AKTUALITY
|
2
Galantské noviny
Eduard Šebo daroval pozemok
mestu Galanta
N
a zasadnutí Mestského zastupiteľ­
stva v Galante 22. septembra 2011
v rámci schvaľovania návrhu zmien
a doplnkov ÚPN mesta Galanta dal Edu­ard
Šebo verejný prísľub na darovanie pozem­
ku mestu Galanta v katastrálnom území
Galanta, resp. Nebojsa v minimálnej vý­
mere 1ha, najneskôr do 31. decembra 2011.
Návrh zmien a doplnkov ÚPN na tomto
zasadnutí poslanci nepodporili.
Dar, ktorý bol predložený ako materiál
rokovania MsZ dňa 13. decembra 2011,
nenašiel u poslancov podporu. Preto po
ďalších rokovaniach Šebo predložil dva
nové návrhy. Na zasadnutí MsZ, ktoré
bolo zvolané mimoriadne 12. januára, ten­
tokrát dar prijali, a to pozemok v celkovej
výmere 1ha na Ulici Esterházyovcov.
Eduard Šebo bol po prijatí daru spokoj­
ný. V súvislosti s týmto darom poslanci
odsúhlasili zmenu územného plánu mes­
ta, o ktorú žiadal už v septembri minulé­
ho roku. Zmena ÚPN dovolí vybudovať
zavlažovaciu nádrž v areáli vinohradu
pri miestnej časti Nebojsa. Zavlažovacia
nádrž je podľa slov Šeba nevyhnutne po­
trebná na zavlažovanie vinohradu a na
roz­voj vznikajúcej biofarmy. Už v septem­
bri na zasadnutí MsZ priznal, že schvá­
lenie zmeny územného plánu v tomto
čase ušetrí značné finančné prostriedky,
keďže o materiál vyťažený pri budovaní
zavlažovacej nádrže má záujem stavebník
II. časti obchvatu Galanty. Navrhované
zmeny ÚPN nadobudnú platnosť až po
podpísaní darovacej zmluvy medzi Edu­
ardom Šebom a mestom Galanta.
Marek Koller
Foto: Róbert Rybársky
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
S
kôr než vstúpime do volebných
miestností, radi by sme vám pripo­
menuli niekoľko dôležitých infor­
mácií:
Termín volieb: 10. Marec 2012
Čas konania: od 7,00 do 22,00 hod.
– Občan Slovenskej republiky, ktorý
má na jej území trvalý pobyt a ktorý má
právo voliť, sa zapisuje do stáleho zozna­
mu podľa miesta trvalého pobytu. Stály
zoznam voličov zostavuje a vedie obec.
Každý volič môže byť zapísaný len v jed­
nom stálom zozname.
– Každý volič si môže v zmysle § 7,
ods.1 Zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách
do NR SR overiť v úradných hodinách
obce, či je zapísaný v stálom zozname,
taktiež môže požadovať doplnenie údajov
alebo vykonanie opráv. V prípade Galanty
tak môže urobiť každý volič na Organi­
začnom oddelení Mestského úradu (prí­
zemie, č. dv. 7) v čase pondelok, utorok,
štvrtok v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod.,
v stredu v čase od 7,30 hod. do 16,30 hod.
a v piatok v čase od 7,30 hod. do 14,30
hod.
– Voličovi, ktorý nebude môcť voliť
vo volebnom okrsku, v ktorého zozname
voličov je zapísaný, vydá mestský úrad na
jeho žiadosť voličský preukaz. Žiadosť
môže volič podať osobne alebo prostred­
níctvom ním splnomocnenej osoby v ter­
míne najskôr 30 dní pred dňom volieb,
t.j. od 9. februára a najneskôr 2 dni pred
dňom volieb, t.j. do 8. marca 2012.
Zuzana Morovičová
vedúca Organizačného odd. MsÚ
február 2012
3
|
AKTUALITY
Úspešný projekt v oblasti modernizácie
vyučovania
Z
ákladná škola Zoltána Kodálya s vy­
učovacím jazykom maďarským v Ga­
lante v spolupráci s mestom Galanta
sa uchádzala a získala nenávratný finanč­
ný príspevok cez Sprostredkovateľský or­
gán pod riadiacim orgánom pre operačný
program Vzdelávanie: Agentúru Minis­
terstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR pre štrukturálne fondy EÚ na projekt
Digitálne vyučovanie pre žiakov ZŠ Zol­
tána Kodálya s vyučovacím jazykom ma­
ďarským. Trvanie projektu je 24 mesiacov
a začiatok realizácie je v šk. r. 2012/2013.
Strategickým cieľom projektu je skvalit­
niť výstupy vzdelávania na Základnej ško­
le Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom
maďarským v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Galanta pre potreby trhu práce vo
vedomostnej spoločnosti inováciou obsahu
a metód vzdelávania s využitím digitálnych
a informačno-komunikačných technológií
(IKT), inovovať didaktické prostriedky vo
vyučovacom procese, ktoré napomôžu roz­
víjať kľúčové kompetencie žiakov a oriento­
vať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogic­
kých zamestnancov na získavanie a rozvoj
kompetencií potrebných na premenu tra­
dičnej školy na modernú.
Víziou školy v súvislosti s projektom je
smerovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
k príprave žiakov na život, ktorý od nich
vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvo­
rivo myslieť a účinne riešiť problémy. Do
projektu budú zapojení všetci žiaci školy,
pre ktorých sa vďaka realizácii projektu
stane vyučovanie zaujímavejšie, pútavejšie
a ľahšie prijímané. Vďaka projektu všetky
učebne, aj bežné, aj odborné, budú vybave­
né modernou informačnou technológiou,
t.j. vyučovanie sa stane interaktívnym.
Každá učebňa bude vybavená novou kera­
mickou tabuľou, projektorom a počítačom
s možnosťou napojenia sa na internet.
V dnešnej dobe, keď často hovoríme
o premene tradičnej školy na modernú, vý­
sledkom realizácie projektu bude ozajstná
zmena: klasické vyučovacie hodiny na­
hradia skupinové práce žiakov, projektová
práca a namiesto chýbajúcich učebníc sa
žiaci budú môcť pomocou internetu učiť
z digitálnych učebníc a získavať najnovšie
vedecko-technologické informácie. Rea­
lizácia projektu zároveň prispeje k zmene
predstáv o škole ako inštitúcii určenej na
memorovanie vedomostí a predstaví sa
ako inštitúcia ochotná a schopná reago­
vať na napredovanie využívania vedeckotechnických prostriedkov v každodennom
živote.
Na realizáciu projektu, na modernizáciu
vyučovacieho procesu sa plánujú investo­
vať finančné prostriedky v celkovej výške
188.351,40 eur. Prajeme škole, pedagógom
a žiakom veľa úspechov a nových poznat­
kov počas realizácie projektu.
Oddelenie školstva, kultúry a športu
MsÚ Galanta
Foto: Marek Koller
rôzne
|
4
Galantské noviny
Stretnutie s Tomim Kidom
Čo si o svojich tanečných schopnostiach myslíš?
Myslím si, že som taký priemerný amatér.
Čo je pre teba ťažšie? Boxovať alebo tancovať?
Ťažšie bolo tancovanie. Celý život robím
nejaké kroky, cviky a boxujem. Keď som
tancoval, tak som nič iné nepočul, len „hore
bradu a vyrovnaj sa“.
Čo ťa viac baví?
Tancovanie bolo veľmi dobré, ale ja som
boxer. Patrím do ringu.
Prečo ťa boxovanie baví?
