BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
(eski ünvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE
KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.)
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR ........................................................................................ 1 - 2
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
3
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI ........................................
4
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI ...................................................................
5
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR ........ 6 - 54
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
NOT 23
NOT 24
NOT 25
NOT 26
NOT 27
NOT 28
NOT 29
GRUP’UN ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU .........................................................................
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR ...............................................................
İŞLETME BİRLEŞMELERİ.........................................................................................................................
FİNANSAL BİLGİLERİN BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLANMASI .......................................................
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER ...............................................................................................
FİNANSAL YATIRIMLAR VE ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR ............
FİNANSAL BORÇLAR ...............................................................................................................................
DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER .................................................................................................
TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR ......................................................................................................
DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR .......................................................................................................
STOKLAR ...................................................................................................................................................
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER ...............................................................................................
MADDİ DURAN VARLIKLAR ..................................................................................................................
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR .............................................................................................
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER .............................................................
TAAHHÜTLER ............................................................................................................................................
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER................................................................................................
ÖZKAYNAKLAR ........................................................................................................................................
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ ...................................................................................................
PAZARLAMA GENEL YÖNETİM VE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ....................... ...
ESAS FAALİYETLERİNDEN DİĞER GELİRLER/(GİDERLER) .................................................. ..........
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER/(GİDERLER) ..................................................................
FİNANSMAN GELİRLERİ ..........................................................................................................................
FİNANSMAN GİDERLERİ .........................................................................................................................
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ..............................................................................................
PAY BAŞINA KAZANÇ/(KAYIP)..............................................................................................................
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI ..........................................................................................................
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ .........................
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR .....................................................................................
6
6-13
13-19
19-21
22
23-24
24-27
27
28-29
29-30
31
32-33
34-35
35-36
37-39
39-40
40
41-42
43
43-44
45
45-46
46
46
47-48
49
49-51
51-53
54
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Notlar
Bağımsız denetimden
geçmemiş
30 Eylül 2014
Bağımsız denetimden
geçmiş
31 Aralık 2013
1.769.940.983
1.630.693.677
226.322.707
390.833.231
58.277.405
332.555.826
66.008.056
62.253.026
3.755.030
942.003.409
38.171.979
106.601.601
289.556.875
378.482.245
38.710.794
339.771.451
44.571.064
37.428.301
7.142.763
814.280.963
27.631.057
76.171.473
2.246.547.452
2.272.340.911
123.202
12.112.158
3.195.911
8.916.247
1.527.503
1.527.503
13.356.930
121.383.286
270.251.190
1.785.421.963
796.129.432
989.292.531
5.155.099
24.290.320
12.925.801
121.284
13.353.049
2.993.125
10.359.924
1.479.303
1.479.303
12.141.961
121.350.000
269.256.111
1.819.374.956
796.129.432
1.023.245.524
847.324
25.021.839
9.395.084
4.016.488.435
3.903.034.588
VARLIKLAR
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
5
9
9, 27
9
10
10, 27
10
11
17
Duran varlıklar
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Şerefiye
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer duran varlıklar
6
9
9, 27
9
10
10
6
12
13
3
14
25
17
TOPLAM VARLIKLAR
Not 3’te detaylı olarak açıklanan, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Grup’un henüz tamamlanmamış makul değer tespit çalışmaları TMS’ye
uygun olarak, 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle sonuçlandırılmış olup söz konusu markaların makul değerleri ara dönem özet konsolide finansal
tablolarda geçmişe yönelik olarak yeniden düzenlenmiştir.
Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
1
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Notlar
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
Bağımsız
denetimden
geçmiş
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
3.177.895.922
2.181.439.576
595.216.703
395.568.512
161.315.696
1.047.672.895
15.735.237
1.031.937.658
20.064.565
818.601.244
31.139.048
787.462.196
106.714.916
2.994.207
22.669.804
528.033.425
390.944.712
58.629.605
919.037.377
50.347.023
868.690.354
17.980.710
129.745.739
41.349.748
88.395.991
98.922.159
6.827.836
22.433.341
10.911.526
11.758.278
7.077.380
10.894.799
11.538.542
8.884.672
728.394.339
1.360.095.219
442.652.959
44.260.594
44.260.594
23.597.314
376.561.976
732.289.853
732.289.853
21.536.781
23.597.314
16.611.253
201.272.219
21.536.781
12.449.262
217.257.347
110.198.174
361.499.793
99.088.534
348.767.251
40.000.000
56.061.369
40.000.000
56.061.369
4.723.677
19.798.374
36.560
(15.111.257)
17.662.801
29.805.030
36.560
(12.178.789)
(1.135.879)
(1.135.879)
(935.086)
(935.086)
(307.876.666)
33.451.107
520.410.382
(246.545.456)
(307.876.666)
33.451.107
82.367.106
428.036.620
11.109.640
12.732.542
4.016.488.435
3.903.034.588
KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
İlişkili taraflara diğer borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa
vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
7
7
8
9
9, 27
9
10
10, 27
10
25
15
15
17
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Diğer borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Uzun vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun
vadeli karşılıklar
Ertelenmiş gelirler
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
7
10
10
25
ÖZKAYNAKLAR
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler
Değer artış fonları
Diğer fonlar
Aktüeryal kayıp fonu
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş
diğer kapsamlı gelirler veya giderler
Yabancı para çevirim farkları
Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmeleri içeren
birleşmelerin etkisi
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Net dönem (zararı)/karı
18
18
18
18
18
Kontrol gücü olmayan paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
Not 3’te detaylı olarak açıklanan, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Grup’un henüz tamamlanmamış makul değer tespit çalışmaları TMS’ye
uygun olarak, 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle sonuçlandırılmış olup söz konusu markaların makul değerleri ara dönem özet konsolide finansal
tablolarda geçmişe yönelik olarak yeniden düzenlenmiştir.
Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
2
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN
ARA DÖNEMLERE AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER
KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
1 Ocak 30 Eylül
2014
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
1 Temmuz 30 Eylül
2014
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
1 Ocak 30 Eylül
2013
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
1 Temmuz 30 Eylül
2013
19
2.175.280.856
19 (1.332.546.694)
774.666.617
(481.971.622)
1.046.726.014
(667.172.774)
636.406.386
(407.778.959)
842.734.162
292.694.995
379.553.240
228.627.427
(650.869.208)
(177.063.375)
(4.323.053)
143.688.183
(137.463.454)
(219.505.252)
(60.481.879)
(1.771.412)
37.355.511
(40.763.723)
(312.493.178)
(77.306.469)
(3.276.433)
66.862.243
(84.175.922)
(190.118.381)
(45.337.583)
(1.070.862)
45.931.512
(57.850.077)
16.703.255
7.528.240
(30.836.519)
(19.817.964)
22
22
52.116
(308.042)
46.413
(36.832)
626.955.110
(110.745)
866.795
(20.745)
6
1.810.169
691.250
7.045.207
212.770
18.257.498
8.229.071
603.053.053
(18.759.144)
44.311.868
(315.350.917)
17.970.764
(154.591.050)
11.064.855
(188.024.655)
5.878.227
(99.093.574)
(252.781.551)
(128.391.215)
426.093.253
(111.974.491)
(9.907.299)
14.520.492
(2.978.250)
5.340.703
(2.986.669)
7.742.783
(956.621)
2.955.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM
(ZARARI)/KARI
(248.168.358)
(126.028.762)
430.849.367
(109.975.945)
DÖNEM (ZARARI)/KARI
(248.168.358)
(126.028.762)
430.849.367
(109.975.945)
Dönem (zararının)/karının dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
(1.622.902)
(246.545.456)
(909.672)
(125.119.090)
(6.698.946)
437.548.313
(7.647.196)
(102.328.749)
(6,16)
-
(3,13)
10,94
-
(2,56)
-
(3.665.585)
733.117
(1.199.137)
239.827
(3.363.335)
430.054
672.667
(2.404.585)
24.667
480.917
(200.793)
(169.208)
(407.866)
(78.022)
(3.133.261)
(1.128.518)
(2.668.480)
(1.977.023)
TOPLAM KAPSAMLI (GİDER)/GELİR
(251.301.619)
(127.157.280)
428.180.887
(111.952.968)
Toplam kapsamlı (giderin)/gelirin dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
(1.622.902)
(249.678.717)
(909.672)
(126.247.608)
(7.975.502)
436.156.389
(8.923.754)
(103.029.214)
Notlar
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
BRÜT KAR
Pazarlama giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
20
20
20
21
21
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
karlarından paylar
FİNANSMAN GELİRİ ÖNCESİ
FAALİYET KARI
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
23
24
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
VERGİ ÖNCESİ (ZARARI)/KARI
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri
Pay başına (kayıp)/kazanç
Sürdürülen faaliyetler pay başına (kayıp)/kazanç
Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç / (kayıp)
25
25
26
DİĞER KAPSAMLI GİDER
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
Aktüeryal kayıp fonu
Diğer kazanç
Ertelenmiş vergi geliri
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar
Yabancı para çevrim farkları
DİĞER KAPSAMLI GİDER
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle makul değer tespit çalışmaları devam eden bayilik ağı, lehte kira sözleşmeleri, müşteri ağı, Boyner ve Beymen markası ve diğer maddi ve maddi olmayan
duran varlıklara ilişkin gerekli çalışmalar sonuçlandırılmış olup söz konusu varlıkların makul değerleri satın alım tarihinden itibaren muhasebeleştirilecek şekilde 30 Eylül 2013 tarihli
konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır (Not 3).
Boyner Perakende, 31 Mayıs 2013 tarihinde, Fennella’nın Beymen’deki %50,00 ve BBM’deki %30,05 oranındaki hisselerine karşılık gelen kısmını satın almıştır. Aşamalı olarak
gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletme, daha önceden elinde bulundurduğu edinilen işletmedeki özkaynak payını, birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile yeniden ölçer
ve sonuç olarak ortaya çıkan bir kazanç veya kayıp varsa bunu da kar veya zararda muhasebeleştirir.Bu işleme ilişkin bu bir kereye mahsus 625.612.315 TL tutarındaki gerçeğe uygun
değer artış kazancı yatırım faaliyetlerinden gelirler altında “Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla değer artışı” olarak muhasebeleştirilmiştir (Not 3 ve 22).
Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
3
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Kar veya
zararda yeniden
sınıflandırılacak
birikmiş diğer
kapsamlı gelirler
ve giderler
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak birikmiş
diğer kapsamlı gelirler ve giderler
Yabancı para
çevrim farkları
Maddi duran
varlık değer
artış fonları
Aktüeryal kayıp
Diğer kazanç ve
kayıplar
Özkaynak
yöntemi ile
değerlenen
yatırımların
diğer kapsamlı
gelirinden kara
sınıflandırılacak
paylar
56.061.369
(425.270)
74.881.785
(8.944.772)
(1.936.404)
(238.892.452)
33.451.107
98.821.488
(61.531.137)
(8.514.286)
5.065.894
(3.448.392)
-
-
(407.866)
-
(1.414.112)
430.054
-
-
(61.531.137)
-
61.531.137
437.548.314
436.156.390
(7.975.502)
428.180.888
-
-
-
(12.587.495)
-
-
-
-
12.587.495
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.537.450
-
-
-
-
1.537.450
44.843.263
46.380.713
30 Eylül 2013 itibariyle bakiyeler
40.000.000
56.061.369
(833.136)
62.294.290
(10.358.884)
31.100
(238.892.452)
33.451.107
49.877.846
437.548.314
429.179.554
41.933.655
471.113.209
1 Ocak 2014 itibariyle bakiyeler
40.000.000
56.061.369
(935.086)
29.805.030
(12.178.789)
36.560
(307.876.666)
33.451.107
82.367.106
428.036.620
348.767.251
12.732.542
361.499.793
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
Maddi duran varlık değer artış fonu
transferi (Not 18)
-
-
(200.793)
-
(2.932.468)
-
-
-
428.036.620
-
(428.036.620)
(246.545.456)
(249.678.717)
(1.622.902)
(251.301.619)
-
-
-
(10.006.656)
-
-
-
-
10.006.656
-
-
-
-
30 Eylül 2014 itibariyle bakiyeler
40.000.000
56.061.369
(1.135.879)
19.798.374
(15.111.257)
36.560
(307.876.666)
33.451.107
520.410.382
(246.545.456)
99.088.534
11.109.640
110.198.174
1 Ocak 2013 itibariyle bakiyeler (*)
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
Maddi durana varlık değer artış fonu
transferi
Bağlı ortaklık alımı sonucu kaydedilen
kontrol gücü olmayan paylar (Not 3)
(*)
Ödenmiş
sermaye
Sermaye
düzeltme
farkları
40.000.000
Yeniden değerleme ve ölçüm
kazanç / kayıpları
Ortak kontrole
tabi işletmeleri
içeren
birleşmelerin
etkisi
Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
Geçmiş
yıllar
karları
Net dönem
zararı
Ana ortaklığa
ait
özkaynaklar
Kontrol gücü
olmayan paylar
Özkaynaklar
1 Ocak 2013 tarihi itbariyle bakiyeler yeniden düzenlenmiştir. Yeniden düzenlemelerin etkisi, Grup’un 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tablolarında detaylandırılmıştır.
Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
4
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE AİT
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Notlar
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı)
Dönem net karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
Şüpheli alacak karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
İlk sahip olunan hisselerin gerçeğe uygun değer değişimi
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli karşılıklar
Dava karşılıkları ayrılan
Satış iade karşılıkları ayrılan
Diğer ayrılan karşılıklar
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan
kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler
Özkaynak yöntemine göre iştirak gelirleri
Gayrimenkul satış zararı
Kapanan mağaza giderleri
Tahakkuk etmemiş finansman geliri/gideri
Gerçekleşmemiş kur farkı (karı)/zararı
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
Ticari ve diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
İlişkili taraflardan ticari ve diğer alacaklardaki
artış ve azalışla ilgili düzeltmeler
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen ve duran varlıklar
Ertelenmiş gelir
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Ticari ve diğer borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler
İlişkili taraflara ticari ve diğer borçlardaki
artış ve azalışla ilgili düzeltmeler
Diğer yükümlülükler
Dava karşılık ödemeleri
Kıdem tazminatı ödemeleri
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
Vergi ödemeleri/iadeleri
Şüpheli alacak tahsilatları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIŞLARI
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının
edinimi için yapılan nakit değişimi
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından
kaynaklanan nakit çıkışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından
kaynaklanan kaynaklanan nakit girişi
Yatırım amaçlı gayrimenkuller alımları
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Faiz ödemeleri
Alınan diğer faizler ve komisyonlar
Banka kredileri temini
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ (A+B+C)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ/ARTIŞ
(A+B+C+D)
BLOKE MEVDUATLARDAKİ (AZALIŞ)/ARTIŞ
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)
13,14
9
11
22
15
15
15
15
6
22
13
15
25
9
13,14
12
5
5
5
Bağımısz
denetimden
geçmemiş
1 Ocak 30 Eylül 2014
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
1 Ocak 30 Eylül 2013
763.705
(252.781.551)
312.702.405
83.266.631
616.556
2.180.495
8.008.408
(8.688.874)
161.532.259
16.727
217.271
8.041.087
632.291
16.061.264
426.093.253
(428.320.214)
44.144.912
832.106
1.784.177
7.135.791
(10.256.550)
86.662.673
(625.612.315)
1.254.441
349.332
166.437
-
305.500
(1.214.969)
2.451.960
55.337.063
(47.263.721)
(135.730.854)
106.663.363
297.948
(9.736.676)
90.000
3.837.079
13.295.877
57.434.554
26.590.335
(68.800.776)
64.844.300
(44.527.835)
(14.848.697)
(33.960.845)
11.954.747
2.083.855
113.638.382
27.955.148
(9.671.853)
(18.910.546)
23.672.653
(1.280.769)
87.885.962
(44.613.057)
(1.807.292)
(534.195)
(5.581.293)
(11.893.428)
(13.740.928)
1.847.500
(69.753.162)
(6.784.000)
(128.101)
(2.438.521)
(8.302.110)
(9.131.979)
829.869
(50.647.504)
(126.999.569)
-
(91.823.827)
(52.048.910)
(35.449.317)
1.434.692
(33.286)
(13.149.576)
(159.736.513)
8.688.874
137.898.063
340.000
(66.425)
304.232.955
(95.199.856)
2.607.391
396.825.420
(63.033.375)
193.294.650
(200.793)
(407.866)
(63.234.168)
(1.601.293)
289.556.875
226.322.707
192.886.784
(11.991.806)
35.704.305
228.591.089
Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
5
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (“Şirket” veya “Boyner Perakende”) 26 Ocak 1952
tarihinde Boyner Holding A.Ş. (“Boyner Holding”) tarafından kurulmuştur. Şirket’in eski ünvanı olan
“Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş.” 27 Ocak 2014 tarihinde alınan Yönetim
Kurulu kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın onayı ile 10 Nisan 2014 tarihinde “Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.”
olarak değiştirilmiştir. 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket ana ortağı Boyner
Holding’dir. Şirket, SPK’ya kayıtlı olup, hisselerinin %15’i Borsa İstanbul A.Ş.’ye (“BIST”) 1991
yılında kote edilmiştir.
