Zoznam vybraných noriem pre na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnu
bezpečnosť stavieb
Zoznam vybraných noriem pre zváranie a bezpečnostné
ustanovenia pre zváranie a rezanie kovov
OZNAČENIE NORMY
NÁZOV NORMY
DÁTUM
VYDANIA
STN EN 1598
Ochrana zdravia pri zváraní a príbuzných procesoch.
Priehľadné zváracie závesy, pásy a ochranné clony na
oblúkové zváracie procesy
1.3.2012
STN EN ISO 15011-1
Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch.
Laboratórne metódy na odber vzoriek plynov a plynných
splodín. Časť 1: Stanovenie emisného stupňa plynných
splodín a odber vzoriek plynných splodín na analýzu pri
oblúkovom zváraní (ISO 15011-1: 2009)
1.4.2010
STN EN ISO 15011-2
Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch.
Laboratórne metódy na odber vzoriek plynov a plynných
splodín. Časť 2: Stanovenie emisného stupňa oxidu
uhoľnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusnatého
(NO) a oxidu dusičitého (NO2) pri oblúkovom zváraní,
rezaní a drážkovaní (ISO 15011-2: 2009)
1.4.2010
STN EN ISO 15011-3
Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch.
Laboratórne metódy na odber vzoriek plynov a plynných
splodín. Časť 3: Stanovenie emisného stupňa ozónu
počas oblúkového zvárania (ISO 15011-3: 2009)
1.4.2010
STN EN ISO 15012-2
Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch.
Požiadavky, skúšky a označovanie zariadenia na
filtrovanie vzduchu. Časť 2: Stanovenie minimálneho
objemového prietoku vzduchu odsávačov a hubíc (ISO
15012-2: 2008)
1.7.2009
STN EN ISO 15011-4
Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch.
Laboratórne metódy na odber vzoriek plynov a plynných
splodín vzniknutých pri zváraní oblúkom. Časť 4: Tabuľka
s dátami na plynné splodiny (ISO 15011-4: 2006)
1.8.2006
STN EN ISO 15012-1
Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch.
Požiadavky, skúšky a označovanie zariadenia na
filtrovanie vzduchu. Časť 1: Stanovenie stupňa separácie
dymu zo zvárania (ISO 15012-1: 2004)
1.7.2005
STN EN ISO 10882-2
Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch.
Odoberanie vzoriek častíc atmosféry a plynov v dýchacej
zóne operátora. Časť 2: Odber vzoriek plynu (ISO 108822: 2000)
1.11.2003
STN EN ISO 10882-1
Zdravie a bezpečnosť pri zváraní a príbuzných procesoch.
Odoberanie vzoriek častíc atmosféry a plynov v dýchacej
zóne operátora. Časť 1: Odber vzoriek častíc atmosféry
(ISO 10882-1:2001)
1.6.2002
STN 05 0600
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov.
Projektovanie a príprava pracovísk
1.2.1993
OZNAČENIE NORMY
NÁZOV NORMY
DÁTUM
VYDANIA
STN 05 0601
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov.
Prevádzka
1.2.1993
STN 05 0610
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové
zváranie kovov a rezanie kovov
1.2.1993
STN 05 0650
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre odporové
zváranie kovov
1.2.1993
STN 05 0661
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre trecie zváranie
kovov
1.2.1993
STN 05 0672
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre elektrónové
zváranie kovov
1.2.1993
STN 05 0640
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plazmové
technológie
24.9.1979
STN 05 2208
Bezpečnostné predpisy pre prevádzku zariadení na oblúkové zváranie
a príbuzné procesy
STN 05 0650
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre odporové zváranie kovov
STN 05 0630
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov
Zoznam vybraných noriem pre bezpečnosť strojov a zariadení
OZNAČENIE NORMY
NÁZOV NORMY
DÁTUM
VYDANIA
STN EN ISO 12100 (83 3001)
Bezpečnosť strojov. Všeobecné zásady konštruovania
strojov. Posudzovanie a znižovanie rizika (ISO 12100:
2010)
1.6.2011
STN EN ISO 4413 (83 3370)
Hydraulické
pohony.
Všeobecné
pravidlá
a
bezpečnostné požiadavky na systémy a ich prvky (ISO
4413: 2010)
1.5.2011
STN EN ISO 4414 (83 3371)
Pneumatické
pohony.
Všeobecné
pravidlá
a
bezpečnostné požiadavky na systémy a ich prvky (ISO
4414: 2010)
1.5.2011
STN EN ISO 13855 (83 3303)
Bezpečnosť strojov. Umiestnenie ochranných zariadení
so zreteľom na rýchlosť približujúcich sa častí ľudského
tela (ISO 13855: 2010)
1.10.2010
STN EN ISO 13855 (83 3303)
Bezpečnosť strojov. Umiestnenie ochranných zariadení
so zreteľom na rýchlosť približujúcich sa častí ľudského
tela (ISO 13855: 2010)
1.10.2010
STN EN ISO 13849-1/AC (83
3313)
Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich
systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania (ISO
13849-1: 2006)
1.12.2009
STN OHSAS 18001 (83 3000)
Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci. Požiadavky
1.10.2009
STN OHSAS 18002 (83 3000)
Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci. Návod na implementáciu OHSAS 18001: 2007
1.10.2009
STN EN 1760-1+A1 (83 3314)
Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia reagujúce na
tlak. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania a
skúšania rohoží a podláh reagujúcich na tlak
(Konsolidovaný text)
1.9.2009
STN EN 953+A1 (83 3006)
Bezpečnosť strojov. Ochranné kryty. Všeobecné
požiadavky na navrhovanie a konštrukciu pevných a
pohyblivých krytov (Konsolidovaný text)
1.7.2009
STN EN 12198-1+A1 (83 3020)
Bezpečnosť strojov. Posúdenie a zníženie rizika emisie
žiarenia zo strojov. Časť 1: Všeobecné princípy
(Konsolidovaný text)
1.1.2009
TNI ISO/TR 14121-2 (83 3008)
Bezpečnosť strojov. Posúdenie rizika. Časť 2: Praktické
návody a príklady metód
1.2.2009
STN EN 626-1+A1 (83 3009)
Bezpečnosť strojov. Zmenšenie rizika z nebezpečných
látok emitovaných strojmi. Časť 1: Zásady a
špecifikácie pre výrobcov strojov (Konsolidovaný text)
1.11.2008
STN EN 349+A1 (83 3211)
Bezpečnosť strojov. Najmenšie bezpečné vzdialenosti
na ochranu častí ľudského tela pred stlačením
(Konsolidovaný text)
1.11.2008
STN EN ISO 13849-1 (83 3313)
Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich
systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania (ISO
13849-1: 2006)
1.11.2008
STN EN 574+A1 (83 3214)
Bezpečnosť strojov. Dvojručné ovládacie zariadenia.
Hľadiská
funkčnosti.
Princípy
navrhovania
(Konsolidovaný text)
1.11.2008
STN EN ISO 13850 (83 3311)
Bezpečnosť strojov. Núdzové zastavenie. Princípy
navrhovania (ISO 13850: 2006)
1.11.2008
OZNAČENIE NORMY
NÁZOV NORMY
DÁTUM
VYDANIA
STN EN ISO 13857 (83 3212)
Bezpečnosť strojov. Bezpečné vzdialenosti na ochranu
horných a dolných končatín pred siahnutím do
nebezpečného priestoru (ISO 13857: 2008)
1.9.2008
STN EN 1037+A1 (83 3312)
Bezpečnosť strojov. Zabránenie neočakávanému
uvedeniu do chodu (Konsolidovaný text)
1.8.2008
STN EN 13478+A1 (83 3390)
Bezpečnosť strojov. Prevencia
požiarom (Konsolidovaný text)
1.8.2008
STN EN ISO 11161 (83 3306)
Bezpečnosť strojov. Integrované výrobné systémy.
Základné požiadavky (ISO 11161: 2007)
1.10.2007
TNI CEN/TR 14715 (83 3019)
Bezpečnosť strojov. Ionizujúce emisie žiarenia zo
strojov. Pokyny na používanie technických noriem pri
konštruovaní strojov a zosúlaďovanie príslušných
legislatívnych požiadaviek
1.5.2005
STN EN 414 (83 3003)
Bezpečnosť
strojov.
