesta.
Podujatie podporilo mesto Galanta.
Lucia Gazdagová
Reštaurovanie historických dokumentov
a papiera
D
Rôzne
|
6
Galantské noviny
Deti pokutovali nedisciplinovaných
vodičov citrónom D
opravná polícia spolu so
žiakmi a učiteľmi Základnej školy SNP kontrolovala v pondelok 18. júna
2012 dodržiavanie predpisov
v cestnej premávke a hodnotili
správanie vodičov za volantom.
Vodičov, ktorí dodržiavali všeobecne záväzné právne predpisy, odmenili sladkým jablkom
a, samozrejme, poďakovaním a
úsmevom. Tých vodičov, ktorí
spáchali priestupok proti bezpečnosti, „obdarili“ kyslým citrónom.
Zároveň ich požiadali o ohľaduplnejšie správanie, pretože
takouto jazdou ohrozujú nielen
svoj život, ale aj životy ostatných účastníkov cestnej premávky.
Poisťovňa Generali a Prezídium PZ SR sa organizovaním
dopravno-preventívnej akcie
Jablko - citrón snažia pozitívne
vplývať nielen na motoristov,
ale prostredníctvom praktickej
dopravnej výchovy aj na deti
ako účastníkov cestnej premávky a budúcich vodičov. Hlavným cieľom akcie je upozorniť
vodičov, deti a širokú verejnosť
na problém nerešpektovania
dopravných predpisov.
Michaela Hrabinská
Foto: Michaela Hrabinská
Žiacky parlament zo ZŠ SNP v prezidentskom paláci
D
ňa 15. júna 2012 sa žiaci Žiackeho parlamentu zo Základnej školy
SNP zúčastnili Dňa otvorených
dverí v Prezidentskom paláci v Bratislave.
Pre širokú verejnosť bol zabezpečený bohatý program.
Okrem prehliadky paláca mali možnosť žiaci vidieť vystúpenie mažoretiek
či vojakov. Veľkým prekvapením boli naši
strieborní hokejisti, ktorí okrem svojho
víťazného úsmevu rozdávali podpisy. Kto
bol šikovný, určite si nejaký ten podpis
zobral domov.
Najväčším zážitkom pre žiakov bolo
stretnutie s prezidentom SR – Ivanom
Gašparovičom. Žiacky parlament si pri-
Kultúra
stolovania
Cieľom súťaže bolo preverenie znalostí a zručností v oblasti stolovania a správnej
životosprávy a pozdvihnutie dôležitosti zdravého stravovania v súčasnom uponáhľanom
svete plnom fast foodu, kde na zdravú výživu
nezostáva veľa času. V praktickej časti sa deti
vžili do úlohy čašníkov a vyskúšali si stolovanie pri slávnostnej večeri a obsluhovanie.
Tak ako už býva zvykom, prvé tri miesta
boli ocenené diplomom a ,,zdravou“ sladkou
odmenou.
Dana Horňáková
Foto: archív
K
ultúre stolovania sa učíme celý život.
Dokázali to aj deti zo ZŠ Sídl. SNP,
kde sa dňa 23. mája 2012 pod vedením
pani vychovávateľky Dany Horňákovej konala súťaž s názvom Kultúra stolovania a správna
životospráva. Svoje vedomosti si zmerali deti
ŠKD tretích a štvrtých ročníkov.
Workshop – pletenie z papiera
D
ňa 25. mája 2012 organizovalo Galantské osvetové stredisko workshop
papierového pletenia. Cieľom tejto
akcie bolo naučiť sa niečo, čo ešte mnoho
ľudí nepozná. Podujatie bolo pre všetkých,
ktorí majú radi pekné veci a chcú nimi
potešiť nielen seba, ale aj druhých. Svoju
pravil darček v podobe obrazu, na ktorom
boli všetci členovia ŽP spolu so svojimi
koordinátorkami. Žiacky parlament bol
aj v tomto roku veľmi úspešný, považovať za úspech môžu nielen prácu svojich
žiakov, ale aj podpis prezidenta v kronike
školy.
Mgr. Lucia Reháková
zručnosť, kvalitu a profesionalitu zúčastneným predviedla lektorka Agáta Seidlová
z Českej republiky, ktorá učila, ako sa dá
papier využiť aj inak. Výsledkom tvorivého
úsilia je samotný vyrobený predmet – košík,
obal na kvetináč, miska a iné krásne veci.
Každý, kto prišiel a mal záujem, si prácu s
papierom mohol hneď odskúšať. Prišli mladí, starší a tiež zvedavé deti, ktoré svoju šikovnosť okamžite preukázali. Na workshop
prišli nielen domáci, ale aj ľudia z okolia
a dokonca až z Piešťan, Nového Mesta nad
Váhom a Trenčína. Účasť ľudí a záujem
o toto papierové pletenie splnili očakávania organizátora a vytvorili predpoklad pre
uskutočnenie ďalších podobných tvorivých
stretnutí.
-gos-
júl 2012
Salón 2012
B
ol naozaj horúci letný deň - 21.6.2012,
v príjemných chladivých priestoroch
Renesančného kaštieľa v Galante sa
stretli ľudia, ktorých spája spoločný záujem
– umenie. Uchu lahodiace tóny prekrásnych
romantických skladieb v podaní PhDr.Daniely Belancovej boli dobrým začiatkom
pekného večera a slávnostného otvorenia
11.ročníka tradičnej výstavy pedagógov
ZUŠ a pozvaných hostí. Výstavu otvoril
riaditeľ MsKS v Galante, Mgr. Ján Kolek.
Historický význam slova „salón“ vysvetlila
a pár slov o podmienkach priebehu tohtoročného Salónu 2012 povedala akad.mal.
Blanka Kästová- Burgerová, riaditeľka ZUŠ
7
|
Rôzne
v Galante a zakladateľka tohto spôsobu prezentácie pedagógov ZUŠ v Galante.
Tento rok máme možnosť vidieť diela 25-tich autorov. V pestrej palete žánrov,
štýlov a techník si každý návštevník nájde
niečo zaujímavé. Tradičné maliarske techniky, kresbu, akvarel, striedajú rôzne koláže,
aplikácie, fotografie /Kristína Mészárosová,
Zuzka Hlavatá/. Prírodné, organické formy
prechádzajú až do abstraktných, takmer neidentifikovateľných foriem v tvorbe Helmuta
Kästa, Miliny Zimkovej, Norberta Gupku,
Blanky Kästovej-Burgerovej, Gabriely Hornáčkovej. Autorov zaujíma svet človeka, jeho
osamelosť, ale aj jeho spolužitia /Plastiky
Jozefa Laššua, objekty Norberta Kelecsényiho, fotografie Stana Klačanského/. Poučenie
z dejín výtvarného umenia umožnilo akad.
maliarke Jarmile Veľkej dosiahnuť úžasne
sýte a spektrálne tóny v staromajstrovkej
technike. Pokojnú atmosféru vyžarujú folkloristicky podfarbené krajinky Milana Stanu, kvetinové zátišie Evy Králikovej, jemné
akvarely Raisy Boškovej a Márie Mészárosovej, perokresba Ľubice Nemčekovej. Viacerí autori siahli aj po iných materiáloch,
Eva Jurásová sa prezentovala decentnými
art protismi, Rita Vargová prekvapila zaujímavou keramikou, Zuzana Danišková s dôvtipom dotvorila samorasty, Dana Janebová
vystavila tradične smalt.
Ako nekonečné hmly sa ponad Krajinu pri
Váhu od Blanky Kästovej-Burgerovej prevaľuje nepretržito plynúci čas. Medzi múrmi stáročného kaštieľa sa akosi umocňuje
magické pôsobenie umenia na naše zmysly
a nastáva pokoj v duši.
PhDr. Iveta Lenická
a mládeže, je podporiť rozvoj vzdelanostnej a kultúrnej úrovne tejto národnostnej
menšiny. V tomto roku sa uskutoční aj
celoslovenské kolo tejto súťaže, ktorej vy-
hodnotenie a výstava bude na jeseň v Galante.
Michaela Hrabinská
Foto: Michaela Hrabinská
Výstava Farebný
svet Rómov
V
dňoch 18. – 25. júna sa v priestoroch
Galantského osvetového strediska
(GOS) konala výstava z výtvarnej
súťaže detí a mládeže rómskej národnosti
s názvom Farebný svet Rómov. Už po ôsmykrát ju vyhlasuje Spolok pracovníkov
miestnej a regionálnej kultúry Slovenska
v Galante v spolupráci s GOS a mestom
Galanta v rámci podpory rozvoja kultúry
národnostných menšín. Do súťaže sa zapojilo 18 školských zariadení Trnavského kraja. Poslali takmer
200 výtvarných prác žiariacich pestrými
farbami. Výtvarné práce vytvorené rôznymi technikami – maľbou, kresbou a menej
tradičnými kombinovanými technikami
zachytávajú farebný svet videný očami
mladých Rómov. Cieľom tejto súťaže, v ktorej sa prezentuje výtvarná tvorivosť rómskych detí
Absolventská výstava 2012
Umenie si zaslúži pozornosť, ohodnotenie
Ž
iaci, študenti, absolventi výtvarného
a tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Galante sa 8. júna 2012
slávnostne rozlúčili so svojou školou a s jej
pedagógmi kultúrnym programom tanečného odboru a výstavou výtvarných prác
výtvarného odboru. Slávnostná rozlúčka
vyvrcholila vo veľkej zasadačke Mestského
úradu v Galante.
Výstava výtvarných prác absolventov sa
nachádza v priestoroch vestibulu MsÚ a je
prístupná do 31.júla 2012.
Absolventská výstava a slávnostná rozlúčka je tradične neoddeliteľnou súčasťou
života ZUŠ. S každoročnou pravidelnosťou
mladí umelci predstavia svoju tvorbu verejnosti, mnohí z nich po prvýkrát. K práci
pedagógov a k obdivu k tvorbe žiakov sa pozitívne vyjadrila Alica Orbánová.
Blanka Kästová, riaditeľka ZUŠ, vo svojich slovách pripomenula históriu školy
a výtvarného odboru v meste Galanta.
Jej myšlienka: „Umenie je niečo viac, čo si
zaslúži krásnu pozornosť, ohodnotenie.“
Akad. mal. Blanka Kästová
riaditeľka ZUŠ
Rôzne
|
8
Galantské noviny
Výstava Odkaz na pergamene
vo vlastivednom múzeu
V
sobotu 19. mája 2012 bola v priestoroch Vlastivedného múzea v Galante slávnostne otvorená výstava
s názvom Odkaz na pergamene. Výstava,
ktorá už tri roky putuje po rôznych mestách a múzeách Slovenska, vzišla z projektu Prieskum, konzervovanie a kultúrnohistorické zhodnotenie pergamenových
dokumentov v Slovenskej národnej knižnici s finančnou podporou Agentúry pre
podporu vedy a výskumu.
Záujemcom počas prehliadky výstavy
bude podaný odborný výklad o histórii,
výrobe a význame pergamenu. Zároveň si
majú možnosť pozrieť vo vitrínach vystavené predmety: náradie na úpravu kože a pergamenu, kože a pergamen, fotografie pečatí
Noc kostolov
V
rímsko-katolíckom kostole sv. Štefana
kráľa v Galante sa 1. júna uskutočnila
Noc kostolov. Záštitu nad akciou v Galante prevzal galantský dekan Attila Józsa.