Şirket’in kayıtlı genel müdürlük adresi “Eski Büyükdere Caddesi No:14 Park Plaza K:15-16 Maslak,
Sarıyer/İstanbul”dur.
Şirket’in ana faaliyet konusu perakende ve tekstil yatırımlarıdır. Şirket, iştirak ettiği AY Marka
Mağazacılık A.Ş. (“AY Marka”), Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. (“BBM”) ve Beymen Mağazacılık
A.Ş. (“Beymen”) ile perakende mağazacılık sektöründe, BYN Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (“BYN”)
ve Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş. (“AYTK” – eski ünvanıyla Altınyıldız Gayrimenkul
Yatırım ve Geliştirme A.Ş.) ile gayrimenkul, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde faaliyet
göstermektedir. Şirket, bağlı ortaklıkları Almanya’da yerleşik Alticom GmbH (“Alticom”) ve Amerika
Birleşik Devletleri’nde yerleşik Altınyıldız Corporation ile teksil ürünlerinin satış ve pazarlaması
faaliyetlerini yurtdışında sürdürmektedir. Bundan sonra özet konsolide finansal tablolarda Şirket ve
konsolide edilmiş bağlı ortaklıkları “Grup” olarak adlandırılacaktır.
Grup, 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle 368.217 metrekare (31 Aralık 2013: 351.751 metrekare)
perakende satış alanına sahiptir ve 396 mağazada (31 Aralık 2013: 383 mağaza) faaliyet
göstermektedir.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ve bu tarihte sona eren döneme ait özet konsolide finansal tablolar,
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 10 Kasım 2014 tarihinde yayımlanması için yetki
verilmiştir.
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Sunuma ilişkin temel esaslar
İlişikteki ara dönem özet konsolide finansal tablolar SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan
Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas alınmıştır. TMS’ler; Türkiye Muhasebe Standartları,
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları içermektedir.
Grup, 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin özet konsolide finansal tablolarını SPK’nın
Seri: XII, 14.1 No’lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, TMS 34 “Ara
Dönem Finansal Raporlama” (“TMS 34”) standardına uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem özet
konsolide finansal tablolar ve notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun
olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.
İşletmeler, TMS 34 standardına uygun olarak ara dönem finansal tablolarını tam set veya özet olarak
hazırlamakta serbesttirler. Grup bu çerçevede, ara dönemlerde özet konsolide finansal tablo
hazırlamayı tercih etmiştir.
6
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı)
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık
şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi
uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Grup’un özet konsolide finansal tabloları bu karar
çerçevesinde hazırlanmıştır.
Grup ve Türkiye’de kayıtlı olan bağlı ortaklıkları muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni
finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret
Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı
şartlarına uymaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar kanuni finansal tablolarını
faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlamıştır.
Özet konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve
yükümlülüklerin ve yatırım amaçlı gayrimenkulleri dışında tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış,
kanuni kayıtlara TMS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve
sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
İşletmenin sürekliliği varsayımı
Ara dönem özet konsolide finansal tablolar, Şirket’in ve konsolidasyona dâhil edilen bağlı
ortaklıkların önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde
edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre
hazırlanmıştır.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle, Grup’un kısa vadeli yükümlülüklerinin toplamı dönen varlıklar
toplamının 1.407.954.939 TL üzerindedir. Grup yönetimi, kısa vadeli yükümlüklerini uzun vadeli
yükümlülüklere dönüştürerek, bu farkı azaltma ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.
2.2
Faaliyetlerin dönemselliği
Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tabloları, faaliyetlerin dönemselliğinden kaynaklanan
etkileri de içerebilir. Bu nedenle, 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren dokuz aylık faaliyet sonuçları, tüm
finansal yıl sonuçları için bir gösterge teşkil etmeyebilir.
2.3
Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Özet konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyle raporlanan varlık ve
yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi
boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların
kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe,
diğer faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak
sürekli olarak değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve işlemlere
ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlardan farklılık gösterebilir.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle hazırlanmış ara dönem özet konsolide finansal tablolar, aşağıda
özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değişikliğe tabi tutulmuş TFRS’ler dışında,
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında
uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlı olarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla, bu ara dönem özet
konsolide tablolar 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar ile birlikte
değerlendirilmelidir.
7
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4
Muhasebe politikalarında değişiklikler
Yeni ve revize edilmiş uluslararası finansal raporlama standartları
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloların
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle
geçerli yeni ve değiştirilmiş standartlar ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile
tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup’un mali durumu ve performansı
üzerinde etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara
getirilen değişiklikler ve yorumlar:
-
TMS 32’deki değişiklik, “Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi’;
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu değişiklikler, TMS 32 “Finansal Araçlar: Sunum” uygulamasına yardımcı olmak için vardır
ve bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı
unsurları ortaya koymaktadır. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
-
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 27’deki değişiklik, “Konsolide finansal tablolar”: iştiraklerin
konsolidasyonunda istisnalar; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, “Yatırım İşletmesi” tanımını karşılayan bazı
farklı karakterdeki işletmelerin konsolide edilmesi yerine gerçeğe uygun değerlerinden
muhasebeleştirilip, gerçeğe uygun değer farklarının ise gelir tablosu ile ilişkilendirilmesini
içermektedir. Söz konusu değişiklik Grup için gerçerli değildir ve Grup’un finansal durumu
veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
-
TMS 36’daki değişiklik, “Varlıklarda değer düşüklüğü” geri kazanılabilir tutar açıklamalarına
ilişkin; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri,
gerçeğe uygun değerinden satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri
kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir. Söz
konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
-
TMS 39’daki değişiklik, “Finansal Araçlar”: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü - türev araçların
yenilenmesi; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve
yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı tarafın
yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son
verilmeyeceğine açıklık getirmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
-
TFRYK 21 – TMS 37, “Zorunlu vergiler”; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu
varlıklar” üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya
çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık
getirmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde
etkisi olmamıştır.
8
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4
Muhasebe politikalarında değişiklikler (Devamı)
-
TMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü
kişiler veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana
yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının
katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık
getirmektedir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde önemli
bir etkisinin olması beklenmemektedir.
-
Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan 7
standarda değişiklik getirmiştir:
-
-
TFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler
TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS 8, Faaliyet Bölümleri
TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TFRS 9, Finansal Araçlar: TMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
TMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011-12-13 dönem aşağıda yer alan 4
standarda değişiklik getirmiştir:
-
TFRS 1; TFRS’nin İlk Uygulaması
TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle yayımlanmış ancak 1 Ekim 2014 tarihinden sonra yürürlüğe girecek
olan standartlar ve değişiklikler:
-
TFRS 11’deki değişiklik, “Müşterek Anlaşmalar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ticari faaliyet oluşturmuş bir
müşterek ortaklıktan iktisap edilen hisselerin nasıl muhasebeleştirileceği konusunda yol
göstermektedir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde
önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
-
TMS 16 ve TMS 38’deki değişiklikler, “Maddi duran varlıklar ”, “Maddi olmayan duran
varlıklar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişiklik ile maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortisman ve itfa
paylarının hesaplanmasında kullanılan hasılat merkezli yöntem ortadan kaldırılmıştır. Söz
konusu standardın Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisinin
olması beklenmemektedir.
-
TFRS 14, “Düzenleyici Erteleme Hesapları”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Tarife uygulamasını kullanan işletmelere ilk
kez uluslarası finansal raporlama standartlarını uygularken daha önce kullandığı muhasebe
standartlarına göre uygulamış oldukları muhasebe politikalarına devam etme hakkı vermektedir.
Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisinin
olması beklenmemektedir.
9
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4
Muhasebe politikalarında değişiklikler (Devamı)
-
TFRS 15, “Müşteri kontratlarından doğan hasılat”, 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart ile Uluslarası Muhasebe
Standartları Kurulu ve Amerika Muhasebe Standartları Kurulu birlikte çalışarak hasılat
standartları üzerinde yeknasaklığı sağlamayı ve mali tablo okuyucularına işlemin; içeriği, tutarı,
zamanı ile hasılatın belirsizliği ve müşteri kontratlarından doğan hasılatın nakit akışıyla ilgili
bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Bu standart ile hasılatın muhasebeleştirilmesinde; kazanç
yönteminden, kontrolün transferini esas alan varlık-yükümlülük yöntemine geçilmesi
amaçlanmaktadır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde
önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
-
TFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve
yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS 39 standartlarının yerine geçmiştir.
TFRS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki model
sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma araçlarının
kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparayı
içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için standart, TMS
39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da dahil olmak üzere
birçok uygulamayı devam ettirmektedir. Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin
gerçeğe uygun değerden takip edildiği durumlarda; muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece
gerçeğe uygun değer değişimindeki Şirketin kendi kredi riskinden kaynaklanan kısmen artık
gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değişiklik özellikle finansal
kuruluşları etkileyecektir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu ve performansı
üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
-
TFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi”. 1 Ocak 2018
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklik TFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli
değişiklikler getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını
sağlamıştır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde önemli
bir etkisinin olması beklenmemektedir.
-
TMS 27 “Bireysel finansal tablolar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, işletmelere, bağlı ortaklık, iştirakler ve
iş ortaklıklarındaki yatırımlarını muhasebeleştirirken özkaynak yönetimini kullanmalarına izin
vermektedir.
-
TFRS 10 “Konsolide finansal tablolar” ve TMS 28 “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki
yatırımlar”,1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS 10’un gereklilikleri ve TMS 28 arasındaki,
yatırımcı ve iştiraki ya da iş ortaklığı arasında bir varlığın satışı ya da iştiraki konusundaki
uyumsuzluğa değinmektedir. Bu değişikliğin ana sonucu, işletme tanımına giren bir işlem
gerçekleştiğinde (bağlı ortaklığın elinde tutulan veya tutulmayan ) işlem sonucu oluşan kayıp
veya kazancın tamamı muhasebeleştirilirken; bu işlem eğer bir varlık alış veya satışı ise söz
konusu işlemden doğan kayıp veya kazancın bir kısmı muhasebeleştirilir.
2.5
Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi
Finansal durum ve performans göstergelerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un cari dönem özet
konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem özet
konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli
görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.
10
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Uygulanan konsolidasyon esasları
Özet konsolide finansal tablolar, ana şirket olan Boyner Perakende ile bağlı ortaklıkları BBM,
Beymen, AY Marka, AYTK, BYN, Alticom ve Altınyıldız Corporation’ın 30 Eylül 2014 tarihinde
sona eren döneme ait finansal tablolarını içermektedir. Bağlı ortaklıklar, kontrolün Şirket’e transfer
olduğu tarihten itibaren konsolide edilmektedir.
Konsolidasyona İlişkin Esaslar
Konsolide finansal tablolar aşağıdaki maddelerde belirtilen esaslara göre hazırlanan Grup hesaplarını
içerir. Konsolidasyon kapsamına dâhil edilen şirketlerin finansal tablolarının hazırlanması sırasında,
SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygunluk ve Grup tarafından uygulanan muhasebe
politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından, gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar
yapılmıştır. Bağlı ortaklıkların faaliyet sonuçları satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun
olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik tarihlerinde dâhil edilmiş veya hariç bırakılmışlardır.
Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları
üzerinde kontrol gücünün olması ile sağlanır.
Bağlı Ortaklıklar, Şirket’in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan ve Şirket’in
üzerinde oy haklarına sahip olduğu hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkının
%50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olduğu ya da (b) oy hakkının %50’den fazlasını kullanma
yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve işletme politikaları üzerinde fiili hâkimiyet etkisini
kullanmak suretiyle, mali ve işletme politikalarını Şirket’in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme
yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder.
Grup’un başka bir şirketi kontrol edip etmediğinin değerlendirilmesinde dönüştürülebilir veya
kullanılabilir potansiyel oy haklarının varlığı da göz önünde bulundurulur.
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar, oy
hakları ve etkin ortaklık oranları aşağıda gösterilmiştir:
Bağlı Ortaklık
Ülke
AY Marka
BBM (1)
Beymen
Türkiye
Türkiye
Türkiye
AYTK
BYN
Alticom (2)
Altınyıldız Corporation
A&Y LLC
Altınyıldız Italia SRL (3)
Vista Sağlık Hizmetleri Ticaret
Danışmanlık A.Ş. (4)
(1)
(2)
(3)
(4)
Faaliyet alanı
Perakende Mağazacılık
Perakende Mağazacılık
Perakende Mağazacılık
Tekstil Ürünleri Satış ve
Pazarlaması Gayrimenkul
Türkiye Geliştirme
Gayrimenkul Geliştirme ve
Türkiye Yönetimi
Tekstil Ürünleri Satış ve
Almanya Pazarlaması
Tekstil Ürünleri Satış ve
ABD
Pazarlaması
Tekstil Ürünleri Satış ve
Dubai
Pazarlaması
Tekstil Ürünleri Satış ve
İtalya
Pazarlaması
Türkiye
Sağlık Hizmetleri
30 Eylül 2014
Etkin ortaklık oranı
(%)
31 Aralık 2013
Etkin ortaklık
oranı (%)
99,99
96,58
100,00
99,99
96,55
100,00
99,99
99,99
99,99
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
99,99
-
100,00
99,99
99,99
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Grup’un BBM’deki ortaklık oranı % 96,55’ten % 96,58’e yükselmiştir.
Alticom’un 2014 yılında tasfiye işlemleri başlamıştır.
5 Kasım 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Grup’un ana faaliyet konusu tekstil ürünleri satış ve pazarlaması olan İtalya’daki
satış ofisi Altınyıldız İtalya SRL’nin kapatılmasına karar verilmiştir. Bağlı ortaklığın kapanışı 9 Ocak 2014 tarihi itibariyle
tamamlanmıştır.
Vista Sağlık Hizmetleri Ticaret Danışmanlık A.Ş’nin 2014 yılında tasfiye işlemleri devam etmektedir.
11
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Uygulanan konsolidasyon esasları (Devamı)
Bağlı ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten itibaren
konsolidasyon kapsamına alınır ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon kapsamından
çıkartılır. Bağlı ortaklıklar için uygulanan muhasebe politikaları Grup tarafından uygulanan muhasebe
politikaları ile tutarlılığın sağlanması amacıyla değiştirilir.
Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra
veya elden çıkarma tarihine kadar konsolide kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir.
Bağlı ortaklıklara ait bilançolar ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide
edilmiş olup Şirket ve bağlı ortaklıkların sahip olduğu payların kayıtlı iştirak değerleri, ilgili
özkaynaklar ile karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile bağlı ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler
ve bakiyeler konsolidasyon işlemi sırasında netleştirilmiştir. Grup’un sahip olduğu hisselerin kayıtlı
değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynaklar ve kapsamlı gelir tablosu
hesaplarından netleştirilmiştir.
Konsolide bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dışı paylar Grup’un özkaynağının içinde
ayrı olarak belirtilir. Ana ortaklık dışı paylar, ilk işletme birleşmelerinde oluşan bu paylar ile birleşme
tarihinden itibaren özkaynakta meydana gelen değişikliklerdeki ana ortaklık dışı payların toplamından
oluşur. Konsolide edilen bir bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı paya düşen birikmiş zararları, söz konusu
bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı özsermaye tutarını aşabilir. Bu durumda, birikmiş zarar ve ana
ortaklık dışı paya düşecek daha sonraki cari yıl zararları, ana ortaklık dışı pay ile ilişkilendirilir.
Özkaynak yöntemi
Grup’un bağlı ortaklığı Beymen’in iştirakleri ve müşterek yönetime tabi ortaklıkları özkaynak
yöntemine göre muhasebeleştirilmiştir. Bunlar, Grup’un genel olarak oy hakkının %20 ile %50’sine
sahip olduğu veya Grup’un şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip bulunmamakla birlikte
önemli etkiye sahip olduğu kuruluşlardır. İştirakler bilançoda, maliyetlerine Grup’un, iştiraklerin net
varlıklarındaki payında alım sonrası oluşan değişikliklerin eklenmesi ve varsa değer düşüklüğü
karşılığının düşülmesiyle gösterilmektedir. Gelir tablosu Grup’un iştiraklerinin faaliyet sonuçlarındaki
payını yansıtmaktadır.