Pravidlá
navrhovania
predkladania bezpečnostných noriem
1.10.2001
STN 27 4002
Výťahy. Montáž, skúšanie a prevádzka elektrických výťahov.
a
ochrana
pred
a
Zoznam vybraných noriem pre dopravu nákladov a skladovanie
materiálov
OZNAČENIE NORMY
NÁZOV NORMY
DÁTUM
VYDANIA
STN 26 0607 (26 0607)
Zariadenia na plynulú dopravu nákladov.
Bezpečnostné predpisy na dopravníky a elevátory
s reťazami. Príklady ochrany nebezpečných
zbiehavých miest
1.9.1995
STN 26 0608 (26 0608)
Zariadenia na plynulú dopravu nákladov. Reťazové
dopravníky s nosnými prostriedkami alebo
unášačmi nákladov. Príklady ochrany proti úrazom
unášačmi nákladov
1.9.1995
STN 26 9010 (26 9010)
Manipulácia s materiálom. Šírky a výšky ciest a
uličiek
1.10.1993
STN 26 9030 (26 9030)
Skladovanie. Zásady bezpečnej manipulácie
1.12.1993
STN 26 9021 (26 9021)
Vnútropodniková doprava výbušnín a výrobkov
obsahujúcich výbušniny
24.2.1965
Zoznam vybraných noriem pre bezpečnosť rozhrania človek - stroj
OZNAČENIE NORMY
NÁZOV NORMY
DÁTUM
VYDANIA
STN EN 50191 (33 1350)
Stavba a prevádzka elektrických skúšobných zariadení
1.6.2011
STN 33 2000-4-43
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie
bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom
1.12.2010
STN EN 60085
Elektrická izolácia. Tepelná klasifikácia a označovanie
1.7.2008
STN EN 60446
Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človekstroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia vodičov
farbami alebo písmenovo-číslicovým systémom
1.3.2008
STN EN 60446
Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človekstroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia vodičov
farbami alebo písmenovo-číslicovým systémom
1.3.2008
STN EN 60445
Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človekstroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek
zariadení a prípojov vodičov
1.11.2007
STN 33 2000-4-41
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie
bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
1.10.2007
STN EN 60079-0
Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér.
Časť 0: Všeobecné požiadavky
1.3.2007
STN EN 62194
Metódy hodnotenia tepelných vlastností krytov
1.6.2006
STN EN 60447
Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človekstroj, označovanie a identifikácia. Zásady ovládania
1.2.2005
STN ES 59009 (33 1620)
Revízia a skúšanie elektrických inštalácií v obytných
budovách
1.7.2004
STN 33 2000-4-46
Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.
Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie
1.6.2004
STN 33 1610 (33 1610)
Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich
používania
1.11.2002
STN EN 50191 (33 1350)
Stavba a prevádzka elektrických skúšobných zariadení
1.12.2001
STN 33 2000-4-482
Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.
Kapitola 48: Výber ochranných opatrení vzhľadom na
vonkajšie vplyvy. Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri
osobitných rizikách alebo nebezpečenstve
1.8.2001
STN 33 2000-4-42
Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.
Kapitola 42: Ochrana pred účinkami tepla
1.8.2001
STN 33 2000-4-45
Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti
Kapitola 45: Ochrana pred podpätím
1.8.2001
STN EN 50195 (33 1336)
Predpisy na bezpečné zaobchádzanie s úplne
zapuzdreným elektrickým zariadením naplneným
askarelom
1.7.2001
STN EN 50225 (33 1340)
Predpisy na bezpečné zaobchádzanie s úplne
zapuzdreným elektrickým zariadením naplneným olejom,
ktorý môže byť kontaminovaný PCB
1.7.2001
OZNAČENIE NORMY
NÁZOV NORMY
DÁTUM
VYDANIA
STN EN 60721-1+A2
Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 1: Parametre
prostredia a stupne ich prísnosti (Obsahuje Zmenu A2)
1.11.1999
STN 33 1600 (33 1600)
Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického
ručného náradia počas používania
1.12.1996
STN 33 2000-4-473
Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť:
Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na
zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu
proti nadprúdom
1.2.1995
STN 33 1326 (33 1326)
Bezpečnostné predpisy pre obsluhu zariadení trakčného
vedenia a pre prácu na trakčnom vedení metra
1.12.1993
STN 33 1345 (33 1345)
Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy
pre obsluhu a prácu v skúšobných priestoroch
1.10.1992
STN 33 1500 (33 1500)
Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení
16.6.1990
STN 33 1550 (33 1550)
Elektrotechnické predpisy. Preventívna údržba banských
nevýbušných elektrických zariadení
29.8.1990
STN 33 1335 (33 1335)
Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre
obsluhu a prácu na tesne zapuzdrených rozvádzačoch s
izoláciou SF6 pre menovité napätie 52 kV a vyššie
14.4.1989
STN 33 1310 (33 1310)
Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre
elektrické zariadenia určené na používanie osobami bez
elektrotechnickej kvalifikácie
6.4.1989
Zoznam vybraných noriem pre elektrické zariadenia:
OZNAČENIE NORMY
NÁZOV NORMY
DÁTUM
VYDANIA
STN EN 50191 (33 1350)
Stavba a prevádzka elektrických skúšobných zariadení
1.6.2011
STN 33 2000-4-43
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie
bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom
1.12.2010
STN EN 60085
Elektrická izolácia. Tepelná klasifikácia a označovanie
1.7.2008
STN EN 60446
Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človekstroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia vodičov
farbami alebo písmenovo-číslicovým systémom
1.3.2008
STN EN 60446
Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človekstroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia vodičov
farbami alebo písmenovo-číslicovým systémom
1.3.2008
STN EN 60445
Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človekstroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek
zariadení a prípojov vodičov
1.11.2007
STN 33 2000-4-41
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie
bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
1.10.2007
STN EN 60079-0
Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér.
Časť 0: Všeobecné požiadavky
1.3.2007
STN EN 62194
Metódy hodnotenia tepelných vlastností krytov
1.6.2006
STN EN 60447
Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človekstroj, označovanie a identifikácia. Zásady ovládania
1.2.2005
STN ES 59009 (33 1620)
Revízia a skúšanie elektrických inštalácií v obytných
budovách
1.7.2004
STN 33 2000-4-46
Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.
Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie
1.6.2004
STN 33 1610 (33 1610)
Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich
používania
1.11.2002
STN EN 50191 (33 1350)
Stavba a prevádzka elektrických skúšobných zariadení
1.12.2001
STN 33 2000-4-42
Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.
Kapitola 42: Ochrana pred účinkami tepla
1.8.2001
STN 33 2000-4-45
Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti
Kapitola 45: Ochrana pred podpätím
1.8.2001
STN 33 2000-4-482
Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.
Kapitola 48: Výber ochranných opatrení vzhľadom na
vonkajšie vplyvy. Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri
osobitných rizikách alebo nebezpečenstve
1.8.2001
STN EN 50195 (33 1336)
Predpisy na
zapuzdreným
askarelom
1.7.2001
STN EN 50225 (33 1340)
Predpisy na bezpečné zaobchádzanie s úplne
zapuzdreným elektrickým zariadením naplneným olejom,
ktorý môže byť kontaminovaný PCB
1.7.2001
STN EN 60721-1+A2
Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 1: Parametre
prostredia a stupne ich prísnosti (Obsahuje Zmenu A2)
1.11.1999
STN 33 1600 (33 1600)
Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického
ručného náradia počas používania
1.12.1996
STN 33 2000-4-473
Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť:
1.2.1995
bezpečné zaobchádzanie s úplne
elektrickým
zariadením
naplneným
Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na
zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu
proti nadprúdom
STN 33 1326 (33 1326)
Bezpečnostné predpisy pre obsluhu zariadení trakčného
vedenia a pre prácu na trakčnom vedení metra
1.12.1993
STN 33 1345 (33 1345)
Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy
pre obsluhu a prácu v skúšobných priestoroch
1.10.1992
STN 33 1550 (33 1550)
Elektrotechnické predpisy. Preventívna údržba banských
nevýbušných elektrických zariadení
29.8.1990
STN 33 1500 (33 1500)
Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení
16.6.1990
STN 33 1310 (33 1310)
Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre
elektrické zariadenia určené na používanie osobami bez
elektrotechnickej kvalifikácie
6.4.1989
STN 33 1335 (33 1335)
Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre
obsluhu a prácu na tesne zapuzdrených rozvádzačoch s
izoláciou SF6 pre menovité napätie 52 kV a vyššie
14.4.1989
STN 33 0300
Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredí pre elektrické zariadenia.
