BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK
ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 MART 2014 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU ..........................................................
1-2
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3-4
KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU ..................................................
5
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU .....................................................................
6
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR .......................... 7 - 41
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ............................................................
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR ......................................................
İŞLETME BİRLEŞMELERİ ...............................................................................................................
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ...............................................................................................
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ....................................................................................................
FİNANSAL BORÇLANMALAR .......................................................................................................
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR.....................................................................................................
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR ......................................................................................................
STOKLAR ...........................................................................................................................................
MADDİ DURAN VARLIKLAR .........................................................................................................
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ....................................................................................
ŞEREFİYE...........................................................................................................................................
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ...................................................
TAAHHÜTLER ..................................................................................................................................
VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ .........................................................................................
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ......................................................................................
SERMAYE , YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ ................................................
SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ ........................................................................................
PAZARLAMA GİDERLERİ VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ .................................................
ÇEŞİT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ GİDERLER ............................................................
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER ....................................................
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİR VE GİDERLER .............................................................
FİNANSMAN GELİRLERLERİ VE GİDERLERİ .............................................................................
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) .........
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI ................................................................................................
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ ................
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR ............................................................................
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKLİ OLAN DIĞER HUSUSLAR .............................................................................................
7-8
8-13
14-15
15
16
17-18
19-20
20
21
22-23
23
23
24-25
25-26
26
26
27-28
29
29
30
30
31
31
32-34
35-37
37-40
41
41
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Varlıklar
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar
5
7,25
7
8,25
8
9
16
Duran varlıklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
-Şerefiye
-Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
Peşin ödenmiş giderler
8,25
8
10
12
11
24
Toplam varlıklar
(Sınırlı
incelemeden
geçmemiş)
31 Mart 2014
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
31 Aralık 2013
671.537.583
690.370.913
124.700.598
30.386.053
8.813.749
21.572.304
65.932.324
65.028.823
903.501
384.830.182
17.127.877
22.979
48.537.570
213.093.722
18.171.908
6.155.149
12.016.759
50.295.259
49.855.322
439.937
362.464.429
7.173.822
39.171.773
370.456.369
382.567.647
16.917.736
15.789.474
1.128.262
125.201.997
220.354.597
106.041.968
114.312.629
7.652.944
329.095
26.371.681
25.263.158
1.108.523
126.506.931
222.189.791
106.041.968
116.147.823
7.147.344
351.900
1.041.993.952
1.072.938.560
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
1
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
(Sınırlı
incelemeden
geçmemiş)
31 Mart 2014
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
31 Aralık 2013
703.378.433
660.575.362
62.851.434
111.513.937
483.107.654
36.062.168
447.045.486
9.608.835
11.599.034
845.646
10.753.388
17.056.306
3.972.412
3.412.269
96.645.079
502.518.785
40.174.568
462.344.217
9.444.068
19.885.180
19.885.180
18.434.439
3.027.894
3.664.925
1.678.050
2.294.362
3.668.821
1.370.563
2.294.362
3.542.723
296.755.668
354.225.320
218.641.317
50.958.001
50.958.001
6.151.057
267.177.156
60.018.270
60.018.270
5.845.788
6.151.057
21.005.293
5.845.788
21.184.106
41.859.851
58.137.878
17
17
92.070.000
227.203
92.070.000
227.203
17
17
(4.509.462)
1.740.614
(3.918.162)
232.884
3
(56.878.535)
24.896.758
(15.686.727)
(56.878.535)
15.522.311
10.882.177
Dipnot
Referansları
Yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli
karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
6
6
7,25
7
8,25
8
24
13
16
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Diğer borçlar
-İlişkili taraflara diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun
vadeli karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
6
8
24
Özkaynaklar
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Paylara ilişkin primler
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş
diğer kapsamlı gelirler ve giderler
- Aktüeryal kayıp
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmeleri
içeren birleşmelerin etkisi
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı
Toplam kaynaklar
1.041.993.952
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
2
1.072.938.560
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-31 MART 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
4, 18
4, 18
Ticari faaliyetlerden brüt kar
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
19
19
21
21
Esas faaliyet karı
(Sınırlı
incelemeden
geçmemiş)
31 Mart 2014
351.521.863
(220.773.437)
302.670.484
(197.194.112)
130.748.426
105.476.372
(23.965.096)
(112.034.307)
28.006.867
(26.243.853)
(17.907.102)
(90.374.997)
16.329.811
(11.376.544)
(3.487.963)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
22
22
Finansman gideri/geliri öncesi faaliyet karı
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
23
23
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri/geliri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
24
24
Dönem karı
Dönem karının dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
Pay başına kazanç
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç
Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç
292
(162.296)
2.147.540
(2.802)
(3.649.967)
2.144.738
1.381.852
(13.955.200)
183.145
(8.020.816)
(16.223.315)
(5.692.933)
536.588
(880.463)
(1.625.203)
(15.686.727)
(8.198.599)
(15.686.727)
(3.646.403)
(4.552.196)
(0,00170)
-
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
3
Yeniden
düzenlenmiş
not 2.1 (Sınırlı
incelemeden
geçmemiş)
31 Mart 2013
(0,00049)
-
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
(Sınırlı
incelemeden
geçmemiş)
31 Mart 2014
Yeniden
düzenlenmiş
not 2.1 (Sınırlı
incelemeden
geçmemiş)
31 Mart 2013
Diğer kapsamlı gelir/(gider):
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
(591.300)
(221.337)
Aktüeryal kayıp
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler
- Dönem vergi gideri / geliri
- Ertelenmiş vergi geliri
(739.125)
(276.671)
147.825
55.334
Toplam kapsamlı gelirler
(16.278.027)
(8.419.936)
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
(16.278.027)
(3.646.403)
(4.773.533)
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
4
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 ve 31 MART 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kar veya
zararda yeniden
sınıflandırılacak
birikmiş diğer
kapsamlı gelir ve
giderler
Kar veya zararda
yeniden
sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer
kapsamlı gelir ve
giderler
Birikmiş karlar
Ödenmiş
Sermaye
(Not 17)
Paylara
ilişkin
primler
(Not 17)
Nakit akış
riskinden
korunma fonu
(Not 17)
Ortak kontrole
tabi işletmeleri
içeren
birleşmelerin
etkisi
92.070.000
227.203
-
-
(1.642.251)
232.884
7.945.219
7.577.092
106.410.147
22.847.423
129.257.570
-
-
-
-
(221.336)
-
7.577.092
-
(7.577.092)
(4.552.196)
-
(4.552.196)
(221.336)
(3.646.404)
(4.552.196)
(3.867.740)
31 Mart 2013 itibariyle bakiye
92.070.000
227.203
-
-
(1.863.587)
232.884
15.522.311
(4.552.196)
19.201.019
120.837.634
1 Ocak 2014 itibariyle bakiye
92.070.000
227.203
-
(56.878.535)
(3.918.162)
232.884
15.522.311
10.882.177
58.137.878
-
58.137.878
-
-
-
-
(591.300)
1.507.730
-
9.374.447
-
(10.882.177)
(15.686.727)
-
(15.686.727)
(591.300)
-
(15.686.727)
(591.300)
92.070.000
227.203
-
(56.878.535)
(4.509.462)
1.740.614
24.896.758
(15.686.727)
41.859.851
-
41.859.851
1 Ocak 2013 itibariyle bakiye
Transferler
Dönem net karı
Toplam kapsamlı gelir
Transferler
Dönem net karı
Toplam kapsamlı gelir
31 Mart 2014 itibariyle bakiye
Yeniden değerleme
ve ölçüm kazanç /
kayıpları
Kardan ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
(Not 17)
Geçmiş yıllar
kar/zararları
(Not 17)
Net dönem
karı veya
zararı
(Not 17)
Ana ortaklığa
ait
özkaynaklar
Kontrol gücü
olmayan
paylar
Toplam
Özkaynaklar
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
5
101.636.615
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 VE 31 MART 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK
DÖNEMLERE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
referansları
(Sınırlı
incelemeden
geçmemiş)
31 Mart 2014
Yeniden
düzenlenmiş
not 2.1 (Sınırlı
incelemeden
geçmemiş)
31 Mart 2013
A.İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
(89.482.814)
(8.015.944)
Vergi Öncesi Dönem Karı
(16.223.315)
(5.692.933)
22.170.915
18.092.285
9.433.763
424.606
164.013
108.675
19.809.310
(7.845.543)
162.004
(85.913)
9.094.307
(380.000)
317.033
12.659.160
(2.462.838)
2.802
(1.138.179)
(95.430.414)
(20.415.296)
(10.844.542)
6.815.084
(15.173.501)
(22.279.840)
(19.319.852)
22.805
(15.298.731)
(4.112.400)
126.098
(798.472)
(3.027.894)
6.463.691
697.019
(117.119)
(1.378.133)
(22.979)
(17.181.648)
-
21.206.815
502.693
(22.985.746)
(9.757.908)
20.623
(9.124.786)
(167.980)
4.226.415
(2.963.826)
(1.844.861)
2.279.694
120.003
(150.000)
(1.764.684)
251
(11.999)
(6.455.640)
(6.707.337)
(5.096.160)
(1.410.219)
50.739
(6.280.176)
(445.691)
18.530
7.545.330
13.131.172
Faiz ödemeleri
Alınan diğer faizler ve komisyonlar
Banka kredileri temini
Banka kredileri ve geri ödemeleri
(23.313.485)
1.381.852
53.762.677
(24.285.714)
(16.726.692)
183.145
29.674.719
-
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (A+B+C)
(88.393.124)
(1.592.109)
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (D)
213.093.722
141.044.983
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİ (A+B+C+D)
124.700.598
139.452.874
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları
Kullanılmamış izin karşılığı
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı
Şüpheli alacak karşılığı
Faiz gideri
Faiz geliri
Maddi ve maddi olmayan varlık satış karı/zararı. net
Stok değer düşüklüğü
20
7
21,23
21,23
22
9
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
Ticari ve diğer alacaklar (ilişkili taraflar hariç)
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Ticari ve diğer borçlar (ilişkili taraflar hariç)
İlişkili taraflara ticari ve diğer borçlar
Diğer yükümlülükler
Kıdem tazminatı ödemeleri
Ödenen vergiler
Alınan faizler (vade farkı gelirleri)
Şüpheli alacaklardan tahsilat
Kullanılmamış izin karşılığı ödemeleri
Satış iade ve fiyat farkı karşılıkları ödemeleri
Ertelenmiş gelirler
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer borçlardaki değişim
İşçi dava karşılık ödemeleri
7
7
25
9
7
7
24
21
7
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANA
NAKİT AKIŞLARI
Maddi varlık satın alımları
Maddi olmayan varlık satın alımları
Maddi ve maddi olmayan varlık satışından sağlanan nakit
10
11
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN
NAKİT AKIŞLARI
Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
6
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Genel
Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi (“Boyner” veya “Şirket”) 13 Şubat 1992 tarihinde kurulmuş,
İstanbul’da tescilli bir sermaye şirketidir. Şirket’in genel merkezinin adresi Büyükdere Caddesi USO Center
Binası No:245 A K:B01-Z02 Maslak/İstanbul’dur. Şirket, hisselerinin %15’i 1996 yılında, %15’i 1998 yılında,
%9,9’u 2006 yılında olmak üzere toplam %39,9’u halka arz edilmiştir. 2013 yılında Boyner Perakende ve
Tekstil Yatırımları A.Ş. (Eski adıyla Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş – raporda “Boyner
Perakende A.Ş.” olarak belirtilecektir)’nin, Citi Venture Capital International’ın bir kuruluşu olan Fenella
S.A.R.L hisselerini satın alması ve buna müteakiben yapmış olduğu zorunlu çağrı sonrasında, Şirket’in
hisselerinin %3,42’si Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.