Box je môj život. Ja si neviem predstaviť,
že by som neboxoval. Veľmi ma to baví a nielen boxovať, ale aj trénovať iných.
V
rámci intenzívnych príprav na svoj jubilejný 20-ty zápas profesionálnej kariéry si profesionálny boxer Tomáš Kovács našiel čas, aby zavítal medzi žiakov ZŠ
Sídlisko SNP v Galante. „Narodil som sa do
takej boxerskej rodiny a mohol som si vybrať,
buď budem boxerom alebo budem boxerom.
Tak som si vybral byť boxerom. Otec bol pre
mňa najlepším boxerom na svete a veľkým
vzorom,“ povedal v úvode besedy so žiakmi
školy Tomáš, ktorý v Galante pred piatimi
rokmi založil KO Box Club, ktorého je aj
šéftrénerom. Galanťana zvedaví žiaci zavalili
najrôznejšími otázkami, ktoré sa okrem jeho
boxerskej kariéry dotýkali aj účinkovania v tanečnej televíznej súťaži slovenských celebrít:
Kedy si začal boxovať?
Prvý oficiálny zápas som mal 12. 12.
1992. Presne o rok na to som sa stal majstrom Slovenska.
Čo tvoja prezývka KID znamená?
Som také jedno veľké decko ako ste vy.
Čo ťa k boxu viedlo?
Môj otec.
S Tomim prišiel aj nový člen KO BOX
Clubu Patrik Rajcsányi, talentovaný boxer,
7-násobný majster Slovenskej republiky,
účastník majstrovstiev Európy a majstrovstiev sveta. Deťom spoločne predviedli
ukážky boxerských úderov. Záver stretnutia s majstrom sveta v boxe sa končil autogramiádou, ktorú mnohí zo žiakov využili
aj na spoločnú spomienkovú fotografiu.
Marek Koller
Foto: Marek Koller
Výsledky súťaže Expert geniality show 2011
K
oncom októbra sme na ZŠ G. Dusíka
dostali základné informácie o celoslovenskej vedomostnej súťaži Expert
geniality show. Mohli sa jej zúčastniť žiaci
6.-9.ročníka ZŠ, žiaci OG, ako aj študenti
gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí zaplatili prihlasovací poplatok v hodnote
4,-€. Žiaci a študenti si mohli vybrať 2 kate­
górie, v ktorých chcú súťažiť, z nasledovných
piatich: Astronómia, Tajomstvá prírody,
Dejiny a spoločnosť, Anglický jazyk a Bity
a bajty.
Nakoniec sa z našej školy do súťaže
prihlásilo 10 žiakov – 5 šiestakov, 2 siedmaci, 1 ôsmačka a 2 deviataci. Väčšina
z nich si vybrala z ponúkaných tém Astronómiu v kombinácii s Dejinami alebo
s Tajomstvami prírody. Nadišiel deň „D“
08.12.2011, keď žiaci vypracovávali súťažné testy. V každej kategórii mali 35 otázok
s možnosťami A,B,C alebo D. Možnosti,
o ktorých si mysleli, že sú správne, zaznačovali žiaci krížikmi do pripravených odpo-
veďových hárkov. Na celý test mali jednu
hodinu čistého času. Potom sme odpoveďové hárky vyzbierali, poslali na príslušnú
adresu a netrpezlivo čakali na zverejnenie
výsledkov na internete. Dočkali sme sa
11.01.2012, a veru mali sme z nich obrovskú radosť. Naša škola sa podľa týchto výsledkov zaradila medzi najlepšie zo 475 zúčastnených škôl z celého Slovenska! Hlavne
šiestaci dosiahli krásne výsledky. V kategórii
Dejiny a spoločnosť obsadila Soňa Koczánová 1. miesto. V kategórii Tajomstvá prírody obsadila Barbora Troiaková 2. miesto,
Patrícia Pajtášová 3.miesto, Louis Nagy 5.
miesto a Róbert Végh 7. miesto. A šiestaci sa nestratili ani v kategórii Astronómia,
keď Róbert Végh bol 6. mieste, Louis Nagy
na 8. mieste a Soňa Koczánová 10. mieste.
V celkovom poradí 6. ročníka skončila Soňa
Koczánová na 3. mieste, Loius Nagy na 5.
mieste, Róbert Végh na 7. mieste, Barbora
Troiaková na 8. mieste a Patarícia Pajtášová
na 10. mieste.
Ešte väčšie úspechy dosiahol žiak 7. ročníka Radek Valigura, ktorý v kategórii Dejiny a spoločnosť obsadil 1. miesto, v kategórii
Astronómia 3. miesto a v celkovom poradí
7. ročníka dosiahol 1.miesto. Dve umiestnenia v prvej desiatke dosiahol aj žiak 9.ročníka Viktor Papp v kategórii Astronómia 10.
miesto a v celkovom poradí 9. ročníka 8.
miesto. No a napokon aj ôsmačka Nikoleta
Kövágová mala jedno umiestnenie v najlepšej desiatke, keď v kategórii Astronómia obsadila 10.miesto.
Žiaci v tejto súťaži uplatnili svoje vedomosti, ktoré získali jednak na hodinách dejepisu, geografie, biológie či fyziky, ale aj vďaka
práci a svedomitej príprave v geografickom,
astronomickom či fyzikálnom krúžku, ktoré
uvedení žiaci v minulosti navštevovali alebo
navštevujú. Teraz sa už všetci, ktorí sa v niektorej kategórii umiestnili v prvej desiatke,
môžu tešiť na pekné ceny a diplomy, ktoré im
pošlú organizátori súťaže.
PaedDr. Juraj Makai
február 2012
5
|
rôzne
Interaktívna tabuľa v 1.B triede
O
tom, že IK technológie zohrávajú
v našom živote čoraz dôležitejšiu
úlohu, netreba isto nikoho presviedčať. Od škôl sa očakáva, že naučia svojich
žiakov tieto technológie zmysluplne využívať. Zároveň je však všeobecne známe, že
finančné možnosti škôl sú poddimenzované. O to viac poteší, ak v tomto smere podá
pomocnú ruku aj niekto mimo školy.
Základnú školu na Sídlisku SNP prekvapila a potešila v tomto smere firma KPMD
z Galanty, ktorá pre prvú triedu zabezpečila interaktívnu tabuľu. Táto moderná vyučovacia pomôcka na zefektívnenie vyučovania zvyšuje nielen vedomostnú úroveň
žiakov, ale prostredníctvom intenzívneho
zážitku na hodine rozvíja aj emocionálnu
a tvorivú stránku ich osobnosti. V činnosti triedy malých prvákov sa stáva pomaly
samozrejmosťou nielen pre žiakov, ale aj
pre ich pani učiteľku. Široké možnosti jej
využitia obohacujú vyučovací proces nielen v tejto triede, ale prístup k nej majú aj
ostatní žiaci 1. stupňa.
Pomocnú ruku pri vybavení tried IKT
technológiami podáva aj ZRPŠ, z ktorého
zdrojov sa postupne zakupujú do tried dataprojektory, ktoré pri súčasnom pripojení
na wi-fi majú na vyučovaní ešte širšie využitie. V uplynulom roku bolo zakúpených
5 dataprojektorov, tento rok sa plánuje
ďalších 5. Do dvoch tried zakúpila dataprojektory súkromná osoba-rodič žiaka na
1. stupni. Poslanec MsZ zakúpil pre školu
multifunkčné zariadenie.
Z firmy Samsung pribudlo v uplynulom
roku do školy 20 notebookov, ktoré majú
široké využitie nielen pri príprave a realizácii vyučovania, ale napríklad aj pri tvorbe školského časopisu.
