FACTS & NEWS
Zákaznícké noviny KAISER AG
December 2012
KAISER 2013: 100 rokov inovácie
Východiskový bod:
Prvý patent 5. augusta 1913
KAISER AG je rodinný podnik, ktorý vediem v
súčasnosti ja ako člen tretej generácie. História
podniku sa zakladá prevažne na vynaliezavosti.
Je to história inovácií, ktoré po dobu 100 rokov
umožňovali stále nové technické vylepšenia
alebo viedli k úplne novým riešeniam. Prostredie, v ktorom vznikali tieto vynálezy, a v
ktorom sa dnes realizujú, pritom už nemohlo
byť rôznorodejšie. Lichtenštajnsko malo v roku
1913 približne 8 700 obyvateľov a charakterizovalo ho iba veľmi slabé, čisto poľnohospodársky orientované národné hospodárstvo.
Na začiatku histórie stojí patent. Patent, ktorý
sa vzťahuje na tkací stroj, a ktorý bol zaregistrovaný 5. augusta 1913 vo Viedni. Ako
vynálezca sa vyznamenal Josef Kaiser von
Mauren/Schaanwald z Lichtenštajnska. Kto bol
tento Josef Kaiser a ako prišlo k tomuto
vynálezu? V rámci nášho „špeciálneho“ jubilea
spracujeme najskôr kompletnú históriu firmy a
napíšeme knihu o podniku včerajšia a dneška.
Ale nie iba kniha bude v spoločnosti KAISER
charakterizovať rok 2013. Rôzne podujatia pre
našich zákazníkov, partnerov a pracovníkov sa
budú postupne realizovať v priebehu celého
roka. V septembri chceme všetkých pozvať na
podujatie u nás doma a môžeme už dnes
povedať, že by ste tu v žiadnom prípade nemali
chýbať!
Ako sme na tom teraz na konci roka 2012?
Čo máme nové? Spomenúť by sme mali v
Lichtenštajnsko
podstate nasledujúce body: Celkový vývoj trhu
a inovácie na strane našich výrobkov.
Celkový vývoj trhu 2012
Zmysluplné hodnotenie si vyžaduje diferencovaný pohľad, pretože rozdiely v jednotlivých
trhoch a regiónoch sú tak, ako predtým,
markantné. Naše odvetvie je silno priamo
alebo nepriamo ovplyvňované verejným obstarávaním, resp. prostredníctvom štátneho
rozpočtu. Investície do údržby verejnej
infraštruktúry
alebo
do
modernizácie
ekologických technických zariadení v medzinárodnom meradle klesali. Všeobecné rozpočtové
problémy a dlhová kríza spôsobujú zásadne
menšiu dynamiku na našich trhoch. Aj s
celosvetovým ohľadom neexistujú v našom
odvetví takmer žiadne iné „stimulujúce
motory“, ktoré by v Európe kompenzovali tento
vývoj.
Napriek tomu sa ukázal byť vývoj obratu na
strane KAISER v konečnom zhrnutí veľmi
potešujúci: Jednotlivé lokality/divízie sa v
porovnaní s predchádzajúcim rokom pohybujú
v rámci stabilných hodnôt – až po markantný
nárast. Ako celok dosiahne KAISER aj v roku
2012 zreteľný nárast.
Je pritom potrebné spomenúť, že nestranným
pozorovateľom sa dá spoločnosť KAISER často
len ťažko správne ohodnotiť práve pre jej dve
rôzne divízie a medzinárodné stanovištia.
Obidve produktové oblasti patria k odvetviam,
ktoré sú charakteristické prevažne stredne
veľkými podnikmi. Na strane kráčacích
mobilných bagrov máme spolu s naším
hlavným konkurentom zo Švajčiarska porovnateľné a stabilné medzinárodné postavenie na
trhu. Ostatní výrobcovia, vrátane mladších
imitácií nášho S2 z Číny, momentálne nezohrávajú žiadnu alebo iba zanedbateľnú rolu.
Prostredie pri vozidlách na čistenie kanálov je
zo strany výrobcov značne rôznorodejšie a
Fínsko
medzinárodnejšie. V tejto oblasti sa spoločnosti
KAISER podarilo v posledných rokoch značne si
posilniť postavenie na trhu. V Európe sme dnes
jasne najsilnejším podnikom v oblasti vozidiel
na čistenie kanálov. Pri vozidlách na recykláciu
vody je naša technológia celosvetovo vedúca.
Pritom však „veľkosť“ sama o sebe nepredstavuje cieľ. Dôležité je príslušné silné postavenie
na trhu ako inovatívneho podniku a podniková
štruktúra, ktorá je nosná pre budúcnosť. Tu sa
nám podarilo, predovšetkým vďaka akvizícii
podniku EUR-MARK v roku 2011, získať
vynikajúce doplnenie.
Inovácia
Naša dlhodobá a zažitá orientácia na potreby
zákazníka, ako aj zameranie na inováciu tvoria
už od našich priemyselných začiatkov základné
charakteristiky podnikovej filozofie. Ako
podnik, ktorý riadi majiteľ, využívame výhody
jasnej a jednoduchej štruktúry rozhodovania.