Boyner, 7 Eylül 2012 tarihinde perakende sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Karamürsel Giyim ve
İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“YKM A.Ş.”) hisselerinin %63’ünü ve YKM A.Ş.'nin %56,25
oranındaki iştiraki konumunda olan Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş.'nin (“YKM
Pazarlama A.Ş.”) hisselerinin ayrıca doğrudan %20,62'sini satın almıştır (Not 3).
Şirket, 22 Ekim 2013 tarihinde, YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş.’nin ana ortaklık dışı paylarından, sırasıyla
% 37 ve %23,13’lük hisselerini sırasıyla 70.324.333 TL ve 21.652.862 TL ve daha önce %50’sini satın almış
olduğu markalarını 8.022.805 TL olmak üzere, toplamda brüt olarak 100.000.000 TL bedelli vadeleri Ocak 2014
- Nisan 2017 tarih aralığında olan borç senetleri ile satın almıştır. Bu işlemler neticesinde, hisselerin elde etme
maliyeti ile Grup’un satın alınan payı nispetindeki varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki 56.878.535 TL
tutarındaki negatif fark, özkaynaklar içerisinde ortak kontrole tabi işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi altında
muhasebeleştirilmiştir (Not 3).
Şirket, 3 Mart 2014 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararı ile, Boyner’in YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama
A.Ş.’yi devir almak suretiyle şirketlerin kolaylaştırılmış usulde birleşmesi yönünde karar almış; 14 Nisan 2014
tarihinde ise Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurmuştur.
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, Boyner’in bağlı ortaklıkları, bu şirketlerin faaliyetleri,
kuruldukları ülkeler ve Şirket’in dolaylı ve doğrudan pay oranı aşağıda belirtilmiştir:
Kurulduğu
Ülke
31 Mart 2014
Şirket’in dolaylı
ve doğrudan
pay oranı
31 Aralık 2013
Şirket’in dolaylı
ve doğrudan
pay oranı
Bağlı ortaklığın ismi
Faaliyet konusu
Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri
Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YKM A.Ş.)
Perakende mağazacılık
Türkiye
%100,00
%100,00
Yeni Karamürsel Giyim ve
İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş.
(YKM Pazarlama A.Ş.)
Pazarlama ve perakende
mağazacılık
Türkiye
%100,00
%100,00
Boyner ve bağlı ortaklıkları bundan sonra “Grup” olarak tanımlanacaktır.
Grup’un SPK’nın Seri: XI, No: 29, “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ”
(Tebliğ)’ine göre (bundan sonra “SPK Muhasebe Standartları” olarak anılacaktır) hazırlanmış 31 Mart 2014
tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloları 8 Mayıs 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Genel Kurul’un ve ilgili yasal kuruluşların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları ve bu finansal
tabloları tashih etme hakkı vardır.
Faaliyet konusu
Grup’un ana faaliyet konusu perakende mağazacılık olup, faaliyetlerini yurt çapında yaygın toplam 140 adet
mağaza (31 Aralık 2013 - 139 adet mağaza) ile sürdürmektedir. 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri
itibariyle Grup’un yıl içinde çalışan personelinin ortalama sayısı sırasıyla 5.306 ve 5.219 kişidir.
7
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
Şirket’in hissedarları
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, Şirket’in ortaklık yapısı ve ortakların payları aşağıda
özetlendiği gibidir:
Ortaklar
Boyner Perakende A.Ş.
Diğer ortaklar ve halka açık kısım
31 Mart 2014
Ödenmiş sermaye
%
31 Aralık 2013
Ödenmiş sermaye
%
88.918.229
3.151.771
96,58
3,42
88.896.289
3.173.711
96,55
3,45
92.070.000
100,00
92.070.000
100,00
Şirket ortaklarından Boyner Perakende A.Ş.'nin 13 Mart 2013 tarihli Kamuoyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)
özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu'nun 13 Mart 2013 tarihinde %30,05 oranındaki
(27.667.037 adet) Boyner hissesinin Citi Venture Capital International'ın bir kuruluşu olan Fennella Sarl'den
89.087.853 USD'ye satın alınması amacıyla bağlayıcı olmayan bir ön anlaşma imzalanmış ve söz konusu işlem
31 Mayıs 2013 tarihinde tamamlanmıştır. Hisse devri sözleşmesinin tamamlanmasının ardından ilgili mevzuata
uygun olarak Boyner'in halka açık hisselerine çağrıda bulunulmuş; 6 Eylül 2013 tarihinde KAP'da duyurulan ve
9 Eylül 2013 tarihinde başlayan çağrı ile, hisse birim satın alma fiyatı 7,0835 TL olarak belirlenmiş ve zorunlu
çağrı işlemi sonrasında Boyner Perakende A.Ş.'nin Boyner’deki ortaklık oranı %96,43'e ulaşmıştır. 31 Aralık
2013 tarihi itibariyle ise söz konusu oran % 96,55 'e, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle % 96,58’e yükselmiştir.
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Sunuma ilişkin temel esaslar
İlişikteki ara dönem özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013
tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine
istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş
olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas alınmıştır. TMS’ler; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye
Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları içermektedir.
Grup’un, ara dönem özet konsolide finansal tabloları ve notları, SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile
açıklanan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş
döneme ait ara dönem özet konsolide finansal tablolarda gerekli değişiklikler yapılmıştır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler için,
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan
etmiştir. Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tabloları bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır.
Şirket ve Türkiye’de kayıtlı olan bağlı ortaklıkları muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal
tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”),
vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Ara dönem
özet konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında
tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış, kanuni kayıtlara TMS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla
gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
8
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı)
İşlevsel ve raporlama para birimi
31 Mart 2014 tarihi itibariyle Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının işlevsel ve raporlama para birimi ve geçmiş yıl
karşılaştırmalı tutarları TL olarak sunulmuştur.
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları aşağıdaki gibidir:
ABD Doları
Euro
GBP
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
2,1898
3,0072
3,6343
2,0134
2,9365
3,511
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK’ nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartları’na (UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için,
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna
istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmış 29 No.lu “Yüksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS / TMS 29”) uygulanmamıştır.
İşletmenin Sürekliliği Varsayımı
Özet konsolide finansal tablolar, Şirket’in ve konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklarının önümüzdeki bir
yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine
getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’ un cari dönem özet konsolide
finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem özet konsolide finansal
tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden
sınıflandırılır.
Grup, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenecek mali tablo
ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiş dönemlere ait ara dönem konsolide finansal
tablolarda cari dönemde yapılan gösterim değişikliklerine uygun olarak gerekli sınıflandırmaları yapmıştır.
Şirket, önceki dönem mali tablolarında 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenen UMS 19
“Çalışanlara Sağlanan Faydalar” uyarınca yeniden düzenlemeler yapmıştır.
UMS-19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardının Etkisi
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu olmak üzere yayınlanan bu standarda göre; çalışanlara
sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp/(kazanç) tutarının diğer kapsamlı gelirde muhasebeleşmesi
gerekmektedir. Şirket, 31 Mart 2014 tarihine kadar çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal
kayıp/(kazancı) gelir tablosunda muhasebeleştirmiştir. İlgili standardın yeniden düzenlenmesi nedeniyle
muhasebe politikasındaki söz konusu değişikliği standardın belirlediği şekilde geçmişe dönük olarak uygulamış
ve bu doğrultuda önceki dönemlerde finansal tablolar ve dipnotlarda raporlanmış aktüeryal kayıp/(kazançlar),
gelir tablolarından çıkarılıp, kapsamlı gelir tablolarında muhasebeleştirilmiştir.