Organizátori pripravili bohatý a netradičný
program. Hudobný začiatok patril mladým
kresťanom z Galanty a skautskému oddie-
Kultúrne leto otvorili
Harvestri
V
o štvrtok 14. júna sa konal
v príjemnom prostredí nádvoria Neogotického
kaštieľa v Galante otvárací
koncert Kultúrneho leta. Po
úvodnom príhovore a uvítaní
všetkých prítomných hostí
pódium patrilo country kapele
Harvestri z Bratislavy. „Prešlo
svetských a cirkevných hodnostárov, listiny,
kódexy a fragmenty kódexov zachované na
väzbách rukopisných a tlačených kníh, ktoré sú písané po latinsky, nemecky, hebrejsky a hlaholským písmom. Na zavesených
paneloch sa nachádzajú listiny a fragmenty
kódexov a informácie k jednotlivým častiam výstavy, ktoré oboznámia návštevníkov s dejinami vzniku a výroby pergamenu,
druhmi pergamenu, historickými pečaťami
na pergamenových listinách, stredovekými
liturgickými pamiatkami, stredovekými
a novovekými listinnými pamiatkami, odpismi literárnych a filozofických diel, atď.
Pre návštevníkov je tiež k dispozícii približne 15-minútový videofilm týkajúci sa výroby pergamenu a vystavených predmetov
zapožičaných z Archívu literatúry a umenia
Slovenskej národnej knižnice v Martine.
K výstave prispelo zo svojho zbierkového
fondu aj Vlastivedné múzeum v Galante,
konkrétne dvomi výsadnými erbovými listinami, jedna je od cisára Leopolda I. (1658
– 1705) z roku 1687 pre Františka Balogha
a druhá od cisára Karola VI. (1711 – 1740)
z roku 1717 pre Jána Szaba.
Výstava Odkaz na pergamene vo Vlastivednom múzeu v Galante potrvá až do 15.
septembra 2012. Pozvaní sú všetci tí, ktorí
majú záujem spestriť si dovolenku, prázdniny či kultúrne sa odreagovať. Zamestnanci
múzea sa už vopred tešia na vašu návštevu.
Daniel Libárik
Foto: archív
lu svätého Imricha z Kostolnej pri Dunaji
a Hrubého Šúra. Pokračovalo sa prednáškami PhDr. Ladislava Bukovszkyho v slovenskom jazyku a prednáškou Juraja Pekaroviča
v maďarskom jazyku pod názvom „Kostol a
farnosť v premenách času“. Čas na stíšenie,
meditatívne spevy z Taizé a spoločné modlitby veriacich pri svetle sviec dodali tú pravú atmosféru Noci kostolov, ktorá je pre všetkých
ľudí dobrej vôle, ktorí sa tu stretli aj pri príle-
žitosti objavovania krásy kresťanských výtvarných a architektonických pokladov.
Verejnosť si počas individuálnych a spoločných prehliadok mohla prezrieť priestory
zreštaurovaného kostola sv. Štefana kráľa,
bočné kaplnky, sakristiu a chóru. Večer zakončila latinská svätá omša v klasickom rímskom
obrade pri barokovom oltári kostola sprevádzaná gregoriánskym spevom a organom.
Lucia Gazdagová
obdobie jedného kalendárneho
roka a my máme možnosť opäť
sa stretávať počas mesiacov
júl a august na jednotlivých
vystúpeniach v rámci programu
Kultúrneho leta, organizovaného Mestským kultúrnym
strediskom Galanta a mestom
Galanta,“ povedal Peter Kolek.
Kultúrne leto sa stalo neodmysliteľnou súčasťou letných
mesiacov a zároveň zvyšuje
atraktívnosť mesta Galanta
v letnom období.
Michaela Hrabinská
Záverečný promenádny
koncert ZUŠ
Z
ákladná umelecká škola
Josepha Haydna v Galante
zorganizovala 21. júna záverečný
promenádny koncert žiakov
a pedagógov na nádvorí Neogo-
tického kaštieľa v Galante. Počas
koncertu sa predstavili najšikovnejší žiaci najmä rodičom, starým
rodičom a všetkým svojim
priaznivcom. Posledný záverečný
koncert v školskom roku sa niesol v znamení príjemnej hudby,
letného počasia a chutných
pagáčikov. Toto podujatie sa zorganizovalo v rámci kultúrneho leta.
Lucia Gazdagová
júl 2012
9
Rock-Randevú s hudbou
D
ňa 31.mája 2012 sa konal absolventský koncert ZUŠ Josepha Haydna
- randevú s hudbou. Naplnená sála
MsKS veľkým očakávaním vítala hudobné talenty všetkých stupňov štúdia hudby
a spevu. Tohoročný netypický výber repertoáru i žánrov z dielne pedagógov priniesol
obecenstvu množstvo prekvapení. Popri
klasikoch ako Chopin, Bartók, Debussy,
Händel a Mozart odzneli i skladby Astora
Piazzoliho, ktoré vniesli do počúvania romantických skladieb rytmy temperament-
ného argentínskeho tanga. Talentovaných
hudobníkov na javisku vystriedali nadané
speváčky Michaela Hasalová a Lea Kožová. Nečakaným prekvapením tohoročného
koncertu bol i prednes prózy od autorky,
dcéry prozaika Vintenta Šikulu, ktorý verne ilustroval život umeleckej školy. Toto
gesto úcty a vďaky venovalo vedenie ZUŠ
prvej riaditeľke vtedy ešte Ľudovej školy
umenia /1957/ pani Edite Maťašovskej za
jej celoživotnú prácu pri vyhľadávaní a výchove talentov z Galanty a okolia. Za kva-
|
Rôzne
litným výberom skladieb i za odbornou prípravou talentov stoja erudovaní učitelia, za
úspešným prevedením skladieb tohoroční
absolventi. Búrlivý potlesk obecenstva ako
vyjadrenie uznania vystriedali slová vďaky
Mgr. Alice Orbánovej z odboru školstva
i odovzdávanie kníh a diplomov za podporu rodičovského združenia školy. Na záver
nasledovalo udelenie mimoriadnej ceny za
dlhoročnú prípravu i všestranný talent interpretke spevu Lei Kožovej. Obecenstvo
ďakuje všetkým umelcom, „autorom“ hlbokého umeleckého zážitku, a stotožňuje sa
s výrokom Nietzscheho: „Bez hudby by bol
život omylom.“
Mgr. Hilda Valková
Rock-revolúšön
D
ňa 2.júla 2012 sa steny
estrádnej sály MsKS
poriadne otriasali. Pod záštitou OZ Templars Slovakia
sa tu uskutočnilo už v poradí
druhé celovečerné rockové
podujatie Rock Revolúšön,
na ktorom sa predstavilo šesť
hudobných kapiel z Galanty
a okolia.
Už od dvadsiatej hodiny
navodila príjemnú atmosféru
skupina The Dry Comrades
a v tomto duchu pokračovali
aj ostatné kapely: AluPaLu,
OPLAN, Renton and the
Error Jam, TRRR... a FUNKYZEIT.
Na svoje si tak prišla vyše
stovka priaznivcov kvalitnej
rockovej muziky. Zlatým
klincom večera bola tombola,
v ktorej mohli návštevníci
koncertu vyhrať zaujímavé
ceny.
Ak ste však túto udalosť
premeškali, nezúfajte! Ďalšia
hudobná nádielka sa bude
rozdávať už čoskoro - tak si
vezmite dobrú náladu a príďte
aj vy prežiť večer bohatý na
hudobné zážitky a podporiť
kultúrny život v meste. Tešíme
sa na vás!
Radka Kováčová
Rodičovská akadémia
ZŠ Štefánikovej
V
Rodičovská akadémia
ZŠ Gejzu Dusíka
D
ňa 18. júna sa konala
v Mestskom kultúrnom
stredisku v Galante rodičovská
akadémia, v ktorej ZŠ Gejzu
Dusíka prezentovala výsledky celoročnej práce. Učitelia
so svojimi žiakmi pripravili
pre rodičov a hostí príjemný
program, pri ktorom sa zabavili.
Nechýbali tanečné a spevácke
čísla, hovorené slovo či scénky.
Zadosťučinením pre všetkých
účinkujúcich bol potlesk rodičov a úsmev na ich tvárach.
Michaela Hrabinská
Foto: Michaela Hrabinská
pondelok 11. júna si v Mestskom kultúrnom stredisku
v Galante žiaci zo ZŠ Štefánikovej pripravili rodičovskú
akadémiu, ktorú venovali svojim
rodičom, starým rodičom, učiteľom i spolužiakom. V programe
účinkovali žiaci prvého aj druhého stupňa. Pre svojich najbližších
si pripravili básničky, pesničky
a moderné tance. Svoju kreativitu ukázali aj anglickou rozprávkou, uspávankou a piesňou od
Michaela Jacksona. Záver akadémie patril najstarším žiakom
- deviatakom, ktorí si pripravili
rozlúčkovú pieseň a ďakovný
príhovor. Rodičovská akadémia
má svoju dlhoročnú tradíciu, kde
sa prezentujú kultúrno-umelecké
činnosti a rôzne talenty školy.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
Udalosti
|
10
Galantské noviny
Spomienka na Mgr. Ivana Molnára
V
o veku 82 rokov zomrel dňa 31. mája
2012 Mgr. Ivan Molnár, priekopník a
propagátor amatérskej astronómie na
Slovensku a dlhoročný vedúci Okresného
astronomického kabinetu, ktorý pôsobil pri
Okresnom osvetovom stredisku v Galante.
Mgr. Ivan Molnár sa narodil 23. januára
1930 v Nových Zámkoch, v rokoch 1953 1957 študoval fyziku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, pracoval v Slovenskej
ústrednej hvezdárni v Hurbanove, pôsobil ako
učiteľ a riaditeľ Základnej školy v Seliciach.
Už od študentských čias sa venoval popularizácii astronómie, aby sa dostala do povedomia širokej vrstvy obyvateľstva. Počas štúdia
na univerzite zostrojil Newtonov ďalekohľad
z optiky od Zeiss Jena s hlavným zrkadlom
100/1 000 mm. Zameral sa hlavne na pozorovanie Mesiaca, planét, zákrytov a zatmení
telies Slnečnej sústavy a s radosťou ukazoval
zvedavcom zaujímavé objekty nočnej oblohy.
Prednášal pre študentov základných a stredných škôl, pre študentov Pomaturitného štúdia astronómie v Hurbanove, na zrazoch a
rôznych vzdelávacích podujatiach pre verejnosť. Počas jeho aktívneho pôsobenia prednášal vo všetkých obciach a mestách Galantského okresu a aj mimo neho. Do roku 2010
zrealizoval vyše tisíc prednášok.