STN 33 0155
Elektrotechnické
číslicami.
STN 33 2000-4-41
Elektrické inštalácie budov. Ochrana pred úrazom elektrickým púdrom
STN EN 60 529 (33 0330)
Stupne ochrany krytom (krytie IP-kód).
STN 33 1310
Bezpečnostné predpisy pre elektrické zariadenia určené na používanie
osobami bez elektrotechnic-kej kvalifikácie
STN 33 1500
Revízie elektrických zariadení
STN 33 2000
Základné ustanovenia pre elektrické zariadenia
STN 33 2310
Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych prostrediach
predpisy.
0značovanie
vodičov
farbami
alebo
STN 33 2570
Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia výťahov
STN 34 1010
Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím
STN 34 1090
Predpisy pre dočasné elektrické zariadenia
STN 34 1390
Predpisy na ochranu pred bleskom
STN 34 3100
Bezpečnostné
zariadeniach
STN 34 3108
Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami
osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie
STN 34 3510
Bezpečnostné tabuľky a nápisy pre elektrické zariadenia
STN EN 60079-10
Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér
STN EN 60825 -1 ( 34
1701)
Bezpečnosť laserových výrobkov a zariadení. 1. časť: Klasifikácia
zariadení, požiadavky a návod na použitie
STN 27 4002
Výťahy. Montáž, skúšanie a prevádzka elektrických výťahov
STN 35 9704
Ručné náradie pre prácu pod napätím do 1 000 V pre striedavý a do
1 500 V pre jednosmerný prúd. Základné bezpečnostné požiadavky
predpisy
pre
obsluhu
a
prácu
na
elektrických
Zoznam vybraných noriem pre plynové zariadenia:
OZNAČENIE NORMY
NÁZOV NORMY
DÁTUM
VYDANIA
STN EN 15001-1 (38 6429)
Plynárenská infraštruktúra. Plynovody s
prevádzkovým tlakom väčším ako 0,5 baru pre
priemyselné rozvody plynu a väčším ako 5 barov
pre nepriemyselné rozvody plynu. Časť 1:
Podrobné funkčné požiadavky na projektovanie,
materiály, výstavbu, kontrolu a skúšanie
1.1.2010
STN EN 15001-2 (38 6429)
Plynárenská infraštruktúra. Plynovody s
prevádzkovým tlakom väčším ako 0,5 baru pre
priemyselné rozvody plynu a väčším ako 5 barov
pre nepriemyselné rozvody plynu. Časť 2:
Podrobné funkčné požiadavky na uvedenie do
prevádzky, prevádzku a údržbu
1.5.2009
STN EN 1775 (38 6408)
Zásobovanie plynom. Plynovody na zásobovanie
budov. Maximálny prevádzkový tlak menší alebo
rovný 5 bar. Odporúčania na prevádzku
1.4.2008
STN EN 10204 (42 0009)
Kovové výrobky. Druhy dokumentov kontroly
1.5.2005
STN EN 13480-1 (13 3410)
Kovové priemyselné potrubia. Časť 1: Všeobecne
1.4.2004
STN EN 13480-2 (13 3410)
Kovové priemyselné potrubia. Časť 2: Materiály
1.4.2004
STN 38 6405 (38 6405)
Plynové zariadenia. Zásady prevádzky
15.2.1988
STN 07 0703
Plynové kotolne
STN 38 6420
Priemyselné plynovody
STN 07 0240
Teplovodné a nízkotlakové parné kotly. Základné ustanovenia
STN 07 0623
Technická dokumentácia kotlov
STN 07 0710
Prevádzka, obsluha a údržba parných a horúcovodných kotlov
Zoznam vybraných noriem pre tlakové zariadenia:
OZNAČENIE NORMY
NÁZOV NORMY
DÁTUM
VYDANIA
STN 06 0830
Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné
vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody
17.5.1988
STN 69 0012
Tlakové nádoby stabilné. Prevádzkové požiadavky
20.12.1984
STN 13 0108
Potrubie. Prevádzka a údržba potrubia. Technické
predpisy
15.5.1974
STN EN 13480-8
Kovové priemyselné potrubia. Časť 8: Doplnkové
požiadavky na potrubia z hliníka a hliníkových
zliatin
1.8.2007
STN 07 0000
Názvoslovie parných a teplovodných kotlov
17.10.1980,
zmena
01.02.1984
STN 07 0008
Parné a horúco vodné kotly. Pasport kotla
01.06.2001
STN 07 0620
Konštrukcia a výstroj parných a horúcovodných
kotlov
1.3.1977,
zmena-4
01.01.2000
STN 07 0624
Montáž kotlov a kotlových zariadení
10.9.1979
zmena_a
1.6.1988
STN 07 0703
Plynové kotolne
23.7.1985
zmena-4
1.11.2002
STN 07 0710
Prevádzka, obsluha a údržba parných a
horúcovodných kotlov
1.12.2000
STN 07 7401
Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s
pracovným tlakom 8 MPa a vyšším
1.11.1992
STN EN 12 952-1 (07 7604)
Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 1:
Všeobecné požiadavky
1.6.2003
STN EN 12 952 - 7
Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 7:
Všeobecné požiadavky
1.3.2004
STN EN 12 952 - 10
Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia časť 10:
Požiadavky an bezpečnosť proti nadmernému tlaku
1.9.2003
STN EN 12 952 - 12
Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia časť 12:
Požiadavky na kvalitu napájacej vody a kotlovej
vody
1.9.2004
STN EN 12 952 - 15
Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia časť 15:
preberacie skúšky
1.5.2004
STN EN 12 953 - 1
Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 1: Všeobecne
1.9.2012
STN EN 12 953 - 5
Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 5: Kontrola
počas výroby, dokumentácia a označovanie
tlakových častí kotla
1.10.2003
STN EN 12 953 - 6
Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 6: Požiadavky
na výstroj kotla
1.6.2011
STN EN 12 953 - 8
Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 8: Valcové
kotly. Požiadavky na bezpečnosť proti
nadmernému tlaku.
1.4.2003
STN EN 12 953 - 10
Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 10: Valcové
1.9.2004
kotly. Požiadavky na kvalitu napájacej vody
STN EN 764 - 1
Tlakové zariadenia. Terminológia. Časť 1: Tlak,
teplota, objem, menovitý rozmer
1.4.2005
STN EN 764 - 2
Tlakové zariadenia. Časť 2: Veličiny, značky a
jednotky
1.6.2012
STN EN 764 - 5
Tlakové zariadenia. Časť 5: Dokumentácia o zhode
a kontrole materiálov.
1.10.2003
STN EN 764 - 7
Tlakové zariadenia. Časť 7: Bezpečnostné systémy
pre nevyhrievané tlakové zariadenia
1.4.2004
STN EN ISO 15614 - 8
Stanovenie a schválenie postupov zvárania
kovových materiálov. Skúška postupu zvárania.
Časť 8: Priváranie rúr na rúrkovnicu (ISO 156148:2002)
1.12.2002
STN EN ISO 15614 - 5
Stanovenie a schválenie postupov zvárania
kovových materiálov. Skúška postupu zvárania.
Časť 5: Oblúkové zváranie titánu, zirkónu a ich
zliatin (ISO 15614-5: 2004)
1.11.2004
STN EN 13134
Tvrdé spájkovanie. Skúška postupu spájkovania
1.9.2002
STN EN ISO 15613
Stanovenie a schválenie postupov zvárania
kovových materiálov. Schválenie na základe
predvýrobnej skúšky zvárania (ISO 15613: 2004)
1.11.2004
Stanovenie a schválenie postupov zvárania
kovových materiálov. Skúška postupu zvárania.
Časť 1: Oblúkové a plameňové zváranie ocelí a
oblúkové zváranie niklu a niklových zliatin (ISO
15614-1: 2004)
1.1.2005
Zmena A2 1.8. 2012
STN EN ISO 15614 - 2
Stanovenie a schválenie postupov zvárania
kovových materiálov. Skúška postupu zvárania.