9
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
31 Mart 2014 tarihi itibarı ile yeniden düzenlenen; 31 Mart 2013 tarihli finansal durum tablosu ile
1 Ocak - 31 Mart 2013 dönemi kar veya zarar tablosu önceden raporlanan finansal tablolarla mutabakatı
aşağıdaki gibidir:
Daha Önce
Raporlanan
1 Ocak 31 Mart 2013
SPK Format
Değişimi
Etkisi
Nihai rayiç bedel
düzeltmeleri
sonrası yapılan
değişiklik
UMS - 19
Standardındaki
değişikliğin
etkisi
Yeniden
düzenlenmiş
1 Ocak 31 Mart 2013
302.670.484
(197.332.298)
-
138.186
-
302.670.484
(197.194.112)
Ticari faaliyetlerden brüt kar
105.338.186
-
138.186
-
105.476.372
Pazarlama, giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faliyetlerden diğer gelirler
Esas faliyetlerden diğer giderler (-)
(89.540.476)
(17.907.102)
5.565.557
(1.007.820)
(834.521)
(11.974)
-
-
(90.374.997)
(17.907.102)
16.329.811
(11.376.544)
(708.309)
-
2.147.540
-
(2.802)
-
2.144.738
-
183.145
(8.020.816)
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
Esas faaliyet karı
2.448.345
Yatırım faaliyetlerinden giderler
-
Finansman geliri gideri öncesi
faaliyet karı /zararı
2.448.345
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
Sürdürülen faaliyetler vergi
öncesi karı/zararı
Sürdürülen faaliyetler vergi
geliri/gideri
Ertelenmiş vergi gideri
Dönem Karı
10.959.372
(18.392.341)
10.776.228
(10.368.724)
407.504
(2.802)
404.702
(10.776.227)
10.371.525
-
(708.309)
-
(4.984.624)
-
(708.309)
-
(5.692.933)
(880.463)
(1.682.550)
-
57.347
-
(880.463)
(1.625.203)
(7.547.637)
-
(650.962)
-
(8.198.599)
Diğer kapsamlı gelir
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
Yeniden değerleme ve ölçüm
kazanç/kayıplar
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak diğer
kapsamlı gelire ilişkin vergiler
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi gideri
Toplam kapsamlı gelir
(276.671)
-
-
-
(276.671)
55.334
-
-
-
55.334
(7.768.974)
(650.962)
10
(8.419.936)
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
TMS’ye Uygunluk Beyanı
Grup, 31 Mart 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin özet konsolide finansal tablolarını SPK’nın Seri: II,
14.1 No’lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, TMS 34 “Ara Dönem Finansal
Raporlama” standardına uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem konsolide finansal tablolar ve notlar, SPK
tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek
sunulmuştur.
2.3
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Mart 2014 tarihi itibariyle sona eren yıla ait özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan
muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş standartlar ve
UFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve
yorumların Grup’un mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
a.
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara
getirilen değişiklikler ve yorumlar:
-
TMS32’deki değişiklik, '' Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi’; 1 Ocak 2014
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, TMS
32 ‘Finansal Araçlar: Sunum’ uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve bilançodaki finansal
varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır.
-
TFRS 10, 12 ve TMS 27’deki ‘yatırım işletmelerinin konsolidasyonu ile ilgili değişiklikler’; 1 Ocak 2014
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik “yatırım
işletmesi” tanımına giren şirketleri, bağlı ortaklıklarını konsolide etmekten muaf tutarak, bunun yerine, bu
yatırımları gerçeğe uygun değer değişiklikleri kar veya zarara yansıtmak suretiyle muhasebeleştirmelerine
olanak sağlamıştır. TFRS 12’ de de yatırım işletmelerine ilişkin açıklamalar ile ilgili değişiklikler
yapılmıştır.
-
TMS 36’daki değişiklik, 'Varlıklarda değer düşüklüğü' geri kazanılabilir tutar açıklamalarına ilişkin’; 1
Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden
satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin
açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir.
-
TMS 39’daki değişiklik‘Finansal Araçlar’: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’ - ‘türev araçların
yenilenmesi ve finansal riskten korunma uygulamasının sürdürülmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişik belirtilen şartlar sağlandığı
sürece, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı
tarafın yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son verilmeyeceğine
açıklık getirmektedir.
-
TFRYK 21 –'Vergi ve benzeri yükümlülükler', ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar” üzerine bu
yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar
çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
-
TMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya çalışanlar
tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet
süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi;
durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir.
11
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.3
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)
b.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve
değişiklikler
-
Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan 7 standarda değişiklik
getirmiştir:
- TFRS 2; Hisse Bazlı Ödemeler
- TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
- TFRS 8, Faaliyet Bölümleri
- TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
- TMS 16; Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- TFRS 9, Finansal Araçlar: TMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
- TMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
-
Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011-2-13 dönem aşağıda yer alan 4 standarda değişiklik
getirmiştir:
- TFRS 1; “TFRS’nin İlk Uygulaması
- TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
- TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
- TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
-
TFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve yükümlülüklerin,
sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS 39 standartlarının yerine geçmiştir. TFRS 9; itfa edilmiş değer ve
gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe
uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından
alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür.
Yükümlülükler için standart, TMS 39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin
ayrıştırılması da dahil olmak üzere birçok uygulamayı devam ettirmektedir.
Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip edildiği durumlarda;
muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki Şirketin kendi kredi
riskinden kaynaklanan kısmen artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu
değişiklik özellikle finansal kuruluşları etkileyecektir.
-
TFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi” 1 Ocak 2018 tarihinde
veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS 9 Finansal
Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli değişiklikler getirerek riski yönetimi
faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını sağlamıştır.
-
TFRS 14, “Regülasyona tabi ertelenen hesaplar” 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ilk defa TFRS uygulayacak şirketlerde, eski
regülasyona tabi hesaplarda bir değişiklik yapılmamasına ancak diğer şirketlerle karşılaştırılabilirliği
sağlamak adına, değişiklik yapılmayan bu hesapların açıklanmasını sağlamaktadır. TFRS 14, KGK
tarafından henüz yayınlanmamıştır.
12
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4
Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Özet konsolide finansal tabloların SPK’nın Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmasında Grup yönetiminin,
raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, vukuu muhtemel bilanço tarihi itibari ile yükümlülük ve
taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen değerlendirme, tahmin ve
varsayımlar yapması gerekmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer
faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak
değerlendirilir Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine
dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlardan farklılık gösterebilir. Gelecek finansal raporlama
döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve
varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
a)
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, iskonto oranları, gelecekteki maaş artışları ve çalışanların ayrılma
oranlarını içeren birtakım varsayımlara dayalı aktüeryal hesaplamalar ile belirlenmektedir. Bu planların
uzun vadeli olması sebebiyle, söz konusu varsayımlar önemli belirsizlikler içerir. Çalışanlara sağlanan
faydalara ilişkin karşılıklara ilişkin detaylar Not 24’de yer almaktadır.
b)
Şüpheli alacak karşılıkları, Grup yönetiminin bilanço tarihi itibariyle var olan ancak cari ekonomik
koşullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan şirket bazında alacaklara ait gelecekteki zararları
karşılayacağına inandığı tutarları yansıtmaktadır. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı
değerlendirilirken ilişkili kuruluş dışında kalan borçluların geçmiş performansları piyasadaki
kredibiliteleri,bilanço tarihinden finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan performansları ile
yeniden görüşülen koşullar ve alınan teminatlar ve ipotekler de dikkate alınmaktadır. İlgili bilanço tarihi
itibariyle şüpheli alacak karşılıkları Not 10’da yansıtılmıştır.
c)
Grup yönetimi maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ekonomik ömürlerinin belirlenmesinde
teknik ekibinin tecrübeleri doğrultusunda önemli varsayımlarda bulunmuştur (Not 18-19).
d)
Stok değer düşüklüğü ile ilgili olarak stoklar fiziksel olarak ve ne kadar geçmişten geldiği incelenmekte
ve kullanılamayacak olduğu tahmin edilen kalemler için karşılık ayrılmaktadır. Stokların net
gerçekleşebilir değerinin belirlenmesinde de liste satış fiyatları ve yıl içinde verilen ortalama iskonto
oranlarına ilişkin veriler kullanılmaktadır (Not 13).
e)
Grup yönetimi tarafından yıl sonlarında maddi olmayan duran varlıklarından ve şirket satın alımından
sağlanan nakit akışlarının projeksiyonları değerlendirilerek, maddi olmayan duran varlıklara ve şerefiyeye
ilişkin herhangi bir değer düşüklüğü karşılığı öngörülmemiştir.
f)
Grup yönetimi, piyasadaki hediye çekleri ve ürün iade belgelerini kullanıldıkça gelirine yansıtmaktadır.
Ayrıca, geçmişe dönük 3 yıl öncesinden gelen (2011 yılı ve öncesi) tutarların geri dönme olasılığının çok
düşük olması sebebiyle, bu tutarları gelir olarak muhasebeleştirmektedir (Not 14).
g)
Ertelenmiş vergi varlıkları gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan ve birikmiş
zararlardan faydalanmanın kuvvetle muhtemel olması durumunda kaydedilmektedir. Kaydedilecek olan
ertelenmiş vergi varlıkların tutarı belirlenirken gelecekte oluşabilecek olan vergilendirilebilir karlara
ilişkin önemli tahminler ve değerlendirmeler yapmak gerekmektedir (Not 24).
13
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
İŞLETME BİRLEŞMELERİ
7 Eylül 2012 tarihinde Boyner, perakende sektöründe faaliyet göstermekte olan YKM A.Ş. hisselerinin %63’ünü
ve YKM A.Ş.'nin %56,25 oranındaki iştiraki konumunda olan YKM Pazarlama A.Ş. hisselerinin ayrıca
doğrudan %20,62'sini satın almıştır. Grup bu işlem için 166.652.295 TL ödemiştir. Boyner ayrıca başta YKM
olmak üzere toplam 16 adet markayı, “Şirket Satın Alma Sözleşmesi” kapsamında Lale Güven Tuğlu’dan
%100’ünün değeri olarak belirlenen 20.057.019 TL’nin, Lale Güven Tuğlu’ya ait olan %50 hakkını
10.028.509 TL değerle devir almıştır. İlgili markalar şahıslara kayıtlı olduğu ve ilgili şahıstan satın alındığından,
bu satın alma işleminden bağımsız olarak düşünülüp maddi olmayan duran varlık edinimi olarak
değerlendirilmiştir (Not 19). Boyner, bu işlem kapsamında toplam 176.680.804 TL ödemiştir.
Grup, bu işletme birleşmesi ile bir yandan pazarda organik büyümesine devam ederken, bir yandan da farklı
lokasyonlarda farklı müşteri segmentlerine hizmet etmekte olan hızlı büyüme stratejisini hayata geçirmeyi
hedeflemektedir.
Grup, bu satın alma işlemine istinaden YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş.’yi, bağlı ortaklık olarak UFRS 3,
“İşletme Birleşmeleri” standardı uyarınca satın alma muhasebesi kapsamında muhasebeleştirmiştir.
Daha önce yayınlanan 30 Eylül 2013 tarihli 9 aylık ara dönem finansal tablolarında sözkonusu işletme birleşmesi
kapsamında edinilen tanımlanabilir varlıkların ve üstlenilen tanımlanabilir borçların gerçeğe uygun değerlerinin
tespiti tamamlanmış olup, bu kalemler konsolide finansal tablolarda daha önce raporlanan geçici tutarlarının
yeniden düzenlenmesi suretiyle raporlanmıştır.