V rámci jeho organizátorskej činnosti stál
pri zrode Slovenskej astronomickej spoloč-
Zo zápisníka MsP – jún 2012
V
nočných hodinách bolo prijaté oznámenie na Mestskú políciu v Galante, že do budovy domova dôchodcov
na Švermovej ulici sa násilím vlámali
neznáme osoby. Po príchode hliadky
bolo zistené, že bočný vchod budovy,
kde boli uložené bicykle, má vylomené
dvere a podľa vyjadrenia pracovníčky
zariadenia chýbali bicykle. Obhliadkou
okolia sa našli dva odcudzené bicykle
a náradie, s ktorým sa do priestorov
domova dostali. Na miesto boli privolané hliadky Obvodného oddelenia PZ
Galanta a následne bolo vykonané pátranie po neznámych osobách. Po približne
15 minútach boli zadržané podozrivé
osoby na železničnej stanici. Išlo o päť
mladých ľudí z Trnavy, medzi ktorými
bola aj jedna osoba na pátraní. Šetrením
bolo zistené, že tieto osoby sa vlámali aj
do novinového stánku na Ulici Zoltána
Kodálya.
nosti (1959), Pomaturitného štúdia astronómie v Hurbanove (1969), Slovenského zväzu
astronómov amatérov v Hurbanove (1970),
založil Okresný astronomický kabinet ako
špecializované zariadenie Okresného osvetového strediska v Galante (1973), kde bol činný
až do roku 2010.
Mgr. Ivan Molnár bol aktívny aj v publikačnej činnosti. V redakčnej rade časopisu
Kozmos pôsobil 14 rokov, od roku 1973 vydával bulletin Astronomický spravodaj, metodické materiály pre pozorovanie zatmení a
zákrytov, pomocné materiály pre astronomické krúžky.
Pripravoval a realizoval astronomické seVšetky osoby boli odovzdané vyšetrovateľovi policajného zboru.
V skorých ranných hodinách bolo príslušníkmi mestskej polície zistené popísanie
budov, plotov, rôznych zariadení /elektro
rozvodne, plynové rozvodne/, dopravné
značky, dopravné zariadenia, rodinné domy,
bytové domy a autobusové zastávky.
Činnosťou príslušníkov mestskej polície
bolo zistené, že skutkov sa dopustili dve
podozrivé maloleté osoby, jedna dospelá
osoba a prítomné boli ďalšie dve mladistvé
osoby. Zistené skutočnosti boli odstúpené
vyšetrovateľovi OOPZ v Galante. Škody
vzniknuté na majetku budú odstraňovať
na vlastné náklady a vlastnými silami.
Občan, ktorému nie je ľahostajné, keď
sa ničí spoločný majetok, oznámil takýto
skutok na mestskú políciu. Mladý muž
si vybíjal zlosť na detskom ihrisku na
sídlisku Nová doba. Počas riešenia tohoto
prípadu bolo zistené poškodenie ihriska
mináre pre astronómov amatérov a vedúcich
astronomických krúžkov v okrese Galanta,
kde okrem neho prednášali aj poprední predstavitelia slovenskej astronómie, ale aj prednášatelia z Maďarskej republiky. Spolupracoval
s Galantským osvetovým strediskom, kde sa
dlhoročne venoval príprave mladých záujemcov o astronómiu na rôzne súťaže.
Za rozvoj astronómie, za prednáškovú
činnosť a za prácu s mládežou dostal Mgr.
Ivan Molnár niekoľko vysokých ocenení od
rôznych inštitúcií - Ministerstvo kultúry SR,
Slovenská astronomická spoločnosť, Slovenská ústredná hvezdáreň, Slovenské ústredie
amatérskej astronómie, Slovenský zväz astronómov amatérov, Krajská hvezdáreň Hlohovec, Okresné osvetové stredisko Galanta,
Dudvážske osvetové stredisko Galanta, mesto
Galanta.
V roku 2009 za celoživotnú prácu mu bola
udelená Medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja za prínos v oblasti šírenia astronomických poznatkov v Trnavskom kraji.
Všetci, ktorí Mgr. Ivana Molnára poznali
a spolupracovali s ním, si určite spomenú na
jeho usmievavú tvár, pokojný hlas, priateľský
prístup a schopnosť počúvať. Vedel povzbudiť
každého, bol priateľom a učiteľom v astronómii i v živote, vždy ochotný pomôcť a poradiť.
Česť jeho pamiatke!
Galantské osvetové stredisko
strhnutím oplotenia a zdevastovanie jeho
častí. V priebehu mesiaca sa podarilo
stotožniť osobu podozrivého dvadsaťdvaročného páchateľa, ktorý má trvalý
pobyt v meste Galanta. Spomínaný muž
je riešený príslušníkmi mestskej polície za
priestupok proti majetku.
Na mestskú políciu bolo prijaté oznámenie od matky maloletého chlapca, že
v priestoroch železničnej stanice v poobedňajších hodinách pri návrate zo školy
bol okradnutý jej syn o finančnú hotovosť.
Táto skutočnosť bola preverená a po
dvoch mesiacoch sa podarilo zistiť osobu
podozrivého páchateľa. Išlo o mladistvého K.D. zo Selíc, ktorý sa k uvedenému
skutku priznal. Keďže šetrením boli
zistené znaky trestného činu krádeže na
osobe, prípad bol postúpený podľa vecnej
príslušnosti Oddeleniu železničnej polície
v Trnave k ďalšiemu riešeniu.
Miroslav Grell,
náčelník MsP Galanta
júl 2012
11
|
Udalosti
Winefest
2012 G
azdovský dvor v spolupráci s mestom
Galanta v dňoch 22. - 23. júna 2012
usporiadali na Mierovom námestí v Galante Vínny festival s názvom „Winefest“.
Jedinečnú možnosť degustovať na jednom mieste viac ako 200 druhov vína zo
14 krajín celého sveta si nenechalo ujsť
takmer 1500 návštevníkov, ktorí si počas
víkendu dopriali stovky fliaš toho najlepšieho vína.
Na 1. ročníku festivalu vína v Galante si
prišli na svoje aj milovníci modernej hudby, cimbalovej a ľudovej muziky a ďalších
hudobných žánrov. Okrem špičkového
vína boli návštevníci Winefestu rozmaznávaní aj ďalšími delikatesami. Hlavný organizátor Winefestu Tibor
Kovacs, takto priblížil tú najvyššiu svetovú
kvalitu a ukázal, že vynikajúce vína vôbec
nemusia byť nedostupné.
Michaela Hrabinská
Foto: Michaela Hrabinská
Deň Samsungu a mesta Galanta 2012 S
poločnosť Samsung Elec­
tronics Slovakia oslávila
tento rok 10. výročie založenia. Pri tejto príležitosti sa
v sobotu 23. júna 2012 uskutočnilo slávnostné podujatie
„Deň Samsungu a mesta Galanta“ na Ranči na Striebornom
jazere v Galante. Vedenie spoločnosti Samsung Electronics
Slovakia vyjadrilo v tento deň
vďaku všetkým, ktorí prispeli k jej rozvoju podnikania na
Slovensku. Podujatie plné zábavy, oddychu a dobrej nálady
sprevádzal moderátor Vladimír
Voštinár.
Na veľkorozmernom pódiu
sa prezentovali tanečné a spevácke skupiny, ktoré striedala
tombola z hodnotnými cenami.
Z tých známejších vystúpila
populárna skupina Gladiator.
Deti si prišli na svoje pri modelovaní z hliny, či maľovaním
na tváričky s obľubou si zajazdili na koníkoch a vyskákali sa
na nafukovacom hrade. Deň
plný zábavy ukončila laserová
show a diskotéka s DJ-mi hudobného portálu diskoteka.sk.
Slávnostnú večernú atmosféru
umocnil ohňostroj.
Nakoľko rok 2012 je vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi
generáciami, suma vyzbieraná
z predaja vstupeniek bude použitá na skvalitnenie života
seniorov v domove dôchodcov
Patria.
Michaela Hrabinská
Foto: Michaela Hrabinská
IV. ročník súťaže vo varení kotlíkového guláša S
obota 30. júna 2012 patrila labužníkom a priaznivcom kotlíkového guláša.
Taverna Sever privítala na letnej terase
10 družstiev.
TEMPLARS, bratia Horváthovci, OREL
Team, Holkovičovci, Jožo v klobúku, Katka
a Betka, BULS Team, BPZ Team, Oroslány
Team a K.L.M. Team.
Od poludnia sa krájalo, zakladali sa ohne
pod kotlíkmi a potom sa už len miešalo a
ochutnávalo. Za pár hodín sa šírila v okolí
vôňa, ktorej nikto neodolal. Samozrejme po
celý čas tu panovala príjemná a veselá ná-
lada, ktorá k takejto súťaži neodmysliteľne
patrí. Po 17:00 hodine museli byť misky pre
porotcov plné, aby sa mohol vybrať ten najlepší guláš. Rozhodovala chuť, farba, hustota
a vôňa.
Členovia poroty Juraj Stern, Róbert Sós,
Igor Márton, Drahomír Ostradecký a Miroslav Mokrý, po ochutnávke vybrali ten
najchutnejší guláš. Navarilo ho družstvo
TEMPLARS Slovakia Galanta. Víťazmi sa
však stali všetci zúčastnení. Veď priateľské
posedenie, dobrá nálada a úsmev sú oveľa
dôležitejšie ako výhra.
Michaela Hrabinská
Foto: Michaela Hrabinská
Udalosti
|
12
Galantské noviny
Obchodná verejná súťaž
M
esto Galanta, sídlo Mierové námestie č.
940/1,924 18 Galanta, vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č. 9622/2012
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je trojizbový byt I. kategórie
o podlahovej ploche 66,32 m2, č. 47, vchod č. 19 na
I. nadzemnom podlaží v bytovom dome s.č. 907
sídl. Clementisove sady v Galante vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parcela registra
„C“ číslo 176/1 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 157 m2, 176/2 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 191 m2, 176/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 192 m2, 176/4 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 190 m2, 176/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 157 m2, katastrálne územie
Galanta, LV č. 3827. Podiel na spoločných častiach,
spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky
podiel k pozemku je 168/10000-in.
Podmienky v účasti v súťaži: Predloženie návrhu
kúpnej ceny minimálne vo výške 44 600 eur (cena
podľa znaleckého posudku). Zloženie zábezpeky vo
výške 1 000,00 eur na účet vyhlasovateľa vo VÚB
a.s., pobočka Galanta, číslo účtu: 18722132/0200,
variabilný symbol: 9622/2012 alebo v pokladnici
vyhlasovateľa, a to najneskôr do lehoty podávania
súťažného návrhu. Navrhovateľ obchodná spo-
ločnosť alebo iná právnická osoba predloží doklad
o právnej subjektivite. Navrhovateľ fyzická osoba
doloží svoje osobné údaje v tvare: meno a priezvisko,
dátum narodenia, adresa trvalého pobytu. Doklady
preukazujúce právne postavenie navrhovateľa alebo
ich osvedčené fotokópie nemôžu byť staršie ako 3
mesiace odo dňa podania súťažného návrhu. Súčasťou návrhu musí byť doklad preukazujúci zloženie
požadovanej zábezpeky. Nesplnenie podmienok
účasti vylučuje navrhovateľa zo súťaže.
Ďalšie podmienky navrhovateľa: Lehota viazanosti navrhovateľa súťažným návrhom je do
30.09.2012. Ak víťaz súťaže odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu v lehote viazanosti súťažným návrhom,
zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa. Víťazovi súťaže sa zložená zábezpeka započíta
na kúpnu cenu. Neúspešným a vylúčeným navrhovateľom bude zábezpeka vrátená do 7 dní odo dňa
oznámenia výsledku súťaže. Navrhovateľ, ktorý je
v omeškaní s platením záväzkov voči vyhlasovateľovi a organizáciám ním zriadených a tieto neuhradí
do lehoty podávania súťažného návrhu, bude zo súťaže vylúčený. Vyhlasovateľ požaduje zaplatenie navrhovanej kúpnej ceny najneskôr pri podpise kúpnej
zmluvy.