Časť 2: Oblúkové zváranie hliníka a zliatin hliníka
(ISO 15614-2: 2005)
1.11.2005
STN EN ISO 15614 - 4
Stanovenie a schválenie postupov zvárania
kovových materiálov. Skúška postupu zvárania.
Časť 4: Oprava zváraním hliníkových odliatkov
(ISO 15614-4: 2005)
1.1.2006
Zmena AC
1.4.2010
STN EN ISO 15614 - 6
Stanovenie a schválenie postupov zvárania
kovových materiálov. Skúška postupu zvárania.
Časť 6: Oblúkové a plameňové zváranie medi a jej
zliatin (ISO 15614-6: 2006)
1.11.2006
STN EN ISO 15614 - 7
Stanovenie a kvalifikácia postupov zvárania
kovových materiálov. Skúška postupu zvárania.
Časť 7: Naváranie (ISO 15614-7: 2007)
1.1.2008
STN EN ISO 15614 - 11
Stanovenie a schválenie postupov zvárania
kovových materiálov. Skúška postupu zvárania.
Časť 11: Zváranie elektrónovým a laserovým
lúčom (ISO 15614-11:2002)
1.11.2002
STN EN 287-1
Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné zváranie.
Časť 1: Ocele
1.5.2012
STN EN ISO 9606-2
Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 2: Hliník a
zliatiny hliníka (ISO 9606-2: 2004)
1.7.2005
STN EN ISO 9606-3
Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 3: Meď a
zliatiny medi (ISO 9606-3:1999)
1.2.2002
STN EN ISO 9606-4
Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 4: Nikel a
zliatiny niklu (ISO 9606-4:1999)
1.2.2002
STN EN ISO 15614 - 1
STN EN ISO 9606-5
Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 5: Titán a
zliatiny titánu, zirkón a zliatiny zirkónu (ISO 96065:2000)
1.10.2002
STN EN14276-1+A1
Tlakové zariadenia chladiacich systémov a
tepelných čerpadiel. Časť 1: Nádoby. Všeobecné
požiadavky
1.6.2011
STN EN 14276-2+A1
Tlakové zariadenia chladiacich systémov a
tepelných čerpadiel. Časť 1: Potrubie. Všeobecné
požiadavky
1.6.2011
STN EN 12178
Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Prístroje
na indikovanie hladiny kvapalín. Požiadavky,
skúšanie a značenie
1.7.2004
STN EN 12284
Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Ventily.
Požiadavky, skúšanie a označenie
1.4.2004
STN EN 12263
Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá.
Bezpečnostné spínacie zariadenia na
obmedzovanie tlaku. Požiadavky a skúšky
1.9.2001
STN 13136
Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Poistné
zariadenia proti prekročeniu tlaku a im príslušné
potrubia. Výpočtové postupy
1.12.2002
Zmena A1
1.11.2005
STN EN ISO 4126 - 1
Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti
nadmernému tlaku. Časť 1: Poistné ventily (ISO
4126-1: 2004)
1.6.2005
Zmena AC
1.4.2007
STN EN ISO 4126 - 2
Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti
nadmernému tlaku. Časť 2: Bezpečnostné
zariadenia s poistnou membránou (ISO 4126-2:
2003)
1.12.2003
Zmena AC
1.4.2005
STN EN ISO 4126 - 3
Bezpečnostné poistné zariadenia na ochranu proti
nadmerným tlakom. Časť 3: Bezpečnostné ventily
a bezpečnostné zariadenia s prietržnou
membránou v kombinácii (ISO 4126-3: 2006)
1.8.2006
STN EN ISO 4126 - 4
Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti
nadmernému tlaku. Časť 4: Poistné ventily s
pomocným ovládaním (ISO 4126-4:2004)
1.7.2005
STN EN ISO 16135
Priemyselné ventily. Guľové ventily z
termoplastických materiálov (ISO 16135: 2006)
1.8.2006
STN EN ISO 16136
Priemyselné ventily. Klapky z termoplastických
materiálov (ISO 16136: 2006)
1.8.2006
STN EN ISO 16137
Priemyselné ventily. Uzatváracie ventily z
termoplastických materiálov (ISO 16137: 2006)
1.8.2006
STN EN ISO 16138
Priemyselné ventily. Membránové ventily z
termoplastických materiálov (ISO 16138: 2006)
1.8.2006
STN EN ISO 16139
Priemyselné ventily. Posúvacie ventily z
termoplastických materiálov (ISO 16139: 2006)
1.8.2006
Zoznam vybraných noriem pre vysokozdvíhaciu automobilovú
techniku pre hasičskú a záchrannú službu
OZNAČENIE NORMY
NÁZOV NORMY
DÁTUM
VYDANIA
STN EN 12999
Žeriavy. Nakladacie žeriavy
1.7.2011
STN EN 12158-1+A1
Nákladné stavebné výťahy. Časť 1: Výťahy s
prístupnými plošinami (Konsolidovaný text)
1.1.2011
STN EN 81-1+A3
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž
výťahov. Časť 1: Elektrické výťahy (Konsolidovaný
text)
1.5.2010
STN EN 14492-1+A1
Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá, Časť 1:
Motorové vrátky
1.3.2010
STN EN 14439
Žeriavy. Bezpečnosť. Vežové žeriavy
(Konsolidovaný text)
1.11.2009
STN EN 14043+A1
Vysokozdvíhacia automobilová technika pre
hasičskú a záchrannú službu. Otočné rebríky s
kombinovanými pohybmi. Bezpečnostné a
prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy
1.7.2009
Zoznam vybraných noriem pre vzduchotechnické zariadenia
OZNAČENIE NORMY
STN EN ISO 12499
STN EN 12102
NÁZOV NORMY
DÁTUM
VYDANIA
Priemyselné ventilátory. Mechanická bezpečnosť
ventilátorov. Ochranné kryty (ISO 12499: 1999)
1.3.2009
Klimatizátory, jednotky na chladenie kvapaliny,
tepelné čerpadlá a odvlhčovače s elektricky
poháňanými kompresormi na vykurovanie a
chladenie priestoru. Meranie hluku šíreného
vzduchom. Určenie hladiny akustického výkonu
1.11.2008
Zoznam vybraných noriem pre chladiace zariadenia a tepelné
čerpadlá
OZNAČENIE NORMY
NÁZOV NORMY
DÁTUM
VYDANIA
STN EN 378-1+A1
Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá.
Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného
prostredia. Časť 1: Základné požiadavky, definície,
klasifikácia a kritériá výberu (Konsolidovaný text)
1.4.2011
STN EN 12693
Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá.
Bezpečnostné a environmentálne požiadavky.
Objemové chladivové kompresory
1.8.2009
STN EN 378-2+A1
Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá.
Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného
prostredia. Časť 2: Návrh, konštrukcia, skúšanie,
označovanie a dokumentácia (Konsolidovaný text)
1.9.2009
STN EN 378-3
Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá.
Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného
prostredia. Časť 3: Miesto inštalácie a ochrana
personálu
1.7.2008
STN EN 378-4
Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá.
Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného
prostredia. Časť 4: Prevádzka, údržba, oprava a
regenerácia
1.7.2008
Zoznam vybraných noriem pre kovovýrobu:
OZNAČENIE NORMY
NÁZOV NORMY
DÁTUM
VYDANIA
STN EN ISO 23125 (20
0702)
Obrábacie a tvárniace stroje. Bezpečnosť. Sústruhy (ISO
23125: 2010)
1.5.2011
STN 20 0700 (20 0700)
Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na
obrábacie stroje na kovy. Spoločné ustanovenia
29.2.1988
STN 20 0701 (20 0701)
Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na
hrotové sústruhy
29.2.1988
STN 20 0703 (20 0703)
Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na
zvislé sústruhy
29.2.1988
STN 20 0705 (20 0705)
Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na
poloautomatické a automatické sústruhy
29.2.1988
STN 20 0708 (20 0708)
Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na
vŕtačky
29.2.1988
STN 20 0711 (20 0711)
Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na
frézovačky
29.2.1988
STN 20 0712 (20 0712)
Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na
obrážačky
29.2.1988
STN 20 0714 (20 0714)
Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na
súradnicové vyvrtávačky a súradnicové vŕtačky
29.2.1988
STN 20 0717 (20 0717)
Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na
brúsky
29.2.1988
STN 20 0721 (20 0721)
Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na
stroje elektroerozívne, elektrochemické a ultrazvukové
29.2.1988
STN 20 0723
Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na
stroje na delenie materiálu
29.2.1988
STN 20 0724 (20 0724)
Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na
stroje na ozubenie
29.2.1988
STN 20 0725 (20 0725)
Obrábacie stroje na kovy. Bezpečnostné požiadavky na
stavebnicové obrábacie stroje a automatické obrábacie
linky
29.2.1988
STN 21 0700
Všeobecné požiadavky na konštrukciu tvárniacich strojov
STN 21 0732
Rovnačky. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu
EN 692 (STN 21 0711)
Mechanické lisy. Bezpečnosť
Zoznam vybraných noriem pre tvárniace stroje
OZNAČENIE NORMY
NÁZOV NORMY
DÁTUM
VYDANIA
STN EN 12622 (21 0702)
Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov.