7 Eylül 2012
YKM A.Ş. YKM Pazarlama A.Ş.
konsolide
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenen vergi varlıkları
Diğer duran varlıklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin karşılıklar
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Ertelenen vergi yükümlülükleri
Net varlıklar toplamı
1.006.866
70.456.412
365.337
65.793.761
6.474.636
28.905.952
1.079.345
6.143.579
2.711
(12.391.037)
(158.954.617)
(8.417.520)
Düzeltmeler(*)
1.134.944
(226.989)
-
Yeniden
Düzenlenmiş
YKM A.Ş. YKM Pazarlama A.Ş
konsolide
Final rayiç
bedel
düzeltmeleri
YKM A.Ş.YKM Pazarlama A.Ş.
konsolide final
rayiç bedel
1.006.866
70.456.412
365.337
66.928.705
6.474.636
28.905.952
1.079.345
5.916.590
2.711
(12.391.037)
(158.954.617)
(8.417.520)
(5.129.256)
20.469.773
85.912.954
394.833
-
1.006.866
65.327.156
365.337
66.928.705
6.474.636
49.375.725
86.992.299
6.311.423
2.711
(12.391.037)
(158.954.617)
(8.417.520)
(3.021.986)
(413.073)
-
-
(3.021.986)
(413.073)
-
(20.883.327)
(3.021.986)
(413.073)
(20.883.327)
(2.969.634)
907.955
(2.061.679)
80.764.977
78.703.298
Elde edilen net varlıklar ( A ) (**)
Kontrol gücü olmayan paylar net varlıklar (**)
Toplam bedelin nakit ile ödenen kısmı ( B )
Satın alma sonucu oluşan borç ( C )
Satın alınan nakit ve nakit benzerleri ( D )
55.901.250
22.802.048
(31.943.218)
(130.000.000)
1.006.866
Toplam ödenen net nakit ( B+C+D )
(160.936.352)
Şerefiye ( A+B+C)
(106.041.968)
(*)
(**)
Düzeltmeler, 7 Eylül 2012 tarihli YKM A.Ş ve YKM Pazarlama A.Ş.’nin final rayiç bedellerin
belirlenmesine müteakip tespit edilen ve söz konusu tarih itibariyle bilançoda taşınan stok değer
düşüklüğü karşılığına yapılan düzeltmeleri temsil etmektedir.
Elde edilen net varlıklar ve kontrol gücü olmayan paylar tutarı, YKM Pazarlama A.Ş. hisselerinin ayrıca
doğrudan %20,62'sini satın alınması sebebiyle, sahiplik yüzdesiyle direkt çarpılarak ulaşılan tutardan
farklılık göstermektedir.
14
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Devamı)
Şirket, bahsi geçen bağlı ortaklık satın alımları için 166.652.295 TL ödemesine rağmen, 7 Eylül 2012 tarihinde
imzalanan “Kapanış Protokolü” çerçevesinde alım sonrası şirket değerinin tespiti ile ilgili düzeltmeler
sonrasında, satın alma için ödenen bu tutar daha önce beklendiği üzere şirket lehine değişmiş ve bu çerçevede
4.709.077 TL satıcılar tarafından Şirket’e geri verilmiştir. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle, YKM A.Ş. ve YKM
Pazarlama A.Ş.’ye ait maddi duran varlıkların final rayiç bedelleri üzerinde yapılan değişiklikler ve sözleşme
uyarınca satıcılara yapılan ödemeler sonucunda şerefiye, 106.041.968 TL olarak yeniden hesaplanmıştır.
Bağlı Ortaklıklarda Ek Pay Satın Alımı
Grup, 22 Ekim 2013 tarihinde, YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş.’nin ana ortaklık dışı paylarından, sırasıyla
% 37 ve %23,13’lük hisselerini ve daha önce %50’sini satın almış olduğu markalarını, toplamda brut
100.000.000 TL bedelle vadeleri Ocak 2014 - Nisan 2017 tarih aralığında ve satın alma tarihi itibariyle kontrol
gücü olmayan paylara ait hisseleri, net gerçeğe uygun değeri 72.049.276 TL olan borç senetleri vermek suretiyle
satın almıştır. Bu işlemler neticesinde, hisselerin elde etme maliyeti ile Grup’un satın alınan payı nispetindeki
varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki 56.878.535 TL tutarındaki negatif fark, özkaynaklar içerisinde ortak
kontrole tabi işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi altında muhasebeleştirilmiştir. Bu satın alma ile Boyner,
YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş.’nin paylarının doğrudan ve dolaylı olarak tamamına sahip hale gelmiştir.
Şirket özkaynaklarındaki değişikliklerin
ortaklar üzerindeki dağılımı
İktisap edilmiş kontrol gücü olmayan payların taşıdığı değer
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen tutar
31 Aralık 2013
15.170.741
(72.049.276)
Net sermaye etkisi
(56.878.535)
4.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup’un ana faaliyet konusu perakende mağazacılık olup, Grup’un satışını yaptığı ürünler endüstriyel grup
olarak giyim ve giyim-dışı şeklindeki bir gruplamaya tabi tutulmuştur. Grup satışlarının tamamına yakını
yurtiçine yapılmakta olduğundan coğrafi bölümleme yapılmamaktadır. Grup, performansının takibini brüt
karlılık oranlarına göre takip etmekte ve yönetmektedir. Brüt kar tutarları, konsolide gelir tablosundaki rakamlar
ile uyumludur. Grup, bölümlere göre varlık ve yükümlülüklerini ayrı şekilde takip etmemektedir.
1 Ocak Brüt kar
31 Mart 2014
% Karlılık
298.681.544
52.840.319
186.578.468 112.103.076
34.194.969 18.645.350
37,53%
35,29%
6.754.503
351.521.863
220.773.437 130.748.426
37,19%
Adet
Net satışlar
Satışların maliyeti
1 Ocak Brüt kar
31 Mart 2013
% Karlılık
Giyim
Giyim dışı
4.907.936
1.294.247
256.711.578
45.958.906
166.692.497
30.501.615
90.019.081
15.457.291
35,07%
33,63%
Genel toplam
6.202.183
302.670.484
197.194.112 105.476.372
34,85%
Adet
Net satışlar
Giyim
Giyim dışı
5.360.724
1.393.779
Genel toplam
15
Satışların maliyeti
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Kasa
Banka
-Vadeli mevduat
-Vadesiz mevduat
Kredi kartı alacakları
Diğer
Toplam
31 Mart 2014
1.527.116
31 Aralık 2013
2.767.949
3.773.155
119.343.964
56.363
18.291.920
1.380.108
190.653.745
-
124.700.598
213.093.722
Grup’un 31 Mart 2014 tarihi itibariyle vadeli mevduatı bulunmamaktadır. Grup’un blokeli mevduatı
bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: gecelik mevduat etkin faiz oranı %6.90 - %7.00) (31 Aralık 2013:
Bulunmamaktadır).
Grup’un 31 Mart 2014 tarihi itibariyle kredi kartı alacakları üzerinde 10.406.382TL temlik bulunmaktadır
(31 Aralık 2013: 10.214.571 TL).
31 Mart 2014 tarihi itibariyle nakit ve nakit benzerleri üzerindeki toplam sigorta tutarı 73.457.896 TL’dir
(31 Aralık 2013: 73.457.896 TL).
31 Mart 2014 tarihi itibariyle nakit ve nakit benzerlerinin vade kırılımı aşağıdaki gibidir;
30 güne kadar
30 - 90 gün arası
16
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
75.044.684
49.655.914
137.127.087
75.966.635
124.700.598
213.093.722
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
6.
FİNANSAL BORÇLANMALAR
a.
Kısa vadeli finansal borçlar
Banka kredileri
Para birimi
Teminatsız krediler (*)
TL
Etkin faiz oranı
Vade
31 Mart 2014
Bakiye
10,75-27,00%
Rotatif
62.851.434
62.851.434
31 Mart 2014 tarihi itibariyle, teminatsız kredilerin 3.421.882 TL’si yapılacak SGK ödemeleri için alınan %0
faizli banka kredilerinden oluşmaktadır.
(*)
Para birimi
Teminatsız krediler (*)
Etkin faiz oranı
Vade
31 Aralık 2013
Bakiye
-
Rotatif
3.412.269
TL
3.412.269
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, teminatsız kredilerin tamamı yapılacak SGK ödemeleri için alınan %0 faizli
banka kredilerinden oluşmaktadır.
(*)
b.
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli tahvillerin kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
25.018.998
86.494.939
25.031.199
71.613.880
111.513.937
96.645.079
31 Mart 2014 tarihi itibariyle kredi genel sözleşmesi kapsamında finansal borçlara ilişkin verilmiş banka
hesaplarındaki teminat, rehin ve ipotekleri toplamı 51.250.000 TL’dir (31 Aralık 2013 : 72.487.901 TL ). Ayrıca
YKM alımı ile ilgili olarak, alınan krediye ilişkin hisse, hesap ve ticari işletme rehinleri bulunmaktadır.
17
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
6.
c.
FİNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı)
Uzun vadeli finansal borçlar
İhraç edilen menkul kıymetler
Çıkarılmış tahviller
Uzun vadeli tahviller
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
174.133.375
174.352.310
174.133.375
174.352.310
31 Mart 2014 tarihi itibariyle, Grup’un çıkarılmış toplam 200.000.000 TL tahvili bulunmaktadır. Söz konusu
tahvillere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;
(TRSCRSIA1516) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 6 Kasım 2012 tarihinde 100.000.000 TL
nominal değerde, 36 ay vadeli, ayda bir faiz ve vade sonunda anapara ödemeli, gösterge DİBS + %4,50 faiz
oranlı tahvilden oluşmaktadır. 31 Mart 2014 itibariyle yıllık bileşik faiz oranı %15,94 olarak tespit edilmiştir.
(TRSCRSIA1615) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 23 Aralık 2013 tarihinde 100.000.000 TL
nominal değerde, 36 ay vadeli, üç ayda bir faiz ve vade sonunda anapara ödemeli, gösterge DİBS + %5 faiz
oranlı tahvilden oluşmaktadır. 31 Mart 2014 itibariyle yıllık bileşik faiz oranı %16,98 olarak tespit edilmiştir.