Prehliadka predmetu súťaže: bude umožnená
Obchodná verejná súťaž č. 10437/2012
M
esto Galanta, Mestský úrad, Mierové nám.
940/1, vyhlasuje podľa §§ 281-288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú
súťaž na prenájom nebytového priestoru.
Predmetom súťaže je nebytový priestor vo vlastníctve vyhlasovateľa na Ul. Vajanského 909 (predajňa textilu ARÉNA) o podlahovej ploche 59,20 m2.
Nebytový priestor je v správe spoločnosti Bysprav
s.r.o. Galanta.
S víťazom súťaže sa uzatvorí nájomná zmluva na
dobu určitú 5 rokov s výpovednou lehotou 3 mesiace od 1.8.2012 do 31.7.2017.
Účel nájmu: prevádzkareň obchodu alebo služieb - s vylúčením prevádzkovania výherných hracích automatov, stávkových kancelárií, reštauračných
a pohostinských zariadení a činností ohrozujúcich
mravnosť.
Minimálny nájom : 80 €/m2 ročne, bez služieb
spojených s nájmom nebytového priestoru. Nájomné
sa bude platiť vopred (mesačne alebo štvrťročne). Počas doby nájmu sa nájomné ročne valorizuje vo vzťahu k medziročnému rastu štátom uznanej inflácie.
Prehliadka nebytového priestoru bude umožnená dňa 12.7.2012 o 10.00 hod. alebo po dohode so
správcom nebytového priestoru.
Podmienky účasti v súťaži:
Do súťaže sa môžu prihlásiť podnikatelia – fy-
zické alebo právnické osoby, ktoré zaplatia do pokladnice alebo na účet vyhlasovateľa súťaže vo VÚB
a.s., pobočka Galanta, č. účtu 18722-132/0200, VS:
10437/2012, zábezpeku vo výške 332 € do 25.7.2012
do 12.00 hod.
Uchádzač predloží:
• návrh s uvedením podnikateľského zámeru, účelu
nájmu, ponuku ročného nájomného. Návrh musí
byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača.
Návrh musí ďalej obsahovať obchodné meno,
sídlo, identifikačné číslo, bankové spojenie a číslo
účtu.
• čestné prehlásenie o uzatvorení nájomnej zmluvy
v prípade prijatia jeho súťažného návrhu
• overenú fotokópiu platného živnostenského listu
alebo overený výpis z obchodného registra nie
starší ako 3 mesiace
• doklad o zaplatení zábezpeky
• Uchádzač môže do súťaže predložiť len jeden súťažný návrh
• Zo súťaže budú vylúčení uchádzači, ktorí sú
v omeškaní s platením peňažných záväzkov voči
mestu alebo organizáciám zriadených mestom.
Uchádzač je svojím súťažným návrhom viazaný
do 1.8.2012.
Súťažné návrhy sa predkladajú vyhlasovateľovi
súťaže písomne v zalepenej obálke označenej heslom
31. júla 2012 od 10,00 hod. do 11,00 hod. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže: Mgr. Miroslav Psota,
tel. č.: 031/7884322, 031/7884320.
Spôsob podávania návrhov: Navrhovateľ predkladá návrh kúpnej ceny spolu s požadovanými
dokladmi a údajmi v uzatvorenej obálke v podateľni Mestského úradu v Galante na 2. poschodí č.dv.
109. Obálky musia byť zreteľne označené nápisom:
„SÚŤAŽ-NEOTVÁRAŤ“ a heslom súťaže“ Clementisove sady 907“
Lehota podávania návrhov: do 08.08. 2012 do
13,00 hodiny.
Otváranie súťažných návrhov: Súťažné návrhy
sa otvárajú 08.08.2012 o 13,00 hodine v zasadacej
miestnosti č.dv. 49 na 2. poschodí sídla vyhlasovateľa
súťaže. Navrhovateľ má právo zúčastniť sa na otváraní súťažných návrhov.
Spôsob a lehota na oznámenie výsledkov súťaže: Výsledky súťaže sa všetkým navrhovateľom
oznámia písomne do 17.08.2012.
Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu: Víťazom súťaže sa stane navrhovateľ s návrhom najvyššej ceny. V prípade rovnosti najvyšších cien navrhovateľov si vyhlasovateľ vyhradzuje právo vyzvať
navrhovateľov na doplnenie svojich návrhov do 5
dní odo dňa otvárania súťažných návrhov.
V Galante, dňa 29. 6. 2012
Mgr. Ladislav Maťašovský v.r.
primátor mesta
„Verejná súťaž - Ul. Vajanského 909“. Súťažné návrhy musia byť doručené do podateľne Mestského
úradu Galanta do 25.7.2012 do 12.00 hod.
Pri nesplnení podmienok na obsahovú a formálnu
úplnosť súťažného návrhu bude uchádzač zo súťaže
vylúčený.
Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov:
Súťažné návrhy sa otvárajú dňa 25.7.2012 o 13.00
hod. na Mestskom úrade Galanta.
O víťazovi súťaže rozhodne vyhlasovateľ na základe odporúčania komisie menovanej mestským
zastupiteľstvom. Kritériami na vyhodnotenie súťažných návrhov sú: výška nájomného ponúknutého
uchádzačom a účel nájmu
Zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa
súťaže, ak uchádzač odstúpi od svojho návrhu po
uplynutí lehoty na jeho predloženie. Neúspešným
uchádzačom sa zábezpeka vráti do 5 dní odo dňa
oznámenia výsledkov súťaže, víťazovi súťaže sa zábezpeka vráti do 5 dní odo dňa uzatvorenia nájomnej
zmluvy. Zábezpeka prepadne v prospech vyhlasovateľa, ak víťaz súťaže neuzatvorí zmluvu do lehoty
stanovenej vyhlasovateľom, t.j. do 1.8.2012.
Výsledky súťaže sa súťažiacim oznámia do
31.7.2012.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, prípadne súťaž zrušiť.
V Galante dňa 2.7.2012
Mgr. Ladislav Maťašovský v.r.
primátor mesta
júl 2012
13
|
Udalosti
Smútočná tryzna
Symbolickým kamienkom si uctili obete holokaustu
O
borov. Sviečky na sedemramennom svietniku,
ktorý je jeden zo symbolov judaizmu, zapálili
Magdaléna Adlerová, Rozália Deutschová,
bratislavský rabín Baruch Myers, predseda
Ústredného zväzu židovských náboženských
obcí v SR Igor Rintel, primátor mesta Ladislav Maťašovský, galantský rímskokatolícky
farár Attila Józsa a Blanka Lövingerová.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
byvatelia zo širokého okolia Galanty si
17. júna znova pripomenuli pietnu spomienku na krutý a bezduchý holokaust
počas 2. svetovej vojny, na nástrahy fašizmu
a krviprelievanie mužov, žien a v neposlednom
rade bezbranných detí.
Pietnym stretnutím si pripomenuli pamiatku 68. výročia násilného odvlečenia viac ako
1800 ľudí, príbuzných, známych a celých rodín z Galanty a okolia do koncentračných tá-
Osobnosti Galanty
P
red 160-timi rokmi (1.7.1852) sa narodil v Grazi Fridrich Rovara, poľnohospodársky odborník. Poľnohospodárstvo
a ekonomiku študoval v Grazi. Pôsobil ako
hospodársky adjunkt v cukrovaroch, veľkostatkoch, v rokoch 1894-1905 riaditeľ
veľkostatku grófa Michala Esterházyho
v Galante, neskôr sa usadil na svojom hospodárstve v Tomášove. Propagátor nových
metód v poľnohospodárstve. Autor publikácie o poľnohospodárstve, prekladal do nemeckého jazyka.
red 280-timi rokmi (15.7.1732) zomrel
v Ostrihome Andrej Kürtössy, cirkevný a krajinský hodnostár. Pôsobil ako farár
v Dunajskej Strede, v Zlatých Moravciach, po
roku 1679 v Galante. Postupne ostrihomský
kanonik, opát a biskup, kráľovský radca. Písal
náboženské práce.
red 45-timi rokmi (28.7.1967) zomrel
v Bratislave Ján Krasko, hudobný skladateľ a pedagóg. Študoval na učiteľskom ústave
P
P
v meste Baja, hudobnú vedu na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Pôsobil ako učiteľ na rôznych miestach, v rokoch 1923-1924 v Galante, potom na Ministerstve školstva v Bratislave.
red 85-timi rokmi (4.8.1927) sa narodil v Ružomberku JUDr. Ivan Schultz,
CSc., doc., prof., právnik, vysokoškolský profesor. Právo študoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobil ako pracovník súdu
v Trnave, v rokoch 1953-1962 ako prokurátor
v Seredi a v Galante, od roku 1963 ako pedagóg na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Autor vysokoškolských a stredoškolských
učebných textov, vedeckých statí a odborných
článkov v časopisoch a v zborníkoch.
red 275-timi rokmi (8.8.1737) sa narodil
v Salzburgu Jozef Zanussi, maliar. Výtvarne sa vzdelával u svojho otca a u P. A. Lorenzoniho. Pôsobil v rodisku a od roku 1766
v Trnave. Maľoval oltárne obrazy a portréty
cirkevných hodnostárov. V Trnave a okolí sa
P
P
Predám garáž v Galante
na Parkovej ulici pri kaštieli
0902 930 216, 031/780 24 17
OZNAM
Redakcia GN oznamuje čitateľskej verejnosti,
že oznámenia narodení, sobášov a úmrtí do
spoločenskej rubriky budú uverejňované na
základe písomného súhlasu dotknutých osôb
na Matričnom úrade mesta Galanta.
KRONIKA
Narodenia: Richard Jakal · Matias Vrábel · Simona
Gyurcsyová · Matias Kováč · Dávid Tóth ·
Michal Gaja · Lukáš Adamko
Sobáše: Oto Daniš – Denisa Pronská · Milan Rakyta
– Klaudia Henrichsová · Ján Samoľ – Beáta
Kaiglová· Roman Hrajnoha – Tímea Futóová
· Mário Strapáč – Zuzana Staňáková · Rastislav Regentík – Martina Péteryová
nachádza množstvo jeho prác, jedným z nich
je aj oltárny obraz (1799) Rímskokatolíckeho
kostola sv. Štefana v Galante.
red 85-timi rokmi (11.8.1927) zomrel
v Budapešti Mojžiš Feldmann, rabín.
Študoval na ješivách v Szikszó a Nagymarton.
Od roku 1882 pôsobil v Galante, v roku 1891
zvolený za rabína v Galante, zároveň prevzal
aj vedenie ješivy. Neskôr sa stal predsedom
budapeštianskeho rabiniátu, v rokoch 19211926 pôsobil aj pedagogicky na rabínskej škole v Budapešti. Písal hlavne v hebrejčine, jeho
diela zostali v rukopisoch.
red 40-timi rokmi (31.8.1972) zomrel
v Revúcej Anton Macák, salezián. Teológiu študoval v Ríme. Po kňazskej vysviacke
pôsobil v saleziánskom ústave v Trnave, potom v Galante. Neskôr duchovný v Šaštíne,
v Hodoch, v Gáni, Lučenci, v Muráni. Spracoval chrámový spevník, slovenskú pohrebnú
liturgiu, venoval sa regionálnej histórii, zbieral
folklór.