Škola sama sa snaží vylepšovať svoje
technické vybavenie. V uplynulom školskom roku zakúpila tiež jednu interaktívnu tabuľu do počítačovej učebne. Podaním
projektu, ktorý bol úspešný, získala 20 notebookov a vytvorila priestor pre školiace
stredisko pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov z Trnavského kraja. Príspevkom k príprave pedagógov na
vyučovanie bolo zakúpenie ďalšej kopírky,
ktorá je pri súčasnom nedostatku učebníc
nenahraditeľná.
ZŠ na Sídl. SNP je od roku 2011 ako
jediná ZŠ na území mesta Galanta pripojená cez projekt „SANET do škôl“ k optickej infraštruktúre s prenosovou rýchlosťou min. 100 Mbps. Takáto rýchlosť
umožňuje zásadnú zmenu súčasného stavu
a možnosť zmeniť obsah aj formu vyučovania využívaním všetkých moderných
sieťových foriem.
Je vecou názoru, či je počet pomôcok
tohto druhu na škole dostatočný, najmä
vzhľadom k vybavenosti mnohých iných
škôl na Slovensku. Isté však je, že potreby
vyše 650 našich žiakov to úplne nevykryje.
Nie som presvedčená ani o tom, či by to
mali byť práve súkromné osoby, firmy a organizácie, ktoré by sa mali predovšetkým
starať aj o túto stránku chodu škôl. Práve
preto patrí úprimné poďakovanie všetkým
zainteresovaným, ktorí sa svoje prostriedky rozhodli použiť v prospech našej školy
a našich žiakov, a to nielen pri zabezpečení
techniky, ale napríklad aj pri kompletnom
vybavení jednej triedy novým nábytkom,
vymaľovaní ďalšej triedy či darovaní počítača. Ď a k u j e m e !
Mgr. E. Danková, zást. riad.
ZŠ Sídl. SNP Galanta
Foto: archív ZŠ
Rôzne
|
6
Galantské noviny
Galéria pripravuje svoj program
V
priestoroch severného krídla ne­
ogotického kaštieľa v galantskom
mestskom parku pripravuje Mest­
ské kultúrne stredisko Galanta niekoľko
zaujímavých výstav.
Po úvodnej výstave, ktorá zachytáva­
la priebeh revitalizácie mestského parku
a severného krídla neogotického kaštieľa,
v ktorom sa samotná galéria nachádza,
odštartovali sériu výstav fotografie z 3.
ročníka fotografického workshopu „Foto­
Podpora projektov
M
esto Galanta zverejnilo
výzvy na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácií.
Na podporu projektov z oblastí
športu, kultúry a školstva je
v rozpočte mesta na rok 2012
vyčlenených celkovo 114 tis. €.
Pomoc bude poskytnutá ako
dotácia, nenávratný finančný
príspevok, na základe schvále­
atelér Mikulov 2011“. V Galante vystavo­
valo sedem fotografov z českého partner­
ského mesta Mikulov. V týchto dňoch na stenách galérie visia
maľby zo zbierky Mestského kultúrneho
strediska. Autori vystavených krajinoma­
lieb v minulosti vystavovali v priestoroch
Renesančného kaštieľa v Galante a záro­
veň pri tejto príležitosti darovali mestské­
mu kultúrnemu stredisku jeden zo svojich
obrazov. Do blízkej budúcnosti sa pripra­
ných žiadostí, ktoré odporučia
príslušné komisie.
Odovzdávanie projektov
z oblastí športu a kultúry
už boli uzatvorené. Projekty
Rozvoja vzdelávania a výchovy
detí a mládeže v meste Galan­
ta budú podporené finančnými
prostriedkami v celkovej výške
8.000 €. Sú určené na špe­
ciálne programy a na realizáciu
projektov z oblasti školstva.
vujú autorské výstavy fotografov, malia­
rov, výtvarníkov...
Zaujímavá výstava najväčšej sloven­
skej zbierky zápalkových škatuliek bude
v priestoroch galérie už v marci. Je po­
zoruhodné, že táto zbierka Mareka
Guspana z Galanty je od roku 2006 za­
tiaľ neprekonaným držiteľom certifikátu
„Slovenské rekordy“.
Marek Koller
Foto: Marek Koller
Žiadosti o poskytnutie dotácie
je možné podať do 2. marca
2012.
Marek Koller
Vízie mesta
P
rojekt predstaví umenie
architektúry. Jeho hlavnou
výzvou je vyzdvihnúť pred­
nosti malého
neopakovateľného mesta
z pohľadu študenta architek­
túry. Fakulta architektúry
STU v Bratislave pripravo­
vaným salónom architektúry
študentských návrhov osloví
tých, ktorí sa o možnú bu­
dúcnosť Galanty zaujímajú.
Vernisáž sa uskutoční 23.
februára o 14.00 hod v Galérii
Park, v severnom krídle neo­
gotického kaštieľa.
Marek Koller
február 2012
7
|
Rôzne
Kde skončili vianočné stromčeky?
P
o Vianociach sa skoro všetky do­
mácnosti v Galante zbavujú vianoč­
ných stromčekov veľmi jednoducho.
Odnesú ich rovno ku kontajnerom. Cesta
k nim je z obývačiek mnohokrát dramatic­
ká, keďže neraz stromčeky letia oknom aj
z vyšších poschodí. Ich cesta od kontajne­
rov končí v kompostárni. Tu sa menia na
kvalitný kompost.
V modernej kompostárni sa spracúva
okrem vianočných stromčekov aj iný biolo­
gicky rozložiteľný odpad, akým je pokosená
tráva, konáre, rôzne drevo, ale napríklad
aj odpad zo záhrad obyvateľov. Odpad sa
roztriedi, vyčistí od biologicky nerozloži­
teľných vecí, rozdrví v drvičke a putuje do
bioreaktora, fermentora. Tu sa približne 10
ton odpadu zmení pôsobením prirodzených
prírodných procesov na kompost. Proces
fermentácie trvá 24 – 48 hodín. Jeho dĺžka
závisí od druhu odpadu. Samotný priebeh
biologických procesov riadi inteligentný ria­
diaci systém, ktorý sleduje a upravuje teplo­
tu, ale aj množstvo kyslíka v prebiehajúcom
procese. Výsledným produktom takto ria­
denej fermentácie je kvalitný kompost.
Kompostáreň v Galante spracúva biolo­
gicky rozložiteľný odpad od 1. septembra
2010. Do konca toho roku bolo za šty­
ri prvé mesiace prevádzky kompostárne
spracovaných 285 ton odpadu. Za celý rok
2011 prešlo procesom fermentácie viac ako
800 ton odpadu. Od začiatku januára tohto
roku nákladné autá Technických služieb
mesta Galanta priniesli na spracovanie už
viac ako 13 ton odpadu. Veľkú časť tvorili
práve vianočné stromčeky.
Marek Koller
Foto: Marek Koller
Zber „bioodpadu“ v roku 2012
Okienko odpadového hospodárstva
M
esto Galanta v spolupráci s TsMG
bude aj v tomto roku zbierať biolo­
gicky rozložiteľný odpad z rodin­
ných domov. Upozorňujeme vás na zmenu
intervalu zberu, ktorý bude v roku 2012
realizovaný 1x mesačne /v stredu/ v nasle­
dovných termínoch:
21. marca 2012
18. apríla 2012
16. mája 2012
20. júna 2012
18. júla 2012
15. augusta 2012
12. septembra 2012
17. októbra 2012
14. novembra 2012
Bioodpad je potrebné pred vyložením
upraviť /nasekať, popíliť na malé časti,
zviazať, uložiť do prepravky alebo vreca/ a
vyložiť ho pred rodinný dom najskôr večer
pred dňom vývozu a najneskôr do 7,00 hod.
v deň zberu. Bioodpad je možné odovzdať
aj bezplatne do Zberného dvora TsMG
vždy v utorok, štvrtok v čase od 13,00 hod.