Uzun vadeli banka kredileri
Para birimi Etkin faiz oranı
Teminatlı krediler
TL
%12,06 - 15,02
Vade
31 Mart 2014
Bakiye
7 Mart 2015 - 7 Eylül 2016
44.507.942
44.507.942
Teminatlı krediler
Para birimi
TL
Etkin faiz oranı
%9,59 - %12,06
Vade
7 Mart 2015 - 7 Eylül 2016
31 Aralık 2013
Bakiye
92.824.846
92.824.846
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle uzun vadeli kredilerin ve tahvillerin finansal borçların ödeme
planı aşağıdaki gibidir:
2015
2016
31 Mart 2014
122.113.835
96.527.482
31 Aralık 2013
159.548.207
107.628.949
218.641.317
267.177.156
Şirket’in kullanmış olduğu ve 31 Mart 2014 tarihi itibariyle 77.857.143 TL tutarındaki krediyle ilgili olarak
uyması gereken bazı sözleşme şartları bulunmaktadır. Boyner konsolide finansal tabloları ile ilgili olan bu
şartlar;
a)
İlki 30 Nisan 2014 tarihinde yapılmak kaydıyla, her bir hesaplama tarihinde geçmiş mali yılı kapsayan
hesaplama dönemi için Şirket’in faiz giderleri, vergi giderleri, amortisman ve itfa giderleri öncesi
gelirlerinin borç servisine oranı hesaplanacaktır. Bu oranın (i) 2013 mali yılını kapsayan hesaplama
dönemi için asgari 1,05, (ii) 2014 mali yılını kapsayan hesaplama dönemi için asgari 1,25, (iii) 2014
yılsonu ile son geri ödeme tarihi arasında geçen her bir hesaplama dönemi için asgari 1,75 olması
gerekmektedir.
b)
Şirket’in net borcunun, faiz giderleri, vergi giderleri, amortisman ve itfa giderleri öncesi gelirlerine oranı
(i) 2012 yılı için 2,5, (ii) 2013 yılı için 2 ve (iii) 2013 yılsonu ile son geri ödeme tarihi arasında geçen her
bir yıl için 1,5 oranını aşmayacaktır. 2013 yılı için 2 oranına uyulmuştur (2012 yılı için 2,5 oranına
uyulmuştur).
18
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Kısa vadeli ticari alacaklar
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar, net (Not 25)
Vadeli çekler ve alacak senetleri
20.552.235
8.813.749
1.630.993
12.085.082
6.155.149
117.370
Şüpheli alacaklar
18.414.580
19.002.924
(18.414.580)
(610.924)
(19.002.924)
(185.693)
30.386.053
18.171.908
Şüpheli alacak karşılığı (-)
Tahakkuk etmemiş finansman geliri
31 Mart 2014 tarihi itibariyle, Grup’un ortalama tahsilat süresi 47 gündür (31 Aralık 2013 - 54 gün). Ortalama
tahsilat süresi hesaplamasına tüm kredi kartları alacakları dahil edilmiştir.
Grup sorunlu hale gelen ticari alacakları için müşteri bazında şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Karşılık
tutarları, ilgili müşterilerin geri ödeme yapamayacağı veya söz konusu alacaklar için alınmış olan teminatların
değerinin gerçekleştirilemeyeceği düşünülen alacakları kapsar. Şüpheli alacak karşılıklarının dönem içindeki
hareketleri aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
31 Mart 2013
Dönem başı
Dönem içinde ayrılan karşılıklar
Dönem içinde yapılan tahsilatlar
19.002.924
108.675
(697.019)
20.343.533
(120.003)
Dönem sonu
18.414.580
20.223.530
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
404.546
18.010.034
265.389
18.737.535
18.414.580
19.002.924
Karşılık ayrılan şüpheli ticari alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
0-6 ay arası
6 aydan daha uzun
Alacaklara karşılık olarak alınan teminatların niteliği ve tutarları aşağıdaki gibidir:
Teminat senetleri
Teminat mektupları
İpotekler
19
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
52.036.810
36.872.784
11.375.000
48.513.290
36.790.702
12.425.000
100.284.594
97.728.992
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
Kısa vadeli ticari borçlar
Satıcılar
İlişkili taraflara borçlar, net (Not 25)
Borç senetleri
Diğer ticari borçlar
Tahakkuk etmemiş finansman gideri
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
272.536.722
36.062.168
182.998.146
2.999.566
272.593.646
40.174.568
196.392.243
2.059.970
494.596.602
511.220.427
(11.488.948)
483.107.654
(8.701.642)
502.518.785
31 Mart 2014 tarihi itibariyle, Grup’un ortalama ödeme süresi 178 gündür (31 Aralık 2013: 176 gün).
8.
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Kısa vadeli diğer alacaklar
Personelden alacaklar
Müşterilerden diğer alacaklar
İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar (*) (Not 25)
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
238.160
665.341
65.028.823
53.868
386.069
49.855.322
65.932.324
50.295.259
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
15.789.474
1.128.262
25.263.158
1.108.523
16.917.736
26.371.681
Uzun vadeli diğer alacaklar
İlişkili taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar (*) (Not 25)
Verilen depozito ve teminatlar
(*)
31 Mart 2014 tarihi itibariyle ilişkili taraflardan diğer alacaklar bakiyesinin önemli kısmı, Boyner
Perakende A.Ş.’ye verilmiş olan %17,13 faizli kısa dönem 27 Mart 2015 vadesi ve uzun dönemli vadesi
28 Haziran 2015 tarihinde sona eren alacaklardan oluşmaktadır.
Kısa vadeli diğer borçlar
Diğer borçlar (**)
İlişkili taraflara diğer borçlar
Alınan depozito ve teminatlar
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
10.748.097
845.646
5.291
19.880.229
4.951
11.599.034
19.885.180
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
50.958.001
60.018.270
50.958.001
60.018.270
Uzun vadeli diğer borçlar
Diğer borçlar (**)
(**)
YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş’nin hisselerinin 22 Ekim 2013 tarihindeki alımına ilişkin verilen ve
vadesi 3 Nisan 2017 tarihinde sona eren borç senetlerini temsil etmektedir.
20
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
9.
STOKLAR
31 Mart 2014
384.780.892
2.577.456
2.541.001
(1.109.679)
(3.959.488)
Ticari mal
Satış yardımcı malzemeler
Yoldaki mallar
Stok sayım noksanlığı (-)
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
384.830.182
31 Aralık 2013
363.335.780
2.612.694
2.046.347
(1.484.991)
(4.045.401)
362.464.429
31 Mart 2014 tarihleri itibariyle stoklar üzerindeki toplam sigorta tutarı 626.000.000 TL’dir (31 Aralık 2013:
632.000.000 TL).
Stok değer düşüklüğü hesabının sene içerisindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
Dönem içinde
1 Ocak 2014 ayrılan karşılık
Stok değer düşüklüğü
(4.045.401)
-
Dönem içinde
kullanılan
karşılık
31 Mart 2014
85.913
(3.959.488)
(4.045.401)
Stok değer düşüklüğü
(3.959.488)
1 Ocak 2013
İktisaplar
Dönem içinde
kullanılan
karşılık
(5.629.087)
-
1.138.179
(5.629.087)
21
31 Mart 2013
(4.490.908)
(4.490.908)
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
10.
MADDİ DURAN VARLIKLAR
1 Ocak 2014
Girişler
Çıkışlar
Transfer
62.934
2.363.126
100.378.823
341.211
142.194.607
642.237
2.258.935
1.515.621
1.321.604
(196.971)
(106.359)
-
636.485
609.989
(1.246.474)
245.982.938
5.096.160
(303.330)
-
250.775.768
2.363.126
50.507.270
118.386
66.487.225
3.197.569
17.271
2.975.358
(68.619)
(23.815)
-
2.363.126
53.636.220
135.657
69.438.768
119.476.007
6.190.198
(92.434)
-
125.573.771
31 Mart 2014
Maliyet
Arsalar
Tesis, makine ve cihazlar
Demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
62.934
2.363.126
103.077.272
341.211
144.213.858
717.367
Birikmiş amortisman
Tesis, makine ve cihazlar
Demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler
Net defter değeri
126.506.931
125.201.997
31 Mart 2014 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar üzerindeki toplam sigorta tutarı 264.625.000TL’dir.
1 Ocak 2013
Girişler
Çıkışlar
62.934
2.186.346
2.363.126
87.680.498
434.211
128.659.877
181.606
4.554.551
954.298
771.327
(16.000)
-
221.568.598
6.280.176
(16.000)
-
227.832.774
17.775
2.363.126
38.230.159
61.531
56.835.047
13.331
3.180.670
25.110
2.678.107
(8.000)
-
-
31.106
2.363.126
41.410.829
78.641
59.513.154
97.507.638
5.897.218
(8.000)
-
103.396.856
Transfer
31 Mart 2013
Maliyet
Arsalar
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
356.510
368.074
(724.584)
62.934
2.186.346
2.363.126
92.591.559
418.211
129.982.249
228.349
Birikmiş amortisman
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler
Net defter değeri
124.060.960
124.435.918
Dönem amortisman giderinin dağılımı Not 20’de verilmiştir.
Grup’un finansal kiralama yolu ile edinmiş olduğu varlıkları bulunmamaktadır (31 Aralık 2013:
Bulunmamaktadır).
22
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
10.
MADDİ DURAN VARLIKAR (DEVAMI)
31 Mart 2014 tarihi itibariyle, Boyner’in almış olduğu 77 Milyon TL’lik krediye ilişkin olarak verdiği ticari
işletme teminat rehni kapsamında YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş.’nin maddi duran varlıkları üzerinde
58.431.770 TL tutarında ipotek bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 58.431.770 TL).
11.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1 Ocak 2014
Girişler
56.008.102
67.109.935
19.218.067
14.469.774
12.976
1.397.243
156.805.878
Çıkışlar
Transferler
31 Mart 2014
(2.880)
(1.935)
-
56.018.198
67.109.935
19.218.067
15.865.082
1.410.219
(4.815)
-
158.211.282
16.928.432
8.947.991
1.708.272
13.073.360
923.359
1.677.748
320.301
322.157
(2.214)
(753)
-
17.849.577
10.625.739
2.028.573
13.394.764
40.658.055
3.243.565
(2.967)
-
43.898.653
Maliyet değeri
Haklar
Lehte kira sözleşmeleri
Bayi iletişim ağı
Bilgisayar programları
Birikmiş amortisman
Haklar
Lehte kira sözleşmeleri
Bayi iletişim ağı
Bilgisayar programları
Net defter değeri
116.147.823
114.312.629
1 Ocak 2013
Girişler
Çıkışlar
Transferler
31 Mart 2013
48.085.884
67.109.935
19.218.067
13.406.554
4.030
441.661
-
-
48.089.914
67.109.935
19.218.067
13.848.215
147.820.440
445.691
-
-
148.266.131
13.125.635
2.236.998
427.068
12.458.326
1.056.536
1.677.749
320.301
155.834
-
-
14.182.171
3.914.747
747.369
12.614.160
28.248.027
3.210.420
-
-
31.458.447
Maliyet değeri
Haklar
Lehte kira sözleşmeleri
Bayi iletişim ağı
Bilgisayar programları
Birikmiş amortisman
Haklar
Lehte kira sözleşmeleri
Bayi iletişim ağı
Bilgisayar programları
Net defter değeri
119.572.413
116.807.684
Dönem amortisman giderinin dağılımı Not 20’de verilmiştir.