Z regionálnej kartotéky
osobností Galantskej knižnice
vybrala a zostavila Mgr. Judita Kontárová
P
P
Smútočné poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa dňa 3. júna 2012 prišli
rozlúčiť a odprevadiť na poslednej ceste nášho zosnulého Mgr. Ivana Molnára,
významného astronóma, ktorý nás navždy opustil vo veku 82 rokov.
Smútiaca rodina
Smútočné poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa dňa 23. júna
2012 prišli rozlúčiť a odprevadiť na poslednej ceste nášho zosnulého JOZEFA
SZTOKLASZA, ktorý nás navždy náhle opustil vo veku 69 rokov. Ďakujeme za
prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Smútočné poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa dňa
06.06.2012 prišli rozlúčiť a odprevadiť na poslednej ceste nášho zosnulého
Rudolfa Špitalského st. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Úmrtia:
Irena Szabová, rod. Szalayová 64-roč. ·
Valéria Gálffyová, rod. Mészárosová 91-roč.
šport
|
14
Galantské noviny
Judo: Západoslovenský
pohár žiakov a žiačok
S
úťaž Západoslovenský pohár žiakov a
žiačok v judo sa konala 3. júna v športovom
centre Arkádia v Galante.
Na súťaži sa zúčastnilo 54
pretekárov z Pezinka, Trnavy, Kolárova, Nových
Zámkov a Galanty.
Štartujúci
pretekári
predviedli na súťaži veľmi pekné zápasy, a tak
bola pred záverom školského roku kvalitným
vyvrcholením trénovania
mladých nádejí. Všetci
boli začiatočníci vo vekovej kategórii mini žiaci.
Opäť sa potvrdilo, že
džudisti v Galante majú
dobrú prípravu, ktorú s
troškou bojovnosti vedia
veľmi dobre využiť aj voči
skúsenejším pretekárom.
O tom nás jednoznačne
presvedčili
dosiahnuté
výsledky a umiestnenia.
Umiestnenie domáce-
ho oddielu Judo club Arkádia:
1. miesta:
Kováč M. (-28kg)
Ančin M. (-31kg)
2. miesta: Kubovič R. (-31kg)
Fazekaš Š. (-20kg)
Horváth A. (-34kg) 3. miesta:
Terr T. (-38kg)
Sladký S. (-34kg)
Michaela Hrabinská
Foto: Michaela Hrabinská
XV. ročník Celomestskej športovej olympiády detí
M
aterské školy v Galante
v spolupráci s Gymnáziom J. Matúšku usporiadali 7. júna XV. ročník celomestskej športovej olympiády
detí v MŠ SEVER a na športovom areáli ZŠ Gejzu Dusíka.
7 družstiev detí súťažilo vo
vybraných disciplínach, ako hod
loptou na cieľ, hod loptičkou do
diaľky, skákanie vo vreci, člnkový beh a hladký beh.
Krásny deň im spríjemnilo
vystúpenie mažoretiek z CVČ
Spektrum Galanta a detí
z Materskej školy Nová doba
s vyučujúcim jazykom maďarským, ktoré získali 1. miesto
v celoslovenskej prehliadke
tvorivosti detí „Zlatá krajinka“. Záver patril celkovému
vyhodnoteniu športového dňa
súťažiacich družstiev, kto-
ré boli odmenené diplomom
a sladkou medailou. Pre svoje
materské školy si vybojovali
rôzne darčeky. Projekt sa realizoval s finančnou podporou mesta Galanta,
Trnavského
samosprávneho
kraja, Zastávky u Jociho, RZ
pri materských školách mesta
a Petra Pašku.
Celkové hodnotenie materských škôl:
1. miesto SNP
2. miesto Úzka
3. miesto Nová Doba s vyučujúcim jazykom slovenským
4. miesto Clementisove Sady
5. miesto Sever
6. miesto Hody- Sever
7. miesto Nová Doba s vyučujúcim jazykom maďarským
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
Posolstvo Slovenska olympijskému Londýnu
D
ňa 20. júna 2012 sa na ZŠ SNP Galanta uskutočnilo podujatie pod názvom POSOLSTVO SLOVENSKA
OLYMPIJSKÉMU LONDÝNU. Spoluorganizátorom bolo Centrum Voľného času
- SPEKTRUM Galanta a Slovenská asociácia športu na školách Galanta v zastúpení
Miriam Takácsovej, ktorá je pracovníčkou
CVČ a zároveň predsedníčkou okresnej
rady SAŠŠ Galanta. Podujatie otvoril Ladi-
slav Tóth, ktorý deti oboznámil s históriou
olympijských hier a s cieľom podujatia pod
názvom POSOLSTVO.
Posolstvo vzniklo na počesť XXX. olympijských hier, ktoré sa uskutočnia v tomto
roku 2012 v Londýne.
Každá škola sa zapojila do Posolstva svojím spôsobom. Vedomostnou, výtvarnou
alebo športovou súťažou. Keďže ZŠ SNP
Galanta je atletickou školou, poňala posol-
stvo v duchu štafety dvojíc na 300m. Deti si
odovzdávali vlajky so symbolom XXX. OH
a Londýn. V cieli dostalo každé dieťa medailu so symbolmi atletiky a na záver ako
jeden tím na čele s pani učiteľkou Erikou
Kerďovou a učiteľom Jaroslavom Pobočekom obehli spoločne celý tartanový okruh.
V cieli ich potleskom privítali deti z vyššie
spomínanej školy. Michaela Hrabinská
júl 2012
15
|
šport
Javorinka zabodovala na 5. ročníku
Športového dňa v Hodoch
V
sobotu 2.júna sa konal 5. ročník Športového dňa
mestských častí Hody, Javorinka, Nebojsa a Kolónia na futbalovom štadióne v Hodoch. Prvé
miesto si vybojovala Javorinka, ktorá získala najviac
bodov z celkového počtu.
Pri príležitosti zahájenia športového dňa primátor
mesta Ladislav Maťašovský poprial jednotlivým družstvám veľa športových úspechov a oboznámil obyvateľov, že Hody od 1. júna tvoria samostatnú mestskú časť.
Nechýbala dobrá zábava spojená s chutným gulášom
a pekným počasím. Družstvá súperili v troch disciplínach, ktoré boli rozdelené na futbal, volejbal a stolný
tenis. O program najmenších sa postaralo Centrum voľného
času, ktoré pre nich pripravilo rôzne súťažné disciplíny
a sladké odmeny. Mestskí policajti potešili deti ukážkami, pri ktorých im veľmi ochotne pomáhali zneškodniť
páchateľa. Hasiči im predviedli svoju techniku.
VÝSLEDKY:
1. Javorinka
2. Nebojsa
3. Hody
4. MS Polícia
5. Galanta – Mirka
6. Čistý deň
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
Úspech mladých
atlétov
30.
máj 2012 bol pre
väčšinu z nás deň ako
každý iný. Pre osem detí zo
ZŠ Sídl. SNP bol však dňom
veľkého zápolenia a premiéry
na celoslovenskom kole atletickej súťaže KINDERIÁDA.
Deti, ktoré prešli celoškolským výberom, sa do 6. finále
prebojovali cez regionálne kolo
súťaže, v ktorom v apríli s prehľadom zdolali 28 súťažiacich škôl z Trnavského kraja.
Mesiac času, ktorý zostával do
veľkého finále, využili žiaci
2.-5. ročníka na zlepšovanie
svojich výkonov v hode plnou
loptou a kriketovou loptičkou,
v skoku do diaľky z miesta
a s rozbehom, v šprinte na 60
m a v štafete 4×60 m.
Finálové kolo v Bratislave
v športovom areáli Mladá
Garda ponúklo možnosť
ochutnať atmosféru skutočných pretekov a férového súťaženia. Veľkou motiváciou pre
24 víťazných družstiev z krajov bola aj účasť dvojnásobnej
olympijskej víťazky a majsterky sveta vo vodnom slalome
Eleny Kaliskej, pod ktorej
patronátom tohtoročné preteky
prebiehali. Športové zápolenie
prinieslo pre nás vynikajúce
1. miesto v behu na 60 m a 2.
miesto v skoku do diaľky Sandre Hulmanovej, druhú priečku v skoku do diaľky Viktórii
Laurovej, 2.miesto skoku do
diaľky Patrikovi Dömötörovi
a 2.miesto v štafete 4×60 m,
ktorú bežali Dorota Petrovič,
Sandra Hulmanová, Patrik
Dömötör a René Hamrák.
Športový deň mestských častí
mesta Galanta
Dňa 2.6.2012 sa na futbalovom ihrisku v
Hodoch uskutočnil 5. ročník Športového dňa
mestských častí Hody, Javorinka, Nebojsa, Kolónia. Celkovým víťazom sa stala mestská časť
Javorinka, ktorá získala najväčší počet bodov.
Organizačne túto akciu zabezpečili mesto
Galanta a výbor mestskej časti Hody, ktorý
chce touto cestou poďakovať sponzorom organizáciám, podnikateľom, jednotlivcom a
poľovníckej spoločnosti.
Výbor mestskej časti Hody
Celkové umiestnenie v prvej
polovici súťažného poľa - 10.
miesto, považujeme za úspech
už aj preto, lebo išlo o prvé
zbieranie skúseností žiakov
z nižších ročníkov.
Všetky deti, ktoré sa KINDERIÁDY zúčastnili, dostali
množstvo zaujímavých darčekov, ktoré využijú pri ďalšom
športovaní. Pre úplnosť treba
ešte dodať, že súťažiacich na
atletické disciplíny pripravoval
pán učiteľ Gál a oporou im
bola aj p. učiteľka Halupková, ktorá ich na súťažiach
sprevádzala. Nakoniec to
najdôležitejšie, mená mladých
atlétov, ktorí reprezentovali
svoju školu a mesto: druháci
Viktória Laurová a Norbert
Takács, tretiaci Vanda Vargová
a Marcel Vaskomjati, štvrtáci
Dorota Petrovič a René Ham-
rák, piataci Sandra Hulmanová a Patrik Dömötör.
Mgr. Eva Halupková
Tenis
V
iktor Bánczi , rodák
z Galanty, žiak základnej
školy Gejzu Dusíka , sa už
druhýkrát stal majstrom Slovenska v tenise, tentokrát na
letných majstrovstvách republiky v Piešťanoch, kde vysoko
prevýšil svojou hernou kvalitou
všetkých súperov a vo finále
zvíťazil 6:1, 6:2 . Tým potvrdil
svoju dominanciu vo vekovej kategórii do 12 rokov. Toto
víťazstvo bolo o to cennejšie,
že víťaz za odmenu cestuje na
prestížny turnaj na Floridu a
majstrovstvá sveta juniorov do
dvanásť rokov.
F.Bánczi
šport
|
16
Galantské noviny
Zober loptu, nie drogy
D
ňa 21. júna 2012 sa na podnet spoločnosti Samsung Electronics Slovakia a. s. uskutočnilo športové podujatie Zober loptu, nie drogy, ktoré zorganizovalo Občianske združenie Zober
loptu. Šesť futbalových tímov žiakov základných škôl si zmeralo svoje sily v halovom fut-
Ádám Bukor získal
tri zlaté medaily
N
a Majstrovstvách Slovenska v plutvovom plávaní a v rýchlostnom
plávaní pod vodou v Žiline sa Ga-
Okolo ringu
B
oxeri BC Galanta mali
júnový športový kalendár
doslova nabitý, keď v permanencii boli prakticky každý
víkend. Piate kolo II. SLB
SABA, Pohár Záhoria, 4. kolo
II. ligy UBCS a GRAND
PRIX Dubnice boli podujatiami, ktorých sa v súhrnnom
počte 35 boxerov zúčastnili.