Grup'un doğrudan ve bağlı ortaklığı üzerinden dolaylı olarak pay sahibi olduğu iştirakler, Grup'un
doğrudan ve dolaylı pay oranının toplamı dikkate alınarak özkaynak yöntemine göre
muhasebeleştirilmektedir. Bağlı ortaklık üzerinden sahip olunan paya ilişkin efektif oran dikkate
alınarak kontrol gücü olmayan paylar hesaplanmaktadır.
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlar konsolide bilançoda, alış maliyetinin üzerine Grup’un
iştirakin net varlıklarındaki payına alım sonrası değişikliklerin eklenmesi veya çıkarılması ve varsa
değer düşüklüğü karşılığının düşülmesiyle gösterilmektedir. Konsolide gelir tablosu, Grup’un
iştiraklerinin faaliyetleri sonucundaki payını yansıtmaktadır. İştirakin kar veya zararına henüz
yansıtılmamış tutarların iştirakin özkaynaklarında ortaya çıkardığı değişiklikler de Grup’un iştirakteki
payı oranında iştirakin defter değerinde düzeltme yapılmasını gerekli kılabilir. Bu değişikliklerden
Grup’a düşen pay doğrudan Grup’un kendi özkaynaklarında muhasebeleştirilir. Grup ile iştirak
arasındaki işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar, Grup’un iştirakteki payı ölçüsünde
düzeltilmiştir.
12
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Uygulanan konsolidasyon esasları (Devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup’un özkaynak yönetimiyle muhasebeleştirilen
iştirakleri ve müşterek yönetime tabi iş ortaklıkları ve etkin ortaklık oranları aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
Etkin ortaklık
oranı (%)
31Aralık 2013
Etkin ortaklık
oranı (%)
İştirak
Ülke
Faaliyet alanı
İzkar Giyim Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“İzkar”)
Christian Dior İstanbul Mağazacılık A.Ş.
(“Christian Dior”)
Nile Bosphorus Retail and Trading Company
(“Nile Bosphorus”)
Elif Co. For General Trading Ltd. (“Elif Co”)
Christian Louboutin Mağazacılık A.Ş.
(“Christian Louboutin”)
Türkiye
Ticaret
49,60
49,60
Türkiye
Ticaret
49,00
49,00
Mısır
Irak
Ticaret
Ticaret
33,33
50,00
33,33
50,00
Türkiye
Ticaret
30,00
29,99
NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Grup, şirket satın almaları için satın alma metodu uygulanmaktadır. Yıl içinde satın alınan ya da
satılan bağlı ortaklıklar konsolide mali tablolara alındıkları tarihten itibaren ya da satıldıkları tarihe
kadar dahil edilmektedir.
a)
BBM ve Beymen hisse alımları
Boyner Perakende’nin 31 Mayıs 2013 tarihine kadar özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirdiği
müşterek yönetime tabi ortaklıkları Beymen ve BBM’deki iştirak oranları sırasıyla %49,99 ve %29,99
olup Beymen ve BBM’deki diğer ortağı Citi Venture Capital International (“CVCI”)’ın bir kuruluşu
olan Fennella S.a.r.l.’dır (“Fennella”). Boyner Perakende, 31 Mayıs 2013 tarihinde, Fennella’nın
Beymen’deki %50,00 ve BBM’deki %30,05 oranındaki hisselerine karşılık gelen kısmını satın almış
ve hisse alımına ilişkin hisse devir sözleşmesini aynı tarihte Fennella ile imzalamıştır.
Söz konusu işlem sonucunda gerçekleşen kontrol değişikliği, İşletme Birleşmeleri Standardı “TFRS 3” kapsamında, aşamalı olarak gerçekleşen işletme birleşmesi şeklinde değerlendirilmiştir. Bu
kapsamda 31 Mayıs 2013 tarihine kadar özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen Beymen ve
BBM, 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren konsolide etmiş ve BBM’in halka açık kısmından
kaynaklanan %3,45 oranındaki diğer ortakların payları, kontrol gücü olmayan paylar hesabında
muhasebeleştirilmiştir. Buna göre, aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen
işletme, daha önceden elinde bulundurduğu edinilen işletmedeki özkaynak payını, birleşme tarihindeki
gerçeğe uygun değeri ile yeniden ölçer ve sonuç olarak ortaya çıkan bir kazanç veya kayıp varsa bunu
da kar veya zararda muhasebeleştirir.
13
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Devamı)
31 Mayıs 2013 tarihli hisse devir sözleşmesinin hükümlerine göre, Fennella’nın Beymen’de sahip
olduğu %50,01 oranındaki payı için Boyner Perakende minimum 287.000.000 ABD Doları bedel
ödeyecektir. Bu bedelin 11.000.000 ABD Doları hisse devir tarihi olan 31 Mayıs 2013’de nakit olarak
ödenmiş olup geriye kalan bakiye de iki taksit halinde 30.500.000 ABD Doları ve 245.500.000 ABD
Doları olarak, sırasıyla, 2 Haziran 2014 ve 5 Haziran 2015 tarihlerinde ödenecektir. Bu ödemelere ek
olarak, Beymen’in 2014 yılı finansal tabloları baz alınarak hesaplanacak değerin %50’sinin
266.680.000 ABD Doları olarak belirlenen minimum bedelden yüksek olması durumunda Fennella’ya
ek ödeme yapılabilecek olup bu tutarın üst limiti 89.820.000 ABD Dolarını olarak belirlenmiştir.
Fenella’nın Beymen’deki %50,00 oranındaki hissesinin Boyner Perakende tarafından alımı için
belirlenmiş olan tutardan vadeleri 2 Haziran 2014 ve 5 Haziran 2015 olan toplam 276.000.000 ABD
Doları Boyner Perakende’nin genel borçlanma maliyetleri göz önünde bulundurularak 31 Mayıs 2013
tarihine indirgenmesi sırasında Boyner Perakende’nin ABD Doları cinsinden yaklaşık borçlanma oranı
olan yıllık %6 olarak belirlenmiştir. Yapılan hesaplama sonucunda 28.915.808 ABD Doları
(53.959.789 TL) tutarındaki fark gelir tablosu ile ilişkilendirilmeyerek TFRS - 3 kapsamında
uygulanmakta olan satın alma muhasebeleştirmesi çerçevesinde şerefiye hesaplamasında dikkate
alınmıştır.
31 Mayıs 2013 tarihli hisse devir sözleşmesinin hükümlerine göre, Fennella’nın BBM’de sahip olduğu
%30,05 oranındaki payı için Boyner Perakende 96.700.000 ABD Doları ödeyecek olup bu tutarın
ödemesi 5 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu ödemenin 31 Mayıs 2013 tarihine
indirgenmesi sırasında %6,00 oranı kullanılmış olup 10.706.012 ABD Doları (19.978.489 TL)
tutarındaki fark gelir tablosu ile ilişkilendirilmeyerek TFRS - 3 kapsamında uygulanmakta olan satın
alma muhasebeleştirmesi çerçevesinde şerefiye hesaplamasında dikkate alınmıştır.
Fennella’nın BBM’de 31 Mayıs 2013 itibariyle sahip olduğu %30,05 oranındaki hissesinin Boyner
Perakende tarafından satın alınması sonucunda Boyner Perakende’nin BBM’deki hisse oranı %60,04’e
çıkmış olup 6 Eylül 2013 tarihinde SPK’nın Seri: IV, Tebliğ No:8 sayılı “Halka Açık Anonim
Ortaklıkların Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse
Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca “Nihai Çağrı Fiyatı” SPK tarafından 7.0835 TL
olarak belirlenmiş olup, çağrı 9 Eylül 2013 tarihinde başlayarak 10 iş günü sürmüştür. Söz konusu
çağrı yoluyla %34,77 oranındaki hisseler 226.752.899 TL bedel karşılığında satın alınmıştır. Bu
işleme ek olarak Boyner Perakende, Haziran ayından Kasım ayına kadar geçen süre içerisinde BBM’in
diğer ortaklarından 9.784.608 TL bedelle %1,74 oranında BBM hissesi satın almıştır. Söz konusu satın
alım işlemleri TFRS - 3 kapsamında uygulanmakta olan satın alma muhasebeleştirmesi çerçevesinde
şerefiye hesaplamasında dikkate alınmıştır.
Boyner Perakende, daha önceden elinde bulundurduğu Beymen ve BBM’deki özkaynak paylarını,
31 Mayıs 2013 tarihinde gerçeğe uygun değerlerinin bulunması esnasında ekspertiz raporlarının temel
varsayımları aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu çalışmalar SPK lisansına sahip bir değerleme firması
tarafından yapılmıştır.
%39,96 oranında hisseleri BİST’te işlem gören BBM için “BİST Değeri” (şirketin kendi borsa fiyatları
ile değerinin hesaplanması), “İndirgenmiş Nakit Akımları” ve “Net Aktif Değeri” yöntemlerini
kullanılmış ve bu üç yönteme göre ortaya çıkan değerlerin tartılı ortalaması alınarak BBM’in piyasa
değeri hesaplanmıştır. SPK’nın 23 Ağustos 2013 tarihli bülteninde belirtildiği üzere SPK’nın Seri: IV,
Tebliğ No:8 sayılı “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Vekaleten Oy
Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”
uyarınca gerçeğe uygun değerleme çalışmasında SPK kararına göre hesaplanan çağrı fiyatının BİST
değerinin tespiti için kullanılmasının daha doğru olduğu öngörülmüş (31 Mayıs değeri: 3.4329 ABD
Doları) ve bu hesaplamaya göre BBM’in BİST değeri 649.742 bin TL olarak hesaplanmış, BBM’nin
değeri de yukarıda açıklanmış olan üç yöntemin tartılı ortalamasının hesaplanması sonucunda 615.736
bin TL olarak belirlenmiştir.
14
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Devamı)
Beymen’in 31 Mayıs 2013 tarihinde gerçeğe uygun değerinin bulunması için ise “İndirgenmiş Nakit
Akımları”, “Emsal Şirket Çarpanları Yöntem” ve “Net Aktif Değer” yöntemleri kullanılmış ve bu üç
yönteme göre ortaya çıkan değerlerin tartılı ortalaması alınarak Beymen’in piyasa değeri 1.012.978
bin TL olarak belirlenmiştir.
Bu kapsamda Beymen ve BBM’in gerçeğe uygun değerinin yeniden ölçümünde kullanılan
yöntemlerden olan “İndirgenmiş Nakit Akımları” yönteminde şirketlerin beş yıllık dönemi kapsayan
finansal bütçeyi temel alan serbest nakit akım tahminleri esas alınmıştır. Beş yıllık dönemden sonraki
tahmini serbest nakit akımları beklenen büyüme oranları kullanılarak hesaplanmıştır. Tahmini serbest
nakit akımları iskonto edilerek peşin değerine indirgenmiştir. Faaliyette bulunulan piyasalardaki
büyüme oranları, kişi başı gayrisafi yurt içi hasıla ve fiyat indeksleri gibi bilgiler dış kaynaklardan
edinilmiştir. Ticari mamul fiyatları, işletme sermayesi gereksinimleri ve sabit kıymet yatırımları gibi
değişkenlerle ilgili tahminler Grup’un öngörüleri ve geçmiş dönem gerçekleşmelerine göre
yapılmıştır.
Sonuç olarak, Boyner Perakende’nin 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle Beymen’deki %49,99 ve
BBM’deki %29,99 oranındaki hisselerinin gerçeğe uygun değerlemeleri sonucunda oluşan sırasıyla,
470.018.541 TL ve 155.593.774 TL tutarındaki gerçeğe uygun değer artış kazancı 2013 yılında
yatırım faaliyetlerinden gelirler altında “Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla değer artışı” olarak
muhasebeleştirilmiştir (Not 22).
Yukarıda belirtilen tüm satın alma işlemleri şerefiye hesaplamasında toplu olarak dikkate alınmıştır.
Beymen ve BBM’in hisselerinin satın alınması sonucunda iktisap edilen varlık ve yükümlülüklerin
gerçeğe uygun değerleri, bağımsız değerleme uzmanları tarafından belirlenmiş olup, çalışmalar
31 Mayıs 2014 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu çalışmalar sırasında tanımlanmış olan maddi
olmayan duran varlıklar ağırlıklı olarak markalar, müşteri sadakat programları, kira ve bayi
sözleşmelerinden oluşmaktadır. İktisap edilen maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satın alım
tarihi itibariyle tespit edilen gerçeğe uygun değerleri üzerinden muhasebeleştirilmiştir.
Söz konusu satın alım sırasında, TFRS - 3 kapsamında, satın alım muhasebesinin edinilen şirketin
konsolide finansal tablolarında yer alan tüm bağlı ortaklık ve iştirakleri için de yapılmasını
gerektirmektedir. BBM, 7 Eylül 2012 tarihinde perakende sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni
Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“YKM”) hisselerinin %63’ünü ve
YKM’nin %56,25 oranındaki iştiraki konumunda olan Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri
Pazarlama A.Ş.’nin (“YKM Pazarlama”) hisselerinin ayrıca doğrudan %20,62’sini satın almıştır. Söz
konusu satın alıma ilişkin makul değer belirleme çalışmaları BBM hisselerinin satın alım tarihinde
geçici olarak yapılmış olduğundan dolayı BBM hisselerinin satın alımında uygulanan ilk
muhasebeleştirme sırasında, maddi olmayan duran varlıkların makul değerlerinde önemli ölçüde
değişiklik olmayacağı öngörülmüştür. YKM ve YKM Pazarlama’nın satıcı ortakları ile hisseleri satın
alınan şirketlerin alındıkları tarihteki net varlıklarının ve işletme sermayesindeki değeri üzerindeki
görüşmeler 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tablolarının yayımlandığı tarih itibariyle nihai
olarak sonuçlanmıştır ve etkileri konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
BBM, 3 Mart 2014 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararı ile, YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama
A.Ş.’yi devir almak suretiyle, şirketlerin kolaylaştırılmış usulde birleşmesi yönünde karar almış ve
14 Nisan 2014 tarihinde ise SPK’ya başvurmuştur. BBM’in başvurusu 13 Haziran 2014 tarihinde SPK
tarafından onaylanmış ve birleşme işlemi 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.
15
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Devamı)
İktisaptan kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerin satın alma tarihlerindeki gerçeğe uygun değerleri
aşağıdaki gibidir:
Gerçeğe uygun değerler
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
Özkaynak yöntemi ile değerlenen finansal yatırımlar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlıkları
Diğer uzun vadeli alacaklar
Finansal yatırımlar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli finansal yükümlülükler
Uzun vadeli ertelenmiş gelirler
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Uzun vadeli diğer borçlar
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Kontrol gücü olmayan paylar
BBM
Beymen
Toplam
141.284.478
49.719.156
5.500.135
311.094.583
12.581.148
29.575.480
136.900.061
524.920.005
6.837.631
1.030.286
(300.534.200)
(419.386.344)
(4.206)
(15.670.228)
(3.499.600)
(5.868.983)
(16.317.967)
(83.454.006)
(17.830.416)
32.338.563
53.069.375
56.642.854
109.348.098
8.820.764
8.189.421
9.024.231
56.896.444
600.922.313
7.348.438
65.402
3.812
(102.608.735)
(98.755.340)
(6.825)
(6.757.795)
(25.117.254)
(2.119.925)
(5.435.481)
(10.402.531)
(11.177.575)
(11.936.805)
(2.210.719)
(67.429)
(118.610.505)
-
173.623.041
102.788.531
62.142.989
420.442.681
21.401.912
37.764.901
9.024.231
193.796.505
1.125.842.318
14.186.069
1.095.688
3.812
(403.142.935)
(518.141.684)
(6.825)
(6.762.001)
(40.787.482)
(5.619.525)
(5.435.481)
(10.402.531)
(11.177.575)
(11.936.805)
(5.868.983)
(18.528.686)
(67.429)
(202.064.511)
(17.830.416)
Net varlıklar toplamı
356.877.013
547.462.796
904.339.809
Elde edilen net varlıklar (A)
Kontrol gücü olmayan paylar net varlıklar
344.564.759
12.312.257
547.462.796
-
892.027.555
12.312.257
İlk sahip olunan hisselerin gerçeğe uygun değeri (B)
(184.659.258)
(506.387.734)
(691.046.992)
Toplam bedelin nakit ile ödenen kısmı (C)
Satın alma sonucu oluşan borç (D)
Fennella S.a.r.l. alımı ile ilgili borç
Borsa’dan satın alınan hisseler
Hisse geri çağrımı ile elde edilen hisseler
Koşullu ödeme tutarı (E)
Satın alınan nakit ve nakit benzerleri (F)
(397.010.887)
(160.473.380)
(9.784.608)
(226.752.899)
141.284.478
(20.527.100)
(461.083.811)
(461.083.811)
(12.446.229)
32.338.563
(20.527.100)
(858.094.698)
(621.557.191)
(9.784.608)
(226.752.899)
(12.446.229)
173.623.041
Toplam alım bedeli (C+D+E+F)
(255.726.409)
(461.718.577)
(717.444.986)
Şirket birleşmesiyle edinilen şerefiye (G) (*)
106.041.968
-
106.041.968
Şerefiye (-A-B-C-D-E+G)
343.147.354
452.982.078
796.129.432
(*)
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle, BBM’in YKM ve YKM Pazarlama’ya ait maddi duran varlıkların geçici makul
değerleri üzerinde yapılan değişiklikler ve sözleşme uyarınca satıcılara yapılan ödenmeler sonucunda şerefiye,
106.041.968 TL olarak yeniden hesaplanmıştır. Bu işlem neticesince, YKM ve YKM Pazarlama değişiklik etkileri
yukarıdaki şerefiye hesaplamasında dikkate alınmıştır.