12.
ŞEREFİYE
Not 3’te belirtildiği üzere Boyner, YKM A.Ş.’yi, bağlı ortaklık olarak UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri” standardı
uyarınca satın alma muhasebesi kapsamında muhasebeleştirmiştir. Sözkonusu işletme birleşmesi kapsamında
edinilen tanımlanabilir varlıkların ve üstlenilen tanımlanabilir borçların gerçeğe uygun değerleri 31 Aralık 2013
tarihi itibariyle finalize edilmiş ve bu çerçevede daha önce geçici değerleri üzerinden raporlanan değerler
yeniden düzenlenmiştir.
23
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
13.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Dava karşılıkları
Dava karşılıkları
Dava karşılıkları
Satış iade karşılıkları
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
2.294.362
2.294.362
2.294.362
2.294.362
1 Ocak 2014
Dönem
içindeki
artışlar /
(azalışlar)
Dönem
içerisindeki
ödemeler
31 Mart
2014
2.294.362
-
-
2.294.362
2.294.362
-
-
2.294.362
1 Ocak 2013
Dönem
içindeki
artışlar /
(azalışlar)
Dönem
içerisindeki
ödemeler
31 Mart
2013
1.395.440
273.239
(150.000)
(11.999)
-
1.383.441
123.239
1.668.679
(150.000)
(11.999)
1.506.680
Teminat mektupları
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen
ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer
grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
58.393.940
81.798.517
6.000.000
697.334
2.500.000
2.500.000
-
-
-
Toplam
66.893.940
84.995.851
Grup tarafından verilen teminat, rehin ve ipotekler (TRİ)’ler
-
-
Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla %0’dır (31
Aralık 2013 tarihi itibarıyla %0).
24
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
13.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAMI)
Hukuki konular
Grup lehine veya aleyhine açılmış ve halihazırda devam eden muhtelif davalar bulunmaktadır. Bu davaların
önemli bir kısmı iş davalarından oluşmaktadır. Şirket yönetimi, her dönem sonunda bu davaların olası
sonuçlarını ve finansal etkisini değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda olası kazanç ve
yükümlülüklere karşı gerekli görülen karşılıklar ayrılmaktadır. 31 Mart 2014 tarihi itibari ile devam eden davalar
için ayrılan karşılık tutarı 2.294.362 TL’dir (31 Aralık 2013 - 2.294.362 TL).
7 Eylül 2012 tarihinde gerçekleşen YKM AŞ. alımı ile ilişkili olarak, YKM A.Ş. azınlık hisse sahiplerinin,
marka devrinin ve tescilinin önlenmesi, markalara tecavüzün tespiti ve önlenmesi, şirket hisseleri ile ilgili önalım
hakkının tespiti, hisse devrinin hükümsüzlüğü ve işe iadeye ilişkin açtığı davalardan, 22 Ekim 2013 tarihinde,
azınlık hisse sahipleri ile imzalanan pay alım sözleşmesi uyarınca paylarını devreden ortaklar, feragat
etmişlerdir.
Alınan primler
Grup’un bir banka ile yaptığı protokol çerçevesinde Grup 1 Temmuz 2014 tarihine kadar personel maaş
ödemelerini bu banka üzerinden yapmayı taahhüt etmektedir. Grup işbu protokolü süresinden önce tek taraflı
olarak sona erdirmesi halinde, banka tarafından ödenen prim tutarları, ödeme yapılan tarihten itibaren işbu
protokolün sona erdirilme tarihine kadar geçecek günlere ait işleyecek kanuni faiz ile beraber, bankanın yapacağı
ilk yazılı talep üzerine nakden ve def’aten iade etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
14.
TAAHHÜTLER
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, Grup’un özet konsolide finansal tablolarında yer almayıp,
sözleşme süresince bir yıldan daha uzun vadeli iptal edilemez operasyonel kiralamalarıyla ilgili yıllık ödeme
planları ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
Operasyonel mağaza kiralama taahhütleri
1 yıl içinde ödenecek
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
52.932.376
50.520.888
52.932.376
50.520.888
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
1.169.212
1.169.212
1.169.212
1.169.212
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
927.405
1.250.134
927.405
1.250.134
Operasyonel ofis kiralama taahhütleri
1 yıl içinde ödenecek
Operasyonel araç kiralama taahhütleri
1 yıl içinde ödenecek
25
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
14.
TAAHHÜTLER (DEVAMI)
Gelecekte elde edilecek asgari operasyonel kiralama gelirleri
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup’un özet konsolide finansal tablolarında yer almayıp,
iptal edilemez lisans kiralamalarına ilişkin yıllık gelir planları ve tutarları aşağıdaki gibidir:
1 yıldan az
1 - 5 yıl
5 yıldan fazla
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
7.542.101
33.534.084
6.865.489
7.446.519
33.202.799
9.153.985
47.941.674
15.
VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
31 Mart 2014
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
Stok değer düşüklüğü karşılığı
(18.414.580)
(3.959.488)
(22.374.068)
16.
49.803.303
31 Aralık 2013
(19.002.924)
(4.045.401)
(23.048.325)
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıkların detayı aşağıdaki gibidir :
Devreden katma değer vergisi
Gelir tahakkukları
Çalışanlara verilen avanslar
İş avansları
Diğer çeşitli dönen varlıklar
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
46.102.469
1.052.925
396.381
47.511
938.284
38.490.923
131.865
236.277
312.708
48.537.570
39.171.773
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
3.581.664
87.158
3.403.203
139.520
3.668.822
3.542.723
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerin detayı aşağıdaki gibidir:
Ödenecek vergi harç ve diğer kesintiler
Diğer çeşitli borçlar
26
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
17.
SERMAYE , YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
a.
Sermaye
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 1 Kr nominal
değerde olan, 9.207.000.000 adet hisseden meydana gelmiştir. Şirket’in ortaklık yapısının detayı 1 nolu dipnotta
belirtilmiştir.
b.
Sermaye yedekleri
Şirket’in geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği sermaye artırımları neticesinde 227.203 TL tutarında paylara ilişkin
primleri bulunmaktadır.
c.
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Şirket’in 31 Mart 2014 tarihi itibariyle 1.740.614 tutarında yasal yedek tutarı bulunmaktadır (31 Aralık 2013 232.884 TL).
d.
Kar yedekleri - geçmiş yıl kar/zararları
Türk Ticaret Kanunu uyarınca yasal yedekler birinci ve ikinci yedek akçelerden oluşmaktadır. Yasal yedekler
Şirket’in tarihi ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, net dönem karının %5’i birinci yasal yedekler
olarak ayrılmaktadır. İkinci yasal yedek ise, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %5’inin üzerindeki tüm kar
dağıtımının üzerinden %10 oranında ayrılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş
sermayenin %50’sini geçmedikleri sürece dağıtılamaz, fakat kar yedeklerinin tükendiği noktada zararları
kapatmak için kullanılabilirler.
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar:
SPK’nın Seri: IV, No: 27 Tebliği’nin 5’inci maddesinde ve çeşitli SPK kararlarıyla belirtildiği üzere hisse
senetleri borsada işlem gören ortaklıklarda birinci temettü oranı ve temettü dağıtımı varsa geçmiş yıl zararları
düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir karın %20’sinden az olamaz. Hisse senetleri borsada işlem gören anonim
ortaklıklar, genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak temettüyü; tamamen nakden dağıtma, tamamen hisse
senedi olarak dağıtma, belli oranda nakit belli oranda hisse senedi olarak dağıtılarak kalanını ortaklık bünyesinde
bırakma, nakit ya da hisse senedi olarak dağıtmadan ortaklık bünyesinde bırakma konusunda serbesttir.
SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden SPK’nın asgari kar dağıtım zorunluluğuna
ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar dağıtım tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir
kardan karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamının, karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer
alan net dağıtılabilir karın tamamı dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan özet konsolide finansal
tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması durumunda ise kar dağıtımı
yapılmayacaktır.
SPK’nın 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak
temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar verilmiştir.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye artırımı;
nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farkları,
nakit kar dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır.
27
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
17.
SERMAYE , YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Boyner’in yasal kayıtlarında yer alan yedekler, geçmiş yıl
zararları ve dönem karları aşağıdaki gibidir :
31 Mart 2014
Ödenmiş Sermaye
Paylara ilişkin primler
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Birikmiş zararlar, net
Net dönem karı
e.
31 Aralık 2013
92.070.000
227.203
1.740.614
902.007
36.649.444
(9.459.586)
92.070.000
227.203
232.884
902.007
(5.780.433)
43.937.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirler veya Karlar
Gelir tablosu ile ilişkilendirilmeyerek doğrudan özkaynaklara aktarılan değer artış/(azalışları) toplu olarak
aşağıda belirtilen fonlarda izlenmektedir:
Yeniden Değerlendirme ve Sınıflandırma Kayıpları
31 Mart 2014
Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp
31 Aralık2012
(4.509.462)
(3.918.162)
(4.509.462)
(3.918.162)
Değer artış fonlarının dönem içerisindeki hareketleri kapsamlı gelir tablosu ve özkaynaklar değişim tablolarında
sunulmuştur.
Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu
UMS-19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardındaki değişiklikle birlikte kıdem tazminatı karşılığının
hesaplanmasında dikkate alınan aktüeryal kayıp kazançların gelir tablosunda muhasebeleştirilmesine izin
vermemektedir. Aktüeryal varsayımların değişmesi sonucu oluşan kayıp ve kazançlar özkaynaklar içerisinde
“Aktüeryal kayıp” hesabında muhasebeleştirilmiştir.
Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
niteliktedir.
f.
Kontrol gücü olmayan paylar
Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş / çıkarılmış sermaye dahil bütün özkaynak hesap grubu
kalemlerinden ana ortaklık dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide bilançoda özkaynak hesap
grubunda “Kontrol Gücü Olmayan Paylar” kaleminde gösterilir. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların
net dönem kar veya zararlarından ana ortaklık dışındaki paylara isabet eden kısım dönem karı / (zararı)
kaleminden sonra dönem karı / (zararının) dağılımı altında kontrol gücü olmayan pay adıyla gösterilir.
Kontrol gücü olmayan paylarla gerçekleşen işlemler, Not 3’de anlatılmıştır.
28
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18.
SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
Brüt Kar
1 Ocak 31 Mart 2014
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Satışlardan iadeler (-)
Satış indirimleri (-)
Satılan malın maliyeti
388.831.505
104.944
(34.906.219)
(2.508.367)
335.712.456
28.586
(32.380.702)
(689.856)
351.521.863
302.670.484
(220.773.437)
(197.194.112)
130.748.426
105.476.372
19.
PAZARLAMA GİDERLERİ VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
a)
Pazarlama giderleri
Personel ücret ve giderleri
Kira giderleri
Satış, komisyon ve prim giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Amortisman ve itfa giderleri
Diğer giderler
b)
1 Ocak 31 Mart 2013
1 Ocak 31 Mart 2014
1 Ocak 31 Mart 2013
31.426.680
27.923.938
21.974.977
13.647.828
7.684.296
9.376.588
27.047.111
22.882.972
12.735.654
13.380.868
7.443.605
6.884.787
112.034.307
90.374.997
1 Ocak 31 Mart 2014
1 Ocak 31 Mart 2013
11.472.917
3.292.777
3.041.403
1.749.467
4.408.532
9.066.437
1.767.309
2.836.077
1.650.702
2.586.577
23.965.096
17.907.102
Genel yönetim giderleri
Memur ücret ve giderleri
Kira giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Amortisman ve itfa giderleri
Diğer giderler
29
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
20.
ÇEŞİT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ GİDERLER
Amortisman ve itfa giderleri
1 Ocak 31 Mart 2014
1 Ocak 31 Mart 2013
7.684.296
1.749.467
7.443.605
1.650.702
9.433.763
9.094.307
1 Ocak 31 Mart 2014
1 Ocak 31 Mart 2013
31.426.680
11.472.917
27.047.111
9.066.437
42.899.597
36.113.548
Satış ve pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri
Personel giderleri
Satış ve pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri
21.
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
a)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Reeskont faiz gelirleri
Vade farkı geliri
Marka lisans gelirleri
Konusu kalmayan karşılıklar
Kambiyo karları
Komisyon gelirleri
Bilgi sistemleri hizmet gelirleri
Satıcı firma katılım payları
Diğer
b)
1 Ocak 31 Mart 2014
1 Ocak 31 Mart 2013
15.938.943
6.463.691
3.011.067
697.019
427.609
274.694
163.888
138.382
891.574
8.231.721
2.279.694
2.572.305
120.003
264.813
499.469
141.080
373.450
1.847.276
28.006.867
16.329.811
1 Ocak 31 Mart 2014
1 Ocak 31 Mart 2013
14.322.288
7.863.707
1.702.846
527.254
408.773
300.575
108.675
1.009.735
5.853.829
4.073.057
191.145
268.422
267.515
444.639
277.937
26.243.853
11.376.544
Esas faaliyetlerden diğer giderler
Reeskont faiz giderleri
Vade farkı giderleri
Stok sayım farkları
Lisans kullanım hakları
Komisyon giderleri
Kambiyo zararları
Şüpheli alacak karşılığı
Diğer
30
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
22.
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİR VE GİDERLER
a)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Sabit kıymet satış karı
b)
1 Ocak 31 Mart 2013
292
-
1 Ocak 31 Mart 2014
1 Ocak 31 Mart 2013
Yatırım faaliyetlerinden giderler
Sabit kıymet satış zararı
(162.296)
23.
FİNANSMAN GELİRLERLERİ VE GİDERLERİ
a)
Finansman gelirleri
Faiz gelirleri
b)
1 Ocak 31 Mart 2014
(2.802)
1 Ocak 31 Mart 2014
1 Ocak 31 Mart 2013
1.381.852
183.145
1.381.852
183.145
1 Ocak 31 Mart 2014
1 Ocak 31 Mart 2013
4.046.961
6.595.556
1.807.600
544.100
760.379
200.604
4.433.581
2.627.891
771.994
187.350
-
13.955.200
8.020.816
Finansman giderleri
Kredi faiz ve kur farkı gideri
Tahvil faiz gideri
Vadeli alım faiz giderleri
Komisyonlar
Kredi kartı alacakları kırdırma giderleri
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin faiz maliyeti
31
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24.
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
Şirket ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıkları, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi yönetmelik ve kanunları
dahilinde vergilendirilmeye tabidir.
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı %20’dir. Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu takip eden
dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte
ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden %20 oranında
geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden
mahsup edilmektedir.
Türkiye’de vergi mevzuatı, Şirket ve bağlı ortaklıklarının konsolide vergi beyannamesi doldurmasına izin
vermemektedir. Bu yüzden mali tablolara yansıtılan vergi karşılığı, şirket bazında ayrı ayrı hesaplanmıştır.
1 Ocak 31 Mart 2014
1 Ocak 31 Aralık 2013
Ödenecek kurumlar vergisi
Peşin ödenen vergiler
-
7.389.716
(4.361.822)
Dönem karı vergi yükümlülüğü
-
3.027.894
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren dönemlere ait konsolide kapsamlı gelir tablosunda yer
alan vergi giderleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 1 Ocak 31 Mart 2014
31 Mart 2013
Cari dönem kurumlar vergisi karşılığı
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
536.588
(880.463)
(1.625.203)
Gelir tablosuna yansıtılan vergi gideri
536.588
(2.505.666)
Vergi öncesi dönem karının toplam vergi tutarı ile mutabakatı aşağıda sunulmuştur:
1 Ocak 31 Mart 2014
Vergi öncesi kar
%20 oranında kurumlar vergisi
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Üzerinden ertelenmiş vergi varlığı
hesaplanmayan dönem zararları
Üzerinden ertelenmiş vergi hesaplanmayan diğer düzeltme kayıtları
Diğer
Toplam vergi gideri
(16.223.315)
3.244.663
(666.136)
(5.692.933)
1.138.587
(257.222)
(2.052.763)
(58.808)
69.632
(3.417.850)
30.819
536.588
32
1 Ocak 31 Mart 2013
(2.505.666)
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24.
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
(Devamı)
Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, ertelenen vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi
oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü)’nün dağılımı aşağıda özetlenmiştir:
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Kümülatif
Varlık /
Kümülatif
Varlık /
değerleme farkları
( yükümlülük) değerleme farkları
(yükümlülük)
Maddi / maddi olmayan duran varlıklar
Ticari borç/alacak ve senetleri reeskontu. net
Stoklar
Çalışanlara sağlanan faydalar
Finansal borçlar
Şüpheli alacak karşılığı
Dava karşılıkları
Geçmiş yıl vergi zararı
Borç karşılıkları
Kullanılmayan hediye çekleri karşılığı
Diğer
Ertelenmiş vergi varlığı / (yükümlülüğü). net
(104.879.049)
(11.534.052)
12.165.399
7.837.152
(327.712)
3.558.328
1.609.817
24.447.181
543.427
(246.601)
(3.715)
(20.975.810)
(2.306.812)
2.446.697
1.567.430
(65.542)
711.666
321.963
4.889.436
108.685
(49.320)
(742)
(107.437.727)
(11.724.997)
12.824.543
7.224.395
(259.115)
3.862.484
1.220.867
24.447.181
874.708
(3.715)
(21.730.034)
(2.344.999)
2.564.909
1.444.879
(51.823)
772.497
244.173
4.889.436
174.942
(742)
(66.829.825)
(13.352.349)
(68.971.376)
(14.036.762)
Ertelenmiş vergi varlığı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
7.652.944
(21.005.293)
(66.829.825)
(13.352.349)
7.147.344
(21.184.106)
(68.971.376)
(14.036.762)
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren dönemler içindeki ertelenmiş vergi
varlık/(yükümlülükleri) hareketleri aşağıdaki gibidir :
31 Mart 2014
31 Mart 2013
Dönem başı
Dönem vergi geliri/(gideri)
Özkaynaklarla ilişkilendirilen tutar
(14.036.762)
445.088
239.325
(15.599.932)
(1.625.203)
55.332
Dönem sonu
(13.352.349)
(17.169.803)
33
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24.
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
(Devamı)
Ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri, cari vergi varlık ve yükümlülüklerinin mahsup edilmesi konusunda
yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması ve cari vergi varlıklarının gerçekleşmesi ile cari vergi
yükümlülüklerin ifa edilmesinin eşanlı olarak yapılması niyeti olması şartları geçerli olduğundan mahsup
edilmiştir.
Her bilanço tarihi itibariyle, kayıtlara yansıtılmayan ertelenen vergi varlığı yeniden gözden geçirilmektedir.
Gelecekte elde edilecek mali karın ertelenen vergi varlığının kazanılmasına imkan vermesinin muhtemel olması
durumunda, önceki dönemlerde kayıtlara yansıtılmayan ertelenen vergi varlığı kayıtlara yansıtılır.
Grup, kullanılmayan mali zararlardan yararlanılabilecek düzeyde bir mali karın oluşma olasılığını
değerlendirirken,
-
Kullanılmayan mali zararlardan yararlanılabilecek kadar mali kar yaratacak düzeyde vergilendirilebilir
geçici farklara sahip olup olmadığı,
Kullanılmayan mali zararların kullanım süreleri dolmadan önce, mali kara sahip olunmasının muhtemel
olup olmadığı,
Kullanılmayan mali zararların nedenlerinin belirlenebilir olması ve bunun tekrarlanmasının beklenip
beklenmediği,
Kullanılmayan mali zararların kullanılabileceği dönemde mali kar yaratacak vergi planlama fırsatlarının
şirket açısından mümkün olup olmadığı hususlarını dikkate alarak 31 Mart 2014 tarihi itibariyle
kullanılmayan mali zararlar üzerinden hesaplanarak ertelenmiş vergi aktif finansal tablolara yansıtılmıştır.