– 18,00 hod. a v sobotu v čase od 8,00 hod.
- 13,00 hod., prípadne si objednať u TsMG
odvoz za poplatok. Najvýhodnejším spôso­
bom úpravy bioodpadu je záhradné kom­
postovanie.
Daniela Amrichová
MsÚ Galanta
Rôzne
|
8
Galantské noviny
Rybári budú
bilancovať
R
ok 2011 bol význam­
ný v živote mestskej
organizácie Sloven­
ského rybárskeho zväzu
v Galante. Pripomenuli sme
si v Žiline 85. výročie za­
loženia Slovenského rybár­
skeho zväzu.
Ako každý rok, aj v tomto
roku budeme hodnotiť vý­
sledky našej práce za uply­
nulé obdobie a vytýčime si
hlavné smery činnosti na
nastávajúci rok.
Za týmto účelom sa bude
konať členská schôdza,
ktorá sa uskutoční dňa 26.
februára 2012 /v nedeľu/ so
začiatkom o 9,00 hod. vo
veľkej zasadačke Mestského
úradu v Galante. Srdečne
pozývame všetkých našich
členov.
Na schôdzi všetci prí­
tomní dostanú Informačný
spravodaj, kde budú uvede­
né výsledky našej organizá­
cie za rok 2011.
Zároveň prerokujeme aj
návrhy na novelizáciu zá­
kona o rybárstve a novelu
vykonávacej vyhlášky k zá­
konu.
Žiadame svojich čle­
nov, aby svoje pripo­
mienky k uvedeným do­
kumentom predniesli na
členskej schôdzi alebo pí­
somnou formou a e- mailom:
[email protected] sk
doručili na rybárky dom.
Upozorňujeme členov, že
momentálne prebieha pe­
tičná akcia „Chráňme naše
vody“. Podpisové hárky sú
na rybárskom dome. Žiada­
me členov o podporu pod­
písaním petičných hárkov
pri odbere povolenky.
Mgr. Imrich Lőrincz
tajomník MsO SRZ
Foto: Róbert Rybársky
Parkovisko na Ulici Zoltána Kodálya
S
tred nášho mesta je niekoľkonásobne
preťažený motorovými vozidlami, než
by to bolo únosné. Ide okrem Hlavnej
ulice aj o ulice Šafárikova a Z. Kodálya. Zá­
kazom státia na Ul. Z. Kodálya obyvatelia
paneláku č. d. 794 prišli o možnosť parko­
vania okolo ich bydliska. Nepríjemné bolo
počúvať odporúčania, kde a ako parkovať
- vedľa pošty alebo pri bývalom OPP...
Občania petíciou požiadali, aby priestor
medzi panelákmi Nová doba č.794 a č.925
bolo možné dočasne využiť na parkovanie,
pokiaľ mesto pripraví niečo iné. Po dohode
obyvateľov oboch domov sa situácia vy­
riešila dočasne za účasti poslancov MsZ
za V. obvod. Prvý termín mesto nevede­
lo splniť, tak došlo k predĺženiu termínu.
Vzhľadom na to, že každá výrazná zmena
s komunikáciami podlieha schvaľovaciemu
procesu, čas bežal a ďalší termín sa blížil.
Medzitým nedisciplinovaní motoristi a ich
priatelia začali dočasné parkovisko (zne)
užívať na všeličo, a tým narušovali ob­
čianske spolunažívanie. To vyvolalo me­
dzi obyvateľmi domu č. 925 veľkú nevôľu
a protestovali na meste. Návrh, ktorý mesto
pripravilo, sa zase nepáčil obyvateľom domu
č. 793 a navrhovali iné úsporné riešenia. Ich
táto záležitosť až tak netrápi, lebo už pred
časom im mesto vybudovalo parkovisko
medzi ich panelákom a objektom Bysprav
s.r.o. Pripomínam, že vtedy, keď už mesto
malo naprojektované parkovisko pred pa­
neláky č.793 a 794. Na stretnutie obyvate­
ľov oboch domov na základe ďalšej petície
obyvatelia domu č. 925 už neboli ani po­
zvaní. Lobovanie u nás poslancov bolo bez­
predmetné. Mesto po súhlasnom vyjadrení
príslušných komisií pripravilo riešenie, a to
zostalo závislé od schválenia rozpočtu, lebo
voľné prostriedky na realizáciu v roku 2011
mesto nemalo. Pri schvaľovaní rozpočtu na
rok 2012 MsZ na náš poslanecký návrh sa
podarilo so súhlasom všetkých poslancov
MsZ dostať to do budúcoročného rozpoč­
tu. Bude sa však riešiť parkovisko len pred
panelákom č. 794. Veľká vďaka tým, ktorí
sa zaslúžili na projektovaní, príprave pod­
kladov na schválenie a budú sa aktívne po­
dieľať na realizácii projektu. Poďakovanie
patrí aj kolegom poslancom, že naliehavosť
situácie svojím hlasom podporili.
Genézu riešenia tohto problému v skrá­
tenej forme som napísal preto, aby som po­
mohol všetkým, ktorí chcú niečo podobné
realizovať. Treba si uvedomiť, že schva­
ľovací proces je dlhý, aj keď ide o dôležitú
vec. Na dôvažok ešte to, že môžeme pre­
sadiť len to, na čo sú finančné prostried­
ky. A tých je aj na tento rok veľmi málo.
Súčinnosť občanov a poslancov má zmysel,
a opäť sa osvedčil.
Jozef Keppert
február 2012
9
|
Rôzne
Koncert pri príležitosti 19. výročia
vzniku Slovenskej republiky
D
ňa 13. januára 2012 sa stretli
v Dome Matice slovenskej v Ga­
lante priaznivci Slovenska na no­
voročnom koncerte, aby si pripomenuli
19. výročie vzniku Slovenskej republiky.
Matičiari, sympatizanti Matice slovenskej,
občania Galanty a okolia, všetci tí, pre kto­
rých je samostatnosť Slovenska obrovským
úspechom. Najvzácnejším hosťom bol pán
Ladislav Maťašovský, primátor mesta Ga­
lanty, s manželkou.
Máme krásnu krajinu, v ktorej sa oplatí
žiť a ktorá si zaslúži našu najvyššiu ochra­
nu a starostlivosť. Bez nároku na honorár
nám zahral Mládežnícky ľudový orchester
IGRICI z obce Igram, a to pod odborným
vedením Dr. Brnu.
Divákom hrali žilky a boli radi, že si
môžu zaspievať spolu s orchestrom, nabrať
energie, pookriať.
Proces upevňovania národnej hrdos­
ti je dlhodobý a uvedomujeme si, aký je
v dnešnej dobe dôležitý. Preto si tento vý­
znamný pamätný deň, Vznik SR, aj s pat­
ričnou úctou pripomíname. Sme radi, že
si tu v Galante vytvárame tradíciu osláv
vzniku SR.
Zlatica Lehotská
riaditeľka Domu MS Galanta
Foto: archív DMS
Novoročné stretnutie seniorov
P
eknou tradíciou členov Denného
centra na Švermovej ulici pri Mest­
skom úrade v Galante je každoročne
slávnostne zhodnotiť uplynulý rok a priví­
tať ten nový. Aj v tomto roku, 4. januára,
prijali pozvanie Tibora Kovácsa, majiteľa
reštaurácie, ktorý seniorov privítal v prí­
jemnom prostredí tejto reštaurácie v centre
Galanty.