Prvú júnovú sobotu vycestovalo do Tomášikova 15 boxerov
BCG, ktorí tam suverénne
vyhrali súťaž oddielov, a to so
ziskom 71 bodov pred OBK
Tomášikovo a BC GAMA
Group Levice. Prvenstvá vo
svojich hmotnostiach získali
Alan Rigo, Kevin Dome,
bale. Ide o projekt rozvíjajúci pohybovú aktivitu mládeže s cieľom minimalizovať čas na
užívanie návykových látok.
Konečné víťazstvo s futsalového turnaja
si odniesli žiaci ZŠ M.R. Štefánika, ktorí vo
finále porazili futbalistov zo ZŠ Veľká Mača.
Organizátori ocenili každé družstvo sympa-
tickými športovými trofejami a vecnými cenami. Podujatie podporilo aj mesto Galanta.
Konečné poradie, ktoré je síce výsledkom
podujatia, ale nebolo jeho prioritou, je takéto:
1. miesto – ZŠ M.R.Štefánika Galanta
2. miesto – ZŠ Veľká Mača
3. miesto – ZŠ Z.Kodálya Galanta
4. miesto – ZŠ Gejzu Dusíka Galanta
5. miesto – ZŠ Voderady
6. miesto – ZŠ SNP Galanta
Michaela Hrabinská
Foto: Michaela Hrabinská
lanťanovi Ádámovi Bukorovi (1999) darilo.
V celkovom hodnotení v kategórii „muži“
získal 3 x zlato a 2 x bronz!
Ádám (KŠP Tritón Šaľa) v kategórii
plavcov do 13 rokov absolvoval päť štartov a päťkrát získal prvenstvo. V celkovom hodnotení bez kategórií v mužských disciplínach získal tri zlaté (jedna
za mužskú štafetu 4 x 100 m PP) a dve
bronzové medaily. Zaplávané časy v každej disciplíne boli nové slovenské rekordy
v kategórii. V disciplíne 800 m PP Ádám
zaplával ďalší limit na MS juniorov 2012
(spolu ich má 3) s neuveriteľným časom
7,00.52.
tlačová správa
Roderik Takács, Patrik Dome,
Jozef Rigo a Mário Dome.
Vrcholom podujatia bol duel
Michala Takácsa s Vilom Tankom, ktorý sa skončil spravodlivou remízou.
Ďalší víkend sa nominovaní
boxeri BCG zúčastnili Pohára
Záhoria v Malackách, ktorý
sa uskutočnil formou stretnutia výberu UBCS s výberom
Českých klubov. Svoje váhové
kategórie tu vyhrali Andrej
Csemez/44/, ktorý vybodoval
majstra ČR Patrika Baláža,
Michal Takács/54/ porazil v 2.
kole RSC snaživého Martina
Kubáta a Jozef Rigo po bodovom víťazstve nad Arturom
Dautym.
Tretiu júnovú sobotu vyces-
tovalo opäť 15 boxerov, tentoraz na 4. kolo II. ligy UBCS do
Levíc. BCG tu skončil „až“ na
druhom mieste so stratou 5 bodov na prvý MŠK Vranov/66/.
Z Galanťanov svoje hmotnosti
vyhrali Roman Ditrich, Kevin
Dome, Dávid Koller, Andrej
Csemez, Tibor Farkas, Július
Vizváry a Gergely Keszler.
Dňa 23. júna sa v Dubnici konala GRAND PRIX
formou stretnutia BC Dubnica
vs. Výber UBCS, v ktorom
Dubnica zvíťazila 16:4. Z BC
Galanta boli do Výberu UBCS
nominovaní Marcel Oláh/50/,
ktorý podľahol na body nominantovi na MESCH 2012
v Anape Jurajovi Didimu, a Jozef Rigo/69/, ktorého pomerom
2:1 vybodoval Ondrej Kurinec.
Na tradičných Galantských
trhoch box tento roku bude!
BCG a KO BC postavia v rámci trhov spoločné družstvo proti výberu klubov našich južných
susedov /Budapešť, Kaposvár,
Nagykanizsa a Sopron/. Oba
galantské kluby nominujú na
podujatie tých svojich najlepších, takže fans sa môžu
tešiť na Michala a Ladislava
Takácsovcov, Marcela Oláha,
Ľuboša Ferdinanda, Žana
Martirosyana, Filipa Mészárosa, Vila Tanka, Mikiho
Ferdinanda, Paťa Rajcsányiho
a ďalších. Dejiskom stretnutia
bude v sobotu 11. augusta 2012
letný ring na amfiteátri.
Ivan Zelenák
júl 2012
17
|
šport
Futbal: Galanta – Komárno 0 : 2 (0 : 1) –
Nový majiteľ OPEL Meriva šoféroval bosý
P
osledný zápas jarnej sezóny, ktorý bol
naplánovaný na sobotu 16. júna, sa
začal gratuláciami. Ako prvému prítomní zagratulovali oddielovému lekárovi
MUDr. Vojtechovi Valkovi k 75. narodeninám. „Bélabáči“, ako ho familiárne volajú
hráči, je oddielovým lekárom od roku 1968.
Ďalšia gratulácia patrila trénerovi mužstva
Antonovi Dragúňovi, ktorý oslávil 70. narodeniny. Svoje narodeniny oslávil aj brankár
František Valenský.
Po slávnostnom výkope Bélabáčiho sa prvý
polčas začal prevahou domáceho mužstva,
ktoré ale nedokázalo využiť šance. V 22.
minúte prvého polčasu hostia využili nepozornosť Galanty a Ádám Mészáros zakončil
útok Komárna prvým gólom. Po prestávke, počas ktorej sa vylosovali piati
návštevníci do konečného zlosovania o auto,
sa diváci dočkali ďalšieho gólu len 3 minúty
po začiatku druhého polčasu. V 48. minúte
znova bodoval Ádám Mészáros a hostia viedli
2:0. Zápas sa až do konca vyznačoval agresívnejšou hrou. Po mnohých fauloch padli aj dve
žlté karty, ale domácim sa nepodarilo zvrátiť
stav zápasu. Aj keď posledné kolo majstrovského stretnutia neprinieslo pre Galantu
Futbalový turnaj
o pohár primátora
žiakov ZŠ
20.
ročník futbalového
turnaja o Pohár primátora mesta Galanta sa tradične
odohral 1. júna v športovej
hale v Galante. O putovný
pohár prišli zabojovať žiaci
štyroch základných škôl SNP, M.R. Štefánika, Gejzu
Dusíka a Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Z. Kodálya, ktorí predviedli
divákom kus futbalového
umenia.
Hlavným cieľom podujatia
bola podpora športu, voľnočasových aktivít, motivácia k
vytvoreniu dôležitých hodnôt,
akými sú kolektívny duch,
tolerancia a vzbudenie záujmu
o šport medzi mladými ľuďmi.
úspech, tak za úspech sa dá považovať prínos
trénera Antona Dragúňa. V prípade, že by sa
hodnotilo posledných sedem kôl súťaže, tak
by Galanta v tabuľke skončila ako druhá.
Po zápase sa za prítomnosti notára uskutočnilo očakávané zlosovanie výhercu súťaže
o osobné auto OPEL Meriva, ktoré venoval
Peter Paška z KM CARS. Šťastným výhercom sa stal Ladislav Varga, ktorý neskrýval
veľkú radosť a nechcel uveriť, že práve on sa
stal novým majiteľom vozidla. Novučičký
OPEL ihneď „prevetrali“ so svojím synom,
V príjemnom kamarátskom
prostredí sa najviac darilo
žiakom zo Základnej školy M.R.Štefánika, ktorí sa
umiestnili na prvom mieste
a odniesli si pohárovú trofej.
Druhé miesto sa podarilo vybojovať žiakom zo Základnej
školy z vyučovacím jazykom
maďarským, z tretieho miesta
sa tešili žiaci zo Základnej
školy SNP a štvrté miesto si
vyslúžili žiaci zo Základnej
školy Gejzu Dusíka.
Michaela Hrabinská
Z majstrovstiev
Slovenska s titulom
M
ažoretky Pink majú za
sebou úspešný rok. Okrem
vystúpení sa zúčastnili niekoľkých súťaží na Slovensku
i v Čechách a nikdy sa nevrátili
ktorému venoval svoju výhru. Mladý futbalista vyzul kopačky a spravil prvý okruh s vozidlom na bežeckej dráhe.
Podľa sponzora Petra Pašku súťaž o osobný automobil nepriniesla želaný efekt a návštevnosť zápasov bola nízka. Nevylúčil ale,
že v budúcnosti sa nezopakuje. „V tejto chvíli
vidím podstatnejšie dávať peniaze priamo na
podporu samotného športu,“ povedal sponzor galanského futbalu Peter Paška.
Róbert Rybársky
Foto: Michaela Hrabinská
na prázdno. Školský rok uzavreli najväčšou a najdôležitejšou
súťažou - Majstrovstvami Slovenska v mažoretkovom športe
v Sabinove.
Prvý júnový víkend sa v malom meste na východe Slovenska stretli najlepšie mažoretky
z celej republiky. Súťažilo sa
v malých aj veľkých formáciách.
Každý súbor sa snažil čo najviac
ohúriť porotu svojimi výkonmi
a prebojovať sa až na Majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia
v auguste v poľskom meste
Opole. Na Majstrovstvách Slovenska Galantu reprezentovali
najlepšie členky súboru Pink so
štyrmi choreografiami. Konkurencia bola naozaj silná a bodové ohodnotenie s minimálnymi
rozdielmi. Porotu tvorili riaditelia a členovia mažoretkových
asociácií zo Slovenska, Srbska
a Ukrajiny.
A takéto boli naše výsledky:
Mini baton kadetky –
6.miesto
Duo baton kadetky /Paulína
Lehocká a Veronika Putyerová/
- 6. miesto
Sólo baton kadetky / Viktória
Vrablanská/ - 3. miesto – II.
vicemajster Slovenska
Sólo baton senior /Andrea
Lászlóová/ - 9. miesto
Všetky naše dievčatá získali
krásne umiestnenia, a tak sme
sa domov vracali s veľkou radosťou. Viktória Vrablanská je
už naša druhá sólistka, ktorá si
domov odniesla víťazný pohár
a titul II. vicemajstra Slovenska.
Našou prvou úspešnou sólistkou bola Veronika Putyerová,
ktorá získala 2. miesto v kategórii sólo baton deti pred dvoma
rokmi.
Dominika Jakabová
vedúca súboru
kam v galantE | 18
Program MsKS
04.07.2012 21:00 hod. Diskotéka
BONITA ES · 07.07.2012 16:00
hod. Galantafest-TEMPLARS
SLOVAKIA NK-park · 13.07.2012 18:00 hod.
Zámocký koncert-Corona musica NK-park ·
06.08.2012 16:30 hod. Schôdza ZSZ M-klub
· 09.-12.08.2012 XXVIII. GT · 12.08.2012
16:00 hod. Promenádny koncert – Galan­
ťan Javorinka · 20.08.2012 18:00 hod.