YKM AŞ’nin mali zararları ve son indirim tarihleri aşağıdaki gibidir:
2013
2012
2011
İndirilebilir geçmiş
yıl zararları
Son indirim
tarihi
22.035.533
2.352.181
59.467
31 Aralık 2018
31 Aralık 2017
31 Aralık 2016
24.447.181
34
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
25.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Boyner’in ana ortakları Boyner Perakende A.Ş. ve Boyner Perakende A.Ş.’nin ana ortağı olan Boyner
Holding’tir. Konsolide finansal tablolar için Boyner Holding ve onların iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile diğer
Boyner Holding şirketlerinin bakiyeleri ayrı kalemler olarak gösterilmiş ve bu şirketler ilişkili şirketler olarak
adlandırılmıştır.
Grup’un ilişkili taraflarla olan bakiyeleri aşağıdaki gibidir :
31 Aralık 2013
31 Mart 2014
Ticari
Ticari
olmayan
Ticari
Ticari
olmayan
İlişkili taraflardan alacaklar
Beymen (2)
6.203.156
Fırsat Elektronik (2)
2.563.215
Ran Konfeksiyon (2)
39.471
Boyner Bireysel Ürünler Satış
ve Paz. A.Ş. (Boyner Bireysel) (2)
7.907
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (1)
-
-
3.936.478
2.203.332
14.727
-
80.818.297
612
-
75.118.480
8.813.749
80.818.297
6.155.149
75.118.480
31 Aralık 2013
31 Mart 2014
Ortaklara borçlar
Boyner Holding (1)
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (1)
Beymen Mağazacılık A.Ş.
İlişkili taraflara borçlar
Ay Marka Mağazacılık A.Ş. (Ay Marka) (2)
BR Mağazacılık (2)
Alsis Sigorta Acenteliği A.Ş (Alsis) (2)
Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon
A.Ş. (Altınyıldız Tekstil)(2)
Fırsat Teknoloji A.Ş. (2)
Boğaziçi Yatçılık ve Turizm (2)
(1)
(2)
Ticari
Ticari
olmayan
Ticari
Ticari
olmayan
865.117
339.723
291.833
845.646
-
915.713
278.205
684.766
-
25.729.371
7.048.028
1.546.426
-
31.871.416
5.339.645
850.099
-
238.747
2.923
-
234.206
518
-
-
36.062.168
845.646
40.174.568
-
Şirket ortakları (kısa ve uzun vade toplam olarak gösterilmiştir - Not 11)
Diğer ilişkili taraflar
35
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
25.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
İlişkili taraflarla olan işlemlerin detayı aşağıdaki gibidir :
1 Ocak 31 Mart 2014
1 Ocak 31 Mart 2013
Hizmet alımları
Boyner Holding(1) (*)
Alsis Sigorta(2)
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (1)
BYN Gayrimenkul(2)
Ay Marka(2)
Boğaziçi Yatçılık(2)
Boyner Bireysel(2)
Citibank N.A. (3)
Beymen(2)
Diğer (**)
2.199.119
1.773.202
1.238.032
123.116
7.155
7.000
-
900.842
1.004.328
98.032
8.600
1.398
46.279
9.135
159.438
Mal alımları
Ay Marka(2)
BR Mağazacılık(2)
Beymen(2)
Fırsat Elektronik(2)
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (1)
Boyner Holding(1)
Sağlık Tekstil A.Ş. (2)
1.635.276
4.789.343
1.299.693
114.276
57.820
1.398
-
2.579.770
2.413.812
3.451.005
14
465
3.784
(348)
Faiz/Diğer giderler (***)
Ay Marka(2)
Altınyıldız Tekstil(2)
(1)
(2)
(3)
229.687
156.151
78.203
94.916
Şirket ortakları
Diğer ilişkili taraflar
1 Ocak 2014 tarihi itibariyle ilişkili taraflar listesinden çıkarılan şirketler.
Holding danışmanlık payı gideri olup, söz konusu tutar Şirket’in Boyner Holding’den aldığı hukuk ve
finansal danışmanlık, finansal araştırma, kaynak sağlama hizmeti karşılığı olarak Şirket’in payını ifade
etmektedir.
(**) Neylan Dinler, Latife Boyner, Lerzan Boyner, Z. Leman Halulu’ya ödenen kira giderleridir.
(***) Yapılan isim hakkı ödemelerini içermektedir.
(*)
36
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
25.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
1 Ocak31 Mart 2014
1 Ocak31 Mart 2013
Mal satışları
Fırsat Elektronik(2)
Beymen(2)
Ran konfeksiyon(2)
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (1)
Boyner Holding(1)
Boyner Bireysel(2)
1.335.618
757.119
23.139
12.700
1.704
-
795.963
55.245
106.067
71.304
2.518
Faiz/Diğer gelirler (*)
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (1)
Beymen(2)
Ay Marka(2)
Boyner Holding(1)
BR Mağazacılık A.Ş. (2)
3.510.058
2.061.067
950.000
137.949
1.726.487
850.000
125.293
7.528
(1)
(2)
Şirket ortakları
Diğer ilişkili taraflar
(*)
Isim hakkı, stok takip sistemi ve faiz gelirlerini içermektedir
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan kaynaklanan şüpheli alacaklar
bulunmamaktadır.
Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı
31 Mart 2014 itibariyle, genel müdür ve genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve
primler 2.803.605 TL (31 Mart 2013: 1.289.572 TL) olup, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen primler
74.874TL (31 Mart 2013: 31.168TL)’dir. Üst yönetim kadrosuna 31 Mart 2014 ve 31 Mart 2013 itibariyle kıdem
tazminatı ödenmemiştir.
26.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Finansal risk yönetimi amaçları ve politikaları
Grup’un kullandığı belli başlı finansal araçlar, banka kredileri, nakit ve kısa vadeli banka mevduatlarıdır. Bu
araçları kullanmaktaki asıl amaç Grup’un operasyonları için finansman yaratmaktır. Grup ayrıca direkt olarak
faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir.
Kullanılan araçlardan kaynaklanan risk, yabancı para riski, faiz riski, kredi riski ve likidite riskidir. Şirket
yönetimi bu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir. Şirket ayrıca finansal araçların kullanılmasından
ortaya çıkabilecek piyasa riskini de takip etmektedir.
Yabancı para riski
Yabancı para riski Grup’un çoğunlukta ABD Doları ve çok az bir miktar da EURO ve Pound varlık ve
yükümlülüklere sahip olmasından kaynaklanmaktadır.
Grup’un ayrıca yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler Grup’un değerleme para birimi
dışındaki para birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapması ve yabancı para cinsinden banka kredisi
kullanmasından kaynaklanmaktadır.
37
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
26.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Grup’un 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerindeki net yabancı para pozisyonu yaklaşık olarak sırasıyla,
6.627.742 TL ve 3.810.316 TL uzun (aktif) pozisyondur.
Toplam bazında;
31 Mart 2014
(TL Tutarı)
31 Aralık 2013
(TL Tutarı)
A. Döviz cinsinden varlıklar
B. Döviz cinsinden yükümlülükler
6.878.965
(251.223)
3.900.727
(90.411)
Net döviz pozisyonu (A+B)
6.627.742
3.810.316
Grup’un yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir:
Döviz pozisyonu tablosu
31 Mart 2014
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16 a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16 b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık / (yükümlülük) pozisyonu
(19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (UFRS
7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri
(Not 7)
23. İhracat
24. İthalat
38
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
ABD Doları
EURO
GBP
CHF
2.357.421
3.718.622
6.076.043
802.922
802.922
6.878.965
251.223
251.223
251.223
904.150
1.523.206
2.427.356
0
0
2.427.356
53.840
53.840
53.840
124.177
127.396
251.573
267.000
267.000
518.573
12.557
12.557
12.557
1.125
1.125
1.125
5.976
5.976
5.976
0
30.000
30.000
30.000
6.627.742
2.373.516
506.016
(4.851)
(30.000)
2.909.120
850.310
378.620
(4.851)
(30.000)
53.142
4.756.570
24.268
2.142.398
-
-
-
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
26.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Döviz pozisyonu tablosu
31 Aralık 2013
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16 a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16 b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük)
pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (UFRS 7.B23)
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri (Not 7)
23. İhracat
24. İthalat
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
ABD Doları
EURO
GBP
397.483
2.719.199
3.116.682
784.046
784.046
3.900.728
90.411
90.411
-
133.150
1.137.570
1.270.720
1.270.720
16.214
16.214
-
37.639
99.194
136.833
267.000
267.000
403.833
16.852
16.852
-
790
790
790
1.800
1.800
-
90.411
16.214
16.852
1.800
-
-
-
-
3.810.317
1.254.506
386.981
-1.010
1.091.118
116.936
287.787
-1.010
205.828
22.141.009
109.206
11.219.127
-
-
39
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
26.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Aşağıdaki tabloda TL’deki %10 oranındaki bir değer kaybının. vergi öncesi kar seviyesinde etkisi
gösterilmektedir:
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
Kar/zarar
Yabancı paranın
değer kazanması
31 Mart 2014
Kar/zarar
Yabancı paranın
değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)
519.753
519.753
(519.753)
(519.753)
152.169
152.169
(152.169)
(152.169)
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
4- Euro net varlık/yükümlülüğü
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro net etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değerlenmesi:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
(9.147)
(9.147)
Toplam (3+6+9)
662.775
9.147
9.147
(662.775)
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
Kar/zarar
Yabancı paranın
değer kazanması
31 Aralık 2013
Kar/zarar
Yabancı paranın
değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)
267.749
(267.749)
267.749
(267.749)
113.637
113.637
(113.637)
(113.637)
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
4- Euro net varlık/yükümlülüğü
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro net etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değerlenmesi:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
(355)
(355)
Toplam (3+6+9)
381.031
40
355
355
(381.031)
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27.
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yoktur.
28.
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Yoktur.
……………………………
41
Download

2014 Mart Finansal Tablolar