16
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Devamı)
TMS, tüm makul değer çalışmalarının satın alım tarihinden itibaren 12 ay içerisinde tamamlanmasını
ve tüm makul değer düzeltmelerinin satın alım tarihinden itibaren muhasebeleştirilecek şekilde
geçmiş yıl finansal bilgilerinin yeniden düzenlenmesi gerekli kılmaktadır.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle makul değer tespit çalışmaları devam eden Boyner, Beymen Club ve
Beymen Business markalarına ilişkin gerekli çalışmalar 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle
sonuçlandırılmış olup söz konusu markaların makul değerleri ara dönem özet konsolide finansal
tablolarda geçmişe yönelik olarak yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu düzeltmenin etkisi aşağıdaki
gibidir:
2014
Şerefiye - önceden raporlanan
Makul değer tespit çalışmaları tamamlanan markaların etkisi
Vergi etkisi
Kontrol gücü olmayan paylar
Nihai şerefiye tutarı
942.584.717
(189.610.673)
37.922.135
5.233.253
796.129.432
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle makul değer tespit çalışmaları devam eden bayilik ağı, lehte kira
sözleşmeleri, müşteri ağı, Beymen markası ve diğer maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ilişkin
gerekli çalışmalar 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sonuçlandırılmış olup söz konusu varlıkların makul
değerleri satın alım tarihinden itibaren muhasebeleştirilecek şekilde 31 Aralık 2013 tarihli konsolide
finansal tablolara yansıtılmıştır. Söz konusu düzeltmenin 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren döneme ait
özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna ve 30 Eylül 2013 tarihli bağlı ortaklık
alımı sonucu kaydedilen kontrol gücü olmayan paylara etkisi aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 30 Eylül 2013
Toplam kapsamlı gelir - önceden raporlanan
Makul değer çalışmaları tamamlanan varlıkların
amortisman ve itfa payı etkisi
Ertelenmiş vergi etkisi
438.772.866
(13.239.973)
2.647.994
Nihai toplam kapsamlı gelir
428.180.887
30 Eylül 2013
Bağlı ortaklık alımı sonucu kaydedilen kontrol gücü
olmayan paylar - önceden raporlanan
Makul değer çalışmaları tamamlanan varlıklara ilişkin
kaydedilen kontrol gücü olmayan paylar
Nihai bağlı ortaklık alımı sonucu kaydedilen kontrol gücü olmayan paylar
17
23.451.787
21.391.476
44.843.263
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Devamı)
Koşullu ödeme tutarı, Beymen’in SPK Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanacak olan
31 Aralık 2014 tarihli finansal tablolarından hesaplanacak olan Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar
(“FAVÖK”) tutarının 10,5 katı ile çarpılıp net borçlarının düşülmesi ile bulunacak Beymen şirket
değerinin %50’si ile 31 Mayıs 2013 tarihli hisse devir sözleşmesi ile belirlenmiş minimum bedel
266.680.000 ABD Doları ile karşılaştırıp aradaki fark Fennella’ya ilave olarak ödenecektir. Söz
konusu ödemenin değerlendirilmesinde üst sınır olarak 89.820.000 ABD Doları belirlenmiştir.
Yapılması muhtemel koşullu ödeme Grup Yönetimi’nin yapmış olduğu en iyi tahminlere göre
13.995.750 TL (7.500.000 ABD Doları) olarak tahmin edilmiş olup 31 Mayıs 2013 tarihine
indirgenmesi sırasında %6,00 oranı kullanılmış olup 31 Mayıs 2013 tarihli satın alma muhasebesi
uygulamasında 12.446.229 TL tutarı şerefiye hesaplamasında dikkate alınmıştır. 31 Aralık 2013 tarihi
itibariyle, koşullu ödeme tutarı hesaplaması tekrar gözden geçirilmiş ve hesaplamada kullanılacak
ABD Doları/TL oranındaki önemli artış nedeniyle, bu tutarın ödeme olasılığının düşük olmasından
dolayı ilişikteki konsolide finansal tablolarda iptal edilerek 2013 yıl sonunda “esas faaliyetlerden
diğer gelirler” altında muhasebeleştirilmiştir.
Boyner Perakende, BBM’nin %30,05 oranındaki hisselerinin satın alınması sırasında uyguladığı satın
alma muhasebesi uygulamasında, kontrol gücü olmayan payları, edinilen işletmenin net tanımlanabilir
varlıklarının muhasebeleştirilen tutarlarındaki orantılı payı üzerinden hesaplamıştır. BBM’nin YKM
ve YKM Pazarlama satın alımları sırasında hesaplamış olduğu 17.830.416 TL tutarındaki kontrol gücü
olmayan paylar da bu yöntem ile hesaplanarak finansal tablolara yansıtılmıştır.
Şirket birleşmesi kapsamında elde edilen varlık ve yükümlülük tutarları ilgili notlarda şirket birleşmesi
yoluyla edinilen tutar olarak belirtilmiştir.
18
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Devamı)
b)
BBA birleşmesi
Boyner Holding’in %99,98 oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı BBA, tüm net varlıkları ile
AYTK’ya birleşme yoluyla devrolmuştur. Söz konusu birleşme işlemi 29 Ağustos 2013 tarihinde
ticaret sicil gazetesinde tescil ettirilmiştir. Bu birleşme işlemi sonucu AYTK hisselerinin %25 oranına
denk gelen kısmı Boyner Holding’e devredilmiştir. 29 Kasım 2013 tarihinde, %25 oranındaki hisseler
Boyner Holding ve %1’den az hisseye sahip olan diğer ortaklardan 20.097.783 TL toplam bedelle geri
satın alınmıştır. Bu satın alma sonucu da 12.105.679 TL tutarındaki (Not 18) negatif fon tutarı aynı
şekilde “Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi” hesabında
muhasebeleştirilmiştir.
2012
2011
Varlıklar
Borçlar
15.536.823
(3.137.903)
16.709.472
(2.870.288)
Net varlıklar toplamı
12.398.920
13.839.184
Elde edinilen net varlıklar (A)
12.398.920
13.839.184
Elde edinilen net varlıklar için verilen AYTK pay değeri (kontrol gücü
olmayan paylar) (B)
BBA dönem zararından ana ortaklığa ait paylar (C)
(5.065.894)
145.729
(6.360.429)
-
7.478.755
7.478.755
Ortak kontrole tabi işletmeleri içeren
birleşmelerin etkisi (A+B+C) (Not 18)
2013
Elde edinilen AYTK kontrol gücü olmayan payların değeri
Satın alma sonucu oluşan borç
7.992.104
(20.097.783)
Ortak kontrole tabi işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi (Not 18)
(12.105.679)
NOT 4 - FİNANSAL BİLGİLERİN BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLANMASI
Grup’un iş faaliyetleri, sağladığı hizmet ve ürünlerin içeriğine bağlı olarak yönetilmekte ve organize
edilmektedir. Grup’un iş alanları; tekstil ve hazır giyim, perakende mağazacılık ve gayrimenkul
geliştirme ve yönetimi ile faaliyetlerinden oluşmakta olup, finansal bilgilerin bölümlere göre
raporlanması, Grup’un 30 Eylül 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle finansal tablolarında dönem
performansı bilgilerini içermektedir.
Grup Yönetimi, bölümlerin performansını değerlendirirken TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablo
üzerinden hesaplanan “Finansman, Amortisman ve Vergi Gideri Öncesi Kar (FAVÖK)” rakamına
düzeltmeler ve sınıflamalar yapılarak hesaplanan rakamların incelenmesini yöntem olarak
belirlemiştir. Yapılan düzeltmeler ve sınıflamalar, tek seferlik gelirlerin/giderlerin dikkate alınmaması,
SPK Tebliği gereğince yapılan reeskont, vade farkı ve ticari işlemlerden doğan kur farkı gelir ve
giderlerinin sınıflama net etkisinin geri eklenmesi ve Grup yönetimine göre esasları belirlenen tek
seferlik giderlerin eklenmesini içermektedir. Bu tutarlardan hesaplanan FAVÖK, “Düzeltilmiş
FAVÖK” olarak tanımlanmaktadır.
19
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 4 - FİNANSAL BİLGİLERİN BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLANMASI (Devamı)
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren döneme ilişkin bölümlere göre finansal bilgiler aşağıdaki
gibidir:
1 Ocak – 30 Eylül 2014
Hasılat
Brüt kar / (zarar)
Yatırım harcamaları (bilanço bazlı)
Amortisman ve itfa gideri
30 Eylül 2014
Tekstil-Hazır
Giyim
Perakende
Mağazacılık
Gayrimenkul
Geliştirme ve
Yönetimi
Dağıtılmamış
Eliminasyon
217.231.002
2.034.110.249
46.518.843
16.409.246
(138.988.484)
2.175.280.856
20.510.749
808.731.187
15.702.495
12.883.432
(15.093.701)
842.734.162
856.260
50.533.415
-
659.235
-
52.048.910
7.121.875
48.383.330
-
27.761.426
-
83.266.631
Tekstil&Hazır
Giyim
Perakende
Mağazacılık
Gayrimenkul
Geliştirme ve
Yönetimi
Dağıtılmamış (*)
Eliminasyon
Toplam
Toplam
Varlıklar ve yükümlülükler
Bölüm varlıkları
393.994.087
2.394.470.551
203.367.093
1.386.478.570
(361.821.866)
4.016.488.435
Toplam varlıklar
393.994.087
2.394.470.551
203.367.093
1.386.478.570
(361.821.866)
4.016.488.435
Bölüm yükümlülükleri
468.959.082
2.263.558.335
105.269.379
1.735.761.190
(667.257.725)
3.906.290.261
Toplam yükümlülükler
468.959.082
2.263.558.335
105.269.379
1.735.761.190
(667.257.725)
3.906.290.261
(*)
Dağıtılmamış varlıklar ve yükümlülükler ağırlıklı olarak, 31 Aralık 2013 tarihinden itibaren varlık yönetim şirketi olan
Boyner Perakende’nin varlık ve yükümlülüklerini içermektedir.
30 Eylül 2013 tarihi itibariyle sona eren döneme ilişkin finansal bilgiler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak-30 Eylül 2013
Hasılat
Brüt kar / (zarar)
Tekstil&Hazır
Giyim
Perakende
Mağazacılık
Gayrimenkul
Geliştirme ve
Yönetimi
Dağıtılmamış
Eliminasyon
Toplam
169.233.684
887.673.562
51.118.761
-
(61.299.993)
1.046.726.014
14.298.745
357.143.517
12.170.310
-
(4.059.332)
379.553.240
-
35.449.317
Yatırım harcamaları (bilanço bazlı)
1.253.674
Amortisman ve itfa gideri
6.657.722
34.195.643
37.487.190
-
-
-
-
44.144.912
Tekstil&Hazır
Giyim (**)
Perakende
Mağazacılık
Gayrimenkul
Geliştirme ve
Yönetimi
Dağıtılmamış
Eliminasyon
Toplam
Bölüm varlıkları
1.525.814.038
1.944.575.677
381.640.931
-
51.003.942
3.903.034.588
Toplam varlıklar
1.525.814.038
1.944.575.677
381.640.931
-
51.003.942
3.903.034.588
Bölüm yükümlülükleri
1.715.456.498
1.790.338.036
330.822.390
-
(295.082.129)
3.541.534.795
Toplam yükümlülükler
1.715.456.498
1.790.338.036
330.822.390
-
(295.082.129)
3.541.534.795
31 Aralık 2013
Varlıklar ve yükümlülükler
(**)
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle tekstil & hazır giyim, iştirak yatırım ve ilgili yükümlülük tutarlarını da içermektedir.
20
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 4 - FİNANSAL BİLGİLERİN BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLANMASI (Devamı)
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dönemler itibariyle FAVÖK mutabakatı aşağıdaki
gibidir:
FAVÖK
1 Ocak 2014 –
30 Eylül 2014
1 Ocak 2013 –
30 Eylül 2013
SPK finansal
tablosu
Yönetim finansal
tablosu (**)
101.524.129
694.055.054
6.505.417
(58.595.958)
(39.565.595)
(18.244.353)
61.009.145
30.164.684
31.737.494
13.739.754
(40.098.870)
(23.917.460)
(10.322.704)
49.969.902
18.123.565
19.985.321
26.488.374
20.596.855
(633.721.382)
Düzeltmeler:
SPK Tebliğ format sınıflamaları
Kur farkı gelirleri
Reeskont gelirleri
Vade farkı gelirleri
Kur farkı giderleri
Vade farkı giderleri
Reeskont giderleri
Grup Yönetimi’ne göre tek seferlik
gider/(gelirler) (*)
Diğer operasyonel tek seferlik giderler
Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla
değer artışı
-
Düzeltilmiş FAVÖK (*)
134.517.920
94.670.281
(*)
Grup performansının daha iyi anlaşılması amacıyla, BBM ve Beymen şirketlerinin finansal tabloları 1 Ocak 2013
tarihinden itibaren konsolide edilseydi varsayımı ile hesaplanan tutarlar ayrıca takip edilmektedir ve performans
ölçütü olarak kullanmaktadır.
(**)
Düzeltilmiş FAVÖK ve tek seferlik gelir/giderler TFRS tarafından tanımlanmamaktadır. Grup Yönetimi tarafından
belirlenmiş esaslara göre tespit edilmiş bu kalemler yönetimin tekrar etmeyeceğini ve normal faaliyetlerinin bir
parçası olmadığını düşündüğü gelir/giderlerden oluşmaktadır. TFRS tarafından tanımlanmayan denetim veya sınırlı
denetim kapsamında olmayan bu kalemler, Grup yönetimi tarafından şirketin sürdürülebilir performansının daha iyi
anlaşılması ve ölçülmesi için ayrı olarak gösterilmiştir.
21
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle nakit ve nakit bezerlerinin detayları aşağıdaki
gibidir:
Kasa
Banka mevduatı
- Vadeli (*)
- Vadesiz (**)
Kredi kartı alacakları (***)
Tahsile verilen çekler
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
3.137.774
14.711.183
110.581
14.600.602
204.216.748
4.257.002
3.693.992
43.866.746
18.291.920
25.574.826
239.721.246
2.274.891
226.322.707
289.556.875
(*)
Grup’un 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle vadeli mevduatların ortalama faiz oranı %10’dur (31 Aralık 2013:
%7).
(**)
Grup’un 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle 1.601.293 TL tutarında bloke mevduatı bulunmaktadır
(31 Aralık 2013: 5.119.014 TL).
(***) Grup’un 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle kredi kartı alacakları üzerinde 44.962.031 TL tutarında temlik
bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 17.449.282 TL).
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle nakit akış tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri değerler
aşağıdaki gibidir:
Nakit ve nakit benzerleri
Eksi: Bloke mevduat tutarı
30 Eylül 2014
30 Eylül 2013
226.322.707
(1.601.293)
228.591.089
(11.991.806)
224.721.414
216.599.283
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle nakit ve nakit benzerleri üzerindeki toplam sigorta teminat tutarı
73.500.000 TL (31 Aralık 2013: 77.707.896 TL)’dir.
22
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 6 - FİNANSAL YATIRIMLAR VE ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN
YATIRIMLAR
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle finansal yatırımlar ve özkaynak yöntemiyle
değerlenen iştirak ve müşterek yöntemine tabi ortaklıklar detayları aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
İştirak oranı İştirak tutarı İştirak oranı
İştirak tutarı
Doğu Yatırım Holding A.Ş.