Divadlo- Don Quijote de la Ancha NK-park ·
29.08.2012 09:00 hod. Stretnutie vo farbách
NK-park · 06.09.2012 17:00 hod. Vernisáž
výstavy- akad. mal.Štefan Rabina RK spojená
zo zámockým koncertom
Program Kina DK:
30. júna - 1. júla (sobota - nedeľa) o 16:30 h. Muppets Film:
USA, 104 min, slovenský dabing,
rodinný animovaný Vstupné: 2,33€ MP ·
7. - 8. júla (sobota - nedeľa) o 19:00 h.
Tanec medzi črepinami Film: SR, 79 min,
pôvodná verzia, hudobno-tanečný Vstupné:
2,03€ MP-12 · 14. - 15. júla (sobota nedeľa) o 16:30 h. Madagascar 3 Film:
USA, 90 min, slovenský dabing, animovaná
komédia Vstupné: 2,53€ MP · 28. - 29. júla
(sobota - nedeľa) o 19:00 h. Prci, prci,
prcičky: stretávka Film: USA, 113 min,
slovenské titulky, komédia Vstupné: 2,53€
MP-15
Zmena programu vyhradená!
Upozorňujeme návštevníkov kina, že
v dôsledku prebiehajúcej prípravy na digita­
lizáciu kina sa bude v letných mesiacoch júl
a august 2012 premietať v upravenom redukovanom profile. Ďakujeme za pochopenie.
Tel.: 031-7802797, ­031-7802787,
www.kino-galanta.sk, ­
[email protected]
P redpredaj vstupeniek – hodinu
pred každým predstavením 031-7802177
Program
Vlastivedného múzea
Galantské noviny
(v poliklinike) · 7.8.2012 MEDICEN Šafárikova
1531/49 · 8.8.2012 Klokner Hodská 385 ·
9.8.2012 Lekáreň SUN PHARMA OD Kaufland,
Esterházyho 2381 · 10.8.2012 Lekáreň
sv. Lukáša Hodská 373/38, (v poliklinike)
1. Stále expozície – zo zbierok Vlasti· 11.8.2012 Medicana Poštová 1599/15 ·
vedného múzea v Galante
12.8.2012 Felicita Hodská 373/38 · 13.8.2012
- Meštianska bytová kultúra konca 19.
Prihlásiť sa môžete v CVČ-S Galanta resp. na
Lekáreň Dr. Max HM TESCO Drevená 762/2 ·
storočia a zač.20.storočia
t. č. 031/7804336.
- Nová expozícia miestopisu
Ďalšie informácie: www.cvcga.edupage.org 14.8.2012 Lekáreň sv. Lukáša Hodská 373/38,
(v poliklinike) · 15.8.2012 Lekáreň Dr. Max
2. 20 rokov výstavnej činnosti Rene, e-mail: [email protected] a na FB
HM TESCO Drevená 762/2 · 16.8.2012 Lekáreň
sančného kaštieľa v Galante zo zbierok Bližšie informácie o našich programoch
SUN PHARMA OD Kaufland, Esterházyho 2381
Renesančného kaštieľa v Galante
môžete nájsť aj na webovej stránke
· 17.8.2012 Centrum GA Vajanského 909/2 ·
Aktuálne výstavy:
www.cvcsga.edupage.org a na FB.
18.8.2012 Lekáreň sv. Martina Mierová 2365 ·
Salón 2012 Výstava pedagógov ZUŠ a hostí
19.8.2012 Klokner Hodská 385 · 21.6.2012 – 31.7.2012
20.8.2012 Felicita Hodská 373/38 · 21.8.2012
Výstava obrazov z partnerského mesta
Lekáreň sv. Lukáša Hodská 373/38, (v
Kecskemét 9.8.2012 - 31.8.2012
poliklinike) · 22.8.2012 AREAL ZDRAVIA Kpt.
Otváracie hodiny
Nálepku727/13 · 23.8.2012 Medicana Poštová
Utorok – piatok: 9:00 – 17:00 hod.
13.7.2012 Lekáreň sv. Martina Mierová 2365
1599/15 · 24.8.2012 Klokner Hodská 385
Sobota: 14:00 – 18:00 hod.
· 14.7.2012 Medicana Poštová 1599/15 ·
Nedeľa, pondelok: zatvorené
15.7.2012 Felicita Hodská 373/38 · 16.7.2012 · 25.8.2012 MEDICEN Šafárikova 1531/49 ·
26.8.2012 Lekáreň sv. Lukáša Hodská 373/38,
Klokner Hodská 385 · 17.7.2012 Lekáreň Dr.
Max HM TESCO Drevená 762/2 · 18.7.2012 AR- (v poliklinike) · 27.8.2012 Klokner Hodská 385
EAL ZDRAVIA Kpt. Nálepku727/13 · 19.7.2012 · 28.8.2012 Centrum GA Vajanského 909/2 ·
Lekáreň SUN PHARMA OD Kaufland, Esterházyho 29.8.2012 Lekáreň SUN PHARMA OD Kaufland,
Esterházyho 2381 · 30.8.2012 Lekáreň Dr. Max
2381 · 20.7.2012 Lekáreň sv. Lukáša Hodská
Spektrum CVČ
HM TESCO Drevená 762/2 · 31.8.2012 MEDICEN
2.7. - 4.7.2012 – Sústredenie mažoretiek – SZČ 373/38, (v poliklinike) · 21.7.2012 Lekáreň
Šafárikova 1531/49 · 1.9.2012 Klokner
Nebojsa · 6.7.2012 o 9,00 hod. Futbalový tur- Dr. Max HM TESCO Drevená 762/2 · 22.7.2012
Hodská 385 · 2.9.2012 AREAL ZDRAVIA Kpt.
MEDICEN Šafárikova 1531/49 · 23.7.2012
naj – ZŠ G. Dusíka Galanta · 9.7. – 13.7.2012
Nálepku727/13 · 3.9.2012 Centrum GA VajanFelicita Hodská 373/38 · 24.7.2012 Klokner
– Mestský tábor – CVČ-S Galanta · 16.7. –
ského 909/2 · 4.9.2012 Lekáreň SUN PHARMA
Hodská 385 · 25.7.2012 Medicana Poštová
20.7.2012 – Mestský tábor – SZČ Nebojsa ·
16.7. – 18.7.2012 – Sústredenie mažoretiek – 1599/15 · 26.7.2012 Lekáreň Dr. Max HM TESCO OD Kaufland, Esterházyho 2381 · 5.9.2012
Drevená 762/2 · 27.7.2012 Centrum GA Vajan- Lekáreň Dr. Max HM TESCO Drevená 762/2 ·
CVČ-S Galanta · 23.7. – 27.7.2012 – Mestský
ského 909/2 · 28.7.2012 Lekáreň SUN PHARMA 6.9.2012 Lekáreň sv. Lukáša Hodská 373/38, (v
tábor – SZČ Nebojsa · 13.7. – 17.8.2012
poliklinike) · 7.9.2012 Klokner Hodská 385 · OD Kaufland, Esterházyho 2381 · 29.7.2012
– Mestský tábor – CVČ-S Galanta · 20.7. –
8.9.2012 Medicana Poštová 1599/15 · 9.9.2012
Centrum GA Vajanského 909/2 · 30.7.2012
24.8.2012 – Mestský tábor – SZČ Nebojsa
Felicita Hodská 373/38 · 31.7.2012 Lekáreň Dr. Felicita Hodská 373/38 · 10.9.2012 MEDICEN
Ponuka záujmových krúžkov Centra
Šafárikova 1531/49 · 11.9.2012 Lekáreň Dr. Max
Max HM TESCO Drevená 762/2 · voľného času – Spektrum Galanta na
HM TESCO Drevená 762/2 · 12.9.2012 AREAL
1.8.2012 Klokner Hodská 385 · 2.8.2012
šk. rok 2012/2013
ZDRAVIA Kpt. Nálepku727/13 · 13.9.2012
Lekáreň Dr. Max HM TESCO Drevená 762/2 ·
· mažoretky – MŠ od 4-6 rokov + ZŠ · moLekáreň sv. Lukáša Hodská 373/38, (v poliklinike)
derný tanec – MŠ od 4-6 rokov + ZŠ · tvorivé 3 .8.2012 Felicita Hodská 373/38 · 4.8.2012
dielne – MŠ rodičia s deťmi + ZŠ · pohybové AREAL ZDRAVIA Kpt. Nálepku727/13 · 5.8.2012 · 14.9.2012 Lekáreň SUN PHARMA OD Kaufland,
Esterházyho 2381 · 15.9.2012 Lekáreň sv.
Lekáreň Dr. Max HM TESCO Drevená 762/2 ·
hry – MŠ + ZŠ · hra na bicie – individuálna
Lukáša Hodská 373/38, (v poliklinike)
výučba · hra na gitare - individuálna výučba 6.8.2012 Lekáreň sv. Lukáša Hodská 373/38,
Renesančný kaštieľ
· anglický jazyk - individuálna výučba · PC
games · robotika – ZŠ · aerobik – ZŠ + SŠ ·
stolný tenis
Záujmové krúžky v SZČ Nebojsa:
· mažoretky · tanečný · tvorivé dielne · PC
· športový
Pohotovosť
lekární
ráno s rozprávkou Galantská knižnica – odd.
lit. pre deti a mládež · 24.07.2012 10,00
hod. Kreslenie na asfalt Letný tábor Nebojsa
· 02.08.2012 a 09.08.2012 10,00 hod.
Dobré ráno s rozprávkou Galantská knižnica
– odd. lit. pre deti a mládež
10.00 Deň obetí holokaustu a rasového
násilia - krajské spomienkové podujatie pod
záštitou predsedu TTSK Miesto: Mestský
park Sereď
Informácie: tel./fax: 031/780 26 21, mobil:
0902/904 201, e-mail: [email protected]
dielne pre 7- až 14- ročné deti v Dome MS
Galanta
Športové podujatia
Športová hala
Galantské
Program DMS
BEDMINTON:
osvetové
1.7. - 28.8.2012 Výstava výtvar- Pre verejnosť: stredisko
ných prác „Ako si predstavuješ
pondelok – piatok 10:00 – 22:00
Maticu slovenskú“ v Dome MS
sobota – nedeľa 8:00 – 17:00
14.7.2012 WORKSHOP pre neprofesionálnych výtvarníkov Trnavského kraja - 3. ročník Galanta · 20.7.2012 o 17.00 hod. Vatra
zvrchovanosti v átriu Domu MS Galanta ·
Informácie a rezervácie na tel. čísMiesto: Galéria 4D Galanta · Júl – august
30.7. - 3.8.2012 od 9.00 do 12.00 Tvorivé
lach 780 20 19 a 0910 936 903
2012 Paleta Letné tvorivé dielne členov
Klubu výtvarníkov Galantská paleta v prírode
Podujatia
Miesto: okres Galanta · Júl – august
v Galantskej
Ubytovňa v Dome športu
2012 Oživme staré veci – environmentálne
knižnici
Správa športových zariadení mesta Galanta poskytuje v priestoroch Domu športu ubytovňu s kapacitou 40
hry pre deti a mládež Miesto: Galanta ·
17.07.2012 10,00 hod. Život indiána
lôžok. Ubytovňa slúži pre turistov, návštevníkov TC Galandia, športovcov a pre všetkých, ktorí hľadajú lacné
a slušné ubytovanie v Galante. K dispozícii sú 2-,3-,4- a 5-lôžkové izby a dva komfortné apartmány pre 5 a 6
4.-28.9.2012 Výstava fotografií Daniela Baša
v minulosti a dnes Letný tábor Nebojsa ·
osôb. Kontakt: Recepcia športovej haly alebo tel. čísla 0910 936 903 a 031/780 2564
18.07.2012 a 20.07.2012 10,00 hod. Dobré Miesto: Mestský úrad Galanta · 6.9.2012
Výstavy:
od 19. 5. 2012 do 15. 9. 2012 –
Výstava – Odkaz na pergamene
Stála expozícia: Mlynárstvo
v oblasti Malého Dunaja a dolného toku Váhu
Galantské noviny: Vydáva mesto Galanta. Zodpovedný redaktor: Róbert Rybársky (0903 266 121). Redaktor: Lucia Gazdagová (0917 220 977). Editor: Mgr. Veronika Škultétyová. Redakčná rada: Predseda: Juraj
Stern. Členovia: Mgr. László Benkovics, Milan Bičan, MUDr. Helena Kertészová, Peter Kolek. Tlač: Jonagold, Svodin. Evidenčné číslo: EV 3076 / 09. Adresa redakcie: Galantské noviny, MsÚ, Mierové nám. 940 / 1, 924 01
Galanta č. tel.: 031 / 788 4308 http: www.galanta.sk, e–mail: [email protected] R edakcia si vyhradzuje právo redakčne skracovať a upravovať príspevky dopisovateľov. Názory čitateľov v príspevkoch nemusia odrážať
mienku redakcie. Vydavateľ GN v súlade s § 6 ods. 3 Tlačového zákona oznamuje, že mesto Galanta je 100% vlastníkom GN.