Na druhej strane však máme vo vzťahu k
nášmu okoliu aj značne „viac“ zdrojov, aby sme
mohli dôsledne pracovať na ďalšej technickej
diferenciácii. Príkladmi pre rok 2012 sú okrem
iného úspešné uvedenie Eco 3.0, ako aj vývoj
a zavedenie „hybridu“ medzi vozidlom na
nasávanie za sucha a kombi prostredníctvom
podniku EUR-MARK v Nórsku.
V oblasti bagrov sa začiatkom roka 2013 počíta
s nahradením osvedčených modelov KAISER
S2/3. Na základe novej platformy a nasledujúcej
generácie
zrealizujeme
množstvo
technických inovácií v spojení s prekvapivým
dizajnom.
So srdečným pozdravom
Markus Kaiser
Slovensko
Rakúsko
2
Kaiser AG
IFAT 2012 – KAISER ukazuje svoju silu ako ešte nikdy
V máji tohto roku sa konal v Mníchove celosvetovo najväčší a najdôležitejší environmentálny veľtrh, IFAT ENTSORGA. Podľa najlepších
značiek pri počte vystavovateľov a plochy z
roku 2010 tento veľtrh prekonal ďalší rekord s
približne 125 000 návštevníkmi zo 180 krajín.
IFAT sa osvedčil ako ideálna platforma pre predajné aktivity a je v každom ohľade „nevyhnutnosťou“ tohto odvetvia.
Na stanovisku spoločnosti KAISER sa po
prvýkrát predstavili dve vozidlá EUR-MARK:
ArcticCombi je vozidlo skonštruované špeciálne na čistenie kanálov pri veľmi nízkych vonkajších teplotách do -30 °C. Všetky
komponenty, ktoré vedú vodu, ako aj vysokotlaký navijak, sú izolované a umiestnené vo
vyhrievaných vnútorných priestoroch, aby
chránili vodu pred zamrznutím.
Druhá novinka veľtrhu značky KAISER EURMARK bol vysokovýkonný nasávač nasucho
Hercules. Nasávač disponuje výkonovo silným
rotujúcim
piestovým
dúchadlom,
ktoré
prepraví objem vzduchu do 9 000 m3/h. Pomocou fúkacieho injektora sa môžu pneumaticky
prepravovať suché materiály, napríklad štrk na
plochú strechu.
KAISER sa však ukázal aj so svojimi vozidlami
z Lichtenštajnska a zo Slovenska taký silný ako
ešte nikdy. Popri osvedčených produktoch
AquaStar a CityCycler sa prezentoval nováčik
z rady EcoCombi. Eco 3.0 kladie nové
meradlá v oblasti efektívneho čistenia kanálov
s recykláciou vody. Vozidlo zaujme nielen svojím inovatívnym dizajnom, ale aj kompaktnými
rozmermi a kombinovaným ramenom s hadicami.
IFAT 2012 – KAISER Messestand
Ako novinka sa prezentoval aj čistič šácht
Gulliver s novým systémom na úpravu čistej
vody prostredníctvom vločkovania.
Aby bola paleta produktov kompletná, mali na
veľtrhu svoj stánok aj malé vozidlá PAHO a
MIAMI francúzskeho partnerského podniku
BAROCLEAN. Obidva produkty sa vyznačujú
nízkym užitočným zaťažením, na základe
svojej hliníkovej konštrukcie, ako aj extrémne
kompaktnými rozmermi.
Okrem toho KAISER pozval svojich obchodných
partnerov na strávenie spoločného večera. V
príjemnej atmosfére a pri chutnom jedle sa
dojmy z výstavných dní zintenzívnili, partneri
si vymenili informácie a umocnili sa vzájomné
vznikajúce kontakty. Večer spríjemňovala
hudba umelca Wolfganga Franka, ako aj prvé
vystúpenie „podnikovej kapely“: The Sewer
Suckers.
Nasledujúci IFAT sa bude konať 5. – 9. mája
2014 na veľtrhu v Mníchove.
Úspešný rok 2012
pre EUR-MARK
KAISER EUR-MARK si mohol v roku 2012
opätovne posilniť svoje postavenie na
trhu v Škandinávii. Vývoj obratu prebiehal
v porovnaní s vlaňajšími rekordnými
číslami stabilne a predovšetkým zákazkové krytie pre rok 2013 ukazuje veľmi
potešujúci vývoj.
Posilnené strategické smerovanie
Vďaka novej súčasti skupiny KAISER je k
dispozícii značne viac zdrojov na to, aby bolo
možné dôsledne podporovať podnik na ceste
jeho úspechu. Spoločne sa prediskutovali
stratégie, ktoré sa jemne prispôsobili a doplnili
v rôznych oblastiach. V platnosti ostáva stále
jasné zameranie na vedúce postavenie na trhu
vo Fínsku, Švédsku a Nórsku. K tomu sa
pripočíta posilnenie a podpora inovačnej sily,
ako aj profesionalizácia interných procesov.