Podvečer plný dobrej nálady a priateľ­
skej atmosféry si seniori spestrili losova­
ním tomboly, do ktorej vecnými cenami
prispelo mnoho sponzorov. Popri tom
sa bavili spevom, hovoreným slovom,
vtipmi. Zábava sa napokon prenies­
la až do neskorých večerných hodín.
Denné centrum si na sklonku minulého
roka pripomenulo 20. výročie vzniku Zá­
kladnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska v Galante. Každý člen denné­
ho centra je aj členom tejto organizácie
dôchodcov na Slovensku. Aktivitu čle­
nov dlhodobo podporuje poslanec NR
SR Zoltán Horváth, ktorý pri tejto príle­
žitosti venoval centru hi-fi vežu a vianoč­
ný darček - naparovaciu žehličku. Cenu
dôchodcom odovzdala asistentka Zoltána
Horvátha.
Marek Koller
Foto: Marek Koller
Udalosti
|
10
Galantské noviny
Obchodná verejná súťaž č. 784/2012
M
esto Galanta, Mestský úrad, Mierové nám. 940/1, vyhlasuje podľa
§ 281-288 Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru.
Predmetom súťaže je nebytový priestor
vo vlastníctve vyhlasovateľa na Ul. Hlavnej
súp.č. 946 („Minútka“ – rýchle občerstvenie) o podlahovej ploche 27,20 m2. Nebytový priestor je v správe spoločnosti Bysprav
s.r.o. Galanta.
S víťazom súťaže sa uzatvorí nájomná
zmluva na dobu určitú 5 rokov s výpovednou lehotou 3 mesiace od 1.4.2012 do
31.3.2017.
Účel nájmu : prevádzkareň obchodu alebo
služieb - s vylúčením prevádzkovania výherných hracích automatov, stávkových kancelárií, reštauračných a pohostinských zariadení a činností ohrozujúcich mravnosť.
Minimálny nájom : 100 €/m2 ročne, bez
služieb spojených s nájmom nebytového
priestoru. Nájomné sa bude platiť vopred
(mesačne alebo štvrťročne). Počas doby nájmu
sa nájomné ročne valorizuje vo vzťahu k medziročnému rastu štátom uznanej inflácie.
Prehliadka nebytového priestoru bude
umožnená dňa 13.2.2012 o 10.00 hod.
alebo po dohode so správcom nebytového
priestoru.
Podmienky účasti v súťaži:
• Do súťaže sa môžu prihlásiť podni-
katelia - fyzické alebo právnické osoby,
ktoré zaplatia do pokladnice alebo na účet
vyhlasovateľa súťaže vo VÚB a.s., pobočka Galanta, č. účtu 18722-132/0200, VS:
784/2012, zábezpeku vo výške 332 € do
27.2.2012 do 12.00 hod.
• Uchádzač predloží:
1. návrh s uvedením podnikateľského
zámeru, účelu nájmu, ponuku ročného nájomného. Návrh musí byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača. Návrh musí ďalej
obsahovať obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, bankové spojenie a číslo účtu.
2. čestné prehlásenie o uzatvorení nájomnej zmluvy v prípade prijatia jeho súťažného
návrhu.
3. overenú fotokópiu platného živnostenského listu alebo overený výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
4. doklad o zaplatení zábezpeky.
• Uchádzač môže do súťaže predložiť len
jeden súťažný návrh.
• Zo súťaže budú vylúčení uchádzači,
ktorí sú v omeškaní s platením peňažných
záväzkov voči mestu alebo organizáciám
zriadených mestom.
• Uchádzač je svojím súťažným návrhom
viazaný do 1.5.2012.
• Súťažné návrhy sa predkladajú vyhlasovateľovi súťaže písomne v zalepenej obálke označenej heslom „Verejná súťaž - Ul.
hlavná 946“. Súťažné návrhy musia byť
doručené do podateľne Mestského úradu
Galanta do 27.2.2012 do 12.00 hod.
Pri nesplnení podmienok na obsahovú
a formálnu úplnosť súťažného návrhu bude
uchádzač zo súťaže vylúčený.
Otváranie a vyhodnotenie súťažných
návrhov:
• Súťažné návrhy sa otvárajú
dňa
27.2.2012 o 13.00 hod. na Mestskom úrade Galanta.
• O víťazovi súťaže rozhodne vyhlasovateľ
na základe odporúčania komisie menovanej
mestským zastupiteľstvom. Kritériami na
vyhodnotenie súťažných návrhov sú: výška nájomného ponúknutého uchádzačom
a účel nájmu.
Zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže, ak uchádzač odstúpi od
svojho návrhu po uplynutí lehoty na jeho
predloženie. Neúspešným uchádzačom sa
zábezpeka vráti do 5 dní odo dňa oznámenia výsledkov súťaže, víťazovi súťaže sa zábezpeka vráti do 5 dní odo dňa uzatvorenia
nájomnej zmluvy.
Výsledky súťaže sa súťažiacim oznámia
do 5.3.2012.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy, prípadne súťaž zrušiť.
V Galante dňa 30.1.2012.
Mgr. Ladislav Maťašovský
primátor
Nemocničné apartmány sú lacnejšie
O
d začiatku roka je lacnejšie pre tých,
ktorí v Nemocnici s poliklinikou
sv. Lukáša v Galante využijú vyšší
štandard pobytu v apartmánoch lôžkových oddelení.
Pôvodný poplatok 33,19€ bol pre mnohých pravdepodobne privysoký, a tak za
deň pobytu v takejto izbe sa platí už len
20€.
Najčastejšie využívané apartmány sú
v pôrodnici. Okrem vyššieho komfortu
ubytovania si tu môžu mamičky vychutnať prvé dni so svojím novonarodeným
dieťatkom napríklad aj v spoločnosti jeho
otca. Tieto jednolôžkové izby majú vo
svojom vybavení aj televízor a chladničku.
Marek Koller
Foto: Marek Koller
február 2012
11
|
Udalosti
Zo zápisníka Mestskej polície
Galanta – záver r. 2011
a začiatok r. 2012
K
oncom minulého roka príslušníci mestskej polície
riešili niekoľko prípadov
nedovoleného používania zábavnej pyrotechniky. S prihliadnutím na Všeobecné záväzné nariadenie mesta Galanta č.4/92.
V čl. 1 sa píše, že na území mesta
Galanta je zakázané používať zábavnú pyrotechniku s výnimkou
čl.2, kde je to povolené len v deň
Silvestra a na ohlásených podujatiach oznámených na Mestskom
úrade v Galante.
Najviac postihnutou lokalitou bolo sídlisko Sever, kde
sa s obľubou zabávali hlavne
mladí ľudia do osemnásť rokov, ale výnimkou neboli ani
dospelé osoby. Použitie pyrotechniky bolo zaznamenané aj
v mesiaci január nového roka
2012.
Preto upozorňujeme všetkých
používateľov zábavnej pyrotechniky, že mimo povoleného času
sa dopúšťajú priestupku proti
verejnému poriadku podľa §47
ods.1 písm. ch), za tento priestupok je možné uložiť pokutu do
výšky 165€.