Otázky a odpovede ohľadne spoplatnenia
XXVIII. ročníka Galantských trhov 2012
N
a základe záverov z rokovaní riaditeľstva Galantských trhov a následného
schválenia tohto
zámeru v MsZ v Galante Vám
prinášame základné informácie o pripravovanom spoplatnení kultúrnych programov
v rámci tejto tradičnej udalosti v meste Galanta. Dôsledným oboznámením sa s danou
problematikou sa spoločne vyhneme prípadným nedorozumeniam.
Spoplatnené lokality:
• amfiteáter - dejisko hlavných programov počas GT
• nádvorie
neogotického
kaštieľa - vínna ulička
Žiadne iná lokalita spoplat-
nená nebude, Hlavnú ulicu
ako dejisko stánkového predaja nevynímajúc. Práve to bolo
už viac krát mylne interpretované niektorými médiami.
Spoplatnenie bude prebiehať formou zakúpenia vstupenky na podujatie, ktorá
bude potom pri vstupoch do
danej lokality vymenená za
tzv. identifikačný náramok,
ktorý upevní pri vstupe na
podujatie každému návštevníkovi na zápästie prítomná
usporiadateľská služba. Pri
nákupe si návštevníci budú
môcť zvoliť dva varianty nákupu vstupeniek.
1. Využijú nákup výhodnejšej tzv. permanentnej vstupenky (pri vstupe je vyme-
VÝHODNÁ
PÔŽIČKA!
RÝCHLE PÔŽIČKY
BEZ RUČENIA
DO 20 000 EUR
HYPOPÔŽIČKA
DO 100 000 EUR
HYPOPLUS NA KÚPU
NEHNUTEĽNOSTI
0905 265 147, 0903 850 272
Zastúpenie v Galante:
Bratislavská 49/63 (vedľa žel. priecestia)
PO - PIA: 12.00 - 18.00 SO: 8.30 - 12.00
www.serioznepozicky.sk
nená za žltý náramok), ktorá
bude dostupná v predpredaji
od 16. júla 2012 do 7. augusta 2012. Jej hodnota bude
vo výške 2,- € a oprávňuje jej
majiteľa na vstup do lokality amfiteátra ako aj nádvoria
NK (vínna ulička), severného
krídla neogotického kaštieľa
a renesančného kaštieľa - počas všetkých troch trhových
dní.
2. Jednodňová vstupenka
(pri vstupe je vymenená za
červený, modrý, zelený náramok), ktorá bude dostupná
v predaji každý jeden trhový deň v pokladni amfiteátra
a v pokladni v parku pri vínnej
uličke. Jej hodnota bude 1,- €.
Teda návštevník dostane za
jej výmenu pri vstupe identifikačný náramok, na každý
deň inej farby - oprávňuje jeho
majiteľa na vstup do lokality amfiteátra a nádvoria NK,
severného krídla neogotického kaštieľa a renesančného
kaštieľa len na daný konkrétny jeden deň. Čiže 9. augusta
bude platný červený náramok,
10. augusta bude platný výlučne modrý náramok, a 11.
augusta bude platný výlučne
zelený náramok.
Náramky sú hlavne v letnom období kvôli ľahšiemu
oblečeniu (krátke rukávy)
veľmi dobre identifikovateľné
a teda ľahko skontrolovateľné. Farebné odlíšenie zároveň
veľmi dobre identifikuje každého účastníka GT, tak aby
usporiadateľská služba vedela
vyhodnotiť či ide o náramok
aktuálny resp. nie (pri jednodňovom náramku). Kedykoľvek pri vizuálnom zistení
neaktuálnosti príp. chýbajúceho IN - požiada návštevníka o okamžité zakúpenie s následným overením. Zároveň
budú náramky opatrené špeciálnou potlačou.
Miesto a spôsob predaja
vstupeniek:
• deti do 6 rokov majú vstup
zdarma
• výlučne v predpredaji - permanentná vstupenka od 16.
júla 2012 do 7. augusta 2012
za zvýhodnenú cenu 2,- € na
všetky tri dni v MsKS a na
MsÚ v Galante
• pri vstupe na mieste podujatia vo výške 1,- € na jeden
deň - amfiteáter, nádvorie
NK
Časový harmonogram spoplatnenia lokalít:
• amfiteáter - počas všetkých
troch trhových dní od 16:00
hod. do 23:00 hod.
• nádvorie
neogotického kaštieľa, vínna ulička - počas všetkých
troch
trhových
dní
9. augusta 2012 od
17:00 hod. do 01:00 hod.
10. augusta 2012 od
09:00 hod. do 02:00 hod.
11. augusta 2012 od 17:00
hod. do 02:00 hod.
Záverom chceme v dobrej
viere podporiť u ľudí nákup
tzv. permanentnej vstupenky v predpredaji. Nielenže
máte možnosť získať vstupenku za zvýhodnenú cenu
2,- € na všetky tri trhové dni
do všetkých plánovaných
lokalít, ale sa zároveň vyhnete možnému zdržaniu sa
v pokladniach pri nákupoch
drahších jednodňových vstupeniek. Samozrejme zakúpením každej jednej vstupenky
v týchto symbolických cenách
a vybraním každého jedného
eura prostredníctvom vašej
pomoci sa stanete priamym
aktívnym
prispievateľom
a aktérom obnovy nádvoria
neogotického kaštieľa resp.
priamo Neogotického kaštieľa - symbolu nášho mesta.
Ďakujeme.
A XXVIII. Galántai Vásár fizetőssé tételével
kapcsolatos kérdések és válaszok
A
Galántai Vásár Igazgatóságának
tárgyalásain
született javaslat alapján,
melyet a városi képviselő-testület támogatott, ill. jóváhagyott,
szeretnénk Önöket tájékoztatni
az idei Galántai Vásár kultúrműsorainak fizetőssé tételéről.
Célunk, hogy a megfelelő tájékoztatással elkerüljük az esetleges félreértéseket.
Fizetős helyek:
• szabadtéri színpad – a vásár fő
kultúr­rendezvényeinek színhelye
• neogótikus kastély udvara –
Bor utca
A többi helyszín nem lesz
fizetős. Tehát a Fő utcán sem,
ahol a vásári árusok standjai
lesznek felállítva. Ezt a tényt már
többször is tévesen értelmezte a
sajtó. A fizetés a rendezvényre
szóló belépődíj megvásárlásával
történik, melyet belépéskor a
rendezők azonosító karszalagra
(csuklópánt) cserélnek, mely a
látogatók csuklójára lesz csatolva. A látogatók két fajta belépődíj közül választhatnak.
1. Szezonbelépő – kedvez-
ményes áron (belépéskor sárga
karszalagra cserélik), melyet
2012. július 16-tól augusztus
7-ig lehet megvásárolni. Ára 2
€, s tulajdonosának a vásár három napja alatt szabad belépést
biztosít a szabadtéri színpadra,
a neogótikus kastély udvarába
(Bor utca), a neogótikus kastély
északi szárnyába, valamint a reneszánsz kastélyba.
2. Napijegy (belépéskor piros,
kék, zöld karszalagra cserélik)
– a vásár ideje alatt megvásárolható a szabadtéri színpad
pénztárában, valamint a park
Bor utca melletti pénztárában.
Ára 1 €. A látogató belépéskor
karszalagot kap – minden nap
más színűt, mely feljogosítja őt a
belépésre a szabadtéri színpadra,
a neogótikus kastély udvarába
(Bor utca), a neogótikus kastély
északi szárnyába, valamint a reneszánsz kastélyba – de csak az
adott napon. Augusztus 9-én
a piros, augusztus 10-én kizárólag a kék, augusztus 11-én pedig
csak a zöld azonosító karszalag
lesz érvényes.
A karszalagokat főleg a nyári hónapokra jellemző könnyű
viseletnek (rövidujjú) köszönhetően könnyű lesz azonosítani, ill. ellenőrizni. A különböző színek alapján könnyen
ellenőrizhetők, így a rendezők
meg tudják állapítani, hogy a
látogatón aktuálisan érvényes
karszalag van-e (egynapos karszalag esetén). Bármikor, ha a
rendező megállapítja, hogy a látogatón nem érvényes karszalag
van, vagy nem visel karszalagot,
felszólítja őt annak megvásárlására, majd ellenőrzi azt. A
karszalagokra speciális mintát
nyomtatnak.
A belépődíj árusításának
helyszíne és módja:
• Gyermekek számára hat éves
korig a belépés ingyenes.
• szezonbelépő csak elővételben:
2012. július 16-tól augusztus
7-ig 2 € kedvezményes áron
a vásár 3 napjára – a Galántai
Városi Művelődési Központban és a Galántai Városi Hivatalban
• a rendezvény helyszínén belépéskor 1 napra 1 € – szabadtéri színpad, neogótikus kastély
udvara
A helyszínek fizetési időrendje:
• szabadtéri színpad – a vásár
három napján 16.00 – 23.00
óráig
• neogótikus kastély udvara,
Bor utca:
• 2012. augusztus 9. – 17.00 –
01.00 óráig
• 2012. augusztus 10. – 09.00 –
02.00 óráig
• 2012. augusztus 11. – 17.00 –
02.00 óráig
Végezetül szeretnénk arra
ösztönözni a látogatókat, hogy
éljenek a szezonbelépő megvásárlásának lehetőségével. Nemcsak azért, mert kedvezményesen, 2 euróért három napon át
látogathatják a rendezvényeket
valamennyi helyszínen, de ezáltal elkerülik a sorban állást a
pénztáraknál a drágább, egynapos belépődíjakért is. Minden
egyes jelképes áron megvásárolt
belépődíjjal, azaz minden egyes
befizetett euróval Önök is hozzájárulnak a neogótikus kastély udvarának, ill. a neogótikus
kastélynak – városunk szimbólumának – a felújításához. Köszönjük.
Download

Deň Samsungu a mesta Galanta 2012