Hydraulické ohraňovacie lisy
1.5.2010
STN 21 0713/Z1 (21 0713)
Tvárniace stroje. Vretenové lisy. Bezpečnostné
požiadavky na konštrukciu
1.1.1992
STN 21 0732 (21 0732)
Tvárniace stroje. Rovnačky. Bezpečnostné požiadavky
na konštrukciu
14.5.1990
STN 21 0716 (21 0716)
Tvárniace stroje. Buchary. Bezpečnostné požiadavky na
konštrukciu
1.9.1989
STN 21 0715 (21 0715)
Tvárniace stroje. Tvárniace automaty. Bezpečnostné
požiadavky na konštrukciu
6.4.1989
STN 21 0740 (21 0740)
Tvárniace stroje. Nožnice. Bezpečnostné požiadavky na
konštrukciu
25.4.1988
STN 21 0701 (21 0701)
Tvárniace stroje. Hydraulické lisy. Bezpečnostné
požiadavky na konštrukciu
11.4.1988
STN 21 0713 (21 0713)
Tvárniace stroje. Vretenové lisy. Bezpečnostné
požiadavky na konštrukciu
16.3.1987
STN 21 0731 (21 0731)
Tvárniace stroje. Trojvalcové a štvorvalcové
zakružovačky. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu
16.3.1987
STN 21 0700 (21 0700)
Tvárniace stroje. Všeobecné bezpečnostné požiadavky
na konštrukciu tvárniacich strojov
13.12.1985
Zoznam vybraných noriem pre dopravu, skladovanie a
manipuláciu s materiálom:
OZNAČENIE NORMY
STN 26 0607 (26 0607)
STN 26 0608 (26 0608)
STN 26 9030 (26 9030)
STN 26 9010 (26 9010)
STN 26 9021 (26 9021)
ISO 1819 (STN 26 0005)
NÁZOV NORMY
Zariadenia na plynulú dopravu nákladov.
Bezpečnostné predpisy na dopravníky a elevátory
s reťazami. Príklady ochrany nebezpečných
zbiehavých miest
Zariadenia na plynulú dopravu nákladov. Reťazové
dopravníky s nosnými prostriedkami alebo
unášačmi nákladov. Príklady ochrany proti úrazom
unášačmi nákladov
Skladovanie. Zásady bezpečnej manipulácie
Manipulácia s materiálom. Šírky a výšky ciest a
uličiek
Vnútropodniková doprava výbušnín a výrobkov
obsahujúcich výbušniny
Zariadenia na plynulú dopravu nákladov.
Bezpečnostné predpisy. Všeobecné ustanovenia.
DÁTUM
VYDANIA
1.9.1995
1.9.1995
1.12.1993
1.10.1993
24.2.1965
ISO 8456 (STN 26 6202)
Skladovacie zariadenia na sypké hmoty. Bezpečnostné predpisy
STN 26 9036
Pracovná ochrana. Manipulačné práce. Všeobecné bezpečnostné
požiadavky
STN 27 0140
Žeriavy a zdvíhadlá. Projektovanie a konštruovanie. Bezpečné
vzdialenosti
STN ISO 3691+Amd1
Motorové vozíky. Bezpečnostné predpisy
Zoznam vybraných noriem pre ochranné odevy a pomôcky
OZNAČENIE NORMY
STN EN 341 (83 2613)
STN EN 13634 (83 2505)
STN EN ISO 20349 (83 2515)
STN EN 354 (83 2615)
STN EN 1938 (83 2158)
STN EN 13061 (83 2707)
STN EN 12568 (83 2509)
STN EN 421 (83 2326)
STN EN 12254 (83 2491)
STN EN 14404+A1 (83 2560)
STN EN 420+A1 (83 2348)
STN EN ISO 12401 (83 2651)
STN EN ISO 10862 (83 2650)
STN EN 14605+A1 (83 2736)
STN EN 13158 (83 2717)
STN EN 207 (83 2163)
STN EN 208 (83 2164)
STN EN 15613 (83 2783)
STN EN 813 (83 2612)
STN EN 363 (83 2621)
NÁZOV NORMY
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky.
Zlaňovacie záchranné zariadenie
Ochranná obuv pre vodičov motocyklov.
Požiadavky a skúšobné metódy
Osobné ochranné prostriedky. Obuv chrániaca
proti tepelnému riziku a rozstreknutiu roztaveného
kovu v zlievarniach a pri zváraní. Požiadavky a
skúšobná metóda (ISO 20349: 2010)
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky.
Spojovacie prostriedky
Osobné prostriedky na ochranu očí. Okuliare s
ventiláciou a bez ventilácie pre vodičov motocyklov
a mopedov
Ochranné odevy. Chrániče holennej kosti pre
futbalistov. Požiadavky a skúšobné metódy
Prostriedky na ochranu chodidiel a nôh.
Požiadavky a skúšobné metódy na tužinky a na
stielky odolné proti prepichnutiu
Ochranné rukavice proti ionizujúcemu žiareniu a
rádioaktívnemu zamoreniu
Cloniace zariadenia na laserové pracoviská.
Bezpečnostné požiadavky a skúšanie
Osobné ochranné prostriedky. Chrániče kolien pri
práci v kľačiacej polohe (Konsolidovaný text)
Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky a
skúšobné metódy (Konsolidovaný text)
Malé plavidlá. Palubný bezpečnostný postroj a
bezpečnostné lano. Bezpečnostné požiadavky a
skúšobné metódy (ISO 12401: 2009)
Malé plavidlá. Systém rýchleho odopínania pre
trapézové popruhy (ISO 10862: 2009)
Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám.
Funkčné požiadavky na odevy s kvapalinotesnými
(typ 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane
súčastí odevu chrániacich iba časti tela (typy PB [3]
a PB [4]) (Konsolidovaný text)
Ochranné odevy. Ochranné kabáty, chrániče tela a
ramien pre jazdcov na koňoch. Požiadavky a
skúšobné metódy
Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre a
prostriedky na ochranu očí proti laserovému
žiareniu (ochranné okuliare proti laseru)
Osobné prostriedky na ochranu očí. Prostriedky na
ochranu očí počas nastavovania laserov a
laserových systémov (ochranné okuliare na
nastavovanie lasera)
Chrániče kolien a lakťov pre sálové športy.
Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky.
Sedacie postroje
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky.
Osobné zabezpečovacie systémy proti pádu z
DÁTUM
VYDANIA
1.12.2011
1.6.2011
1.6.2011
1.2.2011
1.12.2010
1.3.2010
1.11.2010
1.11.2010
1.9.2010
1.6.2010
1.4.2010
1.12.2009
1.11.2009
1.11.2009
1.7.2009
1.6.2010
1.6.2010
1.4.2009
1.2.2009
1.8.2008
STN EN 659+A1 (83 2327)
STN EN ISO 13287 (83 2510)
STN EN 1486 (83 2747)
STN EN 1497 (83 2625)
STN EN 14120+A1 (83 2705)
STN EN 13567+A1 (83 2749)
STN EN 15614 (83 2757)
STN EN 13832-1 (83 2502)
STN EN 1731 (83 2172)
STN EN 137 (83 2218)
STN EN 1496 (83 2624)
STN EN 1498 (83 2626)
STN EN 12841 (83 2630)
STN EN 15090 (83 2514)
TNI CEN ISO/TR 18690 (83
2501)
STN EN 1149-1 (83 2709)
STN EN 14786 (83 2782)
STN EN 511 (83 2329)
STN EN 14052 (83 2175)
STN EN 1146 (83 2283)
STN EN 14328 (83 2387)
STN EN 407 (83 2330)
STN EN ISO 17249 (83 2513)
výšky
Ochranné rukavice pre hasičov (Konsolidovaný
text)
Osobné ochranné prostriedky. Obuv. Skúšobná
metóda na stanovenie odolnosti proti šmyku (ISO
13287: 2006)
Ochranné odevy pre hasičov. Skúšobné metódy a
požiadavky na reflexný odev na špeciálne hasenie
ohňa
Záchranné prostriedky. Záchranné výstroje
Ochranné odevy. Chrániče zápästia, dlane, kolena
a lakťa pre používateľov kolieskového športového
vybavenia. Požiadavky a skúšobné metódy
(Konsolidovaný text)
Ochranné odevy. Ochranné prostriedky rúk,
horných končatín, hrudníka, brucha, dolných
končatín, genitálií a tváre pre šermiarov.
Požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný
text)
Ochranné odevy pre hasičov. Laboratórne
skúšobné metódy a požiadavky na účinnosť
odevov na hasenie požiaru v otvorenom priestore
Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 1:
Terminológia a skúšobné metódy
Osobné prostriedky na ochranu očí. Chrániče očí a
tváre z pletiva
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov.
Autonómne dýchacie prístroje na stlačený vzduch s
otvoreným okruhom s celotvárovou maskou.
Požiadavky, skúšanie a označovanie
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky.
Záchranné zdvíhacie zariadenia
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky.
Záchranné slučky
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky.
Záchytné lanové systémy pre pracovné
polohovanie. Adjustačné zariadenia lana
Obuv pre hasičov
Návod na výber, použitie a údržbu bezpečnostnej,
ochrannej a pracovnej obuvi (ISO/TR 18690: 2006)
Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 1:
Skúšobná metóda na meranie povrchového odporu
Ochranné odevy. Stanovenie odolnosti proti
prieniku postreku kvapalnými chemikáliami,
emulziami a disperziami. Skúška rozstrekovačom
Ochranné rukavice proti chladu
Vysoko účinné prilby používané v priemysle
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov.
Autonómne únikové dýchacie prístroje na stlačený
vzduch s otvoreným okruhom s kuklou.
Požiadavky, skúšanie a označovanie
Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných
končatín chrániace proti porezaniu mechanickými
nožmi. Požiadavky a skúšobné metódy
Ochranné rukavice proti tepelným rizikám (teplu
a/alebo ohňu)
Bezpečnostná obuv s odolnosťou proti prerezaniu
reťazovou pílou (ISO 17249: 2004)
1.7.2008
1.4.2008
1.4.2008
1.1.2008
1.12.2007
1.12.2007
1.11.2007
1.7.2007
1.6.2007
1.6.2007
1.5.2007
1.5.2007
1.4.2007
1.3.2007
1.12.2006
1.12.2006
1.10.2006
1.10.2006
1.6.2006
1.5.2006
1.12.2005
1.6.2005
1.4.2005
STN EN ISO 20344 (83 2504)
STN EN ISO 20345 (83 2506)
STN EN ISO 20346 (83 2507)
STN EN ISO 20347 (83 2508)
STN EN 14458 (83 2168)
STN EN 14435 (83 2289)
STN ISO 2023 (83 2551)
STN EN 362 (83 2620)
STN EN 365 (83 2623)
STN EN 14058 (83 2755)
STN EN 13911 (83 2754)
STN EN 342 (83 2703)
STN EN 14126 (83 2753)
STN EN 14325 (83 2781)
STN EN 340 (83 2701)
STN EN 374-1 (83 2340)
STN EN 388 (83 2345)
STN EN 169 (83 2156)
STN EN 13794 (83 2270)
STN EN 170 (83 2432)
STN EN 352-1 (83 2135)
STN EN 352-2 (83 2135)
STN EN 352-3 (83 2135)
STN EN 355 (83 2616)
Osobné ochranné prostriedky. Skúšobné metódy
na obuv (ISO 20344: 2004)
Osobné ochranné prostriedky. Bezpečnostná obuv
(ISO 20345: 2004)
Osobné ochranné prostriedky. Ochranná obuv
(ISO 20346: 2004)
Osobné ochranné prostriedky. Pracovná obuv (ISO
20347: 2004)
Osobné prostriedky na ochranu očí. Ochranné štíty
na tvár a priezory pre priemyselné vysoko odolné
prilby používané hasičmi, službami prvej pomoci a
záchrannej služby
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov.
Autonómny dýchací prístroj s tlakovým vzduchom a
polmaskou navrhnutou iba na používanie s
pretlakom. Požiadavky, skúšanie a označovanie
Gumová obuv. Gumová obuv s textilnou podšívkou
na priemyselné použitie. Špecifikácia
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky.
Karabíny.
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky.
Všeobecné požiadavky na návody na použitie,
údržbu, periodické skúšanie, opravu, označovanie
a balenie
Ochranné odevy. Odevy na ochranu proti
chladným prostrediam
Ochranné odevy pre hasičov. Požiadavky a
skúšobné metódy na protipožiarne kukly pre
hasičov
Ochranné odevy. Odevné komplety a jednotlivé
odevy na ochranu proti chladu
Ochranné odevy. Požiadavky a skúšobné metódy
na ochranný odev proti nositeľom nákazy
Ochranné odevy proti chemikáliám. Skúšobné
metódy a klasifikácia funkčných vlastností
materiálov, švov, spojov a zostáv odevov
chrániacich proti chemikáliám
Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky
Ochranné rukavice proti chemikáliám a
mikroorganizmom. Časť 1: Terminológia a
požadované vlastnosti
Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám
Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre na
zváranie a podobné techniky. Požiadavky na
transmitanciu a odporúčané použitie
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov.
Autonómne únikové dýchacie prístroje s uzavretým
okruhom. Požiadavky, skúšanie, označovanie
Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti
ultrafialovému žiareniu. Požiadavky na činiteľ
prestupu a odporúčané použitie
Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 1:
Slúchadlové chrániče sluchu
Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 2:
Zátkové chrániče sluchu
Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 3:
Slúchadlové chrániče pripojené k ochranným
prilbám používaným v priemysle
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky.
1.4.2005
1.4.2005
1.4.2005
1.4.2005
1.4.2005
1.4.2005
1.3.2005
1.8.2005
1.6.2005
1.4.2005
1.3.2005
1.3.2005
1.11.2004
1.12.2004
1.11.2004
1.10.2004
1.10.2004
1.5.2004
1.5.2004
1.4.2004
1.4.2004
1.4.2004
1.4.2004
1.12.2003
STN EN 353-1 (83 2619)
STN EN 360 (83 2618)
STN EN 361 (83 2614)
STN EN 13595-1 (83 2751)
STN EN 142 (83 2212)
STN EN 166 (83 2401)
STN EN 171 (83 2433)
STN EN 168 (83 2412)
STN EN 167 (83 2411)
STN EN 133 (83 2200)
STN ISO 4643 (83 2512)
STN ISO 5423 (83 2511)
STN EN 12477 (83 2331)
STN EN 13356 (83 2719)
STN EN 144-1 (83 2224)
STN EN 13277-1 (83 2740)
STN EN 358 (83 2617)
STN EN 143 (83 2222)
STN EN 1150 (83 2723)
STN EN 136 (83 2210)
STN EN 140 (83 2211)
STN EN 12021 (83 2284)
STN EN 145 (83 2228)
STN EN 795 (83 2629)
Tlmiče pádu
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky.
Časť 1: Záchytné zariadenia vedeného typu na
pevnom kotviacom vedení
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky.
Zaťahovacie zachytávače pádu
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky.
Nosné popruhy
Ochranné odevy pre profesionálnych vodičov
motocyklov. Bundy, nohavice, kombinézy alebo
viacdielne obleky. Časť 1: Všeobecné požiadavky
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov.
Náustkové spojenia. Požiadavky, skúšanie,
označovanie
Osobné prostriedky na ochranu očí. Základné
ustanovenia
Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti
infračervenému žiareniu. Požiadavky na činiteľa
prestupu a odporúčané použitie
Osobné prostriedky na ochranu očí. Neoptické
skúšobné metódy
Osobné prostriedky na ochranu očí. Optické
skúšobné metódy
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov.