V mesiaci december boli prijaté na útvar mestskej polície dve
oznámenia krádeže automatických práčok. Majitelia si odložili práčky na schodisko obytných
blokov z dôvodu rekonštrukcie
svojich bytov. Šetrením jednotlivých prípadov bolo zistené, že
krádeže sa dopustili nezávisle
od seba dvaja páchatelia. Išlo
o páchateľov L.Zs. z Tomášikova a L.S. z Galanty. V jednom
prípade bola práčka zaistená
a vrátená majiteľovi a v druhom
prípade skončila v zberných surovinách. Obidvaja páchatelia
sú riešení príslušníkmi mestskej
polície v zmysle zákona o priestupkoch.
V neskorých nočných hodinách požiadali príslušníci policajného zboru o spoluprácu hliadku
mestskej polície pri zadržaní
páchateľa, ktorý sa vlámal do DPressa na Sídl. SNP. Na Ulici
krásnej bol hliadkou OOPZ zadržaný podozrivý páchateľ R.F
z Galanty a hliadka MsP našla
v záhradkárskej oblasti plný vak
cigariet, ktorý pochádzal z uvedeného zariadenia. Majiteľovi
pohostinského zariadenia spôsobil škodu do výšky 600€.
Zároveň treba poďakovať občanom, ktorí si všimli a oznámili
počínanie podozrivej osoby.
Hliadka mestskej polície prijala oznámenie v čase o 18.45
hod., že na sídlisku Revolučná
štvrť je spadnutá osoba vedľa
kontajnerov. Oznámenie bolo
preverené a následne zistené, že
sa jedná o osobu muža staršieho
veku, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Hliadkou bol prebudený
a vzhľadom na jeho neprijateľné
správanie, ktoré na mieste predviedol, bol predvolaný na ďalší
deň k doriešeniu priestupku. Na
útvare mestskej polície mu bola
uložená poriadková pokuta.
Miroslav Grell,
náčelník MsP
Anglickoslovenské
gymnázium
Riaditeľstvo Anglicko-slovenského
súkromného gymnázia v Galante
oznamuje rodičom, že žiakov ôsmeho
a deviateho ročníka ZŠ môžu
prihlásiť na štúdium
v školskom roku 2012 / 2013.
Znalosť anglického jazyka
nie je podmienkou.
Prihlásiť sa môžu osobne,
písomne alebo telefonicky.
Informácie: Galanta, Hodská 10
tel.: 031/780 5780,
031/780 6812.
S radosťou očakávame Vašu
návštevu na našej škole.
Osobnosti Galanty
P
red 220-timi rokmi (2.2.1792) zomrel
v Egri cirkevný hodnostár a cirkevný historik Mihály Ambrozowszky, galantský rodák. V maďarskom meste Eger
pôsobil ako kanonik od 1744 a ako rektor
seminára od roku 1754. Venoval sa histórii
cirkvi, ktorú spracoval a vydal aj knižne.
(Podľa iných prameňov zomrel 1.2.1790).
P
red 40-timi rokmi (12.2.1972) zomrel
v Galante - Nebojsa lekárnik a zberateľ pamiatok Emánuel Marcel. Gymnázium navštevoval v Bratislave, farmáciu
študoval v Budapešti. Pôsobil ako lekárnik
v Sedmohradsku a v Budapešti. Po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie sa usadil
v Galante a posledné roky svojho života
Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a známym, ktorí dňa 28. decembra 2011 odprevadili na poslednej ceste nášho milovaného zosnulého
Endre Pappa, bývalého pedagóga, ktorý nás navždy opustil vo veku 80 rokov.
Smútiaca rodina
OZNAM
Redakcia GN oznamuje čitateľskej verejnosti,
že oznámenia narodení, sobášov a úmrtí do
spoločenskej rubriky budú uverejňované
na základe písomného súhlasu dotknutých
osôb na Matričnom úrade mesta Galanta.
KRONIKA
prežil v mestskej časti Nebojsa. Jeho umelecko-historická a archeologická zbierka sa
nachádza v Slovenskom národnom múzeu
v Bratislave.
Z regionálnej kartotéky
osobností Galantskej knižnice
vybrala a zostavila
Mgr. Judita Kontárová
Narodenia: Vanesa Horváthová · Vivien Horváthová ·
Kristián Beke · Tomáš Czére ·
Jonatan Kohutiar · Mário Mezei ·
Sofia Farkašová · Karolína Reisingerová ·
Mátyás Farkas · Lili Árvai · Rebeka
Vargová
Úmrtia:
Valéria Hupková, rod. Ettenbergerová 83- roč.
· Helena Čičová, rod. Šimončičová 76- roč. ·
Daniel Horváth 41- roč. · Ondrej Papp 80- roč.
· Milan Šimo 38- roč · Ferdinand Takács 66roč. · Jozef Tomeček 77- roč. · Richard Krajčír
81- roč. · Božena Kotúčková, rod. Mokrá 58roč. · Štefan Nyiko 88- roč.
šport
|
12
Galantské noviny
Galanta má tenisového majstra
Slovenska
Ú
prvého setu bol piaty. Ale
nerozhodný stav zvládol
a napokon set vyhral 6:0.
V druhom súper uhral svoj
prvý gem hneď na začiatku,
keď vyrovnal na 1:1. Inak
Bánczi na kurte celý čas dominoval a predvádzal ukážkové víťazné údery. Súperovi nevychádzalo podanie
a robil veľa nevynútených
chýb. Bánczi na kurte vyzeral sviežo a evidentne po
titule túžil viac ako jeho súper, ktorý pôsobil odovzdane. Finálový zápas zvládol
v dvoch setoch 6:0, 6:1.
Radosť Empiru mohla
byť ešte väčšia, ale vo štvorhre nasadený pár číslo jedna
Bánczi – Lörincz (Akademik Košice) podľahol Bajovi s Paulovčákom v troch
setoch. Pri tom v zápase
viedla
trnavsko–košická
dvojica 6:2 a 4:1.
F. Bánczi
Foto: Juraj Stern
lohu nasadenej jednotky na Halových
majstrovstvách Slovenska mladších žiakov potvrdil tenista TC Empire
Trnava Viktor Bánczi z Galanty.
Galantský rodák, ktorý
už dva roky reprezentuje
Trnavu, prešiel v dvojhre
turnajom na domácej pôde
ako skutočný šampión. Pri
ceste za titulom stratil len
štyri gemy.
„Je mi ľúto, že sa semifinálový zápas skončil skrečom súpera. Tešil som sa
na dobré stretnutie. Ale vo
finále som si to vynahradil,“ usmieval sa spokojný
Bánczi. To, že bol jednotkou
turnaja, vnímal intenzívne.
„Viem, že bol na mňa vyvíjaný tlak. Ale snažil som sa
si ho nevšímať. Turnaj bol
náročný, ale titul mám ja.“
Bánczi vo finále dominoval, najdramatickejší gem
Stolnotenistom to proti Nitre nevyšlo
D
omáci, pred skvelou kulisou asi 80
divákov, naplnili stolnotenisovú
arénu. V piatok 27. januára hlavný
rozhodca stretnutia Peter Tomič otvoril
zápas, ktorý začal štvorhrou Wiltschka,
Óvary proti Mucha, Ježo. Domáci už za
15 minút zmietli hostí od stola a vyhrali
hladko 3:0. Diváci boli vo vytržení a ich
povzbudzovanie bolo počuť až na ulicu.
Potom prišli na rad dvojhry. Domáci
Óvary viedol nad Muchom 2:0, no napokon prehral 2:3. Podobný scenár zápasu
si zopakoval Wiltschka. Mladý Biró sa
snažil, tiež však nepochodil. Vyrovnané
zápasy v súboji ôsmeho kola stolnotenisovej extraligy napokon skončili úspešne
pre hosťujúcu Nitru a domáci, ktorým
snahu nemožno odoprieť, napokon prehrali 1:6. Na galantských stolnotenistov
po tomto zápase čakajú ďalšie zápasy.