„Bolo veľkou zmenou stať sa z predchádzajúceho finančného investora súčasťou medzinárodného rodinného podniku, ktorý sa dobre
vyzná v rovnakom odvetví ako my. Cítime
podporu silného majiteľa tu vo Fínsku, a to je
zásadné pre nás, aby sme ostali aj naďalej
úspešní. Aj ja osobne, ako vedúci podniku, som
mohol vďaka prevzatiu ďalej rozvinúť svoje
Videokonferencia v projekte SAP
schopnosti“, hovorí Kurt Vienonen, vedúci
podniku KAISER EUR-MARK.
Úspešné zavedenie SAP vo Fínsku
V rámci prispôsobení sa zaviedol aj vo Fínsku
systém ERP od SAP, ktorý sa využíva v skupine
KAISER na to, aby sa optimálne riadili
obchodné
procesy
medzi
všetkými
stanovišťami. Ciele tohto projektu sledujú
trvalú efektivitu vnútorných procesov s
ohľadom na ich profesionalizáciu. Zákazníci,
ako aj dodávatelia budú profitovať z
vylepšených procesov, zvýšeného stupňa
servisu a jednoduchšej výmeny informácií.
V deväťmesačnom projekte sa zmodernizovalo
materiálno-technické zásobovanie a skladovacia štruktúra podniku EUR-MARK. Základný
tím, skladajúci sa z pracovníkov zo Schannwaldu a Nykarleby, dokázal v priebehu tejto
doby zorganizovať a zaviesť kompletné
procesy, ako aj zaškoliť pracovníkov vo Fínsku
do nového systému. Prostredníctvom optimálnych príprav a veľkého zaangažovania tímu sa
1. októbra úspešne zrealizoval „vstup do novej
éry“.
„Integrácia podniku EUR-MARK bola v
mojeagende v roku 2012 najvrchnejšou
prioritou. Spolupráca funguje vynikajúco: Na
jednej strane na profesionálnej úrovni,
ale predovšetkým tiež po ľudskej stránke,“
potvrdzuje Markus Kaiser. Popri viacerých
vzájomných návštevách uľahčuje spoluprácu aj
systém videokonferencie.
FACTS & NEWS
Kvalita servisu je stredobodom spokojnosti zákazníkov
Franz Skrabel a Hannes Schatzmann
Pojem Zákaznícky servis sa už v dnešnom
svete obchodu nedá odmyslieť. Neexistuje
žiadna firma, ktorá by si nenapísala na vlajky
„Dobrý zákaznícky servis“. Avšak napriek
tomu, že všetci hovoria o zákazníckom servise,
ale ani zďaleka všetci nedodržujú tieto svoje
sľuby, stráca táto nanajvýš dôležitá tematika
na vážnosti. Veľa podnikov chce týmto iba
prilákať zákazníkov k nákupu a po kúpe
nepodáva sľúbené servisné služby alebo ich
poskytuje iba v zníženej miere. Centrálnym
bodom
zákazníckeho
servisu
je
však
skutočnosť, že tieto výkony pokrývajú celý
životný cyklus výrobkov. Toto veľa firiem, ale
aj kupujúcich často zatláča do úzadia. Výhodnejšia kúpna cena však nie je sama o sebe
rozhodujúca, ide o servis ďaleko presahujúci
nákup.
Ale čo teda skutočne znamená zákaznícky
servis alebo zákaznícka služba? Čo je to, čo
veľa firiem iba sľubuje, ale v rozhodujúcom
okamihu nedodrží? Jednoduchá metóda sa
volá: Pozornosť, osobný kontakt a kontaktný
partner, ktorý prejavuje záujem a je vždy
pripravený.
KAISERtronic
Efektívne „zastavenie vozidla v boxe“
Ak sa na pracovisku vyskytne porucha,
najčastejšie sa pokúša vodič sám lokalizovať
príčinu a prípadne ju odstrániť. Ak však pritom
narazí na hranice svojich možností, musí sa
vrátiť do firmy, vyhľadá príslušnú dielňu alebo
autorizované servisné miesto spoločnosti
KAISER AG. Až po fyzickom kontakte vozidla a
mechanika sa môže stanoviť záväzná diagnostika a porucha sa môže odstrániť. Tento celý
proces stojí čas a peniaze.
V spoločnosti KAISER je zákaznícka služba
centrálnou
časťou
podnikovej
filozofie.
Angažovanie sa, záujem, flexibilita a nadšenie
z výrobku charakterizuje medzinárodné
servisné tímy. Obzvlášť dôležitá úloha pritom
pripadá pracovníkom v hlavnom sídle v
Schaanwalde, ktorí sa považujú za celosvetovo
centrálny styčný bod. Otázky z krajín ako
Francúzsko, Rusko, India a USA k všetkým
možným témam denno-denne prichádzajú k
servisným pracovníkom.
„Nie je vždy jednoduché zvládnuť to, ale láska
k povolaniu a motivácia pomôcť zákazníkovi to
umožňujú,“ hovorí Franz Skrabel, vedúci
zákazníckej služby pre kráčacie mobilné
bagre. A táto „láska k povolaniu“ nie je
žiadnym paušálnym vyhlásením. Pracuje už
24 rokov v spoločnosti KAISER.
Rovnako, ako aj jeho kolega pre komunálnu
oblasť, Hannes Schatzmann. Je členom tímu
už 28 rokov. „Touto dlhoročnou príslušnosťou
vznikajú, samozrejme, aj veľmi priateľské
vzťahy k našim zákazníkom,“ dodáva Schatzmann. Mnohí však nie sú jednoducho iba
„zákazníci“, ale aj dôležití partneri.
Pomocou diaľkovej diagnostiky KAISERtronic
možno najrýchlejšie prekontrolovať a odstrániť
poruchy na vozidle. Servisný odborník sa môže
prostredníctvom modemu GSM on-line pripojiť
k riadiacej jednotke, vyvolať všetky aktuálne
údaje jednotlivých snímačov/ovládačov vo
vozidle a stanoviť tak diagnostiku poruchy. Ak
je to potrebné, môžu sa vykonať aj zmeny
parametrov.
Pomocou tejto diagnostiky môže odborný
personál sprevádzať obsluhujúcu osobu vo
vozidle pri odstraňovaní poruchy. Pri defekte
môže dielňa pripraviť príslušné diely ešte pred
„zastavením vozidla v boxe“, takže sa
výmena môže vykonať najrýchlejším možným
spôsobom.
Pri novinkách a pri ďalšom vývoji sú silno
zaangažovaní. Napokon, názor zákazníkov je
kľúčom k úspechu.
Zákaznícka služba však nepredstavuje iba
priamy kontakt so zákazníkom, ale aj dôležité
rozhranie v podniku. Podľa typu žiadosti zahŕňa
zákaznícka služba predaj alebo vývoj, aby sa
našli spoločné riešenia. Pritom existuje v
spoločnosti KAISER AG presne definovaný
proces. Takto sa môže zabezpečiť, že žiadosti,
priania alebo návrhy na zlepšenie od zákazníkov sa dostanú na správne miesta.
Ďalšou dôležitou úlohou je servis priamo na
mieste u zákazníka. Mechanici spoločnosti
KAISER sú ochotní vycestovať, aby vysoko
flexibilne a s nasadením plnili svoje úlohy. Keď
sa vyskytne problém, musí sa riešiť rýchlo,
avšak aj premyslene a organizovane. Tu sa
vyžaduje flexibilita, ako aj vysoká odborná
kompetencia každého jednotlivého pracovníka
zákazníckej služby. Dodržovanie termínov je
najvyššou prioritou, aj keď sú na to potrebné
nadčasové hodiny alebo práca cez víkend.
3
4
Čistenie kanálov a priemyselná likvidácia
„Novinka“ v spoločnosti KAISER presvedčuje
svojím výkonom, efektívnosťou a dizajnom
Na tohtoročných veľtrhoch IFAT a Pollutec sa medzinárodnej odbornej
verejnosti prezentovalo najnovšie vozidlo na čistenie kanálov od
spoločnosti KAISER: Eco 3.0 stanovuje nové meradlá v oblasti efektívneho
čistenia kanálov a považuje sa za medzinárodnú referenciu pre recyklačné
vozidlá. Eco 3.0 je najaktuálnejšou generáciou radu Eco-Combi a ponúka
inovatívny dizajn a značne kompaktnejšie rozmery v kombinácii s novým
ramenom s hadicami.
Referencia pre spätné získavanie vody
Eco 3.0 podáva preplachovací výkon až do 400
litrov za minútu pri maximálnom tlaku vody
200 barov. Vodokrúžkové vákuové čerpadlo má
nasávací výkon až 3 100 m3/h. Obzvlášť
komfortné je nové nasávacie rameno KSR70.
Nasávacie a preplachovacie hadice sú vedené
spoločne.
Prostredníctvom
ramena
s
možnosťou vyzdvihnutia, zníženia a vysúvania
možno komfortným spôsobom pokryť väčší
polomer dosahu.
KAISERtronic predstavuje efektívnosť
a prístupnosť pre používateľov
KAISERtronic je riadiaci a regulačný systém,
ktorý vyvinula samotná spoločnosť KAISER.
Vďaka možnosti ovládania množstva prepravovanej vody, resp. prispôsobenia počtu otáčok
vákuového čerpadla, sa efektívne šetrí palivo.
Výkon Eco 3.0 priamo súvisí s teplotou hydraulického oleja, čo chráni agregáty, a tým zvyšuje
životnosť. Popritom možno zníženým počtom
otáčok dosiahnuť zníženú hladinu hluku. V
porovnaní s predchádzajúcimi modelmi sa pri
Eco 3.0 znižuje spotreba nafty až o viac než
20 %.
Úspešné uvedenie na trh
a nadšení zákazníci
Od svojho uvedenia na trh sa vyexpedovali
viaceré Eco 3.0. Dva z nich sa nachádzajú v
Nemecku. Firma Schipp & Westerburg
používa už takmer 15 rokov vozidlá a
osvedčenú techniku spoločnosti KAISER
špeciálne v oblasti spätného získavania vody.
Vedúci podniku Thomas Schipp je plne
spokojný so svojím najnovším vozidlom:
„Obzvlášť pôsobivé je bezdrôtové diaľkové ovládanie s displejom, na ktorom sa zobrazujú
dôležité údaje, ktoré sú relevantné pre vozidlo.“ Zároveň chváli vydarenú vizuálnu estetiku Eco 3.0: „Vozidlo je už takmer futuristické
a neustále budí pozornosť v cestnej premávke
a u zákazníkov.“
Eco 3.0 firmy Schipp & Westerburg
Aj mesto Ulm používa túto novinku od
spoločnosti KAISER. Táto komúna už vlastní
KAISER AquaStar a teraz si zaobstarala nový
Eco 3.0. Podniky mesta Ulm, zamerané na
likvidáciu odpadu (EBU), sú nadšené
predovšetkým kompaktnosťou tohto čističa
kanálov. Waldemar Koch, vedúci vozového
parku EBU, prehlasuje: „Podstatné predpoklady pre zaobstaranie tohto vozidla boli čo
možno najmenšie rozmery a nízka nadstavbová váha vozidla. Pretože Eco 3.0 spĺňa
svojou dĺžkou iba 8,75 m a maximálnou výškou
3,45 m, ako aj vlastnou hmotnosťou 16 200 kg
tieto predpoklady najlepšie, možno tak bezproblémovo pracovať aj v oblastiach s obmedzeným priestorom.“
Ďalším ústredným bodom pre EBU bola
nanajvýš nízka produkcia hluku pri prevádzke
vysokotlakového a vákuového čerpadla,
pretože Eco 3.0 má zrealizovať mnohé nočné
nasadenia v mestskej oblasti. Preto je
oceňovaná vysoká výrobná kvalita a kvalita
spracovania od spoločnosti KAISER.
„Na základe vyzretej techniky sa dá vozidlo
variabilne použiť pre všetky potrebné práce a
svojimi nízkymi nárokmi na údržbu a čistenie
sa stará o pohodlnú každodennú prácu vodičov
a obslužného personálu,“ dopĺňa Koch.
Eco 3.0 na veľtrhu Pollutec v Lyone
FACTS & NEWS
Vozidlo na nasávanie za sucha najvyššej výkonovej triedy
Hercules made by EUR-MARK
Hercules je vozidlo na nasávanie za sucha prvej
triedy. Disponuje výkonovo silným rotujúcim
piestovým dúchadlom Hibon, ktoré prepraví
objem vzduchu až do 9 000 m3/h. Pri vákuu
90 % a pretlaku do 1 baru je vozidlo najlepšie
vybavené pre všetky práce nasávania nasucho
a vyfukovania. Filtrovanie odpadového vzduchu
prebieha prostredníctvom 72 filtračných
vreciek s plne automatickým čistením
filtračných prvkov. Voliteľne sa môže Hercules
vybaviť vysokotlakovým vodným čerpadlom.
Okrem toho sa môže toto vozidlo použiť aj na
nasávanie mokrých materiálov.
Sacie vozidlo „made in“ Fínsko od dcérskej
spoločnosti EUR-MARK sa na veľtrhu IFAT predstavil medzinárodnému okruhu zákazníkov.
Prvé úspechy mimo severnej Európy – kde si
Hercules už veľa rokov užíva veľmi dobrú
reputáciu – mohlo toto vozidlo na nasávanie za
sucha zaznamenať už aj vo Švajčiarsku. Firma
Karl Schmitter Transporte AG z Widnau
efektívne používa toto vozidlo od júla. Pre
východošvajčiarsky
podnik
predstavuje
nanášanie štrku na strechy a strešná výsadba
zelene, ako aj klasické nasávacie bagrovacie
práce každodennú realitu. Pre tieto práce sa
hľadalo univerzálne vozidlo s výnimočným
nasávacím výkonom a flexibilným nasávacím
nadstavcom. „Hercules má o 10 % viac
nasávacieho výkonu než porovnateľné zariadenia. Enormná pracovná oblasť nasávacieho
nadstavca a bezdrôtové diaľkové ovládanie
umožňujú dosiahnuť na pracovnom mieste
rýchle nastavenie a vysokú flexibilitu. Za
zmienku tiež stojí nízka spotreba paliva vozidla
Hecules,“ vysvetľuje vedúci podniku Karl
Schmitter, ktorý pracuje s vozidlami na
nasávanie za sucha už viac ako 20 rokov.
Karl Schmitter so svojím vozidlom Hercules
Špičková technika na koľajniciach
Megaprojekt pre použitie v základnom tuneli Gotthard
KAISER disponuje dlhoročnými skúsenosťami v
oblasti vozidiel na čistenie kanálov v kombinácii
s koľajnicovým podvozkom. Aby sa mohli
skonštruovať takéto špeciálne vozidlá, musia
existovať fundované odborné vedomosti, veľké
know-how v oblasti systémovej integrácie, ako
aj znalosť projektového podnikania. Skúsenosť
získaná „učením sa pri práci“ tu zďaleka
nestačí.
Takýto projekt použitý v základnom tuneli
Gotthard využil výdobytky spoločnosti KAISER
AG pre firmu Marquis AG Kanalservice (v
poverení podniku železničnej techniky Transtec
Gotthard). Optimálna integrácia koľajnicového
podvozku a nadstavby KAISER na nosné
vozidlo sa vykonala prostredníctvom najpresnejších objasnení a prepočtov všetkých
rozhraní. Okrem toho sa zrealizovalo viacero
testovacích nadstavieb priamo v Schannwalde,
aby sa vozidlo pripravilo na náročné nasadenie
v najdlhšom železničnom tuneli sveta.
Ďalšou výzvou projektu bolo vybaviť AquaStar
tak, aby mohli vykonávať preplachovacie práce
dve osoby súčasne a nezávisle od seba – vľavo
a vpravo vo vozidle. Táto dvojitá obsluha si
vyžiadala vysoké nároky nielen na rozvetvenie
výkonu zariadenia, ale aj na bezpečnosť
ovládania.
AquaStar na koľajniciach
Od začiatku tohto roka čistí a udržuje AquaStar
firmy Marquis odvodňovacie potrubia od vápna
a iných upchávajúcich materiálov, aby mohli v
roku 2016 hladko brázdiť prvé vlaky 57 km
dlhým tunelom.
5
6
Kráčajúce rýpadlo od spol. KAISER
Vozidlá spoločnosti KAISER čistia kanály v Mumbaji
Mumbai je so svojimi 12,5 miliónmi obyvateľov
najväčším mestom Indie a jedným z najľudnatejších miest sveta. Samozrejmosťou je, že taká
obrovská metropola ako Mumbai prináša so
sebou aj mnohé environmentálne problémy.
Znečistenie vzduchu priemyslom a intenzitou
premávky je jedným z nich. Iným problémom sú
nedostatočné kapacity na likvidáciu a čistenie
odpadovej vody a odpadkov. Hoci sa situácia
zásobovania domácností vodou po roku 1980
zlepšila, iba málokto má k dispozícii systém na
likvidáciu odpadovej vody. Viac ako polovica
obyvateľov Mumbaja žije v chudobných
mestských štvrtiach bez vodovodnej prípojky a
kanalizácie.
Zlá infraštruktúra a monzún
Zlá infraštruktúra kanalizácie je dôležitou témou
predovšetkým v čase monzúnu. Po ôsmich
mesiacoch sucha dochádza počas štvormesačného monzúnového obdobia pravidelne k
záplavám. Dážď pritom vždy spláchne odpad do
odtokov a spôsobí ich upchatie. V júli 2005 to
malo devastujúce následky. Pri monzúnových
dažďoch, najprudkejších za posledných 100
rokov, došlo k rozsiahlym záplavám, pričom
zomrelo 447 ľudí.
S2 pri čistení kanálov v Mumbaji, India
Pilotprojekt mit KAISER S2 und Eco I
Mesto, presnejšie „Stormwater Drains
Department“ (SWD), sa teraz pokúša vyriešiť
túto problematiku v pilotnom projekte.
Otvorený mestský systém kanálov sa má „zbaviť
haraburdia“ a vyčistiť tak, aby už viac nevznikali
upchatia a dažďová voda mohla bez prekážok
odtekať do mora. Od začiatku tohto roka už
pracuje KAISER S2 bez prestania v kanáloch
metropoly. Tento bager sa môže vďaka svojej
flexibilite pohybovať bez prekážok v každom
kanáli. Bežným bagrom sa dalo doteraz pracovať
iba z mosta alebo z brehu, čo sa však preukázalo
ako neefektívne. Pre toto mesto má S2 dôležité
výhody.
„S2 je neuveriteľne šikovný a pohyblivý. Môže
pracovať nielen vo všetkých kanáloch, ale môže
tiež čiastočne vytiahnuť z vody ťažký odpad bez
toho, aby bolo potrebné nasadiť ďalšie pracovné
zariadenie.“ dodáva k problematike zástupca
vedúceho SWD Vijay Golwalkar.
Podobná problematika, ako pri otvorených
kanáloch, sa vynára aj v podzemnej mestskej
sieti kanálov; potrubia sú upchaté a voda
nemôže poriadne odtekať. Aby sa odstránili
hrubé nečistoty, nasadili sa vozidlá KAISER
EcoCombi Recycler. Tieto vozidlá s úspechom
pracujú v tejto obrovskej metropole už vyše
roka, napriek tomu bude potrebnej ešte veľa
tvrdej práce, aby sa mestské kanály dostali do
dobrého a funkčného stavu.
Zaškolenie pracovníkmi KAISER priamo na mieste
FACTS & NEWS
Silná kompetencia spoločnosti KAISER s vŕtacími lafetami
zaistených až 15 metrov dlhými zakotveniami,
sa upevnila veľkoplošná kruhová sieť. Aby sa
mohli vyvŕtať diery pre ukotvenie, použil sa
KAISER S3 Allroad s vŕtacou lafetou Morath SA
3100-4F. 7,5 metrov hlboké vrty sa museli
vŕtať čiastočne zapažene. Pri prácach na rampe
s až 75 % stúpaním bol kráčací bager istený
lanovým navijakom. Časť siete, ktorá doliehala
na dno potoka, bola zakopaná 3,5 metra
hlboko, zafixovaná pomocou prírodných
kamenných blokov a zaistená mikropilótmi,
ktoré dosahovali dĺžku kotvy 20 metrov.
Takmer sto metrov pod hlavnou oporou vznikol
ďalší blok s objemom 3 000 kubických metrov.
Tento vznikol štandardným postupom z betónu
a rovnako bol zabezpečený kruhovou sieťou.
Vŕtacie práce v kombinácii s kráčacími
mobilnými bagrami v posledných rokoch
veľmi získali na význame. Viac sa
využívajú predovšetkým v oblasti Álp
najmä pre zosuvy svahov a sanovanie
horských ciest, ktoré vznikli počas stavebného boomu 60-tych rokov.
Tam, kde bežný bager
narazí na svoje hranice
Od apríla vlastní firma Gasser Felstechnik AG
nový S3 Allroad. Kráčací mobilný bager slúži na
špeciálnu podzemnú stavbu a používa sa tu ako
viacúčelové špeciálne vŕtacie zariadenie. Tak
napríklad pre mikropilóty, samorezné kotvy,
kotvy/vŕtanie dier na nálože, vŕtanie v dierach
a vŕtania dier v nadloží. Pomocou výkonného
vybavenia Morath sa bezproblémovo striedajú
kotvy BO R32, R38 a R76 a môžu sa vytvárať
vrty pospájané potrubím až do 178 milimetrov.
„Naše požiadavky na nosné zariadenie boli
veľmi vysoké. Na jednej strane musí byť veľmi
výkonné, predovšetkým, čo sa týka hydrauliky,
a na druhej strane musí byť mnohostranne
použiteľné a terénne. Do úvahy prichádzalo iba
málo pracovných zariadení a KAISER S3 sa
preukázal ako perfektná voľba,“ vysvetlil
Andreas Keiser, člen vedenia podniku Gasser
Felstechnik AG. Aj strojník Andreas Zihlmann
je nadšený zo svojho nového pracovného
zariadenia. Popri flexibilite kráčacieho bagra
oceňuje tento špecialista na vrty užívateľskú
prístupnosť prostredníctvom bezdrôtového
diaľkového ovládania, ako aj vynikajúcu
kinematiku bagra a vŕtacej lafety.
Vŕtací bager v Semmentale
Prekvapivé stavebné práce v Semmentale
Firma Gasser nasadila S3 pri projekte v
Simmentale, na území Berner Oberland vo
Švajčiarsku. Aby zabránila vzniku nebezpečenstiev vyplývajúcich zo zosuvov svahov a záplav,
vznikli v dedine Oberwil dve retenčné stavby.
Pri hlavnej opore, vo výške 1 015 metrov nad
morom, sa vytvorila – namiesto doterajších
bežných betónových blokov – novodobá
flexibilná sieť visutých mostov. Na desiatich
95 milimetrov hrubých oceľových lanách,
Ďalšie projekty v Alpách
Rôzne vŕtacie projekty v tomto roku sa
uskutočnili okrem iného v rámci megaprojektu
„Linthal 2015“ v Glarnerlande, vo Švajčiarku,
kde vznikne podzemná prečerpávacia vodná
elektráreň. Štyri bagre KAISER S2, vybavené
vŕtacími lafetami, boli v nasadení počas
viacerých mesiacov, aby podporili vystužovacie
práce v podzemných chodbách, a vybudovali
taktiež základy pre elektrické stĺpy.
Aj v Rakúsku sa používali bagre KAISER na
vŕtacie práce. Na ľadovci Hintertux v Tirolsku
sa už viac rokov pracuje na výstavbe lyžiarskej
oblasti. Popri výstavbe nových a sedačkových
lanoviek, medzitým aj funitelu (lanovkový
systém
s
dvoma
paralelne
vedenými
dopravnými lanami), boli nasadené kráčacie
mobilné bagre, aby vybudovali aj nové
zasnežovacie zariadenia.
S2 v nasadení pre zimné olympijské hry 2014
4. júla 2007 sa rozhodlo v meste Guatemala o
mieste realizácie zimných olympijskych hier.
Medzinárodná olympijská komisia sa pri
konečnom výbere rozhodla v neprospech dvoch
kandidátskych miest – Salzburgu v Rakúsku a
Pchjongjangu v Južnej Kórei. 56 hlasmi zo 103
zvíťazilo mesto Soči na juhu Ruska pri Čiernom
mori.
Soči samotné má síce subtropické podnebie s
miernymi zimami, no 70 km vzdialené lyžiarske
stredisko Krasnaja Poljana leží vo výške 600 m
a je obklopené vrchmi Kaukazu, ktoré siahajú
do výšky nad 3 000 m. Pre svoj charakter
krajiny, podobný švajčiarskemu kantónu
Tessin, ako aj pre prítomné jazerá a vrchy sa
územie Soči/Krasnaja Poljana nazýva aj ruské
Švajčiarsko. Popri mieste Krasnaja Poljana sa
budú súťaže usporadúvať aj v prírode, v blízko
položených oblastiach Rosa Chutor, Chrebet
Psechako, ako aj Esto-Sadok.
S ohľadom na olympijské zimné hry sa začali v
Soči a jeho okolí realizovať viaceré veľké
projekty. JSC Rosengineering – partner
spoločnosti KAISER v Rusku, ako aj generálny
realizátor olympijských projektov – nasadil na
stavebné práce viaceré vozidlá KAISER S2.
Pretekárske dráhy, hotelové komplexy, ako aj
dopravné siete sa vybudujú kompletne nanovo.
Terén sa dá čiastočne pre svoj nestabilný
podklad prepracovať iba veľmi obtiažne. Vo
väčšine stavebných oblastí neexistujú ani
spevnené cesty, čo robí nasadenie kráčacích
mobilných bagrov o to cennejším.
S2 v nasadení v meste Soči/Krasnaja Poljana
Až do olympijských hier budú S2 v trvalom
nasadení, ale už aj po skončení hier vo februári
2014 sú „čelné tvarovačky“ v Soči plne
zajednané: Existujú veľké plány pre ďalšiu
výstavbu zimného športového centra v krajine
protikladov.
7
8
FACTS & NEWS
Novinky
100 rokov inovácie
Rok 2013 bude špeciálnym rokom pre KAISER AG
Kalendár podujatí 2013
Veľtrhy komunálnych vozidiel
21. – 23. marec
RO-KA-TECH
Kassel, Nemecko
18. – 21. jún
Suisse Public
Bern, Švajčiarsko
Veľtrhy bagrov
15. – 21. april
bauma
Mníchov, Nemecko
V roku 2013 uplynie 100 rokov odvtedy, čo
Josef Kaiser senior položil základný kameň
spoločnosti KAISER AG. V rámci tohto špeciálneho jubilea bude vydaná kniha o spoločnosti
včerajška, dneška a zajtrajška. Má priblížiť
(bývalým)
pracovníkom
a
zákazníkom,
obchodným partnerom, ako aj ľuďom v regióne
tento
mnohostranný
rodinný
podnik.
Zaujímavé fakty, skvelé fotografie a oživujúce
rozhovory s predstaviteľmi časopisov, ako aj s
ľuďmi, ktorí ovplyvňujú spoločnosť dodnes,
majú spraviť z knihy obľúbený dokument.
Jubileum sa vzťahuje na prvý patent, ktorý
podal a získal v auguste 1913 Josef Kaiser
senior. Patent sa týka tkacieho stroja a
poukazuje na okolie vtedy 25-ročného
mladíka: tkáčovňu, ktorú prevádzkovali jeho
rodičia. V roku 1924, po colnom pripojení
Lichtenštajnska k Švajčiarsku, stráca svojich
zákazníkov vo Vorarlbergu a je nútený
premiestniť podnik. V roku1925 zakladá dielne
na výrobu a opravu automobilov a vyrába
okrem iného autotraktory.
Výrobou sudu značky Kaiser sa Josefovi
Kaiserovi juniorovi podarilo v roku 1958 vstúpiť
míľovým krokom do dejín podniku. Po prvýkrát
sa sériovo vyrábajú vlastné produkty. Úspech
sudu Kaiser si vynútil kompletné prebudovanie
podniku. Vytvorí sa výrobná hala a v priebehu
vývoja sa vybuduje predajná a servisná oblasť.
S týmito produktami si KAISER vybuduje
celoštátne silné meno, ktoré je symbolom
inovácie a kvality.
20. – 22. jún
ASTURFORESTA
Tineo, Španielsko
Na základe vákuového tlakového sudu
konštruuje KAISER v roku 1963 prvé vozidlo na
čistenie kanálov. O dva roky neskôr nasleduje
prvý kráčací mobilný bager. S týmito
produktami začína aj medzinárodný predaj.
Obidva produkty/odvetvia formujú KAISER AG
dodnes. Inovácia, výkon a internacionalita sú
základnými prvkami úspešného rodinného
podniku.
23. január
Zažite spolu s nami 100 rokov spoločnosti
KAISER. Skvelé podujatia a trochu nezvyčajné
storočné logo budú charakterizovať tento
dôležitý rok. Môžete sa tešiť na 100 rokov
inovácie v spoločnosti KAISER!
12. marec
Školenia ku komunálnym vozidlám
Modul 1
Základný kurz čistenia kanálov
22. január
5. marec
6. marec
Modul 2
Nadstavbový kurz čistenia kanálov
29. január
30. január
Školenia k bagrom
Základný kurz
28. január – 1. február
Vyškolenie vodičov stavebných strojov
SBV v Sursee www.campus-sursee.ch
Základy ku kráčacím bagrom
11. – 22. február
Nadstavbový kurz ku kráčacím
bagrom
25. február – 8. marec
Bližšie informácie nájdete na
www.kaiser.li
KAISER Aktiengesellschaft Fahrzeugwerk
LI-9486 Schaanwald • Vorarlbergerstr. 220
Tel. +423-377 21 21 • Fax +423-377 21 10 • [email protected]
www.kaiser.li
Download

PDF stiahnuť