Klasifikácia
Tvárnená plastová obuv. Obuv z polyvinylchloridu s
podšívkou alebo bez podšívky na všeobecné
použitie v priemysle. Špecifikácia
Tvárnená plastová obuv. Polyuretánová obuv s
podšívkou alebo bez podšívky na všeobecné
použitie v priemysle. Špecifikácia
Ochranné rukavice pre zváračov
Výstražné doplnky na neprofesionálne použitie.
Skúšobné metódy a požiadavky
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventily
plynových fliaš. Časť 1: Závitové spojenie čapu
ventilu
Ochranné vybavenie pre bojové umenia. Časť 1:
Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy
Osobné ochranné prostriedky zabezpečujúce
pracovnú polohu a zachytávajúce pád z výšky.
Systémy na zabezpečenie pracovnej polohy
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre
proti časticiam. Požiadavky, skúšanie, označovanie
Ochranné odevy. Odevy s vysokou viditeľnosťou
na neprofesionálne použitie. Skúšobné metódy a
požiadavky
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Tvárové
masky. Požiadavky, skúšanie, označovanie
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov.
Polmasky a štvrťmasky. Požiadavky, skúšanie,
označovanie
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Stlačený
vzduch pre dýchacie prístroje
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov.
Samostatné dýchacie prístroje s uzavretým
okruhom a stlačeným kyslíkom alebo zmesou
kyslík-dusík. Požiadavky, skúšanie, označovanie
Ochrana proti pádu z výšky. Kotviace zariadenia.
1.12.2003
1.12.2003
1.12.2003
1.8.2003
1.7.2003
1.7.2003
1.7.2003
1.5.2003
1.4.2003
1.4.2003
1.12.2002
1.12.2002
1.12.2002
1.10.2002
1.8.2002
1.1.2002
1.11.2001
1.11.2001
1.10.2001
1.10.2001
1.10.2001
1.10.2001
1.10.2001
1.10.2001
STN EN 1073-1 (83 2712)
STN EN 12941 (83 2286)
STN EN 1082-1 (83 2713)
STN EN 12942 (83 2287)
STN EN 1095 (83 2628)
STN EN 1891 (83 2627)
STN EN 172 (83 2162)
STN EN 175 (83 2157)
STN 83 2702 (83 2702)
STN EN 138 (83 2279)
STN EN 24869-1 (83 2131)
STN EN 367 (83 2744)
STN 83 2552 (83 2552)
STN 83 2731 (83 2731)
STN 83 2635 (83 2635)
Požiadavky a skúšanie
Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii.
Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na
ochranné odevy s nútenou ventiláciou proti
kontaminácii rádioaktívnymi časticami
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné
prostriedky s pomocnou ventiláciou pripojenou k
prilbe alebo ku kukle. Požiadavky, skúšanie a
označovanie
Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných
končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu
ručnými nožmi. Časť 1: Rukavice a chrániče
horných končatín z krúžkového pletiva
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné
zariadenie s pomocným motorovým pohonom,
ktoré obsahuje tvárové masky, polmasky alebo
štvrťmasky. Požiadavky, skúšanie, označovanie
Palubný bezpečnostný postroj a bezpečnostné
lano na použitie na rekreačnom plavidle.
Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky.
Nízkoprieťažné laná s jadrom a opletom
Osobné prostriedky na ochranu očí. Protislnečné
filtre na používanie v priemysle
Osobné ochranné prostriedky. Ochrana očí a tváre
pri zváraní a príbuzných činnostiach
Ochranné odevy. Základné ustanovenia
Ochranné prostriedky dýchacích orgánov.
Hadicový dýchací prístroj s prívodom čistého
vzduchu na použitie s tvárovou maskou,
polmaskou alebo náustkovým spojením.
Požiadavky, skúšanie a označovanie
Akustika. Chrániče sluchu. Časť 1: Subjektívna
metóda merania vloženého útlmu (idt EN 248691:1992)
Ochranné pracovné odevy. Ochrana proti teplu a
plameňu. Skúšobná metóda: Stanovenie prestupu
tepla pri vystavení účinku plameňa
Ochranná a pracovná obuv. Zdravotnícke galoše
Ochranné odevy na prácu s kyselinami, hydroxidmi
a inými žieravinami. Základné funkčné požiadavky
Izolačné a ochranné pomôcky. Gumové izolačné
koberce pre elektrotechniku
1.9.2001
1.9.2001
1.9.2001
1.9.2001
1.8.2001
1.8.2001
1.10.2000
1.10.2000
1.1.2000
1.4.1999
1.10.1997
1.9.1996
9.4.1979
22.8.1973
12.10.1971
Zoznam vybraných noriem pre požiarnu bezpečnosť stavieb
OZNAČENIE NORMY
NÁZOV NORMY
DÁTUM
VYDANIA
STN 73 0802/01 (73 0802)
Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné
ustanovenia
1.12.2011
STN 73 0834 (73 0834)
Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb
1.7.2010
STN 73 0802 (73 0802)
Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné
ustanovenia
1.7.2010
STN 73 0824 (73 0824)
Požiarna bezpečnosť stavieb. Výhrevnosť
horľavých látok
1.12.1992
STN 73 0824 (73 0824)
Požiarna bezpečnosť stavieb. Výhrevnosť
horľavých látok
1.12.1992
STN 73 0804 (73 0804)
Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty
14.5.1991
STN 73 0825 (73 0825)
Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Triedy
požiarneho nebezpečenstva skladových materiálov
7.5.1991
STN 73 0842 (73 0842)
Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty pre
poľnohospodársku výrobu
28.7.1989
STN 73 0822 (73 0822)
Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Šírenie
plameňa po povrchu stavebných hmôt
29.9.1986
STN 73 0823 (73 0823)
Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Stupeň
horľavosti stavebných hmôt
3.5.1983
STN 73 0835 (73 0835)
Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy
zdravotníckych zariadení
17.6.1980
STN 73 0831 (73 0831)
Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromažďovacie
priestory
15.5.1979
STN 73 0843 (73 0843)
Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty spojov
18.8.1978
STN 73 0837 (73 0837)
Požiarna bezpečnosť stavieb. Jednotlivé a radové
garáže
18.8.1977
STN 73 0838 (73 0838)
Požiarna bezpečnosť stavieb. Hromadné garáže
18.8.1977
STN 73 0839 (73 0839)
Požiarna bezpečnosť stavieb. Servisy a opravovne
motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných
hmôt
18.8.1977
STN 73 0844 (73 0844)
Požiarna bezpečnosť stavieb. Sklady
6.7.1977
STN 73 0833 (73 0833)
Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a
ubytovanie
13.5.1976
STN 73 0821 (73 0821)
Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarna odolnosť
stavebných konštrukcií
28.2.1973
OZNAČENIE NORMY
NÁZOV NORMY
STN 92 0101/Z2
Požiarna bezpečnosť stavieb. Názvoslovie
STN 92 0201-1
Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia
Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku
STN 92 0201-2
Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia
Časť 2: Stavebné konštrukcie
STN 92 0201-3
Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia
Časť 3 Únikové cesty a evakuácia osôb
STN 92 0201-4
Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia
Časť 4: Odstupové vzdialenosti
STN 92 0202-1
Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi
prístrojmi
STN 92 040 1, ISO 6182-5
Požiarna ochrana. Automatické sprinklerové zariadenia
STN 92 0403, EN 671-2
Stabilné hasiace zariadenia. Hadicové zariadenia
Časť 2: Nástenné hydranty s plochými požiarnymi hadicami
STN 92 0403, EN 671-3
Stabilné hasiace zariadenie. Hadicové zariadenia
Časť 3: Údržba hadicových navijakov s tvarovo stálou hadicou a
nástenných hydrantov s plochou hadicou
STN 92 0404, EN 54-1
Elektrická požiarna signalizácia
STN 92 0501, EN 3-2
Prenosné hasiace prístroje
STN 92 0501, EN 3-3
Prenosné hasiace prístroje
STN 92 0501, EN 3-4
Prenosné hasiace prístroje
STN 92 0501, EN 3-5
Prenosné hasiace prístroje
STN 92 0501, EN 3-6
Prenosné hasiace prístroje
STN 92 0812, EN 1634-1
Skúšanie požiarnej odolnosti zostáv dverí a uzáverov
Časť 1: Požiarne dvere a uzávery
STN 92 0812, EN 1634-3
Skúšanie požiarnej odolnosti zostáv dverí a záverov
Časť 3: Dvere a uzávery tesné proti prieniku dymu
Ďalšie normy týkajúce sa BOZP
-
STN 01 2725 Farebná úprava pracovného prostredia,
-
STN 01 8012 Bezpečnostné značky a tabuľky,
-
STN 01 1615 Hluk - základné ustanovenie pre normalizáciu
hlukových charakteristík strojov,
Ergonomické požiadavky na obrazovku, displeje, terminály, ovládacie
zariadenia a kancelárske práce:
-
STN EN ISO 13 406-1 (83 2094) Ergonomické požiadavky na prácu
so zobrazovacími displejmi založenými na plochých obrazovkách.
-
STN EN ISO 9241-1 (83 2091) Ergonomické požiadavky na
kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 1 : Všeobecný
úvod (ISO 9241-1 : 1997).
-
STN EN ISO 9241-5 (83 2091) Ergonomické požiadavky na
kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 5 : Požiadavky
na usporiadanie pracovného miesta a na pracovnú polohu (ISO
9241-5 : 1998).
-
STN EN ISO 9241-6 (83 2091) Ergonomické požiadavky na
kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 6 : Požiadavky
na pracovné prostredie (ISO 9241-6 : 1999).
-
STN EN ISO 9241-7 (83 2091) Ergonomické požiadavky na
kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 7 : Požiadavky
na displeje z hľadiska odrazov (ISO 9241-7 : 1998).
-
STN EN ISO 9241-8 (83 2091) Ergonomické požiadavky na
kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 8 : Požiadavky
na zobrazenie farieb (ISO 9241-8 : 1997).
-
STN EN ISO 9241-9 (83 2091) Ergonomické požiadavky na
kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 9 : Požiadavky
na vstupné zariadenia - s výnimkou klávesníc (ISO 9241-9 : 2000).
-
STN EN ISO 9241-10 (83 2091) Ergonomické požiadavky na
kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 10 : Základné
zásady vytvárania dialógu (ISO 9241-10 : 1996).
-
STN EN ISO 9241-11 (83 2091) Ergonomické požiadavky na
kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 11 : Údaje
o možnostiach využitia (ISO 9241-11 : 1998).
-
STN EN ISO 9241-12 (83 2091) Ergonomické požiadavky na
kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 12 :
Zobrazenie informácií (ISO 9241-12 : 1998).
-
STN EN ISO 9241-13 (83 2091) Ergonomické požiadavky na
kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 13 : Príručka
používateľa (ISO 9241-13 : 1998).
-
STN EN ISO 9241-14 (83 2091) Ergonomické požiadavky na
kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 14 : Vedenie
dialógu pomocou menu (ISO 9241-14 : 1997).
-
STN EN ISO 9241-17 (83 2091) Ergonomické požiadavky na
kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. Časť 17 : vedenie
dialógu pomocou obrazových formulárov (ISO 9241-17 : 1998).
-
STN EN 29 241-2 (83 2091) Ergonomické požiadavky na
kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. 2. časť: Požiadavky
na pracovné úlohy – Pokyny.
-
STN EN 29 241-3 (83 2091) Ergonomické požiadavky na
kancelárske práce so zobrazovacími terminálmi. 3. časť: Požiadavky
na zobrazovacie displeje.
-
STN ISO 9355-1 (83 2093) Ergonomické požiadavky na navrhovanie
displejov a ovládacích zariadení. Časť 1 : Interakcia človeka
s displejmi a ovládacími zariadeniami.
-
STN ISO 9355-2 (83 2093) Ergonomické požiadavky na navrhovanie
displejov a ovládacích zariadení. Časť 2 : Displeje.
Stavebná činnosť:
-
STN 73 8101 - Lešenia. Spoločné ustanovenia.
-
STN 73 8107 - Rúrkové lešenia.
-
STN 73 8120 - Stavebné plošinové výťahy.
-
STN 73 8106 - Ochranné a záchytné konštrukcie.
-
STN 73 4130 - Schodištia a šikmé rampy. Základné ustanovenia.
-
STN 74 3282 - Oceľové rebríky. Základné ustanovenia.
-
STN 74 3305 - Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia.
-
STN 73 4130 Schodištia a šikmé rampy. Základné ustanovenia
-
STN 74 4505 Podlahy. Spoločné ustanovenia,
-
STN 74 6930 Podlahové rošty oceľové. Spoločné ustanovenia,
-
STN 83 2003 Pracovná ochrana. Pracovné procesy. Všeobecné
bezpečnostné požiadavky,
-
STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia.
-
STN 27 7012 Stavebné, zemné stroje a rýpadlá. Prevádzka a
údržba. Bezpečnosť práce a ochrana zdravia.
-
EN 12418 (STN 27 8605) Stavebné stroje na rezanie muriva a
kameňa na stavenisku. Bezpečnosť.
Strojárenstvo:
-
STN EN 294 (83 3 212) Bezpečnosť strojových zariadení. Bezpečné
vzdialenosti na zabránenie siahnutia do nebezpečných miest
hornými končatinami.
-
STN EN 1807 (496 104) Bezpečnosť drevárskych strojov. Pásové
píly.
-
STN EN 12 100 - 1, Bezpečnosť strojov.
-
STN EN 1050, Posudzovanie rizík.
-
STN EN 861 (STN 49 6112) zaoberá sa všetkými nebezpečenstvami
a ohrozeniami týkajúcimi sa strojov, pre významné ohrozenia aj
definovaním bezpečnostných požiadaviek alebo opatrení, alebo
odvolaním sa na príslušné normy.
-
EN 292 (STN 83 3001) Bezpečnosť strojných zariadení. Základné
termíny, všeobecné zásady navrhovania,
-
EN 1088 (STN 83 3007) Blokovacie zariadenia ochranných krytov,
Zásady navrhovania a výberu,
Drevoobrábacie a drevospracujúce zariadenia:
-
STN 49 6100 Drevospracujúce zariadenia. Bezpečnostné
požiadavky na konštrukciu strojov a zariadení. Spoločné
ustanovenia.
-
EN 1870-1 (STN 49 6108) Bezpečnosť drevárskych strojov.
-
STN 49 6101 Drevospracujúce
požiadavky na zvislé rámové píly,
zariadenia.
Bezpečnostné
-
STN 49 6105 Drevospracujúce zariadenia.
požiadavky na kotúčové a valcové píly,
Bezpečnostné
-
STN 49 6110 Drevospracujúce
požiadavky na frézky,
Bezpečnostné
-
STN 49 6116 Drevárske stroje. Bezpečnostné ustanovenia pre
dlabačky, čapovačky a čelné tvarovačky,
-
STN 49 6117 Drevospracujúce
požiadavky na konštrukciu brúsok
-
STN 49 6120 Drevospracujúce zariadenia. Vŕtačky a vŕtacie
dlabačky. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu,
-
STN 73 0580 Denné osvetlenie budov. Základné požiadavky,
zariadenia.
zariadenia.
Bezpečnostné
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a vodné hospodárstvo:
-
STN EN 632 (STN 47 0069) Poľnohospodárske stroje. Kombajny
a zberacie rezačky. Bezpečnosť.
-
STN 47 0060:1982 Poľnohospodárske stroje a traktory. Všeobecné
požiadavky na konštrukciu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci.
-
STN 46 5750 - zásady skladovania tuhých priemyslových hnojív.
-
STN 47 0060 - všeobecné požiadavky na konštrukciu z hľadiska
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
-
STN 47 0062 - pracovné plošiny a prístupy na pracovné miesto.
Bezpečnostné požiadavky.
-
STN 47 0063
mobilné
prostriedky
malej
mechanizácie
poľnohospodárskych prác. Všeobecné požiadavky bezpečnosti na
konštrukciu.
-
STN 46 5891 - skladovanie prípravkov na ochranu rastlín.
-
STN 46 6103 - strojné dojenie kráv.
-
STN 47 0061 Poľnohospodárske stroje a traktory. Požiadavky na
ochranu pred mechanickým ohrozením,
-
STN ISO 4254-1 Poľnohospodárske a lesnícke stroje a traktory.
Technické prostriedky na zabezpečenie bezpečnosti. Časť 1:
Všeobecne.
Download

celý zoznam vybraných noriem