Tie rozhodnú o zotrvaní Galanťanov v
extralige.
GASTO Galanta
Foto: Róbert Rybársky
február 2012
13
|
šport
Tomi „KID“ Kovács zvíťazil v 20.
zápase svojej profesionálnej kariéry
V
o svojom jubilejnom 20-tom zá­
pase v profesionálnom ringu slo­
venský boxer, Galanťan Tomi
„Kid“ Kovács, zvíťazil nad nemeckým
boxerom Steveom Krökelom po ôsmich kolách duelu v poloťažkej váhe
3:0 na body.
Jubilejný boxerský duel Kovácsa bol
27. januára vyvrcholením Galavečera
boxu vo vypredanej Mestskej športovej hale v Trnave. „Hovorili sme si
s trénerom, že dnes musím byť inteligentný a rozumný boxer. Len nabo­
dovať a nenechať sa udrieť,“ prezradil
po zápase Kovács svoju taktiku, ktorú
zvolil s trénerom Pavlom Hlavačkom.
„Dostal som pár úderov, no nebolo
to také hrozné, že by som bol na po­
čítanie,“ takto Kovács medzi riadka­
mi zaspomínal na svoj najťažší duel
s Uganďanom Hamzom Wanderom
v súboji o titul európskeho šampióna
WBO, ktorý získal takmer pred ro­
kom. Tomáš Kovács má za sebou 20
zápasov v profesionálnom ringu. Ani
jeden z nich neprehral. Až trinásťkrát
vyhral nad súperom divácky atraktívnym KO. Jeho posledný súper Nemec Steve Krökel v profiringu prehral
osemnásťkrát, dvakrát remizoval, vyhral šestnásťkrát.
Kovácsa po zápase mrzelo, že zvolenou taktikou svojim fanúšikom
neposkytol divácky atraktívny box.
„Najviac ma teší, že som potešil svojho
trénera, a dúfam, že aj svojich fanúši­
kov,“ povedal Kovács na margo svojho
víťazstva. V budúcnosti zvažuje ďalší
zápas o titul v niektorej zo svetových
boxerských organizácií, ale naďalej sa
chce venovať hlavne výchove svojich
zverencov v KO Box Clube Galanta.
Marek Koller
Foto: Marek Koller
Výsledky amatérskych zápasov:
48 kg SŽ: Mészáros Filip (KO GA) vyhral RSC v 1. kole
nad Szarka István (Koszeg-HU)
52 kg SD: Tanko Viliam (KO GA) 3:0 Matúš Ladislav (KO
GA)
63 kg MD: Koday Kristián (KO GA) 0:3 Horváth Roland
(Koszeg)
75 kg SD: Ferdinand Mikuláš (KO GA) 2:1 Hámori
Ádám (Koszeg)
69 kg M: Rajcsányi Patrik (KO GA) 3:0 Kaszás Tibor
(Koszeg)
75 kg M: Varga Tibor (KO GA) 3:0 Kajtár Adrián (Koszeg)
54 kg Ž: Brixová Natália (SVK) 1:2 Wurst Nikolett (HUN)
*(SŽ-starší žiaci, MD-mladší dorast, SD-starší dorast,Mmuži, Ž-ženy)
Profi zápasy:
Ťažká váha: Václav Karafiát (SVK) 3:0 Szalay Viktor
(HUN)
Stredná váha: Szili István (HUN) vyhral RSC v 3. kole
nad Jetmir Kuqi (ALB)
Poloťažká váha: Tomi KID Kovács (SVK) 3:0 Steve
Krökel (GER)
kam v galantE | 14
Program MsKS
12.02. 16:00 estrádna sála V.
Celomestský maškarný ples ·
17.02. 20:00 estrádna sála Diskotéka BONITA · 18.02. 20:00 estrádna sála
Reprezentačný ples Klubu priateľov turistiky
· 20.02. 19:00 divadelná sála Dumaszínház
Jankovics Kiss Adám · 24.02. 19:00 divadelná sála Koncert speváka Karola Rosenberga,
rodáka z Galanty · 25.02. 13:00 estrádna
sála Aktív zamestnancov COOP Jednota ·
02.03. 19:00 estrádna sála Galavečer X –
FAKTOR · 03.02. 13:00 estrádna sála Aktív
zamestnancov COOP Jednota · 04.03. 14:00
estrádna sála Volebné zhromaždenie SMK
· 6.-7. 03. BS, DS Okresná prehliadka poézie
a prózy · 14.03. estrádna sála Výchovný
koncert pre ZŠ – Čekovský · 15.03. 17:00
renesančný kaštieľ Zámocký koncert : Jozef
Csóka a Daniel Simandl · 16.03. estrádna
sála Nektár Színház
Program Kina DK:
31. január - 1. február (streda)
o 19,00 h. Polnoc v Paríži Film:
USA, 94 min, české titulky, romantická komédia
Vstupné: 2,23€ MP-15 · 4. - 5. február (sobota
- nedeľa) o 19,00 h. LóVe - (pre veľký úspech
opakujeme) Film: SR/ČR, 90 min, slovenská
verzia, romantická dráma Vstupné: 2,53€ MP-15
· 11. - 12. február (sobota - nedeľa) o 16,30
Program
Vlastivedného múzea
Výstavy:
od 15. 11. 2011 do 31. 3. 2012
Život na obidvoch stranách hranice - výstava s tematikou spolužitia
na rímsko-germánskom pohraničí
v 1.-4. storočí po Kr. je realizovaná
v rámci medzinárodného projektu
Poklady bez hraníc
Stála expozícia: Mlynárstvo
v oblasti Malého Dunaja a dolného
toku Váhu
Elixír Immortality – k expozícii
Lekáreň
Podujatia
v Galantskej
knižnici
07.02.2012 - 13,00 h. Tvorivé dielne
Galantské noviny
h. Tintinove dobrodružstvá Film: USA, 107
min, slovenský dabing, animovaná rozprávka
Vstupné: 2,03€ MP · 14. - 15. február (utorok
- streda) o 19,00 h. Jack a Jill Film: USA, 91
min, české titulky, komédia Vstupné: 2,33€ MP ·
18. - 19. február (sobota - nedeľa) o 19,00
h. Rekvalifikace Film: ČR, 80 min, pôvodné
znenie, brutálna komédia Vstupné: 2,03€ MP ·
21. - 22. február (utorok - streda) o 19,00
h. Bastardi Film: ČR, 80 min, pôvodné znenie,
dráma Vstupné: 2,33€ MP-12 · 25.-26. február
( sobota - nedeľa) o 19,00 h. Bastardi 2 Film:
ČR, 95 min, pôvodné znenie, dráma Vstupné:
2,50€ MP-12
Zmena programu vyhradená!
Tel.: 031-7802797, ­031-7802787,
www.kino-galanta.sk, ­
[email protected]
P redpredaj vstupeniek – hodinu
pred každým predstavením 031-7802177
Renesančný kaštieľ
Aktuálne výstavy:
Galantská paleta – Výstava výtvarných
diel členov výtvarníkov pri GOS
2.2.2012 – 11.03.2012.
Pripravujeme:
Stanislav Neštický – výstava obrazov
výtvarníka z Trenčína
15.3.2012 – 28.4.2012.
Otváracie hodiny
Utorok – piatok: 9:00 – 17:00 hod.
Sobota: 14:00 – 18:00 hod.