Alsis Sigorta Acentalığı A.Ş.
Beymen Ayrıcalıklı Yapı
Geliştirme A.Ş.
BNR Teknoloji A.Ş.
Lom Renkli Giyim Ürünleri
Pazarlama A.Ş.
Toplam
< %1
< %1
104.891
12.250
< %1
< %1
104.891
12.250
< %1
< %1
2.400
1.400
< %1
< %1
2.400
1.400
< %1
2.261
123.202
< %1
343
121.284
Grup’un iştirak oranı %1’in altında olan finansal yatırımlarının tamamı maliyet bedelleri üzerinden
muhasebeleştirilmiştir.
30 Eylül 2014
Etkin
ortaklık
oranı (%)
Tutar
31 Aralık 2013
Etkin
ortaklık
oranı (%)
Tutar
İştirakler
Özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen
İzkar
Christian Dior
49,60
49,00
1.182.106
4.967.484
49,60
49,00
1.304.448
4.275.449
33,33
5.472.508
33,33
5.472.508
30
50
1.734.832
-
30
50
1.089.556
-
Özkaynak yöntemi kullanılmadan maliyet değeri üzerinden
muhasebeleştirilen
Nile Bosphorus (*)
İş ortaklıkları
Özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen
Christian Louboutin
Elif Co (**)
13.356.930
12.141.961
(*)
Nile Bosphorus 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 raporlama dönemleri için finansal tablolarını TMS’ye uygun şekilde
hazırlamadığından, Grup’un Nile Bosphorus’a yaptığı yatırımlar özet konsolide finansal tablolarda maliyet
değerinden muhasebeleştirilmiştir.
(**)
Grup, 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde Elif Co.’dan kaynaklanan zarardan dolayı özsermaye yöntemiyle
değerlenen yatırımın tutarları sıfır olarak göstermiştir. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Grup tarafından özkaynak
yöntemi ile değerlenen yatırımlarına ait söz konusu yatırımın maliyet tutarını aşması nedeni ile mali tablolarla
ilişkilendirilmemiş zararı 3.171.124 TL’dir (1 Ocak - 31 Aralık 2013: 2.030.435 TL).
23
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 6 - FİNANSAL YATIRIMLAR VE ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN
YATIRIMLAR (Devamı)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı yatırımlar
Dönem karı ile ilişkilendirilen tutarlar
Alınan temettüler
Şirket birleşmesi yoluyla elde edilen (Not 3)
Konsolidasyon kapsam değişikliği sonucu çıkışlar
Özkaynaklarla ilişkilendirilen tutar
Özkaynak yeniden sınıflandırma yetkisi
30 Eylül 2014
30 Eylül 2013
12.141.961
1.810.169
(595.200)
-
56.177.478
7.806.705
9.024.231
(65.434.678)
1.929.971
(10.573)
13.356.930
9.493.134
NOT 7 - FİNANSAL BORÇLAR
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle kısa vadeli finansal borçların detayları aşağıda
sunulmuştur:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
7.832.267
538.130.491
49.253.945
9.719.740
378.817.996
139.495.689
595.216.703
528.033.425
Faizsiz banka kredileri (*)
Kısa vadeli banka kredileri
Çıkarılmış kısa vadeli finansman bonosu (**)
(*)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, yapılacak SGK ödemeleri için kullanılan faizsiz banka kredilerini
içermektedir.
(**)
Grup, SPK’nın 24 Haziran 2014 tarihli onayına istinaden, vade başlangıcı 29 Eylül 2014 tarihi olan 50.000.000 TL
nominal vadeli finansman bonosunu nitelikli yatırımcılarına arz etmiştir. İhraç edilen finansman bonosu 364 gün
vadeli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ödemeli ve gösterge DİBS + %4,15 değişken faiz oranlıdır.
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları aşağıdaki gibidir:
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli ana para
taksitleri ve faizleri
Uzun vadeli tahvillerin kısa vadeli kısımları(*)
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
24
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
272.269.505
113.231.176
10.067.831
353.124.026
25.031.199
12.789.487
395.568.512
390.944.712
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 7 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle uzun vadeli finansal borçların detayları aşağıdaki
gibidir:
Uzun vadeli banka kredileri
Uzun vadeli çıkarılmış tahviller (*)
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
(*)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
263.263.700
177.186.600
2.202.659
137.690.272
234.077.872
4.793.832
442.652.959
376.561.976
Grup, SPK’nın 16 Eylül 2013 tarihli onayına istinaden, vade başlangıcı 26 Eylül 2013 tarihi olan
60.000.000 TL nominal vadeli tahvili nitelikli yatırımcılarına arz etmiştir. İhraç edilen tahvil 727 gün
vadeli, üç ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ödemeli ve gösterge DİBS + %5,50 değişken faiz
oranlıdır.
Grup, 31 Mart 2014 tarihinde 30.000.000 TL nominal vadeli tahvili nitelikli yatırımcılarına arz etmiştir.
İhraç edilen tahvil 546 gün vadeli, üç ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ödemeli ve gösterge DİBS
+ %5,00 değişken faiz oranlıdır.
6 Kasım 2012 tarihinde BBM tarafından ihraç edilen 100.000.000 TL nominal değerli, 36 ay vadeli, ayda
bir faiz ve vade sonunda anapara ödemeli, gösterge DİBS + %4,50 faiz oranlı tahvilden oluşmaktadır.
23 Aralık 2013 tarihinde BBM tarafından ihraç edilen 100.000.000 TL nominal değerli, 36 ay vadeli,
ayda bir faiz ve vade sonunda anapara ödemeli, gösterge DİBS + %5,00 faiz oranlı tahvilden
oluşmaktadır.
Kısa ve uzun vadeli banka kredilerine ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
Döviz cinsi
TL sıfır faizli krediler
TL krediler
ABD Doları krediler
Avro krediler
Vade Faiz Aralığı (%)
2014
2014-2015
2014-2018
2014-2015
%11,5-%18
%6,82-%8,3
%5-%6,31
25
Kısa Vadeli
Uzun Vadeli
7.832.267
677.992.816
107.203.845
25.203.335
58.904.109
135.537.662
68.821.929
818.232.263
263.263.700
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 7 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)
31 Aralık 2013
Döviz cinsi
TL sıfır faizli krediler
TL krediler
ABD Doları krediler
Avro krediler
Vade
2014
2014-2016
2014-2015
2014-2017
Faiz Aralığı (%)
Kısa Vadeli
Uzun Vadeli
%7,25-%16,66
%6,76-%7,03
%5-%7
9.719.740
631.626.376
62.992.085
37.323.561
113.289.254
5.122.320
19.278.698
741.661.762
137.690.272
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle banka kredileri ve tahvillerin geri ödeme vadeleri
aşağıdaki gibidir:
1 yıl içinde ödenecekler
2015 (*)
2016
2017 ve sonrası
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
1.003.089.058
115.201.969
158.392.694
144.483.964
906.188.650
253.781.524
117.293.397
693.223
1.421.167.685
1.277.956.794
(*) 30 Eylül 2014 tarihi itbariyle, 2015 yılı içinde ödenecekler, 3 aylık bölümü oluşturmaktadır (31 Aralık 2013: 12 aylık).
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle yukarıda detayı verilen banka kredilerine ilişkin Grup’un
120.255.267 TL makul değer ile yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırmış olduğu AVM (Not
12) ve 63.309.542 TL değerle fabrika arsası stoğu olarak sınıflandırılmış olduğu arsa (Not 11)
üzerinde 40.000.000 Avro ve 200.000.000 TL tutarında ipotek, 200.000.000 TL tutarında verilmiş
teminat senedi (31 Aralık 2013: 20.000.000 Avro ve 200.000.000 TL tutarında ipotek, 200.000.000 TL
teminat senedi) bulunmaktadır.
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle finansal kiralama borçlarının detayı aşağıdaki
gibidir:
Toplam finansal kira ödemeleri
Gelecek yıllarda ödenecek faizler (-)
Vadesi 1 yıla kadar olan finansal kiralama yükümlülükleri
Vadesi 1 yıldan fazla olan finansal kiralama yükümlülükleri
26
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
12.997.438
(726.948)
18.815.092
(1.231.773)
12.270.490
17.583.319
10.067.831
2.202.659
12.789.487
4.793.832
12.270.490
17.583.319
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 7 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle kısa vadeli finansal kiralama borçlarının döviz
cinsinden detayları aşağıdaki gibidir:
TL
ABD Doları
Avro
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
8.207.981
1.853.361
6.489
8.835.598
3.632.360
321.529
10.067.831
12.789.487
Uzun vadeli finansal kiralama borçlarının döviz cinsinden detayı aşağıdaki gibidir:
TL
ABD Doları
Avro
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
2.025.503
175.281
1.875
3.423.684
1.363.558
6.590
2.202.659
4.793.832
Yukarıda detayı verilen finansal kiralama borçlarına ilişkin 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle
122.432 Avro ve 1.132.548 TL tutarında teminat senedi verilmiştir (31 Aralık 2013: 617.918 ABD
Doları, 8.433 Avro ve 2.261.142 TL).
NOT 8 - DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Grup’un 161.315.696 TL tutarında diğer finansal yükümlülükleri
bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 58.629.605 TL). 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle
Grup’un diğer finansal yükümlülükler hesabının tamamı faktoring şirketlerine devredilen alacaklarına
karşılık temin edilen tutarları ifade etmektedir. Grup, ticari alacaklarının bir kısmını yerel faktoring
şirketlerine kabili rücu olarak devretmektedir. Grup söz konusu kırdırılan ticari alacaklarına ilişkin
risklerini tamamıyla faktoring şirketine devretmediğinden ve vadesinden erken tahsil edilen alacaklara
konu teşkil eden meblağların faktoring şirketleri tarafından herhangi bir nedenle kısmen veya
tamamen tahsil edilememesi halinde faktoring şirketlerinin mezkur meblağlar için Grup’a rücu etme
hakları bulunduğundan kırdırma işlemine konu olan alacak tutarı ilişikteki konsolide finansal
tablolardan çıkarılmamış, faktoring şirketlerinden temin edilen tutar ise özet konsolide finansal
tablolara diğer finansal yükümlülük olarak yansıtılmıştır.
27
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 9 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
Kısa vadeli ticari alacaklar
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Ticari alacaklar
Alacak senetleri (*)
Eksi: Değer düşüklüğü karşılığı
Eksi: Vadeli satışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş
finansman geliri
163.273.197
198.638.178
(25.462.034)
219.905.702
153.398.763
(26.703.737)
(3.893.515)
(6.829.277)
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar toplamı
332.555.826
339.771.451
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Eksi: İlişkili taraflara vadeli satışlardan kaynaklanan
tahakkuk etmemiş finansman geliri
60.193.153
40.269.991
(1.915.748)
(1.559.197)
İlişkili taraflardan ticari alacaklar toplamı (Not 27)
58.277.405
38.710.794
390.833.231
378.482.245
Toplam kısa vadeli ticari alacaklar
(*)
Alacak senetlerinin 161.315.696 TL’lik kısmı faktoring kuruluşlarına devredilmiştir (31 Aralık 2013:
58.629.605 TL). Bu işleme ilişkin faktoring borçları diğer finansal yükümlülükler içerisinde
sınıflandırılmıştır (Not 8).
Uzun vadeli ticari alacaklar
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
İlişkili taraflardan uzun vadeli alacaklar (Not 27)
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Eksi: İlişkili olmayan taraflara vadeli satışlardan
kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman geliri
3.195.911
13.033.118
2.993.125
14.545.000
(4.116.871)
(4.185.076)
Toplam uzun vadeli ticari alacaklar
12.112.158
13.353.049
Ticari alacakların tahsil süresi ürün niteliğine ve müşteri ile yapılan sözleşmelere bağlı olarak
değişmekte olup, toptan yurtiçi satışlarda hazır giyim için ortalama 140 gün (31 Aralık 2013: 155
gün), toptan yurtdışı satışlar için ortalama 50 gün (31 Aralık 2013: 30 gün), toptan yurtiçi satışlarda
tekstil için ortalama 190 gün (31 Aralık 2013: 185 gün), toptan yurtdışı satışlar için ortalama 48
gündür (31 Aralık 2013: 60 gün). Perakende satışlarda ortalama tahsilat süresi 72 gündür (31 Aralık
2013: 84 gün).
Şüpheli ticari alacak karşılığının 30 Eylül 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle dönem içindeki hareketleri
aşağıdaki gibidir:
2014
2013
Dönem başı - 1 Ocak
Ayrılan karşılıklar
İşletme birleşmeleri ile edinilen alacaklar
Yıl içinde yapılan tahsilatlar (-)
Dönem içinde kayıtlardan silinenler (*)
26.703.737
616.556
(1.847.500)
(10.759)
6.350.495
832.106
21.907.756
(829.869)
(702.988)
Dönem sonu – 30 Eylül
25.462.034
27.557.500
(*)
Tahsili mümkün olmayan ve kayıtlardan silinen şüpheli alacaklardan oluşmaktadır.
28
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 9 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)
Ticari borçlar
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
602.821.795
449.443.039
470.265.709
413.443.016
(20.327.176)
(15.018.371)
1.031.937.658
868.690.354
İlişkili taraflara ticari borçlar
Eksi: İlişkili taraflardan vadeli alımlardan
kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman gideri
16.142.205
50.963.420
(406.968)
(616.397)
İlişkili taraflara ticari borçlar toplamı (Not 27)
15.735.237
50.347.023
1.047.672.895
919.037.377
Satıcılar
Borç senetleri
Eksi: İlişkili olmayan taraflardan vadeli alımlardan
kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman gideri
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar toplamı
Toplam ticari borçlar
Ticari borçların ödeme vadesi tekstil yurtiçi alımlar için ortalama 170 gün (31 Aralık 2013: 148 gün),
yurtdışı alımlar için ortalama 190 gün (31 Aralık 2013: 190 gün) olup, hazır giyim için yurtiçi alımlar
ortalama 163 gün (31 Aralık 2013: 155 gün), yurtdışı alımlar ise ortalama 80 gündür
(31 Aralık 2013: 100 gün). Perakende alımlarda ortalama ödeme süresi 161 gündür (31 Aralık 2013:
133 gün).
NOT 10 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle kısa vadeli diğer ve borçların detayı aşağıdaki
gibidir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Müşterilerden diğer alacaklar
Personelden alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Sigorta şirketlerinden alacaklar
Diğer
2.871.814
310.655
191.363
103.993
277.205
6.428.308
143.457
177.858
386.069
7.071
Diğer alacaklar toplamı
3.755.030
7.142.763
İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Not 27)
62.253.026
37.428.301
Diğer alacaklar toplamı
66.008.056
44.571.064
29
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 10 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle uzun vadeli diğer alacakların detayları aşağıdaki
gibidir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
İlişkili olmayan taraflara verilen depozito ve teminatlar
1.527.503
1.479.303
Uzun vadeli diğer alacaklar toplamı
1.527.503
1.479.303
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle kısa vadeli diğer borçların detayları aşağıdaki
gibidir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
İşletme satın alması ile ilgili borcun kısa vadeli kısmı (*)
Diğer (**)
749.568.196
37.894.000
63.525.434
24.870.557
Diğer borçlar toplamı
787.462.196
88.395.991
31.139.048
41.349.748
818.601.244
129.745.739
İlişkili taraflara diğer borçlar (Not 27)
Toplam diğer borçlar
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle uzun vadeli diğer borçların detayları aşağıda
sunulmuştur:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
İşletme satın alması ile ilgili borcun uzun vadeli kısmı (*)
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer (**)
155.387
44.105.207
672.069.129
202.454
60.018.270
Uzun vadeli diğer borçlar toplamı
44.260.594
732.289.853
(*)
31 Mayıs 2013 tarihindeki işletme satın alması ile ilgili kalan borcun vadesi 5 Haziran 2015’dir. İndirgenme oranı
olarak ABD Doları cinsinden yaklaşık borçlanma oranı olan %6 kullanılmıştır.
(**)
Kısa vadeli ve uzun vadeli diğer borçların sırasıyla 22.307.017 TL ve 43.472.334 TL tutarındaki kısmı Grup’un
YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş hisselerinin 22 Ekim 2013 tarihindeki alımına ilişkin verilen borç senetlerini
temsil etmektedir.
30
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 11 - STOKLAR
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle stokların detayları aşağıdaki gibidir:
Ticari mallar
Mamuller
Gayrimenkul stokları (*)
İlk madde ve malzeme
Yarı mamuller
Yoldaki mallar
Yardımcı malzemeler
Eksi: Stok değer düşüklüğü karşılığı
(*)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
728.603.478
86.199.364
59.685.532
34.926.686
21.664.760
25.241.277
9.918.557
598.249.189
53.379.721
89.852.283
41.527.200
19.037.398
21.406.651
7.056.358
966.239.654
830.508.800
(24.236.245)
(16.227.837)
942.003.409
814.280.963
Grup’un yatırım amaçlı arsası, AYTK’nın Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. ile 29 Eylül 2010
tarihinde imzaladığı arsa payı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesine istinaden alınan inşaat imar iznini
takiben 30 Eylül 2011 tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile yatırım amaçlı gayrimenkullerden stoklara
sınıflandırılmıştır. 31 Aralık 2013 ve 30 Eylül 2014 tarihleri itibariyle projenin tamamlanan kısımları için
teslimatlar başlamış ve oluşan gelirler ekteki konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle stoklar üzerindeki toplam sigorta teminat tutarları 1.247.000.000 TL’dir
(31 Aralık 2013: 965.713.086 TL).
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle stok değer düşüklüğü karşılığının dönem içindeki hareketleri
aşağıdaki gibidir:
2014
2013
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içinde ayrılan karşılık
İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen
stoklardan kaynaklanan artış
(16.227.837)
(8.008.408)
(1.341.538)
(7.135.791)
-
(11.679.593)
Dönem sonu – 30 Eylül
(24.236.245)
(20.156.922)
31
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 12 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Maliyet
1 Ocak 2014
İlaveler
Çıkışlar
30 Eylül 2014
Starcity AVM
Antalya arsa
Unkapanı dükkan
120.240.000
935.000
175.000
33.286
-
-
120.273.286
935.000
175.000
121.350.000
33.286
-
121.383.286
Maliyet
1 Ocak 2013
İlaveler
Çıkışlar
30 Eylül 2013
Starcity AVM
Antalya arsa
Unkapanı dükkan
110.692.000
935.000
175.000
66.425
-
110.758.425
935.000
175.000
111.802.000
66.425
-
111.868.425
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullerin maliyet değerlerinin gerçeğe uygun
değerleri ile karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:
Gayrimenkul Adı
Starcity AVM
Antalya arsa
Unkapanı dükkan
Ekspertiz Rapor
Tarihi
Gerçeğe Uygun Değeri
(TL)
Maliyet Değeri
(TL)
30 Aralık 2013
5 Ağustos 2013
6 Ağustos 2013
120.240.000
935.000
175.000
41.249.779
66.492
43.961
30 Eylül 2014 tarihinde sona eren döneme ilişkin yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira
gelirleri 7.681.711 TL’dir (30 Eylül 2013: 4.048.417 TL).
Arsa ve binaların gerçeğe uygun değerleri
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihi itibari ile Grup’un arsa ve binalarının gerçeğe uygun değerinin
bağımsız bir bilirkişi tarafından tespit edilmiştir. Yeniden değerleme değer artışı, kapsamlı gelir
tablosunda esas faaliyetlerden diğer gelirler olarak gösterilmektedir. Aşağıdaki tablo, değerleme
yöntemiyle hesaplanan finansal olmayan varlıkların taşıdığı gerçeğe uygun değeri analiz etmektedir.
Farklı seviyeler aşağıda belirtilmiştir:



(Seviye 1) Benzer varlıklar veya yükümlülükler için aktif piyasada kote edilmiş fiyatlar
(düzeltilmemiş)
(Seviye 2) Varlık ve yükümlülük için gözlemlenebilir olan Seviye1'e dahil kote edilmiş fiyatlar
dışındaki girdiler, direkt olarak (fiyatlar gibi) veya dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmiş olanlar
gibi)
(Seviye 3) Gözlemlenebilir piyasa verilerine dayalı olmayan varlık ve yükümlülükler için
girdiler (gözlenemeyen girdiler)
32
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 12 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Devamı)
Özdeş varlıklar için aktif
piyasalardaki kote edilmiş
fiyatlar (Seviye 1)
30 Eylül 2014
Diğer önemli
gözlemlenebilir
girdiler (Seviye 2)
Önemli
gözlemlenemeyen
girdiler (Seviye 3)
-
120.240.000
935.000
175.000
-
-
121.350.000
-
Özdeş varlıklar için aktif
piyasalardaki kote edilmiş
fiyatlar (Seviye 1)
31 Aralık 2013
Diğer önemli
gözlemlenebilir
girdiler (Seviye 2)
Önemli
gözlemlenemeyen
girdiler (Seviye 3)
-
120.240.000
935.000
175.000
-
-
121.350.000
-
Tekrar eden gerçeğe uygun değer
ölçümleri
Arsa ve binalar
Starcity AVM
Antalya Arsa
Unkapanı dükkan
Tekrar eden gerçeğe uygun değer
ölçümleri
Arsa ve binalar
Starcity AVM
Antalya Arsa
Unkapanı dükkan
Seviye 2’nin gerçeğe uygun değerini bulmak için kullanılan değerleme yöntemleri
Seviye 2 gerçeğe uygun değerleri, emsal karşılaştırma yaklaşımı ve gelir indirgeme yöntemi
kullanılarak hesaplanmıştır. Emsal karşılaştırma değerleme yöntemindeki en önemli girdi metrekare
başına fiyattır. İndirgenmiş nakit akım yönteminde en önemli girdiler kira tutarları, doluluk oranı,
yıllık kira artış ve iskonto oranlarıdır.
33
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 13 - MADDİ DURAN VARLIKLAR
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dönemler içindeki maddi duran varlıklar ve ilgili
birikmiş amortismanlara ilişkin hareket tablosu gibidir:
Maliyet
1 Ocak 2014
İlaveler
Çıkışlar (-)
Transferler
30 Eylül 2014
Arazi ve arsalar
Tesis, makine ve cihazlar
Demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
62.934
125.644.550
117.440.430
866.281
199.053.381
5.323.257
582.972
20.445.442
238.490
17.926.525
7.527.081
(135.621)
(843.502)
4.235.769
(946.856)
6.437.499
(12.572.800)
62.934
126.091.901
141.278.139
1.104.771
222.470.549
277.538
448.390.833
46.720.510
(1.925.979)
(1.899.532)
491.285.832
Birikmiş amortisman (-)
Tesis, makine ve cihazlar
108.604.442
4.489.668
(109.821)
-
112.984.289
Demirbaşlar
Taşıtlar
20.001.914
476.246
16.447.857
113.130
(205.122)
-
-
36.244.649
589.376
Özel maliyetler
50.052.120
21.216.736
(52.528)
-
71.216.328
179.134.722
42.267.391
(367.471)
-
221.034.642
Net defter değeri
Maliyet
269.256.111
1 Ocak 2013
Arazi ve arsalar
Tesis, makine ve cihazlar
Demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
270.251.190
İlaveler
Çıkışlar (-)
Transferler
Değer
düşüklüğü
(*)
İşletme
birleşmeleri
ile edinilen
varlıklar
30 Eylül 2013
-
-
-
-
-
62.934
62.934
123.319.079
405.126
(1.164.239)
-
-
589.800
123.149.766
11.622.611
16.081.211
(30.039)
5.877.502
-
70.864.442
104.415.727
405.797
-
(21.000)
-
-
481.484
866.281
62.745.360
14.688.123
(407.926)
4.731.276
(5.741.857)
108.613.156
184.628.132
2.390.809
3.799.681
(29.525)
(10.608.778)
-
13.184.689
8.736.876
200.483.656
34.974.141
(1.652.729)
-
(5.741.857)
193.796.505
421.859.716
103.161.165
4.938.719
(1.025.701)
-
-
-
107.074.183
8.752.206
6.698.053
(21.196)
-
-
-
15.429.063
Birikmiş amortisman(-)
Tesis, makine ve cihazlar
Demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler
Net defter değeri
(*)
405.797
47.477
(2.989)
-
-
-
450.285
35.537.740
18.918.235
(376.568)
-
(1.904.779)
-
52.174.628
147.856.908
30.602.484
(1.426.454)
-
(1.904.779)
-
175.128.159
52.626.748
(3.837.078)
246.731.557
Net 5.741.857 TL tutarındaki değer düşüklüğü, 1 Ocak - 30 Eylül 2013 döneminde kapanan mağazalardan silinen özel maliyetlerden
oluşmaktadır..
34
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 13 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle kaydedilen amortisman giderlerinin 29.997.242 TL’lik kısmı
(30 Eylül 2013: 21.912.358 TL) pazarlama giderlerine, 5.554.831 TL’lik kısmı (30 Eylül 2013:
5.931.763 TL) satışların maliyetine, 6.703.323 TL’lik kısmı (30 Eylül 2013: 2.745.154 TL) genel
yönetim giderlerine ve 11.995 TL’lik kısmı (30 Eylül 2013: 13.209 TL) araştırma ve geliştirme
giderlerine dahil edilmiştir.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar üzerindeki toplam sigorta teminat tutarları
1.247.000.000 TL (31 Aralık 2013: 773.164.481 TL)’dir.
NOT 14 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
30 Eylül 2014 tarihinde sona eren dönem içindeki maddi olmayan duran varlıklar ve ilgili birikmiş itfa
paylarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
Maliyet
Haklar
Markalar (*)
Lehte kira sözleşmeleri
Bayi iletişim ağı
Müşteri ağı
Bilgisayar programları
Birikmiş itfa payları (-)
Haklar
Lehte kira sözleşmeleri
Bayi iletişim ağı
Müşteri ağı
Bilgisayar programları
Net defter değer
1 Ocak 2014
İlaveler
Çıkışlar (-)
Transferler
30 Eylül 2014
8.802.775
468.937.644
303.382.404
192.140.601
76.727.000
6.302.572
1.056.292.996
1.977.397
95.344
3.255.659
5.328.400
(182.716)
(1.935)
(184.651)
1.892.270
7.262
1.899.532
12.489.726
469.032.988
303.382.404
192.140.601
76.727.000
9.563.558
1.063.336.277
5.045.485
15.122.993
9.303.531
2.983.828
591.635
2.692.452
19.402.039
13.606.449
3.836.350
1.461.950
(2.214)
(752)
-
7.735.723
34.525.032
22.909.980
6.820.178
2.052.833
33.047.472
1.023.245.524
40.999.240
(2.966)
-
74.043.746
989.292.531
35
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 14 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı)
Maliyet
İlaveler Çıkışlar (-) Transferler
01 Ocak
2013
Haklar
İşletme
birleşmeleri ile
edinilen
varlıklar
30.Eylül
2013
6.640.525
160.302
(71.674)
-
-
6.729.153
18.273.867
-
-
-
442.626.430
460.900.297
Lehte kira sözleşmeleri
-
-
-
-
303.382.404
303.382.404
Bayi iletişim ağı
-
-
-
-
192.140.601
192.140.601
Müşteri ağı
-
-
-
-
76.727.000
76.727.000
Bilgisayar programları
-
314.874
-
-
4.923.942
5.238.816
24.914.392
475.176
(71.674)
-
4.743.120
223.843
-
-
-
4.966.963
Lehte kira sözleşmeleri
-
6.404.712
-
-
-
6.404.712
Bayi iletişim ağı
-
4.158.228
-
-
-
4.158.228
Müşteri ağı
-
2.436.052
-
-
-
2.436.052
Bilgisayar programları
-
319.593
-
-
-
319.593
4.743.120
13.542.428
-
-
-
18.285.548
Markalar (*)
1.019.800.377 1.045.118.271
Birikmiş itfa payları (-)
Haklar
Net defter değer
20.171.272
1.026.832.723
(*) Markalar
Marka değerleri, Beymen satın alımından elde edilen ve makul değer tespit çalışmalar 31 Aralık 2013
tarihinde tamamlanan Beymen markası ve BBM satın alımından elde edilen ve makul değer tespit
çalışmaları 31 Mayıs 2014 tarihinde sonuçlandırılan Boyner, Beymen Club ve Beymen Business
marka değerlerini içermektedir (Not 3). Ayrıca marka değerleri 1 Ekim 2010’da Boyner Holding’den
satın alınan T-Box ve 15 Temmuz 2011’de Vincenzo Schilacci ve Step SRL’den satın alınan Divarese
markalarından oluşmaktadır.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle kaydedilen itfa giderlerinin 38.423.065 TL’lik kısmı
(30 Eylül 2013: 10.910.797 TL) pazarlama giderlerine, 2.517.896 TL’lik kısmı (30 Eylül 2013:
2.568.812 TL) genel yönetim giderlerine, 42.162 TL’lik kısmı (30 Eylül 2013: 34.639 TL) satışların
maliyetine ve 16.117 TL’lik kısmı (30 Eylül 2013: 28.180 TL) araştırma ve geliştirme giderlerine
dahil edilmiştir.
36
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 15 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle 10.911.526 TL (31 Aralık 2013: 10.894.799 TL) tutarındaki çalışanlara
sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar ağırlıklı olarak kullanılmamış izin karşılığı,
performans ve ikramiye karşılıklarından oluşmaktadır.
Diğer kısa vadeli karşılıklar
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle kısa vadeli borç karşılıklarının detayları aşağıdaki
gibidir:
İade ve fiyat farkı karşılığı
Dava karşılıkları
Diğer
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
8.214.494
2.911.493
632.291
8.310.125
3.228.417
-
11.758.278
11.538.542
Diğer kısa vadeli karşılıkların dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
İade ve fiyat farkı karşılığı
Dava karşılıkları
Diğer
Toplam
1 Ocak 2014
İlaveler
Ödenen
karşılıklar
30 Eylül 2014
8.310.125
3.228.417
-
8.041.087
217.271
632.291
(8.136.718)
(534.195)
-
8.214.494
2.911.493
632.291
11.538.542
8.890.649
(8.670.913)
11.758.278
Koşullu varlık ve yükümlülükler
a)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle verilmiş olan teminatlar dönemler aşağıda
sunulmuştur:
Verilen ipotekler (1)
Verilen teminat senetleri (2)
Verilen kefaletler (3)
Verilen teminat mektupları
(1)
(2)
(3)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
382.524.800
356.560.213
554.759.608
15.554.747
258.730.000
352.590.202
281.536.360
89.245.613
1.309.399.369
982.102.175
Yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde bulunan 40.000.000 Avro (120.288.000 TL) ve 200.000.000 TL
ipotek tutarlarını içermektedir.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde bulunan 200.000.000 TL teminat senedi tutarını içermektedir.
Verilen kefaletlerin 454.149.428 TL’lik kısmı, Boyner Perakende’nin, AY Marka, AYTK ve BYN
Gayrimenkul’ün kullanmış oldukları krediler için bankalara vermiş oldukları kefalet tutarlarından
oluşmaktadır.
37
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 15 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle verilmiş olan teminatların döviz cinsinden detayı
aşağıdaki gibidir:
Para birimi
TL
ABD Doları
Avro
30 Eylül 2014
Orijinal Tutar
TL Karşılığı
1.171.154.497
19.923.839
32.109.164
1.171.154.497
45.404.436
92.840.436
31 Aralık 2013
Orijinal Tutar
TL Karşılığı
851.995.575
27.592.524
24.251.659
851.995.575
58.890.722
71.215.878
1.309.399.369
982.102.175
Teminat, rehin, ipotek pozisyonu
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in teminat/rehin/ipotek (“TRİ”)
pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
110.364.548
183.816.857
353.304.146
280.839.026
705.050
-
1.633.215
-
-
-
-
-
464.373.744
466.289.098
Şirket tarafından verilen teminat, rehin ve ipotekler (TRİ)’ler
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu
TRİ’lerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu
temin amacıyla vermiş olduğu
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibari ile Grup’un vermiş olduğu diğer teminat, rehin ve
ipotekleri bulunmamaktadır.
Grup’un, Not 3’te açıklanan işletme birleşmelerine konu hisse devir sözleşmesine uyarınca doğan
borcuna ilişkin BBM hisselerinin %60,04’ü ve Beymen hisselerinin tamamı Fennella lehine rehinlidir.
Söz konusu rehin şartı, işletme birleşmelerine konu borcun 5 Haziran 2015 tarihine kadar tamamen
ödenmesi sonucunda ortadan kalkacaktır.
b)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ticari alacaklar için alınmış teminatlar
dönemler itibariyle aşağıdaki gibidir:
Alınan teminat senetleri
Alınan teminat mektupları
Alınan ipotekler
Alınan teminat çekleri
Alınan kefalet ve aval
38
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
94.424.940
47.612.746
35.413.000
9.250.561
7.919.717
88.004.132
47.145.626
36.083.000
10.041.789
7.962.193
194.620.964
189.236.740
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 15 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ticari alacaklar için alınmış teminatların detayı
aşağıdaki gibidir:
Para birimi
30 Eylül 2014
Orijinal Tutar
TL Karşılığı
TL
ABD Doları
Avro
180.285.939
4.734.158
1.226.517
180.285.939
10.788.673
3.546.352
31 Aralık 2013
Orijinal Tutar
TL Karşılığı
174.227.166
5.069.629
1.426.686
194.620.964
174.227.166
10.820.109
4.189.465
189.236.740
NOT 16 - TAAHHÜTLER
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle operasyonel ve finansal kiralamalarla ilgili
gelecekte yapılacak olan ödeme taahhütler aşağıdaki gibidir:
Operasyonel araç kiralama taahhütleri:
Bir yıl içerisinde
1 - 5 yıl arası
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
4.754.247
1.349.296
6.130.421
1.119.140
6.103.543
7.249.561
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
113.957.125
226.830.916
23.408.158
131.855.400
183.958.565
18.914.782
364.196.199
334.728.747
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
13.887.362
5.260.551
13.453.289
11.585.614
19.147.913
25.038.903
Operasyonel mağaza kiralama taahhütleri:
Bir yıl içerisinde
1 - 5 yıl arası
5 - 10 yıl arası
Operasyonel ofis/tesis kiralama taahhütleri:
Bir yıl içerisinde
1 - 5 yıl arası
39
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 16 – TAAHHÜTLER (Devamı)
Finansal kiralama taahhütleri:
Bir yıl içerisinde
1 - 5 yıl arası
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
11.014.153
2.399.834
12.789.487
4.793.832
13.413.987
17.583.319
Grup’un 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ihracat taahhüt tutarı 11.129.264 ABD Doları’dır
(31 Aralık 2013: 8.278.923 ABD Doları).
NOT 17 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıklar
Devreden katma değer vergisi
Diğer KDV alacağı
Gelir tahakkukları
İş avansları
Çalışanlara verilen avanslar
Diğer
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
80.070.066
18.517.833
3.123.340
919.308
5.785
3.965.269
56.040.239
18.378.015
550.525
421.730
118.225
662.739
106.601.601
76.171.473
Diğer duran varlıklar
Grup’un 12.925.801 TL (31 Aralık 2013: 9.395.084 TL) tutarındaki diğer duran varlıkları uzun vadeli
KDV alacaklarından oluşmaktadır.
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ödenecek vergi harç ve diğer kesintiler
Diğer
40
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
6.371.802
705.578
8.219.704
664.968
7.077.380
8.884.672
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 18 - ÖZKAYNAKLAR
Şirket’in 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle yasal ödenmiş sermayesinin ortaklar
bazında dökümü ve hisse oranları aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
Pay oranı
Tutar (TL)
Boyner Holding A.Ş.
Diğer ortaklar ve halka açık kısım (*)
Ödenmiş sermaye
31 Aralık 2013
Pay oranı
Tutarı (TL)
%79,11
%20,89
31.645.113
8.354.887
%79,11
%20,89
31.645.113
8.354.887
%100,00
40.000.000
%100,00
40.000.000
Sermaye enflasyon düzeltme
farkları
56.061.369
56.061.369
Toplam düzeltilmiş sermaye
96.061.369
96.061.369
(*)
Sermayenin %10’undan daha azına sahip ortakların pay tutarı toplamını göstermektedir.
Şirket’in 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle kayıtlı sermaye tutarı 40.000.000 TL
olup, sermayesi her biri 1 Kr nominal değerde 4.000.000.000 adet hisseden oluşmaktadır.
Sermaye yedekleri
a)
Birinci tertip yasal yedekler şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni
net karın %5’i olarak ayrılır.
b)
İkinci tertip yasal yedekler ödenmiş olan sermayenin %5 ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Bu
yedekler zarar ziyanı dağıtım yoluyla yapmak için kullanılabilir.
Kanuni defterlerdeki birikmiş kârlar, yukarıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hükümler
çerçevesinde dağıtılabilirler.
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler, yasal yedeklerden, iştirak satış kazançlarından ve yatırım amaçlı
gayrimenkul satış kazançlarından oluşmuş olup aşağıdaki gibidir:
Yasal yedekler
İştirak hissesi satış kazancı istisnasından
ayrılan kısıtlanmış yedekler (*)
Yatırım amaçlı gayrimenkulün satış kazancı
istisnasından ayrılan kısıtlanmış yedekler (*)
(*)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
10.467.368
10.467.368
1.080.833
1.080.833
21.902.906
21.902.906
33.451.107
33.451.107
Vergi mevzuatı hükümlerine göre şirketlerin aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin ve yatırım amaçlı
gayrimenkullerin satışından doğan kazançların %75'lik kısmı, en az beş tam yıl süreyle pasifte özel bir fon hesabında
tutulması kaydıyla kurumlar vergisinden istisnadır. İstisna edilen kazanç beş yıl içinde sermayeye ilave dışında
herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilemez veya işletmeden çekilemez.
41
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 18 - ÖZKAYNAKLAR( Devamı)
Değer artış fonları
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, değer artış fonlarının detayı aşağıdaki gibidir:
Fabrikanın kurulu olduğu araziye ilişkin değer artış fonu
Yatırım amaçlı gayrimenkule sınıflandırılan araziye
ilişkin değer artış fonu
Toplam değer artış fonu
Yatırım amaçlı gayrimenkulün satışından doğan özel fonun
kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere sınıflanması
Ertelenmiş vergi etkisi
Geçmiş yıl zararlarına transfer
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
78.824.810
78.824.810
15.722.470
94.547.280
15.722.470
94.547.280
(15.722.470)
(3.943.025)
(55.083.411)
(15.722.470)
(3.943.025)
(45.076.755)
19.798.374
29.805.030
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, değer artış fonlarının hareket tablosu aşağıdaki
gibidir:
Dönem başı – 1 Ocak
Geçmiş yıl zararlarına transfer (*)
Dönem sonu – 30 Eylül
(*)
2014
2013
29.805.030
(10.006.656)
74.881.785
(12.587.495)
19.798.374
62.294.290
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, Not 11’de belirtilen projenin tamamlanan kısımları
için teslimatlar başlamıştır. Finansal tablolarda gelir yazılan kısımla ilişkilendirilen değerleme fonu
geçmiş yıl zararlarına transfer edilmiştir.
Ortak kontrole tabi işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, ortak kontrole tabi işletmeleri içeren birleşmelerin
detayı aşağıdaki gibidir:
BBM hisse alımı etkisi
Beymen hisse alımı etkisi
BBA birleşme etkisi (Not 3)
AYTK kontrol gücü olmayan paylardan hisse alımı (Not 3)
YKM kontrol gücü olmayan paylardan hisse alımı
42
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
(43.646.268)
(202.724.939)
7.478.755
(12.105.679)
(56.878.535)
(43.646.268)
(202.724.939)
7.478.755
(12.105.679)
(56.878.535)
(307.876.666)
(307.876.666)
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 19 - HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
Hasılat
1 Ocak 30 Eylül 2014
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Diğer satışlar
Satışlardan iadeler (-)
Satış indirimleri (-)
1 Temmuz1 Ocak 30 Eylül 30 Eylül 2013
2014
1 Temmuz30 Eylül
2013
2.392.251.936
52.143.509
50.474.639
(223.799.681)
(95.789.547)
836.262.242
18.395.042
8.027.425
(64.806.822)
(23.211.270)
1.121.383.357
54.867.308
45.577.759
(101.401.063)
(73.701.347)
645.582.491
16.151.124
45.267.683
(50.622.574)
(19.972.338)
2.175.280.856
774.666.617
1.046.726.014
636.406.386
Satışların maliyeti
1 Ocak 30 Eylül 2014
I. Satılan malın maliyeti
II. Satılan ticari mal maliyeti
III.Satılan hizmet ve gayrimenkul satış
maliyeti
Satışların maliyeti (I+II+III)
1 Temmuz1 Ocak 30 Eylül 30 Eylül 2013
2014
1 Temmuz30 Eylül
2013
120.509.509
42.124.725
159.408.727
44.448.066
1.181.225.783
435.877.203
468.815.595
324.874.808
30.811.402
3.969.694
38.948.452
38.456.085
1.332.546.694
481.971.622
667.172.774
407.778.959
NOT 20 – PAZARLAMA, GENEL YÖNETİM VE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ
Pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri
1 Ocak 1 Temmuz1 Ocak 30 Eylül 2014 30 Eylül 2014 30 Eylül 2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
650.869.208
177.063.375
4.323.053
219.505.252
60.481.879
1.771.412
312.493.178
77.306.469
3.276.433
190.118.381
45.337.583
1.070.862
832.255.636
281.758.543
393.076.080
236.526.826
43
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 20 - PAZARLAMA VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı)
Araştırma ve geliştirme giderleri
1 Ocak 1 Temmuz30 Eylül 2014 30 Eylül 2014
Memur ücret ve giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Amortisman ve itfa payı giderleri
Diğer
1 Ocak - 1 Temmuz30 Eylül 2013
30 Eylül
2013
2.680.416
909.101
28.112
705.424
1.199.226
345.680
7.898
218.608
2.477.303
378.905
41.390
378.835
754.809
184.342
12.682
119.029
4.323.053
1.771.412
3.276.433
1.070.862
Pazarlama giderleri
Memur ücret ve giderleri
Kira giderleri
Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler
Satış, komisyon ve prim giderleri
Amortisman ve itfa payları giderleri
Reklam tanıtım ve marka mağazacılık
giderleri
Diğer
1 Ocak 1 Temmuz30 Eylül 2014 30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
192.642.216
161.856.857
76.544.762
75.576.135
68.420.307
53.982.993
66.531.676
55.795.530
19.917.688
28.882.144
23.073.012
18.347.923
92.495.032
77.544.796
42.352.285
28.431.249
33.018.321
24.735.371
1 Temmuz30 Eylül
2013
53.049.933
48.578.518
28.858.272
22.515.880
23.862.495
7.599.443
21.845.938
6.957.279
13.916.124
5.653.840
650.869.208
219.505.252
312.493.178 190.118.381
Genel yönetim giderleri
1 Ocak 1 Temmuz30 Eylül 2014 30 Eylül 2014
Memur ücret ve giderleri
Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler
Kira giderleri
Amortisman ve itfa payları giderleri
Seyahat giderleri
Diğer
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
94.679.441
33.853.284
16.867.166
9.221.219
4.578.752
17.863.513
34.570.942
9.924.312
6.699.752
3.020.147
875.238
5.391.488
39.046.608
15.891.910
5.956.584
5.189.821
3.985.154
7.236.392
23.859.144
7.855.160
3.580.414
3.199.395
3.570.724
3.272.746
177.063.375
60.481.879
77.306.469
45.337.583
44
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 21 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER/(GİDERLER)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
1 Ocak 30 Eylül 2014
Kur farkı gelirleri
Reeskont gelirleri
Vade farkı gelirleri
Mağaza dekorasyon destek gelirleri
Komisyon gelirleri
Kira gelirleri
Diğer
1 Temmuz1 Ocak 30 Eylül 30 Eylül 2013
2014
1 Temmuz30 Eylül
2013
58.595.958
39.565.595
18.244.353
2.757.612
4.070.043
3.355.471
17.099.151
16.365.901
8.582.122
5.210.055
646.701
1.016.467
1.081.838
4.452.427
35.323.051
16.280.839
5.285.533
1.442.532
1.234.469
1.293.622
6.002.197
26.994.771
9.138.506
4.265.256
1.213.046
392.077
267.287
3.660.569
143.688.183
37.355.511
66.862.243
45.931.512
Esas faaliyetlerden diğer giderler
Kur farkı giderleri
Reeskont giderleri
Vade farkı gideri
Diğer
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz30 Eylül
2013
61.009.145
31.737.494
30.164.684
14.552.131
19.305.785
3.419.781
13.680.579
4.357.578
45.030.852
13.321.463
10.475.293
15.348.314
32.839.279
6.068.667
9.559.002
9.383.129
137.463.454
40.763.723
84.175.922
57.850.077
NOT 22 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER/(GİDERLER)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Sabit kıymet satış karları
Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla
değer artışı (Not 3)
Diğer
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz30 Eylül
2014
52.116
46.413
866.795
866.795
-
-
625.612.315
476.000
-
52.116
46.413
626.955.110
866.795
45
1 Ocak 1 Temmuz30 Eylül 2013 30 Eylül 2013
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 22 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER/(GİDERLER) (Devamı)
Yatırım faaliyetlerinden giderler
1 Ocak 30 Eylül 2014
Sabit kıymet satış zararı
Gayrimenkul satış zararı
1 Temmuz1 Ocak 30 Eylül 30 Eylül 2013
2014
1 Temmuz30 Eylül
2013
308.042
-
36.832
-
20.745
90.000
20.745
-
308.042
36.832
110.745
20.745
1 Temmuz1 Ocak 30 Eylül 30 Eylül 2013
2014
1 Temmuz30 Eylül
2013
NOT 23 - FİNANSMAN GELİRLERİ
Finansman gelirleri
1 Ocak 30 Eylül 2014
Kambiyo karları
Faiz gelirleri
35.622.994
8.688.874
14.081.551
3.889.213
8.457.464
2.607.391
4.156.395
1.721.832
44.311.868
17.970.764
11.064.855
5.878.227
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz30 Eylül 2013
NOT 24 - FİNANSMAN GİDERLERİ
Finansman giderleri
1 Ocak 1 Temmuz30 Eylül 30 Eylül 2014
2014
Kredi faiz giderleri
Tahvil ve bono giderleri
Vadeli alım faiz giderleri
Kambiyo zararları
Kredi kartı kırdırma komisyonları
Faktoring giderleri
Çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin faiz maliyeti
Diğer
102.473.262
45.029.611
42.629.712
92.344.418
10.174.853
12.233.640
35.079.419
14.266.257
14.681.668
77.498.591
3.255.566
6.348.639
68.627.119
17.304.690
18.951.112
69.879.975
6.025.384
5.240.064
31.054.513
7.069.567
12.819.662
43.522.475
2.547.880
1.194.861
1.625.222
8.840.199
605.375
2.855.535
1.137.517
858.794
599.615
285.001
188.024.655
99.093.574
315.350.917
46
154.591.050
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 25 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a)
Kurumlar vergisi
Türkiye’de kurumlar vergisi oranı 2014 yılı için %20’dir (2013: %20). Bu oran, kurumların ticari
kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi
yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin düşülmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır.
Dönem karı vergi yükümlülüğü aşağıdaki gibidir :
Hesaplanan kurumlar vergisi
Peşin ödenen vergiler (-)
Şirket birleşmesi ile edinilen ödenecek
kurumlar vergisi (Not 3)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
9.907.299
(6.913.092)
7.872.995
(6.664.684)
-
5.619.525
2.994.207
6.827.836
Kapsamlı gelir tablosunda yer alan vergi gelir ve giderleri aşağıda özetlenmiştir :
Cari dönem kurumlar vergisi gideri
Ertelenmiş vergi geliri
Toplam vergi geliri
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz30 Eylül 2013
(9.907.299)
14.520.492
(2.978.250)
5.340.703
(2.986.669)
7.742.783
(956.621)
2.955.167
4.613.193
2.362.453
4.756.114
1.998.546
Kapsamlı gelir tablosunda yer alan kurumlar vergisi karşılığı hesaplaması aşağıda özetlenmiştir:
Vergi öncesi kar
%20 oranında kurumlar vergisi
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Vergiden istisna gelirler
Üzerinden ertelenmiş vergi varlığı
hesaplanmayan geçmiş dönem
zararları
Üzerinden ertelenmiş vergi varlığı
hesaplanmayan diğer düzeltme
kayıtları
Üzerinden ertelenmiş vergi varlığı
hesaplanmayan konsolidasyon
düzeltmeleri
Diğer
Toplam vergi gideri
1 Ocak 30 Eylül 2014
1 Temmuz30 Eylül 2014
1 Ocak 30 Eylül 2013
1 Temmuz30 Eylül 2013
(252.781.551)
(128.391.218)
426.093.253
(111.974.491)
50.556.310
(9.049.465)
308.369
25.678.244
(7.498.749)
(5.029)
(85.218.650)
(1.191.427)
5.569
22.394.898
649.667
(380.804)
(43.000.259)
(21.601.380)
(29.322.414)
(12.834.041)
6.841.304
6.975.712
-
-
(580.834)
(462.232)
(565.812)
(620.531)
120.424.200
58.836
(5.719.690)
(2.111.484)
4.613.193
2.362.455
4.756.114
1.998.546
47
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 25 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
b)
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri:
Ertelenmiş vergi varlıkları, yükümlülükleri, gelirleri ve giderleri ile ertelenmiş vergi hesaplamalarına
temel teşkil eden geçici farklar aşağıdaki gibidir:
Kümülatif
Ertelenmiş vergi
geçici farklar varlığı/(yükümlülüğü)
30 Eylül 2014
30 Eylül 2014
Maddi / maddi olmayan
duran varlıklar
Ticari borç/alacak ve senetleri
reeskontu, net
Stoklar
Çalışanlara sağlanan faydalar
Şüpheli alacak karşılığı
Satış iade ve fiyat farkı karşılığı
Ertelenmiş gelirler ve müşteri
sadakat puanları
Geçmiş yıl vergi zararı
Gelir tablosu ile ilişkilendirilen
gayrimenkul değerleme farkı
Diğer
988.876.096
(197.775.219)
Kümülatif
Ertelenmiş vergi
geçici farklar varlığı/(yükümlülüğü)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2013
1.020.156.720
(204.031.344)
(41.191.640)
(32.621.922)
(29.462.502)
(5.518.826)
(8.680.873)
8.238.328
6.524.384
5.892.501
1.103.765
1.736.175
6.207.889
(22.369.827)
(32.431.580)
(10.170.436)
(8.226.816)
(1.241.578)
4.473.966
6.486.316
2.034.087
1.645.363
(19.621.566)
(24.447.181)
3.924.313
4.889.436
(26.143.616)
(24.447.181)
5.228.722
4.889.436
79.829.775
(22.251.884)
(15.965.955)
4.450.373
78.586.831
(19.209.177)
(15.717.366)
3.996.890
Ertelenmiş vergi
varlığı/yükümlülüğü, net
(176.981.899)
(192.235.508)
Ertelenmiş vergi varlığı
Ertelenmiş vergi (yükümlülüğü)
24.290.320
(201.272.219)
25.021.839
(217.257.347)
30 Eylül 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren
varlık/(yükümlülükleri) hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem vergi geliri
Özsermaye hesabında muhasebeleştirilen tutar
Şirket birleşmesi ile edinilen ertelenmiş vergi yükümlülüğü (Not 3)
Dönem sonu – 30 Eylül
dönemler
içindeki
ertelenmiş
vergi
2014
2013
(192.235.508)
(11.413.531)
14.520.492
733.117
-
7.742.783
672.667
(202.064.511)
(176.981.899)
(205.062.592)
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, cari vergi varlık ve yükümlülüklerinin mahsup edilmesi
konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması ve cari vergi varlıklarının gerçekleşmesi
ile cari vergi yükümlülüklerinin ifa edilmesinin eşanlı olarak yapılması niyeti olması şartları geçerli
olduğundan mahsup edilmiştir.
Her raporlama tarihi itibariyle, kayıtlara yansıtılmayan ertelenmiş vergi varlığı yeniden gözden
geçirilmektedir. Gelecekte elde edilecek mali karın ertelenmiş vergi varlığının kazanılmasına imkan
vermesinin muhtemel olması durumunda, önceki dönemlerde kayıtlara yansıtılmayan ertelenmiş vergi
varlığı kayıtlara yansıtılır.
48
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 26 - PAY BAŞINA KAZANÇ/(KAYIP)
Pay başına kazanç, net dönem karının/(zararının) Boyner Perakende hisselerinin dönem içindeki
ağırlıklı ortalama hisse adedine bölünmesiyle hesaplanır.
1 Ocak 1 Temmuz30 Eylül 2014 30 Eylül 2014
Cari dönem (zararı)/karı (TL)
1 Temmuz30 Eylül
2013
(246.545.456)
(125.119.090)
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
(6,16)
(3,13)
10,93
(2,56)
Ağırlıklı ortalama hisse adedi (*)
Ana Ortaklığa ait
hisse başına kazanç/(kayıp) (TL)
(*)
1 Ocak 30 Eylül
2013
437.548.313 (102.328.749)
1 TL nominal değerdeki hisseye isabet eden.
NOT 27 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
a)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar aşağıdaki
gibidir:
30 Eylül 2014
Ticari
Diğer
31 Aralık 2013
Ticari
Diğer
Hissedarlardan alacaklar
Boyner Holding A.Ş.
2.286.786
59.905.168
2.423.688
37.428.301
İştiraklerden alacaklar
Nile Bosphorus Retail And Trnd. Comp. (*)
İzkar Giyim Tic Ve San AŞ.
Christian Dior İstanbul Mağazacılık A.Ş.
3.195.911
1.171.248
155.269
-
2.993.125
757.354
64.522
-
İş ortaklarından alacaklar
Elif Co. For General Trading Ltd.
Christian Louboutin Mağazacılık A.Ş.
9.146.223
-
-
8.102.125
91.913
-
22.165.294
14.303.183
2.347.858
12.679.596
6.760.707
-
4.682.732
4.364.546
2.124
-
-
2.725.900
5.033.464
24.149
32.841
9.693
4.842
-
61.473.316
62.253.026
41.703.919
37.428.301
Diğer ilişkili taraflardan alacaklar
BR Mağazacılık A.Ş.
Fırsat Teknoloji A.Ş.
Ran Konfeksiyon Tekstil Deri ve Yan Ürünler
Ith.ve İhr. Turizm Ltd.
Era Mağazacılık A.Ş.
Nişantaşı Turizm İşletmeleri A.Ş.
Vista şahıs ortaklardan alacaklar
Christian Louboutin SA
Boyner Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama A.Ş.
Toplam
(*)
İlişkili taraflardan uzun vadeli alacakları temsil etmektedir.
49
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 27 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
b)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara borçlar aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
Ticari
Diğer
Hissedarlara borçlar
Boyner Holding A.Ş.
Ortaklara borçlar
c)
Diğer
1.948.383
-
8.350.048
22.789.000
4.133.225
-
41.349.748
-
-
-
25.267
-
114.374
9.612.231
3.099.025
-
39.001.601
5.339.645
1.833.086
-
18.943
2.620
-
4.706
3.138
-
-
-
6.355
-
86.497
853.164
15.735.237
31.139.048
50.347.023
41.349.748
İştiraklere borçlar
İzkar Giyim Tic Ve San AŞ.
Diğer ilişkili taraflara borçlar
BNR Teknoloji A.Ş.
BR Mağazacılık A.Ş.
Alsis Sigorta Acentalığı A.Ş.
Boğaziçi Yatçılık ve Turizm Yatırımları ve
Ticaret A.Ş.
Fırsat Teknoloji A.Ş.
Ran Konfeksiyon Tekstil Deri ve Yan Ürünler
Ith.ve İhr. Turizm Ltd.
Yeni Ege Konfeksiyon Yan Ürünleri Ticaret ve
Sanayi A.Ş.
Alsis Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.
31 Aralık 2013
Ticari
30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihlerinde sona eren dönemlerde ilişkili taraflara yapılan satışların ve ilişkili
taraflardan yapılan alımların şirket bazında detayı aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
Alımlar
30 Eylül 2013
Mal
Hizmet
Faiz/Diğer
Mal
Hizmet
Faiz/Diğer
23.757
12.547.676
2.094.349
21.977
12.829.824
3.656.832
Bağlı ortaklıklar
Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. (*)
Beymen Mağazacılık A.Ş. (*)
-
-
-
679.352
-
1.416.667
1.112.255
İş ortaklıkları
Christian Dior İstanbul Mağazacılık
Christian Louboutin
-
-
-
1.251.848
2.190.007
-
-
11.056.730
-
152.929
-
6.157.505
2.742
-
60.150
11.675
-
-
90.313
Ortaklar
Boyner Holding A.Ş.
Diğer ilişkili taraflar
BR Mağazacılık A.Ş.
Fırsat Teknoloji A.Ş.
Ran Konfeksiyon Tekstil Deri Yan
Ürünler Ith. ve İhr. Turizm Ltd.
Boğaziçi Yatçılık ve Turizm
Yatırımları ve Ticaret A.Ş.
Alsis Sigorta Acentalığı A.Ş.
Nişantaşı Turizm İşletmeleri A.Ş.
BNR Teknoloji A.Ş.
Yeni Ege Koleksiyon Yan Ürünleri
Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Sağlık Tekstil.A.Ş
-
142.400
7.704.773
20.604
76.167
-
-
94.951
2.602.260
16.787
175.993
1.779.244
165.879
54.664
-
-
-
347
-
-
11.135.151
20.644.549
2.094.349
10.303.778
15.719.815
8.293.015
(*)
BBM ve Beymen 31 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen hisse alımları ile bağlı ortaklık olarak tam konsolidasyona
dahil edilmişlerdir. 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle belirtilen ilişkili taraf işlemleri, 31 Mayıs 2013 tarihine kadar olan
işlemleri içermektedir.
50
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 27 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
d)
30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihlerinde sona eren dönemlerde ilişkili taraflara yapılan
satışların ve ilişkili taraflardan yapılan alımların şirket bazında detayı aşağıdaki gibidir
(Devamı):
30 Eylül 2014
Satışlar
Ortaklar
Boyner Holding A.Ş.
30 Eylül 2013
Mal
Hizmet
Faiz/Diğer
Mal
Hizmet
Faiz/Diğer
60.477
473.970
2.105.300
563.490
1.353.815
2.189.727
2.021.384
6.249.655
150.000
163.470
223.602
Bağlı Ortaklar
Beymen Mağazacılık A.Ş. (*)
Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. (*)
İştiraklerden alacaklar
İzkar Giyim Tic. ve San. A.Ş.
Christian Dior İstanbul Mağazacılık
A.Ş.
İş ortaklıkları
Elif Co. For General Trading Ltd.
Christian Louboutin Mağazacılık
A.Ş.
Diğer ilişkili taraflar
BR Mağazacılık A.Ş.
Fırsat Teknoloji A.Ş.
Alsis Sigorta Acentalığı A.Ş.
Ran Konfeksiyon Tekstil Deri
ve Yan Ürünler Ith. ve İhr.
Turizm Ltd.
Boyner Bireysel Ürünler Satış ve
Paz. A.Ş.
Era Mağazacılık A.Ş.
Nişantaşı Turizm İşletmeleri A.Ş.
Back Up Bireysel Ürünler Satış ve
Pazarlama A.Ş.
7.938.931
-
-
3.498.915
-
-
3.225
194.400
-
-
160.000
-
4.538.528
-
-
1.402.451
-
-
72.138
179.550
-
-
171.000
-
31.882.285
215.253
1.316.982
30.497.231
108.831
502.853
25.275.940
-
603.742
36.000
124.074
-
8.161.883
-
545
-
2.198.595
-
4.819.354
-
73.466
4.205.599
158.516
-
15.295
943.477
-
524.935
552.468
-
1.353.827
-
253.749
203.448
-
-
15.850
-
-
-
-
75.549.650
2.243.700
4.172.290
57.954.435
2.723.374
5.114.777
(*)
BBM ve Beymen 31 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen hisse alımları ile bağlı ortaklık olarak tam konsolidasyona
dahil edilmişlerdir. 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle belirtilen ilişkili taraf işlemleri, 31 Mayıs 2013 tarihine kadar
olan işlemleri içermektedir.
e)
Grup, üst düzey yönetim kadrosunu yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür
yardımcıları olarak belirlemiştir. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren döneme ilişkin üst
yönetime 37.976.661 TL tutarında ücret ve menfaat sağlanmıştır (1 Ocak - 30 Eylül 2013:
12.101.806 TL).
NOT 28 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ
i.
Yabancı para riski
Grup, dövizli kredilerinden ve yurtdışı borçlarından dolayı kur riski taşımaktadır. Yurtdışı satışlardan
ve iç piyasadan dövizli alacakları nedeniyle kur riski belli oranda azalmaktadır.
Net döviz pozisyonunun öz kaynaklara olan oranı yönetim tarafından düzenli olarak kontrol altında
tutulmaktadır.
Tekstil ve konfeksiyon bölümünde, yurtdışından yapılan alımların bir kısmının yurt içi kaynaklardan
karşılanarak, kur riskinin bir ölçüde azaltılması hedeflenmektedir.
51
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 28 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Yabancı para riski (Devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle döviz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
TL Karşılığı
(Fonksiyonel para
birimi)
İsviçre Frangı
TL Karşılığı
(Fonksiyonel para
birimi)
ABD Doları
Avro
Sterlin
ABD Doları
Avro
Sterlin
İsviçre Frangı
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
39.633.755
3.645.073
178.867.743
32.624.200
15.061.377
867.816
77.104.061
1.771.501
1.664.980
513.837
1.075.803
9.711.662
110.011
49.196
12.109
137.229
31.681
-
34.468.982
9.858.143
10.953.832
10.940.699
12.464.000
1.514.331
2.173.054
2.038.562
2.562.990
2.225.480
2.135.351
2.142.576
97.069
25.911
12.937
84.900
-
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
254.770.771
23.685
23.685
254.794.456
94.804.755
6.587
6.587
94.811.342
12.966.282
3.000
3.000
12.969.282
308.545
308.545
31.681
31.681
66.221.656
909.255
909.255
67.130.911
18.189.947
58.666
58.666
18.248.613
9.066.397
267.000
267.000
9.333.397
220.817
220.817
-
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
210.144.796
135.237.091
39.726.910
48.276.268
41.253.250
8.722.523
66.691
-
30.000
-
163.888.953
104.269.535
24.178.423
31.216.064
38.213.782
12.819.714
19.985
-
-
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
-
947.111.635
414.986.869
483.524
-
-
66.973.903
30.324.850
766.662
71
-
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
485.133
1.292.978.655
193.753.922
159.338
193.913.260
113.019
503.103.066
60.814.521
69.919
60.884.440
71.592
50.530.889
19.078.546
19.078.546
5.570
72.261
-
30.000
-
335.132.391
25.771.166
686.875.985
712.647.151
85.719.337
3.038.878
321.827.290
324.866.168
51.800.158
6.567.440
6.567.440
20.056
-
-
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu
(UFRS 7.B23)
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe
Uygun Değeri
23. Döviz Varlıklarının Hedge Edilen Kısmının Tutarı
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı
25. İhracat
26. İthalat
1.486.891.915
563.987.506
69.609.435
72.261
30.000
1.047.779.542
410.585.505
58.367.598
20.056
-
(1.232.097.459)
(469.176.164)
(56.640.153)
236.284
1.681
(980.648.631)
(392.336.892)
(49.034.201)
200.761
-
(1.443.127.954)
(547.945.294)
(67.359.026)
92.516
1.681
(1.003.452.417)
(396.607.174)
(53.579.128)
102.924
-
49.858.116
356.062.265
8.602.104
145.439.280
10.302.502
11.941.198
332.766
28.253
-
84.422.904
295.511.042
27.973.389
39.571.714
15.836.227
91.883.615
637.859
399.866
62.932
52
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 28 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE
DÜZEYİ (Devamı)
i.
Yabancı para riski (Devam)
Döviz kuru duyarlılık analizi
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle aşağıda detayı verilen döviz türleri karşısında Türk
Lirasında olası %10’luk bir değer değişimi Grup’un karını aşağıda verilen tutarlarda
azaltacak/arttıracaktır. Bu analiz özellikle faiz oranları gibi değişkenlerin sabit kalacağı varsayımına
dayanmaktadır.
30 Eylül 2014
Kar/Zarar
Yabancı paranın
değer kazanması
Özkaynaklar
Yabancı paranın değer
kaybetmesi
Yabancı paranın
değer kazanması
Yabancı paranın
değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
(107.410.606)
107.410.606
-
-
-
-
-
-
(107.410.606)
107.410.606
-
-
16.375.007
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
Avro’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde:
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
(16.375.007)
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
(16.375.007)
6- Avro Net Etki (4+5)
16.375.007
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değişmesi halinde:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
74.965
(74.965)
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)
74.965
(74.965)
-
-
(123.710.648)
123.710.648
-
-
Yabancı paranın değer
kaybetmesi
Yabancı paranın
değer kazanması
Yabancı paranın
değer kaybetmesi
31 Aralık 2013
Kar/Zarar
Yabancı paranın
değer kazanması
Özkaynaklar
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
(83.736.463)
83.736.463
-
-
-
-
-
-
(83.736.463)
83.736.463
-
-
(14.398.893)
14.398.893
-
-
-
-
-
-
(14.398.893)
14.398.893
-
-
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
Avro’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde:
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değişmesi halinde:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
70.493
(70.493)
-
-
-
-
-
-
70.493
(70.493)
-
-
(98.064.863)
98.064.863
-
-
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)
53
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
NOT 29 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yoktur.
………………
54
Download

30 Eylül 2014 - Boyner Grup