Nedeľa, pondelok: zatvorené
Spektrum CVČ
1.2.2012 o 8.30 hod. v CVČ-S Galanta
Dejepisná olympiáda · 01.02.2012 o 8.30
hod. ZŠ Štefánikova Galanta Mestský šachový
turnaj ZŠ · 3.2.2012 Skalka pri Kremnici
Jednodňová lyžovačka – polročné prázdniny ·
06.02.2012 o 8.30 hod. ZŠ P.O.Hviezdoslava
Sereď MO SAŠŠ vo Florbale Orion cup ZŠ –
staršie žiačky · 7.2.2012 o 8.00 hod. SOŠT
Galanta Geografická olympiáda kat. E,F,G,H,I ·
9.2.2012 o 8.00 hod. ZŠ Štefánikova Galanta
Biologická olympiáda kat. C · 10.02.2012
o 8.30 hod. ZŠ P.O.Hviezdoslava Sereď MO
SAŠŠ vo Florbale Orion cup ZŠ – starší žiaci
· 15.2.2012 o 15.30 hod. v SZČ Nebojsa
Karneval pre deti ZÚ · 20. – 24.2.2012 CVČ-S
Galanta Mestský tábor – jarné prázdniny ·
8.3.2012 o 9.30 hod. Obchodná akadémia
Sereď MTK SAŠŠ v basketbale SŠ · 15.03.2012
Fyzikálna olympiáda kat. E,F
Pohotovosť
lekární
1 7.2. Lekáreň sv. Martina Mierová 2365 · 18.2.
Centrum GA Vajanského 909/2 · 19.2. Lekáreň
SUN PHARMA OD Kaufland, Esterházyho 2381
· 20.2. Felicita Hodská 373/38 · 21.2. Lekáreň
Dr. Max HM TESCO, Drevená 762/2 · 22.2.
MEDICEN Šafárikova 1531/49 · 23.2. Klokner
Hodská 385 · 24.2. Dr. Max Hodská 358 · 25.2.
Lekáreň sv. Lukáša Hodská 373/38 (v poliklinike)
· 26.2. Klokner Hodská 385 · 27.2. Lekáreň
SUN PHARMA OD Kaufland, Esterházyho 2381
· 28.2. Medicana Poštová 1599/15 · 29.2.
AREÁL ZDRAVIA Kpt. Nálepku727/13 · 1.3.
Centrum GA Vajanského 909/2 · 2.3. Lekáreň
sv. Lukáša Hodská 373/38 (v poliklinike) · 3.3.
Klokner Hodská 385 · 4.3. AREÁL ZDRAVIA
Kpt. Nálepku727/13 · 5.3. MEDICEN Šafárikova
1531/49 · 6.3. Lekáreň SUN PHARMA OD
Kaufland, Esterházyho 2381
· 7.3. Dr. Max Hodská 358 8.3. Lekáreň sv. Lukáša
Hodská 373/38 (v poliklinike) · 9.3. Lekáreň sv.
Martina Mierová 2365 · 10.3. Medicana Poštová
1599/15 · 11.3. Felicita Hodská 373/38 · 12.3.
Klokner Hodská 385 · 13.3. Lekáreň Dr. Max HM
TESCO, Drevená 762/2 · 14.3. AREÁL ZDRAVIA
Kpt. Nálepku727/13 · 15.3. MEDICEN Šafárikova
1531/49 · 16.3. Lekáreň Dr. Max HM TESCO,
Drevená 762/2 · 17.3. Lekáreň SUN PHARMA OD
Kaufland, Esterházyho 2381
Informácie a rezervácie na tel. číslach
Miesto: Galantská knižnica – odd. lit. pre deti Informácie: tel./fax: 031/780 26 21, mobil:
a mládež · 13.02.2012 – 13,30 h. Rozpráv- 0902/904 201, e-mail: [email protected] 780 20 19 a 0910 936 903
kové pásmo Miesto: ZŠ SNP Galanta
Program DMS
FUTBAL: 20. ročník o PoGalantské
8.2.2012 Prestupná stanica,
hár mesta Galanta – sobota
osvetové
divadelné predstavenie, Divadlo - 11.2.2012 od 9:00 – 17:00
v športovej hale v Galante
stredisko
J. Palárika v Trnave · 3.3.2012
do 11.3.2012 Galantská paleta – X. ročník
Ovocie a zelenina, ktorú mám rád - vernisáž Majster okresu – dorastenci –
výstavy diel členov Klubu výtvarníkov Galantská výstavy kresieb detí · 6.3.2012 Beseda so
sobota - 18.2.2012 8:00 – 17:00
v športovej hale v Galante
spisovateľom pre ZŠ · 13.3.2012 Beseda paleta Miesto: Renesančný kaštieľ Galanta ·
marec 2012 VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Prezentácia 195. výročie narodenia J.M.Hurbana
Majster okresu – žiaci – sobota 25.2.2012 8:00 – 17:00 v športovej
tvorby členov fotoklubov Trnavského kraja
hale v Galante
Miesto: Mestský úrad Galanta · 7.3.2012
Šaffova ostroha 2012 - okresný výber sólistov
Winterliga – každú nedeľu – 12:00
tanečníkov v ľudovom tanci Miesto: Galanta ·
– 20:00
15.3.2012 Audio 2012 Okresná súťaž zvukových BEDMINTON:
nahrávok Miesto: Galantské osvetové stredisko Pre verejnosť: BASKETBAL: Galantská
· každý piatok 14.30 – 17.30 Dielňa detskej
pondelok – piatok 10:00 – 22:00
mestská basketbalová liga – každú
dramatickej tvorivosti Miesto: Galantské
sobota – nedeľa 7:00 – 19:00
nedeľu 9:00 – 11:30
osvetové stredisko · február – marec 2012
Čo vieš o hviezdach? – seminár pre žiakov ZŠ
Ubytovňa v Dome športu
a SŠ okresu Galanta Miesto: Galantské osvetové
Správa športových zariadení mesta Galanta poskytuje v priestoroch Domu športu ubytovňu s kapacitou 40
stredisko · február – marec 2012 Kriminalita
lôžok. Ubytovňa slúži pre turistov, návštevníkov TC Galandia, športovcov a pre všetkých, ktorí hľadajú lacné
mládeže Alkohol a mládež Prednáškové cykly
a slušné ubytovanie v Galante. K dispozícii sú 2-,3-,4- a 5-lôžkové izby a dva komfortné apartmány pre 5 a 6
osôb. Kontakt: Recepcia športovej haly alebo tel. čísla 0910 936 903 a 031/780 2564
pre žiakov ZŠ Miesto: ZŠ okresu Galanta
Športové podujatia
Športová hala
Galantské noviny: Vydáva mesto Galanta. Zodpovedný redaktor: Róbert Rybársky (0903 266 121). Redaktor: Marek Koller (0903 182 451). Editor: Mgr. Veronika Škultétyová. Redakčná rada: Predseda: Juraj
Stern. Členovia: Mgr. László Benkovics, Milan Bičan, MUDr. Helena Kertészová, Peter Kolek. Tlač: Jonagold, Svodin. Evidenčné číslo: EV 3076 / 09. Adresa redakcie: Galantské noviny, MsÚ, Mierové nám. 940 / 1, 924 01
Galanta č. tel.: 031 / 788 4308 http: www.galanta.sk, e–mail: [email protected] Redakcia si vyhradzuje právo redakčne skracovať a upravovať príspevky dopisovateľov. Názory čitateľov v príspevkoch nemusia odrážať
mienku redakcie. Vydavateľ GN v súlade s § 6 ods. 3 Tlačového zákona oznamuje, že mesto Galanta je 100% vlastníkom GN.
Download

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky